Anda di halaman 1dari 12
~ LANPIRANE GARIS PANDUAN PENGURUSAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) TAHUN 2018 GARIS PANDUAN PENGURUSAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) TAHUN 2018 7. PENUBUHAN JAWATANKUASA BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH (BPS) PERINGKAT KOLEJ MATRIKULAS! (JEPM)/ PERINGKAT KOLEJ VOKASIONAL (JBPV) 1.1 Pihak sekolah iaitu Sekolah Kerajaan (SK) dan Sekolah Bantuan Keralaan | (tormasuk Sekolah Menengah Teknik) hendaklah menubuhkan satu (1) Jawotankuasa Bantuan Peringkat Sekolah (BPS) yang bermesyuarat ‘sokurang-kurangnya satu (1) kali setahun. Jawatankuasa ini hendaklan dipengerusikan oleh Pengetual Guru Besar dengan keablian seperti berkut 2) Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) (boleh bertindak selaku Pengerusi Gant dalam katiadaan Pengetual Guru Besar; ) Penolong Kanan Pendidikan Khas (jika ada); ©) Guru yang merguruskan EMK; 4) Sekurang-kurengnya due (2) orang waki dari Persatuan Ibu Bapa Dan Guru (P 8G) (selain urulkakitangan sekolah dan bukan ibu bape pemohon); dan ©) Ketua Kampurgy ketua masyarakat setempat(sekiranya perl) 1.2 Kolel Matrikutasi (Ki) juga hendaklah menubuhkan satu (1) Jawatankuase Santuan Peringkat Matrikulasi (JBM) yang bermesyuarat sekurang- kurangnya satu (1; kal setahun. Jawatankuasa ini hendeklah dipengerusikan oleh Pengarah Kil dengan keshiian sepert berkut 9) Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar (KJPP); dan ') Penoiong Pengerah Hal Ehwal Polajar (PPHICP) yang menyuruskan EM, 1.3 Kolei Vokasional (KV) juga hendaklah menubuhkan satu (1) Jewalankuasa Bantuan Peringkat Kolej Vokasional yang bermesyuarat sekurang:kurangnya satu (1) kali sotahun, Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh Bengarah KV dengan keahlan seperti berikut Be 1 Tandatongan Ringas: 14 15 18 2a a) Timbalan Pengarah Sokongan Akademik (TPSA); dan ) Guru yang menguruskan EMK. Fungsi dan tanggungjawab Jawatankuasa Bantuan adalah seperti berkut: 1) Mengenalpasti MBK yang layak untuk menevima EMK; 'b) Menyediakan minit mesyuaret yang lengkap mengandungi meklumat MEK yang dikenalpast layak untuk memohon EMIK pada tahun semasa: ©) Memastikan tatacara perakaunan dan pombayaran kepada ekaun murid

Anda mungkin juga menyukai