Anda di halaman 1dari 49

Nota Microsoft Powerpoint

2007 (Asas)
Kenali Microsoft Powerpoint 2007 Getting Started (m/s 5)
 Microsoft Office Toolbar
 The Ribbon
 Quick Access Toolbar
 Mini Toolbar
 Navigasi Navigation
 Paparan Slaid Slide Views

Customize Powerpoint (m/s 9 )


 Popular
 Proofing

Simpan Save
 Advanced
 Customize

Membina PersembahanCreating a Presentation (m/s 12)Persembahan Baru New Presentation
 Simpan Persembahan Save a Presentation

Menambah Slaid Add Slides

Tema Themes

Menggunapakai kandungan slaid Working with Content(m/s 20)Memasukkan perkataan Enter Text

Memilih perkataan Select Text

Salin dan Tampal Copy and Paste

Potong dan Tampal Cut and Paste
 Undo/Redo

Periksa Ejaan Spell Check

Memformat perkataan Formatting Text (m/s 22)Menukar Jenis Perkataan dan Saiz Change Font Typeface and Size

Gaya Perkataan dan Kesan Font Styles and Effects

Menukar Warna Perkataan Change Text Color

SeniPerkataan WordArt

Menukar Kedudukan Perenggan Change Paragraph Alignment

Indent Perenggan Indent Paragraphs

2

Arah Perkataan Text Direction

Menambah Kandungan Slaid Adding Content(m/s 25)Menukar Saiz Kotak Perkataan Resize a Textbox
 Senarai Pernomboran dan Butang Bulleted and Numbered Lists

Senarai Bersarang Nested Lists

Memformat Senarai Formatting Lists

Menambah Video Adding Video

Menambah Audio Adding Audio

Grafik Graphics(m/s 28)Menambah Gambar Adding a Picture
 Menambah ClipArt Adding ClipArt
 Ubahsuai Gambar dan ClipArt Editing Picture and ClipArt
 Menambah Bentuk Adding Shapes
 Menambah SmartArt Adding SmartArt
 Menambah Album Foto Adding a Photo Album

Jadual Tables (m/s 34)Membina Jadual Create a Table
 Memasukkan data ke dalam Jadual Enter Data in a Table
 Memformat Jadual Format a Table
 Memasukkan Jadual dari Word atau Excel Insert a Table from Word or Excel

Carta Charts (m/s 36)Membina Carta Create a Chart
 Ubahsuai Data Carta Edit Chart Data

Ubahsuai Carta Modify a Chart

Alat Bantuan untuk Carta Chart Tools

Menampal Carta daripada Excel Paste a Chart from Excel

Kesan pada Slaid Slide Effects (m/s 39)Transisi Slaid Slide Transitions

Pergerakan Slaid Slide Animation

3

Ulangtayang Pergerakan Animation Preview

Pilihan pada Pertunjukan Slaid Slide Show Options

Mencetak Printing (m/s 44)


 Membina Nota untuk Pembentang Create Speaker Notes

Mencetak Persembahan Print a Presentation
 Persembahan secara pakej Package a Presentation

Tip Tips (m/s 47)Tips untuk Rekabentuk Design Tips

Tip untuk Persembahan Presentation Tips

Pemeriksaan Ejaan Spell Check

4
Kenali Microsoft Powerpoint 2007 Getting Started
Ketika memulakan penggunaan perisian Ms Powerpoint 2007, anda akan dapati terdapat
banyak fungsi yang sama seperti versi sebelumnya. Anda juga akan dapat mengenalpasti
terdapat pelbagai ciri baru yang dapat dicuba dan digunakan sebaik-baiknya. Terdapat 3 fungsi
utama yang perlu anda ingat ketika menggunakan Ms Powerpoint 2007 ini iaitu : Microsoft
Office Button, the Quick Access Toolbar, dan Ribbon.

Persembahan Powerpoint Presentations


Sesebuah persembahan merupakan satu koleksi data dan maklumat yang perlu disampaikan
kepada kumpulan sasaran tertentu. Sebuah persembahan powerpoint pula merupakan satu
koleksi slaid elektronik yang mengandungi perkataan, gambar, grafik, jadual, bunyi dan video.
Koleksi ini dapat dimainkan secara automatik atau dikawal oleh pembentang.

5
Butang Microsoft Office Microsoft Office Button
Butang Microsoft Office dapat melaksanakan pelbagai fungsi yang terdapat di dalam menu File
pada versi lama Ms Powerpoint. Butang ini membenarkan anda membina satu persembahan
baru, membuka persembahan yang telah sedia ada, menyimpan, mencetak dan menutup
persembahan tersebut.

Riben Ribbon
Panel yang terdapat di atas bahagian dokumen powerpoint dikenali sebagai Riben. Riben ini
mengandungi 7 tab : Home, Insert, Design, Animations, Slide Show, Review and View. Setiap
tab terbahagi kepada beberapa kumpulan fungsi. Kumpulan-kumpulan ini akan digunakan
ketika membangunkan, merekabentuk dan mengubahsuai slaid Powerpoint.

Kebiasaannya, fungsi yang kerap digunakan akan dipaparkan pada riben. Untuk memaparkan
sungsi tambahan yang jarang digunakan, klik anak panah kecil pada bawah dan kanan pada
setiap kumpulan.

6
Berikut adalah kumpulan yang terdapat pada setiap tab :

Home: Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing, and Editing


Insert: Tables, Illustrations, Links, Text, and Media Clips
Design: Page Setup, Themes, Background
Animations: Preview, Animations, Transition to this Slide
Slide Show: Start Slide Show, Set Up, Monitors
Review: Proofing, Comments, Protect
View: Presentation Views, Show/Hide, Zoom, Window, Macros

Quick Access Toolbar

Quick Access Toolbar merupakan toolbar


yang mempunyai arahan yang ingin anda
gunakan. Anda boleh meletakkan quick
access toolbar ini pada bawah atau atas
riben. Untuk menukar kedudukan quick
access toolbar ini, klik pada anak panah di
akhir tollbar dan, klik Show Below the
Ribbon.

Anda juga dapat menambahkan item yang


terdapat pada quick access toolbar ini. Klik
kanan pada mana-mana item di dalam
Butang Microsoft Office atau Riben dan, klik
Add to Access Toolbars. Satu jalan pintas
kepada item tersebut akan ditambah.

7
Mini Toolbar
Mini Toolbar merupakan salah satu fungsi baru di dalam Office 2007. Toolbar ini terapung dan
akan dipaparkan ketika anda memilih perkataan atau klik kanan pada perkataan. Ia akan
memaparkan alat untuk memformat yang biasa digunakan seperti Bold, Italics, Fonts, Font Size
dan Font Color.

Navigasi Navigation

Navigasi pada kesemua slaid dapat


dilakukan melalui menu Slide Navigation
pada sebelah kiri skrin. Turut dipaparkan
rangka daripada bahan yang telah
dimasukkan ke dalam slaid persembahan.
Untuk mencapai rangka tersebut, klik pada
tab outline.

8
Slide Views
Persembahan dapat dipaprkan dalam pelbagai bentuk paparan. Pada tab View, kumpulan
Presentation views membenarkan anda untuk memaparkan slaid secara Normal, Slide Sorter,
Note Page, Slide Show, Slide Master, Handout Master dan Notes Master.

Customize PowerPoint
Powerpoint 2007 menawarkan fungsi yang
mencakupi pelbagai keperluan yang mana
membolehkan anda membuat slaid
Powerpoint dihasilkan dengan lebih baik
dan berkesan. Untuk mencapai fungsi yang
boleh diubahsuai ikut keperluan itu
(customizable), berikut adalah langkah yang
boleh dilakukan :-

 Klik Office Button


 Klik Powerpoint Options termasuk
gambar pada OB Menu.

Popular
Fungsi ini membenarkan anda mengubah persekitaran skrin ketika anda menggunakan
Powerpoint ini dengan cara menukar pada mini toolbar, warna tema (color scheme) dan turut
membenarkan anda mencapai fungsi Live Preview. Fungsi iini membenarkan anda untuk
memaparkan keputusan apabila cuba mengaplikasikan rekabentuk yang dipilih sebelum sah
mengaplikasikannya dalam keadaan sebenar.

9
Proofing
Fungsi ini membenarkan ejaan anda
diperiksa dan dibetulkan. Anda boleh set
auto correction settings dan boleh
menggunakan fungsi untuk mengabaikan
sesetengah kesalahan perkataan di dalam
dokumen melalui Custom Dictionaries.

10
Simpan Save
Fungsi ini membolehkan anda menentukan bagaimana slaid presentation anda di simpan. Anda
boleh menentukan berapa kerap auto save boleh diset dan di mana anda mahu menyimpan
dokumen tersebut.

Advanced
Fungsi ini membenarkan anda menentukan pilihan untuk edit, salin, tampal, cetak, papar,
pertunjukan slaid (slide show) dan beberapa setting umum.
Customize
Customize membenarkan anda untuk menambah fungsi pada Quick Access Toolbar. Jika
terdapat tools yang kerap digunakan, anda mungkin mahu memasukkan tools tersebut ke
dalam Quick Access Toolbar.

Membina PersembahanCreating a Presentation


Persembahan Baru New Presentation
Anda dapat memulakan sesuatu persembahan yang baru samada daripada satu slaid yang
kosong, template, persembahan sediada atau Word Outline. Untuk membina satu
persembahan daripada slaid yang kosong :

 Klik Microsoft Office Button


 Klik New
 Klik Blank Presentation
Untuk membina satu persembahan baru daripada satu template :

 Klik Microsoft Office Button


 Klik New
 Klik Installed Templates atau Browse through Microsoft Office Online Templates
 Klik template yang anda pilih

13
Untuk membina satu persembahan baru daripada persembahan sediada :

 Klik Microsoft Office Button


 Klik New
 Klik New from Existing
 Cari dan klik persembahan yang diinginkan

14
Untuk membina satu persembahan baru
daripada Word outline:

 Klik slaid di mana anda mahukan


outline itu bermula.
 Klik New Slide pada Home tab
 Klik Slides from Outline
 Cari dan klik dokumen Word yang
mengandungi outline tersebut.

Menyimpan Persembahan Save a Presentation


Apabila anda menyimpan persembahan, anda mempunyai dua pilihan : Save atau Save As.
Untuk menyimpan dokumen :

 Klik Microsoft Office Button


 Klik Save
Andaa mungkin memerlukan penggunaan fungsi Save As apabila anda ingin menyimpan
persembahan tersebut menggunakan nama yang lain atau menyimpannya untuk versi
Powerpoint yang sebelumnya. Anda perlu ingat bahawa versi terdahulu tidak boleh membuka
persembahan Powerpoint 2007 melainkan anda telah menyimpannya sebagai Powerpoint 97-
2003 format. Untuk menggunakan fungsi Save As :

 Klik Microsoft Office Button


 Klik Save As
 Taip nama untuk persembahan tersebut.
 Pada kotak Save as Type, pilih Excel 97-2003 Presentation

Menambah Slaid Add Slides


Terdapat pelbagai cara untuk menambahkan slaid baru ada persembahan anda : Office Themes,
Duplicate Selected Slide, or Reuse Slides.
Untu membina slaid baru menggunakan Office Themes:

 Pilih slaid serta merta SEBELUM anda ingin letakkan slaid yang baru.
 Klik butang New Slide pada Home tab
 Klik pilihan slaid yang sesuai dengan bahan yang anda ada.

16
Untuk membina slaid yang ditiru seperti slaid sebelumnya (duplicate) :

 Pilih slaid yang ingin


ditiru(diduakan)/duplicate
 Klik butang New Slide pada Home
tab
 Klik Duplicate Selected Slides

17
Untuk membina slaid daripada persembahan yang lain :

 Pilih slaid serta merta SEBELUM


slaid baru ditempatkan.
 Klik butang New Slide pada Home
tab
 Klik Reuse Slides
 Klik Browse
 Klik Browse File
 Tentukan lokasi slaid tersebut dan
klik di atas slaid tersebut dan pilih
import.

Tema Themes
Tema adalah template yang telah direka dan boleh diaplikasikan pada keseluruhan
persembahan di mana ianya akan menyebabkan persembahan anda sentiasa berada di dalam
keadaan rekaan yang konsisten. Untuk menambah tema di dalam persembahan :

 Klik Design tab


 Pilih salah satu tema/themes yang telah dipaparkan atau klik butang Galleries .
Untuk mengaplikasikan warna yang baru
pada tema :

 Klik anak panah ke bawah pada


Colors
 Pilih set warna atau klik Create New
Theme Colors

Untuk menukar latarbelakang background style pada tema : To change the background style of a
theme

 Klik butang Background Styles pada Design tab


Menggunapakai kandungan slaid Working with Content
Memasukkan Perkataan Enter Text
Untuk memasukkan perkataan :

 Pilih slaid yang ingin dimasukkan


perkataan
 Klik di dalam Textbox untuk
menambah perkataan

Untuk menambah kotak perkataan text box:

 Pilih slaid yang ingin dimasukkan kotak perkataan text box


 Pada Insert tab, klik Text Box

Klik di atas slaid dan seret tetikus untuk membesarkan kotak perkataan text box
 Taip perkataan di dalamnya.

Memilih Perkataan Select Text


Untuk memilih perkataan :

 Highlight perkataan tersebut.

20
Salin dan Tampal Copy and Paste
Untuk menyalin dan menampal data :

 Pilih item yang ingin disalin


 Pada Clipboard Group di Home Tab,
klik Copy
 Pilih slaid untuk menempatkan item
yang telah disalin
 Pada Clipboard Group dalam Home
Tab, klik Paste

Potong dan Tampal Cut and Paste


Untuk memotong dan menampal data :

 Pilih item yang ingin disalin


 Pada Clipboard Group di dalam
Home Tab, klik Cut
 Pilih lokasi atau slaid yang ingin
ditempatkan item yang telah disalin
 Pada Clipboard Group dalam Home
Tab, klik Paste

Undo dan Redo


Untuk undo atau redo tindakan/langkah yang telah diambil:

 Pada Quick Access Toolbar


 Klik Undo atau Redo

Periksa Ejaan Spell Check


Untuk memeriksaan ejaan di dalam persembahan:

 Klik Review tab


 Klik butang Spelling
Memformat perkataan Formatting Text
Menukar Jenis dan Saiz Tulisan Change Font Typeface and Size
Untuk menukar jenis tulisan :

 Klik anak panah disebelah font name dan pilih jenis tulisan .
 Anda boleh melihat bagaimana paparan sesuatu bentuk tulisan yg dipilih dengan cara
menghighlight perkataan tersebut dan melakukan satu demi satu bentuk tulisan yang
baru untuk melihat kesannya pada perkataan.

22
Untuk menukar saiz tulisan To change the font size:

 Klik anak panah disebelah saiz


tulisan dan pililh saiz yang
bersesuaian atau ;
 Klik increase or decrease butang saiz
tulisan.

Gaya Perkataan dan Kesan Font Styles and Effects


Gaya tulisan merupakan format yang digunakan untuk memberi penekanan atau makna kepada
sesuatu perkataan. Ianya termasuklah : Bold, Italic, and Underline. Untuk menambah gaya
tersebut ke atas perkataan:

 Pilih perkataan dan klik Font Styles


yang termasuk di dalam kumpulan
Font pada Home tab atau
 Pilih perkataan dan klik kanan
tetikut di atas perkataan tersebut
untuk memaparkan font tools

Menukar Warna Perkataan Change Text Color


Untuk menukar warna pada perkataan :

 Pilih perkataan dan klik butang


Colors yang termasuk di dalam Font
Group pada Ribbon, atau
 Highlight perkataan dan klik kanan
tetikus di atas perkataan tersebut
dan pilih warna pada tools yang
dipaparkan.
 Pilih warna dengan cara mengklik
anak panah ke bawah di sebelah
butang font color.

SeniPerkataan WordArt
WordArt merupakan gaya yang boleh digunakan pada perkataan untuk mewujudkan kesan
penglihatan. Untuk menggunakan Word Art:

23
 Pilih perkataan
 Klik Insert tab
 Klik butang WordArt
 Pilih WordArt

Untuk mengubahsuai gaya WordArt

 Pilih WordArt
 Klik Format tab untuk Drawing Tools
 Klik butang WordArt Fill, butang WordArt Outline, atau butang Text Effects

Mengubah Kedudukan Perenggan Change Paragraph Alignment


Untuk menukar kedudukan perenggan:

 Klik Home Tab


 Pilih butang yang betul untuk kedudukan perenggan pada the Paragraph Group.
o Align Left: perkataan didalam kedudukan margin kiri
o Center: Perkataan di tengah-tengah
o Align Right: Kedudukan perkataan di kanan margin
o Justify: meletakkan kedudukan perkataan betul-betul antara kiri dan kanan
margin.

Indent Perenggan Indent Paragraphs


Langkah-langkah berikut boleh dilakukan:

 Klik butang Indent untuk mengawal


indent.
 Klik butang Indent beberapa kali
untuk menaikkan saiz indent.

Arah Perkataan Text Direction


Untuk menukar arah perkataan :

 Pilih perkataan
 Klik butangText Direction pada
Home tab
 Klik pilihan tersebut

Menambah Kandungan Slaid Adding Content


Menukar Saiz Kotak Perkataan Resize a Textbox
Untuk menukar saiz kotak perkataan textbox:

 Klik pada kotak perkataan textbox


 Klik pada bucu kotak dan seret tetikus ke saiz yang dikehendaki.

25
Senarai Pernomboran dan Butang Bulleted and Numbered Lists

Untuk menambah senarai ke dalam perkataan sedia ada :

 Pilih perkataan yang ingin dijadikan


senarai
 Klik butang Bulleted or Numbered
Lists

Untuk membina senarai baru :

 Letakkan tetikus di tempat yang ingin di masukkan list dalam dokumen


 Klik butang Bulleted or Numbered Lists
 Mula menaip

Senarai Bersarang Nested Lists


Searai bersarang terdiri daripada beberapa tahap indent perkataan. Untuk membina senarai
bersarang :

 Bina senarai berdasarkan arahan


yang diberikan di atas.
 Klik butang Increase or Decrease
Indent

Mengformat Senarai Formatting Lists


Imej butang dan format pernomboran boleh ditukar menggunakan Bullets or Numbering kotak
dialog.

 Pilih keseluruhan senarai untuk menukarkan semua butang atau pernomboran, atau
Letakkan tetikus di atas satu barisan di dalam senarai tersebut untuk menukarkan satu
butang sahaja.
26
 Klik anak panah disebelah butang atau pernomboran dan pilih gaya yang dikehendaki.

Menambah Video Adding Video


Klip video boleh ditambah ke dalam persembahan. Untuk menambah klip video :

 Klik butang Movie pada Insert tab


 Pilih Movie from File atau Movie from Clip Organizer

Untuk mengubahsuai pilihan pada video :

 Klik ikon movie


 Klik Format tab

27
Menambah Audio Adding Audio
Klip audio boleh ditambah ke dalam persembahan. Untuk memasukkan klip audio :

 Klik butang Audio pada Insert tab


 Pilih Sound from File, Sound from Clip Organizer, Play CD Audio Track, atau Record
Sound

Untuk mengubahsuai pilihan pada audio :

 Klik ikon audio


 Klik Format tab

Grafik Graphics
Menambah Gambar Adding Picture
Untuk menambah gambar:

 Klik Insert Tab


 Klik butang Picture
 Cari gambar daripada mana-mana sumber
 Klik name gambar
 Klik insert
 Untuk mengubah kedudukan grafik, klik gambar tersebut dan seret ke lokasi yang
diinginkan.

28
Manambahkan Clip Art Adding Clip Art
Untuk menambah Clip Art :

 Klik Insert Tab


 Klik butang Clip Art
 Cari clip art menggunakan carian Clip Art kotak dialog

 Klik clip art


 Untuk mengubah kedudukan grafik, klik gambar tersebut dan seret ke lokasi yang
diinginkan.

29
Mengubahsuai Gambar dan Clip Art Editing Pictures and Clip Art
Apabila anda menambahkan grafik di dalam persembahan,terdapat tab tambahan akan wujud
di Riben. Melalui Format Tab ,anda boleh memformat gambar dan grafik. Tab ini mengandungi
empat kumpulan :

Adjust: Mengawal kecerahan,warna dan kontra gambar.


Picture Style: Membolehkan anda menukar bingkai atau sempadan gambar serta
menambahkan kesan effects.
Arrange: Mengawal kedudukan dan pusingan gambar
Size: Memotong dan saiz grafik

30
Menambah Bentuk Adding a Shape
Untuk menambah bentuk :

 Klik Insert Tab


 Klik butang Shapes
 Klik bentuk yang anda pilih

 Klik Slide
 Seret tetikus untuk besarkan bentuk

Untuk memformat bentuk :

 Klik Shape
 Klik Format tab

31
Menambah SmartArt Adding SmartArt
SmartArt merupaka fungsi yang terdapat di dalam Office 2007 yang membolehkan anda
memilih daripada pelbagai grafik termasuk carta alir, senarai, putaran dan proses. Untuk
menambah SmartArt :

 Klik Insert Tab


 Klik butang SmartArt
 Klik SmartArt yang anda pilih

 Klik SmartArt
 Seret ke lokasi yang ddikehendaki di dalam slaid.

Untuk memformat SmartArt :

 Klik SmartArt
 Klik samada Design atau Format tab
 Klik SmartArt untuk menambah gambar seterusnya.

32
Menambah Album Foto Adding a Photo Album
Fungsi ini membolehkan anda membina sebuah album foto dengan mudah untuk berkongs
gambar. Untuk membina album foto :

 Klik butang Photo Album pada Insert tab


 Klik New Photo Album
 Klik File/Disk untuk menambah gambar di dalam foto album
 Mengubah susunan gambar ke atas atau ke bawah dengan cara mengklik anak panah ke
atas/bawah

33
Jadual Tables
Jadual digunakan untuk memaparkan data di dalam format jadual.

Membina Jadual Create a Table


Untuk membina sebuah jadual :

 Letakkan tetikus pada slaid yang


hendak dimasukkan jadual baru.
 Klik Insert Tab pada Ribbon
 Klik butang Tables pada Tables
Group. Anda boleh membina jadual
melalui salah stau daripada empat
cara berikut :
o Highlight bilangan lajur dan
baris
o Klik Insert Table dan
masukkan bilangan baris dan
lajur
o Klik Draw Table,bina jadual
dengan caramengklik dan
memasukkan lajur dan baris.
o Klik Excel Spreadsheet dan
masukkan data

Masukkan Data ke dalam Jadual Enter Data in a Table


Masukkan tetikus ke dalam sel yang ingin dimasukkan data dan maklumat. Mulakan menaip.

34
Mengubahsuai Struktur dan Format Jadual
Untuk mengubahsuai struktur jadual :

 Klik jadual dan perhatikan, anda akan dapat melihat dua tab baru pada Ribbon :
Design and Layout. Keduadua tab maru ini merujuk kepada rekaan dan layout jadual.

Pada Design Tab, anda boleh memilih:

 Table Style Options


 Table Styles
 Draw Borders

Untuk memformat jadual, Klik jadual dan klik Layout Tab pada Ribbon. Layout tab ini
membolehkan anda untuk :

 Memaparkan View Gridlines and Properties (daripada Table Group)


 Insert Rows dan Columns (daripada Rows & Columns Group)
 Hapus Delete jadual, Rows dan/atau Columns (daripada the Rows & Columns Group)
 Gabung Merge atau Pisahkan Split Sel (daripada the Merge Group)
 Menambah atau mengurangkan saiz sel (Cell Size Group)
 Kedudukan Perkataan Align text di dalam sel dan menukar arah perkataan (Alignment
Group)

Memasukkan Jadual daripada Word atau Excel.

 Membuka dokumen Work atau


helaian Excel.
 Pilih carta
 Klik Copy pada Home tab
 Buka/Pergi ke dokumen PowerPoint
yang ingin dmasukkan carta tadi.
 Klik Paste pada Home tab

35
Carta Charts
Carta membolehkan anda memaparkan maklumat yang terdapat di dalam helaian kerja di
dalam format grafik. PowerPoint menawarkan pelbagai jenis carta termasuk : Lajur, Garisan,
Pai, Bar, Kawasan, Taburan dan banyak lagi. Untuk melihat kesemua carta yang ada, klik Insert
Tab pada Ribbon.

Membina Carta
Untuk membina carta:

 Klik Insert tab pada ribbon


 Klik jenis carta yang ingin dibina
 Masukkan Data dan Labels

36
Mengubahsuai Data Carta Edit Chart Data
To edit chart data:

 Klik di atas carta


 Klik Edit Data pada Design tab
 Ubahsuai data di dalam helaian data

Mengubahsuai Carta Modify a Chart


Selepas siap membina sebuah carta , anda dapat melakukan beberapa perkara untuk
mengubahsuai carta tersebut.

Untuk mengubah lokasi carta :

 Klikcarta tersebut dan seret ke lokasi


yang dikehendaki di dalam slaid
tersebut, atau
 Salin Copy carta tersebut ke slaid yang
lain.
 Pilih lokasi yang dikehendaki dan klik
Paste

37
Untuk mengubahsuai saiz carta :

 Klik carta tersebut


 Klik pada mana-mana bucu dan seret ke saiz yang dikehendaki.

Untuk mengubahsuai label dan tajuk : To


modify the labels and titles:

 Klik pada carta


 Klik Layout tab
 Pilih label yang sesuai untuk
digunakan.

Chart Tools
Chart Tools akan wujud pada Ribbon selepas anda klik pada carta. Terdapat tiga tab pada tools
tersebut iaitu : Design, Layout, and Format.
Di dalam Design tab, anda dapat menentukan jenis carta, layout, gaya dan lokasi.

DI dalam Layout tab, anda dapat menentukan kemasukan gambar, kotak perkataan, bentuk,
label, latarbelakang dan analisa data.

DI dalam Format tab, anda boleh ubahsuai Fill Colors dan Word Styles.

Menampal Carta daripada Excel

 Buka helaian Bukukerja Excel


 Klik carta yang diinginkan
 Klik Copy pada Home tab
 Pergi ke dokumen PowerPoint yang ingin dimasukkan carta tadi
 Klik Paste pada Home tab

Kesan pada Slaid Slide Effects


Transisi Slaid Slide Transitions
Transisi merupakan kesan yang boleh didapati apabila bergerak dari satu slaid ke satu slaid yang
lain. Untuk menambah transisi slaid :

 Pilih slaid yang ingin diberikan kesan transisi


 Klik Animations tab

39
 Pilih animasi yang sesuai atau klik Transition dialog box

Untu mengubahsuai transisi slaid :

 Masukkan bunyi dengan cara


mengklik anak panah di sebelah
Transition Sound

 Ubahsuai kelajuan transisi slaid


dengan cara mengklik anak panah di
sebelah Transition Speed

Untuk mengaplikasikan kesan transisi kepada kesemua slaid di dalam persembahan :

 Klik butang Apply to All pada Animations tab

40
Untuk memilih supaya advance a slide:

 Pilih Advance on Mouse Click, atau


 Automatik selepas beberapa saat

Animasi Slaid Slide Animation


Animasi slaid membolehkan kesan istimewa pada objek yang terdapat di dalam slaid. Untuk
mendapatkan kesan animasi tersebut :

 Pilih dan klik pada objek


 Klik Animations tab pada Ribbon
 Klik Custom Animation
 Klik Add Effect
 Pilih kesan yang bersesuaian .

Pra -Tayangan animasi : Animation Preview


Untuk melihat pra-tayang animasi pada slaid :

 Klik butang Preview pada


Animations tab

41
Pilihan Pertunjukan Slaid Slide Show Options
Pilihan yang ada adalah seperti berikut:

 Pra-tayang pertunjukan slaid daripada awal Preview the slide show from the beginning
 Pra-tayang pertunjukan slaid daripada current slaid
 Setting Pertunjukan Slaid

Setting Pertunjukan Slaid Set Up Slide Show


Pilihan ini membolehkan anda untuk menentukan bagaimana slaid persembahan ditunjukkan.
Pilihan yang ada termasuklah :

 Samada persembahan slaid tersebut


akan dijalankan secara automatic
atau akan dipersembahkan oleh
pembentang/jurucakap speaker
 Pilihan untuk pengulangan The looping
options

 Pilihan memasukkan suara latar


Narration options

 Resolusi monitor Monitor resolutions

42
Rakaman Suara Latar Record Narration
Jika anda ingin memasukkan rakaman suara latar ke dalam slaid :

 Klik butang Record Narration


 Klik Set Microphone Level untuk memeriksa level input pada audio
 Klik OK untuk merakam suara latar

Raptai Masa Rehearse Timings

Gunakan Rehearsed Timings untuk raptai masa antara slaid dan audio.

 Klik butang Rehearse Timings


 Lakukan latihan percakapan dan
canggihkan slaid persembahan
 Apabila anda telah habis klik
keseluruhan slaid;
 Pilih samada mahu atau tidak untuk
menyimpan raptai masa ini atau
untuk hal percubaan.

43
Mencetak Printing
Membina Nota Pembentang Create Speaker Notes
Nota Pembentang Speaker Notes boleh ditambah untuk menyediakan nota bagi setiap slaid. Untuk
menambah nota pembentang ini :

 Pilih Slaid
 Klik View
 Klik Note Pages
 Klik bahagian Click to add Text pada skrin
 Taip nota untuk dimasukkan pada slaid tersebut

Mencetak Persembahan Print a Presentation


Terdapat pelbagai pilihan untuk mencetak persembahan. Pilihan tersebut adalah :

 Slides: Pilihan ini akan menunjukkan satu slaid bagi satu mukasurat .
 Handouts: 1, 2, 3, 4, 6 atau 9 bagi satu muka surat, piliha ini turut membenarkan lebih
banyak slaid dalam satu muka surat .
 Notes Page: Pilihan ini akan mencetak slaid dan nota pembentang.
 Outline View: Pilihan ini hanya akan cetak rangka persembahan sahaja.

44
Untuk menggunakan pilihan untuk mencetak:

 Klik Microsoft Office Button


 Klik Print
 Di dalam Print Dialog Box, Klik anak panah di sebelah Print what
 Pilih format dan klik OK untuk cetak

Untuk pra-tayang mencetak :To print preview:

 Klik Microsoft Office Button


 Letakkan tetikus di atas Print
 Klik Print Preview
 Klik anak panah di sebelah Print What untuk mengubah pilihan mencetak
 Untuk mecetak daripada Print Preview, Klik Print

45
Untuk keluar daripada skrin pra-tayang mencetak :

 Klik butang Close Print Preview

Persembahan Pakej Package a Presentation


Ada kalanya anda mahu menjadikan sesuatu persembahan itu sebagai pakej kerana terdapat
pelbagai fail tambahan disertakan di dalam persembahan itu. Untuk menjadikan persembahan
itu suatu pakej untuk CD :

 Klik Microsoft Office Button


 Klik Publish
 Klik Package for CD
 Taip bana untuk CD
 Klik Copy to CD atau Copy to Folder

46
Penyediaan Projek

Tip Tips
Tips Rekabentuk

 Kesemua slaid perlu mempunyai rekaan yang sama/konsisten di sepanjang sesuatu


persembahan powerpoint.
 Gunakan grafik dan gambar apabila perlu sahaja.
 Buang maklumat dan grafik yang tidak perlu.
 Gunakan latar belakang yang kontra daripada warna perkataan.
 Kekalkan penggunaan jenis tulisan hanya kepada 3 jenis sahaja. (paling banyak)
 Kekalkan penggunaan jenis tulisan di sepanjang persembahan.

Tip Persembahan Presentation Tips

 Kenalpasti hanya maklumat kritikal sahaja dipersembahkan dalam slaid powerpoint


anda.
 Gunakan tidak lebih 6 bullets pada satu slaid.
 Bullets sepatutnya kata kunci/idea pendek, dan bukannya satu ayat yang lengkap.
 Untuk memulakan Slide Show, Klik Slide Show pada Presentation Views group pada
View tab
 Gunakan kekunci anak panah(pada keyboard) untuk bergerak dari satu slaid
persembahan kepada satu slaid yang lain.
 Tekan kekunci Escape (Esc) untuk menamatkan Slide Show
 Pen tool dapat diguanakn untuk melukis pada skrin dengan menggunakan tetikus. Tekan
CTRL+P klik kanan tetikus dan satu tetingkap akan muncul. Pilih Pen dan cursor akan
bertukar menjadi pen, ianya membenarkan anda melukis pada skrin computer
menggunakan mouse.Tekan kekunci E untuk menghilangkan kesemua kesan lakaran.
Tekan CTRL+A untuk menukarkan fungsi pen kepada fungsi tetikus sedia ada.
 Jika anda mahu menggunakan pen untuk melakar pada skrin kosong ketika
persembahan, tekan kekunci B atau W, atau pilih Screen/Black Screen daripada popup
menu dan skrin akan bertukar menjadi hitam. Tekan B or W semula atau pilih Next
daripada popup menu untuk kembali ke persembahan setelah selesai membuat lakaran.
 Untuk menyembunyikan pointer atau butang daripada skrin, tekan kekunci A .
 Pastikan untuk pra tayang slaid persembahan sebelum menggunakan
projector.Kemungkinan perkataan atau grafik akan berada di sempadan skrin dan akan
dipotong oleh projector.

47
Periksa Ejaan Spell Check
Untuk memeriksa ejaan di sepanjang persembahan :

 Klik butang Spelling di dalam Proofing group pada Review tab

Sumber : Diadaptasi daripada http://www.fgcu.edu/support/office2007/ppt/index.asp

48
49

Anda mungkin juga menyukai