Anda di halaman 1dari 18

TUGASAN PT3 : KAJIAN GUNA TANAH 2018

Kajian guna tanah di kawasan tempat tinggal atau sekolah calon telah dipilih sebagai tajuk tugasan tahun ini
dan tugas pelajar agak mencabar berbanding tahun-tahun sebelumnya berikutan ia memerlukan kreativiti,
kemahiran dan teknikal daripada calon terutamanya dalam menghasilkan sebuah peta lakar yang menunjukkan
taburan guna tanah dikawasan kajian.

Pelajar adalah dinasihatkan untuk mengikuti arahan dan panduan yang diberikan oleh guru mata pelajaran di
sekolah masing-masing agar dapat melaksanakan tugasan dengan jayanya dalam mendapatkan pemarkahan
yang cemerlang.

Calon diingatkan memastikan ketulenan hasil tugasan dan tidak memplagiat dengan mengambil atau meniru
tugasan (hasil kerja) sepenuhya daripada mana-mana pihak, dalam erti kata lain penghasilan tugasan kajian
yang lengkap adalah usaha calon sendiri.

TIPS PANDUAN TUGASAN GEOGRAFI KAJUAN GUNA TANAH

Soalan tugasan PT3 Geografi 2018

Calon dikehendaki menjalankan kajian tentang guna tanah di Kawasan tempat tinggal atau
sekolah anda. Guna tanah merujuk kepada semua aktiviti manusia yang mengubah dan
menyesuaikan tanah untuk memenuhi keperluan manusia.

Kajian guna tanah tersebut haruslah merangkumi perkara berikut

1. Latar belakang kawasan kajian.


2. Melukis dan mentafsir peta lakar di kawasan kajian.
3. Mengenalpasti satu jenis guna tanah utama di kawasan kajian dan menghuraikan faktor yang
mempengaruhi guna tanah tersebut.
4. Mengenalpasti dan menghuraikan kesan guna tanah tersebut terhadap alam sekitar yang telah dikaji di
no.3.
5. Cadangan usaha-isaha untuk mengatasi kesan guna tanah tersebut.
6. Pembentangan laporan hasil kajian tersebut.

PERMULAAN / PERINGKAT AWAL

Perancangan
Calon perlu menyediakan perancangan yang sangat lengkap, tepat dan realistic serta mempamerkan
kesungguhan dalam melaksanakan tugasan. Perancangan terdiri daripada;
a) Jadual Kerja
b) Objektif Kajian
c) Penentuan Kaedah Kajian
PROSES AWAL
Bagi proses awal, calon perlu mengumpulkan maklumat yang tepat dengan sebaik mungkin mengikut tugasan
kajian yang telah ditentukan. Maklumat itu dari sumber rujukan primer, sekunder ataupun pihak ketiga (pihak
ketiga – contoh individu yang ditemubual)

Proses awal berkaitan tugasan kajian peta terdiri daripada


a) Potensi
b) Halangan
c) Cadangan
d) Draf Peta Lakar
e) Temubual, Pemerhatian, Rujukan

PROSES AKHIR
Melaksanakan setiap perkara tugasan kajian peta guna tanah seperti yang dinyatakan (rujuk kepada soalan/
tugasan diatas)

PEMILIHAN / PENENTUAN KAJIAN


Berdasarkan kehendak tugasan, kawasan kajian adalah di tempat tinggal ataupun sekolah. Bagi memudahkan
calon melaksanakan tugas, sila pilih kawasan yang diketahui oleh calon kerana ia dapat membantu calon
terutamanya dalam melukis dan menafsir peta lakar guna tanah sebab ciri-ciri geografi yang ada di kawasan
tersebut calon sudah tahu.

MENETUKAN TAJUK KAJIAN


Penentuan tajuk kajian yang menepati kehendak tugasan selaras dengan aspek/ isi kandungan/ maklumat
kajian peta. Perkara utama perlu ada dalam tajuk kajian dengan maklumat keseluruhan hasil dapatan tentang
aspek/ perkara tugasan yang diberikan seperti di atas.

Sila dapatkan maklumat lanjut dengan guru tentang tajuk kajian sebagaimana yang boleh diterima.

TAJUK KAJIAN DAN BUTIRAN CALON


Contoh :

KAJIAN GUNA TANAH DI KAWASAN TEMPAT TINGGAL ATAU SEKOLAH

Kajian oleh :
Tngkatan :
No. Kad Pengenalan :
Angka Giliran :

SENARAI KANDUNGAN
Senarai kandungan perlu dibuat untuk memudahkan semakan terhadap setiap perkara berkaitan tugasan kajian.
Contoh seperti berikut;

a) Penghargaan
b) Pendahuluan /Pengenalan
c) Objekif Kajian
d) Kawasan Kajian
e) Kaedah Kajian
i. Kaedah Pemerhatian
ii. Kaedah Temubual
iii. Kaedah Rujukan
f) Dapatkan Kajian (Jasil keseluruhan kajian)
g) Rumusan
h) Lampiran
i) Rujukan

PENGHARGAAN
Secara dasarnya, sesebuah tugasan yang telah siap sepenuhnya perlu ada penghargaan tanda terima kasih
kepada individu, pihak yang terlibat dalam membantu memberikan input yan diprlukan terhadap tugasan yang
dijalankan. Contoh penulisan penghargaan adalah seperti berikut.

Saya, aqil mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengetua, Tuan Haji Abu yang telah
memberi kebenaran kepada saya unuk menjalankan kajian ini. Ucapan terima kasih juga saya
tujukan kepada guru geografi saya, En. Ali yang telah memberikan bimbingan dan tunjuk
ajarsehingga kajian ini dapat diselesaikan dengan jayanya.

Saya amat terhutang budi kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberikan peruntukakan
perbelanjaan serta dorongan dan semangat sepanjang kajian ini dibuat.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada responden yang telah memberikan kerjasama
juga rakan sekelas saya yang telah Bersama-sama menjalankan kajian ini.

Tanpa sokongan semua pihak yang terlibat memungkinkan saya menyiapkan kajian seperti ini
kerana kerja-kerja untuk menyiapkan tugasan ini memerlukan motivasi, usaha, buah fikiran
dan wang ringgit.

PENDAHULUAN / PENGENALAN
Pendahuluan atau pengenalan adalah menyatakan terlebih dahulu tentang kawasan kajian, merangkumi tajuk,
sebab-sebab pemilihan kawasan kajian dan latar belakang ciri fizikan dan budaya yang ada dikawasan kajian
secara ringkas yang merangkumi aspek seperti pembangunan lokasi kajian, sosio-ekonomi, guna tanah dan
lain-lain.

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian adalah sesuatu input yang mahu diperolehi mengikut tugasan kajian yang diberikan. Objekif
kajian juga merupakan perkara yang paling penting dalam sesuatu bentuk kajian. Contoh huraian kajian adalah
seperti berikut;

Objektif utama kajian ini dibuat adalah untuk memenuhi kehendak tugasan kajian peta melalui
aspek dan perkara-perkara seperti berikut;

i. Mendapatkan maklumat terperinci dan fakta sebenar tentang latar belakang ciri
fizikal dan budaya yang ada di kawasan kajian.
ii. Membuat/ melukis sebuah peta lakar berasaskan peta topografi dengan lengkap serta
mentafsir peta lakar di kawasan kajian.
iii. Mendapatkan maklumat berdasarkan lorekkan kawasan taburan guna tanah
seterusnya menghuraukan satu jenis guna tanah utama di kawasan kajian.
iv. Menghuraikan kesan guna tanah yang dipilih terhadap alam sekitar di kawasan-
kawasan berlorek dalam kajian peta.
v. Mencadangkan usaha-usaha dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesan
guna tanah di kawasan berlorek dalam kajian peta.

KAEDAH KAJIAN
Kaedah kajian merupakan satu usaha yang dilakukan sama ada secara individua tau berkumpulan bagi
menyelesaikan sesuatu tugasan yang ingin dikaji.

Jumlah kaedah kajian yang perlu disertakan adalah bergantung kepada apakaj kaedah kajian yang telah
digunakan / dijalankan bagi menyiapkan sepenuhnya tugasan / kajian calon. Contohnya seperti berikut;

A. Kaedah Pemerhatian Dan Tinjauan


Saya telah membuat pemerhatian dan tinjauan di kawasan bagi mengenalpasti guna
tanah ……….. yang terdapat di kawasan kajian. Maklumat yang diperoleh itu
membantu saya untuk melukis dan mentafsir peta lakar guna tanah.

B. Kaedah Temubual dan Borang Soal Selidik


Melalui kaedah temubual bersertakan borang soal selidik yang diedarkan kepada
penduduk setempat, saya dapat mengumpul maklumat berhubung dengan beberapa
perkara seperti berikut:
i. Mengenalpasti satu jenis guna tanah utama di kawasan kajian dan
menghuraikan factor yang mempengaruhi guna tanah tersebut.
ii. Mengenalpasti dan menghuraikan kesan guna tanah tersebut terhadap alam
sekitar yang telah dikaji.
iii. Memberikan cadangan dan saranan tentang usaha-usaha juga tindakan yang
perlu dilakukan bagi mengatasi kesan guna tanah di kawasan kajian.

Saya juga mengumpul maklumat tentang kawasan dengan Pegawai Perancang


Bandar, Majlis Daerah ……………………

C. Internet
Selaras dengan perkembangan teknologi maklumat masa kini, internet adalah satu
gerbang limpahan pelbagai sumber bagi mendapatkan maklumat. Melalui laman
sesawang berautoriti yang telah dilayari iaitu Portal Rasmi …………….., saya turut
dapat memuat-turun bahan berkaitan / tugasan ini untuk dijadikan rujukan tambahan.

D. Bimbingan Guru Mata Pelajaran


Tanpa bimbingan guru, sudah tentu saya tidak akan Berjaya melaksanakan tugasan
kajian yang telah diberikan. Oleh itu, saya mendapat bimbingan dari guru iaitu
………………….
DAPATKAN KAJIAN

1. Latar Belakang Kawasan Kajian

Definasi latar belakang kajian adalah dasar atau asas kepada sesuatu perkara. Latar belakang yang baik
harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung.

“ Definasi Guna Tanah


Guna tanah didefinasikan sebagai kepelbagaian aktiviti yang dijalankan oleh manusia untuk
mengubah landskap ruang tanah tersebut termasuklah aktiviti perburuan dan pembajakan.

Guna tanah sering digunakan untuk merujuk kepada penggunaan yang berbeza jenis tanah dalam
satu Kawasan pengezonan. Ianya juga merujuk kepada penggunaan melalui aktiviti manusisa ke atas
tanah. Guna tanah melibatkan pengurusan dan pengubahsuaian alam semula jadi atau hutan
belantara kepada produk alam bina seperti padang, padang rumput dan penempatan.

Seksyen 52 (1) Kanun Tanah Negara mengelaskan kategori guna tanah kepada tiga (3) kategori iaitu
pertanian, bangunan dan perindustrian. Namun demikian, pengelasan ini diperincikan lagi oleh
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Semenanjung Malaysia. Berdasarkan Manual
Pnyediaan Rancangan Tempatan (Pindaan 2006) dan Klasifikasi Guna Tanah JPBD terdapat tujuh
(7) guna tanah utama. Iaitu guna tanah tepubina, pengankutan, infrastruktur dan utility, pertanian,
penternakan, dan akuakultur, hutan, badan air dan pantai. Ketujuh-tujuh klasifikasi ini menjadi asas
perancangan dan pemantauan di bawah bidang kuasa jabatan.

Keperluan kegunaan guna tanah sentiasa berubah dari masa ke semasa mengikut perkembangan
semasa yang berdasarkan kepada keperluan asas aktiviti manuasia dalam kehidupan. Guna tanah
boleh diklasifikasikan kepada bentuk aktiviti seperti perindustrian, perumahan, bandar, institusi dan
sebagainya.

Oleh itu, secara umumnya, aktiviti guna tanah mengikut fungsinya merupakan satu keputusan dan
rumusan manusia. Untuk menggunakan sumber yang terhad iaitu tanah secara optimum, dimana nilai
sesuatufungsi guna tanah adalah berteraskan kepada nilai sesuatu masyarakat.

Di Malaysia, konsep aktiviti guna tanah diperngaruhi oleh perancangan yang dilakukan disetiap
majlis perbandaran/ daerah atau pihak berkuasa tempatan (PBT).

(Rujukan : https://www.sapsibubapa.org/definisi-guna-tanah-geografi-pt3-maksud/)”

Ciri Fizikal
Ciri semulajadi dan bukan buatan manusia seperti bentuk muka bumi, saliran dan tumbuhan
semulajadi.

Ciri budaya
Ciri yang terhasil daripada aktiviti manusia atau buatan manusia seperti pertanian, perlombongan,
perindustrian, penempatan, pengankutan dan perhubungan.
2. MELUKIS DAN MENTAFSIR PETA LAKAR YANG MENUNJUKKAN TABURAN GUNA
TANAH DI KAWASAN KAJIAN

Definasi PETA secara ringkasnya adalah suatu gambaran atau lukisan yang menunjukkan sesuatu
Kawasan di permukaan bumi yang memaparkan maklumat taburan Ciri Geografi iaitu Ciri Fizikal dan
Ciri Budaya sebagaimana dilihat dari udara.

2.1 Ciri-Ciri Asas Peta Lengkap


Unuk menghasilkan sebuah peta yang lengkap mestilah mempunyai ciri-ciri seperti berikut:
a) Tajuk peta
b) Bingkai peta
c) Petunjuk peta
d) Petunjuk arah Utara
e) Simbol
f) Ciri-ciri geografi iaitu Ciri Fizikal dan Ciri Budaya

2.2 Simbol Dalam Peta Lakar


Definasi simbol ialah suatu lambing mudah yang dapat digunakan dalam peta untuk
melambangkan sesuatu objek di permukaan bumi.

Peta lakar digunakan untuk menunjukkan taburan ciri Geografi sesuatu Kawasan. Ciri-ciri
tersebut perlu dilukis dalam peta dengan menggunakan simbol.

Simbol-simbol ini perlu dilukis bagi mewakili objek atau Kawasan sebenar yang ada
dikawasan kajian.

Symbol uang digunakan itu membolehkan maklumat yang mahu disampaikan menjadi cepat,
tepat dan berkesan.

2.3 Contoh Simbol


2.4 Ciri-Ciri Geografi : Apakah Pandangan Darat Fizikal Dan Pandangan Darat Budaya
a) Pandangan Darat Fizikal adalah mewakili ciri-ciri Alam Semulajadi. Contoh
penggunaan symbol adalah seperti:

b) Pandangan Darat Budaya adalah mewakili ciri-ciri Buatan Manusia seperti Bangunan,
Rumah, Masjid, Jalanraa, Jalan Kereta Api, Jambatan, Sekolah, Tanaman yang
ditanam seperti kelapa sawit, padi, getah dan sebgainya. Contoh penggunaan symbol
seperti berikut:

2.5 Singkatan yang digunakan dalam peta


Singkatan perkataan juga digunakan dalam peta bagi menjelaskan dengan mudah ciri-ciri
Fizikal dan Budaya. Contohnya seperti berikut;
2.6 Warna Lazim Digunakan Dalam Peta
Warna juga memainkan peranan bagi menunjukkan Ciri Geografi yang terdapat dalam peta.
Contoh penggunaan warna adalah seperti berikut:

2.7 Langkah-Langkah Melukis Peta Latar


a) Peta Lakar kebiasaannya tidak memerlukan skala. Sekiranya mahu menunjukkan
skala peta dibolehkan.
b) Pilih symbol, warna dan singkatan yang sesuai bagi menunjukkan ciri-ciri fizikal dan
budaya yang terdapat di Kawasan yang menjadi pilihan kajian.
c) Lukis symbol dan diwarnai serta singkatan bagi setiap Ciri Geografi yang mahu
dimasukkan dalam peta lakar.
d) Lengkapkan peta dengan arah mata angin utara, petunjuk, tajuk peta yang sesuai dan
bingkai peta.

2.8 Contoh Perkara / Ciri Perlu Ada Dalam Peta Lakar


Contoh peta lakar yang dilukis berasaskan peta topografi seperti di bawah;

2.9 Panduan MelukisPeta Lakar


a) Meninjau dan memerhati Kawasan yang dipilih sebagai kajian pera bagi mengumpul
maklumat, buat catatan, kenal pasti jenis-jenis ciri geografi yang terdapat di Kawasan
kajian merangkumi ciri fizikal dan budaya.
b) Lukiskan sebuah peta rangka Kawasan kajian berdasarkan maklumat yang telah
dikumpulkan.
c) Lukis symbol fizikal dan budaya yang telah dikenalpasti tedapat di Kawasan kajian
mengikut susunan serta kedudukannya.
d) Lengkapkan peta dengan petunjuk peta, arah mata angina, skala peta (jika mahu
sertakan) dan tajuk peta yang bersesuaian bagi menunjukkan gambaran ringkas
tentang Kawasan kajian peta.
2.10 Infografik Panduan Mentafsir Peta Lakar
Contoh penulisan mentafsir peta lakar seperti berikut;

3. KENALPASTI SATU JENIS TANAH UTAMA DI KAWASAN DAN HURAIKAN FALTOR


MEMPENGARUHI GUNA TANAH TERSEBUT :
Lorekkan Kawasan Yang Berpotensi Dimajukan Dan Menghuraikan Potensi Tersebut

Calon perlu melorekkan Kawasan yang pada pandangan calon berpotensi untuk dimajukan dalam peta
lakar yang telah dibuat. Jumlah Kawasan yang perlu dilorekkan adalah bergantung kepada potensi
Kawasan dalam kajian peta tersebut untuk dimajukan. Seterusnya menghuraikan potensi terhadap
Kawasan tersebut.
Dalam contoh di atas saya memilih untuk melorekkan Kawasan Paya dan Sawah Padi. Seterusnya
perlu meghuraikan potensi untuk memajukan Kawasan berkenaan. Contoh huraian adalah seperti yang
berikut;

a) Kawasan paya (Perikanan)


Saya telah mengenalpasti lebih 400 hektar Kawasan paya terbiar di Kawasan …….. yang
berpotensi untuk dimajukan sebagai pusat penternakkan ikan.

Kawasan paya itu jika dimajukan secara terancang dengan menggunakan kaedah moden, ia
mampu memberipulangan hasil yang lumayan kepada pengusahanya.

Ikan ternakan paya kini mempunyai pasaran baik di dalam dan luar negara, malah
adakalanya bekalan ikan tidak dapat memenuhi permintaan pasaran tempatan.

b) Kawasan sawah padi (Pertanian)


Kawasan tanaman padi seluas 2592 hektar di Kawasan ………. Berpotensi untuk dimajukan
sebagai hab pengeluaran padi di negeri ………..

Kementerian pertanian dan industry asas tani melalui agensi di bawahnya perlu merancang
pelbagai program dalam usaha memajukan sector pertanian di Kawasan berkenaan kerana
hasil pengeluaran padi di Kawasan ini mampu ditingkatkan.

Selain itu, pelbagai insentif dan bantuan perlu disediakan kepada petani dalam usaha
memastikan sector pertanian di kawsan ini selari dengan teknologi semasa supaya hasil padi
yang diperoleh lebih tinggi.
Saya yakin dengan meningkatkan produktiviti petani ia secara tidak langsung akan
meningkatkan hasil pertanian dan memberikan pulangan hasil yang lebih kepada petani
sendiri.

Contoh untuk sektor-sektor lain


Sektor-sektor seperti dibawah mungkin berkaitan dengan Kawasan yang berpotensi dimajukan di
kawasa berlorek mengikut pilihan calon dalam peta lakar.

a) Sektor Perindustrian (Membina Kilang/ Tapak Perusahaan)


• Menigkatkan pendapatan Negara
• Membuka peluang pekerjaan
• Meningkatkan imej Negara
• Meningkatkan pendapatan kerajaan melalui cukai pendapatan dan cukai barangan
eksport dan import

Contoh huraian;
Malaysia adalah negara yang sedang membangun dan maju menjelang tahun 2020. Sektor
perindustrian merupakan penjana utama perkembangan ekonomi negara pada masa kini.
Dengan menjadikan negara yang maju dalam sector perindustrian kepada negara, saya
berpendapat kawasan ini berpotensi untuk dimajukan dengan sektor perindustrian.

b) Sektor Pelancongan (Membina Hotel dan Resort)


• Menaikkan Kawasan sebagai destinasi pelancongan utama dari dalam dan luar negara
• Meningkatkan peluang pekerjaan
• Meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat tempatan
• Penyumbang kepada ekonomi negara

Contoh huraian;
Faktor fizikal dan bentuk muka bumi di kawsan ini mempengaruhi kepada aktivit
pelancongan keana terdapat hutan lipur, pantai dan tanah tinggi. Oleh itu, Kawasan ini
boleh dimajukan dengan membina hotel dan resort untuk aktiviti pelancongan.

4. MENGHURAIKAN HALANGAN UNTUK MEMAJUKAN KAWASAN BERLOREK


Untuk perkara ini, calon perlu menjelaskan tentang factor/ sebab/ punca yang menjadi halangan untuk
memajukan Kawasan berlorek mengikut dengan Kawasan kajian peta. Contoh secara umum
berdasarkan point dan ringkas. Calon perlu menghuraikan dengan lebih jelas.

4.1 Alam Sekitar


Pencemaran alam sekitar seperti pencemaran air, udara, bunyi, banjir kilat/ kemusnahan
hutan.

4.2 Bantahan penduduk


Penduduk mahu Kawasan ini dikekalkan kerana pembangunan akan merosakkan ekosistem
dan perubahan landskap fizikal sedia ada.

4.3 Kemusnahan hutan


Kepupusan flora dan fauna / kemusnahan habitat flora dan fauna.
4.4 Bencana alam
Bencana alam dikhuatiri berlaku sekiranya aktiviti / kegiatan untuk memajukan Kawasan
berlorek dijalankan secara tidak terancangan kesannya seperti tanah runtuh.

4.5 Kekurangan tenaga kerja

4.6 Faktor keselamatan

4.7 Kekurangan modal

5. CADANGAN USAHA-USAHA UNTUK MENGATASI HALANGAN YANG TERDAPAT DI


KAWASAN BERLOREK
Bagi perkara ini, ia memerlukan calon mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran berfikir untuk
mencadangakan usaha/ tindakan mengatasi halangan yang terdapat di Kawasan berlorek pilihan calon.
Cadangan tersebut hendaklah saling berkaitan dan bertindak balas dengan halangan. Contoh adalah
seperti berikut;

5.1 Menangani kejadian tanah runtuh


Langkah yang boleh dilakukan ialah menanam semula pokok-pokok besar atau tanaman tutup
bumi di Kawasan cerun bukit terutamanya di Kawasan yang sedang dibangunkan. Ini kerana
pokok merupakan agen penting untuk mencengkam tanah secara semulajadi sekali gus
struktur tanah menjadi kuat.

5.2 Menjalankan kempen kesedaran awam


Kempen Kesedaran Awam (KKA) merupakan kaedah penerangan yang terancang untuk
menyampaikan sesuatu mesej yang berkepentingan awam kepada masyarakat. Kempen ini
bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat dengan menerangkan mengenai
kepentingan kemajuan terhadap Kawasan yang berpotensi dimajukan bahawa ia akan
memberi tindak balas yang positif terhadap kesan pengganda rantaian ekonomi seperti
Pertanian, Pengankutan, Telekomunikasi dan Perkhidmatan Kewangan dan lain-lain yang
berkaitan secara langsung dengan industry pembuatan yang dibangunkan di Kawasan ini.

5.3 Mengenalpasti punca-punca masalah pencemaran alam sekitar


Punca utama masalah pencemaran alam sekitar adalah rekaan manusia antaranya industri-
industri dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Oleh itu, pihak yang terbabit perlu rasional bagi
mengenalpasti punca-punca penyumbang kepada pencemaran alam sekitar, sekali gus dapat
menangani masalah pencemaran daripada berlaku di kawasan yang dimajukan.

5.4 Membawa masuk pekerja asing


Membawa mahuk pekerja dari negara luar mengisi pekerjaan di Kawasan dimajukan dengan
sektor perladangan dan pertanian adalah langkah positif kerana sector pekerjaan ini tidak
diminati penduduk tempatan sekali gus dapat mengatasi maslah kekurangan tenaga kerja.
Sebagai contoh, Felda Global Ventures (FGV) turut mengupah pekerja dari Indonesia untuk
bekerja di ladang sawit di seluruh negara.
6. BORANG KAJI SELIDIK ATAU TEMU BUAL
Borang kaji selidik atau temu bual ini perlu dibuat dan disertakan dalam perlaksanaan tugasan bagi
Ujian Pelbagai Instrumen (Geografi) Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Peta Lakar, agar menjelaskan lagi
hasil dapatan dan maklumat yang diperleh itu menjadi info tentang kawasan kajian peta.

Soal selidik itu perlu dilakukan oleh calon baig mendapatkan maklumat serta maklum balas daripada
responden (individu yang disoal/ temu bual) di kawasan kajian berhubung dengan tugasan.

Perkara yang perlu ada dalam borang soal selidik perlulah relevan dengan tajuk tugasan dan
kandungan laporan kajian yang dibuat oleh calon.

Contoh dan cara buat Borang Soal Selidik (Temubual) Tugasan Geograsi PT3;

BORANG SOAL SELIDIK


KAJIAN :
KAWASAN :
Bahagian A : Maklumat Diri
Arahan: Sila lengkapkan ruangan dan tandakan (X) pada kotak jika berkenaan
A1. Nama Penuh:
A2. Alamat:
A3. Bangsa
 Melayu
 Cina
 India
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
A4. Jantina
 Lelaki
 Perempuan
A5. Umur
 15 – 20 Tahun
 21 – 30 Tahun
 31 – 40 Tahun
 41 – 50 Tahun
 51 tahun ke atas
A6. Pekerjaan
 Tidak Berkerja
 Bekerja Sendiri
 Penjawat Awam / Badan Berkanun
 Penjawat / Pekerja Swasta
A7. Pendapatan
 RM 900 ke bawah
 RM 1000 – RM 2500
 RM 2501 – RM 5000
 RM 5001 ke atas
Bahagian B : Soal Selidik / Temu Bual / Tinjauan
Arahan: Sila lengkapkan ruangan dan tandakan (X) pada kotak jika berkenaan
(boleh ditandakan lebih daripada satu)
B1. Berapa lamakah Encik / Puan tinggal di kawasan ini?
 1 hingga 5 tahun
 6 hingga 10 tahun
 11 hingga 15 tahun
 16 hingga 20 tahun
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
B2. Sila pilih sektor apakah yang berpotensi untuk dimajukan di Kawasan ini?
 Pertanian
 Perindustrian
 Perikanan
 Perlancongan
 Perniagaan (Kegiatan ekonomi)
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
B3. Apakah halangan untuk memajukan Kawasan ini mengikut pilihan sector bagi perkara B2
di atas?
 Bentuk muka bumi
 Kemusnahan hutan
 Bencana alam
 Pencemaran alam sekitar
 Kekurangan tenaga buruh
 Keselamatan
 Kekurangan modal
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
B4. Apakah cadangan usaha-usaha untuk mengatasi halangan bagi perara B3 di atas?
 Menjalankan kempen kesedaran kepada penduduk bahawa kemajuan penting di
kawasan ini.
 Menjalankan aktiviti dan kegiatan untuk memajukan Kawasan ini dengan terancang.
 Membuat penyelidikan terlebih dahulu bagi setiap sector yang dicadangkan.
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
B5. Sekiranya sector pertanian berpotensi dimajukan di Kawasan ini, apakah manfaat yang
dapat diperoleh?
 Pendapatan Negara
 Peluang Pekerjaan
 Sumber Makanan Penduduk
 Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) pertanian
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
B6. Apakah sumbangan perindustrian sekiranya sector tersebut dibangunkan di Kawasan ini?
 Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk
 Meningkatkan KDNK dan pendapatan negara
 Kesan pengganda rantaian ekonomi seperti pertanian, pengankutan, telekomunikasi
dan perkhidmatan kewangan dan lain-lain yang berkait secara langsung dengan
industry pembuatan
 Menambah dana pelaburan dalam negara
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
B7. Apakah factor fizikal yang akan mempengaruhi aktiviti pelancongan sekiranya sector
pelancongan dimajukan dikawasan ini?
 Keindahan pulau
 Bentuk muka bumi
 Hutan lipur
 Tarikan cuaca
 Keindahan pantai
 Tanah tinggi
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
B8. Jika sector perikanan lebih berpotensi dimajukan, bagaimanakah teknologi moden
mempengaruhi kemajuan sector perikanan di Kawasan ini?
 Penggunaan bot dan peralatan tangkapanyang berteknologi moden
 Penggunaan radar pengesan ikan (ecosonar), GPS
 Penggunaan teknologi pembiakbakaan dalam akuakultur
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
B9. Jika sector perniagaan lebih berpotensi dimajukan di Kawasan ini, apakah cabarannya di
masa hadapan?
 Kekurangan sumber tenaga yang semakin ketara
 Cabaran teknologi
 Meningkatkan produktiviti
 Pentingnya tanggungjawab social di kalangan syarikat perniagaan
 Penipuan dalam dunia perniagaan dengan bantuan teknologi yang canggih
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
B10. Apakah langkah sewajarnya untuk mengatasi krisis perumahan sekiranya berlaku di
Kawasan ini?
 Mencadangkan penubuhan Lembaga perumahan rakyat (LPR) yang tidak bermotifkan
keuntungan
 Beri mandate kepada majlis perbandaran tempatan untuk mengambil alih pengurusan
rumah kos rendah
 Memperkenalkan skim ansurans pinjaman
 ‘Council Home’ atau rumah disewakan untuk penduduk yang berpendapatan kurang
daripada RM 2500 sebulan
 Selaraskan status peneroka bandar
 Hak dan geran untuk penyewa tanah
 Melaksanakan cukai hartanah yang progresif dan strategik
 Lain-lain. Sila nyatakan ________________________
Kerjasama serta maklum balas dari pihak tuan/ puan dalam soal selidik/ temubual ini amatlah
dihargai dan didahului dengan juataan terima kasih.

Rujukan :
• https://www.mysumber.com/pt3-geografi-2018-kajian-guna-tanah.html
• https://www.mysumber.com/peta-lakar.html
• https://www.mysumber.com/pt3-geografi-2017-peta-lakar.html
• https://www.mysumber.com/pt3-geo-soal-selidik.html
• https://www.lamanwebinfo.com/kerja-kursus-geografi-pt3.ror

Anda mungkin juga menyukai