Anda di halaman 1dari 8

SMK BUKIT MEWAH

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
TARIKH : _____________ MASA : 1 JAM (--------------- ptg)
NAMA : ______________________________________ TING : 2 __________________
ARAHAN : Jawap soalan Bahagian A 5. Antara berikut, yang manakah bukan ciri-ciri
menggunakan kertas jawapan OMR dan orang yang amanah?
BAHAGIAN B dan C jawap dalam kertas soalan. A. Sentiasa berpegang kepada janji
B. Mengamalkan nilai membenci rasuah
BAHAGIAN A ( 60 MARKAH) C. Menggunakan kuasa yang diberi
dengan sewenang-wenangnya
Pilih jawapan yang paling sesuai.
D. Melaksanakan tugas yang diberikan
1. Perlakuan yang manakah menunjukkan sikap dengan sempurna
menghargai anugerah Tuhan?
A. Menyesali kekurangan diri sendiri.
6. Antara pernyataan di bawah yang manakah
B. Membuang sisa kumbahan ke dalam
merujuk kepada nilai berdikari?
sungai.
C. Tidak bermegah-megah dengan A. Sanggup memikul – tugas – sempurna
kelebihan diri. B. Berupaya – bakat – diri sendiri –
D. Melanggar larangan agama masing- kejayaan
masing. C. Kesanggupan – melakukan sesuatu –
tanpa bergantung kepada orang lain.
2. Kebersihan meliputi semua aspek kecuali D. Kesanggupan – melakukan sesuatu –
A. jasmani diri sendiri – tanpa bergantung
B. rohani kepada orang lain
C. taraf hidup
D. persekitaran Suzana takut untuk memberitahu ibunya
bahawa baju ibunya telah rosak ketika
3. Orang yang _______________ akan Suzana sedang menggosok pakaian dengan
berhubung dengan semua orang tanpa seterika.
mengira kedudukan dan agama.
A. pendendam
B. peramah
C. mementingkan diri
D. menunjuk-nunjuk
7. Dalam hal di atas Suzana sepatutnya
4. Anak saudara Encik Maniam yang tidak A. bertanggungjawab
mempunyai lesen memandu hendak B. bertimbang rasa
meminjam keretanya. Apakah tindakan Encik C. mengakui kesalahan diri
Maniam? D. yakin pada diri sendiri
A. Memberi pinjam keretanya kepada
Sabar
anak saudaranya.
X Bertolak ansur
B. Menyuruhnya mengambil lesen
Mengawal diri
memandu terlebih dahulu
C. Membohongi bahawa keretanya rosak
D. Tidak memberi pinjam keretanya
kepada anak saudaranya.
8. Apakah nilai X yang sesuai berdasarkan C. Mencuba membaiki kerosakan
ciri-ciri di atas? tersebut.
A. Hemah Tinggi D. Menuduh orang lain yang merosakkan
B. Toleransi mesin tersebut.
C. Bertanggungjawab
D. Kejujuran

9. Ciri-ciri yang diamalkan oleh orang yang


bersifat keadilan ialah
A. mempertingkatkan sesuatu secara
objektif
B. tidak mementingkan diri sendiri
C. tidak putus asa dan berpuas hati
D. tidak pilih kasih dan berat sebelah

 Adil seperti hakim 13. Sikap yang perlu ada untuk mencapai kejayaan
seperti dalam gambar di atas ialah
 Bijak seperti kancil
I gigih
II daya usaha
10. Pilih ciri-ciri yang diamalkan berdasarkan III berlengah-lengah
pernyataan di atas IV berputus asa
I Bertindak mengikut perasaan A. I dan II
II Membuat penyelidikan dengan B. I dan IV
terperinci C. II dan III
III Memberi keputusan yang saksama D. III dan IV
IV Keputusan tidak dipengaruhi oleh emosi
A. I, II dan III 14. Manusia sanggup _______________ demi
B. I, II dan IV mengaut keuntungan.
C. I, III dan IV A. mengawal pembakaran
D. II, III dan IV B. memboikot barangan kulit
C. memelihara flora dan fauna
11. Antara berikut, yang manakah bukan cara D. meneroka hutan tanpa perancangan
untuk meningkatkan harga diri?
15. Perkara yang tidak wajar dilakukan dalam
A. Mempunyai pegangan agama yang pergaulan dengan rakan ialah
kukuh A. memalukan mereka di hadapan orang
B. Menjalinkan hubungan mesra dengan ramai.
anggota masyarakat B. meminta maaf sekiranya terkasar
C. Mempunyai nilai moral dan akhlak bahasa.
yang tinggi C. menunjukkan tingkah laku yang baik.
D. Membanding bezakan kelebihan yang D. tidak akan menyinggung perasaan.
ada pada diri dan orang lain
16. Bagaimanakah cara kita dapat menunjukkan
12. Mesin fotostat telah rosak ketika digunakan kasih sayang terhadap keluarga?
oleh Aiman. Apakah tindakan yang A. Ibu bapa menurut kemahuan anak-anak
sepatutnya dilakukan oleh Aiman? B. Ibu bapa tidak pernah memarahi anak-
A. Meninggalkan mesin fotostat anak
begitu sahaja. C. Ibu bapa mengambil berat terhadap
B. Melaporkan kerosakan kepada masalah anak-anak
bahagian pengurusan.
D. Ibu bapa sibuk mencari wang untuk C. Membantu ibu mengemas rumah dan
kemewahan anak-anak membawa ibu ke klinik
D. Mengurungkan diri di dalam bilik
17. Bagaimanakah cara kita menghargai jasa
dan pengorbanan ibu bapa apabila dewasa 21. Mengapakah kita perlu menghormati ibu
kelak? bapa?
A. Hantar mereka ke rumah orang- A. Terpaksa
orang tua supaya dijaga dengan rapi B. Takut dimarahi
B. Mengambil orang gaji untuk C. Mereka member wang
menjaga mereka D. Tanda mengenang jasa
C. Menghormati dan menjaga mereka
dengan baik 22. Berikut ialah cara-cara untuk mengormati
D. Memberikan kemewahan kepada keluarga dan orang lain, kecuali
mereka A. menjaga hak milik orang lain.
B. cuba mengetahui rahsia mereka.
18. Amalan kasih sayang terhadap keluarga C. tidak mencelah semsa bercakap.
dapat ditunjukkan dengan cara D. Mendengar dan menerima nasihat
A. membelakangi keluarga. mereka.
B. belajar dengan tekun.
C. menjaga ibu bapa. 23. Ayah Linggam memintanya menolong
D. membenci adik. mencuci kereta. Linggam sepatutnya
A. menyiapkan kerja sekolah terlebih
19. Antara berikut, yang manakah amalan dahulu.
kasih sayang terhadap anggota keluarga? B. patuh akan arahan ayahnya.
A. Menjaga keselamatan antara satu dendan C. membiarkan sahaja.
yang lain. D. Membaca buku terlebih dahulu.
B. Tidak memberikan didkan agama dan
moral 24. Dalam masyarakat Melayu, sebelum
C. Penuh hasad dengki antara ahli keluarga. perkahwinan berlangsung, pihak lelaki
D. Mementingkan diri sendiri. lazimnya akan _______________ pihak
perempuan terlebih dahulu.
A. mencari
B. meminang
C. makan sirih
D. bercukur jambul

25. Amalan _______________ pada malam


Tahun Baru Cina memberi peluang kaum
keluraga berkumpul bersama-sama.
A. minum teh
B. makan besar
C. memberi angpau
D. bersalam-salaman

20. Berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah


cara anda untuk menunjukkan sikap “ Biar mati anak, jangan mati adat.”
menghormati ibu yang sedang sakit?
A. Membiakan ibu terbaring sakit 26. Peribahasa dia atas jelas mengambarkan
B. Mengamuk dan memarahi ibu kerana bahawa masyarakat Melayu
rumah berselerak A. banyak dipengaruhi oleh adat resam
kaum India.
B. amat memetingkan adat resam dan C. Bersikap sopan-santun terhadap ahli
tradisi warisan bangsa mereka. keluarga yang lebih tua.
C. tidak menggalakkan anak-anak. D. Meminta kebenaran terlebih dahulu
mereka mengenali adat resam nenek sebelum menggunakan barang ahli keluarga
moyang. yang lain.
D. gemar melakukan upacara berkaitan
keperluan lampau.

27. Apakah perumpamaan yang sesuai untuk anak


yang tidak mengenang jasa ibu bapa?
A. Seperti rusa masuk kampung.
B. Seperti belut pulang ke lumpur
C. Seperti kera mendapat bunga
D. Seperti kacang lupakan kulit

28. Mengapakah setiap individu perlu


bertanggungjawab terhadap keluarganya?
A. Untuk menambahkan pendapatan
keluarga.
B. Untuk mengurangkan perbelanjaan
C. Untuk kesejahteraan bersama
D. Untuk kesenangan diri sendiri

29. Semua yang berikut merepakan sumbangan dan


peranan ibu bapa kepada kita, kecuali
A. mengeluarkan perbelanjaaan untuk
persekolahan.
B. memberikan dorongan dan sokongan
moral.
C. menyediakan tempat tinggal dan
perlindungan.
D. memberikan sepenuh kebebasan untuk
melakukan apa-apa sahaja.

30. Tindakan yang manakah tidak menunjukkan


cara-cara menghormati keluarga?
A. Memanggil ahli keluarga dengan
panggilan yang sopan.
B. Mencelah semasa ahli keluarga sedang
bercakap.
BAHAGIAN B ( 20 MARKAH)
Nyatakan nilai yang bersesuaian dengan pernyataan – pernyataan di bawah.

Situasi / Definisi Nilai


1. Ahmad selalu mengikut ayahnya bersembahyang jumaat di
masjid.
2. Setiap agama menuntut setiap penganutnya mencari rezeki
dengan cara yang baik.
3. Ai Ling tidak pernah melepaskan peluang untuk pulang ke
kampung pada perayaan Tahun Baru Cina dan makan besar
bersama-sama keluarganya.

4. Kasih sayang terhadap keluarga bererti perasaan cinta, kasih


dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

5. Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi


mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan
faham demi kesejahteraan hidup.
6. Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat
sebelah.
7. Ibu bapa berperanan untuk menyediakan keperluan asas rumah
tangga.
8. Segala keputusan yang dibuat adalah hasil daripada
pertimbangan yang wajar.
9. Menghormati dan mentaati keluarga merupakan kewajipan dan
tanggungjawab yang harus dilaksanakan.

10. Panduan utama amalan kesederhanaan ketika membeli-belah


ialah beli ikut keperluan.

BAHAGIAN C ( 20 MARKAH )
A. Arahan : Isikan nilai yang merujuk kepada pernyataan yang diberi.
Melintang
1. Berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata.
2. Tidak keterlaluan dalam perlakuan
3. Bersunggu-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara.
4. Sikap tidak berat sebelah.

Menegak
1. Melakukan sesuatu perkara tanpa mengharapkan bantuan orang lain.

( 10 MARKAH )
B. Arahan : Tuliskan ( √ ) bagi pernyataan yang betul dan ( x ) bagi pernyataan yang
salah.

1. Munirah sering bercakap kasar dengan ibu bapanya yang sudah tua.
2. Azahari menengking adiknya kerana menumpahkan minuman di atas meja.
3. Joanne tidak pernah membawa adiknya yang terencat akal keluar bersiar-siar kerana takut
ditertawakan.
4. Pak Hamdan sentiasa menitikberatkan didikan agama anak-anaknya.
5. Setiap hujung minggu, Encik Sharif dan keluarganya akan berkelah bersama-sama.

( 10 MARKAH )

RUANG JAWAPAN

Nama: _______________________________________

BAHAGIAN A
1. 6. 11. 16. 21. 26.
2. 7. 12. 17. 22. 27.
3. 8. 13. 18. 23. 28.
4. 9. 14. 19. 24. 29.
5. 10. 15. 20. 25. 30.

BAHAGIAN B
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________________
BAHAGIAN C (A)
1. __________________________ BAHAGIAN C (B)
2. __________________________ 1. __________________________
3. __________________________ 2. __________________________
4. __________________________ 3. __________________________
5. __________________________ 4. __________________________
Disediakan oleh : Disemak oleh : 5. __________________________
Disahkan oleh :

_______________________ _______________________ __________________


(Pn. Megala A/P Silva Raju) (Pn. Siti Zawiyah bt Ahmad ) (En. Tang Yock Yen)
Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Ketua Bidang Kemanusiaan