Anda di halaman 1dari 9

SJKC MACHAP

86200 SIMPANG RENGGAM,


JOHOR

TAJUK KAJIAN:
SOAL SELIDIK PENGETAHUAN DAN PEMBABITAN BERKAITAN ROKOK DAN
DADAH DIKALANGAN MURID LELAKI DAN PEREMPUAN SJKC MACHAP

Segala maklumat dan jawapan yang anda berikan akan digunakan untuk tujuan kajian ini

sahaja. Maklumat peribadi anda akan dirahsiakan.

PANDUAN
Soal selidik ini mengandungi 24 soalan.Jawab semua soalan.

MAKLUMAT DIRI (Bulatkan Jawapan bagi soalan 1-6)


1. Umur: 7 8 9 10 11 12

2. Tahun: 1 2 3 4 5 6

3. Jantina: L P

4. Bangsa: M C I

5. Agama: ISLAM BUDDHA HINDU KRISTIAN LAIN

6. Tempat Tinggal: Kampung Taman Kuarters Bandar Felda

Soal Selidik Pengetahuan dan Pembabitan Berkaitan Rokok dan


Dadah dikalangan Murid Lelaki dan Perempuan SJKC Machap
Arahan: Sila baca setiap kenyataan dan tandakan ( / ) salah satu sama ada YA atau TIDAK.

Dalam soal selidik ini tiada jawapan betul ataupun salah. Jangan gunakan terlalu banyak masa

untuk menandakan setiap kenyataan di bawah.

1)Pengetahuan Am Berkaitan Rokok

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya tahu apa itu rokok
2 Saya tahu bahaya rokok
3 Saya pernah memegang puntung rokok
4 Saya pernah membeli rokok untuk ahli keluarga saya
5 Ahli keluarga saya ada yang menghisap rokok
6 Ada dikalangan rakan-rakan saya yang merokok

2)Pengaruh Rokok

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya pernah ingin mencuba untuk merokok
2 Saya pernah cuba menghisap rokok
3 Saya pernah menghisap rokok
4 Saya memang seorang perokok

3)Persepsi Berkaitan Rokok

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya merokok kerana desakan kawan
2 Rokok adalah penting bagi saya
3 Saya boleh membeli rokok dengan mudah
4 Saya tidak akan melibatkan diri dengan rokok

4)Persepsi berkaitan Ganja


Bil. Item YA TIDAK
1 Saya tahu apa itu ganja
2 Saya pernah melihat ganja
3 Beberapa orang rakan saya menghisap ganja
4 Saya pernah menghisap ganja

5)Persepsi Berkaitan Dadah

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya tahu apa itu dadah
2 Saya tahu bahaya menagih dadah
3 Saya pernah melihat beberapa jenis dadah
4 Saya pernah melihat orang menghisap dadah

KAJIAN TINDAKAN

Soal Selidik Pengetahuan dan Pembabitan Berkaitan Rokok dan Dadah dikalangan
Murid lelaki dan perempuan Sekolah Jenis Kebangsaan Machap

1) Pengetahuan Am Berkaitan Rokok

Graf 1
Bil. Item YA TIDAK
1 Saya tahu apa itu rokok 100% 0%
2 Saya tahu bahaya rokok 100% 0%

3 Saya pernah memegang puntung rokok 47% 53%


4 Saya pernah membeli rokok untuk ahli keluarga saya 34% 66%
5 Ahli keluarga saya ada yang menghisap rokok 65% 35%
6 Ada dikalangan rakan-rakan saya yang merokok 4.1% 95.9%

Berdasarkan graf dan jadual iaitu mengenai pengetahuan am tentang rokok,kesemua


respondan yang terdiri daripada 72 murid lelaki tahap 2 Sekolah Kebangsaan Batu
Jong mengetahui apa itu rokok dan tahu bahaya rokok. Sebanyak 47% iaitu 34 orang
murid pernah memegang puntung rokok.34% iaitu 25 orang murid pernah membeli
rokok untuk ahli keluarga mereka dan seramai 47 orang menyatakan ahli keluarga
mereka ada yang menghisap rokok.

2)Pengaruh Rokok

Graf 2
Bil. Item YA TIDAK
1 Saya pernah ingin mencuba untuk merokok 32% 68%
2 Saya pernah cuba menghisap rokok 28% 72%
3 Saya pernah menghisap rokok 14% 86%
4 Saya memang seorang perokok 0% 100%

Graf dan jadual menunjukkan pengaruh rokok terhadap murid SK Batu Jong. Seramai

23 orang iaitu 32% murid yang pernah ingin cuba untuk merokok.20 orang iaitu 28%

murid pula menyatakan mereka pernah cuba menghisap rokok.Seramai 10 orang iaitu

sebanyak 14% murid yang menyatakan mereka pernah menghisap rokok.

3)Persepsi Berkaitan Rokok

Graf 3

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya merokok kerana desakan kawan 0% 100%
2 Rokok adalah penting bagi saya 0% 100%
3 Saya boleh membeli rokok dengan mudah 0% 100%
4 Saya tidak akan melibatkan diri dengan rokok 100% 0%

Graf dan jadual menunjukkan persepsi murid berkaitan rokok.Kesemua respondan


iaitu 100% murid tidak merokok dan tiada kaitan dengan pengaruh atau desakan
kawan. Mereka tidak merasakan rokok adalah penting bagi mereka.Mereka tidak
merokok dan tidak boleh membeli rokok dengan mudah.Kesemua 72 respondan
menyatakan mereka tidak akan melibatkan diri dengan rokok.

4)Persepsi berkaitan Ganja

Graf 4

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya tahu apa itu ganja 76% 24%
2 Saya pernah melihat ganja 0% 100%
3 Beberapa orang rakan saya menghisap ganja 0% 100%
4 Saya pernah menghisap ganja 0% 100%

Graf dan jadual menunjukkan persepsi murid tentang ganja. Kesemua respondan
seramai 55 orang yang mewakili 76% murid mengetahui apa itu ganja manakala 24%
murid tidak mengetahui apa itu ganja.Kesemua respondan tidak pernah melihat
ganja.Mereka juga tidak mempunyai rakan yang menghisap ganja dan mereka
sememangnya tidak pernah menghisap ganja.

5)Persepsi Berkaitan Dadah

Graf 5

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya tahu apa itu dadah 100% 0%
2 Saya tahu bahaya menagih dadah 100% 0%
3 Saya pernah melihat beberapa jenis dadah 0% 100%
4 Saya pernah melihat orang menghisap dadah 0% 100%

Berdasarkan graf dan jadual secara keseluruhannya menunjukkan dapatan mengenai


persepsi dadah.Graf dan jadual tersebut menerangkan 100% iaitu kesemua 72 murid
mengetahui apa itu dadah dan mengetahui bahaya menagih dadah.Selain itu,100% iaitu
kesemua murid tidak pernah melihat dadah dan juga tidak pernah melihat orang
menghisap dadah.
ANALISIS DATA

1)Pengetahuan Am Berkaitan Rokok

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya tahu apa itu rokok 72 org -
2 Saya tahu bahaya rokok 72 org -
3 Saya pernah memegang puntung rokok 34 org 38 org
4 Saya pernah membeli rokok untuk ahli keluarga saya 25 org 47 org
5 Ahli keluarga saya ada yang menghisap rokok 47 org 25 org
6 Ada dikalangan rakan-rakan saya yang merokok 3 org 69 org

2)Pengaruh Rokok

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya pernah ingin mencuba untuk merokok 23 org 49 org
2 Saya pernah cuba menghisap rokok 20 org 52 org
3 Saya pernah menghisap rokok 10 org 62 org
4 Saya memang seorang perokok - 72 org
3)Persepsi Berkaitan Rokok

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya merokok kerana desakan kawan - 72 org
2 Rokok adalah penting bagi saya - 72 org
3 Saya boleh membeli rokok dengan mudah - 72 org
4 Saya tidak akan melibatkan diri dengan rokok 72 org -

4)Persepsi berkaitan Ganja

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya tahu apa itu ganja 55 org 23 org
2 Saya pernah melihat ganja - 72 org
3 Beberapa orang rakan saya menghisap ganja - 72 org
4 Saya pernah menghisap ganja - 72 org

5)Persepsi Berkaitan Dadah

Bil. Item YA TIDAK


1 Saya tahu apa itu dadah 72 org -
2 Saya tahu bahaya menagih dadah 72 org -
3 Saya pernah melihat beberapa jenis dadah - 72 org
4 Saya pernah melihat orang menghisap dadah - 72 org