Anda di halaman 1dari 2

0BJEKTIF KAJIAN

 Menghuraikan latar belakang kawasan Bandar Sungai Buaya Rawang, Selangor


 Melukis peta lakar yang menunjukkan taburan guna tanah di kawasan kajian
 Mentafsir peta lakar yang menunjukkan taburan guna tanah di Sungai Buaya
 Mengenal pasti satu jenis guna tanah utama di penempatan Bandar Sungai Buaya dan
menghuraikan faktor yang mempengaruhi guna tanah tersebut
 Mengenal pasti dan menghuraikan kesan guna tanah petempatan terhadap alam sekitar
Bandar Sungai Buaya
 Member cadangan dan usaha-usaha untuk mengatasi kesan guna tanah tersebut
 Membentangkan laporan hasil kajian tersebut

KAEDAH KAJIAN

 KAEDAH PEMERHATIAN DAN TINJAUAN

Saya telah membuat pemerhatian dan tinjauan di kawasan bagi mengenalpasti guna
tanah di Bandar Sungai Buaya yang terdapat di kawasan kajian. Maklumat yang di
peroleh itu membantu saya untuk melukis dan mentafsir peta lakar guna tanah.

 KAEDAH TEMUBUAL DAN BORANG SOAL SELIDIK

Melalui kaedah temubual bersertakan borang soal selidik yang diedarkan kepada
penduduk setempat, saya dapat mengumpul maklumat berhubungan dengan beberapa
pekara seperti berikut:
 Mengenalpasti satu jenis guna tanah utama di kawasan kajian dan
menghuraikan faktor yang mengpengaruhi guna tanah tersebut.

 Mengenalpasti dan menghuraikan kesan guna tanah tersebut terhadap alam


sekitar yang telah dikaji

 Memberikan cadangan dan saranan tentang usaha-usaha juga tindakkan yang


perlu dilakukan bagi mengatasi kesan guna tanah di kawasan kajian.

Saya juga mengumpul maklumat tentang kawasan dengan pegawai perancang Bandar,Majilis
Daerah Hulu Selangor

Anda mungkin juga menyukai