Anda di halaman 1dari 2

Cămin pentru

persoane vârstnice
Vintilă-Vodă

CODUL ETIC AL CĂMINULUI

Prezentul Cod Etic reprezintă expresia principiilor promovate şi respectate în


activitatea lor de către angajaţii Căminului pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă.
Codul Etic este în concordanţă cu valorile şi viziunea căminului.

I. Principii de integritate personală şi profesională.

Personalul de conducere, angajaţii Căminului pentru persoane vârstnice Vintila Voda


acţionează în toate situaţiile cu onestitate, integritate şi deschidere. Căminul pentru
persoane vârstnice Vintila Voda promovează un mediu de lucru caracterizat prin
respect reciproc, integritate, moralitate şi profesionalism.

II. Misiune, valori si scop.

Căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă are o misiune, valori şi scop bine
definite şi comunicate, îndreptate în sprijinul comunităţii. Toate activităţile Căminului
pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă sunt îndreptate către îndeplinirea misiunii şi
scopului acestuia, iar toţi cei care acţionează în numele Căminului pentru persoane
vârstnice Vintilă Vodă împărtăşesc si promovează valorile acestuia.

III. Legalitate.

Căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă respectă toate legile şi reglementările
în vigoare în România.

IV. Deschidere, transparenţă, promptitudine.

Căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă furnizează informaţii corecte,


cuprinzătoare şi la timp tuturor celor interesaţi. Periodic, Căminul pentru persoane
vârstnice Vintilă Vodă comunică public principalele informaţii privind activitatea sa,
prin diferite mijloace de comunicare cum ar fi comunicatele de presa, newsletter-urile,
site-ul Internet şi raportul anual. Informaţiile furnizate reflectă corect activitatea şi
modul de lucru al Căminului pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă. Un principiu avut
în vedere în comunicarea de informaţii este cel al respectării drepturilor beneficiarilor.

V. Îmbunătăţire continuă a calităţii.

Căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă evaluează în mod regulat eficienţa
serviciilor furnizate şi a managementului organizaţiei, în vederea îmbunătăţirii calităţii
activităţii. Căminul se adaptează schimbărilor mediului în care activează şi evoluţiei
nevoilor beneficiarilor.
VI. Parteneriate şi colaborări.

Căminul promovează relaţii de parteneriat şi colaborare cu alte organizaţii


nonguvernamentale, instituţii publice şi mediul de afaceri. Aceste parteneriate si
colaborări trebuie sa servească îndeplinirii misiunii şi scopului Căminului şi sa aibă la
bază valori şi obiective comune. Căminul promovează parteneriate şi colaborări bazate
pe beneficiul reciproc în activităţile desfăşurate, transparenţă şi corectitudine în
informaţiile furnizate.

VII. Responsabilitate în managementul financiar.

Căminul se preocupă de utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate.

VIII. Strângere de fonduri.

În procesul de strângere de fonduri pe care îl desfăşoară, Căminul utilizează


informaţii clare si corecte, iar fondurile obţinute sunt cheltuite numai în conformitate cu
scopul pentru care au fost acordate. Donatorii Căminului beneficiază de un tratament
deschis, transparent şi profesionist, respectiv:

 sunt asiguraţi, prin orice modalitate considerată necesară, cu privire la utilizarea


fondurilor donate în conformitate cu scopul pentru care au fost oferite;
 este respectat principiul confidenţialităţii donaţiei, atunci când se solicită acest
lucru;
 sunt trataţi într-o maniera profesionistă de către personalul Căminului, cu care
vin în contact;
 primesc recunoaştere, prin diverse mijloace, pentru calitatea de donator;
 sunt încurajaţi să pună întrebări cu privire la activitatea Căminului şi primesc
informaţii clare şi corecte în legătură cu subiectele de care sunt interesaţi.

IX. Incluziune şi diversitate.

Căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă promovează principiile incluziunii si


diversităţii atât în ce priveşte angajaţii săi, cât şi în ce priveşte beneficiarii serviciilor
furnizate.

X. Sesizarea şi remedierea încălcărilor Codului Etic.

Toţi angajaţii au obligaţia de a sesiza superiorului ierarhic orice încălcare sau posibilă
încălcare a prezentului Cod Etic, urmând ca acesta să înainteze informaţia directorului
căminului. În situaţia în care respectiva abatere priveşte chiar superiorul ierarhic,
angajatul se va adresa Consiliului local Vintilă Vodă. Toate sesizările de încălcare a
Codului Etic sunt prompt investigate şi sunt luate măsuri corespunzătoare de corectare
a acestora