Anda di halaman 1dari 8

makalah fiqh tentang taharah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Thaharah merupakan miftah (alat pembuka) pintu untuk memasuki ibadah shalat.
Tanpa thaharah pintu tersebut tidak akan terbuka. artinya tanpa thaharah, ibadah shalat, baik
yang fardhu maupun yang sunnah, tidak sah.
Karena fungsinya sebagai alat pembuka pintu shalat, maka setiap muslim yang akan
melakukan shalat tidak saja harus mengerti thaharah melainkan juga harus mengetahui dan
terampil melaksanakannya sehingga thaharahnya itu sendiri terhitung sah menurut ajaran
ibadah syar’iah.

B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian thaharah ?
2. Bagaimana bunyi daill-dalil mengenai thaharah?
3. Tujuan thaharah ?
4. Pembagian thaharah?
5. Alat-alat yang digunakan untuk berthaharah?
6. Klafikasi air dan penggunaanya dalam bersuci ?
C. Tujuan
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kependidikan Islam
2. Menambah wawasan penulis dan pembacanya mengenai thaharah
3. Untuk memahami cara-cara bersuci yang dikehendaki oleh syari’at islam dan

mempraktekkannya dalam menjalani ibadah sehari-hari.

BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN THAHARAH

Thaharah menurut bahasa artinya “bersih” Sedangkan menurut istilah syara’ thaharah
adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu thaharah dapat juga diartikan mengerjakan
pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan
najis.[1]

Atau thaharah juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan dimana tidak sah
melaksanakan shalat kecuali dengannya yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas
dan najis dengan air.[2]

Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Cara menghilangkannya
harus dicuci dengan airsuci dan mensucikan.

B. DALIL-DALIL THAHARAN
Dalil-dalil tentang thaharah, yaitu:
)122 : ‫ (البقرة‬. ‫ان هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين‬
Artinya : sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci.
(Al-Baqarah : 122).
ْ ‫عن ابي سعيد الخدرى "الطهور‬
)‫شط ُر اإل ْي َمان" (رواه المسلم‬
Artinya: Kebersihan itu sebagian dari iman

‫ يا ابن عمر؟‬,‫ اال تدعو هللا لي‬:‫ دخل عبد هللا بن عمر على ابن سعوده وهو مريض فقال‬:‫ قال‬,ٍ‫س ْعد‬ َ ‫ص َعب بن‬
ْ ‫عن ُم‬
ْ ‫ وال صدقة‬,‫طهور‬
‫من غلو ٍل وكنت على‬ ٍ ‫ ال تقبل الصالة بغير‬:‫ يقول‬,‫ إنّي سمعتُ رسول هللا صلى هللا عليه وس ّلم‬:‫قال‬
.‫البصرة‬

Artinya: dari mus”ab bin sa,id berkata: Abdullah bin umar pernah menjenguk ibnu amir
yang sedang sakit. Ibnu amir berkata: “Apakah kamu tidak mau mendo’akan aku, hai ibnu
umar?”. Ibnu umar berkata: “saya pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “Shalat
yang tanpa bersuci tidak diterima begitu pula sedekah dari hasil korupsi”. Sedang kamu
adalah penguasa bashrah”.[3]

C. TUJUAN THAHARAH
Ada beberapa hal yang menjadi tujuan disyariatkannya thaharah, diantaranya:
1. Guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadats dan najis.
2. Sebagai syarat sahnya shalat dan ibadah seorang hamba.
Nabi Saw bersabda:
“Allah tidak menerima shalat seorang diantara kalian jika ia berhadas, sampai ia
wudhu”, karena termasuk yang disukari Allah, bahwasanya Allah SWT memuji orang-orang
yang bersuci : firman-Nya, yang artinya : “sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertaubat dan mensucikan dirinya”.(Al-Baqarah:122)
Thaharah memiliki hikmah tersendiri, yakni sebagai pemelihara serta pembersih diri
dari berbagai kotoran maupun hal-hal yang mengganggu dalam aktifitas ibadah seorang
hamba.
Seorang hamba yang seanantiasa gemar bersuci ia akan memiliki keutamaan-
keutamaan yang dianugerahkan oleh Alloh di akhirat nanti. Thaharah juga membantu seorang
hamba untuk mempersiapakan diri sebelum melakukan ibadah-ibadah kepada Alloh. Sebagai
contoh seorang yang shalat sesungguhnya ia sedang menghadap kepada Alloh, karenanya
wudhu membuat agar fikiran hamba bisa siap untuk beribadah dan bisa terlepas dari
kesibukan-kesibukan duniawi, maka diwajibkanlah wudhu sebelum sholat karena wudhu
adalah sarana untuk menenangkan dan meredakan fikiran dari kesibukan-kesibukan duniawi
untuk siap melaksanakan sholat.
D. PEMBAGIAN THAHARAH
Kita bisa membagi thaharah secara umum menjadi dua macam pembagian yang besar
yaitu: Taharah Hakiki dan Taharah Hukmi.

1. Thaharah Hakiki
Thaharah secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan
badan, pakaian dan tempat shalat dari najis. Boleh dikatakan bahwa thaharah secara hakiki
adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang shalat yang memakai pakaian yang
ada noda darah atau air kencing tidak sah shalatnya. Karena ia tidak terbebas dari ketidak
sucian secara hakiki.
Thaharah secara hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel baik
pada badan, pakaian atau tempat untuk melakukan ibaadah ritual, caranya bermacam-macam
tergantuk level kenajisannya.bila najis itu ringan cukup dengan memercikan air saja, maka
najis itu dianggap sudah lenyap, bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah
satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara, mencusikanya
dengan air biasa hingga hilang warna najisnya, dan juga hilang bau najisnya dan hilang rasa
najisnya.
2. Thaharah Hukmi.
ّ ‫الحكميه هي التى تجاوز محل ما ذكر فى غسل األعضاء عن الحدث‬
.‫فإن محل السبب الفرج‬
[4]‫مثال خرج منه خارج‬
Seseorang yang tidak batal wudhunya, boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang
menimpanya. Namun dia wajib berthaharah ulang dengan cara berwudhu, bila ia ingin
melakukan ibadah tertentu seperti shalat, thawaf dan lain-lainnya.
Demikian pula dengan orang yang keluar mani. Meski dia telah membersihkannya
dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari
hadas besar hingga selesai dari mandi janabah.
Jadi secara thaharah secara hukmi adalah kesucian secara ritual, dimana secara fisik
memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk
melakukan ibadah ritual. Thaharah secara hukmi dilakukan dengan cara wudhu atau mandi
janabah.

3. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK BERTHAHARAH

:ٌ‫طهر ِب َها ) أ َ ْربِ ِعة‬


َ ‫ارة ُ ( األ ْشيا َء التِى يت‬
َ ‫سائ ُل الط َه‬
َ ‫َو‬
‫ الما ُء‬.‫أ‬
‫اب‬
ُ ‫التر‬
َ .‫ب‬
‫ الدابغ‬.‫ج‬
[5]‫ستِ ْنجاء‬
ْ ‫حجر اإل‬
ُ .‫د‬

4. KLASIFIKASI AIR DAN PENGGUNAANYA DALAM BERSUCI

1. Air mulak (air yang suci lagi mensucikan)


Tidak boleh dan tidak sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis melainkan
dengan air mutlak.[6]
Air mutlak itu ada 7 jenis, yaitu:
1. Air hujan
2. Air laut
3. Air sungai
4. Air sumur
5. Air yang bersumber (dari mata air)
6. Air es
7. Air embun.[7]

Ketahuilah tidak sah berwudu dengan fardhu, mandi wajib, mandi sunnat,
menghilangkan najis dengan benda cair seperti cuka atau benda beku lainnya seperti tanah
dalam bertayamum ..

Air mutlak mempunyai tiga sifat , yaitu :


1) Tha’mun (Rasa)
2) Launun (Warna)
3) Rihun (Bau)
Dan kalau dikatakan air itu berubah maka yang dimaksudkan ialah berubah sifatnya, air
mutlak itu terkadang berubah rasanya, warnanya, atau baunya sebab dimasuki oleh sesuatu
benda dan benda yang masuk kedalam air itu kadang-kadang mukhlath dan kadang-kadang
mujawir,

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat sebagian mereka mengatakan “ Al-
mukhtalat itu ada yang tidak dapat diceraikan dari air”.
Dan sebagian lagi mengatakan “Al-Mukhtalat itu barang yang tidak dapat dibedakan
air menurut pandangan mata”.

Kalau air berubah dengan sesuatu benda yang mujawir yang, cendana, minyak bunga-
bungaan, kapur barus yang keras, maka air itu masih dianggap suci yang dapat dipakai untuk
ber bercuci, sekalipun banyak perubahannya. Karena perubahan yang sesuatu mujawir itu, ia
akan menguap jua. Karena itu air yang seperti ini dinamakan air yang mutlak, ban dingannya
air yang berubah karena diasapkan dengan dupa atau berubaah baunya karena berdekatan
dengan bangkai. Maka air yang seperti ini masih dianggap air yang suci dan dapt
dipergunakan untuk bersuci, baik berubah sifatnya.[8]

2. Air suci tidak mensucikan


air yang berubah sebab bercampur dengan benda-benda suci lainnya (seperti teh, kopi,
dan sirup)[9]. Misalnya juga dengan sabun, tepung, dan lain-lain yang biasanya terpisah
dengan air. Hukumnya tetap menyucikan selama kemutlakan nya masih terpelihara, jika
sudah tidak, hingga tidak dapat lagi dikatakan mutlak maka hukumnya ialah suci pada dirinya
sendiri, tidak menyucikan bagi lainnya.[10]

3. Air Mutlak yang Makruh memakainya (air yang suci lagi mensucikan tetapi makruh
memakainya)

Air yang makruh memakainya menurut hokum syara’ atau juga dinamakan kahariyatut
tanzih ada delapan macam , yaitu:

1. Air yang sangat panas


2. Air yang sangat dingin
3. Air yang berjemur
4. Air di negeri Tsamud selain dari air sumur naqah
5. Air di negeri kaum Luth
6. Air telaga Barhut
7. Air didaerah Babel dan
8. Air ditelaga Zarwan[11]

4. Air musta’mal
Air musta’mal adalah air yang bekas dipakai (dipakai berwudhu atau mencuci najis)
atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, kalau memang tidak
berubah dan tidak bertambah timbangannya. Jadi airnya suci.
5. Air yang terkena najis
Air najis adalah air yang kemasukan benda najis dan air itu kurang dua kolah, atau air
itu ada dua kolah tetapi berubah.[12] Maksudnya air yang kemasukan benda najis
didalamnya, andai kata air tersebut hanya tertulari bau busuk dari najis yang dibuang
dipinggirnya maka air yang demikian ini tidak najis, sebab tidak bertemu langsung dengan
najisnya. Dan yang dimaksud dengan berubah andai kata air yang banyak tersebut tidak
berubah dengan adanya najis atau najisnya hanya sedikit dan hancur dalam air maka air yang
demikian ini juga tidak najis. Dan seluruh air itu boleh digunakan menurut mazhab yang
shahih.[13]

BAB III
KESIMPULAN

Thaharah merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Alloh kepada hamba
sebelum melakukan ibadah yang lain. Thaharah hanya dilakukan dengan sesuatu yang suci
dan dapat menyucikan. Thaharah juga menunjukan bahwa sesungguhnya islam sangat
menghargai kesucian dan kebersihan sehingga diwajibkan kepada setiap muslim untuk
senantiasa menjaga kesucian dirinya, hartanya serta lingkungannya. Hal ini dibuktikan
dengan bab thaharah adalah bab pertama yang dibahas dalam setiap kitab fiqih yang ada.
Waullahu ‘Alam

DAFTAR PUSTAKA
Anwar Moch, Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib, Bandung: PT Alma’arif, 1987

H. Muqarrabin, Fiqih awam, Demak: Cv. Media Ilmu, 1997,

Mushtafa, Abid Bishri, Tarjamah Shahih Muslim, Semarang: CV Asy-Syifa, 1993


Al-Gazzi Ibnu Qosim, Hasiyah Asy-Syekh Ibrahim Al-Baijuuri, Baerut: Dar Al-Fikr, 2005
Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kafi, Taqrirqtus Sadidah Fi Masailil
Mufidah, Surabaya: Dar Al-Ulum Al-Islamiyah, 2006

Abu Bakar Imam Taqiyuddin, Bin Muhammad Alhusaini , Kifayatul Akhyar, Surabaya: Bina
Imam, 2003

Muhammad Arsyad Al-Banjari Syekh, Sabilal Muhtadin, (Surabaya: PT Bina Ilmu)


[1] H. Moch. Anwar, Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib, (Bandung: PT Alma’arif, 1987)
Hal 9
[2] Al Ust. H Muqarrabin, Fiqih awam, (Demak: Cv. Media Ilmu, 1997), Hal
[3] Abid Bishri mushtafa, Tarjamah Shahih Muslim, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993) juz 1.
Hal 325
[4] Ibnu Qosim Al-Gazzi, Hasiyah Asy-Syekh Ibrahim Al-Baijuuri, (Baerut: Dar Al-Fikr,
2005) juz 1, hal 34.
[5] Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kafi, Taqrirqtus Sadidah Fi Masailil
Mufidah, (Surabaya: Dar Al-Ulum Al-Islamiyah, 2006) hal 56
[6] Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilal Muhtadin, (Surabaya: PT Bina Ilmu, ) juz
1, hal 17
[7] H. Moch. Anwar, Long Cit
[8] Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Ibid. 21
[9] H. Moch . Anwar, Op Cit, hal 10
[10] Said Sabiq, fiqh Sunnah 1, (Bandung: PT Alma’arif, 1973) juz 1
[11] Syekh Muhamad Arsyad Al-banjari, Ibid, Hal 25
[12] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini , Kifayatul Akhyar, (Surabaya:
Bina Imam, 2003) Juz 1,Hal 19
[13] Imam Taqiyuddin Abu bakar Bin Muhammad Alhusaini, ibid, Hal 21.