Anda di halaman 1dari 154

1

SULIT

KOLEKSI SOALAN PEP. PERCUBAAN NEGERI , PENGAJIAN AM 3, STPM 2017

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 TAHUN 2017


SMK SERI TEJA, GOPENG
Bahagian A [15 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini

 Kumpulan 15
 Kumpulan 77
 Suruhanjaya Selatan-Selatan
1. Aspek utama yang diberi perhatian oleh pertubuhan-pertubuhan di atas ialah
A. Memulaukan barangan import dari negara-negara barat
B. Mendapatkan pelupusan hutang dari negara-negara maju
C. Mewujudkan kerjasama ekonomi sesama negara anggota
D. Mewujudkan kerjasama sosial dan politik sesama negara anggota

2. Antara berikut yang manakah yang benar tentang Pertubuhan Negara-Negara


Islam (OIC)?
I. Menyokong perjuangan rakyat Palestin
II. Mengakui persamaan bangsa dan negara
III. Membentuk kerjasama ekonomi dan teknikal
IV. Memperkukuh kerjasama dalam kalangan umat Islam
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

3. Antara berikut yang manakah merupakan matlamat pewujudan Zon Bebas


Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ)?
I. Mengehadkan penggunaan tenaga nuklear
II. Menjamin keselamatan perairan di rantau ini
III. Mengelakkan perlumbaan senjata nuklear di rantau ini
IV. Menggalakkan penggunaan tenaga nuklear dalam perindustrian
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

4. *Dasar Luar yang berkecuali


*Dasar berbaik-baik dengan semua negara
Apakah ketetapan Malaysia berhubung dengan dasar luar dalam
pernyataan di atas?
I Tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain
II Sebarang pertikaian diselesaikan secara rundingan
III Mengadakan kerjasama bilateral dengan negara serantau
IV Memberikan keutamaan terhadap kerjasama ekonomi dan kebudayaan
A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

1
2
SULIT

5. Yang manakah penyataan yang benar yang benar tentang Rangkaian Berita
Pergerakan Negara-Negara Berkecuali(NNN)?
I Beribu pejabat di Kuala Lumpur
II Bertujuan untuk menyaingi pusat rangkaian berita antarabangsa yang lain
III Sebuah pusat berita berasaskan Internet untuk menyebarkan maklumat
tentang negara anggota
V Menggantikan Pusat Pangkalan Data Pelaburan, Perdagangan, Teknologi
Selatan (SITTDEC)
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

6. Yang manakah termasuk dalam agenda kerjasama negara anggota ASEAN?


I Membentuk kerjasama ketenteraan
II Melaksanakan kerjasama dalam pendidikan
III Mewujudkan keamanan dan kestabilan politik serantau
IV Menyelesaikan isu dalaman negara anggota secara rundingan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

7. Yang manakah usaha Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)


bagi mewujudkan kesepakatan menangani keganasan antarabangsa?
I ASEAN + 3
II Forum Serantau ASEAN (ARF)
III Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS)
IV Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

8. Antara berikut yang manakah benar tentang Pertubuhan Menteri Pendidikan


Asia Tenggara (SEAMEO)?
I Menubuhkan INNOTECT
II Meningkatkan pengurusan bencana alam
III Mengadakan Pusat Kajian Bahasa Inggeris
IV Mengadakan hubungan persahabatan melalui Sukan SEA
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

9. Yang manakah usaha yang dilakukan oleh Malaysia ke arah mengukuhkan


Kerjasama Selatan-Selatan?
I Menganggotai Kumpulan Lima belas (G15)
II Memulaukan barangan import dari negara-negara Utara

2
3
SULIT

III Menjadi tuan rumah Persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
IV Menempatkan ibu pejabat Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan
dan Teknologi Selatan (SITTDEC) di Kuala Lumpur.
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10. Yang manakah penyataan yang benar tentang kumpulan Lapan Negara
Membangun (D-8)?
I Mengadakan kerjasama dalam bidang ketenteraan
II Menumpukan kepada kerjasama dalam bidang politik
III Mewujudkan peluang-peluang baharu dalam hubungan perdagangan
IV Menggerakkan kerjasama dalam bidang perbankan dan insurans Islam

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

Masyarakat antarabangsa telah mengiktiraf Malaysia sebagai salah sebuah


negara yang komited dalam memulihara alam sekitar global, terutamanya
dengan pemuliharaan lapisan ozon global

11. Yang manakah antara berikut yang bersesuaian dengan penyataan di atas
A Protokol Kyoto
B Protokol Madrid
C Protokol Montreal
D Protokol Cartagena

12. Yang manakah benar tentang Mesyuarat Asia-Eropah?


I Mewujudkan kerjasama ketenteraan
II Bertukar-tukar pandangan tentang isu serantau dan globalisasi
III Dianggotai oleh Negara-negara Asia, Eropah dan Amerika Utara
IV Meneroka kerjasama baru dalam bidang ekonomi,politik, dan sosial
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

13.
Pertubuhan Fungsi
P Kerjasama Ekonomi Asia I Menjayakan Kerjasama Selatan-Selatan
Pasifik (APEC)
Q Kumpulan 15 (G-15) II
Forum perundingan ekonomi dan perdagangan
serantau
R Orde Baru Ekonomi Dunia III Menubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan,
(NIEO) Perdagangan dan Teknologi Selatan

3
4
SULIT

Yang manakah padanan yang betul antara pertubuhan dengan fungsi dalam jadual
di atas ?

P Q R
A I III II
B II I III
C II III I
D III I II

14. Kepulauan Spratly menjadi rebutan banyak negara serantau kerana


I mempunyai lokasi terbaik untuk perdagangan
II merupakan tempat yang sesuai untuk ujian senjata nuklear
III memiliki bahan-bahan galian terutamanya minyak dan gas
IV mempunyai kedudukan yang strategik dari segi keperluan ketenteraan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

15. Padankan penyataan di bawah.

DEKLARASI ISU
I Langkawi W Alam Sekitar
II Bangkok X Penubuhan ASEAN
III Kuala Lumpur Y Memperkasakan wanita
IV Putrajaya Z Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali

I II III IV
A Z W X Y
B W X Z Y
C Y Z W X
D W Y X Z

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI TEJA, GOPENG

Skema Jawapan Bahagian A:

1C 6C 11 C

2B 7C 12 C

3C 8B 13 C

4A 9B 14 D

5A 10 D 15 B

4
5
SULIT

Bahagian B [ 15 markah ]

Jawab satu soalan sahaja.

16. Berdasarkan maklumat dalam carta di bawah, bandingkan jumlah nilai


pengeluaran minyak sawit dunia antara tahun 2005 dengan tahun 2010 di negara-
negara terpilih dan jelaskan cara-cara untuk meningkatkan jumlah eksport minyak
sawit Malaysia.

DUNIA: PENGELUARAN MINYAK SAWIT NEGARA-NEGARA TERPILIH PADA


TAHUN 2005 DAN 2010

Tahun 2005 Tahun 2010


3%
2% 3%
Nigeria 2% Nigeria
Thailand
Thailand

Malaysia Indonesia Indonesia


Malaysia

49% 46%
41%
54%
Jumlah 30562 ribu tan metrik
Jumlah 41359 ribu tan metrik
Indonesia Malaysia
Thailand Nigeria Disesuaikan daripada Statistic on Commoddities

[ Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi Dunia


2011]
Soalan 16

Negara 2005 2010


Terpilih (ribu tan metrik) (ribu tan metrik)
Indonesia 14058.52 22333.86
Malaysia 14975.38 16957.19
Thailand 611.24 1240.77
Nigeria 916.86 827.18
Jumlah 30562 41359

Carta yang diberi menunjukkan perbandingan jumlah nilai pengeluaran minyak sawit
antara tahun 2005 dengan tahun 2010 di negara-negara terpilih Dunia.

5
6
SULIT

Bil Idea /isi Huraian


A. Perbandingan
1. Tahun 2005 sebanyak 30562 ribu tan metrik manakala
Jumlah keseluruhan pada tahun 2010 sebanyak 41359 ribu tan metrik.
pengeluaran tahun 2010 Perbezaan sebanyak 10797 ribu tan metrik.
lebih tinggi berbanding
tahun 2005
Atau
Jumlah keseluruhan
pengeluaran tahun 2005
lebih rendah berbanding
tahun 2010
2 Pengeluaran minyak 2005 ialah Malaysia sebanyak 14975.38 ribu tan metrik
sawit tertinggi 2005 ialah daripada keseluruhan 30562 ribu tan metrik iaitu 49%
Malaysia dan tertinggi manakala tahun 2010 ialah Indonesia sebanyak 22333.86
2010 ialah Indonesia ribu tan metrik daripada keseluruhan 41359 ribu tan metrik
atau 54%
3. Pengeluaran minyak 2005 ialah Thailand sebanyak 611.24 ribu tan metrik
sawit terendah tahun daripada keseluruhan 30562 ribu tan metrik iaitu 2%
2005 ialah Thailand dan manakala tahun 2010 ialah Nigeria sebanyak 827.18 ribu
terendah tahun 2010 tan metrik daripada keseluruhan 41359 ribu tan metrik atau
ialah Nigeria 2%
4. Pengeluaran minyak Indonesia
sawit pada tahun 2010 Tahun 2005- 14058.52 ribu tan metrik iaitu
bagi tiga negara lebih Tahun 2010 - 22333.86 ribu tan metrik
tinggi berbanding 2005: Perbezaan – RM8275.34 ribu tan metrik
Indonesia, Malaysia dan
Thailand Malaysia,
Tahun 2005 - 14975.38 ribu tan metrik
Tahun 2010- 16957.19 ribu tan metrik
Perbezaan- RM 1981.81 ribu tan metrik

Thailand
Tahun 2005 - 611.24 ribu tan metrik
Tahun 2010- 1240.77 ribu tan metrik
Perbezaan RM629.53 ribu tan metrik
5. Pengeluaran minyak Nigeria:
sawit pada tahun 2005 Tahun 2005 – 916.86 ribu tan metrik
lebih tinggi berbanding Tahun 2010 – 822 18 ribu tan metrik
2010: Nigeria Perbezaan sebanyak 94.68 ribu tan metrik
B. Cara-cara
meningkatkan jumlah - Menggunakan media antarabangsa untuk mempromosi
eksport minyak sawit tentang minyak sawit Malaysia yang mempunyai
Malaysia kelebihan dari segi kesihatan atau keenakan rasa.
6. Mempromosi kelebihan - Menarik minat pengguna dunia untuk menggunakan
penggunaan minyak minyak sawit dalam masakan
sawit
7 Menerokai pasaran baru - Mencari pasaran baru dari negara dunia ketiga
-Mengadakan hubungan baik dengan semua negara tanpa

6
7
SULIT

mengira ideologi

8 Mengadakan kerjasama - Menggunakan pendekatan hubungan yang terjalin dalam


dengan negara rakan pertubuhan-pertubuhan yang disertai Malaysia seperti
organisasi Kerjasama Negara Selatan-selatan, G15 dan
APEC,Komanwel,D-8
9 Menepis pandangan - Mengenalpasti sentimen anti minyak sawit dan
negatif tentang produk menggunakan pendekatan penjelasan tentang kelebihan
minyak sawit menggunakan minyak sawit Malaysia
- Membetulkan tohmahan Persatuan Pengeluar Kacang
Soya di Amerika Syarikat tentang persepsi negatif mereka
terhadap pengeluaran minyak sawit negara
10 Teknologi -Penggunaan peralatan moden akan dapat meningkatkan
pengeluaran kelapa sawit
-Teknologi canggih akan membantu menghasilkan
pelbagai produk yang berkualiti berasaskan kelapa sawit
11 Daya tahan serangan -Serangan penyakit terhadap pokok kelapa sawit akan
penyakit menyebabkan pengurangan pengeluaran kelapa sawit
-Sebaliknya jika serangan ini dapat ditangani dengan baik
melalui kaedah bio teknologi, sudah tentu pengeluarannya
turut meningkat
12 Keluasan kawasan -Kelapa sawit yang ditanam di ladang-ladang, akan
penanaman meningkatkan pengeluaran kelapa sawit
Kesimpulan-
Pengeluaran minyak sawit dunia bertambah setiap tahun dengan penambahan
keluasan penanaman. Kuantiti yang bertambah ini perlu diselarikan dengan
penambahan eksport ke merata dunia. Pelbagai inisiatif perlu dilakukan oleh setiap
negara bagi meningkatkan jumlah eksport minyak sawit dunia.

7
8
SULIT

17 Berdasarkan jadual, huraikan aliran perdagangan Malaysia dengan negara


ASEAN terpilih pada tahun 2010. Terangkan kesan terhadap negara sekiranya
imbangan perdagangan mencatatkan lebihan.

PERDAGANGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA ASEAN TERPILIH PADA TAHUN


2010
Eksport Import
Negara ASEAN (RM juta) (RM juta)
Brunei Darussalam 822 82
Indonesia 10,987 16,875
Filipina 5,663 5,909
Singapura 48,816 34,727
Thailand 21,068 19,100
Vietnam 6,500 4,127
Jumlah 93,856 80,820
(Disesuaikan daripadaBuku Tahunan Perangkaan Malaysia 2011,
Jabatan Perangkaan Malaysia)

17. Pengenalan:
Jadual menunjukkan aliran perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN
terpilih pada tahun 2010.
Bil Isi/Idea Huraian
1. Keseluruhan aliran Jumlah eksport Malaysia sebanyak RM 93,856 juta
perdagangan Malaysia manakala jumlah import Malaysia sebanyak RM
dengan negara ASEAN 80,820 juta.
terpilih menunjukkan Lebihan dagangan sebanyak RM 13,036 juta
lebihan dagangan
2 Aliran dagangan Contoh Singapura
Malaysia dengan Brunei Aliran dagangan Malaysia dengan Singapura
Darussalam, Singapura, menunjukkan lebihan dagangan. Jumlah eksport
Thailand dan Vietnam Malaysia sebanyak RM48,816 juta manakala jumlah
menunjukkan lebihan import Malaysia dari Singapura sebanyak RM34,727
dagangan juta. Lebihan dagangan sebanyak RM14,089 juta
3 Aliran dagangan Contoh Indonesia
Malaysia dengan Aliran dagangan Malaysia dengan Indonesia
Indonesia dan Filipina menunjukkan defisit dagangan. Jumlah eksport
menunjukkan aliran sebanyak RM 10,987 juta manakala jumlah import dari
defisit Indonesia sebanyak RM 16,875 juta. Defisit sebanyak
RM 5,888 juta
Kesan kepada negara jika berlaku lebihan dagangan
4 Rizab antarabangsa Rizab antarabangsa Bank Negara akan bertambah
negara bertambah Pengukuhan nilai rizab negara
5 Nilai mata wang negara Nilai matawang akan kukuh ekoran pengaliran mata
akan kukuh wang yang minima
6 Pengurangan Kerajaan tidak perlu meminjam daripada negara lain
kebergantungan kpd atau asing
pinjaman dr negara asing
7 Peningkatan pelaburan Kemasukan pelaburan asing meningkat kerana
keyakinan terhadap ekonomi

8
9
SULIT

8 Peningkatan pengeluaran Produktiviti meningkat menyebabkan eksport juga


untuk eksport meningkat
Kesimpulan:
Usaha perlu dilakukan bagi memastikan aliran perdagangan sentiasa mencatatkan
lebihan dagangan .

Bahagian C : (50 markah)

18. Perkembangan ekonomi global membantu mengukuh dan memajukan


Malaysia. Huraikan.

Pengenalan:
Perkembangan ekonomi negara bergantung kepada kerjasama dengan
negara lain. Pelbagai mesyuarat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi di
rantau Asia dan negara Eropah. Justeru, ekonomi global amat penting kepada
Malaysia untuk memajukan ekonomi negara.

Bil Idea Huraian


1. Perkongsian sumber  Sumber semulajadi dan sumber tenaga yang
semula jadi /sumber terdapat di dalam negara dapat membantu
alam perkembangan ekonomi ke peringkat antarabangsa.
 Malaysia dapat menggunakan sumber tenaga dan
sumber semulajadi seperti petroleum untuk
meningkatkan produktiviti tanpa bergantung kepada
negara luar.
 Ekonomi negara menjadi semakin kukuh
walaupun berlaku kemelesetan ekonomi.
2. Mengembangkan  Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA),
modal Malaysia dapat menggunakan modal dengan lebih baik
untuk meningkatkan produktiviti.
 Modal yang digunakan secara efektif dapat
membantu Malaysia menarik lebih banyak pelaburan
kerajaan atau swasta melalui perkongsian bijak.
 Menambahkan peluang pekerjaan kepada
penduduk Malaysia.
3. Memperkenalkan  Ekonomi global memperkenalkan nama Malaysia
produk Malaysia dan produk Malaysia di peringkat antarabangsa.
 Perlaksanaan GATT dan CEPT membolehkan
Malaysia meningkatkan produktiviti ke negara luar.
 Malaysia menjadi terkenal apabila banyak negara
membeli barangan tempatan negara.
4. Perkongsian dan  Ekonomi global membantu negara berkongsi
pemindahan teknologi dengan negara Asia dan Eropah.
teknologi  Kualiti barangan dapat diperbaiki melalui
perkongsian teknologi canggih dari luar negara.
 Dapat membangunkan kelompok industri yang
berdaya saing menerusi integrasi industri utama,
pembekal, industri sokongan, perkhidmatan sokongan
perniagaan yang kritikal dalam pasaran.

9
10
SULIT

 Menguntungkan negara dalam jangka masa


panjang.
5. Memperluaskan  Keyakinan terhadap kualiti barangan Malaysia
pasaran meningkatkan permintaan.
 Produk berasaskan kayu, produk makanan
berasaskan minyak sawit, produk bukan makanan
berasaskan minyak kelapa sawit, produk berasaskan
koko dan getah dapat dipasarkan dengan meluas.
 Meningkatkan pendapatan dan mengekalkan
imbangan pembayaran.
6. Mewujudkan  Kemasukan firma luar dan pelaburan asing
peluang pekerjaan mewujudkan peluang pekerjaan
 Jaringan usahasama antara pengusaha industri
halal dalam kalangan negara Islam menyediakan
peluang pekerjaan berkualiti dan berupah tinggi
 Pertumbuhan industri IKS (PKS) dan sektor lain
hasil kerjasama dengan negara luar menawarkan
peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia
 Pertambahan ke atas produk akan mewujudkan
industri baru.
 Lebih banyak peluang pekerjaan akan
diwujudkan.
 Mengurangkan masalah pengangguran dan
kemiskinan
 Pertambahan permintaan terhadap produk
tertentu meningkatkan input buruh untuk memenuhi
permintaan
 Meningkatkan kemahiran modal insan
7. Meningkatkan  Peluasan pasaran akan meningkatkan aliran
pendapatan negara masuk wang asing ke dalam negara.
 Melalui pelaburan asing, kerajaan akan dapat
memperolehi hasil melalui pelbagai cukai.
 Pendapatan negara akan meningkat melalui
pengukuhan imbangan dagangan.
 Aktiviti ekonomi global mampu meningkatkan
pendapatan negara melalui aktiviti perdagangan
 Pelaburan asing juga dapat mengembangkan
modal untuk mengeluarkan produk dalam skala besar
bagi membolehkan peningkatan eksport negara
8 Peningkatan taraf  Ekonomi global membantu peningkatan kadar
hidup penduduk upah melalui tingkat upah yang teratur dan gaji yang
berpatutan
 Kadar upah yang tinggi dapat meningkatkan taraf
hidup penduduk Malaysia
9 Meningkatkan  Melalui perkongsian maklumat dan pemindahan
produktiviti negara teknologi serta teknik-teknik pengeluaran yang cekap
 Hasilnya produktiviti negara dapat ditingkatkan
10 Meningkatkan  Kemasukan pelaburan asing dapat
pelaburan asing

10
11
SULIT

mengembangkan pelbagai sektor ekonomi


terutamanya sektor perindustrian
 Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk
 Mengurangkan kadar pengangguran
 Meningkatkan taraf hidup penduduk
Kesimpulan :
Perkembangan ekonomi global telah membawa kesan positif. Hal ini kerana
fenomena ekonomi global akan memajukan ekonomi sesebuah negara.
Skema jawapan : 5+0.

19. Penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) adalah antara


usaha untuk memesatkan ekonomi negara. Namun usaha-usaha lain perlu
terus digerakkan bagi mencapai hasrat tersebut. Bincangkan.

Pengenalan
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) mewujudkan pasaran yang luas
kepada barangan Malaysia. Dengan lebih 558 juta penduduk peluang meluaskan
pasaran amat terbuka. Namun, Malaysia tidak seharusnya bergantung kepada
pasaran serantau semata-mata untuk mengukuhkan ekonominya.
A. Idea Wajib

Idea 1
Penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
• Membuka seluasnya pasaran keluaran negara. Gabungan pasaran antara
negara ASEAN mewujudkan skala pasaran yang cukup besar
• 250 juta penduduk Indonesia dan 65 juta penduduk Thailand merupakan satu
ruang pasaran yang cukup selesa, ditambah dengan kadar cukai minimum 5%
• Wujud permintaan kepada barang tempatan, mengaktifkan ekonomi
pengeluaran

B. Usaha-usaha lain
Idea 2
Menarik pelabur langsung asing
• Pelaburan langsung asing (FDI) amat penting dalam menggerakkan projek-
projek pembangunan berimpak tinggi
• Dengan kehadiran FDI, ekonomi berskala besar dapat digerakkan yang akan
memberi kesan besar kepada kemajuan ekonomi negara
• Kerajaan sentiasa mencari peluang dan ruang mempromosikan Malaysia
sebagai destinasi pelaburan yang menarik

Idea 3
Meluaskan pasaran eksport
 Saiz pasaran dapat diperluaskan
 Malaysia berusaha mensepakatkan pembukaan pasaran bagi memacu
pertumbuhan berterusan ekonomi. Sebanyak 62% dagangan Malaysia
dengan negara rakan dagang dua hala FTA atau pelbagai hala, keupayaan
menambah bilangan rakan dagang FTA akan meningkatkan lagi eksport
 Peluasan pasaran eksport merangsang pengeluaran dalam negara
merangsang aktiviti ekonomi yang pelbagai

11
12
SULIT

 Malaysia boleh mempelbagaikan sektor ekonomi seperti sektor pembuatan,


perkhidmatan, pertanian dan lain-lain
 Malaysia memperoleh keuntungan dari segi perdagangan eksport dan
importnya

Idea 4
Teknologi moden
 Tanpa teknologi sesebuah negara tidak boleh dibangunkan walau pun kaya
dengan sumber alam
 Dengan pemindahan dan perkongsian teknologi moden, industri negara boleh
dimajukan
 Dalam usaha mengembangkan industri berteknologi tinggi, Malaysia
mendapat faedah dari pemindahan teknologi daripada negara luar
 Mengadakan perkongsian data maklumat , pembangunan teknologi nano,
pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi dengan negara-negara lain

Idea 5
Meningkatkan lagi kesepakatan serantau/kerjasama serantau
 Salah satu cara untuk memastikan hubungan baik antara negara serantau
adalah dengan mengadakan hubungan ekonomi
 Salah satu kerjasama yang telah terjalin dalam program ekonomi ASEAN
seperti Projek Perindustrian Bersama ASEAN ,Kawasan Segi Tiga
Pertumbuhan ( IMT-GT, IMS-GT, BIMP – EAGA) & Kawasan Perdagangan
Bebas ASEAN (AFTA)
 Malaysia berperanan aktif dalam penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas
ASEAN untuk membolehkan barang kilang menembusi pasaran di negara-
negara anggota dengan bebas
 Semua negara serantau berasa mereka mempunyai kepentingan yang
semestinya perlu terus terpelihara
 Kesepakatan ekonomi juga boleh dilihat dalam pasaran saham berintegriti
(ASEAN Trading Link) melibatkan Malaysia, Thailand dan Singapura.
Pembentukan pasaran saham tersebut memudahkan urusan transaksi
pasaran saham merentasi sempadan antara tiga negara.
 Mengelakkan pengaliran keluar modal oleh pelabur dengan akses mudah dan
pantas ke atas ketiga-tiga pasaran
 Permuafakatan juga wujud dalam menstabilkan harga getah melalui
Persidangan Antarabangsa Tiga Negara Pengeluar Utama Getah Dunia yang
turut dihadiri negara China dan India.

Idea 6
Meningkatkan lagi imej negara
• Meningkatkan penerimaan antarabangsa terhadap Malaysia
• Imej yang positif dari segi standard antarabangsa seperti kedudukan negara
dalam penarafan amalan rasuah, kadar jenayah dan tahap keselamatan,
kemudahan mengakses modal, sistem kewangan dan perbankan dan jaminan
dalam sistem kehakiman yang kukuh membentuk aras keyakinan antarabangsa
yang tinggi khususnya para pelabur

12
13
SULIT

• Usaha mempromosi Malaysia di luar negara sebagaimana yang berlaku di


Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Switzerland amat berjaya atas imej positif
yang sedia terbentuk

Idea 7
Meningkatkan keselamatan
• Menggerakkan segala ruang bagi meningkatkan keamanan serantau termasuk
melalui Zon Aman Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN), Zon Bebas Senjata Nuklear
Asia Tenggara (SEANWFZ) dan Forum Serantau ASEAN (ARF). Keamanan ini
akan menstabilkan politik serantau dan melancarkan kegiatan ekonomi
• Malaysia juga berjaya memuktamadkan rundingan konflik Selatan Filipina agar
keamanan yang wujud merangsang lagi pertumbuhan ekonomi serantau
• Malaysia berusaha menyelesaikan konflik atau sengketa di perairan Laut China
Selatan
• Pendirian Malaysia yang bebas dan berkecuali menghindarkan campur tangan
kuasa besar dalam urusan pentadbiran serta politik Negara
• Perkongsian informasi risikan antara Malaysia dan Thailand tentang aspek
keselamatan yang melibatkan kawasan sempadan bersama
• Penyelesaian masalah yang melibatkan negara luar atau sempadan negara
secara diplomasi berupaya mengeratkan hubungan diplomatik dan mengekang
persengketaan antara negara

Idea 8
Mempertingkatkan hubungan dagangan
 Menjalin hubungan baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi
politiknya
 Hubungan diplomatik yang erat antara Malaysia dengan negara-negara lain
dapat mengukuhkan semangat setia kawan yang lebih akrab, sekali gus
menjadi rakan dagang Malaysia
 Malaysia mengamalkan dasar berkecuali iaitu berbaik-baik dengan semua
negara tanpa mengira ideologi yang diamalkan negara tersebut sama ada
demokrasi atau komunis untuk membentuk hubungan dagangan
 Hubungan berbaik-baik dapat mengelakkan ketegangan dan sikap saling
mencurigai serta dapat memperkukuhkan hubungan dagangan dengan
semua negara
 Meningkatkan peluang perdagangan dengan menghantar misi rombongan
galakan perdagangan dan pelaburan
 Menandatangani perjanjian perdagangan dan pelaburan
 Kepimpinan pemimpin yang cemerlang dapat mentadbir negara dengan baik
dan menarik minat negara luar untuk mengimport barangan keluaran
Malaysia

Kesimpulan
Usaha berterusan dan keupayaan diplomasi yang tinggi membantu negara untuk
mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara walaupun dunia masih
tidak pulih sepenuhnya daripada kemelesetan.

skema : 1 + 4

13
14
SULIT

20. Konflik yang berlaku di negara jiran dan serantau boleh menjejaskan
keselamatan sesebuah negara jika pelbagai usaha tidak dilakukan oleh
ASEAN untuk meningkatkan tahap keselamatan serantau.

Pengenalan;
ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos, 1967 dalam Deklarasi Bangkok. Keanggotaan
ASEAN kini telah bertambah kepada 10 buah negara anggota sekarang. Konflik
yang berlaku di negara jiran dan serantau boleh menjejaskan keselamatan
sesebuah negara jika pelbagai usaha untuk meningkatkan tahap keselamatan
serantau tidak dilakukan

A. Idea wajib : Konflik yang berlaku di negara jiran dan serantau boleh menjejaskan
keselamatan
Idea1: Konflik di negara jiran dan serantau (wajib)
 Konflik ekonomi dan politik seperti di Indonesia, Filipina, Vietnam dan
Thailand
 Konflik di selatan Thailand, kerap kali berlaku letupan bom dan pembunuhan
dan serangan balas antara penduduk Islam dengan tentera pusat
menyebabkan hubungan antara Malaysia dan Thailand menjadi tegang
 Konflik selatan Filipina menyebabkan tentera Sulu dan Kumpulan Abu Sayyaf
menceroboh Sabah
 Konflik ini jika tidak ditangani akan mengancam keselamatan dan kestabilan
sesebuah
negara
 Penyelesaian masalah atau konflik dapat dilaksanakan secara diplomasi dan
pastinya dapat mengelakkan persengketaan

B. Usaha ASEAN untuk meningkatkan tahap keselamatan serantau


Idea 2 : Mewujudkan ZOPFAN (Zon Aman , Bebas dan Berkecuali)
 Cetusan oleh Malaysia melalui Deklarasi Kuala Lumpur 1971. Bermatlamat
untuk menjamin keamanan dan kestabilan politik serantau, menyelesaikan
sebarang pertikaian secara aman.
 Untuk mengelakkan campur tangan kuasa besar ke atas negara Asia
Tenggara dan mengelakkan daripada melibatkan diri dalam pertikaian kuasa
besar di samping menyeru pengunduran tentera Amerika dari Teluk Subic
dan Pangkalan Clarke di Filipina.
 Pegangan ASEAN bahawa ‘setiap negara besar atau kecil, akan terus kekal
tanpa pengaruh atau campur tangan pihak lain dalam hal ehwal negaranya
supaya kebebasan, kedaulatan dan keutuhannya terpelihara’.

Idea 3 : Mewujudkan Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ)


 Diterima dalam Persidangan Menteri-Menteri Luar ASEAN di Singapura pada
tahun 1987.
 Berjaya membebaskan Asia Tenggara daripada percaturan politik kuasa
besar, mengelak sebarang perlumbaan senjata nuklear dan menjamin
keselamatan perairan serantau.

14
15
SULIT

Idea 4 : Mengadakan Forum Serantau ASEAN (ARF)


 Ditubuhkan pada 1994, bertujuan untuk mengukuhkan hubungan diplomasi
sedia ada dan menyelesaikan konflik bersama. ARF merupakan satu-satunya
forum keselamatan pelbagai hala di Asia Pasifik yang diwakili oleh ASEAN,
Jepun, China, Korea Selatan, Amerika Syarikat, Rusia, Kesatuan Eropah,
Kanada, Australia, India, New Zealand, Korea Utara, Papua New Guinea,
Pakistan, Timor Leste dan Monggolia.
 Dalam Persidangan di Kuala Lumpur 2006 , ARF menekankan tumpuan
kepada usaha mempromosikan pendekatan berteraskan rakyat bagi
menangani keganasan, bukan sahaja secara fizikal bahkan melalui ruang
siber.
 Setiap negara anggota perlu meningkatkan usaha mempromosikan sikap
saling menghormati, persefahaman dan tolak ansur warga dunia. Pendirian
tegas telah diambil oleh Menteri Luar ASEAN iaitu setiap keganasan yang
berlaku tidak patut dikaitkan dengan sebarang anutan agama, budaya,
bangsa dan kewarganegaraan
 Di antara pendirian ARF ialah seperti memperjuangkan penyelesaian politik di
Kemboja. Tentera Vietnam diberi tekanan agar segera berundur dari
Kemboja dan rakyatnya diberi peluang menentukan nasib sendiri

Idea 5 : Bertukar maklumat dan risikan


 Walaupun pendekatan berbeza antara negara dalam menangani keganasan,
tetapi maklumat dan risikan membolehkan setiap negara melakukan tindakan
sewajarnya.
 Kesepakatan juga menjadikan gerakan keganasan terbantut.
 Semua negara perlu berkongsi maklumat berkaitan dengan sebarang
ancaman yang boleh memudaratkan
 Tujuan adalah untuk membanteras anasir-anasir yang boleh menggugat
keselamatan negara & serantau
 Rangkaian-rangkaian pengganas antarabangsa boleh dipintas secara
bersama
 Perjanjian Polis antarabangsa (Interpol) yang ditandatangani oleh negara-
negara anggota akan membentuk kerjasama

Idea 6 : Mewujudkan Piagam ASEAN


 Piagam ASEAN didaftarkan di Sekretariat PBB apabila disahkan oleh semua
negara anggota ASEAN .
 Antara prinsip yang disepakati melindungi keselamatan bersama adalah
untuk mengekalkan dan meningkatkan keamanan dan keselamatan ASEAN
serta dapat mengukuhkan demokrasi dan mempromosikan hak asasi
manusia.
 Bersepakat menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integrasi kawasan
serta identiti nasional semua negara anggota dan menolak sebarang bentuk
agresif atau ancaman dalam sebarang bentuk yang bercanggah dengan
undang-undang antarabangsa serta menggunakan penyelesaian diplomasi
untuk sebarang percanggahan.

15
16
SULIT

Idea 7:
Menjalankan rundingan perjanjian damai untuk menyelesaikan konflik
 Menamatkan konflik berdarah selama 40 tahun di salah sebuah negara anggota
ASEAN
 Peranan Malaysia amat besar dalam rundingan ini
 Kedamaian yang terbentuk menjadikan kehidupan sebahagian besar rakyatnya
lebih tersusun dan berpeluang menikmati masa hadapan yang lebih baik

Idea 8:
Mewujudkan Gerakan Kesederhanaan Global (GMM)
 GMM adalah merupakan satu idea yang telah diperkenalkan oleh Malaysia bagi
merealisasikan keselamatan dan keamanan sejagat.
 Sumbangan dalam bentuk pemikiran amat kuat dalam mempengaruhi pemikiran
masyarakat sejagat
 Gagasan ini bertindak untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk
menolak atau membenci peperangan
 Pemimpin yang cenderung ke arah peperangan akan tergugat dengan
penolakan perang oleh rakyat
 Gerakan Kesederhanaan Global (GMM) adalah satu pendekatan yang lebih
bersifat harmonis, mementingkan perdamaian, musyawwarah serta menolak
sebarang bentuk keganasan yang boleh mengancam keselamatan negara dan
serantau. Penubuhan GMM mampu meningkatkan keselamatan serantau
Kesimpulan:
Malaysia memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik serantau bagi
menjamin keamanan dan meningkatkan tahap keselamatan di rantau ini.(1+4)

16
17
SULIT

PA3 SKEMA BAHAGIAN A SMK MANSOR

17
18
SULIT

18
19
SULIT

19
20
SULIT

20
21
SULIT

Skema :
1. D 2. C 3. A 4. A 5. A
6. B 7. A 8. D 9. C 10. B
11. A 12. C 13. A 14. B 15. C

21
22
SULIT

16.
Pengenalan :
Jadual menunjukkan eksport barangan perantara Malaysia ke beberapa rakan
dagang antara tahun 2013 dengan tahun 2014.

Analisis Perbandingan
A
data
 Pada tahun 2014, nilai eksport ialah
USD263.38 bilion berbanding USD257.73
Idea 1 Jumlah eksport tahun bilion pada tahun 2013.
2014 lebih banyak  Perbezaan nilai eksport tahun 2014
berbanding tahun 2013 adalah lebih tinggi sebanyak USD5.65
bilion.

Idea 2 Nilai sumbangan dan  Pada tahun 2014, nilai eksport adalah
peratusan eksport pada USD90.23 bilion lebih banyak berbanding
tahun 2014 lebih banyak dengan nilai eksport pada tahun 2013
berbanding tahun 2013 yang bernilai USD80.48 bilion. Ini
(Singapura) menunjukkan sumbangan pada tahun
2014 adalah melebihi sebanyak USD9.75
bilion.

22
23
SULIT


Idea 3 Nilai sumbangan tahun  Dari segi peratusan sumbangan juga
2014 lebih banyak tetapi menunjukkan tahun 2014 adalah lebih
peratusan sumbangan banyak berbanding dengan tahun 2013
tahun 2014 adalah lebih iaitu daripada 31.23% kepada 34.26%
kecil berbanding tahun dengan perbezaan peratusan sebanyak
2013 (China) 3.03%.

 Pada tahun 2014 nilai sumbangan eksport


barangan perantara adalah sebanyak
sebanyak USD92.12 bilion lebih tinggi
berbanding perolehan tahun 2013 yang
berjumlah USD91.86 bilion. Hal ini
menunjukkan beza sebanyak USD 0.26
bilion.
 Walaubagaimanapun peratusan
sumbangan adalah lebih rendah iaitu
sebanyak 34.98% berbanding peratusan
Idea 4 Nilai sumbangan dan sumbangan pada tahun 2013 iaitu 35.64
peratusan eksport tahun %. Hal ini menunjukkan perbezaan
2014 lebih kecil sebanyak 0.66%.
berbanding tahun 2013
(Amerika Syarikat dan  Amerika Syarikat
Thailand) - Eksport ke Amerika Syarikat pada tahun
2014 berjumlah USD 45.36 bilion
berbanding tahun 2013. Ini menunjukkan
bahawa perbezaan nilai eksport adalah
sebanyak USD 3.72 bilion berbanding
tahun 2013.
- Dari segi peratusan juga menunjukkan
2014 lebih rendah berbanding 2013 iaitu
pada tahun 2013 mencatatkan eksport
sebanyak 17.22 % berbanding 19.04%
pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan
perbezaan sebanyak 1.82%

 Thailand
- Eksport ke Thailand pada tahun 2014
menunjukkan sebanyak USD35.67 bilion
lebih kecil berbanding tahun 2013 iaitu
USD 36.31 bilion. Ini menunjukkan
perbezaan nilai eksport sebanyak USD
0.64 bilion.
- Dari segi peratusan, eksport Negara pada
tahun 2014 adalah lebih rendah iaitu
13.54% berbanding tahun 2013 iaitu 14.09
%. Hal ini menunjukkan perbezaan
sebanyak 0.55%.
B Cabaran-cabaran Huraian

23
24
SULIT

 Berhadapan persaingan sihat dan


Idea 5 Persaingan dalam persaingan tidak sihat dari Negara lain
perniagaan  Terpaksa bersaing dari segi kualiti, harga
perkhidmatan dan sebagainya.
 Mendapatkan kepercayaan dari Negara
lain
 Kemudahan logistic seperti pengangkutan
dan stor penyimpanan barangan di
seberang laut.
 Jadual perjalanan boleh terjejas apatah
Idea 6 Logistik lagi jika wujud ganguan spt rampasan
lanun, ganguan penerbangan dan
sebagainya.
 Pelaksanaan dasar lindungan bagi
barangan tempatan mereka
 Malaysia mungkin berhadapan dengan
sekatan tariff dan bukan tariff oleh Negara
pengimport
 Boleh menjejaskan eksport jika tiada pelan
kecemasan
Idea 7 Peraturan Negara
 Perubahan kadar pertukaran wang asing
Pengimport
mempunyai kesan yang ketara terhadap
eksport Negara.
 Cthnya, jika nilai ringgit Malaysia terlalu
meningkat, eksport barangan dan
perkhidmatan boleh terjejas kerana
pengimport mendapati harga relative
barangan Malaysia tinggi
Idea 8 Pertukaran wang asing

Penutup
Malaysia perlu meningkatkan ekonomi berasaskan eksport. Pelbagai usaha perlu
dilaksanakan terutama untuk mendapatkan pasaran baharu serta mempelbagaikan
produk barangan dan perkhidmatan

24
25
SULIT

17.
Pendahuluan
Carta alir di atas menunjukkan punca-punca yang mengakibatkan tekanan darah
tinggi serta langkah pencegahan yang perlu di lakukan.

Bil Idea Huraian


1 Gaya hidup Stress
 Tekanan darah meningkat apabila berada dalam keadaan
tertekan dari segi fizikal dan mental.
Obesiti
 Berat badan yang tidak terkawal akibat pemakanan dan
kurang senaman akan meningkatkan jisim tubuh badan dan
berisiko menghidap hipertensi. Paras kolestrol yang tinggi
dalam pembuluh darah akan menyempitkan pembuluh
darah.
Merokok
2. Tabiat  Bahan nikotin yang terdapat dalam rokok akan
mengeraskan salur darah dan dapat menyebabkan darah
tidak dapat mengalir melaluinya dengan mudah. Hal ini
seterusnya menyebabkan berlakunya hipertensi.

25
26
SULIT

Pengambilan Alkohol
 Pengambilan alcohol yang berlebihan akan meningkatkan
bilangan sel darah merah secara tidak langsung akan
meningkatkan tekanan.
Amalan hidup yang sihat
3. Pencegahan  Banyak berehat, beriadah dan menguruskan masa dengan
baik untuk mengelakkan stress. Elakkan tabiat merokok dan
pengambilan alcohol yang boleh meningkatkan hipertensi
Senaman
 Tingkatkan aktiviti fizikal dengan senaman dan
mengamalkan gaya hidup yang aktif. Senaman dapat
menguatkan jantung dan system peredaran darah. Selain itu
kandungan lemak dikurangkan serta senaman dapat
mengekalkan berat badan ideal.
Amalan pemakanan yang sihat
 Diet yang sihat terdiri daripada semua komponen makanan
yang penting terutamanya sumber serat iaitu sayur-sayuran,
buah-buahan dan pengambilan air yang mencukupi.
Kurangkan pengambilan garam yang mengandungi natrium
yang mengakibatkan hipertensi. Makanan yang berlemak
tinggi juga harus dielakkan.

Mengawal komplikasi
 Gaya hidup dan pemakanan di atas dapat mengawal
komplikasi hipertensi
4. Rawatan Ubat-ubatan
 Beberapa jenis ubatan seperti propranolol, Labetalol,
Furomide, dan sebagainya. Pengambilan ubatan secara
tetap mengikut nasihat doctor harus diamalkan serta
membuat pemeriksaan berkala untuk mengawal komplikasi.
Senaman
 Senaman juga dapat mengawal komplikasi hipertensi.

Penutup
Tekanan atau hipertensi merupakan gejala yang sering melanda rakyat Malaysia.
Oleh yang demikian kita haruslah berusaha untuk mengurangkan tekanan hidup
dengan amalan gaya hidup sihat.

26
27
SULIT

Soalan 18
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang dipersetujui oleh pertubuhan
ASEAN menjanjikan pelbagai kebaikan untuk kawasan ASEAN. Namun,
pelaksanaan perjanjian ini mendatangkan pelbagai aplikasi. Bincangkan.
Idea Huraian
Kebaikan AFTA  Pelaburan intra Asean akan bertambah dengan dasar
pintu terbuka
1. Peningkatan  Negara lebih besar dan kaya akan membantu
pelaburan intra- meningkatkan taraf hidup di Negara miskin
Asean  Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan dalam
sektor ekonomi
 Menjadi pemangkin kepada perkembangan sektor lain
2. Pertambahan  Perdagangan antara Negara AFTA dijangka bertambah
jenis barangan  Barangan yang dipasarkan bertambah
dan peningkatan  Masyarakat Negara afta boleh membuat pilihan yang
mutu lebih baik
 Kualiti produk akan bertambah baik akibat daripada
persaingan antara Negara anggota untuk mendapat
pasaran yang lebih besar
3. Peluasan  Kawasan seluas 4.46 juta km persegi
pasaran  Sejumlah 600 juta penduduk
 KDNK sejumlah RM5.6 Trillion
 Ekonomi kesembilan terbesar dunia
 Anggota akan menikmati keluasan pasaran ini
 Mewujudkan skala pasaran yg baharu yg cukup besar
4. Kemasukan  Kerjasama dengan pengusaha Negara asean
teknologi baharu menggalakkan kepakaran dan teknologi dari Negara
luar
 Meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan
 Mengembangkan ekonomi Negara
5. Meningkatkan  Skala pengeluaran yang besar akan memaksimumkan
kecekapan penggunaan input pengeluaran termasuk tenaga buruh,
pengeluaran penggunaan jentera dan keupayaan kilang.
 Sektor industri besar terutamanya spt sektor automotif
meningkatkan pengeluaran bidang yg seterusnya
meningkatkan kecekapan
6. Pengaliran  Mengurangkan lebihan tenaga buruh melali perkongsian
tenaga buruh tenaga buruh.
dan kepakaran  Malaysia menggunakan ramai tenaga buruh dari
Indonesia
 Malaysia membekalkan kepakaran melalui tenaga
buruh mahir ke Negara-negara ASEAN yang lain seperti
Indonesia, dan singapura.
7. Perkongsian  Negara-negara yang kukuh dan teguh dari segi ekonomi
pelaburan akan membantu Negara-negara ASEAN yang mundur
modal dan dan lemah.
kewangan  Mengamalkan konsep pelaburan bersama
 Malaysia dan Singapura melalui projek IMS-GST

27
28
SULIT

Implikasi/kesan
8. Syarikat kecil  Syarikat yang lebih kuat akan bertahan tetapi syarikat
sukar bersaing yang kecil sukar bersaing
 Syarikat kecil sukar bersaing dengan syarikat gergasi
 Syarikat tempatan dalam Negara terpaksa bersaing
dengan syarikat besar daripada luar seterusnya
menyebabkan gulung tikar
9. Ketidakseimban  Berlaku lebihan dagangan sesebuah Negara
gan  Negara pengeksport akan menikmati perdagangan yang
perdagangan lebih.
antara Negara.
10. Kuasa beli  Mempunyai ruang pasaran yang luas namun kuasa beli
pasaran masih penduduk masih rendah. Contohnya Negara Filipina
rendah dan saiz dan Indonesia.
pasaran yang  Bagi sesetengah Negara spt Singapura dan Brunei,
masih kecil walaupin kuasa beli penduduk Negara ini tinggi namun,
jumlah penduduk yang sedikit menyebabkan ruang
pasaran sangat kecil.
11. Berlaku  Berlaku persaingan antara pengeluar utama komoditi
persaingan  Persaingan ini menyebabkan berlaku lambakan
sesama barangan dalam pasaran
pengeluar  Akhirnya menyebabkan harga barangan jatuh
 Contohnya komoditi getah dan sawit antara Malaysia
dan Indonesia
12. Kejatuhan nilai  Negara-negara AFTA akan mengalami kesan yang
mata wang sama akibat daripada kejatuhan nilai mata wang Negara
anggota
 Hal ini menyebabkan Negara-negara afta mengalami
masalah ekonomi dan kewangan

19.
Pemanasan global merupakan fenomena alam yang menjadi isu hangat seluruh
dunia. Hal ini telah menimbulkan pelbagai implikasi kepada manusia dan alam
sekitar. Namun begitu, terdapat pelbagai langkah yang telah diambil bagi mengatasi
masalah ini. Bincangkan.

Idea Huraian
Kesan kepada manusia

1. Kemusnaha  Sumber makanan hasil daripada pertanian dan perikanan


n sumber bekalan terjejas
makanan  Tanah yang kering dan tidak subur menyebabkan pertanian
sukar dijalankan.
 Hidupan akuatik terjejas akibat sungai kering
 Memberi kesan kepada simpanan makanan dunia.
 Sumber makanan terhad menyebabkan berlaku kebuluran
 Kawasan persekitaran yang panas secara melampau
2. Meningkatk menyebabkan wujudnya persekitaran baharu kepada
an kadar penyakit bakteria dan pergerakan virus

28
29
SULIT

dan kematian  Penyakit bawaan haiwan menular. Mewujudkan komplikasi


dan tahap imun baharu kepada bakteria dan virus
 Pertambahan bilangan pesakit malaria dan denggi di
seluruh dunia.
 Keadaan jerebu akibat cuaca panas menyebabkan jumlah
pesakit berkaitam system pernafasan meningkat.
 Pendedahan kepada cuaca panas yang melampau
menggalakkan terdedah kepada strok haba.
 Sektor-sektor ekonomi yang bergantung kepada cuaca akan
3. Kemerosota terjejas.
n ekonomi  Pertanian, perindustrian dan rekreasi yang menyumbang
kepada pendapatan Negara akan terjejas.
 Menjejaskan eksport Negara.
 Menjejaskan kedatangan pelancong ke dalam Negara.
 cuaca panas yang melampau menyebabkan aktiviti harian
4. Menjejaska masyarakat terjejas.
n aktiviti harian  Tahap pencemaran akan meningkat menyebabkan tahap
keselesaan masyarakat berkurang.
 Kesukaran dalam melakukan kerja-kerja harian akibat
ganguan bekalan air bersih.
 Paras air laut yang meningkat akibat pencairan ais telah
5. Ancaman menyebabkan kawasan yang rendah dari paras laut
kepada kawasan tenggelam.
petempatan  Hal ini telah mendatangkan krisis dan mengancam
petempatan dan kehidupan manusia yang tinggal di pinggir
laut.
 Berlaku hakisan laut yang sangat ketara yang mengancam
kehidupan di kawasan pinggir pantai.
 Kawasan pantai yang rendah di Malaysia dan Negara jiran
banyak yang telah tenggelam. Limpahan air laut ketika air
pasang menjadi bertambah buruk.
Kesan kepada alam sekitar
 Menyebabkan krisis air yang teruk.
6. Kemarau  Kemarau yang panjang menyebabkan kadar penyejatan
panjang tinggi seterusnya menyebabkan sumber air berkurang.
menyebabkan  Menyukarkan kepada kehidupan manusia sejagat.
krisis air  Mempengaruhi cuaca sehingga kawasan afrika dan Asia
Tenggara
 Kawasan rendah akan mengalami masalah banjir besar
7. Banjir besar akibat kesan pemanasan global.
dan taufan  Berlaku akibat peningkatan aras laut akibat pencairan ais di
semakin kerap/ Greenland dan Antartika
peningkatan  Kajian menunjukkan bahawa peningkatan air laut adalah
bencana alam. sebanyak 2 hingga 3.2 milimeter setahun
 Kesannya kawasan rendah di seluruh dunia akan dilanda
banjir
 selain itu, menyebabkan berlakunya taufan dengan lebih
kerap dan ganas cthnya taufan Katrina, rita dan wilma.

29
30
SULIT

 Tsunami yang pernah berlaku di Acheh dikaitkan dengan


fenomena ini.
 Terumbu karang yang merupakan penampan ombak yang
baik namun cuaca panas dan suhu yang tinggi telah
menyebabkan adanya risiko yang tinggi terhadap ancaman
ombak besar.
 Kemarau yang teruk menyebabkan berlakunya kepupusan
8. Ancaman flora dan fauna.
kepada  Sukar tumbuh subur akibat daripada kekurangan sumber
kepelbagaian air.
biologi.  Berlakunya kebakaran hutan secara semulajadi akibat
panas yang melampau.
 Haiwan-haiwan dan tumbuhan hutan pupus
 Hidupan akuatik juga turut berkurang akibat kekurangan
makanan dan persaingan sengit untuk mendapatkan
makanan. Hidupan laut berpindah ke kawasan lain
9. Meningkatk  Jerebu yang berlaku akibat pembakaran hutan secara
an kadar semulajadi
pencemaran  Taufan dan banjir besar yang berlaku akibat perubahan
cuaca menyebabkan berlaku pencemaran air
 Dll
 Iklim tidak lagi berubah mengikut perubahan semula jadi.
10. Ganguan Taburan hujan tidak lagi sekata dan tidak mengikut musim.
kepada pola iklim  Cuaca panas keterlaluan, kemarau dan panas kering telah
merebak dan meluas ke banyak kawasan dan
menyebabkan berlaku kebakaran hutan yang ketara
 Taburan hujan di pantai timur semenanjung Malaysia pada
musim monsoon timur laut tidak lagi tinggi. Fenomena banjir
pada musim berkenaan tidak berlaku secara meluas.
 Iklim khatulistiwa yang merupakan panas dan hujan
sepanjang tahun tidak lagi normal. Berlaku perubahan iklim
yang ketara.
Langkah Huraian

11. Menghadiri  Malaysia telah menghadiri persidangan-persidangan


Persidangan antarabangsa tentang Alam Sekitar seperti Persidangan
Antarabangsa PBB Kyoto pada tahun 1997 (Protokol Kyoto) dan juga
Persidangan di Copenhagen, Denmark pada Disember
2009 (COP15) berhubung isu perubahan iklim dunia.
 Protokol Kyoto dimeterai untuk mengawal pelepasan gas
rumah kaca, manakala COP15 pula merangka pelan
tindakan untuk menangani kesan perubahan iklim dunia.
 Protokol ini diteguhkan dengan mekanisme Protokol
Montreal yang mengawal pelepasan gas kloroflorokarbon
(CFC) dan bahan kimia lain.
 Kedua-dua protokol ini membentuk mekanisme kawalan
melalui insentif kewangan dan insentif teknologi mesra
alam.

30
31
SULIT

 Pusat Serantau Sains Asia teiah diwujudkan untuk


12. Pengurusan memesatkan penggunaan ICT dalam kalangan negara
Bencana melalui anggota termasuk Malaysia, khususnya dalam
Pusat Serantau pembangunan dan keselamatan serantau.
Sains Asia  Misalnya, penggunaan ICT dalam pengurusan bencana
ASEAN seperti memberi maklumat yang pantas tentang
kejadian Tsunami dan kejadian bencana yang lain.
 Program ini mula digerakkan oleh Tabung Hidupan Liar
13. Program (WWF) Australia pada Mac 2007.
'Earth Hour' di  Dilancarkan secara rasmi semasa Persidangan Perubahan
seluruh dunia Iklim Bangsa-bangsa Bersatu di Bali pada 14 Disember
2009.
 Pengurangan penggunaan tenaga dapat dicapai dan
melebihi sasaran 5% malahan dua kali ganda berbanding
sasaran asal iaitu sebanyak 10%.
 Kempen ini mengajak penduduk seluruh dunia termasuk
rakyat Malaysia untuk bergelap dengan memadamkan
semua Iampu yang menggunakan tenaga elektrik tepat
pukul 8.30 malam waktu tempatan.
 Kempen ini bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan
penduduk dunia mengenai perlunya satu tindakan proaktif
bagi menangani isu pemanasan global.
 su pencairan ais yang drastik di Antartika memberi impak
14. Persidanga banjir besar dan pelbagai bencana lain.
n antarabangsa  Sekatan dan kawalan ke atas penerokaan yang tidak
tentang kawalan terkawal untuk mengeksploitasi bahan mentah di Antartika
ke atas Antartika telah dilaksanakan.
 Malaysia lantang menyuarakan pendapat bahawa Antartika
adalah Warisan Bersama untuk faedah bersama dan
membantah penerokaan di Antartika.
 Suara Malaysia ditimbulkan dalam persidangan
antarabangsa PBB yang ke-37 dan persidangan NAM pada
tahun 1982.
 Malaysia telah menghadiri Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan
Komanwel berhubung dengan perubahan iklim pada tahun
2009 (CHOGM 2009) di Trinidad & Tobago.
 Deklarasi Port-of-Spain Mengenai Perubahan Iklim telah
dikeluarkan untuk menuntut kesungguhan masyarakat dunia
menangani isu pemanasan global secara mapan.
 Beberapa buah universiti tempatan mula menjalankan kajian
15. Penyelidika ke atas perubahan cuaca termasuk bekerjasama dengan
n dengan pakar dari luar negara.
kerjasama negara  Misalnya, Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan USM telah
luar dan pengeluar menjalinkan kerjasama dengan pakar-pakar universiti luar
kereta utama negara dalam menghasilkan kajian bagi membantu
mengatasi masalah banjir di Malaysia.
 Pengangkutan merupakan antara penyumbang besar
kepada pelepasan gas karbon. Contohnya seperti kereta.
 Pengeluar kereta mengeluarkan kenyataan secara kolektif

31
32
SULIT

untuk memfokuskan pengeluaran model baru yang mana


mengeluarkan enjin yang lebih efisien dalam penggunaan
bahan api seperti kenderaan fibrid atau mesra alam.
 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia
16. Penganjura menganjurkan Persidangan dan Pameran Antarabangsa
n pameran dan Teknologi Hijau yang dinamakan "International Green
persidangan Technology and Ecoproducts Exhibition and Conference
Peringkat Malaysia 2010" atau dikenali sebagai IGEM 2010 pada
Antarabangsa bulan Oktober 2010.
 Malaysia telah menjemput syarikat-syarikat terkemuka dunia
untuk mengambil bahagian dan mempamerkan pelbagai
jenis teknologi hijau masing-masing.
 Tujuan pameran untuk mewujudkan kesedaran pengguna
dan pihak industri mengenai kepentingan teknologi hijau
dan produk-eko.
 Mempromosikan kemajuan produk mesra alam untuk
persaingan antarabangsa. Di samping itu, memastikan
kestabilan alam sekitar untuk pembangunan jangka
panjang.
Kesimpulan
Pemanasan global akan mendatangkan implikasi ke atas kehidupan manusia
sejagat meliputi isu bekalan air, masalah kesihatan, kecukupan bekalan makanan
dan kesejahteraan alam sekitar. Isu ini perlu ditangani secara global dengan
melibatkan seluruh masyarakat antarabangsa. Tindakan secara kolektif semua
negara mampu mengurangkan risiko yang menimpa manusia dan hidupan lain.

20.
Memandangkan banyak kelebihan yang diterima, maka Malaysia bergiat aktif dalam
pelbagai pertubuhan antarabangsa. Jelaskan penyataan ini.

Idea (kepentingan bergiat aktif dalam pertubuhan antarabangsa)Huraian


 Malaysia bersama Negara ASEAN yang lain mengamalkan dasar
1.Menjaga berkecuali (ZOPFAN) supaya kuasa besar tidak menceroboh ngr.
kedaulatan dan  Negara-negara komanwel pernah membantu Malaysia semasa
keamanan menghadapi ancaman komunis dan konfrontasi dengan Indonesia
Negara / melalui perjanjian pertahanan Anglo-Malaya dengan Britain
menjaga  Sebarang peertukaran teknologi pertahanan dan alat perisikan
keselamatan dapat dikongsi dengan Negara lain.
negara  Menyokong kuat PBB bagi mendapat keselamatan selepas
mencapai kemerdekaan
 Dengan melibatkan diri secara aktif dalam pertubuhan Negara-
2.Mewujudkan negara membangun seperti G15, D8, dan ASEAN (AFTA),
hubungan hubungan dagangan semakin meningkat.
dagangan  Pasaran bagi produk Negara meningkat. Penglibatan Malaysia
merupakan 1 langkah mempromosikan produk negara ke luar ngr.
 Ruang kepada syarikat Malaysia melabur dan mendapat peluang
perniagaan di negara berkenaan.
 Melalui G15, pertubuhan ini telah merangka mekanisme
kewangan pembiayaan perdagangan yang menghapuskan
pengenaan cukai berganda kepada Negara anggota. G15 juga

32
33
SULIT

menganjurkan forum perniagaan dan pelaburan untuk ahlinya.


3.Perkongsian  Membolehkan pertukaran data dan maklumat antara Negara
maklumat dan membangun khususnya G15
data  Menubuhkan pusat pertukaran data pelaburan, perdagangan dan
teknologi selatan (SITTDEC)
 Melalui pertukaran data, dan maklumat membantu Malaysia
meneroka peluang perniagaan, pasaran, dan pelaburan antara
Negara membangun.
4.Kesepakatan  Melalui kerjasama selatan-selatan melakukan permuafakatan bagi
dalam mendesak Negara utara melakukan penstabilan harga
mempertahanka  Penstabilan harga komoditi (getah, biji timah koko) melalui
n perniagaan perjanjian antarabangsa dan penubuhan tabung bersama.
 Kejayaan melalui beberapa Dialog Utara-Selatan yang
menghasilkan beberapa perjanjian komoditi antarabangsa seperti
Perjanjian Getah Asli Antarabangsa, Perjanjian Biji Timah
Antarabangsa dan Perjanjian koko Antarabangsa.
 Mewujudkan Rancangan Kerjasama Teknikal Malaysia (MTCP)
5.Perkongsian bagi membantu melahirkan bantuan dan kemahiran kepada
kemahiran Negara-negara selatan atas kepakaran dan kemahiran yang
teknikal dimiliki Malaysia.
 Lebih 20,000 orang termasuk 700 orang rakyat Thailand
memperoleh manfaat melalui program ini yang kini melibatkan 138
negara
 Memberikan peluang kepada Malaysia memperluaskan pengaruh
dalam kalangan Negara jiran
 Pengaruh ini membantu Malaysia mendapat sokongan dalam
menyuarakan tuntutan demi kesejahteraan warga dunia.
 Penglibatan aktif dalam komanwel membolehkan Malaysia
6.Tajaan menikmati bantuan teknikal dan biasiswa daripada rancangan
biasiswa dan Colombo.
peluang  Rancangan ini menyediakan bantuan kewangan, teknikal dan
pendidikan biasiswa kepada Negara anggota bagi melanjutkan pelajaran ke
luar Negara.
 Membantu pembangunan pendidikan Negara anggota. Contoh:
Institut pendidikan di Sabah.
 Mengeratkan hubungan antara Negara selatan-selatan dalam
7.Memperjuang bidang kewangan,perindustrian dan sains teknologi.
kan nasib  Mengurangkan kebergantungan kepada Negara maju
Negara  Malaysia dapat bekerjasama dalam penubuhan dan
membangun pembangunan syarikat takaful. Mereka diberi bantuan dan
bantuan menguruskan syarikat takaful.
8.Menjaga alam  Malaysia dapat bersama-sama Negara sedunia mengatasi
sekitar sejagat masalah alam sekitar yang semakin meruncing.
 Menghadiri persidangan antarabangsa dalam menghadapi
ancaman alam sekitar
 Persidangan Kyoto, persidangan mengawal pelepasan gas-gas
pencemar seperti cfc yang menyebabkan berlakunya gas rumah
hijau.
 Persidangan Montreal, perjanjian antarabangsa untuk melidungi
berlakunya penipisan lapisan ozon.

33
34
SULIT

PEP PERCUBAAN PA3, MUAR, STPM 2017

Jawab semua soalan

1. Yang manakah menjadi objektif dalam dasar luar Malaysia?


A Mengungguli ekonomi serantau
B Memperkukuh pertahanan negara
C Mempertahankan kepentingan negara
D Memperjuang hak negara membangun

2
* Mewujudkan mekanisme hak asasi manusia di negara serantau.
* Membolehkan ASEAN menjadi satu landasan perundangan.
Penyataan di atas merujuk kepada
A Komuniti Sosio-Budaya ASEAN.
B Komuniti Ekonomi ASEAN.
C Forum Serantau ASEAN.
D Piagam ASEAN.

3
* Meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara yang berjiran.
* Merancang pembangunan sektor perhutanan, sektor telekomunikasi,
infrastruktur fizikal, dan pelancongan.
Hasrat di atas dapat dicapai melalui kerjasama dalam
A ASEAN + 3
B Komuniti Ekonomi ASEAN.
C Kawasan Segi Tiga Pertumbuhan.
D Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN.

4 Forum Serantau ASEAN (ARF) yang melibatkan negara ASEAN dan rakan
dialog ASEAN bertujuan
A. Memperluaskan konsep ZOPFAN ke Asia Pasifik
B. Mewujudkan kerjasama dalam ekonomi, sosial dan budaya
C. Memastikan kestabilan politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik
D. Mendapatkan bantuan daripada rakan dialog untuk mempercepatkan
pembangunan ASEAN

5.
Tuntutan bertindih ke atas Kepulauan Spratly oleh negara China,
Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei

.Apakah tindakan yang dilakukan oleh negara-negara terbabit untuk memastikan


keamanan, kestabilan dan mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan?
A Memeterai Undang-Undang Laut (UNCLOS)
B. Negara-negara ASEAN dan China mematuhi Deklarasi Tatalaku Pihak-Pihak
Berkepentingan Laut China Selatan (DOC)
C Melakukan rondaan bersama bagi mengelakkan pertempuran di laut
D Mengadakan Forum Serantau ASEAN (ARF)

34
35
SULIT

6. ASEAN berjaya mengekang konflik yang wujud di peringkat intra ASEAN


melalui
A Mendukung bersama prinsip berkecuali
B Menerima pakai penguatkuasaan Zon Ekonomi Ekslusif
C Prinsip tidak campur tangan masalah dalaman negara anggota
D Saling menyokong kepentingan bersama di peringkat serantau dan global.

7.
* Amerika Syarikat.
* Rusia.
* United Kingdom.
* Perancis.
* China

Yang manakah maksud kuasa yang dimiliki oleh negara-negara anggota di


atas dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ?
A Boleh menyerang negara-negara yang tidak mematuhi Piagam PBB.
B Boleh menolak keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan PBB.
C Boleh memiliki senjata nuklear berdasarkan jumlah yang ditetapkan
oleh PBB.
D Boleh memasuki sesebuah negara dengan atas nama Majlis
Keselamatan PBB.

8. Antara yang berikut, penyataan yang manakah benar tentang Pertubuhan


Perdagangan Dunia (WTO)?
I. Persidangan diadakan setiap dua tahun
II. Memperjuangkan perdagangan bilateral
III. Diasaskan oleh negara-negara membangun
IV. Sebagai forum bagi rundingan perdagangan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

9.
Malaysia memberikan bantuan untuk membangunkan keupayaan
negara-negara membangun melalui perkongsian pengalaman
pembangunan
Pernyataan di atas merujuk kepada
A Rancangan Colombo.
B Dialog Antarabangsa Langkawi.
C Program Kerjasama Teknikal Malaysia.
D Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia- Malaysia-Thailand.

10. Yang manakah antara berikut merupakan objektif Lapan Negara Membangun
(D8) ?
I Menambah perdagangan dengan negara lain.
II Menambah jumlah bank yang melaksanakan perbankan Islam.
III Menghapuskan kadar buta huruf dalam kalangan negara Islam.
IV Meningkatkan peluang pekerjaan dalam kalangan negara anggota.

35
36
SULIT

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

11. Yang manakah merupakan matlamat pembentukan Pergerakan Negara-Negara


Berkecuali (NAM)?
I Menghapuskan sebarang bentuk penindasan dan penjajahan.
II Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
III Mengelakkan campur tangan dalam urusan pentadbiran negara-
negara anggota sahaja.
IV Menggesa semua negara anggota memainkan peranan aktif dalam
menghadapi pencemaran alam sekitar.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
12.
* Pusat Pangkalan Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan
(SITTDEC).
* Kumpulan Pakar Pertukaran Maklumat tentang Dasar Ekonomi Negara
(EINEP).
Organisasi di atas ditubuhkan di bawah
A Kumpulan 15.
B Dialog Utara-Selatan.
C Suruhanjaya Selatan-Selatan.
D Sidang Kemuncak Asia Timur.

13.  Beban hutang negara


 Imbangan pembayaran defisit yang membawa krisis ekonomi
terhadap negara-negara anggota yang terlibat

Isu di atas menjadi objektif


A Kumpulan D8
B Kumpulan 15
C Kerjasama Selatan-Selatan
D Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik
14.
Deklarasi Isu
X Protokol Montreal I Kawalan terhadap lapisan ozon
Y Persidangan Rio II Menstabilkan gas rumah hijau di dalam
atmosfera
Z Protokol Kyoto III Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam
sekitar
Yang manakah padanan yang benar?
X Y Z
A I II III
B I III II
C II III I
D III II I

36
37
SULIT

15. Yang manakah prinsip Malaysia dalam melangsungkan hubungan diplomatik


dengan pelbagai negara?
A Berdaya maju
B Sikap keterbukaan
C Peluang pelaburan
D Status perdagangan

Skema PA3, Muar, 2017


BHG A

1 C 2 D 3 C 4 C 5 B
6 C 7 B 8 B 9 C 10 D
11 A 12 A 13 C 14 B 15 B

Bahagian B [15 markah]

16 Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, buat analisis terhadap pola


perubahan eksport getah dan barangan berasaskan getah dari Malaysia ke negara-
negara Asia terpilih dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Jelaskan cabaran yang
dihadapi oleh perusahaan getah di Malaysia.

MALAYSIA : NILAI EKSPORT GETAH DAN BARANGAN BERASASKAN GETAH


KE BEBERAPA NEGARA UTAMA DUNIA DARI TAHUN 2013 HINGGA TAHUN
2015

Nilai Eksport Malaysia ( RM juta )


Negara Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Amerika Syarikat 4358.61 4479.45 5416.51
Jerman 1992.14 1691.11 1638.74
Jepun 910.40 1048.93 1132.61
Brazil 841.83 667.38 653.27
Singapura 460.73 526.27 571.06
Perancis 386.42 375.06 398.58
Korea Selatan 465.23 373.63 368.99
Jumlah 9415.36 9161.83 10179.76
Sumber: Disesuaikan daripada Buku
Tahunan Perangkaan Malaysia
2016, Jabatan Perangkaan Malaysia

37
38
SULIT

Skema Jawapan
Pengenalan
Jadual menunjukkan nilai eksport getah dan barangan berasaskan getah
Malaysia ke beberapa negara utama dunia dari tahun 2013 hingga tahun 2015.
Getah masih lagi menjadi antara komoditi utama eksport Malaysia.
Bil Isi / Idea Huraian
A. Pola Perubahan (Nota: Satu contoh negara sahaja bagi huraian)
1. Nilai eksport meningkat Jepun
2013 – RM910.40 juta
 Jepun 2015 – RM1132.61 juta
 Singapura Peningkatan sebanyak RM222.21 juta atau 24.41%

Singapura
(Nota: Semua negara 2013 – RM460.73 juta
perlu dinyatakan) 2015 – RM571.06 juta
Peningkatan sebanyak RM110.33 juta atau 23.95%
2. Nilai eksport menurun Korea Selatan
Korea Selatan 2013 – RM465.23 juta
2015 – RM368.99 juta
Penurunan sebanyak RM96.24 juta atau 20.69%
B. Cabaran perusahaan
getah di Malaysia  Pertukaran status tanah pertanian menjadi
Pengurangan dalam tanah komersial bagi tujuan industri/petempatan
3. jumlah kawasan tanaman  Ramai pengusaha getah beralih kepada
tanaman lain seperti kelapa sawit
4. Produktiviti yang rendah  Kebanyakan pengusaha getah ialah pekebun-
pekebun kecil sedangkan umum mengetahui
pengeluaran secara ladang lebih produktif
5. Teknologi  Teknologi masih rendah.
rendah/Teknologi  R&D diperlukan untuk meningkatkan
lama/teknologi tidak pengeluaran getah dan untuk mempelbagaikan
canggih/teknologi tidak hasil pengeluaran industri hiliran
moden
6. Persaingan pengeluaran  Persaingan daripada getah tiruan / sintetik-
lebih kompetitif berbanding getah asli
 Persaingan dengan negara pengeluar getah lain
7. Perubahan cuaca  Cuaca tidak menentu
 Fenomena El Nino dan La Nina
8. Harga komoditi getah  Bergantung kepada harga pasaran dunia
tidak menentu/tidak  Eksploitasi harga oleh negara maju
stabil/turun naik
Kesimpulan:Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran getah
asli di Malaysia (Jawapan :2+ 2 isi/idea )

38
39
SULIT

17 Berdasarkan carta alir di bawah, huraikan kepentingan ekosistem hutan di


sesebuah negara. Jelaskan bagaimana ancaman ekosistem hutan dapat diatasi.

KEPENTINGAN DAN ANCAMAN EKOSISTEM HUTAN

Ekologi dan alam Hasil Kayu Hasil Bukan Kayu Penggunaan Asli
sekitar -Kertas -Buah-buahan -Petempatan Orang
-Iklim stabil -Arang/Kayu Api -Rotan dan buluh Asli
-Kawalan Hakisan -Ubat tradisional/ -Habitat Hidupan Liar
-Kepelbagaian herba -Habitat Hidupan
Biologi Akuatik

KEPENTINGAN

EKOSISTEM HUTAN

ANCAMAN

Pemusnahan hutan Pembalakan Haram Pertanian Pindah

-Hutan dihapuskan -Aktiviti pembalakan -Aktiviti pertanian


untuk perladangan haram orang Asli
-Merosakkan ekologi -Memusnahkan
dan pembinaan
hutan ekologi dan
kesuburan tanah

(Disesuaikan daripada Majalah Era Hijau,


Jabatan Alam Sekitar, 2005)

39
40
SULIT

Skema Jawapan
Pengenalan: Hutan merupakan khazanah warisan yang mempunyai banyak
kepentingan kepada alam sekitar

Isi/Idea
Bil Idea Huraian
A. Kepentingan  Mengawal hakisan tanah-elak perubahan struktur muka
Ekosistem Hutan bumi-elak risiko tanah runtuh
Ekologi dan alam  Kawasan tadahan air bersih-sumber air
1. sekitar  Menstabilkan iklim-mengurangkan suhu ekstrim(panas)
 Pusat biodiversiti (kepelbagaian biologi) dan tempat
pemuliharaan hidupan liar-elak kepupusan dan
menggalakkan kemandiran hidup
2. Hasil Kayu  Terdiri daripada pulpa/ kertas, kayu bergergaji, papan
lapis, arang dan kayu api
 Digunakan untuk membuat perabot dan kegunaan
harian seperti memasak/cerucuk
3. Hasil bukan kayu  Rotan dan buluh, ubat tradisional, tanin, resin, buah-
buahan dan sayur-sayuran
 Boleh digunakan untuk menghasilkan perabot,
makanan dan merawat penyakit
4. Penggunaan asli  Hutan sebagai kawasan petempatan Orang Asli-
meneruskan kelangsungan hidup
 Hábitat hidupan liar serta hidupan akuatik-
menggalakkan pembiakan dan menambah populasi
B. Langkah
Mengawal
Ancaman  Hukuman tegas-denda, penjara
5. Memperkasakan  Pemantauan yang kerap-pihak berkuasa
penguatkuasaan
undang-undang
6. Dasar Kerajaan  Menggalakkan pembangunan terancang
 Mengusahakan tanah secara terancang
 Tanam semula hutan
7. Meningkatkan  Kempen kesedaran- melalui alat sebaran am
kesedaran awam  Pendidikan di sekolah-pendidikan alam sekitar
8. Mewartakan  Menjadikan hutan sebagai kawasan larangan
hutan simpan penerokaan dan pemburuan
 Habitat flora dan fauna dapat dijaga
 Kemandiran hidup dapat dikekalkan

Kesimpulan:
Kerajaan seharusnya melipatgandakan usaha untuk mengawal ancaman ekosistem
hutan

Jawapan : 2+ 2 isi/idea

40
41
SULIT

Bahagian C [50 markah]

18 Malaysia gigih berusaha dalam memperjuang hak kebebasan asasi sejagat


walaupun sering menghadapi pelbagai cabaran. Bincangkan.

Pendahuluan :
Perjuangan membela perbuatan penindasan terhadap hak kebebasan asasi
manusia sentiasa diberi perhatian oleh kerajaan.

Isi/Idea
Bil Isi/Idea Huraian
A. Usaha  Malaysia menempatkan sementara pelarian Bosnia
memperjuang  Memberi perlindungan kepada pelarian Vietnam di pulau
1. Bidong
Menerima pelarian  Menempatkan pelarian Rohingya dan Myanmar
2. Menyokong  Menyokong Deklarasi Vienna yang menetapkan kewajipan
undang-undang negara melindungi hak asasi rakyat
antarabangsa  Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN
 Perisytiharaan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR)
 Mematuhi Piagam PBB
3. Menghantar  Menghantar pelbagai bentuk bantuan
bantuan  Makanan, pakaian, air bersih
kemanusiaan  Untuk mangsa bencana, peperangan atau kebuluran
4. Menghormati  Bebas mengamalkan agama/budaya dan ideologi
kelainan  Tiada sekatan untuk mendapatkan hak asasi w/p berbeza
budaya/agama/  Tidak menindas kumpulan minoriti
ideologi
5. Menyuarakan  Dasar Aparteid
bantahan  Pemusnahan etnik
 Pencerobohan wilayah
6. Memperkasa  NAM &OIC
peranan wanita  Meningkat peranan wanita dalam pembangunan
keamanan dunia
 Melindungi hak wanita
B. Cabaran  Kuasa veto dalam PBB
 Mencabul Hak Kebebasan Konvensyen Geneva, Seksyen
7. Dominasi kuasa 14(Pencerobohan kuasa luar)
besar  Sekatan ekonomi yang dikenakan oleh PBB
8. Perbezaan /konflik  Tidak menjadi kesalahan dalam sesuatu budaya
budaya/agama/ide /agama/ideologi
ologi  Contoh: hukuman rejam dianggap melanggar hak asasi
tetapi tidak dalam agama islam
 Merupakan tuntutan dalam Islam
9. Pengaruh/dakyah  Gemar menjadikan isu kebebasan sebagai isu sejagat
/pemikiran Barat  Mereka mahu bebas melakukan apa sahaja atas nama
demokrasi
 Perjuangan hak asasi melampau – LGBT, gaya hidup
bebas

41
42
SULIT

Penutup :
Perjuangan terhadap hak kebebasan asasi manusia sejagat perlu sesuai dengan
norma kehidupan normal.
Jawapan: 3+2/2+3 isi/idea

19 Kawasan pentas benua di Laut China Selatan merupakan antara punca


berlakunya pencerobohan nelayan asing di perairan Malaysia. Keadaan ini
membawa pelbagai kesan negatif. Bincangkan.
Pendahuluan :

Pencerobohan nelayan asing di perairan Malaysia menjadi isu utama yang menjadi
permasalahan kepada Malaysia. Terdapat pelbagai punca dan kesan negatif yang
wujud akibat pencerobohan ini.

Isi/Idea
Bil Isi/Idea Huraian
A. Punca  Lokasi strategik-perairan cetek
Kawasan pentas  Perairan luas-tumpuan nelayan-banyak ikan
1. benua(Idea wajib)  Lokasi perikanan terbaik
2. Kaya dengan sumber  Sumber protein utama rakyat
laut  Pentas benua menjadikannya kaya dengan sumber
protein
 Penghijrahan ikan mengikut musim
3. Artifak kapal karam  Penjelajahan dan penjajahan oleh barat melalui
laut/sejarah
 Peperangan
 Kapal karam
 Nelayan asing curi artifak
4. Penguatkuasaan  Kurang pemantauan
undang-undang  Kurang penguatkuasa/kakitangan
longgar  Sukar mengesan sebab perairan laut yang luas
B. Kesan negatif  Nelayan asing menggunakan pukat tunda dan pukat
sotong yang diharamkan di negara kita
5. Menjejaskan  Penggunaan pukat ini mengganggu pukat, bubu dan
pendapatan nelayan ujam nelayan
 Kekurangan hasil pendapatan akibat penangkapan
berlebihan
 Pendapatan nelayan terjejas
6. Mengancam  Perompakan di laut ala tentera
keselamatan nelayan  Penggunaan senjata api dan ugutan
7. Menjejaskan  Penggunaan pukat tunda yang diharamkan, pukat
ekosistem laut/marin sotong dan tunda ganding
 Karang-karangan mati
 Habitat akuatik terancam
 Pembiakan plankton terjejas
8. Pencemaran  Pembuangan sisa minyak ke laut
 Sisa peralatan kapal

42
43
SULIT

9. Hilang warisan sejarah  Artifak dari kapal karam dicuri


 Nelayan asing diupah oleh individu tertentu untuk
mencuri artifak
10. Kerugian nelayan  Jaring/peralatan rosak
 Rompak hasil nelayan
 Terpaksa keluar modal sendiri untuk baiki
11. Imej negara terjejas  Sempadan perairan sering dibolosi
 Penguatkuasaan lemah
 Kes-kes pencerobohan kurang dapat diselesaikan
 Ancaman masih berleluasa
Kesimpulan:
Pencerobohan nelayan asing di perairan negara adalah disebabkan oleh kekayaan
sumber ikan.Tidak ramai rakyat Malaysia yang mahu menerokai perikanan laut
dalam.
Jawapan:
3+2/2+3 isi/idea

20 Malaysia komited dalam melaksanakan pelbagai langkah bagi mewujudkan


ASEAN yang aman dan sejahtera. Jelaskan.
Pendahuluan :

Komitmen yang tinggi sesama negara anggota ASEAN diperlukan bagi menjadikan
ASEAN sentiasa sejahtera dan aman. Malaysia memandang serius usaha ini.
Isi/Idea
Bil Isi/Idea Huraian
Langkah  Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik dan sosial
1. Memberikan  Pelbagai bentuk usahasama meliputi projek-projek industri
kerjasama dalam dan pertanian
pelbagai bidang  Bersetuju dalam perjanjian-perjanjian dan dasar yang
dirangka bersama (AFTA, CEPT,PTA)
 Penganjuran sukan SEA
 Memperlihatkan perpaduan sesama negara anggota
2. Menyediakan  Membina Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik
latihan/kursus/pend (RECSAM) di Pulau Pinang.
idikan  Mewujudkan Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN
. (SEAMEO).
 Inisiatif Integrasi ASEAN (IAI) – menawarkan latihan dan
kursus serta bantuan teknikal ke Kemboja, Laos, Myanmar
dan Vietnam
3. Menyalurkan  Mencetuskan idea ZOPFAN – tidak mahu ada campurtangan
idea/buah fikiran kuasa-kuasa besar
 Mencadangkan ASEAN + 3 - EAEC
 SEANWFZ – ASEAN bebas senjata nuklear
4. Mengamalkan  Menghormati ketuanan dan kemerdekaan negara-negara
prinsip hidup anggota
bersama  Bersama-sama mengamalkan prinsip berkecuali
 Menyelesaikan masalah secara rundingan

43
44
SULIT

 Mengamalkan dasar memakmurkan jiran


5. Membantu untuk  Menjadi orang tengah dalam rundingan antara kerajaan
menyelesaikan Filipina dengan Bangsamoro
konflik  orang tengah antara kerajaan Thailand dengan Barisan
Revolusi di selatan Thailand
 Menggesa kerajaan Myanmar menerima demokrasi
6. Memberikan  Membantu negara-negara ahli yang ditimpa bencana
bantuan  Bantuan kemanusiaan ke Filipina, Laos, Indonesia, Kemboja
kemanusiaan dan Myanmar
 Menghulur bantuan makanan, pakaian air bersih
 Membantu untuk membangunkan prasarana akibat bencana
7. Membendung  Malaysia dipertanggungjawabkan oleh dalam mesyuarat
masalah menteri-menteri ASEAN Ke-4 untuk menyampaikan
pengedaran dadah Kenyataan Asean pada Sidang Khas Perhimpunan Agung
Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Masalah Dadah
Dunia pada 2016
 Malaysia dan negara anggota ASEAN sependapat
mengharamkan dadah atau methamphetamine.
 Mengenakan hukuman berat terhadap kesalahan
pengedaran dan pemilikan dadah.
8. Membantu untuk  Mempromosi Pelancongan kesihatan
meningkatkan  pesakit luar negara datang untuk rawatan pakar
tahap kesihatan  Mendirikan Pusat Rujukan dan Penyelidikan Avian Influenza
Serantau
 Malaysia berpengalaman dalam menangani kemunculan
wabak penyakit baru seperti Nipah Encephalitis/JE.
Kesimpulan:
Peranan dan komitmen Malaysia menjadi asas kuat dalam menjalin hubungan
serantau yang erat.

Jawapan:Mana-mana 5 isi/idea

44
45
SULIT

SKEMA JAWAPAN PERCUBAAN P3 2017

BAHAGIAN A (15 markah)

Jawab semua soalan

1. Pernyataan yang manakah menjadi halangan utama kepada kegagalan


kerjasama ekonomi ASEAN?
A Pertukaran pucuk pimpinan negara anggota ASEAN
B Pergolakan politik di beberapa negara anggota ASEAN
C Anggota-anggota ASEAN memberi keutamaan terhadap kepentingan
nasional masing-masing
D Persaingan ekonomi kerana pergantungan pada hasil eksport barangan
komoditi yang hampir sama

2. Yang manakah merupakan inisiatif utama yang berjaya dilaksanakan oleh


Malaysia semasa menjadi Pengerusi Negara-Negara Berkecuali (NAM) pada
tahun 2003-2006?
A Menubuhkan Rangkaian Berita NAM (NNN)
B Menubuhkan institut bagi membela nasib wanita
C Menubuhkan Kumpulan Pakar Pertubuhan Maklumat tentang Dasar Ekonomi
Negara
D Melancarkan Tabung Kebajikan untuk menyokong hak-hak mutlak rakyat
Palestin di Kuala Lumpur

 Menggalakkan pertukaran idea dan pendapat 25.


 Mengukuhkan hubungan multilateral secara global
3. Pernyataan di atas merujuk kepada
A Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
B Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS)
C Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM)
D Forum Serantau ASEAN (ARF)

“Mengurangkan ketidaksamaan dalam struktur ekonomi antarabangsa. Menghapuskan


jurang perbezaan antara negara-negara sedang membangun dengan Negara maju”

4. Di atas kesedaran untuk mencapai matlamat di atas negara-negara


membangun telah mengusulkan pembentukan
A. Order Baru Ekonomi Dunia
B. Tabung Kewangan Antarabangsa
C. Pertubuhan Kerjasama Ekonomi Dan Pembangunan
D. Persidangan mengenai Kerjasama Ekonomi Antarabangsa

5. Yang manakah isu yang terkandung dalam Deklarasi Putrajaya yang


diadakan di Kuala Lumpur pada 7-10 Mei 2010
A Meningkatkan kerjasama kesihatan
B Membanteras pengedaran cetak rompak
C Memperkasakan kedudukan wanita
D Meningkatkan kerjasama mengurangkan masalah pencemaran

45
46
SULIT

6. Yang manakah merupakan badan perunding ekonomi yang


bertanggungjawab untuk menstruktur ekonomi Negara-negara Dunia Ketiga?
A Kumpulan 15(G15)
B Kumpulan Negara Membangun D8
C Pergerakan Negara-Negara Islam
D Suruhanjaya Selatan-Selatan (G77)

7 Yang manakah merupakan penyertaan Malaysia dalam Pertubuhan


Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)?
I. Menyertai misi pengaman PBB
II. Menjadi anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB
III. Menerima lantikan sebagai Bendahari PBB
IV. Menerima lantikan sebagai Penasihat Bank Dunia
A I dan II B I dan III
C II dan IV D III dan IV

Mempengerusikan Persidangan antarabangsa tentang Penagihan dan


Pengedaran Dadah di Vienna pada tahun 1987
Mempengerusikan Persidangan Antarabangsa tentang Pelarian Indochina di
Geneva pada tahun 1989

8. Peranan-peranan di atas telah dimainkan oleh Malaysia dalam


A. Kumpulan Selatan-selatan
B. Pergerakan Negara Berkecuali
C. Pertubuhan Komanwel
D. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu

Projek Usahasama
X
 Pengasasan Skim Takaful Insurans ( Malaysia )
KUMPULAN NEGARA
TERLIBAT  Merekabentuk, mengeluarkan dan
memasarkan pesawat pertanian ( Turki )

9. Berdasarkan maklumat di atas, X ialah


A.Kumpulan G-15 B.Pertubuhan Negara Islam (OIC)
C.ASEAN D.Kumpulan D-8

• Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)


• Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

10. Apakah persamaan objektif bagi kedua-dua pertubuhan di atas?


I Mewujudkan kerjasama ekonomi yang bersifat serantau
II Membantu memajukan pendidikan negara membangun
III Menyuarakan pendapat bersama pada peringkat antarabangsa
IV Mengadakan perbincangan dengan negara-negara maju tentang isu-isu
perkauman

46
47
SULIT

A I dan II B I dan III


C II dan IV D III dan IV

11. Yang manakah merupakan agenda ASEAN?


I Menyelesaikan pertikaian serantau secara rundingan
II Menggalakkan campur tangan kuasa-kuasa besar dalam konflik negara
III Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan dan politik serantau
IV Mengawal kegiatan cetak rompak dalam kalangan negara-negara ASEAN
A I dan II B I dan III
C II dan IV D III dan IV

• Menyelesaikan pertelingkahan politik antara negara Islam


• Memperjuangkan hak rakyat Palestin

12. Pertubuhan yang manakah memperjuangkan matlamat di atas?


A Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC)
B Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
C Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM)
D Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

13. Yang manakah usaha yang dilakukan oleh Pertubuhan Negara-Negara Asia
Tenggara (ASEAN) bagi mewujudkan kestabilan politik dan keselamatan
dalam rantau ASEAN?
I. Mesyuarat Agung ASEAN
II. Forum Serantau ASEAN (ARF)
III. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
IV. Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ)
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

• Ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 2005


• Pusat Pertubuhan Berita untuk menyebarkan berita Pergerakan Negara-
Negara Berkecuali (NAM)

14. Yang manakah benar tentang pernyataan di atas?


A Pusat Pangkalan Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan
(SITTDEC)
B Rangkaian Berita Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NNN)
C Berita Nasional Negara-Negara Berkecuali (NNNAM)
D Cable News Network (CNN)

15. Yang manakah benar tentang matlamat Piagam ASEAN ?


I. Tanggungjawab meningkatkan keselamatan ialah tanggungjawab kolektif
II. Menghormati negara anggota untuk mentadbir negaranya sendiri
III. Mengurangkan jurang kemiskinan antara negara anggota
IV. Pergantungan kepada penyelesaian secara ketenteraan
A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

47
48
SULIT

SKEMA BHG A

1 D 2 A 3 C 4 A 5 C
6 D 7 A 8 D 9 D 10 B
11 B 12 A 13 C 14 B 15 A

Bahagian B [ 15 Markah]
16. Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini.
Berdasarkan jadual di bawah, huraikan arah dagangan Malayisa dengan negara-
negara terpilih pada tahun 2014 dan jelaskan usaha-usaha untuk meningkatkan
eksport Malaysia

MALAYSIA: ARAH PERDAGANGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA TERPILIH


PADA TAHUN 2014
NEGARA EKSPORT (RM juta) IMPORT (RM juta)

Australia 29 096 16491


China 88 792 91 863
Jepun 83 401 62 373
Amerika Syarikat 60 791 49 086
Indonesia 27 609 31 095
Taiwan 21 829 25 222
(Disesuaikan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia,
2014)
SKEMA JAWAPAN
Pendahuluan
Jadual menunjukkan aliran dagangan dengan negara-negara terpilih pada tahun
2014
Bil. Idea/isi Huraian
1. A. Perubahan China
Aliran Indonesia
perdagangan Taiwan
defisit Eksport ke China adalah RM88 792 juta lebih rendah daripada
import iaitu RM91 863 dengan defisit sebanyak RM3071 juta
atau 3.46%
Import dari China lebih banyak kerana harga murah dan
kepelbagaian produk
2. Aliran lebihan Australia
dagangan Jepun
Amerika Syarikat

Eksport ke Jepun adalah RM83 401 juta lebih tinggi daripada


eksport iaitu RM62 373 juta. Lebihan sebanyak RM21 028 atau
25.2%

48
49
SULIT

3. B. Eksport paling tinggi - China iaitu RM88 792 juta


Perbandingan Eksport paling rendah - Taiwan iaitu RM21 829 juta
Eksport paling
tingi/eksport
paling rendah
4. Import paling Import paling tinggi China iaitu RM91 862 juta
tinggi dan paling Import paling rendah iaitu Australia -RM16 491 juta
rendah
5. C. Usaha-usaha
meningkatkan - meningkatkan produk/ penggunaan masa penghasilan produk
eksport dengan lebih cepat
Pengunaan - dapat mengurangkan kos pengeluaran
teknologi moden
6. Pembangunan - meningkatkan kualiti
dan - penghasilan barangan/produk baru
penyelidikan/ - nilai tambah/inovasi/rekacipta
R&D
7. Dasar kerajaan - memberi pelbagai insentif kepada pengeluar
- promosi/kempen
- hubungan luar- multi lateral/bilateral
8. Penyediaan - Penyediaan infastruktur termasuk jalan raya, pelabuhan,
prasarana kemudahan asas di kawasan perindustrian
ekonomi - menggalakan kepelbagaian pengeluaran produk/
- galakkan perkilangan/pembuatan dan industri kecil tetapi
berskala besar
Penutup
Pengeksportan yang tinggi mampu menjamin keseimbangan dagangan yang kekal
positif sekaligus membantu pembangunan negara.

17. Berdasarkan jadual di bawah, huraikan perubahan pengeluaran padi bagi


negara ASEAN terpilih dari tahun 2010 hingga 2013 dan jelaskan punca keadaan
pengeluaran padi negara sedemikian.

MALAYSIA: PENGELUARAN PADI BAGI NEGARA ASEAN TERPILIH TAHUN 2010


HINGGA 2013
Negara/Pengeluaran Pengeluaran padi (‘000 tan metrik)
2010 2011 2012 2013
Kemboja 6727 7175 7585 8249
Indonesia 57 157 60 236 64 398 66 411
Malaysia 2375 2374 2371 2364
Myanmar 32 442 32 057 32 035 31 678
Thailand 32 099 31 650 32 116 34 485
Vietnam 38 551 38 896 39 988 41 858
JUMLAH 169 351 172 388 178 493 185 045
Disesuaikan daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, 2013

49
50
SULIT

Skema jawapan
Bil. Idea/isi Huraian
1. A. Perubahan Indonesia- pada tahun 2010 pengeluaran padi
Pengeluaran padi sebanyak 57 157 ribu tan metrik meningkat kepada
menunjukkan peningkatan 66 411 ribu tan metrik pada tahun 2013 iaitu
Negara Kemboja peningkatan sebanyak 9254 ribu tan metrik atau
Indonesia,Vietnam 16.2% (lain-lain kira sendiri ye)
2. Pengeluaran padi Malaysia - pada tahun 2010 pengeluaran padi
menunjukkan penurunan sebanyak 2375 ribu tan metrik menurun kepada 2364
Malaysia ribu tan metrik pada tahun 2013 iaitu penurunan
Myanmar sebanyak 0.46%
3. Jumlah keseluruhan Pada tahun 2010 pengeluaran padi berjumlah 169
Pengeluaran keseluruhan 351 ribu tan metrik meningkat kepada 185 045 tan
padi menunjukkan metrik. Peningkatan sebanyak 15 694 ribu tan metrik
peningkatan atau 9.27%
4. C. Punca negara - hanya terdapat di negeri-negeri tertentu dengan
berkeadaan demikian keluasan yang sedikit/terhad
Keluasan tanaman -tidak dikomersial/sekadar sara hidup
terhad/kecil
5. Penggunaan teknologi Proses penanaman dan penghasilan masih
rendah/peralatan menggunakan teknologi yang rendah
tradisional -teknologi pengairan masih rendah
6. Kurang tenaga kerja - perubahan gaya hidup mendorong anak-anak muda
ke bandar
- tiada lagi tenaga buruh di sawah-sawah
menyebabkan kawasan tanaman terbiar
BAHAGIAN C

18. Menyokong pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) antara


bukti semangat pemuafakatan yang ditunjukkan oleh Malaysia dalam ASEAN.
Bincangkan.

Rangka Karangan
Malaysia sememangnya sangat komited dalam pertubuhan ASEAN dengan
menyokong sebarang ketetapan yang membawa kepada keamanan dan
kesejahteraan negara. Bukti semangat permuafakatan yang ditunjukkan oleh negara
dalam ASEAN ditunjukksn dalam beberapa persetujuan.

Bil Idea Huraian


A.1 AFTA Malaysia menerima konsep AFTA menerusi ASEAN
Dilaksanakan melalui perjanjian CEPT.
Barangan yang dijual mengandungi 60% kompenan
barangan tempatan
Halangan tarif di negara anggota ASEAN akan dikurangkan
secara beransur-ansur di antara 0 hingga 5.0 peratus.
Sektor perkhidmatan turut melalui skim ini
Halangan tarif dan bukan tarif dihapuskan
Meningkatkan daya saing ASEAN
2. Pertumbuhan Malaysia bekerjasama dengan negara jiran dalam
Segitiga menubuhkan tiga entiti rantau kecil dengan tujuan

50
51
SULIT

merangsang pertumbuhan melintasi sempadan di rantau


kecil ini.
Tiga entiti berkenaan ialah Pertumbuhan Segitiga Indonesia-
Malaysia-Thailand (IMT-GT), Kawasan Pertumbuhan ASEAN
Timur Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-
EAGA) dan Pertumbuhan Segitiga Indonesia-Malaysia-
Singapura (IMS-GT).
Antara bidang utama kerjasama rantau kecil itu ialah
industri, infrastruktur, pelancongan, pertanian, telekomunikasi
dan tenaga.

3. ZOPFAN Bukti permuafakatan negara dalam pertubuhan ASEAN


adalah menerima ketetapan ZOPFAN
Menerusi pengisytiharan ZOPFAN, Malaysia mendapat
jaminan keamanan dan kestabilan serantau
Sebarang pertikaian yang berlaku di rantau Asia Tenggara
akan diselesaikan secara rundingan.
Malaysia juga sepakat dengan negara anggota untuk tidak
terlibat dengan kuasa-kuasa besar bagi menggelakkan
sebarang konflik antarabangsa.
4. SEANWFZ menerima ketetapan ASEAN sebagai Zon Bebas Senjata
Nuklear Asia Tenggara atau SANWFZ.
Malaysia sebagai negara anggota bersetuju untuk mengelak
perlumbaan senjata nuklear dan rantau ASEAN
mengelakkan percaturan kuasa besar demi menjamin
keselamatan rantau ini dan negara.
5 Pemuafakatan Kerjasama dalam bidang pendidikan dengan tertubuhnya
Sosial Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran
Pendidikan/SEA ASEAN (SEAMEO)
MEO Menjalankan kerjasama melalui pertukaran pelajar dan
tenaga pengajar dalam bidang pendidikan
Pembinaan pusat serantau untuk sains dan matematik
(RECSAM) di Pulau Pinang,Malaysia.
6. Kebudayaan Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti
mengadakan festival kebudayaan dan
kesenian dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN.
Pertukaran rancangan televisyen dan radio dijalankan.
7. Sukan Sukan SEA diadakan untuk merapatkan hubungan antara
negara melalui semangat kesukanan.

51
52
SULIT

18. Dasar kerajaan untuk merealisasikan Malaysia sebagai pengeluar produk


halal di peringkat dunia memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh. Namun
begitu, terdapat pelbagai kekangan yang menghalang hasrat murni ini. Bincangkan.

Pendahuluan: Malaysia berpotensi menjadi sebuah negara perdagangan dan


perkhidmatan halal yang merangkumi makanan, produk bukan makanan ,
farmaseutikal dan kosmetik serta perkhidmatan termasuk logistik, pelancongan dan
pemasaran, perbankan dan kewangan.

Bil Idea Huraian


A. Usaha-usaha  memperkenalkan dan memasarkan produk halal
1. Membangunkan secara elektronik samada dalam atau luar Negara.
piawaian produk  e-halal akan membenarkan syarikat yang mendapat
halal/Pusat sijil halal sahaja mempamerkan produk halal mereka
Sokongan Halal contohnya perbankan islam, pasaran modal islam
Global  produk halal ini disifatkan sebagai bersih, selamat
berfaedah dan baik
 menangani pemalsuan sijil halal
 memastikan tatacara pensijilan halal dipatuhi

2. Taman perindustrian  strategi untuk meningkatkan pembangunan industri


halal halal
 mempromosikan Malaysia dalam arena halal global
merangkumi produk makanan dan bukan makanan,
perkhidmatan , kewangan dan pelancongan.
 contoh Halalmart (pasaran dagang runcit halal
bersepadu) yang pertama di Malaysia
 menjadi hab penting pengilang bumiputera
 mempromosi dan memasarkan produk mereka
 Aplikasi halal menerusi telefon pintar
3. Promosi  pameran halal dalam negeri dan peringkat
antarabangsa
 Ekspo/pameran perdagangan- MIHAS
 memperkenalkan Malaysia sebagai pengeluar hab
halal
 memperkenalkan sijil dan bentuk logo halal
 menggalakkan pihak pengeluar produk mendapatkan
sijil halal
4. Insentif/galakkan  Menawarkan insentif menarik untuk pelabur luar
Kerajaan menyertai industri halal
 Memberi elaun cukai pelaburan
 Faedah istimewa untuk eksport produk halal dan
 Pengecualian duti import bahan mentah
B. Kekangan  banyak berlaku masalah pemalsuan sijil halal / logo
5. Penipuan/pemalsuan halal
sijil halal  memberi pinjam / serah sijil halal kepada premis lain
 menggunakan logo halal kepada produk yang tidak
tersenarai dalam sijil halal
 mengubahsuai maklumat yang terdapat pada sijil halal
 menjejaskan reputasi dan integriti sijil halal Malaysia

52
53
SULIT

dan kewibawaan Malaysia sebagai peneraju industri


halal global
6. Kurang pendedahan  kesedaran masyarakat global terhadap aspek halal
/ kesedaran masih lagi pada tahap rendah
 Pengguna dan pengeluar tidak prihatin dan tidak
bermaklumat
Penguatkuasaan  kurang pemantauan dan penguatkuasaandi peringkat
global dalam memastikan syarat pensijilan halal
dipatuhi secara konsisten
 kekurangan kakitangan menyukarkan urusan
pemantauann dan penguatkuasaan undang2 ini
 penguatkuasaan tidak berterusan
7. Kurang  Negara masih kekurangan industri produk halal
pengeluaran/eksport  Sumbangan produk halal Malaysia masih kecil
produk peratusannya(1%) di peringkat global
8. Kekurangan  Kekurangan kepakaran dlm bidang berkaitan produk
kepakaran modal halal
insan  Bidang syariah
 Penyediaan produk makanan, kewangan, pembuatan
berasaskan halal

19. Pelancongan kesihatan yang semakin berkembang telah memberikan banyak


faedah kepada negara Malaysia. Justeru itu, langkah untuk mempertingkatkan taraf
sektor ini giat dijalankan oleh pihak tertentu untuk kemajuan negara. Bincangkan

Bil. Idea/isi Huraian


1. Menjana sumber  Menerusi pertukaran mata wang
pendapatan negara  Pertumbuhan industri sokongan berkaitan dengan
sektor perkhidmatan kesihatan
2. Meningkatkan imej  Dikenali di pelosok dunia dengan memberikan
negara perkhidmatan yang bermutu dalam industri kesihatan
3. Meningkatkan  Menggalakkan industri ubat-ubatan
pertumbuhan industri  Pertambahan perkhidmatan kesihatan termasuk
kesihatan hospital yang canggih dan berteknologi tinggi
 Pertambahan hospital-hospital swasta yang
menyediakan perkhidmatan berkualiti
4. Menyediakan peluang  Membuka peluang pekerjaan dalam industri kesihatan
pekerjaan  Menambah kepakaran dalam industri kesihatan
5. Meningkatkan R&D  Menambah nilai dalam pembuatan ubat-ubatan
 meningkatkan mutu ubat-ubatan tradisional
 Meningkatkan tahap kemudahan rawatan, rehabilitasi
dari semasa ke semasa
6. Promosi  Menerusi usaha pelbagai pihak
 Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia(myCeb)
 Program Malaysia my Second Home
 Menawarkan pakej/harga yang lebih rendah
7 Kerjasama secara  Kerjasama antara pihak swasta dengan kerajaan

53
54
SULIT

bersepadu menerusi perkongsian kepakaran dan teknologi


 Berkoordinasi antara hospital swasta dengan
imegresen dan kementarian pelancongan bagi
memudahkan urusan pelancong mendapatkan
rawatan sambil melancong
 Memudahkan urusan visa
8. Meningkatkan tahap  Menyediakan prasarana termasuk kemudahan
infrastruktur penginapan, pertambahan pusat kesihatan,
menambah penerbangan dan kemudahan
perhubungan/pengangkutan
 Akses info maklumat juga ditingkatkan/Internet/laman-
laman web
9. Kemudahan insurans  Menyediakan perkhidmatan insurans secara global
kesihatan  Menggunakan operasi jaringan kad pintar kesihatan
elektronik bagi memudahkan urusan pelancong

JKD Pengajian Am 3, Daerah Batu Pahat

Bahagian A [15 markah]


Jawab semua soalan.

1. Yang manakah menunjukkan dasar luar Malaysia mengambil berat


keadaan politik serantau ?
A Menyertai Misi Pengaman Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
B Menentang keras pencerobohan Sulu di Sabah, Malaysia
C Mengadakan kerjasama ekonomi dengan ASEAN
D Mengamalkan prinsip bebas dan berkecuali

2.
Objektif

 Mengurangkan kemiskinan serta jurang pendapatan


 Membaiki kualiti hidup di rantau negara ASEAN

Objektif di atas merujuk


A Komuniti Sosial ASEAN
B Komuniti Ekonomi ASEAN
C Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas
D Pertumbuhan Ekonomi Serantau Utara dan Selatan Malaysia

3. Yang manakah antara berikut menunjukkan kebaikan ZOPFAN?


I Mengeratkan hubungan perdagangan
II Memastikan ASEAN tidak akan dijajah
III Meningkatkan kerjasama dalam ketenteraan
IV Mewujudkan ‘Blok Pengukuran Kepercayaan’
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

54
55
SULIT

4. Yang manakah berikut merujuk penglibatan Malaysia di peringkat serantau


?
I Malaysia menganjurkan World Innovation Forum Kuala Lumpur 2012
II Malaysia pernah mengetuai Delegasi Pertubuhan Persidangan Islam
III Malaysia menghadiri Mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN setiap 2 tahun
IV Malaysia mengadakan lawatan ke Jepun sempena Dasar Pandang Ke
Timur
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan lV

 Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, kewangan, sumber


manusia, saintifik dan teknikal dan infrastruktur
5.  Pembentukannya dimeterai di Malaysia

Penyataan di atas merujuk kepada


A Forum Serantau ASEAN
B Mesyuarat Asia-Eropah
C Dialog Utara-Selatan
D ASEAN + 3
Mengeratkan hubungan kerjasama ekonomi antara negara
anggota
 Menggalakkan galakan pasaran terbuka di negara anggota
6. Penyataan di atas merujuk kepada
A Pertubuhan G-10
B Pertubuhan G-15
C Suruhanjaya Selatan –Selatan
D Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik

7. Yang manakah benar tentang Dana Musyarakah Universal Persidangan Negara-


negara Islam (OIC)?
I Menyelesaikan peperangan antara Negara Islam
II Menyediakan dana kepada bank dunia
III Meningkatkan pelaburan dalam instrument pasaran
IV Membantu negara Islam yang mundur melaksanakan projek
infrastruktur
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

8. Cabaran Malaysia dari segi daya saing untuk menghadapi persekitaran ekonomi
global ialah
I saiz pasaran
II keberkesanan kos
III ketidakcukupan kepakaran
IV keadaan politik dalam negara

55
56
SULIT

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

 Pembangunan berteraskan kemakmuran jiran


 Perkongsian pendapat melalui kerjasama pintar
9 Penyataan di atas merujuk kepada sumbangan Malaysia dalam
A Forum Serantau ASEAN (ARF)
B Mesyuarat Asia- Eropah (ASEM)
C Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
D Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS)

10
 Usul gencatan senjata antara Palestin dan Israel
 Penghantaran bantuan kemanusiaan oleh Malaysia ke
Penyataan Gaza
di atas merujuk kepada hubungan Malaysia dalam
A Pertubuhan Persidangan Islam
B Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
C Pergerakan Negara-Negara Berkecuali
D Kumpulan Lapan Negara-negara Membangun

11. Yang manakah tujuan Malaysia menyokong Pergerakan Negara-Negara


Berkecuali?
I Memberi pengiktirafan kepada semua ras dan negara
II Membenarkan campur tangan isu dalaman sesebuah negara
III Mewujudkan kerjasama ekonomi antara negara maju dan negara
membangun
IV Membantah campur tangan kuasa besar dalam menyelesaikan isu
keselamatan
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

12. Cabaran yang dihadapi oleh negara sedang membangun adalah berkaitan
dengan
A kemiskinan B tenaga buruh
C kualiti alam sekitar D kawasan pembangunan semakin terhad

13. Yang manakah merupakan penglibatan antarabangsa Malaysia dalam


menangani isu pemanasan global ?
I Mengambil bahagian dalam program antarabangsa Earth Hour
II Memutuskan hubungan dengan negara-negara yang meneroka
kawasan Antartika
III Membincangkan isu pemanasan global di pelbagai peringkat
dalam negara
IV Menghadiri Persidangan Kyoto anjuran Pertubuhan Bangsa-bangsa
Bersatu
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

56
57
SULIT

Masyarakat antarabangsa telah mengiktiraf Malaysia sebagai salah


sebuah negara yang komited dalam memulihara alam sekitar global,
terutamanya dengan pemuliharaan lapisan ozon global

14. Penyataan di atas merujuk kepada


A Protokol Kyoto B Protokol Madrid
C Protokol Montreal D Protokol Cartagena

15 Isu yang wujud antara Malaysia dengan negara-negara jirannya ialah


A perairan negara
B jenayah rentas sempadan
C pencemaran laut
D pendatang asing tanpa izin

SKEMA BHG A

NO. KUNCI
SOALAN JAWAPAN
1 B
2 B
3 C
4 B
5 D
6 D
7 D
8 C
9 C
10 B
11 B
12 A
13 B
14 C
15 D

57
58
SULIT

Bahagian B [15 markah]


16. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan perubahan hubung kait
pengidap penyakit kronik dan kematian mengikut punca penyakit di Negara-Negara
ASEAN dari tahun 2013 hingga 2015. Jelaskan punca-punca mengapa penyakit
diabetis meningkat.

JADUAL 1: JUMLAH PENGIDAP PENYAKIT KRONIK DI NEGARA-NEGARA


ASEAN DARI TAHUN 2013 HINGGA ANGGARAN TAHUN 2015
Tahun/Bilangan (Orang)
Jenis Penyakit
2013 2014 2015
Diabetis 14,217,000 14,327,000 14,723,000
Jantung 9,420,000 9,568,000 9,686,000
Denggi 809,230 806,800 823,292
Sistem Pernafasan 568,789 598,788 576,898
Akut
Jumlah 25,015,019 25,300,588 25,809,190

JADUAL 2. JUMLAH KEMATIAN MENGIKUT PUNCA PENYAKIT DI NEGARA-


NEGARA ASEAN DARI TAHUN 2013 HINGGA ANGGARAN TAHUN 2015
Tahun/Bilangan (Orang)
Jenis Penyakit
2013 2014 2015
Diabetis 6 926 7 262 8 426
Jantung 5 436 4 536 4 306
Denggi 2 051 1 427 1 363
Sistem Pernafasan Akut 942 824 814
Jumlah 15 355 14 049 14 909
( Dipetik dan diubahsuai daripada Buku
Tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia,2015)
16. Skema Jawapan
Jadual menunjukkan jumlah pengidap penyakit kronik dan jumlah kematian mengikut
punca di negara-negara ASEAN pada tahun 2013 hingga anggaran tahun 2015.
Bil Isi Huraian

1 Jumlah keseluruhan: Jumlah pengidap keseluruhan pada tahun 2013


Jumlah pengidap berjumlah 25 015 019 orang dan dianggarkan meningkat
meningkat manakala pada tahun 2015 menjadi 25 809 190 orang.
jumlah kematian tidak Peningkatan sebanyak 794 171 orang atau 3.17 %.
stabil iaitu turun dan
naik. Jumlah kematian tahun 2013 sebanyak 15 355 orang
merosot tahun 2014 kepada 14 049 orang dengan
kemerosotan sebanyak 1306 orang atau 8.51%. Meningkat
tahun 2015 kepada 14 909 orang dengan peningkatan
sebanyak 860 orang atau 6.12%.
2 Jumlah pengidap Pengidap diabetis tahun 2013 sebanyak 14 217 000 orang
penyakit meningkat dan dianggarkan meningkat kepada 14 723 000 orang pada
jumlah kematian juga tahun 2015 dengan peningkatan sebanyak 506 000 orang
meningkat. bersamaan dengan 3.56 %.
 Penyakit Diabetis Jumlah kematian tahun 2013 ialah 6926 orang dianggarkan
meningkat kepada 8426 orang tahun 2015 dengan

58
59
SULIT

peningkatan sebanyak 1500 orang atau 21.66%.


3 Jumlah pengidap Pesakit Jantung : jumlah pengidap pada tahun 2013
meningkat tetapi jumlah sebanyak 9 420 000 orang dan dianggarkan meningkat
kematian merosot. kepada 9 686 000 orang pada tahun 2015 dengan
 Penyakit Jantung peningkatan sebanyak 266 000 orang atau 2.82%.
Jumlah kematian tahun 2013 sebanyak 5436 orang dan
dianggarkan merosot pada tahun2015 kepada 4306 orang
dengan kemerosotan sebanyak 1130 orang atau 20.79 %.
4 Jumlah pengidap tidak Sistem pernafasan akut pada 2013 berjumlah 568 789
stabil sedangkan jumlah orang meningkat kepada 598 788 orang pada tahun 2014
kematian merosot. dengan peningkatan sebanyak 29 999 orang atau 5.27 %
 Sistem pernafasan tetapi dianggarkan merosot kepada 576 898 orang pada
akut tahun 2015 dengan peningkatan sebanyak 21 890 orang
 Denggi atau 3.66 %.

Sebaliknya, Denggi pada tahun 2013 merosot berbanding


tahun 2014 iaitu daripada 809 230 orang kepada 806 800
orang dengan kemerosotan sebanyak 2430 orang atau
0.30 % tetapi dianggarkan meningkat semula sebanyak 16
492 orang atau 2.04% kepada 823 292 orang tahun 2015.
5 Bahagian B: Punca-
punca Peningkatan  Lebih gula (suka makan makanan yang manis) dan
Penyakit Diabetis makananan karbohidrat tinggi (nasi)
 Terlalu banyak mengambil minuman berkarbonat
Amalan pemakanan
6. Kurang kesedaran  Tidak ambil tahu tentang bahaya penyakit diabetis yang
berkaitan penyakit boleh membawa kepada penyakit lain.
 Contoh : Kerosakan buah pinggang, jantung
 Terdapat ramai pesakit diabetis terpaksa dipotong
anggota badan (kaki )
 Ini kerana ramai rakyat Malaysia pentingkan selera
makan.
7 Faktor genetik  Keturunan sama ada ibu atau ayah menghidap penyakit
diabetis.
 Anak-anak akan mewarisinya.
8 Mengamalkan gaya  Kurang bersenam
hidup tidak sihat  Kuat tidur menyebabkan badan tidak mengeluarkan
peluh.
 Sering melepak dengan rakan-rakan sambil makan /
minum makanan yang manis di restoran atau kedai-
kedai mamak.
Skema Jawapan : 2 + 2

59
60
SULIT

17. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, berikan ulasan anda tentang
nilai dagangan Malaysia mengikut sektor terpilih dan aliran dagangan pada tahun
2015.

MALAYSIA: NILAI DAGANGAN MENGIKUT SEKTOR TERPILIH DAN


ALIRAN DAGANGAN PADA TAHUN 2015.
Aliran Dagangan
(RM juta)
Sektor Jumlah (RM juta)
Eksport Import
Produk komoditi 46 464.66 12 503.33 58 967.99
Petroleum dan gas 39306.57 21334.39 60 640.96
Elektrik dan elektronik 109 787.86 83 397.93 193 185.79
Jumlah 195 559.09 117 235.65 312 794.74
(Sumber: Disesuaikan daripada Ruangan Info, Berita Harian, 20
Julai 2016)
Skema Jawapan:
Jadual menunjukkan nilai dagangan mengikut sektor terpilih dan aliran dagangan
pada tahun 2015.
Bil Idea Huraian Ulasan
A: Nilai Dagangan Elektrik dan elektronik: Pelaburan asing banyak
mengikut sektor: RM 193 185.79 juta, dalam sektor elektrik &
1. Nilai dagangan paling 61.76% elektronik, peningkatan
tinggi: Jumlah keseluruhan: eksport dan KDNK negara.
Sektor elektrik dan RM 312 794.74 juta Meningkatkan nilai
elektronik dagangan

Nilai dagangan paling Produk komuditi: Kejatuhan harga telah


rendah: RM 58 967.99 juta, 18.85% menyebabkan eksport
Produk komoditi Jumlah keseluruhan: produk komoditi agak kecil
RM 312 794.74 berbanding eksport sektor
lain. Kejatuhan harga
mengurangkan nilai
dagangan eksport
terhadap produk komoditi.
B: Aliran Dagangan: Jumlah eksport: Sektor tepilih merupakan
2. Keseluruhan aliran RM 195 559.09 juta eksport utama negara.
dagangan Malaysia Jumlah import: Malaysia sebagai
menunjukkan lebihan RM 117 235.65 juta pengeluar komoditi
dagangan @ Eksport Lebihan dagangan: petroleum. Nilai eksport
melebihi import RM 78 323.44 juta yang besar.

3. Lebihan dagangan @ Elektrik dan elektronik: Produk ekssport utama


eksport melebihi Jumlah eksport: negara. Poroduk sentiasa
import RM 195 559.09 juta menjadi pilihan dari negara
Elektrik dan Jumlah Import: luar.
elektronik, petroleum RM 83 397.93 juta
dan gas, produk Lebihan dagangan:
komoditi RM 26 389.93 juta

60
61
SULIT

Petroleum dan gas:


Jumlah eksport:
RM 39 306.57juta
Jumlah Import
RM 21 334.39 juta
Lebihan dagangan:
RM 17972.18juta

Produk komoditi:
Jumlah eksport:
RM 46 464.66 juta
Jumlah import:
RM 12 503.33 juta
Lebihan dagangan:
RM 33961.33 juta
4. Lebihan dagangan @ Produk komoditi: Negara banyak
eksport lebih besar Jumlah eksport: RM 46 mengeksport produk
dari import paling 464.66 juta komoditi berbanding
ketara. Jumlah import: RM 12 mengimportnya. Produk
Produk komoditi 503.33 juta komoditi mencukupi dalam
Lebihan dagangan: negara. Lebihan dagangan
RM 33961.33 juta lebih ketara.

5. Lebihan dagangan @ Petroleum dan gas: Negara mengimport


eksport lebih besar Jumlah eksport: petroleum dan gas dari
dari import paling RM 39 306.57 juta negara luar untuk
kecil. Jumlah import: menampung permintaan
Petroleum dan gas RM 21 334.39 juta dalam negara. Lebihan
dagangan adalah kurang
Lebihan Dagangan ketara.
RM 17972.18 juta
Kesimpulannya, aliran dagangan yang memihak kepada Malaysia dapat membantu
perkembangan ekonomi negara.

61
62
SULIT

Bahagian C [50 markah]

18. Selain mencetuskan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN), Malaysia
memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada kestabilan di rantau ini.
Bincangkan.

Pendahuluan
Kestabilan rantau ASEAN bermula dengan kestabilan Negara anggota ASEAN
samada dari segi politik mahupun ekonomi. Kestabilan Malaysia dan usaha Negara
telah mempengaruhi kestabilan rantau Asia Tenggara Peranan Malaysia telah
diiktiraf pada peringkat antarabangsa.
Bil Idea Huraian
1. Idea wajib:  Cetusan idea Malaysia ini telah diterima dan
Peranan Malaysia dimuafakatkan oleh ASEAN. Permuafakatan ini
untuk kestabilan bermakna Negara anggota ASEAN menguar-uarkan
rantau ASEAN bahawa rantau asia tenggara tidak bersedia menerima
-Mencetuskan kehadiran kuasa besar sama ada dalam bentuk
Konsep ZOPFAN peluasan pengaruh atau cuba menguasai mana-mana
Negara dalam krisis yang wujud antara anggota.
 ZOPFAN juga menjadi kawalan kepada Negara
anggota agar tidak berusaha mendapatkan bantuan
Negara luar (mengharap Negara kuasa besar
memberi bantuan)
 Menyebabkan Negara ASEAN berhati-hati dalam
mengurus konflik agar tidak membelakangkan konsep
ZOPFAN

2 Zon Bebas Nuklear  Pengisytiharan Zon Bebas Nuklear (SEANWFZ)
(SEANWFZ) ‘membebaskan’ ASEAN daripada percaturan kuasa
besar
 Sekurang-kurangnya kuasa besar tidak menjadikan
keupayaan memiliki kuasa nuclear sebagai helah
untuk menempatkan kepentingan peluasan pengaruh
 Ketegasan ASEAN dalam hal ini merandahkan risiko
berlaku konflik berkaitan nuklear dan juga bebas
daripada sebarang aktiviti dan penghasilan senjata
nuclear
 Risiko kemusnahan besar dapat dielakkan
 Sehingga kini, idea yang didukung kuat oleh Malaysia
dan disepakati ASEAN masih belum tercabar
3. Peningkatan  Tan Sri Razali Ismail menjadi duta atau pegawai khas
amalan demokrasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ke
di Myanmar Myanmar bagi merundingkan peningkatan amalan
demokrasi
 Ketegasan Malaysia dan Negara anggota ASEAN
dalam membantah keras sekatan yang dikenakanoleh
Amerika Syarikat dan beberapa buah Negara lain
telah melembutkan junta tentera Myanmar untuk terus
berunding berhubung penerimaan demokrasi

62
63
SULIT

 Bantuan semasa Taufan Nargis yang memusnahkan


sebahagian besar kawasan sawah Negara berkenaan
menjadikan pemerintah Myanmar lebih terbuka dalam
hubungan luar
 Peranan Malaysia ini ternyata akhirnya menjadi
sebahagian factor kepada pengukuhan demokrasi di
Negara tersebut
4. Rundingan  Menamatkan konflik berdarah selama 40 tahun di
perjanjian damai di salah sebuah Negara anggota ASEAN
Selatan Filipina  Peranan Malaysia amat besar dalam rundingan ini
 Kedamaian yang terbentuk menjadikan kehidupan
sebahagian besar rakyatnya lebih tersusun dan
berpeluang menikmati masa hadapan yang lebih baik
5. Gerakan  Tidak mengundang simpati masyarakat kerana
Kesederhanaan pendekatan kesederhanaan yang diambil
Global (GMM)  Sumbangan dalam bentuk pemikiran amat kuat dalam
mempengaruhi pemikiran masyarakat sejagat
 Gagasan bertindak untuk mempengaruhi pemikiran
masyarakat untuk menolak atau membenci
peperangan
 Pemimpin yang cenderung kearah peperangan akan
tergugat dengan penolakan perang oleh rakyat
6. Peranan di Acheh  Malaysia turut berperanan sebagai perunding dan
penasihat dalam konflik di Acheh
 Tuntutan kumpulan radikal atau pemisah di Aceh telah
menyebabkan ketidaktenteraman dalam kehidupan di
wilayah berkenaan
 Keupayaan rundingan mempengaruhi penerimaan
kuasa autonomi yang menjalankan kuasa
perundangan syariah telah menamatkan konflik
 Pembangunan selepas sengketa dan bencana
tsunami telah menyediakan kehidupan yang lebih
stabil kepada penduduk Acheh dan rantau Asia
Tenggara
7 Mengadakan  ARF adalah salah satu daripada perlaksanaan
Forum Serantau ZOPFAN.
Asean ( ARF )  Ia penting bagi menggalakkan kestabilan politik dan
keamanan di kawasan Asia Pasifik yang dianggotai
oleh Negara-negara Asean, rakan-rakan Dialog Asean
iaitu Australia, Kanada, Kesatuan Eropah , Jepun,
Korea Selatan, New Zealand dan Amerika Syarikat.
 Selain itu, Negara China dan Persekutuan Rusia
sebagai consultative partners, Laos dan Papua New
Guniea sebagai pemerhati
 Diantara pendirian ARF ialah seperti memperjuangkan
penyelesaian politik di Kemboja di mana tentera
Vietnam diberi tekanan agar segera berundur dari
Kemboja dan rakyatnya diberi peluang menentukan
nasib sendiri.

63
64
SULIT

8 Mewujudkan  Antara prinsip yang disepakati ialah melindungi


Piagam Asean keselamatan bersama, mengekalkan dan
meningkatkan keamanan dan keselamatan.
 Mengukuhkan demokrasi dan mempromosikan hak
asasi manusia.
 Bersepakat menghormati kemerdekaan, kedaulatan
dan integrasi kawasan serta identiti nasional semua
Negara anggota.

Penutup
Usaha dan pendekatan Malaysia dihormati oleh banyak pihak sehingga idea dan
saranan Malaysia tidak mudah diketepikan pada peringkat serantau dan
antarabangsa.
Kombinasi jawapan: 1 + 4

19. Kebebasan yang diberikan kepada media antarabangsa turut mewujudkan


keburukan-keburukan tertentu kepada negara kita. Oleh itu langkah-langkah yang
bersesuaian perlu dilakukan bagi menanganinya. Huraikan.

Pengenalan: Isu kebebasan media antarabangsa seperti Cable News Network


(CNN) dan Asean Wall Street (ASW) dalam membuat laporan terhadap sesebuah
negara sering diperdebatkan. Kebebasan media antarabangsa membuat laporan
boleh mendatangkan kesan baik dan kesan buruk.
BIL IDEA HURAIAN
A. Kesan buruk  Media asing tidak memahami komposisi penduduk
1 Memecah- dan sejarah politik Malaysia
belahkan  Kemerdekaan negara merupakan hasil kompromi
masyarakat daripada semua kaum
majmuk  Laporan media asing yang berat sebelah seperti
dakwaan kerajaan mengabaikan hak kaum tertentu
boleh memecah-belahkan masyarakat
2 Sabotaj terhadap  Media asing yang tidak diawasi kerajaan sering
ekonomi negara memburuk-buruk kan kerajaan
 Misalnya membuat laporan negative tentang minyak
kelapa sawit yang dikatakan mengandungi kolestrol
yang tinggi dengan membandingkan minyak soya
keluaran Negara asing.
 Keselamatan pulau-pulau di Sabah juga didakwa
diabaikan kerana berlaku beberapa kes penculikan
menjejaskan sektor pelancongan.
3 Menjejaskan imej  Laporan yang tidak tepat tentang system kerajaan di
negara Malaysia juga menjejaskan persepsi dalam kalangan
negara antarabangsa.
 Tindakan media antarabangsa memaparkan laporan
pemerhati hak asasi atau Human Rights Watch
melabel Malaysia sebagai negara yang melanggar
hak manusia adalah tidak benar.
 Imej negara terjejas di mata masyarakat dunia.

64
65
SULIT

4 Menjejaskan  boleh menimbulkan perasaan anti pemerintah


kestabilan politik  propaganda dapat mempengaruhi pemikiran rakyat
negara supaya membenci pemerintah
 rakyat hilang kepercayaan kepada pemimpin
 berlaku rusuhan / tunjuk perasaan / pemberontakan
B. Langkah-  Semua media dan pengamal media asing perlu
5 langkah berdaftar dengan persatuan pengamal media
Memperkasakan tempatan dan kementerian yang berkenaan
tindakan undang-  Menyediakan garis panduan amalan kewartawanan
undang yang beretika
 Menyediakan laporan yang bertanggungjawab
 Melaksanakan tindakan undang-undang atau
penggantungan lesen
6 Pendedahan  Malaysia perlu mengambil peluang untuk
situasi sebenar menerangkan kepada masyarakat dunia tentang
situasi M’sia
 Malaysia boleh menerangkan keadaan sebenar
tentang keadaan sosiopolitik dan ekonomi di
Perhimpunan Agung PBB, NAM, Komanwel dan
Persidangan Ketua Kerajaan ASEAN
 Penerangan tersebut dapat membetulkan laporan
yang mungkin tidak berasas dikeluarkan oleh media
antarabangsa.
7 Meningkatkan  memberi pendedahan dan kesedaran kepada rakyat
kesedaran rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan laporan
media asing
 menyemai semangat patriotisme
8 Meningkat  memantau laporan media asing secara berterusan
pemantauan  pihak polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia (SKM) bertanggungjawab dalam
mengawal selia media massa
Penutup
Anggota masyarakat perlu berhati-hati dan berfikir tentang laporan yang dibuat oleh
media antarabangsa kerana media ini seringkali dikaitkan dengan laporan yang tidak
adil kepada Negara.
Skema jawapan: 2 + 3/ 3 +2

65
66
SULIT

20. Perkembangan globalisasi ekonomi membantu memajukan Malaysia. Huraikan


kepentingan ekonomi global kepada Malaysia.
Pendahuluan
Perkembangan ekonomi negara bergantung kepada kerjasama dengan negara lain.
Pelbagai mesyuarat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi di rantau Asia dan
negara Eropah. Justeru, ekonomi global amat penting kepada Malaysia untuk
memajukan ekonomi negara.
Bil Idea Huraian
1. Mengembangkan  Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA),
modal Malaysia dapat menggunakan modal dengan lebih
baik untuk meningkatkan produktiviti.
 Modal yang digunakan secara efektif dapat membantu
Malaysia menarik lebih banyak pelaburan kerajaan
atau swasta melalui perkongsian bijak.
 Menambahkan peluang pekerjaan kepada penduduk
Malaysia.
2 Perkongsian  Sumber semula jadi dan sumber tenaga yang terdapat
sumber alam di dalam negara dapat membantu perkembangan
ekonomi ke peringkat antarabangsa.
 Malaysia dapat menggunakan sumber tenaga dan
sumber semula jadi seperti petroleum untuk
meningkatkan produktiviti tanpa bergantung kepada
negara luar.
 Ekonomi negara menjadi semakin kukuh walaupun
berlaku kemelesetan ekonomi.
3. Memperkenalkan  Ekonomi global memperkenalkan nama Malaysia dan
jenama Malaysia produk Malaysia di peringkat antarabangsa.
di peringkat  Perlaksanaa GATT dan CEPT membolehkan Malaysia
global meningkatkan produktiviti ke negara luar.
 Malaysia menjadi terkenal apabila banyak negara
membeli barangan tempatan negara.
4. Perkongsian  Ekonomi global membantu negara berkongsi
kepakaran dan kepakaran teknologi dengan Negara Asia dan
pemindahan Eropah.
teknologi  Kualiti barangan dapat diperbaiki melalui perkongsian
teknologi canggih dari luar negara.
 Dapat membangunkan kelompok industri yang
berdaya saing menerusi integrasi industri utama,
pembekal, industri sokongan, perkhidmatan sokongan
perniagaan yang kritikal dalam pasaran.
 Menguntungkan negara dalam jangka masa panjang.
5. Meluaskan  Keyakinan terhadap kualiti barangan Malaysia
pasaran meningkatkan permintaan.
 Produk berasaskan kayu, produk makanan
berasaskan minyak sawit, produk bukan makanan
berasaskan minyak kelapa sawit, produk berasaskan
koko dan getah dapat dipasarkan dengan meluas.
 Meningkatkan pendapatan dan mengekalkan
imbangan pembayaran.

66
67
SULIT

6. Meningkatkan  Aktiviti ekonomi global mampu meningkatkan


pendapatan pendapatan negara melalui aktiviti perdagangan
negara  Pelaburan asing juga dapat mengembangkan modal
untuk mengeluarkan produk dalam skala besar bagi
membolehkan peningkatan eksport negara
 Peningkatan aliran wang masuk
 Kerajaan boleh mengutip cukai daripada keuntungan
syarikat asing
7. Meningkatkan  Kemasukan pelaburan asing dapat mengembangkan
pelaburan asing pelbagai sector ekonomi contohnya perindustrian
 Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk
 Mengurangkan kadar pengangguran
 Meningkatkan taraf hidup penduduk
Penutup
Ekonomi global membolehkan negara Malaysia meningkatkan pengeluaran
barangan secara besar-besaran. Hal ini menguntungkan negara dan membolehkan
kerajaan memajukan negara dengan lebih banyak projek mega.
Skema jawapan : 5 + 0

SMK Dato’’ Mohd Yunus Sulaiman

67
68
SULIT

68
69
SULIT

69
70
SULIT

70
71
SULIT

71
72
SULIT

72
73
SULIT

73
74
SULIT

74
75
SULIT

75
76
SULIT

PEP. PERCUBAAN PAm 3, JPN KELANTAN, STPM 2017

Bahagian A [15 markah]


Jawab semua soalan.

1. Yang manakah faktor penentu dasar luar Malaysia?


I Agama Islam
II Ideologi negara
III Dasar Bekecuali
IV Kedudukan ekonomi
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

2.
Revolusi musim bunga di Tunisia dan Libya

Apakah kesan peristiwa di atas terhadap Malaysia


A penamatan hubungan diplomatik dengan negara terlibat
B pengurangan pergantungan import dan eksport
C perubahan dalam dasar berkecuali Malaysia
D peningkatan kesedaran hak rakyat

4. Yang manakah cabaran yang dihadapi oleh Sidang Kemuncak Asia Timur
(EAS)?
I persaingan antara negara China dan Korea
II pertindihan tuntutan hak di Laut China Selatan
III perubahan persekitaran antarabangsa yang mencabar
IV ketidakstabilan politik di beberapa buah negara ASEAN
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

4. Yang manakah benar tentang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)?


A memberikan bantuan kewangan sementara kepada negara yang
mengalami krisis kewangan
B memelihara aturan tukaran mata wang asing yang tersusun dalam
kalangan negara anggota
C Kerjasama saintifik dan teknikal
D Pembentukan blok perdagangan

5.
 Mengukuhkan sistem demokrasi dalam pentadbiran antarabangsa
Mengukuhkan hubungan lebih dinamik dan kerjasama dengan
Negara membangun.
Pernyataan di atas merujuk kepada
A Persidangan Negara-negara Islam
B Pergerakan Negara-negara Berkecuali

76
77
SULIT

C Pertubuhan Negara-negara Komanwel


D Persatuan Negara-negara Asia Tenggara

6. Yang manakah bentuk kerjasama ekonomi ASEAN?


I Pusat Kajian Bahasa Inggeris di Singapura
II Perlombongan Garam Abu Soda di Thailand
III Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik
IV Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (EAGA-BIMP)
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

7.
Protokol Isu
I Protokol Kyoto X Pembebasan gas rumah hijau
II Protokol Madrid Y Penipisan lapisan ozon
III Protokol Montreal Z Penyelidikan dan pembangunan Antartika

Yang manakah padanan yang benar tentang protokol dan isu berikut?

I II III
A X Y Z
B Y X Z
C X Z Y
D Y Z X

8. Yang manakah benar tentang Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu?
A Memelihara keamanan dan keselamatan antara negara-negara
B Mengintegrasi negara-negara membangun kedalam ekonomi dunia
C Menggalakkan kerjasama dan perundingan tentang masalah
kewangan antarabangsa
D Meningkatkan dan memberikan khidmat taraf hidup penduduk dan
negara-negara dunia

9. Yang manakah merupakan objektif Zon Bebas Senjata Nuklear?


I menjamin keamanan dan kestabilan politik
II menjamin keselamatan perairan Asia Tenggara
III menjadikan Asia Tenggara bebas dari ancaman nuklear
IV menyelesaikan pertikaian di Asia Tenggara secara rundingan
A I dan II
B I danIV
C II dan III
D III dan IV

10. Yang manakah benar tentang Mesyuarat Asia-Eropah?


A memberi peluang sektor swasta melabur di negara-negara maju
B membantu negara mundur dan membangun tanpa mendapat apa-apa
balasan

77
78
SULIT

C memberi bantuan kewangan dan teknikal kepada negara mundur dan


membangun
D mempromosi sector pelancongan, industri, kesihatan dan pendidikan di
luar negara

11. Yang manakah merupakan mekanisme kearah menjayakan Kawasan


Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
A Skim Tarif Keutamaan Sama Rata ( CEPT)
B Sistem Perdagangan Istimewa Dunia (GSTP)
C Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA)
D Perjanjian Am mengenai Tarif danPerdagangan (GATT)

12. Yang manakah tugas pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa


Bersatu?
I mengawasi pelaksanaan gencatan senjata
II menubuhkan pasukan bersenjata dan memberi bantuan ketenteraan
III membantu kerajaan negara berkenaan memulihkan pergolakan politik
IV mengadakan sekatan ekonomi dan bantuan kemanusiaan di negara
bergolak
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

13. Yang manakah dasar luar yang dijalankan dalam era kepimpinanTunku Abdul
Rahman Putra Al-Haj?
I menjalankan dasar pro-barat dan anti-komunis
II menjalinkan hubungan dengan negara-negara Komanwel
III mengadakan hubungan dengan China sebagai rakan kongsi perdagangan
IV mengadakan hubungan diplomatic dengan negara Timur Tengah dan
Amerika Latin
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

14. Yang manakah Komuniti ASEAN?


A Komuniti Ekonomi, Sosial dan Politik-Keselamatan
B Komuniti Ekonomi, Sosio-Budaya dan Politik-Keselamatan
C Komuniti Ekonomi, Politik-Keselamatan dan Teknologi-Inovasi
D Komuniti Ekonomi, Politik-Keselamatan dan Sosial Budaya-Asal

15. Yang manakah penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam?


I Menganjurkan Forum Ekonomi Islam Sedunia (WIEF)
II Pengerusi Tindak Balas Kecemasan Komputer (OIC-CERT)
III Membentuk stok penimbal bagi komoditi utama negara Islam
IV Membantu negara-negara anggota membina keupayaan modal insan
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

78
79
SULIT

SKEMA JAWAPAN JPN KELANTAN

BAHAGIAN A:
1. A 2. D 3. A 4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. B 11. A 12. A
13. A 14. B 15. A

Bahagian B ( 15 markah )
Arahan :Jawab satu soalan sahaja.

16. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah ,ulaskan hubung kait harga
eksport barangan utama Malaysia dengan nilai pendapatan eksport barangan utama
Malaysia dari tahun 2014 hingga 2016.

MALAYSIA : HARGA EKSPORT DAN NILAI PENDAPATAN EKSPORT


BARANGAN UTAMA DARI TAHUN 2014 HINGGA 2016.

Tahun Harga Eksport Nilai Pendapatan Eksport


( RM juta )

Barangan 2014 2015 2016 2014 2015 2016


(Anggaran) (Anggaran)

Minyaksawit 32
1503 2517 2773 22569.0 47 051.0
( RM /Tan Metrik ) 643.0
8 109.0
Getah ( Sen /Kg ) 711 734 831 8 235.0 7 335.0
KayuBalak 2 049.0
474 455 471 2 261.0 2 112.0
( RM/Meter Padu )
Timah
( US $ /Tan Metrik 8 764 14 498 18 511 583.1 780.2 1 698.0
)
Gas Asli Cecair 26
1 204 1 154 1 781 23675.0 40 732.0
( RM /Tan Metrik) 175.0
57 69
Jumlah 99 639.0
323.1 027.2
( disesuaikan daripada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran
Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia ,Edisi 2008.
Kuala Lumpur MDC Publisher Sdn .Bhd .)

Skema soalan 16.


BIL IDEA /ISI HURAIAN
1 Harga meningkat dan nilai Data
pendapatan meningkat Harga minyak sawit :

79
80
SULIT

- Minyak Sawit Tahun 2014 RM 1503 tan metrik


- Timah Tahun 2016 RM 2773 tan Metrik (anggaran)
Anggaran peningkatan sebanyak RM 1270 tan
metrik ( 84.5%)

Pendapatan eksport minyak sawit :


Tahun 2014 RM 22569 juta
Tahun 2016 –RM 47051 juta (anggaran)
Anggaran peningkatan sebanyak RM 24482 juta
(108.4%)

Harga timah
Tahun 2014 – USD$ 8746 tan metrik
Tahun 2016 – USD 18511 tan metrik (anggaran)
Anggaran peningkatan sebanyak USD$9765 tan
Metrik (111.6%)

Pendapatan eksport minyak sawit :


Tahun 2014 – RM 583.1 juta
Tahun 2016 – RM 1698 juta (anggaran)
Anggaran peningkatan sebanyak RM 1114.9 juta
( 191.2%)
Sebab :
Permintaan yang tinggi oleh sektor industri
Pengeluaran yang terhad mempengaruhi
kenaikan harga.

2 Harga naik tetapi nilai Data :


pendapatan tidak konsisten Harga getah :
(turun dan naik ) Tahun 2014 – 711 sen sekilogram
-getah Tahun 2016 - 831 sen sekilogram (anggaran)
Anggaran peningkatan sebanyak 120 sen
sekilogram ( 16.9 %)

Pendapatan eksport getah :


Tahun 2014 – RM 8235 juta
Tahun 2015 – RM 7335 juta
Penurunan sebanyak RM 900 juta( 10.9 %)
Tahun 2016 – RM 8109 juta (anggaran)
Anggaran peningkatan sebanyak RM 774 juta (
10.5%)

Sebab :
Pengeluaran getah menurun kerana cuaca
Penukaran banyak ladang getah kepada ladang
kelapa sawit.

3 Harga tidak konsisten ( turun Data :


dan naik ) dan pendapatan Harga kayu balak :
eksport menurun Tahun 2014 –RM 474 meter padu

80
81
SULIT

- Kayu Balak. Tahun 2015 –RM 455 meter padu


Penurunan sebanyak RM 19 meter padu
( 4.0 %)
Tahun 2016 RM 471 meter padu (anggaran)
Anggaran peningkatan sebanyak RM 16 meter
padu ( 3.5%)

Pendapatan eksport kayu balak :


Tahun 2014 – RM 2261 juta
Tahun 2016 –RM 2049 juta (anggaran)
Anggaran penurunan sebanyak RM 212 juta (
9.37 % )

Sebab :
Dasar kerajaan mengetatkan peraturan
pembalakan
Kenaikan harga pada tahun 2016 tidak melepasi
harga harga pada tahun 2014.

4 Harga tidak konsisten ( turun Data :


dan naik ) Harga gas asli cecair :
tetapi pendapatan meningkat Tahun 2014 –RM 1204 tan metrik
- Gas asli cecair Tahun 2015 – RM 1154 tan metrik
Penurunan sebanyak RM 50 tan metrik
( 4.1 %)
Tahun 2016 –RM 1781 tan metrik (anggaran)
Anggaran peningkatan sebanyak RM 627 tan
metrik (54.3%)

Pendapatan gas asli cecair


Tahun 2014 –RM 23675 juta
Tahun 2016- RM 40732 juta (anggaran)
Anggaran peningktan sebanyak RM 17057 juta(
72 %)

Sebab :
Permintaan yang tinggi terhadap gas asli cecair
di pasaran dunia.
Peningkatan dari segi pengeluaran
Pengaruh pasaran antarabangsa

Nota : 4+0 - Alasan bersama


Soalan 17
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bincangkan mengapa keadaan
jumlah kes kemalangan jalanraya di Negara Asean Terpilih dari tahun 2011 hingga
2014 sedemikian.

MALAYSIA : BILANGAN KES KEMALANGAN JALAN RAYA YANG DILAPORKAN


DARI TAHUN 2011 HINGGA 2014

81
82
SULIT

TAHUN TAHUN ( KES )

2011 2012 2013 2014

Malaysia 257 966 275 099 300 932 301 295


Thailand 10 244 11 701 12 018 12 7 60

Brunei 11 501 12 483 13 865 14 209

Jumlah 279 711 298 653 326 815 328 264

( Disesuaikan daripada Perangkaan


Malaysia 2015 )

Skema :
Pendahuluan
Kemalangan jalanraya merupakan tragedi yang boleh mengorbankan nyawa dan
merosakkan harta benda.Oleh itu usaha membendungnya perlu dilakukan tanpa ada
rasa teragak-agak.

BIL IDEA /ISI HURAIAN

A.Idea Wajib:

1 Keadaan jumlah kes Tahun 2011sebanyak 279 711 kes


kemalangan semakin Tahun 2014 sebanyak 328 264 kes
meningkat. Meningkat sebanyak 48 553 kes
-Peratus Peningkatan 17.36 %

2 B. Alasan Cuaca -Hujan lebat menyebabkan jalan licin


-Panas terik menyebabkan mengantuk / letih
-Jerebu- mengganggu pengguna dan jarak
penglihatan tidak jelas.

3 Keadaan Fizikal -bengkang bengkok / beralun-alun.


jalanraya -Berlubang
-Lereng bukit
-Sempit
-Tidak berturap / tidak bertar
-Garisan pembahagi jalanraya tidak jelas.
4 Sikap pengguna -Tidak berhemah /Tidak bertimbang rasa
jalanraya -suka berlumba
-Tidak mematuhi peraturan jalanraya
-Mengantuk
-Memandu melebihi had laju
-Lebih muatan

82
83
SULIT

-Ubah suai kenderaan


-Guna telefon bimbit ketika memandu.
5. Prasana /Infrastruktur -Tiada papan tanda
jalanraya -Lampu isyarat yang rosak
-Bilangan kemudahan tempat rehat ( R& R )
tidakmencukupi.
-Tiada jejaantas /petak melintas
-Tiada lorong jalan kaki/motorsikal.
6 Musim perayaan / cuti -Bilangan kenderaan bertambah
umum -Kesesakan lalulintas luar biasa
-Ingin cepat
7 Pengaruh alkohol -Mabuk –tidak boleh kawal diri
/dadah -Tidak dapat berfikir secara waras
-Tidak boleh mengawal kenderaan
-Terbabas
8. Penguatkuasaan -Kurang kakitangan
undang-undang -Operasi bermusim
/Perlaksanaan yang -Rasuah dalam kalangan polis/ JPJ/ Sekolah
kurang berkesan. memandu

SKEMA BAHAGIAN C:

18. Banyak isu berbangkit dalam hubungan kejiranan Malaysia dengan negara
sekitarnya. Malaysia menolak unsur kekerasan dalam menangani konflik yang
timbul. Bincangkan.
Skema jawapan
Pendahuluan
Hubungan dua hala antara negara membawa manfaat kepada sesebuah negara.
Namun kadang kala, wujud konflik dalam hubungan yang sedia terjalin. Pendekatan
berhemah dituntut dalam menanganinya.
Bil Idea/Isi Huraian
A : Cabaran
1 Mengatasi isu  Berlaku antara Malaysia dengan Singapura,
pertindihan wilayah / Malaysia dengan Indonesia dan Malaysia dengan
sempadan perairan Brunei yang sekiranya berlarutan boleh
menjejaskan hubungan dua hala
 Masalah ini berjaya diselesaikan melalui undang-
undang antarabangsa dan juga kaedah diplomasi
2 Menangani isu  Masaalah ini berbangkit antara Malaysia dengan
pencerobohan nelayan Thailand, Indonesia dan Vietnam.

83
84
SULIT

 Seringkali pencerobohan melibatkan penggunaan


senjata dan mengancam keselamatan nelayan
Malaysia
 Disuarakan dalam pertemuan dan mesyaurat
melibatkan negara berkenaan
3 Meningkatkan pasaran  Menghasilkan produk yang sama mewujudkan
komoditi negara persaingan untuk pasaran seperti pemasaran
komoditi kelapa sawit antara Malaysia dan
Indonesia, komoditi getah antara Malaysia dan
Thailand.
 Persaingan ini boleh mengeruhkan hubungan
antara dua negara sekiranya gagal ditangani
secara berkesan
4 Menangani pendatang  Kemasukan PATI dari Indonesia, Thailand dan
Tanpa Izin (PATI) Myanmar ke Malaysia.
 Sering menimbulkan masalah kepada Malaysia
dalam usaha pencegahan dan penangkapan,
penjagaan dan penghantaran pulang
 Tindak balas yang ‘perlahan’ negara asal juga
menggusarkan Malaysia
5 Mengatasi  Masalah yang ketara antara Malaysia dan
penyeludupan barangan Thailand. Aktiviti tidak bermusim ini sudah menjadi
perbicangan berulang kali antara dua negara.
Masalah ini juga berbangkit antara Malaysia dan
Indonesia. Masalah ini berjaya diselesai melalui
undang-undang oleh negara terlibat dan juga
kaedah diplomasi
6 Menangani keganasan  Malaysia Thailand dan Malaysia Filipina.
dan pencerobohan  Perjuangan menuntut hak minoriti di dua negara
sempadan berkenaan turut terpalik kepada Malaysia apabila
sebahagian pejuang melarikan diri ke sempadan
Malaysia dan turut melakukan penyusupan senjata
 Isu pemerdagangan orang yang menjadikan
sempadan Malaysia dan Thailand sebagai transit
juga mewujudkan tekanan kepada Malaysia.
7 Menangani isu  Malaysia antara negara yang tidak menangani
kebanjiran pelarian Kovensyen Antarabangsa Mengenai Orang
Pelarian. Kedudukan ini tidak mewajidkan Malaysia
menjadi transit kepada orang-orang pelarian.
 Namun masalah pelarian Rohingya mewujudkan
suasana tidak selesa antara Malaysia dan
Myanmar dan ASEAN

8 Mengatasi konflik  Sikap majikan daripada kalangan rakyat Malaysia


pembantu rumah berkait dengan penderaan
 Penipuan oleh agensi pembekal / penipuan oleh
amah
 Masalah gaji yang dituntut oleh Indonesia
9 Menangani isu  Malaysia dan Singapura dengan Indonesia

84
85
SULIT

pencemaran merentasi melibatkan masalah jerebu


sempadan  Wujud masalah dalam pelbagai aspek kepada
Malaysia
B : Menolak
kekerasan
10 Berpegang kepada  Sebagai negara anggota ASEAN, wujud keperluan
prinsip ASEAN menyokong prinsip pertumbuhan iaitu setiap konflik
mesti diselesaikan melalui rundingan
 Malaysia menjunjung dan berusaha menegakkan
prinsip ini daripada tercabar
11 Menegakkan prinsip  Malaysia mendokong prinsip kesederhanaan dalam
kesederhanaan setiap keputusan dan tindakan malah
menganjurkan Gerakan Kesederhanaan Global
(GMM)
 Sekiranya membenarkan pendekatan kekerasan,
bermakna melanggar prinsip dan pegangan
negara.
12 Mengekalkan imej  Imej sebagai negara Islam sederhana,
mengutamakan diplomasi dan berjaya
merundingkan konflik Selatan Filipina dan Acheh,
kekerasan dalam pendekatan mesti dielakkan
 Imej Malaysia sebagai negara yang menyeru
kepada keamanan mesti dikekal
13 Wujud saluran / kaedah  Kekerasan bukan cara menyelesaikan masalah
penyelesaian lain  Wujud undang-undang dan kaedah di peringkat
antarabangsa dalam menyelesaikan sesetengah
konflik seperti kes pertindihan sempadan yang
dapat diselesai melalui rujukan ke Mahkamah
Keadlian Antarabangsa
14 Mengelak campur  Pendekatan kekerasan mewujudkan pergantungan
tangan kuasa asing dan menuntut sokongan daripada pihak ketiga
 Malaysia cuba mengelak rantau ini daripada
peluasan pengaruh kuasa asing berusaha
mengekalkan status quo di rantau ini

Penutup
Konflik dan kekerasan boleh membawa kepada masalah lain yang berlarutan.
Kehidupan aman dan bertoleransi adalah hak rakyat sesebuah negara. Pendekatan
berhemah dan diplomasi oleh Malaysia bagi mewujudkan hak berkenaan kepada
rakyat mana-mana negara.

Jawapan : Mana-mana 2+3 isi/idea atau 3+2 isi/idea

85
86
SULIT

19. Banyak punca mempengaruhi pergerakan sekumpulan besar rakyat


sesebuah negara melarikan diri ke negara lain. Malaysia turut aktif membantu
kumpulan manusia ini walaupun tidak terikat dengan perjanjian antarabangsa.
Bincangkan.
Skema jawapan
Pendahuluan
Isu pelarian merupakan isu sejagat. Apa pun cara mereka keluar dari negara
mereka, mereka tetap ada hak untuk mendapat perlindungan dan penempatan di
negara ketiga. Isu pelarian Rohingya merupakan isu terbaru yang memerlukan
tindakan berkesan dunia.
Bil Idea/Isi Huraian
A : Punca
1 Peperangan /  Masalah peperangan di Syria dan banyak negara lagi
pertelagahan etnik telah memberi kesan kepada kehidupan rakyat negara
berkenaan sehingga ada yang melarikan diri ke negara
lain
 Serangan negara lain ke atas sesebuah negara seperti
serangan Amerika ke atas Iraq juga mewujudkan
kumpulan besar rakyat negara berkenaan ke negara lain
2 Bencana alam  Bencana alam turut mempengaruhi pergerakan rakyat
sesebuah negara.
 Tanpa kehidupan atau kesukaran hidup selepas
bencana meningkatkan pergerakan keluar kumpulan
rakyat sesebuah negara
3 Kelemahan  Kesukaran hidup dan tiada peluang pekerjaan kerana
ekonomi / ekonomi kemajuan ekonomi yang lemah telah menolak keluar
mundur rakyat Bangladesh sebagai pelarian ekonomi ke
Malaysia.
 Kemasukan mereka telah menimbulkan kesulitan dalam
mengurus kehadiran mereka.
4 Konflik kenegaraan  Etnik Rohingya telah dinafikan haknya sebagai
warganegara oleh junta tentera Myanmar
 Setelah berlaku penindasan oleh negara sendiri dan
keganasan kaum, sebilangan besar etnik ini telah
melarikan diri dari negara mereka mengharungi lautan
B : bentuk bantuan
5 Bantuan makanan  Makanan asas disediakan untuk mangsa
6 Bantuan perubatan  ubat-ubatan asas disediakan
 bantuan khidmat doktor
7 Sokongan moral  bagi menangani trauma
8 Bantuan  sediakan tempat tinggal sementara
penempatan
sementara
Penutup
Malaysia sebagai sebuah negara yang menghormati kedudukan negara lain sering
bersuara bagi membela dan melindungi rakyat sesebuah negara yang menjadi
pelarian. Peranan Malaysia dalam membantu dan memberi perlindungan
sementara kepada etnik Rohingya telah mendapat pujian atas sifat tanggunjawab
kemanusiaan negara.

86
87
SULIT

Jawapan : Mana-mana 2+3 isi/idea atau 3+2 isi/idea

20. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah merupakan salah satu faktor yang
membawa kepada berlakunya masalah penyeludupan antara Malaysia dan negara
jiran. Pelbagai kesan akan timbul ekoran daripada masalah ini. Bincangkan
Skema jawapan
Pengenalan:
Penyeludupan boleh berlaku dalam pelbagai kategori seperti manusia , dadah,
barangan kawalan, kenderaan, senjata api, haiwan yang hampir pupus. Pebagai
punca yang boleh membawa kepada kegiatan ini berlaku. Sekiranya masalah tidak
ditangani secara bijak , kedua- dua Negara akan ditimpa musibah
Bil Idea Huraian
A Faktor penyeludupan
1 Penguatkuasaan  Kawalan sempadan sempadan dan perairan yang
undang-undang yang lemah. Pegawai penguatkuasaan kurang efision
lemah dalam menjalankan tugas. Adakala terlibat dalam
rasuah
2 Sempadan yang luas  Sempada yang berhutan serta laluan yang
panjang, dan kawasan perairan yang juga
dilingkungi oleh paya bakau menyukarkan
penguatkuasaan.
 Lorong tikus
2 Permintaan pasaran  Musim perayaan permintaan terhadap barangan
dari negara sekitar meningkat kerana barangan yang diperlukan tidak
mencukupi di pasaran.
 Contoh pada hari raya Korban, banyak binatang
ternakan dibawa masuk melalui sempadan
Thailand.
 Hari raya Puasa, Tahun Baru Cina dan hari
Deepavali mercun dibawa melalui Thailand
 Contoh: Haiwan yang dilindungi seperti ular,
gading gajah, tenggiling, iaitu haiwan yang pupus
diseludup keluar Negara kerana harganya yang
mahal dan permintaan luar negara.
Kulit haiwan dibawa ke Negara jiran , sesetengah
haiwan kerana dipercayai mempunyai khasiat
perubatan
3 Perkembangan  memudahkan hubungan antara penyeludup dan
teknologi maklumat pembeli
 pelbagai aplikasi rangkaian sosial memudahkan
perhubungan dan urusan jual beli
5 Perbezaan harga  Harga barangan rendah di sesebuah Negara
antara dua negara menggalakan penyeludupan ke Negara yang
harga barangan tersebut tinggi.
 Harga beras di Thailand yang rendah . Beras di
seludup ke Malaysia
 Harga minyak petrol rendah di Malaysia diseludup
ke Thailand
6 Sikap masyarakat yang  Masyarakat tidak setia kepada Negara sanggup

87
88
SULIT

tidak patriotik melanggar undang-undang


 Merosakkan imej Negara dengan melakukan
perkara-perkara negatif
7. Kekurangan sumber di  Bekalan sumber di negara sekitar kurang
negara pengimport  Contoh: minyak masak, tepung, gula
B Kesan
7 Imej negara  Imej Negara seolah-olah membenarkan penjualan
barang penyludupan
 Member gambaran ketidakupayaan Negara
menangani masalah penyeludupan
 Penyeludupan barangan tiruan maka akan
berlaku lambakan di pasaran gelap
8 Menjejaskan hubungan  Penjualan barangan tiruan boleh menggugat akta
negara harta intelek. Negara akan dituduh meropak hasil
ciptaan Negara lain
 Penyeludupan batik Indonesia, kualiti yang sama
dengan batik Malaysia tapi dijual dengan harga
rendah menimbukan protes di kalangan
pengeluar dua buah Negara.
9 Penularan penyakit  Penyakit haiwan ternakan seperti penyakit kuku
berjangkit berkaitan dan mulut disebabkan penyeludupan haiwan
ternakan dan tanaman ternakan
 penyakit tamanan
10 Menjejaskan kesihatan  Barangan tiruan
 Barangan elektrik tidak standard piawaiannya.
Contoh voltan barangan elektrik Thailang dan
Malaysia. Kemungkinan akan berlaku kebakaran
11 Peningkatan jenayah  Sindiket pemerdagangan manusia dan
domestik lain penyeludupan dadah mempunyai rangkaian
domestic dan antarabangsa
 permintaan tenaga buruh yang tinggi . kegiatan
pelacuran merosakkan tamaddun manusia
12 Mengugat keselamatan  penyeludupan senjata api, dadah mengancam
negara keselamatan rakyat Msia.
Penutup:
Aktiviti penyeludupan akan dapat ditangani dengan kerjasama pemimpin Negara. Isu
ini tidak harus dijadikan sengketa kepada Negara yang berjiran yang boleh
merosakkan hubungan dua hala.

88
89
SULIT

KOLEJ TINGKATAN ENAM SERI PUTERA, IPOH


PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2017 PENGAJIAN AM 900/3

Bahagian A [15 markah]


Jawab semua soalan
1.Yang manakah dasar luar yang diamalkan oleh Malaysia?
I memperjuangkan hak Negara-Negara Selatan
II menekankan penyelesaian konflik secara rundingan
III menjaga hubungan dengan negara yang sama ideologi
IV mengutamakan hubungan dagangan dengan Negara-Negara Utara
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
2.
Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa mengira
ideologi politik yang diamalkan oleh negara berkenaan.

Hubungan tersebut membantu Malaysia dari aspek


A Pemindahan teknologi C Kekuatan ketenteraan negara
B Keselamatan dan keamanan D Penyediaan guna tenaga pakar

3. Yang manakah objektif dasar luar Malaysia?


I menjamin kedaulatan negara
II menggalakkan kemasukan pelabur asing
III membantu penyelesaian masalah negara lain
IV menjamin kestabilan politik peringkat global
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

4.  Mewujudkan kestabilan politik kawasan serantau


 Mewujudkan persekitaran yang selamat
Pernyataan di atas merujuk kepada
A ASEAN + 3 C Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS)
B Forum Serantau ASEAN (ARF) D Dialog Antarabangsa Langkawi(LID)

5. Yang manakah isu kerjasama yang Malaysia bincangkan dalam ASEAN?


I Pencegahan penyakit AIDS
II Keselamatan Makanan
III Peraturan pilihan raya
IV Membanteras rasuah
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

6. Yang manakah sumbangan Malaysia dalam ASEAN?


I Mengetuai Majlis Perbankan Islam
II Menjadi Pusat Pendidikan Serantau bagi Sains dan Matematik.
III Menyokong pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN
IV Menubuhkan pakatan ketenteraan melalui Forum Serantau ASEAN
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

89
90
SULIT

7.
 Masyarakat ASEAN berkongsi perasaan bahawa mereka mempunyai
satu identiti yang sama dan hala tuju strategik yang serupa
 Mencapai integrasi ekonomi yang komprehensif

Yang manakah entiti yang boleh mencapai hasrat di atas?


A Wawasan ASEAN 2020 C Kawasan Pelaburan ASEAN
B Komuniti Ekonomi ASEAN D Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN

8.
 Menolak dasar perlindungan dari segi perdagangan yang boleh
merencatkan pemulihan ekonomi dunia
 Menggalakkan kerjasama multilateral
Pernyataan di atas dipersetujui oleh Malaysia semasa persidangan di
A Forum Serantau ASEAN (ARF) C Kerjasama Ekonomi Asia Pasific(APEC)
BDialog Antarabangsa Langkawi (LID) DKumpulan Lapan Negara Membangun (D8)

9. Malaysia dapat memperkukuh jalinan kerjasama ekonomi dalam kalangan


Negara-negara selatan melalui penyertaan dalam
A Pembentukan pasaran bersama
B Perjanjian pembentukan kawasan Perdagangan Bebas
C Program penukaran data perdagangan, pelaburan dan teknologi
D Penyediaan memorandum persefahaman pembangunan wilayah bersama

10. Yang manakah sektor yang dipertanggungjawabkan kepada Malaysia oleh


Kumpulan Lapan Negara Membangun (D8)?
A Pengangkutan C Kewangan dan Perbankan
B Tenaga dan mineral D Pertanian dan keselamatan makanan

11. Yang manakah pendirian Malaysia tentang isu hak asasi?


I Memberikan bantuan ketenteraan kepada Lubnan
II Mengecam pengujian senjata nuklear oleh Korea Utara.
III Menyokong proses pilihan raya demokrasi di Myammar
IV Memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestin
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

 Mengelakkan campur tangan negara maju dalam hal ehwal Negara lain
 Menghormati hak asasi manusia
12.

Pernyataan di atas merujuk kepada sokongan Malaysia dalam


APenubuhan Persidangan Islam CPergerakan Negara2 Berkecuali
BPertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu DPertubuhan Negara2 Komanwel

90
91
SULIT

Malaysia sering dijadikan transit untuk menyeludup manusia ke negara ketiga


13.
Yang manakah penyumbang utama kepada permasalahan di atas
A Kelemahan kawalan di pintu masuk negara
B Penglibatan pihak berkuasa dalam sindiket tersebut
C Sempadan laut dan darat Malaysia yang terlalu luas
D Permintaan yang tinggi dalam kalangan negara terlibat

14. Yang manakah penglibatan Malaysia dalam isu politik dunia?


A Menghantar tentera pemerhati ke Palestin
B Mencari penyelesaian konflik yang berterusan di Timur Tengah
C Memberikan bantuan untuk menjaga keamanan Wilayah Selatan
Thailand yang bergolak
D Menjadi orang tengah dalam rundingan damai antara kerajaan Filipina
dengan Barisan Pembebasan Islam Moro

15.
Dalam merealisasikan matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai hab makanan
halal global, masalah utama yang dihadapi oleh pengeluar makanan dan produk halal
tempatan ialah kekurangan daya saing berbanding dengan negara maju

Kekurangan daya saing dalam memasarkan produk halal Malaysia adalah


disebabkan oleh
A Pasaran yang terhad
B Permintaan yang rendah
C Teknologi pemprosesan yang rendah
D Pembangunan jenama yang kurang berkesan

KOLEJ TINGKATAN ENAM SERI PUTERA, IPOH


PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2017 PENGAJIAN AM 900/3
SKEMA BHG A
NO:1 A NO:2 B NO:3 A NO:4 B NO:5 A
STPM 2014 STPM 2015 STPM STPM STPM 2014
2015(U) 2014(U)
NO:6 C NO:7 B NO:8 D NO:9 C NO:10 C
STPM STPM STPM STPM STPM
2015(U) 2015(U) 2013(U) 2015(U) 2013(U)
NO:11 D NO:12 C NO:13 C NO:14 D NO:15 C
STPM 2014 STPM 2014 STPM 2015 STPM 2015 STPM
(U) 2015(U)

91
92
SULIT

Bahagian B [ 15 markah]
Jawab satu soalan sahaja.

16 Berdasarkan maklumat dalam carta di bawah, huraikan perubahan jumlah nilai


pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun
2010 dan kemukakan faedah yang diperoleh Malaysia.

MALAYSIA: KEMASUKAN PELABURAN ASING DARI NEGARA TERPILIH


PADA TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010

China
3.10%

Amerika
Singapura Syarikat
38.20% 45.0%

Taiwan
13.70%

2009: RM 5 215.8 juta

China
4.00%

Singapura
13.70%
Taiwan
8.00%

Amerika
Syarikat
74.3%

2010: RM 15 790.7 juta

(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2010/2011,


Kementerian Kewangan Malaysia)

92
93
SULIT

93
94
SULIT

17 Berdasarkan carta alir di bawah, huraikan punca-punca yang mengakibatkan


tekanan darah tinggi dan cara pengawalannya.

Punca dan Pengawalan Tekanan Darah Tinggi

Punca

Gaya Hidup Tabiat

Stress Merokok

Tekanan Darah tinggi


(Hipertensi)

Obesiti Pengambilan Alkohol

Pencegahan Rawatan

Amalan Hidup Yang Sihat Ubat-ubatan

Senaman

Amalan Pemakanan Yang Sihat Mengawal


Komplikasi

(Dipetik dan disesuaikan daripada Myhealth.gov.,


Kementerian Kesihatan , 2011)

94
95
SULIT

95
96
SULIT

Bahagian C [50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300
hingga 350 patah perkataan.

18 Walaupun pertubuhan ASEAN telah berusaha untuk menangani masalah


gerakan militan dan pengganas di Negara-negara Asia Tenggara namun
bilangan kumpulan militan dan pengganas semakin meningkat di rantau ini..
Bincangkan
19 Pencemaran rentas sempadan di Malaysia disebabkan daripada pelbagai
punca. Oleh itu, pelbagai usaha dilaksanakan oleh Malaysia bagi menangani
masalah tersebut. Jelaskan
20 Dalam usaha membantu pembangunan negara Islam, Malaysia dan Negara
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) yang lain telah berdepan dengan
pelbagai masalah. Jelaskan

SKEMA BAHAGIAN C
SOALAN 18
Pengenalan
Negara-negara Asia Tenggara tidak terkecuali daripada ancaman kumpulan militan dan
pengganas. Kumpulan-kumpulan ini telah merekrut penduduk tempatan terutamanya
golongan muda untuk mencapai objektif mereka. Situasi ini telah menggugat
keselamatan rantau Asia Tenggara
No Isi/ idea Huraian
A Usaha ASEAN: -sentiasa memperkukuh kerjasama bagi menentang ancaman
1 Kerjasama antara kumpulan militan dan pengganas
Negara ASEAN -berkongsi maklumat perisikan dan menjalankan operasi
membanteras secara bersepadu
-pergerakan kumpulan militan dan pengganas dipantau, dikesan
dan dibendung dari awal lagi
2 Sistem -menggunakan pelbagai sistem komunikasi yang canggih
komunikasi yang -mempertingkat keupayaaan web portal dan pangkalan data bagi
canggih mencegah keganasan
-menerbitkan isu terkini keganasan, kumpulan pengganas dan
langkah mencegah keganasan
3 Pusat latihan dan -menubuhkan pusat latihan dan penyelidikan bagi mencegah
penyelidikan bagi keganasan di Asia Tenggara iaitu Pusat Serantau Asia Tenggara
mencegah Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)
keganasan -melatih dan mempertingkat kapasiti penguatkuasaan pegawai
penguatkuasa keselamatan dan penggubal dasar
-berfokuskan penyiasatan, perundangan, pengurusan krisis,
keselamatan udara dan maritim pencegahan keganasan
B Punca -kumpulan ini bertopengkan kegiatan keagamaan dan budaya
4 peningkatan: -menggunakan pendekatan ‘jihad’ untuk melaksanakan aktiviti
Modus operandi mereka
kumpulan ini -berjaya mempengaruhi pelbagai pihak untuk menyokong ideology
dan perjuangan mereka
-mempunyai jaringan dan hubungan dengan kumpulan militan dan

96
97
SULIT

pengganas lain
5 Konflik etnik dan -berpunca daripada ketidakadilan dan rasa tidak puas hati
keagamaan disebabkan oleh perbezaan warna kulit, budaya, dan agama
-hak etnik dan agama tertentu dinafikan dan didiskriminasi hingga
mencetuskan krisis pembunuhan dan pelarian ke Negara jiran
-mendorong kewujudan kumpulan militan dan pengganas bagi
memenuhi kehendak golongan yang berkonflik
6 Penindasan yang -penindasan yang dihalalkan oleh undang-undang sesebuah
dilakukan Negara
-menekan puak atau kaum tertentu dalam Negara berkenaan
melalui undang-undang
-puak atau kaum yang tertindas bertindak menggunakan
kekerasan untuk menentang penidasan tersebut
7 Ketidakstabilan -negara-negara yang tidak stabil keadaan politik menjadi sarang
tersebut pengganas untuk menjalankan aktiviti mereka
-ketidakstabilan tersebut memberi peluang kepada kumpulan
militant dan pengganas berkembang untuk mencapai cita-cita atau
mengambil alih kuasa pemerintahan dengan cara kekerasan
Skema : 3+2/2+3

SOALAN 19
PENGENALAN
Pencemaran rentas sempada sering berlaku apabila punca pencemaran yang terjadi di
sesebuah Negara mencetuskan pencemaran ke Negara lain. Antara pencemaran rentas
sempadan yang sering berlaku ialah pencemaran udara dan air. Hal ini disebabkan
pelbagai punca dan Malaysia mengambil langkah untuk mengatasinya
Bil Isi/idea Huraian
A Punca -letusan gunung berapi yang dasyat akan menghamburkan debu
1 pencemaran panas akan mengakibatkan jerebu di kawasan sekitar
rentas sempadan -letusan gunung berapi juga membebaskan gas-gas pencemar
Letusan gunung seperti sulphur yang mencemarkan alam sekitar dan menjejaskan
berapi kesihatan
-letusan ini menghamburkan gas pencemar dan debu sehingga
melebihi ketinggian 30km
-letusan gunung berapi di Sumatera Indonesia mengakibatkan
jerebu di Malaysia
2 Kebakaran -keadaan cuaca di kawasan hutan hujan tropika yang panas
hutan/tanah berpanjangan dan kering serta panahan petir/kilat mencetuskan
gambut secara kebakaran hutan secara semula jadi
semula jadi -keadaan ini menyebabkan kebakaran hutan sehingga
membebaskan gas-gas pencemar seperti karbon monoksida dan
karbon dioksida serta sisa karbon
3 Pembakaran -aktiviti pembakaran terbuka bagi tujuan perladangan
terbuka mengakibatkan pencemaran udara dan jerebu di Malaysia
-sesetengah syarikat perladangan di Indonesia melakukan
pembakaran terbuka bagi menghapuskan sisa perladangan
sehingga mengakibat asap tebal di Malaysia dan Singapura
4 Kebocoran -bencana alam seperti tsunami dan kejadian ribut/taufan akan
teknologi nuklear mengangkibat kemusnahan loji atau reactor nuclear
-kebocoran ini sukar dikawal dan menyebabkan pencemaran

97
98
SULIT

radiasi ke Negara-negara lain


5 Aktiviti -kerja-kerja penambakan laut oleh Singapura di sekitar Pulau
penambakan laut Tekong dan Pulau Ubin menyebabkan pencemaran di perairan
di Negara jiran Malaysia
-kerja-kerja penambakan ini menyebabkan pencemaran air yang
menjejaskan ekosistem marin
B Langkah -Malaysia menandatangani Perjanjian ASEAN mengenai
6 Malaysia Pencemaran Jerebu Merentasi Sempadan (AATHP)
Menandatangani -melalui perjanjian ini, jerebu yang disebabkan oleh kebakaran
perjanjian alam tanah gambut atau hutan secara semula jadi perlu diatasi dengan
sekitar usaha Negara bersepadu dan kerjasama serantau serta
antarabangsa
7 Mengambil -malaysia memulakan prosiding terhadap Singapura di tribunal
tindakan undang- Antarabangsa Undang-undang laut bagi menangani pencemaran
undang laut oleh Singapura
-Tindakan ini membolehkan kedua-dua Negara mengesyorkan
kaedah-kaedah bagi mengatasi implikasi buruk alam sekitar
tersebut
8 Meningkatkan -Malaysia bekerjasama dengan Negara-negara jiran untuk
kerjasama memmadam kebakaran hutan dan tanah gambut
bersepadu dengan -Malaysia berusaha menangani masalah jerebu dengan
Negara luar bekerjasama dengan Indonesia
Skema : 3+2/2+3

SOALAN 20
Pengenalan
Negara-negara Islam hari ini memerlukan perhatian dan bantuan pihak OIC. Pelbagai
masalah ini telah menyebabkan pembangunan sukar dijalankan
Bil Isi/idea Huraian
Masalah -kemiskinan masih berlaku dalam kalangan masyarakat
1 Kemiskinan Islam di benua Afrika
-kemiskinan yang dihadapi kebanyakannya berpunca
daripada keadaan bumi yang berbukit bukau dan bergurun
serta kurang subur dan gersang
-hal ini menyukarkan bantuan dihulurkan
2 Masalah buta -masalah buta huruf masih berlaku khususnya dalam
huruf kalangan orang-orang tua
-terdapat Negara Islam yang tidak membenarkan anak-anak
perempuan mereka belajar di sekolah
3 Kesukaran dalam -kebanyakan Negara Islam mengalami masalah dalam
perhubungan dan komunikasi dalam bahasa Inggeris dengan Negara-negara
komunikasi barat
-negara-negara Islam juga mengalami kekurangan teknologi
dan ramai juga yang tidak celik IT
-hal ini telah menyebabkan bantuan teknikal mengambil
masa
4 Bencana alam -faktor bencana alam tidak dapat dielakkan
-kebanyakan Negara Islam khususnya Afrika dan Asia
terdedah dengan bahaya bencana seperti kemarau, letusan

98
99
SULIT

gunung berapi, banjir dan ribut taufan


5 Masalah -rakyat di Negara-negara Islam juga terdedah dengan
keselamatan ancman keselamatan terutama di Negara-negara Timur
Tengah
-gara-gara pihak yang tidak bertanggungjawab
menimbulkan keganasan telah menyebabkan keselamatan
di rakyat Negara-negara Islam kurang terjamin
6 Masalah kesihatan -rakyat di Negara Islam terutama di Afrika turut mengalami
masalah kesihatan
-kurangnya penjagaan kesihatan dan kemudahan perubatan
telah menyebabkan ramai yang menjadi mangsa penyakit
tertentu
-tidak kurang juga yang mati akibat tiada makanan yang
mencukupi dan berkhasiat
7 Mangsa Perebutan -rakyat Islam juga menjadi mangsa perebutan wilayah yang
wilayah berlaku begitu lama khusus di Palestin
-kanak-kanak, orang tua dan wanita sukar diselamatkan
kerana terperangkap dalam Negara yang berperang
-bantuan makanan dan perubatan juga tidak dapat dihantar
kerana peperangan meletus
Skema : 5+0

PA3, PANITIA PENGAJIAN AM SMKSA


BAHAGIAN A [15 markah]
Jawab semua soalan.

1. Membangun keupayaan negara-negara membangun melalui perkongsian


pengalaman pembangunan Malaysia di bawah kerangka Kerjasama Selatan-
Selatan.
Pernyataan di atas merujuk kepada
A Rancangan Colombo
B Warisan Bersama Dunia
C Dialog Antarabangsa Langkawi
D Program Kerjasama Teknikal Malaysia

2. Yang manakah pegangan Malaysia dalam mengekalkan hubungan


diplomatik?
A Berdaya saing
B Status ekonomi
C Sikap keterbukaan
D Pegangan ideologi

3. Yang manakah matlamat Kumpulan Lapan Negara Membangun (D8)?


A Memperjuang pasaran bebas
B Memperjuang hak asasi manusia
C Menyelesaikan pertikaian politik di Asia Barat
D Mewujudkan peluang baharu dalam hubungan perdagangan

99
100
SULIT

4. Membicarakan isu:
Pertikaian Pulau Batu Putih dengan Singapura
Pertikaian Pulaui Ligitan dan Pulau Sipadan dengan Indonesia

Pertikaian di atas telah diselesaikan melalui


A Mahkamah Jenayah Antarabangsa
B Mahkamah Keadilan Antarabangsa
C Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara
D Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

5. Yang manakah dasar luar yang diamalkan oleh Malaysia?


I Memperjuangkan hak negara-negara Selatan
II Menekankan penyelesaian konflik scara rundingan
III Menjaga hubungan dengan negara yang sama ideologi
IV Mengutamakan hubungan dengan negara-negara Utara
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

6. Pengisyhtiharan ‘Zon Aman , Bebas dan Berkecuali’ oleh ASEAN bertujuan


untuk
A Menjadikan Asia Tenggara Zon Bebas senjata nuclear
B Menyelesaikan pertikaian di Asia Tenggara secara rundingan
C Mengelakkan campurtangan kuasa-kuasa besar di Asia Tenggara
D Menjamin pertumbuhan dan kestabilan ekonomi di Asia Tenggara

7. Malaysia memberikan bantuan untuk membangunkan keupayaan negara-


negara membangun melalui perkongsian pengalaman pembangunan
Pernyataan di atas merujuk kepada
A Rancangan Colombo
B Dialog Antarabangsa Langkawi
C Program Kerjasama Teknikal Malaysia
D Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Thailand

8. Yang manakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan


teknologi hijau?
I Kos yang tinggi
II Kurang insentif daripada kerajaan
III Tiada sumber tenaga yang mencukupi
IV Teknologi bergantung kepada negara maju
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

9. Yang manakah isu yang terangkum dalam Protokol Kyoto?


A Ancaman pencemaran jerebu
B Pembebasan gas rumah hijau

100
101
SULIT

C Kekurangan bekalan makanan dunia


D Keselamatan makanan yang diubah genetik

10. - Masyarakat ASEAN berkongsi perasaan bahawa mereka mempunyai


satu identiti yang sama dan hala tuju strategik yang serupa

- Mencapai integrasi ekonomi yang komprehensif

Yang manakah entity yang boleh mencapai hasrta di atas?


A. Wawasan ASEAN 2020
B. Komuniti Ekonomi ASEAN
C. Kawasan Pelaburan ASEAN
D. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN

11. Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, kewangan, sumber


manusia, saintifik dan teknikal dan infrastruktur
Pembentukannya dimeterai di Malaysia
Pernyataan di atas merujuk kepada
A. Forum Serantau ASEAN
B. Mesyuarat Asia Eropah
C. Dialog Utara Selatan
D. ASEAN + 3

12. Yang manakah tujuan Malaysia mengutarakan Pergerakan Kesederhanaan


Global (GMM) dalam persidangan antarabangsa?
A. Untuk menangani isu keganasan antarabangsa
B. Untuk mewujudkan perdagangan bebas dan adil
C. Untuk mengawal masalah perubahan iklim yang drastic
D. Untuk meningkatkan hubungan diplomatic antara kerajaan

13. Yang manakah pendirian Malaysia tentang isu hak asasi?


I memberikan bantuan ketenteraan kepada Lubnan
II mengesan pengujian senjata nuclear oleh Korea Utara
III menyokong proses pilihanraya demokrasi di Myanmar
IV memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestin
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

14. Persaingan dengan pengeluaran minyak soya


Kesukaran memasuki pasaran negara maju
Yang manakah langkah yang diambil oleh Malaysia untuk menghadapi
cabaran di atas?
A Meningkatkan industri hiliran
B meliberalisasikan ekonomi negara
C mengadakan pembelian timbal balik
D mengadakan kerjasama dengan pengusaha industri lain

101
102
SULIT

15. Yang manakah cabaran terhadap daya saing Malaysia untuk menghadapi
persekitaran ekonomi global?
I Saiz pasaran
II Keberkesanan kos
III kekurangan kepakaran
IV keadaan politik dalam negara
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Skema Jawapan:

1 D 6 C 11 B
2 C 7 C 12 A
3 D 8 B 13 D
4 B 9 B 14 B
5 A 10 B 15 A

BAHAGIAN B [15 markah]


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

16. Berdasarkan jadual di bawah, buat ulasan tentang perkembangan penyakit


berjangkit dalam kalangan pekerja asing dalam tempoh yang dinyatakan.
Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil dalam menangani masalah
penularan penyakit berjangkit dalam kalangan pekerja asing.

MALAYSIA : PENYAKIT BERJANGKIT DALAM KALANGAN PEKERJA ASING


PADA TAHUN 2011 HINGGA 2013
Jenis Penyakit Jumlah Kes
2011 2012 2013
Tuberkulosis 24856 47716 36502
Hepatitis B 4974 14028 5346
Siflis 1399 3516 1839
HIV 424 816 382
Malaria 88 31 28
Kusta 2 8 5
Jumlah disaring 935043 1361229 1276481
(Sumber ; disesuaikan daripada laporan FOMEMA)
JAW
16. Pengenalan:
Jadual menunjukkan penyakit berjangkit dalam kalangan pekerja asing di Malaysia
pada tahun 2011 hingga 2013. Berlaku perubahan dalam jumlah kes penyakit
berjangkit tertentu dalam tempoh yang diliputi.

102
103
SULIT

Bil Idea/Isi Huraian


1 Bahagian A Menaik
Jumlah di saring Tahun 2011 - 935043 kes
Tidak konsisten naik turun Tahun 2012 - 1361229 kes
Perbezaan – 426186 kes 45.58%
Menurun
Tahun 2012 – 1361229 kes
Tahun 2013 – 1276481 kes
Perbezaan – 84748 kes
6.23%

2 Analisis perubahan Tuberkulosis


Pola tidak konsisten naik turun Menaik
 Tuberkulosis Tahun 2011 – 24856 kes
 Hepatitis B Tahun 2012 – 47716 kes
 Siflis Perbezaan – 22860 kes
 HIV 91.97%
 Kusta Menurun
Tahun 2012 – 47716 kes
Tahun 2013 – 36502 kes
Nota : semua jenis penyakit mesti Perbezaan – 11214
dinyatakan. 23.50%

Hepatitis B
Menaik
Tahun 2011 – 4974 kes
Tahun 2012 – 14028 kes
Perbezaan 9054 kes
182.03%
Menurun
Tahun 2012 – 14028 kes
Tahun 2013 – 5346 kes
Perbezaan – 8682 kes
61.89%

Siflis
Menaik
Tahun 2011 – 1399 kes
Tahun 2012 – 3516 kes
Perbezaan – 2117 kes
151.32%
Menurun
Tahun 2012 – 3516 kes
Tahun 2013 – 1839 kes
Perbezaan – 1677 kes
47.69%

HIV
Menaik
Tahun 2011 – 424 kes

103
104
SULIT

Tahun 2012 – 816 kes


Perbezaan – 392 kes
92.45%
Menurun
Tahun 2012 – 816 kes
Tahun 2013 – 382 kes
Perbezaan – 434 kes
53.19%

Kusta
Menaik
Tahun 2011 – 2 kes
Tahun 2012- 8 kes
Perbezaan – 6 kes
300%
Menurun
Tahun 2012 – 8 kes
Tahun 2013 – 5 kes
Perbezaan- 3 kes
37.5%
Nota * ambil mana-mana 1 contoh
Tahun 2011 – 88 kes
3 Pola menurun Tahun 2013 – 28 kes
 Malaria Perbezaan – 60 kes
68.18%
Bahagian B
Langkah-langkah menangani
3 Mengetatkan kawalan di pintu -menggunakan pengimbas suhu.
masuk negara- lapangan terbang, Mengesan perubahan suhu badan
pelabuhan pekerja asing
-menambah lebih ramai petugas
perubatan di pintu masuk negara
4 Kuarantin -pekerja yang dikenalpasti tidak sihat
diasingkan dalam tempoh masa yang
tertentu sebelum dibenarkan bekerja.
5 Menguatkuasakan undang- Mewajibkan hanya pekerja yang
undang / syarat2 kemasukan mempunyai rekod kesihatan dibenar
pekerja asing masuk.
- Pemantauan di kawasan-
kawasan ramai pekerja asing
6 Menghalang kemasukan pekerja -tidak mengambil pekerja atau
dari negara yang sedang dilanda mengurangkan pekerja dari negara yang
penyakit tertentu telah dikenalpasti dilanda wabak
7 Mendidik masyarakat tentang -kempen kesedaran melalui media
penularan penyakit dan langkah- massa,gaya hidup sihat
langkah pencegahan -maklumat terkini yang berkaitan
disebarluas untuk pengetahuan orang
ramai.

Jawapan : 2 + 2 isi/idea

104
105
SULIT

17. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan eksport Malaysia


antara bulan Januari hingga Julai tahun 2012 dan 2013. Huraikan
kepentingan rakan dagang kepada sesebuah negara.

MALAYSIA : EKSPORT ANTARA BULAN JANUARI HINGGA JULAI TAHUN 2012


DAN TAHUN 2013

Negara Bulan Januari hingga Julai Bulan Januari hingga Julai


tahun 2012 tahun 2013
(RM Juta) (RM Juta)
ASEAN 98 828 109 752
Timur Laut Asia 141 531 144804
Amerika Syarikat 33 075 35 166
Kesatuan Eropah 41 338 36 717
Negara-Negara Lain 31 168 34 608
Jumlah 345 940 361 047

(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi, 2014)

17.
Pengenalan

Jadual menunjukkan eksport Malaysia antara bulan januari hingga julai tahun 2012
dan 2013.

Bil Idea/Isi Huraian


1 Bahagian A Jumlah eksport januari hingga julai 2012
Jumlah eksport Malaysia pada RM 345940 juta
bulan januari hingga julai tahun Jumlah eksport januari hingga julai 2013
2013 lebih tinggi berbanding bulan RM 361047 juta
januari hingga julai tahun 2012
Beza – RM 15107 juta

2 Jumlah eksport Malaysia pada ASEAN


bulan januari hingga julai tahun Jumlah eksport januari hingga julai 2012
2013 lebih tinggi berbanding bulan RM 98828 juta
januari hingga julai tahun 2012 ke Jumlah eksport januari hingga julai 2013
negara-negara: RM 109752 juta
 ASEAN
 Timur Laut Asia Beza – RM 10924 juta
 Amerika Syarikat
 Negara-negara Lain Timur Laut Asia
Jumlah eksport januari hingga julai 2012
Nota : semua negara mesti RM 141531 juta
dinyatakan. Jumlah eksport januari hingga julai 2013
RM 144804 juta

Beza – RM 3273 juta

Amerika Syarikat

105
106
SULIT

Jumlah eksport januari hingga julai 2012


RM 33075 juta
Jumlah eksport januari hingga julai 2013
RM 35166 juta

Beza – RM 2091 juta

Negara-negara Lain
Jumlah eksport januari hingga julai 2012
RM 31168 juta
Jumlah eksport januari hingga julai 2013
RM 34608 juta

Beza – RM 3440 juta

Nota : Mana-mana 1 contoh


2 Jumlah eksport Malaysia pada Kesatuan Eropah
bulan januari hingga julai tahun Jumlah eksport januari hingga julai 2012
2013 lebih rendah berbanding RM 41338 juta
bulan januari hingga julai tahun Jumlah eksport januari hingga julai 2013
2012 ke negara: RM 36717 juta
 Kesatuan Eropah
Beza – RM 4621 juta
3 Eksport Malaysia paling tinggi ke Bulan januari hingga julai 2012
negara RM141531juta atau 40.91% daripada
 Timur Laut Asia jumlah RM345940 juta

Bulan januari hingga julai 2013


RM144804 juta atau 40.11% daripada
jumlah RM361047 juta
4 Eksport Malaysia paling rendah Bulan januari hingga julai 2012
ke RM31168 juta atau 9.01% daripada
 negara-negara lain jumlah RM345940 juta

Bulan januari hingga julai 2013


RM34608 juta atau 9.59% daripada
jumlah RM361047 juta
Bahagian B
Perlunya rakan dagang
5 Meningkatkan ekonomi negara Semakin banyak rakan dagang semakin
tinggi pendapatan .
6 Meluaskan pasaran eksport Semakin ramai rakan dagang, pasaran
eksport keluaran akan bertambah
7 Meningkatkan daya saing Persaingan sihat untuk meningkatkan
mutu keluaran eksport
8 Perkongsian maklumat dan Perkongsian bersama rakan dagang .
teknologi pertukaran maklumat dan teknologi

Jawapan : mana-mana 2+2 isi/idea

106
107
SULIT

SKEMA BHG C

18. Keadaan cuaca merupakan punca utama berlakunya jerebu merentas


sempadan. Oleh itu, negara-negara serantau perlu mengambil langkah-langkah
bersama untuk menangani krisis ini. Huraikan.

FORMAT JAWAPAN :
[1+1+3 atau 1+2+2 keadaan cuaca+punca lain jerebu+langkah menangani jerebu]

Pendahuluan:
Isu jerebu merentasi sempadan menjadi sebahagian permasalahan kepada negara
serantau.Walaupun permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa punca,
namun negara-negara serantau perlu bersatu menanganinya

Bil Idea Huraian


A. Punca berlakunya jerebu merentasi sempadan.

1. Keadaan cuaca Fenomena El Nino menyebabkan cuaca menjadi lebih


-
panas dan kering di kawasan tropika.
- Pembentukan awan tidak aktif, hujan menjadi kurang
dan angin mudah bertiup membawa jerebu merentasi
sempadan.
- Sebagai contoh, jerebu merentasi sempadan yang teruk
berlaku pada tahun 1997, 1998 dan 2015 akibat
keadaan cuaca kering yang berpanjangan.
2. Pembakaran sisa - Kebanyakan petani terutama di Indonesia mengambil
pertanian jalan mudah dengan membakar sisa tanaman secara
terbuka kerana kosnya yang murah.
- Pembakaran dilakukan untuk membersihkan kawasan
pertanian dan menyuburkan tanah selepas selesai kerja
penuaian.
- Kebakaran yang berlaku telah mengakibatkan jerebu
yang teruk kepada negara-negara serantau.
3. Pembakaran hutan - Di Indonesia terdapat undang-undang yang
secara besar-besaran membenarkan pembakaran hutan bagi tujuan pertanian.
untuk pembukaan - Sebagai contoh pada tahun 2015, sebahagian Indonesia
ladang. dan sejumlah negara di Asia Tenggara diselumuti asap
beracun selama berminggu-minggu akibat pembakaran
hutan.
B. Langkah-langkah menangani jerebu
4. Mengadakan - Melalui perjanjian ini negara-negara serantau bersepadu
Perjanjian ASEAN bekerjasama untuk menangani jerebu.
- Hal ini dilakukan melalui aktiviti pemantauan kualiti udara
dan pencegahan pembakaran terbuka.
5. Menubuhkan Pusat - ACC ditubuhkan untuk memudahkan kerjasama dan
Koordinasi ASEAN koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat bagi
(ACC) menangani jerebu.
- Sebagai contoh koordinasi Jabatan Bomba dan
Penyelamat Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana
Nasional Indonesia

107
108
SULIT

6. Mewujudkan Akta - Mencontohi akta terdapat di Singapura yang


Pencemaran Jerebu menyatakan bahawa sesebuah syarikat atau individu
Merentasi Sempadan yang berasal dari Singapura akan dikenakan tindakan
di peringkat ASEAN jika menyebabkan pencemaran merentas sempadan
walaupun syarikat tersebut beroperasi di luar Singapura.
7. Bekerjasama dari segi - Kerjasama teknikal adalah bagi meningkatkan
teknikal kesiapsiagaan dan menangani risiko terhadap kesihatan
manusia dan alam sekitar akibat jerebu.
- Menyelaraskan bacaan Indeks Pencemaran Udara(IPU)
di peringkat ASEAN
8. Meningkatkan - Media massa ASEAN menyedarkan masyarakat agar
kesedaran masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka.
serantau - Memberikan pendidikan awal terhadap kepentingan
penjagaan alam sekitar.
Kesimpulan
Masalah jerebu merentasi sempadan harus dipandang serius oleh negara serantau.
Kesepakatan antara negara berjiran amat penting dalam menangani isu ini.

19. Pelaksanaan undang-undang Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) banyak


memberi manfaat kepada negara-negara yang bersempadankan dengan
perairan di rantau Asia Tenggara. Namun pelaksanaannya turut membawa
masalah dalam menguatkuasakannya. Jelaskan.

FORMAT JAWAPAN :
[2+3 atau 3+2 ; Manfaat ZEE + Ancaman ZEE]

Pendahuluan:
Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) ialah persempadanan sesebuah negara dengan laut
sejauh 320km dari pantai diperkenalkan melalui Perjanjian Undang-undang Laut
Dunia di Caracas, Venezuela (1974). Kewujudan Zon Ekonomi Eksklusif ini tidak
dinafikan telah membawa banyak manfaat kepada negara yang bersempadankan
laut malahan pada masa yang sama pelaksanaanya turut membawa kepada
masalah dalam penguatkuasaanya.
Bil Idea Huraian
A. Manfaat ZEE
1 Sempadan perairan - ZEE boleh menentukan sempadan negara dengan
negara yang jelas jelas
- Membolehkan setiap negara menentukan sempadan
- Memudahkan kawalan sempadan dengan sempurna
serta membolehkan negara menyelesaikan tuntutan
bertindih antara negara berjiran seperti tuntutan
terhadap Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan, Teluk
Siam dan sebagainya
2 Hak mengeksploitasi - Membolehkan negara mengeksploitasi sumber marin
kawasan/ Kemajuan - Meningkatkan sumber pendapatan negara
sektor perikanan - Eksploitasi sumber protein yang mencukupi,
memaksimumkan aktiviti perikanan di Laut China
Selatan
- Nelayan tidak bimbang bertembung dengan nelayan

108
109
SULIT

lain dan menyedarkan negara lain tidak akan


memasuki sempadan negara lain untuk turut
memperolehi sumber marin
3. Pemilikan pulau - ZEE membolehkan sesebuah negara mendapat hak
terhadap pulau-pulau yang terletak dalam sempadan
perairannya.
- Boleh dimajukan untuk sektor pelancongan
- Menambah pendapatan negara
- Akibat pertindihan sempadan laut seperti sempadan
lautan Malaysia dengan Indonesia, Pulau Ligitan dan
Pulau Sipadan telah dituntut oleh Indonesia dan
keputusan mahkamah keadilan antarabangsa (ICJ)
berpihak kepada Malaysia.
- Sempadan lautan Malaysia dengan Singapura
menyebabkan pertindihan tuntutan terhadap Pulau
Batu Putih dan Pulau Batu Putih menjadi hak milik
Singapura, Malaysia memiliki Pulau Batuan Tengah
4. Penerokaan sumber - ZEE membolehkan sesebuah negara mendapat hak
galian gas/ petroleum meneroka sumber gas dan petroleum
- Eksploitasi sumber galian berkualiti serta bernilai
tinggi dan mengeksport
- Sumber minyak dan gas asli di luar pantai
Terengganu, Kelantan, medan minyak Blok L dan Blok
M, Teluk Siam, Thailand.
5. Pengawalan aktiviti - memudahkan kawalan , pemantauan, dan rondaan,
lanun/ mengupayakan - ESSCOM menjalankan rondaan di sekitar perairan
kawalan keselamatan Sabah,
- Pemantauan secara berkala oleh TLDM dan APMM di
kawasan panas begitu juga dengan peningkatan
keselamatan oleh negara-negara yang
bersempadankan maritim seperti Indonesia,
Singapura, Filipina, Thailand
- Kerjasama bagi menjamin keselamatan maritim dan
mematahkan percubaan serangan baru.
6. Menjalankan - Kajian dan penyelidikan dalam bidang maritim
Penyelidikan & - Memajukan universiti-universiti penyelidikan ilmu
Pembangunan (R&D) kelautan, sumber alam.

B. Masalah pelaksanaan ZEE


7. Ancaman kegiatan lanun - Mengugat kedaulatan sesebuah negara
- Menyerang dan merompak kapal nelayan dan kapal
dagang
- Laut China Selatan dan Selat Melaka merupakan
laluan perdagangan yang menghubungkan antara
barat dan timur serta laluan utama pengangkutan
minyak dari Timur Tengah ke Asia Timur
- Kapal MT Bunga Melati II, MT Nautica Johor Bahru,
Orkim Harmoni dengan muatan minyak pernah
menjadi sasaran rampasan lanun.
-

109
110
SULIT

8 Pertindihan tuntutan - Mewujudkan pertindihan sempadan laut antara negara


wilayah - Setiap negara akan mendapat penambahan kawasan
kawalan laut untuk menjadi kawasan perairannya
- Peluasan mewujudkan pertindihan kawasan
sempadan seperti pertindihan tuntutan diantara
Malaysia dengan Indonesia mengenai Pulau Ligitan
dan Sipadan, Malaysia dengan Singapura mengenai
pertikaian Pulau Batu Putih, serta kepulauan Spratly
yang menjadi rebutan Vietnam, Brunei, Filipina, China,
Indonesia dan Malaysia.
10. Campurtangan negara - Mengugat kedaulatan dan keselamatan rantau Asia
kuasa besar dunia Tenggara dengan campur tangan kuasa besar dunia
iaitu Amerika dan China serta Rusia
- Terdapat pengkalan tentera asing Amerika di
Singapura dan Filipina,
- Vietnam pernah menempatkan pasukan tentera dari
China dan Rusia
- Kekuatan ketenteraan lebih berbanding negara-
negara lain

Kesimpulan:
ZEE boleh mendatangkan manfaat kepada negara, namun pelaksanaanya boleh
menjejaskan hubungan antara negara. maka, kebijaksanaan dalam menangani
konflik dan masalah yang timbul boleh diselesaikan melalui semangat ASEAN.

20. Meningkatkan mutu sukan merupakan salah satu manfaat hasil penglibatan
Malaysia dalam penganjuran sukan di peringkat rantau asia dan peringkat
antarabangsa. Bincangkan.

FORMAT JAWAPAN :
[1+4 ; meningkatkan mutu sukan + manfaat penganjuran sukan]

Pendahuluan:
Malaysia pernah menjadi tuan rumah dalam pertandingan sukan bertaraf dunia dan
sentiasa bersedia menjadi penganjur sukan di peringkat rantau asia mahupun
peringkat antarabangsa walaupun hanya bergelar negara membangun. Hal ini
kerana penganjuran sukan bertaraf antarabangsa turut memberikan manfaat kepada
negara Malaysia.

Bil Idea Huraian


A. Manfaat Penganjuran Sukan
1. ( Idea Wajib )
Meningkatkan mutu sukan - Boleh meningkatkan kemajuan mutu sukan negara
- Peningkatan mutu dari segi teknik latihan sukan
yang saintifik dan sistematik, penggunaan peralatan
sukan, sains perubatan serta sains pemakanan
- Penglibatan atlet sukan bertaraf antarabangsa

110
111
SULIT

mampu menyuntik semangat atlet Malaysia


- Kemampuan bersaing pada peringkat antarabangsa
tidak boleh dinafikan
- Suntikan Semangat “Malaysia Boleh” ditambah
dengan sokongan padu para penonton mampu
meningkatkan mutu sukan atlet
Manfaat Lain
2. Menjana pendapatan - Penganjuran sukan antarabangsa boleh menjadi
negara sumber ekonomi kepada negara
- Kemasukan penonton, penyokong, peserta dan
pelancong sukan dalam negara memberi pulangan
lumayan melalui pertukaran wang asing
- Penggunaan perkhidmatan pengangkutan dan
perhotelan
- Mampu memajukan industri hiliran seperti industri
pengiklanan, penyiaran dan pembuatan
cenderamata sukan
3. Memupuk hubungan - Penganjuran sukan antarabangsa seperti Grand
diplomatik / kerjasama Prix Formula Satu, Le Tour de Langkawi,
serantau perlumbaan motosikal GP melibatkan penghantaran
peserta dari seluruh pelosok dunia
- Turut melibatkan pemimpin luar negara samada
sebagai perasmi mahupun penonton
- Layanan istimewa yang diberikan mampu
mewujudkan hubungan baik dalam kalangan
pemimpin
- Pelbagai faedah diperoleh hasil hubungan
diplomatik termasuk keistimewaan perdagangan
dan mempromosi hasil negara ke luar negara
4. Meningkatkan prasarana - Pembinaan stadium dan prasarana sukan untuk
keperluan pertandingan yang canggih dan moden.
- Prasarana sukan seperti pusat akauatik, stadium
merdeka,
- Boleh digunakan untuk pertandingan peringkat
dalam negara.
- Kemudahan LRT menggalakkan kehadiran
penonton ke tempat pertandingan
5. Peluang pekerjaan - Memberi peluang pekerjaan kepada penduduk
tempatan
- Aktiviti sukan telah membuka peluang tenaga kerja
secara profesional dan separa professional
- Mewujudkan peluang pekerjaan tetap
- Kemajuan industri sukan seperti pengeluar dan
pengedar peralatan sukan juga menyediakan
banyak peluang pekerjaan kepada penduduk
tempatan.
6. Memajukan industri - Teknologi ict melalui teknologi jalur lebar seperti
penyiaran internet, rangkaian televisyen setelit antarabangsa
membolehkan maklumat sesuatu pertandingan
diperingkat antarabangsa diperoleh dengan cepat

111
112
SULIT

dan pantas
- Sewaan hak penyiaran oleh rangkaian televisyen
setiap negara untuk menyampaikan maklumat
sukan
- Menjana pendapatan sekaligus memajukan industri
penyiaran negara.

Kesimpulan
Penganjuran sukan memberi banyak manfaat kepada Malaysia dan mampu
meletakkan Malaysia setanding dengan negara maju dalam pengelolaan acara
sukan samada di peringkat asia tenggara mahupun peringkat antarabangsa.

JKD Pengajian Am Daerah Batu Pahat

Bahagian A [15 markah]

Jawab semua soalan.

5. Yang manakah menunjukkan dasar luar Malaysia mengambil berat


keadaan politik serantau ?
A Menyertai Misi Pengaman Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
B Menentang keras pencerobohan Sulu di Sabah, Malaysia
C Mengadakan kerjasama ekonomi dengan ASEAN
D Mengamalkan prinsip bebas dan berkecuali

6.
Objektif

 Mengurangkan kemiskinan serta jurang pendapatan


 Membaiki kualiti hidup di rantau negara ASEAN

Objektif di atas merujuk


A Komuniti Sosial ASEAN
B Komuniti Ekonomi ASEAN
C Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas
D Pertumbuhan Ekonomi Serantau Utara dan Selatan Malaysia

7. Yang manakah antara berikut menunjukkan kebaikan ZOPFAN?


I Mengeratkan hubungan perdagangan
II Memastikan ASEAN tidak akan dijajah
III Meningkatkan kerjasama dalam ketenteraan
IV Mewujudkan ‘Blok Pengukuran Kepercayaan’

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

112
113
SULIT

4. Yang manakah berikut merujuk penglibatan Malaysia di peringkat serantau


?
I Malaysia menganjurkan World Innovation Forum Kuala Lumpur 2012
II Malaysia pernah mengetuai Delegasi Pertubuhan Persidangan Islam
III Malaysia menghadiri Mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN setiap 2
tahun
IV Malaysia mengadakan lawatan ke Jepun sempena Dasar Pandang
Ke Timur

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan lV

 Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, kewangan, sumber


manusia, saintifik dan teknikal dan infrastruktur
5.  Pembentukannya dimeterai di Malaysia

Penyataaan di atas merujuk kepada


A Forum Serantau ASEAN
B Mesyuarat Asia-Eropah
C Dialog Utara-Selatan
D ASEAN + 3

Mengeratkan hubungan kerjasama ekonomi antara negara
anggota
 Menggalakkan galakan pasaran terbuka di negara anggota
6. Penyataan di atas merujuk kepada
A Pertubuhan G-10
B Pertubuhan G-15
C Suruhanjaya Selatan –Selatan
D Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik

9. Yang manakah benar tentang Dana Musyarakah Universal Persidangan Negara-


negara Islam (OIC)?
I Menyelesaikan peperangan antara Negara Islam
II Menyediakan dana kepada bank dunia
III Meningkatkan pelaburan dalam instrument pasaran
IV Membantu negara Islam yang mundur melaksanakan projek
infrastruktur
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10. Cabaran Malaysia dari segi daya saing untuk menghadapi persekitaran ekonomi
global ialah
I saiz pasaran
II keberkesanan kos

113
114
SULIT

III ketidakcukupan kepakaran


IV keadaan politik dalam negara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

 Pembangunan berteraskan kemakmuran jiran


 Perkongsian pendapat melalui kerjasama pintar

9 Penyataan di atas merujuk kepada sumbangan Malaysia dalam


A Forum Serantau ASEAN (ARF)
B Mesyuarat Asia- Eropah (ASEM)
C Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
D Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS)

10
 Usul gencatan senjata antara Palestin dan Israel
 Penghantaran bantuan kemanusiaan oleh Malaysia ke Gaza

Penyataan di atas merujuk kepada hubungan Malaysia dalam


A Pertubuhan Persidangan Islam
B Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
C Pergerakan Negara-Negara Berkecuali
D Kumpulan Lapan Negara-negara Membangun

11. Yang manakah tujuan Malaysia menyokong Pergerakan Negara-Negara


Berkecuali?

I Memberi pengiktirafan kepada semua ras dan negara


II Membenarkan campur tangan isu dalaman sesebuah negara
III Mewujudkan kerjasama ekonomi antara negara maju dan negara
membangun
IV Membantah campur tangan kuasa besar dalam menyelesaikan isu
keselamatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12. Cabaran yang dihadapi oleh negara sedang membangun adalah berkaitan
dengan
A kemiskinan
B tenaga buruh
C kualiti alam sekitar
D kawasan pembangunan semakin terhad

114
115
SULIT

13. Yang manakah merupakan penglibatan antarabangsa Malaysia dalam


menangani isu pemanasan global ?

I Mengambil bahagian dalam program antarabangsa Earth Hour


II Memutuskan hubungan dengan negara-negara yang meneroka
kawasan Antartika
III Membincangkan isu pemanasan global di pelbagai peringkat
dalam negara
IV Menghadiri Persidangan Kyoto anjuran Pertubuhan Bangsa-bangsa
Bersatu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Masyarakat antarabangsa telah mengiktiraf Malaysia sebagai salah


sebuah negara yang komited dalam memulihara alam sekitar global,
terutamanya dengan pemuliharaan lapisan ozon global

14. Penyataan di atas merujuk kepada

A Protokol Kyoto
B Protokol Madrid
C Protokol Montreal
D Protokol Cartagena

15 Isu yang wujud antara Malaysia dengan negara-negara jirannya ialah


A perairan negara
B jenayah rentas sempadan
C pencemaran laut
D pendatang asing tanpa izin

Bahagian B [15 markah]


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.
16. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan perubahan hubung kait
pengidap penyakit kronik dan kematian mengikut punca penyakit di Negara-Negara
ASEAN dari tahun 2013 hingga 2015. Jelaskan punca-punca mengapa penyakit
diabetis meningkat.

115
116
SULIT

JADUAL 1: JUMLAH PENGIDAP PENYAKIT KRONIK DI NEGARA-NEGARA


ASEAN DARI TAHUN 2013 HINGGA ANGGARAN TAHUN 2015

Tahun/Bilangan (Orang)
Jenis Penyakit
2013 2014 2015
Diabetis 14,217,000 14,327,000 14,723,000
Jantung 9,420,000 9,568,000 9,686,000
Denggi 809,230 806,800 823,292
Sistem Pernafasan 568,789 598,788 576,898
Akut
Jumlah 25,015,019 25,300,588 25,809,190

JADUAL 2. JUMLAH KEMATIAN MENGIKUT PUNCA PENYAKIT DI NEGARA-


NEGARA ASEAN DARI TAHUN 2013 HINGGA
ANGGARAN TAHUN 2015

Tahun/Bilangan (Orang)
Jenis Penyakit
2013 2014 2015
Diabetis 6 926 7 262 8 426
Jantung 5 436 4 536 4 306
Denggi 2 051 1 427 1 363
Sistem Pernafasan 942 824 814
Akut
Jumlah 15 355 14 049 14 909

( Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Tahunan


Kementerian Kesihatan Malaysia, 2015)

17. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, berikan ulasan anda tentang
nilai dagangan Malaysia mengikut sektor terpilih dan aliran dagangan pada tahun
2015.

MALAYSIA: NILAI DAGANGAN MENGIKUT SEKTOR TERPILIH DAN


ALIRAN DAGANGAN PADA TAHUN 2015.

Aliran Dagangan
(RM juta)
Sektor Jumlah (RM juta)
Eksport Import
Produk komoditi 46 464.66 12 503.33 58 967.99
Petroleum dan gas 39306.57 21334.39 60 640.96
Elektrik dan elektronik 109 787.86 83 397.93 193 185.79
Jumlah 195 559.09 117 235.65 312 794.74

(Sumber: Disesuaikan daripada Ruangan Info, Berita Harian, 20


Julai 2016)

116
117
SULIT

BHG C [50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara
300 hingga 350 patah perkataan.

18. Selain mencetuskan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN), Malaysia
memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada kestabilan di rantau ini.
Bincangkan.

19. Kebebasan yang diberikan kepada media antarabangsa turut mewujudkan


keburukan-keburukan tertentu kepada negara kita. Oleh itu langkah-langkah yang
bersesuaian perlu dilakukan bagi menanganinya. Huraikan.

20. Perkembangan globalisasi ekonomi membantu memajukan Malaysia. Huraikan


kepentingan ekonomi global kepada Malaysia.

SKEMA JAWAPAN DAN PEMARKAHAN BT PAHAT

PENGAJIAN AM 3 (900/3) 2017


KUNCI JAWAPAN

NO. KUNCI
SOALAN JAWAPAN
1 B
2 B
3 C
4 B
5 D
6 D
7 D
8 C
9 C
10 B
11 B
12 A
13 B
14 C
15 D

117
118
SULIT

Bahagian B

16. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan perubahan


hubung kait pengidap penyakit kronik dan kematian mengikut punca penyakit di
Negara-negara ASEAN dari tahun 2013 hingga 2015. Jelaskan punca-punca
mengapa penyakit diabetis meningkat.

JADUAL 1: JUMLAH PENGIDAP PENYAKIT KRONIK DI NEGARA-NEGARA


ASEAN DARI TAHUN 2013 HINGGA ANGGARAN TAHUN 2015

Tahun/
Jenis Penyakit Bilangan (Orang)
2013 2014 2015
Diabetis 14,217,000 14,327,000 14,723,000
Jantung 9,420,000 9,568,000 9,686,000
Denggi 809,230 806,800 823,292
Sistem Pernafasan 568,789 598,788 576,898
Akut
Jumlah 25,015,019 25,300,588 25,809,190

JADUAL 2. JUMLAH KEMATIAN MENGIKUT PUNCA PENYAKIT DI NEGARA-


NEGARA ASEAN DARI TAHUN 2013 HINGGA
ANGGARAN TAHUN 2015

Tahun/
Bilangan (Orang)
Jenis Penyakit
2013 2014 2015
Diabetis 6 926 7 262 8 426
Jantung 5 436 4 536 4 306
Denggi 2 051 1 427 1 363
Sistem Pernafasan 942 824 814
Akut
Jumlah 15 355 14 049 14 909

( Dipetik dan diubahsuai daripada Buku


TahunanKementerian Kesihatan Malaysia,
2015 )

118
119
SULIT

16. Skema Jawapan

Jadual menunjukkan jumlah pengidap penyakit kronik dan jumlah kematian mengikut
punca di negara-negara ASEAN pada tahun 2013 hingga anggaran tahun 2015.
Bil Isi Huraian

1 Jumlah keseluruhan: Jumlah pengidap keseluruhan pada tahun 2013


Jumlah pengidap meningkat berjumlah 25 015 019 orang dan dianggarkan
manakala jumlah kematian meningkat pada tahun 2015 menjadi 25 809 190
tidak stabil iaitu turun dan naik. orang.
Peningkatan sebanyak 794 171 orang atau 3.17 %.

Jumlah kematian tahun 2013 sebanyak 15 355


orang merosot tahun 2014 kepada 14 049 orang
dengan kemerosotan sebanyak 1306 orang atau
8.51%. Meningkat tahun 2015 kepada 14 909 orang
dengan peningkatan sebanyak 860 orang atau
6.12%.

2 Jumlah pengidap penyakit Pengidap diabetis tahun 2013 sebanyak 14 217 000
meningkat dan jumlah orang dianggarkan meningkat kepada 14 723 000
kematian juga meningkat. orang pada tahun 2015 dengan peningkatan
 Penyakit Diabetis sebanyak 506 000 orang bersamaan dengan 3.56
%.
Jumlah kematian tahun 2013 ialah 6926 orang
dianggarkan meningkat kepada 8426 orang tahun
2015 dengan peningkatan sebanyak 1500 orang
atau 21.66%.

3 Jumlah pengidap meningkat Pesakit Jantung : jumlah pengidap pada tahun 2013
tetapi jumlah kematian sebanyak 9 420 000 orang dan dianggarkan
merosot. meningkat kepada 9 686 000 orang pada tahun
 Penyakit Jantung 2015 dengan peningkatan sebanyak 266 000 orang
atau 2.82%.
Jumlah kematian tahun 2013 sebanyak 5436 orang
dan dianggarkan merosot pada tahun2015 kepada
4306 orang dengan kemerosotan sebanyak 1130
orang atau 20.79 %.

4 Jumlah pengidap tidak stabil Sistem pernafasan akut pada 2013 berjumlah 568
sedangkan jumlah kematian 789 orang meningkat kepada 598 788 orang pada
merosot. tahun 2014 dengan peningkatan sebanyak 29 999
 Sistem pernafasan akut orang atau 5.27 % tetapi dianggarkan merosot
 Denggi kepada 576 898 orang pada tahun 2015 dengan
peningkatan sebanyak 21 890 orang atau 3.66 %.

Sebaliknya, Denggi pada tahun 2013 merosot


berbanding tahun 2014 iaitu daripada 809 230 orang
kepada 806 800
orang dengan kemerosotan sebanyak 2430 orang

119
120
SULIT

atau 0.30 % tetapi dianggarkan meningkat semula


sebanyak 16 492 orang atau 2.04% kepada 823 292
orang tahun 2015.
5 Bahagian B: Punca-punca
Peningkatan Penyakit
Diabetis  Lebih gula (suka makan makanan yang manis)
dan makananan karbohidrat tinggi (nasi)
Amalan pemakanan  Terlalu banyak mengambil minuman berkarbonat

6. Kurang kesedaran berkaitan  Tidak ambil tahu tentang bahaya penyakit


penyakit diabetis yang boleh membawa kepada penyakit
lain.
 Contoh : Kerosakan buah pinggang, jantung
 Terdapat ramai pesakit diabetis terpaksa
dipotong anggota badan (kaki )
 Ini kerana ramai rakyat Malaysia pentingkan
selera makan.
7 Faktor genetik  Keturunan sama ada ibu atau ayah menghidap
penyakit diabetis.
 Anak-anak akan mewarisinya.
8 Mengamalkan gaya hidup tidak  Kurang bersenam
sihat  Kuat tidur menyebabkan badan tidak
mengeluarkan peluh.
 Sering melepak dengan rakan-rakan sambil
makan / minum makanan yang manis di restoran
atau kedai-kedai mamak.

Skema Jawapan : 2 + 2

17. Berdasarkan jadual di bawah, berikan ulasan anda tentang nilai dagangan
Malaysia mengikut sektor terpilih dan aliran dagangan pada tahun 2015.

MALAYSIA: NILAI DAGANGAN MENGIKUT SEKTOR TERPILIH DAN


ALIRAN DAGANGAN PADA TAHUN 2015.

Aliran Dagangan (RM juta)


Sektor Jumlah (RM juta)
Eksport Import
Produk komoditi 46 464.66 12 503.33 58 967.99
Petroleum dan gas 39 306.57 21334.39 60 640.96
Elektrik dan elektronik 109 787.86 83 397.93 193 185.79
Jumlah 195 559.09 117 235.65 312 794.74

(Sumber: Disesuaikan daripada Ruangan Info,Berita Harian,20


Julai 2016)

120
121
SULIT

Skema Jawapan:
Jadual menunjukkan nilai dagangan mengikut sektor terpilih dan aliran dagangan
pada tahun 2015.

Bil Idea Huraian Ulasan

A: Nilai Dagangan Elektrik dan elektronik:


mengikut sektor: RM 193 185.79 juta, Pelaburan asing banyak
1. Nilai dagangan paling 61.76% dalam sektor elektrik &
tinggi: Jumlah keseluruhan: elektronik, peningkatan
Sektor elektrik dan RM 312 794.74 juta eksport dan KDNK negara.
elektronik Meningkatkan nilai
dagangan
Nilai dagangan paling Produk komuditi:
rendah: RM 58 967.99 juta, 18.85%
Produk komoditi Jumlah keseluruhan: Kejatuhan harga telah
RM 312 794.74 menyebabkan eksport
produk komoditi agak kecil
berbanding eksport sektor
lain. Kejatuhan harga
mengurangkan nilai
dagangan eksport
terhadap produk komoditi.

B: Aliran Dagangan: Jumlah eksport:


2. Keseluruhan aliran RM 195 559.09 juta Sektor tepilih merupakan
dagangan Malaysia Jumlah import: eksport utama negara.
menunjukkan lebihan RM 117 235.65 juta Malaysia sebagai
dagangan @ Eksport Lebihan dagangan: pengeluar komoditi
melebihi import RM 78 323.44 juta petroleum. Nilai eksport
yang besar.

3. Lebihan dagangan @ Elektrik dan elektronik: Produk ekssport utama


eksport melebihi Jumlah eksport: negara. Poroduk sentiasa
import RM 195 559.09 juta menjadi pilihan dari negara
Elektrik dan Jumlah Import: luar.
elektronik, petroleum RM 83 397.93 juta
dan gas, produk Lebihan dagangan:
komoditi RM 26 389.93 juta

Petroleum dan gas:


Jumlah eksport:
RM 39 306.57juta
Jumlah Import
RM 21 334.39 juta
Lebihan dagangan:
RM 17972.18juta

121
122
SULIT

Produk komoditi:
Jumlah eksport:
RM 46 464.66 juta
Jumlah import:
RM 12 503.33 juta
Lebihan dagangan:
RM 33961.33 juta
4. Lebihan dagangan @ Produk komoditi: Negara banyak
eksport lebih besar Jumlah eksport: RM 46 mengeksport produk
dari import paling 464.66 juta komoditi berbanding
ketara. Jumlah import: RM 12 mengimportnya. Produk
Produk komoditi 503.33 juta komoditi mencukupi dalam
Lebihan dagangan: negara. Lebihan dagangan
RM 33961.33 juta lebih ketara.

5. Lebihan dagangan @ Petroleum dan gas: Negara mengimport


eksport lebih besar Jumlah eksport: petroleum dan gas dari
dari import paling RM 39 306.57 juta negara luar untuk
kecil. Jumlah import: menampung permintaan
Petroleum dan gas RM 21 334.39 juta dalam negara. Lebihan
dagangan adalah kurang
Lebihan Dagangan ketara.
RM 17972.18 juta

Kesimpulannya, aliran dagangan yang memihak kepada Malaysia dapat membantu


perkembangan ekonomi negara.

18. Selain mencetuskan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN), Malaysia
memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada kestabilan di rantau ini.
Bincangkan.
Pendahuluan
Kestabilan rantau ASEAN bermula dengan kestabilan Negara anggota ASEAN
samada dari segi politik mahupun ekonomi. Kestabilan Malaysia dan usaha Negara
telah mempengaruhi kestabilan rantau Asia Tenggara Peranan Malaysia telah
diiktiraf pada peringkat antarabangsa.
Bil Idea Huraian
1. Idea wajib:  Cetusan idea Malaysia ini telah diterima dan
Peranan Malaysia untuk dimuafakatkan oleh ASEAN. Permuafakatan ini
kestabilan rantau bermakna Negara anggota ASEAN menguar-
ASEAN uarkan bahawa rantau asia tenggara tidak
-Mencetuskan Konsep bersedia menerima kehadiran kuasa besar sama
ZOPFAN ada dalam bentuk peluasan pengaruh atau cuba
menguasai mana-mana Negara dalam krisis yang
wujud antara anggota.
 ZOPFAN juga menjadi kawalan kepada Negara
anggota agar tidak berusaha mendapatkan
bantuan Negara luar (mengharap Negara kuasa
besar memberi bantuan)
 Menyebabkan Negara ASEAN berhati-hati dalam

122
123
SULIT

mengurus konflik agar tidak membelakangkan


konsep ZOPFAN
2 Zon Bebas Nuklear  Pengisytiharan Zon Bebas Nuklear (SEANWFZ)
(SEANWFZ) ‘membebaskan’ ASEAN daripada percaturan
kuasa besar
 Sekurang-kurangnya kuasa besar tidak
menjadikan keupayaan memiliki kuasa nuclear
sebagai helah untuk menempatkan kepentingan
peluasan pengaruh
 Ketegasan ASEAN dalam hal ini merandahkan
risiko berlaku konflik berkaitan nuklear dan juga
bebas daripada sebarang aktiviti dan penghasilan
senjata nuclear
 Risiko kemusnahan besar dapat dielakkan
 Sehingga kini, idea yang didukung kuat oleh
Malaysia dan disepakati ASEAN masih belum
tercabar
3. Peningkatan amalan  Tan Sri Razali Ismail menjadi duta atau pegawai
demokrasi di Myanmar khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
ke Myanmar bagi merundingkan peningkatan
amalan demokrasi
 Ketegasan Malaysia dan Negara anggota ASEAN
dalam membantah keras sekatan yang
dikenakanoleh Amerika Syarikat dan beberapa
buah Negara lain telah melembutkan junta
tentera Myanmar untuk terus berunding
berhubung penerimaan demokrasi
 Bantuan semasa Taufan Nargis yang
memusnahkan sebahagian besar kawasan
sawah Negara berkenaan menjadikan
pemerintah Myanmar lebih terbuka dalam
hubungan luar
 Peranan Malaysia ini ternyata akhirnya menjadi
sebahagian factor kepada pengukuhan
demokrasi di Negara tersebut
4. Rundingan perjanjian  Menamatkan konflik berdarah selama 40 tahun di
damai di Selatan Filipina salah sebuah Negara anggota ASEAN
 Peranan Malaysia amat besar dalam rundingan
ini
 Kedamaian yang terbentuk menjadikan
kehidupan sebahagian besar rakyatnya lebih
tersusun dan berpeluang menikmati masa
hadapan yang lebih baik
5. Gerakan  Tidak mengundang simpati masyarakat kerana
Kesederhanaan Global pendekatan kesederhanaan yang diambil
(GMM)  Sumbangan dalam bentuk pemikiran amat kuat
dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat
sejagat
 Gagasan bertindak untuk mempengaruhi

123
124
SULIT

pemikiran masyarakat untuk menolak atau


membenci peperangan
 Pemimpin yang cenderung kearah peperangan
akan tergugat dengan penolakan perang oleh
rakyat
6. Peranan di Acheh  Malaysia turut berperanan sebagai perunding dan
penasihat dalam konflik di Acheh
 Tuntutan kumpulan radikal atau pemisah di Aceh
telah menyebabkan ketidaktenteraman dalam
kehidupan di wilayah berkenaan
 Keupayaan rundingan mempengaruhi
penerimaan kuasa autonomi yang menjalankan
kuasa perundangan syariah telah menamatkan
konflik
 Pembangunan selepas sengketa dan bencana
tsunami telah menyediakan kehidupan yang lebih
stabil kepada penduduk Acheh dan rantau Asia
Tenggara
7 Mengadakan Forum  ARF adalah salah satu daripada perlaksanaan
Serantau Asean ( ARF ZOPFAN.
)  Ia penting bagi menggalakkan kestabilan politik
dan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang
dianggotai oleh Negara-negara Asean, rakan-
rakan Dialog Asean iaitu Australia, Kanada,
Kesatuan Eropah , Jepun, Korea Selatan, New
Zealand dan Amerika Syarikat.
 Selain itu, Negara China dan Persekutuan Rusia
sebagai consultative partners, Laos dan Papua
New Guniea sebagai pemerhati
 Diantara pendirian ARF ialah seperti
memperjuangkan penyelesaian politik di
Kemboja di mana tentera Vietnam diberi tekanan
agar segera berundur dari Kemboja dan
rakyatnya diberi peluang menentukan nasib
sendiri.

8 Mewujudkan Piagam  Antara prinsip yang disepakati ialah melindungi


Asean keselamatan bersama, mengekalkan dan
meningkatkan keamanan dan keselamatan.
 Mengukuhkan demokrasi dan mempromosikan
hak asasi manusia.
 Bersepakat menghormati kemerdekaan,
kedaulatan dan integrasi kawasan serta identiti
nasional semua Negara anggota.
Penutup
Usaha dan pendekatan Malaysia dihormati oleh banyak pihak sehingga idea dan
saranan Malaysia tidak mudah diketepikan pada peringkat serantau dan
antarabangsa.
Kombinasi jawapan: 1 + 4

124
125
SULIT

125
126
SULIT

126
127
SULIT

19. Kebebasan yang diberikan kepada media antarabangsa turut mewujudkan


keburukan-keburukan tertentu kepada negara kita. Oleh itu langkah-langkah yang
bersesuaian perlu dilakukan bagi menanganinya. Huraikan.

Pengenalan: Isu kebebasan media antarabangsa seperti Cable News Network


(CNN) dan Asean Wall Street (ASW) dalam membuat laporan terhadap sesebuah
negara sering diperdebatkan. Kebebasan media antarabangsa membuat laporan
boleh mendatangkan kesan baik dan kesan buruk.
BIL IDEA HURAIAN
A. Kesan buruk  Media asing tidak memahami komposisi penduduk
1 Memecah-belahkan dan sejarah politik Malaysia
masyarakat majmuk  Kemerdekaan negara merupakan hasil kompromi
daripada semua kaum
 Laporan media asing yang berat sebelah seperti
dakwaan kerajaan mengabaikan hak kaum tertentu
boleh memecah-belahkan masyarakat
2 Sabotaj terhadap  Media asing yang tidak diawasi kerajaan sering
ekonomi negara memburuk-buruk kan kerajaan
 Misalnya membuat laporan negative tentang
minyak kelapa sawit yang dikatakan mengandungi
kolestrol yang tinggi dengan membandingkan
minyak soya keluaran Negara asing.
 Keselamatan pulau-pulau di Sabah juga didakwa
diabaikan kerana berlaku beberapa kes penculikan
menjejaskan sektor pelancongan.
3 Menjejaskan imej  Laporan yang tidak tepat tentang system kerajaan
negara di Malaysia juga menjejaskan persepsi dalam
kalangan negara antarabangsa.
 Tindakan media antarabangsa memaparkan
laporan pemerhati hak asasi atau Human Rights
Watch melabel Malaysia sebagai negara yang
melanggar hak manusia adalah tidak benar.
 Imej negara terjejas di mata masyarakat dunia.
4 Menjejaskan  boleh menimbulkan perasaan anti pemerintah
kestabilan politik  propaganda dapat mempengaruhi pemikiran rakyat
negara supaya membenci pemerintah
 rakyat hilang kepercayaan kepada pemimpin
 berlaku rusuhan / tunjuk perasaan /
pemberontakan
B. Langkah-langkah  Semua media dan pengamal media asing perlu
5 Memperkasakan berdaftar dengan persatuan pengamal media
tindakan undang- tempatan dan kementerian yang berkenaan
undang  Menyediakan garis panduan amalan
kewartawanan yang beretika
 Menyediakan laporan yang bertanggungjawab
 Melaksanakan tindakan undang-undang atau
penggantungan lesen
6 Pendedahan situasi  Malaysia perlu mengambil peluang untuk

127
128
SULIT

sebenar menerangkan kepada masyarakat dunia tentang


situasi M’sia
 Malaysia boleh menerangkan keadaan sebenar
tentang keadaan sosiopolitik dan ekonomi di
Perhimpunan Agung PBB, NAM, Komanwel dan
Persidangan Ketua Kerajaan ASEAN
 Penerangan tersebut dapat membetulkan laporan
yang mungkin tidak berasas dikeluarkan oleh
media antarabangsa.
7 Meningkatkan  memberi pendedahan dan kesedaran kepada
kesedaran rakyat rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan
laporan media asing
 menyemai semangat patriotisme
8 Meningkat  memantau laporan media asing secara berterusan
pemantauan  pihak polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia (SKM) bertanggungjawab dalam
mengawal selia media massa
Penutup
Anggota masyarakat perlu berhati-hati dan berfikir tentang laporan yang dibuat oleh
media antarabangsa kerana media ini seringkali dikaitkan dengan laporan yang tidak
adil kepada Negara.
Skema jawapan: 2 + 3/ 3 +2

20. Perkembangan globalisasi ekonomi membantu memajukan Malaysia. Huraikan


kepentingan ekonomi global kepada Malaysia.
Pendahuluan
Perkembangan ekonomi negara bergantung kepada kerjasama dengan negara lain.
Pelbagai mesyuarat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi di rantau Asia dan
negara Eropah. Justeru, ekonomi global amat penting kepada Malaysia untuk
memajukan ekonomi negara.
Bil Idea Huraian
1. Mengembangkan  Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA),
modal Malaysia dapat menggunakan modal dengan lebih
baik untuk meningkatkan produktiviti.
 Modal yang digunakan secara efektif dapat
membantu Malaysia menarik lebih banyak
pelaburan kerajaan atau swasta melalui
perkongsian bijak.
 Menambahkan peluang pekerjaan kepada
penduduk Malaysia.
2 Perkongsian  Sumber semula jadi dan sumber tenaga yang
sumber alam terdapat di dalam negara dapat membantu
perkembangan ekonomi ke peringkat
antarabangsa.
 Malaysia dapat menggunakan sumber tenaga dan
sumber semula jadi seperti petroleum untuk
meningkatkan produktiviti tanpa bergantung kepada
negara luar.

128
129
SULIT

 Ekonomi negara menjadi semakin kukuh walaupun


berlaku kemelesetan ekonomi.
3. Memperkenalkan  Ekonomi global memperkenalkan nama Malaysia
jenama Malaysia di dan produk Malaysia di peringkat antarabangsa.
peringkat global  Perlaksanaa GATT dan CEPT membolehkan
Malaysia meningkatkan produktiviti ke negara luar.
 Malaysia menjadi terkenal apabila banyak negara
membeli barangan tempatan negara.
4. Perkongsian  Ekonomi global membantu negara berkongsi
kepakaran dan kepakaran teknologi dengan Negara Asia dan
pemindahan Eropah.
teknologi  Kualiti barangan dapat diperbaiki melalui
perkongsian teknologi canggih dari luar negara.
 Dapat membangunkan kelompok industri yang
berdaya saing menerusi integrasi industri utama,
pembekal, industri sokongan, perkhidmatan
sokongan perniagaan yang kritikal dalam pasaran.
 Menguntungkan negara dalam jangka masa
panjang.
5. Meluaskan pasaran  Keyakinan terhadap kualiti barangan Malaysia
meningkatkan permintaan.
 Produk berasaskan kayu, produk makanan
berasaskan minyak sawit, produk bukan makanan
berasaskan minyak kelapa sawit, produk
berasaskan koko dan getah dapat dipasarkan
dengan meluas.
 Meningkatkan pendapatan dan mengekalkan
imbangan pembayaran.
6. Meningkatkan  Aktiviti ekonomi global mampu meningkatkan
pendapatan negara pendapatan negara melalui aktiviti perdagangan
 Pelaburan asing juga dapat mengembangkan
modal untuk mengeluarkan produk dalam skala
besar bagi membolehkan peningkatan eksport
negara
 Peningkatan aliran wang masuk
 Kerajaan boleh mengutip cukai daripada
keuntungan syarikat asing
7. Meningkatkan  Kemasukan pelaburan asing dapat
pelaburan asing mengembangkan pelbagai sector ekonomi
contohnya perindustrian
 Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk
 Mengurangkan kadar pengangguran
 Meningkatkan taraf hidup penduduk
Penutup
Ekonomi global membolehkan negara Malaysia meningkatkan pengeluaran
barangan secara besar-besaran. Hal ini menguntungkan negara dan membolehkan
kerajaan memajukan negara dengan lebih banyak projek mega.
Skema jawapan : 5 + 0

129
130
SULIT

PEP. PECUBAAN PAM 1 SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH

SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG

Bahagian A [ 15 markah ]
Jawab semua soalan

1. Yang manakah tujuan Malaysia menyertai Pergerakan Negara Berkecuali?


I Memastikan hal ehwal sesebuah negara berjalan dengan baik
II Berusaha menyelesaikan semua pertikaian antarabangsa
III Mengutamakan kedaulatan dan kepimpinan lain.
IV Menjaga kepentingan hak asasi dan kepentingan manusia

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2. Yang manakah berkaitan dengan pembentukan Order Baru Ekonomi Dunia


I Membolehkan negara dunia ketiga memasarkan barang eksport
II Memindahkan teknologi negara utara ke negara selatan
III Memastikan kemajuan sosio-politik negara Dunia Ketiga
IV Mengendalikan perniagaan tanpa cukai eksais

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

3. Yang manakah berkaitan dengan sengketa Laut Cina Selatan?


I Persengketaan yang merupakan ancaman kepada keamanan pasca perang
II Persengketaan yang melibatkan lima buah negara ASEAN
III Persengketaan melibatkan persaingan kawasan minyak
IV Persengketaan berkenaan kepulauan Spartly

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

4. Yang manakah menunjukkan kepentingan Pasaran Tunggal ASEAN atau


Komuniti Ekonomi ASEAN?
A Membantu penghapusan tarif sepenuhnya di ASEAN
B Membantu mengurangkan risiko kehilangan destinasi pelaburan
C Menyediakan modal tambahan untuk perniagaan negara ASEAN
D Melaksanakan perniagaan secara besar-besaran dengan negara Eropah

5. Yang manakah benar tentang konsep Pengecualian di Asia?


I Menyekat negara anggota yang mengadakan hubungan antarabangsa
II Memberikan keputusan secara kolektif tentang isu keselamatan

130
131
SULIT

III Memastikan kedamaian dan keamanan dalam kalangan negara anggota


IV Mengurangkan kerjasama ekonomi dengan negara komunis

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

6. - Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan dan Teknologi


Selatan
- Kumpulan Pakar bagi Pertukaran Maklumat

Pernyataan di atas merujuk


A Negara Komanwel
B Negara G-10
C Negara G-15
D Negara D-8

7. Masalah antara Malaysia dengan Singapura

Yang manakah di bawah ini merupakan isu bagi pernyataan di atas?

I Jambatan bengkok, Ruang udara dan bekalan air


II Pasir Silika, Penambakan laut dan Pulau Batu Putih
III Pulau Pisang, Jambatan Bengkok dan Pembantu Rumah
IV Pulau Spartly, Pendatang Asing Tanpa Izin dan Pulau Ambalat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

8. Deklarasi Putrajaya

Objektif penyataan di atas ialah


A Menjaga keamanan Negara ASEAN
B Memperkukuhkan kedudukan wanita
C Mengatasi masalah pencemaran alam
D Menjalankan pembangunan Putrajaya

9. Yang manakah merupakan kebaikan Zon Aman , Bebas dan Berkecuali


(ZOPFAN)?
I ASEAN tidak akan dijajah
II ASEAN akan menjadi negara maju
III ASEAN akan menjadi rantau yang aman
IV ASEAN akan mengadakan hubungan dengan semua Negara

131
132
SULIT

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

10 Yang manakah menjadi perbincangan utama Persatuan Parlimen Komanwel


(CPA) ke-54 yang diadakan di Pusat Konvesyen Kuala Lumpur pada tahun 2008?
I Pendatang haram
II Pemanasan global
III Krisis makanan global
IV Pemusnahan ekonomi Negara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

11 Yang manakah merupakan matlamat Deklarasi Kazan?


I Memajukan ekonomi Negara Asia Pasifik
II Memajukan perkhidmatan kesihatan Negara Asia
III Menggalakkan faktor-faktor pengeluaran makanan
IV Menekankan liberalisasi perdagangan dan ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12 - Berkongsi kepintaran atau perkongsian pintar


- Menjadikan destinasi pelancongan

Pernyataan di atas ialah matlamat


A Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE)
B Mesyuarat Asia- Eropah (ASEM)
C Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
D Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)

13 Yang manakah menunjukkan hubungan Malaysia dengan Komanwel?


I Membentuk kerjasama kebudayaan dengan Eropah
II Mengelak ancaman komunis di Tanah Melayu
III Mendapat bantuan teknikal dan biasiswa
IV Mewujudkan institusi Asia – Eropah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

132
133
SULIT

14 Yang manakah tujuan asas penglibatan Malaysia dalam Suruhanjaya


Selatan-Selatan?
I Merundingkan kerjasama teknologi dengan negara maju
II Meningkatkan teknologi keselamatan negara membangun
III Memperjuangkan pembangunan bersama negara membangun
IV Mengatasi masalah keseimbangan dan hutang negara sedang membangun

A I dan II C I dan IV
B II dan III D III dan IV

15 Yang manakah antara berikut merupakan matlamat Gerakan Kesederhanaan


Global (GMM) yang dicetuskan oleh Malaysia?
A. Menolak kepimpinan yang ekstrem
B. Menghapuskan keganasan dan ekstrimis
C. Mengharamkan tindakan ekstremisme agama
D. Menukar pendekatan menghadapi ancaman ekstremisme

SKEMA PENGAJIAN AM PENGGAL 3


BAHAGIAN A
1. B 6. C 11. D
2. A 7. A 12. C
3. B 8. B 13. C
4. B 9. B 14 D
5. C 10 C 15. D

Bahagian B [15 inarkah]


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

16 Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, tafsirkan pola tangkapan


pendatang asing oleh agensi yang berkaitan dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

MALAYSIA: TANGKAPAN PENDATANG ASING DARI TAHUN 2012 HINGGA


TAHUN 2014
Negara Tahun 2012(orang) Tahun 2013 (orang) Tahun 2014(orang)
CHINA 1200 900 1280
INDIA 352 420 425
INDONESIA 8325 8490 8539
BANGLADES 458 423 345
H
THAILAND 546 568 650
LAIN-LAIN 143 120 98
JUMLAH 11024 10921 11337
(Disesuaikan daripada Buku Perangkaan Sosial, Jabatan Perangkaan Malaysia
2015)

133
134
SULIT

SKEMA BAHAGIAN B

soalan 16
Pengenalan
Jadual di atas menunjukkan tangkapan pendatang asing oleh agensi yang
berkaitan dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

Isi-isi Penting
A Pola perubahan
Idea 1: Pola tidak konsisten (turun dan naik semula) —Jumlah keseluruhan
• Pada tahun 2012, seramai 11 024 orang pendatang asing telah ditahan.
Bilangan tersebut menurun kepada 10 921 orang pada tahun berikutnya. Berlaku
penurunan sebanyak 103 orang atau 0.93%.
• Walau bagaimanapun, jumlah tangkapan pendatang asing meningkat kepada
11 337 orang pada tahun 2014 berbanding dengan tahun 2013. Ini menunjukkan
peningkatan sebanyak 416 orang atau 3.81%.
• Situasi tersebut berlaku disebabkan oleh keupayaan penguatkuasaan yang
berbeza dan mengikut situasi kehadiran pendatang asing.
• Pelaksanaan tawaran pengampunan dan pendaftaran pendatang asing
berdasarkan Program 6P yang melibatkan enam peringkat, iaitu pendaftaran,
pemutihan,pengampunan,pemantauan, penguatkuasaan dan pengusiran.

Idea 2 : Pola tangkapan pendatang asing semakin meningkat (India, Indonesia


dan Thailand) *
• Pendatang asing India
Jumlah tangkapan semakin meningkat, iaitu daripada 352 orang pada tahun 2012
kepada 425 orang pada tahun 2014.Peningkatan sebanyak 73 orang atau 20.74%.
Kebanyakan pendatang asing India bekerja di restoran dan sektor perladangan.
Majikan tidak memperbaharui perinit mereka.
• Pendatang asing Indonesia
Tangkapan pendatang asing Indonesia meningkat secara berterusan. Pada tahun
2012, jumlah mereka yang ditangkap ialah 8 325 orang dan terus meningkat kepada
8 539 orang, iaitu peningkatan sebanyak 214 orang atau 2.57% pada tahun 2014. Ini
menunjukkan betapa ramainya pendatang asing Indonesia yang bekerja di Malaysia
dan dapat membolosi sempadan negara kita. Mereka juga melarikan diri kembali ke
negara asal melalui perairan Selat Melaka semasa operasi
menangkap mereka dilakukan oleh pihak berkuasa.
• Pendatang asing Thailand
Tangkapan terhadap pendatang asing dari Thailand meningkat berterusan, iaitu
daripada 546 orang pada tahun 2012 kepada 650 orang pada tahun 2014.
Peningkatan sebanyak 104 orang atau 19.05%.
Kebanyakan pendatang asing Thailand yang ditangkap di laut menyamar sebagai
neiayan kerana mencerobohi perairan negara untuk menangkap ikan. Selebihnya,
mereka juga bekerja di pusa-t¬pusat hiburan.

Idea 3: Pola tangkapan pendatang asing semakin menurun (Bangladesh dan lain-
lain negara)*
• Pendatang asing Bangladesh
Bilangan pendatang asing Bangladesh yang ditahan menurun secara berterusan.
Pada tahun 2012, bilangan yang ditahan seramai 458 orang dan tangkapan semakin

134
135
SULIT

berkurang menjadi 345 orang sahaja pada tahun 2014. Penurunan sebanyak 113
orang atau 24.67%.
Penurunan berlaku disebabkan oleh pendatang asing Bangladesh sentiasa bimbang
ditahan oleh pihak berkuasa Malaysia. Mereka tidak boleh melarikan diri kembali ke
negara asal kerana jarak yang jauh. Majikan pula sentiasa bertanggungjawab dan
bekerjasama dengan pejabat kedutaan.
• Pendatang asing lain-lain negara
Bilangan pendatang asing lain-lain negara yang ditahan semakin berkurang. Pada
tahun 2012, seramai 143 orang ditahan dan terus berkurang kepada 98 orang
sahaja pada tahun 2014. Berlaku pengurangan sebanyak 45 orang atau 31.47%.
Pendatang asing dari lain-lain negara tidak berminat untuk bekerja di Malaysia
kerana dari segi adat budaya yang berbeza.

Idea 4: Pola tangkapan pendatang asing tidak konsisten (turun dan naik semula)
bagi negara China
• Pada tahun 2012, seramai 1 200 orang pendatang asing China telah ditahan
oleh pihak berkuasa dan jumlahnya menurun kepada 900 orang pada tahun 2013.
Penurunan sebanyak 300 orang atau 25%.
• Walau bagaimanapun pada tahun 2014, tangkapan bertambah kepada 1 280
orang, iaitu peningkatan tangkapan sebanyak 380 orang atau 42.22% berbanding
dengan tahun 2013.
• Kebanyakan mereka masuk semula selepas ditahan dan diarahkan pulang ke
negara asal mereka. Keadaan tersebut juga menunjukkan kejayaan besar bagi pihak
imigresen kerana menahan mereka dalam operasi di pusat-pusat hiburan.

B Pola perbandingan
Idea 5: Pola tangkapan paling besar dan paling sedikit dari tahun 2012 hingga tahun
2014 (Indonesia paling banyak dan lain-lain paling sedikit)
• Pada tahun 2012, seramai 8 325 orang pendatang asing Indonesia ditangkap,
iaitu 75.52% daripada keseluruhan jumlah dan pada tahun 2013, seramai 8 490
orang atau 77.74%. Pada tahun 2014, seramai 8 539 orang atau 75.32% daripada
11 337 orang dari negara Indonesia telah ditangkap.
• Indonesia merupakan negara yang berkedudukan paling hampir dengan
Malaysia. Keadaan geografi tersebut menyebabkan pendatang asing Indonesia
masuk secara haram ke Malaysia dan tidak pulang ke negara asal selepas tamat
tempoh pasport mereka.
• Pendatang asing dari lain-lain negara seperti Rusia dan Kazakhstan sangat
mudah dikenali yang membawa kepada penangkapan.
• Pada tahun 2012, hanya 143 orang, iaitu 1.29% daripada keseluruhan warga
asing lainnya telah ditangkap. Demikian pula pada tahun 2013, hanya sebanyak 120
orang atau 1.1% daripada keseluruhan 10 921 orang. Pada tahun 2014, tangkapan
terhadap warga lain negara juga adalah yang terkecil, iaitu hanya 98 orang atau
0.86% daripada keseluruhan tahun tersebut, iaitu 11 337 orang. Bilangan yang
sedikit ini disebabkan oleh bilangan mereka yang tidak ramai berada di negara
Malaysia dan kes yang berlaku lazimnya disebabkan kegagalan memperbaharui visa
atau pasport mereka.

Penutup
Usaha membanteras pendatang asing perlu dilakukan secara berterusan. Hal ini
sangat pelting agar masalah yang sering timbul berkaitan dengan kemasukan

135
136
SULIT

mereka dapat dihindari. Jawapan: 3 +1. Huraian sebab wajib dinyatakan bersama
dengan huraian data.
Nota*: Calon boleh menghuraikan mana-mana satu negara sahaja. Idea mesti ditulis
semua negara yang terlibat.

17 Berdasarkan carta di bawah, huraikan peranan hutan paya bakau.

136
137
SULIT

Soalan 17

Intro
Hutan paya bakau mempunyai banyak peranan dalam kehidupan manusia. Hutan
merupakan khazanah yang tidak ternilai harganya.

Peranan hutan paya bakau.


1.Sumber pendapatan negara
-Kayu bakau merupakan hasil hutan yang amat diperlukan dalam bidang pembinaan
, industri membuat arang
-Ia boleh dieksport keluarga negara seperti bakau kurap

2.Penampan hakisan dan pemecah angin


-Pokok bakau yang hidup secara semula jadi merupakan penampan hakisan yang
baik
-Sifat akarnya yang tertanam di dalam lumpur dapat menghalang ombak dari
menghakis pinggir pantai
-Ia juga berperanan sebagai pemecah angin yang datang dari arah laut

3.Habitat flora dan fauna


-kawasan ini kaya dengan plankton menjadikannya tempat pembiakan pelbagai
spesis akuatik

4.Kawasan pertanian
-Hutan paya bakau amat semua di bangunkan sebagai kawasan pertanian terutama
penternakan akuatik
-Pelbagai spesis akuatik boleh diternak seperti kerang, udang dan ikan

5.Kestabilan cuaca
-Hutan bakau sebagai penstabil suhu bumi
-Pokok menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen

18. Masalah pencerobohan ke dalam sesebuah negara dianggap sebagai masalah


bersama Malaysia dan negara serantau. Jelaskan punca berlakunya masalah
tersebut dan langkah-langkah untuk mengatasinya. (2+3)

Kehendak soalan : 1. Punca pencerobohon


2. Langkah-langkah mengatasi
IDEA HURAIAN

PUNCA
1.Menunjukkan kekuatan - Negara serantau di Asia sering kali diceroboh oleh
kuasa junta, yang ingin menunjukkan kekuasaan dan tidak boleh ditentang
- pencerobohan Amerika ke atas Kemboja, Israel ke atas Palestin, menunjukkan
kekuasaan mereka dan mangsa mesti mengikut telunjuk mereka

2. Tidak mematuhi peraturan hak asasi manusia - kebanyakkan Negara


penceroboh menggunakan haknya tanpa mempedulikan peraturan antarabangsa

137
138
SULIT

- Majlis Keselamatan (PBB) telah meenggariskan peraturan kepada semua Negara


dunia menghormati kedaulatan Negara lain
- jenayah menceroboh ini akan dikenakan tindakan di mahkamah jenayah
antarabangsa
- peraturan ini membuktikan hak sesebuah Negara tidak boleh diganggu gugat

3. Ingin mengambil kekayaan orang lain - pencerobohan mesti bertujuan, mengambil


harta kekayaan sesebuah Negara secara tidak sah.
- penduduk akan ketakutan & merugikan penduduk
- pelabur takut untuk melabur

4. Faktor sejarah - menuntut hak atas alasan peninggalan nenek moyang


- tuntutan ini tidak dapat diterima kerana system pentadbiran Negara berbeza
- penceroboh mencuba untuk menapat keuntungan yang lebih besar

LANGKAH-LANGKAH
5. Membuat perundingan - kerajaan tempatan perlu memainkan peranan penting
dalam menangani masalah pemcerobohan
- pihak kerjaan mengadakan rundingan dengan penceroboh secara baik & dapat
mengetahui sebab tuntutan
- berkompromi untuk mengatasi masalah dalam Negara – cth: rundingan di Baling
dapat mengelakkan pertumpahan darah & penyelesaian menentang komunis

6. Bantuan PBB - Malaysia @ mana-mana Negara serantau perlu menggunakan


peluang di seminar @ persidangan dalam PBB untuk menyuarakan masalah
pencerobohan
- PP adalah tempat untuk wakil seluruh Negara membuat keputusan untuk
mengatasi masalah pencerobohan dan penindasan
- isu pencerobohan dapat diatasi bersama

7. Bantuan ASEAN - perlu kerjasama Negara anggota untuk mengatasi masalah


bersama di rantau Asia Tenggara
- masalah dalaman Negara tersebut dibantu sekiranya diizinkan
- penyelesaian masalah secara baik

8. Menyerang - memberi amaran untuk keluar dari Negara


- menghantar tentera untuk mengusir keluar penceroboh
- menempatkan tentera di kawasan sempadan
- keamanan dapat dikekalkan

138
139
SULIT

Bahagian C [50Markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300
hingga 350 patah perkataan

18. Masalah pencerobohan ke dalam sesebuah negara dianggap sebagai masalah


bersama Malaysia dan negara serantau. Jelaskan punca berlakunya masalah
tersebut dan langkah-langkah untuk mengatasinya.

19. Pembakaran secara terbuka di negara jiran merupakan antara faktor yang
menyebabkan jerebu di negara ini. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk
membendungnya. Huraikan penyataan di atas.

20. Mengikut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) sejak 1990-an bekalan
makanan berkhasiat dunia didapati semakin berkurangan. Keadaan ini boleh
menimbulkan masalah kepada penduduk di sesebuah negara. Ulaskan.

SKEMA BHG C

19. Pembakaran secara terbuka di negara jiran merupakan antara faktor yang
menyebabkan jerebu di negara ini. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk
membendungnya. Huraikan penyataan di atas. (1+2+2)

Sejak zaman dahulu lagi isu jerebu yang berpunca daripada pencemaran
alam sekitar ini telah menjadi bahan wacana masyarakat. Jerebu boleh
didefinisikan sebagai kehadiran sebarang bahan asing di dalam udara selain
daripada kandungan udara tulen dan bersih yang boleh membawa kesan
buruk kepada manusia dan juga alam sekitar.
Bil Idea Huraian Idea
1 Pembakaran secara terbuka oleh negara jiran • kawasan tapak
pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa
perladangan, sisa kebun serta pembakaran hutan simpan
• lebih serius pada musim panas yang berpanjangan
• membimbangkan sehingga menyebabkan indeks pencemaran udara (IPU)
meningkat sehingga ke paras yang sangat bahaya.
• Cth : Kebakaran hutan di Wilayah Riau, Sumatera Tengah merupakan kes
terbaru melibatkan jerebu teruk sehingga Indeks Pencemaran Udara (IPU) di
beberapa negeri mencapai bacaan 507 di Muar, Johor dan Bukit Rambai, Melaka
mencatat bacaan 443.

2 Faktor-faktor lain
Pembakaran bahan api oleh kenderaan/industri
• Bahan api spt arang batu, minyak adalah bahan organik dan mempunyai
unsur karbon - pembakaran yang kurang lengkap menghasilkan karbon monoksida.
Arang adalah suatu bahan yang mengandungi sulfur. Apabila terbakar sulfur akan
berpadu dengan oksigen di sekeliling menghasilkan sulfur

139
140
SULIT

• Sulfur dioksida ini berpadu dengan ion hidrogen dalam wap di udara dan
membentuk asid sulfurus. Selain itu, karbon dioksida juga berpadu dengan ion
hidrogen dan membentuk asid karbonat menyebabkan jerebu

3 Pembebasan bahan pencemar sector perindustrian • pertambahan


perindustrian juga banyak membawa bahan pencemar spt gas beracun, asap, debu,
pengeluaran asap dan sebagainya – terampai di udara menjadi jerebu

4 Faktor perubahan iklim/fenomena alam • faktor semulajadi- fenomena


El-Nino – suhu perairan meningkat berikutan pergerakan angin timuran yang
perlahan di tengah dan barat perairan tersebut – berlaku kemarau yang
memudahkan kebakaran hutan spt di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran
menyebabkan jerebu apabila asap terperangkap di ruang udara.
• Letusan gunung berapi melepaskan habuk/ debu /gas dan larva yang
menyebabkan jerebu

5 Langkah-langkah
Melalui Pendidikan
• melalui program pendidikan alam sekitar iaitu sama ada secara formal atau
tidak formal.
• oleh JAS dan lain-lain agensi kerajaan /badan bukan kerajaan
• setiap peringkat masyarakat iaitu pentadbir, orang ramai dan juga kanak-
kanak sekolah.
• mempertingkatkan kesedaran orang ramai terhadap alam sekitar serta
tanggungjawab bagi memperbaiki dan menjaganya
• memperluaskan tahap kesedaran orang ramai
• melalui sebaran am seperti surat khabar, penerbitan Bahagian Alam
Sekitar,‘Sekitar’ dan penubuhan Unit Maklumat dan Pendidikan Bahagian Alam
Sekitar, sebaran radio, televisyen, kursus dan seminar

6 Larangan Pembakaran Terbuka


• kerajaan /badan-badan bukan kerajaan menggariskan beberapa
peraturan elak pembakaran terbuka kerana asap adalah penyumbang utama
kepada jerebu/ tidak dapat dikawal

7 Pembenihan Awan
• fenomena El-Nino - cuaca kering dan kemarau telah melanda
negara. Kerja pembenihan awan terpaksa dilakukan untuk mendapatkan hujan.
Apabila cuaca kering, suhu awan menjadi tinggi, titisan air menjadi ringan, titisan
yang sangat ringan ini tidak jatuh ke bumi sebagai hujan
• Iodine perak/ais kering ditabur – pembenihan awan dibuat unt turunkan hujan

8 Kempen Hijau
• menggalakkan penanaman pokok di rumah, pejabat, sekolah mahupun
di tempat membeli-belah. /mambantu menyerap karbon dioksida di udara.
• fungsi-fungsi hutan unt mengukuhkan tanah, membenarkan peredaran
air, berfungsi mengawal komposisi atmosfera, menghadkan perubahan iklim
serta melindungi flora dan fauna.
• pihak kerajaan sepatutnya mengambil inisiatif dengan melakukan
penggezetan hutan yang sedia ada .Contoh hutan simpan yang telah di gezetkan

140
141
SULIT

ialah Taman Negara, Hutan Belum, Taman Endau Rompin, dan Hutan Simpan di
Cameron Higlands

9 Gantian penggunaan CFC


• sumber alternatif spt hidrokloroflorokarbon (HCFC) harus digunakan
untuk menggantikan kloroflorokarbon
• CFC digunakan dalam peti sejuk, penghawa dingin dan sebagainya
sebagai bahan rejan(propellant), pembentukan buih, dan alat pemadam api.

10 Perundangan, penguatkuasaan undang-undang Dan Dasar Kerajaan •


Jabatan Alam Sekitar ( JAS) dengan kerjasama Jabatan Bomba dan
Penyelamat, Bahagian Keselamatan Negara, Rela, Kementerian Kesihatan dan polis
telah menjalankan program pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Parameter
yang diawasi termasuklah Karbon Monoksida, Sulfur Dioksida, Nitrogen Dioksida,
ozon dan habuk terampai (PM10).
• Pemantauan menerusi satelit dan pemantauan ruang udara
• Selain itu, pelbagai undang undang digubal dengan tujuan mengawal kualiti
alam sekitar.
• Peraturan menghadkan perlepasan asap kenderaan iaitu dihadkan kepada 50
HDU.
• Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih,1978) - Jarak industri
dengan kawasan kediaman - 1000 meter dan had kepekatan pencemar yang diukur
pada skala antara 0-500.

11 Kerjasama serantau • ASEAN - Persidangan Antarabangsa Mengenai


Bahaya Kebakaran Hutan dan Tanah 2002 - kerjasama melalui perjanjian bagi
menangani masalah pembakaran hutan dan tanah yang pernah menyebabkan
jerebu paling teruk di rantau ASEAN.
• Komitmen daripada negara-negara anggota dilihat sebagai usaha positif ke
arah menangani dan memerangi masalah kebakaran terbuka dan jerebu.
• Perjanjian berkenaan ditandatangani menteri yang bertanggungjawab
mengenai alam sekitar, menggariskan komitmen negara-negara anggota menangani
masalah berkaitan pada peringkat kebangsaan dan serantau.
• Negara-negara anggota bekerjasama mencegah jerebu melalui kawalan
kebakaran, mewujudkan system amaran awal, bertukar-tukar maklumat dan
teknologi serta menyediakan bantuan Perjanjian itu adalah sebahagian daripada
Pelan Tindakan Jerebu Serantau yang diterima pakai oleh ASEAN selepas masalah
jerebu yang teruk pada 1997 dan 1998 sehingga menyebabkan kerugian ekonomi
sekitar RM34.2 bilion (AS$9 bilion) termasuk menjejaskan pengeluaran pertanian
dan sektor pelancongan.

Penutup
Semua pihak perlu bekerjasama membanteras masalah jerebu bagi memastikan
alam sekitar sentiasa bersih dan selamat untuk dihuni.

141
142
SULIT

20. Mengikut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) sejak 1990-an bekalan
makanan berkhasiat dunia didapati semakin berkurangan. Keadaan ini boleh
menimbulkan masalah kepada penduduk di sesebuah negara. Ulaskan. (2+3)

Pengenalan
Pertambahan bekalan makanan berkhasiat tidak seimbang dengan pertambahan
jumlah penduduk
Jika keadaan ini berterusan, kelangsungan hidup manusia akan terjejas.

Isi
A. Punca-punca kekurangan bekalan makanan
1. Pencemaran
- Pencemaran alam sekitar menyebabkan tanaman tidak berkualiti
- Pencemaran air dan udara menyebabkan flora dan fauna terjejas
- Bekalan makanan dicemari oleh bahan kimia
2 Peningkatan suhu dunia
- Penerokaan hutan yang berleluasa menyebabkan peningkatan suhui dunia
- Suhu yang meningkat akan menyebabkan kemarau
- Tanman akan terjejas kerana kekurangan bekalan air
- Cuaca yang panas juga mneyebabkan tanaman sukar untuk hidup subur
- Haiwan juga sukar untuk proses pembiakan

3. Bencana alam
- Banjir besar akan memusnahkan tanaman dan ternakan
- Letupan gunung berapi akan menyebabkan kemusnahan tanaman dan
terrnakan
- Gempa bumi yang boleh menyebabkan tsunami juga menyebabkan
kemusnahan pada tanaman dan ternakan

4. Kekurangan menggunakan teknologi


- Petani masih mengamalkan pertanian kuno
- Jentera-jentera moden tidak digunakan menyebabkan hasil tanaman lambat
dituai atau diproses

B. Kesan Terhadap Manusia


5. Menjejaskan kesihatan
- Pelbagai penyakit timbul kesan kurangnya makanan berkhasiat dunia
- Kanser kulit, kerencatan otak dan rabun mata boleh terjadi
- Badan menjadi lemah dan tidak bermaya
6. Keracunan makanan
- Makanan yang dibekalkan tidak berkhasiat dan tercemar boleh menyebabkan
keracunan makanan
7. Menjejaskan pertumbuhan kanak-kanak
- Pertumbuhan atau tumbesaran kanak-kanak terjejas
- Pertumbuhan fizikal dan mental terjejas
- Kanak-kanak memerlukan makanan seimbangan dan berkhasiat
Kesimpulan
Manusia memerlukan makanan yang berkhasiat terutamanya kanak-kanak
Langkah segera harus dilakukan untuk meningkatkan bekalan makanan berkhasiat
dunia.

142
143
SULIT

PEP. PERCUBAAN PA3, TERENGGANU 2017

143
144
SULIT

144
145
SULIT

145
146
SULIT

146
147
SULIT

147
148
SULIT

148
149
SULIT

149
150
SULIT

150
151
SULIT

151
152
SULIT

152
153
SULIT

153
154
SULIT

154

Anda mungkin juga menyukai