Anda di halaman 1dari 28

Nuovo Progetto italiano 1

РЕЧНИК

(traduzione di Žana Stević)


Glossario serbo di Nuovo Progetto italiano 1 - Libro dello studente e Quaderno degli esercizi (edizione aggiornata)

Речи су подељене и наведене оним редоследом којим се појављују у лекцијама, уз ознаку тома и
дела у коме се појављују.
Када наглашени слог није претпоследњи и у случајевима који могу изазвати недоумицу, тaда је такав
слог означен цртицом (на пример: dialogo, farmacia).
Речи којима претходи * налазе се на аудио записима и нису штампане.

Abbreviazioni Скраћенице
avv. аvverbio прилог
f. femminile женски
m. maschile мушки
sg. singolare једнина
pl. plurale множина
inf. infinito инфинитив
p.p. passato prossimo прошло време

Unità introduttiva - musica, la: музика cosa, la: ствар


Benvenuti! spaghetti, gli: шпагети cucina, la: кухиња
Libro dello studente espresso, l': еспресо кафа scuola, la: школа
unità, l’ (f.): лекција cappuccino, il: капучино gatto, il: мачка
introduttiva: уводна opera, l': опера regalo, il: поклон
benvenuti (sg. benvenuto): arte, l' (f.): уметност dialogo, il (pl. i dialoghi):
добродошли moda, la: мода дијалог
A cinema, il (pl. i cinema): singolare: једнина
parole, le (sg. la parola): биоскоп gusto, il: укус
речи conoscete (inf. conoscere): lingua, la: језик
e: и познајете ciao: здраво
lettere, le (sg. la lettera): altre (sg. altra): друге cena, la: вечера
слова italiane (sg. italiana): luce, la: светло
A1 италијанске pagina, la: страница
osservate le foto: погледајте A3 giusto, il: укус
фотографије le lettere dell’alfabeto: gelato, il: сладолед
osservate (inf. osservare): слова алфабета Argentina, l’: Аргентина
погледајте alfabeto, l’: алфабет chiavi, le (sg. la chiave):
foto, le (sg. la foto): ascoltate (inf. ascoltare): кључеви
фотографије слушате, слушајте macchina, la: машина,
cos'è l'Italia per voi?: Шта је lunga: дуга аутомобил
за вас Италија? doppia: дупла maschera, la: маска
cosa: шта greca: грчка pacchetto, il: пакет
è (inf. essere): је in parole di origine Inghilterra, l’: Енглеска
Italia, l’: Италија straniera: у речима страног colleghi, i (sg. il collega):
per: за порекла колеге
voi: ви, вас di: од margherita, la: маргарита,
A2 origine, l’ (f.): порекло иванчица
lavorate in coppia: радите у straniera: страно Ungheria, l’: Мађарска
пару A4 A6
lavorate (inf. lavorare): pronunciate (inf. scrivete (inf. scrivere):
радите pronunciare): изговор писати
in: у lettera per lettera: слово по *buongiorno: добар дан
coppia, la: пар слово *facile: лако
abbinate (inf. abbinare): dell’attività 2: из 2. вежбе *americani (sg. americano):
повежите attività, l’: вежба Американци
numerate (sg. numerata): A5 *chi: ко
означене бројевима pronuncia, la: изговор *Genova: Ђенова
a queste parole: овим ripetete (inf. ripetere): *amici, gli (sg. l’amico):
речима поновите пријатељи
а: у, на, по, према casa, la: кућа *centro, il: центар
queste (sg. questa): ове ascoltare: слушати *corso: курс

Edizioni Edilingua 1
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

*pagare: платити rossa: црвена frasi, le (sg. la frase):


B aperta: отворена реченице
italiana o italiano?: Италијан nuova: нова come nell’esempio: као у
или Италијанка gli aggettivi in –o: придеви примеру
o: или на -о esempio, l’ (pl. gli esempi):
B1 aggettivi, gli: придеви пример
immagini, le (sg. seguono (inf. seguire): следе brasiliana: Бразилка
l’immagine): слике le stesse regole: иста marocchino: Мароканац
notate (inf. notare): правила argentini (sg. argentino):
обратите пажњу stesse (sg. stessa): исте Аргентинци
B2 regole, le (sg. la regola): C5
scoprite l’errore: откријте правила ungherese: Мађар
грешку ragazza, la: девојка inglese: Енглез
scoprite (inf. scoprire): C C6
откријте ciao, io sono Gianna: здраво, adesso (avv.): сада
errore, l’ (m.): грешка ја сам Ђана presentate (inf. presentare):
giornale, il: дневне новине io: ја представите
B3 sono (inf. essere): сам il vostro compagno alla
quali sono le desinenze: који C1 classe: вашег друга разреду
су наставци due: два vostro: ваш
quali (sg. quale): који mini dialoghi: мини дијалози compagno, il: друг
sono (inf. essere): су mini: мини C7
desinenze, le (sg. la a quale foto corrisponde sorella, la: сестра
desinenza): наставци ogni dialogo?: којој слици uscita, l’: излаз
ultima: последња одговара који дијалог? ma: али
del singolare: једнине corrisponde (inf. schema, lo: схема, шема
plurale: множина corrispondere): одговара C8
sostantivi, i (sg. il ogni: сваки *museo, il: музеј
sostantivo): именице C2 *scendere: сићи
maschile: мушки di nuovo: поново *isola, l’ : острво
libro, il: књига completate (inf. *vestito, il: одело; хаљина
studente, lo: студент, completare): допуните *uscire: изаћи
ученик questi sono: ово су D1
femminile: женски questi (sg. questo): ови frasi ascoltate: реченице
borsa, la: ташна siete (inf. essere): сте које сте чули
classe, la: разред lui: он ascoltate: (по) слушане
alcuni: неки australiano: Аустралијанац attenzione, l’: пажња
irregolari (sg. irregolare): piacere: задовољство; драго ci sono due immagini in più:
неправилни ми је постоје две слике више
particolari (sg. particolare): sei (inf. essere): си ci sono (inf. esserci): постоје
посебни spagnola: Шпањолка in più: више
come: као sì: да D2
sport, lo (pl. gli sport): спорт e tu?: а ти? completate le frasi che
appendice, l’ (f.): додатак Tu: ти seguono: допуните реченице
a pagina ...: на страници ... C3 које следе
B4 leggete (inf. leggere): che: који, које
mettete i sostantivi al прочитајте articolo determinativo:
plurale: ставите именице у tabella, la: табела одређени члан
множину verbo, il: глагол articolo, l’: члан
mettete (inf. mettere): essere: бити determinativo: одређени
ставите lei: она zio, lo (pl. gli zii): стриц,
finestra, la: прозор noi: ми ујак
libreria, la: библиотека, loro: они la macchina di Paolo: Паолов
ормар за књиге C4 аутомобил
pesce, il: риба disegni, i (sg. il disegno): ecco: ево
notte, la: ноћ цртеж studenti d’italiano: студенти
albero, l’: дрво oralmente (avv.): усмено италијанског
treno, il: воз costruite (inf. costruire): molti: многи
B5 саставите, направите calcio, il: фудбал
ragazzo, il: дечак delle frasi: реченице preferisco (inf. preferire):
alto: висок више волим

Edizioni Edilingua 2
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

scusi: извините si chiama (inf. chiamarsi): *stella, la: звезда


è questo l’autobus per il зове се *bicchiere, il: чаша
centro?: да ли је ово аутобус che bella ragazza!: како *latte, il: млеко
за центар? лепа девојка! *doccia, la: туш
autobus, l’ (pl. gli autobus): che: који, која *torre, la: торањ
аутобус tesoro: благо *bottiglia, la: боца, флаша
per il centro: за центар hai (inf. avere): имаш *pioggia, la: киша
D3 le chiavi di casa: кључеви од test finale: завршни тест
con gli articoli dati: куће test, il: тест
члановима који су дати no: не finale: завршни
con: с, са ho (inf. avere): имам
dati: (који су) дати le chiavi della macchina: Appendice grammaticale
stivali, gli (sg. lo stivale): кључеви од аутомобила grammaticale: граматички
чизме dove: где abitudine, l’ (f.): навика
zaino, lo: руксак sai (inf. sapere): знаш ecc. (eccetera): итд.
zia, la: тетка, стрина, ујна ha (inf. avere): има attore, l’ (m.): глумац
panino, il: сендвич fratelli, i: браћа sapore, il: укус
aerei, gli: авиони davvero (avv.): заиста problema, il: проблем
numeri, i: бројеви quanti anni hanno?: колико tema, il: тема
D4 година имају? programma, il: програм
formate (inf. formare): quanti: колико clima, il: клима
саставите anni, gli: године telegramma, il: телеграм
nota: напомена hanno (inf. avere): имају panorama, il: панорама
potete (inf. potere): можете mi chiamo (inf. chiamarsi): turista, il/la: туриста
l’ordine proposto: зовем се barista, il/la: шанкер,
предложени редослед E3 бармен
ordine, l’ (m.): ред, Avere: имати tassista, il/la: таксиста
редослед E6 pessimista, il/la: песимиста
proposto: предложен chiedi (inf. chiedere): питај regista, il/la: режисер
combinazioni, le: tuo: твој crisi, la: криза
комбинације rispondi alle domande: analisi, l’ (f.): анализа
bella: лепа одговори на питања tesi, la: теза
piccoli: мали rispondi (inf. rispondere): sintesi, la: синтеза
ristorante, il: ресторан одговори perifrasi, la: перифраза,
moderni: модерни domande, le: питања описно изражавање
giovane: млад come si scrive: како се пише enfasi, l’ (f.): истицање;
D6 come: како наглашеност
bagno, il: купатило suo: његов ipotesi, l’ (f.): претпоставка
famiglia, la: породица nome, il: име amaro: горак
globale: глобалан alla fine: на крају re, il: краљ
zero, lo: нула fine, la: крај film, il: филм
azione, l’: радња riferisce (inf. riferire): città, la: град
canzone, la: песма извештава università, l’ (f.):
mezzo: пола E7 универзитет
azzurro: плав consonanti, le (sg. la virtù, la: врлина
pezzo, il: комад consonante): сугласници auto, l’ (f.): ауто
pizza, la: пица caffè, il (pl. i caffè): кафа moto, la: мотоцикл
D7 difficile: тежак serie, la: серија
*cognome, il: презиме oggetto, l’: предмет specie, la: врста
*meglio (avv.): боље giallo: жут fuoco, il: ватра
*Svizzera, la: Швајцарска mamma, la: мама albergo, l’ (m.): хотел
*esercizio: вежба nonna, la: бака accento, l’ (m.): акценат
*maggio: мај gonna, la: сукња cade (inf. cadere): пада
*vacanze, le: годишњи terra, la: земља penultima: претпоследњи
одмор, празници corretto: тачно, исправно sillaba, lа: слог
*luglio: јули settimana, la: седмица eccezioni, le (sg.
E E8 l’eccezione): изузеци
chi è?: ко је? *note, le: ноте greco, il: грчки
E2 *penna, la: перо, хемијска medico, il: лекар
Verificare: проверити оловка psicologo, lo: психолог
risposte, le: одговори *mano, la (pl. le mani): рука

Edizioni Edilingua 3
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

terzultima: трећи слог од direttore: директор ma da quanto tempo!: ма


краја orario: радно време, откад (се нисмо видели,
incarico, l’ (m.): задужење распоред чули)!
obbligo, l’ (m.): обавеза gentile: љубазан da: од
forme, le: облици agenzia: агенција tempo: време
chirurgo, il: хирург fortunata: срећна hai ragione: у праву си,
stomaco, lo: стомак Per cominciare 3 имаш право
terminano (inf. terminare): fanno parte di un dialogo: ragione: разум
завршавају чине део једног дијалога senti (inf. sentire): чуј
archeologo, l’ (m.): археолог fanno parte di (inf. fare cioè: то јест
indicano (inf. indicare): parte di): чине део non lavoro più: не радим
означавају fanno (inf. fare): чине више
persone, le: особе parte, la: део più: више
usiamo (inf. usare): fra due ragazze: између две in un’agenzia di viaggi: у
користимо девојке путничкој агенцији
cominciano (inf. cominciare): fra: између viaggi, i (sg. il viaggio):
почињу secondo voi: по вашем путовања
yogurt, lo: јогурт мишљењу che bello!: како је лепо!
gnomo, lo: патуљак, гном secondo: по, према contenta: срећна
pneumatico, lo-il: гума di quale inizio parlano: о molto (avv.): веома, много
ком почетку причају simpatici (sg. simpatico):
Quaderno degli esercizi parlano (inf. parlare): симпатични
quaderno: свеска причају carino: драг
2 A l’orario d’ufficio: радно
seguenti (sg. seguente): e dove lavori adesso?: а где време
следећи сада радиш? ufficio, l’: канцеларија
7 A1 apre alle 9: отвара се у 9
modello, il: модел; пример volte: (колико) пута apre (inf. aprire): отворити
8 indicate (inf. indicare): chiude (inf. chiudere):
precedente: претходни означите затворити
13 se le affermazioni sono vere a che ora arrivi?: у колико
età, l’ (f.): доба o false: да ли су тврдње сати стижеш?
Test finale тачне или нетачне che: који
B se: ако; да ли ora: сат
scegli (inf. scegliere): affermazioni: тврдње arrivi (inf. arrivare): стижеш
изабери vere: тачне; истините finisco di lavorare:
false: нетачне; неистините завршавам са послом
telefona a Maria: finisco (inf. finire):
UNITÀ 1 - Un nuovo inizio телефонира Марији завршавам
Libro dello studente telefona (inf. telefonare): dopo venti minuti: након
inizio: почетак телефонира двадесет минута
Per cominciare... ogni giorno: сваки дан dopo (avv.): након
cominciare: почети giorno: дан minuti: минуте
Per cominciare 1 non ha: нема brava: добра
spiegate (inf. spiegare): non: не sono contenta per te: драго
објасните ancora (avv.): још ми је због тебе
nella vostra lingua: на вашем in una farmacia: у апотеци te: тебе, те
језику farmacia: апотека A2
più importante: важније tornare: вратити се assumete (inf. assumere):
più: више a casa: кући преузмите
importante: важан prende (inf. prendere): ruoli: улоге
perché: зашто узима A3
un: један metrò, il: метро qual è: који је
lavoro: посао pronto?: хало? è contenta del nuovo lavoro:
una: једна ehi, ciao!: хеј, здраво! задовољна је због новог
amore: љубав come stai?: како си? посла
Per cominciare 2 stai (inf. stare): (си); стојиш A4
quali di queste parole: које bene, e tu?: добро, а ти? com’è?: како је?
од ових речи bene (avv.): добро tutto bene: све у реду
capite (inf. capire): разумете tutto: све
notizia: вест, новост poi (avv.): затим

Edizioni Edilingua 4
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

vicino (avv.): близу caro: драги idea: идеја


mah: ма; ко зна me: мене, ме interessante: интересантна
20 minuti dopo: након 20 aspetto a cena: чекам на corso d’italiano: курс
минута вечеру италијанског
A5 aspetto (inf. аspettare): B4
inserite (inf. inserire): очекујем, чекам storia: прича
уметните amica: пријатељица tema, il (pl. i temi): тема
accanto al pronome: поред da tempo: одавно partita, la: утакмица
заменице occhi, gli (sg. l’occhio): очи B5
accanto (avv.): поред verdi (sg. verde): зелене grande: велик
pronome, il: заменица capelli: коса C
personale: лична biondi: плава di dove sei?: одакле си?
A6 purtroppo (avv.): нажалост C1
presente indicativo: porta (inf. portare): носи, incontro: сусрет
индикатив презента води tra: између
presente, il: презент anche: и, такође protagonisti, i (sg. il
indicativo: индикатив fidanzato: вереник protagonista): протагонисти
1ª coniugazione: прва Medicina: медицина precedenti (sg. precedente):
конјугација una cosa non capisco: не претходни
1ª (prima): прва разумем једну ствар sottolineate (inf.
coniugazione: конјугација studia (inf. studiare): sottolineare): подвуците
2ª (seconda): друга студира espressioni: изрази
3ª (terza): трећа uomo, l’ (pl. gli uomini): usano (inf. usare): користе
dormire: спавати човек informazioni, le (sg.
offrire: понудити come me: као ја l’informazione):
partire: кренути già (avv.): већ информације
spedire – spedisco: слати Jennifer preferisce Saverio a scusa: извини
unire – unisco: ујединити Luca: Џенифер се више per andare in centro?: како
pulire – pulisco: чистити свиђа Саверио него Лука да дођем до центра?
chiarire – chiarisco: чистити B2 andare: ићи
A7 testo: текст fermate, le: станице,
secondo l’esempio: други articolo indeterminativo: стајалишта
пример неодређени члан grazie: хвала
secondo: други indeterminativo: prego: молим
con chi parli?: с ким причаш неодређени sei straniera, vero?: ти си
che tipo di musica ascolti?: palazzo: зграда странкиња, зар не?
коју врсту музике слушаш? studentessa: студенткиња sei qui per lavoro?: јеси ли
tipо: врста edicola: трафика, киоск овде ради посла?
quando: када diario: дневник qui: овде
oggi (avv.): данас giornata: дан sono qui da due giorni: овде
che cosa: шта di mio fratello: мог брата сам већ два дана
guardano (inf. guardare): mio: мој allora: онда
гледати castani: смеђе ben arrivata: добро дошла
televisione, la: телевизија intelligente: паметан complimenti: комлименти
cosa prendete da mangiare?: Lettere: књижевност abiti qui vicino?: станујеш ли
шта ћете јести? donna: жена ту близу?
mangiare: јести come tante: као многе in via Verdi: у улици Верди
insegnante: наставник tante: многе via: улица
quando partite per Perugia?: speciale: посебан anch’io: и ја
када крећете за Перуђу? forse (avv.): можда a presto: до скорог виђења
Perugia: Перуђа solo (avv.): само presto (avv.): брзо, ускоро
domani (avv.): сутра B3 C3
B1 sostituite (inf. sostituire - ultima fermata: задња
e-mail: и-мејл, електронска sostituisco): замените станица
пошта quello: онај dare: дати
colonne: колоне, ступци stipendio: плата da quanto tempo sei qui?:
c’è (inf. esserci): има, basso: низак колико дуго си овде?
постоји pesante: тежак per motivi di lavoro: из
a destra: на десно, на десној attore: глумац пословних разлога
страни famoso: познат motivi, i: разлози
destra: десно viso: лице al numero 3: под бројем 3

Edizioni Edilingua 5
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

D1 ha una pronuncia tutta neri: црни


in comune: заједничко italiana: имате баш carattere, il: карактер
comune: заједнички италијански изговор sembra (inf. sembrare): чини
D2 se permette: ако допустите antipatico (pl. antipatici):
*buonanotte: лаку ноћ permette (inf. permettere): антипатичан
*signor (signore, il): допустите allegro: весео
господин svizzera: Швајцаркиња triste: тужан
*anche a Lei: и Вама in vacanza: на одмору, на scortese: нељубазан
*Lei: Ви празницима F4
*signora, la: госпођа visito (inf. visitare): testa: глава
*vai (inf. andare): идеш посећујем fronte, la: чело
*vado (inf. andare): идем ecco perché: ето зашто bocca: уста
*al supermercato: у così bene: тако добро braccio, il (pl. le braccia):
самопослугу E2 рука
*supermercato: самопослуга differenze: разлике dito, il (pl. le dita): прст
*come va?: како иде? in italiano: на италијанском F5
*va (inf. andare): иде possibile: могуће a turno: на смену
*così e così: тако-тако dare del tu: ословљавати са turno: смена
*così (avv.): тако „ти“ voi stessi: ви сами
*buonasera: добро вече persona: особа stessi: исти, сами
salutare: поздравити oppure: или senza dire: а да не кажете
buon pomeriggio: добро dare del Lei: ословљавати са senza: без
послеподне „Ви“ dire: рећи, казати
buon (buono): добар quest’ultima: ова задња gli altri: други, остали
pomeriggio, il: послеподне forma di cortesia: облик за devono (inf. dovere): морају
informale: неформално учтиво обраћање F6
salve: здраво forma: форма descrivi (inf. descrivere):
ci vediamo: видимо се cortesia: учтивост опиши
arrivederci: до виђења esiste (inf. esistere): постоји miglior amico: најбољи друг
arrivederLa: до виђења simile: сличан miglior (migliore): најбољи
(учтиво) E3 Conosciamo l’Italia:
formale: формално cominciando (inf. Упознајмо Италију
D3 cominciare): почињући L’Italia: regioni e città
immaginate (inf. signorina, la: госпођица regioni, le (sg. la regione):
immaginare): замислите qualcuno: неко регије
adatti: одговарајући tanto (avv.): толико città: град
seguenti (sg. seguente): continua (inf. continuare): cosa sapete di queste città?:
следећи настави шта знате о овим градовима?
situazioni: ситуације F1 sapete (inf. sapere): знате
palestra: сала, спортска lungo: дуг cartina: карта
дворана naso: нос per esempio: на пример
D4 F2 Autovalutazione
università, l’ (pl. le mettete in ordine: сложите autovalutazione:
università): универзитет по реду самопроцена
mattina: јутро ascoltatelo: слушајте га ricordate delle unità: (чега)
esci dalla biblioteca: alla francese: на француски се сећате из лекције
излазиш из библиотеке начин ricordate (inf. ricordare):
esci (inf. uscire): излазиш bruna: смеђа сећате
biblioteca, la (pl. le quello di Gloria: онај contrario: супротно;
biblioteche): библиотека Глоријин антоним
al bar: у кафићу abbastanza (avv.): прилично nascoste : сакривене
bar: кафић, бифе magra: мршава controllate (inf. controllare):
verso le 18: око 18 часова simpatica (pl. simpatiche): проверите
verso: око симпатична soluzioni, le: решења
serata: вече F3 soddisfatti: задовољни
in discoteca: у дискотеци mancano (inf. mancare): fontana: фонтана
discoteca: дискотека недостају Roma: Рим
saluti: поздрави aspetto: чекам
E1 vecchio: стар Quaderno degli esercizi
sa (inf. sapere): зна brutto: ружан 1
corti: кратки abiti (inf. abitare): станујеш

Edizioni Edilingua 6
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

lettera: писмо A1 un po’: мало


di solito: обично spesso (avv.): често tv, la: ТВ
2 la sera: увече natura: природа
vivere: живети sera: вече vado al lago di Como: идем
mai (avv.): никад sportivo: спортски на језеро Комо
Belgio, il: Белгија fine settimana, il: викенд Como: Комо
francese: Француз a Roma: у Рим dove ho una casa: где имам
5 sempre (avv.): увек кућу
classica: класична all’estero: у иностранство viene (inf. venire): долази
7 estero: иностранство facciamo delle gite: идемо
trasforma (inf. trasformare): al lago: на језеро на излете
пребаци lago: језеро facciamo (inf. fare): чинимо,
9 sappiamo tutto sulla tua радимо
coreano: корејски carriera: знамо све о твојој gite: излети
giapponese: јапански каријери pescare: пецати
tedesco: немачки sappiamo (inf. sapere): sono in tournée: на турнеји
porta, la: врата знамо сам
10 su: о tournée, la: турнеја
giardino: башта, врт carriera: каријера la settimana prossima: идуће
11 poco della tua vita privata: седмице
imparare: научити мало о твом приватном prossima: идућа
canadese: Канађанин животу in Francia: у Француској
Test finale poco (avv.): мало Francia: Француска
A vita: живот Spagna: Шпанија
cane, il: пас privata: приватни per due concerti: на два
C fai (inf. fare): радиш концерта
risolvi (inf. risolvere): реши a dire la verità: истини за concerti: концерти
cruciverba, il (pl. i вољу Parigi: Париз
cruciverba): укрштене речи verità: истина Barcellona: Барселона
ma quando posso: али када A2
могу Giornalista: новинар
UNITÀ 2 - Come passi il posso (inf. potere): могу A3
tempo libero? gioco a calcio: играм фудбал di solito: обично
Libro dello studente come molti sanno: као што restare: остати
passare: проводити многи знају va sul lago: иде на језеро
tempo libero: слободно sanno (inf. sapere): знају A4
време gioco ancora nella nazionale venire: доћи
libero: слободан cantanti: још играм у A5
Per cominciare 1 репрезентацији певача a quest’ora: у ово доба
amare: волети nazionale, la: национална stasera: вечерас
nel tempo libero: у слободно cantanti, i (sg. il cantante): ballare: плесати
време певачи stanchi: уморни
al cinema: у кино inoltre: осим тога a scuola: у школи
a teatro: у позориште qualche volta: понекад dall’aeroporto: са
teatro: позориште qualche: неки аеродрома
giocare: играти gli amici più intimi: aeroporto: аеродром
videogiochi: видео-игрице најприснији пријатељи A6
Per cominciare 2 intimi: присан cercare: тражити
Intervista: интервју bere: пити regolare: правилни
Per cominciare 3 qualcosa: нешто vedere: видети
una prima volta: по први пут invece: уместо particolarità: посебност;
confermate le vostre ipotesi: non ho voglia di uscire: специфичност
потврдите ваше немам воље да излазим A7
претпоставке avere voglia (di): имати fare colazione: доручковати
confermate (inf. воље да colazione: доручак
confermare): потврдите voglia: воља, жеља questa volta: овај пут
ipotesi, l’ (f.): претпоставка sono gli amici che vengono i tuoi genitori: твоји
A da me: пријатељи долазе родитељи
rivista: часопис код мене tuoi: твоји
intervistare: интервјуисати vengono (inf. venire): долазе genitori, i (sg. il genitore):
da me: код мене родитељи

Edizioni Edilingua 7
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

lezione: час, предавање C1 comodo: надати се


B entrare: ући luminoso: светао, прозрачан
vieni con noi?: идеш ли са puoi (inf. potere): можеш balcone, il: балкон
нама sbagliare: погрешити camera da letto: спаваћа
B1 colore: боја соба
devo (inf. dovere) : vincere: победити camera: соба
морам tutto quello che...: све (оно) e pensare che...: а кад
ma dai!: ма дај! што помислиш да...
oggi è venerdì: данас је C2 400 euro d’affitto: 400 евра
петак verbi modali: модални најма
venerdì, il: петак глаголи euro, l’ (pl. gli euro): евро
non è che non voglio: није potere: моћи affitto: најам
да не желим infinito: инфинитив al mese: месечно
voglio (inf. volere): желим, momento: тренутак mese, il: месец
хоћу professore: професор ne vale la pena: вреди
al mare: на море per favore: молим (Вас, те) valere: вредети
mare, il: море favore: услуга pena: мука
volentieri: радо prego: молим D2
bel tempo: лепо време volere: желети, хтети stanze: просторије
tempo: време a pranzo: на ручак soggiorno: дневни боравак
in città: у град pranzo: ручак salotto: примаћа соба
pensiamo di andare: fare tardi: каснити studio: радна соба
мислимо да идемо tardi (avv.): касно ripostiglio: остава
pensare: мислити dovere: морати D3
vuoi venire?: хоћеш ли доћи? a letto: у кревет descrizione: опис
vuoi (inf. volere): хтети, letto: кревет ideale: идеалан
желети per l’ospedale: за болницу a quale piano è: на којем
certo: наравно ospedale, l’ (m.): болница спрату је
è da tempo che... : већ girare: скренути D4
неко време... sinistra: лево numeri cardinali :
che ne dici di andare: шта Stati Uniti, gli: Сједињене основни бројеви
кажеш да идемо Државе numeri ordinali: редни
ne: о томе C3 бројеви
Scala, la: Скала sabato mattina: субота dall’11 in poi: од 11 па
biglietti: карте ујутро надаље
mi dispiace: жао ми је sabato: субота E1
dispiacere: жалити; жаљење in montagna: на планину Preposizioni: предлози
mia madre: моја мајка montagna: планина banca: банка
madre, la: мајка superare: положити Londra: Лондон
B2 esame, l’ (m.): испит a una festa: на прослави
punto: тачка D a piedi: пешке
ottima: одлична dove abiti?: где станујеш? Germania: Немачка
ci andiamo?: идемо ли тамо? D1 Pisa: Пиза
ci: тамо organizzare: организовати Siena: Сијена
Venezia: Венеција festa: празник Napoli: Напуљ
invitare: позвати a casa mia: у мојој кући da solo: сам
accettare: прихватити solo che...: само што Torino: Торино
invito: позив in periferia: на периферији Ancona: Анкона
rifiutare: одбити periferia: периферија ottobre, l’ (m.): октобар
con piacere!: са vicino allo stadio : E2
задовољством близу стадиона da dove viene Lucio?:
d’accordo!: у реду!; слажем stadio: стадион одакле долази Лучо?
се! in autobus: у аутобусу; F1
perché no?: зашто да не? аутобусом che giorno è?: који је данас
B3 appartamento: стан дан?
mostra d’arte: уметничка al quinto piano: на петом segnare : означити,
изложба спрату забележити
mostra: изложба quinto: пети sull’agenda: у подсетнику
insieme: заједно piano: спрат agenda: подсетник
fare spese: ићи у куповину ascensore: лифт impegni : обавезе
spese: куповина sperare: надати се lunedì, il: понедељак

Edizioni Edilingua 8
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

martedì, il: уторак metropolitana: подземна 4


mercoledì, il: среда железница; метро paese, il: земља, село, крај
giovedì, il: четвртак macchinette: уређаји gente, la: људи
venerdì, il: петак automatiche: аутоматске costare: коштати
sabato, il: субота acquisto: куповина 5
domenica, la: недеља in genere: углавном lettera: писмо
spesa: куповина passeggeri, i (sg. il raccontare: препричавати
appuntamento: састанак passeggero): путници Glossario
*uno di questi giorni: један convalidare: потврдити; glossario: речник
од ових дана поништити карту negozio: продавница
*impossibile: немогуће timbrare: печатирати vendere: продавати
*ho molto da fare: имам corsa: вожња tabacchi: дуван
много посла convalida: потврда di uso quotidiano: за
*il martedì: уторком si trovano (inf. trovarsi): свакодневну употребу
*ho lezione: имам час; имам налазе се uso: употреба
предавање poche: мали број quotidiano: свакодневни
*compleanno: рођендан su internet: на интернету viaggiare: путовати
*o domenica o mai: или у prima di salire: пре уласка luogo: место
недељу или никад prima (avv.): пре lasciare: оставити,
*mai (avv.): никад salire: попети се; ући напустити
*serie: серија, низ appena (avv.): тек Autovalutazione
F2 2 abitazione: стан
vari (sg. vario): разни linea: линија orizzontale: водоравно
G1 3 verticale: усправно
che ora è?: колико је сати veramente (avv.): заиста ponte, il: мост
che ore sono?: колико је esistenti (sg. esistente): Firenze: Фиренца
сати постојећи
orologi (sg. l’orologio): auto, l’ (pl. le auto): Appendice grammaticale
сатови аутомобил morire: умрети
e un quarto: и четврт; и mezzi pubblici: јавна piacere: задовољство
петнаест минута превозна средства porre: ставити
meno: мање pubblici: јавни rimanere: остати
mezzogiorno: подне quindi: дакле scegliere: изабрати
mezzanotte: поноћ traffico: саобраћај sedere: сести
meno un quarto: петнаест до problema: проблем spegnere: угасити
G2 grave: тежак, озбиљан tenere: држати
Disegnare: цртати; a causa delle tante tradurre: превести
дизајнирати macchine: због толико trarre: вући
lancette: казаљке аутомобила proporre: предложити
causa: узрок esporre: изложити
G3 atmosfera: атмосфера togliere: скинути
formulare: обликовати pulita: чист cogliere: ухватити, убрати
modello: модел; пример trovare: наћи raccogliere: сакупити,
Conosciamo l’Italia parcheggio: паркинг (по)брати
I mezzi di trasporto urbano per fortuna: срећом mantenere: одржати;
mezzi di trasporto urbano: fortuna: срећа одржавати
градска превозна средства sempre più persone: све ritenere: сматрати
mezzi: средства већи број produrre: производити
trasporto: превоз persone, le: особе ridurre: свести; смањити
urbano: градски motorino: мотоцикл distrarre: одвући пажњу
1 bicicletta: бицикл attrarre: привући
esatte: тачне infine: најзад; на крају
usati: кориштени taxi, il: такси Quaderno degli esercizi
tram: трамвај tassì, il: такси 12
mentre: док ovviamente (avv.): dopodomani (avv.):
Milano: Милано очигледно прекосутра
comprare: купити costoso: скупо 1° test di ricapitolazione
tabaccheria: трафика in campagna: на селу, у (unità introduttiva, 1 e 2)
più di un mezzo: више од природи ricapitolazione: сажето
једног средства campagna: природа понављање
stazioni: станице servizi: служба

Edizioni Edilingua 9
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

A6 poltrone: фотеље
UNITÀ 3 - Scrivere e preposizioni semplici: tappeto: тепих
telefonare (обични) прави предлози sotto (avv.): испод
Libro dello studente semplici (sg. semplice): quadro: слика
Per cominciare 1 обични, једноставни sopra (avv.): изнад
posta elettronica: chiesa: црква pianta: биљка
електронска пошта in particolare: нарочито, C2
posta: пошта посебно scegliere: изабрати
elettronica: електронска Italia del Sud: Јужна Италија a destra del: десно од
busta: коверат Sud, il: југ specchio: огледало
posta: пошта comunale: општински cuscini: јастуци
francobollo: поштанска commerciale: трговински, C3
маркица комерцијални è vero che: (да ли је) истина
buca delle lettere: A7 је да
поштанско сандуче significato: значење sciopero: штрајк
cellulare, il: мобилни in blu: (написано) плавом generale: општи
телефон бојом dal meccanico: код
Per cominciare 2 blu: плав механичара
comunicare: саопштити; partitivo: партитивни meccanico: механичар
комуницирати un po’ di: мало (нечега) in ritardo: са закашњењем
Per cominciare 3 zucchero: шећер ritardo: кашњење
presenti (sg. presente): B1 lo so: знам (то)
присутни sicuro: сигуран tremendo: ужасан
riuscire (a): успети dalle tre alle cinque: од три troppe: превише
al telefono: на телефон до пет C4
telefono: телефон fino alle 20: до 20 vaso: ваза
consigliare: саветовати fino: до D1
internet point: интернет esce di casa: излази из куће qualcosa di interessante:
клуб; интернет кафе pranzare: ручати нешто занимљиво
sa già come fare: већ зна cenare: вечерати in tv: на ТВ-у
како orario di apertura: време probabilmente (avv.):
mandare: послати отварања вероватно
pacco: пакет apertura: отварање su quale canale?: на ком
A1 B3 каналу?
uffa: уф! negozio di abbigliamento: canale, il: канал
chiamare: звати продавница одеће Juve, la: Јуве (Јувентус)
qua vicino: ту близу abbigliamento: одећа Milan, il: Милан
qua: овде, ту ufficio postale: поштанска beh: па
proprio: управо, баш канцеларија magari: можда, да бар
appunto : управо тако postale: поштански più tardi: касније
perfetto: савршен C1 partita di calcio: фидбалска
necessario: потребан abiti: одећа утакмица
imbucare: убацити у dentro (avv.): унутар D2
поштанско сандуче armadio: ормар esprimere: изразити
cassetta per le lettere: televisore: телевизор incertezza: несигурност
поштанско сандуче camino: камин dubbio: сумња
almeno: бар, барем sedie: столице D3
credere: мислити, веровати intorno al tavolo: око стола esprimendo: изражавајући
A2 intorno (avv.): око E1
a coppie: у паровима dietro (avv.): иза di chi è?: чије је?
A4 scrivania: радни (писаћи) сто E2
preposizioni articolate: tavolino: сточић possessivi: присвојни
предлози с чланом davanti alla lampada: испред resto: остатак
lingua parlata: говорни језик лампе perciò: зато, стога
A5 davanti (avv.): испред però: али
Olanda: Холандија lampada: лампа F1
guanti: рукавице sulla parete: на зиду fra 10 minuti: за 10 минута
cassetto: фиока parete, la: зид grazie mille: хвала најлепше
di chi sono questi libri: чије divano: кревет una delle due valigie: један
су ово књиге tra le poltrone: између од два кофера
tavolo: сто фотеља

Edizioni Edilingua 10
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

nessun problema: нема G5 disturbare: сметати


проблема in breve: укратко evitare: избегавати
nessuno: нико breve: кратко dopo le 10: после 10
figurati (inf. figurarsi): таман tue notizie: твоје новости di sera: увече
посла Conosciamo l’Italia percentuale, la: проценат,
appunti: белешке Scrivere un’e-mail o una постотак
grazie tante: хвала лепо lettera mondo: свет
di niente: нема на чему (informale/amichevole)... quasi (avv.): готово
niente: ништа amichevole: пријатељски tutti: сви
F2 carissimo: најдражи telefonino: мобилни
Ringraziare: захвалити baciare: пољубити телефон
ringraziamento: abbracciare: загрлити da vicino: изблиза
захваљивање baci: пољупци diffuse: распрострањене
non c’è di che: нема на чему bacioni, i (sg. il bacione): tecnologie: технологије
ti ringrazio: захваљујем ти велики пољупци relative alle
G mittente, il: пошиљалац telecomunicazioni: које се
vocabolario: речник destinatario: прималац односе на телекомуникације
abilità: способности ricevere: примити relative: које се односе
provate a completare: sigla: скраћеница telecomunicazioni:
покушајте употпунити provincia: област, телекомуникације
provare: покушати провинција numeri utili: корисни
G1 meno (avv.): мање бројеви
stagioni: годишња доба, Bologna: Болоња cittadini: грађани
сезоне codice, il: код, шифра turisti, i (sg. il turista):
autunno: јесен avviamento: упућивање туристи
inverno: зима abbreviazione: скраћеница carabinieri, i (sg. il
primavera: пролеће dottore: доктор carabiniere): карабињери
estate, l’ (f.): лето ingegnere: инжењер pronto: брз; спреман
gennaio: јануар professoressa: професорка intervento: интервенција,
febbraio: фебруар utili (sg. utile): корисни захват
marzo: март conseguenza: последица gratuita: бесплатна
aprile, l’ (m.): април dunque: дакле emergenza: хитан случај
maggio: мај opposizione: супротност sanitaria: здравствена
giugno: јун comunque: ипак informati: информисани
luglio: јули al contrario: обратно; viabilità: проходност
agosto: август напротив in tempo reale: у реално
settembre, il: септембар aggiunta: додатак време; у стварном времену
ottobre, l’ (m.): октобар non solo: не само reale: реалан
novembre, il: новембар d’altra parte: с друге стране coordinato: усклађено
dicembre, il: децембар concludere: закључити Ministeri: министарства
G3 argomento: тема Lavori Pubblici: јавни радови
informazioni richieste: riassumere: сажети Interno: унутрашњи
потребне (тражене) in altri termini: другим (послови)
информације речима Polizia: полиција
prezzo: цена termini, i (sg. il termine): soccorso: помоћ
modello: модел речи, термини in caso di: у случају
Lancia, la: „ланча“ ...e telefonare. caso: случај
scoperta: откриће chiamata: позив pericolo: опасност
America: Америка interurbana: међуградски calamità: елементарна
abitanti, gli (sg. l’abitante): bisogna (inf. bisognare): непогода
становници треба da utilizzarsi: користи се
scooter: мотор, скутер digitare: позвати број utilizzare: користити
Aprilia, l’ (f.): „aприлиа“ (телефона) non sia possibile: није
nascita: рођење prefisso: позивни број могуће
costo: цена desiderata: жељена diversi: различити
villa sul lago: вила на језеру e così via: и тако даље enti, gli (sg. l’ente):
villa: вила via: пут, улица; начин установе
sognare: сањати generalmente (avv.): interessati: којих се то тиче
G4 уопштено vigili del fuoco: ватрогасци
ascolto: слушање per non disturbare: како се vigili, i (sg. il vigile):
не би сметало стражари

Edizioni Edilingua 11
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

fuoco: ватра 22 tratte dal dialogo


infanzia: детињство *quiz: квиз introduttivo: извучене из
gestito da: којим управља *monumenti: споменици уводног дијалога
raggiungibile: доступан *pendente: коси; висећи passato prossimo: перфекат
telefonia: телефонија *galleria: галерија passato: прошло
fissa: фиксна *maschio: мушки si forma: гради се
telefonici: телефонски *castello: дворац successiva: следећа, која
incendio: пожар *campanile, il: звоник следи
somiglianze: сличности *duomo: катедрала ipotesi sulla formazione:
cabina telefonica: претпоставка о творби
телефонска кабина formazione: творба
cabina: кабина UNITÀ 4 - Al bar participio passato: партицип
scheda telefonica: Libro dello studente прошли
телефонска картица Per cominciare 3 A6
scheda: картица tranquillo: миран ausiliare, l’ (m.): помоћни
giornalaio: продавац новина tutti e due: оба al dente: умерено куван
Glossario A1 (тестенина)
mobile: мобилни come hai passato il fine dente, il: зуб
improvvisa: изненадна settimana?: како си провео cartoline: разгледнице
difficoltà: потешкоћа викенд? un anno fa: пре годину дана
corpo: тело non c’è male: није лоше fa: пре
Protezione civile: Цивилна male (avv.): лоше come mai: како то
заштита niente di speciale: ништа dare una festa: приредити
protezione: заштита посебно забаву
civile: цивилни le solite cose: уобичајене A7
prestare aiuto: пружити ствари orali (sg. orale): усмени
помоћ solite: уобичајене l’altro ieri: прекјуче
prestare: пружити, посудити bere (p.p. ha bevuto): пити l’estate scorsa: прошлог
aiuto: помоћ antico: стари лета
età compresa tra gli 0 e i 12 Caffè: кафић scorsa: прошла
anni: доба између 0 и 12 ieri (avv.): јуче in punto: тачно
година collega, la: колега, B1
compresa: захваћена, колегиница sospettare: сумњати
урачуната film, il: филм furto: крађа
box: кабина be’: па avvenuto: који се догодио
Autovalutazione essere (p.p. è stato): бити il 12 dicembre: 12.
avvocato: адвокат divertente: забаван септембра
di fronte (a): наспрам, преко rimanere (p.p. è rimasto): agente, l’ (m./f.): агент
пута остати cerca di verificare: покушај
gruppo: група cosa hai fatto di bello?: шта да провериш
estranea: стран; туђ; си лепо радио? quello che è scritto: оно што
неповезан fare (p.p. ho fatto): чинити, је написано
piazza: трг радити scritto: написано
campo: поље un sacco: много (нечега) mensa: менза
invece, sì: напротив, да incontrare: срести
Quaderno degli esercizi nel pomeriggio: послеподне dentista: зубар
6 ha avuto l’idea di andare: B2
centrale: централни пала ми је на памет идеја да da che cosa dipende: од чега
7 идемо зависи
Russia: Русија in gran fretta: у великој dipendere (p.p. è dipeso):
8 журби зависити
modo: начин fretta: журба scelta: избор
11 sala: сала verbi di movimento: глаголи
spettacolo: представа intenso: интензиван; жесток кретања
12 insomma: све у свему; дакле movimento: кретање
entrata: улаз A4 ritornare: вратити се
14 riassunto: сажетак rientrare: поново ући,
distanza: удаљеност insieme a: заједно са вратити се
20 A5 giungere (p.p. è giunto):
foglie: лишће стићи
temperatura: температура

Edizioni Edilingua 12
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

verbi di stato in luogo: spegnere: угасити C4


глаголи који означавају promettere: обећати posizione: позиција, положај
стајање у месту discutere: расправљати avverbi, gli (sg. l’avverbio):
verbi intransitivi: lista: листа прилози
непрелазни глаголи completa: целокупна C5
succedere (p.p. è successo): B7 elementi: елементи
догодити се in tempo: на време sei mai stato in Spagna?: јеси
morire (p.p. è morto): bugia: лаж ли икада био у Шпанији?
умрети tutto il giorno: цео дан D1
nascere (p.p. è nato): родити campionato: првенство illustrazioni: илустрације,
се C1 слике
piacere (p.p. è piaciuto): colloquio di lavoro: разговор avere fame: бити гладан
свиђати се за посао fame, la: глад
servire: писати colloquio: разговор listino: ценовник
diventare: постати direttrice, la: директорка menù: јеловник
durare: трајати laureata in Economia e ecco a voi: (ево) изволите
verbi riflessivi: повратни Commercio: дипломирала vorrei (inf. volere): хтела
глаголи економију и трговину бих, желела бих
alzarsi: устати laureata: дипломирани dopo pranzo: након ручка
svegliarsi: пробудити се economia: економија tramezzino: сендвич са
lavarsi: умивати се commercio: трговина хлебом без коре
verbi transitivi: прелазни per quanto tempo?: колико anzi: штавише
глаголи дуго? cornetto: кроасан
ridere (p.p. ha riso): смејати andare via: отићи cameriere, il: конобар
се nel settembre scorso: caffè macchiato: кафа с
piangere (p.p. ha pianto): прошлог септембра млеком
плакати in tutto: укупно acqua minerale: минерална
camminare: ходати da allora: отад вода
sia essere sia avere: било allora (avv.): онда acqua: вода
бити било имати C2 minerale: минерална
sia: било tempo fa: пре неког времена prosciutto crudo: шунка,
cambiare: мењати data: датум пршута (термички
ultimamente (avv.): у задње precisa: прецизан, тачан необрађена)
време nel febbraio del 1982: у prosciutto: пршута
scendere (p.p. è/ha sceso): фебруару 1982. crudo: сиров
сићи elementare: основни mozzarella: моцарела
correre (p.p. è/ha corso): C3 lattina: лименка
трчати avvenimenti: догађаји un tipo deciso: одлучан тип
B3 scambiatevi (inf. scambiarsi): deciso: одлучан
ora (avv.): сада размените D3
intero: цео entrare in circolazione: ући ognuno: свако
quel giorno: тог дана у оптицај caffè corretto: кафа с
subito (avv.): одмах circolazione: оптицај додатком жестоког пића
aula: учионица, дворана ospitare: угостити decaffeinato: кафа без
intorno alle due: око два Giochi Olimpici: Олимпијске кофеина
come sempre: као увек игре caffelatte, il: бела кафа
circa: око giochi: игре tè, il: чај
lì: тамо olimpici: олимпијске camomilla: камилица
venire (p.p. è venuto): доћи invernali (sg. invernale): cioccolata in tazza: топла
B4 зимске чоколада
anzitutto: пре свега repubblica: република cioccolata: чоколада
per prima cosa: као прво inventare: изумети tazza: шоља
B6 radio, la: радио panna: шлаг
correggere: исправити trionfare: тријумфовати, freddo: хладан
spendere: потрошити победити dolci, i (sg. il dolce): слатки
accendere: упалити Festival di Sanremo: coppa: куп
decidere: одлучити Фестивал у Санрему torta al caffè: торта од кафе
soffrire: патити festival: фестивал torta: торта
vivere: живети Sanremo: Санремо tiramisù: тирамису (колач)
perdere: изгубити sezione: секција zabaione, lo: шато; крем од
proporre: предложити proposte: предлози јаја, шећера и слатког вина

Edizioni Edilingua 13
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

stracciatella: страчатела ospitali (sg. ospitale): preparare: припремити


(врста сладоледа) гостољубиви velocità: брзина
cioccolato: чоколада bar di provincia: бифеи на preparazione: припрема
pannacotta: пудинг од периферији consumazione: конзумирање
слатке павлаке più che altro: пре свега vita di tutti i giorni:
bibite: пића ritrovo: састајалиште свакодневни живот
in lattina: у лименци di ogni età: свих доба, свих simbolo: симбол
spremuta d’arancia: цеђена узраста pochissimo: врло мало
наранџа giocare a carte: играти карте piena: пуна
spremuta: цеђени сок carte: карте sapore, il: укус
arancia, l’ (pl. le arance): è ancora più piacevole: још leggero: лаган
наранџа пријатније ristretto: кратак
birra: пиво piacevole: пријатан ghiaccio: лед
alla spina: точено sedersi: сести liquore: ликер
media: средња ai tavolini: за столићима caldo: топло
aperitivi: аперитив in piazza: на тргу bevanda: пиће
bianco: бело semplicemente (avv.): frati, i (sg. il frate): фратри,
pomodoro: парадајз једноставно калуђери
D4 sul marciapiede: на тротоару cappuccini: (калуђери)
drammatizzare: marciapiede, il: тротоар капуцинери
драматизовати godere del sole: уживати у in pratica: у пракси
ordinare: наручити сунцу pratica: пракса
avere sete: бити жедан godere: уживати trattarsi (di): радити се
sete, la: жеђ sole, il: сунце schiuma di latte: млечна
D5 chiacchierare: избећи пена
stamattina: јутрос tazzina: шољица schiuma: пена
in fretta: на брзину; у журби ad esempio: на пример consiglio: савет
rumore: бука leggendario: легендаран invece di: уместо да
relazione: веза punto di ritrovo: место infatti: заправо, наиме
di seconda mano: окупљања impensabile: незамислив
кориштено, половно scherzare: шалити се cappuccio: капучино
affrontare: суочити се passeggiare: шетати pasto: оброк
da sole: саме tipici esempi: типични benissimo (avv.): веома
buona scusa: добар изговор примери добро
scusa: изговор tipici: типични a tutte le ore: у свако доба
E2 locale, il: локални preferito: омиљени
esistere (p.p. è esistito): soprattutto: изнад свега modo: начин
постојати in piedi: на ногама Glossario
più o meno: мање-више insegna: натпис profumo: мирис
parlatene: причајте о томе tantissime: многе cibo: храна
fuori (avv.): вани Glossario creare: створити
posto: место ricevuta: признаница monaco: монах
E3 provare: пробати appartenere (a): припадати
nella quale: у којој pagamento: плаћање ordine religioso: верски ред
trascorso: прошао, провео punto di incontro: место religioso: верски
Conosciamo l’Italia окупљања, сусретања crema: крема
Gli italiani e il bar scritta: натпис incredibile: невероватно
sosta: пауза situata: смештена Caffè, che passione!
programma, il (pl. i esterno: вањски passione: страст
programmi): програм Il caffè al giorno: дневно
giornaliero: дневни riferirsi – mi riferisco: al pomeriggio: послеподне
ora di pranzo: време ручка односити се rito: ритуал
seguito da: коме следи dal gusto: са укусом irrinunciabile: неодрецив,
buon caffè: добра кафа aroma, l’ (m.): арома кога/чега се не може
barista: шанкер, бармен forti (sg. forte): јаки одрећи
banco: шанк milanese: милански sacchi: вреће
cassa: каса macchina per il caffè: апарат importato: увезен
ritirare: подићи, преузети за кафу pari a: једнако (нечему)
scontrino: рачун da bar: барски, за барове tonnellate: тоне
accoglienti (sg. accogliente): permette di preparare: restanti (sg. restante):
угодни омогућава припремање преостали

Edizioni Edilingua 14
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

consumo: потрошња 15 buon anno: срећна Нова


posto di lavoro: радно место *succo (di frutta ): сок година
consumate: конзумиране *beata te!: благо теби A3
caffettiere: апарати за кафу *beata: блажена a Natale: на Божић
ad uso domestico: за кућну *cotto: куван iniziali (sg. iniziale): почетни
употребу *non ti preoccupare (inf. augurare: честитати
domestico: домаћи preoccuparsi): не брини A4
la più usata: најкориштенија *cucchiaini: кашичице amore mio: љубави моја
Moka, la: посуда за кување tonno: туњевина come no: како да не
кафе maionese, la: мајонеза bellissima: веома лепа,
in pochi minuti: за пар uova, le (sg. l’uovo): јаја прелепа
минута 16 A5
Glossario incontrare: срести brevemente (avv.): укратко
abitudine: навика A6
sacra: света futuro semplice: футур
chili: килограми UNITÀ 5 - Feste e viaggi futuro: футур
famigliare: породични Libro dello studente finalmente (avv.): најзад,
Autovalutazione Per cominciare 1 напокон
imparare: научити trascorrere (p.p. ho cucinare: кувати
localizzare: локализовати, trascorso): провести smettere (di): престати
одредити положај Per cominciare 2 per le vacanze: за празнике,
spazio: простор Madrid: Мадрид на одмору
all’inizio: на почетку Lisbona: Лисабон da grande: када буде велики
può darsi: може бити Zurigo: Цирих architetto: архитекта
con lo sconto: с попустом Per cominciare 3 A8
sconto: попуст nuovamente (avv.): поново in basso: доле
Natale, il: Божић progetti: планови
Appendice grammaticale lontano da: далеко од giorno e notte: дању и ноћу
ammettere: допустити lontano: далеко previsioni: предвиђања,
appendere: обесити a Capodanno: на Нову прогнозе
concedere: одобрити годину laurea: диплома
crescere: расти Capodanno: Нова година piovere: кишити
deludere: разочарати A1 bravissimo: веома добар,
difendere: бранити ancora no: још не изврстан
dirigere: водити, управљати quest’anno: ове године promesse: обећања
distinguere: разликовати prenotare: резервисати va bene: у реду је, добро је
distruggere: уништити sorpresa: изненађење di più: више
dividere: поделити Portogallo: Португал periodo ipotetico:
escludere: искључити treno ad alta velocità: брзи хипотетичка реченица
esplodere: експлодирати воз periodo: сложена реченица
insistere: инсистирати però!: али! ipotetico: погодбени
muovere: померати, giro d’Europa: путовање по andare avanti: ићи даље
(по)мицати Европи avanti: напред
nascondere: сакрити Europa: Европа da domani: од сутра
offendere: увредити giro: круг un giorno: један дан
risolvere: решити un bel po’: прилично Ferrari, la: „ферари“
rompere: разбити anche se: иако B1
spingere: гурнути offerta: понуда biglietteria: билетарница
uccidere: убити sito: веб страница controllo: контрола
da qualche parte: некуда binario: перон
Quaderno degli esercizi suoi: њени B2
8 l’ultimo dell’anno: задњи brani: одломци
novità: новост дан у години seconda classe: други разред
lavanderia: перионица festeggiare: (про)славити classe, la: разред
11 in qualche bel posto: на Intercity: брзи воз
matematica: математика неком лепом месту Интерсити
12 buone feste: срећни Eurostar: брзи воз Еуростар
aranciata: оранжаде празници andata e ritorno: одлазак и
13 buon viaggio: срећан пут повратак
birreria: пивница buon Natale: срећан Божић andata: одлазак
ritorno: повратак

Edizioni Edilingua 15
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

solo andata: само одлазак *temporali, i (sg. il scompartimento: купе


quant’è?: колико је? temporale): олује, crociera: крстарење
compreso: урачунат невремена valige: кофери
supplemento: додатак на *graduale: постепено bagagli, i (sg. il bagaglio):
цену *miglioramento: побољшање пртљаг
centesimi: центи *moderati: умерени destinazione: дестинација
in arrivo: стиже *mosso: узбуркано (море) nave, la: брод
arrivo: долазак *Tirreno: Тиренско море prenotazione: резервација
al binario 8: на колосек *Adriatico: Јадранско море tariffa: тарифа
anziché: уместо *temperature: температуре E2
B6 *in diminuzione: у опадању in futuro: у будућности
impiegato: службеник *diminuzione: смањење E4
consultare: консултовати sereno: ведро quei giorni: тих дана
mappa: карта, план variabile: променљиво Conosciamo l’Italia
C1 neve, la: снег Gli italiani e le feste
settimana bianca: недеља на calmo: миран bambini : деца
снегу deboli (sg. debole): слаби Babbo Natale: Божић-Бата
Alpi, le: Алпе stabili (sg. stabile): стабилни babbo: тата
la mattina del 23: 23. ујутро in aumento: у повећању doni: дарови
turno: смена aumento: повећање insieme agli adulti: заједно
dopo che: након што D3 са одраслима
ripartire: поново отпутовати svolgere (p.p. ha svolto): adulti: одрасли
C2 развити, раширити addobbare: украсити,
di lei: њено nevicare: снежити окитити
C3 D4 albero di Natale: јелка
futuro composto: сложено cielo: небо presepe, il: јаслице
будуће време coperto: покривено farcito: филован, пуњен
composto: сложен agitato: узбуркан pollo arrosto: печено пиле
futura: будућа E1 pollo: пиле
lo stesso: исто тако periodo: период, раздобље arrosto: печен
C4 dappertutto: свуда specialità: специјалитет
isole Canarie: Канарска strade: улице regionali (sg. regionale):
острва illuminate: осветљене регионални , покрајински
lotto: лутрија affollati: препуни, крцати pandoro: врста колача (из
verrà o no?: хоће ли доћи c’è chi cerca...: има оних Вероне)
или не? који траже; неки траже tavole: столови
D1 parenti, i (sg. il parente): appendere (p.p. ha appeso):
*fa freddo: хладно је рођаци окачити, обесити
*tira vento: дува ветар fare la spesa: ићи у куповину calze: чарапе
*tirare: дувати ripieno: пун Befana: старица која за
*vento: ветар spumante, lo: пенушаво Богојављење
*nemmeno: ни, нити вино деци доноси слаткише
*nuvola: облаци naturalmente (avv.): наравно vecchietta: старица
*ti ricordi (inf. ricordarsi): tradizionale: традиционалан carbone, il: угаљ
сећаш ли се cosiddetta: такозвана cattivi: лоши
*all’improvviso: изненада piene di: пуне (нечега) mascherarsi: маскирати се
*pessimista: песимиста Epifania: Богојављење costumi, i (sg. il costume):
*meteo: временска прогноза Pasqua: Ускрс костими
nuvoloso: облачно scherzo: шала noto: познат
previsioni del tempo: è permesso: дозвољено је cattolica: католичка
прогноза времена Ferragosto: Велика cadere: пасти
rinunciare: одрећи се Госпојина, Ферагосто (15. di domenica: недељом
D2 август) uovo, l’ (pl. le uova): јаје
Nord, il: север tacchino: ћуран di cioccolata: од чоколаде
*nuvolosità: облачност panettone, il: nascondere: сакрити
*su tutta la penisola: по традиционални италијански i tuoi: твоји
целом полуострву колач од сувог грожђа (једе proverbio: пословица
*penisola: полуострво се за Божић) nazionale: националан
*nebbia: магла Carnevale, il: карневал anniversario: годишњица
*possibilità: могућност cenone, il: обилна вечера seconda guerra mondiale:
località: локалитет, насеље Други светски рат

Edizioni Edilingua 16
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

guerra: рат principali (sg. principale): differire – differisco:


mondiale: светски главни одгодити
durante: током standard: стандард Glossario
estive: летње comfort: комфор, удобност bisogno: потреба
celebrare: славити 250 km orari: 250 км на сат particolarmente (avv.):
ascesa: вазнесење orari: сат посебно
Vergine Maria: Богородица ristorazione: послуживање raffinato: профињен
vergine: девица includere (p.p. ha incluso): facilitazione: олакшање,
popolari (sg. popolare): укључити олакшица
народни rapidi: брзи Autovalutazione
palio: такмичење, трка lussuosi: луксузни computer: рачунар
Asti: Асти creati: створени; креирани sposare: венчати
regata: регата designer: дизајнер puntuale: тачан
storica: историјска ad oltre 300 km: преко 300 direttamente (avv.):
giostra: витешка игра, км директно
турнир oltre: преко ombrello: кишобран
saracino: сареценски km (chilometri): километри pullman, il: аутобус
Arezzo: Арецо all’ora: на сат
contenere: садржавати agevolazioni: олакшице Appendice grammaticale
Unità: уједињење (Италије) anziani: старије особе dimenticare: заборавити
Glossario modalità: начин
Abbellire: улепшавати attiva: активна Quaderno degli esercizi
Assunzione: Вазнесење sia in 1ª che in 2ª classe: 4
salita: успон било у 1. било у 2. разреду ferie, le: празници, распуст
gara: такмичење a bordo: у превозном migliorare: поправити,
a cavallo: на коњу средству побољшати
cavallo: коњ bordo: превозно средство 7
barche: барке necessità: потреба chissà: ко зна
cavalieri, i (sg. il cavaliere): vantaggi, i (sg. il vantaggio): come al solito: као обично
коњаници предности 8
armati: наоружани acquistare: купити mettere da parte: ставити са
I treni in Italia comodamente (avv.): удобно стране
distanze: растојања, per telefono: телефоном mobili, i (sg. il mobile):
удаљености partenza: полазак намештај
sia brevi che lunghe: било eliminare: елиминисати 11
кратке, било дуге attesa: чекање; очекивање ginnastica: гимнастика
rete ferroviaria: железничка ritiro: преузимање, 16
мрежа подизање *sciare: скијати
rete, la: мрежа presso: код *depliant: преклопни
ferroviaria: железница Self Service: проспект
coprire (p.p. ha coperto): самопослуживање *specializzata:
покрити sportello: шалтер специјализована
territorio: територија carta di credito: кредитна *volo: лет
qualità: квалитет картица *ragionevole: разуман
offerti: понуђени Call Center: позивни центар *esperienza: искуство
piuttosto: прилично funzionare: деловати, a testa: по глави, по особи
esigenza: потреба радити
locale: локални, месни conferma: потврда
collegare: повезати carrozza: вагон UNITÀ 6 - A cena fuori
all’interno: унутар assegnati: додељени Libro dello studente
interno: унутрашњи, una volta saliti: кад се уђе a cena fuori: вечера у
унутрашњост sufficiente: довољно ресторану (ван куће)
fermarsi: зауставити се fornire – fornisco: дати; Per cominciare 1
diretto: директни доставити romantica: романтична
interregionale: personale, il: лични Per cominciare 3
међурегионални provvedere: побринути се litigare: свађати се
vicine: оближње stampare: штампати ragazzo di Elena :
veloci (sg. veloce): брзи oltre al semplice biglietto: Еленин момак
livello: ниво осим обичне карте A
comodità: комодитет oltre: поред problemi di cuore: љубавни
проблеми

Edizioni Edilingua 17
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

cuore, il: срце fratellino: брацо C6


A1 B4 ordinazioni: наруџбе
strano: чудно membro: члан Parma: Парма
da nessuna parte: никуда C1 bruschetta: препечен хлеб
amica del cuore: добра piatto: тањир misto: мешан
другарица cucchiaio: кашика salmone, il: лосос
permesso: дозвола coltello: нож affumicato: димљен
A2 forchetta: виљушка ragù: рагу
riconoscere: препознати tovagliolo: салвета penne: пене (врста
A3 tovaglia: столњак тестенине)
sorpresa: изненађење C2 all’arrabbiata: с
giustificare: оправдати *zona: зона, подручје феферонима
comportamento: понашање *fame da lupi: гладан као arrabbiata: љута
A4 вук farfalle: лептири
padre: отац *lupi: вукови ai quattro formaggi: с четири
qualcosa non va: нешто није *avere bisogno (di): требати врсте сира
у реду *primo: први formaggi, i (sg. il formaggio):
spiegazioni: објашњења *pasta: тестенина сиреви
figlia: кћер *tagliatelle: резанци fettuccine: резанци
fare il filo (a): удварати се *funghi: печурке rigatoni, i (sg. il rigatone):
colpa: кривица *qualcos’altro: нешто друго ригатони (врста тестенине)
con chi stai?: са ким си у *spaghetti alla carbonara: sugo: сос, умак
вези? шпагети „карбонара“ linguine: лингуине (врста
A6 (шпагети са јајима, тестенине)
mi piacciono: свиђају ми се струганим сиром и risotto: рижото
cugino: рођак сланином) ai frutti di mare: с
perdere la testa: изгубити *lasagne: лазање плодовима мора
главу *secondo: други frutti: воће
grazie a: захваљујући *carne, la: месо aglio: бели лук
(некоме, нечему) *bistecca ai ferri : scaloppine: одресци
conoscenze: познанства бифтек на жару involtini: замотуљци
enorme: огроман *bistecca: бифтек romana: римска
conferenze: конференције *vitello: телетина maialino: млада свињетина,
quello lì: онај тамо *verdure: поврће прасетина
all’angolo: на углу *antipasto: предјело al forno: у пећници
angolo: угао *contorno: прилог forno: пећница, рерна
legata: везана *insalata: салата filetto: филе
fantastica: фантастична saporito: укусан, зачињен; insalata Caprese: салата
vicini: комшије слан „капрезе“
musicali (sg. musicale): C3 marinara: морнарска
музички portata: јело napoletana: напуљска
casa di campagna: кућа на alla bolognese: на болоњски siciliana: сицилијанска
селу начин calzone, il: пица „калцоне“
stupenda: дивна bolognese: болоњски mele: јабуке
B1 C4 frutta: воће
albero genealogico: antipasto freddo: хладно fresca: свеже
породично стабло предјело di stagione: сезонско
rapporto: однос specialità della casa: grigio: сиво
parentela: сродство специјалитет куће *indeciso: неодлучан
B2 vino: вино *parere, il: мишљење
marito: муж, супруг cucina: кухиња *chef, lo: главни кувар
nipote, il/la: унук, унука, spaghetti al pesto: шпагети с *mi raccomando (inf.
нећак, нећака пестом raccomandarsi): молити;
moglie, la: супруга piccanti (sg. piccante): препоручити
figlio: син пикантни *naturale: природан
papà: тата affatto (avv.): уопште C8
sorellina: сестрица tortellini: тортелини pepe, il: бибер
nipotino: унучић olive: маслине sale, il: со
B3 C5 salato: слан
nonno: деда desiderare: желети cotta: кувана
bici, la: бицикл

Edizioni Edilingua 18
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

D1 mestolo: кутлача considerare: сматрати


spuntino: закуска E3 invenzione: изум
pausa pranzo: пауза за ручак in base a: на основу del tutto: потпуно
pausa: пауза base, la: основа Glossario
siccome: пошто finora: до сада fantasia: машта
avere fretta: журити apprezzati: цењени secolo: век
al massimo: највише; у prodotti: производи a.C. (avanti Cristo): пре
најбољу руку alimentari (sg. alimentare): Христа
massimo: највећи, највиши прехрамбени производи spessore: дебљина
volerci: бити потребно occasione: прилика caratterizzato: обележен;
fette biscottate: двопек E4 који карактерише
fette: кришке viaggio di lavoro: пословно rinnovamento: обнова
burro: путер путовање artistico: уметнички
miele, il: мед ritenere: сматрати culturale: културни
metterci: ставити Conosciamo l’Italia La pasta
saltare: прескочити Gli italiani a tavola 1.
fare merenda: ужинати a tavola: за столом istruzioni: упутства
merenda: ужина apprezzare: ценити ingredienti, gli (sg.
a posto: у реду buona cucina: добра кухиња l’ingrediente): састојци
in ogni caso: у сваком popoli: народи gr. (grammi): г (грам)
случају arabi: Арапи pancetta: панчета
a quell’ora lì: у то време austriaci: Аустријанци grattugiato: рендан
D2 ricette: рецепти olio: уље
pane, il: хлеб pizzerie: пицерије extravergine:
biscotti: кекс Parmigiano Reggiano: врста екстрадевичанско
cereali, i (sg. il cereale): пармезана sbatterе: улупати, умутити
житарице esportare: извозити (јаја)
D3 nel lontano 1292: далеке parmigiano: пармезан
Spettacolo: представа 1292. tagliare: сећи
D4 leggenda: легенда a cubetti: на коцкице
cuocere (p.p. ha cotto): Cina: Кина cubetti: коцкице
кувати etruschi: Етрурци fateli: направите их, учините
cottura: кување Medioevo: средњи век их
da mangiare: за јести; за introdurre (p.p. ha rosolare: лагано пропржити
јело introdotto): увести alluminio: алуминијум
un quarto d’ora: за петнаест maestri: мајстори aggiungere: додати
минута diffondersi (p.p. si è diffuso): moderato: умерен
E1 раширити се; serviteli: послужите их
dizionario: речник распространити се scolateli: оцедите их
affettare: нарезати egizi: Египћани scolare: оцедити
friggere (p.p. ha fritto): focaccia: погача mescolateli: помешајте их
пржити sorta: врста condimento: зачин
mescolare: мешати rotondo: округао Glossario
grattugiare: рендати sottile: танак pancia: трбух
salame, il: салама Rinascimento: ренесанса maiale, il: свиња
E2 poveri: сиромашни assomigliare: личити
a cosa servono: чему служе arricchire – arricchisco: bacon, il: сланина
utensili da cucina: кухињско обогатити lento: спор
посуђе classi, le (sg. la classe): ottenere: добити
utensili, gli (sg. l’utensile): класе rossastro: црвенкаст
справе, прибор ricche: богате togliere: скинути
pentola: шерпа, лонац regina: краљица renderlo: учинити га
tegame, il: тигањ desiderio: жеља rendere: учинити (нешто
cavatappi, il: вадичеп pizzaiolo: пица мајстор некаквим)
colapasta, il: цедиљка за tricolore: тробојка aceto: сирће
пасту bandiera: застава 2.
grattugia: ренде basilico: босиљак abbinamenti: спајања
tagliere, il: даска за резање conquistare: освојити gnocchi: њоке, округлице
pentola a pressione: експрес teorie: теорије fusilli: фузили, врста
лонац origini, le (sg. l’origine): тестенине
pressione: притисак порекло Dove mangiano gli italiani...

Edizioni Edilingua 19
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

richiedere: тражити, di quelli che piacciono a te: da giovane: кад је био млад
захтевати од оних који се теби свиђају conclusa: закључена
secca: сува mannaggia: до ђавола contemporanee: савремене
parecchie: многе racconta un po’: причај nervoso: нервозан
alternative: могућности (мало) frigorifero: фрижидер
избора fino a quando: све док a lungo: дуго
qualsiasi: било који un altro: један други in corso: у току
trattorie: гостионице sparire – sparisco: нестати interrotta: прекинута
varietà, la: разноликост, scusa pronta: спреман Vaticano, il: Ватикан
разноврсност изговор suonare: свирати
ambiente, l’ (m.): средина, manager: менаџер B4
околина contratto: уговор vecchio amico: стари
economica: економична squillare: звонити пријатељ
osterie: гостионице praticamente (avv.): B5
frequentate: које се практично portava i jeans: носио је
посећују doppia vita: двоструки фармерке
per mancanza di tempo: због живот jeans, i: фармерке
недостатка времена addirittura: чак maglietta: мајица
mancanzа: помањкања sposarsi: удати се, оженити celeste: небески плав
paninoteca: сендвичарница се era seduto su una Vespa:
nutritiva: храњива matrimonio: брак седео је на „веспи“
Autovalutazione A3 Vespa, la: „веспа“
possesso: поседовање comportarsi: понашати се in continuazione: стално
attimo: тренутак, трен A4 compagnia: друштво
brioche: бриош, слатко distratto: расејан timido: стидљив
пециво girare delle scene: снимати stare insieme: бити заједно
masсhio: мушки сцене felici (sg. felice): срећни
girare: снимати in giro: уоколо
Quaderno degli esercizi scene: сцене deserta: пуста
3 per niente: нимало impazienti (sg. impaziente):
conto: рачун in realtà: у ствари, заправо нестрпљиви
6 realtà: стварност pendente: који виси, кос
metà: пола; половина A6 B6
7 imperfetto: имперфекат vignette: цртежи; вињете
fiori, i (sg. il fiore): цвеће A7 racconto: прича
geloso: љубоморан cioccolatini: чоколадни storiella: причица
8 бомбони originale: оригиналан
indirizzo: адреса ospiti, gli (sg. l’ospite): гости B7
10 suoceri: свекар и свекрва; riga: ред
autista, l’: возач таст и ташта duro lavoro: тежак посао
guidare: возити a bocca aperta: отворених duro: тежак
gallina: кокошка уста risultato: резултат
13 A8 chiaro: јасан
specialmente (avv.): посебно porre: поставити C1
tradurre: преводити *tragedia: трагедија
B1 *commedia: комедија
UNITÀ 7 - Al cinema risate: смех *un granché: нешто
Libro dello studente ripensare: боље размислити нарочито
Per cominciare 2 liberamente (avv.): слободно *neppure: ни, нити
attrice, l’ (f.): глумица ci penso: размишљам (о *eppure: ипак
segreto: тајна томе) *critiche: критике
psicologo: психолог occhiali: наочаре *mezz’ora: пола сата
Per cominciare 3 forte: јако C4
trama: радња, сплет costume da bagno, il: купаћи trapassato prossimo: давно
Per cominciare 4 костим прошло време
a libro chiuso: са затвореним B2 avvenire: догодити се
књигама evento: догађај C5
A1 ricordi: сећања per cena: за вечеру
peccato: штета B3 D1
thriller, il: трилер abituale: уобичајен regista: режисер
psicologico: психолог ripetuta: поновљена tant’è vero che: истина је да

Edizioni Edilingua 20
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

premio: награда televisivo: телевизијски schermo: екран


regia: режија battere: оборити collaborare: сарађивати
Festival di Cannes: фестивал record: рекорд capolavori: ремек-дела
у Кану incasso: наплата; зарада lui stesso: он сам
geniali (sg. geniale): stecchino: чачкалица spaghetti western:
генијални mostro: монструм „шпагети“ вестерн
sicuramente (avv.): сигурно tigre, la: тигрица pugno: шака
D2 regalare: правилан dollari: долари
stimare: поштовати colonna sonora: звучни accompagnati: праћени,
genere, il: врста, род запис филма пропраћени
gialli: криминалистички straordinaria: ванредна; compositore: композитор
роман, филм изванредна tango: танго
fantascienza: научна bellezza: лепота imperatore: цар
фантастика talento: таленат deserto: пустиња
avventura: авантура sta facendo: чини, ради; Buddha: Буда
personaggio: лик прави neorealismo: неореализам
motivare: образложити internazionale: међународни gloriosi: славни
accordo: слагање, Glossario occupata: окупирана
сагласност la propria vita: сопствени nazisti, i (sg. il nazista):
disaccordo: неслагање, живот нацисти
несагласност propria: свој, сопствен citare: цитирати
E2 far innamorare: учинити да Glossario
stampa: штампа се неко заљуби eccezionali (sg. eccezionale):
pubblicità: реклама innamorare: заљубити изузетни
E3 sé: себе, се opera: опера
interpretazione: somma: износ artista: артиста
интерпретација; глума provenire: потицати celebre: славан
Conosciamo l’Italia vendite: продаја sotto il controllo: под
Il cinema italiano moderno Il grande cinema italiano контролом
autobiografico: interpreti, gli (sg. Autovalutazione
аутобиографски l’interprete): глумци è scoppiato un temporale:
paradiso: рај volti: лица подигла се олуја
paese, il: земља ignoti: непознати scoppiare: избити, букнути
anni ’50: 50-те године divorzio: развод attraversare: прећи,
pianista: пијаниста all’italiana: на италијански прелазити
oceano: океан начин cosa danno all’Ariston?: шта
Mediterraneo: Медитеран candidato all’Oscar: се даје у Аристону?
paura: страх кандидат за Оскара i tuoi: твоји
parodia: пародија candidato: кандидат investire: улагати
attraverso: кроз mediterranea: медитеранска basilica: базилика
interpretare: тумачити; recitare: глумити
играти indimenticabili (sg. Quaderno degli esercizi
caimano: кајман indimenticabile): 6
postino: поштар незаборавни né: ни, нити
affascinante: очаравајући; entrambi: оба 7
дражестан attore di teatro e di cinema: passeggiata (fare una):
poeta, il: песник позоришни и филмски шетња
cileno: чилеански глумац 8
successo: успех prendere parte (a): sporco: прљав
ladro: лопов учествовати essere abituato (a): бити
nemico: непријатељ ironico: ироничан навикнут
ciclone, il: циклон a livello internazionale: на 10
trio: тројка међународном нивоу segretaria: секретарица
realizzare: направити turco: турски 11
di grande successo: врло ammirati: који изазивају incidente, l’ (m.): несрећа,
успешно дивљење незгода
rappresentare: scomparire (p.p. è 25
представљати scomparso): нестати non vedere l’ora (di): једва
comico: комичар genio: геније чекати
fenomenale: изузетан, сјајан grande schermo: велики
showman: шоумен екран

Edizioni Edilingua 21
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

UNITÀ 8 - Fare la spesa бити довољно per caso: случајно


Libro dello studente C2 scusami: опрости ми
Per cominciare 1 pronome partitivo: assolutamente (avv.):
yogurt, lo: јогурт партитивна заменица апсолутно
Per cominciare 2 ormai (avv.): сада (већ) ipermercato: хипермаркет
registrazione: снимак C3 fuori città: изван града
Per cominciare 3 in offerta: у понуди; на vuoto: празан
marca: марка акцији E6
convincere (a): убедити paio, il (pl. le paia): пар pillole: пилуле
Grana Padano: врста сира dozzina: дванаестак; туце esperienze: искуства
A C4 soldi: новац
etti: сто грама (мн.) mortadella: мортадела E7
A1 D1 parcheggiare: паркирати
per forza: силом orecchini: наушнице, oretta: отприлике сат
oro: злато минђуше времена
va be’: добро scarpe: ципеле F1
mulino: млин che c’è?: шта је? contenitore: посуда
confezione: паковање non sei mica l’unica: ниси ти contenuto: садржај
non importa: није важно ваљда једина tubetto: туба
importare: увозити mica: ваљда vasetto: ваза
banane: банане unica: једина scatoletta: кутијица
di meno: мање ad un certo punto: у једном dentifricio: паста за зубе
il meglio: најбоље тренутку marmellata: мармелада
tratti bene: добро поступаш umore: расположење tonno: туна; туњевина
(са њим) D3 F2
trattare: поступати (с неким) Musei Vaticani: Ватикански fioraio: цвећар
A4 музеји fruttivendolo: продавац воћа
riflettere: размислити D4 panetteria: пекара
individuare: издвојити verbale: глаголски pasticceria:
A7 decisione: одлука посластичарница
mature: зреле del genere: такав; те врсте pescivendolo: продавац рибе
pronomi diretti: директне come fai a sapere: како знаш mazzo: букет
заменице informare: информисати, rose: руже
vivamente (avv.): живо обавестити medicinale, il: лек
fumare: пушити E1 gamberi : ракови
per strada: на улици aiutare: помоћи G1
A8 *consegnare: предати ce l’hai: имаш ли
di sopra: изнад; горе *traduzione: превод cronologico: хронолошки
accompagnare: пратити *meno male: сва срећа sottostanti (sg. sottostante):
A9 *non ci capisco niente: доњи (који су испод)
litro: литар ништа не разумем lista della spesa: списак за
B1 *ti vedo un po’ giù: куповину
che peccato: каква штета изгледаш ми нерасположено cosa vuol dire: шта значи
rabbia: бес, љутња *giù: доле G2
continuamente (avv.): *di cattivo umore: лошег permesso di soggiorno:
непрестано расположења дозвола боравка
accidenti: до ђавола *essere d’aiuto: бити од soggiorno: боравак
gioia: радост помоћи passaporti: пасоши
rammarico: жаљење *in qualche modo: на неки mi spiace: жао ми је
disappunto: разочарење начин spiacere: неугодност
B3 non fa niente: нема везе ce n’è: има га
sul serio: озбиљно E2 portacenere, il: пепељара
quasi quasi: скоро collaborazione: сарадња H2
B4 E3 stanno per andare: спремају
annunciare: обавестити teatrale: позоришни се да иду
totocalcio: фудбалско stressato: под стресом precisare: прецизирати,
клађење E4 тачно назначити
compagni di classe: другови abito da sera: вечерња quantità: количина
из разреда хаљина succo d’arancia: сок од
C1 io che c’entro?: шта се то наранџе
bastare (p.p. è bastato): мене тиче? detersivo: детерџент

Edizioni Edilingua 22
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

patate: кромпир forestali (sg. forestale): equilibrato: уравнотежен


uva: грожђе шумске sotto l’aspetto: у виду
carta igienica: тоалет папир denominazione: назив aspetto: вид
cavolo: купус protetta: заштићена nutrizionale: хранљив
lattuga: зелена салата indicazione: ознака bufala: биволица
negozio di alimentari: geografica: географска cremoso: кремаст
продавница прехрамбених riconoscimento: признање mucca: крава
производа Unione Europea: Европска ingrediente base: основни
negoziante: трговац унија састојак
H3 Unione: унија dieta: дијета
Spaventoso: страшан europea: европска sec. (secolo): век
Conosciamo l’Italia ricotta: меки бели сир, Annibale: Ханибал
Dove fare la spesa скута in buona parte: добрим
stanno generalmente pecorino: овчији сир делом
attenti: углавном пазе aceto balsamico: балзамично artigianale: занатски
attenti: пажљиви сирће preferibile: пожељан
alimentazione: прехрана in assoluto: у потпуности, nobilissimo: најпожељнији
negli ultimi anni: последњих без ограничења produzione: производња
година assoluto: апсолутан; utilizzato: који се користи
biologici: биолошки безуслован; потпун più passa il tempo e più...:
marchi, i (sg. il marchio): re, il: краљ што време више пролази,
марке antichissima: врло стара то...
genuini: природни Pianura Padana: Падска scrittore: писац
pubblicizzati: рекламирани; равница Glossario
оглашавани pianura: равница controllata: контролисана
discount: дисконт conservarsi: очувати се procedura: поступак
reclamizzati: рекламирани aumentare: повећати maturazione: дозревање
di tutto: свега con il passare del tempo: aggiunta: додатак
convenienti (sg. временом animale, l’ (m.): животиња
conveniente): прикладни, processo: процес ginocchio: колено
одговарајући lavorazione: израда fatto a mano: ручно израђен
proprietario: власник grosse: велике maniera: начин
cliente: клијент forme: облици Autovalutazione
impersonali (sg. stagionatura: сазревање sbagliato: погрешан
impersonale): безлични umidi: влажни fiori, i (sg. il fiore): цвеће
rispetto a: у односу на delicato: осетљив cosmetici: козметика
mercato: пијаца gustoso: укусан vitamine: витамини
svolgersi (p.p. si è svolto): allo stesso tempo: у исто macellaio: месар
одвијати се време
verdura: поврће a pezzi: на комаде Quaderno degli esercizi
usati: половни alimento: намирница 2
prodotti per la casa: кућне preziosissimo: веома abbassare: утишати; снизити
потрепштине драгоцен volume, il: јачина звука
Prodotti tipici italiani energetico: енергетски 11
agroalimentari (sg. grasso: мастан interessi, gli (sg. l’interesse):
agroalimentare): metodi: методе занимања
агропрехрамбени conservare: (о)чувати 12
tradizione: традиција ritrovare: пронаћи ventina: двадесетак
territorio: територија salatura: солење 13
sistema, il: систем ciò: то, ово copia: копија
garanzia: гаранција rinomato: реномиран; чувен documenti: документи,
tutelare: штитити; dovuto a: који се добија исправе
надгледати cosce, le (sg. la coscia): 20
patrimonio: наслеђе бутине *scadere: истећи (рок)
unico al mondo: једини на clima, il: клима *piuttosto: радије
свету mite: умерена (клима) *fedele: веран
certificare: сертификовати rosee: ружичасте *biologico: биолошки
primato: првенство tenere: мекане *reparto: одсек
settore: сектор assaporare: пробати, *lavatrice, la: машина за веш
politiche: политика окусити (храну) *idratante: хидратантан
agricole: пољопривредне grasso: дебео *gel: гел

Edizioni Edilingua 23
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

*shampoo: шампон elegantemente (avv.): alla moda: у моди


22 елегантно stretto: узак
centro commerciale: A8 C1
трговачки центар parentesi, le (sg. la capi: комади (одеће),
parentesi): заграде артикли
reciproci: узајамни giacca da donna: женски
UNITÀ 9 - In giro per i A9 сако
negozi sbrigarsi: пожурити giacca: сако; јакна
Libro dello studente sentirsi male: осећати се cappotto: капут
Per cominciare 1 лоше camicia: кошуља
accessori, gli (sg. B1 pantaloni: панталоне
l’accessorio): галантерија in vetrina: у излогу cravatta: кравата
Per cominciare 3 vetrina: излог occhiali da sole: наочари за
la sera prima: претходно taglia: величина сунце
вече B2 maglione, il: џемпер
stilista: стилиста camicetta: кошуља giubbotto: спортска јакна
rivedersi: видети поново di viscosa: вискоза C2
lasciarsi: растати се viscosa: вискоза sinonimi: синоними
A1 cotone, il: памук pullover, il: пуловер, џемпер
sentirsi: осећати се seta: свила elegante: елегантан
distrutto: сломљен pelle, la: кожа indossare: носити
le ore piccole: касни сати marrone: смеђа t-shirt, la: мајица кратких
la solita storia: уобичајена tacco: пета рукава
прича in contanti: у готовини stoffa: штоф, тканина
festa di compleanno: contanti, i (sg. il contante): abbottonato: на копчање
рођенданска прослава готовина spogliarsi: скинути се
insistere (p.p. ha insistito): B3 C3
инсистирати a fiori: на цветове rosa: розе
per ore: сатима tessuto: тканина, платно C5
commessa: продавачица di che colore: које боје state parlando: управо
come è andata a finire la credo di sì: мислим да јесте причате
serata?: како се завршило che taglia porta?: коју D2
вече? величину носите? prepararsi: припремити се
divertirsi: забавити се camerino: кабина cambiarsi: пресвући се
innamorarsi (di): заљубити là: тамо mettersi (a): почети
се in fondo: на крају seriamente (avv.): озбиљно
A3 Le sta molto bene: добро arrabbiarsi: (на)љутити се
telefonata: телефонски Вам стоји torto: грешити, не бити у
позив uno sconto del 20%: попуст праву
A4 од 20% D4
da quello che dice: на calzature: обућа impegnate: заузете
основу онога што каже di moda: модеран rivolgersi (p.p. si è rivolto):
in passato: у прошлости che numero porta?: који број обратити се
mettersi insieme: почети се носите? occuparsi (di): бавити се
забављати (ступити у везу) morbide: мекане difendersi (p.p. si è difeso):
innamorato cotto: заљубљен quanto vengono?: колико бранити се
до ушију коштају? E1
per telefono: телефоном prezzi fissi: фиксне цене caro: скуп
acqua in bocca: језик за зубе saldi: попусти golf, il: џемпер на копчање
preoccuparsi: бринути се B4 E2
fidarsi (di): уздати се dividersi: поделити се congiuntivo: конјунктив
A6 nel rispettivo dialogo: у dettagliatamente (avv.):
in base a quanto: зависно од одговарајућем дијалогу детаљно
тога колико rispettivo: одговарајући pazienza: стрпљење
vestire: облачити B5 F1
vestirsi: облачити се suggerimenti: сугестије, vita da studente: студентски
se stessa: сама себе савети живот
A7 stile, lo: стил chiaro: јасан
addormentarsi: заспати classico: класичан esagerare: претерати
esprimersi (p.p. si è disposto: спреман docenti, i (sg. il docente):
espresso): изразити се quant’è: колико је предавачи

Edizioni Edilingua 24
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

soggetto: субјект lusso: луксуз pettinarsi: чешљати се


F4 alta società: високо друштво 4
trasformare: претворити società: друштво mettersi d’accordo:
ottimista: оптимиста produrre (p.p. ha prodotto): договорити се
F5 производити 5
amicizie: пријатељства articoli: артикли riposarsi: одморити се
inutile: непотребан fra l’altro: између осталог 8
specificare: назначити dirigere (p.p. ha diretto): laurearsi: дипломирати
contesto: контекст водити, управљати stancarsi: уморити се
G1 dallo stile: по стилу, чији је mettersi: обући, ставити (на
comprensione: разумевање стил себе)
opportune: одговарајуће, profumi: парфеми cappello: шешир
прикладне vivaci (sg. vivace): живахни 9
sciarpa: шал multicolori (sg. multicolore): vergognarsi: стидети се
lana: вуна разнобојни farsi la barba: бријати се
a righe: на пруге firmare: потисати 10
righe: пруге di lusso: луксузан farsi male: повриједити се
rivestiti di pelliccia: è arrivato a costruire: стигао infelice: несрећан
обложени крзном је до тога да је изградио dimenticarsi (di): заборавити
rivestiti: обложени, pian piano: мало по мало 11
пресвучени piano (avv.): полако perdersi: изгубити се
pelliccia: крзно, бунда un vero e proprio: прави in forma: бити у форми
maglia: мајица правцати avvicinarsi: приближити се
a maniche lunghe: дугих basato su: заснован на 16
рукава colorati: у боји presentarsi: представити се
maniche: рукави clientela: клијентела; купци 19
rivelare: открити giovanile: младалачки cintura: каиш
G3 tramite: путем 20
centri commerciali: franchising: франшизинг operaio, l’ (m.): радник
трговачки центри provocatorie: изазивачке 21
relativamente (avv.): suscitare: изазвати *da vista: из виђења
релативно polemiche: полемике *lenti, le (sg. la lente):
disponibilità: расположива significare: значити сочиво
средства produttore: произвођач *miopia: кратковидост
G4 firme: фирме *montatura: оквир наочара
avere intenzione (di): имати italiane e non: италијанске и *metallo: метал
намеру оне које то нису *calcolare: израчунати
intenzione: намера altrettanto: исто тако
Conosciamo l’Italia gioielli: накит
La moda italiana oro lavorato: обрађено злато UNITÀ 10 - Che c’è
raffinatezza: префињеност, senza limiti: без граница stasera in Tv?
елеганција limiti, i (sg. il limite): Libro dello studente
sviluppati: развијени границе Per cominciare 1
esportazioni: извоз deve molto: дугује много programmi televisivi:
permettersi: приуштити ereditare: наследити телевизијски програм
capi firmati: робу с марком azienda: предузеће soap opera: сапуница
la maggior parte: већи део Glossario quiz: квиз
maggiore: већи eleganza: елеганција talk show: ток шоу
alta qualità: висок квалитет finezza: префињеност Per cominciare 3
a prezzi più bassi: по нижим potente: моћан trasmissione: емисија
ценама organizzazione: tematiche: теме
sfilate: ревије организација sociali (sg. sociale):
case di moda: модна кућа Autovalutazione друштвени
imperi: царства informarsi: информисати се conduttore: водитељ
tutto suo: потпуно свој extralarge: величина ХL A1
negozi propri: сопствене riquadro: четвороугао zapping: мењање канала
продавнице in gamba: способан, вешт
stelle di Hollywood: Quaderno degli esercizi telespettatori, i (sg. il
холивудске звезде 1 telespettatore): гледаоци
completi: комплети calma: мир solamente (avv.): само
tailleur: женско одело 3 sfruttare: користити

Edizioni Edilingua 25
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

in diretta: у директном dispiacere, il: бити жао (жао notiziario: вести


програму, уживо ми је) show: шоу
diretta: уживо non mi va: не да ми се spot: спот
cerco di farti capire: B2 episodio: епизода
покушавам да ти објасним lamentarsi: жалити се rete, la: мрежа
sottocultura: поткултура, spostare: преместити varietà, il: варијете, забавни
супкултура non ci riesco: не успевам програм
mi interessa: занима ме, B3 C5
интересује ме stereo: касетофон da 50 pollici: од 50 палаца
interessare: занимати, fare gli auguri: честитати pollici, i (sg. il pollice):
интересовати auguri, gli (sg. l’augurio): палци
altissimo: веома висок честитке servizi: услуге
A4 esso: оно telecomando: даљински
il giorno dopo: сутрадан, дан C1 управљач
касније conversazione: разговор antenna: антена
mi dà fastidio: смета ми Cesare: Цезар parabolica: сателитска
fastidio: сметња Cleopatra: Клеопатра C6
stupidi: глупи radiotelevisione: радио- a disposizione: на
fa il filosofo: прави се телевизија располагању
филозоф telegiornale, il: disposizione: располагање
filosofo: филозоф телевизијски дневник presentatrice: водитељица
insegnare: предавати cartoni animati: цртани andare in onda: емитовати
A6 филмови uguale: једнак
indiretti: индиректни legionario: легионар D1
sciare: скијати Romolo: Ромул magica: чаробна
prestare: посудити Remo: Рем fiaba: бајка
A7 Cartagine: Картагина sano: здрав
ricostruire: реконструисати, finale, la: завршница D2
поново направити reality: риалити battute: духовити одговори
documentari, i (sg. il ruota: коло intervalli: паузе
documentario): attualità: актуелности pubblicitari (sg.
документарни филмови ricevere: примити pubblicitario): рекламни
logico: логичан anno zero: нулта година articolo: чланак
tutto ciò: све то mi è antipatico: антипатичан stufo: доста (ми је)
A8 ми је D3
cinese: кинески puntata: епизода imperativo: императив,
portare fortuna: донети forza: напред! заповедни начин
срећу slogan: слоган D4
più volte: више пута non la perdo mai: не alla rinfusa: испремештано
prendere in giro: пропуштам ни једну rinfusa: без реда
завитлавати (емисију) sogni: снови
A9 tarda serata: касно увече partecipare: учествовати
costiera: обала continente, il: континент D5
inviare: послати oltre: преко mi serve: треба ми
telegramma: телеграм Mar Mediterraneo: altrimenti: у супротном
congratulazioni: честитке Медитеранско море non la finisce più: не
frequentare: похађати fa schifo!: гади ми се! зауставља се
concorso: конкурс schifo: гађење urlare: викати
opportunità: могућност digitale: дигитална D6
A10 C2 negativo: одричан
fotografie: фотографије fan: обожаватељ D7
ad essere sincero: да будем satellitare: сателитска spiritoso: духовит
искрен C3 fiducia: поверење
sincero: искрен commentare: коментарисати tradire – tradisco: издати
B1 confrontare: упоредити E
in prestito: на зајам automobilismo: prendilo pure!: узми га
prestito: зајам аутомобилизам слободно!
cassetta: касета G.P. (Gran Premio): велика pure: ипак, такође
ti pare: чини ти се награда E1
parere: изгледати, чинити telefilm: телевизијска серија mal di gola: грлобоља
се C4 gola: грло

Edizioni Edilingua 26
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

coccolare: мазити disporre (di): располагати 18


E2 messaggi, il (sg. il serenità: ведрина
vacanze studio: студијски messaggio): поруке 23
одмор sponsor: спонзори *visto che: будући да
strappare: поцепати interrompere: прекинути *linguaggio: говор
redazione: редакција terrestre: земаљски *costume, il: обичај
girami quella e-mail: abbonati: претплатници *suggerire: сугерисати
проследи ми онај и-мејл decodificatore: декодер *mensile, il: месечни
statistica: статистика decine: десетине *per quanto riguarda: када
quotidiani: свакодневни televendita: продаја путем је у питању
al più presto: што пре телевизије *riguardare: односити се
lasciami dormire: пусти ме diffusione: *sorrisi: осмеси
да спавам распрострањеност *arredamento: намештај
macché: никако gratuitamente (avv.):
E3 бесплатно
domattina: сутра ујутро dedicare: посветити UNITÀ 11 - Un concerto
E5 soddisfare: задовољити Libro dello studente
Raddoppiare: удвостручити esigenti (sg. esigente): Per cominciare 1
fa eccezione: представља захтевни elencati: набројани
изузетак Formula 1 (uno): Формула 1 locandina: рекламни постер
F1 La stampa italiana terzo mondo: трећи свет
*sempre dritto: само право malgrado: упркос (земље трећег света)
*dritto: право testate: заглавља Per cominciare 3
*centinaio, il (pl. le copie: примерци Seguito: наставак
centinaia): стотињак fondato: основан A1
*metri: метри settimanale, il: седмични andare a ruba: разграбити
*fila: ред proprietà: власништво matta: луда
*traversa: попречни пут ha sede: седиште му је andare matti (per): бити
*incrocio: раскрсница sede: седе луди за нечим
*sulla tua destra: на твојој nazione: нација troppo (avv.): превише
десној страни organi: органи mandare a quel paese:
F3 ufficiali (sg. ufficiale): послати до ђавола
indicazioni: ознаке службени pure: ипак, такође
altare, l’ (m.): олтар partiti: странке senso: смисао
patria: домовина migliaia, le (sg. il migliaio): che ne so?: шта ја знам?
G2 хиљаде A3
pro: за inserti: уметци reagire – reagisco: реаговати
contro: против in bianco e nero: црно-бело in mente: на уму
caratteristiche: cronaca: хроника mente, la: ум
карактеристике Glossario A4
mass media, i: масовни apparecchio: уређај tentativo: покушај
медији fascicolo: број, свеска A6
lati: стране (часописа) condizionale: погодбени
positivi: позитивни Autovalutazione начин
Conosciamo l’Italia incidente, l’ (m.): несрећа A7
La televisione in Italia stradale: саобраћајни al posto tuo: на твом месту
passatempi: разоноде miracoli: чуда proposta: предлог
in media: у просеку A8
media: просек Quaderno degli esercizi irregolarità: неправилности
dividere (p.p. ha diviso): 1 B1
поделити fare visita a qc.: посета realizzabile: остварив
categorie: категорије 5 dare un’occhiata: бацити
statali (sg. statale): државни talk show: ток шоу поглед
ovvero: или (пак) 6 occhiata: поглед
amministrazione: управа offendersi: понудити се autostrada: аутопут
consiglio: савет, веће 8 per paura del traffico: због
governo: влада volere bene: волети страха од саобраћаја
finanziati: финансирани 10 circostanze: услови,
canone, il: износ претплате onesto: поштен околности
(годишње) 16 B2
abbonamento: претплата assaggiare: пробати (храну)

Edizioni Edilingua 27
Nuovo Progetto italiano 1
РЕЧНИК

biro, la (pl. le biro): хемијска microfono: микрофон romanzi: романи


оловка batteria: бубњеви tenore: тенор
passante: пролазник cuffie: слушалице non vedente: који не види,
ad alta voce: гласно chitarra: гитара слеп
voce, la: глас tastiera: клавијатура palcoscenico: сцена,
premere: притиснути E2 позорница
pulsante, il: дугме comporre: компоновати trasformarsi: претворити се
sacchetti: кесе pianoforte, il: клавир spettacolare: величанствен
per piacere: молим Вас volare: летети premiare: наградити
B3 autore: аутор esponente: представник
dimagrire – dimagrisco: E4 musicisti, i (sg. il musicista):
смршати indagine, l’ (f.): истрага музичари
stare a dieta: бити на дијети importanza: важност Autovalutazione
iscriversi: уписати се dal vivo: уживо fare quattro passi: мало
in palestra: у спортској tenersi: одржавати се прошетати
дворани E5 passi: кораци
aerobica: аеробик collezione: колекција toscana: тосканска
ortopedico: ортопедски raccolta: збирка strumenti: инструменти
nuoto: пливање E6 Colosseo: Колосеум
dietologo: дијетолог assistere (p.p. ha assistito): Autovalutazione generale
frequentare: похађати бити присутан inizialmente (avv.): у
regolarmente (avv.): Conosciamo l’Italia почетку
редовно La musica italiana moderna
B4 lirica: оперска Quaderno degli esercizi
altrui: туђи cantare: певати 3
confermata: потврђена musica leggera: лагана segreteria: секретаријат
testimoni, i (sg. il музика 4
testimone): сведоци Belpaese: Италија („лепа vietare: забранити
sui trent’anni: око земља“) violento: насилан
тридесетак година cantautori: кантаутори 5
coinvolgere (p.p. ha costituire: сачинити guadagnare: зарадити
coinvolto): умешати versi: стихови 8
scandalo: скандал poesie: песме perdonare: опростити
ministri: министри raramente (avv.): ретко 9
presidente, il: председник banali (sg. banale): банални separarsi: развести се
patente, la: возачка дозвола amatissimo: омиљени, веома 10
da un momento all’altro: вољен febbre, la: висока (телесна)
сваког дана spettatori, gli (sg. lo температура
C1 spettatore): гледаоци 13
orgoglioso: поносан spericolata: изложен chitarra: гитара
C2 опасности 14
peggio (avv.): горе, лошије alba: зора stressante: стресан
risolvere (p.p. ha risolto): classifiche: топ-листе 16
решити riconosciuto: признат mal di testa, il: главобоља
rompere (p.p. ha rotto): influenzato: под утицајем 25
прекинути evidenti (sg. evidente): *giungla: џунгла
esagerato: претерано очигледни *italo-americana:
offeso: увређен influenze: под утицајем италоамеричка
che fine hanno fatto: шта је etnica: етничка *in ginocchio da te: на
с њима ombelico: пупак кољенима до тебе
per la rabbia: због љутње serenata: серенада *da discoteca: из дискотеке
C3 annoiarsi: досађивати се *contare: бројати, рачунати
sfortunati: несрећни solitudine: самоћа *sentimentale:
sveglia: будилник poiché: зашто сентименталан
C5 prestigioso: престижан, *prova ad ascoltare: покушај
previsto: предвиђен угледан слушати
C7 idolo: идол *de gustibus non est
meravigliosa: дивна ritmiche: ритмичне disputandum: о укусима се
C8 melodiche: мелодичне не расправља
post-laurea: постдипломски appassionare: одушевити
E1 numerosissimi: бројни

Edizioni Edilingua 28