Anda di halaman 1dari 3

m 

Õ
Õ

 

Nama Sekolah: SMJK SAM TET 30300 IPOH Kod Sekolah: AEB 2053

1. Nama Guru
PN. OOI LEA HUN
2. Judul PENGAJARAN TATABAHASA 3. Bidang:
BAHASA MALAYSIA PRINSIP Pengetahuan
DAN TEKNIK Profesionalisme
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan

7. Sinopsis
Buku ini membantu guru BM dengan mendedahkan mereka kepada prinsip-prinsip penting dalam
pengajaran tatabahasa dan teknik-teknik yang boleh digunakan di dalam kelas. Penulis
memulakan perbincangan buku ini denganmenjelaskan kepentingan tatabahasa BM dalam
menentukan keberkesanan komunikasi dalam kalangan pengguna.Penulis juga menegaskan
kepentingan prinsip penggabungjalinan semasa pengajaran Bahasa Melayu, khasnya pengajaran
tatabahasa, pengajaran akan menjadi lebih menarik dan hidup. Bab-bab dalam buku ini
merangkumi tiga peringkat dalam proses pengajaran iaitu perancangan, penyampaian dan
penilaian. Satu kelebihan buku ini adalah untuk memudahkan pemahaman pengguna atau
pembaca buku ini, perbincangan tentang konsep sesuatu prinsip atau teknik disertakan dengan
contoh aplikasi yang sesuai iaitu contoh-contoh yang konkrit dan boleh digunakan terus oleh guru
di dalam kelas. Sebagai aktiviti susulan, penulis menyediakan soalan-soalan bagi setiap bab,
dan soalan ini boleh digunakan dalam perbincangan seluruh kelas atau kumpulan kecil.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran


1. Guru mestilah mematuhi prinsip keseimbangan iaitu pengetahuan tentang selok -belok
tatabahasa BM dan juga kecekapan menggunakan pelbagai jenis kata, frasa dan ayat
dalam konteks yang betul agar menjamin keberkesanan pengajaran tatabahasa.
2. Guru BM haruslah bijak memilih dan menggunakan dan mengenal pasti bahan daripada
bermacam-macam sumber yang boleh digunakan untuk pengajaran tatabahasa.
3. Guru mestilah menyusun bahagian-bahgian pelajaran (isi pelajaran) itu umpama seorang
tukang masak menyusun bahan-bhan untuk menghasilkan sejenis makanan.
 
u. A li i Il l 
ii / P&P
  

t
j
tt , ti  
t
 
. l  


     
t B t t .   l 


 

   i  i


 
 i  i l    
t , 
  i
i t  l 
  tt, 

     
j 
l/ j l   
 

. j l  ti i

 i
i  jl il, t , 
l i 
li
, t w    
 
 i 
VC / V 

i
l i i
j i  i
titii
titi

t t
t . 
. S t

 

µ¶ i
ti 

t


 t 
  
  l
j
i
B t t i i
t l


. C 
j 

 t t  
i 
 i i
 t 6 66
 


ti


j
  6
 . l it, M  

    
   li i  ! ! $ li i 't t # ! l !i ! 
" "  $ % 
t it "  & "
$  " j & i
 B .
$
(. P $l j  $ l ii ! j l$ti .
") & " "
"
*. P i     
! l  t ji 
 & "  + t !i"i
  " "   $ it  $l j & " "
!  t  . P i   l  l j l j t ! 
)
  ! if t l j !i ! &! ,/&lj",&lj"  
   + 
 6  

-. -.
i /0i1213 4l/5, i 15213 4l/5,

........................................................ ........................................................ Õ
ÕÕÕ
ÕÕ Õ Õ Õ Õ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ Õ Õ Õ Õ ÕÕÕ Õ
Õ
 
 
   
       
 
 


  
  
 
 

 
 
 
  

 
    


  
  
  
! "!# $% 
 &'!(& )(! 
 
6

  

 
Y  
  
! $ 
 
 &'!(& )(! 
 
Y 
Y !
  
 )  ) 
 &'!(& )(! 
 "

¦ © Ã