Anda di halaman 1dari 16

SMK CHONG HWA (CF)

EKONOMI ASAS
Kertas 1
<Nama Ujian> <Tarikh> Masa :
Kelas : Markah :
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan..

1. Maklumat yang berikut berkaitan dengan penentu penawaran ikan.

Apakah kesan terhadap pasaran sayur-sayuran?


I permintaan bertambah
II penawaran berkurang
III harga menurun
IV lebihan permintaan berlaku
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

2. Maklumat yang berikut berkaitan pasaran durian.

Antara rajah di bawah ini manakah yang menunjukkan keadaan pasaran itu?

1
3. Apakah kesan terhadap pasaran buruh di Malaysia apabila kerajaan menghantar balik pekerja asing Indonesia?
I Upah buruh meningkat
II Penawaran buruh berkurang
III Upah buruh menurun
IV Penawaran buruh meningkat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4. Rajah di bawah ini menunjukkan aliran fizikal dalam ekonomi dua sektor.

2
Pernyataan manakah yang berkaitan dengan Aliran X?
A pembayaran pendapatan faktor
B penawaran faktor pengeluaran
C permintaan barang danperkhidmatan
D penerimaan hasil jualan barangan

5. Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan keseimbangan pasaran?


I kuantiti permintaan melebihi kuantiti penawaran
II kuantiti permintaan sama dengan kuantiti penawaran
III harga cenderung jatuh
IV harga stabil
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

6. Jadual di bawah menunjukkan pasaran suatu barang pada pelbagai tingkat harga.

Jadual

Pilih pernyataan yang benar.


A Lebihan penawaran sebanyak 20 unit pada tingkat harga RM10
B Lebihan penawaran sebanyak 20 unit pada tingkat harga RM20
C Lebihan permintaan sebanyak 40 unit pada tingkat harga RM15
D Lebihan permintaan sebanyak 40 unit pada tingkat harga RM25

7. Antara yang berikut, manakah yang merupakan aliran wang dalam ekonomi dua sektor?
I perbelanjaan isi rumah untuk beras
II pendapatan seorang jururawat di hospital swasta
III perabot untuk dijual
IV tanah untuk dilelong
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

3
8. Rajah di bawah ini menunjukkan keluk pemintaan dan keluk penawaran.

Apakah kesannya jika harga berada pada RM12?


A kurangan penawaran
B harga cenderung naik
C lebihan permintaan
D harga cenderung jatuh

9. Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran barang bagi lima firma di pasaran.

Rajah

Berapakah kuantiti yang ditawarkan oleh firma D jika penawaran pasaran pada tingkat harga RM15 ialah 57
unit?
A 21 unit C 42 unit
B 23 unit D 49 unit

10. Antara yang berikut, manakah yang merupakan ciri-ciri pasaran?


I terdapat penjual dan pembeli
II ada satu tingkat harga tertentu
III penjual dan pembeli mesti bertemu
IV ada barang dan perkhidmatan untuk diurusniagakan
A I, II, dan III
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV

11. Rajah di bawah ini menunjukkan keluk penawaran Firma Y dan Firma Z serta keluk permintaan pasaran.

4
Berapakah tingkat harga dan kuantiti keseimbangan pasaran?

12. Rajah di bawah menunjukkan aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi dua sektor.

RAJAH

X mewakili...
A hasil jualan.
B permintaan barang.
C penawaran barang.
D perbelanjaan penggunaan input.

13. Jadual di bawah ini menunjukkan permintaan air mineral oleh tiga orang pengguna di pasaran iaitu, W, X, dan
Y.

5
Pilih penyataan yang betul.
A Pada tingkat harga RM1, permintaan pasaran bagi air mineral ialah 37 unit.
B Pemintaan air mineral bertambah sebanyak 15 unit apabila harga naik dari RM1 ke RM2.
C Permintaan air mineral menurun sebanyak 15 unit apabila harga naik dari RM2 ke RM3.
D Pada tingkat harga RM3, permintaan pasaran bagi air mineral ialah 19 unit.

14. Bagaimanakah keluk penawaran pasaran diterbitkan?


A menjumlahkan kuantiti ditawarkan oleh dua firma secara mendatar
B menjumlahkan kuantiti diminta secara mendatar oleh dua pengguna di pasaran.
C menjumlahkan kuantiti ditawarkan secara mendatar oleh dua buah firma pada pelbagai tingkat harga.
D menjumlahkan kuantiti ditawarkan oleh semua firma secara mendatar pada pelbagai tingkat harga dan
pada satu tempoh masa tertentu

15. Rajah di bawah ini menunjukkan keluk permintaan dan penawaran suatu barang.

Mana kah yang benar tentang pasaran di atas?


A pada harga RM8, terdapat lebihan penawaran sebanyak 9 unit
B pada harga RM5, terdapat lebihan permintaan sebanyak 8 unit
C pada harga RM7, kuantiti ialah 11 unit
D pada keseimbangan pasaran, kuantiti penawaran ialah 9 unit

16. Rajah di bawah ini menunjukkan keluk keseimbangan pasaran bagi basikal.

6
Apakah yang akan berlaku pada tingkat harga P1
A lebihan permintaan, harga akan naik
B lebihan permintaan, harga akan jatuh
C lebihan penawaran, harga akan naik
D lebihan penawaran, harga akan jatuh

17. Soalan berikut berdasarkan jadual berikut.


I Penawaran pasaran merujuk kepada jumlah kuantiti sesuatu barang yang ditawarkan oleh semua firma di
pasaran tersebut pada suatu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu.
II Keluk penawaran pasaran diperoleh dengan mencampurkan kuantiti yang ditawarkan oleh firma secara
menegak pada suatu tingkat harga.

18. Rajah di bawah ini berkaitan dengan sebahagian daripada aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor.

Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar tentang rajah di atas?

19. Rajah di bawah menunjukkan proses mencapai tingkat keseimbangan pasaran suatu barang.

7
Rajah

Pernyataan yang manakah menerangkan X?


A Kuantiti yang ditawarkan berkurangan
B Harga keseimbangan lebih rendah daripada harga barang
C Kuantiti ditawar melebihi kuantiti diminta
D Kuantiti yang diminta tidak berubah

20. Rajah di bawah ini menunjukkan sebahagian aliran pusingan pendapatan daiam ekonomi dua sektor.

Rajah di atas menunjukkan...


A penawaran buruh dan modal oleh isi rumah
B perolehan upah oleh isi rumah
C penawaran komputer oleh firma
D perbelanjaan penggunaan barang oleh firma

21. Antara yang berikut, yang manakah menepati konsep pasaran?


I Ada penjual dan pembeli
II Mempunyai suatu tingkat harga tertentu
III Pembeli dan penjual mesti bertemu
IV Mempunyai barang dan perkhidmatan untuk diurusniagakan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

22. Antara urus niaga yang berikut, manakah yang terlibat dalam pasaran langsung?
I Puan Zarina membeli ikan di gerai Pak Abu yang berhampiran dengan rumahnya.
II Encik Ramu membeli aksesori kereta di pasar raya Tasko.

8
III Puan Lena memesan alat-alat kosmetik melalui telefon dari seorang pemborong peralatan kosmetik.
IV Farisha membeli jam tangan dan seluar jeans berjenama terkenal dari luar negara melalui internet.
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

23. Antara yang berikut, yang manakah sumber ekonomi yang diurusniagakan di pasaran faktor?
I Tanah II Buruh
III Modal IV Usahawan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

24. Kerajaan Malaysia mengetatkan kemasukan buruh asing. Pasangan manakah yang benar?

25. Soalan berikut berdasarkan jadual berikut.


I Permintaan pasaran ialah kuantiti barang yang diminta oleh semua pengguna dalam sesuatu pasaran pada
suatu tingkat harga dalam satu tempoh masa tertentu.
II Keluk permintaan pasaran mencerun ke bawah dari kiri ke kanan.

26. Harga faktor pengeluaran yang berikut dapat ditentukan melalui pasaran faktor, kecuali...
A tanah. C buruh.
B modal. D usahawan.

27. Rajah di bawah ini menunjukkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor.

9
Pasangan manakah yang benar?

28. Rajah di bawah menunjukkan keluk keseimbangan pasaran barang X.

Rajah

Apakah kesannya jika harga turun dari P0 ke P1?


I Ketidakseimbangan pasaran berlaku
II Keseimbangan pasaran berlaku di P1
III Berlaku lebihan penawaran sebanyak Q1 Q2
IV Berlaku lebihan permintaan sebanyak Q1 Q2
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

29. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang aliran fizikal?
A melibatkan ganjaran faktor

10
B membayar faedah kepada isi rumah
C membuat perbelanjaan ke atas barang
D menawarkan barang dan perkhidmatan

30. Apakah kesan terhadap pasaran buruh di Malaysia apabila kerajaan melonggarkan syarat peng ambilan
pekerja asing Indonesia?
I upah buruh meningkat
II penawaran buruh berkurang
III upah buruh menurun
IV penawaran buruh meningkat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

31. Rajah di bawah menunjukkan keluk keseimbangan pasaran suatu barang.

Apakah yang akan berlaku apabila harga naik lebih tinggi daripada PO?
A Kuantiti permintaan pasaran kurang daripada kuantiti penawaran pasaran
B Kuantiti penawaran pasaran kurang daripada kuantiti permintaan pasaran
C Tingkat harga akan cenderung naik lagi
D Berlaku lebihan permintaan pasaran

32. Apakah yang dimaksudkan dengan upah keseimbangan?


A kuantiti buruh diminta akan berkurang
B kuantiti buruh ditawarkan akan bertambah
C kuantiti buruh diminta melebihi kuantiti buruh ditawarkan
D kuantiti buruh diminta sama dengan kuantiti buruh ditawarkan

33. Jadual di bawah ini menunjukkan penawaran dan permintaan buruh di pasaran pada pelbagai tingkat upah.

11
Apakah keadaan yang akan wujud dalam pasaran buruh jika kadar upah ialah RM20 sehari?
A wujud keseimbangan dalam pasaran.
B wujud pengangguran dalam pasaran.
C wujud lebihan penawaran dalam pasaran.
D wujud lebihan permintaan dalam pasaran.

34. Jadual di bawah menunjukkan permintaan dua individu terhadap barang P di pasaran.

Jadual

Rajah manakah yang menunjukkan keluk permintaan pasaran bagi barang P?

35. Antara yang berikut, sumber ekonomi manakah yang tidak diurusniagakan di pasaran faktor?

12
A tanah C modal
B buruh D usahawan

36. Rajah di bawah menunjukkan keluk keseimbangan pasaran barang X.

RAJAH

Apakah yang akan berlaku pada tingkat harga RM7?


A lebihan permintaan, harga akan naik
B lebihan permintaan, harga akan jatuh
C lebihan penawaran, harga akan naik
D lebihan penawaran, harga akan jatuh

37. Pilih pernyataan yang benar tentang pasaran faktor.


A Suatu keadaan pembeli dan penjual bertemu untuk menjalankan aktiviti jual beli perkhidmatan
B Suatu situasi pembeli mendapatkan faktor-faktor pengeluaran untuk memaksimumkan kepuasan
C Suatu situasi penjual menawarkan faktorfaktor pengeluaran untuk mendapatkan keuntungan maksimum
D Suatu keadaan pembeli dan penjual bertemu untuk menjalankan urus niaga faktor-faktor pengeluaran

38. Antara yang ber ikut, manakah yang benar tentang perubahan dalam kuantiti ditawarkan dengan perubahan
penawaran?

39. Rajah di bawah ini menunjukkan penawaran firma W dan firma X. Rajah 2 menunjukkan permintaan pasaran.

13
Berapakah tingkat harga dan kuantiti keseimbangan pasaran?

40. Rajah di bawah menunjukkan aliran wang dalam ekonomi dua sektor.

Rajah

Apakah peranan Encik Baskaran dalam Aliran P?

14
A Menerima ganjaran upah
B Membekalkan faktor pengeluaran
C Membuat perbelanjaan penggunaan
D Menggabungkan faktor pengeluaran

15
16

Anda mungkin juga menyukai