Anda di halaman 1dari 17

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018

PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT

ISU STRATEGIK :
1) Peratus kelulusan STPM untuk subjek Seni Visual belum mencapai 100%.
2) NGMP STPM untuk subjek Seni Visual masih belum mencapai sasaran 3.3

STRENGTHS (KEKUATAN) WEAKNESSES (KELEMAHAN)


S1 Terdapat guru berpengalaman dan berkemahiran. W1 Kurang penggunaan BBM yang pelbagai dalam PdP
S2 Pihak pengurusan tingkatan 6 yang mantap guru.
S3 Motivasi murid tinggi kerana kehadiran ke sekolah W2 Kurang penggunaan teknologi ICT oleh pelajar
FAKTOR amat baik. W3 Pelajar kurang inisiatif untuk membuat latihan sendiri.
DALAMAN S4 Kewujudan Laman Web Rasmi Sekolah untuk W4 Kualiti hasil kerja @ jawapan latihan pelajar masih
menyalurkan maklumat belum mencapai tahap piawaian yang ditetapkan
S5 Kemudahan internet, computer dan alatan untuk W5 Pembelajaran kurang konduksif – Pelajar kurang
FAKTOR menyiapkan tugasan serta kerja kursus. didedahkan kepada teknik pembelajaran kendiri
LUARAN S6 Guru berpengetahuan dalam ICT dan Kemudahan
penggunaan Frog VLE yang memudahkan perkongsian
nota dan bahan

OPPORTUNITIES (PELUANG) S+O W+O


O1 PIBG bersedia memberi sokongan moral dan S1 + S2 + S5 + S6 + O 1+ O3 W3 + W4 +W5 + O1 + O2 + O4
kewangan bagi menjayakan program sekolah ST1 : Meningkatkan kemahiran pelajar untuk menjawab ST3 : Menggunakan sumbangan yang diberikan untuk
O2 JKD turut membantu melaksanakan aktiviti Soalan aras tinggi (KBAT/HOTS) dengan meningkatkan prasarana di dalam bilik kuliah
daerah mengadakan bengkel teknik menjawab soalan ST4 : Mengadakan program untuk
03 Perkongsian nota dan bahan bersama guru kepada guru dan pelajar. menerapkan pembelajaran kendiri dalam
sekolah berdekatan dan sekolah negeri lain ST2 : Mengadakan taklimat teknik menjawab peperiksaan kalangan pelajar.
O4 Kerjasama dan kesedaran ibu bapa tinggi kepada para pelajar.
terhadap prestasi anak-anak

THREATS (ANCAMAN) S+T W+T


T1 Lokasi sekolah berhampiran dengan pusat S1 + S3 + T2 +T4
membeli belah ST5 : Mempelbagaikan aktiviti ekonomi dengan W1+ W2 +W5 +T1 +T2 + T5
T2 Sebilangan pelajar menghadiri tuisyen di luar menggunakan bahan interaktif yang boleh menarik ST7 : Memaksimumkan penggunaan BBM dalam proses PdP.
menyebabkan pelajar bersikap tidak serius minat pelajar untuk belajar subjek ekonomi
untukbelajar W1 + T3 + T4
T3 Pengharapan ibu bapa/masyarakat terlalu tinggi S4+T1+T3+T4 ST8 : Meningkatkan tahap profesionalisme guru.
terhadap sekolah ST6 : Mewujudkan hubungan permuafakatan antara murid,
T4 Pelajar mencari pendapatan sampingan selepas guru dan ibu bapa.
waktu persekolahan
T5 Tarikan cybercafe, panggung wayang dan pusat
permainan video
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

MATLAMAT 1: Meningkatkan peratus kelulusan STPM Ekonomi sekolah kepada 100% ST3 Menggunakan sumbangan yang diberikan untuk meningkatkan
prasarana di dalam bilik kuliah
Menggunakan skala likert 1 – Amat Rendah *5 ST5 Mempelbagaikan aktiviti Ekonomi menggunakan bahan
2 – Rendah *4 interaktif yang boleh menarik minat pelajar.
3 – Sederhana *3 ST6 Mewujudkan hubungan permuafakatan antara murid, guru dan
4- Tinggi *2 ibu bapa.
5- AmatTinggi *1 ST7 Memaksimumkan penggunaan BBM dalam proses PdP.
(Terbalikkan nilai skala likert (AmatTinggi -1)

Bil
Kriteria Pemilihan ST3 ST5 ST6 ST7
Tahap kesukaran proses kerja*
1 3 4 3 2
Kompetensi staf yang bertanggungjawab
2 3 5 4 3
Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat*
3 3 4 4 1
Kemudahan infrastruktur dan peralatan / kelengkapan
4 4 4 4 3
Andaian keupayaan mengatasi halangan
5 4 4 4 4
Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi
6 4 5 5 4
Akur kepatuhan dengan mandate / arahan
7 5 5 5 5
Rekod keberkesanan yang lepas
8 4 5 5 2
Kesesuaian dengan persekitaran terkini
9 5 5 5 5
Jumlah Skor
35 41 39 29
Keputusan
3 1 2 4
Ulasan
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

MATLAMAT 1: Mengekalkan peratus kelulusan STPM Seni visual sekolah iaitu 100%.

BIL SENARAI SUSUNAN STRATEGI SELEPAS PEMBERATAN

1 ST5 : Mempelbagaikan aktiviti Seni Visual menggunakan bahan interaktif yang boleh menarik minat pelajar.
2 ST6 : Mewujudkan hubungan permuafakatan antara murid, guru dan ibu bapa.
3 ST3 : Menggunakan sumbangan yang diberikan untuk meningkatkan prasarana di dalam bilik kuliah
4 ST7 : Memaksimumkan penggunaan BBM dalam proses PdP.
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

MATLAMAT 2: Meningkatkan NGMP kepada 2.58 dengan peningkatan pencapaian ST1 Meningkatkan kemahiran menjawab soalan aras tinggi
cemerlang pelajar dalam subjek Ekonomi (KBAT/HOTS) dengan mengadakan bengkel menjawab soalan kepada
guru dan pelajar.
Menggunakan skala likert 1 – Amat Rendah *5 ST2 Mengadakan taklimat teknik menjawab mengikut format
2 – Rendah *4 peperiksaan sebenar kepada para pelajar.
3 – Sederhana *3 ST4 Mengadakan program peer-mentoring untuk menerapkan
4- Tinggi *2 pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar.
5- Amat Tinggi *1 ST8 Meningkatkan tahap profesionalisme guru.
(Terbalikkan nilai skala likert (Amat Tinggi -1)

Bil
Kriteria Pemilihan ST1 ST2 ST4 ST8
Tahap kesukaran proses kerja*
1 4 3 2 2
Kompetensi staf yang bertanggungjawab
2 5 5 3 3
Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat*
3 4 4 3 4
Kemudahan infrastruktur dan peralatan / kelengkapan
4 4 4 2 3
Andaian keupayaan mengatasi halangan
5 4 4 4 3
Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi
6 5 5 4 4
Akur kepatuhan dengan mandate / arahan
7 5 5 5 5
Rekod keberkesanan yang lepas
8 5 5 2 2
Kesesuaian dengan persekitaran terkini
9 5 5 3 5
Jumlah Skor
41 40 28 31
Keputusan
1 2 4 3
Ulasan
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

MATLAMAT 2: Meningkatkan NGMP kepada 3.2 dengan peningkatan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Seni Visual

BIL SENARAI SUSUNAN STRATEGI SELEPAS PEMBERATAN

1 ST1 : Meningkatkan kemahiran menjawab soalan aras tinggi (KBAT/HOTS) dengan mengadakan bengkel menjawab soalan
kepada guru dan pelajar.
2 ST2 : Mengadakan taklimat teknik menjawab mengikut format peperiksaan sebenar kepada para pelajar.
3 ST8 : Meningkatkan tahap profesionalisme guru.
4 ST4 : Mengadakan program peer-mentoring untuk menerapkan pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar.
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2018


UNIT SENI VISUAL
PUSAT TINGKATAN 6 MOD 2
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN JOHOR JAYA 1

MISI VISI NILAI


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Kolaboratif, Kepelbagaian Kecemerlangan,
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Sejahtera Inovasi, Integriti
Memenuhi Aspirasi Negara

Petunjuk Sasaran Bidang/Pegawai


Matlamat
Objektif Prestasi Utama Inisiatif/Strategi Bertanggung-
Strategik
(KPI) TOV OTI 1 OTI 2 ETR jawab

1. Mengekalkan Mengekalkan % pencapaian 25.0% 71.4% 62.6% 100% 1. Menggunakan sumbangan yang PK Tingkatan 6
peratus kelulusan peratus kelulusan pelajar dalam diberikan untuk meningkatkan
STPM Seni Visual subjek Seni Visual subjek Seni Visual prasarana di dalam bilik kuliah Ketua Unit Seni
sekolah kepada STPM telah STPM. 2. Mempelbagaikan aktiviti Seni Visual Visual Tingkatan
100%. mencapai 100% menggunakan bahan interaktif yang Enam
pada tahun 2018 boleh menarik minat pelajar.
3. Mewujudkan hubungan
permuafakatan antara murid, guru
dan ibu bapa.
4. Memaksimumkan penggunaan BBM
dalam proses PdP.
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

2. Meningkatkan Memastikan Peningkatan 1.79 1.42 1.21 3.2 1. Meningkatkan kemahiran menjawab PK Tingkatan 6
NGMP kepada 3.2 NGMP subjek dalam nilai NGMP. soalan aras tinggi (KBAT/HOTS)
dengan peingkatan Seni Visual STPM dengan mengadakan bengkel Ketua Unit Seni
pencapaian mencapai 3.2 menjawab soalan kepada guru dan Visual
cemerlang pelajar pada tahun 2018 pelajar. Tingkatan Enam
dalam subjek Seni 2. Mengadakan taklimat teknik
Visual menjawab peperiksaan kepada para
pelajar.
3. Mengadakan program peer-
mentoring untuk menerapkan
pembelajaran kendiri dalam
kalangan pelajar.
4. Meningkatkan tahap profesionalisme
guru.
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

PELAN TAKTIKAL

Matlamat 1: Meningkatkan peratus kelulusan STPM Seni Visual sekolah kepada 100%.

ST3 : Menggunakan sumbangan yang diberikan untuk meningkatkan prasarana di dalam bilik kuliah
INISIATIF / ST5 : Mempelbagaikan aktiviti Seni Visual menggunakan bahan interaktif yang boleh menarik minat pelajar.
STRATEGI ST6 : Mewujudkan hubungan permuafakatan antara murid, guru dan ibu bapa.
ST7 : Memaksimumkan penggunaan BBM dalam proses PdP.

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontigensi
Projek jawab Sumber
Kekerapan

1 Program Bijak PK Feb - Mei PCG Peningkatan Gred Purata Semua Pelajar Pelajar cemerlang
Akal Tingkatan 6 peratus lulus Mata Pelajaran Tingkatan 6ASS & menjadi mentor
dan bilangan A 6ASK yang belum kepada pelajar
mencapai Nilai sederhana dan
Gred Purata berpotensi lulus
Matapelajaran
(NGMP)
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

Matlamat 2: Meningkatkan NGMP kepada 2.58 dengan peningkatan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Seni Visual

ST1 : Meningkatkan kemahiran menjawab soalan aras tinggi (KBAT/HOTS) dengan mengadakan bengkel menjawab
soalan kepada guru dan pelajar.
INISIATIF / STRATEGI ST2 : Mengadakan taklimat teknik menjawab peperiksaan kepada para pelajar.
ST3 : Mengadakan program peer-mentoring untuk menerapkan pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar.
ST4 : Meningkatkan tahap profesionalisme guru.

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Output /
Bil Hari / KPI Sasaran Pelan Kontigensi
Projek jawab Sumber Outcome
Kekerapan

1 Art In Heart PK September- PCG STPM P3 Peningkatan Semua Pelajar Bengkel simulasi
& Pameran Seni Tingkatan Oktober pelajar ‘A’ Tingkatan 6ASS & penandaan mengikut
Tahunan 6 dalam mata 6ASK spesifikasi (Rubrik
pelajaran Pemarkahan Peringkat
SENI VISUAL Kebangsaan)
P3
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik 1 : Meningkatkan peratus kelulusan STPM Seni Visual sekolah kepada 100%.
Strategi : ST3 : Menggunakan sumbangan yang diberikan untuk meningkatkan di dalam bilik kuliah
ST5 : Mempelbagaikan aktiviti matapelajaran Seni Visual menggunakan bahan interaktif yang
boleh menarik minat pelajar.
ST6 : Mewujudkan hubungan permuafakatan antara pelajar, guru dan ibu bapa.
ST7 : Memaksimumkan penggunaan BBM dalam proses PdP.

Nama Program / Projek : Program Art in Heart

Objektif Program / Projek : Peningkatan peratus lulus dan bilangan pelajar yang mendapat A untuk semester 3 dengan NGMP
cemerlang
Tanggungjawab : Penolong Kanan Tingkatan 6

Tempoh / Hari : September-Oktober

Tempat : Kelas 6 ASS & 6 ASK

Sasaran : Pelajar Tingkatan 6 yang mengambil mata pelajaran Seni Visual (kelas 6 ASS & 6 ASK)

Kos / Anggaran Perbelanjaan : 1000

Sumber : PCG & PANITIA SENI VISUAL TINGKATAN 6

Jawatankuasa : Pengetua : Penasihat


Penolong Kanan Tingkatan 6 : Pengerusi
Ketua Unit : Penyelaras
AJK : Guru mata pelajaran Seni Visual
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

Ringkasan Program : Program yang menggalakkan pelajar cemerlang di dalam kelas 6AS & 6 ASK mencapai standard
pengurusan Pameran Seni dengan baik dan mengikut spesifikasi yang dikelauarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontingensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK Tingkatan 6 Julai Kertas cadangan PK Tingkatan 6 Senarai AJK & Agihan
diluluskan Ketua Unit Seni Tugas diedarkan kepada semua
- Bentang kertas kerja Visual guru yang terlibat
- Lantikan Jawatankuasa Semua guru
- Tetapkan tarikh matapelajaran
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang Ketua Unit Seni Julai Penerangan Semua guru mata Senarai AJK & Agihan
terlibat Visual program pelajaran Tugas diedarkan kepada semua
disampaikan guru yang terlibat

3 Mempromosikan program Ketua Unit Seni Ogos Surat makluman Pengerus


Visual diedarkan PK Tingkatan 6
- Surat pemberitahuan Ibubapa/penjaga
Penceramah/PPD/
JPN / VVIP

4 Penyediaan bahan Ketua Unit Seni Ogos-September Siap untuk AJK Program
Visual digunakan
Semua guru
mata pelajaran

5 Penyediaan tempat dan AJK September Siap untuk AJK


PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

peralatan digunakan Penyelaras


Program
6 Pelaksanaan program Penyelaras September Keakuran jadual AJK dan pelajar Tempat pameran akan
Program dibincangkan mengikut keadaan
AJK Program semasa dan bajet yang diberi.

7 Penilaian, Pelaporan dan Penyelaras September-Oktober % pelajar Pelajar


Post Mortem Program menyempurnakan
(Borang PK1-03) AJK Program latihan

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik 2: Meningkatkan NGMP kepada 3.25 keseluruhan dengan peningkatan pencapaian cemerlang pelajar
dalam subjek Seni Visual

Strategi : ST1 : Meningkatkan kemahiran menjawab soalan aras tinggi (KBAT/HOTS) dengan
mengadakan bengkel menjawab soalan kepada guru dan pelajar.
ST2 : Mengadakan taklimat teknik menjawab peperiksaan kepada para pelajar.
ST3 : Mengadakan program peer-mentoring untuk menerapkan pembelajaran kendiri dalam
kalangan pelajar.
ST4 : Meningkatkan tahap profesionalisme guru

Nama Program / Projek : Bengkel Teknik Menjawab Soalan Penggal 1 & 2 Beraras Tinggi (KBAT/HOTS)

Objektif Program / Projek : Peningkatan bilangan murid cemerlang (mendapat ‘A’) dalam mata pelajaran Seni Visual Penggal 1&2

Tanggungjawab : Penolong Kanan Tingkatan 6

Tempoh / Hari : Jun hingga November

Tempat : Kelas 6ASS & 6ASK / Dewan Tingkatan 6 / Bilik E-Learning


PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

Sasaran : Pelajar Tingkatan 6 yang mengambil mata pelajaran Seni Visual (kelas 6ASP, 6ASE Dan 6AST)

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 300 (Bayaran Penceramah) dan RM 100 bahan bengkel

Sumber : PCG

Jawatankuasa : Pengetua : Penasihat


Penolong Kanan Tingkatan 6 : Pengerusi
Ketua Unit Seni Visual : Penyelaras
AJK : Guru mata pelajaran Seni Visual

Ringkasan Program : Dilaksanakan dengan menggabungkan kelas 6ASS & 6ASK bersama guru mata pelajaran dan
diberi pendedahan terhadap contoh skrip jawapan agar pelajar memahami kehendak soalan.

Matlamat Strategik 3 : Meningkatkan kemahiran pelajar untuk mereka dan melukis supaya mencapai tahap yang
standard dengan tahap tingkatan enam.

Strategi : ST1 : Meningkatkan kemahiran melukis dan mereka dengan mengadakan pertandingan
keceriaan dan melukis bertema.
ST2 : Mengadakan taklimat teknik menjawab peperiksaan kepada para pelajar
ST3 : Mengadakan pertandingan dan projek keceriaan untuk menerapkan pembelajaran
kendiri dalam kalangan pelajar. ST4 : Meningkatkan tahap profesionalisme guru dan pelajar dalam
menjalankan projek yang telah dirancang
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontingensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK Tingkatan 6 Januari Kertas cadangan PK Tingkatan 6 Senarai AJK & Agihan
diluluskan Ketua Jabatan Tugas diedarkan kepada semua
- Bentang kertas kerja Biologi guru yang terlibat
- Lantikan Jawatankuasa Semua guru
- Tetapkan tarikh matapelajaran
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang Ketua Unit Febuari Penerangan Semua guru mata Senarai AJK & Agihan
terlibat Ekonomi program pelajaran Tugas diedarkan kepada semua
disampaikan guru yang terlibat

3 Mempromosikan program Ketua Unit Febuari Surat makluman Pengerus


Ekonomi diedarkan PK Tingkatan 6
- Surat pemberitahuan Ibubapa/penjaga
Penceramah/fasili
tator

4 Penyediaan bahan Ketua Unit Mac Siap untuk AJK Program


Ekonomi digunakan
Semua guru
mata pelajaran

5 Penyediaan tempat dan AJK Mac Siap untuk AJK


peralatan digunakan Penyelaras
Program
6 Pelaksanaan program Penyelaras Mac- April Keakuran jadual AJK dan Pelajar Bengkel di dalam kelas
Program menggunakan kaedah diskusi
AJK Program kelompok

7 Penilaian, Pelaporandan Penyelaras April Pencapaian Pelajar


Post Mortem Program keputusan
(Borang PK1-03) AJK Program peperiksaan
Penggal 3
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

Nama Program / Projek : Artis & Pereka Muda

Objektif Program / Projek : Peningkatan bilangan murid cemerlang (mendapat ‘A’) dalam mata pelajaran Seni Visual Penggal 2&3

Tanggungjawab : Penolong Kanan Tingkatan 6

Tempoh / Hari : Februari hingga Oktober

Tempat : Kelas 6ASS & 6ASK / Dewan Tingkatan 6 / Bilik E-Learning

Sasaran : Pelajar Tingkatan 6 yang mengambil mata pelajaran Seni Visual (kelas 6ASS & 6ASK)
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 500 ( Mengikut Projek Keceriaan yang akan dikendalikan)

Sumber : PCG

Jawatankuasa : Pengetua : Penasihat


Penolong Kanan Tingkatan 6 : Pengerusi
Ketua Unit Seni Visual : Penyelaras
AJK : Guru mata pelajaran Seni Visual

Ringkasan Program : Dilaksanakan dengan menggabungkan kelas, 6ASS dan 6ASK bersama guru mata pelajaran dan
diberi pendedahan terhadap skil dan teknik penghasilan karya dan rekaan di luar zon kelas.

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontingensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK Tingkatan 6 Mei Kertas cadangan PK Tingkatan 6 Senarai AJK & Agihan
diluluskan Ketua Jabatan Seni Tugas diedarkan kepada semua
- Bentang kertas kerja Visual guru yang terlibat
- Lantikan Jawatankuasa Semua guru
- Tetapkan tarikh matapelajaran
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada yang Ketua Unit Jun Penerangan Semua guru mata Senarai AJK & Agihan
terlibat Ekonomi program pelajaran Tugas diedarkan kepada semua
disampaikan guru yang terlibat

3 Mempromosikan program Ketua Unit Jun Surat makluman Pengerus


Ekonomi diedarkan PK Tingkatan 6
- Surat pemberitahuan Ibubapa/penjaga
Penceramah/fasili
tator
PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SENI VISUAL TINGKATAN 6 TAHUN 2018
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1, JOHOR.

4 Penyediaan bahan Ketua Unit Julai Siap untuk AJK Program


Ekonomi digunakan
Semua guru
mata pelajaran

5 Penyediaan tempat dan AJK Julai Siap untuk AJK


peralatan digunakan Penyelaras
Program
6 Pelaksanaan program Penyelaras Ogos-November Keakuran jadual AJK dan Pelajar Bengkel di dalam kelas
Program menggunakan kaedah diskusi
AJK Program kelompok

7 Penilaian, Pelaporandan Penyelaras November Pencapaian Pelajar


Post Mortem Program keputusan
(Borang PK1-03) AJK Program peperiksaan
Penggal 3