Anda di halaman 1dari 6

Jawapan Pra Penggal 1 Tahun 2012.

Bahagian A

1 D 6 C 11 A

2 A 7 B 12 C

3 C 8 C 13 B

4 C 9 B 14 A

5 A 10 C 15 D

Bahagian B

1a i) Cara penolakan
ii) Cara pelucutan

1b i)masih bersuamikan warganegara Malaysia


ii) bermastautin 2 tahun atau lebih di Malaysia,
iii)berniat untuk bermastautin tetap
iv) berkelakuan baik
2 i) melantik Ketua Audit Negara untuk memeriksa, menyiasat dan mengaudit akaun
kerajaan
ii) menubuhkan jawatankuasa kira-kira wang negara (PAC) untuk memastikan
akauntabiliti pengurusan wang awam/meneliti laporan akaun wang awam
3 i) Keterangan bersumpah
ii) Keterangan dari kandang (dock)
iii) Berdiam diri
4 i) Pembangunan sumber manusia iaitu dengan memberi latihan kemahiran yang
berterusan dan pembelajaran sepanjang hayat
ii) mengamalkan konsep Kepimpinan Melalui Teladan dengan mengambil tindakan
undang-undang terhadap mana-mana pegawainya yang terlibat dengan rasuah, salahguna
kuasa, masalah disiplin, mensabotaj organisasi dan sebagainya
iii) Memantapkan sistem dan prosedur kerja dengan menyelaras dasar dan polisi di setiap
Bahagian PBT untuk mencapai visi dan misi serta membolehkan sistem penyampaian
berjalan lancar dan berkesan di setiap bahagian
iv) penegasan terhadap objektif dan matlamat PBT berlandaskan satu misi dan visi
v) menggunakan ICT dalam penyampaian perkhidmatan
vi) melaksanakan transformasi organisasi secara menyeluruh

BAHAGIAN C

1 Globalisasi dikatakan lebih banyak membawa keburukan berbanding kebaikan. Bincangkan.

Pengenalan

Globalisasi merupakan cabaran tadbir urus yang baik. Globalisasi membawa pelbagai impak
sama ada negatif atau positif.

Bil Idea Huraian Idea


Kesan buruk
1 Campurtangan kuasa luar dalam Cth: di Afghanistan, Libya, Iraq, Sudan, Mesir dll atas
politik negara alasan memberi bantuan untuk membangunkan senjata
nuclear atau memberi latihan kepada kumpulan
pengganas/bantuan kewangan kepada kumpulan anti
kerajaan
2 Pengintipan /pencerobohan Kuasa luar mencuri maklumat system pertahanan
maklumat negara negara dan menggunakan maklumat tersebut untuk
tujuan tertentu/memudahkan negara-negara kuasa
besar menceroboh negara seteru mereka
3 Penularan gejala sosial Globalisasi memudahkan sesiapa saja akses kepada
pelbagai laman social untuk mengetahui/mendapat
maklumat tentang budaya di seluruh
dunia/pengamalan seks bebas, bersekedudukan,
pembuangan bayi, minuman keras, rempit, budaya
rock, kpop, merupakan budaya kegilaan remaja yg
akhirnya menghapuskan budaya timur/ remaja yg
rosak akhlak akan lahir/lebih mementingkan budaya
hedonisme
4 Pendidikan Bahasa Melayu terpinggir kerana masyarakat
merasakan bahasa Inggeris adalah bahasa ilmu/atas
alasan Bahasa Inggeris digunakan dalam internet
5 Penguasaan/monopoli syarikat Syarikat-syarikat kecil akan ketinggalan/gulung tikar/
multinasional Ancaman terhadap produk tempatan/IKS/penghakisan
kedaulatan ekonomi negara
6 Serangan mata wang/pasaran Nilai mata wang jatuh/ kemelesetan ekonomi
saham berlaku/pasaran saham tempatan jatuh/pelabur asing
akan hilang keyakinan terhadap ekonomi negara
7 Penyalahgunaan teknologi Penyalahgunaan teknologi spt teknologi
nuclear/pembuatan senjata moden/pengintipan/senjata
yg memusnahkan kehidupan manusia sejagat
Kesan Baik
7 Wujud hubungan erat dengan Memberi kesan baik dari segi ekonomi dan social,
negara lain dapat menangani isu perdagangan, hak asasi manusia
dan alam sekitar
8 Mudah mencapai maklumat System pendidikan berkembang maju, PJJ dapat
dunia dilaksanakan / wujud pendidikan bertaraf dunia
Rakyat Malaysia terdedh kpd maklumat berguna spt
bidang perubatan, makanan berkhasiat, senaman yg
betul, - rakyat akan berpengetahuan luas

9 Perhubungan lebih cepat, Rakyat dapat berinteraksi dgn lebih cepat dgn
murah penduduk di seluruh dunia/bertukar pendapat dalam
pelbagai bidang/eratkan hubungan
10 Wujudnya perdagangan bebas Menggalakkan persaingan /pengaliran modal secara
bebas/peluasan pasaran/aliran buruh mahir dan separa
mahir/pemangkin kepada kemajuan negara
12 Pemindahan teknologi Syarikat-syarikat multinasional membawa bersama
teknologi / digunapakai oleh syarikat tempatan/
teknologi baru spt teknologi pembuatan
berautomasi/teknologi nano/ bioteknologi/ satelit dll
akan mendominasi kehidupan manusia
Cabaran gobalisasi masa ini memerlukan pembentukan generasi muda yg berdaya tahan melalui
ilmu dan kemahiran. Oleh itu, rakyat Malaysia harus bersedia menerima perubahan teknologi
tersebut dengan hati terbuka untuk kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara.

3+2

2 Usaha memerangi jenayah pemerdagangan orang bergantung kepada kecekapan tadbir urus
negara. Jelaskan penyataan ini.
Pengenalan

Jenayah pemerdagangan orang bermaksud segala bentuk eksploitasi sama ada untuk tujuan seks,
kerja paksa, perhambaan bahkan turut melibatkan pemindahan organ manusia. Jenayah ini
mendatangkan pelbagai kesan negatif dan pelbagai usaha perlu dijalankan untuk memeranginya.

Bil Idea Huraian Idea

1 Kecekapan Tadbir urus yg perlu


dimiliki
 Takdir urus mesti mempunyai pengetahuan dan
Kesedaran tentang maklumat tentang perubahan-perubahan serta
perkembangan sejagat (global maklumat tentang jenayah ini
awareness)
 Mesti bersedia serta mempunyai keupayaan
untuk menangani masalah ini

2 Mempunyai visi masa depan  Mampu membentuk strategi yang baik untuk
yang jelas menangani masalah/pendekatan yg
tepat/keputusan yang selaras dengan
perkembangan sejagat

3 Mempunyai kemahiran dalam  Memastikan organisasi dan negara mendapat


perundingan antarabangsa faedah daripadanya/jika tidak, pihak lain akan
mengambil kesempatan atau faedah darinya.

4 Mempunyai kemahiran  Berinteraksi dengan banyak pihak dan pelbagai


berkomunikasi latar belakang budaya/memahami pelbagai
budaya dan bahasa asing

5 Mempunyai pemikiran kreatif  Inovatif unt menggerakkan anggota supaya tidak


dan inovatif beku, jumud dan penuh dgn karenah birokrasi/
menekankan kaedah-kaedah penyelesaian yg
baru

6 Kecekapan membuat keputusan 


secara bersama

7 Cekap dalam undang2 negara 


dan antarabangsa/kedaulatan
undang2

8 Mempunyai/mengamalkan 
ketelusan/akauntabiliti/responsif

3 Hasrat untuk memacu negara ke arah negara maju menjelang tahun 2020 perlu didokong oleh
usaha melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi. Huraikan.

Pembangunan modal insan penting dilaksanakan untuk melahirkan tenaga kerja yang berkualiti
tinggi, berkemahiran, dan berpengetahuan serta kreatif dan inovatif. Kerajaan telah mengambil
beberapa langkah untuk merealisasikan hasrat tersebut.
Bil Idea Huraian Idea
1 Langkah-langkah
Mempergiat usaha menarik Menubuhkan “Talent Corporation” di bawah Jabatan
bakat Perdana Menteri” pada 2011
Untuk menambah pekerja berbakat dan berkualiti
dan menjalin kerjasama dan jaringan bakat di
seluruh dunia
2 Memperluas akses kepada Sekolah, peralatan, kemudahan dinaiktaraf,
pendidikan berkualiti Memartabatkan profesion perguruan
Sekolah cemerlang diberi ganjaran
Yuran pendidikan dimansuhkan, pelajar Tkn 1 - 5
diberi RM 100 untuk membeli buku dan baucar 1M
3 Memperkasa pendidikan awal Kadar kemasukan pelajar pra sekolah ditingkatkan
dengan sasaran 72% menjelang 2011
Kelas-kelas ditambah
Perlantikan guru siswazah mengajar pra sekolah
ditambah
4 Memantapkan pendidikan Semua sekolah diberi bantuan
sekolah rendah dan menengah Menyediakan biasiswa bagi guru melanjutkan
pelajaran
Memantapkan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris
dalam kalangan pelajar
Menubuhkan sekolah berprestasi tinggi
5 Mengarusperdanakan Memberi penekanan kepada pendidikan teknikal dan
Pendidikan teknikal dan latihan vokasional seperti Negara maju
vokasional
6 Memperkasa pendidikan tinggi Peratusan staf Phd ditingkatkan, peluang kenaikan
pangkat diperluas
7 Mempergiat program latihan Menyediakan dana bagi mempergiat “Program
dan kemahiran Industrial Skill Enhancement di Pusat latihan
kemahiran Negeri, graduan digalakkan
memperkembang potensi
8 Program Latihan 1Malaysia Dilaksana untuk menambah ilmu pengetahuan
melalui peningkatan kemahiran dan mempelajari
kemahiran baru
9 Meningkatkan produktiviti Menubuhkan majlis konsultasi Gaji Negara untuk
pekerja meningkatkan prodktiviti
10 Memperluas penglibatan Menguatkuasa Peraturan-peraturan Kerja (Pekerja
wanita dalam ekonomi Separa masa) bagi menggalakkan penyertaan lebih
banyak wanita sebagai pekerja separuh masa

Kesimpulan
Pembangunan modal insan hendaklah dirancang dan dilaksana sebaik-baiknya.
Pilihan jawapan 5 + 0