Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran : Matematik

Tahun : Tahun 5
Bilangan Murid : 32 orang
Tarikh / Hari : 20 Ogos 2018 / Isnin
Masa : 10.40 pagi – 11.40 pagi (60 minit)
Tema : Sukatan dan geometri
Topik : Isi Padu Cecair
Standard Kandungan : 14.6 Penyelesaian masalah melibatkan isi padu cecair
Standard Pembelajaran : i. Menyelesaikan masalah harian melibatkan
penambahan, penolakan, pendaraban dan
pembahagian isi padu cecair yang melibatkan
perpuluhan dan pecahan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk:
a) Menjawab 3 daripada 5 soalan penyelesaian
masalah harian melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian isi
padu cecair yang melibatkan perpuluhan dan
pecahan dengan betul
Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mengetahui unit-unit yang terlibat dalam
isipadu dan sudah tahu membaca isi padu dengan
menggunakan unit piawai.
Elemen Merentas : a) Kemahiran berfikir – sintesis, menjana idea,
Kurikulum menghubungkait
b) Nilai dan sikap – Keberanian, fokus,
kesungguhan, bekerjasama, patuhi arahan,
sistemik, bersemangat
c) HOM - Menggunakan pengetahuan sedia ada
untuk situasi baru
Kemahiran Proses : Komunikasi dipupuk secara aktif semasa interaksi antara
Matematik guru dengan murid serta murid dengan murid semasa
aktiviti berkumpulan
Instrumen Penilaian PdPc : Lembaran kerja
Kaedah PdpPc : Pengukuhan
Sumber/Bahan Bantu : Slaid tayangan, batang aiskrim, LCD, komputer, kertas
Mengajar A4, sampul surat, pen marker
Tema : Pengayaan (Amalan pedagogi terkini)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Fasa/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Catatan

1. Murid diedarkan dengan batang ABM:


aiskrim yang bernombor  Batang aiskrim
2. Murid diterangkan dengan
peraturan permainan Hangman EMK:
dengan meneka perkataan
 KB: Menjana
PENYELESAIAN MASALAH
idea, membuat
Mewujudkan 3. Guru akan menyebut nombor
perkaitan
kesediaan belajar dan murid yang mempunyai
 Nilai: Keberanian,
Persediaan
batang aiskrim bernombor
fokus,
(5 minit)
Permainan tersebut dikehendaki untuk
kesungguhan
Hangman memberikan satu huruf
4. Murid yang berjaya meneka
perkataan PENYELESAIAN
MASALAH akan diberikan token
5. Guru mengaitkan topik
pembelajaran pada hari ini.
1. Murid diterangkan tentang ABM:
langkah – langkah untuk  Slaid tayangan,
menyelesaikan soalan yang batang aiskrim,
melibatkan isi padu cecair LCD, komputer
menggunakan tayangan slaid
2. Murid diingatkan untuk EMK:
Imaginasi
meletakkan unit pada setiap  KB: Menganalisis
(10 minit)
akhir jawapan. Jika tidak,  Nilai: Keberanian
jawapan tersebut adalah salah.
3. Murid dikehendaki untuk
menumpukan perhatian
terhadap soalan yang diberikan

Aktiviti Gallery 1. Murid-murid diagihkan kepada 6 ABM:


Walk kumpulan dan wakil setiap  Kertas A4,
kumpulan dikehendaki untuk sampul surat,
tampil ke hadapan untuk pen marker
mengambil sampul surat yang
Perkembanga mengandungi soalan. EMK:
n 2. Murid juga turut diberikan kertas  KB: Sintesis,
(30 minit) dan pen marker membuat
3. Murid dikehendaki untuk perkaitan
menyelesaikan soalan yang  Nilai:
diberikan di atas kertas bekerjasama,
patuh arahan,
sistematik
4. Masa yang diperuntukkan untuk kesungguhan,
menyelesaikan soalan ialah 10 bersemangat,
minit keberanian
5. Masa yang diperuntukkan untuk  HOM:
setiap stesen ialah 3 minit Menggunakan
6. Wisel akan digunakan sepanjang pengetahuan
aktiviti ini berjalan sedia ada untuk
situasi baru

Lembaran kerja 1. Guru mengedarkan lembaran Instrumen


kerja dan memberi arahan Penilaian PdPc:
dengan jelas kepada murid  Lembaran kerja
2. Murid diminta untuk
melaksanakan latihan dalam
Tindakan
lembaran kerja secara individu
(10 minit)
3. Bagi murid yang belum
menyiapkan lembaran kerja
yang diberi, murid dikehendaki
untuk menyiapkannya dirumah

1. Guru mengimbas kembali


EMK:
Kesimpulan pembelajaran pada hari ini
 Nilai: Keberanian
pembelajaran dengan mengajukan soalan.
Penutup 2. Guru mengucapkan terima Kaedah PdPc:

(5 minit) Contoh soalan: kasih atas kerjasama yang  Pengukuhan

a) Apakah diberikan.
langkah 3. Guru mengedarkan lembaran
penyelesaian kerja kepada murid sebagai
masalah ? pengukuhan.