Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 2

KELAS/ 2 Cempaka MASA 9.15 pagi MINGGU/ 6/8/2018


SUBJEK TARIKH/HARI
TEMA/TAJUK Bumi dan Angkasa
STANDARD 9.1 Air
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARA 9.1.1. Menyatakan sumber air semulajadi seperti hujan sungai, tasik, laut dan
N mata air.
HASIL Pada akhir PdP pelajar dapat :
PEMBELAJARA i. Menyenaraikan sumber air semulajadi yang ada di bumi
N
( HP )
KRITERIA 1. Murid dapat menyenaraikan 5 sumber air yang utama.
KEJAYAAN
BAHAN BANTU BELAJAR
Bukan Cetak Poster Spesime BukanCeta Buku Ruj. Lain-lain
n k
Power point Kartun Boneka Buku Tek Majalah
Video Gambar Radas Modul Surat kbar
Lukisan Kad Internet Komik Risalah
Carta Model Realia Nota Lemb krja
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Memerhati Meramal Mengawal pembolehubah
Mengelas Berkomunikasi Membuat hipotesis
Mengukur & Menggunakan Menggunakan perhubu Mendefinasi secara operasi
Nombor ngan ruang dan masa
Membuat inferens Mentafsir data Mengeksperimen
ELEMEN MERENTAS KBAT Teknik PdP
KURIKULUM (EMK) Alat Berfikir
Kreativiti & Inovasi, TMK, I think Kuliah Peti Surat
Bekerjasama Bulatan Perbincangan Demonstrasi
Bueh Penyoalan POE
Pokok Kajian Masa Kajian Lapangan
Depan
Aras Soalan Dakap Penyelesaian Komputer Interaktif
Masalah
Pengetahuan Alir Projek IAI
Pemahaman Titi Simulasi Menyanyi
Aplikasi Lain-lain Eksperimen Membaca
Analisis Peta Konsep Bercerita Permainan
Menilai Peta Minda Latih tubi Lain-lain
Mencipta Jigsaw
PENTAKSIRAN Refleksi Kecerdasan Pelbagai
Pemerhatian Kehadiran Interpersonal Muzik
Lisan Bilangan pelajar yang Intrapersonal naturalis
Tugasan/Projek menguasai objektif 1 Visual Kemahiran
Hasil Kerja 2 Kinestatik Manipulatif
3 (Peralatan
sains)
Kuiz Verbal Guna dan
kendali
KEMAHIRAN ABAD 21 Tindakan Susulan Logik Math Penyimpan
(6C) an alatan
Critical Thinking (P. Kritis)
Creatif Thinking (P. Kreatif) Pembersih
Collaboration (Kolabarasi) an alatan
Communication Pengendali
(Komunikasi) an
Character (Perwatakan) spesimen
Country (Kenegaraan) Melakar

Fasa Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan Catatan


Pengajaran pembelajaran
Set Induksi Sumber Air hujan Jenis aktiviti: Penyoalan BBM: Gambar
(3 minit)  laut 1. Guru menyuruh murid
 kolam menyenaraikan beberapa KPS:
 sungai contoh sumber air Memerhatikan

 salji 2. Guru menunjukkan Gambar

 air mata sumber air melalui slide

 air perigi
Pencetusan KPS:
idea Kitaran air 1. Guru menyoal murid Berkomunikasi
(6 minit)  Penyejatan -kejadian awan ,
 kondensasi -kejadian hujan memerhatikan.
-kepentingan kitaran air
KBKK:
2. Guru memberi penjelasan Menghubungk
ait,

Nilai murni:
memberi
perhatian
kepada guru.
Penstruktur Jenis aktiviti: Simulasi BBM: Bikar
an semula
idea 1.Guru menyediakan KPS:
(10 minit) radas untuk menunjukkan Berkomunikasi
simulasi kejadian hujan kepa ,
murid. membandingb
2.Guru menyuruh murid eza dan
menyatakan proses yang membuat
berlaku semasa pembentukan inferens,
awan dan kejadian hujan mengelaskan,
memerhati

Nilai murni:
bekerjasama
dan bertolak
ansur
Aplikasi Kepentingan air Jenis aktiviti: Perbincangan KPS:
(7 minit)  air sumber i. Guru mengedarkan manila Berkomunikasi
minuman
 membasuh kad kepada setiap kumpulan .
 mandi murid.
 membawa
mineral dalam ii. Murid dikehendaki
pokok menyenaraikan kepentingan
 tempat tinggal
kitaran air kepada alam
 hidupan akuatik
persekitaran
Refleksi Menguji kefahaman 1. Guru meminta beberapa orang KPS:
(3 minit) murid sepanjang murid untuk membuat Berkomunikasi
PdP. rumusan tentang apa yang KBKK:
mereka belajar pada hari Menjana idea
tersebut.

Anda mungkin juga menyukai