Anda di halaman 1dari 10

KHUTBAH JUM’AT

1

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document BIRRUL WALIDAIN or use
[Grab your reader’s attention with
a great quote from the document
BIRRUL WALIDAIN
or use this space to emphasize a
key point. To place this text box
anywhere on the page, just drag
<
Berbakti kepada Orang Tua
>
it.]
Khutbah Pertama:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ﻼَﻓ ُ ﷲا ﻩ ﺪ ـﻳ ﻦ ﻣ ﺎ َ ﻨ ﻟﺎ ﻋ
ِ
ِ
ْ
َأ تﺎ َ ﺌ ﻴ ﺳ و ﺎ َ ﻨ ﺴ ﻔ ـﻧَأ ر و ﺮ ﺷ ﻦ ﻣ ﷲﺎ ﺑ ُذ ﻮ ﻌ ـﻧ
ُ ْ
ُ
َ
ﻩ ﺮ ﻐ ﺴ ﻧ
ﻔ ْ ـﺘ َ ْ
ﻪ ـﻴ ِ ﺴ ﻧ
ﻨ ﻌ ﺘ
ﻩ ﺪ ﺤ ﻧ ﷲ ِ ﻤ
َ
َ
ﺤْﻟا ن ِ إ
ْ َ
ْ َ
َ
ّ َ َ
ْ ُ
ْ
ّ
ْ ُ و ُ ُ
َ
َ و ُ ُ ْ َ ْ َ و ُ ُ َ ْ
َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ﻪُﻟ ﻮ ﺳ ر و ُ
ﻩ ﺪ ﻋ ا ﺪ ﺤ ﻣ نَأ ﺪ ﺷَأ و ُ ﷲا ّ ﻻ ِ إ َ ﻪﻟ ِ إ َ ﻻ نْ َأ ﺪ ﺷَأ ُ ﻪَﻟ ي دﺎ ﻫ َ ﻼَﻓ ﻞ ﻠ
ُ
ْ ُ
َ َ
ُ
ﻳ ﻦ و ُ ﻪَﻟ ﻞ ﻀ ﻣ
ْ َ
ً
ّ
ّ َ
ُ
ُ َ
ْ
َ
ُ َ
ْ
َ
َ
ْ
ﻀ ُ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
.ﻦ
ﺪﻟا
م ﻮ ـﻳ ﻰَﻟ ِ إ نﺎ ﺴ ﺣ ﺈ ِ ﺑ ﻢ ﻬ ﻌ ﺒ ﺗ ﻦ ﻣ و ﻪ ﺑﺎ ﺤ ﺻَأوِ ﻪ ِ ﻟآ ﻰﻠ ﻋ و ﺪ ﻤ ﺤ ﻣ ﻰﻠ ﻋ ﻢّﻠ ﺳ و ﻞ ﺻ ﻢ ﻬﻠﻟ َ ا
ْ ّ
ْ َ
َ
ْ
ْ
ُ َ
َ
ْ
َ َ
َ
ْ
َ
َ
ّ َ
ُ
َ
ْ
َ َ
ّ َ
ّ ُ
ِ
ِ ِ
ن ﻤ ﺴ ﻣ ﻢ ـﻧَأ
َ
ﻮ ﻠ
و ّ ﻻ ِ ﻦ ﻮ
إ
ﺗ ﻤ َ ﺗ َ ﻻ و ﻪ ﺗﺎﻘَُ ـﺗ ﻖ ﺣ َ ﷲا اﻮﻘُ ـﺗا ا ـﻨ
ﻣآ ﻦ ْ ﻳﺬَّﻟا ﺎ ـﻳَأﺎ َ ﻳ
ْ ُ
ْ
ُ
ْ ُ
ْ
َ
ّ
ُ
ْ ُ
َ
ّ َ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ِ
ءﺎ ﺴ و ا ﺮ ـﻴ ِ ﺜﻛَ ً ﻻ ﺟ ر ﺎ ﻤ ﻬ ـﻨ ﻣ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ
ّ
ﺑ و ﺎ ﺟ ز ﺎ ـﻨ
ﻬ و
ﻬ ﻣ ﻖَﻠ و ة ﺪ ﺣا و ﺲٍ ﻔَْ ـﻧ ﻦ ﻣ ﻢﻜُ ﻘََﻠ ﺧ ي ﺬّﻟا ﻢﻜُ ّ ر ا ﻮﻘُّ ـﺗا سﺎ َ ﻨﻟا ﺎ ـﻳَأﺎ َ
ً
َ
َ
ً ْ
َ
َ ُ
ﺚ َ َ
َ
َ ْ َ
َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ّ
ﻗ ِ
ر ﻢﻜُ
ﻴَﻠ
ﻋ نﺎﻛَ َ ﷲا ن ِ إ َمﺎ رَﻷْا و ﻪ ﺑ ن ﻮُﻟ َ ﺴ ﺗ ي ﺬَﻟا َ ﷲا اﻮﻘُ و
ِ ِ
ِ
ّ
ءﺎ
ـﺗا
ﺎ ً ْ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﷲا ﻊِ ﻳ ﻦ ﻣ و ﻢﻜُ َ ﻮ
ﺑ ـﻧُذ ﻢﻜُ َﻟ ﺮ ﻐ ـﻳ و ﻢﻜُ َﻟﺎ ﻤ ﻋَأ ﻢﻜُ َﻟ ﺢ ِ ﻠ ﺼ ُ ﻳ ا
ُ
ْ
ْ
ﺳ ً ﻻ ﻮـﻗَ ا ﻮُﻟ ﻮـﻗُ و َ ﷲا اﻮﻘُ ـﺗا ا ـﻨ
ﻣآ ﻦ ﺬّﻟا ﺎ ـﻳَأﺎ َ ﻳ
َ
ﻄ ُ ْ َ َ ْ
ْ
ْ
ْ
َ َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ً ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ِ
ﺪ ـﺑ ﺎ ﻣَأ ،ﺎ ﻴ
ﻤ ﻈ
ﻋ ا ﻮـﻓَ زﺎَﻓ ﺪﻘَـﻓَ ُ ﻪَﻟ ﺳ و
ز
ُ ْ َ
ً ْ
ْ
ﻮ ر
ّ
َ
ً ْ
َ
ْ ُ َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
،ﺎ
ﻬ ـﺗﺎ ﺪ
ﺛ ﺤ ﻣ ر ﻮ ﻣُﻷْا ﺮ ﺷ و ، ﻢّﻠ ﺳ و ﻪ ﻴَﻠ ﻋ ﷲا ﻰّﻠ ﺻ ﺪ ﻤ ﺤ ﻣ ى ﺪ ﻫ ى ﺪ ﻬْﻟا ﺮ ـﻴ ﺧ و ، ﷲا بﺎ َ ﺘ ﻛ
ِ
ﻳ ﺤْﻟا قَ ﺪ ﺻَأ ن
ﺄَﻓ
َ ُ
َ َ ْ
ُ
ْ ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ َ
ْ َ
َ
ُ
ﺚ ْ
َ
َ ْ
ّ
ّ
َ
َ
َ َ
ّ َ
ُ
َ ْ
َ
ِ
.
رﺎ ّ ﻨﻟا ﻲ ِ ﺔَﻟ َ ﻼ ﺿ ﻞﻛُ و َ ، ً ﺔَﻟ َ ﻼ ﺿ ﺔ ﻋ ﺪ ﺑ ﻞﻛُ و َ ٌﺔ ﻋ ﺪ ﺑ ﺔ ﺛ ﺪ ﺤ ﻣ ﻞﻛُ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ٍ
َ
ْ
ْ
و
ّ
َ
َ
ّ
َ
َ َ ْ
ُ
ّ
Ma’asyirol Muslimin rahimakumullah …
Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa
Kita memuji-Nya dan memohon
pertolongan, serta ampunan-Nya. Kita berlindung kepada-Nya atas kesalahan diri-diri kita
dan kejelekan amalan-amalan kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu
wa Ta’ala curahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya, serta
kepada seluruh kaum muslimin yang benar-benar mengikuti petunjuknya. Aku bersaksi
bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa
Ta’ala semata dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.
Jama’ah jum’ah rahimakumullah,
Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan menjalankan
kewajiban-kewajiban kita kepada-Nya dan kewajiban yang harus ditunaikan terhadap
hamba-hamba-Nya.
1
1
<ﻲﻜﻣﺪﻟا ﻪﻘﻓ ﻮﺑا ﻲﺑر ةﺮﻔﻐﻣ ﻲﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا>

KHUTBAH JUM’AT

1 [Grab your reader’s attention with a great quote from the document Jama’ah jum’ah rahimakumullah,
1
[Grab your reader’s attention with
a great quote from the document
Jama’ah jum’ah rahimakumullah,
or use this space to emphasize a
key point. To place this text box
Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
anywhere on the page, just drag
it.]
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻢ ﱠ ُ ﺛ ﺎ ﻬ
ﻴَﻠ ﻛ وَأ ﺎ ﻫ
ﻤ ﺪ ﺣَأ ﺮِ ﻜْﻟا ﺪ ﻋ ﻪ ﻳ ﺪ ﻟا و كَ ر دَأ ﻦ ﻣ »
لﺎَ َﻗ ﻪ ﱠ ﻠﻟا لﻮَ
ر
َ ﺎ َ ﻳ ﻦ ْ ﻣ َ ﻞﻴ َ ِ
ﻗ .« ﻪ ﻔ ـﻧَأ ﻢ ر ﻢ ُ ﺛ ُ ﻪ ﻔ ـﻧَأ ﻢ ر ﻢ ُ ﺛ ُ ﻪ ﻔ ـﻧَأ ﻢ ﻏ ر «
َ
ْ
ْ
َ ُ
َ
َ
َ
َ ْ
ْ َ
ْ َ
ُ
ُ ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ ْ
ُ ْ
َ
ﻏ َ
َ
ﻏ َ
َ
َ
»
َ ﺔﱠﻨ ﺠْﻟا ﻞِ ﺧ
ﻢَﻟ
َ
ُ
ﺪ َ ْ
ْ
“Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. ” Ada yang bertanya, “Siapa,
wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, ”(Sungguh hina) seorang yang mendapati kedua
orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua,
namun justru ia tidak masuk surga. ”(HR. Muslim)
Dari Abdullah bin ’Umar, ia berkata,
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ﻟا
ﻮْﻟا ﻂ ﺨ ﺳ ﻲ ﻓ ِ بﱢ ﺮﻟا ﻂُ ﺨ ﺳ و ﺪ ﻮْﻟا ﺎ ﺿ ر ﻲ ِ ﻓ بﱢ ﺮﻟا ﺎ ﺿ ر
ﻟا
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
“Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada
murka orang tua.” (Adabul Mufrod no. 2. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini
hasan jika sampai pada sahabat, namun shahih jika sampai pada Nabi shallallahu ’alaihi wa
sallam)
Ketahuilah, bahwa kewajiban paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba
setelah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya adalah kewajiban
dalam memenuhi hak orangtua. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya,
ِ
ِ
ً
ﻧﺎ
ﺴ ﺣ ِ إ ﻦِ ﺪ ﻮْﻟﺎ ِ و ﺎ ً ﺷ ﻪ ِ ﺑ اﻮ ﻛﺮِ ﺸ ُ ﺗ َ ﻻ و َ ﷲا او
ﻳ ﻟا
ُ ُ ﺒ ﻋا ْ و
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ َ
ْ
َ
َ
“Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan- Nya dengan
sesuatupun dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orangtua. ” (An-Nisa’: 36)
Di dalam Alquran, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah ‘Azza wa
Jalla memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya.
Seperti tersurat dalam surat al-Israa’ ayat 23, Allah Ta’ala berfirman:
◌ ﺎ ﻧﺎ ﺴ ﺣ ِ إ ﻦِ ﻳ ﺪ ﻟا ﻮْﻟﺎ ِ ﺑ و ُ ﻩﺎﱠﻳ ِ إ ﻻ ِ إ او
ۚ
ِ
ـﺗ ﻻَأ ﻚﱡﺑ ر ﻰ ﻀَﻗ و
ً
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ ُ ْ
َ
َ
َ
ٰ
َ
َ
“Dan Rabb- mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya
kepada- Nya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu- bapak. ’” (QS. Al-Isra’: 23).
2
2
ﺔﺠﻳﺪﺧ ةﺪﻴﺴﻟا ﺪﺠﺴﻣﺮﻤﻌﺗ
<ﻲﻜﻣﺪﻟا ﻪﻘﻓ ﻮﺑا ﻲﺑر ةﺮﻔﻐﻣ ﻲﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا>

KHUTBAH JUM’AT

1

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document Di dalam ayat lainnya,
[Grab your reader’s attention with
a great quote from the document
Di
dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
or use this space to emphasize a
key point. To place this text box
ِ
ِ
ﺎ ﺮﻛُ ﺘ ﺿ و ﺎ ﺮﻛُ ُ ﻪﻣُﱡ أ ُ ﻪ ﺘَﻠ ﻤ ﺣ ﺎ ﻧﺎ ﺴ ﺣ ِ إ ﻪ ﻳ ﺪ ﻟا ﻮ ِ ﺑ نﺎ ﺴﻧ ﻹ ْ ا ﺎ َ ﻨ ـﻴﺻﱠ و و
ﻪ ﻌ
و
ِ
ً ْ
ُ
ْ َ َ
ً ْ
ْ
ً
ْ
ْ َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ
ْ
anywhere on the page, just drag
َ
َ َ
it.]
“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orangtuanya,
ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah-
payah (pula). ” (Al-Ahqaf: 15)
ِ
ﻦِ
ﻴ ﻣﺎ ﻋ ﻲ ﻓ ِ ُ ﻪُﻟﺎ ﺼ و ﻦٍ ﻫ و ﻰَﻠ ﻋ
و ُ ﻪﻣُﱡ أ ُ ﻪ ﺘَﻠ ْ ﻤ
ْ َ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ﺎ ً ْ
َ
َ ﺣ َ
“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah dan
menyapihnya dalam dua tahun.” (Luqman: 14)
Dari Abi Burdah, ia melihat Ibnu ‘Umar dan seorang penduduk Yaman yang sedang thawaf
di
sekitar Ka’bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Orang itu bersenandung,
ِ
ِ
ﺮ ﻋذُْ أ ﻢَﻟ ﺎ ـﺑﺎ ر
ﻛ ت ﻋذُْ أ نْ ِ إ –
ِ
ﻟ ﺬـ ﻤْﻟا ﺎ ﺮ ﻌ َ ﺑ ﺎ ﻬَﻟ ﻲﱢﻧ
ﻫ ـﻴ
ِ
إ
ُ
َ
ْ
ﻬ َ ُ
َ
ُ
ْ
ُ ﻞ ﱠ ِ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
“Sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangan
yang lain lari, maka aku tidak akan lari. ”
ٍ
ِ
ٍ
ة ﺪ ﺣا و ة ﺮـﻓْ ﺑ َ ﻻ و َ ﻻ : لﺎَ َﻗ
َ
ﺰ ِ
؟ ﺎ ـﺘ ﺰ
ـﻳ ﺟ ﻰ ِ ﺮ
ﻧا ـﺗَأ ﺮ ﻋ ﻦ ْ ﺑا َ ﺎﻳ : لﺎَ َﻗ ﻢ ﺛ
َ
َ
َ
َ
َ ُ ْ َ َ
ُ
ﱠ ُ
َ
َ
َ َ
َ
Orang itu lalu berkata, “Wahai Ibnu Umar apakah aku telah membalas budi
kepadanya?” Ibnu Umar menjawab, “Engkau belum membalas budinya, walaupun setarik
napas yang ia keluarkan ketika melahirkan.” (Adabul Mufrod no. 11. Syaikh Al Albani
mengatakan bahwa hadits ini shahih secara sanad)
Jama’ah jum’ah rahimakumullah,
Kewajiban berbuat baik kepada orangtua semasa hidup mereka tidaklah melihat bagaimana
keadaan orangtua. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan kepada hamba-
hamba-Nya untuk berbuat baik kepada orangtuanya meskipun seandainya keduanya dalam
keadaan kafir, pelaku syirik atau ahlul bid’ah sekalipun. Sebagaimana dalam berfirman-Nya,
ِ
ِ
ِ
ﺎًﻓو
ﺮ ﻣ ﺎ َ ـﻧﺪﻟاﱡ
ﻲ ﻓ ِ ﺎ ﻬ ﺣﺎ ﺻ و ﺎ ﻬ ﻄ ُ ﺗ َ ﻼَﻓ ﻢْﻠ ﻋ ﻪ ﺑ ﻚَﻟ ﺲ ﻴَﻟﺎ ﻣ ﻲ ِ ﺑ كَ ﺮِ ﺸ ُ ﺗ نَأ ﻰَﻠ ﻋ كاَ ﺪ ﻫﺎ ﺟ ن إ
ﻤ ـﺒ
ﻤ ﻌ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
و
ُ
ْ َ
َ ُ ْ
َ
َ
َ ُ ْ
ٌ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
َ
َ
“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak
ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, namun
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. ” (Luqman: 15)
3
3
ﺔﺠﻳﺪﺧ ةﺪﻴﺴﻟا ﺪﺠﺴﻣﺮﻤﻌﺗ
<ﻲﻜﻣﺪﻟا ﻪﻘﻓ ﻮﺑا ﻲﺑر ةﺮﻔﻐﻣ ﻲﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا>

KHUTBAH JUM’AT

1

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document Hak kedua orang tua
[Grab your reader’s attention with
a great quote from the document
Hak kedua orang tua itu melebihi manusia manapun. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah
or use this space to emphasize a
menjelaskan hal ini dalam hadits sebagai berikut:
key point. To place this text box
anywhere on the page, just drag
ِ
ِ
ِ
سﺎﱠِ ﻨﻟا ﻖﱡ
ﺣَأ ﻦ ﻣ ﻪ ﱠ ﻠﻟا لﻮَ
ر ﺎ
ﻳ لﺎَ ﻘـﻓَ ﻢ ﻠ ﺳ و ﻪ ﻴَﻠ ﻋ ُ ﷲا ﻰ ﻠ ﺻ ﻪ ﻠﻟا لﻮ ﺳ ر ﻰَﻟ إ ﻞ ﺟ ر
ِ ﱠ
ِ
ِ
َ
َ ءﺎ ﺟ لﺎَ َﻗ ُ ﻨ ْ ﻋ َ ُ
ﻪ ﻠﻟا ﻲ ﺿ ر َة ـﻳ ﻫ ﻲ ِ ﺑَأ ﻦ ﻋ
ﺮ ﺮ
َ
ْ َ
ُ َ
َ
َ
َ َ
it.]
ْ
َ
َ
ُ َ
ٌ ُ َ
َ
َ
َ
َ ْ َ ُ
ْ َ
كﻮَ
ُ ﺑَأ ﻢ ُ ﺛ لﺎَ َﻗ ﻦ ﻣ ﻢ ُ ﺛ لﺎَ َﻗ ﻚﻣُﱡ أ ﻢ ُ ﺛ لﺎَ َﻗ ﻦ ﻣ ﻢ ُ ﺛ لﺎَ َﻗ ﻚﻣُﱡ أ ﻢ ُ ﺛ لﺎَ َﻗ ﻦ ﻣ ﻢ ﺛ لﺎَ َﻗ ﻚﻣُﱡ أ لﺎَ َﻗ ﻲ ِ ﺘ َ ﺑﺎ ﺤ ﺻ ﻦِ ﺴ ﺤ
ِ
ْ َ
َ
ْ َ
َ
ْ َ
ﱠ ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Seorang lelaki datang kepada
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam , lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, siapakah
orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku?” Beliau shallallahu ‘alaihi
wa sallam menjawab, “Ibumu, ” lelaki itu bertanya lagi, “Kemudian siapa?”
Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Ibumu, ” Lelaki itu bertanya lagi,
“Kemudian siapa ?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Ibumu, ” Lelaki itu
bertanya lagi, “Kemudian siapa ?” Beliau menjawab, “Bapakmu”. (HR. al-Bukhari dan
Muslim).
Jama’ah jum’ah rahimakumullah,
Berbuat baik kepada orangtua juga tidaklah terbatas pada saat keduanya masih hidup.
Bahkan, di saat keduanya sudah meninggal dunia pun, berbuat baik kepadanya masih bisa
dilakukan. Asy-Syaikh Abdul ‘Aziz ibnu Abdullah ibnu Baz rahimahullah, Menyebutkan : .’
Disebutkan dalam hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa ada seseorang bertanya
kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,
ِ
ﻢ ـﻧ :لﺎَ َﻗ ؟ﺎ ـﻨ
ْ َ
َ
ﻬ ﻋ ﺖْﻗﺪﱠ ﺼ َ ﺗ نْ ِ إ ﺮ ﺟَأ ﺎ ﻬَﻠـﻓََ أ ، ﺖَﻗﺪﱠ ﺼ َ ﺘَﻟ ﺖ ﻤ ﱠ ﻠﻜَ َ ﺗ ﻮَﻟ ﺎ ﻬﱡـﻨُﻇَأ و صِ ﻮ ـﺗ ﻢَﻟ و ﺖ َ ﺗﺎ ﻣ ﻲﻣُﱢ أ ن ِ إ ، ﷲا لَ ﻮ ﺳ ر ﺎ َ ﻳ
َ
ْ َ
ُ
َ
ٌ ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ْ ُ َ
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan beliau belum sempat
berwasiat namun aku yakin kalau beliau sempat berbicara tentu beliau ingin
bersedekah, apakah beliau (ibuku) akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas
namanya?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Benar.” (Muttafaqun ‘alaih)
Begitu pula (akan bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia) amalan ibadah haji
atas nama si mayit, demikian pula ibadah umrah, serta membayarkan utang-utangnya. Semua
itu akan bermanfaat untuk yang meninggal sebagaimana telah datang dalil-dalil
yang syar’i menunjukkan hal tersebut.” (Majmu’ Fatawa wa Maqalat, 4/342)
4
4
ﺔﺠﻳﺪﺧ ةﺪﻴﺴﻟا ﺪﺠﺴﻣﺮﻤﻌﺗ
<ﻲﻜﻣﺪﻟا ﻪﻘﻓ ﻮﺑا ﻲﺑر ةﺮﻔﻐﻣ ﻲﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا>

KHUTBAH JUM’AT

1

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document Di antara Bentuk Berbakti
[Grab your reader’s attention with
a great quote from the document
Di antara Bentuk Berbakti pada Orang Tua
or use this space to emphasize a
key point. To place this text box
anywhere on the page, just drag
[1] Menaati perintah keduanya selama bukan dalam perkara yang dilarang oleh Allah dan
it.]
Rasul-Nya.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ِ
فو ﻌ
ٍ
ﺮ ﻤْﻟا ﻰ ِ ﺔ ﻋﺎ ﻄﻟا ﺎ ﻤﱠﻧ ِ إ ،
َ ﻴ ﺼ ِ ْ ﻣ َ ﻰ ِ ﺔ َ ﻋﺎَﻃ َ َ ﻻ
ُ
ْ َ
ﻓ ُ َ
َ
“Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam
melakukan kebajikan. ” (HR. Bukhari dan Muslim)
[2] Mendahulukan perintah mereka dari perkara yang hanya dianjurkan (sunnah).
Sebagaimana pelajaran mengenai hal ini terdapat pada kisah Juraij yang didoakan jelek
oleh ibunya karena lebih mendahulukan shalat sunnahnya daripada panggilan ibunya. Kisah
ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
[3] Menghiasi diri dengan akhlaq yang mulia di hadapan keduanya, di antaranya adalah
dengan tidak mengeraskan suara di hadapan mereka.
[4] Menjalin hubungan dengan teman baik atau saudara orang tua. Ibnu Umar berkata,
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ﻪﻴ ﺑَأ دﱢ و ﻞ ﻫَأ ﺪَﻟ ﻮْﻟا ُ ﺔَﻠ ﺻ ﺮ ِ ﺒْﻟا ﺮ ـﺑَأ ن ِ إ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
َ
“Sesungguhnya kebajikan terbaik adalah perbuatan seorang yang menyambung hubungan
dengan kolega ayahnya. ” (HR. Muslim)
[5] Berbakti kepada kedua orang sepeninggal mereka adalah dengan mendo’akan keduanya.
Dari Abu Hurairah, ia berkata,
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ﻚَﻟ ﺮ ﻐ ﺳا كَ
َ
ـﺘ
ﺪَﻟ و
ُ
:لﺎُ
ﻘ ـﻴـﻓَ ؟ ﺬ ﻫ ء ﻲ ﺷ
َ
يَأ ! بﱢ ر يَأ :لُ ﻮ ﻘ ـﻴـﻓَ . ﻪ ﺘ ﺟ ر د ﻪ ﺗ ﻮ ﻣ ﺪ ﻌ ـﺑ ﺖﱢﻴ ﻤْﻠ ﻟ ﻊَﻓ ﺮ
َ ْ َ ْ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ـﺗ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ ُ َ َ َ
ْ َ
َ ْ َ
َ
ُ
ْ
ُ
“Derajat seseorang bisa terangkat setelah ia meninggal.
Ia pun bertanya, “Wahai
Rabb, bagaimana hal ini bisa terjadi?” Maka dijawab, ”Anakmu telah memohon ampun
untuk dirimu. ”(Adabul Mufrod, no. 36. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan
secara sanad)
Jama’ah jum’ah rahimakumullah,
5
5
ﺔﺠﻳﺪﺧ ةﺪﻴﺴﻟا ﺪﺠﺴﻣﺮﻤﻌﺗ
<ﻲﻜﻣﺪﻟا ﻪﻘﻓ ﻮﺑا ﻲﺑر ةﺮﻔﻐﻣ ﻲﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا>

KHUTBAH JUM’AT

1 [Grab your reader’s attention with a great quote from the document Diantara Balasan Bagi
1
[Grab your reader’s attention with
a great quote from the document
Diantara Balasan Bagi Orang yang Berbakti Kepada Orang Tua
or use this space to emphasize a
key point. To place this text box
1.
Berbakti Kepada Orang Tua Dapat Menghilangkan Kesulitan Yang Sedang Dialami
anywhere on the page, just drag
it.]
Kisah diriwayat dari Ibnu ‘Umar radhiyallaahu ‘anhuma mengenai tiga orang yang terjebak
dalam gua, dan salah seorangnya bertawassul dengan bakti kepada ibu bapaknya.
ِ
ِ
ٍ
.
رﺎ َ ﻐْﻟا ﺎ ـﻴَﻠ ﻋ تﺪﱠ ﺴَﻓ ﻞِ
ْ
ﺒ ﺠْﻟا ﻦ ﻣ ٌة ﺨ ﺻ ت ﺪ ﺤ ْ ﻧﺎَﻓ ، ﻮُﻠ ﺧ ﺪَﻓ رﺎٍ َﻏ ﻰَﻟ إ ﺖ ﻤْﻟا ا وَأ ﻰﱠﺘ ﺣ ﻢﻜُ َﻠ ـﺒـﻗَ نﺎﻛَ ﻦﻤﱠ
ر
ِ
ْ
ْ
ِ
و
ﻣ ﻂ ر ُ ﺔ َ ﺛ َ ﻼ َ ﺛ ﻖَﻠَﻄ ْ
َ ْ
َ َ
َ
َ
َ
ﻧا
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ ْ
َ َ
َ
ْ
َ
ُ َ
َ
ْ
ْ
ْ
ﻫ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
نﺎ
ﻴ ﺷ نا ـﺑَأ ﻲ ِ نﺎﻛَ ﻢ ﻬ ﱠ ﻠﻟ َ ا : ﻢ ـﻨ
َ ْ َ
َ
ﻬ ﻣ ﻞ ﺟ ر لﺎَ ﻘـﻓَ . ﻢ ﻜُ ﻟﺎ ﻤ ﻋَأ ﺢِ ِ ﻟﺎ ﺼ ﺑ َ ﷲا ا ﻮ ﻋ ﺪ َ ﺗ نَْ أ ﱠﻻ ِ إ ة ﺮ ﺨﺼﻟاﱠ
َ
َ َ
ُ
ْ ُ
ْ
ٌ ُ َ
ْ
َ
ْ
ْ ُ
ْ
ْ
ﻩ ﺬ ﻫ ﻦ ﻣ ﻢﻜُ ﻴ ْ ﺠ ﻨ ـﻳ َ ﻻ ُ ﻪﱠﻧ ِ إ : ا ﻮُﻟﺎ ﻘـﻓَ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ِ
ﻤ ﻬَﻟ ﺖ ﺒَﻠ ﺤَﻓ مﺎ َ ﻧ ﻰﱠﺘ ﺣ ﺎ ﻤ ﻬ ﻴَﻠ ﻋ حرُِ أ ﻢَﻠـﻓَ ﺎ ﻣ ﻮ ـﻳ ﺊٍ ﻴ ﺷ ﺐَﻠَﻃ ﻲ ِ ﻓ ﻲ ِ ﺑ ىَﺄ َ ﻨـﻓَ ، ً ﻻﺎ ﻣ
ِ
ِ
َ ﻻ
و َ ﻼ ْ
ً
ﻫَأ ﺎ ﻫ ﻞ ﺒـﻗَ ﻖ ِ ﺒْﻏَأ ﺖ و نا ـﻴ
ﻨﻛُ َ
ْ
ﺒﻛَ
ِ
َ ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ً ْ َ
ْ َ
َ
َ ُ
َ
ْ
ُ
ُ
َ ْ
ِ
ﻰﱠﺘ
ﺣ ﺎ ﻬَﻇﺎ ﻘﻴ ِ ﺳا ﺮ ﻈ ﺘ ـﻧَأ ي ﺪ َ ﻳ ﻰَﻠ ﻋ ح ﺪ ﻘْﻟا و ﺖ ﺜ ﺒَﻠـﻓَ ، ً ﻻﺎ ﻣ وَأ
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ َ
َ
ُ
ْ
ً
ﻫَأ ﺎ ﻬَﻠ ـﺒـﻗَ ﻖ ِ ﺒْﻏَأ نَْ أ ﺖ ﻫﺮِ ﻜَ َﻓ
.ﻦِ ْ ﻤ ﻧ ﺎ ﻤ
ﻴ ﺋﺎ
َ
َ ﻬ ُ ـﺗ ُ ﺪ ْ ﺟ َ ﻮـﻓَ َ ﺎ ﻤ َ ﻬـﻗَ ُ ﻮ ْ ـﺒَﻏ ُ
َ ْ
ﻼ ْ
َ ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ة ﺨﺼﻟاﱠ
ﻩ ﺬ ﻫ ﻦ ﻣ ﻪ ﻓ
ﻴ ِ ﻦ ﺤ ﻧ ﺎ ﻣ ﺎﱠﻨ ﻋ ج ﻔـﻓَ ﻚ ﻬ ﺟ
ِ
ِ
،
ﱢ َ
و ءﺎ َ ﻐ ِ ﺘ ْ ﺑا ﻚ ذ ﺖْﻠ ﻌـﻓَ ﺖ ﻨ ﻛنْ ِ إ ﻢ ﻬ ﱠ ﻠﻟ َ ا .ﺎ ﻤ ﻬـﻗﻮَ ُ ﺒ ﻏ ﺎ َ ﺑﺮِ ﺸَﻓ ﺎَﻈ ﻘ ـﻴ ـﺘ ﺳﺎَﻓ ﺮ ﺠ ﻔْﻟا ق ﺮ ـﺑ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ َ ْ
َ
َ
َ ُ
ُ
ْ
َ َ
ﺌ ﺷ ﺖ ﺮ ـﻧﺎَﻓ
ْ
ْ
ﺟ ﻔ
ﺎ ً َ
َ ْ
َ َ
“ …Pada suatu hari tiga orang dari ummat sebelum kalian sedang berjalan, lalu
kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka
berada di dalamnya, tiba- tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua.
Sebagian mereka berkata kepada yang lain: ‘Ingatlah amal terbaik yang pernah kamu
lakukan. ’ Kemudian mereka memohon kepada Allah dan bertawassul melalui amal
tersebut, dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di
antara mereka berkata: ‘Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang
sudah lanjut usia sedangkan aku mempunyai isteri dan anak- anak yang masih kecil.
Aku menggembala kambing, ketika pulang ke rumah aku selalu memerah susu dan
memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari aku harus
berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah sehingga pulang sudah
larut malam dan aku dapati orang tuaku sudah tertidur, lalu aku tetap memerah susu
sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku pegang lalu aku mendatangi
keduanya namun keduanya masih tertidur pulas. Anak- anakku merengek- rengek
menangis untuk meminta susu ini dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan
memberikan kepada siapa pun sebelum susu yang aku perah ini kuberikan kepada kedua
orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari ketika orang
tuaku bangun, aku berikan susu ini kepada keduanya. Setelah keduanya minum lalu
kuberikan kepada anak- anakku. Ya Allah, seandainya perbuatan ini adalah perbuatan
yang baik karena mengharap wajah- Mu, maka bukakanlah mulut gua ini. ’ Maka batu
yang menutupi pintu gua itu pun bergeser
” (HR. Bukhari (no. 2272)
6
6
ﺔﺠﻳﺪﺧ ةﺪﻴﺴﻟا ﺪﺠﺴﻣﺮﻤﻌﺗ
<ﻲﻜﻣﺪﻟا ﻪﻘﻓ ﻮﺑا ﻲﺑر ةﺮﻔﻐﻣ ﻲﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا>

KHUTBAH JUM’AT

1

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document 2. Begitu pula di
[Grab your reader’s attention with
a great quote from the document
2.
Begitu pula di antara balasan bagi seseorang yang berbuat baik kepada orangtuanya
or use this space to emphasize a
adalah akan dimudahkannya dirinya dalam mencari rezeki dan dipanjangkan umurnya.
key point. To place this text box
Sebagaimana tersebut
dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
anywhere on the page, just drag
it.]
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻪ ﺣ َ
ﻤ ر ﻞ ﺼ َ ﻴْﻠـﻓَ ﻩﺮِ َ ﺛَأ ﻲ ﻓ ِ َﺄ ﺴ ـﻳ وَأ ُ ﻪُﻗ زرِ ﻪ ﻴَﻠ ﻋ ﻂَ ﺴ ـﻳ نَْ أ ُ ﺳ ﻦ ﻣ
ْ
ْ
ﻩ ﺮ
ُ َ
ْ
ُ
َ
ْ ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
“Barang siapa senang untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka
sambunglah rahimnya.” (H.R. Muslim)
Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻪ ﺣ
ر ﻞ ﺼ َ ﻴْﻟ و ﻪ ﺪ و ﺮ ـﺒ َ ﻴْﻠـﻓَ ﻪ زرِ ﻲ ِ ﻓ ُ ﻪَﻟ دا ـﻳ نَْ أ و ﻩﺮِ ﻋ ﻲ ِ ﻓ ُ ﻪَﻟ ﺪﱠ ﻤ ُ ﻳ نَْ أ ﺐ ﺣَأ ﻦ ﻣ
ﻟا
ْ ﻳ َ
ُ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ُ
َ
ْ ُ
َ
َ
ْ
َ
“Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rizki, maka berbaktilah
pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi (dengan kerabat). ” (HR. Ahmad)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﺬَ
ﻲ ِ ﻮـﻗَ لُ ﻮـﻗَُأ . ﻢ ﻜ
ﺤ ْﻟا ﺮِ ﻛْ ﺬﻟا
ﱢ و تﺎ َ ﻳﻵْا ﻦ ﻣ ﻪ ﻴ ِ ﻓ ﺎ ﻤ ﺑ ﻢﻛﺎُ ﱠﻳ ِ إ و ﻲ ِ ﻨ ﻌ ﻔ ـﻧ و ، ﻢ ﻴ ﻈ ﻌْﻟا نآ ﺮﻘُْﻟا ﻲ ِ ﻓ ﻢﻜُ َﻟ و ﻲ ِ ﻟ ُ ﷲا كَ رﺎ َ ﺑ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
.
ﻢ ﺣ
ﺮﻟا ر ﻮ
ُ َ ﻐْﻟ ا
ﻮ ﻫ ُ ﻪﱠﻧ ِ إ ، ُ ﺮ ﻐ ﺳﺎَﻓ . ﺐ ْ ﻧَذ ﻞﻛُ ﻦ ﻣ ﻦ ﻤ ﺴ ﻤْﻟا ﺮِ ِ ﺴ و ﻢﻜُ َﻟ و ﻲ ِ ﻢ ﻈ
ﻩ و
ـﺘ
ٍ
ﻴ ﻠ
ﺋﺎ
ﻌْﻟا َ ﷲا ﺮ ﻔ ْ ﻐ ـﺘ َ ﺳَأ ْ
و
ُ ْ
ُ ْ
َ ُ
ْ ُ
ﻔ ْ َ ْ
ْ
َ ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ ْ
َ
ُ
َ
KHUTBAH KEDUA
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻩ ﺪ و ُ ﷲا ﱠﻻ ِ إ َ ﻪَﻟ ِ إ َ ﻻ نْ َأ ﺪ ﺷ َأ ، ﻦ ﻴ ﻤ ِ ﻟﺎ ﱠ ﻈﻟا ﻰَﻠ ﻋ ﱠﻻ ِ إ نا و ﺪ ﻋ َ ﻻ و ﻦ ﻴ ﻘﱠﺘ ﻤْﻠ
ﺒ ِ ﻌْﻟا و ﻦ ﻤَﻟﺎ ﻌْﻟا ب ر ﻪﻠ ﻟ ﺪ ﺤْﻟا
ﻗﺎ
ِ
َ ﻻ ُ َ ْ َ
ُ َ
ْ
َ ْ
َ
َ
َ
ْ ُ
َ
َ ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ ْ
َ
َ
ُ
ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻢ ﻬَﻟ ﻦ ﻌ ِ ﺑﺎﱠﺘﻟاو ﻪ ﺤ ﺻَأ و ﻪ ِ ﻟآ ﻰَﻠ ﻋ و ﻪ ﻴَﻠ ﻋ ُ ﷲا ﻰ ﻠ ﺻ ، ﻦ ﻴ ﻣَﻷاْ قُ دﺎﺼﻟاﱠ
ﺑﺎ
ُ ﻪُﻟ ﻮ ﺳ ر
ﻩ ﺪ ﻋ ً اﺪﻤﱠ ﺤ ﻣ نﱠ َأ ﺪ ﺷَأ و ُ ﻪَﻟ
ﻳﺮِ ﺷ
ْ ُ
َ ْ
َ
ْ
َ
َ َ
ْ
َ
َ
ُ ْ
ْ
ُ و ُ ُ ْ َ
َ َ
َ ُ
ُ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ِ
ٍ
ﺪ ُ ْ ـﺑ َ ﺎﻣﱠَأ ،ﻦِ ْ ﻳﺪﻟاﱢ
م ﻮ ـﻳ ﻰَﻟ ِ إ نﺎ ﺴ ﺣ ﺈ ِ ﺑ
ِ
ْ َ
َ
ْ
Ma’asyiral muslimin rahimakumullah,
Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan menjalankan
kewajiban yang telah diperintahkan oleh-Nya. Sesungguhnya dengan bertakwalah
seseorang akan mendapatkan akibat yang baik dan hasil akhir yang membahagiakan.
‘Uququl walidain adalah lawan dari birrul walidain. Durhaka kepada kedua orang tua, artinya
ialah tidak menaatinya, memutuskan hubungan dengan keduanya, dan tidak berbuat baik
kepada keduanya. (Lihat Lisanul ‘Arab, karya Ibnul- Manzhur).
7
7
ﺔﺠﻳﺪﺧ ةﺪﻴﺴﻟا ﺪﺠﺴﻣﺮﻤﻌﺗ
<ﻲﻜﻣﺪﻟا ﻪﻘﻓ ﻮﺑا ﻲﺑر ةﺮﻔﻐﻣ ﻲﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا>

KHUTBAH JUM’AT

Beberapa bentuk kedurhakaan kepada orang tua, antara lain sebagai berikut : 1. Mengucapkan perkataan yang
Beberapa bentuk kedurhakaan kepada orang tua, antara
lain sebagai berikut :
1.
Mengucapkan
perkataan
yang
menunjukkan
tidak
suka,
seperti
“ah”
atau
semacamnya, dan demikian juga membentak dan bersuara keras kepada orang tua.
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman,
ِ
ِ
ِ
ﻻَ
و فُأ ﺎ ﻬَﻟ ﻞ ـﺗ ﻼََﻓ ﺎ ﻫﻼَ ِ و َأ ﺎ
ُ َ
ﻤ ﺪ ﺣَأ ﺮ ﻜْﻟا كَ ﺪ ﻋ ﻦﱠ َ ﻐُﻠ ـﻳ ﺎﻣﱠ
ـﺒ
ـﺒ ْ َ
ِ إ
◌ ﺎ ﻧﺎ ﺴ ﺣ ِ إ ﻦِ ﻳ ﺪ ﻟا ﻮْﻟﺎ ِ ﺑ و ُ ﻩﺎﱠﻳ ِ إ ﻻ ِ إ او
ۚ
ﺒ ـﺗ ﻻَأ ﻚﱡﺑ ر ﻰ ﻀَﻗ و
َ
َ ُ
ْ
َ ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ ْ
ً
َ
ْ
ْ َ
َ
َ
ُ ُ ْ
َ
َ
َ
ٰ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ﺮﻴ ﺻ ﻲ ِ ﻧﺎ َ ﻴـﺑﱠ ر ﺎ ﻤ ﻛَ ﺎ ﻤ ﻬ ﻤ ﺣ را بﱢ ر ﻞُﻗ و ﺔ ﻤ ﺣ ﺮﻟا ﻦ ﻣ ل ﺬﻟا حﺎ َ ﻨ ﺟ ﺎ ﻤ ﻬَﻟ ﺾ ﻔ ﺧا و ﺎ ﻤﻳﺮِ ﻛَ ﻻً ﻮـﻗَ ﺎ ﻤ ﻬَﻟ ﻞُﻗ و ﺎ ﻤ ﻫ ﺮ ﻬ ـﻨ
ﱢ ﱡ
ـﺗ
ً
َ
َ
َ
َ
ُ ْ
َ ْ
َ
ْ
َ
َ ْ
َ
َ
َ
َ ُ
ْ
ْ
َ
ً
ْ
َ ُ
ْ
َ
َ ُ ْ َ ْ َ
“Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik- baiknya. Jika salah
seorang di antara keduanya atau kedua- duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali- kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya
perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih
sayang dan ucapkanlah, ‘Ya Rabb- ku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua
telah mendidik aku pada waktu kecil. ’” (QS. Al-Isra’: 23-24).
Jika ada kata yang lebih ringan dari “ah” yang menyakitkan orang tua, tentu sudah dilarang
juga. Ketika mengucapkan “ah” kepada orang tua sudah dilarang, apalagi mengucapkan kata-
kata yang lebih kasar dari itu atau memperlakukan mereka dengan buruk, maka itu lebih
terlarang.
2. Mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لﻮَ
ﺳ ر ﺎ َ ﻳ اﻮُﻟﺎَﻗ . ﻳ ﻟا
ﻪ ﺪ و ﻞِ ﺮﻟا ﻢ ﺘ ﺷ ﺮِ ِ ﺋﺎ َ ﺒﻜَْ ﻟا ﻦ ﻣ : لﺎَ َﻗ ﻢ ﻠ ﺳ و ﻪ ﻴَﻠ ﻋ ُ ﷲا ﻰ ﻠ
ُ َ
ْ َ
َ
ُ
ُ
ْ َ
ﺻ ﻪ ﱠ ﻠﻟا لﻮَ ﺳ ر نَأ صﺎِ
ﻌْﻟا ﻦِ ﺑ وﺮِ ﻤ ﻋ ﻦِ ﺑ ﻪ ِ ﱠ ﻠﻟا ﺪ ﺒ ْ ﻋ َ ﻦ ﻋ
َ
َ
َ َ
ْ
َ
َ
ُ َ
َ
ْ
ْ َ
ْ
ْ َ
ِ
ِ
ُ ﻪﻣُﱠ أ ﺐ ﺴ َ ﻴـﻓَ ُ ﻪﻣُﱠ أ ﺐ ﺴ ﻳ و ُ ﻩﺎ َ ﺑَأ ﺐ ﺴ َ ﻴـﻓَ ﻞِ ﺟ ﺮﻟا ﺎ َ ﺑَأ ﺐ ﺴ ﻳ ﻢ ﻌ ـﻧ : لﺎَ َﻗ ؟ ﻪ ﻳ ﺪ ﻟا و ﻞ ﺟ ﺮﻟا ﻢ ِ ﺘ
ِ ﱠ
َ َ
ُ
ْ َ
َ
ْ َ
َ
ُ
ْ
ﻳ ﻞ ﻫ ﻪ ﻠﻟا
ُ
ُ
ُ
ُ َ
ُ
ُ
ﺸ َ ْ
َ
Dari Abdullah bin ‘Amr bin al- ‘Ash, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda, “Termasuk dosa besar, (yaitu) seseorang mencela dua orang tuanya, ”
mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela dua orang tuanya ?”
Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallammenjawab, “Ya, seseorang mencela bapak orang lain,
lalu orang lain itu mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain
itu mencela ibunya. ” (HR al-Bukhari, no. 5 628; Muslim, no. 90. Lafazh hadits ini milik
Imam Muslim)
8
ﺔﺠﻳﺪﺧ ةﺪﻴﺴﻟا ﺪﺠﺴﻣﺮﻤﻌﺗ
<ﻲﻜﻣﺪﻟا ﻪﻘﻓ ﻮﺑا ﻲﺑر ةﺮﻔﻐﻣ ﻲﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا>

KHUTBAH JUM’AT

1

[Grab your reader’s attention with a great quote from the document 3. ”Membuat orang tua
[Grab your reader’s attention with
a great quote from the document
3.
”Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka pada orang tua.”
or use this space to emphasize a
key point. To place this text box
’Abdullah bin ’Umar radhiyallahu ’anhuma berkata,
anywhere on the page, just drag
it.]
قﻮﻘﻌﻟا ﻦﻣ ﻦﻳﺪﻟاﻮﻟا ءﺎﻜﺑإ
4.
Mujahid mengatakan,
ﺪﻘﻓ ﺎﻤﻬﻧﺰﺤﻳ ﺎﻣ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ ﻞﺧدأ ﻦﻣو ،ﺎﻤﻫﺮﺒﻳ ﻢﻟ ﻪﻳﺪﻟاو ﻰﻟإ ﺮﻈﻨﻟا ﺪﺷ ﻦﻣو ،ﻪﺑﺮﺿ اذإ ﻩﺪﻟاو ﺪﻳ ﻊﻓﺪﻳ نأ ﺪﻟﻮﻠﻟ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﻻ
ﺎﻤﻬﻘﻋ
“Tidak sepantasnya seorang anak menahan tangan kedua orang tuanya yang ingin
memukulnya. Begitu juga tidak termasuk sikap berbakti adalah seorang anak
memandang kedua orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Barangsiapa yang
membuat kedua orang tuanya sedih, berarti dia telah mendurhakai keduanya. ”
5.
Ka’ab Al Ahbar pernah ditanyakan mengenai perkara yang termasuk bentuk durhaka
pada orang tua, beliau mengatakan,
ﻪﻠﻛقﻮﻘﻌﻟا ﺎﻤﻬﺘﻘﻘﻋ ﺪﻘﻓ ﺎﻤﻬﻌﻄﺗ ﻢﻠﻓ ءﻲﺸﺑ كﺪﻟاو كﺮﻣأ اذإ
“Apabila orang tuamu memerintahkanmu dalam suatu perkara (selama bukan dalam
maksiat, pen) namun engkau tidak mentaatinya, berarti engkau telah melakukan
berbagai macam kedurhakaan terhadap keduanya.” (Birrul Walidain, hal. 8, Ibnul Jauziy)
Ma’asyiral muslimin rahimakumullah,
Hati- hatilah dengan Do’a Jelek Orang Tua
Abu Hurairah berkata, ”Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda,
ِ ِ
ِ
ِ
ﺪَﻟ و ﻰﻠ ﻋ ﻦِ ﻳ ﺪ ﻟا ﻮْﻟا ة ﻮ ﻋ د و ﺮِ ِ ﻓﺎ ﺴ ﻤْﻟا ة ﻮ ﻋ د و م ﻮُﻠْﻈ ﻤْﻟا ة ﻮ ﻋ
د ﻦ ﻬ ﻴ ِ ﻓ ﻚﱠ ﺷ َ ﻻ ﻦ ﻬَﻟ تﺎ َ ﺑﺎ ﺠ ﺘ ﺴ ﻣ تا ﻮ ﻋ د ث َ ﻼ َ ﺛ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ
ُ
َ
ْ
َ َ
ْ
َ
َ
ْ َ
ْ
َ
ُ
ٌ
َ
َ ْ
ُ
َ
َ َ
ُ
“Ada tiga jenis doa yang mustajab (terkabul), tidak diragukan lagi, yaitu doa orang
yang dizalimi, doa orang yang bepergian dan doa kejelekan kedua orang tua kepada
anaknya.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan kemudahan kepada kita untuk
berbakti kepada orang tua, serta memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa
ikhlas dalam menjalankannya.
9
9
ﺔﺠﻳﺪﺧ ةﺪﻴﺴﻟا ﺪﺠﺴﻣﺮﻤﻌﺗ
<ﻲﻜﻣﺪﻟا ﻪﻘﻓ ﻮﺑا ﻲﺑر ةﺮﻔﻐﻣ ﻲﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا>

KHUTBAH JUM’AT

ﱢ ِ ِ ﻰَﻠ ﻋ ﻞ ﺻ ﻢ ﻬ ﱠ ﻠﻟ َ ا .ﺎ ﻴ
ِ
ِ
ﻰَﻠ ﻋ ﻞ ﺻ ﻢ ﻬ ﱠ ﻠﻟ َ ا .ﺎ ﻴ ﻠ ِ
ﺴ َ ﺗ ا ﻮ ﻤ ﻠ ﺳ و ﻪ ﻴَﻠ ﻋ ا ﻮ ﻠ ﺻ ا ﻮ ـﻨ ﻣا ء ﻦ ﻳ ﺬ ﱠ ﻟا َ ﺎﻬﱡﻳَأ
ﺎ َ ﻳ
، ﻲ ِ ﺒﱠﻨﻟا ﻰَﻠ ﻋ ن ﻠ
ﻮ ﺼ ُ ﻳ ُ ﻪ َ ﺘﻜَ ﺋ َ ﻼ و َ ﷲا نﱠ ِ إ
ِ
َ
َ
ُ
ً ْ
ْ
ْ ُ
َ َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ َ
َ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ﻰَﻠ ﻋ كْ رﺎ َ ﺑ و . ﺪ ﻴ ﺠ ﻣ ﺪ ﻴ ﻤ ﺣ ﻚﱠﻧ إ ، ﻢ ﻴ ﻫا ﺮ ـﺑ ِ إ لآ ﻰَﻠ ﻋ و ﻢ ﻴ ﻫا ﺮ ـﺑ ِ إ ﻰَﻠ ﻋ
ﺻ ﺎ ﻤﻛَ ﺪﻤﱠ ﺤ ﻣ لآ ﻰَﻠ ﻋ و ﺪﻤﱠ ﺤ ﻣ
ِ
َ
َ
ٌ ْ
َ
ٌ ْ
َ
َ
َ ْ
َ ْ
َ
َ
َ ْ
َ ْ
َ
َ ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ﻴ ﺣ ﻚﱠﻧ إ ، ﻢ ﻫا ـﺑ ِ لآ ﻰَﻠ و ﻢ ﻫا ـﺑ ِ إ ﻰَﻠ ﻋ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
. ﺪ ٌ ْ
ﻴ ﺠ ﻣ ﺪ ﻤ
َ
ﺮ إ
ِ
ﺖﻛْ رﺎ َ َ ﺑ ﺎ ﻤﻛَ ﺪﻤﱠ ﺤ ﻣ لآ ﻰَﻠ و ﺪﻤﱠ ﺤ ﻣ
ِ
َ
ٌ ْ
َ
َ ْ
َ
ْ
َ
َ
َ ْ
َ ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
.
تا ﻣَﻷْا و ﻢ ـﻨ
ﻬ ﻣ ءﺎ َ ﺣَﻷْا تﺎ َ ﺆ
ْ
ﻨ ﻣ ﻤْﻟا و ﻦ ﻣ ﻤْﻟا و تﺎ ﻠ
ﺴ ﻤْﻟا و ﻦ ﻤ ﺴ ﻤْﻠ ﺮ ﻔْﻏ ا ﻢ ﻬ ﻠﻟ
ْ
ﻴ ِ ﺆ
ﻴ ﻠ
ا
َ ْ
َ
ْ ُ
ْ
ُ
َ
َ ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
.ا ﺪ ر ﺎ
ً َ
َ
ﻧﺮِ
ﻣَأ ﻦ ﻣ ﺎ َ ﻨَﻟ ﺊﱢﻴ و ﺔ ﺣ
ً
ﻤ ر
ْ
َ
ﻚ َ
ْ ﻧ ﺪَﻟ ُ ﻦ ﻣ ﺎ َ ﻨ ِ ﺗآ ﺎ َ ﻨـﺑﱠ ر
َ
ْ
ْ
َ َ
ْ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
.ﺎ
ﻣﺎ ً َ إ
ﻣ ِ ﻦﻴ ﻘﱠﺘ ﻤْﻠ ﻟ ﺎ َ ﻨْﻠ ﺟا و ﻦٍ ﻋَأ َة ﺮـﻗُ ﺎ َ ﻨ ِ ﺗﺎﱠﻳ رُذ ﱢ و
ﻨ ﺟا زَأ ﻦ ﻣ ﺎ َ ﻨَﻟ ﺐ ﻫ ﺎ َ ﻨـﺑﱠ
و
ر
َ
ُ
َ ْ
َ
ُ
ْ
َ
ﺎ َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ِ
. بﺎﻫﱠ ﻮْﻟا ﺖﻧَأ ﻚﱠﻧ ِ ﺔ ﺣ
إ
ً
ﻤ ر
ﻧ ﺪ ﻟ ﻦ ﻣ ﺎ َ ﻨَﻟ ﺐ و ﺎ َ ـﻳ ﻫ ذْ ِ ﺪ ـﺑ ﺎ َ ﻮُﻠـﻗُ غْ ﺰِ ُ ﺗ َ ﻻ ﺎ َ ﻨـﺑﱠ ر
ْ ُ
ﻨ ـﺘ ﺪ
إ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ْ َ
ﻚ َ
ْ
َ َ
َ ْ َ َ
ْ
َ
ـﺑ َ ْ
َ
ِ
ِ
ﻟ ا
ﻰَﻠ ﻋ ُ ﻪ َ ﺘْﻠ ﺣ ﺎ ﻤﻛَ ا ﺻ إ
ِ
ِ
ِ
َ ﻻ و ﺎ َ ﻨـﺑﱠ ر ،ﺎ َ ﺒـﻗَ ْ ﻦ ﻣ ﻦ ﺬ ِ ﱠ
ﺎ َ ﻨ ـﻴَﻠ ْ ﻋ َ ﻞ ﺤ ﺗ
َ ﻻ و ﺎ َ ﻨـﺑﱠ ر ،ﺎ َ ﻧْﺄَﻄ ﺧَأ وَأ
ﻨ ﺴﱠﻧ نْ إ ﺎ َ ﻧﺬْ ﺧا ـﺗ ُ َ ﻻ ﺎ َ ﻨـﺑﱠ
ـﻴ
ِ ِ
َ
َ
َ ْ
َ
َ َ
َ
ً ْ
ْ
ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
ﺎ َ ْ
َ
ر
َ
ﻢ ﻬ ﱠ ﻠﻟ َ ا . ﻦ ﻳﺮِ ﻓﺎﻜَْ ﻟا م ﻮﻘَْﻟا ﻰَﻠ ﻋ ﺎ ﻧ ﺮ ﺼﻧﺎَﻓ ﺎ َ ﻧ َ ﻻ ﻮ ﻣ ﺖﻧَأ ﺎ َ ﻨ ﻤ ﺣ را و ﺎ َ ﻨَﻟ ﺮ ﻔْﻏا و ﺎﱠﻨ ﻋ ﻒ ﻋا و ، ﻪ ﺑ ﺎ َ ﻨَﻟ َ ﺔَﻗﺎَﻃ َ ﻻﺎ ﻣ ﺎ َ ﻨْﻠ ﻤ ﺤ ﺗ
ُ
َ ْ
ْ
َ
َ
ْ ُ
ْ َ
َ
ْ
َ ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ﻰَﻠ ﻋ ﻢ ﺮ
ﻫ ﺼ و ﻢ ﻨ
ﻧا
َ
ْ
ُ ْ ُ
ْ
ﻬ ِ ﻴ ـﺑ تاَذ ﺢ ﻠ ِ ﺻَأ و ﻢ ﻬ ِ ﺑ ﻮُﻠـﻗُ ﻦ ﻴ ـﺑ ﻒ ﱢ ﻟَأ و ، تﺎ َ ﻨ ﻣ ﺆ ﻤْﻟا و ﻦ ﻴ ِ ﻨ ﻣ ﺆ ﻤْﻟا و تﺎ ﻤ ﻠ ﺴ ﻤْﻟا و ﻦ ﻴ ﻤ ﻠ ﺴ ﻤْﻠ ﻟ ﺮ ﻔْﻏا
َ
ْ
ْ َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ ْ
ْ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻢ ﻋﺎ ﻤ ﺳَأ ﻲ ِ ﻓ ﻢ ﻬَﻟ كْ رﺎ َ ﺑ و ، ر ﻮﱡـﻨﻟا ﻰَﻟ ِ إ تﺎ ﻤُﻠ ﱡ ﻈﻟا ﻦ ﻣ ﻢ ﻬ ﺟﺮِ ﺧَأ و م َ ﻼ ﺴﻟا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺒ ﺳ ﻢ ﻫ ﺪ ﻫا و ، ﻢ ﻫ و ﺪ ﻋ و كَ و ﺪ ﻋ
ْ
َ ْ
ْ
ْ ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ ْ
ْ
َ
َ ُ ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ﱢ ُ َ َ
ﱢ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎﻬ ﻤ ْ ﺗَأ و ،ﺎ ﻬَﻟ ﻦ ﻴ ِ ﻠ ﺑﺎَﻗ
ِ
َﻠ ﻋ ﺎ ﻬ ِ ﺑ ﻦ ﻴ ِ ﻨ ﺜ ﻣ ﻚ ﻤ ﻌ ﻨ ﻟ ﻦ ﻳﺮِ ِ ﻛﺎ ﺷ ﻢ ﻬْﻠ ﻌ ﺟا و ، ﻢ ﻬ ـﺘ ﻴﻘَ ـﺑَأ ﺎ ﻣ ﻢ ﻬ ِ ﺗﺎ َ ﻳ رُذ و ﻢ ﻬ ﺟا و زَأ و ﻢ ﻫ رﺎ ﺼ ْ ﺑَأ و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ ْ
ﻚ َ ْ َ
َ
َ ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ ْ
ْ ُ
َ ْ
َ
ْ ُ َ ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ
. ﻦ ﻤ
ﻴ ﺣا ﺮﻟا ﻢ رَأ ﺎ َ ﻚ ﻤ ﺮ ِ ﻢ ﻴَﻠ ﻋ
ﺘ ﺣ ﺑ
ِ
َ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ َ
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
.
رﺎﱠﻨﻟا باﺬَ ﻋ
ﻨ و
ﻨ ﺴ ﺣ ة ﺧﻵا ﻲ ِ و
ﺴ ﺣ
ﻴ ـﻧﺪﻟاﱡ
ْ
ﻲ ﻓ ِ ﺎ َ ﻨ ِ ﺗآ ﺎ َ ﻨـﺑﱠ
ر
َ
َ
ﺎ َ َ ً ﺔ َ
َ
َ
َ
َ
ً ﺔ َ َ َ
ﺎ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ﻲِ
ﻐ ـﺒْﻟا و ﺮِ ﻜﻨَ ﻤْﻟا و ءﺂ ﺸ ﺤ ﻔْﻟا ﻦِ ﻋ ﻰ ﻬ ـﻨ
َ
ـﻳ و ﻰ ﺑ ﺮ ﻘْﻟا ي ذ ئﺂ َ ﺘﻳ ِ إ و نﺎ ﺴ ﺣ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ُ
ﻹ ِ ا و ل ﺪ ﻌْﻟﺎ ﻢ ﺮ ﻣْﺄ َ ﻳ َ ﷲا ن ِ إ ، ﷲا دﺎ َ ﻋ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ َ
َ ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ ﻛ ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺮ ـﺒﻛْ َأ ﷲا ﺮﻛْ ﺬَﻟ و ﻢﻜُ ﻄ ﻌ ـﻳ ﻪ ﻠ ﻀَﻓ ﻦ
ْ
ﻩ ﻮُﻟَﺄ ﺳا و ﻢ ﺮ ﻛﺬْ َ ﻢ ﻴ ﻌْﻟا َ ﷲا او ﻛْذﺎَﻓ . ن ﺮ
ُ
ُ
و
ُ
َ
ﻛﺬَ َ ﻢﻜُ ﱠ ﻌَﻟ ﻢﻜُ ُﻈ ِ ﻳ
ُ َ
ُ
َ
ْ
ْ ُ
ْ ﻣ
ُ ْ
ْ
َ
ْ ﻛ ْ
َ
ْ
ﻈ َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
10
ﺔﺠﻳﺪﺧ ةﺪﻴﺴﻟا ﺪﺠﺴﻣﺮﻤﻌﺗ
<ﻲﻜﻣﺪﻟا ﻪﻘﻓ ﻮﺑا ﻲﺑر ةﺮﻔﻐﻣ ﻲﻟا ﺮﻴﻘﻔﻟا>

ِ

ِ

ِ

ِ ِ