Anda di halaman 1dari 3

Taksonomi Objektif Pendidikan dan contoh kata soal (Question stems)

Bil Aras Taksonomi kognitif Kata kerja proses Question Pentaksiran


berfikir (Revised Bloom) (Process verbs) stems (Assessments)

1 LOTS MENGETAHUI mentakrifkan Apa? Kuiz


menyusun Siapa? Definisi
- Mengingat melabelkan Di mana? Fakta
kembali atau menyenaraikan Yang mana satu? Lembaran kerja
mengenal memadankan Bagaimana? Ujian
pastimaklumat menamakan Mengapa? Label
yang spesifik menyatakan Berapa? Senarai
melukis Bila? Buku kerja
menulis Apakah maksud? Penghasilan
You tell me; I can melakar Apa yang berlaku semula
tell it back to you. merekod selepas ...?
menghafal Nyatakan ...
mengumpul Namakan ...
memberi contoh Benar atau salah?
memerihal
menyalin
mengingat
merangka
menghubung
menghasilkan semula
memilih
mengulang
menjelaskan

2 MEMAHAMI mengubah Apakah yang Hafalan


menganggar dimaksudkan Ringkasan
- Menterjemahkan menerangkan dengan ? Pengumpulan/
bahan atau idea memberi contoh Faktor yang (collection)
daripada satu menentukan manakah … ? Penerangan
bentuk ke bentuk mengukur Nyatakan dalam Tunjuk dan
lain; mentafsir menyukat ayat anda tentang beritahu/(show
bahan atau idea, menukar … and tell)
menganggar meramalkan Berikan contoh … Contoh
trend masa mengelas Apakah yang anda Kuiz
depan membuat inferens faham dengan … ? Label
menghubungkait Ringkaskan … Senarai
mencirikan Nyatakan di dalam Rangka kerja/
I can tell it back menyebut graf atau jadual. (outline)
to you and I can membincang Kenyataan yang
explain it menggambarkan manakah
membanding dan menyokong…..?
membezakan Bolehkah anda
bercerita tentang jelaskan … ?
memerihalkan
menjalankan simulasi
menanya
melapor
merumus
mengenal pasti

1|Gerak gempur HOTsSM (2012)


Bil Aras Taksonomi kognitif Kata kerja proses Question Pentaksiran
berfikir (Revised Bloom) (Process verbs) stems (Assessments)

3 MENGAPLIKASI menghitung Bolehkah anda Illustrasi


mengira berikan contoh lain Simulasi
- Menggunakan merekod bagi … ? Ukiran
bahan/idea/ menunjuk cara Adakah ini berlaku Demonstrasi
strategi/ konsep/ mengubahsuai dalam … ? Persembahan
prinsip/ teori menjana idea Apakah faktor yang Temu bual
dalam situasi membangunkan/ anda akan ubah jika Pertujukkan
baru menjalankan ….? Diari
menyumbang Bolehkah anda Jurnal
I can tell it back, menggunakan gunakan kaedah ini Poster
explain, give mengitlak dalam … ? Model
examples, and menjelas dengan Apakah soalan Laporan
DO contoh yang anda akan Buku skrap
something with it menganggar tanya jika ..? Eksperimen
membina Daripada maklumat
menyelesaikan yang diberi,
memanipulasi bolehkah anda bina
mengajar satu set arahan
membuat urutan untuk….?
mempraktikkan
membezakan

4 MENGANALISIS mencerakinkan Apakah fungsi ... ? Survei


memilih Apa pendapat anda Database
- Mengasingkan mencirikan tentang ... ? Abstrak
maklumat kepada menaakul Apakah andaian anda Laporan
komponen – membezakan mengenai ... ? Graf
komponennya mengasingkan Kenyataan yang Senarai semak
untuk memahami membuat andaian manakah relevan Carta
dan membuat menyelesaikan dengan … ? Garis panduan
perhubungan masalah Apakah yang Illustrasi
antara komponen membuat urutan dipercayai oleh Rancangan
membuat kesimpulan penulis ... ? Soal selidik
I can tell, explain, mengawal pemboleh Apakah hubungan
apply, give ubah antara …... dengan
examples, and take menggunakan ….. ?
it apart and perhubungan ruang Apakah idea
examine different dan masa utama/tema?
aspects. menyusun mengikut Bagaimana …...
keutamaan serupa dengan ….. ?
menjelaskan melalui Apakah masalah
contoh dengan…?
membuat kajian
menterjemahkan
mengeksperimen
menghitung
membuat kajian
menterjemah
mengeksperimen

2|Gerak gempur HOTsSM (2012)


Bil Aras Taksonomi kognitif Kata kerja proses Question Pentaksiran
berfikir (Revised Bloom) (Process verbs) stems (Assessments)

5 MENILAI mentaksir Apakah salah Bahas


mengkritik anggapan yang ada Panel
- Mewajarkan mentafsir …? Laporan
keputusan atau menyokong Yang manakah lebih Cadangan
tindakan yang merumuskan baik/penting/logik/sah/ Penilaian
telah diambil atau mempertahankan sesuai … ? Penyiasatan
pun menilai idea/ mewajarkan Adakah penyelesaian Keputusan
bahan/ maklumat/ menguji yang baik untuk … ? Kesimpulan
kaedah mengesan Apa pendapat anda Ucapan
berdasarkan kecondongan tentang … ?
kriteria yang membuat keputusan Bagaimana anda
spesifik membahas mengendali … ?
Apa cadangan anda ?
I can tell, explain, Apakah kesan … ke
give example, atas …?
apply, take apart Apa perasaan anda
and examine, put jika …?
together with new
ways, and judge its
value. I can do it
with several
complex ideas and
choose the best
one.

6 MENCIPTA menggabungkan Bolehkah anda Filem


merancang mereka bentuk … ? Cerita
- Menggabungkan meringkaskan Apa kata jika anda Projek
idea/ komponen membina gunakan cara anda Pelan
dengan merangkakan sendiri untuk … ? Permainan
menggunakan mereka bentuk Apa berlaku jika anda baharu
pemikiran yang mencipta …? Lagu
kreatif untuk mengkonsepsikan Bagaimana lagi anda Hasil media
menghasilkan menganalogikan boleh buat untuk … ? Iklan
idea/struktur membuat gambaran Bagaimana anda Lukisan
baru mental boleh menguji … ? Sajak
berkomunikasi Berapakah cara anda Kolaj
I can plan, apply, mengeksperimen boleh……? Video
take apart, put it membuat hipotesis Kartun
together with other mendefinasikan Blue print
things I know to secara operasi
produce, invent, menambahbaik
design, construct menulis

HOTS

3|Gerak gempur HOTsSM (2012)

Anda mungkin juga menyukai