Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Bersih dan Sihat
Standard Kandungan 1.3
Standard Pembelajaran 1.3.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) dengar, memahami dan memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan
Aktiviti 1. Murid mendengar pesanan yang dibaca
2. Murid memahami pesanan dengan membuat simulasi
3. Murid memcatat pesanan mengikut urutan
Sistem Bahasa Kata Kerja Pasif
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Membaca
Tema AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Bersih dan Sihat
Standard Kandungan 2.4
Standard Pembelajaran 2.4.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk
menjana idea dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca teks
2. Murid menjawab soalan yang diberikan
3. Murid mengemukakan pendapat tentang cara mengekalkan
kerbersihan tandas
Sistem Bahasa Kata Kerja Pasif
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Tatabahasa
Tema AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Bersih dan Sihat
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.6
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan
keterangan dengan betul mengikut konteks.
Aktiviti 1. Murid membaca teks dengan sebutan yang jelas dan intonansi yang
betul
2. Murid mengenal pasti dan menyenaraikan kata hubung pancangan
keterangan
3. Murid bercerita tentang “Habitat Bersih dan Selamat “
menggunakan ayat yang mengandung kata hubung pancangan
keterangan
Sistem Bahasa Kata Hubung
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Menulis
Tema AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Bersih dan Sihat
Standard Kandungan 3.3
Standard Pembelajaran 3.3.4
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan
dengan betul
Aktiviti 1. Murid menyusun maklumat berdasarkan grafik
2. Murid membina kerangka karangan berdasarkan maklumat yang
disusun
3. Murid mengemukakan pendapat untuk melengkapkan kerangka
karangan
Sistem Bahasa Kata Kerja Pasif
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Tatabahasa
Tema AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Bersih dan Sihat
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.4
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul
mengikut konteks.
Aktiviti 1. Murid menyenaraikan kata kerja pasif yang terdapat dalam teks
2. Murid membina ayat menggunakan kata kerja pasif
3. Murid bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang
gramatis
Sistem Bahasa Kata Kerja Pasif
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..