Anda di halaman 1dari 5

Khutbah I anjeuna tug dugi ka yaumil kiyamah.

‫ هللا‬،‫ هللا أكبر‬،‫ هللا أكبر‬،‫ هللا أكبر‬،‫ هللا أكبر‬،‫هللا أكبر‬ Sajagad raya umat Islam di dunia dinten ieu nuju ngarasa bungah
bahagia kulantaran tos beres ngalaksakeun dua kawajiban nyaeta
‫ هللا أكبر‬،‫ هللا أكبر‬،‫هللا أكبر‬،‫أكبر‬ ibadah puasa sareng zakat fitrah.

ً ‫س ْب َحانَ هللاِ بُ ْك َرة‬ ُ ‫لِل َكثِي ًْرا َو‬ ِ ‫هللا أ َ ْك َبر َك ِبي ًْرا َو ْال َح ْم ُد ِ ه‬ ‫ار ِه َوفَ ْر َحةٌ ِع ْن َد ِلقا َ ِء ربه ِه‬ َ ‫ان فَ ْر َحةٌ ِعن َد إ ْف‬
ِ ‫ط‬ ِ َ ‫صائِ ِم فَ ْرحت‬
َّ ‫ِلل‬
ُ‫صيْنَ لَه‬ ِ ‫ ََل ِإلَهَ ِإ هَل هللاُ َو ََل نَ ْعبُ ُد ِإ هَل ِإيهاهُ ُم ْخ ِل‬.‫صي ًًْل‬ ِ َ ‫َوأ‬
َ ُ‫ ََل ِإلَهَ ِإ هَل هللاُ َو ْح َده‬.‫ال ِ هديْن َولَ ْو َك ِرهَ ْال ُم ْش ِر ُك ْون‬
Saur pidawuh Rasulullah SAW, “Pikeun nu puasa aya dua
َ‫ص َدق‬ kabungah nyaeta nalika buka sareng naliku tepung jeung Allah jaga
‫ ََل‬،ُ‫اب َو ْح َده‬ َ َ‫ص َر َع ْب َدهُ َوأ َ َع هز ُج ْن َدهُ َوهَزَ َم ْاْل َ ْحز‬
di akherat”.
َ َ‫َو ْع َدهُ َون‬
‫لِل ْال َح ْمد‬
ِ ‫ِإلَهَ ِإ هَل هللاُ َوهللاُ أ َ ْكبَ ُر هللاُ أ َ ْك َب ُر َو ِ ه‬ Ayeuna umat Islam kudu ngarasa bungah sabab urang tos berhasil
ngalakonan puasa dina sabulan lilana, pamugi wae puasa urang
‫الحمد هلل الذي فرض الصيام على ِعباده المؤمنين َو‬ jeng sagala ibadahna ditarima ku Allah SWT.

‫َج َعلَ َها ُر ْكنا ً ِمن أ َ ْر َكان اإل ْسًلم ِل َجميعِ المسلمين وأمرنا‬ Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
‫ أشهد أن َل اله اَل هللا‬.‫بالمحافظة عليها في كتابه المبين‬ Ibadah Puasa bisa ditingali tina opat jihat nyaeta Aqidah, fiqih, etika
‫الملك الحق المببن وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله‬ jeung falsafah.

‫الو ْع ِد اْلمين وصلى هللا على سيه ِدنا محمد‬ َ ‫ِق‬ ُ ‫الصاد‬ Kahiji, Tina segi agidah urang wajib nekadkeun yen puasa teh
bagian tina rukun Islam anu lima kalawan didadasaran ku dawuhan
‫وعلى اله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين اما بعد فيا‬ Allah anu nyata jelas tur tandes dina al-quran al-karim.
‫عباد هللا أوصيكم واياي بتقوى هللا لعلكم ترحمون قال‬ Saha wae jalma anu ingkar kana wajibna puasa ramadlon berarti
‫تعالى في كتابه الكريم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم‬ murtad, hartosna eta jalma tos kaluar tina Islam, pon nyakitu keneh
anu teu puasa di bulan Ramadlon kalawan ingkar kana wajibna
‫حق‬َّ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا هللا‬ puasa maka dihukuman murtad , nu kitu lain wae wajib qadlo tapi

‫تُقاتِه وَل تموت ُ َّن هإَل وأنتم ُم ْس ِل ُمون‬


wajib disyahadatkeun deui, lamun henteu syahadat deui eta jalma
dihukuman kafir.

Allahu Akbar 3x
َّ ُ‫ار أُو َٰلَئِ َك َعلَ ْي ِه ْم لَ ْعنَة‬
ِ‫َّللا‬ ٌ َّ‫ِإ َّن الَّذِينَ َكفَ ُروا َو َماتُوا َو ُه ْم ُكف‬
Sagala puji kagungan gusti anu maha suci shalawat salam mugi
salamina disanggakeun ka kangjeng Nabi Muhammad SAW katut
‫ف َع ْن ُه ُم‬ ُ َّ‫اس أ َ ْج َم ِعينَ خَا ِلدِينَ ِفي َها ۖ ََل يُ َخف‬ ِ َّ‫َو ْال َم ًَل ِئ َك ِة َوالن‬
kulawarga shahabat sareng ka sadaya umatna anu mutaba'ah ka َ ‫اب َو ََل ُه ْم يُ ْن‬
َ‫ظ ُرون‬ ُ ‫ْال َع َذ‬
anu lobana samud sapoena, jeung saha jalma anu nyieun
Hartosna, ”saestuna ari jalma anu kafir tur maot dina kaayaan kafir kahadean kucara nambahan fidyah maka eta leuwih utama, jeung
maka eta jalma-jalma teh bakal meunang la’nat Allah, malaikat lamun puasa eta leuwih hade pikeun aranjeun kitu ge lamun
jeung sakabeh manusa, maranehna abadi di Naraka tur moal aranjeun pada ngarti.” (Qs. Al-Baqarah, 184)
meunang karinganan sarta moal ditingali- tingali acan” ( Qs. Al-
Baqoroh: 161-162) Katilu, masalah etika dina puasa mangrupakeun pokok pergaulan
sapopoe, mun jalma boga etika pasti bakal dihargaan, tapi ulah
Ancaman dina ayat ieu diantarana ditunjukeun pikeun jalma anu miharep jalma ngahargaan lamun urang hente pernah ngahargaan
ingkar kana wajibna puasa, kalawan ancamannana naraka ka batur.
salalawasna.Sedengkeun keur jalma anu henteu puasa tanpa uzur
bari nekadkeun kana wajibna puasa, maka dihukuman jalma Etika anu puasa atawa anu henteu puasa pada- pada wajib silih
durhaka, kalawan wajib thobatna jeung ngodoan dina bulan ajenan. Keur anu henteu puasa etikana kudu nutupan yen dirina
sejenna. henteu puasa, ulah sembarangan cuam caem balangdahar di mana
wae. Masalah puasa eta urusan pribadi, rek puasa heug henteu
Kadua, dina segi fiqh, puasa kudu dilaksanakeun kalayan akur jeng oge heug, ngan kahayang teh kudu boga kaera mun bulan puasa
katantuan hukum diantarana rukun puasa kudu niyat di waktu balang dahar sembarangan, paling saeutik kudu era ku jelema
peuting jeung ngajaga tina sagala rupa anu matak ngabatalkeun lamun teu era ku gusti Allah. Mun teu boga kaera ku jalma berarti
dina waktu beurangna. Sedengkeun sahna puasa kudu beragama eta nandakeun yen dina dirina henteu boga iman.Saperti pada
Islam, mumayyiz (hartina bisa ngabedakeun antara hade jeng umum jalma anu beda agama, malah sopan keneh jalma non
goreng), terus puasa teh kudu suci tina darah hed jeng nifas. muslim sok ngahargaan sanajan manehna teu puasa.

Puasa mung wajib keur jalma anu berakal, baligh jeung mampu Sedengkeun keur jalma anu puasa kanu henteu puasa etikana
ngalaksanakeunnana. Sedengkeun keur jalma anu henteu kuat kudu ngelingan, kucara mere nasehat atawa ngawurukan sangkan
saperti anu gering jeung musafir henteu wajib puasana, tapi wajib urang ngajaga balang dahar sanajan henteu puasa. Sabab penting
qado di bulan sejenna. kacida urang ngajaga tina penilaian negatif batur terhadap diri
urang, sahingga ulah dianggap ku batur yen urang tara puasa tara

َ ‫ت فَ َمن َكانَ ِمن ُكم َّم ِريضا ً أ َ ْو َعلَى‬


ٌ ‫سفَ ٍر فَ ِع َّدة‬ ٍ ‫أَيَّاما ً َّم ْعدُو َدا‬ shalat tara ibadah, kajaba mun urang geus bener-bener henteu
ngaku kana agama Islam. Dina agama Islam aya wacana mun
‫ين‬ َ ٌ‫ِ هم ْن أَي ٍَّام أُخ ََر َو َعلَى الَّذِينَ يُ ِطيقُونَهُ فِ ْديَة‬
ٍ ‫ط َعا ُم ِم ْس ِك‬ berbuat maksiat bari nyumput eta masih aya kahadean keneh. tapi
lamun nyieun kagorengan bari terang terangan nandakeun geus
‫صو ُمواْ َخي ٌْر لَّ ُك ْم إِن‬ُ َ ‫ع َخيْرا ً فَ ُه َو َخي ٌْر لَّهُ َوأَن ت‬ َ َ ‫فَ َمن ت‬
َ ‫ط َّو‬ ruksak imanna. Saur Kangjeng Nabi yen era teh bagian tina iman

َ‫ُكنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون‬


ِ ‫ال َحيَا ُء ِمنَ اْ ِإل ْي َم‬
‫ان‬
"Hartosna, puasa dina pirang pirang poe anu ditangtukeun, saha
wae anu teu puasa lantaran gering atawa musafir maka qodoan Hartina lamun jalma teu biga kaera dina waktu berbuat maksiat
puasana dina poe lain, sedengkeun lamun teu mampu puasa sabab berarti eta jalma geus kurang imanna.
uzur maka kudu diganti ku fidyah nu dipasrahkeun ka jalma miskin
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
‫يف‬
ِ ‫ض ِع‬ َّ ‫َّللاِ ِم ْن ْال ُمؤْ ِم ِن ال‬ َّ ‫ب ِإلَى‬ ُّ ‫ْال ُمؤْ ِم ُن ْالقَ ِو‬
ُّ ‫ي َخي ٌْر َوأ َ َح‬
‫َم ْن َرآى ِم ْن ُكم ُم ْن َكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه‬ ‫ َو ََل‬,ِ‫ص َعلَى َما َي ْنفَعُ َك َوا ْست َ ِع ْن ِبا َ َّلِل‬ ْ ‫اح ِر‬ ْ ‫َو ِفي ُك ٍهل َخي ٌْر‬
‫وإن لم ييستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان‬ ‫ت َ ْع َج ْز‬
Hartosna, "saha jalma anu ningali pamungkaran di antara anjeun Hartosna, ari jalma mumin anu kuat eta leuwih alus jeung leuwih
maka kudu ngarobah ku leungeunna, mun henteu mampu ku dipikacinta ku Allah dari pada mukmin anu lemah, kulantaran eta
leungeun kudu ngarobah ku letahna, jeung lamun henteu mampu kudu sumanget neangan nu mere manfaat ka anjeun sarta anjeun
ku letah kudu ngarobah ku hatena, jeung eta teh panglemahna ulah ngarasa lemah. (al-Hadits)
iman" kitu numutkeun pitutur Rasulullah SAW.
Moral jalma anu puasa kudu leuwih hade, diantarana kudu mampu
Dumasar kana hadits diluhur ngandung harti yen mun aya ngajaga letahna tina nyarita bohong sumpah palsu, gibah, nyarekan
pamungkaran ulah diantep tapi kudu di da'wahan sesuai batur jeung sajabana. Sabab ceuk kanjeng Nabi, Allah henteu
kamampuan masing-masing. butuh kana puasana hamba lamun eta hamba henteu mampu
ngajaga tina omongan bohongna, hartina jalma anu puasa
Allahu Akbar 3x akhlakna kudu leuwih hade, rumah tanggana kudu leuwih trentrem
oge barudakna kudu leuwih soleh.
Kaopatna, ari puasa ditingali tina segi falsafah nyaeta terwujudna
perobahah sikap mental, moral, spiritual, emosional jeng sosial. Secara spiritual jalma anu puasa kudu leuwih peka hatena, mampu
ngarekam sagala isyarat-isyarat Allah nu aya dina damelanana,
Mental jalma anu puasa kudu tahan uji kudu siap menghadapi boh damelan nu aya di langit, di bumi, nu aya dina awak atawa anu
sagala rintangan jeung tantangan, kudu sabar, ulah cengeng ulah aya dina Al-quran.
epes meer ulah teu kaopan, ulah ngarasa lemah ulah ngarasa
minder. ْ َ‫ت قُلُوبُ ُه ْم َو ِإ َذا ت ُ ِلي‬
‫ت‬ َّ ‫ِإنَّ َما ْال ُمؤْ ِمنُونَ الَّذِينَ ِإ َذا ذُ ِك َر‬
ْ َ‫َّللاُ َو ِجل‬
َ‫َو ََل ت َ ِهنُوا َو ََل ت َ ْحزَ نُوا َوأَنت ُ ُم ْاْل َ ْعلَ ْونَ إِن ُكنتُم ُّمؤْ ِمنِين‬ َ‫َعلَ ْي ِه ْم آيَاتُهُ زَ ا َدتْ ُه ْم ِإي َمانًا َو َعلَى َر ِبه ِه ْم يَت َ َو َّكلُون‬
Hartosna, saestuna ari jalma anu iman dimana disebut jenengan
Hartosna, poma anjeun ulah ngarasa hina ulah ngarasa nalangsa,
Allah bakal sieun hatena, jeung dimana dibacakeun ayat-ayat Allah
sedengkeun anjeun teh jalma anu luhung lamun anjeun tetep jadi
bakal tambah imanna sarta ka Allah tambah tawakkalna (Qs, Al-
jalma anu beriman. (Qs Ali Imran 139)
Anfaal 2 ).
Pidawuh Rasulullah SAW
Sacara emosi jalma anu puasa kudu mampu nyengker tina sagala
kaambek, Kangjeng Nabi midawuh yen lamun aya jalma ngajak
pasea sedengkeun urang keur puasa bejakeun yen urang keur
puasa, pon nyakitu keneh mun aya nu ngambek.
Oge Kangjeng Nabi midawuh yen saestuna ari jalma anu gagah Dina Qs Al- Maidah ayat dua saur Allah
lain anu sok sosorongot tapi jalma anu gagah mah jalma anu
mampu mengendalikeun nafsuna lamun aya kaambek.
‫وتعاونوا على البر والتقوي وَل تعاونوا على اَلثم والعدوان واتقوا هللا ان هللا شديد العقاب‬
Allahu Akbar 3x
Hartosna, "jeung kudu silih tulung tinulung aranjeun dina kahadean
Saterusna jalma anu puasa sacara sosisial kudu hade jeung jeung katakwaan, sarta ulah silih tulung tinulung aranjeun dina
balarea, kudu ngajaga hubungan jeung dulur, kudu akur jeng batur perbuatan dosa jeung permusuhan"
sakasur, batur sadapur jeung batur salembur.
Ibadah puasa kudu mampu ngarobah tina sifat sewang-sewangan
Utamana daek silaturahmi, gede hampura, jembar manah sarta kana sifat gotong royong, anu tadina pedit jadi berehan, anu tadina
ulah saruana mun aya jalma nu goreng adatna. haseum budi jadi someah.

Kahadean anu paling gede ganjaranana di bulan romadlon nyaeta Tah ieu anu disebut kasolehan sosial, ulah lebar ku harta da harta
nulung kanu butuh nalang kanu susah, sanajan ngan ku carita moal dibawa maot.Urang kudu ngabersihan hate tina cinta kana
atawa bahasa. dunya ku cara loba sodaqah anu ikhlas.

Pidawuh Rasullullah, "Saha jalma nyumponan hajat jalma Islam di Yu urang titipkeun harta urang supaya nepi ka Allah melalui panti
bulan ramadlon maka Allah bakal nyumponan sarebu hajatna dina asuhan, pondok pesantren, masjid, majlis ta'lim jeng nu sejenna
poe kiyamah." malak mandar eta harta jadi syafaat jaga di poe kiamah.

‫يب ِ هم ْن َها ۖ َو َمن يَ ْشفَ ْع‬ٌ ‫َص‬ ِ ‫سنَةً َي ُكن لَّهُۥ ن‬ َ ‫ش َٰفَ َعةً َح‬
َ ‫َّمن َي ْشفَ ْع‬ Pamugi puasa urang sing jadi benteng tina sagala bentuk maksiat
sarta jadi panyinglar tina penderitaan dunya akhirat, amin ya rabbal
ٍ‫ش ْىء‬ َ ‫ٱلِلُ َعلَ َٰى ُك ِهل‬ َ ً‫ش َٰفَ َعة‬
َّ َ‫سيِهئَةً َي ُكن لَّهُۥ ِك ْف ٌل ِ هم ْن َها ۗ َو َكان‬ َ alamin

‫ُّم ِقيتًا‬ ‫بارك هللا لي ولكم ونفعني وإياكم باَليات وذكر الحكيم‬
"Sing saha jalma anu ngabantuan kana hade pasti bakal meunang ‫وتقبل مني ومنكم برحمتك يا أرحم الراحمين‬
bagian tina kahadean, sedengkeun lamun jalma ngabantuan kana
goreng pasti bakal meunang kagorengan, saenya Allah eta kacida Khutbah II
maha kuatna” (Qs Al-Nisa 85-86)

Pidawuh Rasul anu hartosna yen َ ‫ش ْك ُر لَهُ َع‬


.‫لى ت َ ْو ِف ْي ِق ِه َوا ِْم ِتنَا ِن ِه‬ ُّ ‫سا ِن ِه َوال‬ َ ‫ا َ ْل َح ْم ُد هللِ َع‬
َ ‫لى ا ِْح‬
"Saestuna Allah SWT salawasna bakal nulungan hambana salami ‫َوأ َ ْش َه ُد أ َ ْن َلَ اِلَهَ ِإَلَّ هللاُ َوهللاُ َو ْح َدهُ َلَ ش َِري َْك لَهُ َوأ َ ْش َه ُد‬
.‫إلى ِرض َْوا ِن ِه‬ َ ‫س ْولُهُ الدَّا ِعى‬ ُ ‫ع ْب ُدهُ َو َر‬
َ ‫س ِيه َدنَا ُم َح َّمدًا‬ َّ
َ ‫أن‬
hamba eta masih sok tutulung ka sasama hambana" ( Al-Hadits).
‫س ِله ْم‬ ‫س ِيه ِدنَا ُم َح َّم ٍد ِو َعلَى ا َ ِل ِه َوا َ ْ‬
‫ص َحا ِب ِه َو َ‬ ‫ص ِهل َعلَى َ‬ ‫الل ُه َّم َ‬ ‫اب‬ ‫سنَةً َوقِنَا َع َذ َ‬ ‫آلخ َر ِة َح َ‬‫سنَةً َو ِفى اْ ِ‬ ‫َربَّنَا آتِنا َ ِفى ال ُّد ْن َيا َح َ‬
‫ت َ ْس ِل ْي ًما ِكثي ًْرا‬ ‫سن ََاوا ِْن لَ ْم ت َ ْغ ِف ْر لَنَا َوت َ ْر َح ْمنَا لَنَ ُك ْون ََّن‬ ‫ار‪َ .‬ربَّنَا َ‬
‫ظلَ ْمنَا ا َ ْنفُ َ‬ ‫النَّ ِ‬
‫ان‬
‫س ِ‬ ‫هللا َيأ ْ ُم ُرنَا ِباْل َع ْد ِل َواْ ِإل ْح َ‬ ‫ِمنَ اْلخَا ِس ِريْنَ ‪ِ .‬ع َبا َدهللاِ ! ِإ َّن َ‬
‫اس اِتَّقُوهللاَ فِ ْي َما أ َ َم َر َوا ْنت َ ُه ْوا َع َّما نَ َهى‬ ‫أ َ َّما بَ ْع ُد فَيا َ اَيُّ َها النَّ ُ‬ ‫شآء َواْل ُم ْن َك ِر َواْل َب ْغي‬ ‫بى َو َي ْن َهى َع ِن اْلفَ ْح ِ‬ ‫ْتآء ذِي اْلقُ ْر َ‬ ‫َو ِإي ِ‬
‫َوا ْعلَ ُم ْوا أ َ َّن هللاه أ َ َم َر ُك ْم بِا َ ْم ٍر بَ َدأ َ فِ ْي ِه بِنَ ْف ِس ِه َوثَـنَى بِ َمآل‬ ‫ظ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َذ َّك ُر ْونَ َوا ْذ ُك ُروهللاَ اْلعَ ِظي َْم َي ْذ ُك ْر ُك ْم‬‫َي ِع ُ‬
‫صلُّ ْونَ َع َ‬
‫لى‬ ‫هللا َو َمآل ئِ َكتَهُ يُ َ‬ ‫ئِ َكتِ ِه ِبقُ ْد ِس ِه َوقَا َل تَعاَلَى ِإ َّن َ‬ ‫لى ِن َع ِم ِه َي ِز ْد ُك ْم َولَ ِذ ْك ُر هللاِ أ َ ْك َب ْر‬ ‫َوا ْش ُك ُر ْوهُ َع َ‬
‫س ِله ُم ْوا ت َ ْس ِل ْي ًما‪.‬‬ ‫صلُّ ْوا َعلَ ْي ِه َو َ‬ ‫النَّ ِبى يآ اَيُّ َها الَّ ِذيْنَ آ َمنُ ْوا َ‬
‫س ِله ْم َو َعلَى‬ ‫صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ‬ ‫سيِه ِدنَا ُم َح َّم ٍد َ‬ ‫ص ِهل َعلَى َ‬ ‫الل ُه َّم َ‬
‫س ِل َك َو َمآلئِ َك ِة اْل ُمقَ َّر ِبيْنَ‬ ‫علَى ا َ ْن ِبيآئِ َك َو ُر ُ‬ ‫س ِيهدِنا َ ُم َح َّم ٍد َو َ‬ ‫آ ِل َ‬
‫الرا ِش ِديْنَ أ َ ِبى‬ ‫اء َّ‬ ‫ض الله ُه َّم َع ِن اْل ُخلَفَ ِ‬ ‫ار َ‬ ‫َو ْ‬
‫ص َحا َب ِة َوالتَّا ِب ِعيْنَ‬ ‫عثْ َمان َو َع ِلى َو َع ْن َب ِقيَّ ِة ال َّ‬ ‫رو ُ‬‫ع َم َ‬ ‫َب ْك ٍر َو ُ‬
‫عنَّا‬
‫ض َ‬ ‫ار َ‬ ‫ان اِلَى َي ْو ِم ال ِ هدي ِْن َو ْ‬ ‫س ٍ‬ ‫َوتَا ِب ِعي التَّا ِب ِعيْنَ لَ ُه ْم ِبا ِْح َ‬
‫اح ِميْنَ‬
‫الر ِ‬ ‫َم َع ُه ْم ِب َر ْح َمتِ َك َيا ا َ ْر َح َم َّ‬
‫ت‬‫ت َواْل ُم ْس ِل ِميْنَ َواْل ُم ْس ِل َما ِ‬ ‫اَلل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِل ْل ُمؤْ ِمنِيْنَ َواْل ُمؤْ ِمنَا ِ‬
‫ت الل ُه َّم أ َ ِع َّز اْ ِإل ْسًلَ َم َواْل ُم ْس ِل ِميْنَ‬ ‫اََلَ ْحيآ ُء ِم ْن ُه ْم َواَْلَ ْم َوا ِ‬
‫ص ْر ِعبَا َد َك اْل ُم َو ِ هح ِديَّةَ‬ ‫ش ْر َك َواْل ُم ْش ِر ِكيْنَ َوا ْن ُ‬ ‫َوأ َ ِذ َّل ال ِ ه‬
‫اخذُ ْل َم ْن َخ َذ َل اْل ُم ْس ِل ِميْنَ َو‬ ‫ص َر ال ِ هديْنَ َو ْ‬ ‫ص ْر َم ْن نَ َ‬ ‫َوا ْن ُ‬
‫َد ِ هم ْر أ َ ْع َدا َءال ِ هدي ِْن َوا ْع ِل َك ِل َماتِ َك ِإلَى يَ ْو َم ال ِ هدي ِْن‪ .‬الل ُه َّم ا ْدفَ ْع‬
‫س ْو َء اْل ِفتْنَ ِة‬
‫الزَلَ ِز َل َواْ ِلم َحنَ َو ُ‬ ‫َعنَّا اْلبًَلَ َء َواْ َلوبَا َء َو َّ‬
‫طنَ َع ْن بَلَ ِدنَا اِ ْندُونِ ْي ِسيَّا‬ ‫ظ َه َر ِم ْن َها َو َما بَ َ‬ ‫َواْ ِلم َحنَ َما َ‬
‫ب اْل َعالَ ِميْنَ ‪.‬‬ ‫ان اْل ُم ْس ِل ِميْنَ عآ َّمةً يَا َر َّ‬ ‫سائِ ِر اْلبُ ْل َد ِ‬‫صةً َو َ‬ ‫خآ َّ‬