Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU KE-1

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHU 3 JAYA


N
TARIKH /HARI 3 JANUARI 2018 / RABU MASA 7.30 – 8.30 PAGI
TEMA SEKOLAH UNIT 1 : MARI BEKERJASAMA
TAJUK GOTONG-ROYONG DI KELAS PERMATA
STANDARD 2.2.1, 5.2.1
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN  Membaca dan mengenal pasti 5 perkataan berimbuhan awalan beR- dan
meN- dengan betul.
 Membina 5 ayat menggunakan perkataan berimbuhan awalan dengan
betul.
AKTIVITI 1. Murid diberi penyapu, pemadam, buku dan pensel.
PENGAJARAN & 2. Murid diminta membuat aktiviti dengan menggunakan alatan yang diberi.
PEMBELAJARAN Kemudian, menyebut aktiviti yang dilakukan.
3. Murid membaca dan mengenal pasti perkataan berimbuhan awalan beR-
dan meN- dalam teks dan gambar. ( Buku teks m/s 3 ).
4. Murid meneliti gambar dan teks untuk menyatakan perkataan berimbuhan
awalan beR- dan meN-
5. Murid menulis perkataan berimbuhan awalan beR- dan meN- dalam buku
tulis. Murid membina 5 ayat dengan betul menggunakan perkataan
berimbuhan awalan yang telah disenaraikan.
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa Kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & Intonasi
NILAI Menjaga kebersihan
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain

ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni


MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP PEMIKIRAN  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
 Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
TAHAP  TAHAP 1  TAHAP 3  TAHAP 5
PENGUASAAN  TAHAP 2  TAHAP 4  TAHAP 6
(Nyatakan
bilangan murid)
PENILAIAN Murid dapat menyenaraikan 5 perkataan berimbuhan ber- dan men- setiap satu
dan dapat membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan tersebut dengan
betul.
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHU 1 JAYA


N
TARIKH 3 JANUARI 2018 / RABU MASA 9.00 – 10.00 PAGI
TEMA UNIT
TAJUK MINGGU TRANSISI
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN  Menyanyi lagu NEGARAKU dengan sebutan yang betul.

AKTIVITI 1. Murid membaca lirik lagu NEGARAKU.


PENGAJARAN & 2. Murid berbincang tentang tatacara yang betul ketika menyanyikan lagu
PEMBELAJARAN NEGARAKU.
3. Murid mendengar lagu NEGARAKU.
4. Murid menyanyikan lagu NEGARAKU dengan iringan muzik.
5. Murid menyanyi lagu NEGARAKU dengan sebutan yang betul.
6. Murid menyalin lirik lagu NEGARAKU dengan betul dan kemas.
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa Kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & Intonasi
NILAI Menghormati
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain - lagu
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
TAHAP  TAHAP 1  TAHAP 3  TAHAP 5
PENGUASAAN  TAHAP 2  TAHAP 4  TAHAP 6
(Nyatakan
bilangan murid)
PENILAIAN Murid dapat menyanyikan dan menyalin lagu NEGARAKU dengan betul.
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..

MATA PELAJARAN MUZIK TAHU 3 JAYA


N
TARIKH /HARI 3 JANUARI 2018 / RABU MASA 12.20 – 12.50 T/HARI
TAJUK AZAM BARU
FOKUS PENGALAMAN MUZIKAL - IRAMA
STANDARD 1.1.6
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN  Menyanyi lagu Azam Baru dengan sebutan dan iramayang betul.

AKTIVITI 1. Murid membuat latihan sebutan huruf vokal melalui nyanyian.


PENGAJARAN & 2. Murid membaca lirik lagu Azam Baru. (CD 1 Track 01).
PEMBELAJARAN 3. Murid mendengar lagu Azam Baru.
4. Murid menyanyikan lagu Azam Baru dengan iringan muzik.
5. Murid menyanyi lagu Azam Baru dengan sebutan dan irama yang betul.
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa Kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & Intonasi
NILAI Menghormati
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain - lagu
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP PEMIKIRAN  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
 Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
TAHAP  TAHAP 1  TAHAP 3  TAHAP 5
PENGUASAAN  TAHAP 2  TAHAP 4  TAHAP 6
(Nyatakan
bilangan murid)
PENILAIAN Murid dapat menyanyikan lagu Azam Baru dengan sebutan dan irama yang betul.
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..