Anda di halaman 1dari 25

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING


BIDANG: PENINGKATAN DISIPLIN DIRI MURID 2016-2020

3 Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Menghayati Nilai


ANJAKAN PPPM

ASPIRASI PPPM • Program Transformasi Daerah (PTD)

NKRA Etika Dan Kerohanian

SASARAN PRESTASI
PELAKSAN
BIL OBJEKTIF KPI TO 2016 2017 2018 2019 2020 INISIATIF
A
V

Membangunkan 95% 96% 97% 98% 99% 99%


1. Peningkatan PK HEM
murid secara kehadiran murid
Guru kelas
holistik dalam Peningkatan kehadiran murid ke
ke sekolah Guru mentor
bidang akademik, sekolah melalui mengupayakan
5% 4.5 4% 3.5% 3% 2.5 Guru
1 sukan, 2. Penurunan kes personalia terlibat dalam pengurusan
% % bimbingan &
kokurikulum dan salah laku lewat disiplin sekolah
kaunseling
pembangunan
sahsiah
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

PELAN TAKTIKAL UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING : BIDANG PENINGKATAN DISIPLIN DIRI MURID 2016

TANG
B KOS PELAN
PROGRA GUNG TEMPOH/ KPI/
I /SUM SASARAN PRESTASI KONTIGE
M JAWA TARIKH OUTPUT
L BER NSI
B
PK Jan - Nov RM Peratus kelas mencapai 95% kehadiran Kelas yang mencapai 95% kehadiran Kerjasama
HEM 400/P meningkat sebanyak 7 kali dengan
Guru IBG kolej swasta
Zoom In kelas Peratus kelas yang hanya mendapat Kelas yang mencapai hanya 80% dan ngo
kelas: Guru 80% dan ke bawah kehadiran semakin kehadiran sebanyak 3 kali
mentor menurun
1
Guru
bimbin Ceramah
gan & motivasi
kaunsel
ing

Zoom In Guru Jan - Nov Ujian Peratus kehadiran murid ‘hati ke hati’ Murid menerima surat amaran Sesi
murid: kelas DASS 85% setiap bulan pertama kaunseling
Hati ke hati Guru
mentor Inventori
Guru
2 disiplin
Guru
bimbin
gan &
kaunsel
ing
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Zoom in Guru Jan – Nov Telefo Peratus kehadiran murid ‘talian kasih’ Murid menerima surat amaran kedua Konsultasi
Ibu bapa: kelas n 85% setiap bulan ibu bapa
Talian kasih Guru Surat
bimbin Lawat
3
gan & an ke
kaunsel rumah
ing

Operasi Guru Jan - Nov Modu Penurunan kes lewat murid ke sekolah Murid yang hadir lewat selepas pukul Surat
Lewat Ke disiplin l sebanyak 6.50 pagi makluman
Sekolah Guru Opera 0. 5% kepada ibu
bimbin si bapa
4
gan & Lewat
kaunsel
ing

PELAN OPERASI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING : BIDANG PENINGKATAN DISIPLIN DIRI MURID TAHUN 2016

Nama Program
: ZOOM IN KELAS
1.

Matlamat : Mengenal pasti kelas yang mempunyai kadar peratus kehadiran murid
pada setiap bulan
1) 1. Agar dapat mengenal pasti kelas yang menyumbang kepada peratus kehadiran pelajar yang rendah untuk diambil tindakan
Objektif
segera.
2. Agar dapat membantu guru kelas untuk memotivasikan pelajar dalam kelas tersebut untuk hadir ke sekolah
3. Agar dapat mengenal pasti kelas yang menyumbang peningkatan kehadiran murid yang tinggi untuk disampaikan ganjaran
Tempoh : Sepanjang tahun
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Sasaran : Semua kelas

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM AJK UBK
Semua guru unit HEM AJK Disiplin
Semua guru
2 Mengenalpasti kelas yang terlibat Semua Guru Kelas Semua kelas Kehadiran kelas sebanyak 95%
melalui buku kehadiran murid atau data sebanyak 7 kali akan di bawa ke
lawatan
3 Merekodkan kelas yang terlibat untuk Guru bimbingan & Guru kelas
dijalankan sesi motivasi dan ganjaran kaunseling

4 Menyampaikan anugerah galakan bagi PK HEM Kelas mencapai Guru kelas juga akan memperolehi
kelas yang terlibat Guru kelas 95% kehadiran sijil anugerah untuk diri sendiri
-Zoom In Cemerlang Guru bimbingan & berdasarkan anugerah yang diperolehi
95% kehadiran setiap bulan kaunseling oleh kelas masing-masing.
Kelas yang
-Zoom In Lonjakan dapat
5% meningkat kehadiran berbanding meningkatkan
bulan lepas 5% kehadiran
berbanding
bulan lepas
- Zoom In Harapan: iaitu kelas yang
sentiasa meningkat kehadiran berturut- Kelas yang
turut selama 3 bulan. dapat
meningkatkan
kehadiran
selama 3 bulan
berturut.
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Nama Program 2 ZOOM IN MURID : HATI KE HATI

Matlamat Mengenal pasti punca pelajar tidak hadir ke sekolah untuk diberikan bimbingan.

Objektif Agar dapat mengenal pasti pelajar yang menyumbang kepada peratus kehadiran ke sekolah yang rendah untuk diambil
tindakan segera.

Tempoh Sepanjang Tahun

Sasaran Murid yang menerima surat amaran

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM
Guru Kelas
Guru bimbingan &
kaunseling
2 Mengenalpasti pelajar yang terlibat Semua Guru Kelas Murid yang
melalui buku kehadiran pelajar atau data menerima
surat amaran
3 Menjalankan sesi kaunseling kelompok Guru kaunseling Murid
dan Ujian DASS menerima
surat amaran
4 Menjalankan sesi kaunseling individu PK HEM Murid
Guru kelas menerima
Guru bimbingan & surat amaran
kaunseling

5 Merekodkan status DASS dan sebab Guru Kaunseling Murid yang


tidak hadir untuk diambil tindakan menerima
intervensi yang bersesuaian intervensi
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

“Hati Ke
Hati”

Nama Program 3 ZOOM IN IBU BAPA : TALIAN KASIH

Matlamat Mendapatkan maklumat dari ibu bapa mengenai punca pelajar pelajar tidak hadir ke sekolah dan seterusnya
menjalinkan kerjasama dengan ibu bapa untuk membantu menangani permasalahan pelajar.

Objektif Agar dapat mengenal pasti kerjasama bersama ibu bapa bagi murid yang menyumbang kepada peratus kehadiran ke sekolah
yang rendah untuk diambil tindakan segera.

Tempoh Sepanjang Tahun

Sasaran Ibu bapa yang tidak dihubungi secara lisan oleh guru kelas

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM AJK
Guru Kelas
Guru bimbingan &
kaunseling
2 Mengenalpasti ibu bapa murid yang Semua Guru Kelas Guru Kelas
terlibat melalui buku kehadiran murid
atau data
3 Konsultasi ibu bapa Guru bimbingan & Ibu bapa Surat
kaunseling yang tidak Telefon
dihubungi Lawatan
secara lisan
oleh guru
kelas
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Nama Program 4 OPERASI LEWAT

Matlamat Mengenal pasti punca murid kerap lewat ke sekolah untuk diberikan bimbingan.

Objektif Menyiapkan tugasan pengajaran berdasarkan Modul Operasi Lewat

Tempoh Sepanjang Tahun

Sasaran Murid yang lewat melebihi 3 kali sebulan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM AJK Disiplin
Guru Disiplin
Guru bimbingan &
kaunseling
2 Murid menerima tugasan dari Modul Guru disiplin Murid yang
Operasi Lewat lewat selepas
6.50 pagi
3 Mengenalpasti murid yang lewat melalui Guru bimbingan & Pengawas
buku log lewat ke sekolah kaunseling Guru
Disiplin
4 Menjalankan sesi kaunseling kelompok Guru bimbingan & Murid yang Soal selidik lewat
/individu kaunseling lewat
melebihi 3
kali sebulan

5 Konsultasi keibubapaan Guru bimbingan & Ibu bapa Rekod sesi


kaunseling murid yang
menerima
surat amaran
2
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING


BIDANG: PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN SAHSIAH DIRI MURID 2016-2020

4 Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Di Setiap Sekolah


ANJAKAN PPPM

ASPIRASI PPPM • Meningkatkan minat dan gaya kepimpinan murid sekolah khususnya badan kepimpinan sekolah

NKRA Etika Dan Kerohanian

SASARAN PRESTASI
PELAKSAN
BIL OBJEKTIF KPI TO 2016 2017 2018 2019 2020 INISIATIF
A
V

1. Meningkatkan Meningkatkan 90 90% 100 100% 100% 100 B1. Bengkel Kepimpinan Modul PK HEM
penyertaan murid bilangan % Pengawas Guru kelas
%
dalam badan penyertaan murid 22. Kursus Kepimpinan Sekolah Guru mentor
kepimpinan dalam badan Guru
sekolah kepimpinan bimbingan &
sekolah 90 orang kaunseling
setiap badan
kepimpinan
2. Memastikan Mengurangkan 2 2 2 2 2 2 11.Bengkel Kepimpinan Modul Pengawas PK HEM
murid-murid kadar bilangan 22. Kursus Kepimpinan Sekolah Guru kelas
mengamalkan kes bergaduh dan Guru mentor
sikap hormat- buli kepada Guru
menghormati bilangan 2 kes. bimbingan &
rakan-rakan dan kaunseling
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

guru.

PELAN TAKTIKAL UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING : BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN SAHSIAH
MURID 2016

TANG
B KOS PELAN
PROGRA GUNG TEMPOH/ KPI/
I /SUM SASARAN PRESTASI KONTIGE
M JAWA TARIKH OUTPUT
L BER NSI
B
BENGKEL PK 16 Januari RM Pengawas sekolah jelas akan tugas Meningkatkan bilangan penyertaan Bengkel
KEPIMPIN HEM 2016 200 sebagai pengawas sekolah. murid dalam badan kepimpinan Pengawas
AN Guru PCG sekolah 90 orang setiap badan akan diubah
MODUL Pengaw dan kepimpinan ke tarikh
PENGAW as PIBG hari
AS persekolaha
Ketua
n, jika
1 Guru
bertembung
Disiplin
dengan
Guru program
bimbin sekolah
gan &
kaunsel
ing
KURSUS Guru 28 -31 Mei RM Peserta akan menguasai kemahiran- Meningkatkan bilangan penyertaan Kem
KEPIMPIN bimbin 2016 4,000 kemahiran kepimpinan. murid dalam badan kepimpinan Kepimpinan
AN gan & Pelaja sekolah 90 orang setiap badan atau
2 MURID kaunsel kepimpinan Bengkel
r,
SEKOLAH ing PIBG, Kepimpinan
Guru PCG, 1 hari
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Pengaw Koper
as asi,
Guru dan
PPS YPC
Guru
Kopera
si
SLOT Guru 1 kali setiap Cende Murid-murid akan faham tentang nilai Mengurangkan kadar bilangan kes Ceramah
MORAL bimbin hujung bulan ra- moral dan mengamalkan nilai yang bergaduh dan buli kepada bilangan 2 jemputan
BULANAN gan & sehingga mata tinggi kes. dari pihak
3 kaunsel November Sekol luar
ing 2016 ah
Guru
Moral
PROGRA Guru JAN-NOV Cende Murid-murid akan faham tentang nilai Mengurangkan kadar bilangan kes Sesi
M bimbin 2016 ra- moral dan mengamalkan nilai moral bergaduh dan buli kepada bilangan 2 bimbingan
PEMBANG gan & mata yang tinggi kes. kelompok,
UNAN kaunsel Sekol program
SAHSIAH ing dan ah PPSDM
4 DAN guru daerah,
DISIPLIN disiplin Ceramah
MURID – dari pihak
MODUL luar
JATI DIRI
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING : BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN SAHSIAH
MURID TAHUN 2016

Nama Program BENGKEL KEPIMPINAN MODUL PENGAWAS


1.
Pengawas yang berketrampilan
Matlamat

Objektif Meningkatkan minat dan gaya kepimpinan murid sekolah khususnya badan kepimpinan sekolah

Tempoh Sepanjang tahun

Sasaran Semua pengawas

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM AJK UBK
Semua guru unit HEM AJK Disiplin
Semua guru
2 Mengenalpasti pengawas yang terlibat Semua Guru Kelas Semua Bengkel Kepimpinan
melalui laporan guru & murid pengawas

3 Merekodkan pengawas yang terlibat Guru bimbingan & Semua


untuk dijalankan sesi motivasi dan kaunseling pengawas
ganjaran
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Nama Program SLOT MORAL BULANAN


2.
Sahsiah terpuji
Matlamat

Objektif Memastikan murid-murid mengamalkan sikap hormat-menghormati, rakan-rakan dan guru.

Tempoh Sepanjang tahun

Sasaran Murid mata pelajaran Moral

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru bimbingan & Murid mata
kaunseling pelajaran Moral
Guru Moral
2 Mengenalpasti murid yang terlibat Guru bimbingan & Murid mata Pelaksanaan Slot Setiap bulan pada
melalui laporan guru & murid kaunseling pelajaran Moral hujung minggu mengikut giliran
Guru Moral antara 2 orang kaunselor pagi.

Nama Program KURSUS KEPIMPINAN MURID SEKOLAH


3.
Meningkatkan ketrampilan murid
Matlamat

Objektif Meningkatkan minat dan gaya kepimpinan murid sekolah khususnya badan kepimpinan sekolah

Tempoh Sepanjang tahun

Sasaran AJK Kepimpinan Sekolah


PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM AJK
Guru bimbingan & Kepimpinan
kaunseling Sekolah
Guru Pengawas
Guru PPS
Guru Koperasi
2 Mengenalpasti AJK Kepimpinan yang Guru bimbingan & AJK Kursus Kepimpinan
terlibat kaunseling Kepimpinan
Guru Pengawas
Guru PPS
Guru Koperasi

Nama Program PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID – MODUL JATI DIRI
4.
Meningkatkan sahsiah diri yang positif
Matlamat

Objektif Memastikan murid-murid mengamalkan sikap hormat-menghormati rakan-rakan dan guru

Tempoh Sepanjang tahun

Sasaran Murid yang berisiko

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru bimbingan & Murid yang
kaunseling dan guru berisiko
disiplin
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

2 Mengenalpasti yang berisiko Guru bimbingan & Murid yang Pelaksanaan program secara ceramah,
kaunseling dan guru berisiko sesi bimbingan kelompok dan
disiplin program peringkat daerah.

PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING


BIDANG: PENGURUSAN KERJAYA MURID 2016-2020

9 Bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas


ANJAKAN PPPM

ASPIRASI PPPM • Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa

NKRA Etika Dan Kerohanian

SASARAN PRESTASI

BIL OBJEKTIF KPI TO 2016 2017 2018 2019 2020 INISIATIF PELAKSANA
V

1. Memastikan Kesemua murid 95% 96% 97% 98% 99% 100 Minggu Pendidkan Kaunseling Guru
murid mendapat mendapat % Kerjaya Bimbingan &
pendedahan dan perkhidmatan dan 1 Pameran Pendidikan selepas SPM Kaunseling
pendidikan pendidikan 2 Ceramah Halatuju Pendidikan dan
tentang halatuju halatuju kerjaya masa depan. Guru Mata
pendidikan dan pendidikan dan 3. Lawatan ke IPTS/A Pelajaran
kerjaya masa kerjaya masa 4. Ujian Psikometrik
depan. depan. 5. Program Impian Kami

Program Pendidikan Halatuju selepas


PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

SPM dan PT3


6. Taklimat Pengajian selepas SPM
dan PT3
7. Bengkel Menghadapi temuduga dan
Penulisan Resume

PELAN TAKTIKAL UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING : BIDANG PENGURUSAN KERJAYA MURID 2016

TANGGUNG TEMPOH/ KOS KPI/ SASARAN PELAN


BIL PROGRAM
JAWAB TARIKH /SUMBER OUTPUT PRESTASI KONTIGENSI

Penetapan Guru Bimbingan 25 & 26 Murid SPM dan PT3 jelas Kesemua calon SPM Taklimat Sasaran
Matlamat & Kaunseling Januari 2015 tentang matlamat jangka dan PT3 mempunyai Matlamat
1 Spm Dan pendek mereka iaitu SPM Sasaran Matlamat Penulisan Target
PT3 dan PT3 SPM dan PT3.
Guru Mata Ikrar
Pelajaran Kecemerlangan
Pameran Guru Bimbingan 4 April 2016 RM 200 / Kesemua murid tingkatan 4 Kesemua murid Kelab kerjaya
Pendidikan & Kaunseling PCG dan 5 mendapat pendedahan tingkatan 4 dan 5 sekolah akan
Selepas Spm pendidikan selepas SPM mendapat pendedahan membuka gerai
pendidikan selepas pameran
2 Guru Mata
SPM berkenaan
Pelajaran
pendidikan IPTA
dan kerjaya masa
depan.
Ceramah Guru Bimbingan 5 April 2016 Cenderamata Kesemua Murid Tingkatan Kesemua Murid Jemputan
Halatuju & Kaunseling sekolah 5 mendapat pendedahan Tingkatan 5 mendapat penceramah dari;
3
Pendidikan pendidikan dan halatuju pendedahan 1. IPTA
Dan Kerjaya masa depan mengikut aliran pendidikan dan
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Masa Depan Guru Mata pengkhususan masing- halatuju masa depan 2. IPTS
Pelajaran masing. mengikut aliran 3. Pusat Latihan
pengkhususan masing- Kemahiran
masing. 4. Guru kaunseling
sendiri.
Lawatan ke Guru Bimbingan 6 dan 7 April RM800 / Kesemua Murid Tingkatan Kesemua Murid Lawatan ke
ipts/a & Kaunseling 2016 PCG/PIBG 5 mendapat pendedahan Tingkatan 5 mendapat IPTA/S dan Pusat
pendidikan dan halatuju pendedahan Latihan
masa depan mengikut aliran pendidikan dan Kemahiran
4 pengkhususan masing- halatuju masa depan
masing. mengikut aliran
pengkhususan masing-
masing.
Bengkel Guru Bimbingan Januari – - Kesemua Murid Tingkatan Kesemua Murid Menggunakan
psikometrik & Kaunseling Obtober 2016 1, 3 dan 5 dapat menjalani Tingkatan 1, 3 dan 5 kaedah e-
imk ujian psikometrik IMK dapat menjalani ujian intervensi didalam
5 psikometrik IMK maklmal
komputer secara
kelas tingkatan.
Program Guru Bimbingan 8 April 2016 RM200 / Kesemua Murid tingkatan Kesemua Murid Dijalankan secara
impian kami & Kaunseling PCG dapat mengetahui impian tingkatan dapat bengkel mengikut
6 masa depan masing-masing. mengetahui impian kumpulan kelas
masa depan masing- dengan dibantu
masing. oleh PRS
Taklimat Guru Bimbingan Julai – Ogos RM240 / Kesemua murid tingkatan 5 Kesemua murid Taklimat akan
pengajian & Kaunseling 2016 PCG dan 3 mendapat pendedahan tingkatan 5 dan 3 disampaikan kali
selepas spm dan pengetahuan pendidikan mendapat pendedahan kedua pada
7 dan pt3 selepas PT3 dan SPM dan pengetahuan program
pendidikan selepas bersaingan semasa
PT3 dan SPM program selepas
PT3.
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Bengkel Guru Bimbingan Julai – Ogos Cenderamata Kesemua Murid Tingkatan Kesemua Murid Personalia
menghadapi & Kaunseling 2016 Sekolah 5 mendapat pendedahan Tingkatan 5 mendapat jemputan
temuduga temuduga dan membina pendedahan temuduga kepakaran dari
8 dan resume dan membina resume IPTS sekitar KL
penulisan
resume

PELAN OPERASI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING : BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN SAHSIAH
MURID TAHUN 2016

Nama Program 1. PENETAPAN MATLAMAT SPM DAN PT3

Murid SPM dan PT3 jelas tentang matlamat jangka pendek mereka iaitu SPM dan PT3
Matlamat

Objektif Murid SPM dan PT3 jelas tentang matlamat jangka pendek mereka iaitu SPM dan PT3

Tempoh 25 & 26 Januari 2015

Sasaran Tingkatan 3 & 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua Tingkatan 3 &
Penolong-penolong 5
Kanan
Ketua-ketua Bidang
Guru Bimbingan &
Kaunseling
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

2 Pelaksanaan Program Guru Bimbingan & Tingkatan 3 & Bengkel Kepimpinan


Dua sesi SPM dan PT3 Kaunseling 5
Guru mata Pelajaran
3 Laporan dan penilaian Penyelaras, AJK Dokumentasi
Penilaian dan
Dokumetasi

Nama Program 2. MINGGU PENDIDIKAN KAUNSELING KERJAYA

Memastikan murid mendapat pendedahan dan pendidikan tentang halatuju pendidikan dan kerjaya masa depan.
Matlamat

Objektif Memastikan murid mendapat pendedahan dan pendidikan tentang halatuju pendidikan dan kerjaya masa depan.

Tempoh 4 – 8 APRIL 2016

Sasaran Semua murid

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM Semua murid Mesyuarat
Guru Bimbingan &
Kaunseling
Kelab Bimbingan &
Kerjaya
2 Pelaksanaan Program Guru Bimbingan & Semua murid
Pameran Kerjaya,Ceramah Kerjaya Kaunseling
Lawatan Kerjaya
Bengkel Impian Kami
3 Laporan dan penilaian Penyelaras, AJK Dokumentasi
Penilaian dan
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Dokumetasi

Nama Program 3. BENGKEL PSIKOMETRIK IMK

Murid tahu dan memahami bidang kerjaya yang sesuai dengan diri
Matlamat

Objektif Memastikan kesemua Murid Tingkatan 1, 3 dan 5 dapat menjalani ujian psikometrik IMK

Tempoh Januari – Obtober 2016


Semua murid tingkatan 1, 3 dan 5.
Sasaran

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM Semua murid Mesyuarat
Guru Bimbingan & tingkatan 1, 3
Kaunseling dan 5
2 Pelaksanaan Program Guru Bimbingan & Semua murid
Tingkatan 1 – Bulan Januari 2016 Kaunseling tingkatan 1, 3
Tingkatan 3 dan 5 – September – dan 5
Oktober 2016
3 Menjalankan Penilaian dan Pentaksiran Guru Bimbingan & Semua murid Dokumentasi
Kaunseling tingkatan 1, 3
dan 5

4 Merekod keputusan pentaksiran didalam Guru Bimbingan & Semua murid Fail Profil Murid
SePKM dan Fail Profil Murid. Kaunseling tingkatan 1, 3
dan 5tingkatan
1
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Nama Program 4. PROGRAM HALATUJU PENDIDIKAN SELEPAS SPM DAN PT3

Murid dapat menentukan pilihan halatuju pendidikan selepas SPM & PT3
Matlamat

Objektif Kesemua murid tingkatan 5 dan 3 mendapat pendedahan dan pengetahuan pendidikan selepas PT3 dan SPM

Tempoh Julai – Ogos 2016


Semua murid tingkatan 3 dan 5
Sasaran

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM Semua murid Mesyuarat
Guru Bimbingan & tingkatan 3 dan
Kaunseling 5
2 Pelaksanaan Program Guru Bimbingan & Semua murid
Taklimat Pengajian selepas SPM dan Kaunseling tingkatan 3 dan
PT3 5
Bengkel Menghadapi temuduga dan
Penulisan Resume
3 Laporan dan penilaian Guru Bimbingan & Semua murid Dokumentasi
Kaunseling tingkatan 1, 3
dan 5
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

PELAN STRATEGIK UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING


BIDANG: PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL MURID 2016-2020

9 Bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas


ANJAKAN PPPM

ASPIRASI PPPM • Murid dapat menjaga kesihatan mental mereka dengan sihat

NKRA Etika Dan Kerohanian

SASARAN PRESTASI

BIL OBJEKTIF KPI TO 2016 2017 2018 2019 2020 INISIATIF PELAKSANA
V

1. Agar murid dapat 100% murid yang 70% 75 80 85 90 100 Intervensi Guru
menjaga mempunyai % Bimbingan &
kesihatan mental saringan DASS Kaunseling
mereka dengan teruk dapat
sihat ditangani dan
mendapat skor
yang lebih baik
dari teruk
2 Agar semua Peningkatan SPM 4.8 4.7 4.6 3.9 3.5 Ceramah dan bengkel Guru
murid kelas peratus murid : Bimbingan &
peperiksaan dapat lulus untuk PT3 5.81 Kaunseling
meningkatkan dan SPM
motivasi mereka
untuk
menghadapi
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

peperiksaan

3 Agar PRS dapat PRS dapat 25 30 35 40 45 50 Kursus dan Latihan Kelompok Guru
meningkatkan melibatkan diri Bimbingan &
kemahiran dalam aktiviti Kaunseling
komunikasi untuk yang melibatkan
menjadi PRS warga sekolah
berkesan sama ada kepada
guru atau murid

PELAN TAKTIKAL UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING : BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL MURID
2016

TANGGUNG TEMPOH/ KOS KPI/ SASARAN PELAN


BIL PROGRAM
JAWAB TARIKH /SUMBER OUTPUT PRESTASI KONTIGENSI

Intervensi Guru Bimbingan Mac- Nov RM 100 Murid teruk saringan DASS Kesemua murid yang Taklimat Sasaran
dan Terapi & Kaunseling PCG UBK mempunyai saringan Matlamat
1 DASS teruk dapat Penulisan Target
ditangani Ikrar
Kecemerlangan
Ceramah Guru Bimbingan 1 hari RM 400 Murid ting 3 dan ting 5 Peningkatan peratus Kelab kerjaya
Motivasi & Kaunseling PCG UBK murid cemerlang dan sekolah akan
lulus untuk PT3 dan membuka gerai
SPM pameran
2 berkenaan
pendidikan IPTA
dan kerjaya masa
depan.
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Kursus PRS Guru Bimbingan 2 hari RM 500 Murid PRS Peningkatan 15% ahli Jemputan
& Kaunseling PCG UBK PRS yang dapat penceramah dari;
dilibatkan dengan 1. IPTA
projek sekolah 2. IPTS
3
3. Pusat Latihan
Kemahiran
4. Guru kaunseling
sendiri.

PELAN OPERASI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING : BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTEREAAN MENTAL MURID
TAHUN 2016

Nama Program 1. INTERVENSI MINDA SIHAT

Murid mempunyai minda yang sihat


Matlamat

Objektif Agar murid yang mempunyai saringan DASS teruk akan dapat ditangani masalah stres mereka.

Tempoh 1 hari

Sasaran Murid yang mendapat saringan DASS teruk dan sangat teruk

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI


1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM Semua murid
Guru Bimbingan & ting 4 yang
Kaunseling mendapat skor
saringan DASS
Klinik Kesihatan
yang teruk
Telupid
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

2 Pelaksanaan Bengkel/ Intervensi Guru Bimbingan & Tingkatan 3 & Bengkel Intervensi
Aquarobik/Intervensi Alam Kaunseling 5
Guru 3K
Klinik Kesihatan
Telupid
3 Laporan dan penilaian Penyelaras, AJK Dokumentasi
Penilaian dan
Dokumetasi

Nama Program 2 CERAMAH MOTIVASI


Objektif Agar dapat meningkatkan motivasi murid ting 3 dan ting 5
Tempoh 1 hari
Kumpulan sasaran Ting 3/ Ting 5
Kos RM 400
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI
1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM Ting 3/ Ting 5 Mesyuarat
Guru Bimbingan &
Kaunseling
2 Pelaksanaan Motivasi Guru Bimbingan & Ting 3/ Ting 5
Kaunseling

3 Penilaian Dan Penyelaras, AJK Ting 3/ Ting 5 Dokumentasi


Pelaporan Dokumentasi Penilaian dan
Dokumetasi
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2016 - 2020

Nama Program 3 KURSUS PRS


Objektif Agar dapat meningkatkan kemahiran dan ketrampilan PRS
Tempoh 1 hari
Kumpulan sasaran Ting 3/ Ting 5
Kos RM 500
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB SASARAN STATUS / PELAN KONTIGENSI
1 Mesyuarat Jawatankuasa PK HEM Ting 3/ Ting 5 Mesyuarat
Guru Bimbingan &
Kaunseling
2 Pelaksanaan Motivasi Guru Bimbingan & Ting 3/ Ting 5
Kaunseling

3 Penilaian Dan Penyelaras, AJK Ting 3/ Ting 5 Dokumentasi


Pelaporan Dokumentasi Penilaian dan
Dokumetasi