Anda di halaman 1dari 57

1 | Nota Ting 5

BAB 1 Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara

IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA

1. Nyatakan maksud imperialisme


Imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dengan menjajah negara lain
untuk kepentingan tertentu

2. Senaraikan kuasa-kuasa Barat yang terlibat dengan gerakan imperialisme di Asia Tenggara

Britain Tanah Melayu & Burma


Perancis IndoCina/Vietnam/Kemboja/Laos
Belanda Indonesia
Sepanyol Filipina
Amerika Syarikat FilIpina

3. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan Asia Tenggara dijajah oleh imperialisme Barat .
 Kedudukan Asia Tenggara begitu strategik
 terletak di antara pusat perdagangan China dan India
 menjamin pasaran yang luas
 mempunyai tanah yang subur
 kaya dengan bahan mentah
 berlaku revolusi perindustrian di Eropah
 Eropah memerlukan bahan mentah secara berterusan
 Eropah memerlukan kawasan pasaran baru untuk memasarkan keluaran kilang
 kapal wap boleh membawa muatan yang banyak
 pembukaan terusan Suez memendekkan masa perjalanan ke Timur
 penggunaan telegraf menyebabkan urus niaga antarabangsa menjadi mudah
 tanah jajahan yang luas menjadi lambang sanjungan kuasakuasa Barat
 keluasan tanah jajahan menjadi lambang kekuatan dan kekayaan kuasa Barat
 bertanggungjawab menyebarkan tamadun @ “beban Orang Putih”
 bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian
 pencapaian dalam bidang sains menyakinkan Barat untuk menjajah

Perubahan Sistem Politik

1. Senaraikan LIMA ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan setelah mereka
menjajah negara-negara Asia Tenggara
 menubuhkan kerajaan pusat setelah wilayah-wilayah disatukan
 melantik Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir
 menjalankan pentadbiran melalui jabatan ( biro )
 melantik pegawai Barat sebagai ketua jabatan ( biro )
 memperkenalkan undang-undang Barat

2. Jelaskan perbezaan sistem pentadbiran tempatan dan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh Barat

Sistem pentadbiran tempatan Sistem pentadbiran penjajah


 Sesebuah kawasan pemerintahan digelar  Diperintah oleh Kerajaan pusat
kerajaan  Negara diperintah oleh Gabenor Barat
 Kerajaan diperintah oleh raja  Pentadbiran dibantu oleh wakil penjajah Barat:
 Pemerintahan dibantu oleh pembesar o Residen di Tanah Melayu
 Raja berkuasa mutlak o Encomeindero di Filipina
 Raja membuat undang-undang  Menggunakan undang-undang Barat

2 | Nota Ting 5
3. Jelaskan perbezaan sistem pentadbiran tempatan dan sistem pentadbiran yang diperkenalkan
oleh imperialis Barat mengikut negara-negara di bawah.
a. FILIPINA
SEBELUM PENJAJAHAN SELEPAS PENJAJAHAN
 Sepanyol memperkenalkan pentadbiran
berpusat
 Pemerintah tertinggi ialah Gabenor Jeneral
 terdapat daerah-daerah kecil atau Baranggay  Baranggay disatukan menjadi Encomeinda
 barangay diperintah oleh Datu  Encomeinda diperintah oleh Encomeindero
 Terdapat kerajaan-kerajaan Islam  Encomeindero ditugaskan bertugas untuk:
o Menjaga keamanan
o Mengutip cukai
o Mengkristiankan penduduk.
o mengenakan kerahan tenaga

b. INDONESIA
SEBELUM PENJAJAHAN SELEPAS PENJAJAHAN
 memperkenalkan pentadbiran pusat
 terdiri daripada beberapa buah kerajaan seperti  pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
kerajaan Mataram  pentadbiran tempatan diketuai oleh pembesar
 pemerintah tertinggi kerajaan ialah raja tempatan dan diawasi oleh Belanda
 kerajaan dibantu oleh golongan pembesar  ditubuhkan jabatan-jabatan kerajaan seperti
 pentadbiran tempatan diketuai oleh pembesar Jabatan pertanian dan Jabatan Pelajaran
daerah/Bupati  diperkenalkan Dewan tempatan sebagai
penasihat pentadbiran Belanda
 diperkenalkan Volksraad iaitu Majlis Rakyat

c. BURMA
SEBELUM PENJAJAHAN SELEPAS PENJAJAHAN
 Dinasti Konbaung dihapuskan
 Jawatan pembesar tempatan dihapuskan
 Institusi raja dihapuskan
 mengamalkan sistem pemerintahan beraja di
 pentadbiran Pusat diperkenalkan
bawah dinasti Konbaung
 pentadbiran pusat diketuai oleh Pesuruhjaya
 pemerintah tertinggi ialah raja
Tinggi British
 raja dibantu oleh:
 diperkenalkan Akta Kampung Hulu Burma & Akta
o Hluttaw ( majlis diraja )
Perkampungan Burma
o Wun ( pegawai tinggi kerajaan )
 pentadbiran daerah diambilalih oleh Myook
o Myothugyi ( ketua bandar )
( Pegawai bandaran )
o Ahmudan ( pegawai diraja )
 diperkenalkan undang-undang Barat
o Athi ( pembesar tradisional )
 Undang-undang Barat mengawasi agama
 Raja merupakan penaung kepada sami Buddha
Buddha
 Majlis Perundangan diperkenalkan
 memperkenalkan jabatan seperti Jabatan
Kesihatan dan Jabatan Pelajaran

d. INDOCHINA
SEBELUM PENJAJAHAN SELEPAS PENJAJAHAN
 ditubuhkan kerajaan pusat
 pentadbiran Pusat diperintah oleh Gabenor
 ditadbir oleh sebuah kerajaan yang berkuasa Jeneral yang bertanggungjawab terus kepada
mutlak Kementerian Tanah Jajahan di Paris
 kerajaan memberi kuasa penuh kepada  ditubuhkan Indochinoise atau Persekutuan
pembesar tempatan IndoChina iaitu gabungan Vietnam dan Kemboja
 Setiap birokrasi diketuai oleh golongan & Laos
Mandarin  memperkenalkan undang-undang Perancis
 Sistem pentadbiran dipengaruhi oleh sistem  semua rang undang-undang diluluskan oleh
pentadbiran Tanah Besar China Parlimen Perancis
 Golongan Mandarin dipilih melalui peperiksaan  kerajaan Pusat tidak mencampuri pentadbiran
bahasa dan kesusasteraan China kerajaan tempatan
 kerajaan tempatan wajib membayar cukai
 kerajaan tempatan wajib menyediakan kerahan
tenaga

3 | Nota Ting 5
e. MELAKA / TANAH MELAYU
SEBELUM PENJAJAHAN SELEPAS PENJAJAHAN
 Portugis meruntuhkan institusi beraja di Melaka
 Belanda menghapuskan sistem beraja di Melaka
 British memperkenalkan Negeri-negeri Selat
iaitu gabungan Melaka, Pulau Pinag dan
Singapura (NNS)
 jawatan Gabenor di negeri-negeri Selat
diperkenalkan
 Gabenor dibantu oleh Residen Kaunselor
 British memperkenalkan Negeri-negeri Melayu
Bersekutu (NNMB ) iaitu gabungan Perak,
Pahang dan Negeri Sembilan
 Kerajaan diperintah oleh raja berkuasa mutlak
 NNMB ditadbir oleh Residen
 mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan.
 British memperkenalkan Negeri-negeri Melayu
Tidak Bersekutu ( NNMTB )
 NMTB ditadbir oleh penasihat
 Residen dan Penasihat bertanggungjawab
menasihati sultan dalam semua perkara kecuali
hal adat istiadat dan agama Islam
 British memperkenalkan sistem kehakiman Barat
 British memperkenalkan sistem pengutipan cukai
 British membahagikan negeri kepada beberapa
daerah
 British menubuhkan balai polis

f. THAILAND

1. Apakah pengaruhpengaruh Barat yang diperkenalkan oleh Raja Siam untuk memodenkan
Negaranya @ Bagaimanakah Siam berjaya mengekalkan negaranya daripada penjajahan Barat?
MONGKUT CHULALONGKORN
 Perkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis
 Melantik 80 orang penasihat Barat Mesyuarat tertinggi dan Kabinet Menteri
 Penasihat Barat ditugaskan mengetuai jabatan  Melantik juruaudit Britain untuk
dan melatih pegawaipegawai tempatan perbendaharaan Negara
 Membawa penasihat kewangan , pelabuhan  melahirkan pentadbir moden berasaskan tahap
dan polis dari Britain pendidikan
 Penasihat kastam daripada Amerika Syarikat  mengamalkan sistem raja berpelembagaan
 Penasihat ketenteraan dari Perancis  mengurangkan pengaruh golongan pembesar
tradisional dan raja

KESAN-KESAN PENGENALAN SISTEM BIROKRASI BARAT


1. Senaraikan KESAN-KESAN ke atas sistem politik tempatan selepas diperkenalkan sistem birokrasi
Barat bagi negara-negara berikut

KESAN SELEPAS PENGENALAN BIROKRASI BARAT


 merosot pengaruh golongan Datu
Filipina  merosot sistem pemerintah tradisional
 penduduk dikenakan kerahan tenaga
 penduduk dikenakan cukai yang tinggi
 Dinasti Konbaung dihapuskan
 Jawatan pembesar tempatan dihapuskan
 Institusi raja dihapuskan
Burma
 pengaruh golongan agama merosot
 pengaruh raja sebagai penaung sami Buddha diambil alih oleh undang-undang
Barat
 institusi raja diruntuhkan oleh Portugis
 institusi raja dihapuskan oleh Belanda
Tanah Melayu
 sultan hanya berkuasa dalam bidang agama Islam dan adat istiadat Melayu
 Cukai dikutip oleh British

4 | Nota Ting 5
Nasionalisme di Asia Tenggara

1.3.1 FaktorFaktor Kemunculan Nasionalisme

1. Berikan maksud nasionalisme


Nasionalisme ialah perasaan cinta bangsa dan negara yang akan membawa kepada gerakan membebaskan tanah
air daripada segi ekonomi, politik dan budaya asing

2. Senaraikan faktorfaktor yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di Asia Tenggara


 tidak memberi peluang kepada rakyat tempatan dalam sistem
pentadbiran moden
 rakyat kekal dalam sistem ekonomi tradisional yang serba
kekurangan
 sistem ekonomi Barat menindas peribumi
 penjajah mewujudkan jurang sosial dengan penduduk
tempatan
Dasar Penjajahan Barat
 penjajah menganggap mereka berada dalam kelas tersendiri
 penjajah hanya bergaul dengan golongan elit tempatan
/bangsawan/berpendidikan Barat
 dasar keterbukaan penjajah membawa masuk imigran
menimbulkan tidak puas hati
 gologan imigran menguasai ekonomi tempatan

 agama menyatukan rakyat menghadapi penindasan,


Pengaruh Agama kebudayaan Barat dan agama Kristian

 karya sastera dijadikan media menyampaikan mesej sengsara


dan kecewa terhadap penjajah
Karya Kesusasteraan  media sastera berjaya membangkitkan semangat cinta kepada
tanah air.Contohnya Putera Gunung Tahan oleh Pak Sako

 penjajah mengamalkan pilih kasih dalam memberikan


pendidikan
 penjajah mengutamakan sekolah menggunakan bahasa
penjajah
 penjajah hanya memberi pendidikan kepada gologan elit
Sistem Pendidikan
tempatan dan penduduk bandar
 penjajah memperkenalkan sistem pendidikan sekular
 lulusan sekolah tempatan sukar mendapat pekerjaan
berbanding sekolah penjajah

 lahir golongan berpendidikan @ intelektual Barat dan Asia Barat


Kemunculan golongan Intelektual
 pengaruh media seperti akhbar dan majalah yang menyebarkan
idea-idea nasionalis dan perasaan anti penjajah. Contohnya
Pengaruh Media Massa
Ikhwan, Saudara & Majlis

 perkembangan sistem pengangkutan seperti keretapi dan jalan


raya
Perkembangan Sistem
 perkembangan sistem perhubunganseperti telefon & telegraf
Pengangkutan & Perhubungan
yang memudahkan pemimpin bertemu dan berbincang

 pengaruh luar seperti kejayaan Jepun menewaskan China


Pengaruh Luar
 perjuangan Mahatma Ghandi di India

5 | Nota Ting 5
1.3.2 Perkembangan Nasionalisme

1. Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada DUA tahap.


Huraikan ciri-ciri tahap-tahap tersebut

NASIONALISME TAHAP PERTAMA NASIONALISME TAHAP KEDUA


 Penentangan secara terbuka  Penentangan lebih radikal
 Penentangan bersifat setempat  Penentangan sudah berorganisasi/ tersusun/
 Penentangan tidak berorganisasi/ tersusun mempunyai pertubuhan politik
 Isu-isu yang diperjuangkan ialah kebudayaan,  Dipimpin oleh golongan berpendidikan dan
agama dan hak peribumi berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan
 Dipimpin oleh gologan pertengahan berpendidikan dan ilmu Barat
Barat dan Asia Tengah  Matlamat perjuangan menuntut kemerdekaan dan
 Pemimpin menekankan kesedaran politik membentuk kerajaan berdaulat
 Pemimpin menuntut hak-hak mereka
dikembalikan dan taraf hidup diperbaiki
 Tidak meminta kemerdekaan dengan segera

2. Senaraikan bentuk perjuangan nasionalisme tahap pertama dan kedua bagi negara-negara berikut.

i. FILIPINA

FILIPINA TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA


 dipimpin oleh Jose Rizal  dipimpin oleh Andres Bonafacio
Tokoh Pejuang &  disokong oleh golongan pendidikan  perjuangan diteruskan oleh Emilio
Pertubuhan politik Barat Aguinaldo
 menubuhkan Liga Filipina  menubuhkan Katipunan

 menuntut supaya Filipina dijadikan  menyatukan bangsa Filipina


wilayah Sepanyol  mendapatkan kemerdekaan melalui
 bangsa Filipina diberikan hak yang sama revolusi
Isu perjuangan
dinikmati oleh bangsa Sepanyol
 bangsa Filipina diberikan kebebasan
bersuara

 menubuhkan Liga Filipina  menggunakan media cetak menyebarkan


 mendesak Kerajaan Sepanyol fahaman
melakukan pembaharuan daripada segi  menyebarkan fahaman revolusi melalui
politik,ekonomi dan sosial media cetak
 menjadikan Kalayan sebagai akhbar rasmi
pertubuhan Katipunan
LangkahLangkah
 melancarkan revolusi bersenjata untuk
perjuangan
menggulingkan pemerintahan Sepanyol
 Aquinaldo berkerjasama dengan Amerika
untuk menyingkirkan Sepanyol
 Aguinaldo terus melancarkan revolusi
untuk mendapatkan kemerdekaan
daripada Amerika sehingga ditangkap

6 | Nota Ting 5
ii. Indonesia
INDONESIA TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA
 tokoh pejuang wanita iaitu Raden  dipolopori oleh Soekarno
Adjeng Kartini  terdapat partiparti radikal seperti
Tokoh Pejuang &
 pertubuhan Islam Muhamadiyah Sarekat Islam ( SI ), Parti Komunis
Pertubuhan politik
Indonesia (PNI)] & Parti
Nasional Indonesia (PNI)

 menumpukan perhatian kepada  lantang menuntut kemerdekaan


pendidikan sekalipun secara kekerasan
 percaya pendidikan mengubah
nasib rakyat Indonesia
 memajukan pendidikan wanita
melalui novel “Habis Gelap
Timbulah Terang “
 mendedahkan kemunduran rakyat
Isu perjuangan
Indonesia
 mendedahkan penindasan
Belanda ke atas rakyat Indonesia
melalui novel “Penulisan Seorang
Puteri Jawa”
 menyebar Islam sebenar
 menghindari ancaman sekularisme
Barat & agama Kristian

 Raden menulis novel seperti  Seokarno mempengaruhi rakyat


“Habis Gelap Timbulah Terang “ & Indonesia menuntut kemerdekaan
LangkahLangkah “Penulisan Seorang Puteri Jawa”
perjuangan  pertubuhan Muhammadiyah
membina sekolah , klinik dan
masjid

iii. Indochina
INDOCHINA TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA
 dipolopori oleh golongan  Ho Chi Minh,Nguyen Thai Hoc,
Mandarin dan bangsawan Maharaja Bo Dai
 perjuangan juga dijalankan oleh  Parti Viet Nam Qouc Dang Dang
Tokoh Pejuang & golongan menengah pendidikan pimpinan Nguyen Tai Hoc
Pertubuhan politik Barat  Parti Komunis Vietnam pimpinan Ho
 dipimpin oleh Phan Boi Chau Chi Minh
 terdapat parti politik seperti Viet
Nam Quang Phu Hoi ( VPQPH )

 Golongan Bangsawan dan  inginkan kemerdekaan


Mandarin memperjuangkan  inginkan pembaharuan
pemulihan sistem pemerintahan
Isu perjuangan beraja
 golongan pendidikan Barat
memperjuangkan pendidikan
Barat di kalangan rakyat

 Phan Boi Chau melancarkan  perjuangan radikal pimpinan VNQDD


revolusi tetapi gagal dan PKV
 Phan Boi Chau menubuhkan  perjuangan sederhana pimpinan
LangkahLangkah
VPQPH dan melancarkan Maharaja Bao Dai
perjuangan
pemberontakan
 Phan Boi Chau menyebarkan
fahaman dakyah

7 | Nota Ting 5
iv. Burma
BURMA TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA
 golongan sami Buddha seperti  Saya San
Saya San dan U Ba Pe  Aung San
Tokoh Pejuang &
 golongan elit berpendidikan Barat  U Nu
Pertubuhan politik
 Majlis Persatuan Am  Majlis Am Sangha Sametggi
KesatuanKesatuan Burma dan  Parti Dobama Asiaone
Persatuan Belia Buddha  Liga Anti Pemisahan
 Persatuan Belia Buddha  Revolusi pelajar menuntut diwujudkan
memperjuangkan pengekalan sebuah universiti
tradisi Buddha  enggan berpisah dengan India kerana
Isu perjuangan  Persatuan Belia Buddha menganggap perpisahan dengan India
memperjuangkan kemajuan akan melewatkan kemerdekaan
pendidikan kepada rakyat Burma Burma
 gologan Thakin ingin menuntut
kemerdekaan
 membangkitkan semangat  pelajar melancarkan revolusi untuk
LangkahLangkah
nasionalisme melalui isu kasut mendapatkan universiti
perjuangan
 menubuhkan Majlis Persatuan Am  Saya San melancarkan
Kesatuan-Kesatuan Burma pemberontakan

v. Thailand
THAILAND TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA
Tokoh Pejuang &  Nai Pridi Phanomyong, Phibul  Phibul Songram
Pertubuhan politik Songram
 Parti Rakyat
 menghapuskan penguasaan  tidak puas hati cengkaman ekonomi
Isu perjuangan politik oleh kerabat raja oleh orang Barat dan orang Cina
 menentang raja berkuasa mutlak  mendapatkan wilayah-wilayah Siam di
Tanah Melayu dan Indochina
 Nai Pridi menubuhkan Parti rakyat  Phibul meluluskan undang-undang
 parti rakyat melancarkan Revolusi menyekat kebebasan dan penguasaan
Thai yang menamatkan sistem raja ekonomi orang Cina
berkuasa mutlak  Phibul menutup sekolahsekolah Cina
 Phibul mengharamkan akhbar-akhbar
Cina
 Phibul menggalakkan peribumi
LangkahLangkah
terlibat dalam kegiatan ekonomi
perjuangan
 Phibul hanya memberi jawatan
tertinggi dalam kerajaan pada
penganut Buddha
 menukar nama Siam kepada Thailand
bermaksud Tanah Bebas
 bekerjasama dengan Jepun untuk
mendapatkan wilayah di Indochina
dan Tanah Melayu

3. Bagaimanakah imperialis Barat menangani atau mematahkan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

CARA BARAT MENANGANI GERAKAN NASIONALISME


 Jose Rizal dan Emilio Aquinaldo ditangkap
 Jose Rizal dibuang negeri ke Dapitan di Mindanao
FILIPINA
 Jose Rizal dihukum bunuh

 Soekarno ditangkap oleh Belanda


INDONESIA  Belanda mengharamkan Parti Indonesia pimpinan Soekarno

 Perancis memenjarakan Phan Boi Chau


 Perancis mengharamkan parti Viet Nam Qhang Phu Hoi ( VNPQH )
 Perancis menangkap pemimpin seperti Nguyen Tai Hoc
INDOCHINA  mengenakan hukuman bunuh ke atas Nguyen Tai Hoc
 menyekat dan melarang penglibatan Maharaja Bo Dai dalam gerakan
nasionalisme

8 | Nota Ting 5
Bab 2 Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

1. Nyatakan maksud gerakan nasionalisme


Gerakan nasionalisme ialah usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan
supaya bebas daripada kuasa penjajah

2. Huraikan SEBAB-SEBAB penentangan rakyat tempatan terhadap pentadbiran British.


 Dipaksa menjadi menjadi tanah jajahan British
 Dipaksa membayar ufti
 British berhasrat menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingan mereka
 Membenarkan saudagar dari Negeri-negeri Selat menjalankan perlombongan dan perdagangan bijih timah
 British memaksakan menggunakan sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan
 British campurtangan dalam adat resam tempatan
 Pemimpin tempatan hilang kuasa dan pengaruh pentadbiran terhadap kawasan dan anak buah
 Pemimpin tempatan mendapat sokongan anak buah
 Kesetiaan rakyat kepada pembesar

3 Huraikan peristiwa penentangan pemimpin tempatan terhadap British

LOKASI/
PENENTANG INGGERIS SEBAB-SEBAB MENENTANG
TEMPAT
 Tidak bersetuju British meletakkan Naning sebahagian wilayah
British
NANING  Dol Said  Naning dipaksa menghantar 1/10 hasil sebagai ufti
 Mendapat bantuan tentera Yam Tuan Ali Rembau, Syed Shaban dll

 James Brooke berusaha menguasai daerah pedalaman


 Linggir  James Brooke menghalang pelayaran kaum Iban di Sg Saribas

 James Brooke menghapus kaum Iban di Sg Skrang


 Rentap  Orang Iban dianggap lanun
SARAWAK
 menolak penguasaan Brooke di Sg Rajang
 Syarif Masahor  Mereka kehilangan kuasa memungut cukai
 Dato Patinggi  mereka kehilangan kuasa ke atas penduduk tempatan
Abdul Ghafur
 Pihak Syarikat Berpiagam Borneo Utara (SBUB) tidak
menghiraukan kedudukan Mat Salleh
 Mat Salleh  SBUB menduduki kawasan Mat Salleh
SABAH
 SBUB melaksanakan sistem cukai kepala & Surat Perahu
 Pegawai SBUB bersikap kasar kepada penduduk tempatan
 Gabenor Beauford menyerang & membakar kampung Mat Salleh
 Dato Maharaja
 Residen mungkir janji sebagai penasihat
Lela
 pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka
 Sultan Abdullah
 pembesar menolak penguasaan British di kawasan mereka
 Dato Sagor
 British campurtangan dalam adat resam dan pentadbiran
PERAK  Menteri Ngah
tempatan
Ibrahim
 Birch tidak tahu berbahasa Melayu
 Pandak Lam
 Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan
 Seputum
 Pandak Indut
 Yam Tuan Antah
 British menduduki Sg Ujong
Sri Menanti
NEGERI  British menyokong Dato Kelana
 Abdullah Tunggal
SEMBILAN  British menawan Bukit Putus, Jempul & Teraci
( Dato Syahbandar
Sg Ujong )
 Undang-undang British bertentangan dengan sistem politik &
 Dato Bahaman
adat resam tempatan
PAHANG  Tok Gajah
 Undang-undang British menghakis kuasa Dato Bahaman
 Imam Rasul
 Tok Janggut
 British memaksa penduduk tempatan mengguna sistem cukai
KELANTAN  Engku Besar Jeram
 Tuan Ahmad
 tidak puas hati dengan sistem cukai British
 Haji Abdul Rahman
TERENGGANU  tidak puas hati dengan undang-undang Tanah British
Limbong

9 | Nota Ting 5
4. Senaraikan cara cara pentadbiran Inggeris menumpaskan penentangan pemimpin Melayu.

CARA BRITISH MENUMPASKAN PENENTANGAN

NANING  Dol Said ditangkap & dibawa ke Melaka

 Syarif Masahor diserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di


Singapura
SARAWAK
 Datu Patinggi Abdul Ghapur ditangkap Belanda & diserahkan pada
James Brooke

 Dato Maharaja Lela, Seputum, Dato sagor dihukum gantung


PERAK  Sultan Abdullah dibuang negeri ke Pulau Seychelles
 Sultan Ismail dibuang ke Johor

 Dato Syahbandar Abdullah Tunggal dipujuk meletakkan jawatan dan


NEGERI SEMBILAN
berhijrah ke Singapura

 Mayat Tok Janggut diarak ke seluruh Pekan Kota Bharu & digantung
KELANTAN
di pasar

TERENGGANU  Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap & dibuang ke Makkah

5. Jelaskan faktorfaktor yang membangkitkan semangat orang Melayu untuk menghalau penjajah Barat.

 British memperkenalkan sistem politik Barat


 British memusnahkan sistem politik tempatan
Pengenalan Sitem Politik
 British meletakkan residen mengambilalih pentadbiran negeri drp pembesar
Barat
 pembesar diberi pencen & diganti oleh pegawai British
 Perubahan British mencabar sistem tradisi dan menjatuhkan maruah
Perkembangan sistem  British memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris dan sekolah vernakular
pendidikan  lahir golongan Melayu yang mampu berfikir mengenai bangsanya
 British menggalakkan orang luar datang melabur, berniaga, bekerja dan
menetap
 kemasukan buruh asing meningkatkan jumlah imigran
Dasar British  kemasukan buruh asing menimbulkan persaingan dengan penduduk tempatan
 British menumpukan kemajuan di bandar sahaja
 wujud jurang taraf hidup bandar dengan luar bandar
 dasar British memundurkan orang Melayu
 Jepun memperkenalkan konsep “Kawasan Kesemakmuran Asia”
 penduduk Tanah Melayu membenci Jepun kerana kesengsaraan hidup dan
Pendudukan Jepun
kekejaman Jepun
 Penduduk Tanah Melayu membenci penjajah sama ada barat atau timur
 penduduk Tanah Melayu membenci komunis kerana memerintah dengan kejam,
Parti Komunis Malaya  membunuh penyokong Jepun
 menimbulkan konflik perkauman
Kemunculan Mesin Cetak  idea menentang penjajah dapat disebarkan melalui buku, majalah dll
Gerakan PanIslamisme  gerakan intelektual Islam seluruh dunia untuk menentang penjajahan
Sedunia ke atas negara Islam
 terpengaruh dengan gerakan kesedaran politik di Indonesia
 karya penulis Indonesia menjadi bahan bacaan masyarakat Tanah
Melayu
Kesedaran Politik  idea penulis Indonesia mengenai kebebasan politik & penentangan
Serantau penjajahan tersebar luas dan dihayati masyarakat Melayu
 kemasukan orang Indonesia memudahkan penerimaan unsur nasionalisme
Indonesia di Tanah Melayu

6. Beri maksud gerakan PanIslamisme


Gerakan PanIslamisme ialah gerakan intelektual Islam di seluruh dunia untuk mebangkitkan pemahaman tentang
Islam untuk menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam.

10 | Nota Ting 5
7. Huraikan perkembangan gerakan Islah di Tanah Melayu
 Gerakan Islah ialah gerakan mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap
Islam berdasarkan Al Quran dan Hadis.
 bertujuan untuk memajukan umat Islam
 menggesa orang Melayu memajukan ekonomi, pendidikan, & sosial
 menyemat sikap mengkritik penjajah
 mengkritik raja & pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan Melayu
 Akhbar & majalah yang digunakan Al Imam, Neraca, Idaran zaman & Pengasuh
 Mendirikan madrasah untuk belajar
 Memberikan pendidikan Islam meliputi dunia & akhirat
 Menekankan mata pelajaran fardhu ain, ilmu Hisaab dan Bahasa Inggeris
 Memberi peluang pelajar perempuan mendapat pendidikan

8. Gerakan Islah Kaum Muda mendapat tentangan daripada Kaum Tua.


Siapakah Kaum Tua?
 Golongan alim ulama
 mementingkan tentang akhirat sahaja
 mementingkan fardhu ain
 Kaum tua menentang perjuangan Kaum Muda
 Menyekat gerakan Kaum Muda
 tidak membenarkan kegiatan dakwah tanpa kebenaran sultan
 tidak membenarkan risalah Kaum Muda dibawa masuk

2.2.3 Akhbar, Majalah & Novel: Penggerak Kesedaran Kebangsaan.

1. Senaraikan TIGA tokoh penulis yang berjasa membangkitkan semangat kebangsaan melalui
penulisan di akhbar, majalah dan novel.

 Zainal abidin Ahmad ( Zaaba )


 Dato Onn Jaafar
 Abdul Rahim Kajai

2 Media massa seperti akhbar, majalah dan novel menjadi pilihan penulis untuk membangkitkan semangat
nasionalisme.
Senaraikan :
i. TIGA jenis akhbar, majalah dan novel yang digunakan sebagai saluran membangkitkan semangat nasionalisme.
ii. TIGA tema utama yang sering digunakan dalam media massa tersebut

AKHBAR: Warta Malaya, Lembaga Malaya, Warta Negara


 memajukan pendidikan Melayu
 memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi
Sosial
 menggalakan pendidikan untuk anak perempuan

 mengurangkan orang dagang yang mengancam ekonomi Melayu


Ekonomi  menggalakkan niaga di kalangan Melayu
 menggalak orang Melayu berjimat cermat

 mengkritik British mengurangkan kuasa orang Melayu


 menolak pilih kasih British dalam pentadbiran
Politik
 mengkritik raja-raja yang kurang mementingkan rakyat

MAJALAH: Majalah Guru, Pengasuh, Bulan Melayu


 menyeru perpaduan orang Melayu
Majalah Guru
 baiki taraf hidup Melayu
 majukan bahasa dan sastera Melayu
 gesa orang Melayu jauhi sifat buruk
Pengasuh  galak pendidikan orang Melayu
 mentafsirkan masalah orang Islam
 galakkan perpaduan guru perempuan
 galakkan perempuan mendapatkan pendidikan
Bulan Melayu
 galak wanita menjaga kesopanan dan adat timur

11 | Nota Ting 5
NOVEL: Keris Melaka, Anak Mat Lela Gila, Putera Gunung Tahan, Melor Kuala Lumpur
Keris Melaka  hargai tokoh-tokoh penentang penjajah
 cintai tanah air
Anak Mat Lela Gila
 hargai warisan negeri sendiri
 cintai Tanah air
Putera Gunung Tahan
 bangga dengan kebolehan sendiri
 wanita moden pentingkan pendidikan untuk memajukan diri
Melor KualaLumpur
 wanita bebas memilih hala tuju kehidupan

2.2.4 Perjuangan Nasionalisme Oleh Persatuan-persatuan Melayu

1. Jelaskan perkembangan persatuan –persatuan Melayu dalam memperjuangkan nasionalisme Melayu


PERSATUAN
TOKOH TUJUAN PENUBUHAN KEJAYAAN
MELAYU
 dilantik menjadi wakil
Melayu Ahli Majlis
Mohammad Eunos  menjaga
Perundangan Negeri-
Abdullah kepentingan sosio
negeri Selat
Kesatuan Melayu Singapura Tengku Kadir Ali ekonomi penduduk
 memperoleh sebuah
Embok Suloh Melayu Singapura
kawasan
penempatan khas
orang Melayu
 menggalakkan ahli
berkenalan &
bertukar pendapat  organisasinya kemas
memajukan diri & teratur
bangsa  mempunyai
Persatuan Sahabat Pena S.M Zainal Abidin B.A
 menggalakkan perlembagaan sendiri
perpaduan dan  menjadi asas
persaudaraan orang perpaduan Melayu
Melayu seluruh
Semenanjung
 menggabungkan
tenaga intelektual
Persatuan Negeri Melayu
[di Negeri-negeri Melayu  membincangkan
Bersekutu persatuan negeri nasib orang Melayu
Perak, Selangor, Negeri dalam ekonomi,
Sembilan dan Pahang] pendidikan dan
perkhidmatan
kerajaan
Datu Patinggi Abang  menghadiri Kongress
Persatuan Melayu Sarawak
Abdillah Melayu di Singapura
 mengeratkan
perpaduan Melayu
 menggalakkan
Persatuan Kebangsaan Datu Patinggi Abang pendidikan  mendapat sambutan
Melayu Sarawak Abdillah  menjaga budaya dan orang Melayu Kucing
maruah bangsa
 menegak ajaran
agama Islam
 Cawangan Persatuan
Sahabat Pena
Jesselton/Labuan &
Tawau
 ahli terdiri daripada
Cawangan Persatuan
peniaga kecil/guru
Sahabat Pena
sekolah/pegawai
Jesselton/Labuan &
rendah kerajaan
Tawau
 persatuan tidak aktif
kerana kesulitan
perhubungan & taraf
pendidikan rendah

12 | Nota Ting 5
 menjadikan KMM
sebuah badan
 menggalakkan
propaganda Jepun
perpaduan di
 beli Warta Malaya
kalangan pemuda
untuk dijadikan
Melayu
propaganda anti
 meningkatkan tahap
British
Kesatuan Melayu Muda Ibrahim Hj Yaakob pendidikan orang
 KMM mengelilingi
Melayu
Tanah Melayu mencari
 bekerjasama dengan
sokongan
British menghalau
 menyediakan tentera
Jepun
semut untuk
menentang British

2. Kongres Melayu telah diadakan sebanyak dua kali iaitu pada 1939 dan 1940.
Jelaskan hasil kejayaan pertemuan pemimpinpemimpin Melayu dalam Kongres tersebut?
 kemuncak kesedaran kebangsaan orang Melayu menjelang Perang Dunia Kedua
 menggambarkan perpaduan Melayu untuk mengatasi masalah ekonomi & politik
 orang Melayu berjaya mengatasi perasaan kenegerian
 berjaya membincangkan soal kemunduran orang Melayu dalam pendidikan/ekonomi dan layanan pilih kasih British
 tanda sepakat orang Melayu dalam satu gerakan nasionalisme

2.2.5 Gerakan Nasionalisme semasa Pendudukan Jepun

1. Bagaimanakah Jepun berjaya menyekat perjuangan nasionalisme orang Melayu?


 menjalankan Dasar Pemerintahan Ketenteraaan
 haramkan semua akhbar
 menukar semua akhbar tempatan kepada nama Jepun
 semua sekolah menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar
 menerapkan nilai budaya Jepun
 menyekat kebebasan bersuara
 menyokong pertubuhan yang menyokong Jepun

2. Senaraikan aktiviti perjuangan menentang Jepun yang berlaku sepanjang pemerintahan Jepun di Tanah Melayu?

 PKM menubuhkan MPAJA


 disokong oleh British
MPAJA  dibekalkan bantuan senjata
 menjalankan perang gerila ke atas Jepun

 menubuhkan Pasukan Bintang Tiga


Bintang Tiga
 ditubuhkan Force 136
 ahlinya ialah pegawai tadbir Melayu yang bekerjasama dengan British
Force 136  bergerak secara gerila di hutan
 aktif di Kedah, Johor dan Pahang

 ditubuhkan pasukan wataniah


 pasukan sukarela menentang Jepun
Wataniah
 ahlinya ialah guru/pegawai tadbir kerajaan/orang kampung

13 | Nota Ting 5
Bab 3 Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

1. Masyarakat Melayu tradisional dan kuasa British berbeza pendapat mengenai erti KERAJAAN & NEGERI.
Jelaskan perbezaan erti Kerajaan dan Negeri mengikut pandangan Melayu dengan pandangan British.

Sudut pandangan Kerajaan Negeri


 kedudukan raja dianggap  negeri ialah kawasan
tinggi
 raja bertanggungjawab
menjamin keselamatan rakyat
 raja memberi perlindungan
Pandangan Melayu politik kepada rakyat
 sempadan kerajaan ditentukan
dengan kesetiaan rakyat
 rakyat mengakui kuasa raja
 kerajaan yang kuat akan
menakluk kerajaan yang lemah
 konsep kerajaan luput
 kerajaan Melayu dianggap
Pandangan British negeri -
 kerajaan British menetapkan
sempadan setiap kerajaan

2. Apakah maksud bangsa?


Bangsa ialah sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan atau warganegara sesebuah bangsa.

3. Jelaskan maksud konsep Bangsa Malaysia


 terdiri daripada berbilang kaum
 dibentuk melalui satu bahasa kebangsaan
 mengamalkan budaya kebangsaan
 mengamalkan Rukun Negara
 dibentuk hasil perjuangan,pengisian dan pengekalan Kemerdekaan
 proses pembinaan bangsa Malaysia masih berterusan

4. Jelaskan maksud Negara Bangsa


Negara Bangsa bermaksud negara yang mempunyai persamaan rumpun bangsa dan bahasa

5. Apakah maksud “Real Politik”


Real politik bermaksud amalan yang mewajarkan apa sahaja cara seperti tipu helah,kekerasan bersenjata dan
peperangan untuk mencapai matlamat politik

6. Apakah isi kandungan Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow Wilson?


 nasib negara ditentukan oleh rakyat sendiri
 sempadan negara mesti berasaskan bangsa

7. Beri EMPAT contoh negara bangsa yang wujud selepas Perang Dunia Pertama
i. Estonia, ii. Finland iii. Latvia iv. Poland

8. Jelaskan bagaimanakah pembentukan negara bagi negara-negara di bawah

PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA


 orang Itali menghalau orang Austria
 dipimpin oleh Count Camillo Benso di Cavour
 menggunakan amalan Real Politik
ITALI
 mewujudkan kerjasama dengan Napoleon menumpaskan Austria
 membuat pungutan suara rakyat
 menghadiahkan wilayah Venetia kepada Itali
 dipimpin oleh Bismarck
 menggunakan amalan Real Politik
 mengamalkan politik darah dan besi
JERMAN  Bismarck menggunakan pelbagai helah,provokasi, pemalsuan dokumen, penipuan ,
ugutan mencetuskan peperangan
 gunakan isu benci kuasa asing
 rakyat menerima sistem kediktatoran Bismarck

14 | Nota Ting 5
 dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW
 membentuk perlembagaan sebelum membentuk negara
 membentuk Piagam Madinah
MADINAH  menyatukan masyarakat berbilang kaum
 negara dibentuk dengan cara diplomasi,musyawarah dan permaufakatan
 wujud kerjasama antara pemimpin dengan pemimpin dan rakyat dengan rakyat

9. Huraikan perbezaan dalam pembentukan sesebuah negara mengikut pandangan Barat dengan pandangan
Islam.

BARAT ISLAM
 mewujudkan negara yang mempunyai persamaan rumpun
bangsa dan bahasa
 menggunakan amalan yang mewajarkan apa sahaja cara  negara dibentuk dengan cara diplomasi,
seperti tipu helah,kekerasan bersenjata dan peperangan musyawarah dan permaufakatan
untuk mencapai matlamat politik  wujud kerjasama antara pemimpin dengan
 percaya nasib negara ditentukan oleh rakyat sendiri pemimpin dan rakyat dengan rakyat
 sempadan negara mesti berasaskan bangsa
 mengamalkan politik darah dan besi

10. Bagaimanakah pula negara anda iaitu Malaysia dibentuk?


 dibentuk oleh pemimpin yang bijak
 tidak melibatkan pertumpahan darah
 kemerdekaan dicapai secara rundingan
 kemerdekaan dicapai secara Pakatan Murni
 kemerdekaan dicapai secara tolak ansur antara tiga kaum
 hasil pandangan jauh pemimpin

11. Huraikan ciri-ciri negara dan bangsa

CIRI NEGARA DAN BANGSA


 mempunyai penduduk
 mempunyai sempadan
 mempunyai pemerintah
NEGARA  institusi pemerintahan yang tersusun
 institusi yang membuat keputusan politik
 institusi yang menguatkuasa undang-undang dan peraturan kerajaan

 merujuk pada sekumpulan manusia yang diam dalam sesuatu wilayah


BANGSA  mempunyai persamaan bahasa, adat resam, kesenian & pengalaman sejarah.

 institusi yang mengubal dan melaksana Undang-undang


 merujuk kepada semua badan yang membuat, mentafsir dan melaksanakan dasar-
dasar
KERAJAAN
 bertindak sebagai pengaman
 bertindak sebagai penentu arah sesebuah kerajaan

 peraturan tertinggi bertulis atau tidak bertulis


 peraturan yang menjadi rujukan mentadbir dan memerintah negara
PERLEMBAGAAN
 menjamin perlindungan kepada rakyat

15 | Nota Ting 5
12. Huraikan ciri-ciri Negara dan Bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka

CIRI NEGARA BANGSA DALAM KESULTANAN MELAYU MELAKA


 mempunyai wilayah taklukan yang luas
WILAYAH PENGARUH  empayarnya meliputi seluruh Semenanjung Tanah Melayu dan seluruh Timur
Sumatera
KEDAULATAN  raja mempunyai kedaulatan
 bebas daripada campur tangan kuasa luar
 kesultanan Melayu Melaka mempunyai nobat
 mempunyai alat regalia seperti Tengkolok di Raja, Pending dan kalung
 mempunyai warna diraja seperti warna kuning
LAMBANG
 mempunyai bahasa istana seperti Tunku, Patik, Beta
 mempunyai undang-undang bertulis seperti undang-undang Laut Melaka dan
Hukum Kanun Melaka
 mempunyai adat istiadat istana dan protokol
 rakyat taat kepada raja
RAKYAT
 rakyat pertahankan negara
 rakyat hadir pada adat istiadat kerajaan
 raja merupakan kuasa tertinggi
KERAJAAN
 raja dibantu oleh empat pembesar
 pembesar menjamin kesentosaan sistem pemerintahan

13. Jelaskan undang-undang bertulis yang diamalkan di zaman kesultanan Melayu Melaka.

HUKYUM KANUN MELAKA UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA


 dipengaruhi unsur adat dan agama Islam
 dipengaruhi unsur adat dan Islam
 mengandungi 44 fasal
 menyentuh tatacara pelayaran di laut
 menyentuh bidang kuasa raja
 menyatakan tangungjawab pengawal kapal
 menyentuh bidang kuasa pembesar
 menyatakan aturcara pelayaran
 menyentuh pantang larang di kalangan
 menyatakan tatacara peniagaan di laut
masyarakat
 menjelaskan bidang kuasa nakhoda kapal
 menyatakan hukuman terhadap kesalahan
 menjelaskan hukuman jenayah di laut
jenayah awam, Undang-undang keluarga

14. Huraikan pengaruh Kesultanan Melayu Melaka ke atas negeri-negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang.
 Negeri Johor, Perak dan Pahang menggunakan sistem pemerintahan kesultanan Melayu Melaka
 menggunakan adat istiadat Melayu Melaka
 mengamalkan agama Islam
 menggunakan bahasa Melayu
 negeri tersebut diasaskan oleh kerabat diraja Melaka
 semua negeri tersebut menggunakan gelaran sultan
 mengamalkan sistem perwarisan takhta
 mementingkan jurai keturunan sebelah bapa
 mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan
 kitab undang-undang disalin dan dipinda berdasarkan Hukum Kanun Melaka

15. Halkan mengenai undang-undang Tubuh Kerajaan Johor


 diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar
 merupakan perlembagaan bertulis
 digubal supaya membentuk negara demokrasi menggantikan pemerintahan raja berkuasa mutlak
 Undang-undang ini berjaya memantapkan kerajaan Johor
 digubal untuk menghalang penjajahan Inggeris
 peraturan yang lengkap dan teratur
 menyatakan waris sultan Johor mestilah keturunan sultan
 mengiktiraf orang Melayu sebagai rakyat Johor
 mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi Johor
 diasaskan mengikut perlembagaan Barat
 raja dilantik mestilah berbangsa Melayu
 raja mestilah lelaki
 raja mestilah beragama Islam
 raja mestilah waris pemerintah Johor

16 | Nota Ting 5
 Raja, Menteri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa/kerajaan lain
 raja berhak memilih Menteri Besar
 Jemaah Menteri berhak memilih jawatan Naib Menteri Besar dengan persetujuan raja
 Majlis Mesyuarat dibahagi dua iaitu Majlis Negeri dan Jemaah Menteri
Majlis Negeri
 Majlis Negeri mempunyai kuasa perundangan
 dipengerusikan oleh Menteri Besar
 Jemaah Menteri mempunyai kuasa perlaksanaan
 membantu raja dan Jemaah Menteri mentadbir negeri dan rakyat
Jemaah Menteri
 merupakan ahli majlis negeri
 mempunyai lapan hingga dua belas orang pegawai kerajaan
 mereka berbangsa Melayu
 mereka beragama Islam
 merupakan rakyat Johor
 setiap menteri mesti mengangkat sumpah
 setiap menteri mesti memberi taat setia kepada Raja dan Kerajaan Johor
 Jemaah Menteri bersidang sebulan sekali atau bila diminta oleh Raja atau Menteri Besar atau Naib Menteri Besar
atau dengan permintaan tiga orangahli Jemaah Menteri

16. Halkan mengenai Sistem Jemaah Menteri yang diamalkan di Kelantan


 diamalkan sejak pemerintahan Sultan Muhammad I
 bertujuan melicinkan pentadbiran dan pemerintahan Kelantan
 mengandungi lapan Badan Jemaah Menteri
 setiap badan dianggotai empat pembesar
 Sultan Muhammaad II menyingkir golongan pembesar keturunan raja
 dibantu oleh golongan pembesar bergelar Nik dan Wan

17. Jelaskan tugas-tugas Jemaah Menteri di Kelantan


 Jemaah menteri raja : mengurus perkara dan urusan bukan rahsia
 Jemaah menteri Istana : menguruskan istiadat diraja dan istiadat rasmi di seluruh Kelantan
 Jemaah Menteri Keadilan
Dan Kehakiman : mengendalikan urusan keadilan dan kehakiman
 Jemaah Menteri Dalam Negeri : menjaga keamanan negeri
 Jemaah Menteri Luar : menguruskan dasar dan hal ehwal luar negeri
 Jemaah Menteri Perbendaraan : mengendalikan harta bendadan hasil mahsul
 Jemaah Menteri Peperangan : menguruskan pertahanan dan keamanan negeri
 Jemaah Menteri Pentadbiran
Dan Pengimarahan Negeri : menguruskan kemajuan dan pembangunan negeri

18. Huraikan mengenai undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu


 menggambarkan kebijaksanaan pemerintah Terengganu
 sebagai benteng mengekalkan kedaulatan Terengganu
 diperkenalkan oleh Sultan Zainal Abidin III
 Undang-undang ini berasaskan undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
 diperkenalkan untuk menghalang British meluaskan kuasa di Terengganu
 Undang-undang ini masih mengekalkan sistem monarki
 Meletakkan agama Islam sebagai agama negeri
 Pemerintahan beraja bercorak perlembagaan
 Raja mestilah beragama Islam.
 raja mesti berbangsa Melayu
 raja mestilah lelaki
 raja mestilah waris sultan Terengganu
 sultan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri
 menteri mestilah beragama Islam, Melayu, rakyat Terengganu serta mengaku taat setia kepada Sultan dan
Kerajaan.
 melarang waris sultan dan menteri khianati pemerintah dan menyerahkan negeri kepada kuasa lain.

19. Huraikan peranan Majlis Mesyuarat Kerajaan


 diketuai Menteri Besar
 membantu Sultan dan Jemaah Menteri mentadbir negeri
 menjaga keamanan negeri
 menggubal undang-undang dan peraturan negeri
 menjaga kebajikan rakyat
 menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri lain

17 | Nota Ting 5
22. Halkan mengenai sistem pentadbiran berdasarkan Adat Perpatih di Negeri Sembilan
 mengamalkan pemerintahan Adat Perpatih iaitu kedaulatan di tangan Rakyat
 lantikan pemimpin dibuat daripada peringkat bawah iaitu Anak Buah, diikuti Buapak, Lembaga, Undang dan
Yang Di pertuan Besar tidak berhak melantik pembesar
 Yang diPertuan Besar merupakan pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan
 setiap keputusan Yang diPertuan Besar adalah hasil perbincangan Yang Dipertuan Besar dengan Undang
 Negeri Sembilan dibahagikan kepada Empat jajahan atau Luak iaitu Luak Rembau, Luak Sungai Ujong,Luak Jelebu
dan Luak Johol.
 Ketua setiap Luak ialah Undang yang dilantik oleh Lembaga
 Undang bertanggungjawab melantik Yang diPertuan Besar
 Di bawah Undang ialah Lembaga
 Lembaga dilantik oleh Buapak
 Setiap Lembaga bertanggungjawab kepada suku masing-masing.
 Lembaga berkuasa memilih individu yang layak menjadi Undang

 Buapak merupakan Ketua Perut


 Buapak menjadi tempat rujukan setiap masalah yang berkaitan adat

18 | Nota Ting 5
BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

1. Jelaskan SEBAB-SEBAB Kerajaan British ingin memperkenalkan Malayan Union.


 persediaan Tanah Melayu membentuk kerajaan sendiri
 untuk melicinkan pentadbiran
 untuk menjimatkan kos pentadbiran
 membentuk bangsa Malayan Union
 supaya golongan pendatang lupa asal usul mereka
 supaya golongan pendatang taat setia kepada Malayan Union
 memastikan sumber tenaga dan pelaburan British tidak terbantut
 menjamin penguasaan ekonomi di Tanah Melayu secara berterusan
 mengurangkan kuasa politik orang Melayu

2. Apakah yang anda faham mengenai Malayan Union?


 semua negeri-negeri Melayu disatukan
 Singapura diasingkan
 Malayan Union ditadbir oleh Gabenor British
 dibentuk Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union
 kerakyatan secara sama rata atau Jus Soli
 raja-raja hanya membincangkan soal agama Islam & adat istiadat Melayu
 dilantik Pesuruhjaya British di setiap negeri sebagai ketua pentadbir
 pentadbirannya berpusat di London
 Malaya Union menolak tradisi dan sistem politik Melayu

3. Apakah maksud Jus Soli


 memberi kerakyatan kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu & Singapura
 kerakyatan kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas
 tinggal tetap selama 10 hingga 15 tahun
 kerakyatan diberikan jika bawah 18 tahun tetapi merupakan anak warganegara
 kerakyatan kepada semua rakyat British daripada tahan jajahan

4. Kenapakah orang Melayu menentang penubuhan Malayan Union?

 sultan diugut diturunkan takhta jika enggan menurunkan tandatangan


 sultan tidak diberikan masa yang cukup untuk berunding
Faktor Sultan
 terdapat Sultan yang menurunkan tandatangan atas dasar setia kawan

 Malayan Union menghakis kuasa raja


 Raja hanya menjadi ahli Majlis tanpa sebarang kuasa
Faktor Orang Melayu
 raja hilang takhta dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu

 zakat dipungut oleh Gabenor Malayan Union


 Raja bukan lagi ketua agama Islam
Faktor agama Islam
 bimbang Islam akan tercabar

 pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang asing


 dasar ini mengancam status quo orang Melayu
Faktor Kerakyatan  Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil
 bimbang ekonomi dan pendidikan Melayu menjadi mundur

 bimbang hilang warisan tamadun Melayu


Faktor Warisan  Malayan Union menghapuskan sejarah yang dibina oleh Kerajaan Melaka

19 | Nota Ting 5
5. Penubuhan Malayan Union juga mendapat sokongan daripada beberapa pihak
Senaraikan golongan yang menyokong penubuhan Malayan Union dan nyatakan alasan-alasan mereka
menyokong penubuhan Malayan Union

ALASAN MENYOKONG
ORANG DAGANG
 Orang asing yang datang ke
Tanah Melayu mencari nafkah
dan tidak berhasrat menetap
di Tanah Melayu
ORANG MELAYU RADIKAL
 dapat melicinkan pentadbiran
 Orang Melayu yang menolak
 menghapuskan dasar-dasar pelindungan kepada orang Melayu
sistem feudal
 mereka dapat mengekalkan kerakyatan masing-masing
 memandang Indonesia sebagai
 percaya janji British akan memerdekakan Tanah Melayu
sumber inspirasi
 menyokong penubuhan
Melayu Raya
 menyokong gabungan dengan
Indonesia Raya
 berasal dari Indonesia

 Parti Kebangsaan Melayu  pemerintan Malayan Union bersifat Barat


Malaya (PKMM)  Malayan Union menghapuskan sistem feudal
 Angkatan Pemuda Insaf (API)  Malayan Union tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu
 Angkatan Wanita Sedar  yakin konsep republik dapat diwujudkan
(AWAS)  yakin konsep Melayu Raya diwujudkan
 Barisan Tani Malaya ( BATAS )  pentadbiran Islam dipermudahkan

 British ialah kuasa besar


Pegawai tadbir Melayu
 British kuasa cekap membangunkan Tanah Melayu

6. Jelaskan cara-cara yang digunakan oleh orang Melayu untuk menghalang penubuhan Malayan Union
 membantah melalui akhbar seperti Utusan Melayu & Majlis
 demontrasi semasa Harold Mac Micheal meminta tandatangan sultan
 menghidupkan semula persatuan-persatuan Melayu
 hantar telegram dan surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan
 Datuk Onn menyeru orang Melayu berkongres
 menubuhkan Persatuan Melayu Bersatu (UMO)
 mengadakan Konges Melayu 1946
 menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) untuk menentang Malayan Union
 membantah pengisytiharan Malayan Union melalui Kongres Melayu Kedua
 mengadakan rapat umum di setiap bandar besar
 raja-raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar sebagai bantahan

7. Apabila Malayan Union mendapat tentangan orang Melayu, maka British telah
bersetuju memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948.
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan British bersetuju membentuK Persekutuan Tanah Melayu?

 sikap tegas orang Melayu membantah Malayan Union


 wujud perpaduan antara golongan raja dan rakyat
 orang Melayu berjaya mendesak dan memujuk British
 sokongan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu
 Bekas pegawai British menolak dasar menjajah semula oleh British
 sokongan daripada pegawai tinggi British seperti Sir Edward Gent
 sikap politik sederhana orang Melayu
 orang Melayu tidak mengangkat senjata
 Umno dan Raja-raja Melayu hanya meminta rundingan menolak Malayan Union
 Orang Melayu tidak menuntut kemerdekaan
 British bimbang Melayu dipengaruhi gerakan politik Indonesia
 Piagam Atlantik 1945 tidak menggalakkan penjajahan baru tetapi meminta negara jajahan diberi latihan
berkerajaan sendiri

20 | Nota Ting 5
8. Persekutuan Tanah Melayu merupakan cadangan bentuk negara yang akan menggantikan Malayan Union.
Huraikan LIMA perkara yang menjadi tuntutan orang Melayu yang perlu ada di dalam
Persekutuan Tanah Melayu .

 menolak struktur dan prinsip Malayan Union


 inginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-negeri Melayu Bersekutu
 menolak kerakyatan secara terbuka
 meminta dipulihkan dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dan orang Melayu
 meminta Raja-raja Melayu diakui semula sebagai ketua negeri-negeri Melayu

9. Cadangan Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu untuk menggantikan Malayan Union juga mendapat bantahan
daripada golongan tertentu.

a. Senaraikan golongan yang menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu


b. Jelaskan kenapakah golongan ini menentang
c. Senaraikan cara golongan ini menyuarakan bantahan mereka

 Orang Dagang
GOLONGAN PENENTANG
 golongan radikal Melayu
 Jawatankuasa Eksekultif tidak mewakili semua pihak
 jawatankuasa Eksekultif tidak diwakili orang dagang
SEBAB-SEBAB MENENTANG
 mereka menuntut sebuah republik
 mereka menuntut kemerdekaan penuh
 menubuhkan Majlis Tindakan Bersama Seluruh Malaya untuk
menentang British dan UMNO
 menubuhkan Pusat Tenaga Rakyat
CARA PENENTANGAN
 mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik,demontrasi dan
mogok
 mencadangkan Perlembagaan Rakyat

10. Huraikan kandungan PERLEMBAGAAN RAKYAT seperti yang dicadangkan oleh Dr Burhanuddin al Helmy.

 Singapura disatukan dengan Tanah Melayu


 Sebuah kerajaan pusat dan Majlis-Majlis Negri akan dipilih
 Raja-raja Melayu akan mempunyai kuasa dan bertanggungjawab kepada rakyat
 keistimewaan orang Melayu dikembalikan
 adat istiadat dan agama Islam dikawal oleh orang Melayu
 kerakyatan sama rata
 warna bendera ialah merah dan putih
 bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi
 pertahanan menjadi tanggungjawab bersama British dan Tanah Melayu
 warganegara dipanggil Melayu

11. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditandatangani pada 1Januari 1948 di antara Raja-raja
Melayu dengan British di King’ House, Kuala Lumpur.
Jelaskan isi kandungan Persekutuan Tanah Melayu 1948 tersebut

 sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan sebelas buah negeri


 PTM diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British
 konsep Raja Berperlembagaan diwujudkan
 dibentuk Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
 Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa orang Melayu
 syarat kerakyatan diperketatkan
 prinsip Jus Soli untuk rakyat Raja Melayu dan rakyat British di Negeri Selat ( Pulau Pinang dan Melaka)
 British akui pertuanan Melayu
 institusi raja dikekalkan dengan bidang kuasa
 British masih menguasai Tanah Melayu
 berlaku perkongsian kuasa antara Majlis Raja-Raja dan Pesuruhjaya Tinggi di peringkat pusat

21 | Nota Ting 5
12. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu melibatkan golongan Raja dan golongan rakyat.
Halkan mengenai tokoh-tokoh raja dan rakyat yang terlibat berserta tuntutan mereka dalam penubuhan
Persekutuan Tanah Melayu 1948.

Sultan
 menuntut supaya kuasa Raja-raja Melayu dikembalikan
 dikekalkan perlindungan ke atas rakyat Melayu
Sultan Badlishah ( Kedah)
 menuntut ketuanan Melayu dipelihara
Sultan Abdul Aziz ( Perak )

Rakyat Biasa

Dato Onn Jaafar


 mendesak British melindungi kepentingan orang Melayu dan Raja Melayu
( Menteri Besar Johor),
Dato Nik Ahmed Kamil
( Menteri Besar Kelantan )

13. Apakah maksud Perlembagaan 1941 Sarawak


 perlembagaan bertulis pertama di Sarawak
 VynerBrooke berjanji memberikan kerajaan sendiri kepada Sarawak
 kuasa mentadbir diberikan pada Majlis Negeri
 ahli Majlis dilantik oleh Raja Sarawak

14. Kenapakah rakyat Sarawak bangun menentang British pada 1946?


 rakyat Sarawak dipaksa menerima penjajahan British secara mutlak
 James Brooke menyerah Sarawak kepada British sebagai Tanah Jajahan Mahkota
 penyerahan Sarawak bercanggah dengan Perlembagaan 1941
 Sarawak diserah tanpa berunding dengan wakil rakyat tempatan
 mesyuarat penyerahan hanya disokong oleh anggota bukan bumiputera dan pegawai British

15. Jelaskan penentangan rakyat Sarawak terhadap peristiwa penyerahan Sarawak kepada
British.
 pemimpin tempatan membantah seperti Datu Patinggi abang Hj Abdillah ( Ketua Masyarakat Melayu Sarawak ),
Persatuan Melayu Sarawak ( PMS )
 Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak ( PKMS ) menentang secara terbuka
 kaum ibu dalam PKMS berdemontrasi
 kaum ibu juga menghantar surat bantahan
 seramai 338 kakitangan awam meletak jawatan
 wujud pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan golongan muda
 wujud kumpulan Rukun 13
 Sir Duncan Steward ( Gabenor Sarawak ) ditikam oleh Rosli Dhobi

16. Apakah tindakan kerajaan British terhadap penentangpenentang mereka di Sarawak?


British mengeluarkan Surat Pekeliling Bilangan 9 sebagai amaran kepada kakitangan kerajaan yang meletak jawatan
Rosli Dhobi dihukum gantung

17. Jelaskan reaksi rakyat Sabah terhadap peristiwa penyerahan Sabah kepada British pada 1946?
 rakyat Sabah dipaksa menerima penjajahan British secara mutlak
 Syarikat Berpiagam Borneo Utara ( SBUB) menyerah Sabah kepada British sebagai Tanah Jajahan Mahkota
 tiada terdapat tentangan daripada penduduk Sabah
 persatuan-persatuan di Sabah bersifat sederhana
 persatuan-persatuan di Sabah hanya bersifat sosio-ekonomi seperti Persatuan Melayu Jeselton dan Persatuan
Melayu Labuan
 kegiatan membangkitkan kesedaran berpolitik lembab, tidak berkesan dan berpecah-belah.

22 | Nota Ting 5
BAB 5 PEMBINAAN NEGARA & BANGSA YANG MERDEKA

1. Beri maksud konsep-konsep berikut:


 Sitem Ahli ialah sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain
Sistem Ahli menerajui pemerintahan Tanah Melayu

 Pakatan Murni ialah usaha semua kaum menghasilkan kerjasama dan tolak
Pakatan Murni ansur politik melalui rundingan

 Majlis Raja-raja Melayu ialah sebuah badan yang dianggotai sembilan orang
Raja Melayu yang
Majlis Raja-raja Melayu
 memerintah Negeri-negeri Melayu

 Kedudukan Istimewa orang Melayu ialah dasar yang melindungi orang Melayu
Kedudukan Istimewa Orang
dan Bumiputera dalam bidang perniagaan dan pendidikan
Melayu

2. Huraikan ciri-ciri Sistem Ahli


 terdiri daripada sembilan anggota iaitu lima penduduk Tanah Melayu dan Empat pegawai Inggeris
 anggota Sistem Ahli dipanggil ahli
 dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Raja-raja Melayu
 satu sistem kabinet bayangan
 ahli dilantik berdasarkan tokoh masyarakat dan pegawai tadbir
 ahli akan dikawal oleh Pesuruhjaya Tinggi British
 ahli ditugaskan menjaga satu portfolio mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan
 ahli akan menguruskan pentadbiran harian jabatan tersebut
 ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan jabatannya untuk dibentang dalam Majlis
Perundangan Persekutuan ( MPP )
 merupakan tapak asas melatih orang tempatan berkerajaan sendiri
 merupakan proses perpaduan kaum
 satu pendedahan baik untuk mentadbir kerajaan kepada penduduk tempatan

3. Kenapakah Sistem Ahli dianggap penting kepada negara?


 merupakan tapak asas melatih orang tempatan berkerajaan sendiri
 merupakan proses perpaduan kaum
 satu pendedahan baik untuk mentadbir kerajaan kepada penduduk tempatan

4. Senaraikan portfolio yang terdapat dalam sistem ahli


 Ahli Dalam Negeri pimpinan Dato Onn Jaafar
 Ahli Ekonomi pimpinan O.A spencer
 Ahli Pertanian dan Perhutanan pimpinan Tunku Yaacob
 Ahli Kesihatan pimpinan Dr Lee Tiang Keng
 Ahli Pelajaran pimpinan Dato EEC Thuraisinggam
 Ahli Perindustrian dan Hubungan Sosial pimpinan J.D Hodgkinson
 Ahli Perumahan dan Kerja Raya pimpinan J.D Mead
 Ahli Tanah, Perlombongan dan Perhubungan pimpinan Dato Mahmud Mat

5. Huraikan usahausaha yang dilakukan untuk mewujudkan Pakatan Murni di kalangan penduduk berbilang kaum
di Tanah Melayu

Langkah 1  menubuhkan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum


Jawatankuasa Hubungan Antara  dianggotai Melayu (UMNO ) dan Cina (MCA)
Kaum [JAK]  rundingan antara UMNO dengan JAK dilaksanakan
 JAK bersetuju menubuhkan Lembaga Pembangunan Industri Desa
(RIDA ) untuk memajukan ekonomi Melayu luar bandar
 JAK bersetuju memberi kerakyatan pada imigran dengan syarat ibu
atau bapa telah menjadi rakyat Tanah Melayu
 akan diadakan pilihanraya pada masa yang sesuai

Langkah II  UMNO membuka keahlian kepada bukan Melayu


Pembukaan Keahlian UMNO
Langkah III  Dato Onn menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya
Menubuhkan Parti Kemerdekaan  menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti
Malaya  Parti Kemerdekaan Malaya terbuka kepada semua kaum yang
inginkan Kemerdekaan

23 | Nota Ting 5
Langkah IV  ditubuhkan Persidangan Kebangsaan 1953 oleh Gabenor Jeneral Asia
Penubuhan Persidangan Tenggara iaitu Sir Malcolm McDonald
Kebangsaan 1953  bertujuan mengurangkan perkauman melalui kerjasama politik

Langkah V  Tunku Abdul Rahman menganjurkan konvensyen Kebangsaan


Konvensyen Kebangsaan bersama bersama parti MCA dan parti-parti lain
MCA  Konvensyen ini telah menjadi asas penubuhan Parti Perikatan

6. Apakah manifesto Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955?
 mencapai kemerdekaan dalam tempoh empat tahun
 mewajibkan pendidikan
 menjadikan perkhidmatan awaam bercorak tempatan
 menjaga hak asasi manusia
 melindungi Raja-raja Melayu sebagai Raja Beperlembagaan

7. a. Senaraikan nama-nama yang menyertai rombongan rundingan kemerdekaan ke London


b. Apakah hasil kejayaan rundingan tersebut

ROMBONGAN KEMERDEKAAN KE LONDON


 Tunku Abdul Rahman
 Dr Ismail Abdul Rahma
 Dato Abdul Razak Hussei
 Kolonel H.S Lee
Empat Wakil Sultan
SENARAI NAMA
 Dato Panglima BukitGantang
 Dato Nik Ahmed Kamil
 En Abd Aziz Majid
 Dato Mohd Seth

 dibentuk suruhanjaya bebas mengkaji perlembagaan


KEJAYAAN  memberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957

8. Apakah maksud Suruhanjaya Reid


 dibentuk untuk membicangkan dan menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merdeka
 diketuai oleh Lord Reid (hakim British / pengerusi), Sir Ivor Jenning ( England ), Sir William McKell ( bekas
Gabenor Jeneral Australia), Tuan B. Malik ( Hakim Mahkamah Tinggi India ) dan Tuan Abdul Hamid (Pakistan )
 mempertimbangkan Isu-isu seperti isu kedudukan Raja-raja Melayu & hak Istimewa Orang Melayu
 menerima 131 memorandom
 memberi perhatian kepada cadangan Parti Perikatan
 cadangan SuruhanJaya Reid dikeluarkan pada Februari 1957
 Parlimen British menerima cadangan pada Mei 1957
 cadangan ini disahkan oleh Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan Tanah Melayu pada 17 Ogos 1957

9. Huraikan isiisi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang melahirkan perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu 1957
 terbentuk Kerajaan Persekutuan
 memisahkan kuasa Persekutuan dengan kuasa negeri
 wujud Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
 wujud institusi Raja Berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara
 wujud tiga jenis kerakyatan iaitu secara Kuat Kuasa Undang-undang, permohonan dan Naturalisasi
 Konsep Jus Soli diterima
 agama Islam menjadi agama rasmi Persekutuan
 Tanah Simpanan Melayu dikekalkan
 bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan
 Yang diPertuan Agong menjadi ketua negara
 kerajaan mengamalkan demokrasi berparlimen
 Dewan Rakyat dan Dewan Negara di bawah kuasa parlimen
 di peringkat negeri Menteri Besar pelaksana pentadbiran
 Menteri Besar dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO

24 | Nota Ting 5
10. Bagaimanakah orang Melayu boleh menerima konsep Jus Soli dalam Persekutuan Tanah Melayu?
 diterima melalui tolak ansur atau pakatan murni
 orang Melayu menerima dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan Istimewa Orang Melayu
dalam Perlembagaan Persekutuan
 menerima Islam sebagai agama rasmi
 menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

11. Lengkapkan maklumat mengenai tokohtokoh kemerdekaan di bawah


a. Tun Abdul Razak
b. Tun H.S Lee
c. Tun V. Sambanthan

 merupakan Timbalan Presiden UMNO


 merupakan Timbalan Perdana Menteri
 perunding dalam tuntutan kemerdekaan dalam menyiapkan Perlembagaan
Kemerdekaan
TUN ABDUL RAZAK BIN HUSSEIN
 menjadi Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956
 bertanggungjawab menggubal sistem pendidikan kebangsan negara
 dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 1970

 tokoh masyarakat Cina iaitu parti MCA


 memulakan kerjasama mewujudkan Parti Perikatan
TUN H.S LEE
 bekerjasama dengan UMNO dan MIC untuk mendapatkan kemerdekaan

 wakil masyarakat India


 presiden parti MIC
TUN V. SAMBANTHAN  menyokong dasar kerjasama antara kaum
 menyeru masyarakat India memberi kesetiaan penuh kepada Tanah Melayu

12. Huraikan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957


 membolehkan kerajaan demokrasi berkonsepkan Raja Berperlembagaan dibentuk
 disokong oleh pemimpin Melayu dan Bukan Melayu
 lahir perpaduan yang jitu dalam Persekutuan Tanah Melayu
 memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir negara mengikut acuan Sendiri
 setiap kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang merdeka
 perbezaan warna kulit, bahasa dan bangsa telah diketepikan
 rakyat menikmati hasil Perlembagaan Tanah Melayu 1957

25 | Nota Ting 5
Bab 6 Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

1. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong kepada cadangan pembentukan Malaysia

Faktor Komunis  Gagasan Malaysia dianggap menjadi benteng menghadapi ancaman komunis
 pembentukan Malaysia akan mempercepatkan kemerdekaan Singapura, Sarawak,
Faktor Kemerdekaan
Sabah dan Brunei kerana dalam tempoh dua tahun Malaysia akan ditubuhkan
Faktor Dekolonisasi  diharap dapat memberikan kesabilan politik di Asia Tenggara
 dapat mewujudkan pasaran luas
 dapat menggalakkan pelaburan
Faktor Ekonomi  dapat memperkembangkan industri pertanian
 kerjasama serantau dapat memanfaatkan sumbersumber yang ada

 untuk mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di kalangan anggota


Faktor sosial  untuk memajukan negeri-negeri belum membangun seperti Sabah & Sarawak

2. Jelaskan reaksi dalam negeri atau reaksi rakyat / Parti politik Persekutuan Tanah Melayu,Singapura, Sabah
Sarawak dan Brunei terhadap cadangan penubuhan Malaysia

 rakyat melihat sebagai satu usaha murni membantu dan memimpin negara
anggota
Persekutuan Tanah
 kebanyakan parti politik menyokong idea penubuhan seperti UMNO
Melayu
 Parti PAS dan Parti Sosial meminta idea ini dirundingkan dengan rakyat

Sokongan
 Lee Kuan Yew dan Parti PAP menyokong idea penubuhan Malaysia
 Lee bimbang kekuatan Parti berhaluan kiri
 Majlis Undangan Negeri Singapura meluluskan idea penggabungan
 hasil referendum didapati pengundi Singapura memilih pengabungan
Singapura
Menentang
 Parti Sosial /Parti Buruh dan Parti Rakyat menentang pengabungan
 menganggap penggabungan satu penjajahan baru
 menuntut pandangan rakyat Singapura diperoleh

Sokongan
 di peringkat awal menentang
 menentang kerana belum yakin memerintah sendiri
 menentang kerana inginkan kemerdekaan terlebih dahulu
 Parti Perikatan Sarawak (PANAS,SNAP,BERJASA, SCA dan PESAKA ) menyokong
Sarawak
penubuhan Malaysia

menentang
 tentangan daripada Parti Bersatu Rakyat Sarawak ( SUPP )

Sokongan
Sabah  Semua parti dan Parti Perikatan menyokong pembentukan Malaysia
 membuat tuntutan iaitu Perkara 20
Sokongan
 Sultan Brunei menyokong penubuhan Malaysia
 Baginda membentuk satu suruhanjaya meninjau pendapat rakyat Brunei

Brunei Menentang
 A.M Azahari menentang
 beliau ingin menubuhkan Persekutuan Borneo
 beliau melancarkan pemberontakan di Sarawak, Brunei dan Sabah

26 | Nota Ting 5
3. Apakah alasanalasan golongan penentang cadangan pembentukan Malaysia di Sabah dan Sarawak?
 bimbang Sabah dan Sarawak dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu
 kaum bukan Melayu dan peribumi bimbang akan hilang identiti
 mereka inginkan kemerdekaan terlebih dahulu
 bimbang sumber ekonomi dikuasai Persekutuan Tanah Melayu
 inginkan kemajuan ekonomi dan sosial

4. Kenapakah rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju untuk bergabung membentuk Gagasan Malaysia?
 usaha kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu menjelaskan Gagasan Malaysia
 Persekutuan Tanah Melayu bersetuju mempertimbangkan Tuntutan 20 Perkara
 terpesona dengan semangat perpaduan dan sikap toleransi pemimpinTanah Melayu eperti Tunku Abdul Rahman,
Tun Tan Siew Sin , Tun V.T Sambanthan dan Tun Abdul Razak
 mendapat kerjasama daripada pemimpinpemimpin Sarawak dan sabah seperti Donald Stephen dan Temenggung
Jugah
 Rakyat lebih suka menyertai Malaysia daripada menyertai Indonesia atau Filipina

5. a. Jelaskan reaksi negara luar seperti Indonesia dan Filipina terhadap cadangan
penubuhan Malaysia
b. Apakah cara yang digunakan Indonesia untuk menggagalkan penubuhan
Malaysia
c. Apakah tindakan Persekutuan Tanah Melayu untuk menghadapi ancaman Indonesia ini?
d. Bagaimanakah konfrontasi ini berakhir?

INDONESIA
 Indonesia menentang penubuhan Malaysia
 menganggap penubuhan Malaysia sebagai neokolonialisme yang
REAKSI
mengancam Indonesia

 Indonesia mengisytiharkan Dasar Konfrontasi


 Indonesia mengisytiharkan Ganyang Malaysia
 menyerang kapal-kapal nelayannelayan Tanah Melayu
 menceroboh ruang udara Tanah Melayu
CARA MENENTANG  menyerang Malaysia melalui Johor,Sarawak dan Sabah
 menghantar pengintip secara sulit
 memburuk-burukkan nama Malaysia di Negara Afro Asia dan Negara
Dunia Ketiga

 menyerang balas dengan bantuan ketenteraan Komanwel


 Tunku menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung Bangsa
CARA MALAYSIA Bangsa Bersatu terhadap pencerobohan tentera Indonesia
MENYELESAIKAN  menghantar wakil-wakil seperti tun Abdul Razak memperjelaskan
PENENTANGAN masalah hubungan diplomatik MalaysiaIndonesia ke negara-negara
Afrika

 Jeneral Seoharto mengguling kerajaan Presiden Sukarno


CARA PENENTANGAN  menghantar wakil iaitu Tun Adam Malik memulih hubungan
BERAKHIR diplomatik Malaysia –Indonesia 1966.

FILIPINA
 Filipina menentang pembentukan Malaysia
 Presiden Macapagal membuat pengumuman rasmi menuntut Sabah
REAKSI
 Filipina mendakwa Sabah sebahagian milik Kesultanan Sulu

CARA MENENTANG TIADA


CARA MALAYSIA
MENYELESAIKAN TIADA
PENENTANGAN
 Filipina mengiktiraf penubuhan Malaysia
CARA PENENTANGAN
 dibuat melalui kerjasama dalam penubuhan MAPHILINDO
BERAKHIR

27 | Nota Ting 5
6. Jelaskan usahausaha yang diambil untuk memastikan penubuhan Malaysia tercapai.

 ditubuhkan JPPK di Singapura


 jawatankuasa berperanan menerangkan pada orang ramai tentang
 Gagasan Malaysia
Usaha I
 Jawatankuasa berperanan mengumpul pandangan penduduk
Penubuhan Jawatankuasa
 Jawatankuasa juga berperanan menggalak kegiatan ke arah
Perunding Perpaduan Kaum ( JPPK )
pembentukan Malaysia
 menghantar memorendum mengandungi pandangan rakyat Sarawak dan
Sabah untuk dipertimbangkan ke dalam perlembagaan
 ditubuhkan bertujuan meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak
mengenai Gagasan Malaysia
Usaha II
 bertujuan menilai pendapat rakyat Sabah dan Sarawak mengenai
Penubuhan Suruhanjaya Cobold
Gagasan Malaysia
 bertujuan mengemukakan cadangan kepada kerajaan British
 dianggotai oleh wakilwakil Persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sabah
dan Sarawak
Usaha III
 berkunjung ke Sabah dan Sarawak menerangkan penubuhan Malaysia
Penubuhan Jawatankuasa Antara
 bermesyurat sebanyak 24 kali mewajarkan Sabah dan Sarawak
Kerajaan
memasuki Malaysia
 membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak
 berlangsung sidang kemuncak antara Tunku Abdul Rahman, Presiden
Macapagal dan Presiden Seokarno diadakan di Manila 1963
Usaha IV
 dibentuk MAPHILINDO
Pertubuhan Serantau MAPHILINDO
 ketiga-tiga negara bersetuju mecari penyelesaian dengan merujuk
bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ( PBB )
Usaha V
 PBB membentuk UNMM di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Penubuhan Perwakilan Malaysia ke
 UNMM menghantar wakil untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Sabah
(UNMM )

7. Jelaskan peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Cobold


 Suruhanjaya disertai oleh tiga pegawai British iaitu Lord Cobold, Sir Antony Abell dan Sir David Watherson dan wakil
tempatan iaitu TanSri Ghazali Shafie dan Dato Wong Pow Nee
 ditubuhkan bertujuan meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak mengenai Gagasan Malaysia
 bertujuan menilai pendapat rakyat Sabah dan Sarawak mengenai Gagasan Malaysia
 bertujuan mengemukakan cadangan kepada kerajaan British
 menerima memorendum daripada pelbagai pertubuhan
 melaporkan laporan kepada Kerajaan British hasil tinjauan
 suruhanjaya mencadangkan beberapa cadangan
 perlembagaan Malaysia harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
 Sabah dan Sarawak diberi kuasa menentukan dasar imigresen
 Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan
 hak dan kedudukan bumiputera Sabah dan Sarawak hendaklah dijamin
 memberi nama Malaysia kepada negara baru
 tarikh pembentukan Malaysia akan ditentukan

8. Beri maksud Akta Malaysia


Akta yang memperuntukan gabungan negeri-negeri Melayu dan gabungan itu dinamakan Malaysia.

9. Beri maksud Hari Malaysia


Hari Malaysia ialah hari pengisytiharan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963.

10. Senaraikan perkaraperkara dalam Akta Malaysia yang diserapkan ke dalam perlembagaan Malaysia
 semua urusan hal ehwal luar ialah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan
 Islam agama persekutuan
 agama lain bebas diamalkan
 Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan
 bahasa Inggeris dan lain boleh digunakan
 bahasa Inggeris digunakan sehingga 10 tahun selepas hari Malaysia di Sabah dan Sarawak
 Sabah dan Sarawak diberi hak mengawal hal ehwal imigresen
 Sabah diberi 16 kerusi perwakilan Parlimen
 Sarawak diberi 24 kerusi perwakilan parlimen
 Rakyat bumiputera mendapat taraf yang sama dengan bumiputera di Persekutuan Tanah Melayu

28 | Nota Ting 5
Bab 7 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara

1. Beri maksud konsep di bawah


Sistem Raja Berperlembagaan Sistem yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri
dibantu oleh Perdana Menteri
Sistem Republik  sistem yang menolak sistem beraja
 ketua kerajaan ialah Presiden
 Pesiden dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya
 Presiden memegang dua jawatan iaitu ketua kerajaan dan ketua negara
seperti di Perancis, India , Filipina dan Korea Selatan

2. Malaysia telah mengamalkan pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berlembagaan


Apakah maksud Demokrasi Berparlimen?
 rakyat terlibat dalam sistem pemerintahan
 Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat
 rakyat berpeluang membentuk kerajaan
 rakyat bebas memilih wakil melalui pilihanraya
 rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukar kerajaan yang ada melalui pilihanraya

3. Jelaskan maksud Perlembagaan


 undang-undang tertinggi bagi sesebuah kerajaan
 merupakan asas pembentukan sesebuah kerajaan
 menjadi dokumen rasmi
 mengandungi prinsip dan peraturan
 menjadi panduan kepada kerajaan melaksanakan kuasa dan mentadbir kerajaan
 parti politik dapat mengetahui hala tuju pentadbiran negara
 menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat

4. Apakah pula erti Keluhuran Perlembagaan?


 merupakan prinsip Rukun Negara yang ketiga
 bermaksud keagungaan dan ketinggian undang-undang perlembagaan atau Undang-undang
 Keluhuran Perlembagaan mengatasi Yang di Pertuan Agong,Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah
 semua undang-undang yang bercanggah denganPerlembagaan Malaysia adalah tidak sah
 mahkamah berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang bagi menjamin keluhuran dan ketinggian
Perlembagaan Malaysia

5. Kenapakah Perlembagaan amat penting kepada negara Malaysia


 menjamin kestabilan sesebuah negara
 dapat merangka dan membentuk pentadbiran
 membantu menjamin kecekapan, kejujuran, keadilan dan ketelusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan
sesebuah negara
 menjadi panduan kepada pemimpin
 menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat
 menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara
 dapat membentuk semangat patrotisme rakyat
 menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat seperti beragama dan milik harta
 rakyat dapat mengetahui had kebebasan mereka di sisi undang-undang
 memperuntukan Yang di Pertuan Agong menjaga dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu
dan Bumiputera Sabah dan Sarawak
 menjamin kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan
Negeri.
 menjadi rujukan utama pengubalan undang-undang persekutuan dan negeri
 menjamin hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak tidak dipersoalkan.

6. Kenapakah PERLEMBAGAAN perlu dipinda dari semasa ke semasa?


 bertujuan melindungi kepentingan rakyat
 untuk menjaga keselamatan negara
 untuk melicinkan pentadbiran negara
 supaya sentiasa relevan atau sesuai dengan keperluan semasa
 menjadikan perlembagaan sebagai munasabah
 supaya isi kandungan perlembagaan dipatuhi dengan rela hati
 dipinda supaya perkaraperkara sensitif tidak dipersoalkan secara terbuka
 bertujuan memelihara kselamatan ,ketenteraman dan keharmonian antara kaum

29 | Nota Ting 5
7. a. Senaraikan perkaraperkara sensistif dalam perlembagaan yang tidak dipersoalkan atau
diperbincangkan
 pemerintahan beraja
 agama Islam
 kedudukan Bahasa Melayu
 hak istimewa orangorang Melayu

b. Apakah perkaraperkara yang terkandung dalam HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU dan
BUMIPUTERA yang diperuntukkan dalam Perkara 153 Perlembagaan Malaysia?
 pemberian jawatan dalam perkhidmatan awam
 peruntukan biasiswa
 kemudahan pendidikan
 pemberian lesen perniagaan dan perdagangan

8. Huraikan langkahlangkah meminda atau mengubah Perlembagaan oleh Parlimen

 dipesetujui majoriti dua pertiga Dewan Parlimen


 dipersetujui oleh Majlis Raja-raja

Pindaan
 tugas dan kuasa Majlis Raja-raja Melayu
Kaedah Pertama  isu-isu kewarganegaraan
 keutamaan Yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, Raja-Raja
dan Yang di Pertua Negeri
 hak istimewa oarng Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak
 perubahan sempadan negeri

 dipesetujui majoriti dua pertiga Dewan Parlimen


 dipersetujui oleh Yang diPertua Negeri Sabah dan Sarawak

Pindaan
 bilangan anggota dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sarawak dan
Kaedah Kedua
Sabah
 hak/kuasa kerajaan negeri menahan kemasukan orang bukan dari Sabah
dan Sarawak ( Akta Imegresen 1961 )
 perkara perundangan dan pemerintahan kuasa negeri, agama, bahasa dan
hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah
 dipesetujui majoriti dua pertiga Dewan Parlimen
Kaedah Ketiga Pindaan
 perkaraperkara lain yang tidak disebut dalam mana-mana tiga pindaan

 dipesetujui lebih suara Dewan Parlimen


Pindaan
 pindaan jadual 2, 6 & 7, Bahagian III tentang kewarnegaraan, bentuk,
sumpah, ikrar, pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara serta
persempadanan pilihan raya
Kaedah Keempat  pindaan perkara 74 dan 76 dalam perlembagaan
 perkara 74 Parlimen boleh meminda undang-undang dalam Senarai
Bersama dan Senarai Persekutuan
 Parlimen boleh membuat undang-undang dalam Senarai Negeri yang
melibatkan pelaksanaan persetiaan, perjanjian atau konvensyen antara
persekutuan dengan manamana negeri lain.

9. Apakah maksud amalan institusi Raja Berperlembagaan di Malaysia


 sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia
 menggunakan gelaran Yang di Pertuan Agong
 menjalankan pentadbiran mengikut Perlembagaan Malaysia dan Perdana Menteri
 banginda dilarang bertindak bersendirian kecuali dalam halhal yang memerlukan budi bicara baginda
 dipilih daripada kalangan sembilan Raja-raja Melayu secara bergilir-gilir
 dipilih mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia

30 | Nota Ting 5
10. Jelaskan maksud Yang di Pertuan Agong
 jawatan yang diwujudkan sejak 1957
 tonggak utama negara
 ketua utama negara
 menjadi simbol keutuhan dan perpaduan rakyat
 sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia
 menjalankan pentadbiran mengikut Perlembagaan Malaysia dan Perdana Menteri
 banginda dilarang bertindak bersendirian kecuali dalam halhal yang memerlukan budi bicara baginda
 dipilih daripada kalangan sembilan Raja-raja Melayu secara bergilir-gilir
 dipilih mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia

11. Senaraikan tugas-tugas Yang diPertuan Agong mengikut Perlembagaan Malaysia.


 sebagai ketua negara
 mengetuai tiga badan kerajaan iaitu badan Perundangan (Legislatif ), Badan Pemerintah ( Eksekutif ) dan Badan
Kehakiman ( Judisiari )
 merupakan satu dari unsur Parlimen
 berkuasa memanggil dan membubarkan Parlimen
 ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata
 berkuasa mengampun dan menangguhkan hukuman Mahkamah Tentera
 bertanggungjawab memelihara kedudukan dan keistimewaan orang Melayu
 berkuasa menitahkan mesyuarat membincangkan keistimewaan,kedudukan, kehormatan dan
kemuliaan Raja-raja Melayu
 Ketua agama Islam negeri sendiri, Pulau Pinang, Melaka , Wilayah Persekutuan, Sarawak dan Sabah.
 berkuasa melantik Perdana Menteri
 berkuasa melantik dan melucutkana jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri dengan nasihat
Perdana Menteri
 boleh mengisytihar undang-undang darurat jika keselamatan negara terancam
 berkuasa melantik Pengerusi dan tiga ahli Suruhanjaya Pilihan Raya
 berkuasa melantik ahli Perkhidmatan Kehakiman
 berkuasa melantik Pengerusi dan timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
 berkuasa melantik Peguam Negara
 berkuasa melantik seorang Ketua audit Negara bagi Persekutuan
 berkuasa mentauliahkan dutaduta

12. Apakah yang dimaksudkan dengan “pengasingan kuasa” dalam Kuasa Pemerintahan
 amalan negara demokrasi berparlimen
 kuasa pemerintahan dibahagikan kepada tiga iaitu badan perundangan, badan perlaksana dan badan kehakiman
 ketiga-tiga badan dipegang oleh badan berasingan
 bertujuan untuk mengelakkan pembolotan kuasa

13. Halkan mengenai Badan Perundangan


 mengubal undang-undang bagi menjamain keadilan dan kesejahteraan rakyat
 Parlimen ialah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang undang
 parlimen terdiri daripada tiga komponen iaitu Yang di Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat

14. Jelaskan ciri-ciri DEWAN NEGARA


 merupakan dewan tertinggi dalam sistem pentadbiran negara
 mengandungi 69 ahli
 ahli dewan digelar senator
 ahli dewan mewakili setiap negeri
 ahli dewan dilantik melalui proses pilihan raya.
 mereka memegang jawatan dalam tempoh 30 tahun
 ahli dewan sekurangkurangnya berumur 30 tahun
 ahli dewan boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri
 keahlian dilantik oleh Yang di Pertuan Agong
 ahli dewan juga merupakan orang cemerlang dalam perkhidmatan awam, bidang profesional atau bidang
perniagaan, perusahaan, pertanian, kesenian dan kebajikan
 ahli juga boleh dipilih daripada kumpulan minoriti seperti orang asli

15. Jelaskan ciri-ciri DEWAN RAKYAT


 ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihanraya
 ahlinya terdiri daripada 219 orang
 ahlinya mewakili semua kawasan pilihanraya seluruh negara
 tempoh jawatan ialah lima tahun
 tugas utama ialah menggubal dan meluluskan undang-undang di peringkat Dewan Rakyat.

31 | Nota Ting 5
16. Huraikan mengenai proses meluluskan undang-undang di peringkat Parlimen.

 cadangan oleh kementerian


 rang undang-undang akan digubal oleh Jabatan Peguam Negara
 bacaan pertama di Dewan Rakyat iaitu pembacaan tajuk sahaja
 bacaan kedua dibuat di Dewan Rakyat dan dibahaskan
Peringkat Dewan Rakyat  rang undang-undang ini dibincangkan secara terperinci di peringkat jawatan
kuasa Dewan Rakyat
 rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan dan dibawa ke
Dewan Negara

 Proses yang sama diulang di Dewan Negara


 rang undang-undang diluluskan
 rang undang-undang diserahkan pada Yang di Pertuan Agong untuk
Peringkat Dewan Negara diperkenankan
 YDA akan menurunkan cop mohor
 Undang-undang akan diberitahu atau diwartakan dalam Warta Kerajaan

17. Jelaskan mengenai tugas dan fungsi Badan Pelaksana ( Eksekutif )

 Badan Pelaksana ialah Jemaah Menteri atau kabinet


 kabinet ialah pembuat dasar tertinggi negara
Kabinet  tugas kabinet ialah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara
 Perdana Menteri ialah ketua Jemaah Menteri

 Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri mengetuai kementerian


menteri yang tidak ada kementerian
Kementerian  setiap kementerian betanggungjawab mengubal dasar-dasar kerajaan,
merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial.

 diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara


 bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan
kerajaan
 di peringkat kementerian diketuai oelh Ketua Setiausaha Kementerian
 beliau dibantu oleh pegawai perkhidmatan awam
Perkhidmatan awam  semua kakitangan awam wajib melaksana dasar dan tugas yang ditetap
kerajaan
 Jabatan Kerajaan diketuai oleh Ketua Pengarah
 sesebuah kementerian mempunyai jabatan pada peringkat pusat, negeri
dan daerah

 badan separuh kerajaan


 merupakan badan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu
 mempunyai sumber kewangan sendiri
Badan Berkanun  ditadbir oleh Lembaga Pengarah
 bertanggungjawab kepada menteri tertentu
 mempunyai tugas mempercepat pentadbiran dan program kerajaan

 ditubuhkan untuk mengendalikan urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan


pemantauan disiplin kakitangan awam
Suruhanjaya  contohnya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan
Pendidikan

18. a. Senaraikan jenis-jenis mahkamah di Malaysia

 mahkamah Sesyen
Mahkamah
 mahkamah Majisteret
Rendah
 Mahkamah Tinggi Malaya
 Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah
Mahkamah Tinggi  Mahkamah Rayuan
 Mahkamah Persekutuan

32 | Nota Ting 5
b. Senaraikan Bidang Kuasa mahkamah
 berkuasa mentafsir perlembagaan negara
 berkuasa mentafsir Undang-undang
 berkuasa mengisytihar undagundang bertulis kerajaan Persekutuan atau kerajaan Negeri
 berkuasa mengisytihar sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi Undang-undang
 tidak boleh meminda Undang-undang
 individu yang tidak berpuashati dengan keputusan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah lebih
tinggi

c. Senaraikan Ciri-Ciri Hakim


 semua hakim dilantik oleh Yang di Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri
 semua urusan pelantikan, kenaikan pangkat, pelucutan jawatan di bawah kuasa Yang diPertuan Agong.
 hakim tidak boleh dipecat sewenangwenangnya
 hakim tidak dibenarkan terlibat dalam politik
 bertujuan hakim dilindungi daripada pengaruh politik/adil & saksama
 penasihat undang-undang kerajaan ialah Peguam Negara
 Peguam Negara akan menjadi pendakwa raya dan peguam bela kepada kerajaan
 Peguam Negara dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan undang-undang dan Kehakiman

19. Jelaskan maksud pilihan raya yang diamalkan di Malaysia


 proses memilih wakil rakyat untuk peringkat negeri atau persekutuan
 pemilihan dilakukan secara sulit menggunakan prosedur yang telus dan teratur
 pengiraan undi dibuat secara terbuka dan direkodkan
 calon yang mendapat banyak undi dikira menang
 sistem ini dikenali sebagai majoriti mudah
 merupakan ciri penting sistem demokrasi berparlimen di Malaysia

20. Berikan maksud Suruhanjaya Pilihan Raya [SPR]


Suruhanjaya Pilihan Raya
 pilihan raya dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR )
 anggotanya dilantik oleh Yang diPertuan Agong dengan perkenan Majlis Raja-raja
 SPR bertujuan menjamin pilihan raya yang adil dan bebas
 tiga fungsi utama SPR ialah menentukan sempadan pilihan raya, menjalankan pendaftaran pemilih dan
mengendalikan pilihan raya umum atau pilihan raya kecil

21. Jelaskan kategori pilihanraya

 pilihan raya umum untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan
Negeri secara serentak di seluruh Semenanjung Malaysia.
Pilihan Raya Umum  di Sarawak dan Sabah pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan
Undangan Negeri diadakan berasingan

 pilihan raya kecil diadakan bila berlaku kekosongan kerusi di manamana


kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri
 pilihan raya ini dilakukan disebabkan kematian,perletakan jawatan dan
Pilihan Raya Kecil perlucutan jawatan
 Pilihan Raya Kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari di Semenanjung
Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak

22. Apakah syarat-syarat yang diperlukan jika anda berminat mendaftar diri sebagai calon pilihanraya?
 mesti warganegara Malaysia
 berumur 21 tahun
 bermasutautin di Malaysia
 sempurna akal
 bukan seorang muflis
 tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam
 tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah
 boleh bertanding atas nama parti atau nama individu
 mesti mengemukakan kertas penamaan calon pada hari penamaan calon
 berkempen antara tujuh hingga lima belas hari sahaja

33 | Nota Ting 5
23. Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pengundi dalam pilihanraya
 nama didaftarkan dalam Senarai Daftar Pemilih
 mesti berumur 21 tahun
 mesti bermastautin atau tidak bermastautin, tinggal di manamana kawasan pilihan raya
 boleh mengundi dalam satu kawasan pilihan raya sahaja
 boleh mengundi melalui pos bagi pelajar, tentera di luar negara

24. Jelaskan tugas-tugas SURUHAN JAYA PILIHAN RAYA ( SPR)


 menjamin pilihan raya yang adil dan bebas
 menentukan sempadan pilihan raya,
 menjalankan pendaftaran pemilih
 mengendalikan pilihan raya umum atau pilihan raya kecil

25. Huraikan proses pilihan raya di Malaysia


 menetapkan tarikh penamaan calon dan tarikh mengundi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya
 penamaan calon
 menyediakan manifesto oleh parti yang bertanding
 melancarkan kempen pilihan raya
 Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan tempat mengundi dan tempat mengira undi
 memberikan kertas undi kepada pengundi
 pembuangan undi oleh pengundi ke dalam peti undi
 proses pengiraan kertas undi
 pengumuman keputusan pilihan raya oleh Pegawai SPR

26.. Apakah ciri-ciri sesebuah parti politik


 merujuk kepada sekumpulan orang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama
 setiap parti berjuang untuk mendapatkan kuasa
 setiap ahli membayar yuran keahlian
 setiap ahli memberi kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti
 sikap perkauman menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli parti

27. Senaraikan parti-parti politik & matlamat penubuhannya di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak
sehingga 1963.

 menyatukan orang Melayu menentang Malayan


Union
Pertubuhan Kebangsaan Melayu  melindungi dan menjaga kepentingan orang
Bersatu (UMNO) Melayu
 berjuang mencapai kemerdekaan
TANAH
MELAYU  menubuhkan sebuah negara Islam
Parti Islam Se Tanah Melayu ( PAS )  menjadikan Islam agama rasmi di Tanah Melayu

 menjaga kepentingan politik orang Cina


Malayan Chinese Association ( MCA )  bekerjasama menentang keganasan komunis

 melindungi kaum bumiputera dalam bidang


Parti Negara Sarawak (PANAS )
ekonomi,politik & sosial
 membantu kaum Dayak mencapai perpaduan
 menjaga hak Dayak dalam perlembagaan
Barisan Jati Sarawak (BARJASA )
 meninggikan taraf hidup rakyat Sarawak
SARAWAK
 melahirkan perasaan taat setia
 menyatukan kaumkaum di Sarawak
Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP )
 mendapatkan kemerdekaan bagi Sarawak

Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu  menyatukan orang Dusun dan Kadazan ke arah
( UNKO ) perjuangan

 menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa


SABAH kebangsaan
Parti Kebangsaan Sabah Bersatu
 memperjuangkan Islam sebagai agama rasmi
( USNO )
 menukarkan nama Borneo Utara kepada Sabah

Parti Cina Sabah (SCA )  menjaga kepentingan masyarakat Cina Sabah

34 | Nota Ting 5
28. Beri maksud istilah-istilah berikut

 Persekutuan ialah penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai


Kerajaan Persekutuan dan
Persekutuan
 Kerajaan Negeri.Keduadua kerajaan menjalankan tugas berdasarkan kuasa
dalam perlembagaan

Senarai Persekutuan  Senarai Persekutuan memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya
Kerajaan Persekutuan yang berkuasa terhadapnya
 Senarai Negeri mengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan kepada
Senarai Negeri
negeri. Kerajaan Negeri sahaja yang berkuasa terhadapnya

 Senarai bersama ialah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri


Senarai Bersama
mempunyai kuasa yang sama terhadapnya

29. Senaraikan pengagihan kuasa pentadbiran Malaysia berdasarkan Senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan
Senarai Bersama

 Hubungan luar
 Pertahanan
 Pilihan raya negara
 Keselamatan dalam negeri
 Kerakyatan negara
 Kewangan
 Pelajaran
Senarai Persekutuan
 Kesihatan
 Perkapalan, pelayaran dan pengangkutan
 Jabatan ukur, penyelidiakn
 Kerjaraya dan tenaga pusat
 Keselamatan buruh dan sosial
 Perniagaan, perdagangan dan perusahaan
 Orang asli
 Undan-gundang Islam
 Tanah
 Pertanian dan perhutanan
Senarai Negeri  Kerajaan tempatan
 Hari cuti negeri
 Kerajaan negeri
 Kerajaan tempatan
 Undang-undang negeri
 Biasiswa
 Taman Negara
 Perancangan bandar dan wilayah
 Penjagaan haiwan
Senarai Bersama
 pemulihan
 Perhubungan
 Parit dan tali air
 Kesihatan dan kebersihan awam
 Kebajikan sosial

30. Apakah tujuan lambang Negara dan berikan contoh-contoh lambang negara?
 supaya rakyat bersemangat
 supaya rakyat bersatu padu
 supaya rakyat sanggup berkorban mempertahankan kedaulatan Malaysia

31. Nyatakan kepentingan bendera Kebangsaan atau Jalur Gemilang


 membangkitkan semangat perjuangan
 menimbulkan rasa bangga
 dikibarkan dalam majlis dan adat istiadat rasmi
 lambang ketaatan kepada raja dan negara
 menjadikan kita lebih patriotik
 menjadi simbol perpaduan

35 | Nota Ting 5
32. Jelaskan pengertian di sebalik warna-warna pada Jalur Gemilang
Merah : melambangkan keberanian
Putih : melambangkan kesucian
Biru : melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum
Kuning : melambangkan kedaulatan Raja-raja Melayu
14 Jalur : melambangkan gabungan 14 buah negeri
Bulan sabit : melambangkan Islam agama rasmi persekutuan
Bintang Pecah : melambangkan gabungan empat belas negeri dalam persekutuan Malaysia

36 | Nota Ting 5
Bab 8 Pembangunan dan Kesejahteraan Untuk Perpaduan

1. Pembangunan ekonomi di negara kita dilaksanakan melalui Rancangan Pembangunan Lima Tahun berdasarkan
dua tahap.
Senaraikan Rancangan Pembangunan Lima Tahun tersebut.
RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
 Rancangan Malaya Pertama ( 1956-1960 )
Tahap Pertama  Rancangan Malaya Kedua ( 1961-1965 )
 Rancangan Malaysia Pertama ( 1966-1970 )

 Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975 )


 Rancangan Malaysia Ketiga ( 1976-1980 )
Tahap Kedua
 Rancangan Malaysia Keempat ( 1981-1985 )
 Rancangan Malaysia Kelima ( 1986-1990 )

2. a. Apakah matlamat utama Rancangan Malaya Pertama


 membangunkan kawasan luar bandar
 mengurangkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan bandar
 mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar
 mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan
 tidak bergantung pada keluaran getah dan bijih timah

b. Untuk mencapai matlamat utama tersebut apakah perubahan-perubahan yang dilakukan


dalam bidang ekonomi dan sosial?
 menggiatkan pembukaan tanah baru untuk pertanian
 menanam semula getah secara kecil dan ladang
Ekonomi  pelbagaikan hasil keluaran pertanian
 memperluaskan perusahaan bijih timah

 mempelbagaikan perkhidmatan seperti kesihatan, pendidikan dan


perhubungan
Sosial
 menyediakan infrastruktur seperti balai polis, kem tentera, pejabat
pos, mahkamah

3. Senaraikan agensi yang ditubuhkan untuk memajukan ekonomi

Tujuan
 membangunkan masyarakat luar bandar
Lembaga Pembangunan  memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil pertanian
Industri Desa (RIDA]  membantu memasarkan hasil pertanian
 menggalakkan orang Melayu dalam bidang perniagaan

Tujuan
 meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar
 meningkatkan pengeluaran hasil pertanian negara
Lembaga Kemajuan Tanah
 penduduk miskin dipindahkan ke sini sebagai petani moden
Persekutuan [ FELDA]
 tanaman tumpuan ialah tanaman getah dan kelapa sawit
 membuka tanah secara besar-besaran untuk pertanian
 dibuka petempatan baru dan disediakan kemudahan asas

Tujuan
Kementerian Pembangunan
 menyelaras dan menjayakan program pembangunan luar bandar
Negara dan Luar Bandar
 mengawasi dua agensi iaitu RIDA dan FELDA

4. Kenapakah Rancangan Malaya Pertama gagal mencapai matlamat?


 ancaman komunis semasa Darurat
 perbelanjaan banyak ditumpukan pada sektor keselamatan negara
 kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia

37 | Nota Ting 5
5. Jelaskan usaha kerajaan dalam Rancangan Malaya Kedua

 merapatkan jurang perbezaan pendapatan luar bandar dengan bandar


 mengurangkan kadar kemiskinan
Matlamat
 meningkatkan taraf hidup masyarakat

 menyediakan infrastruktur sosial seperti pelajaran, kesihatan dan perumahan


Sosial
 menyediakan peluang pekerjaan

 pembukaan tanah di bawah FELDA digalakkan


 memajukan usaha mempelbagaikan jenis tanaman
Ekonomi
 meningkatkan hasil pertanian negara
 mengurangkan pergantungan kepada getah
 mengurangkan bahan import

6. Senaraikan agensi yang ditubuhkan dalam Rancangan Malaya Kedua.

Tujuan
Lembaga Pemasaran Pertanian  bantu petani memasarkan hasil pertanian mereka
Persekutuan ( FAMA)  membantu petani meningkatkan pendapatan

Tujuan
 menubuhkan Bilik Gerakan di Kuala Lumpur
Kementerian Pembagunan dan
 bertujuan menyelaras pembangunan ekonomi peringkat negeri,
Luar Bandar
daerah dan kampung
 melancarkan Buku Merah mengandungi program, perlaksanaan
dan kaedah mengesan tahap pencapaian

7. Apakah pula matlamat Rancangan Malaysia Pertama


 menumpukan kepada integrasi nasional
 memastikan semua program pembangunan memfokuskan kesejahteraan rakyat
 mempelbagaikan kegiatan ekonomi dalam pertanian dan perindustrian

8. Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan dalam Rancangan Malaysia Pertama.


 menggiatkan pembukaan tanah di bawah FELDA
 mewujudkan projek baru seperti Tiga Segi Jengka, Johor Tenggara
Matlamat
dan Pahang Tenggara.

Tujuan
Lembaga Pemulihan dan
 membantu FELDA menjalankan pembangunan ekonomi di luar
Penyatuan Tanah Negara
bandar
(FELCRA)
Tujuan
 bantu bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian
 membantu usahawan bumiputera
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 menambah guna tenaga bumiputera
menggantikan RIDA
 meningkatkan ekuiti bumiputera
 menyedia kemudahan asas pada bumiputera

Tujuan
BANK BUMIPUTERA  menggalakkan bumiputera menyertai bidang perusahaan dan
perdagangan

Tujuan
Perbadanan Nasional Berhad  menggalakkan bumiputera menyertai bidang perusahaan dan
(PERNAS) perdagangan

Tujuan
Lembaga Kemajuan [MIDA]  menggalakkan bumiputera menyertai bidang perusahaan dan
perdagangan
Lembaga Penasihat Tarif -
Tujuan
Akta Pelaburan  menggalakkan kemunculan industri baru

38 | Nota Ting 5
9. Apakah fungsi penubuhan MARA atau MAJLIS AMANAH RAKYAT kepada kaum bumiputera
 bantu bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian
 membantu usahawan bumiputera
 menambah guna tenaga bumiputera
 meningkatkan ekuiti bumiputera
 menyedia kemudahan asas pada bumiputera

10. Huraikan agensi dan kementerian yang diwujudkan dalam Tahap Pertama Rancangan Pembagunan
Ekonomi Lima Tahun

Tujuan
 membangunkan masyarakat luar bandar
 memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil
Lembaga Pembangunan pertanian
Industri Desa (RIDA )  membantu memasarkan hasil pertanian
 menggalakkan orang Melayu dalam bidang
perniagaan

Tujuan
 meningkatkan taraf hidup masyarakat luar
bandar
 meningkatkan pengeluaran hasil pertanian
Rancangan negara
Malaya Pertama  membuka tanah secara besarbesaran untuk
Lembaga Kemajuan Tanah
pertanian
Persekutuan [FELDA]
 dibuka petempatan baru dan disediakan
kemudahan asas
 penduduk miskin dipindahkan ke sini sebagai
petani moden
 tanaman tumpuan ialah tanaman getah dan
kelapa sawit

Tujuan
Kementerian Pembangunan  menyelaras dan menjayakan program
Negara dan Luar Bandar pembangunan luar bandar
 mengawasi dua agensi iaitu RIDA dan FELDA

Tujuan
 bantu petani memasarkan hasil pertanian
Lembaga Pemasaran Pertanian
mereka
Persekutuan ( FAMA)
 membantu petani meningkatkan pendapatan

Rancangan Tujuan
Malaya Kedua  menubuhkan Bilik Gerakan di Kuala Lumpur
 bertujuan menyelaras pembangunan ekonomi
Kementerian Pembangunan
peringkat negeri, daerah dan kampung
dan Luar Bandar
 melancarkan Buku Merah mengandungi
program, perlaksanaan dan kaedah mengesan
tahap pencapaian

 menggiatkan pembukaan tanah di bawah


FELDA
Matlamat
 mewujudkan projek baru seperti Tiga Segi
Jengka, Johor Tenggara dan Pahang Tenggara
Tujuan
Lembaga Pemulihan dan
 membantu FELDA menjalankan pembangunan
Penyatuan Tanah Negara
ekonomi di luar bandar
Rancangan (FELCRA)
Malaysia Pertama
Tujuan
 bantu bumiputera dalam perdagangan dan
perindustrian
Majlis Amanah Rakyat (MARA)  membantu usahawan bumiputera
menggantikan RIDA  menambah guna tenaga bumiputera
 meningkatkan ekuiti bumiputera
 menyedia kemudahan asas pada bumiputera

39 | Nota Ting 5
Tujuan
BANK BUMIPUTERA  menggalakkan bumiputera menyertai bidang
perusahaan dan perdagangan

Tujuan
Perbadanan Nasional Berhad  menggalakkan bumiputera menyertai bidang
(PERNAS) perusahaan dan perdagangan

Tujuan
Lembaga Kemajuan  menggalakkan bumiputera menyertai bidang
Perindustrian Malaysia [MIDA] perusahaan dan perdagangan

Lembaga Penasihat Tarif

Tujuan
Akta Pelaburan
 menggalakkan kemunculan industri baru

10. Apakah matlamat yang ingin dicapai kerajaan dalam Rancangan Malaysia Kedua?
 menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum,kawasan dan wilayah
 membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum
 menambah pendapatan semua kaum
 menyediakan peluang pekerjaan
 menghapus identiti kaum mengikut fungsi ekonomi

11. Apakah agensiagensi yang ditubuhkan bagi menjayakan matlamat Rancangan Malaysia Kedua

Tujuan
Lembaga Padi dan Beras Negara [LPN]  menstabilkan harga padi

Tujuan
 membangun dan memodenkan industri perikanan
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia [LKIM]
 meningkatkan taraf hidup nelayan

Tujuan
Perbadanan Pembangunan Bandar [UDA]  membangunkan bandar

Tujuan
 membantu pekebun kecil dari segi penyelidikan getah
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil
 membantu pekebun kecil dari segi penanaman semula
Perusahaan Getah [RISDA]
getah

Tujuan
Lembaga Pertubuhan Peladang [LPP]  melibatkan petani dalam kegiatan koperasi

Tujuan
 memajukan sektor industri dan perniagaan berkaitan
Petroleum Nasional Berhad [PETRONAS]
petroleum

Tujuan
 menggalakan perindustrian dan perdagangan
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri
 menyediakan tapak perindustrian, perumahan, ruang
[PKEN]
pejabat dan Kedai

12. Apakah matlamat yang ingin dicapai dalam Rancangan Malaysia Ketiga.
 mendokong aspirasi DEB
 membasmi kemiskinan
 menyusun semula masyarakat

13. Senaraikan usahausaha yang dilaksanakan untuk menjayakan Rancangan Malaysia Ketiga.
 meneruskan program pembagunan dan perindustrian
 membuka peluang pekerjaan
 meningkatkan taraf hidup rakyat

40 | Nota Ting 5
 membuka tanah secara besarbesaran di bawah agensi Lembaga Kemajuan Johor
 Tenggara ( KEJORA ), Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH ), Lembaga Kemajuan Pahang
Tenggara ( DARA) dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ( KESEDAR )
 menumpukan pada tanaman kelapa sawit untuk eksport
 meluaskan peranan agensi pembangunan wilayah dalam pembangunan industri dan pembukaan bandar baru

14. Apakah tumpuan utama dalam Rancangan Malaysia Keempat?


 meneruskan usaha Dasar Ekonomi Baru
 membasmi kemiskinan
 menyusun semula masyarakat

15. Apakah usahausaha yang dijalankan dalam Rancangan Malaysia Keempat?

 menumpukan kepada perusahaan berat berasaskan pelaburan modal


Industri Berat  menumpukan pada perusahaan berat berteknologi tinggi
 menumpukan pada perusahaan berat yang memerlukan tenaga mahir

 kerajaan menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM)


HICOM  mengenalpasti, memulakan dan menguruskan projek industri berat
dengan cekap

 membuka kawasan perusahaan baru seperti Skudai ( Johor ), Senawang (


Kawasan Perusahaan Baru
Negeri Sembilan ), Bintulu ( Sarawak ),Menggatal dan Likas ( Sabah )

Zon Perdagangan Bebas  membuka zon perdagangan bebas di Bayan Lepas ( Pulau Pinang) dan
Sungai Way ( Selangor )
 melancarkan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia
Kajian Dasar Perindustrian  mengkaji kelemahan struktur perindustrian negara
Malaysia  menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi
perlaksanaannya

Pelan Induk Perindustrian  Melancarkan Pelan Induk Perindustrian

Dasar Pengswastaan  melibatkan sektor swasta menjana ekonomi negara


 Dasar Persyarikatan  dapat mengurangkan bebanan kewangan negara
Malaysia

Permodalan Nasional Berhad  untuk mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian antara
 Skim Amanah Saham bumiputera dengan bukan bumiputera
Nasional (ASN)

 untuk memodenkan dan menggiatkan sektor pertanian


Dasar Pertanian Negara
 untuk menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan

16. Apakah pula matlamat kerajaan dalam Rancangan Malaysia Kelima ?


 merealisasikan aspirasi Dasar Ekonomi Baru (DEB)
 meningkatkan sektor perindustrian
 melonggarkan peraturan hak milik syarikat
 melonggarkan peraturan perlesenan dalam sektor swasta
 melonggarkan syarat pelaburan modal asing dalam sektor perindustrian berorentasikan eksport
 berusaha meningkatkan kecekapan pengurusan agensi dalam kerjasama dengan sektor swasta

17. Senaraikan usahausaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam menjayakan Rancangan Malaysia Kelima.
 terus membangunkan kawasan luar bandar
 penggunaan tanah lebih cekap
 menggalakkan industri desa
 kemudahan kredit dan insentif diperluaskan melalui agensi Bank Pertanian Malaysia, Skim Pinjaman Khas
Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia.
 menggalakkan sektor pelancongan
 menubuhkan Perbadanan Pelancongan Malaysia (TDC)
 melancarkan Tahun Lawat Malaysia
 menggalakkan bidang penyelidikan dan pembangunan

41 | Nota Ting 5
18. Apakah kesan Rancangan Lima Tahun kepada negara sehingga 1990 ?
 menunjukkan kemajuan
 merapatkan jurang antara kaum dan wilayah
 meningkatkanKDNK kepada RM 59155
 menurunkan kadar kemiskinan kepada 17.1 %
 meningkatkan pendapatan per kapita kepada RM 6180
 meningkatkan hak milik modal saham kaum bumiputera kepada 20.3 %
 berjaya mengurangkan hak milik modal saham orang asing kepada 33.5%

19. Senaraikan usaha-usaha yang dilakukan kerajaan dalam Dasar Pembangunan Ekonomi
 Dasar Pertanian Negara
 Dasar Persyarikatan Malaysia
 Dasar Penswastaan
 Dasar Hala Tuju Cara Baru
 Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
 Dasar Kependudukan

20. Huraikan secara terpernci mengenai setiap rancangan dalam Dasar Pembangunan Ekonomi

Matlamat
 meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum
 dapat menguruskan sumber ekonomi negara dengan cekap dan
berkesan
 memaksimumkan pendapatan pekebun kecil
 memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport
Dasar Pertanian Negara
Strategi/usaha
 menggalakkan pembukaan tanah baru di bawah FELDA, agensi
pembangunan wilayah dan negeri
 galakkan penglibatan swasta dalam projek penswastaan pertanian
di bawah kementerian Pertanian
 perkenalkan program In Situ
In Situ  memulihkan kawasan yang berproduktiviti rendah
 menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti
pemasaran, kredit, subsidi dan penyelidikan
Matlamat
 untuk merangsang penglibatan sektor swasta secara aktif dan
berkesan
Strategi/ usaha
 Malaysia dianggap sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh
kerajaan dan swasta
 semua kakitangan kerajaan dan swasta bertanggungjawab
memajukan syarikat iaitu Malaysia
Dasar Persyarikatan Malaysia
 ditubuhkan badan panel perunding antara pihak kerajaan dan
swasta
 pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta untuk menjalin
hubungan dan berkongsi kepakaran
 sektor swasta perlu memahami dasar kerajaan dan utamakan
kepentingan nasional disamping keuntungan
 pihak kerajaan memberikan perkhidmatan sokongan bagi
memudahkan operasi sektor swasta
Matlamat
 bermatlamat mengurangkan beban kewangan kerajaan
 bertujuan meningkatkan produktiviti
 bertujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan atau barangan
 dapat mempercepatkan pembangunan ekonomi negara melalui
pelaburan modal
 kerajaan memindahkan perkhidmatan,perusahaan, kepentingan,
Dasar Penswastaan
pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta
Strategi/usaha
 menubuhkan Unit Perancangan Ekonomi (UPE)
 UPE bertindak sebagai jawatankuasa penswastaan memberi garis
panduan kepada kementerian atau jabatan yang inginkan
penswastaan
 penswastaan boleh dijalankan sepenuh atau sebahagaian

42 | Nota Ting 5
Matlamat
 untuk bangunkan kawasan luar bandar
 meningkatkan pendapatan kaum tani atau desa
 melibatkan petani atau desa dalam sektor pelaburan

Strategi/usaha
 dijalankan dengan tiga cara
Pertama
Dasar Hala Tuju Cara Baru  mengkelompokkan kampungkampung menjadi petempatan lebih
besar
 menyediakan kemudahan
Kedua
 melancarkan program usahawan desa yang terlibat dalam industri
pembuatan barangan
Ketiga
 melaksanakan projek pembangunan oleh agensi kerajaan

Matlamat
 mencapai kadar pertumbuhan ekonomi berterusan walaupun
negara menghadapi pelbagai cabaran
 memastikan penggunaan sumber ekonomi negara pada tahap
maksimum
 elakkan pembaziran sumber ekonomi negara
Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran  memastikan sektor perindustrian dapat bersaing pada peringkat
Negara ( DPDPN) antarabangsa

Strategi / usaha
 membaiki sistem pengurusan operasi
 membaiki struktur organisasi
 menggunakan teknologi terkini
 menerapkan nilai dan etika kerja yang murni
Matlamat
 mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang 2100
 memberi kesan positif pada bekalan tenaga kerja,
peningkatan produktiviti dan pasaran yang luas
 penduduk besar menguatkan politik
Dasar Kependudukan  penduduk besar menjamin keselamtan negara
Strategi/ usaha
 menyelaraskan kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar
pembagunan sosio ekonomi negara seperti kemudahan
pendidikan, perumahan, kesihatan dan peluang pekerjaan
 semua program negara berdasarkan unjuran jumlah
penduduk

21. Huraikan matlamat Rukun Negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970.
 untuk mengukuh perpaduan
 memelihara corak hidup demokratik
 mencipta sebuah masyarakat yang adil
 menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai
 membina mayarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi

22. Apakah maksud disebalik setiap prinsip RUKUN NEGARA tersebut?

 agama ialah pegangan paling utama rakyat Malaysia


Prinsip 1  rakyat beragama mudah diurus menjadi warganegara yang baik
Kepercayaan Kepada Tuhan dan bertanggungjawab
 Islam merupakan agama rasmi
 agama lain bebas diamalkan
 semua rakyat Malaysia memberi kesetiaan kepada raja dan negara
 ketua negara ialah Yang di Pertuan Agong
Prinsip 2  Raja Melayu merupakan ketua negeri
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara  raja merupakan simbol penyatuan rakyat dan pelindung hak
istimewa peribumi
 menderhaka raja bermaksud menderhaka kepada negara

43 | Nota Ting 5
 perlembagaan merupakan undang-undang utama sesebuah
negara
Prinsip 3
 perlembagaan dianggap luhur, unggul dan suci
Keluhuran Perlembagaan
 keluhuran perlembagaan menuntut semua rakyat menerima,
mematuhi,menyanjung dan mempertahankannya.

 menuntut rakyat menghormati undang-undang dan tidak


melakukan kesalahan
Prinsip 4
 jika undang-undang terpelihara rakyat akan hidup aman
Kedaulatan Undang-undang
 kita wajib memastikan undang-undang negara didaulatkan dan
tidak dicabar oleh manamana pihak.

 menuntut semua rakyat Malaysia bersopan dan bertatasusila


Prinsip 5
 kesopanan dan kesusilaan menjamin kehidupan masyarakat yang
Kesopanan dan kesusilaan
harmoni, penyayang dan saling menghormati

23. Senaraikan langkah-langkah yang diambil untuk memartabatkan sistem pendidikan di Malaysia
dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan.

 Laporan Barnes
 Laporan Fenn Wu
 Ordinan Pelajaran 1952
 Penyata Razak 1956
 Ordinan Pelajaran 1957
 Laporan Rahman Talib 1960
 Akta Pelajaran 1961
 Kajian Aminuddin Baki
 Jawatankuasa Kabinet 1974
 Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

24. Senaraikan cadangancadangan yang dikemukakan dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan

 mencadangkan semua sekolah Vernakular Melayu, Cina dan Tamil


dibubarkan
 mencadangkan satu jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan
Laporan Barnes
 menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada peringkat
rendah
 menggunakan bahasa Inggeris pada peringkat menengah dan tinggi
Laporan Fern Wu  sekolah Cina dikekalkan
 menolak Laporan Barnes
 mencadangkan dua sistem persekolahan
 menggunakan dua bahasa penganatar iaitu bahasa Inggeris dan bahasa
Melayu
Ordinan Pelajaran 1952
 bahasa Tamil dan Cina diajar jika ada permintaan ibu bapa
 bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris
 bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu
 mencadangkan sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk
 kurikulum diseragamkan
 kurikulum bercorak kebangsaan
 mencadangkan penubuhan sekoalh umum(rendah) menggunakan bahasa
pengantar bahasa Inggeris, Cina dan Tamil
Penyata Razak 1956  sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa pengantar bahasa
Melayu
 sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa pengantar bahasa
Inggeris
 semua sekolah wajib diajar bahasa Melayu dan Inggeris
 dijadikan Ordinan Pelajaran 1957
 sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan
 sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsan
 pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah tanpa
Laporan Rahman Talib 1960 mengira kaum
 bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan
 sekolah rendah berbahasa pengantar Inggeris ditukar kepada bahasa
Melayu

44 | Nota Ting 5
 bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah
 subjek agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang
terdapat 15 pelajar Islam
 bahasa Tamil dan Cina diajar di sekolah kebangsaan jika terdapat 15 orang
pelajar
 semua peperiksaan awam diadakan dalam bahasa Melayu
 syor-syor dijadikan Akta Pelajaran 1961

 memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan


 menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah akedemik
 menyediakan pelajaran pada peringkat menengah sehingga berumur 15
tahun
Kajian Aminuddin
 menekankan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga mahir dan
Baki
pasaran kerja
 subjek kemahiran yang diajar ialah perdagangan, sains rumah tangga, seni
perusahaan dan sains pertanian
 mata pelajaran wajib seperti di sekolah menengah biasa

Objektif
 menilai sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan sumber
tenaga manusia yang diperlukan negara.
 mengenalpasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan
masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin dan terlatih
Jawatankuasa
Cadangan
Kabinet 1974
 menekankan penguasaan kemahiran membca, menulis dan mengira (3M)
 kenaikkan darjah secara automatik
 menekankan sekolah vokasional
 sukatan pelajaran sekolah swasta
 bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksan
 menekankan kegiatan kokurikulum dan disiplin sebgai asas perpaduan

Laporan  memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)


Jawatankuasa  memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Menengah ( KBSM)
Kabinet 1979  menekankan perkembangan pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelek
 satu usaha berterusan memperkembangkan potensi individu
 melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani
Falsafah  melahirkan rakyat berilmu, berketrampilan, akhlak mulia dan
Pendidikan bertanggungjawab
Kebangsaan  dapat mencapai kesejahteraan diri
 diharap dapat memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan
negara

25. Jelaskan langkahlangkah untuk memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan.
 termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
 menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka pada 1956
 melancarkan “Minggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa” untuk menggalakkan penggunaan bahasa melayu
 melancarkan slogan “Bahasa Jiwa Bangsa”
 menubuhkan sekolah menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu seperti Sekolah Alam Shah, Sekolah Sri
Putri dan Sekolah Sultan Abdul Halim
 meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan pada 1967
 menukarkan bahasa pengantar Inggeris kepada bahasa pengantar bahasa Melayu
 secara berperingkatperingkat pada 1970
 menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia menggunakan bahasa Melayu
 mulai 1982 bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah
 bahasa Melayu digunakan di mahkamah mulai 1990
26. Kenapakah Dasar Kebudayaan Kebangsaan digubal?
 menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia
 memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan
 memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan
 memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan dan Kerohanian
 menyeimbangkan dengan pembangunan sosioekonomi

45 | Nota Ting 5
27. Apakah perkara-perkara yang menjadi asas dalam pengubalan Dasar Kebudayaan Kebangsan?
 berasaskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu
 unsurunsur kebudayaan lain yang wajar akan diterima
 Islam diguna sebagai unsur yang terpenting

28. Apakah peranan sukan dalam pembangunan negara?


 sukan sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi
 sukan dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat
 sukan membuka peluang kepada semua tanpa mengira kaum

29. Bagaimanakah sukan boleh mewujudkan perpaduan


 melalui kegiatan kokurikulum di sekolah-sekolah
 melalui Majlis Sukan sekolah-Sekolah di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan
 melalui temasya sukan seperi Sukan Malaysia (SUKMA)

30. Apakah matlamat Wawasan 2020


 menjadi negara maju pada tahun 2020
 menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang maju menggunakan acuan sendiri
 mencapai kemajuan fizikal dan kemajuan bersepadu

31. Jelaskan maksud “ Kemajuan Bersepadu”


 Malaysia akan menjadi negara industri menjelang 2020
 maju berteraskan perpaduan rakyat
 maju melalui kestabilan politik
 maju melalui ketinggian taraf hidup
 maju melalui kekukuhan nilai moral dan etika
 maju melalui kekukuhan sistem kerajaan
 maju dengan ketinggian maruah bangsa
 maju melalui semangat yakin diri bangsanya

32. Huraikan maksud tersirat di sebalik Sembilan Cabaran Wawasan 2020


Cabaran 1 Maksud
Membina Bangsa Malaysia Yang Bersatu  perpaduan ialah asas kekuatan sesebuah negara
Padu  rakyat yang beridentiti Malaysia dapat diwujudkan
Maksud
Cabaran 2  masyarakat Malaysia perlu berjiwa bebas, tenteram,
Membina Masyarakat Berjiwa Bebas, terbuka, yakin diri, gagah menghadapi masalah
Tenteram Dan Berkeyakinan  bangsa yang gagah dapat memajukan negara dan
mengangkat martabat bangsa
Maksud
 masyarakat demokratik memiliki kebebasan untuk memilih
Cabaran 3 kerajaan
Memupuk Dan Membina Masyarakat  rakyat matang akan menggunakan hak-hak demokrasi
Demokratik Matang dengan sewajarnya
 teguran kepada pemimpin disalurkan dalam sussana mesra
dan membina
Maksud
 masyarakat bermoral dan beretika perlu diseimbangkan
Cabaran 4
dengan kenmajuan fizikal
Mewujudkan Masyarakat Bermoral Dan
 masyarakat bermoral dilahirkan oleh kepatuhan pada
Beretika
agama,sistem pendidikan yang berkesan, institusi keluarga
yang terbaik dan amalan budaya yang cemerlang
Maksud
 masyarakat yang rasional tidak akan bertindak melulu
Cabaran 5
 masyarakat rasional tidak terpengaruh dengan fahaman
Mewujudkan Masyarakat Matang,
sempit
Liberal Dan Bertoleransi
 masyarakat yang rasional sedia menerima perubahan dan
pandangan orang lain
Maksud
 masyarakat maju dapat serap segala perubahan untuk
membina kecemerlangan
Cabaran 6  masyarakat maju wajib menguasai pengetahuan sains dan
Membina Masyarakat Maju Dan Saintifik teknologi
 masyarakat sains dapat menjana produktiviti , kreatif dan
inovatif

46 | Nota Ting 5
Maksud
 masyarakat penyayang mengutamakan kepentingan
Cabaran 7 masyarakat
Mewujudkan Masyarakat Berbudaya  budaya tradisi perlu ditonjolkan semula
Cemerlang  budaya kepatuhan agama,intitusi kekeluargaan perlu
diwujudkan semula

Maksud
 kemajuan negara perlu dikuasai oleh semua kelompok
Cabaran 8 masyarakat
Menjamin Masyarakat Yang Adil  peristiwa 13 Mei perlu dielakkan
Saksama Ekonominya  dasar-dasar kerajaan seperti Rancangan pembangunan
Ekonomi Lima Tahun menjamin keadilan ekonomi

Maksud
 masyarakat makmur ialah masyarakat mewah dan taraf
Cabaran 9 hidupnya tinggi
Memupuk Dan Membina Masyarakat  tiada ahli masyarakat hidup melarat
Makmur  pendapatan isi rumah tinggi
 pendapatan negara juga tinggi

47 | Nota Ting 5
Bab 9 Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa

1. Apakah faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama?

 kemunculan nasionalisme
 negara-negara kecil bersatu membentuk negara besar seperti
Jerman dan Itali
 terdapat sistem pakatan negara-negara Eropah iaitu Pakatan Kuasa
Faktor politik Tengah ( Jerman, AustriaHungary dan Itali) dan Pakatan Bertiga (
Britain, Perancis dan Rusia)
 persaingan Pakatan kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga mengancam
perimbangan kuasa dunia
 kuasakuasa besar sanggup berperang membuktikan kekuasaan
masing masing
 persaingan merebut peluang ekonomi
Faktor Ekonomi  kuasakuasa besar bersaing mendapat tanah jajahan baru
 bersaing mendapatkan bahan mentah
 bersaing memasarkan bahan siap mereka
 pembunuhan Achduke Franz Ferdinand iaitu waris takhta Austria –
Hungary.
 Austria disokong Jerman menyerang Serbia yang disokong Rusia
Faktor Segera dan Perancis
 Jerman menyerang Perancis melalui Belgium menimbulkan
kemarahan Britain
 Amerika terlibat dalam peperangan apabila kapal dagangnya
diserang Jerman

2. Apakah kesan Perang Dunia Pertama?


 menamatkan sistem beraja di Eropah
 termeterai Perjanjian Versailles
 mengubah peta Eropah
Politik
 wujud negara-negara baru
 wujud Liga Bangsa
 untuk menjamin keamanan dunia
 mewujudkan kerjasama antarabangsa
 negara –negara beperang mengalami inflasi
 negara-negara berperang mengalami hutang peperangan yang
Ekonomi banyak
 wujud pengangguran
 pasaran dunia diambil alih oleh Amerika dan Jepun
 Britain hilang satu per tiga daripada perdagangan luarnya

3. Apakah SEBAB-SEBAB berlakunya Perang Dunia Kedua ?


 Jerman tidak puas hati dengan Perjanjian Versailles
Perjanjian Versailles  Jerman hilang tanah jajahan
 Jerman terpaksa bayar pampasan perang yang tinggi
 Jerman diarah mengurangkan saiz tentera
 wujud pemimpin baru iaitu Adolf Hitler
Pemimpin baru  komunis bertapak kukuh di Rusia dipimpin Lenin dan Stalin
 Itali di bawah pimpinan Mussolini telah menjajah Habsyah
 Itali juga telah menceroboh Perancis
 Jepun ingin menguasai negara di Timur
Jepun
 Jepun ingin membebaskan negara timur daripada penjajahan Barat

 berlaku kemelesetan ekonomi pada 1929


Kemelesetan Ekonomi  negara-negara Eropah seperti Britain, Perancis dan Itali bertindak
Dunia 1929 mengurangkan peruntukan ketenteraan
 Jerman bertindak mengukuhkan ketenteraan dan meluaskan kuasa

 Perang Dunia Kedua berlaku apabila Jerman menyerang Poland


 Amerika dan Britain pula mengisytiharkan perang terhadap Jerman
Faktor Segera
 Jepun pula menyerang Pearl Habour di Hawaii dan memusnahkan
tentera laut Amerika di lautan Pasifik

48 | Nota Ting 5
4. Huraikan kesan Perang Dunia Kedua ?
 memecahbelahkan negara-negara di Eropah
 meruntuhkan imperialisme
 membentuk Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB )
 mewujudkan Perang dingin
 negara Jerman terbahagi dua iaitu Jerman Timur dan Jerman Barat
 negara jajahan mula mencapai kemerdekaan
 menimbulkan kesedaran tentang pentingnya kesejahteraan dan kedamaian dunia

5. Apakah maksud Blok Dunia ?


 negara yang sehaluan berusaha untuk bersatu
 bertindak bersama bagi menjaga kepentingan ahli
 blok terbentuk berdasarkan aspek politik, geografi dan ekonomi

6. Apakah maksud “Perang Dingin”


 berlaku sejak tamatnya Perang Dunia Kedua hingga 1989 apabila komunis Soviet hancur
 berlaku kerana ideologi dan fahaman politik yang berbeza
 berlaku persaingan antara blok Kapitalis ( Amerika Syarikat ) dengan blok komunis yang diketuai Soviet Union
 tidak melibatkan senjata secara langsung
 ingin membuktikan kekuatan masing-masing
 mereka berlumba-lumba menyebarkan pengaruh melalui propaganda, bantuan ekonomi dan bantuan
ketenteraan

7. Jelaskan kesan penting Perang Dingin


 pembentukan NATO
 pembentukan Pakatan Warsaw
 wujud Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO)
 wujud perlumbaan senjata

8. Huraikan perbezaan antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis


Blok Kapitalis Blok Komunis
 mengamalkan demokratik  pemilihan kerajaan oleh Diktator
Politik
 kerajaan dipilih melalui pilihan raya  hanya Parti Komunis sahaja diiktiraf

 berpeluang memiliki harta dan perniagaan  Semua harta dan perniagaan milik
Ekonomi
secara perseorangan kerajaan

Sosial  individu bebas sepenuhnya  Kebebasan individu dilindungi dan


dikawal

9. Apakah matlamat dasar luar Malaysia ?


 Berbaik-baik dengan semua negara
 menjamin keselamatan rakyat dan negara Malaysia
 memelihara kepentingan nasional
 mengekalkan kedaulatan negara
 menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi
 mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa
 menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia

10. Malaysia mengamalkan hubungan luar berbentuk Bilateral dan Multilateral


.Jelaskan.

 ialah hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu


 Contohnya hubungan Malaysia dengan Jiran seperti Thailand dan negara
Hubungan Bilateral
maju seperti Britain

 bermaksud hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan.


Hubungan Multiliteral  Contohnya hubungan Malaysia dalam ASEAN, Pertubuhan Persidangan
Islam (OIC)

49 | Nota Ting 5
11. Pengubalan dasar luar Malaysia ditentukan oleh beberapa faktor seperti sejarah, ekonomi,
politik, geografi dan demografi.
Jelaskan .
 hubungan perdagangan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka
 kerana faktor Melayu serumpun seperti Indonesia, Brunei dan singapura
 meneruskan hubungan dengan negara bekas penjajah seperti Komanwel
Faktor Sejarah
 membuat hubungan Pro Barat atau negara anti komunis kerana negara
diancam komunis
 menjalin hubungan dengan Barat kerana baru merdeka dan belum kuat
pertahanan
 untuk memajukan ekonomi negara
 harapkan pasaran barangan negara luar seperti Amerika dan Britain
 memerlukan suntikan modal negara luar seperti Amerika dan Britain
pelabur perlukan pelaburan asing ke Malaysia
Faktor Ekonomi
 inginkan pelaburan dan pemindahan teknologi Jepun
 inginkan pasaran barangan keluaran Malaysia ke negara-negara lain seperti
negara-negara Islam
 menggalakkan pelabur Malaysia membuat pelaburan di luar negara seperti
di negara-negara Islam
 ingin memelihara kedaulatan negara lain ( hubungan dengan Palestin )
Faktor Politik
 berpegang teguh pada prinsip Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
memelihara keamanan dunia
 kedudukan Malaysia strategik
 bersempadan dengan hampir kebanyakan negara Asia
Faktor Geografi
 perairannya menjadi laluan utama kapal perdagangan
 keselamatan serantau mempengaruhi keselamatan Malaysia

 menjalin hubungan dengan negara Islam kerana majoriti rakyat Malaysia


beragama Islam
Faktor Demografi
 tidak menjalin hubungan dengan negara penceroboh seperti Israel
 tidak menjalin hubungan dengan negara pengamal apartheid iaitu Afrika
kerana Malaysia menentang Dasar apartheid

12. Pengubalan dasar luar Malaysia dibahagikan kepada tiga tahap.

a. Jelaskan dasar luar yang diamalkan dalam tahap pertama


 Mengamalkan dasar Pro Barat yang anti komunis
Alasan
 Malaysia masih diancam Komunis
 Malaysia perlukan bantuan pertahanan dari negara Komanwel seperti
Britain
 Malaysia membuat Perjanjian Pertahanan InggerisTanah Melayu (AMDA)
supaya British memberi bantuan jika diserang manamana negara
 Berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel
Alasan
 Malaysia menghadapi krisis dengan jiran seperti konfrontasi oleh
Indonesia,
 Malaysia membuat perjanjian penubuhan ASA, MAPHILINDO DAN
ASEAN
TAHAP 1  Mengamalkan dasar Pro Britain
TUNKU ABDUL RAHMAN Alasan
( 1957-1970 )  menjaga kepentingan ekonomi negara
 Malaysia menjalan perdagangan menggunakan wang paun sterling
 bergantung kepada pasaran Britaian untuk memasarkan getah dan bijih
timah
 pelabur Britain menguasai ekonomi perladangan dan perindustrian di
Malaysia

 Mengamalkan pasaran bebas dengan negara lain seperti Jepun dan


Jerman Barat
Alasan
 bertujuan mengurangkan pergantungan kepada Britain
 mencari pasaran baru

50 | Nota Ting 5
b. Apakah dasar luar yang diamalkan oleh pemimpin dalam tahap kedua?

 Dasar berbaik-baik dengan semua negara


Alasan
 Perjanjian Pertahanan dengan Inggeris (AMDA) tidak berfungsi
 Britain kurang pengaruh di Timur
 kuasa besar Amerika dan China menumpukan perhatian kepada
Vietnam
TAHAP 2
TUN ABDUL RAZAK DAN Usaha yang dilakukan
TUN HUSSEIN ONN  mengisytiharkan konsep zon Aman, Bebas dan Berkecuali ( ZOPFAN)
bersama dengan negara-negara ASEAN
 Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman
komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara
dan Manggolia
 menjalin hubungan dengan Vietnam

c. Apakah dasar luar yang diamalkan pemimpin pada tahap ketiga ?


 mengekalkan dasar-dasar tahap kedua
 menekankan kepentingan ekonomi
 menekankan ekonomi perdagangan, pelaburan dan pembangunan
negara negara membangun
 menjalin hubungan erat dengan negara ASEAN untuk selesaikan krisis
Vietnam dan Kampucea

DasarPandang ke Timur
 menjalankan Dasar Pandang ke Timur
TAHAP 3  sebagai model membangunkan negara Malaysia
DATO SERI DR. MAHATHIR  galakkan rakyat Malaysia mengambil nilai baik sepeti etika kerja,
MOHAMMAD kesungguhan bekerja dan semangat cintai negara

Hubungan Dua Hala


 tingkatkan misi dua hala
 membawa misi perdagangan ketika lawatan
 menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan
keduadua pihak
 menjalin hubungan juga dengan negara Dunia Ketiga

13. a. Apakah maksud negara-negara Komanwel ?


b. Nytakan matlamat penubuhanPertubuhan Negara Komanwel
b. Apakah faedah yang diperoleh oleh Malaysia dalam pertubuhan Komawel?
 dibentuk pada 1931
 anggota terdiri daripada negara-negara bekas tanah jajahan British yang
merdeka
Maksud
 bilangan anggotanya ialah 54 buah negara maju dan membangun
 ibu pejabatnya di London

 membina semangat setia kawan di kalangan negara anggota


Matlamat
 mewujudkan kerjasama dalam semua bidang

 membantu memelihara keamanan dan kedaulatan Malaysia


 membantu menghapuskan komunis
 membantu Malaysia jika diserang manamana pihak semasa konfrontasi
dengan Indonesia
 lantang menentang dasar apartheid di Afrika
Faedah  Eksport Malaysia ke negara-negara Komanwel seperti Britian dikenakan
cukai rendah
 Malaysia mendapat bantuan teknikal dana biasiswa daripada rancangan
Colombo
 Malaysia berjaya menganjurkan Sukan Komanwel 1998

51 | Nota Ting 5
15.` a. Apakah matlamat Piagam Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu ( PBB ) ?
b. Huraikan sumbangan Malaysia kepada Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu

 menjamin keamanan dan keselamatan dunia


 menggalak hubungan baik antara negara-negara anggota
 berkerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa
Matlamat  melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, warna kulit dan
agama
 menjadi pusat mengharmonikan tindakan negara-negara anggota

 Bantu menyelesaikan konflik antarabangsa


 sertai pasukan pendamai PBB menamatkan Perang Saudara di Congo
 sertai pasukan pengaman PBB ke Namibia membantu mencapai
kemerdekaan
 sertai pasukan pengaman ke Bosnia
 menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran –Iraq dan Kampucea
 menentang dasar apartheid yang diamalkan di Afrika
 menyarankan benua Antartika menjadi warisan dunia dan diletakkan di
bawah hak milik atau kuasa semua sengara
 teguh memerangi penyalahgunaan dadah
Sumbangan  Malaysia berjaya mengusulkan satu Persidangan Dadah Antarabangsa di
Vienna

Membantu dalam agensi PBB


 berkerjasama dalam pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan
Makanan dan Pertanian (FAO )
 berkerjsama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah
Pertubuhan Kesihatan Dunia ( WHO )
 berkerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan
Pendidikan, Sainstifik dan Budaya BangsaBangsa Bersatu ( UNESCO )

16. a. Apakah matlamat Bank Dunia ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
b. Jelaskan faedah Malaysia menyertai Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) @ Apakah faedah Bank
Dunia kepada Malaysia?

 membantu negara-negara ahli yang sedang membangun


 membantu membangunkan ekonomi negara-negara sedang
membangun
Matlamat
 membantu menyusun semula ekonomi negara-negara sedang
membangun

 kemasukan pelaburpelabur asing


 dapat membuka peluang pekerjaan
 dapat membasmi kemiskinan di luar bandar
 mendapatkan pinjaman untuk menjayakan Rancangan Kemajuan Tanah
Faedah
Persekutuan ( FELDA )
 mendapatkan pinjaman memajukan prasarana pendidikan dan
penyelidikan

52 | Nota Ting 5
17. a. Jelaskan latar belakang pertubuhan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)
b. Jelaskan matlamat penubuhan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)
c. Jelaskan prinsip perjuangan yang dipegang oleh Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)
d. Jelaskan sumbangan Malaysia dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali

 NAM ditubuhkan pada September 1961 semasa kemuncak Perang


Dingin
 ahli pertubuhan ialah negara-negara membangun di Asia, Afrika dan
Amerika Selatan
Latar Belakang
 bilangan anggota ialah 113 buah negara
 16 negara pemerhati
 28 buah negara jemputan

 untuk mengekalkan keamanan dunia


Matlamat  berkecuali iaitu tidak menyokong blok Barat atau blok Komunis

 mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara


 menghormati kedaulatan sesebuah negara
 menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara
Prinsip perjuangan
 menyelesaikan pertelingkahan secara rundingan dan persefahaman
 menghormati hak asasi manusia

 membuat usul membela kepentingannegara-negara membangun seperti


isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Benua Antartika
 membuat usul menghapuskan amalan dasar apartheid di Afrika Selatan
 menjadi Naib Presiden dalam Sidang Kemuncak NAM di Belgrade ,
Yugoslavia.
 dilantik menjadi ahli Kumpulan 16 membincangkan isu kerjasama politik
negara anggota
Sumbangan Malaysia  menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak NAM ke 13 pada 2003
 melancarkan mesyuarat tidak rasmi OIC
 mewujudkan Deklarasi Kuala Lumpur iaitu usaha menghidupkan
kembali NAM
 mengeluarkan pernyataan bersama mengenai isu Palestin
 mengeluarkan pernyataan bersama mengenai isu serangan Amerika ke
atas Iraq

18. a. Jelaskan ciri-ciri bagi Negara-negara Selatan


b. Apakah matlamat Negara-negara Selatan?
c. Apakah sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Negara-negara Selatan atau G 15?
 dikenali sebagai Negara-negara Dunia Ketiga
 mempunyai sama latar belakang ekonomi
 pernah dijajah oleh kuasa Barat
 masih bergantung dengan negara maju untuk memasarkan bahan
mentah
Ciri-Ciri  tidak mempunyai kepakaran untuk memproses bahan mentah
 tidak mempunyai modal untuk memproses bahan mentah
 masih dikenakan syarat perdagangan yang tidak adil
 masih dikenakan kadar faedah pinjaman yang tinggi
 masih dikawal harga bahan mentah

 mengatasi harga eksport bahanbahan mentah


 meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan anggota
Matlamat
 jangan bergantung kepada negara-negara maju

 idea penubuhannya disumbangkan oleh Dato Seri Dr Mahadhir


Mohammad
 berkerjasama dalam bidang sains dan teknologi
 menubuhkan Pusat Data Pelaburan perdagangan dan Teknologi Selatan
Sumbangan Malaysia di Kuala Lumpur (SITTDEC )
 menubuhkan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global ( GSTP )
 penubuhan kemudahan kredit
 menubuhkan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan

53 | Nota Ting 5
24. a. Apakah matlamat pertubuhan Persidangan Islam atau OIC ?
b. Pertubuhan Persidangan Islam ( OIC ) telah banyak memberi sumbangan
kepada dunia Islam.
Berikan bentuk sumbangan dan contoh-contoh sumbangan tersebut
c. Jelaskan peranan yang disumbangkan Malaysia dalam pertubuhan Persidangan Islam ( OIC )
d. Apakah faedah yang dinikmati Malaysia daripada Pertubuhan Persidangan Islam ( OIC )
tersebut ?.

 mengeratkan hubungan sesama semua negara Islam dalam segala


bidang
Matlamat  bersuara senada demi kepentingan umat Islam
 mengekalkan kedamaian dalam persengketaan antara negara Islam
 memastikan tempattempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari
Bantuan
 membantu negara-negara Islam yang bermasalah
Contoh
 menghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan Afghanistan
Sumbangan OIC Bantuan Kewangan
 membantu dari segi kewangan kepada negara-negara Islam kurang maju
 menubuhkan Bank Pembangunan Islam memberi bantuan kewangan
Contoh
 membantu negara sepertti Sudan, Nigeria dan Chad
 menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama
 menjadi perantara menyelesaikan peperangan IranIraq
 menyokong perjuangan rakyat Palestin mendapatkan semula tanah
daripada Israel
 menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada 1974 dan 2003
Sumbangan Malaysia  anjurkan persidangan menentang penganas di kalangan negara Islam
pada 2002
 menawarkan biasiswa kepada para pelajar dari OIC belajar di Universiti
Islam Antarabangsa (UIAM )
 mengsyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam untuk
urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi lain
 mendapatkan pinjaman dari Bank Pembangunan Islam untuk
melaksanakan projek rakyat
 OIC membantu Malaysia menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa
Faedah Kepada Malaysia
Malaysia (UIAM)
 Malaysia mendapat penghormatan negara lain kerana serius
memperjuangkan hak dan kebajikan negara Islam

25. a. Apakah maksud pertubuhan serantau?


b. Jelaskan perkembangan Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara ( ASA )
c. Jelaskan perkembangan pertubuhan Malaysia, Filipina dan Indonesia [MAPHILINDO]
d. Jelaskan perkembangan Persatuan Negara-negara Asia Tenggara [ASEAN]
e. Huraikan maksud disebalik Logo ASEAN
 pertubuhan yang anggotanya terdiri daripada negara berjiran antara
satu sama lain
Maksud  ditubuhkan untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosial
 contoh pertubuhan serantau ialah ASA (1961) , MAPHILINDO ( 1963 )
dan ASEAN ( 1967 )
Latar Belakang Penubuhan
 dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman
 bertujuan mewujudkan kerjasama membendung pengaruh komunis
 mewujudkan kerjasama sosial dan ekonomi di kalangan anggota
 terbentuk hasil mesyuarat di Bangkok antara Malaysia, Thailand dan
Filifina
Matlamat
Pertubuhan Negara-negara Asia  jalin kerjasama di kalangan anggota dalam bidang ekonomi, sosial dan
Tenggara ( ASA ) sains
 menyediakan dan memberi kemudahan latihan dan penyelidikan dalam
bidang sains dan teknologi di kalangan anggota
 mengekalkan dan menjamin keamanan dan kestabilan politik negara
serantau
Masalah
 dibubarkan pada 1963
 dianggap anti pemerintahan Presiden Seokarno di Indonesia

54 | Nota Ting 5
Latar belakang
 merupakan cantuman Malaysia, Indonesia dan Filipina
Tujuan penubuhan
 meningkatkan hubungan persahabatan
 menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-Filipila dan Malaysia-
Indonesia
MAPHILINDO Cara Penyelesaian pertelingkahan
 Malaysia mengadakan rundingan dengan Filipina dan Indonesia
 bersetuju memohon bantuan PBB mendapatkan pandangan rakyat
Sarawak dan Sabah tentang cadangan penubuhan Malaysia
 PBB menghantar wakil iaitu Lawrence V. Micheal More meninjau
pandangan rakyat Sarawak dan Sabah
 majoriti rakyat bersetuju menyertai Malaysia
Latar Belakang
 dibentuk hasil Deklarasi Bangkok 1967
 terdiri daripada 10 buah negara
 Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati
Tujuan Penubuhan
 mengekalkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara
ASEAN  membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan
kebudayaan
 meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang
pertanian, perdagangan dan perindustrian
 membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan
 mengadakan hubungan erat dengan persatuan serantau atau
antarabangsa
 sepuluh tangkai padi melambangkan sepuluh buah negara ASEAN
 tangkai padi diikat melambangkan semangat perpaduan dan
persahabatan
Erti Logo ASEAN
 bulatan melambangkan esemangat bersatu padu dalam ASEAN
 motto ASEAN ialah keamanan, kestabilan, kegigihan,kedinamikan,
kesucian dan kemakmuran

26. Jelaskan kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh ASEAN .


 menghasilkan Deklarasi Kuala Lumpur
 bersetuju mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai zon aman,
bebas dan berkecuali (ZOPFAN)
ZOPFAN
 mengekalkan keamanan dan kestabilan politik rantau Asia Tenggara
 mengamalkan sikap berkecuali dengan manamanan blok Barat atau Blok
Timur
 memutuskan ASEAN ialah Zon Bebas Senjata Nuklear
Bebas Nuklear
 tidak membenarkan kapal menggunakan perairan atau pelabuhan untuk
mengangkut bahan atau senjata nuklear.
 membentuk kerjasama dalam projek perindustrian
 membina projek baja urea di Bintulu (Sarawak ) dan Acheh ( Indonesia)
 mewujudkan zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
Kerjasama ekonomi  meluaskan skop kerjasama ekonomi melibatkan China, Jepun dan Korea
Selatan
 mencadangkan penubuhan Perundingan Ekonomi Asia Timur
 mewujudkan konsep ASEAN + 3 iaitu kerjasama ASEAN dengan negara
Jepun, China dan Korea
 menubuhkan Pertubuhan MenteriMenteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO )
Kerjasama Pendidikan menumpukan pada kerjasama bidang pendidikan
 mewujudkan Pusat Serantau Untuk Sains dan Matematik ( RECSAM ) di
Pulau Pinang
 mewujudkan Tabung Kebudayaan ASEAN
 mengadakan festival kebudayaan dan kesenian
Kerjasama Kebudayaan & Sosial
 menggalakkan pertukaran rancangan televisyen dan radio
 mengadakan SUKAN SEA untuk merapatkan hubungan
 mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada 1992

55 | Nota Ting 5
27. Apakah yang dimaksudkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN ( AFTA )
Tujuan  menghapuskan sekatan perdagangan
 mewujudkan kerjasama ekonomi di kalangan negara ASEAN
 dapat mewujudkan pasaran yang luas keran penduduk ASEAN ramai
Kebaikan  dapat meningkatkan barangan keluaran negara-negara ASEAN
 mengembangkan industri
 meningkatkan ekonomi negara-negara ASEAN

28. a. Jelaskan maksud globalisasi


Globalisasi ialah perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan disebabkan kepesatan
perkembangan teknologi maklumat

29. a. Apakah maksud Teknologi Maklumat dan Komunikasi Baru (ICT ) ?


b. Apakah usaha-usaha yang dilakukan kerajaan Malaysia untuk menjayakan ICT ?
 kaedah serta peralatan yang membolehkan proses komunikasi
Maksud berlaku pantas, mudah, berkesan tanpa sempadan
 peralatan teknologi baru seperti komputer, internet, telefon
mudah alih
 sediakan prasarana bagi merebut peluang
 melancarkan projek pembinaan prasarana ICT
Usaha Menjayakan ICT  melancarkan projek Koridor Raya Multimedia ( MSC )
 mula menggunakan e pendidikan, edagang, pemasaran tanpa
sempadan dan penyiaran digital

30. Jelaskan mengenai Koridor Raya Multimedia (MSC )


 merujuk pada sebuah kawasan mencakupi Kuala lumpur City
Center (KLCC) sehingga ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala
Sejarah Penubuhan Lumpur ( KLIA ) dan bandar Kulim di Kedah
 dibangunkan secara berperingkat
 akan mencakupi seluruh negara
 dilancarkan pada jun 1998
 memanfaatkan sepenuhnya perkembangan teknologi maklumat
dan multimedia global
Tujuan  melahirkan masyarakat bermaklumat
 meletakkan Malaysia dalam posisi lebih baik pada era globalisasi
 mengharapkan K-ekonomi berjalan dengan lancar
 kerajaan meluluskan belanjawan sebanyak RM2.5 juta bilion
Usaha Kerajaan projek berasaskan ICT
 peruntukan RM 1 bilion diagihkan untuk kawasan luar bandar

31. a. Apakah maksud K-Ekonomi


b. Apakah faktor penentu kejayaan K -Ekonomi
c. Nyatakan usaha-usaha kerajaan Malaysia dalam menjayakan K-Ekonomi
 bermaksud ekonomi berlandaskan pengetahuan
Maksud
 keupayaan seseorang menggunakan ilmu pengetahuan mencipta
satu nilai yang akan membawa kejayaan
 sumber yang berharga ialah modal intelek dan pekerja
berpengetahuan
 penjana keuntungan ialah teknologi dan industri berasaskan
Penentu kejayaan eekonomi pengetahuan
 inovasi ialah penentu kejayaan K-ekonomi
 inovasi akan dicapai melalui penyelidikan dan pembangunan
(R&D
 kerajaan menyediakan peruntukan besar dan Penyelidikan dan
Pembangunan ( R & D)
Usaha-Usaha Malaysia  kerajaan menggalakkan menggunakan semua penemuan baru
 kerajaan menggalakkan ciptaan baru
 kerajaan menggalakkan pendaftaran paten

56 | Nota Ting 5
32. a. Jelaskan maksud KMasyarakat
b. Nyatakan usahausaha kerajaan Malaysia dalam menjayakan KMasyarakat.
 K-Masyarakat merujuk kepada masyarakat yang sentiasa
membaiki dan perkayakan diri dengan ilmu pengetahuan supaya
Maksud dapat bersaing
 Matlamatnya ialah mewujudkan masyarakat yang maju dan
sainstifik
 membangunkan dan menyusun semula sistem pendidikan
Malaysia
 menubuhkan sekolah wawasan bagi memupuk perpaduan dan
melahirkan daya saing
 melengkapkan sekolah Bestari dengan prasarana teknologi
maklumat
Usaha-Usaha Kerajaan
 memupuk pelajar mencintai teknologi maklumat ( IT )
 mengubahsuai kurikulum dan dibentuk semula
 melahirkan pelajar kreatif, dinamis serta berfikiran kritis dan
analitis
 melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, bermotivasi
tinggi dan berkemahiran tinggi

57 | Nota Ting 5