STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Apakah Pembelajaran Kontekstual?

Ia adalah satu kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on.

Teori Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat proses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara bermakna dalam rangka minda mereka. .

Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid : Fizikal Budaya Psikologi .

Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan ● Bilik darjah Makmal Tempat kerja ● ● .

Individu mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan melalui pengalaman sendiri MENGAPA PENDEKATAN KONTEKSTUAL PERLU DALAM P&P miliki u me is divid i jen In lbaga san pe cerda ke Pembe lajaran konteks tual mengam pelbaga bilkira i gay a pembel ajaran .

Bentuk Pembelajaran Kontekstual R relating (menghubung kait) E experiencing (mengalami) A applying (mengaplikasi) C cooperating (bekerjasama) T transfering (memindahkan) .

P&P mesti memenuhi keperluan strategi berikut: .Dalam pendekatan kontekstual.

Perkara yang perlu dipertimbangkan bagi melaksanakan Pembelajaran secara Kontekstual dengan berkesan Sokongan Pengajaran Pentadbir Sokongan Masyarakat Pembelajaran Guru Sekolah Murid .

KONSTRUKTIVISME .

Dalam proses ini.Konstruktivisme adalah suatu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. .

Implikasi ● Guru ● Pengetahuan ● Guru ● Pengajaran ● Guru .

Pendekatan P & P : Konsep 5E Engage Explore Explain merangsang rasa ingin tahu memenuhi rasa ingin tahu menerangkan konsep dan maksud istilah/perkataan Elaborate meluaskan konsep kepada bidang lain .

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen .

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME Menggalakkan murid bertanya & berdialog dengan murid & guru Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran Menyokong pembelajaran secara koperatif Menggalakkan dan menerima daya usaha & autonomi murid Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan dan memahaminya melalui penglibatan dengan situasi dunia yang sebenar .

KELEBIHAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME Murid Lebih berfikir Lebih faham Lebih ingat Lebih yakin Lebih kemahiram sosial Lebih seronok .

PEMBELAJARAN MASTERI .

Satu pendekatan p & p untuk memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses p & p yang berkualiti. .

kemahiran dan sikap yang diajarkan .Mengapakah Pembelajaran Masteri? Murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza Murid memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan Murid mesti menguasai pengetahuan.

Murid normal boleh mempelajari apa yang diajarkan oleh guru Pembelajaran dipecahkan kepada beberapa unit kecil supaya mudah dikuasai Murid memerlukan masa yang mencukupi untuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran yang ditentukan Arahan P&P bagi setiap unit pembelajaran mestilah jelas ii. . iii.Prinsip Asas Pembelajaran Masteri i. iv.

Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran&Pembelajaran Pengajaran&Pembelajaran Penilaian Tindakan Susulan Aktiviti Pengayaan Ya Sudahkah murid menguasai? Tidak Tindakan Susulan Aktiviti Pemulihan Ya Teruskan Unit Pembelajaran 2 .

BELAJAR CARA BELAJAR .

Belajar cara belajar ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru .

Kemahiran Belajar ü Mendengar dengan berkesan ü Membaca : luncuran imbasan intensif laju ü Mencatat nota ü Menulis ü Mengingat .

ü Kemahiran maklumat ü Strategi metakognitif ü Pengurusan masa ü Gaya pembelajaran ü Persediaan peperiksaan .

KEMAHIRAN BERFIKIR .

Strategi Berfikir .Kemahiran Berfikir 1. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif 3. Kemahiran Berfikir Menaakul 4. Kemahiran Berfikir Secara Kritis 2.

Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea dan bersifat generatif. .Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Secara Kritis Kebolehan menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evaluatif.

.Kemahiran Berfikir Menaakul Adalah sebagai pelincir dalam membantu membuat pertimbangan secara logik dan rasional kepada semua kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Strategi Berfikir Adalah proses berfikir yang lebih tinggi dan mengandungi beberapa langkah.

KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS • mencirikan • membanding & membeza • mengumpul & MENAAK UL mengelas • logik • membuat urutan • rasional • menyusun ikut keutamaan • menganalisis • menilai • membuat STRATEGI kesimpulan BERFIKIR • mengkonsepsikan • menyelesaikan KREATIF • menjana idea • menghubung kait • membuat inferens • meramal • membuat hipotesis • memsintesis • mengitlak • membuat gambaran mental • menganalogi • mereka cipta .

PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI (PAK) .

Bagi membolehkan murid mendapat maklum balas tentang pencapaian dan kemajuan mereka. . keperluan. PAK menyediakan pentaksiran kendiri. tahap kemampuan dan gaya pembelajaran mereka. Bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya murid belajar mengikut minat.Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) Satu pendekatan pembelajaran yang memberi akses kepada sumber pembelajaran dan membolehkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari.

OBJEKTIF PROGRAM PAK Murid akan: Berusaha memperolehi pengetahuan & Kemahiran Belajar untuk belajar Mempunyai autonomi & bertanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri Belajar berasaskan keperluan dan gaya sendiri Bertanggungjawab mentaksir pencapaian sendiri .

selesa. tanpa tekanan Mudah akses kepada bahan pembelajaran dan bantuan fasilitator Pilihan bahan dan aktiviti pembelajaran yang luas Belajar secara bersendirian/kumpulan Belajar mengikut kadar dan kemampuan individu Kemudahan mentaksir pencapaian sendiri .CIRI-CIRI PAK Environmen pembelajaran fleksibel.

. Bahan-bahan ini terdiri daripada pelbagai aras atau tahap kesukaran iaitu aras mudah.BAHAN PAK Terdiri daripada pelbagai bahan bercetak. sederhana dan sukar. bukan bercetak dan multimedia bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai pelbagai cara pembelajaran.

PERSEDIAAN MURID BAGI MENGIKUTI PROGRAM PAK Persediaan ● Orientas i ● Perkembang an ● ● Kemahir an Uji an .

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN (KMD) .

Strategi pengajaran untuk memikirkan tentang masa depan secara berkaedah. bermakna dan bertanggungjawab. .

Mengapakah KMD? Empat Prinsip : § Prinsip Perubahan § Prinsip Pandang Jauh § Prinsip Perancangan Strategik § Prinsip Pengupayaan .

Kemahiran Asas KMD 1. Mengawal dan mengendalikan perubahan . Membuat ramalan 2. Menjangka akibat 3.

Kemahiran Khusus Pemahaman konsep masa hadapan Pengumpulan maklumat dan analisis trend Ramalan dan analisis Penggunaan imaginasi dan kreatif Strategi mengatasi kebimbangan Proses Inovasi Sosial Pembinaan senario Penjelasan nilai dan masa depan Pemahaman dimensi kemampanan .

.Hasrat Kita Bersama ü Efficient teachers (Teach what students need to know in a short period of time) and ü Effective teachers (Teach what students need to know in a way that they will remember it for a long period of time).

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful