Anda di halaman 1dari 13
a SEALE ran JADUAL WAKTU, PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2018 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ‘GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PENTAKSIRAN 'PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2018 BAHAGIAN A JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (JPN) - ARAHAN AM. Pihak JPN hendakiah 41. mengedarkan Jadual Waktu PT3 Tahun 2018 kepada semua calon pessendiian, 2. membertahu calon persendirian tentang Garis Panduan dan Arahan Pentaksran yang dinyatakan dalam Jadval Waltu PTS Tahun 2018 sebelum pentacsren 3. menyemak bahan pentaksian yang terma menepati kepertuan menjewab instrumen pentaksiran yang ditawarkan pada tahun semasa, ‘4. meryjuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperksaan Gertuls dan Buku Panduan Pengurusan Peperksaan teri, BAHAGIAN B PENGETUA - ARAHAN AM Pengetua hendakiah: 1. mengedarkan Jadual Waktu PT3 Tahun 2018 kepada semua calon, 2. membesitahu calon tentang Garis Panduan dan Arahan Pentaksiran yang inyatakan Salam Jadual Waktu PTS Tahun 2018 sebelum pentaksian. 3. menyemak bahan pentaksiron yang dierima menepati keperiuan meniawab Instrumen pentaksran yang dtawarkan dl sekolah pada tun semasa 4, meruuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperksaan Barts tein BAHAGIAN KETUA PENGAWAS PENTAKSIRAN - ARAHAN AM Ketua Pengawas Pentaksiran hendakiah 1. memaetikan semua Garis Panduan dan Arahan Pentaksiran dalam Jadual Wektu PTS Tahun 2018 dimaklumkan kepada calon, 2. mencatatkan di papan tuils dan memaklumkan kepada calon butian kod kertas, ‘nama kertas, waktu dan masa pentsksiran 3. mengedarkan instrumen pentaksran menghut tah dan waktu yang tercatat dalam ‘Jadual Waktu PT3 Tahun 2018. 4. mengedarkan instrumen pentaksi Gi sebelah atas, 1 dengan muka hadapan instumen pentaksiran 5. mengarahkan calon supaya menyemak butran kod kertas, nama kertas, masa pentaksian “dan arahan pada’ muka hadapan instrumen periaksiran bagi ‘memastican calon mendepatinsrumen pentaksiran yang bet 6. memastixan calon mengemukskan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor sebagai bukti colon tak dapat menduduki mane-mana instumen pentaksiran. 7. memastican bilangan skrip Jawapan calon yang dikumpul akur dengan biangan ‘clon dalam Jadual Kedatangan bagi sesuatyintrumen pentaksiran. '8, _menyediakan laporan menggunakan Borang LP/Am 30 sekranya calon melanggar ‘sebarang peraturan’pertaksiran i Bahagian D: 6, Larangan cl Dewaniik Pentaksiran. ‘8. memastican calon mengisi Borang LP/Am 31 sekiranya calon metanggar sebarang peraturan pentaksiran di Bahagian O: 6, Larangan ci Dewan/Biik Pentaksran 10, merujuk kepada Buku Panduan Pengurusan Pusat Peperksaan Bertus tri. BAHAGIAN D CALON - ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN 1. ARAHAN AM 41 Calon wali menduduki semua instrumen pentaksian bag! mata pelajaran yang ‘Sdattar. Calon yang tdak dapat menduduki mane-mana intrumen pentaksiran ‘akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Can yang tidak apat menduduki atau Sdak hadir sesusty instumen pentaksizan dkehondaki mmengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor. Dokumen Sokengan in handakian diserahkan kepada Pengelua sabelum tamat temoch pelaksanaan PTS tahun 2018. 412. Calon hendaklah menyemak butran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum pentsksian. Calon hendaklah memakumkan kepada sihak sekolah ‘sekranya terdapat eslapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Makiumat Calon. Calon ‘ikenakan bayaran RM30.00 bagi pembetulan makiumat aon ‘semasa tempoh semak semuia Keputusan PT3 pada tahun somasa. Sebarang ‘Pombelulan makiumat selopas tempoh tersebut TIDAK akan dayan Pembayaran hendakiah bust kepada pihak JPN tas nama Akauntan Nogara Malaysia ‘menggunakan Kirman WangiWang Pos. 43. Calon hendaktah membaca Garis Panduan dan Arahan Pertaksivan yang ‘Snyatakan dalam Jaduial Welty PT2 Tahun 2018 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon.