Anda di halaman 1dari 71

UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

PAI 2
UBUDIYAH&
ASWAJA
Kelas XII

Oleh:
MGMP UBUDIYAH/ASWAJA SMK Islam 1 Blitar

UNTUK KALANGAN SENDIRI

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU


SMK ISLAM 1 BLITAR

i
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

SAMBUTAN
KEPALA SEKOLAH
SMK ISLAM 1 BLITAR

Alhamdulillaah wa syukrulillaah alaa ni’matillah... kami panjatkan syukur ke


hadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas limpahan berkah, rahmah,
hidayah, maunah, dan inayah-Nya semoga tercurah melimpah kepada kita
semua, aamin.
Buku Ubudiyah/Aswaja yang ada di tangan pembaca ini merupakan
buku yang sudah disiapkan oleh SMK Islam 1 Blitar, buku ini selanjutnya
kita tetapkan sebagai buku yang amat penting sebagai salah satu
referensi bagi guru dan siswa di lingkungan SMK Islam 1 Blitar. Secara
strategis buku ini dirancang mampu memuat tentang nilai keyakinan,
prinsip, karakteristik, dan ajaran aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah An-
Nahdliyyah beserta praktek amaliyah ibadah yang dimiliki oleh jamaah
Nahdlatul Ulama.
Dengan demikian buku ini diharapkan dapat memberikan pelayanan
yang terbaik kepada komunitas masyarakat pendidikan NU khususnya para
guru dan siswa SMK Islam 1 Blitar dalam membantu tentang pemahaman
aqidah yang benar sesuai ajaran Rasulullah SAW yang disebut Ahlus Sunnah
wal Jama’ah An-Nahdliyah dengan cara memberikan motivasi dalam
membangun pendidikan yang lebih berkualitas dan berakhlaq.
Kami selaku Kepala Sekolah SMK Islam 1 Blitar, menyampaikan selamat
dan sukses atas terbitnya buku ini, semoga buku ini dapat memberikan
manfaat dan keberkahan seluas-luasnya. Semoga Allah Subkhanahu Wata’ala
menerima semua amal baik dan memberikan imbalan pahala yang
melimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamiin.
Blitar, 16 Juli 2018
Kepala Sekolah SMK Islam 1 Blitar

Drs, H. Solihin, M.AP

ii
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah ‘azza wajalla yang telah melimpahkan karuniaNya
kepada kita semua, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada
junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Yang telah membimbing
ummat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang,
minadh dhulumati ilan nur.
Alhamdulillah buku Pelajaran Ubudiyah untuk kelas XII SMK Islam 1
Blitar telah selesai kami susun dalam rangka memenuhi kebutuhan pelajaran
ubudiyah pada kelas XII.
Buku ini bertujuan untuk memandu siswa untuk beribadah secara benar,
menurut aliran Ahlussunnah wal Jama’ah. Selain itu, buku ini juga memuat
sejarah berdirinya Nahdhatul Ulama dan tokoh-tokohnya, serta pemahaman
ASWAJA.
Kami sangat menyadari bahwa buku ini masih sangat jauh dari
sempurna, namun demikian setidaknya buku ini dapat melengkapi
kekurangan yang ada khususnya pada pelajaran ubudiyah kelas XII di SMK
Islam 1 Blitar, tentunya kritik dan saran sangat kami harapkan dari berbagai
pihak demi menuju yang lebih baik.
Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya
atas motivasi, fasilitas dan restu dari pihak-pihak yang terkait. Mudah-
mudahan buku yang sederhana ini dapat menunjang suksesnya program
pendidikan di SMK Islam 1 Blitar.
Akhirnya, kami tetap mengharap ridho Allah dan perlindunganNya
semoga buku ini bermanfaat. Amin

Blitar, 16 Juli 2018


Penyusun

MGMP Ubudiyah/Aswaja
SMK Islam 1 Blitar

iii
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH.............................................................. ii


KATA PENGANTAR.............................................................................. iii
DAFTAR ISI.................................................................................................. iv

BAB I NILAI-NILAI DASAR NAHDHATUL ULAMA......................... 1


A. Dasar-dasar Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama............................ 1
B. Landasan Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama………………………… 2
C. Sikap Kebangsaan Nahdlatul Ulama................................................. 3
D. Pedoman NU dalam Mengeluarkan Hak Politiknya ........................... 5
E. Pemberdayaan Pendidikan Nahdlatul Ulama...................................... 6
F. Pemberdayaan Ekonomi Nahdlatul Ulama........................................ 7
BAB II AQIDAH ISLAMIYAH ....................................................... 12
A. Masa Kesatuan Aqidah..................................................................... 12
B. Paham Khawarij, Murji’ah, Qadariyah, Jabariyah............................... 13
C. Aliran Mu’tazilah dan Ahli Sunah Waljama’ah..................................... 16
D. Bid’ah............................................................................................. 21
E. Syi’ah............................................................................................. 23
F. Salafiyah......................................................................................... 23
BAB III AKHLAK ......................................................................... 26
A. Definisi .......................................................................................... 26
B. Sumber Akhlak................................................................................ 26
C. Tujuan Akhlak................................................................................. 29
D. Latihan........................................................................................... 31
BAB IV PERILAKU WARGA NU..................................................... 32
A. Perilaku Keagamaan........................................................................ 32
B. Perilaku Akidah............................................................................... 33
C. Perilaku di Bidang Syari’ah............................................................... 35
D. Perilaku di Bidang Tasawuf.............................................................. 36
E. Perilaku Kemasyarakatan dan Keekonomian...................................... 37
F. Perilaku di Bidang Politik.................................................................. 39
G. Perilaku di Bidang Budaya............................................................... 40
BAB V PESANTREN DAN PENYIARAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA
A. Karakter dan Unsur-unsur dalam Pesantren...................................... 43
B. Materi Pembelajaran di Pesantren.................................................... 44

iv
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

C. Pendekatan Pembelajaran di Pesantren............................................ 44


D. Metode Pembelajaran...................................................................... 45
E. Tradisi Pesantren............................................................................ 47
BAB VI PENGURUSAN JENAZAH ................................................. 50
A. Memandikan................................................................................... 51
B. Mengkafani..................................................................................... 52
C. Menshalatkan.................................................................................. 52
D. Menguburkan jenazah..................................................................... 52
BAB VII SHALAT JENAZAH .......................................................... 56
A. Kaifiat shalat Jenazah...................................................................... 56
B. Shalat Ghaib................................................................................... 56
C. Do’a untuk orang yang telah mati.................................................... 56
BAB VIII TAHLIL
A. Pengiriman..................................................................................... 58
B. Tahlil.............................................................................................. 58
C. Do’a Tahlil...................................................................................... 61
BAB IX PERJUANGAN NU PASCA ”KEMBALI KE KHITTAH” 1926. 63
A. Visi Perjuangan .............................................................................. 63
B. Sejarah Kembalinya NU ke Khittah 1926........................................... 63
C. Perjuangan NU dalam Menegakkan Islam di Indonesia. .................... 65

v
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

BAB I
NILAI-NILAI DASAR NAHDHATUL ULAMA
A. DASAR-DASAR PAHAM KEAGAMAAN NAHDLATUL ULAMA
Dalam khittah Nahdlatul Ulama hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo
dalam bab Dasar-Dasar Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama disebutkan tiga
hal berikut.
a. Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaan pada sumber ajaran
Islam: Alqur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.
b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas,
Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama’ah dan
menggunakan jalan pendekatan madzhab:
1. Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti ahlussunnah wal
Jama’ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al- Asy’ari dan Imam
Manshur Al-Maturidi.
2. Di bidang fiqh, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan
(madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah, Imam Malik bin
Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin
Hanbal.
3. Di bidang tasawuf, mengikuti Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam
al-Ghazali serta imam-imam yang lain.
c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian (berpendirian) bahwa Islam adalah
agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang
sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul
Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai baik yang sudah ada dan
menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia, seperti suku
maupun bangsa. Paham Nahdlatul Ulama adalah melestarikan semua
nilai-nilai unggul kelompok dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai
tersebut.
Paham keagamaan dalam NU terdapat dua aspek dalam madzhab.
Pertama, metode yang dipakai oleh para mujtahid dalam merumuskan
hukum Islam (istinbath). Kedua, hasil dari penerapan metode istinbath
tersebut. Nahdlatul Ulama memformulasikan keduanya sebagai metode
pemecahan hukum yang berlaku di kalangan nahdliyin. Dari sinilah ada
yang disebut dengan madzhab qauli dan madzhab manhaji.

1
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

1. Madzhab Qauli
Menurut madzhab ini, pendapat keagamaan ulama yang teridentitas
sebagai ulama Aswaja dikutip secara utuh qaulnya dari kitab mu’tabar
dalam madzhab, seperti mengutip dari kitab Al-Iqtishad fi al-I’tiqad
karangan al-Ghazali, atau al-Umm karya asy-Syafi’i. Agar terjaga
keutuhan paham madzab sunni harus terhindarkan pengutipan pendapat
dari kitab yang bermadzhab lain.
2. Madzhab Manhaji
Ketika merespon suatu masalah kasuistik dipandang perlu menyertakan dalil
nash syar’i berupa kutipan ayat al-Qur’an, nukilan matan sunnah atau hadis,
untuk mewujudkan citra muhafadzah, maka kerjanya sebagai berikut:
a. Nash al-Qur’an yang dikutip dari mushaf usmani. Tafsiran pun harus
berasal dari kitab-kitab tafsir yang mu’tabar.
b. Penukilan hadis harus berasal dari kitab-kitab standar.
c. Pengutipan ijma’ perlu memisahkan kategori ijma’ shahabi yang diakui
tertinggi mutu kehujjahannya dari ijma’ mujtahidin. Sumber pengutipan
sebaiknya mengacu pada kitab karya mujtahid muharrir madzhab,
seperti Imam Nawawi dan lain- lain.
B. LANDASAN SIKAP KEMASYARAKATAN NAHDLATUL ULAMA SERTA
PERILAKU YANG DI BENTUK OLEH DASAR KEAGAMAAN DAN
SIKAP KEMASYARAKATAN NAHDLATUL ULAMA
Dasar-dasar paham keagamaan NU dan sikap kemasyarakatan NU
membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku
perorangan maupun organisasi. Perilaku warga Nahdliyin adalah sebagai
berikut:
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.
2. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
3. Menjunjung tinggi sifat keikhasan dan berkhidmat serta berjuang.
4. Menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwwah), persatuan (al-ittihad)
serta kasih mengasihi.
5. Meluhurkan kemuliaan moral (al-akhlaq al karimah), dan menjunjung
tinggi kejujuran (ash-shidqu) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
6. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan negara.
7. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari
ibadah kepada Allah.

2
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

8. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahlinya.


9. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang
membawa kemaslahatan bagi manusia.
10. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong memacu dan
mempercepat perkembangan masyarakatnya.
11. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan
bernegara.
C. SIKAP KEBANGSAAN NAHDLATUL ULAMA
Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk dengan
beraneka ragam suku, adat-istiadat, bahasa daerah, serta penganut
berbagai macam agama dan kepercayaan.
Penduduk Indonesia tinggal di lebih dari 17.000 pulau, memanjang dari
Barat hingga Timur hampir seperdelapan lingkar bumi. Jam’iyyah Nahdlatul
Ulama merupakan salah satu komunitas yang hidup di di dalamnya. Sejak
semula Nahdlatul Ulama menyadari dan memahami bahwa keberadaannya
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keanekaragaman itu. Oleh
karena itu, Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam menentukan arah bangsa
ini berjalan. Oleh karena itu, segala permasalahan yang menimpa bangsa
ini juga ikut menjadi keprihatinan Nahdlatul Ulama. Ibarat satu tubuh, jika
satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan.
Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama mendasari dengan empat semangat.
Empat semangat tersebut adalah sebagai berikut.
1. Ruh at-tadayun (semangat beragama yang dipahami, didalami, dan
diamalkan),
2. Ruh al-wathaniyah (semangat cinta tanah air),
3. Ruh at-ta’addudiyah (semangat menghormati perbedaan)
4. Ruh al-insaniyyah.
Dengan keempat semangat itu, Nahdlatul Ulama ikut terlibat aktif dalam
proses perkembangan bangsa Indonesia .
Ruh at-tadayun menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama mendorong
warganya untuk senantiasa meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama.
Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah agama yang ramah dan damai. Dengan
nilai-nilai ke-Indonesia-an yang terkandung dalam Islam, Nahdlatul Ulama
menjadi barometer kegiatan keagamaan yang moderat (tawasuth).

3
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Semangat cinta tanah air (ruh al-wathaniyah) menjadikan Nahdlatul


Ulama sadar bahwa keanekaragaman bangsa ini harus dipertahankan. Oleh
sebab itulah, keberagaman yang ada di Indonesia jangan sampai memecah-
belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah satu masalah yang paling penting bagi Nahdlatul Ulama di bidang
politik nasional adalah sikap terhadap Pancasila, dasar negara Republik
Indonesia. Nahdlatul Ulama menerima pancasila sebagai satu-satunya asas
bernegara.
Nahdlatul Ulama memandang bahwa Negara Republik Indonesia adalah
hasil kesepakatan seluruh bangsa Indonesia ,yang didalamnya terdapat
kaum muslimin dan kaum nahdliyin yang ikut berperan serta dalam
kesepakatan melalui pemimpin yang mewakilinya. Oleh karena itu negara
ini harus dipertahankan kelestariannya. Negara republik Indonesia dengan
dasar pancasila dan UUD 1945 adalah ketetapan final bagi Nahdlatul Ulama,
dalam arti tidak perlu mendirikan “negara lain” menggantikan negara ini.
Sikap dan pandangan Nahdlatul Ulama ini dapat dipahami lebih jelas
melalui “Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam”, hasil
keputusan muktamar ke-27 NU di Situbondo, sebagai berikut:
Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dengan Islam
Bismillahirrahmanirrahim
1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia
bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat
dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar Negara Republik
Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang Undang Dasar (UUD) 1945,
yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian
keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah aqidah dan syariah, meliputi
aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari
upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan
pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang
murni dan konsekwen oleh semua pihak.
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama
Situbondo, 16 Rabiul Awal 1404 H/ 21 Desember 1983 M
4
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

D. PEDOMAN NU DALAM MENGELUARKAN HAK POLITIKNYA


Politik bagi NU merupakan sarana masyarakat untuk mencapai
kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam mewujudkan tujuan
yang mulia itu, NU tidak membenarkan masyarakat khususnya Nahdliyin
menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Etika
berpolitik harus selalu ditanamkan NU kepada kader dan warganya pada
khususnya, dan masyarakat serta bangsa pada umumnya, agar berlangsung
kehidupan politik yang santun dan bermoral.
Dalam hal ini NU telah merumuskan ”Sembilan Pedoman Politik Warga
NU”, yaitu garis-garis pedoman bagi kaum Nahdliyyin wa Nahdliyyat dalam
berpartisipasi di panggung politik. Sembilan Pedoman Politik Warga NU
tersebut dirumuskan dalam Muktamar NU yang ke-28 yang di
selenggarakan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28
November 1989. Kesembilan pedoman politik tersebut adalah:
1. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama mengendung arti keterlibatan
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara
menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Poilitik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan
kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah
yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk
mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan
makmur lahir batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju
kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Politik bagi warga Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai
kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan
bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk
mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan
moral, etika, dan budaya berketuhanan yang Maha Esa, berprike-
manusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan dan
kesaatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan
kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai

5
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat


mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan
masalah bersama.
6. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memper-
kokoh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan dengan
akhlak karimah sebagai pengamalan ajaran Islam ahlussunnah wal
jamaah.
7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dengan dalih apa pun tidak boleh
dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan
memecah belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga
Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan,
tawadlu’ dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga
dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di
lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama menuntut adanya komuni-
kasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional
untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan
organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu me-
laksanakn fungsinya sebagai satara masyarakat untuk merserikat,
menyalurkan aspirasi dalam pembangunan.
E. PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA’
Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama sudah sangat getol dalam
masalah pendidikan. Nahdlatul Ulama lahir dari Nahdlatul Wathan, sebuah
organisasi penyelenggara pendidikan yang lahir sebagai produk pemikiran
yang dihasilkan oleh forum diskusi yang diselenggrakan secara rutin oleh
Tasywirul Afkar. Oleh sebab itulah, salah satu Lembaga Nahdlatul Ulama
adalah Ma’arif. Pada perkembangan selanjutnya Ma’arif dikukuhkan sebagai
Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. Adapun visi dan misi lembaga pendidikan
Ma’arif NU adalah sebagai berikut:
VISI LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU
1. Terciptanya manusia unggul yang mampu berkompetensi dalam
2. sains dan teknologi serta berwawasan ahlussunnah wal jamaah.

6
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

3. Tersedianya kader-kader bangsa yang cakap, terampil, dan tanggung


jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berakhlakul
karimah.
4. Terwujudnya kader-kader yang mandiri, kreatif, dan inovatif dalam
melakukan pencerahan kepada masyarakat.
MISI LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU
1. Menjadikan lembaga pendidikan yang berkualitas unggul dan
menjadi idola masyarakat
2. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana kaderisasi Nahdlatul
Ulama dan menyiapkan pemimpin bangsa yang andal.
3. Menjadikan lembaga pendidikan yang independen dan sebagai
perekat komponen bangsa
F. PEMBERDAYAAN EKONOMI NAHDLATUL ULAMA
Muktamar (dulu disebut kongres) Nahdlatul Ulama ke-13, tahun 1935
antara lain memutuskan, bahwa kendala utama yang meng- hambat
kemajuan umat melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar dan menegakkan
agama adalah karena kemiskinan dan kelemaahan ekonomi. Oleh karena
itu, muktamar mengamanatkan kepada PBNU (dulu namanya HBNO) untuk
mengadakan gerakan penguatan ekonomi warga. Para pemimpin NU waktu
itu menyimpulkan bahwa kelemahan ekonomi ini bermula dari lemahnya
Sumber Daya Manusianya (SDM). Setelah diadakan pengkajian, disimpulkan
ada beberapa prinsip ajaran Islam yang perlu ditanamkan kepada warga NU
agar bermental kuat sebagai modal perbaikan sosial ekonomi yang disebut
dengan Mabadi’ Khairul Ummah, atau langkah awal membangun umat yang
baik.
Lima prinsip Mabadi’ Khairul Ummah adalah (1) al-shidqu, (2) al-amanah
wa al-wafa’ bi al-‘ahdi, (3) al-adalah, (4) ta’awun, (5) al- istiqomah. Berikut
penjelasan masing-masing prinsip tersebut.
1. Al-Shidqu
Al-Shidqu berarti jujur, benar, keterbukaan, tidak bohong, serta satunya
hati antara kata dan perbutan. Setiap warga nahdhliyyin, mula-mula
dituntut jujur kepada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Dalam
mu’amalah dan bertransaksi harus mengikuti sifat al-shidqu ini sehingga
lawan dan kawan kerjanya tidak khawatir tertipu. Itulah yang dilakukan
oleh Rasulullah saat menjalankan bisnis Sayyidatina Khadijah. Dari sikap

7
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

inilah, beliau memperoleh kesuksesan yang besar. Padahal itu memang


menjadi prilaku Rasulullah  sepanjang hayatnya.
Warga NU sebagai pengikut Nabi Muhammad harus mengikuti jejaknya.
Bila melupakan dan meninggalkannya, pasti akan merugi dan menderita
kegagalan. Sikap al-shidqu ini terbukti juga bagian penting dari kunci
sukses kegiatan perekonomian modern.
2. Al-Amanah wa al-wafa’ bi al-‘ahdi
Al-Amanah wa al-wafa’ bi al-‘ahdi artinya dapat dipercaya meme- gang
tanggung jawab dan memenuhi janji. Amanah juga salah satu sifat Rasul.
Amanah menjadi hal penting bagi kehidupan seseorang dalam pergaulan
memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum diangkat menjadi rasul, nabi
Muhammad mendapat gelar Al-Amin dari masyarakat karena diakui
sebagai orang yang dapat diserahi tanggungjawab. Salah satu di antara
syarat warga NU agar sukses dalam menjalankan kehidupan haruslah
tepercaya dan menepati janji serta disiplin memenuhi agenda.
Bila orang suka khianat dan ingkar janji, pasti tidak akan dipercaya baik
oleh kawan kerja ataupun relasi. Pelanggan akan memutus hubungan
dan kawan kerja akan menjauh. Al-amanah dan wafa’ bi al-‘ahdi memang
merupakan bagian penting dari keberhasilan perekonomian. Sebab itulah
sikap profesional modern yang berhasil pada masa kini.
3. Al-Adalah
Al-Adalah berarti bersikap adil, proporsional, objektif dan meng-
utamakan kebenaran. Setiap warga nahdliyyin harus memegang
kebenaran objektif dalam pergaulan untuk mengembangkan kehidupan.
Orang yang bersikap adil meski kepada diri sendiri akan dipandang orang
lain sebagai tempat berlindung dan tidak menjadi ancaman. Warga
nahdliyyin yang bisa menjadi pengayom bagi masyarakat sekigus
memudahkan dan membuka jalan kehidupannya. Sikap adil juga
merupakan ciri utama penganut sunni-nahdliyyin dalam kehidupan
bermasyarakat. Dan bila ini benar-benar mampu menjadi karakter warga
nahdliyyin, berarti wujud dari prinsip risalha kenabiah rahmatan lil ‘alamin
yang berarti bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri atau golongan,
akan tetapi penebar cinta kasih kepada semua orang. Ini penting bagi
suksesnya seorang dalam mengarungi kehidupan.
4. Ta’awun

8
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Ta’awun berarti tolong menolong atau saling menolong antara sesama


dalam kehidupan. Ini sesuai dengan jati diri manusia sebagai makhluk
sosial yang tidak bisa hidup tanpa ada kerjasama dengan makhluk
lainnya: sesama manusia, dengan binatang, maupun dengan alam
sekitar. Setiap warga nahdliyyin harus menyadari posisinya di tengah
masyarakat, harus bisa menempatkan diri, bersedia menolong dan butuh
pertolongan. Dalam ajaran agama islam, tolong menolong merupakan
prinsip bermu’amalah. Karena itu dalam jual beli misalnya, kedua belah
pihak harus mendapat keuntungan, tidak boleh ada satu pihak yang
dirugikan. hal ini sesuai dengan prinsip ta’awun, yakni pembeli
menginginkan barang sedangkan penjual menginginkan uang.
Bila setiap bentuk muamalah menyadari prinsip ini muamalah akan terus
berkembang dan lestari. Jalan perekonomian pasti akan terus lancar. Bila
prinsip ta’awun ini ditinggalkan, maka akan merugikan diri sendiri dan
dalam bermuamalah akan mengalami banyak kendala.
5. Al-Istiqamah
Al-istiqamah adalah sikap mantap, tegak, konsisten, dan tidak goyah oleh
godaan yang menyebabkan menyimpang dari aturan hukum yang
perundangan. Di dalam Alqur’an dijanjikan kepada orang yang beriman
dan beristiqamah, akan memperoleh kecerahan hidup, terhindar dari
ketakutan, dan kesusahan sehingga ujungnya mendapatkan
kebahagiaan. Untuk mendapatkan sukses hidup warga nahdliyyin juga
harus memegang konsep istiqamah ini, tahan godaan, dan tidak tergiur
melakukan penyimpangan yang hanya menjanjikan kenikmatan sesaat
dan kesengsaaraan yang panjang. Sikap konsisten akan membuat
kehidupan menjadi tenang yang bisa menumbuhkan inspirasi, inisiasi,
dan kreasi yang bisa mengatasin segala tantangan dan rintangan.
Istiqamah akan menghindarkan dari kesulitan hidup.
Program dasar Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan ekonomi
ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, kesejahteraan
umat atas dasar peri-kemanusiaan dan akhlakul karimah. Tujuan ini
meliputi seluruh warga Nahdlatul Ulama, umat Islam, dan masyarakat
pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diambil langkah-
langkah sebagai berikut.

9
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

1. Mengorganisasikan pengelolaan masalah zakat, infaq, dan shadaqah


secara proporsional. Mengorganisir pengelolaan wakaf, hibah, wasiat
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan umat.
2. Mendirikan pelayanan kesejahteraan masyarakat seperti mendirikan
rumah sakit, pantai asuhan, balai pendidikan, dan berbagai usaha
yang berhubungan dengan kepentingan umum.
3. Menumbuhkan jaringan-jaringan kerja ekonomi ditingkat perkotaan
maupun pedesaan agar menjadi lembaga yang maju dan
berkembang pesat.
4. Melakukan pendekatan-pendekatan dengan kelompok- kelompok
yang bergerak memberdayakan perekonomian baik yang berada di
dalam ataupun di luar negeri.
5. Mendirikan koperasi perdagangan atau industri di setiap wilayah atau
daerah sesuai dengan kondisinya masing-masing.

10
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Latihan!!!
1. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian (berpendirian) bahwa Islam
adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala
kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Apa paham keagamaan yang
dianut oleh Nahdlatul Ulama?
2. Prinsip ajaran Islam yang perlu ditanamkan kepada warga NU agar
bermental kuat sebagai modal perbaikan sosial ekonomi yang disebut
dengan Mabadi’ Khairul Ummah. Diantara Mabadi’ Khairul Ummah
adalah al istiqomah. Jelaskan!
3. Paham keagamaan dalam NU terdapat dua aspek dalam madzhab.
Dari sinilah ada yang disebut dengan madzhab qauli dan madzhab
manhaji. Jelaskan kedua madzhab tersebut!
4. Bagaiman perkembangan Nahdlatul Ulama didaerah anda!
5. Dalam ajaran agama islam, tolong menolong merupakan prinsip
bermu’amalah. Karena itu dalam jual beli misalnya, kedua belah
pihak harus mendapat keuntungan, tidak boleh ada satu pihak yang
dirugikan. Beri contoh disekitar anda tentang sikap diatas!

11
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

BAB II
AQIDAH ISLAMIYAH
A. PENGERTIAN AQIDAH ISLAM
Menurut bahasa, aqidah berarti sesuatu yang diyakini oleh hati (keyakinan).
Menurut arti istilah aqidah Islam ialah segala keyakinan yang ditetapkan
oleh Islam yang disertai dalil-dalil yang qot`I ( ‫ي‬
ْ ِ‫طع‬
ْ ‫ق‬
َ ) pasti.
Hal-hal yang termasuk dalam aqidah islamiyah ialah:
1. Kepercayaan tentang Tuhan dengan segala segi seperti bahwa Allah itu
wujud, Esa dan semua sifat-sifatnya.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta, seperti tentang terjadinya
alam, pengutusan para rasul, malaikat, penerimaan wahyu, qodlo’-
qodar serta masalah- masalah keakhiratan.
Dalam hal aqidah ini kami tidak membahas semua yang berkaitan
dengan masalah aqidah, namun disini (mengingat keterbatasan waktu
yang dialokasikan untuk kelas III) hanya dibahas beberapa hal yang
sifatnya faktual operasional saja yakni beberapa paham dan aliran dalam
lapangan aqidah Islam.
B. KESATUAN AQIDAH PADA ZAMAN RASULULLAH SAW,
KHALIFAH ABU BAKAR DAN UMAR BIN KHOTHOB.
Di tengah-tengah bangsa yang sedang berkecamuk perpecahan
diantara mereka. Allah SWT dengan kemurahanNya mengutus seorang
Rasul, Nabi penutup dari segala Nabi , yaitu Nabi Muhammad SAW. yang
lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi yang bertepatan dengan tanggal
Bulan Qomariyah, 12 Rob’ul Awal Tahun Gajah (menurut sebagian ulama’).
Diutusnya Nabi Muhammad pada jaman jahiliyah ini bertugas untuk
merubah dan mengembalikan mereka (orang-orang Arab waktu itu) ke arah
kebenaran baik dalam bidang agama maupun bidang sosial
kemasyarakatan.
Dimasa Nabi masih hidup, tidak ada sahabat yang menanyakan tentang
sifat- sifat Allah, sebab kesemuanya telah ada dalam Al Qur’an. Mereka
sering bertanya tentang soal-soal ibadah, seperti zakat, puasa dan
sebagainya.
Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, maka memasukilah
pada masa sahabat. Di masa sahabat inilah sebenarnya mulai
timbulnya penyelewengan- penyelewengan dalam ketauhidan, sebagai

12
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

contoh timbulnya Gerakan Musailimah Al Kadzab, namun pada saat itu


berkat kesungguhan para sahabat Nabi, penyelewengan-penyelewengan
tersebut dapat dikikis habis.
Oleh sebab itu ketauhidan di masa sahabat baik pada jaman Khalifah
Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib
masih tetap murni seperti pada jamannya Rasulullah Muhammad SAW.
masih hidup.
Perpecahan dan akan timbulnya golongan-golongan dalam Islam sejak
dahulu telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai dinyatakan
dalam sabdanya:
ِ‫مت إتتي‬ ‫ق‬ ‫مل ن ة‬ ‫فنرقو س و‬ ‫سوراَإئيِ و‬
‫فت وتترإقق أ ن‬ ‫ً ووت و س‬،‫ة‬ ‫ن إ‬‫سب سإعيِ و‬‫ن وو و‬ ‫ت ع ولىَ ث إن ست ويِ س إ‬ ‫ل تو و‬ ‫ن ب وإنيِ إ إ س‬‫ووإ إ ن‬
‫ن‬
‫متت س‬‫حتتد وة ة قوتتاَّقلوُاَ وو و‬‫ة وواَ إ‬‫مل ن ة‬‫م إفىَ اَلنناَّرإ إ إل ن إ‬ ‫ة ك قل لهق س‬
‫مل ن ة‬‫ن إ‬ ‫سب سإعيِ و‬
‫ث وو و‬ ‫ع وولىَ ث ول و ث‬
‫و‬ ‫و‬
ِ‫حاَّإبي‬ ‫ماَّ أن واَّ ع ول ويِ سهإ ووأ س‬
‫ص و‬ ‫ و‬:‫ل‬ ‫ل اَلل نهإ ؟ وقاَّ و‬ ‫سوُ و‬ ‫هيِ وياَّ ور ق‬ ‫إ‬
Artinya: Bahwasanya bani Israil telah terpecah menjadi 72 millah
(faham/aliran) dan akan terpecah umatku menjadi 73 millah/aliran,
semuanya masuk neraka, kecuali satu. Para sahabat bertanya: “Siapakah
yang satu itu Wahai Rasulullah ?” Nabi menjawab:” yang satu itu adalah
orang yang ber I’tiqad sebagaimana I’tiqadku dan I’tiqad sahabat-
sahabatku.
Pokok-pokok yang menjadi sumber perpecahan yang timbul dikalangan
ummat Islam saat itu, mula-mula mengenai sifat-sifat Allah, apakah sifat itu
dzat Allah sendiri atau ciptaan yang terlepas dari dzat. Dan juga
pembicaraan tentang taqdir dan sebagainya.
Diantara firqah atau aliran yang ada dalam Islam adalah sebagai berikut:
 PAHAM KHAWARIJ, MURJI’AH, QADARIYAH DAN JABARIYAH
A. Lahirnya Paham Khawarij
Timbulnya Khawarij setelah terjadinya perang Sifin antara Ali Bin Abi
Thalib dengan Mu’awiyah. Peperangan itu diakhiri dengan gencatan senjata
untuk mengadakan perundingan antara kedua belah pihak.
Golongan Khawarij adalah golongan Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju
dengan adanya gencatan senjata dan perundingan. Sebab itulah
golongan ini memisahkan diri dari pihak Ali bin Abi Thalib. Maka timbulah
Khawarij, suatu golongan yang menentang Ali dan Mu’awiyah.
Golongan ini tersebar dan berkembang kemana-mana dalam alam
islamiyah pada masa itu, sehingga inilah salah satu aliran yang kelak

13
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

menjadi opsisi dari pemerintahan Umawiyah sampai jatuhnya Daulat


Umawiyah bagian timur.
Pada umumnya kaum Khawarij ini bersemboyan “tidak ada hukum
selain hukum Allah”, karena itu mereka tidak menerima arbitrage/alasan
untuk menyelesaikan pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan
Mu’awiyah, sebab hal itu dianggap hukum manusia bukan hukum Allah.
Golongan Khawarij ini terdiri dari beberapa aliran lagi, tapi pada garis
besarnya fahamnya sama, yaitu:
1) Menurut anggapan mereka, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan
orang-orang yang turut dalam peperangan Jamal, juga orang-orang
yang setuju diadakannya perundingan antara Ali Bin Abi Thalib
dengan Mu’awiyah, mereka semuanya dhukumi kafir.
2) Setiap orang dari ummat Muhammad yang terus menerus berbuat dosa
besar sampai mati belum beraubat, maka dihukumkan kafir dan kekal di
dalam neraka, Tapi golongan kaum Najadar (salah satu aliran dari
kaum Khawarij) mereka beranggapan hanya kafir tehadap nikmat
Tuhan saja.
3) Boleh tidak mematuhi terhadap Khalifah, bila menurut anggapan
mereka Khalifah itu dzalim atau khianat.
4) Pada mulanya semua golongan Khawarij sepakat terhadap tiga dasar
tersebut diatas, tetapi akhirnya terjadi pula perpecahan diantara
mereka sehingga ada aliran yang menambah dari pada dasar-dasar
yang tiga tadi. Adapun aliran dalam Khawarij antara lain: Azariqah,
Najadar, Abadiyah, Maimunah, Nafsiyah dan lainya sampai ada 20
aliran.
B. Lahirnya Paham Murji’ah
Aliran ini timbul di Damaskus pada akhir abad pertama Hijriyah.
Golongan ini dinamakan Murji’ah karena lafadh itu berarti menunda atau
mengembalikan.
Golongan ini berpendapat bahwa seorang mukmin yang
melakukan dosa besar itu tetap mukmin, tetapi ia tetap berdosa,
sedang ketentuan nasibnya terserah kepada Allah kelak di akhirat, apakah
dima’afkan atas rohmatNya atau disiksa atas keadilanNya. Diantara
paham Murji’ah adalah sebagai berikut:
1) Tidak akan memberi bekas atau madorot, perbuatan maksiat

14
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

itu terhadap keimanan.


2) Tidak akan memberi manfa’at ketaatan seseorang terhadap
kekafirannya. Oleh sebab itu golongan ini tidak sekali-kali
mengkafirkan seseorang yang telah berbuat dosa walaupun dosa
besar, asal saja ia telah menganut Islam dan telah mengucapkan
dua kalimah Syahadat.
Adapun perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang dikerjakan itu
terserahlah menghukumnya oleh Allah SWT. Oleh sebab itu
golongan Murji’ah ini tidak mementingkan kewajiban terhadap agama
sekalipun ada nasnya dalam Al Qur’an.
Mereka mengutamakan dan memberikan nilai yang setinggi-tingginya
terhadap I’tiqad dari pada amalan-amalan lainnya dalam agama.
Golongan dan aliran ini sudah tidak ada lagi sebab ditindas dan
dimusnahkan oleh Daulat Abbasiyah karena golongan Murji’ah
bertendensi politik yang menyokong Daulat Umawiyah.
C. Lahirnya Paham Qadariyah
Aliran ini timbul kira-kira pada abad ke 70 H. yang dipelopori oleh
Ma’abad Al Jauhani Al Bisri, Gailan Al Dimasyqi dan lain-lain. Paham
Qadariyah ini pada hakekatnya bahagian dari paham Mu’tazilah, karena
imam-imamnya terdiri dari orang-orang Mu’tazilah. Akan tetapi
sepanjang sejarah persoalan Qadariyah ini merupakan suatu soal yang
besar juga yang harus menjadi perhatian kita bersama. Aliran ini timbul di
Irak pada jama Khalifah Abdul Malik bin Marwan
Aliran Qadariyah ini berpendapat, bahwa manusia itu mempunyai
kekuasaan dan kekuatan mutlak atas dirinya dan segala amal
perbuatannya. Dengan kemauan dan kekuasaan sendiri, manusia dapat
berbuat apa saja yang baik ataupun yang buruk tanpa ada kekuatan dan
kekuasaan dari pihak lain yang memaksanya. Dasar pikiran ini ialah
adanya ketentuan pahala dan siksa, bagi mereka yang berbuat baik
akan mendapat pahala dan yang berbuat dosa akan mendapat siksa.
Aliran Qadariyah ini sangat bertentangan dengan Aliran Ahli Sunnah
Waljama’ah.
D. Lahirnya Paham Jabbariyah
Aliran Jabbariyah adalah golongan yang menentang gerakan
Qadariyah. Yang mula-mula membangun gerakan ini ialah Jaham bin

15
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Syafwan, oleh sebab itu aliran ini sering juga disebut aliran Jahamiyah.
Jahamlah yang mula-mula mengatakan bahwa manusia adalah dalam
keadaan terpaksa, tidak bebas dan tidak mempunyai kekuasaan
untuk melakukan sesuatu. Sesungguhnya Allah sajalah yang menentukan
segala sesuatu itu kepada seseorang, apakah berbuat baik atau berbuat
tidak baik.
Dengan keyakinan Jabbariyah ini dimaksudkan untuk
membulatkan pengertian tauhid dan ke Esaan Allah. Aliran ini
menyebarkan pikiran-pikiran ajaran sebagai berikut:
1) Syurga dan Neraka itu tidak abadi, yang abadi hanyalah Tuhan Allah
saja.
2) Tuhan itu tidak boleh mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan
makhluk, Tuhan tidak boleh dinyatakan mempunyai sifat hayat
sebagaimana juga tidak boleh dinyatakan bahwa Tuhan itu
mempunyai sifat mati, demikian juga sifat-sifat lainnya kecuali dua
sifat yang mutlak dimiliki oleh Tuhan, ialah sifat “Fi’lu dan Khalqu”.
Oleh karena itu maka sifat ini tidak boleh dimiliki oleh makluk, karena
makhluk hanya bersifat lemah, mereka hanya terpaksa berbuat
menurut ketentuan qadla’ dan qadar semata.
3) Tuhan Allah tidak dapat dilihat kelak di akhirat
4) Qur’an itu adalah sebagai makluk Allah yang dibuatNya (artinya hadits
= hal baru).
Golongan ini mendapat tantangan para ulama’, karena paham
Jabbariyah ini adalah melemahkan dan mengakibatkan kemunduran ummat
Islam, karena pahamnya manusia itu tidak mempunyai ikhtiar sama sekali.
 ALIRAN MU’TAZILAH DAN AHLI SUNNAH WALJAMA’AH.
A. Aliran Mu’tazilah
Aliran Mu’tazilah ini dibangun oleh Abu Khuzaimah Wasil Bin Atha’ Al
Ghozali . Timbul di jaman Khalifah Abdul Malik Bin Marwan dan anaknya
Hisyam Bin Abdul Malik. Golongan ini dinamakan Mu’tazilah karena Wasil
Bin Atha’ memisahkan diri dari gurunya Abul Hasan Al Basri, disebabkan
adanya perbedaan pendapat diantara keduanya tentang orang islam
yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa besar hingga mati belum
melakukan taubat. Dalam masalah ini golongan Mu’tazilah mengangggap
mereka tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi “Manzilah baina Manzilataini”

16
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

(bertempat tinggal diantara dua tempat yakni Surga dan Neraka)


Golongan ini sebenarnya tidak mau dinamakan kaum Mu’tazilah dan
mereka menamakan diri sebagai golongan yang membela keadilan
dan ketauhidan.
Secara ringkas, ajaran Mu’tazilah dapat dikelompokkan sebagai
berikut:
1) Orang Islam yang mengerjakan dosa besar sehingga matinya belum
bertaubat, maka orang itu dihukumkan tidak kafir dan tidak mukmin,
tapi antara keduanya itu (Manzila baina manzilataini).
2) Tentang Qadar, mereka berpendapat, sesungguhnya bukanlah
Allah menjadikan segala perbuatan ini, tetapi makhluk sendirilah
yang menjadikan dan mengerjakan segala perbuatannya. Oleh karena
itulah mereka diberi siksa dan atau diberi pahala. Dengan demikian
kita telah mensifati Allah dengan sifat-sifat keadilan dan Allah
tentu tiada menyukai perbuatan kerusakan dan kedzaliman.
3) Tentang ketauhidan, kaum Mu’tazilah menafikan/meniadakan Allah
bersifat dengan sifat-sifat yang azali dari Ilmu, Qudrat, Hayat
dan sebagainya selain Dzatnya saja, bahkan Allah itu bersifat
‘Aliman, Qadiran, Hayan, Sami’an, Bashiran dan sebagainya adalah
dengan Dzatnya demikian. Bahkan sifat-sifat ini semua keluar dari
Dzatnya Allah dan berdiri sendiri (tidak menyatu dengan Dzat Allah).
Pendapat yang mengatakan Allah mempunyai sifat yang Qadim,
adalah menunjukkan bahwa Allah itu berbilang-bilang, padahal Allah
Maha Esa. Dan Tidaklah sekali-kali Dzatnya itu banyak atau berbilang,
Allah tidak berjisim, tidak berunsur tidak juga berjauhar (atom).
4) Tentang akal, manusia dengan akalnya dapat mengetahui yang baik
dan yang buruk, sekalipun tidak diberikan oleh syara’ (aturan
agama). Misalnya, tentang mengingkari baiknya bersyukur kepada
Allah, dan buruknya mengingkari nikmat Allah, tanpa ajaran agama
sekalipun akal manusia sudah dapat mengerti dengan sendirinya.
5) Tentang janji dan sanksi (basir dan nadzir), itu pasti terlaksana, janji
akan mendapat pahala dan sanksi mendapat siksa, janji
menerima taubat, Tuhan tidak akan mema’afkan dosa besar tanpa
taubat, tidak akan menutupi pahala bagi orang yang bertaubat
dan akan berbuat kebaikan.

17
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Dengan demikian dari apa yang telah diterangkan di atas jelaslah bagi
kita bahwa golongan Mu’tazilah merupakan campuran paham antara aliran
Qadariyah (Jahamiyah) yaitu bahwa kekuasaan itu ada pada manusia.
Oleh karenanya Mu’tazilah dinamakan juga Qadariyah dan kadang
juga dinamakan Jahamiyah.
B. Pemahaman aliran Ahli Sunnah Waljama’ah
Timbulnya golongan Ahli Sunnah Waljama’ah ialah pada abad III
Hijriyah yang dipelopori dua orang ulama’ besar dalam bidang Ushuludin
(pokok-pokok agama) yaitu Abul Hasan Ali Al Asy’ari dan Syeh Abu Mansur
Al Maturidi. Golongan Ahli Sunnah Waljama’ah ini timbul sebagai
reaksi terhadap firqah-firqah yang sesat. Perkataan Golongan Ahli Sunnah
Waljama’ah kadang-kadang dipendekkan penyebutannya denga Ahlu
Sunnah saja atau kaum Sunny dan kadang disebut pula kaum
Asy’ariyah, hal ini dikaitkan pada guru besar yang pertama kali yaitu Abul
Hasan Ali Al Asy’ari.
Dasar timbulnya aliran Golongan Ahli Sunnah Waljama’ah ini adalah
ayat Al Qur’an dan Hadits Nabi SAW.
Dasar ayatnya adalah Qs. At Taubat: 100
‫و‬
‫م‬‫ن اَت نب وعقتتوُهق س‬ ‫صتتاَّرإ وواَل نتت إ‬
‫ذي و‬ ‫ن وواَسلن س و‬ ‫ري و‬ ‫ج إ‬ ‫مهوتتاَّ إ‬‫ن اَل س ق‬‫متت و‬ ‫ن إ‬ ‫ن اَسل وونل قتتوُ و‬‫قوُ و‬ ‫ستتاَّب إ ق‬
‫وواَل ن‬
‫و‬
َّ‫حت ووها‬
‫ريِ ت و س‬‫ج إ‬‫ت تو س‬‫جنناَّ ث‬ ‫م و‬‫ه ووأع ود ن ل وهق س‬ ‫ضوُاَ ع ون س ق‬ ‫م ووور ق‬ ‫ه ع ون سهق س‬‫يِ اَلل ن ق‬‫ض و‬ ‫ن ور إ‬ ‫ساَّ ث‬ ‫ح و‬‫ب إإ إ س‬
‫و‬ ‫اَسل ون سهواَّقر و‬
‫م‬
‫ظيِ ق‬ ‫فوُسقز اَل سعو إ‬ ‫ك اَل س و‬ ‫داَ ذ ول إ و‬
‫ن إفيِوهاَّ أب و ة‬ ‫دي و‬ ‫خاَّل إ إ‬
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari
golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka
dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha
kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang
mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.
Dari ayat tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa orang-orang
yang akan masuk Surga dan mendapatkan kebahagiaan yang kekal
selama- lamanya kelak di akhirat adalah mereka yang mengikuti “I’tiqad
dan segala ajaran Nabi Muhammad SAW. (seperti halnya kaum Muhajirin
dan Kaum Anshar) dan juga mereka yang mengikuti I’tiqad dan ajaran
yang dibawakan oleh para sahabat Nabi.
Dalam masalah Fiqh, paham Ahli Sunnah Waljama’ah ini menganut
kepada salah satu madz-hab yang termasyhur dikalangan ummat Islam di
18
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

seluruh dunia; yang terkenal dengan sebutan “Al Madzahibul Arba’ah” atau
Madzhab empat. Yaitu :
1) Madzhab Hanafy yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah (699-767 M)
2) Madzhab Maliky yang dipelopori oleh Imam Malik Bin Anas (711-766
M)
3) Madzhab Syafi’iy yang dipelopori oleh Imam Muhammad Bin Idris Asy
Syafi’i (767-819 M)
4) Madzhab Hambaly dipelopori oleh Imam Muhammad Ahmad Bin
Hambal (779-855 M)
Dalam masalah ilmu Tahuhid, paham Ahli Sunnah Waljama’ah
mengikuti rumusan Abu Hasan Ali Al Asy’ari (Basrah 260/873 M),
beliau lah yang pertama kali menyusun ilmu Tauhid kemudian
disempurnakan oleh Abu Mansur Al Maturidi dan murid-muridnya yang
lain.
Pokok-pokok ajaran Ahli Sunnah Waljama’ah, antara lain:
1. Allah SWT memiliki sifat-sifat wajib, Mustahil dan Jaiz. Sifat-sifat
Allah itu berbeda dengan Dzatnya, tapi tidak terpisah. Seperti
dikatakan oleh Imam Al Asy‟ary sebagai berikut:
‫ول ه إ و‬
‫يِ هقوُو وول و ه إ و‬
‫يِ غ ويِ سقره ق‬
Artinya: Sifat itu bukan dzat, tapi sifat itu tidak terpisah dari dzat.
Oleh karena itu sifat-sifat : Wujud, Qidam. Baqa’, Mukhalafatu
Lilhawaditsi, Qiyamuhu Binafsihi, Wahdaniyat, Qudrat, Iradat, Ilmu
Hayat, Sama’ Bashar, Kalam Qadiran, Muridan, Aliman Hayan,
Sami’an Bashiran, mutakaliman; sifat-sifat tersebut ada pada Dzat
Allah yang Qadim, maka sifat-sifat Allah itu adalah Qadim, dan
Qadimnya sifat-sifat tersebut tidak bisa diartikan jumlah yang Qadim
lebih dari satu. Termasuk terhadap Al Qur’an, Ahli Sunnah Waljama’ah
menyatakan bahwa Al Qur’an adalah kalamullah, sedangkan
kalamullah adalah Qadim, maka Al Qur’an adalah Qadim (bukan
makhluk yang huduts/ baru)
2. Tentang melihat Allah.
Ahlu Sunnah Waljama’ah berpendapat bahwa Allah SWT. Akan dapat
dilihat di Akhirat kelak, berdasrkan FirmanNya:Dzatnya, tapi tidak
terpisah. Seperti dikatakan oleh Imam Al Asy’ary sebagai berikut:
‫ضورة ه إ إولىَ ورب بوهاَّ وناَّظ إورة ه‬
‫مئ إذ ث وناَّ إ‬
‫جوُه ه ي ووُس و‬
‫وق ق‬
19
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada


Tuhannyalah mereka melihat. (QS. Al Kiyamah : 22-23)
3. Tentang Syafa’at., shirathal mustaqim, mizan dan had.
Ahlu Sunnah Waljama’ah, mengakui adanya syafa’at, karena bertalian
dengan adanya hak pengampunan dari Allah SWT. Mengenai Shiratal
mustaqim, Mizan dan had, kaum Ahli Sunnah Waljama’ah menyatakan
bahwa semua itu benar-benar ada di akhirat kelak.
4. Mengenai ayat-ayat mutasyabihat. (memiliki arti serupa)
Ahli Sunnah Waljama’ah menyatakan bahwa ayat-ayat
mutasyabihat itu dalam mengartikannya tidak boleh secara harfiah
atau dari arti lahir ayat itu, tapi harus melalui ta’wil. Dan yang
boleh menta’wil ayat-ayat mutasyabibat tersbut hanyalah para alim
ulama’ yang ahli dan mendalam dalam ilmunya dibidang Al Qur’an.
Allah menegaskan dalam Surat Ali Imran ayat 7 sebagai berikut:
‫ك اَل سكتتتاَّب منتته آيتتاَّت محك ومتتاَّت هقتت ق‬ ‫ل ع ول ويِ ستت و‬ ‫ذيِ أ ون ستتوز و‬
‫م‬ ‫نأ ل‬ ‫ن‬ ‫إو و إ س ق و ه ق س و ه‬ ‫هقتتوُو اَل نتت إ‬
‫و‬
‫ن‬‫م وزي ستتغه فويِ وت نب إعقتتوُ و‬ ‫ن إفيِ قققلوُب إهإ س‬ ‫ذي و‬‫ماَّ اَل ن إ‬‫ت فوأ ن‬ ‫شاَّب إوهاَّ ه‬ ‫مت و و‬ ‫خقر ق‬ ‫ب ووأ ق و‬ ‫اَل سك إوتاَّ إ‬
‫ه إ إنل‬ ‫س‬ ‫و‬
‫م ت وتتأإويل و ق‬‫متتاَّ ي وعسل وتت ق‬
‫فت سن وةإ وواَب ست إوغاَّءو ت وأإويل إهإ وو و‬‫ه اَب ست إوغاَّوء اَل س إ‬ ‫من س ق‬‫ه إ‬ ‫ماَّ ت و و‬
‫شاَّب و و‬ ‫و‬
َّ‫عن ستتد إ ورب بن وتتا‬
‫ن إ‬ ‫متت س‬ ‫ل إ‬ ‫منناَّ ب إهإ ك ق ل‬
‫نآ و‬ ‫قوُقلوُ و‬ ‫ن إفيِ اَل سعإل سم إ ي و ق‬ ‫خوُ و‬ ‫س ق‬ ‫ه وواَلنراَ إ‬ ‫اَلل ن ق‬
‫و‬ ‫ق‬
‫ب‬ ‫ماَّ ي وذ نك نقر إ إنل أوقلوُ اَسلل سوباَّ إ‬ ‫وو و‬
Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara
(isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat1, Itulah pokok-pokok isi Al
qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat2. Adapun
orang-
orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka
mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya
untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak
ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang
yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat
yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak
dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang
yang berakal. (QS. Ali Imran:7)
Dengan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa yang dapat
mengetahui ta’wil ayat-ayat mutasyabihat, hanyalah Allah dan orang-
orang (para ulama’), maka Ahli Sunnah Wal Jama’ah berpendirian

20
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

bahwa orang- orang yang berilmu itu boleh mena’wilkan ayat-ayat


semacam itu dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip Tauhid.
Sebagai contoh, dalam mengartikan lafal-lafal dibawah ini
seharusnya:
= ‫ي ود ق اَلل نهإ‬ Bukan berarti tangan Allah melainkan “kekuasaan
Allah”
= ‫جهإ اَلل نهإ‬‫ وو س‬Bukan berarti wajah Allah melainkan “wujud Allah”
= َ‫وُى‬ ‫ست و و‬
‫م اَ س‬‫ ث ق ن‬Bukan berarti Allah bersemayam tapi “Allah
menguasai”
‫ اَلل ن و‬Bukan berarti Allah turun tapi “Allah memberi
‫ه ن ونز و‬
= ‫ل‬
kebaikan”
Demikianlah diantara pokok-pokok ajaran dalam aliran Ahlu Sunnah
Wal jama’ah dalam hal ketauhidan
C. BID’AH
Pengertian bid’ah menurut Ibnu Abdis Salam bahwa yang disebut bid’ah
ialah segala sesuatu yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi
Muhammad SAW. Pada masa sekarang ini banyak orang yang
mempermasalahkan tentang bid’ah. Dan bermula dari sini pula timbul
berbagai olok-olokan dari kelompok yang satu terdahadap yang lainnya.
Dalam hal ini kami kutipkan sebuah hadits dalam kitab Al Azwadul
Mustofiah dalam terjemahan kitab Al Arbain An Nawaiyah sebagai
berikut:
‫و‬ ‫ش و ق‬
‫ه ع ول ويِ سهإ‬
‫صنلىَ اَ ول سل ن ق‬ ‫و‬ ‫ن اَ ول سن نب إ ن‬
ِ‫ي‬ ‫أ ن‬ ‫ن‬
‫مإنيِ و‬ ‫م اَ ول س ق‬
‫مؤُ إ‬ ‫ةأ ب‬ ‫عاَّئ إ و‬
‫مت إهإ و‬ ‫ن عو ن‬ ‫عو س‬
‫و‬ ‫و‬
ِ‫ووإفي‬ ‫ه فوهقوُو ورد ل‬ ‫من س ق‬
‫س إ‬ ‫ماَّ ل ويِ س و‬‫ذاَ و‬ ‫مرإن واَّ هو و‬‫ث إفيِ أ س‬ ‫حد و و‬ ‫نأ س‬ ‫م س‬‫ و‬:‫ل‬ ‫م وقاَّ و‬‫سل ن و‬ ‫وو و‬
‫و‬
‫مقروناَّ فوهقوُو ورد ل‬‫س ع ول ويِ سهإ أ س‬ ‫مل ة ل ويِ س و‬ ‫ل عو و‬‫م و‬ ‫ن عو إ‬ ‫م س‬ ‫ و‬: ‫سل إم ث‬ ‫م س‬ ‫رإوواَي وةث ل إ ق‬
Artinya: Dari Umul Mukminin ibunda Abdullah dia berkata, Telah
bersabda Rosululloh : Barang siapa mengada-ada dalah hal perkara
agama padahal tidak ada dalam agama saya (Islam), maka akan tertolak.
(HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam riwayat Hadits lain: Barang siapa beramal yang bukan atas perintah
saya (Nabi Muhammad SAW), maka tertolak.
Semua amal atau tindakan yang tidak tersebut dalam perintah agama
kemudian dianggap (seolah-olah) merupakan perintah agama, maka

21
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

terolak. Hadits ini jelas-jelas menolak adanya bid’ah (sayyi ah).


Menurut Ahli Sunnah Waljama’ah bahwa bid’ah itu ada dua, yaitu
bid’ah hasanah dan bid’ah sayyi ah. Bid’ah yang tertolak itu namanya bid’ah
sayyiah.
Adapun macamnya bid’ah itu ada lima:
1. Bid’ah wajibah, yaitu suatu bid’ah yang wajib ada, misalnya belajar
ilmu nahwu dan sorof, ilmu usul fiqh untul mengetahui syariat agama.
2. Bid’ah muharraomah, yaitu suatu bid’ah yang harus dihindarkan,
misalnya beberapa paham seperti madzhab Qodariyah, madzhab
Jabbariyah dan madzhab Jisimah.
3. Bid’ah mandubah, yaitu bid’ah yang sangat dianjurkan, misalnya
mendirikan pondok-pondok, jembatan, kantor dsb.
4. Bid’ah makruhah, ialah bid’ah yang tidak perlu/harus dilakukan,
seperti membuat hiasan di masjid-masjid, mushala dan sejenisnya.
5. Bid’ah mubahah, yaitu suatu bid’ah dalam hal-hal mubah, seperti
memperbanyak jenis lauk-pauk dalam hal makanan dan minuman, dalam
hal pakaian, perumahan dan sebagainya.
Demikian telah kami uraikan macam-macam bid’ah sekalipun serba
sedikit mudah-mudahan dapat menambah wawasan sehingga tidak
mudah mengatakan bahwa ini syirik itu musyrik, itu bid’ah pasti masuk
neraka dsb.
Sebenarnya masih ada beberapa aliran-aliran baru yang cukup
berpengaruh dalam dunia Islam selain tersebut diatas antara lain Syi’ah baik
Syiah Imamiyah maupun Syi’ah Fatimiyah yang banyak dianut oleh bangsa
Iran. Wahaby di Arab Saudi, Ahmadiyah di Pakistan Baik Ahmadiyah Lahore
maupun Qodian. Kemudian di Mesir dengan gerakan Ihwanul Muslimin
yang merupakan sempalan namun mereka menamakan diri sebagai
pembaharu. Bahkan di Indonesia banyak bermunculan kelompok
sempalan sebagaimana kelompok Ahmad Musadek dkk ada lagi Islam
Jama’ah dengan Darul Haditsnya dan masih banyak lagi.

D. SYI’AH
Syi’ah adalah madzhab politik yang pertama lahir dalam Islam. Golongan
Syi’ah muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bib Affan yang
kemudian tumbuh dan berkembang pada masa khalifah Ali Bin Abi Thalib

22
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

yaitu sejak munculnya seorang Yahudi yang bernama abdullah Bin Saba’
dengan sengaja memasukkan unsur-unsur Yahudi kedalam pemikiran Islam.
Golongan Syi’ah ini sangat fanatik kepada Ali Bin Abi Thalib, mereka
(Syi’ah) sepakat bahwa Khalifah Ali Bin Abi thalib adalah pilihan Nabi
Muhammad SAW.
Perkembangan selanjutnya Firqoh Syi’ah ini juga mengarah pada
pembahasan Fiqh, sekalipun demikian pembahasan Fiqh sebagian besar
mendekati Fiqh madzhab empat serta para ahli Fiqh pada umumnya.
Penganut syi’ah ini ada yang ekstrim (Al Ghullat) dan ada yang
moderat. Kelompok Syi’ah yang ekstrim karena keekstrimannya telah keluar
dari agama islam seperti kelompok Sabaiyah yang mengatakan bahwa
Tuhan beersemayam dalam diri Ali dan diri para imam sesudah wafatnya.
Begitu pula aliran Ghurabiyah, meskipun tidak sampai mempertuhan Ali
tetapi mereka menganggap bahwa Ali lebih mulia daripada Nabi Muhammad
SAW. Menurut anggapan mereka bahwa risalah kenabian sebenarnya jatuh
pada Ali, tetapi Jibril salah menurunkannya kepada Nabi Muhammad,
mereka juga tidak mengkafirkan para sahabat.
Aliran Imamiyah/Aliran Ja’fariyah, mereka mempunyai 12 imam setelah
Nabi Muhammad SAW. yaitu Ali Bin Abi Thalib, Husein Bin Ali, Ali Zainul
Abidin Bin Husein, Muhammad Al Baqa‟ Bin Ali Zainal Abidin, Ja’far Shadiq
Bin Muhammad Al Baqis, Musa Al Kazim Bin Ja’far Shadiq,
Ali Ridho Bin Musa Al kazim, Muhammad Al Jawad Bin Ali ridho, Ali Bin
Muhammad, Husein Bin Ali Al Asykuri, Muhammad Bin Hasan Al
Mahdi Al Mutdzar, menurut Syi’ah Imamiyah mereka semua adalah orang
yang ma’shum (terpelihara dari perbuatan maksiat)
E. SALAFIYAH
Salafiyah adalah golongan umat islam yang dalam bidang aqidah
mungkin berpendirian seperti pemikiran ala ulama salaf. Aliran ini pertama
muncul pada abad ke 7 H. yang dipeloporo oleh Ahmad Taqiyyudin Ibnu
Taimiyah.
Aliran ini gencar memerangi khurafat dan bidah, ziarah kubur Nabi dan
para auliya‟ yang mereka anggap sebagai perbuatan maksiat, begitu juga
berdo’a dan bertawasul dianggap syirik.
Aliran Salafiyah ini tidak bisa berkembang pesat lantaran
pandangan- pandangannya, akan tetapi pada permulaan abad 12 H.

23
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

diperbarui oleh Muhammad Bin Abdul Wahab dengan nama alirannya


Wahabiyah yang mendapat dukungan dari pemerintah Arab Saudi. Ajaran
Wahabiyah ini tidak berbeda dengan ajaran Ibnu Taimiyah mengenai
Aqidah.

24
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Latihan !!!
Jawablah Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
1. Jelaskan pengertian Aqidah secara istilah
2. Tanggal berapa dan bulan apa serta tahun berapa Nabi
Muhammad SAW dilahirkan (baik dalam tahun Syamsiyah maupun
tahun Qomariyah)
3. Ada berapa golongan umat Nabi Muhammad SAW dan golongan
mana yang tidak masuk Neraka. Sebutkan beserta Haditsnya.
4. Hal apa yang mula-mula menjadi sumber perpecahan dikalangan
umat Islam.
5. Jelaskan tentang paham/ golongan khawarij dan mengapa
sampai muncul golongan tersebut!
6. Jelaskan pula tentang paham/ aliran Murji’ah, bagaimana
pendapat mereka terhadap orang mu‟min yang berbuat dosa.
7. Sebutkan aliran-aliran yang berasal dari golongan Khawarij
8. Jelaskan tentang paham Qodariyah, siapa pendirinya, kapan
mulai ada dan dimana asal mula tempatnya.
9. Bagaimana pendapat dari aliran Jabbariyah tentang Surga dan
Neraka, siapa yang mula-mula membangun gerakan ini dan apa
nama lain dari kelompok tersebut.
10. Sebutkan empat ajaran dari aliran Jabbariyah!

25
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

BAB III
AKHLAK
A. Definisi
Kata “akhlak” berasal dari bahasa arab bentuk jama’ dari kata khuluk
yang artinya: tabiat, budi pekerti, watak
Adapun sinonim/ persamaan kata dalam bahasa Indonesia disebut: tata
krama, sopan santun, kesusilaan dan adab. Dalam bahasa Inggris disebut:
moral, ethica dan dalam bahasa Yunani disebut: ethos, ethicos.
Untuk mengetahui pengertian akhlak secara arti istilah, ada beberapa
pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:
a. Ibnu Maskawaih menyatakan sebagai berikut;

‫ن غ ويِ سرإ فإك سرث وول وقروإي وةث‬ ‫ة ل ووهاَّ اَ إولىَ اَ وفسوعاَّل إوهاَّ إ‬
‫م س‬ ‫عيِ و ه‬
‫داَ إ‬
‫س و‬
‫ف إ‬ ‫حاَّ ق‬
‫ل اَلن ن س‬ ‫و‬
Artinya: “Sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk
melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan (terlebih
dahulu)
b. Imam Al Ghozali mengatakan
‫صتد ققر اَل س وفسعوتتاَّ ق‬
‫ل‬ ‫ة ع ون سوهاَّ ت و س‬ ‫خ ة‬
‫س و‬
‫س وراَ إ‬‫ف إ‬ ‫ن هويِ سئ وةث إفىَ اَلن ن س‬ ‫خل ققق إ‬
‫عوباَّورة ه ع و س‬ ‫اَ ول س ق‬
‫جةث اَ إولىَ فإك سرث ووقروإي نةث‬ ‫ن غ ويِ سرإ و‬
‫حاَّ و‬ ‫م س‬‫سرث إ‬ ‫سهقوُسل وةث ووي ق س‬‫بإ ق‬
Artinya: Akhlak ialah gambaran sikap jiwa yang paling dalam yang
menimbulkan segala perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa
melalui (memerlukan) pertimbangan pemikiran terlebih dahulu.
Dengan kata sederhana dapat dikatakan bahwa akhlak itu
merupakan suatu perbuatan atau tindak tanduk seseorang yang tidak
dibuat-buat dan perbuatan yang dapat dilihat adalah gambaran dari
sifat-sifatnya yang tertanam dalam jiwanya, apakah sifat baik ataupun
sifat buruk.
B. SUMBER AKHLAK
Sumber akhlak dibedakan menjadi dua yaitu akhlak yang bersumber
keagamaan/ religius dan akhlak yang bersumber selain agama/ sekuler.
1. Akhlak yang bersumber agama/ religi.
Dalam hal ini dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu agama samawi
dan agama ardhi. Yang termasuk agama samawi ialah Islam, Nasrani
dan Yahudi. Sedang yang termasuk agama ardhi ialah: Hindu, Budha,
Konghucu, Shinto dan lain-lain.

26
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Akhlak yang bersumber dari agama baik samawi maupun ardhi


memberikan bimbingan kepada umat manusia, dalam hubungannya
dengan Tuhan maupun dalam hubungannya dengan sesama
manusia, yang didasarkan pada aturan- aturan didalam masing-
masing agama tersebut.
Dalam agama Islam Sumber akhlak yang terutama ialah Al Quran
dan Al Hadits/ Assunah
a. Al Quran, antara lain terdapat dalam Surat Al Ahzab ayat: 21
‫ق‬
ُ‫جتتو‬ ‫ن ك وتتاَّ و‬
‫ن ي وسر ق‬ ‫متت س‬
‫ة لإ و‬
‫ستتن و ه‬
‫ح و‬
‫ستتوُوة ه و‬‫ل اَلل نهإ أ س‬ ‫سوُ إ‬ ‫م إفيِ ور ق‬ ‫ن ل وك ق س‬ ‫كاَّ و‬‫قد س و‬ ‫لو و‬
‫خور ووذ وك وور اَلل ن و‬
َ‫ه ك وإثيِةرا‬ ‫م اَسل إ‬‫ه وواَل سيِ ووُس و‬
‫اَلل ن و‬
Artinya: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri
tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang
mengharapkan rahmat Allah dan keselamatan di hari Akhir dan
banyak mengingat Allah. (QS. Al Ahzab: 21)
b. Al Hadits/Sunnah Rasul
‫عو و‬
‫ إ إن ن و‬: ‫ل اَلل نتتهإ‬
َّ‫متتا‬ ‫ستتوُ ق‬
‫ل ور ق‬‫ل قوتتاَّ و‬
‫ه قوتتاَّ و‬ ‫ىَ اَلل ن ق‬
‫ه ع ون س ق‬ ‫ض وو‬‫ن أإبىَ هقوري سورة و ور إ‬ ‫س‬
‫و‬ ‫و‬ ‫ق‬
َ‫ِ رواَه اَلبيِهقى‬.‫ق‬ ‫خل إ‬ ‫م اَل س‬ ‫مكاَّرإ و‬
‫م و‬ ‫م و‬‫ت لت و ب‬‫ب قعإث س ق‬
Artinya: “Bahwasanya aku (Nabi) diutus Allah adalah
untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti”. (HR. Muslim)
‫خل ق ة‬ ‫و‬ ‫و‬
‫م‬
‫ستتاَّئ إهإ س‬ ‫خيِ وتتاَّقرك ق س‬
‫م ل إن إ و‬ ‫خيِ وتتاَّقرك ق س‬
‫م إ‬ ‫قتتاَّ وو إ‬ ‫م ق‬
‫ستتن قهق س‬
‫ح و‬
‫ماَّةناَّ أ س‬
‫ن إإي و‬
‫مإنيِ و‬ ‫ل اَل س ق‬
‫مؤُ س إ‬ ‫م ق‬ ‫أك س و‬
‫خل ق ة‬
َّ‫قا‬ ‫ق‬
Artinya : Sesempurna-sempurna orang mu‟min dalam imannya
ialah yang paling baik budi pekertinya, dan sebaik-baik kamu
adalah yang terbaik pergaulannya terhadap istrinya. (HR. Ahmad)
Demikianlah akhlak yang sumber-sumber akhlak yang bersifat
religius/ keagamaan atau lebih dikenal dengan sumber keagamaan
2. Akhlak yang bersumber selain agama/sekuler.
Dimaksudkan sumber akhlak sekuler ialah norma akhlak yang didasarkan
pada hasil ciptaan kebudayaan manusia semata-mata dengan
mengesampingkan pengaruh-pengaruh spiritual yang bersifat gaib
Sumber akhlak hasil ciptaan manusia yang dapat membentuk
akhlak, sangatlah banyak dan kompleks, tetapi sumber mana yang paling
dominan atau paling kuat pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak
seseorang, dikalangan para ahli filsafat akhlak terdapat beberapa

27
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

pendapat. Pada garis besarnya pendapat-pendapat tersebut dibedakan


atas dua hal:
a. Instink.
Menurut para pengamat filsafat akhlak, mereka mengemukakan bahwa
instink merupakan sumber akhlak yang dominan.
Manusia dengan instinknya dapat membedakan perkara yang baik dan
buruk yang diperolehnya melalui semacam ilham atau suara hati
kecil. Dengan ilham itu manusia dapat menilai bahwa suatu perbuatan itu
apakah baik ataupun buruk
b. Pengalaman.
Disamping instink, unsur lain yang juga merupakan sumber akhlak
ialah pengalaman seseorang dalam kehidupannya sehari-hari dalam
pergaulannya dengan sesama ummat manusia. Dan hal inipun
merupakan sumber akhlak yang cukup dominan pula. Sebagai contoh,
anak kecil yang pertama kali minum obat, ia menilai bahwa obat itu jelek,
tetapi karena pengalamannya ia minum obat sehingga ia sembuh
dari penyakit yang dideritanya, maka ia kemudian menilai bahwa
obat itu baik sekalipun rasanya tetap pahit.
Teori pengalaman dalam kaitannya sebagai sumber akhlak dibagi
menjadi tiga bagian:
1) Adat istiadat.
Teori ini mengemukakan bahwa norma akhlak itu tmbuh dari
adanya adat istiadat adat kebiasaan yang diulang-ulang, baik
secara perorangan maupun kelompok.
2) Madzhab Hidonisme (Teori Kesenangan/ kenikmatan).
Teori ini mengemukakan bahwa norma akhlak itu tumbuh dari
adanya kelezatan atau kesengan. Menurut teori ini bahwa perbuatan
itu baik apabila mendatangkan kebahagiaan/kesenangan, dan
dikatakan buruk apabila menimbulkan kesengsaraan atau
penderitaan. Teori Hidonisme ini dibagi dua:
a) Paham egoistik Hidonisme.
Paham ini menyatakan bahwa suatu perbuatan itu baik, apabila
mendatangkan kesenangan bagi si pelaku meskipun menimbulkan
penderitaan bagi orang lain. Begitu pula sebaliknya, suatu
perbuatan dikatakan buruk manakala mendatangkan

28
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

penderitaan terhadap diri si pelaku sekalipun mungkin


mendatangkan kesenangan bagi orang lain. Teori ini dipelopori oleh
orang Yunani yang bernama Epicurus (341 – 270 SM).
b) Paham Universalistik Hidonisme.
Teori ini mengemukakan bahwa baik dan buruknya suatu
perbuatan itu diukur dengan besar kecilnya
kebahagiaan/kesenangan yang ditimbulkannya, bukan hanya
kesenangan bagi diri si pelaku saja akan tetapi juga kesenangan
untuk sesama manusia bahkan sesama makhluk.
Dalam melihat kebahagiaan yang ditimbulkan tidak terbatas pada
keadaan sesaat tetapi meliputikeadaan yang jauh kedepan.
Misalnya melihat tentang jeleknya masalah suap/korupsi.
3) Madzhab Evolution
Teori ini mengemukakan bahwa norma akhlak yang baik dan
buruk selalu mengikuti peningkatan perkembangan peradaban
manusia. Oleh sebab itu menurut teori ini, bahwa pada masyarakat
yang sudah maju cerdas, sudah barang tentu akhlaknya akan lebih
baik dan sempurna serta berwawasan jauh kedepan.
Paham ini bertolak dari teori Darwin bahwa kehidupan dialam
raya ini senantiasa terjadi “Selection of Nature” yaitu seleksi secara
alamiah, maka hanya yang baiklah yang bisa bertahan dan
berkembang, sedang yang jelek dengan sendirinya akan punah atau
hilang.
C. TUJUAN AKHLAK.
Adapun pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan untuk
mengetahui perbedaan-perbedaan perangai/watak manusia yang baik dan
buruk agar yang baik dapat dicontoh/diteladani dan perangai yang buruk
untuk dijauhi. Dengan demikian akan terciptalah tata tertib dalam
pergaulan masyarakat dimana tidak ada lagi perasaan saling benci dan
permusuhan antara yang satu dengan yang lain.
Dalam hal ini yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah
tindakan lahir manusia, akan tetapi oleh karena tindakan lahir itu tidak
akan pernah terjadi apabila tidak didahului oleh tindakan batin yaitu
gerak-gerik hati, maka tindakan batinpun menjadi bidang garapan akhlak.
Tegasnya baik dan buruknya akhlak seseorang itu sangat

29
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

tergantung oleh tindakan hatinya/ batinnya.


Dalam hal ini Nabi SAW bersabda:
‫ سمعت رسوُل اَلله‬:‫عن اَلنعماَّن بن بشيِر رضيِ اَلله عنهماَّ قاَّل‬
‫و‬
‫ة إإ و‬
َ‫ذا‬ ‫ضغو ة‬
‫م س‬‫سد إ ق‬ ‫ن إفيِ اَل س و‬
‫ج و‬ ‫ »أول ووإ إ ن‬:‫صلىَ اَلله عليِه وسلم يقوُل‬
‫ذاَ فوسدت فوسد اَل سجسد ك قل ل و‬
‫ً أول ووه إ و‬،‫ه‬
ِ‫ي‬ ‫ق‬ ‫و و و و ق‬ ‫و و س‬ ‫سد ق ك قل ل ق‬
‫ً ووإ إ و‬،‫ه‬ ‫ح اَل س و‬
‫ج و‬ ‫صل و و‬
‫ت و‬
‫ح س‬ ‫صل و و‬‫و‬
‫ِ متفق عليِه‬.ُ«‫ب‬ ‫قل ق‬‫س‬ ‫اَل س و‬
Artinya: Ketahuilah bahwa sesungguhnya didalam tubuh itu
terdapat segumpal daging, apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh.
Dan apabila ia buruk, maka buruk pulalah seluruh tubuh, ketahuilah,
bahwa ia adalah hati (HR. Bukhori dan Muslim)
Bertolak dari kemulyaan akhlak bagi sesorang yang hidup
ditengah-tengah masyarakat, maka setiap orang mu‟min yang ingin
mencapai derajat sebagai mu‟min yang paling utama, maka wajiblah
baginya untuk menyempurnakan akhlaknya sesuai dengan tuntutan
ajaran Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW
‫ده‬‫ن ل إستتاَّن إهإ ووي وتت إ‬ ‫متت س‬
‫ن إ‬ ‫موُ و‬
‫ستتل إ ق‬
‫م س‬‫م اَل ق‬ ‫ستتل إ و‬
‫ن و‬ ‫متت س‬ ‫سلماَّ ة و‬ ‫نإ س‬ ‫منيِ و‬ ‫ل اَل س ق‬
‫مؤُ س إ‬ ‫أفض ق‬
‫ن‬
‫متت س‬
‫ن و‬ ‫ري و‬ ‫ج إ‬‫مهتتاَّ إ‬ ‫ل اَل ق‬ ‫خل ققتتاَّ ة وأفس و‬
‫ضتت ق‬ ‫م ق‬ ‫ستتن قهق س‬
‫ح و‬ ‫ماَّناَّ ة أ س‬
‫ن إي و‬
‫منيِ و‬ ‫مؤُ س إ‬
‫ل اَل ق‬ ‫ض ق‬‫وأفس و‬
ِ‫ه فتتي‬ ‫ستت ق‬
‫ف و‬ ‫ن جاَّهوتتد و ن و س‬‫ل اَلجهاَّد إ م س‬ ‫ه وأفض ق‬ ‫ه تعاَّلىَ ع ون س ق‬ ‫جور ماَّ ونهىَ اَلل ن ق‬ ‫هو و‬
(‫جل ) رواَه اَلطبراَنيِ عن اَبن عمرو‬ ‫ت اَلل نهإ عزز و و‬ ‫ذاَ إ‬
Artinya: Seutama-utama orang mu‟min dalam islamnya ialah yang
selamat sekalian orang islam dari gangguan lidah dan tangannya. Dan
seutama-utama orang mu’min dalam imannya ialah yang paling baik budi
pekertinya. Dan seutama-utama orang yang berhijrah ialah orang yang
meninggalkan semua larangan Allah dan seutama- utama orang jihad
ialah orang berjihad melawan hawa nafsunya sendiri karena
melaksanakan perintah-perintah Allah. (HR. Tobroni dari Ibnu Umar).

30
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

LATIHAN!
Tugas-tugas:
 Pelajari dengan baik pelajaran diatas dan pahami dengan benar,
tanyakan pada guru bila kurang paham.
 Hafalkan: definisi akhlak baik menurut Ibnu Maskawaih maupun
menurut Imam Al-Ghozali, juga ayat dan hadits diatas lengkap dengan
artinya.
 Cobalah membuat skema mengenai sumber-sumber akhlak.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut;
1. Jelaskan dengan singkat pengertian akhlak:
a. Menurut arti bahasa b. Menurut istilah
2. Buatlah “skema” tentang sumber-sumber akhlak secara rinci !
3. Bagaimana pengertian akhlak menurut
a. Imam Gozali b. Ibnu Maskawaih
4. Sebutkan sumber akhlak dari agama Islam dan bagaimana
bunyinya.
5. Apa yang kamu ketahui tentang instink, jelaskan !
6. Apa yang dimaksud dengan madzhab Hidonisme ?
7. Apa paham Egoistik Hidionisme itu dan apa pula paham
Universalistik Hidonisme ?
8. Apa yang dimaksud dengan madzhab Evolution ?
9. Jelaskan :
a. tujuan akhlak b. tujuan ilmu akhlak
10. Sebutkan/ tuliskan salah satu hadits Nabi beserta artinya yang
menyebutkan bahwa baik dan buruknya akhlak seseorang itu
sangat tergantung oleh keadaan hatinya.

31
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

BAB IV
PERILAKU WARGA NU
A. PERILAKU KEAGAMAAN
Agama Islam bersumber dari wahyu Allah, Alqur’an, yang disampaikan
kepada Rasulullah Muhammad untuk diteruskan kepada umat manusia,
demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebelum Rasulullah wafat,
Islam telah dinyatakan oleh Allah sebagai agama yang sempurna
sebagaimana firman-Nya
‫و‬ ‫اَل سيِوُ و‬
‫ت ل وك قتت ق‬
‫م‬ ‫ضتتيِ ق‬ ‫مت إتتيِ ووور إ‬ ‫ت ع ول ويِ سك قتت س‬
‫م ن إعس و‬ ‫م ق‬‫م س‬ ‫م إدين وك ق س‬
‫م ووأت س و‬ ‫ت ل وك ق س‬ ‫مل س ق‬ ‫م أك س و‬ ‫و س و‬
‫ن‬‫ف إل إث ستتم ث ۙ فوتتإ إ ن‬
‫جتتاَّن إ ث‬ ‫صةث غ ويِ سور ق‬
‫مت و و‬ ‫م و‬ ‫خ و‬
‫م س‬‫ضط قنر إفيِ و‬ ‫ن اَ س‬ ‫م إ‬ ‫م إديةناَّ ۚ فو و‬ ‫سول و‬ ‫اَسل إ س‬
‫م‬‫حيِ ه‬
‫فوُهر رو إ‬ ‫ه غو ق‬ ‫اَلل ن و‬
Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan
telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu
jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa
sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (QS. Al-Ma’idah [4]: 3)
Islam yang sempurna identik dengan Alqur’an dan hadis sebagaimana
sabda Rasulullah
‫ كإتوتتاَّب‬: َ‫دا‬
‫ديِس وأبوتت ة‬
‫وُاَ وبعستت إ‬
‫ضلل س‬
‫ن وت إ‬
‫ه فوول س‬
‫سكسقتمس إب إ‬
‫م و‬
‫ن وت و‬
‫ماَّ اَإ س‬
‫كمس و‬ ‫ت إفيِس ق‬
‫وتروسك ق‬
‫سننإتيِس‬
‫اَلله وو ق‬
‫إ‬
Artinya: “Saya tinggalkan (wariskan bagimu dua hal yang kalau kamu
selalu berpegang teguh kepadanya maka kamu tidak akan tersesat
selamanya, yaitu Kalamullah (Alqur’an) dan Sunnah Rasul.”
Kesempurnaan Islam tidak berarti bahwa segala hal diterangkan
secara terperinci dan ketat (kaku), tetapi justru kesempurnaan Islam itu
tercermin dari dua cara pemberian pedoman, ada yang secara terperinci
dan ada yang hanya dijelaskan prinsip-prinsipnya saja dan harus
dikembangkan oleh umat Islam sendiri. Dengan demikian, maka Islam
akan selalu relevan dengan perkembangan zaman.
Dengan demikian, Islam yang telah disempurnakan pada zaman
Rasulullah dan para sahabatnya adalah Islam yang benar-benar
sempuna, standar dan baku yang harus dipegang sepanjang masa. Islam
yang standar, baku, harus dikembangkan secara terkendali, supaya
kemurnian dan kelurusannya dapat menjawab permasalahan baru yang

32
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

selalu muncul sepanjang zaman.


Demikian juga, Islam adalah agama pembawa rahmat bagi seluruh
semesta alam. Islam tidak hanya sebagai rahmat bagi pengikutnya, akan
tetapi bagi seluruh manusia bahkan kepada semua binatang,
tetumbuhan, dan seluruh isi alam semesta. Dari sinilah, maka Islam yang
dikembangkan oleh Aswaja adalah Islam yang damai, Islam yang toleran,
Islam yang ramah kepada apa saja dan siapa saja. Jika ada umat Islam
yang mengaku mengikuti paham Aswaja, akan tetapi senang melakukan
kebencian, permusuhan, kekerasan, dan apapun yang bertentangan
dengan Islam sebagai agama pembawa rahmat, maka dengan sendirinya
telah keluar dari paham Aswaja.
Oleh sebab itu warga NU di mana saja dan kapan saja harus bisa
memberikan rahmat kepada apa saja dan siapa saja. Dengan kata lain,
warga NU harus bisa memayu hayuning bawana atau rahmatan lil
‘alamin, sebagai perilaku keagamaannya.
B. PERILAKU AKIDAH
Jam’iyyah Nahdlatul Ulama sebagai penganut Islam yang berhaluan
Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang sejarahnya berusaha melestarikan,
membela, dan mengembangkan Islam yang beraliran Ahlussunnah wal
Jamaah. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaum yang menganut
i’tiqad dan amaliyah Nabi Muhammad dan para sahabatnya.
I’tiqad dan amaliah tersebut termaktub dalam Alqur’an dan Hadis
secara terpisah-pisah, belum tersusun secara rapi dan teratur, yang
kemudian dihimpun dan dirumuskan oleh seorang ulama besar Syeikh Abu
Hasan al-Asy’ari (260 H – 324 H). Hasil rumusan itu diwujudkan berupa
kitab tauhid yang dijadikan pedoman bagi kaum Ahlussunnah wal Jamaah.
Karena itu kaum Ahlussunnah wal Jamaah disebut juga kaum “Asy’ariyah”
yang dikaitkan dengan nama tokohnya tersebut.
Menurut rumusan Imam Al-Asy’ari dalam bidang aqidah meliputi enam
perkara yang lebih dikenal dengan rukun iman, yaitu: Iman kepada Allah,
Malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, Hari Akhir, dan iman
kepada Qadla dan Qadar Allah.
Secara lebih rinci rumusan aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang
perlu diketahui sebagai berikut:
1. Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna sebagaimana dijelaskan

33
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

dalam Alqur’an dan Hadis, yaitu sifat wajib yang jumlahnya 20, sifat
mustahil jumlahnya 20, dan sifat jaiz ada 1. Yang dimaksud sifat wajib
bagi Allah adalah sifat-sifat yang harus ada pada zat Allah Sedangkan
sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada
pada zat Allah. Sifat jaiz bagi Allah, artinya Allah itu boleh melakukan
sesuatu atau meninggalkannya.
2. Beriman terhadap hal-hal yang ghaib sebagaimana diterangkan dalam
nash Alqur’an dan Hadis. Misalnya, azab kubur, nikmat kubur,
mahsyar, mizan, shirath, ba’ats, surga, neraka, arasy, lauh mahfudh,
dan lainnya.
Para ahli kubur dapat memperoleh manfaat atas amal shaleh yang
dihadiahkan kepadanya, seperti bacaan Alqur’an, zikir, sedekah dan
lainnya. Ziarah kubur orang mukmin sunnah hukumnya dan mendapat
pahala jika dilakukannya.
3. Berdo’a kepada Allah secara langsung atau dengan wasilah/
bertawassul (perantara) sunah hukumnya dan diberi pahala bila
dikerjakan.
4. Nabi Muhammad memberi syafa’at kepada orang beriman kelak di
alam akhirat.
5. Orang beriman yang berdosa dan mati sebelum bertaubat, nasibnya di
akhirat terserah Allah. Jika berkenan diampuni karena rahmat-Nya,
atau memperoleh syafaat Nabi Muhammad atau disiksa karena
keadilannya namun jika disiksa tidak bersifat kekal
6. Anak-anak orang yang kafir jika mati dalam usia belum baligh
dimasukkan dalam surga
7. Rejeki, jodoh, ajal, semuanya telah ditetapkan pada zaman azali.
Perbuatan manusia telah ditakdirkan Allah . akan tetapi manusia
wajib berikhtiar untuk memilih amalnya yang baik.
8. Masjid di seluruh dunia derajatnya sama, kecuali tiga masjid
derajatnya melebihi dari yang lainnya, yaitu Masjid al-Haram di
Mekkah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestina.
9. Berziarah ke makam para nabi, wali Allah, orang-orang shaleh, kedua
orang tua dan kerabat, hukumnya disunnahkan.
10.Beriman sepenuhnya bahwa berobat dengan cara membaca doa- doa
dan bacaan Alqur’an dapat bermanfaat sebagaimana dilakukan pada

34
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

masa Nabi.
11.Bertawasul dan istighasah kepada nabi atau para wali Allah hukumnya
boleh dan sunah.
12. Beriman sepenuhnya terhadap mukjizat para nabi, keramat para wali,
maunah orang-orang shaleh, dan istidraj bagi orang-orang ahli
maksiat (durhaka).
13. Allah adalah satu, baik dalam zat-Nya, sifat-Nya maupun perbuatan-
Nya.
14. Kaum Ahlussunnah wal Jamaah yakin bahwa Nabi Muhammad 
adalah makhluk yang paling mulia, kemudian para rasul dan orang-
orang yang beriman.
15. Beriman sepenuhnya pada berkah Allah yang diletakkan pada tempat
dan benda-benda tertentu seperti, makam Ibrahim, Babussalam, Hijir
Ismail, Sumur Zam-zam, Raudhah dan air bekas wudu’ Nabi, Jubah
Nabi, rambut Nabi, serta ayat-ayat Alqur’an.
16. Surga dan neraka serta penduduknya akan kekal selama lamanya.
Allah mengekalkan agar manusia merasakan kenikmatan dari hasil
amalnya dan bagi yang berdosa dapat merasakan siksa selamanya.
Demikian di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah
dalam masalah tauhid yang harus diyakini dengan benar. Yang disebutkan
di atas merupakan bagian kecil dari pokok-pokok akidah yang terhimpun
dari kitab-kitab tauhid. Namun yang tercantum di atas, kiranya dapat
menjadi bekal dasar bagi kita dalam taraf belajar untuk melangkah lebih
jauh dalam mempelajari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
C. PERILAKU DI BIDANG SYARI’AH
Dalam bidang syariah (fiqih, hukum Islam) kaum Ahlussunnah wal
Jamaah berpedoman pada empat imam madzhab, yaitu Imam Hanafi, Imam
Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali. Namun Nahdlatul Ulama sebagai
organisasi yang berhaluan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan
pengikutnya sebagian besar mengikuti madzhab Syafi’i.
Beberapa hal yang membedakan golongan Ahlussunnah wal Jamaah
dengan kelompok umat Islam yang lain, yaitu :
1. Berpegang teguh pada nash Alqur’an dan Hadis.
2. Memuliakan Ahlul Bait dan para sahabatnya.
3. Berpegang teguh pada amaliah para sahabat Nabi Muhammad 

35
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

terutama para Khulafaur Rasyidun.


4. Mengambil pendapat ulama yang terbanyak (jumhur ulama) jika terjadi
perbedaan pendapat di kalangan ulama.
5. Berpegang teguh pada ijma’ ulama terhadap hal-hal yang telah menjadi
kesepakatan para ulama.
6. Mengikuti pendapat Imam Mujtahidin yang mu’tamad jika tidak mampu
berijtihad
D. PERILAKU DI BIDANG TASAWUF
Kaum Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akhlak atau tasawuf
mengikuti dua pemikiran tasawuf yang besar pengaruhnya, yaitu Abu Qasim
al-Junaidi dan Imam al-Ghazali. Dalam kitabnya Kimiya’ al-Sa’adah Imam al-
Ghazali berkata: “Bahwa tujuan memperbaiki akhlak itu adalah untuk
membersihkan hati dan kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati
menjadi suci bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan” .
Nabi Muhammad pernah bersabda: “Syari’at itu perkataanku, tarekat itu
perbuatanku dan hakikat itu adalah kelakuanku”. Dalam ilmu tasawuf
dijelaskan bahwa arti tarekat itu adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan
suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Nabi Muhammad dan
dikerjakan para sahabatnya, tabi’in dan tabi’it tabi’in, para ulama, hingga
sampai kepada kita.
Jadi orang yang bertasawuf adalah orang yang menyucikan dirinya lahir
dan batin dalam suatu pendidikan akhlak (budi pekerti) dengan menempuh
jalan (tarekat) atas dasar tiga tingkat, yang menurut imam Abu Al-Qasim al-
Junaidi dikenal dengan: takhalli, tahalli dan tajalli, yaitu:
1. Takhalli
Yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela baik lahir maupun
batin, seperti hasud, tamak, takabur, bakhil, khianat, dusta, cinta harta,
cinta dunia, riya’, pemarah (ghadab), dan lainnya.
2. Tahalli
Yaitu mengisi dan membiasakan diri dengan sifat-sifat terpuji seperti
takwa, ikhlas, tawakal, sabar, syukur, khusuk, taubat, amanah, ridla,
mahabbah (perasaan cinta Allah semata), dan lainnya
3. Tajjalli
Yaitu mengamalkan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah
seperti: shalat sunah, dzikir, puasa sunah khalwat (menyendiri untuk

36
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

ibadah kepada Allah), dan lainnya.


Jadi, tujuan ajaran tasawuf adalah membangun akhlak dan budi
pekerti yang baik berdasarkan kasih sayang dan cinta kepada Allah. Oleh
karena itu, ajaran tasawuf sangat mengutamakan adab dan nilai dalam
berhubungan sesama manusia terutama dalam hubungan dengan Allah.
E. PERILAKU KEMASYARAKATAN DAN KEEKONOMIAN
Muktamar (dulu disebut congres) Nahdlatul Ulama ke-13, tahun 1935
antara lain memutuskan sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut bahwa
kendala utama yang menghambat kemajuan umat melaksanakan amar
ma’ruf nahi mungkar dan menegakkan agama adalah karena kemiskinan dan
kelemahan ekonomi. Maka muktamar mengamanatkan kepada PBNU (dulu
namanya HBNO) untuk mengadakan gerakan penguatan ekonomi warga.
Para pemimpin NU waktu itu menyimpulkan bahwa kelemahan ekonomi ini
bermula dari lemahnya sumber Daya Manusia (SDM). Mereka lupa
meneladani sikap Rasulullah sehingga kehilangan ketangguhan mental.
Setelah diadakan pengkajian, disimpulkan ada beberapa prinsip ajaran Islam
yang perlu ditanamkan kepada warga NU agar bermental kuat sebagai modal
perbaikan sosial ekonomi yang disebut dengan Mabadi’ Khairul Ummah, atau
langkah awal membangun umat yang baik.
Di antara lima prinsip Mabadi’ Khairul Ummah adalah:
1. Al-Shidqu
Sebagai salah satu sifat Rasulullah, al-Shidqu berarti jujur, benar,
keterbukaan, tidak bohong, dan satunya hati, kata, dan perbutan. Setiap
warga nahdhliyyin, mula-mula dituntut jujur kepada diri sendiri, kemudian
kepada orang lain. Dalam mu’amalah dan bertransaksi harus mengikuti sifat
alshidqu ini sehingga lawan dan kawan kerjanya tidak khawatir tertipu. Itulah
yang dilakukan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnis Sayyidatina Khadijah.
Dari sikap inilah, beliau memperoleh kesuksesan yang besar. Padahal itu
memang menjadi perilaku Rasulullah sepanjang hayatnya.
2. Al-Amanah wa al-wafa’ bi al-‘ahdi
Dapat dipercaya, memegang tanggung jawab, dan memenuhi janji.
Amanah juga salah satu sifat Rasul. Ini merupakan hal penting bagi
kehidupan seseorang dalam pergaulan memenuhi kebutuhan hidup.
Bila orang suka khianat dan ingkar janji, pasti tidak akan diper- caya baik
oleh kawan kerja ataupun relasi. Pelanggan akan memutus hubungan dan

37
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

kawan kerja akan menjauh. Al-amanah dan wafa’ bi al-‘ahdi memang


merupakan bagian penting dari keberhasilan perekonomian. Itulah sikap
profesional modern yang berhasil pada masa kini.
3. Al-Adalah
Berarti sikap adil, proporsional, obyektif, dan mengutamakan kebenaran.
Setiap warga nahdliyyin harus memegang kebenaran obejektif dalam
pergaulan untuk mengembangkan kehidupan. Orang yang bersikap adil
meski kepada diri sendiri akan dipandang orang lain sebagai tempat
berlindung dan tidak menjadi ancaman. Warga nahdliyyin yang bisa menjadi
pengayom bagi masyarakat sekaligus memudahkan dan membuka jalan
kehidupannya. Sikap adil juga merupakan ciri utama penganut sunni-
nahdliyyin dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Ta’awun
Artinya tolong menolong atau saling menolong antarsesama dalam
kehidupan. Ini sesuai dengan jati diri manusia sebagai makhluk sosial yang
tidak bisa hidup tanpa adanya kerjasama dengan makhluk lainnya: sesama
manusia, dengan binatang, maupun dengan alam sekitar. Setiap warga
nahdliyyin harus menyadari posisinya di tengah masyarakat harus bisa
menempatkan diri, bersedia menolong dan butuh pertolongan. Dalam agama
islam, tolong menolong merupakan prinsip bermu’amalah. Karena itu dalam
jual beli misalnya, kedua belah pihak harus mendapat keuntungan, tidak
boleh ada satu pihak yang dirugikan. Sebab dalam prinsip ta’awun; pembeli
menginginkan barang sedang penjual menginginkan uang.
5. Al-Istiqamah
Al-istiqamah adalah sikap mantap, tegak, konsisten, dan tidak goyah oleh
godaan yang menyebabkan menyimpang dari aturan hukum dan
perundangan. Di dalam Alqur’an dijanjikan kepada orang yang beriman dan
beristiqamah, akan memperoleh kecerahan hidup, terhindar dari ketakutan
dan kesusahan, dan ujungnya akan mendapatkan kebahagiaan. Untuk
mendapatkan sukses hidup warga nahdliyyin juga harus memegang konsep
istiqamah, tahan godaan, dan tidak tergiur melakukan penyimpangan yang
hanya menjanjikan kenikmatan sesaat. Sikap konsisten akan membuat
kehidupan menjadi tenang yang bisa menumbuhkan inspirasi, inisiasi, dan
kreasi yang bisa mengatasi segala tantangan dan rintangan. Istiqamah akan
menghindarkan dari kesulitan hidup.

38
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

F. PERILAKU DI BIDANG POLITIK


Politik adalah satu makna dengan berjuta makna, mulai arti yang paling
luas sampai pada arti yang paling sempit. Mulai arti yang paling umum
sampai dengan arti yang paling khusus. Semuanya berhubungan dengan
kenegaraan, kekuasaan, dan pemerintahan. Seorang petani membayar pajak,
berarti dia mendukung kelestarian pemerintahan. Maka dia bisa dianggap
melakaukan perbuatan politik. Sebaliknya juga seorang yang tidak mau
membayar pajak, maka juga melakukan perbuatan politik.
Politik biasanya diartikan sebagai upaya mengikutsertakan diri atau
teman masuk dalam kekuasaan, ikut mengambil keputusan dalam
pemerintahan/ kenegaraan, menjadi anggota legislatif, eksekutif, yudikatif,
perbuatan-perbuatan yang biasanya dilakukan oleh para politikus meskipun
tidak hanya parta politik yang mampu melakukan politik. Pada dasarnya,
semua orang yang hidup dalam suatu negara adalah makhluk politik,
termasuk warga nahdliyyin.
Nahdlatul Ulama memang dilahirkan tidak sebagai partai politik, namun
merupakan kekuatan politik yang berpotensi besar, karena anggotanya yang
puluhan juta jumlahnya. Oleh karena itu, semua partai politik selalu ingin
mempengaruhi pimpinan Nahdlatul Ulama untuk mendapatlkan kekuasaan
politik. Dalam keadaan seperti ini Nahdlatul Ulama dapat memainkan
politiknya untuk mempengaruhi partai-partai politik.
Nahdlatul Ulama bermain politik pada tingkat tinggi, tidak hanya sekedar
mencari ‘kursi-kursi politik’ tetapi bagaimana para politisi dalam kursi-kursi
politik tersebut dapat diarahkan sesuai dengan garis- garis politik Nahdlatul
Ulama. Poltik yang dimainkan oleh Nahdlatul Ulama adalah politik
kebangsaan dalam arti untuk kepentingan semua anak bangsa, tidak hanya
untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan.
Sebagai jam’iyyah yang bukan partai politik tetapi merupakan kekuatan
politik yang sangat besar, adakalanya Nahdlatul Ulama mengalami kesulitan
besar dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam sejarahnya Nahdlatul
Ulama mempunyai pengalaman tantang cara-cara menyalurkan aspirasi
politiknya.
Lebih dari itu, Nahdlatul Ulama memberikan Pedoman Berpolitik bagi
Warga Nahdlatul Ulama” keputusan muktamar di Krapyak Yogyakarta

39
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

sebagai berikut:
1) Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara
menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2) Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan
kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah
yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk
mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan
makmur lahir batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju
kebahagiaan dunia dan akhirat.
3) Politik bagi warga Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai
kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan
bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk
mencapai kemaslahatan bersama.
4) Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan
moral, etika, dan budaya berketuhanan yang maha esa, berperi-
kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan dan
kesaatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5) Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan
kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan
peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat
mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan
masalah bersama.
G. PERILAKU DI BIDANG BUDAYA
Salah satu ciri yang paling dasar dari perilaku warga NU adalah moderat
(tawassut). Sikap ini tidak hanya mampu menjaga warga NU dari
keterperosokan kepada perilaku keagamaan yang ekstrim, tetapi mampu
melihat dan menilai fenomena kehidupan secara proposional.
Kehidupan tidak bisa dipisahkan dari budaya. Itu karena budaya adalah
kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperbaiki
kualitas hidupnya. Karena itu, salah satu karakter dasar dari setiap budaya
adalah pebubahan yang terus-menerus sebagaimana kehidupan itu sendiri.
Dan karena diciptakan oleh manusia, maka budaya juga bersifat beragama

40
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

sebagaimana keragaman manusia.


Menghadapi budaya dan tradisi, ajaran Aswaja yang dikembangkan oleh
NU mengacu pada salah satu kaidah fikih :
‫صلحح‬ ‫ح حح‬ ‫الالفلظلذة ِعللىَ ِاللقحد صحي ِال ح‬
‫صالحح ِلواللصخذذ ِباللديصد ِالل ص‬
‫ل‬ ‫ل‬ ‫ذ‬
Artinya: ”Mempertahankan kebaikan warisan masa lalu dan mengkreasi
hal baru yang lebih baik.”
Kaidah ini menuntun untuk memperlakukan fenomena kehidupan secara
berimbang dan proposional. Seseorang harus melakukan upaya
penyelarasan unsur-unsur budaya yang dianggap menyimpang dari pokok
ajaran Islam.
Warga NU jangan serta-merta menolak budaya dengan meng- anggap
bahwa semuanya adalah syirik. Memang ada hal yang syirik dan ada yang
tidak. Yang syirik dibuang dan diganti dengan yang islami dan yang baik
tetap dipertahankan. Kita umpamakan satu baju yang sobek, maka cukup
dijahit mana yang sobek, tidak lantas dibuang semuanya. Jika meja kita
rusak, maka mana yang rusak yang diperbaiki, bukan lantas dibuang
semuanya. Jika kita antipati terhadap budaya, maka budaya-budaya yang
ada di masyarakat akan diambil alih oleh orang lain dan diklaim sebagai
budaya mereka. Apakah tidak seharusnya umat Islam yang mengambil alih
budaya tersebut dan menyesuaikannya dengan ajaran Islam? Bukan- kah
dengan demikian umat Islam semakin kaya akan budaya? Untuk melihat
bagaimana konsistensi Nahdlatul Ulama terhadap kebudayaan bangsa.

41
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Latihan!
1. Jelaskan ciri perilaku keagamaan Nahdlatul Ulama!
2. Jelaskan ciri perilaku keagamaan di bidang fikih/syari’ah!
3. Jelaskan ciri perilaku NU di bidang budaya!
4. Jelaskan kaidah fikih berikut :
‫صلحح‬ ‫ح حح‬ ‫الالفلظلذة ِعللىَ ِاللقحد صحي ِال ح‬
‫صالحح ِلواللصخذذ ِباللديصد ِالل ص‬
‫ل‬ ‫ل‬ ‫ذ‬
5. Bagaimana sikap politik bagi warga Nahdlatul Ulama?

42
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

BAB V
PESANTREN DAN PENYIARAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

A. KARAKTER DAN UNSUR-UNSUR DALAM PESANTREN


Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran nilai- nilai
keislaman yang di dalamnya terjadi interaksi antara kyai dan para santri. Kyai
dan santri adalah unsur penting yang ada di dalam pesantren. Selain itu
dalam sebuah pesantren terdapat sumber-sumber belajar berupa kitab.
Kegiatan pembelajaran pesantren dengan mengaji kitab atau membahas
karya-karya ulama pada masa lalu. Kitab mereka lebih dikenal dengan nama
kitab kuning, sebab pada masa lalu kitab atau buku-buku dicetak dengan
kertas yang berwarna kuning. Saat ini penyebutan istilah kitab kuning masih
digunakan walaupun sebagian kitab tersebut telah dicetak ulang dengan
kertas yang berwarna putih. Pesantren juga mempunyai pondok atau asrama
untuk tempat tinggal para santri.
Jauh sebelum kemerdekaan, pesantren telah menjadi sistem pendidikan
yang diterapkan di Indonesia. Hampir seluruh pelosok daerah, khususnya
pusat-pusat kerajaan Islam telah memiliki lembaga pendidikan keislaman
yang hampir serupa walaupun dengan nama yang bermacam-macam.
Lembaga pendidikan keislaman itu seperti Maunasah di Aceh, Surau di
Minangkabau dan Pesantren di Jawa. Meskipun demikian, secara historis,
sejarah awal tentang keberadaan lembaga pendidikan keislaman tersebut
masih perlu dikaji lebih lanjut.
Pada mula berdirinya, kondisi pesantren sangat sederhana. Kegiatan
pengajian diselenggarakan di dalam masjid oleh seorang kyai dengan
beberapa orang santri. Kyai biasanya sudah pernah berguru kepada kyai
yang lebih pandai dan lebih ’alim daripada dirinya sendiri. Kyai biasanya tidak
hanya dikenal sebagai seorang yang tinggi tingkat penguasaannnya terhadap
ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi
sehingga mempunyai kharisma yang tinggi di masyarakat.
Secara historis pesantren memiliki tiga ciri sebagai karakteristik utama,
yaitu:
1. Pesantren didirikan sebagai bagian dari masyarakat dan atas dukungan
masyarakat sendiri.
2. Pesantren dalam penyelenggaraan pendidikannya menerapkan

43
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

kesetaraan santrinya. Pesantren tidak membedakan status dan tingkat


kekayaan orang tua anak didiknya.
3. Pesantren mengembangkan misi nya “menghilangkan kebodohan”
khususnya tafaqquh fi al-din dan menyiarkan nilai-nilai keislaman.
B. MATERI PEMBELAJARAN DI PESANTREN
Materi pembelajaran yang diselenggarakan di pesantren sangat beragam.
Beragamnya materi pembelajaran tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu
untuk mempelajari dan menjiwai ilmu- ilmu keislaman. Inilah kesamaan
pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, yaitu mengajarkan ilmu-ilmu
keislaman yang meliputi kitab Tajwid, Ilmu Tafsir, Tafsir, Hadis, Aqidah,
Akhlaq/tasawuf, Ushul Fikih, Fikih, Nahwu dan Sharaf, Mantiq dan Balaghah,
serta Tarikh Islam. Kitab-kitab tersebut dikenal dengan al-kutub al-qadimah
dan ada juga yang menyebutnya al-kutub al-shafra’ atau kitab kuning. Kitab
ini biasanya tanpa harakat atau lebih dikenal dengan tulisan Arab gundul.
Tidak semua kitab kuning yang beredar di kalangan pesantren diajarkan
kepada para santri. Bahkan kebanyakan merupakan bahan bacaan para kyai
dan ustadz untuk memperkaya khazanah keilmuan yang mereka miliki. Kitab-
kitab ini diajarkan secara bertingkat sesuai dengan kurikulum yang
diberlakukan di pesantren. Ada yang disediakan untuk tingkat pemula
(awwaliyah), menengah (wustha) dan ada yang tingkat tinggi (aliyah).
C. PENDEKATAN PEMBELAJARAN DI PESANTREN
Berbagai pendekatan dilakukan agar pelajaran yang disampaikan kyai atau
ustadz dapat diterima dengan baik oleh santri. Ada enam pendekatan dalam
kegiatan pembelajaran di pesantren.
1. Pendekatan Psikologis
Pendekatan ini menekankan pada pemberian motivasi dari kyai kepada
santri yang bersifat persuasif. Persuasif artinya dorongan yang dapat
menggerakkan daya kognitif (kecerdasan berfikir santri), afektif (sikap
dan akhlak santri), dan psikomotorik (fisik santri). Seorang kyai dalam
mengajar para santri tidak hanya menekankan pada transfer ilmu yang
bersifat kognitif secara lisan, tetapi juga dengan ’bahasa batin’. Bahasa
batin maksudnya adalah kyai mengajarkan dengan sepenuh hati dan
penuh kasih sayang. Dengan demikian keterlibatan santri tidak hanya
pada tataran akal atau pikiran tetapi hati dan batinnya juga terlibat.
2. Pendekatan Sosio Kultural

44
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Pendekatan ini menghendaki usaha pengambangan sikap- sikap pribadi


dan sosial sesuai dengan kehidupan yang terjadi di masyarakat. Hal ini
menuntut adanya inovasi dan pembaharuan sesuai dengan tuntutan
keadaan. Untuk melakukan pendekatan ini, pesantren melakukan kegiatan
bahts masa’il.
3. Pendekatan Keimanan
Pendekatan ini berusaha menjelaskan bahwa semua ilmu yang diajarkan
akan membawa konsekwensi keyakinan/ keimanan kepada Allah I. Melalui
pendekatan ini, santri diharapkan semakin bertambah imannya.
4. Pendekatan Sejarah
Pendekatan ini biasanya dengan cara menceritakan peristiwa- peristiwa
masa lalu. Beberapa peristiwa tersebut seperti kisah para nabi, sahabat,
para ulama, dan lain sebagainya. Penyampaian kisah masa lalu dijadikan
sebagai media pembelajaran dengan harapan agar sikap dan mental para
santri dapat semakin terbentuk dengan baik.
5. Pendekatan Filosofis
Pendekatan ini dilakukan dengan cara penalaran materi yang sedang
diajarkan. Pelajaran yang di nalar bersama-sama tersebut diharapkan
dapat menghasilkan pemahaman yang sama. Dengan diterapkannya
pendekatan filosofis, maka pelajaran menjadi ”temu nalar”. Dengan
demikian kebenaran yang diterima tidak hanya berdasarkan keimanan,
tetapi juga kebenaran dari pemikiran.
6. Pendekatan Fungsional
Pendekatan ini memberikan penekanan kepada fungsi atau manfaat dari
pelajaran yang diberikan dalam kehidupan para santri. Dengan memahami
fungsi atas pelajaran yang diberikan, diharapkan dapat membekas pada
ingatan para santri.
D. METODE PEMBELAJARAN
Metode yang digunakan dalam pembelajaran di pesantren ada 10 macam.
6. Metode Sorogan
Metode ini menitikberatkan pada kemampuan individu santri di bawah
asuhan seorang ustadz atau kyai. Pelaksanaannya dapat digambarkan
sebagai berikut:
a. Santri berkumpul di tempat pengajian seseuai dengan waktu yang
ditentukan oleh kyai atau ustadz. Para santri masing- masing membawa

45
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

kitab yang akan dikaji.


b. Seorang santri yang mendapatkan giliran, selanjutnya menghadap
langsung kepada gurunya. Santri tersebut membuka bagian yang akan
dikaji dan meletakkan di atas meja yang tersedia di depan kyai atau
ustadz.
c. Kyai atau ustadz membacakan kitab pada bagian tertentu. Selanjutnya
beliau menyampaikan artinya dengan menggunakan bahasa Jawa,
Melayu, Madura, ataupun bahasa lainnya.
d. Para santri menyimak, mencocokkan, dan menuliskan apa yang
didengar di kitabnya. Selain itu ada pula santri yang memberi harakat
dan arti pada setiap kata yang belum dimengerti arti dan terjemahnya.
e. Santri selanjutnya menirukan persis sebagaimana yang telah dibaca
oleh kyai.
f. Kyai mendengarkan apa yang dibaca oleh santrinya dengan seksama.
2. Metode Badongan
Metode ini juga disebut dengan metode wetonan. Metode ini
diterapkan dengan cara mambagi para santri menjadi beberapa
kelompok. Selanjutnya kelompok santri tersebut mendengarkan atau
menyimak bacaan kyai/ustadz. Kyai/ustadz membaca, menerjemahkan,
menerangkan, dan seringkali mengulas teks yang dibacanya dengan
tanpa harakat (teks gundul). Sementara santri melakukan pendhabitan
(pemberian) harakat, pencatatan simbol kedudukan kata, arti-arti secara
literal, dan keterangan lain yang dianggap penting. Posisi duduk para
santri dalam metode ini biasanya adalah melingkari kyai atau ustadz
sehingga membentuk halaqah (lingkaran)
3. Metode Musyawarah (bahts al-Masa’il)
Metode ini mirip dengan metode diskusi atau seminar. Peserta bahts
masa’il adalah para santri baik jenjang dasar, menengah, ataupun
jenjang atas. Beberapa jumlah santri membentuk halaqah yang dipimpin
langsung oleh seorang kyai. Selanjutnya kyai dan para santri membahas
persoalan yang telah ditentukan sebelumnya.
Dalam pelaksanaannya, santri dengan bebas mengajukan pertanyaan
atau pun menyampaikan pendapat. Dengan demikian, metode ini lebih
menitikberatkan pada kemampuan inidividu santri. Kemampuan tersebut
adalah dalam hal menganalisis dan memecahkan persoalan yang

46
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

mengacu pada kitab-kitab kuning. Musyawarah juga dilakukan untuk


memecahkan persoalan yang rumit. Metode musyawarah ini biasa
diterapkan pada santri tingkat menengah dan tingkat atas. Hal ini
dikarenakan santri tingkat menengah dan tingkat atas sudah dapat
berfikir secara kritis
4. Metode Pengajian Pasaran
Metode ini dilakukan dalam pembelajaran materi kitab-kitab kuning
yang dilaksanakan secara maraton dalam kurun waktu tertentu. Pada
umumnya metode ini diterapkan pada bulan Ramadhan selama limabelas
hari, duapuluh hari, ataupun satu bulan penuh tergantung kitab yang
dikaji. Metode ini mirip dengan metode bandongan, akan tetapi
penekanan pada metode ini adalah penyelesaian satu materi tertentu,
bukan pada pemahaman sebagaimana metode bandongan.
5. Metode Hafalan (muhafadhah)
Metode ini adalah dengan cara menghafal teks tertentu di bawah
pengawasan seorang kyai. Para santri diberi tugas untuk menghafal
bacaan yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu pula. Hafalan yang
dimiliki santri selanjutnya diujikan dengan di-lafal-kan di depan kyai. Hal
tersebut sering disebut dengan ’setoran hafalan’. Para santri setoran
hafalan secara periodik atau insidental tergantung petunjuk kyai
tersebut. Metode ini biasanya digunakan ketika menghafal al- qur’an,
hadits, ataupun nadzam-nadzam kitab tertentu seperti Imrithi, Alfiyah,
dan lain-lain.
E. TRADISI PESANTREN
Pesantren memiliki bermacam-macam tradisi. Tradisi tersebut dapat
membentuk kemandirian seorang santri dalam kepribadiannya. Secara garis
besar tradisi pesantren adalah hidup dalam suasana kebersamaan.
Kebersamaan yang dialami oleh santri di pondok menghasilkan banyak
hikmah, antara lain:
a. Jiwa sosialis
Santri ataupun santriwati berlatih sebisa mungkin untuk berusaha
mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
b. Kasih sayang
Santri ataupun santriwati bisa merasakan perasaan orang lain. Kasih
sayang juga akan menjadikan para santri menyayangi satu sama lain.

47
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Perasaan ini yang menjadikan persatuan diantara para santri menjadi


kuat.
c. Persatuan
Persatuan dapat diibaratkan pula dengan sapu. Jika hanya satu helai
lidi digunakan untuk membersikan kotoran tidak akan bisa untuk
menyelesaikannya. Beda dengan satu ikat sapu lidi, maka dengan mudah
sekali membersikan kotoran yang ada. Oleh karena itu, santri yang biasa
melakukan sesuatu dengan berjamaah maka dapat menyelesaikan
pekerjaan bersama.
d. Membekas
Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari hasil bersama akan
lebih membekas dihati atau lebih terasa dari pada hanya dilakukan
seorang diri. Hal ini yang menjadikan santri mempunyai kenangan yang
kuat sekali pun sudah lepas dari pondok.
e. Sikap dewasa
Suasana pondok menjadikan santri ataupun santriwati akan berlatih
selalu menjaga perasaan orang lain dan berlatih berani bertanggung
jawab atas segala sesuatu yang mereka perbuat.
f. Solidaritas
Suasana kebersamaan di pondok pesantren melahirkan rasa solidaritas
yang tinggi antar santri. Dengan demikian, apabila ada santri yang
mengalami kesedihan, maka santri yang lain ikut merasakannya.

48
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Latihan!!!
1. Ada berapa karakteristik pesantren? Sebutkan dan jelaskan!
2. Apa saja kitab-kitab dikenal dengan al-kutub al-qadimah?
3. Di Pondok pesantren biasanya menggunakan beberapa metode,
jelaskan metode badongan yang digunakan di Pondok Pesantren!
4. Di pondok menghasilkan banyak hikmah diantaranya adalah jiwa
sosialis. Jelaskan dan beri contoh!
5. Seorang kyai dalam mengajar para santri tidak hanya menekankan
pada transfer ilmu yang bersifat kognitif secara lisan, tetapi juga
dengan ’bahasa batin’. Apa yang dimaksud bahasa batin?

49
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

BAB IV
PENGURUSAN JENAZAH
A. PENYELENGGARAAN MAYAT
Agama Islam telah mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap
yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Allah berfirman dalam S. Ali
Imran: 185

‫ة اَل سموُت ۗ وإنماَّ توُفنوُ ق‬


‫ن‬ ‫متت س‬‫متتةإ ۖ فو و‬ ‫قويِاَّ و‬ ‫م اَل س إ‬
‫م ي وتتوُس و‬ ‫جوُورك ق س‬ ‫نأ ق‬ ‫ق ق و س إ و إن و ق و س و‬ ‫س و‬
‫ذاَئ إ و‬ ‫ف ث‬ ‫كق ل‬
‫ل نو س‬
‫حيِ وتتاَّة ق اَلتتد لن سويِاَّ إ إنل و‬
‫مت وتتاَّع ق‬ ‫متاَّ اَل س و‬
‫قد س وفاَّوز ۗ وو و‬
‫ة فو و‬ ‫ل اَل س و‬
‫جن ن و‬ ‫ن اَلنناَّرإ ووأ قد س إ‬
‫خ و‬ ‫ح عو إ‬ ‫حزإ و‬‫قز س‬
‫اَل سغققرورإ‬
Artinya : Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan
Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.
Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga,
Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah
kesenangan yang memperdayakan. (QS. Ali Imran: 185)
Jika salah satu kerabat meninggal dunia, maka keluarga yang
ditinggalkan hendaknya merelakan kepergiannya, karena semuanya
milik Allah dan kembali kepada Allah jua, maka ucapkanlah “tarji‟
‫ن‬ ‫إ إنناَّ ل إل نهإ ووإ إنناَّ إ إل ويِ سهإ وراَ إ‬
‫جقعوُ و‬
Artinya: Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadaNyalah
kita akan berpulang (QS: Al Baqarah: 156)
Dalam hal kematian ini Nabi SAW. pernah bersabda :
Artinya: Dari Abu Huroiroh, Nabi SAW. Bersabda :
‫ستتل ن و‬
:‫م‬ ‫ه ع ول ويِ ستتهإ وو و‬
‫صتتنلىَ اَلل نتت ق‬
‫ل اَلل نتتهإ و‬ ‫ستتوُ ق‬
‫ل ور ق‬ ‫ وقاَّ و‬:‫ل‬ ‫ً وقاَّ و‬،‫ة‬‫ن أ وإبيِ هقوري سور و‬ ‫عو س‬
‫ت‬
‫موُس و‬‫ت«ُ ي وعسإنيِ اَل س و‬‫ذاَ إ‬ ‫»أ وك سث إقرواَ ذ إك سور و‬
‫هاَّذ إم إ اَلل ن ن‬
Banyak-banyaklah kamu mengingat yang memutuskan kesenangan, yakni
mati” (HR. Tirmidzi)
Beberapa hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan jenazah.
1. Pejamkan matanya dan mintakan ampunan kehadirat Allah SWT.
2. Katupkan mulutnya, jika sulit, ikatlah dengan kepalanya.
3. Tutuplah seluruh badannya dengan kain yang bersih jarit/sewek (jawa)
4. Diperbolehkan mencium jenazah bagi keluarga atau sahabat si mayat.
5. Keluarga hendaknya segera mengurus hutang-hutang si mayat,

50
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Ingatlah sabda Nabi SAW berikut :


‫ستتل ن و‬
:‫م‬ ‫ه ع ول ويِ ستتهإ وو و‬
‫صتتنلىَ اَلل نتت ق‬‫ل اَلل نتتهإ و‬‫ستتوُ ق‬‫ل ور ق‬‫ل وقاَّ و‬ ‫ن أ وإبيِ هقوري سورة و وقاَّ و‬ ‫وع و س‬
(ِ‫ه ) رواَه اَلترمذي‬ ‫ضىَ ع ون س ق‬‫ق و‬ ‫حنتىَ ي ق س‬
‫ة ب إد وي سن إهإ و‬
‫ق ه‬‫معول ن و‬‫ن ق‬ ‫م إ‬ ‫س اَل س ق‬
‫مؤُ س إ‬ ‫ف ق‬ ‫نو س‬
Artinya: Dari Abu Huroiroh, Nabi SAW. Bersabda, “Jiwa orang mu‟min
itu tergantung (tidak sampai kehadirat Allah) karena utangnya sehingga
dibayar dahulu utangnya (HR. Tirmidzi)
6. Memberi tahu sanak famili dan tetangga agar segera mengurus
jenazah (memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan).
7. Tidak boleh melukai/ menyakiti jenazah
8. Tidak mencela atau menghardik orang yang sudah meninggal
B. MENGURUS JENAZAH
1. Memandikan.
Sabda Nabi SAW :
‫ف‬‫ل وواَإقتت ه‬‫جتت ه‬ ‫ماَّ ور ق‬ ‫س رضيِ اَلله عنهماَّ وقاَّ و‬
‫ ب ويِ سن و و‬: ‫ل‬ ‫ن‬
‫ن ع ونباَّ ث‬‫ن ع وب سد إ اَللهإ ب س إ‬
‫عو س‬
‫و‬ ‫ أ ووس وقاَّ و‬- ‫ه‬
‫ فو و‬- ‫ه‬
‫قتتاَّ و‬
‫ل‬ ‫ فوأوسقو و‬: ‫ل‬
‫صت س ق‬ ‫ِ فووُوقو و‬. ‫حل وت إهإ‬
‫صت س ق‬ ‫ن وراَ إ‬ ‫ إذ س ووقوعو ع و س‬, ‫ة‬ ‫ب إعوورفو و‬
‫سد سرث‬
‫ماَّثء وو إ‬ ‫سقلوُه ق ب إ و‬
‫ اَغ س إ‬: ‫ل اَلل نهإ‬ ‫سوُ ق‬ ‫ور ق‬
Artinya: Dari Ibnu Abbas, Sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda tatkala
seorang laki-laki jatuh dari kendaraannya lalu dia meninggal
“mandikanlah dia dengan air dan daun bidara” (susuatu yang dapat
membersihkan seperti sabun) (HR. Bukhori dan Muslim).
Syarat jenazah yang bisa dimandikan
1. Jenazah itu orang islam
2. Tubuhnya masih ada sekalipun hanya sebagian (karena kecelakaan)
3. Bukan mati syahid
Cara memandikan jenazah sebagai berikut:
1. Jenazah diletakkan yang tinggi (biasanya dipangku sanak famili)
2. Ketika memandikan ditempat yang terlindung, lalu niat memandikan
mayat:
َ‫ت إللهإ ت ووعاَّولى‬ ‫ذاَ اَل س و‬
‫ميِ ب إ‬ ‫نه و‬ ‫ل اَ و و‬
‫داَةء ع و س‬ ‫ت اَل سغق س‬
‫س و‬ ‫ن ووُوي س ق‬
3. Diberikan pakaian basahan
4. Punggung jenazah sedikit diangkat dan perutnya ditekan agar bisa
keluar kotorannya Mulut, gigi, kuku, jari , kepala semua dibasuh,
rambut dan jinggot disisir.
5. Setelah disiram semua disabun hingga merata kemudian disiram
51
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

kembali sampai bersih


6. Diwudlukan dimulai dari bagian kanan jenazah, dengan niat

َ‫ت ل إل هزهإ ت ووعاَّولى‬ ‫ذاَ اَل س و‬


‫ميِ ب إ‬ ‫ت اَل سوُق ق‬
‫ضوُسوء ل إهه و‬ ‫ن ووُوي س ق‬
2. Mengkafani jenazah
Ketika memindah mayat untuk dimandikan lalu dibawa ke tempat yang
telah dipersiapkan untuk dikafani, sambil membaca do‟a sebagai berikut:

‫ل ِاَللهإ‬ ‫مل نةإ ِور ق‬


‫سوُس إ‬ ‫علىَ ِ إ‬
‫سم إ ِاَللهإ ِوو و‬
‫بإ س‬
Hal-hal yang diperlukan dalam mengkafani mayat:
1. Bentangkan kain tali di tiga tempat, ujung kepala, tengah dan ujung kaki.
2. Beberkan kain kafan diberikan minyak wangi bisa satu lapis atau tiga
lapis untuk laki-laki dan satu lapis sampai lima lapis untuk mayat
perempuan. Hal ini berdasarkan Hadits nabi SAW.
‫ل اَلل نهإ صلىَ اَلله عليِه وسلم‬‫سوُ و‬ ‫و‬ ‫عاَّئ إ و‬
‫ن ور ق‬
‫ أ ن‬: َّ‫ة رضيِ اَلله عنها‬ ‫ش و‬ ‫ن و‬ ‫عو س‬
‫و‬
.‫ة‬
‫م ه‬
‫ماَّ و‬
‫ع و‬
‫ص وول إ‬ ‫س إفيِوهاَّ قو إ‬
‫ميِ ه‬ ‫ ل ويِ س و‬, ‫ماَّن إيِ وةث‬
‫ض يو و‬
‫ب إبيِ ث‬ ‫ن إفيِ أث س و‬
‫وُاَ ث‬ ‫ف و‬‫كق ب‬
Artinya; Dari „Aisyah, Rasulullah SAW. Dikafani dengan tiga lapis kain
putih bersih yang terbuat dari kapas, tanpa baju dan tanpa surban di
dalamnya (HR. Bukhari dan Muslim)
3. Jika meninggalnya dalam keadaan ihram, baik haji maupun umrah, tidak
boleh diberi harum-haruman dan tutup kepala
3. Menshalatkan Jenazah
Setelah mayat dimandikan dan dikafani dengan rapi, maka kewajiban orang
islam berikutnya adalah menshalatkan jenazah. Sebagaimana sabda
Rosulullah :
‫و‬
‫م‬ ‫صللوُاَ ع وولىَ و‬
‫موُست واَّك ق س‬ ‫سل ن و‬
‫م وقاَّ و‬
‫ل و‬ ‫ه ع ول ويِ سهإ وو و‬
‫صنلىَ اَلل ن ق‬
‫يِ و‬
‫ن اَلن نب إ ن‬
‫أ ن‬
Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda: shalatkanlah olehmu akan orang-
orang yang mati (HR. Ibnu Majah)
a. Syarat shalat jenazah:
1. Sama seperti syarat shalat fardlu.
2. Setelah jenazah dimandikan dan dikafani
3. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menshalatkan kecuali
shalat ghaib.
b. Rukun shalat jenazah

52
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

1. Niat
2. Berdiri jika mampu
3. Empat kali takbir
4. Membaca Surat fatihah
5. Membaca shalawat Nabi SAW.
6. Berdo‟a untuk jenazah pada takbir ketiga (do‟a takbir ke 4 sunat)
7. Mengucapkan salam yang pertama
4. Menguburkan Jenazah
Sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman, liang kubur harus
sudah siap, termasuk semua peralatan pemakaman, seperti papan, batu
nisan dan lain-lain.
Sedangkan ukuran liang kubur adalah:
Panjang : Sepanjang jenazah ditambah kira-kira 0,5 m.
Lebar : +1 m
Dalam : Setinggi postur tubuh orang dewasa ditambah satu hasta (+
60 cm)
Dalam kitab I`ânah al-Thôlibin disebutkan bahwa panjang dan lebar liang
kubur sebaiknya seukuran jenazah ditambah tempat yang cukup
digunakan untuk orang yang menaruh mayit di dalam kubur.
Prosesi pemberangkatan Jenazah.
A. Pelepasan jenazah.
Setelah selesai disholati, keranda jenazah diangkat, kemudian salah
satu wakil keluarga memberikan kata sambutan pelepasan jenazah,
yang isinya:
1. Permintaan maaf kepada para hadirin dan handai taulan, atas
kesalahan yang pernah diperbuat mayit.
2. Pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang kepada
ahli waris.
3. Persaksian baik dan buruknya amal perbuatan mayit.
4. Sekedar mau‟idhah hasanah
B. Cara mengantar jenazah.
1. Pada dasarnya, dalam mengusung jenazah diperbolehkan dengan
berbagai cara. Namun disunatkan meletakkan jenazah di keranda,
dengan diusung oleh tiga atau empat orang, yakni satu orang di
depan dan dua yang lain di belakang atau masing-masing dua

53
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

orang. Sedangkan pengusung sebaiknya dilakukan oleh orang laki-


laki.
2. Dalam mengusung, kepala jenazah berada di depan.
3. Pengiring jenazah lebih baik berada di depan dan dekat dengan
jenazah.
4. Mengiring dengan berjalan kaki lebih baik dari pada berkendaraan. 5.
Bagi orang yang mengusung jenazah disunatkan berjalan agak
cepat.
C. Proses Pemakaman Jenazah.
Dalam penguburan mayit dikenal 2 jenis liang kubur. Pertama, liang
cempuri, yaitu liang kuburan yang tengahnya digali (seperti menggali
sungai), hal ini diperuntukkan bagi tanah yang gembur. Kedua, liang
landak, yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira
cukup untuk mayit, hal ini diperuntukkan bagi tanah yang keras.
Kemudian dilakukan proses pemakaman sebagaimana berikut:
 Setelah jenazah sampai di pemakaman, keranda diletakkan di arah
posisi peletakkan kaki mayit (untuk Indonesia pada arah selatan
kubur).
 Lalu jenazah dikeluarkan dari keranda dimulai dari kepalanya lalu
diangkat dalam posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat.
 Kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang
sudah siap-siap untuk menguburkannya. Ini bisa dilakukan oleh 3
orang: yang pertama bertugas menerima bagian kepala, orang
kedua bagian lambung dan orang ketiga bagian kaki. Orang yang
menyerahkan jenazah sunah membaca do’a :
‫جننتإتتك‬
‫اَب و‬
‫وُ ق‬
‫ك وووأبستت و‬
‫متإتت و‬
‫ح و‬
‫اَب رو س‬
‫وُ و‬
‫ه ووأو سبتت و‬
‫ح إ‬
‫روس إ‬
‫اَّء إل ق‬
‫م إ‬ ‫اَلس و‬
‫ن‬ ‫وُ و‬
‫اَب‬‫اَللهم اَفسوتحس وأسب و‬
‫مإعيِس إ‬
‫ن‬ ‫ج و‬
‫أو س‬
 Dan setelah itu salah satu diantara pengiring membaca adzan dan
iqomah di dalam qubur Sedangkan lafadznya sama dengan adzan
dan iqomah dalam shalat. Kemudian di atas mayit ditutup dengan
papan dan lubang-lubangnya ditutup dengan bata/ tanah. Khusus
untuk liang landak, lubang yang ada didalamnya ditutup dengan
tanah dan bata. Kemudian liang kubur ditimbun dengan tanah
sampai lebih sedikit dari tanah (sak kilan: jawa).
 Disunatkan memasang dua nisan (satu lurus diatas kepala dan yang
satunya lurus diatas kaki ).
 Juga disunatkan menabur bunga, memberi minyak wangi,
meletakkan kerikil serta memercikkan air di atas makam.

54
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

 Selanjutnya salah satu wakil dari fihak keluarga atau orang yang ahli
ibadah mentalqin mayit. Bagi yang mentalqin duduk dengan posisi
menghadap ketimur lurus dengan kepala mayat. Dan bagi
penta’ziah sebaiknya berdiri.
 Selesai pentalqinan pihak keluarga dan para penta‟ziah sebaiknya
tidak bergegas untuk pulang, akan tetapi tinggal dulu sebentar
untuk mendo’akan mayit agar dipermudah oleh Allah swt. untuk
menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar
dan Nakir.
 Setelah berdo’a secukupnya para penta’ziah sudah diperbolehkan
untuk pulang dengan segala cara.

55
‫‪PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar‬‬

‫‪BAB VII‬‬
‫‪SHALAT JENAZAH‬‬
‫‪A. Tatacara shalat Jenazah ditempat‬‬
‫فاَّي وةإ إللهإ ت ووعاَّولىَ‬ ‫ض اَل سك إ و‬ ‫ت فوسر و‬ ‫ت اَ وسرب وعو ت وك سب إوراَ ث‬ ‫ذاَاَل س و‬
‫ميِ ب إ‬ ‫صبلىَ ع وولىَ هو و‬ ‫‪ ِ.1‬اَ ق و‬
‫حوراَم إ‬ ‫‪ ِ.2‬ت وك سب إيِ سورة ق اَل إ س‬
‫‪ ِ.3‬سوُرة اَلفاَّتحة‬
‫حوراَم إ‬ ‫‪ ِ.4‬ت وك سب إيِ سورة ق اَل إ س‬
‫ستتيِ بد إوناَّ‬
‫ل و‬ ‫ىَ آ إ‬
‫مد ث ووع ولتت و‬ ‫ح ن‬‫م و‬‫سيِ بد إن واَّ ق‬
‫ىَ و‬ ‫عل و‬ ‫ل و‬ ‫ص ب‬ ‫م و‬ ‫‪ ِ.5‬صلوُاَت اَلنبيِ )واَلل نهق ن‬
‫مد ث(‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ق‬
‫حوراَم إ‬ ‫‪ ِ.6‬ت وك سب إيِ سورة ق اَل إ س‬
‫حح‬ ‫ح‬
‫ف ِلعصنهذ ِلواصجلعحل ِاصللنملة ِلمثَصثلواهذ‬‫‪ ِ.7‬دعاَّء ‪ِ . :‬لأللذهمم ِاصغفصرلذه ِلواصرلحصذه ِلولعافه ِلواصع ذ‬
‫إ‬ ‫حوراَم‬ ‫‪ ِ.8‬ت وك سب إيِ سورة ق اَل إ س‬
‫و‬
‫ك‬‫مإتتت و‬ ‫ح و‬ ‫فسر ل ووناَّ وول و ق‬
‫ه ب إور س‬ ‫فت إنناَّ ب وعسد وه ق وو اَغ س إ‬‫جوره ق وول و ت و س‬ ‫موناَّ أ س‬ ‫حرإ س‬ ‫م ل و تو س‬ ‫‪ ِ.9‬اَلل نهق ن‬
‫ن‬
‫ميِ س و‬
‫ح إ‬ ‫م اَلنراَ إ‬ ‫ح و‬ ‫وياَّ اَ وسر و‬
‫‪(Jika mayatnya wanita menggunakan dhomir (kata ganti) “Ha”, dua‬‬
‫)”‪orang“Huma”, lebih dua orang “Hum‬‬
‫)‪B. Tatacara shalat Jenazah tidak ditempat (ghoib‬‬
‫ض‬ ‫ب‪ /‬ساَلوغاَّئ إبوةإ اَ وسرب وتتعو ت وك سب إيِ ستتوراَ ث‬
‫ت فوتتسر و‬ ‫جوناَّوزةإ )‪(ِ.ِ.ِ.ِ.‬ساَلوغاَّئ إ إ‬
‫ىَ و‬
‫عل و‬
‫صإلىَ و‬ ‫اَ ق و‬
‫فاَّويةث للهإ تعاَّلىَ‬
‫ك و‬
‫‪Setelah rangkaian shalat jenazah dilakukan dengan tertib yang dilanjutkan‬‬
‫‪dengan bacaan tahlil, maka untuk mengakhirinya ditutup dengan bacaan‬‬
‫‪do‟a seperti dibawah ini :‬‬
‫‪C. Tawasul Do’a untuk Orang mati‬‬
‫‪Diawali dengan membaca shalawat atas Nabi dan hamdalah kemudian do'a‬‬
‫‪yang dibaca seperti pada do’a setelah takbir ketiga dan keempat ditambah‬‬
‫‪do‟a penutup, seperti contoh berikut :‬‬
‫م‬‫ستتل ن و‬ ‫ه ع ول ويِ سهإ وو و‬‫صنلىَ اَلل ق‬ ‫مد ث و‬ ‫ح ن‬‫م و‬ ‫فىَ ق‬ ‫صط و و‬ ‫م س‬ ‫يِ اَل س ق‬‫ضورةث اَلن نب إ ب‬
‫ح س‬ ‫‪ ِ.1‬إ إولىَ و‬
‫ة‪ِ.‬‬
‫ح ق‬ ‫ن‪ ِ.‬اَ ول س و‬
‫فاَّت إ و‬ ‫معإيِ س و‬ ‫ج و‬ ‫حب إهإ اَ و س‬ ‫ص س‬‫ووع وولىَ آل إهإ وو و‬
‫ة‪ِ.‬‬‫ح ق‬‫فاَّت إ و‬‫‪ ِ.2‬ثم إلىَ روح‪ ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.‬اَ ول س و‬
‫‪--------------------------------------------‬‬
‫متتدث واصللصمث ث ثذد‬
‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ستتيِ بد إوناَّ ق‬
‫ل و‬‫ىَ آ إ‬
‫عل و‬ ‫مد ث و و و‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫سيِ بد إن واَّ ق‬ ‫ىَ و‬ ‫عل و‬ ‫ص ب‬
‫ل و‬ ‫م و‬ ‫‪ .1‬واَلل نهق ن‬
‫ي‬ ‫لحلمحه ِر ب ح‬
‫ب ِالصلعالم ص ل‬‫ل‬

‫‪56‬‬
‫‪UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar‬‬

‫حح‬ ‫ح‬
‫ف ِلعصنهذ ِلواصجلعحل ِاصللنملة ِلمثَصثلواهذ‬
‫‪ .2‬لأللذهمم ِاصغفصرلذه ِلواصرلحصذه ِلولعافه ِلواصع ذ‬
‫و‬
‫فتتسر ل ون وتتاَّ وول وتت ق‬
‫ه‬ ‫فت إن نتتاَّ ب وعستتد وه ق وو اَغ س إ‬ ‫جتتوره ق وول و ت و س‬ ‫مونتتاَّ أ س‬‫حرإ س‬ ‫م ل و تو س‬ ‫‪ .3‬اَلل نقهتت ن‬
‫ن‬
‫ميِ س و‬
‫ح إ‬
‫م اَلنراَ إ‬ ‫ك ي واَّ اَ وسر و‬
‫ح و‬ ‫مت إ و‬
‫ح و‬
‫ب إور س‬
‫ب‬ ‫‪ِ . .4‬لأللهمم ِالنصثحزحل ِالمرصحثلة ِوالصمصغحفثرلة ِعلثىَ ِروح‪ ِ .3X.....‬وآَحخثر ِدصعثواهم ِالحن ِاصلمثذد ِ ح‬
‫ل ِلر ب‬ ‫لص‬ ‫ل ذ ل لذص‬ ‫ل ل ل ل ل‬ ‫ذ‬
‫ي‬ ‫ح‬
‫الصلعالم ص ل‬
‫‪Tatacara shalat mayat dengan berjama’ah‬‬

‫‪1. Komando Imam‬‬ ‫ة‬


‫معو ق‬ ‫صل وة ق اَل س و‬
‫جاَّ إ‬ ‫ه ‪ makmum menjawab‬واَل ن‬ ‫واَل ن‬
‫صل وة ق ل و إاَل و‬
‫اَ إل ن اَلل ق‬
‫ه‬
‫‪2. Imam niat terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan takbirotul ihrom‬‬
‫‪pertama‬‬
‫‪3. Makmum niat kemudian takbirotul ihrom‬‬
‫‪4. Membaca Fatihah bersama-sama‬‬
‫‪5. Saat takbir kedua. Ketiga dan keempat, imam takbir terlebih dahulu,‬‬
‫‪begitu pula pada saat salam.‬‬

‫‪57‬‬
‫‪PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar‬‬

‫‪BAB IX‬‬
‫‪TAHLIL‬‬
‫‪Sudah menjadi tradisi warga nahdhiyin setiap kali mengadakan upacara‬‬
‫‪baik setelah ada kematian atau sekedar mengingat para arwah yang telah‬‬
‫‪meninggalmdunia, selalu dibacakan kalimah thayyibah atau tahlil.‬‬
‫‪Sebenarnya tidak ada aturan yang baku untuk pembacaan tahlil, namun‬‬
‫‪yang lazim dilakukan dikalangan masyarakat, rata-rata hampir sama.‬‬
‫‪Karena kata tahil itu sendiri diambil dari kata hallala yuhallilu tahliilan yang‬‬
‫( ”‪maksudnya membaca kalimah “Laa Ilaha Illallah‬‬ ‫ه اَ إل ن اَلل ق‬
‫ه‬ ‫)ل و إاَل و‬
‫‪A. Pengiriman‬‬
‫م‬ ‫ستل ن و‬ ‫ه ِع ول وسيِتهإ ِوو و‬ ‫صتنلىَ ِاَللت ق‬ ‫متد ث ِ و‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫فىَ ِ ق‬ ‫صتط و و‬ ‫م س‬ ‫يِ ِاَل س ق‬ ‫ضتورةإ ِاَلن نإبت ب‬ ‫ح س‬ ‫‪ ِ.1‬إولىَ ِ و‬
‫حة(‬ ‫فاَّت إ و‬‫)اَ ول س و‬
‫ن ِوواَ سل ووسل إويِتتاَّءإ‬ ‫ستتل إيِ س و‬ ‫مسر و‬
‫و‬
‫ن ِاَ سلن سب إويِتتاَّإء ِوواَل س ق‬ ‫متت و‬ ‫وُاَن إهإ ِ إ‬ ‫ختت و‬ ‫ضتتورةإ ِإ إ س‬ ‫ح س‬ ‫م ِإولتتىَ ِ و‬ ‫‪ ِ.2‬قثتت ن‬
‫ن‬ ‫فيِ س و‬‫صتتن ب إ‬‫م و‬ ‫ماَّإء ِووساَل ق‬ ‫ن ِووساَلعقل و و‬ ‫حاَّب وةإ ِوواَلنتاَّب إعإيِ س و‬ ‫ص و‬ ‫ن ِوواَل ن‬ ‫حيِ س و‬ ‫صاَّل إ إ‬ ‫داَإء ِوواَل ن‬ ‫شه و و‬ ‫وواَل ل‬
‫قتتاَّد إرإ‬ ‫خ ِع وب ستتد إ ِساَل و‬ ‫شتتيِ س إ‬‫ستتبيِدوناَّ ِ و‬ ‫صتتاَّ ِ و‬ ‫صوُس ة‬ ‫خ ق‬ ‫ن ِ ق‬ ‫قنرب إيِ ستت و‬ ‫م و‬ ‫مل وئ إك وتتةإ ِساَل ق‬ ‫ميِ ستتإع ِساَل و‬ ‫ج إ‬ ‫وو و‬
‫حة(‬ ‫فاَّت إ و‬ ‫ه ِ)اَ ول س و‬‫ه ِع ون س ق‬ ‫يِ ِاَلل ق‬ ‫ض و‬ ‫جيِ سل وإنيِ ِور إ‬ ‫اَل و‬
‫و‬
‫ت‬ ‫ماَّ إ‬ ‫ستتل إ و‬ ‫م س‬ ‫ن ِوواَل س ق‬ ‫ميِ س و‬‫ستتل إ إ‬ ‫م س‬ ‫ن ِاَل س ق‬ ‫متت و‬ ‫ققبتتوُسرإ ِ إ‬ ‫ل ِساَل ق‬ ‫هتت إ‬ ‫مسيِتتإع ِأ س‬ ‫ج إ‬ ‫م ِإولتتىَ ِ و‬ ‫‪ ِ.3‬قثتت ن‬
‫موغاَّرإب إهوتتاَّ ِب وبرهوتتاَّ‬ ‫ض ِإل وتتىَ ِ و‬ ‫ق و ِاَل وسر إ‬
‫شتتاَّرإ إ س‬ ‫م و‬ ‫ن ِ و‬ ‫متت قس‬ ‫ت ِ إ‬ ‫موناَّ إ‬ ‫مؤُ س إ‬‫ن ِوواَل س ق‬ ‫من إيِ س و‬‫مؤُ س إ‬ ‫وواَل س ق‬
‫خوناَّ‬‫شتتاَّي إ و‬‫م و‬ ‫داَت إوناَّ ِوو و‬
‫جتت ن‬ ‫داَد ووناَّ ِوو و‬‫جتت و‬ ‫موهاَّت إن وتتاَّ ِووأ س‬ ‫صتتاَّ ِأب واَّوءن وتتاَّ ِووأ ن‬ ‫صوُس ة‬ ‫خ ق‬ ‫حرإهوتتاَّ ِ ق‬ ‫ووب و س‬
‫صتتاَّ ِ) ِ‪Nama‬‬ ‫صوُس ة‬ ‫خ ق‬ ‫ستتب وب إهإ ِوو ق‬ ‫معسن وتتاَّ ِهوهقن وتتاَّ ِب إ و‬ ‫جت و و‬ ‫ن ِاَ س‬ ‫م إ‬ ‫خوناَّ ِوول إ و‬ ‫شاَّي إ إ‬ ‫م و‬ ‫خ ِ و‬‫شاَّي إ و‬ ‫م و‬ ‫وو و‬
‫حة(‬ ‫فاَّت إ و‬‫‪) (arwah yang dikirimi hadiah tahlil‬اَ ول س و‬

‫‪B. Tahlil‬‬

‫حي ْم ِ‬ ‫ن الرر ِ‬ ‫حمْ ِ‬ ‫ه الرر ْ‬


‫و‬
‫سم ِ الل ِ‬ ‫‪ِ .1‬ب ْ‬
‫و‬
‫ن ِلتت ق‬
‫ه‬ ‫م ِي وك قتت س‬ ‫و‬ ‫و‬
‫م ِقيوُلتتد ِ* وولتت س‬ ‫و‬
‫م ِي ول إد س ِوول س‬ ‫و‬
‫مد ق ِل س‬ ‫ص و‬ ‫ه ِاَل ن‬ ‫ن‬
‫حد ه ِ* اَلل ق‬ ‫ه ِأ و‬ ‫ن‬
‫ل ِهقوُو ِاَلل ق‬ ‫قق س‬
‫و‬ ‫و‬
‫مد ق ِ‪3x‬‬ ‫ح س‬‫ه ِأك سب وسر ِوول إل زهإ ِساَل و‬ ‫ه ِواَلل ق‬
‫ه ِإ إنل ِاَلل ق‬ ‫حد ل و ِإإل و‬ ‫وُاَ ِأ و‬ ‫ف ة‬ ‫كق ق‬
‫ل و ِإله ِإنل ِاَلله ِواَلل و‬
‫مد ق‬ ‫ح س‬ ‫ه ِأك سب وسر ِوول إل زهإ ِساَل و‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫إ و إ‬
‫حي ْم ِ‬ ‫ن الرر ِ‬ ‫حمْ ِ‬ ‫ه الرر ْ‬ ‫سم ِ الل ِ‬
‫و‬
‫‪ِ .2‬ب ْ‬
‫ق ِإ إ و‬
‫ذاَ‬ ‫شتتبر ِ و‬‫متتن ِ و‬ ‫خلقو ِ* وو إ‬ ‫و‬ ‫ماَّ ِ و‬ ‫شبر ِ و‬ ‫من ِ و‬ ‫ق ِ* إ‬ ‫و‬ ‫س‬
‫ب ِاَل و‬ ‫عوُذ ق ِب إور ب‬ ‫ل ِأ ق‬ ‫قق س‬
‫ستت ث‬
‫غاَّ إ‬ ‫فل إ‬
‫ذاَ‬‫ستتد ث ِإ إ و‬
‫حاَّ إ‬ ‫شتتبر ِ و‬‫متتن ِ و‬
‫قتتد إ ِ* وو إ‬ ‫ت ِفإتتىَ ِاَل سعق و‬ ‫فتتتثاَّ إ‬ ‫شتتبر ِاَلن ن ن‬ ‫من ِ و‬ ‫ب * وو إ‬ ‫ووقو و‬
‫سد و ِ‪1x‬‬ ‫ح و‬ ‫و‬
‫‪58‬‬
‫‪UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar‬‬

‫ل و ِإله ِإنل ِاَلله ِواَلل و‬


‫مد ق‬ ‫ح س‬ ‫ه ِأك سب وسر ِوول إل زهإ ِساَل و‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫إ و إ‬
‫حي ْم ِ‬ ‫ن الرر ِ‬ ‫حمْ ِ‬ ‫ه الرر ْ‬ ‫سم ِ الل ِ‬
‫و‬
‫‪ِ .3‬ب ْ‬
‫ن ِ و‬ ‫س ِ* إ‬ ‫و‬ ‫قق س‬
‫شتبر‬ ‫م س‬ ‫س ِ* إ إلتهإ ِاَلننتاَّ إ‬ ‫ك ِاَلننتاَّ إ‬ ‫مإلت إ‬ ‫س ِ* و‬ ‫ب ِاَلننتاَّ إ‬ ‫عوُذ ق ِب إور ب‬ ‫ل ِأ ق‬
‫ن‬ ‫متت و‬ ‫س ِ* إ‬ ‫دورإ ِاَلن نتتاَّ إ‬ ‫صتت ق‬ ‫س ِفإتتيِ ِ ق‬ ‫سوُإ ق‬ ‫ذيِ ِي قوُو س‬ ‫س ِ* اَل ن إ‬ ‫خنناَّ إ‬ ‫س ِاَل س و‬ ‫وُاَ إ‬ ‫س و‬ ‫اَل سوُو س‬
‫س ِ‪1x‬‬ ‫جن نةإ ِوواَلنناَّ إ‬ ‫اَل س إ‬
‫ل و ِإله ِإنل ِاَلله ِواَلل و‬
‫مد ق‬ ‫ح س‬ ‫ه ِأك سب وسر ِوول إل زهإ ِساَل و‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫إ و إ‬
‫ر‬
‫حيم ِ‬ ‫ن الرر ِ‬ ‫مْ ِ‬ ‫ح مَ‬ ‫ه الرر ْ‬ ‫سم ِ الل ِ‬ ‫‪ .4‬ب ِ ْ‬
‫ن ِ*‬ ‫ك ِي ووُسم إ ِاَل ب‬ ‫حيِم إ ِ* و‬ ‫ن ِاَلنر إ‬ ‫ن ِ* اَلنر س‬ ‫و‬
‫ب ِاَلوعاَّل إ‬ ‫س‬ ‫مد ق ِل إلهإ ِور ب‬ ‫ن‬ ‫اَل س و‬
‫دي إ‬ ‫ماَّل إ إ‬ ‫م إ‬ ‫ح هو‬ ‫ميِ و‬ ‫ح س‬
‫ط‬ ‫صتتوراَ و‬ ‫م ِ* إ‬ ‫قيِ و‬ ‫ستتت و إ‬ ‫م س‬ ‫ط ِاَل س ق‬ ‫صتتوراَ و‬ ‫ن ِ* اَهسد إوناَّ ِاَل ب‬ ‫ست وإعيِ ق‬ ‫ك ِن و س‬ ‫ك ِن وعسب قد ق ِووإ إنياَّ و‬ ‫إ إنياَّ و‬
‫اَل نذي و‬
‫ن‬
‫ميِ س‬ ‫ضاَّبليِن‪ ِ.‬أ إ‬ ‫م ِووول ِاَل ن‬ ‫ب ِع ول ويِ سهإ س‬ ‫ضوُ إ‬ ‫مغس ق‬ ‫م ِغ ويِ سرإ ِاَل س و‬ ‫ت ِع ول ويِ سهإ س‬ ‫م و‬ ‫ن ِأن سعو س‬ ‫إ و‬
‫حي ْم ِ‪ِ.‬‬ ‫ن الرر ِ‬ ‫حمْ ِ‬ ‫ه الرر ْ‬ ‫سم ِ لل ِ‬ ‫‪ .5‬ب ِ ْ‬
‫ن‬ ‫من قتتوُس و‬ ‫ن ِي قؤُ س إ‬ ‫ن‪ ِ.‬اَ ول نتتذ إي س و‬ ‫قيِ ستت و‬ ‫مت ن إ‬ ‫دىَ ِل إل س ق‬ ‫ب ِفإيِ ستتهإ ِهقتت ة‬ ‫ب ِل ووري ستت و‬ ‫ك ِساَلك إت وتتاَّ ق‬ ‫اَلم‪ ِ.‬ذل إتت و‬
‫ن‬ ‫من قوُس و‬ ‫ن ِي قؤُ س إ‬ ‫ن‪ ِ.‬وواَل نذ إي س و‬ ‫قوُس و‬ ‫ف ق‬ ‫م ِي قن س إ‬ ‫ماَّ ِوروزقسوناَّهق س‬ ‫م ن‬ ‫صل وة و ِوو إ‬ ‫ن ِاَل ن‬ ‫موُس و‬ ‫قيِ س ق‬ ‫ب ِووي ق إ‬ ‫إباَّل سغويِ س إ‬
‫ك‬ ‫ن‪ ِ.‬قاَولإئتت و‬ ‫م ِي قوُسقإقنتتوُس و‬ ‫خورةإ ِهق س‬ ‫ك ِووإباَّسل إ‬ ‫ن ِقوب سل إ و‬ ‫م س‬ ‫ل ِ إ‬ ‫ماَّ ِأ قن سزإ و‬ ‫ك ِوو و‬ ‫ل ِإ إل ويِ س و‬ ‫ماَّ ِأ قن سزإ و‬ ‫بإ و‬
‫حتتد ه‬ ‫ه ِوواَ إ‬ ‫م ِإ إلتت ق‬ ‫ن‪ ِ.‬ووإإلهقك قتت س‬ ‫حتتوُس و‬ ‫فل إ ق‬ ‫م س‬ ‫م ِاَل س ق‬ ‫ك ِهق ق‬ ‫م ِووقاَولئ إ و‬ ‫ن ِورب بهإ س‬ ‫م س‬ ‫دىَ ِ إ‬ ‫ع وولىَ ِهق ة‬
‫م‬ ‫قيِ لتتوُس ق‬ ‫يِ ِاَل س و‬ ‫حتت ل‬ ‫ه ِاَ إل ن ِهقتتوُو ِساَل و‬ ‫ه ِل و ِإ إل وتت و‬ ‫م ِاَللتت ق‬ ‫حيِ ستت ق‬ ‫ن ِاَلنر إ‬ ‫حمتت ق‬ ‫ه ِإ إل ن ِهقوُو ِاَلنر س‬ ‫ل وإإل س و‬
‫س و‬
‫ن‬ ‫متت س‬ ‫ض ِ و‬ ‫متتاَّإفىَ ِاَلسر إ‬ ‫ت ِوو و‬ ‫ماَّوواَ إ‬ ‫ستت و‬ ‫متتاَّإفىَ ِاَل ن‬ ‫ه ِ و‬ ‫م‪ ِ.‬ل وتت ق‬ ‫ة ِوول ون ووُس ه‬ ‫سن و ه‬ ‫ذه ِ إ‬ ‫خ ق‬ ‫ل وت وأ ق‬
‫خل س و‬ ‫و‬
‫م‬ ‫فهقتت س‬ ‫متتاَّ ِ و‬ ‫م ِوو و‬ ‫ن ِأي ستتد إي سهإ س‬ ‫متتاَّب ويِ س و‬ ‫م ِ و‬ ‫عن ستتد وه ق ِإ إل ن ِب إتتإ إذ سن إهإ ِي وعسل وتت ق‬ ‫فعق ِ إ‬ ‫شتت و‬ ‫ذىَ ِي و س‬ ‫ذاَل ن إ‬ ‫و‬
‫ه‬‫ستتيِ ل ق‬ ‫ستتعو ِك قسر إ‬ ‫شتتاَّوء ِوو إ‬ ‫متتاَّ ِ و‬ ‫متتهإ ِإ إل ن ِب إ و‬ ‫عل س إ‬ ‫ن ِ إ‬ ‫متت س‬ ‫يِثء ِ إ‬ ‫شتت س‬ ‫ن ِب إ و‬ ‫طتتوُس و‬ ‫حيِ س ق‬ ‫وول وي ق إ‬
‫م‪ ِ.‬ل إزلتتهإ‬ ‫يِ ِاَل سعوظ إسيِتت ق‬ ‫ل‬ ‫ماَّ ِووهقوُو ِاَل سعول إ‬ ‫فظ قهق و‬ ‫ح س‬ ‫ض ِوول و ِويؤُد قه ق ِ إ‬ ‫إ‬ ‫ت ِوواَ سل وسر‬ ‫ماَّوواَ إ‬ ‫س و‬ ‫اَل ن‬
‫فستتك قم ِأوو‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫س‬
‫س س‬ ‫متتاَّإفىَ ِأن س ق إ‬ ‫ن ِت قب ستتد قسواَ ِ و‬ ‫ض ِووإ إ س‬ ‫ماَّ ِفتتيِ ِاَلسر إ‬ ‫ت ِوو و‬ ‫ماَّوواَ إ‬ ‫س و‬ ‫ماَّإفىَ ِاَل ن‬ ‫و‬
‫شتتاَّقء‪ِ.‬‬ ‫ن ِي و و‬ ‫متت س‬ ‫ب ِ و‬ ‫شتتاَّقء ِووي قعوتتذ ب ق‬ ‫ن ِي و و‬ ‫متت س‬ ‫فقر ِل إ و‬ ‫و‬
‫م ِب إهإ ِاَللهإ ِفيِ قغس إ‬ ‫سب سك س‬ ‫ق‬ ‫حاَّ إ‬ ‫فوُسه ق ِي ق و‬ ‫خ ق‬ ‫تق س‬
‫و‬ ‫ق‬ ‫ه ِع ولىَ ِك ق ب‬ ‫و‬
‫ن ِورنبتتهإ‬ ‫م س‬ ‫ل ِاَ إليِ سهإ ِ إ‬ ‫ماَّ ِأن سزإ و‬ ‫ل ِب إ و‬ ‫سوُس ق‬ ‫ن ِاَلنر ق‬ ‫م و‬ ‫يِثء ِقود إي سهر‪ ِ.‬اَ و‬ ‫ش س‬ ‫ل ِ و‬ ‫وواَلل ق‬
‫ن‬ ‫فتتبرقق ِب ويِ ستت و‬ ‫ستتل إهإ ِل ون ق و‬ ‫مل وئ إك وت إهإ ِووك قت قب إهإ ِووقر ق‬ ‫ن ِب إاَّللهإ ِوو و‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل ِاَ و‬ ‫ن‪ ِ.‬ك ق ل‬ ‫من قوُس و‬ ‫مؤُ س إ‬ ‫وواَل س ق‬
‫ك‬ ‫ك ِورب نن وتتاَّ ِووإ إل ويِ ستت و‬ ‫فوراَن وتت و‬ ‫معسوناَّ ِووأ وط وعسن وتتاَّ ِغ ق س‬ ‫ستت إ‬ ‫وُاَ ِ و‬ ‫ستتل إهإ ِووقوتتاَّل ق س‬ ‫ن ِقر ق‬ ‫متت س‬ ‫حتتد ث ِ إ‬ ‫أ و‬
‫و‬
‫ت ِووع ول ويِ سوهتتاَّ‬ ‫ستتب و س‬ ‫ماَّك و و‬ ‫ستتعووهاَّ ِل ووهتتاَّ ِ و‬ ‫ستتاَّ ِإ إل ن ِوق س‬ ‫ف ة‬ ‫ف ِن و س‬ ‫صتتيِ سقر‪ ِ.‬ل وي قك وبلتت ق‬ ‫م إ‬ ‫اَل س و‬
‫ل‬ ‫متت س‬ ‫ح إ‬ ‫خط وعسن وتتاَّ ِورب نن وتتاَّ ِوول و ِت و س‬ ‫ن ِأ ووس ِأ و س‬ ‫ستتيِ س و‬ ‫ن ِن و إ‬ ‫ختتذ سن واَّ ِإ إ س‬ ‫ؤُاَ إ‬ ‫ت ِورب نوناَّ ِل وت ق و‬ ‫سب و س‬ ‫ماَّاَك ست و و‬ ‫و‬
‫ملن وتتاَّ‬ ‫س‬ ‫ح ب‬ ‫و‬
‫ن ِقب سل إن وتتاَّ ِورب نن وتتاَّ ِوول ِت ق و‬ ‫و‬ ‫متت س‬ ‫ن ِ إ‬ ‫ن‬
‫ه ِع ولتتىَ ِاَلتتذ إي س و‬ ‫و‬ ‫ملت وتت ق‬ ‫س‬ ‫ح و‬ ‫متتاَّ ِ و‬ ‫و‬
‫صةراَ ِك و‬ ‫ع وليِ سوناَّ ِإ إ س‬ ‫و‬
‫ة ِلوناَّ ِب إهإ‬ ‫و‬ ‫طاَّقو و‬ ‫ماَّل و و‬ ‫و‬
‫و‬ ‫و‬ ‫و‬
‫صتتسرن واَّ ِع ولتتىَ‬ ‫موُسل ووناَّ ِوفاَّن س ق‬ ‫ت ِ و‬ ‫موناَّ ِ)‪ (x 7‬أن س و‬ ‫ح س‬ ‫فسر ِلوناَّ ِوواَسر و‬ ‫ف ِع ونناَّ ِوواَغ س إ‬ ‫‪ .6‬وواَع س ق‬
‫م ِاَلنراَ إ‬ ‫و‬ ‫مت إ و‬ ‫قوُسم إ ِاَل س و‬ ‫اَل س و‬
‫ن‪ً،‬‬ ‫ميِ س و‬ ‫ح إ‬ ‫ح و‬ ‫ك ِي واَّ ِأسر و‬ ‫ح و‬ ‫ن‪ ِ.‬ب إور س‬ ‫كاَّفإرإي س و‬
‫‪59‬‬
‫‪PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar‬‬

‫ن ِ)‪(x 7‬‬ ‫م ِاَلنراَ إ‬ ‫و‬


‫ميِ س و‬ ‫ح إ‬ ‫ح و‬ ‫موناَّ ِوياَّأسر و‬ ‫ح س‬ ‫‪ِ .7‬إ إسر و‬
‫متتاَّ‬ ‫د‪ ِ.‬إ إن ن و‬ ‫جيِ ستت ه‬ ‫م إ‬ ‫ميِ ستتد ه ِ و‬ ‫ح إ‬ ‫ه ِ و‬ ‫ت ِإ إن نتت ق‬ ‫ل ِاَل سب ويِ ستت إ‬ ‫م ِأ وهستت و‬ ‫ه ِع ول ويِ سك ق س‬ ‫كاَّت ق ق‬ ‫ة ِاَللهإ ِووب وور و‬ ‫م ق‬ ‫ح و‬ ‫‪ .8‬ووور س‬
‫م ِت وط سهإيِ ستتةراَ‪ِ.‬‬ ‫ت ِووي قط وهبورك قتت س‬ ‫ل ِاَل سب ويِ ستت إ‬ ‫س ِأ وهس و‬ ‫ج و‬ ‫م ِاَلبر س‬ ‫ب ِع ون سك ق ق‬ ‫ه ِل إيِ قذ سه إ و‬ ‫ي قرإي سد ق ِاَلل ق‬
‫و‬
‫وُاَ‬ ‫صتتل ل س‬ ‫وُاَ ِ و‬ ‫من قتت س‬ ‫ن ِأ و‬ ‫ن ِع وولىَ ِاَلن نإبيِ ِي وتتاَّ ِأي لهوتتاَّ ِاَل نتتذ إي س و‬ ‫صل لوُس و‬ ‫ه ِي ق و‬ ‫مل وئ إك وت و ق‬ ‫ه ِوو و‬ ‫ن ِاَلل و‬ ‫إإ ن‬
‫ماَّ‪ِ.‬‬ ‫سل إيِ س و‬ ‫وُاَ ِت و س‬ ‫م س‬ ‫سل ب ق‬ ‫ع ول ويِ سهإ ِوو و‬
‫و‬ ‫‪ .9‬وألل زهم ِص ب و‬
‫دىَ‬ ‫ك ِن قتتوُسرإ ِاَل سهقتت و‬ ‫خل قوُسوقاَّت إتت و‬ ‫م س‬ ‫ستتعود إ ِ و‬ ‫صتتل وةإ ِع ول وتتىَ ِأ س‬ ‫ل ِاَل ن‬ ‫ضتت و‬ ‫ل ِأفس و‬ ‫ق ن و‬
‫و‬
‫ك‬ ‫ماَّت إتت و‬ ‫معسل قوُس و‬ ‫د‪ ِ.‬عوتتد ود و ِ و‬ ‫متت س‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ستتيِ بد إن واَّ ِ ق‬ ‫ل ِ و‬ ‫مد ث ِووع وولىَ ِأ إ‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫لناَّ و ِ ق‬ ‫موُس و‬ ‫سيِ بد إوناَّ ِوو و‬ ‫و‬
‫كتترإكو‬ ‫ن ِذ إ س‬ ‫عتت س‬ ‫ل ِ و‬ ‫فتت و‬ ‫ن‪ ِ.‬ووغو و‬ ‫ذاَك إقروس و‬ ‫و‬
‫متتاَّ ِذ وكتتورك ِاَلتت ن‬ ‫و‬ ‫ن‬
‫ماَّإتتتك ِكل و‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫و‬
‫داَد و ِكل إ و‬ ‫متت و‬ ‫وو إ‬
‫ن‪ِ.‬‬ ‫اَل سوغاَّفإل قوُس و‬
‫خل قوُسوقاَّت إتت و‬ ‫و‬ ‫‪ .10‬وألل زهم ِصتت ب و‬
‫س‬ ‫م إ‬ ‫شتت س‬ ‫ك ِ و‬ ‫م س‬ ‫ستتعود إ ِ و‬ ‫صتتل وةإ ِع ول وتتىَ ِأ س‬ ‫ل ِاَل ن‬ ‫ضتت و‬ ‫ل ِأفس و‬ ‫ق ن و‬
‫و‬
‫عتتد ود و‬ ‫مد س و‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ستتيِ بد إوناَّ ِ ق‬ ‫ل ِ و‬ ‫متتد ث ِووع وولتتىَ ِأ إ‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫لنتتاَّ و ِ ق‬ ‫موُس و‬ ‫ستتيِ بد إن واَّ ِوو و‬ ‫حىَ ِ و‬ ‫ضتت و‬ ‫اَل ل‬
‫ن‬ ‫عت س‬ ‫ل ِ و‬ ‫فت و‬ ‫ن‪ ِ.‬ووغو و‬ ‫ذاَك إقروس و‬ ‫ك ِاَلت ن‬ ‫كتور و‬ ‫متاَّ ِذ و و‬ ‫ك ِك قل ن و‬ ‫ماَّإتت و‬ ‫داَد و ِك ول إ و‬ ‫مت و‬ ‫ك ِوو إ‬ ‫ماَّت إ و‬ ‫معسل قوُس و‬ ‫و‬
‫ن‬ ‫ق‬
‫ذ إكرإك ِاَلوغاَّفإلوُس و‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫س‬
‫خل قوُسوقاَّت إ و‬ ‫و‬ ‫‪ .11‬وألل زهم ِص ب و‬
‫جىَ‬ ‫ك ِوبتتد سرإ ِاَلتتد ل و‬ ‫م س‬ ‫سعود إ ِ و‬ ‫صل وةإ ِع وولىَ ِأ س‬ ‫ل ِاَل ن‬ ‫ض و‬ ‫ل ِأفس و‬ ‫ق ن و‬
‫و‬
‫ك‬ ‫ماَّت إتت و‬ ‫معسل قوُس و‬ ‫د‪ ِ.‬عوتتد ود و ِ و‬ ‫متت س‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ستتيِ بد إن واَّ ِ ق‬ ‫ل ِ و‬ ‫مد ث ِووع وولىَ ِأ إ‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫لناَّ و ِ ق‬ ‫موُس و‬ ‫سيِ بد إوناَّ ِوو و‬ ‫و‬
‫كتترإكو‬ ‫ن ِذ إ س‬ ‫عتت س‬ ‫ل ِ و‬ ‫فتت و‬ ‫ن‪ ِ.‬ووغو و‬ ‫ذاَك إقروس و‬ ‫و‬
‫متتاَّ ِذ وكتتورك ِاَلتت ن‬ ‫و‬ ‫ن‬
‫ماَّإتتتك ِكل و‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫و‬
‫داَد و ِكل إ و‬ ‫متت و‬ ‫وو إ‬
‫ن‪ِ.‬‬ ‫اَل سوغاَّفإل قوُس و‬
‫و‬
‫ل ِاَللتتهإ‬ ‫ستتوُس إ‬ ‫ب ِور ق‬ ‫حاَّ إ‬ ‫صتت و‬ ‫ستتاَّد وت إوناَّ ِأ س‬ ‫ن ِ و‬ ‫ه ِت ووعاَّولىَ ِعوتت س‬ ‫يِ ِاَلل ق‬ ‫ض و‬ ‫م ِووور إ‬ ‫سل ب س‬ ‫‪ .12‬وو و‬
‫و‬
‫صتتيِ سقر‪ِ.‬‬ ‫م ِاَلن ن إ‬ ‫متتوُسولىَ ِوون إعستت و‬ ‫م ِاَل س و‬ ‫ل ِن إعس و‬ ‫م ِاَل سوُوك إيِ س ق‬ ‫سب قوناَّ ِاَلله ِوون إعس و‬ ‫ح س‬ ‫ن‪ ِ.‬وو و‬ ‫معإيِ س و‬ ‫ج و‬ ‫أ س‬
‫ل ِوول وققوُنة و ِإ إل ن ِإباَّللهإ ِاَل سعول إ ب س‬ ‫وول و و‬
‫يِ ِاَلعوظ إيِ سم إ‬ ‫حوُس و‬
‫ه ِاَل سعوظ إسيِم ِ)‪(x 7‬‬ ‫و‬
‫فقر ِاَلل و‬ ‫ست وغس إ‬ ‫‪ .13‬أ س‬
‫ه ِإ إل ن‬ ‫ل ِاَلذ بك سر ِوفاَّع سل و و‬ ‫و‬
‫جتتوُسد ه ِل وإ إلتت و‬ ‫موُس ق‬ ‫يِ ِ و‬ ‫حتت ل‬ ‫ه ِ و‬ ‫ه ِإ إل ن ِاَللتت ق‬ ‫ه ِل وإ إلتت و‬ ‫م ِأن ن ق‬ ‫س‬ ‫إ‬ ‫ض ق‬ ‫‪ .14‬أفس و‬
‫ق‪,‬‬ ‫يِ ِوباَّ ث‬ ‫ح ل‬ ‫ه ِ و‬ ‫ه ِإ إل ن ِاَلل ق‬ ‫معسب قوُسد ه ِل وإإل و‬ ‫يِ ِ و‬ ‫ح ل‬ ‫ه ِ و‬ ‫اَلل ق‬
‫ه ِ)‪(x 7/11/33‬‬ ‫ه ِإ إل ن ِاَلل ق‬ ‫‪ .15‬ل وإإل و‬
‫ه ِإ إل ن ِاَلل ق‬
‫ه‬ ‫ه ِل وإإل و‬ ‫ه ِإ إل ن ِاَلل ق‬ ‫‪ .16‬ل وإإل و‬
‫ل ِاَلله‬ ‫سوُس ق‬ ‫مد ه ِور ق‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ه ِ ق‬ ‫ه ِإ إل ن ِاَلل ق‬ ‫‪ .17‬ل وإإل و‬
‫و‬ ‫و‬
‫م ِ)‪(2x‬‬ ‫سل ب س‬ ‫ل ِع ول ويِ سهإ ِوو و‬ ‫ص ب‬ ‫م ِ و‬ ‫مد س ِألل زهق ن‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ل ِع وولىَ ِ ق‬ ‫ص ب‬ ‫م ِ و‬ ‫‪ .18‬ألل زهق ن‬
‫و‬
‫م‬ ‫سل ب س‬ ‫ل ِع ول ويِ سهإ ِوو و‬ ‫ص ب‬ ‫ب ِ و‬ ‫مد س ِي واَّور ب‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ل ِع وولىَ ِ ق‬ ‫ص ب‬ ‫م ِ و‬ ‫‪ .19‬ألل زهق ن‬

‫‪60‬‬
‫‪UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar‬‬

‫ن ِاَللهإ ِاَل سعوظ إيِ سم إ ِ‪x 33‬‬ ‫حاَّ و‬ ‫سب س و‬‫مد إهإ ِ ق‬ ‫ح س‬‫ن ِاَلله ِووب إ و‬ ‫حاَّ و‬‫سب س و‬
‫‪ .20‬ق‬
‫و‬
‫سل ب س‬
‫م‬ ‫حب إهإ ِوو و‬ ‫مد س ِووع وولىَ ِاَل إهإ ِوو و‬
‫ص س‬ ‫ح ن‬
‫م و‬ ‫سيِ بد إوناَّ ِ ق‬‫ك ِ و‬ ‫حب إيِ سب إ و‬ ‫ل ِع وولىَ ِ و‬‫ص ب‬‫م ِ و‬ ‫‪ .21‬ألل زهق ن‬
‫و‬
‫حب إهإ‬‫صتت س‬‫متتد س ِووع ول وتتىَ ِاَل إتتهإ ِوو و‬‫ح ن‬‫م و‬‫ستتيِ بد إوناَّ ِ ق‬‫ك ِ و‬ ‫حب إيِ سب إتت و‬‫ل ِع ول وتتىَ ِ و‬ ‫صتت ب‬ ‫م ِ و‬ ‫‪ .22‬ألل زهق ن‬
‫سل ب س‬
‫م‬ ‫ك ِوو و‬ ‫وووباَّرإ س‬
‫و‬
‫حب إهإ‬ ‫صتت س‬‫متتد س ِووع ول وتتىَ ِاَل إتتهإ ِوو و‬‫ح ن‬‫م و‬‫ستتيِ بد إوناَّ ِ ق‬‫ك ِ و‬ ‫حب إيِ سب إتت و‬‫ل ِع ول وتتىَ ِ و‬ ‫صتت ب‬ ‫م ِ و‬ ‫‪ .23‬ألل زهق ن‬
‫ن‪) ِ.‬اَ ول س و‬ ‫ك ِوسل ب و‬
‫حة(‬ ‫فاَّت إ و‬ ‫معإيِ س و‬ ‫م ِأ س‬
‫ج و‬ ‫وووباَّرإ س و و س‬
‫‪C. Doa‬‬
‫ن ِاَلنر إ‬ ‫شتيِ س و‬ ‫و‬
‫م‪ِ.‬‬ ‫حيِ ستت إ‬ ‫مت إ‬ ‫ح و‬ ‫ستتم إ ِاَللتهإ ِاَلنر س‬ ‫م‪ ِ.‬ب إ س‬ ‫جسيِت إ‬ ‫ن ِاَلنر إ‬ ‫طاَّ إ‬ ‫ن ِاَل ن‬ ‫مت و‬ ‫أع قوُسذ ق ِب إاَّللهإ ِ إ‬
‫داَ‬ ‫متت ة‬ ‫ح س‬ ‫ن‪ ِ ً،‬و‬ ‫ميِ س و‬ ‫ع إ‬ ‫متتد و ِاَلن نتتاَّ إ‬ ‫ح س‬ ‫ن ِ و‬ ‫شتتاَّك إرإي س و‬ ‫متتد ِاَل ن‬ ‫ح س‬ ‫ن‪ ِ.‬و‬ ‫ميِ س و‬ ‫ب ِاَل سوعاَّل و إ‬ ‫مد ق ِل إل نهإ ِور ب‬ ‫ح س‬ ‫اَ ول س و‬
‫ل‬ ‫جول إ‬ ‫يِ ِل إ و‬ ‫متتاَّ ِي ون سب وغإتت س‬ ‫متتد ق ِك و و‬ ‫ح س‬ ‫ك ِاَل س و‬ ‫ه‪ ِ.‬ي واَّ ِورب نن وتتاَّ ِل وتت و‬ ‫مزإي سد و ق‬ ‫ئ ِ و‬ ‫كاَّفإ ق‬ ‫ه ِووي ق و‬ ‫م ق‬ ‫يِ ِن إعو و‬ ‫وُاَفإ س‬ ‫يق و‬
‫ك‪ِ.‬‬ ‫طاَّن إ و‬ ‫سل س و‬ ‫ك ِووع وظ إيِ سم إ ِ ق‬ ‫جه إ و‬ ‫وو س‬
‫م‬ ‫ستتل ب س‬ ‫ل ِوو و‬ ‫صتت ب‬ ‫ن‪ ِ.‬وو و‬ ‫متتد ث ِفإتتىَ ِاَ سل وونل إيِ ستت و‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ستتيِ بد إن واَّ ِ ق‬ ‫م ِع وولىَ ِ و‬ ‫سل ب س‬ ‫ل ِوو و‬ ‫ص ب‬ ‫م ِ و‬ ‫اَللهق ن‬
‫متتد ث‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ستتيِ بد إن واَّ ِ ق‬ ‫م ِع ول وتتىَ ِ و‬ ‫سل ب س‬ ‫ل ِوو و‬ ‫ص ب‬ ‫ن‪ ِ.‬وو و‬ ‫خرإي س و‬ ‫مد ث ِإفىَ ِساَل إ‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫سيِ بد إوناَّ ِ ق‬ ‫ع وولىَ ِ و‬
‫متتد ث ِفإتتىَ ِاَسلمل وإء‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ستتيِ بد إن واَّ ِ ق‬ ‫م ِع ول وتتىَ ِ و‬ ‫ستتل ب س‬ ‫ل ِوو و‬ ‫ص ب‬ ‫ن‪ ِ.‬وو و‬ ‫حيِ س ث‬ ‫ت ِوو إ‬ ‫ل ِووقس ث‬ ‫يِ ِك ق ب‬ ‫فإ س‬
‫و‬ ‫س و‬
‫س‬
‫ن‪ِ.‬‬ ‫اَل وع سلىَ ِاَ إلىَ ِويوُسم إ ِاَلد بي س إ‬
‫متتاَّ‬ ‫ن ِاَل سعوظ إيِ ستتم إ ِوو و‬ ‫قتتسرآ إ‬ ‫ن ِاَل س ق‬ ‫متت و‬ ‫متتاَّ ِقوورأن وتتاَّه ق ِ إ‬ ‫ل ِ و‬ ‫قب نتت س‬ ‫ل ِووت و و‬ ‫ص س‬ ‫ل ِوواَ ووس إ‬ ‫جعو س‬ ‫م ِاَ س‬ ‫واَللهق ن‬
‫ه ِع ول ويِ ستتهإ‬ ‫صتتنلىَ ِاَللتت ق‬ ‫مد ث ِ و‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫يِ ِ ق‬‫صل نيِ سوناَّه ق ِع وولىَ ِاَلن نب إ ب‬ ‫ماَّ ِ و‬ ‫حوناَّه ِوو و‬ ‫سب ن س‬ ‫ماَّ ِ و‬ ‫هونللناَّه ق ِوو و‬
‫ة‬ ‫قب نل وتت ة‬ ‫مت و و‬ ‫ة ِ ق‬ ‫صتتد وقو ة‬ ‫ة ِوو و‬ ‫مل و ة‬ ‫شتتاَّ إ‬ ‫ة ِ و‬ ‫ة ِونوبربك وتت ة‬ ‫ة ِن ناَّزإل وتت ة‬ ‫م ة‬ ‫ح و‬ ‫ة ِونور س‬ ‫صل و ة‬ ‫ة ِنواَ إ‬ ‫م ِهود إي ن ة‬ ‫سل ن و‬ ‫وو و‬
‫فيِ سعإوناَّ ِووققنرةإ ِأع سيِ قن إونتتاَّ‬ ‫ش إ‬ ‫حب إيِ سب إوناَّ ِوو و‬ ‫سيِ بد إن واَّ ِوو و‬ ‫ضورةإ ِ و‬ ‫ح س‬ ‫ديهإ ِاَ إولىَ ِ و‬ ‫ك ِوون قهس إ‬ ‫ذاَل إ و‬ ‫م ِ و‬ ‫قد ب ه‬ ‫نق و‬
‫ن ِاَ سلن سب إويِاَّإء‬ ‫و‬
‫م و‬ ‫وُاَن إهإ ِ إ‬ ‫خ و‬ ‫ميِ سإع ِإ إ س‬ ‫ج إ‬ ‫م ِووإ إولىَ ِ و‬ ‫سل ن و‬ ‫ه ِع ول ويِ سهإ ِوو و‬ ‫صنلىَ ِاَلل ق‬ ‫مد ث ِ و‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫موُسل ون واَّ ِ ق‬ ‫وو و‬
‫ن‬ ‫حاَّب وةإ ِوواَلت نتتاَّب إعإيِ س و‬ ‫صتت و‬ ‫ن ِوواَل ن‬ ‫حيِ س و‬ ‫صتتاَّل إ إ‬ ‫داَإء ِوواَل ن‬ ‫شه و و‬ ‫ن‪ِ ً،‬وواَ سل ووسل إويِاَّإء ِوواَل ل‬ ‫مسرسل إيِ س و‬ ‫وواَل س ق‬
‫يِ‬ ‫ن ِإفتت س‬ ‫هتتد إي س و‬ ‫جاَّ إ‬ ‫م و‬ ‫ميِ سإع ِاَل س ق‬ ‫ج إ‬ ‫ن ِوو و‬ ‫صيِ س و‬ ‫خل و إ‬ ‫م س‬ ‫ن ِاَل س ق‬ ‫فيِ س و‬ ‫صن ب إ‬ ‫م و‬ ‫ن ِوواَل س ق‬ ‫مل إيِ س و‬ ‫ماَّ إإء ِاَل سوعاَّ إ‬ ‫وواَل سعقل و و‬
‫ستتيِ بد إن واَّ‬ ‫صتتاَّ ِاَ إل وتتىَ ِ و‬ ‫صوُس ة‬ ‫خ ق‬ ‫ن ِ ق‬ ‫قنرب إيِ س و‬ ‫م و‬ ‫مل وئ إك وةإ ِاَل س ق‬ ‫ن ِوواَل س و‬ ‫ميِ س و‬ ‫ب ِاَل سوعاَّل و إ‬ ‫ل ِاَللهإ ِور ب‬ ‫سب إيِ س إ‬ ‫و‬
‫ح ِ…………‪ِ.ِ.‬‬ ‫ضورةإ ِقروس إ‬ ‫ح س‬ ‫صاَّ ِاَ إولىَ ِ و‬ ‫صوُس ة‬ ‫خ ق‬ ‫جيِ سل وإنيِ ِوو ق‬ ‫قاَّد إرإ ِاَل س و‬ ‫خ ِع وب سد إ ِاَل س و‬ ‫شيِ س إ‬ ‫اَل ن‬
‫و‬
‫ن‬ ‫من إيِ س و‬ ‫متتؤُ س إ‬ ‫ت ِوواَل س ق‬ ‫ماَّ إ‬ ‫ستتل إ و‬ ‫م س‬ ‫ن ِوواَل س ق‬ ‫ميِ س و‬ ‫ستتل إ إ‬ ‫م س‬ ‫ن ِاَل س ق‬ ‫م و‬ ‫قب قوُسرإ ِ إ‬ ‫ل ِاَل س ق‬ ‫ميِ سإع ِأهس إ‬ ‫ج إ‬ ‫م ِإولىَ ِ و‬ ‫ثق ن‬
‫شتتاَّرإ إ س‬ ‫وواَل س ق‬
‫صتتاَّ‬ ‫صوُس ة‬ ‫خ ق‬ ‫حرإهوتتاَّ ِ ق‬ ‫موغاَّرإب إهوتتاَّ ِب وبرهوتتاَّ ِووب و س‬ ‫ض ِوو و‬ ‫ق ِاَل وسر إ‬ ‫و‬
‫م و‬ ‫ن ِ و‬ ‫س‬ ‫ت ِ إ‬
‫م‬ ‫موناَّ إ‬ ‫مؤُ س إ‬
‫ن‬ ‫متت إ‬ ‫صتتاَّ ِإ إل وتتىَ ِ و‬ ‫صوُس ة‬ ‫خ ق‬ ‫ص ِ ق‬ ‫ختت ل‬ ‫داَت إوناَّ ِوون و ق‬ ‫جتت ن‬ ‫داَت إوناَّ ِوو و‬ ‫جتت و‬ ‫موهاَّت إن وتتاَّ ِووأ س‬ ‫إ إل وتتىَ ِآب واَّئ إن وتتاَّ ِوواَ ق ن‬
‫و‬
‫م‬ ‫م ِووعوتتاَّفإهإ س‬ ‫مهقتت س‬ ‫ح س‬ ‫م ِوواَسر و‬ ‫فسرل وهقتت س‬ ‫م ِاَغ س إ‬ ‫جل إتتهإ‪ ِ.‬أللهقتت ن‬ ‫سب وب إهإ ِوول و س‬ ‫هاَّهقوناَّ ِب إ و‬ ‫معسوناَّ ِ و‬ ‫جت و و‬ ‫اَ س‬
‫ل ِاَل س ق‬ ‫و‬ ‫و‬
‫ن‬ ‫متت س‬ ‫ققبتتوُسرإ ِ إ‬ ‫فورة و ِع وولىَ ِأهس إ‬ ‫مغس إ‬ ‫ة ِوواَل س و‬ ‫م و‬ ‫ح و‬ ‫ل ِاَلنر س‬ ‫م ِاَ ون سزإ إ‬ ‫م‪ ِ.‬أللهق ن‬ ‫ف ِع ون سهق س‬ ‫وواَع س ق‬
‫و‬
‫ة‬ ‫ستتن و ة‬ ‫ح و‬ ‫ه‪ ِ.‬ورب نن وتتاَّ ِآت إن وتتاَّ ِفإتتىَ ِاَلتتد لن سويِاَّ ِ و‬ ‫ل ِاَلل إ‬ ‫سوُس ق‬ ‫مد ه ِنر ق‬ ‫ح ن‬ ‫م و‬ ‫ه ِ ق‬ ‫ه ِإ إل ن ِاَلل ق‬ ‫ل ِل و ِإ إل و و‬ ‫أهس إ‬
‫‪61‬‬
‫‪PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar‬‬

‫ب ِاَل سعإتتنزةإ ِع و ن‬
‫متتاَّ‬ ‫ن ِورب ب و‬
‫ك ِور ب‬ ‫حاَّ و‬
‫سب س و‬‫ب ِاَلنناَّإر‪ ِ.‬ق‬ ‫ذاَ و‬ ‫ة ِووقإوناَّ ِع و و‬
‫سن و ة‬‫ح و‬ ‫خورةإ ِ و‬ ‫ووإفىَ ِاَ سل و إ‬
‫ة‬
‫ح ق‬ ‫ن‪ ِ.‬اَ ول س و‬
‫فاَّت إ و‬ ‫ب ِاَل سوعاَّل و إ‬
‫ميِ س و‬ ‫مد ق ِل إل نهإ ِور ب‬‫ح س‬‫ن‪ ِ.‬وواَل س و‬ ‫فوُس و‬ ‫ص ق‬
‫يو إ‬

‫‪62‬‬
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

BAB X
PERJUANGAN NU PASCA KEMBALI KE KHITAH 1926
A. VISI PERJUANGAN NU
Visi adalah pandangan atau wawasan yang hendak dicapai oleh suatu
organisasi. Berdasarkan Keputusan Muktamar Donohudan, Boyolali tahun
2004, visi NU adalah berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah
wal Jamaah dan menganut salah satu empat mazhab untuk terwujudnya
tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan
dan kesejahteraan umat. Visi tersebut menjadi pedoman dalam perjalanan
Nahdlatul Ulama dalam menjalankan kegiatan organisasi di Indonesia.
B. SEJARAH KEMBALINYA NU KE KHITTAH 1926
Khittah NU atau Khittah Nahdliyyah sudah ada sebelum organisasi ini
berdiri. Khittah tersebut berupa kepribadian khas yang dimiliki oleh umat
Islam di Indonesia. Namun sampai pada tahun 1984, khittah itu belum
pernah dirumuskan secara lengkap dan sistematis serta terkumpul di dalam
“satu dokumen utuh”. Sebagian kecil dari khittah tercermin dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU serta berbagai
keputusan muktamar maupun dokumen-dokumen yang lain. Sebagian
lainnya tersimpan pada ilmu, amal, akhlak para tokoh yang sering terwujud
dalam nasehat pengajian beliau. Oleh karena itu khittah NU baru
didefinisikan secara rinci pada Muktamar ke-27 di Situbondo pada 8-12
Desember 1984.
Gagasan merumus-kan khittah pertama kali muncul pada tahun 1975-
an ketika organisasi ini berusia setengah abad. Pada saat itu NU kembali
menjadi jam’iyyah diniyah (organisasi kemasayarakatan). Disebut demikian
karena sebelumnya NU melaksanakan kegiatan politik praktis yang
tergabung dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Hal inilah yang
menyebabkan umat merasa NU telah jauh keluar dari garisnya dan jauh
dari umat. Setelah kembali menjadi jam’iyyah diniyah, umat merasakan
bahwa NU kembali lagi kepada khittahnya. Hal tersebut karena umat
merasakan selama ini ada kesimpangsiuran dalam tubuh NU. Banyak yang
berharap, terutama kalangan muda dan para sepuh, bahwa akan tumbuh
udara segar di dalam tubuh NU sehingga ada pembenahan dalam
bergerak.
Pada tanggal 12 Mei 1983 di Hotel Hasta Jakarta, ada 24 orang yang

63
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

mayoritas terdiri dari para tokoh muda NU. Mereka membicarakan kemelut
yang melanda NU dan bagaimana mengatasinya. Mereka tidak mempunyai
kapasitas apa-apa pada masa itu, namun kesungguhan mereka dalam
menginventarisasikan gagasan ternyata mendatangkan hasil. Mula-mula
mereka membentuk tim tujuh untuk pemulihan khittah yang bertugas
merumuskan, mengembangkan dan memperjuangkan gagasan.
Rumusannya berjudul “Menatap NU Masa Depan” yang kemudian
ditawarkan kepada segenap kelompok di dalam NU.
Pendekatan demi pendekatan dilakukan. Hasil pertama adalah pada
tahun 1983 Rais Aam K.H. Ali Maksum beserta para ulama sepuh lainnya
mengadakan Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama di Situbondo
tepatnya di Pesantren Salafiyah Syafi’iyyah yang diasuh oleh K.H. As’ad
Syamsul ’Arifin. Panitia penyelenggara munas adalah K.H. Abdurrahman
Wahid dan kawan-kawan yang sebagain adalah juga tokoh-tokoh tim tujuh
atau juga dikenal dengan majlis 24. Ternyata Munas Alim Ulama NU kali ini
benar-benar monumental, memiliki arti sejarah yang sangat penting bagi
NU, bahkan dalam berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Ada dua
keputusan yang penting; pertama, Penjernihan kembali pandangan dan
sikap NU terhadap Pancasila yang dituangkan dalam deklarasi tentang
hubungan Pancasila dengan Islam dan rancangan mukaddimah Anggaran
Dasar NU. Kedua, Pemantapan tekad kembali kepada Khittah NU yang
dituangkan dalam pokok-pokok pikiran tentang pemulihan Khittah NU
1926.
Muktamar ke-27 di Situbondo berhasil mewujudkan kembalinya NU
pada Khittah 1926. Hal ini merupakan puncak semangat dan tekad kembali
kepada khittah 1926 dan bermodalkan rintisan risalah Khittah Nahdliyyah
karya K.H. Ahmad Shiddiq. Rintisan risalah tersebut dikembangkan dengan
menatap Nahdlatul Ulama masa depan hasil rumusan tim tujuh serta
dipadukan dengan makalah “pemulihan ulama Nahdlatul Ulama 1983” dan
pokok-pokok pikiran tentang pemulihan khittah Nahdlatul Ulama 1926 yang
merupakan kesimpulan munas.
Dengan demikian, muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama pada tahun 1984
di Situbondo menetapkan rumusan terakhir ”Khittah Nahdlatul Ulama”. Di
samping itu, muktamar juga menerima dan mengesahkan semua
keputusan Munas Alim Ulama pada tahun 1983, termasuk deklarasi tentang

64
UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

hubungan Pancasila dengan Islam. Inilah perjalanan panjang khittah NU,


yang para pendahulu telah berusaha memberikan alternatif bagi perjalanan
Nahdlatul Ulama pada masanya. Sekarang generasi muda Nahdlatul Ulama
meneruskan prestasi para ulama terdahulu dengan tetap menjaga
kemurnian Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jam’iyyah diniyah ijtimaiyyah
(organisasi keagamaan yang kegitannya tidak terbatas pada bidang agama
tapi juga pada bidang kemasyarakatan) seperti harapan para pendiri dan
para pendahulu.
C. PERJUANGAN NU DALAM MENEGAKKAN ISLAM DI INDONESIA.
Indonesia adalah negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Dengan
demikian, perjuangan penegakan nilai-nilai Islam perlu di- tegakkan demi
harmonisnya kehidupan keberagamaan (hablum minalloh) dan kehidupan
kemasyarakatan (hablum minannas) Perjuangan tersebut tertuang dalam
misi NU. Misi merupakan hal- hal yang diupayakan guna mewujudkan visi.
Adapun misi NU adalah sebagai berikut:
1. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang
menganut paham Ahlussunnah wal jamaah dan me- nurut salah satu
madzhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah
islamiyah dan amar ma’ruf nahi munkar.
2. Dibidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan; mengusaha- kan
terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk
membina manusia muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengatahuan
luas dan terampil, berkepribadian serta berguna bagi agama, bangsa
dan negara.
3. Dibidang sosial; mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan
batin bagi rakyat Indonesia.
4. Dibidang ekonomi; mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi
untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menik- mati hasil-hasil
pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya
ekonomi kerakyatan.
5. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat
guna terwujudnya khaira ummah.

65
PAI 2 MATERI UBUDIYAH/ASWAJA Kelas XII SMK Islam 1 Blitar

Latihan!!!
1) Ada berapa karakteristik pesantren? Sebutkan!
2) Apa misi NU dibidang ekonomi?
3) Dalam Muktamar ke 27 tahun 1984 di Situbondo menetapkan rumusan
terakhir ”Khittah Nahdlatul Ulama”. Apa peran generasi sekarang kaitan
dengan khittah tersebut!
4) 1983 Rais Aam K.H. Ali Maksum beserta para ulama sepuh lainnya
mengadakan Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama di Situbondo
tepatnya di Pesantren Salafiyah Syafi’iyyah yang diasuh oleh K.H. As’ad
Syamsul ’Arifin. Apa hasil keputusan dari munas tersebut?
5) Apa misi NU dibidang social?

66