Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK “DARUSSALAM”BANDIL
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BANDIL
Akte Notaris : Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H. No. 240/2015
Alamat :Pon. Pes “Darussalam”, Bandil–Gedangan–Campurdarat–Tulungagung.JawaTimur. Kode Pos. 66272
Telp : ( 0355 ) 5350002 E-mail: smkdarussalam_bandil15@yahoo.co.id

UjianAkhirSemester (UAS) Semester Gasal


SMK DARUSSALAM BANDIL
TahunPelajaran 2016/2017
Lembar Soal
Mata pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Jurusankeahlian : X (Sepuluh) / Semua Jurusan
Hari/tanggal : Jumat/9 Desember 2016
Alokasiwaktu : 60 menit
I. Wenehana tandha ping (X) ing abjad sing paling bener!

Anoman

Anoman iku putrane Dewi Anjani, paraga critane urip sajroning jaman Ramayana nganti
Mahabharata ing jamane Prabu Jayabaya ing Memenang Kediri, dheweke urip sajrone perjuwangan nalika
Prabu Ramawijaya nyirnakake angkaramurkane Rahwana. Sang Anoman uga akeh melu jejuwang. Ning
jaman Mahabharata Anoman ora sethithik aweh petuah lan pituduh marang para satriya Pandhawa engga
uripe leladi diri marang perjuwangan.
1. Sapa ta Anoman iku? d. nembang
a. Putrane Dwi Anjani e. dakwah
b. Putrane Dwi Kunti 7. Drama mujudake komposisi syair kang diajab bisaa
c. Putrane Dewi Kekayi nggambarake tingkah laku liwat apa?
d. Putrane Dwi Madrim a. setting
e. Putrane Pregiwati b. akting
2. Anoman iku ana ing jamane sapa? c. moving
a. Prabu Jayabinangun d. ploting
b. Prabu Jayabaya e. dubbing
c. Prabu Wijayakusuma 8. Paraga drama sing guneman ijen injg panggung
d. Prabu Wijaya Danu ingaranan apa?
e. Prabu Jayakatwang a. prolog
3. Anoman iku jejuwang mbelani sapa? b. epilog
a. Prabu Rahwana c. monolog
b. Prabu Jayabaya d. dhialog
c. Prabu Ramawijaya e. katalog
d. Dewi Anjani 9. Pesen pungkasan kang disampekake sakbubare
e. Dewi Kunthi kegiyatan drama lumaku ingaranan apa?
4. Watake Prabu Rahwana iku kepriye? a. prolog
a. Andhap Asor b. epilog
b. Lembah Manah c. monolog
c. Sabar drana d. dhialog
d. Angkara murka e. katalog
e. Swetya tuhu 10. Dhialog antar paragane wayang iku disebut apa?
5. Perangane Prabu Ramawijaya lan Prabu Rahwana a. aside
kondhang ing crita apa? b. antawacana
a. Mahabharata c. alur
b. Bharatayuda d. plot
c. Ramayana e. latar
d. Babad Tanah Jawa 11. Adhik ngombe es teh lan ibuku ngombe jamu kunir.
e. Angkaramurka Yen didadekake basa krama alus yaiku?
6. Bermain peran iku tan beda klawan nindakake a. Adhik nginum es teh lan ibu kula nginum jampi.
kegiyatan apa? b. Adhik nginum es teh lan ibu kula ngunjuk jampi.
a. drama c. Adhik ngunjuk es teh lan ibu nginum jampi.
b. \pidhato d. Adhik ngunjuk es teh lan ibu kula ngunjuk jampi.
c. ngarang e. Adhik ngombe es teh lan ibu kula nginum jampi
12. Basa sing ora trep klawan unggah-ungguhe yaiku? a. Ndangu, ndangu
a. Ibu nedha kula adus b. Nyuwun pirsa, nyuwun pirsa
b. Ibu dhahar kula adus c. Ndangu, nyuwun pirsa
c. Ibu siram, kula adus d. Nyuwun pirsa, ndangu
d. Ibu dhahar kula siram e. Takon, takon
e. Ibu siram, kula nedha 19. Ing basa krama lugu (madya) iku, tembung kowe
13. Basa sing trep klawan unggah-ungguhe owah dadi apa?
yaiku? a. Tetep kowe
a. Kula ditimbali ibu, lajeng kula nimbali bapak. b. Sampeyan
b. Kula diaturi ibu, lajeng kula nimbali c. Kon
bapak d. Panjenengan
c. Kula diaturi ibu, lajeng kula ngaturi e. Panjenengane
bapak 20. “Bubar ....... sega soto, simbah ....... kopi
d. Kula ditimbali ibu, lajeng kula ngaturi susu.”Jangkepe upaya dadi ngoko alus/andhap
bapak. yaiku?
e. Kula diceluk ibu, lajeng kula nimbali a. Mangan, ngombe
bapak b. Dhahar, ngunjuk
14. Basa sing trep klawan unggah-ungguhe c. Nedha, nginum
yaiku? d. Maem, mimik
a. Ibu ndawuhi aku, aku wis nyuwun pirsa e. Mangan, ngombe
bapak 21. 21. Tembung iki yen ditulis aksara Jawa mbutuhake
b. Ibu ndawuhi aku, aku arep ndawuhi sandhangan cakra keret, yaiku?
bapak a. Preman
c. Ibu nyuwun pirsa aku, aku wis didhawuhi b. Sakreta
bapak c. Mreneo
d. Ibu nyuwun pirsa aku, aku nyuwun pirsa d. Premen
bapak e. Brah-breh
e. Ibu takon marang aku, aku takon marang 22. Sandhangan cakra keret iku minangka gantine
bapak sadhangan apa?
15. Basa sing trep klawan unggah-ungguhe a. cakra suku
yaiku? b. cakra wulu
a. Ibu mangan soto, aku mangan rawon, lan c. cakra taling
adhik maem bubur. d. cakra pepet
b. Ibu dhahar soto, aku mangan rawon, lan e. cakra taling tarung
adhik maem bubur. 23. Tembung ambyur, yen ditulis aksara Jawa
c. Ibu dhahar soto, aku dhahar rawon, lan mbutuhake pasangan apa?
adhik dhahar bubur. a. ma
d. Ibu nedha soto, aku dhahar rawon, lan adhik b. ba
maem bubur. c. ya
e. Ibu nedha soto, aku dhahar rawon, lan d. ma-ba
adhik nedha bubur. e. ba-ya
16. Bocah kang ngunanduka, nggrudel, 24.Tembung wegah syukur, yen ditulis aksara Jawa
grenengan ijen alon-alon, lumrahe mbutuhake pasangan apa?
migunakake basa apa? a. ha
a. Ngoko lugu b. sya
b. Krama lugu c. syu
c. Ngoko alus d. ha-sya
d. Krama alus e. ora ana
e. Ora mesthi basane 25. Tembung Lik Seh, yen ditulis mawa aksara Jawa
17. Kula dipun ..... ibu, ibu lajeng ...... bapak. yaiku?
Tembung-tembung kang trep kanggo
nyempurnakake ukara kasebut yaiku a.
a. Aturi, ngaturi
b. Aturi, nimbali b.
c. Celuk, nimbali
d. Timbali, nimbali c.
e. Timbali, ngaturi
d.
18. Ibu .......kula, kula lajeng ...... bapak.Tembung-
tembung sing trep kanggo nyempurnakake ukara e.
kasebut yaiku?
26. Tembung Nyai Biyung, yen ditulis mawa aksara c.
Jawa yaiku?
d.
a.
e.
b.
29. Aksara nga dilelet iku minangka minangka
c. gantine gantine aksara apa?
a. La diwulu
d. b. La disuku
c. La dipepet
e. d. La ditaling
e. La ditaling tarung
27. Aksara pa dicerek iku minangka gantine aksara apa? 30. Tembung krasa letih, yen ditulis mawa
a. Ra diwulu aksara Jawa yaiku?
b. Ra disuku
c. Ra dipepet a.
d. Ra ditaling
e. Ra ditaling tarung b.
28. Tembung resik-reget, yen ditulis mawa aksara Jawa
yaiku? c.

a. d.

b. e.

II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki nganti bener!

31. Apa kang diarani artikel kuwi?


32. Sebutna jenis-jenise wayang!
33. Jlentrehno tegese tembung-tembung ing ngisor iki!
a. Sutradara
b. Prolog
c. Protagonis
34. Owahana ukara ing ngisor iki dadi basa krama alus!
a. Wingi Pakdhe turu ing omahe Simbah
b. Andi dikongkon Eyang Kakung nukokake jamu
c. Ibu tuku gula limang kilo ing Bik Inem
35. Tulisen nganggo aksara Jawa ukara-ukara iki!
a. Tumbas piring
b. Munggah kaji
c. Mundhut mobil