Anda di halaman 1dari 24

KPS 3014 D20171078596

SEMESTER 2 SESI 2017/2018


KPS3014 PENGURUSAN PEMBELAJARAN

TAJUK : FOLIO KERJA KURSUS INDIVIDU

KUMPULAN : H
PENSYARAH : EN. ABU BAKAR BIN YUSUF

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA NO MATRIK PROGRAM

NURUL FATIN BINTI MOHD D20171078596 AT23- IJAZAH


AZMAN SARJANA MUDA
PENDIDIKAN (SENI)
DENGAN KEPUJIAN
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 1 : SOSIOLOGI DAN PEMBELAJARAN

PENGENALAN

Sosiologi merupakan bidang yang telah dicetuskan agak lama sejak abad ke-19 oleh August
Comte. Sosiologi merupakan bidang kajian yang agak baru berbanding bidang sains social
lain termasuk ekonomi, sains politik, antropologi dan psikologi. Menurut Sharifah Alawiah
(1985), Sosiologi adalah satu disiplin sains kemasyarakatan. Sosiologi adalah himpunan
pengetahuan asas tentang masyarakat serta tingkahlaku sosial mereka secara lebih saintifik
don berdisiplin. Ottoway (1964) mendefinasikan sosiologi sebagai satu bidang sains
kemasyarakatan. Manakala Mohd Salleh (1998) pula menjelaskan sosiologi sebagai suatu
bidang yang mengkaji secara saintifik tentang tingkah laku atau pergaulan masyarakat don
hubungan manusia.

Sosiologi pendidikan dapat membantu memahami perencanaan, proses implementasi dan


implikasi penerapan program mahupun kebijaksanaan tertentu. Dalam pembahagian
perspektif sosiologi pendidikan akan diperlihatkan perbedaan sosiologi pendidikan yang
berorientasi pada dimensi kajian makro dan dimensi kajian mikro. Sosiologi memberi
sumbangan yang memberi maksud bagi mereka yang tertarik dalam upaya melakukan kajian
kritis terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Jika kita boleh memahami apa yang ada di
persekitaran, maka besar peluang kita untuk dapat mengendalikan perubahan masyarakat.

Sememangnya sosiologi dan pembelajaran adalah elemen yang penting dalam pengajaran dan
pembelajaran semua guru di sekolah kerana melalui elemen ini akan terbentuknya pelajar
yang berdaya fikiran positif dan melahirksn pelajar yang berkualiti dari segi jasmani, emosi,
rohani dan intelek. Terdapat tiga teori utama sosiologi iaitu fungsionalisme, konflik dan
interaksionisme.

TEORI FUNGSIONALISME

Teori fungsionalisme merupakan teori yang mengkaji perlakuan sosial atau institusi dalam
kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga
dianggap sebagai tubuh yang mempunyai bahagian dengan fungsi tersendiri yang ada tujuan
dan keperluan tertentu. Teori fungsional struktural berkembang pada tahun (1940-1950) dan
dianggap sebagai teori standard yang banyak dipegang. Emile Durkheim dan Max Weber
dianggap sebagai inspirasi fungsi struktur. Durkheim menganggap masyarakat itu sebagai
KPS 3014 D20171078596

keseluruhan organik dengan realiti masing-masing yang mempunyai sejumlah keperluan dan
fungsi yang mesti dipenuhi sehingga masyarakat tetap mampan (Susdiyanto, 2009: 27).

TEORI KONFLIK

Teori konflik merupakan teori yang menganalisis konflik-konflik yang berlaku dalam
kalangan masyarakat. Teori konflik berkembang sebagai kaunter kepada fungsi struktur.
Teori ini menganggap bahawa masyarakat terdiri daripada kumpulan dan kelas kepentingan
yang berbeza. Konflik ini diharapkan dapat memperkuat identiti. Jadi dalam teori konflik ia
memerlukan injap keselamatan untuk mengatasi konflik. Karl Marx dianggap sebagai orang
yang paling banyak menyumbang dalam pembangunan teori sosial konflik. Marx telah
mencadangkan konsep asas masyarakat dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan
dengan panjang tetapi dia menunjukkan bahawa dalam masyarakat, pada abad ke-19 di
Eropah di mana dia tinggal, terdiri daripada kelas pemilik modal-borjuasi-dan kelas pekerja
sebagai kelas proletariat. (Lukacs, 2010: 95100 and Umar, 1999: 43-51).

TEORI INTERAKSIONISME

Teori interaksionisme berkaitan tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan dan


bertindak mengikut kemahuan masing-masing dalam masyarakat. Interaksi sosial sangat
penting dalam menghubungkan manusia dengan dunia luar. Teori ini beranggapan bahawa
individu adalah objek yang secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya
dengan individu yang lain. Dalam perspektif ini telah dinyatakan oleh George Herbert Mead
(1863-1931), Charles Horton Cooley (1846–1929), yang memusatkan perhatiannya pada
interaksi antara individu dan kelompok (Poloma, 2007: 254-255). Mereka menemukan bahwa
individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, yang di
dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata.

Secara kesimpulannya, Teori-teori dalam sosiologi sangat menarik dijadikan analisis dalam
penelitian pendidikan terutama interaksi sosial antara pendidik dengan penuntut yang lainnya,
dikenali sebagai guru dan pelajar dan seluruh stake holders yang terlibat dalam proses
pendidikan. Bahkan penelitian dalam bidang ini masih kurang dan perlu didedahkan kepada
masyarakat. Oleh itu, kajian yang intensif dan penelitian yang mendalam terhadap sosiologi
ini perlu dilakukan.
KPS 3014 D20171078596

RUJUKAN

http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/7079/1/Sosiologi%20Dalam%20Pendidikan%
20EAS%20311325.pdf
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 2 : INTERAKSI DAN PEMBELAJARAN

PENGENALAN

Definisi belajar menurut R. Gagne (1989) ialah satu proses di mana suatu organisme berubah
perilakunya akibat pengalaman yang diperoleh. Belajar dan belajar merupakan dua konsep
yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Oleh itu, dua konsep ini akan menjadi
lebih padu sekiranya dilakukan dalam satu kegiatan di mana akan terhasilnya interaksi antara
guru dan pelajar dan antara pelajar dengan pelajar lain. Bagi Gagne, sesuatu proses
pembelajaran dimaknakan sebagai satu proses untuk memperoleh motivasi dalam
pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku.

Hammond, Austin, Orcutt dan Rosso (2001) menyatakan bahawa beberapa strategi untuk
menumbuh kembangkan interaksi yang produktif di dalam bilik darjah adalah seperti berikut
ini. Mengelola pelajar untuk membantu dan menilai pembelajaran pelajar dengan membuat
struktur penyusunan bilik darjah untuk membahas permasalahan yang terkait pembelajaran.
Membantu pengembangan prestasi pelajar dengan memandang pembelajaran itu merupakan
proses soaial maka peranan guru adalah sebagai orang yang menolong mengembangkan
pelajar.

INTERAKSI DI ANTARA INDIVIDU

PERCAKAPAN GURU

Analisis percakapan guru terbahagi kepada dua iaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak
langsung. Pengaruh langsung dilakukan dengan gaya interaksi bersyarah atau menerangkan
sesuatu pengajaran guru kepada pelajar. Selain itu, guru akan memberi arahan kepada pelajar
dan kemudian akan mengkritik setiap kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Manakala bagi
pengaruh tidak langsung pula dilakukan dengan gaya interaksi menerima perasaan murid di
mana guru bempati kepada pelajar, memberi sokongan dan pujian, menerima pendapat
pelajar dan menyoal untuk mendapatkan tindak balas pelajar.

PERCAKAPAN PELAJAR

Analisis berkaitan percakapan pelajar menggunakan gaya interaksi yang berbeza dengan
percakapan guru kerana pelajar akan membuat inisiatif sendiri untuk mencari segala bahan
KPS 3014 D20171078596

pembelajaran yang diajar oleh guru dan melalui proses ini, tindak balas akan berlaku pada
pelajar sahaja dan tidak melibatkan interaksi daripada guru.

KESENYAPAN

Kesenyapan berlaku apabila berlakunya konflik seperti tidak memahami ilmu pengetahuan
yang disampaikan oleh guru kepada pelajar. Pelajar akan berdiam diri atau berhenti sekejap
kerana keliru dengan inisiatif sesuatu pihak.

INTERAKSI DI ANTARA INDIVIDU DENGAN ALAM SEKITAR

Interaksi individu dengan alam sekitar kerap berlaku antara guru, murid, objektif pelajaran,
isi kandungan serta alam sekitarnya yang meliputi budaya, sosioekonomi, organisasi, lokasi
dan masa. Corak interaksi ini boleh berlaku dalam dua, tiga, empat atau lima unsur.

Kesimpulannya, interaksi dan pembelajaran sangat penting dalam kehidupan seharian di


antara guru dan pelajar. Interaksi antara guru dengan pelajar sangat penting. Hal ini demikian
kerana guru merupakan faktor utama dalam merealisasikan hasrat negara. Penyampaian
pengajaran oleh guru kepada pelajar harus diberikan secara berkesan dan efektif.
Penyampaian ilmu pengetahuan secara berkesan dan efektif dapat mengurangkan konflik
pelajar terhadap guru di dalam bilik darjah.

RUJUKAN

www.jpp.edu.my/index.php/journal/full/jpp5_4.pdf
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 3 : KAJIAN PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR

PENGENALAN

Pengurusan bermaksud proses merancang, pengorganisasian, memimpin dan mengawal


usaha-usaha organisasi secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat organisasi.
Pengurusan merupakan aktiviti yang sistematik bagi mencari jawapan kepada beberapa
soalan khusus yang dikemukakan tentang sesuatu masalah yang hakikatnya telah
dikenalpasti. Peranan guru makin hari makin mencabar dan isu berkaitan kompetensi
profesional sering dibahaskan sehingga ke hari ini . Kepentingan isu berkaitan kompetensi
profesional guru terbukti dengan pelbagai kajian yang telah dijalankan khususnya yang
memberikan penekanan terhadap elemen yang digunakan untuk mengukur kompetensi
profesional seorang guru (Celik, 2011; Kunter et.al, 2013; Saidah & Mohammed Sani, 2012).
KONSEP PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR

MERANCANG

Merangcang merupakan elemen paling penting dalam membuat sesuatu keputusan.


Merancang objektif pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran yang akan diajar dapat
membantu guru dalam persediaan awal untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar.
Perancangan yang dibuat perlulah mempunyai strategi dan kaedah pengajaran yang
disampaikan juga perlu disampaikan secara efektif.

MENGELOLA

Pengelolaan yang dilakukan oleh guru turut dapat memberi kesan yang positif kepada pelajar
sekiranya guru berjaya mengelola pelajar dengan baik di dalam bilik darjah. Guru yang
mempunyai kemampuan pengelolaan kelas yang baik akan meningkatkan potensi belajar
pelajar, mutu pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Dan jika guru tidak
mempunyai kemampuan pengelolaan kelas yang baik, akan mengakibatkan prestasi belajar
siswa rendah, tidak sesuai dengan standar atau batas ukuran yang ditentukan dan akan
menghambat proses belajar mengajar, karena kondisi kelas yang kurang optimal.

MEMIMPIN
KPS 3014 D20171078596

Segala aktiviti yang berlaku di dalam bilik darjah perlu dipantau oleh guru supaya guru dapat
mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pelajar. Apabila guru telah mengenalpasti
masalah yang dihadapi oleh pelajar, guru dapat memimpin pelajar dengan membetulkan
perkara yang salah. Ilmu yang guru sampaikan kadang kala tidak dapat difahami oleh pelajar.
Memimpin dari masa ke masa oleh guru amat penting bagi memastikan pelajar tidak
ketinggalan dalam pelajaran mereka.

MENGAWAL

Mengawal bererti mengendalikan pelajar dan memberi arahan sekiranya perlu. Guru boleh
menggunakan strategi menanyakan soalan untuk melihat respon pelajar sama ada dapat
menjawab persoalan ataupun tidak. Secara tidak langsung guru dapat tahu dan mengawal
aktiviti di dalam bilik darjah secara terkawal kerana pengawalan berada dalam keadaan yang
baik dan teratur tanpa ada sebarang konflik berlaku.

Kesimpulannya, profesion pengajar ialah tugas profesional yang memerlukan daya tahan,
daya saing dan kemahiran kepimpinan yang baik yang datang dari bakat dan kebolehan
individu. Guru yang baik adalah mereka yang pakar dalam menguruskan proses pengajaran
dan pembelajaran. Kemampuan dan keupayaan para guru dalam pengurusan pengajaran dan
pembelajaran mampu melahirkan dan mewujudkan suasana yang ceria, kondusif dan
menyeronokkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran disaming membentuk pelajar
yang aktif dan berkeyakinan.

RUJUKAN

http://www.myjurnal.my/public/article-view.php?id=85724
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 4 : KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

PENGENALAN

Terdapat pelbagai takrifan yang diberikan kepada kepimpinan. John Maxwell (1998)
mentakrifkan kepimpinan sebagai kemampuan seorang pemimpin mempengaruhi orang lain
dalam melakukan sesuatu manakala Peter Drucker (1996) begitu ringkas merujuk kepimpinan
sebagai pemimpin dan pengikut dalam sesebuah organisasi.Kepimpinan wujud dalam apa jua
aktiviti yang disusun secara rapi dan sistematik. Kepimpinan juga berkait secara langsung
dan tidak langsung dengan keseluruhan aktiviti dalam organisasi.

Kepimpinan mempunyai perkaitan rapat dengan kuasa. Setiap ketua perlu memiliki
perancangan sendiri yang mantap. Kepimpinan mengandungi tugas-tugas serta fungsi iaitu
menetapkan matlamat, menyusun, mengarah dan menyelaras dan mengawal bagi mencapai
matlamat yang ditetapkan. Di sekolah semua kian maklum bahawa bahagian pentadbiran
merupakan pihak yang paling tinggi daripada yang lain. Sistem organisasi sekolah bermula
dengan pentadbiran yang diketuai oleh pengetua. Pengetua bertanggungjawab dalam
peningkatan kurikulum dan kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan
dasar Kementerian Pelajaran. Selain itu, pengetua juga perlu bertanggungjawab dalam hal
pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah.

BENTUK KEPIMPINAN

KEPIMPINAN AUTOKRATIK

Seseorang pemimpin yang autokratik adalah mementingkan pelaksanaan tugas. Dia


memimpin dengan menggunakan sumber kuasa formal. Pemimpin yang mengamalkan stail
ini akan membuat keputusan yang berkaitan dengan tugas, mengeluarkan arahan dan
memastikan arahan itu dipatuhi. Contoh kepimipnan seperti ini boleh dilihat di dalam
industri.

KEPIMPINAN DEMOKRATIK

Stail kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai pemimpin yang mengalakkan kesemua
kakitangannya melibatkan diri dalam organisasinya. Peluang diberi kepada setiap ahli
organisasi untuk memberikan pendapat atau pandangan sebelum sesuatu keputusan diambil.
KPS 3014 D20171078596

KEPIMPINAN LAISSEZ-FAIRE

Pemimpin yang mengamalkan stail kepimpinan laissez-faire, tidak begitu berminat dengan
urusan yang diamanahkan kepadanya. Beliau biasanya tidak peduli mengenai kerja mahupun
hasilnya. Kuasa yang ada padanya tidak digunakan. Pemimpin jenis ini akan membiarkan
semua keputusan dibuat oleh orang bawahannya.

Kesimpulannya, corak-corak kepimpinan mampu mempengaruhi sesebuah organisasi. Corak


kepimpinan di sekolah yang diguna pakai oleh pengetua kebiasaannya lebih kepada
kepimpinan demokratik yang mana pengetua akan menggalakkan semua guru-guru
melibatkan diri dalam organisasi.

RUJUKAN

http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/24185/Article__1.PDF
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 5 : PENGURUSAN MURID

PENGENALAN

Guru yang mudah mesra dengan murid akan dapat memenangi hati muridmuridnya dan
menjadikan guru disayangi dan disukai. Guru yang mementingkan diri sendiri dan tidak
mesra dengan murid-murid biasanya tidak popular dan tidak disukai. Sifat ramah mesra
penting dimiliki oleh setiap guru. Guru yang pendiam dan tidak suka bermesra dengan murid
mempunyai kelemahan kualiti sosial dan ada kemungkinan tidak yakin dengan diri sendiri
(Abd. Rahim, 1999).

Kajian Azizah (2000) yang berpendapat bahawa hubungan mesra di antara remaja dengan
sekolah dan institusi keluarga berperanan untuk meningkatan perasaan kepunyaan dan
membantu mengurangkan masalah disiplin. Beliau mendapati kemesraan dan keprihatinan
guru terhadap murid dapat menjadikan murid merasakan diri mereka disayangi dan akhirnya
menimbulkan perasaan sayangkan sekolah. Guru yang tidak senyum ketika masuk ke bilik
darjah juga menjadi faktor penghalang kepada keberkesanan komunikasi antara guru dengan
murid.

MENGURUS REKOD MURID

Guru yang berada di sekolah perlu mengurus segala rekod murid. Mengurus rekod murid
adalah seperti mengurus kad 001 pelajar, mengurus profil murid dengan kemas, mengurus
perkembangan akdemik, emosi, sahsiah dan tingkah laku pelajar, mempunyai maklumat yang
lengkap mengenai murid yang bermasalah, menyelesaikan masalah murid dan mengurus
buku rekod maklumat murid.

KESEDIAAN PELAJAR BELAJAR

Tahap kesediaann pelajar seaktu belajar perlu dianalisis oleh guru-guru. Melalui tahap yang
dikaji, guru-guru dapat mengatasi masalah yang tidak diingini seperti berlakunya konflik
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

MEMOTIVASIKAN PELAJAR

Pelajar-pelajar akan bersemangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan sekiranya guru-guru


sentiasa memberikan motivasi secara berterusan. Sesi motivasi yang dilakukan boleh
KPS 3014 D20171078596

diadakan melalui program ceramah bagi meningkatkan prestasi pelajar-pelajar secara


berterusan dan mendorong pelajar untuk mencapai matlamat guru.

Kesimpulannya, guru-guru perlu mempercayai kebolehan semua pelajar dan tidak seharusnya
mengabaikan pelajar-pelajar yang lemah. Kepercayaan guru terhadap pelajar mampu
memberikan semangat kepada semua pelajar untuk terus berusaha dalam pelajaran.

RUJUKAN

https://www.google.com/search?q=jurnal+pengurusan+murid&oq=jurnal+&aqs=chrome.3.69
i57j69i65j69i59l3j0.6074j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 6 : PENGURUSAN BILIK DARJAH

PENGENALAN

Bilik darjah merupakan tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran dan tempat
yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya
seorang guru. Kronowitz (2004) mencadangkan agar guru menyediakan satu sudut yang
boleh membantu pelajar mengisi masa yang terluang dalam satu suasana yang berbeza
berbanding bilik darjah mereka tetapi masih mengekalkan budaya belajar pada ruang tersebut
seperti perpustakaan mini. Ruang ini bolehlah dihiasi dengan hiasan yang ringkas dan unik
agar pelajar merasa selesa dan tenang.

Robertson (1989) menyatakan guru perlu yakin, tegas dan mengetahui tentang haknya untuk
bertindak dalam menguruskan tingkah laku pelajar di bilik darjah. Oleh itu, guru pelatih perlu
tegas dan konsisten dengan apa yang telah ditetapkan dalam prosedur peraturan tanpa ada
pengecualian kepada mana-mana pelajar. Guru juga perlu menjelaskan harapannya terhadap
pelajar dan perkara-perkara yang tidak disukai dilakukan oleh pelajar.

ASAS KEMAHIRAN PENGURUSAN BILIK DARJAH

PENAMPILAN GURU

Seseorang guru pelatih perlu menampilkan imej yang kemas, menyakinkan, tenang dan
profesional. Apa yang dimaksudkan di sini ialah guru-guru pelatih wanita tidak perlu
mengenakan hiasan dan solekan yang berlebihanlebihan dan bagi guru pelatih lelaki tidaklah
terlalu kasual. Kronowitz (2004) mengatakan bahawa penampilan yang kemas dan
profesional pada hari pertama seorang guru melangkahkan kaki ke sekolah akan membantu
guru tersebut untuk lebih berkeyakinan untuk berhadapan dengan realiti di sekolah. Perlu
diingat, sebelum guru mengurus pelajar, guru perlu mengurus dirinya terlebih dahulu.

PROSEDUR MENETAPKAN PERATURAN DI BILIK DARJAH

Robertson (1989) menyatakan bahawa guru pelatih perlu yakin, tegas dan mengetahui tentang
haknya untuk bertindak dalam menguruskan tingkah laku pelajar di bilik darjah. Oleh itu,
guru perlu tegas dan konsisten dengan apa yang telah ditetapkan dalam prosedur peraturan
tanpa ada pengecualian kepada mana-mana pelajar. Guru juga perlu menjelaskan harapannya
terhadap pelajar dan perkara-perkara yang tidak disukai dilakukan oleh pelajar.
KPS 3014 D20171078596

MENJAGA HUBUNGAN GURU DENGAN PELAJAR

Guru juga perlu membina dan menjaga hubungan baik dengan pelajar. Dalam menguruskan
pelajar, guru pelatih perlu bersabar dan banyak bertolak ansur untuk memenangi hati pelajar
agar pelajar akan menghormati guru sebagai pendidik mereka. Barbetta (2005)
menyenaraikan beberapa kesilapan yang dilakukan oleh guru pelatih dalam mengendalikan
tingkah laku pelajarnya. Beliau ada menegaskan bahawa pujian dari guru merupakan satu
kaedah yang bernilai dan berkesan untuk membantu pelajar mengubah tingkah laku mereka
seterusnya meningkatkan proses pembelajaran di bilik darjah.

Kesimpulannya, pengurusan bilik darjah merupakan tugas penting yang memerlukan


pengetahuan, kemahiran, kesabaran dan komitmen yang optimum bagi memperoleh kesan
yang maksimum. Guru perlu mendapat maklumat secukupnya tentang bilik darjah dan
pelajar-pelajarnya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam bilik darjah. Persediaan JERIS
(Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sosialisasi) guru pelatih yang lengkap akan membolehkan
pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan jaya, ceria dan cemerlang.

RUJUKAN

http://eprints.ums.edu.my/4441/1/nc0000001734.pdf
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 7 : PENGURUSAN SUMBER

PENGENALAN

Pusat sumber merupakan suatu tempat yang memberikan suasana pembelajaran kendiri yang
selesa. Pusat Sumber Sekolah adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta
koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematis.
Pusat Sumber menyediakan maklumat, perkhidmatan dan keperluan bagi memperkukuhkan
pengajaran-pengajaran untuk penguasaan kemahiran asas serta kemahiran maklumat
pendidikan ke arah pembentukan masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca dan
berkemahiran belajar sepanjang hayat.

FUNGSI PUSAT SUMBER

Antara fungsi pusat sumber adalah mendapatkan bahan yang pelbagai bagi membantu pelajar
mencari bahan. Pelajar dapat memperoleh sumber yang sahih daripada pusat sumber kerana
pusat sumber mengandungi buku-buku yang bercetak. Selain itu, pusat sumber merupakan
pakar rujuk dan perunding cara kepada guru dan pelajar yang membolehkan mereka
memperoleh sesuatu ilmu melalui pembacaan buku. Di samping itu, di pusat sumber telah
mengorganisasi bahan secara sistematik dan teratur bagi memudahkan para guru dan pelajar
yang ingin mencari bahan rujukan.

Kesimpulan yang boleh dibuat melalui unit ini ialah segala info mahupun rujukan yang dicari
oleh guru dan juga pelajar sememangnya dapat diperolehi daripada pusat sumber.
Penggunaan pusat sumber secara berterusan dapat meningkatkan pengetahuan dari masa ke
masa.

RUJUKAN

http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwP2/Raja%20Rozita%20Binti%20Raja
%20Ariff%20Shah.TP.pdf
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 8 : STRATEGI MENGURUS BILIK PEMBELAJARAN (BILIK


DARJAH/MAKMAL/STUDIO/DLL)

PENGENALAN

Terdapat 4 jenis bilik darjah iaitu bilik darjah tradisi, bilik darjah secara KBSR dan KBSM,
bilik darjah Mata Pelajaran Khas (KBSM), dan bilik darjah terbuka. Penyusunan bilik darjah
amat penting dalam situasi pembelajaran pelajar, keadaan in dapat menggalakkan atau
menghalang sesuatu pembelajaran seperti penyusunan tempat duduk belajar, meja guru, dan
kerusi dan meja pelajar.

Faktor yang mempengaruhi pembentukan interaksi dalam kelas adalah susunan bilik darjah,
keadaan emosi dalam bilik darjah, kawalan yang sempurna dan menggunakan gaya
kepimpinan yang sesuai, penggunaan kaedah kumpulan, memperbanyakkan pengajaran
berbentuk amali daripada berbentuk teori, guna kaedah pengajaran yang boleh menghidupkan
suasana pembelajaran, guna alat bantu mengajar berteknologi dan lakukan kegiatan
pemulihan bagi pelajar yang bermasalah. Pengurusan bilik darjah haruslah dilakukan secara
berkerjasama di antara guru dan pelajar bagi memastikan suasana kelas sentiasa ceria dan
selesa lantas dapat megurangkan masalah disiplin.

Kesimpulannya, pelbagai kaedah atau strategi yang dapat guru lakukan bagi mengurangkan
berlakunya konflik di antara guru dengan pelajar supaya suasana di dalam bilik darjah
terkawal. Suasana bilik darjah yang selesa dapat membantu guru menjalankan tanggungjawab
dengan sebaik mungkin.

RUJUKAN

http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwP2/Raja%20Rozita%20Binti%2
0Raja%20Ariff%20Shah.TP.pdf
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 9 : PENGURUSAN TINGKAH LAKU

PENGENALAN

Sekolah merupakan tempat yang paling banyak berlakunya proses komunikasi khususnya
dalam bilik darjah iaitu semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Proses
komunikasi dalam bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan di mana
pengetahuan, sikap dan kemahiran yang disampaikan bertujuan untuk mendapatkan gerak
balas yang dikehendaki. Komunikasi lisan berlaku apabila guru berinteraksi dengan murid
ketika bercakap, memberi penjelasan, menyoal, meneguh, menegur, mengarah, menghampiri,
mengenakan denda dan sebagainya. Sementara komunikasi bukan lisan berlaku melalui
hubungan mata, pergerakan badan, air muka, pakaian, keterampilan, penglibatan pendengar,
penggunaan gurau senda dan sifat semula jadi guru.

Time-out adalah selamat dan berkesan digunakanuntuk mengatasi tingkah laku dalam
konteks persekitaran yang lebih besar , positif , konsistendan boleh diramal yang mana
telah jelas dinyatakan di dalam kajian-kajian lepas dan penyelidikan untuk
memberi manfaat kepada fungsi emosi dan pertumbuhan perkembangan keseluruhan
para pelajar (Lauren Borduin Quetsch,2015).

Disiplin merupakan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh seseorang pelajar di sekolah
untuk mewujudkan tingkah laku yang baik demi kesempurnaan kehidupan. Semua pelajar
harus menghormati dan mematuhi kehendak undang-undang atau peraturan-peraturan yang
telah ditetapkan sama ada suka mahupun tidak.

Jenis tingkah laku pelajar terdiri daripada tingkah laku jenayah, tingkah laku lucah, tingkah
laku tidak pentingkan masa, tingkah laku sopan dan biadab, tingkah laku musnah, tingkah
laku tidak jujur, ponteng dan lain-lain. Guru-guru perlu memastikan pelajar-pelajar di sekolah
tidak terlibat dalam salah laku utama pelajar iaitu ponteng, buli, kekemasan diri, menghisap
rokok dan mencuri. Tindakan yang perlu dilakukan oleh guru terhadap pelajar yang
melakukan salah laku utama adalah dengan membuat laporan SSDM dan laporan disiplin.

Kesimpulannya, masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar harus diatasi dengan
membuat tidakan yang bersesuaian den mengikut peraturan-peraturan sekolah. Tindakan
KPS 3014 D20171078596

yang dilakukan secara tegas oleh guru akan mengurangkan masalah disiplin pelajar. Guru di
sekolah boleh mengurangkan gejala ini dengan mengadakan kempen mencegah salah laku
pelajar supaya pelajar lebih takut dan tidak akan melakukan kesalahan yang berat.

RUJUKAN

http://www.amaljaya.com/guru/PSIKOLOGI%20KPLI%20(1)/7.%20TINGKAH%20L
AKU%20BERMASALAH/PENGURUSAN%20T%20LAKU%20KANAK-
KANAK.pdf
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 10 : PENGURUSAN PENASIHATAN MURID

PENGENALAN

Pengurusan penasihatan murid akan dilaksanakan oleh guru kepada pelajar seperti
memberikan bimbingan, penasihatan dan mentoring. Bimbingan merupakan proses
membantu individu membuat keputusan yang memberi kesan kepada kehidupan pelajar.
Penasihatan pula merupakan proses menasihati individu atau kumpulan pelajar yang
bertujuan untuk menyampaikan kebaikan tertentu dalam bentuk nasihat manakala mentoring
merupakan proses memberi bimbingan, sokongan dan bantuan secara profesional dalam
menghadapi krisis hidup dan pembangunan diri individu.

TINGKAH LAKU BERMASALAH

Menurut Atkinson (1990) tingkah laku bermasalah adalah merupakan tingkah laku yang
terkeluar daripada kehendak, norma-norma dan nilai sesuatu masyarakat. Tingkah laku
bermasalah boleh merangkumi tingkah laku destruktif, tingkahlaku desruptif, pergantungan
berlebihan, tingkah laku kebimbangan, tingkah laku pengunduran diri dan tingkah laku
pengasingan diri. Tingkah laku bermasalah ini akan menjadi lebih berbahaya sekiranya ianya
melibatkan klik yang mana akhirnya akan mengakibatkan keganasan sekiranya tidak
dibendung dengan lebih awal.

SISTEM MENTOR

Terdapat dua perkara utama dalam sistem mentor iaitu sistem ini merujuk kepada seseorang
individu yang berinteraksi dengan individu lain. Interaksi ini melibatkan tindakan-tindakan
iaitu membimbing, menyokong, memberi nasihat dan menjalankan kaunseling. Oleh itu,
seorang mentor adalah individu yang lebih tua, berpengalaman dan berkelayakan untuk
membantu seseorang yang lebih muda dan kurang berpengalaman.

Kesimpulannya, pendekatan sistem mentor adalah pendekatan berunsur psikologi dan


bimbingan kaunseling yang akan membantu menyerapkan rasa dihargai di kalangan pelajar.
Di samping itu, mentor juga akan dapat mengenali punca mengapa tingkah laku bermasalah
wujud dalam diri sesetengah mentee mereka. Melalui pendekatan ini, selepas mengetahui
punca-punca timbul permasalahan tersebut, mentor harus memainkan peranan sebagai
KPS 3014 D20171078596

pembimbing kepada mentee. Walau bagaimanapun, kejayaan pendekatan sistem mentor


untuk menangani tingkah laku bermasalah adalah bergantung kepada kesungguhan mentor
dalam mengatasi permasalahan tersebut.

RUJUKAN

http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/jurnalpapers/Jurnal2004/tiwi2004.pdf
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 11 : PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA

PENGENALAN

Budaya sekolah merujuk kepada sejumlah nilai, budaya, praktis-praktis keselamatan dan
struktur organisasi di sekolah yang mempengaruhi dan memberi kesan kepada proses
pembentukan tingkah laku dan keselamatan pelajar di sekolah. Budaya sekolah merupakan
sebahagian budaya masyarakat kerana sekolah itu lahir daripada keperluan masyarakat.
Antara contoh budaya sekolah ialah budaya belajar, budaya berpakaian, budaya hormat-
menghormati, budaya membaca dan budaya penyayang. Kesemua budaya ini harus
dipraktikkan oleh guru kepada pelajar di sekolah.

Kepelbagaian budaya menjadi cabaran yang besar kepada murid dan pendidik (Rohaty Mohd.
Majzub, Salasiah Hashim & Elis Johannes H.S, 2011). Kehidupan dalam masyarakat yang
pelbagai budaya memerlukan tahap kefahaman dan sikap hormat-menghormati yang tinggi.
Dalam konteks ini, satu cara yang terbaik untuk mencapai kefahaman dan saling hormat-
menghormati adalah melalui pendidikan (Abd Rahim Hamdan, Mohd Najib Ghafar & Anis
Ayuni Che Ghani, 2010). Negara Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum seperti
Melayu, India dan China yang perlu berbuat baik antara satu sama lain. Guru-guru
bertanggungjawab dalam menyatupadukan pelajar-pelajar yang berlainan kaum dan ideologi
ini.

BUDAYA HORMAT-MENGHORMATI

Guru-guru di sekolah perlu mendedahkan amalan hormat-menghormati kepada pelajar-


pelajar. Guru merupakan pemangkin yang harus mendidik pelajarnya ke arah kebaikan.
Peranan yang dipikul oleh guru dalam membentuk pelajar-pelajar sangat besar. Tambahan
pula, terdapat pelajar berbilang kaum. Guru-guru boleh menggunakan inisiatif bagi
meningkatkan budaya hormat-menghor,ati dalam kalangan pelajar dengan mengadakan
kempen “Amalan hormat-menghormati”.

BUDAYA PENYAYANG

Guru-guru di sekolah perlu mempunyai sikap yang penyayang. Pelajar di sekolah akan lebih
menghormati guru-guru apabila mereka dilayan dengan baik. Sikap pilih kasih tidak
seharusnya berlaku dalam kalangan guru-guru kerana guru-guru merupakan pendidik dan
KPS 3014 D20171078596

harus menunjukkan nilai-nilai baik kepada pelajarnya dan berlaku adil tanpa mengira
perbezaan kaum mahupun agama. Sikap guru yang suka membandingkan pelajar akan
menyebabkan pelajar kurang menyukai guru tersebut dan pelajar tidak berminat untuk ke
sekolah.

Kesimpulannya, kepelbagaian budaya ini dijalankan di persekitaran sekolah yang terdiri


daripada pelajar pelbagai etnik. Persekitaran sekolah yang pelbagai etnik menyediakan
pengalaman terhadap kepelbagaian budaya kepada guru untuk mempelajari, merasai, dan
meraikan kepelbagaian budaya yang wujud dalam kalangan murid. Persekitaran sekolah yang
pelbagai etnik ini juga menyediakan ruang dan peluang kepada guru untuk mempunyai dan
mempraktikkan kepelbagaian budaya.

RUJUKAN

https://jtssweb.files.wordpress.com/2014/12/kepelbagaian-budaya-dalam-pengajaran-dan-
pembelajaran-pendidikan-islam.pdf
KPS 3014 D20171078596

TAJUK 12 : PENGURUSAN PELBAGAI UPAYA

PENGENALAN

Adam Salleh (2003) menyatakan bahawa pendidikan adalah hak asasi semua manusia. Semua
insan di dunia ini, mempunyai hak untuk belajar dan mengetahui sesuatu. Individu kurang
upaya juga mempunyai minat, hasrat dan cita-cita yang setanding dengan individu normal.
Sebagai manusia normal, mungkin kita tidak akan berasa rendah diri kerana kebanyakkan
yang dilahir dengan sempurna sehingga segelintir yang sanggup menghina atau mengetepikan
orang yang kurang sempurna. Malah, pelajar kurang upaya sepatutnya tidak disisihkan
daripada arus pembelajaran nasional kerana ada di kalangan mereka yang mempunyai
kecerdasan setanding dengan pelajar yang normal malah kadang kala melebihi mereka.

BERKEPERLUAN KHAS

Semua manusia yang tidak memiliki kesempurnaan sama ada dari segi fizikal, mental, emosi
dan sosial, mereka dikenali sebagai pelajar berkeperluan khas. Manakala menurut Ormrod
pada tahun 2000, beliau mengkategorikan bahawa pelajar berkeperluan khas kepada beberapa
kategori seperti pelajar yang bermasalah dalam pembelajaran, kecacatan bahasa atau
percakapan, gangguan emosi, autisme, pelajar pintar cerdas, mengalami kecacatan mental,
anggota, pendengaran dan lain-lain.

PELAJAR BERMASALAH PEMBELAJARAN

Istilah ‘masalah pembelajaran’ (learning disabilities) pertama kali digunakan oleh Samuel
Kirk pada tahun 1963 dalam satu perjumpaan dengan ibu bapa kepada kanak-kanak yang
mengalami masalah membaca, hiperaktif dan tidak boleh selesai masalah matematik. Akta
Pendidikan Individu Kurang Upaya (Individual with Disabilities Education Act atau IDEA,
1997) telah mendefinisikan bermasalah pembelajaran sebagai masalah dalam satu atau lebih
daripada proses asas psikologikal yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama
ada pertuturan atau penulisan, di mana masalah-masalah yang dihadapi mengakibatkan
kebolehan mendengar yang tidak sempurna, kebolehan berfikir yang tidak sempurna,
kebolehan bertutur yang tidak sempurna dan kebolehan membaca yang tidak sempurna.
KPS 3014 D20171078596

Kesimpulan yang boleh dibuat melalui unit ini, kita dapat memberikan kesimpulan bahawa
pelajar-pelajar pendidikan khas sememangnya layak mendapat hak untuk mendapatkan
pendidikan di sekolah seperti pelajar normal.

RUJUKAN

http://apjee.usm.my/APJEE_28_2013/apjee28_2013_art1_1_9.pdf