Anda di halaman 1dari 18

1

คคัดลอกจากเอกสาร “ความเจจ็บปป่ วยเนนนื่องจากเสาอากาศ(เสาสคั ญญาณโทรศคัพทท์ ฯ) 2018 (ANTENNA


SICKNESS 2018)
รายงานการศศึกษาสาธารณสส ขเกกยนื่ วกคับความเจจ็บปป่ วยทกนื่เกกิดจากเสาสคั ญญาณโทรศคัพทท์ ฯในปคัจจสบคัน
(Antenna Sickness Studies That Describe the Current State of Public )
แหลลงเอกสารออ้างออิง http://www.wi-cancer.info/antenna_sickness.aspx
โดย ดร.สสุ เมธ วงศศ์พานอิชเลอิศ
1. Magras et al. (1997) Researchers reported a decrease in reproductive function of mice
exposed to cell tower radiation and irreversible sterility was documented in fifth generation
offspring. [38]
๑.มารศ์ เกรส และคณะ (Magras et al.) (1997) ผผวอ้ อิจยจั รายงานวลาหนผททที่ไดอ้รจับรจังสท จากเสาสจัญญาณ
โทรศจัพทศ์ ททาใหอ้สสืบพจันธสุศ์ไดอ้นออ้ ยลง และบจันททึกไวอ้ว าล หนผเปป็ นหมจันถาวรในหนผรสุลนททที่ ๕
เอกสารออ้างออิง "RF Radiation-induced Changes in the Prenatal Development of Mice," Magras et
al., Bioelectromagnetics 18:455-461, 1997.
2. Hecht & Balzer (1997) A review of hundreds of Soviet Russian studies documented a vast
array of health effects, including insomnia, brainwave aberrations, cardiovascular problems and
increased susceptibility to infections in people who lived or worked near RF/microwave antenna
transmission sites.
๒.ฮทชสศ์ และ บจัลเชอรศ์ ( Hecht & Balzer) (1997) การทบทวนการศทึกษาของโซเวทยตรจัสเซท ยหลายรอ้อย
รายงาน แลอ้วททาเปป็ นเอกสารเกทที่ยวกจับผลกระทบตลอสสุ ขภาพอยลางมากมาย รวมทจัทงปจั ญหาการนอนไมล
หลจับ คลสืที่นสมองผอิดปกตอิ โรคหจัวใจและหลอดเลสือด และผผทอ้ ทที่อาศจัยหรสื อททางานใกลอ้กลจับททที่ตท งจั เสารจับ
สล งสล งสจัญญาณ RF(เสาสจัญญาณโทรศจัพทศ์)/ ไมโครเวฟ จะอลอนแอและตอิดเชสืทอโรคไดอ้งลาย
"Biological Effects on Humans of Electromagnetic Fields in the Frequency Range 0 to 3 GHz:
Results of a Study of Russian Medical Literature from 1960 to 1996," Hans-Ullrich Balzer, M.D.,
Karl Hecht, M.D., Institute of Stress Research, Berlin, Germany.
http://www.angelfire.com/on3/emfx/ifs_en1.htm
2

3. Santini et al. (2002) 530 people living near mobile phone masts in France reported headaches,
sleep disturbance, discomfort, irritability, depression, memory loss and concentration problems.
These effects were more pronounced the closer people lived to the mast.
๓.ซานตอินท และคณะ ( Santini et al.) (2002)
ประชากรททที่อาศจัยอยผใล กลอ้เสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่ในฝรจัที่งเศสจทานวน 530 คน มทรายงานปจั ญหาตลางๆททที่
เกอิดขทึทน คสือ ปวดศทรษะ ปจั ญหาการนอนหลจับ รผ อ้สทึกไมลสบาย ฉสุนเฉท ยวงลาย ความซทึมเศรอ้า ความจทา
เสสืที่ อมและขาดสมาธอิ ยอิงที่ อยผใล กลอ้กบจั เสาฯผลกระทบยอิงที่ มากขทึทน
เอกสารออ้างออิง "Study of the Health of People Living in the Vicinity of Mobile Phone Base
Stations," Santini et al., Pathologie Biologie, (Paris) 2002;50:369-73. http://www.der-mast-muss-
weg.de/pdf/recherche_aerzte/SantiniStudieEnglisch.pdf
4. Santini et al. (2003) This was the second part of the above Santini study, and it confirmed
results of the 2002 study. It also showed that people irradiated for five years or more suffered
significantly increased irritability, compared to those exposed to a shorter duration. Also, older
people were documented to be more sensitive to the radiation. Homes that faced antennas,
particularly within 100 meters, were documented to be the worst locations for certain debilitating
symptoms.
๔.ซานตอินท และคณะ ( Santini et al.) (2003) เปป็ นการศทึกษาตลอเนสืที่องจากครจัทงกลอน (ลทาดจับททที่ 3) ยสืนยจัน
ถทึงผลการศทึกษาในปท 2002 รวมทจัทงไดอ้แสดงวลาผผทอ้ ทที่ไดอ้รจับรจังสท เปป็ นเวลา 5 ปท หรสื อมากกวลา มทปจัญหาความ
ฉสุนเฉท ยวหงสุดหงอิดงลายโดยไมลมทเหตสุผลเพอิที่มมากขทึทน เมสืที่อเปรท ยบเททยบกจับกลสุลมททที่สจัมผจัสรจังสท เปป็ นเวลานอ้อย
กวลา อทกทจัทงไดอ้บนจั ททึกกลสุลมผผสอ้ ผ งอายสุททที่มทความรผ อ้สทึกไวตลอรจังสท มากขทึทน บอ้านททที่อยผตล รงกจับเสาอากาศโดย
เฉพาะอยผภล ายในระยะ 100 เมตร เปป็ นบรอิ เวณแยลททที่สสุดททที่ทาท ใหอ้รลางกายอลอนเพลทย
"Symptoms Experienced by People in Vicinity of Base Stations II," Santini et al., Pathologie
Biologie, (Paris) 2003 September; 51(7):412-5.
5. Navarro EA et al. (2003) This study, conducted in Spain, found that the greater the power
density of microwaves in the home, the more severe were complaints of depression, fatigue,
sleeping disorders, concentration problems, headaches, irritability, memory problems, loss of
appetite, nausea, audio and visual dysfunction, dizziness and cardiovascular problems. The
researchers concluded: "There is a large and coherent body of evidence of biological mechanisms
3

that support the conclusion of a plausible, logical and causal relationship between RF exposure
and neurological disease. Hence, it is probable that cell sites are causing many adverse health
effects. Public health surveys of people living in the vicinity of cell site should be being carried
out now, and continued progressively over the next two decades. This is because prompt effects
such as miscarriage, cardiac disruption, sleep disturbance and chronic fatigue could well be early
indicators of the adverse health effects."
๕.นาวาโร เออ และคณะ(Navarro EA et al.) (2003) การศทึกษาททที่ประเทศสเปน พบวลา บอ้านททที่มทคลา
ความหนาแนลนกทาลจังคลสืที่นไมโครเวฟยอิงที่ มาก อาการเจป็บปล วยจะรสุ นแรงมากขทึทน ความซทึ มเศรอ้า ความ
อลอนลอ้า ปจั ญหาการนอนหลจับ ขาดสมาธอิ ปวดศทรษะ ฉสุนเฉท ยวงลาย ปจั ญหาความจทา ไมลเจรอิ ญอาหาร
คลสืที่นไสอ้ การมองและการไดอ้ยนอิ ผอิดปกตอิ วอิงเวทยน ปจั ญหาโรคหจัวใจและหลอดเลสือด คณะวอิจยจั สรสุ ปวลา
“ปรากฏหลจักฐานกลไกทางชทวภาพเปป็ นจทานวนมากททที่สนจับสนสุนขอ้อสรสุ ปถทึงความเปป็ นไปไดอ้ อยลางสม
เหตสุสมผลและสอดคลอ้องกจันวลาการสจัมผจัสรจังสท คลสืที่นวอิทยสุสจัมพจันธศ์กบจั โรคระบบประสาท ฉะนจัทน จทึง
เปป็ นไปไดอ้ททที่เสาโทรศจัพทศ์เปป็ นสาเหตสุทาท ใหอ้เกอิดผลกระทบตลอสสุ ขภาพอยลางรอ้ายแรง จทึงควรททาการ
สทารวจสาธารณสสุ ขของประชากรททที่อาศจัยอยผรล อบๆททที่ตท งจั เสาโทรศจัพทศ์ทนจั ทท และททาตลอเนสืที่องไปอทกสอง
ทศวรรษ ทจัทงนทท เพราะเกอิดอาการ เชลน การแทอ้งบสุตร หจัวใจเตอ้นผอิดปกตอิ ปจั ญหาการนอน และอาการ
อลอนเพลทยตลอดเวลา เปป็ นตจัวบลงชททถทึงโรคภจัยไขอ้เจป็บรอ้ายแรงในวจันขอ้างหนอ้า”
เอกสารออ้างออิง "The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain," Dr. Gerd Oberfeld,
Public Health Department Salzburg, PO Box 527, 2010, Salzburg, Austria.
http://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20040809_kos.pdf
6. Roosli (2004) This Swiss survey study reported that out of 429 questionnaires returned, 394
people reported symptoms from cell tower exposure. Fifty eight percent of these symptomatic
people suffered headaches, 19% nervous stress, 18% fatigue, while concentration difficulties were
the most common complaint. "Two thirds of complainants had taken some action to reduce their
symptoms. The most common measure was to avoid exposure if possible."
๖. รอสลทที่ (Roosli) (2004) การศทึกษาจากแบบสอบถามททที่ตอบกลจับจทานวน 429 ฉบจับในประเทศ
สวอิสเซอรศ์ แลนดศ์ รายงานประชากรจทานวน 394 รายมทอาการปล วยททที่เกอิดจากรจังสท ททที่แผลออกจากเสา
โทรศจัพทศ์ จทานวนผผปอ้ ล วย มทอาการปวดศทรษะรอ้อยละ 58 มทความเครท ยดทางประสาทรอ้อยละ 19 มท
อาการอลอนเพลทยรอ้อยละ 18 ปจั ญหาขาดสมาธอิเปป็ นมากททที่สสุด “สองในสามของประชากรกลสุลมนททไดอ้
4

กระททาการบางอยลางเพสืที่อลดอาการของเขา วอิธทททที่ใชอ้กนจั มากททที่สสุดหากททาไดอ้คสือ หลทกเลทที่ยงการสจัมผจัส


คลสืที่นรจังสท ”
เอกสารออ้างออิง "Symptoms of Ill Health Ascribed to Electromagnetic Field Exposure: A
Questionnaire Survey." Roosli et al., International Journal of Hygiene and Environmental Health,
2004, Feb.; 207 (2): 141-50.
7. Eger et al. (2004) This study, commissioned by the German Federal Agency for Radiation
Protection, compiled medical histories between 1994-2004 of people living in Naila, Germany.
The study found a threefold increase in malignant tumors for people exposed for five years or
more to cell tower antennas within 400 meters, compared to people living further away from the
antennas.
๗.อทเกอรศ์ และคณะ (Eger et al.) (2004) การศทึกษา ซทึที่ งองคศ์การปอ้ องกจันรจังสท แหลงชาตอิประเทศเยอรมจัน
( the German Federal Agency for Radiation Protection) ใหอ้การสนจับสนสุนนทท ไดอ้เกป็บรวบรวมประวจัตอิ
ทางการแพทยศ์ในชลวง พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๗ (ค.ศ. 1994-2004) ของประชากรททที่อาศจัยอยผใล น Naila ใน
เยอรมจัน การศทึกษาวอิเคราะหศ์พบวลาประชากรกลสุลมททที่ไดอ้สจัมผจัสคลสืที่นภายในระยะ 400 เมตรจากจากเสา
โทรศจัพทศ์เปป็ นเวลา 5 ปท หรสื อนานกวลานจัทน เปป็ นเนสืท องอกมะเรป็ งมากกวลาสามเทลา เมสืที่อเปรท ยบเททยบกจับ
กลสุลมประชากรททที่อาศจัยหลางออกไปจากเสาโทรศจัพทศ์
เอกสารออ้างออิง "The Influence of Being Physically Near to a Cell Transmission Mast on the
Incidence of Cancer," Eger et al., Umwelt-Medizin-Gessellschaft 17, 4 2004
http://www.tetrawatch.net/papers/naila.pdf
8. Wolf and Wolf (2004) A Tel Aviv University study of 622 people living in Netanya, Israel,
revealed an overall four-fold increase in the incidence of cancer among residents living within
350 meters of a mobile phone mast for a time period of between three and seven years. Among
women in the 350-meter group, the increase in cancer was 10 times the norm, compared to people
living in other areas of the city: "The study indicates an association between increased incidence
of cancer and living in proximity to a cell phone transmitter station."
๘. วผลฟศ์ และวผฟฟศ์ (Wolf and Wolf ) (2004) มหาวอิทยาลจัยเทลอาวทฟ ( Tel Aviv University )ททาการ
ศทึกษากลสุลมประชากร 622 คนททที่อาศจัยอยผใล นเมสือง Netanya ประเทศออิสราเอล เปอิ ดเผยโดยรวมวลา
ประชากรททที่อาศจัยอยผภล ายในระยะ 350 เมตรจากเสาโทรศจัพทศ์มสือถสือ เปป็ นเวลานานระหวลาง 3 ถทึง 7 ปท
5

เปป็ นมะเรป็ งสผ งขทึทน 4 เทลา และกลสุลมผผหอ้ ญอิงททที่อยผภล ายในระยะ 350 เมตรเปป็ นมะเรป็ งสผ งขทึทน 10 เทลา เมสืที่อ
เปรท ยบเททยบกจับคนททที่อาศจัยอยผใล นพสืทนททที่อสืที่น ๆ ของเมสือง : “การศทึกษานทท แสดงถทึงความสจัมพจันธศ์ระหวลาง
การอาศจัยอยผใล กลอ้กบจั สถานทฐานโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่กบจั การเปป็ นโรคมะเรป็ งเพอิที่มมากขทึทน”
เอกสารออ้างออิง "Increased Incidence of Cancer Near a Cell Phone Transmitter Station," Wolf et
al., International Journal of Cancer Prevention, Vol. 1, Number 2, April 2004.
http://www.powerwatch.org.uk/news/20050207_israel.pdf
9. Bortkiewicz et al. (2004) This Polish study confirmed that residents living close to mobile
phone masts reported "various complaints mostly of the circulatory system, but also of sleep
disturbances, irritability, depression, blurred vision, concentration difficulties, nausea, lack of
appetite, headache and vertigo. The performed studies showed the relationship between the
incidence of individual symptoms, the level of exposure, and the distance between a residential
area and a base station."
๙. บอทคทวอิซสศ์( Bortkiewicz et al.) (2004) การศทึกษาในประเทศโปแลนดศ์ยนสื ยจันถทึงผผออ้ าศจัยอยผใล กลอ้
กจับเสาโทรศจัพทศ์วาล “ มทปจัญหาตลางๆ สล วนใหญลเกทที่ยวกจับระบบหมสุนเวทยนโลหอิ ต รวมถทึงปจั ญหานอนไมล
หลจับ, ฉสุนเฉท ยวงลาย, ซทึ มเศรอ้า, ตาพรล ามจัว, ขาดสมาธอิ , คลสืที่นไสอ้, ไมลอยากอาหาร, ปวดศทรษะและวอิงเวทยน
รายงานการศทึกษาหลายฉบจับไดอ้แสดงถทึงความสจัมพจันธศ์ระหวลางการเกอิดของแตลละอาการ ระดจับการ
สจัมผจัสรจังสท และระยะหลางของททที่อยผอล าศจัยกจับสถานทฐานโทรศจัพทศ์”
เอกสารออ้างออิง "Subjective Symptoms Reported by People Living in the Vicinity of Cellular
Phone Base Stations," Bortkiewicz et al., Med. Pr., 2004, 55 (4) 345-51.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15620045
10. California study (2004) A pilot medical study, conducted by Dr. Gunnar Heuser of Agoura
Hills, California, focused on neurological symptoms of six firefighters who had been working for
up to five years in stations with cell towers on premises. Their symptoms included: slowed
reaction time, lack of focus, lack of impulse control, severe headaches, anesthesia-like sleep,
depression, tremors and toxic encephalopathy, involving brain damage to frontal and temporal
lobes, as confirmed by SPECT brain scans. In 2004, citing this study, the US and Canadian
membership of the International Association of Fire Fighters (IAFF) passed a resolution opposing
the siting of cell tower antennas on or adjacent to fire stations.
6

๑๐. การศทึกษาของแคลอิฟอรศ์ เนทย (California study) (2004) การศทึกษาทางการแพทยศ์นาท รล อง ดทาเนอิน


การโดย นพ. Gunnar Heuser เมสือง Agoura Hills รจัฐแคลอิฟอรศ์ เนทย มสุลงเนอ้นอาการทางระบบประสาท
ของพนจักงานดจับเพลอิงจทานวน 6 คนซทึที่ งปฏอิบตจั อิหนอ้าททที่เปป็ นเวลานาน 5 ปท ในสถานทดบจั เพลอิงททที่ตอิดตจัทงเสา
โทรศจัพทศ์อยผบล นดาดฟอ้ าของอาคาร อาการททที่พบ คสือ การตอบสนองชอ้าลง โฟกจัส(ภาพ)ไมลไดอ้( lack of
focus) ขาดการควบคสุมแรงกระตสุนอ้ ปวดศทรษะอยลางรสุ นแรง หลจับเปป็ นตาย(การนอนหลจับอยลาง
ปราศจากความรผ อ้สทึก)( anesthesia-like sleep) ภาวะซทึ มเศรอ้า อาการสจัที่นกระตสุก( tremors) อาการพอิษ
ทางประสาทสมอง( toxic encephalopathy)เกทที่ยวขอ้องกจับความเสท ยหายของสมองกลทบหนอ้าและกลทบ
ขมจับ ยสืนยจันจากเครสืที่ องสแกน(ตรวจ)สมองดอ้วยคอมพอิวเตอรศ์ SPECT ปท 2004 สมาชอิกสภา
สหรจัฐอเมรอิ กา และสมาชอิกสภาแคนาดา สมาคมนจักดจับเพลอิงระหวลางประเทศ (International
Association of Fire Fighters IAFF) ไดอ้อาอ้ งออิงผลการศทึกษานททและมทมตอิหาอ้ มตอิดตจัทงเสาโทรศจัพทศ์บน
อาคารสถานทดบจั เพลอิงหรสื อตอิดกจับสถานทดบจั เพลอิง
เอกสารออ้างออิง "International Association of Firefighters (IAFF) Votes to Study Health Effects of
Cell Towers on Fire Stations," Press Release, Susan Foster Ambrose, Santa Fe, California,
August 24, 2004. http://www.iaff.org/hs/Facts/CellTowerFinal.asp
11. Waldman-Salsam et al. (2004) Medical doctors in Oberfranken, Germany, evaluated the
medical complaints of 356 people exposed to cell tower radiation and in-home wireless devices.
This irradiated population reported these symptoms: sleep disturbances, tiredness, forgetfulness,
nose bleeds, vision and hearing problems, frequent infections, blood pressure abnormalities,
hormonal and heart disturbances, nausea and night-time sweats, even at 10μW/m2 (only 0.06
V/m average) many people are becoming ill.
Open letter was sent to Prime Minister of Germany, August 2004, the Bamberg Appeal, signed
by 114 German physicians.
๑๑. วอลดศ์แมน-ซอลแซมและคณะ( Waldman-Salsam et al.) (2004) แพทยศ์ในเมสือง Oberfranken
ประเทศเยอรมจัน ททาการประมวลประวจัตอิคนไขอ้ททที่ไดอ้รจับรจังสท จากเสาโทรศจัพทศ์และอสุปกรณศ์ไรอ้สายใน
บอ้านจทานวน 356 ราย ประชากรซทึที่ งสจัมผจัสรจังสท มทอาการตลางๆ ดจังนทท ปจั ญหาการนอนหลจับ อลอนเพลทย
หลงลสืม เลสือดกทาเดาไหล ปจั ญหาการมองเหป็นและการไดอ้ยนอิ ตอิดเชสืท อ(งลาย) บลอยๆ ความดจันผอิดปกตอิ
โฮโมนและหจัวใจผอิดปกตอิ คลสืที่นไสอ้และเหงสืที่อแตกชลวงกลางคสืน ถทึงแมอ้วาล ระดจับคลสืที่นตทที่าเพทยง
10μW/m2 (คป่ าเฉลกยนื่ 0.06 V/m ) ยจังมทคนปล วยหลายคน
7

แพทยศ์ชาวเยอรมจัน 114 คน จทึงททาจดหมายเปอิ ดผนทึ กถทึงนายกรจัฐมนตรท ในเดสือนสอิ งหาคม ค.ศ. 2004


และรล วมกจันลงนาม จนรผ อ้จกจั กจันในนามขอ้อรอ้องเรท ยน the Bamberg Appeal
เอกสารออ้างออิง http://www.vws.org/documents/Cell-Project-Documents/BambergAppeal.pdf
12. Hutter et al. (2005) 365 people living near 10 different mobile phone masts in both urban
and rural areas of Austria were studied. Reported symptoms of antenna radiation included:
headache, vertigo, tremors, cold hands and feet, loss of energy, exhaustion, difficulty
concentrating, feelings of strain and the urge for sleep. These people were irradiated at levels of
0.2 to 0.4 volts per meter, which is hundreds of times lower than legal US exposure standards of
47 to 61 volts per meter. The higher the voltage exposure, the higher the percentage of health
complaints. The researchers concluded: "The results of this study indicate that effects of very low
but long lasting exposures to emissions from mobile telephone base stations on well-being and
health cannot be ruled out."
๑๒.ฮจัทเทอรศ์ และคณะ (Hutter et al.) (2005) การศทึกษากลสุลมประชากรในเมสืองและในชนบทจทานวน
365 รายททที่อาศจัยอยผใล กลอ้เสาโทรศจัพทศ์รวม 10 สถานทฐานในประเทศออสเตรท ย ไดอ้รายงานอาการตลางๆททที่
เกอิดจากคลสืที่นรจังสท จากเสาฯ รวมถทึง ปวดศทรษะ วอิงเวทยน สจัที่นกระตสุก มสือเทอ้าเยป็น ไมลมทแรง เหนสืที่อยอลอน
ขาดสมาธอิ รผ อ้สทึกเครท ยดและอยากจะนอน ประชากรเหลลานททไดอ้รจับรจังสท ตที่าท ในระดคับเพกยง 0.2 ถศึง 0.4
โวลทท์ ตป่อเมตร (V/m) ตทที่ากวลาเปป็ นรอ้อยๆเทลาเมสืที่อเททยบกจับระดจับมาตรฐานตามกฎหมายในสหรจัฐฯททที่
กทาหนดไวอ้ไมลเกอิน 47 ถศึง 61 V/m การศทึกษายจังพบวลา ระดจับรจังสท ยงอิที่ สผ งขทึทน จทานวนผผปอ้ ล วยยอิงที่ เพอิที่มมากขทึทน
คณะวอิจยจั ไดอ้สรสุ ปวลา “ผลการศทึกษาชททใหอ้เหป็นวลา เราไมลสามารถตจัดประเดป็นรจังสท ททที่แผลจากสถานทฐาน
โทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่ในระดจับตทที่ามากเปป็ นเวลายาวนานนจัทน สล งผลกระทบตลอชทวอิตความเปป็ นอยผแล ละ
สสุ ขภาพทอิทงไดอ้อยลางสอิท นเชอิง”
เอกสารออ้างออิง "Subjective Symptoms, Sleeping Problems, and Cognitive Performance in Subjects
Living Near Mobile Phone Base Stations," Hutter et al., Occupational and Environmental
Medicine, 2006; 63:307-313.
13. Abdel-Rassoul, et al. (2006) Residents living beneath or adjacent to a long-established
mobile phone mast with numerous antennas in Egypt reported significantly higher occurrences of
headaches, memory changes, dizziness, tremors, depressive symptoms and sleep disturbance than
did a control group. [52]
8

๑๓.แอบเดล-ราสโซ และ คณะ ( Abdel-Rassoul, et al. )(2006) ผผออ้ าศจัยในหอ้องคอนโดททที่มทการตจัทง


เสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่บนดาดฟอ้ าเปป็ นเวลานานหลายปท หรสื อททที่ตทงจั บนคอนโดตอิดกจันในประเทศอทยปอิ ตศ์
มทรายงานพบการปล วยเพอิที่มมากขทึทน คสือ ปวดศทรษะ ความจทาเปลทที่ยนไป มทึนงง สจัที่นกระตสุก ซทึมเศรอ้า และ
ปจั ญหาการนอน มากกวลากลสุลมควบคสุม (คนในคอนโดไมลตอิดตจัทงเสาบนดาดฟอ้ าหรสื อบนคอนโดททที่อยผล
ตอิดกจัน)
เอกสารออ้างออิง "Neurobehavioral Effects Among Inhabitants Around Mobile Phone Base
Stations," Abdel-Rassoul et al., Neurotoxicology, August 1, 2006
14. Oberfeld et al. (2008) The Austrian Department of Health uncovered a higher risk of cancer
among people living 80-200 meters from a mobile phone antenna tower which operated for a car
phone service between 1984 and 1997. The study concluded that the cancer risk increased with
the length of exposure, reaching 8.5 times the norm for people most highly exposed. The study
reported: "The incidence [of cancer] was particularly pronounced for breast and brain tumors."
[53]
๑๔.โอเบอรศ์ เฟล และคณะ (Oberfeld et al.) (2008) กระทรวงสาธารณสสุ ขออสเตรท ย ไดอ้เปอิ ดเผยวลา
ประชากรททที่อาศจัยอยผภล ายในระยะ 80-200 เมตร จากเสาสล งใหอ้บรอิ การโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนในรถยนตศ์ใน
ระหวลางปท 1984 ถทึง 1997 มทความเสทที่ ยงเปป็ นมะเรป็ งเพอิที่มมากขทึทน รายงานศทึกษาสรสุ ปวลา ความเสทที่ ยงททที่เพอิที่ม
มากขทึทนนททขท ทึนอยผกล บจั ระยะเวลาสจัมผจัสรจังสท โดยผผทอ้ ทที่สจัมผจัสรจังสท สผงมากมทความเสทที่ ยงสผ งถทึง 8.5 เทลาเมสืที่อ
เปรท ยบเททยบกจับคลาเฉลทที่ยประชากร การศทึกษารายงานวลา “การเกอิด (มะเรป็ ง) ททที่พบไดอ้มากสสุ ด คสือ มะเรป็ ง
เตอ้านมและมะเรป็ งสมอง”
เอกสารออ้างออิง Environmental Epidemiological Study of Cancer Incidence in the Municipalities of
Hausmannstatten & Vasoldsberg (Austria), Commissioned by the Provincial Government of
Styria, Department 8B, Provincial Public Health Office, Graz (Austria), Dr. Gerd Oberfeld,
January 20, 2008.

15. Eger et al. (2009) The Bavarian town of Selbitz conduced a health survey of 251 residents
exposed to cell tower radiation at no more than 1 volt per meter. The study found a significant
correlation, depending on dose exposure, for: insomnia, depression, cerebral symptoms, joint
illnesses, infections, skin changes, heart and circulation disorders, disorders of vision/ hearing and
problems of the gastrointestinal tract. [54]
9

๑๕.อทเกอรศ์ และคณะ (Eger et al.) (2009) การสทารวจประชากร 251 หลจังคาเรสื อนในเมสือง Selbitz
แควอ้นบาวาเรท ย (ประเทศเยอรมจัน) ททที่รจับรจังสท จากเสาโทรศจัพทศ์ไมลเกอิน 1 โวลตศ์ตลอเมตร พบความเชสืที่อม
โยงอยลางมทนยจั สทาคจัญขทึทนกจับขนาดการสจัมผจัสรจังสท มทอาการดจังนทท คสือ โรคนอนไมลหลจับ ซทึ มเศรอ้า อาการ
ทางสมอง ปวดขอ้อ การตอิดเชสืทอ ผอิวหนจังเปลทที่ยนแปลง หจัวใจและโลหอิ ดไหลเวทยนผอิดปกตอิ การมองเหป็น/
ไดอ้ยนอิ ผอิดปกตอิ และปจั ญหาระบบทางเดอินอาหาร
เอกสารออ้างออิง "Specific Symptoms and Radiation from Mobile Base Stations in Selbitz, Bavaria,
Germany: Evidence for a Dose-effect Relationship," Eger et al., 2009.
http://www.emrpolicy.org/science/research/docs/eger_selbitz_2009.pdf
16. Dode et al. (2011) University and municipality officials cooperated to document a striking
connection between cell tower antennas and cancer deaths in Brazil's third largest city, Belo
Horizonte. The study looked at 7191 deaths by cancer in the city between 1996 and 2006. The
highest rate of deaths from cancer was found among those who had lived within 500 meters of
cell phone antenna towers. The highest rates of cancer were also found in the central-southern
area of the city, which had the most cell towers. There were high rates of prostate, breast, lung,
kidney and liver cancer among the victims living closest to tower antennas.
๑๖. โดดทและคณะ (Dode et al.) (2011) มหาวอิทยาลจัยไดอ้รลวมมสือกจับเจอ้าหนอ้าททที่เทศบาลในเมสือง Belo
Horizonte ซทึที่ งเปป็ นเมสืองใหญลอนจั ดจับสามในประเทศบราซอิ ล รวบรวมขอ้อมผลหลจักฐานททที่บลงชททถทึงความ
สจัมพจันธศ์ระหวลางเสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่กบจั การเสท ยชทวอิตดอ้วยโรคมะเรป็ งใน Belo Horizonte จากการ
วอิเคราะหศ์ผเผ อ้ สท ยชทวอิตดอ้วยโรคมะเรป็ งในชลวงปท 1996 ถทึง 2006 มทจาท นวน 7,191 ราย เปป็ นจทานวนสผ งททที่สสุด
เปป็ นกลสุลมททที่อาศจัยอยผหล ลางจากเสาฯในระยะ 500 เมตร โดยมทอตจั ราการเปป็ นโรคมะเรป็ งสผ งททที่สสุดอยผใล นพสืทนททที่
ตอนกลางถทึงตอนใตอ้ของเมสือง ซทึที่ งเปป็ นพสืทนททที่ททที่มทการตจัทงเสาโทรศจัพทศ์มากททที่สสุด ในกลสุลมผผทอ้ ทที่อยผใล กลอ้เสา
มากเปป็ นโรคมะเรป็ งในอจัตราสผ ง ไดอ้แกล มะเรป็ งตลอมลผกหมาก มะเรป็ งเตอ้านม มะเรป็ งปอด มะเรป็ งททที่ไต และ
มะเรป็ งททที่ตบจั
เอกสารออ้างออิง "Mortality by Neoplasia and Cellular Telephone Base Stations in the Belo
Horizonte Municipality, Minas Gerais State, Brazil," Dode et al., Science of the Total
Environment, Volume 409, Issue 19, September 1, 2011, pp. 3649-3665.
17. Yakymenko et al. (2011) A team of Ukrainian scientists titled their overview of cell tower
radiation "Long-term Exposure to Microwave Radiation Provokes Cancer Growth: Evidences
from Radars and Mobile Communication Systems." These researchers concluded: "It is now
10

becoming increasingly evident that assessment of biological effects of non-ionizing radiation


based on physical (thermal) approach used in recommendations of current regulatory
bodies...requires urgent reevaluation....We also emphasize that the everyday exposure of both
occupational and general public to MW radiation should be regulated based on precautionary
principles which imply maximum restriction of excessive exposure."
๑๗.ยาคทเมนโคและคณะ(Yakymenko et al.) (2011) ททมนจักวอิทยาศาสตรศ์ ชาวยผเครนไดอ้ทาท เอกสารภาพ
รวมการแผลคลสืที่นรจังสท ของเสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่ “การสจัมผจัสรจังสท ไมโครเวฟเปป็ น เวลายาวนานกระตสุนอ้
ใหอ้มะเรป็ งเตอิบโต : หลจักฐานจากเรดอ้ารศ์ และระบบการสสืที่ อสารเคลสืที่อนททที่” คณะวอิจยจั ไดอ้ขออ้ สรสุ ป วลา“นจับวจัน
จะมทความชจัดเจนมากขทึทนในประเดป็นททที่ผกผ อ้ าท หนดความปลอดภจัยเสนอมาตรฐานในปจั จจสุบนจั เกทที่ยวกจับการ
ประเมอินผลกระทบตลอชทวภาพของรจังสท ไมลกลอใหอ้เกอิดไอออ้อนททที่ตท งจั อยผบล นพสืทนฐานทางกายภาพ (ความ
รอ้อน) นจัทน...จทาเปป็ นตอ้องทบทวนใหมลโดยเรล งดลวน... เรายจังเนอ้นวลา ควรมทการควบคสุมโดยยทึดหลจักการ
ปอ้ องกจันไวอ้กลอน ซทึที่ งมทหลจักการสทาคจัญคสือการจทากจัดไมลใหอ้สจัมผจัสรจังสท มากเกอินไป ในคนททที่ปฏอิบตจั อิงาน
และประชาชนทจัวที่ ไปททที่สจัมผจัสรจังสท คลสืที่นไมโครเวฟ (MW = Microwave) ทสุกๆวจัน ”
เอกสารออ้างออิง "Long-term Exposure to Microwave Radiation Provokes Cancer Growth; Evidence
from Radars and Mobile Communications Systems," Yakymenko et al., Experimental Oncology,
33(2):62-70, 2011.
18. Eskander, et al. (2012) This study followed volunteers who were exposed to microwave
radiation from either mobile phones or cell tower antennas over a time period of six years. Blood
tests were used for assessment. The study showed a significant decrease in volunteers' ACTH,
cortisol, thyroid hormones, prolactin for young females, and testosterone levels. Researchers
concluded that "high RFR (radio frequency radiation) significantly affects the pituitary-adrenal
axis."
๑๘. อทสคานเดอรศ์ และคณะ( Eskander, et al.) (2012) การศทึกษาไดอ้ตอิดตามอาสาสมจัครจทานวนหนทึที่งททที่
สจัมผจัสรจังสท คลสืที่นไมโครเวฟทจัทงททที่สลงออกจากโทรศจัพทศ์หรสื อเสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่เปป็ นเวลานานหกปท
โดยททาการวอิเคราะหศ์ผลการตรวจเลสือด ไดอ้พบการลดลงอยลางมทนยจั สทาคจัญของระดจับอะดรท โนคอรศ์ ตอิโค
โทรฟอิ คฮอรศ์ โมน (adrenocorticotrophic hormone : ACTH ซทึที่ งสลงมาควบคสุมจากตลอมใตอ้สมองสล วน
หนอ้า) ฮอรศ์ โมนคอรศ์ ตอิซอล( cortisol) (ฮอรศ์ โมนเครท ยด) ฮอรศ์ โมนไทรอยดศ์ ฮอรศ์ โมนโพรแลคตอิน(
prolactin) (ควบคสุมการมทประจทาเดสือน) ในกลสุลมหญอิงสาว และ ฮอรศ์ โมนเทสโทสเตอโรน(
11

testosterone) คณะวอิจยจั สรสุ ปวลา “รจังสท คลสืที่นวอิทยสุ (RFR radio frequency radiation) ปรอิ มาณสผ งกระทบ
ตลอแกนไฮโปทาลามจัส-พอิทผออิทารท -อะดรท นลจั ( pituitary-adrenal axis) ในสมอง อยลางมทนยจั สทาคจัญ”
เอกสารออ้างออิง "How Does Long-term Exposure to Base Stations and Mobile Phones Affect
Human Hormone Profiles?," Esklander et al., Clinical Biochemistry January 2012; 45 (1-2)
157-61.
19. Hassig et al. (2012) Scientists documented eye abnormalities in calves exposed to cell tower
radiation: "We examined and monitored a dairy farm in which a large number of calves were born
with nuclear cataracts after a mobile phone base station had been erected in the vicinity of the
barn. Calves showed a 3.5 times higher risk for heavy cataract if born there compared to Swiss
average. All usual causes such as infection or poisoning common in Switzerland could be
excluded."
๑๙.ฮาซอิ ก และคณะ (Hassig et al.) (2012) นจักวอิทยาศาสตรศ์ ชาวสวอิสกลสุลมหนทึที่งไดอ้บนจั ททึกความผอิดปกตอิ
ของดวงตาในลผกวจัวททที่ไดอ้รจับรจังสท จากเสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่ไวอ้วาล : “พวกเราไดอ้ตรวจและตอิดตามใกลอ้
ชอิดลผกวจัวททที่คลอดในฟารศ์ มโคนมแหลงหนทึที่งพบบกพรล องเปป็ นตอ้อกระจกในบรอิ เวณ nucleus ภายหลจังจาก
ไดอ้ตอิดตจัทงสถานทฐานโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่บรอิ เวณใกลอ้กบจั ยสุงอ้ ฉาง ปรากฏวลาลผกวจัวททที่เกอิดในฟารศ์ มดจังกลลาว
เสทที่ ยงเปป็ นตอ้อกระจกมากขทึทน 3.5 เทลาเมสืที่อเปรท ยบเททยบกจับคลาเฉลทที่ยในประเทศ โดยตจัดปจั จจจัยสาเหตสุปกตอิ
ทจัทงหลาย เชลน การตอิดเชสืทอ หรสื อ ถผกสารพอิษออกแลอ้ว”
เอกสารออ้างออิง "Increased Occurrence of Nuclear Cataract in the Calf After Erection of Mobile
Phone Base Station," Schweiz Arch Tierheilkd (German) 154(2): 82-86, 2012.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22287140
20. Cy et al. (2012) This Taiwanese study focused on childhood neoplasms (tumors) in relation to
RF exposure from cell towers erected between 1998 and 2007. Researchers calculated the annual
power emitted by all 71,185 cell towers in Taiwan and compared the calculated exposure of
populations in each irradiated township: "This study noted a significantly increased risk of all
neoplasms [abnormal growths, especially as a characteristic of cancer] in children with higher-
than-median RF exposure to MPBS [mobile phone base stations]."
๒๐.ไซ และคณะ (Cy et al.) (2012) การศทึกษาในประเทศไตอ้หวจัน มสุลงททที่ประเดป็นการเกอิดเนสืทองอกใน
วจัยเดป็กและความสจัมพจันธศ์กบจั รจังสท คลสืที่นวอิทยสุจากเสาโทรศจัพทศ์ฯททที่ตสืดตจัทงในชลวงปท ค.ศ. 1998 - 2007
12

คณะวอิจยจั คทานวณกทาลจังรจังสท ในแตลละปท ททที่แผลออกจากเสาทจัทงหมดในประเทศจทานวน 71,185 สถานทฐาน


เททยบกจับผลการคทานวณปรอิ มาณรจังสท ททที่ประชากรในแตลละเมสืองททที่ตอิดตจัทงเสาโทรศจัพทศ์ไดอ้สจัมผจัส : “การ
ศทึกษานทท พบความเสทที่ ยงเปป็ นเนสืท องอกในกลสุลมเดป็กททที่รจับรจังสท คลสืที่นวอิทยสุจากสถานทฐาน [MPBS] เพอิที่มขทึทนทสุก
ประเภท [การเตอิบโตผอิดปกตอิ โดยเฉพาะอยลางยอิงที่ เนสืทองอกมะเรป็ ง] สผ งกวลาคลามจัธยฐาน”
เอกสารออ้างออิง "A Population-based Control Study of Radiofrequency Exposure in Relation to
Childhood Neoplasm," Cy, et al., Science and the Total Environment, 435-436: 472-478, 2012.
21. Gomez-Peretta et al. (2013) This study in Spain was a re-analysis of the data collected for
the Navarro study (2003). The researchers reported that pathological symptoms reported by
irradiated people were validated once again. Exposure levels suffered by study participants were
reported at only .2 volts to .6 volts per meter [compared to US maximum public exposure limit of
61 volts per meter].
๒๑. โกเมซ-เปเรตรา และคณะ (Gomez-Peretta et al.) (2013) การศทึกษาในประเทศสเปน เปป็ นการ
วอิเคราะหศ์ขออ้ มผลดอิบททที่เกป็บจากรายงานการศทึกษา the Navarro study (2003) [ลทาดจับททที่ 5 ขอ้างตอ้น] คณะ
วอิจยจั รายงานยสืนยจันอทกครจัทงหนทึที่งวลา อาการทางพยาธอิวอิทยาตลางๆททที่เปป็ นผลจากรจังสท นท นจั เปป็ นจรอิ ง ดจังททที่ไดอ้
รายงานถทึงกลสุลมประชากรในรายงานการศทึกษานจัทน ระดจับรจังสท ททที่พบในกลสุลมประชากรผผแอ้ สดงออกถทึง
ผลกระทบอยผทล ทที่ 0.2 ถทึง 0.6 โวลทศ์ตลอเมตร (V/m) เทลานจัทน [เททยบกจับระดจับจทากจัดสผ งสสุ ดททที่สหรจัฐอเมรอิ กา
กทาหนดในททที่สาธารณะไดอ้แกล 61 โวลทศ์ตลอเมตร]
เอกสารออ้างออิง "Subjective Symptoms Related to Radiation from Mobile Phone Base Stations: A
Cross-sectional Study," Gomez-Peretta, et al., BMJ open, 2013;3:e003836.
22. Shahbazi et al. (2014) This Iranian study was conducted on 250 randomly-selected people
living near cell towers. Statistically significant symptoms included: nausea, headache, dizziness,
irritability, discomfort, nervousness, depression, sleep disturbances, memory loss and lack of
libido among people living within 300 meters of the cell tower antennas, compared to those living
further away.
๒๒.ซารศ์ บาซท และคณะ(Shahbazi et al.) (2014) การศทึกษาในประเทศออิหรล าน เปป็ นการวอิจยจั กลสุลม
ประชากรททที่สสุลมเลสือกจากผผออ้ าศจัยอยผใล กลอ้กบจั เสาโทรศจัพทศ์ฯจทานวน 250 ตจัวอยลาง อาการททที่พบอยลางมทนยจั
สทาคจัญรวมถทึง คลสืที่นไสอ้ ปวดศทรษะ วอิงเวทยน ฉสุนเฉท ยวงลาย ไมลสบาย กระสจับกระสล าย ซทึ มเศรอ้า นอนไมล
13

หลจับ ความจทาเสสืที่ อม และการเสสืที่ อมทางเพศในกลสุลมผผออ้ าศจัยในระยะ 300 เมตรจากเสาโทรศจัพทศ์ฯเททยบ


กจับกลสุลมททที่อาศจัยอยผหล ลางไกลมากกวลา
เอกสารออ้างออิง "Health Effects of Living Near Mobile Phone Base Transceiving Station (BTS)
Antennae: A Report from Isfahan, Iran," Shahbazi-Gahrouei, et al., Electromagnetic Biology
Medicine, 2014, September; 33(3) 206-10.

23. Ghandi et al. (2014) This case-control study evaluated genetic damage in individuals living
in the vicinity of cell towers. The blood of irradiated subjects showed significantly elevated DNA
damage compared to non-irradiated control subjects matched for gender, age and other factors.
Especially affected by cell tower DNA damage were females. The researchers warned: "The
genetic damage evident in the participants in this study needs to be addressed against future
disease-risk, which in addition to neurodegenerative disorders, may lead to cancer."
๒๓.คานธทและคณะ (Ghandi et al.) (2014) การศทึกษาในกรณท ควบคสุม(ในประเทศออินเดทย) ททาการ
ประเมอินความเสท ยหายทางพจันธสุกรรมของกลสุลมตจัวอยลางททที่อาศจัยอยผใล นละแวกใกลอ้กบจั เสาโทรศจัพทศ์ฯ
โดยการตรวจเลสือดจากกลสุลมตจัวอยลางททที่ไดอ้รจับรจังสท แสดงถทึงความเสท ยหายทางพจันธสุกรรมททที่เพอิที่มมากขทึทน
อยลางมทนยจั สทาคจัญ เปรท ยบเททยบกจับกลสุลมตจัวอยลางควบคสุมททที่ไมลไดอ้รจับรจังสท โดยแบลงลจักษณะในแตลละกลสุลม
ไดอ้แกล จทานวนเพศชาย-เพศหญอิง อายสุ และปจั จจจัยอสืที่นๆในขนาดเหมสือนหรสื อใกลอ้เคทยงกจัน กลสุลมตจัวอยลาง
โดยเฉพาะกลสุลมเพศหญอิงพบวลาเกอิดความเสท ยหายทางพจันธสุกรรมเนสืที่องจากเสาโทรศจัพทศ์ฯเปป็ นจทานวน
มากททที่สสุด คณะวอิจยจั เตสือน : “ความเสท ยหายทางพจันธสุกรรมททที่เหป็นเกอิดขทึทนชจัดเจนในกลสุลมตจัวอยลางของ
การศทึกษา จทาเปป็ นตอ้องรจับการแกอ้ไขเพสืที่อปอ้ องกจันความเสทที่ ยงจากการเจป็บปล วยในอนาคตหนอ้า ซทึที่งนอกจาก
โรคระบบประสาทเสสืที่ อม ยจังอาจเปป็ นโรคมะเรป็ งไดอ้
เอกสารออ้างออิง "A Cross-sectional Case Control Study on Genetic Damage in Individuals Residing
in the Vicinity of a Mobile Phone Base Station," Ghandi et al., Electromagnetic Biology
Medicine, 2014, July 9:1-11.
24. Shiniyo et al. (2014) This Japanese study, peer-reviewed by a German medical team,
documents the myriad serious health effects suffered by condominium inhabitants living under
rooftop antennas in Japan. This study is important because it documents a long list of illnesses
suffered by the condo inhabitants during their years of exposure and compares the improved
14

health status of survivors after the antennas were deactivated. The symptoms ascribed to
microwave radiation by this study include: numerous and painful neurological dysfunctions, eye
damage, severe fatigue and tumors.
๒๔.ซอิ นอิโยและคณะ (Shiniyo et al.) (2014) การศทึกษาในประเทศญทที่ปสุลน ซทึที่ งมทททมแพทยศ์ชาวเยอรมจัน
เปป็ นคณะทบทวนวอิชาการ(peer-reviewed) ไดอ้รวบรวมโรครอ้ายแรงมากมายททที่สลงผลกระทบตลอ
สสุ ขภาพของคนททที่อาศจัยอยผใล นคอนโดมอิเนทยม โดยดาดฟอ้ าของคอนโดมทการตจัทงสายอากาศ(เสา
โทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่) การศทึกษานทท มทความสทาคจัญ เพราะไดอ้รวบรวมบจัญชทยาวเหยทยดของคนททที่อาศจัยใน
คอนโดททที่ปลวยเนสืที่องจากไดอ้รจับรจังสท คลสืที่นจากเสาฯเปป็ นเวลานานหลายปท เปรท ยบเททยบกจับสสุ ขภาพของคน
ททที่ยงจั อยผแล ละมทสสุขภาพฟสืท นคสืนดทขท ทึนเมสืที่อเสาโทรศจัพทศ์เหลลานจัทนถผกปอิ ดลง (รสืท อถอนเสาฯ) อาการททที่บนจั ททึกไวอ้
ในการศทึกษาเนสืที่องจากรจังสท คลสืที่นไมโครเวฟรวมถทึง ความผอิดปกตอิของระบบประสาทจทานวนมากและ
เจป็บปวด ดวงตาเสท ยหาย ความเหนสืที่อยลอ้า และเนสืทองอกททที่รอ้ายแรง
เอกสารออ้างออิง Signifikanter Rückgang klinischer Symptome nach Senderabbau eine
Interventionsstudie, Umwelt-Medizin-Gesellschaft, 27(4), S. 294-301.
https://elettrosensibili.files.wordpress.com/2015/10/shinjyo-2014-significant-decrease-of-clinical-
symptoms-after-mobile-phone-base-station-removal-1.pdf
25. Adebayo et al. (2014) Nigerian scientists investigated the effects of cell tower radiation on
disease-causing bacteria isolated from the environment within range of that radiation. They
discovered that various gram negative bacteria showed major effects from the radiation and they
confirmed that microwave radiation appears to make certain of these pathogens antibiotic-
resistant.
๒๕.อเดบาโยและคณะ (Adebayo et al.) (2014) นจักวอิทยาศาสตรศ์ ในประเทศไนจทเรท ยไดอ้ตรวจสอบสอิที่ ง
แวดลอ้อมภายในบรอิ เวณททที่คลสืที่นสจัญญาณครอบคลสุมถทึง หาผลกระทบของรจังสท คลสืที่นโทรศจัพทศ์จากเสา
สจัญญาณททที่มทตลอแบคททเรท ยททที่ทาท ใหอ้เกอิดโรค พวกเขาคอ้นพบวลาแบคททเรท ยแกรมลบชนอิดตลางๆ (various
gram negative bacteria ) มทผลกระทบททที่สาท คจัญจากรจังสท และยสืนยจันวลารจังสท ไมโครเวฟดผเหมสือนจะททาใหอ้
เชสืทอโรคเหลลานททดทสือตลอยาปฏอิชทวนะ
เอกสารออ้างออิง "Effects of Radiofrequency Radiation from Telecommunication Base Stations on
Microbial Diversity and Antibiotic Resistance," Adebayo et al., Journal of Applied Sciences and
Environmental Management, December 2014, Volume 18 (4) 669-674.
15

26. Cammaerts Tricot et al. (2015) Two renowned European scientists conducting this study
found that water cress seeds would not germinate in a room infiltrated with cell tower radiation
from two antennas about 200 meters outside the windows of the room. Measurements showed that
the antennas were propagating 900 megahertz and 1.8 gigahertz directly into the room. The power
density of the radiation impacting the seed trays was only .1 volts per meter. This is a power
density hundreds of times lower than that approved for US public exposure to microwave
radiation in the gigahertz range. Identical but radiation-protected seed trays in the same room
germinated normally: "When removed from the electromagnetic fields, seeds germinated
normally. The radiation was, thus, most likely the cause of the non-occurrence of the seeds'
imbibition and germination." [68]
๒๖.แคมมาเออรศ์ ไทรคอท และคณะ ( Cammaerts Tricot et al.) (2015) นจักวอิทยาศาสตรศ์ ยโสุ รปผผมอ้ ทชสืที่อ
เสท ยงสองทลานไดอ้ศทึกษาพบวลา เมลป็ดแพงพวยไมลสามารถงอกในหอ้องซทึที่ งมทเสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่สอง
เสาตจัทงหลางจากหนอ้าตลางของหอ้องประมาณ 200 เมตร การตรวจวจัดคลสืที่นแสดงวลาเสาหนทึที่งแผลคลสืที่นตรง
ผลานหนอ้าตลางเขอ้ายจังหอ้องมทความถทที่ 900 MHz อทกเสาหนทึที่ง 1.8 GHz ความหนาแนลนกทาลจังคลสืที่นททที่กระทบ
ถาดใสล เมลป็ดพจันธสุศ์วดจั ไดอ้เพทยง 0.1 โวลทศ์ตลอเมตร ในยลานความถทที่นท มทขนาดความหนาแนลนกทาลจังคลสืที่นททที่
นอ้อยกวลาททที่สหรจัฐฯกทาหนดในททที่สาธารณะถทึงหลายรอ้อยเทลา ถาดใสล เมลป็ดพจันธสุศ์ททที่เหมสือนกจันทสุกอยลางแตล
มทการปอ้ องกจันรจังสท ททที่วางในหอ้องเดทยวกจันกลจับสามารถงอกเปป็ นปกตอิ : “เมสืที่อไดอ้ขจจัดสนามแมลเหลป็กไฟฟอ้ า
ออกไปแลอ้ว เมลป็ดพจันธสุศ์ไดอ้งอกเปป็ นปกตอิ ดจังนจัทน คลสืที่นททที่แผลจากเสาโทรศจัพทศ์ฯจทึงคสือสาเหตสุททที่เปป็ นไปไดอ้
มากททที่สสุดททที่ทาท ใหอ้เมลป็ดพจันธสุศ์ไมลดผดนททาและไมลงอก”
เอกสารออ้างออิง . "Effect of Man-made Electromagentic Fields on Common Brassicacae Lepidium
Satyum (cress d'Alinois): Seed Germination: a Preliminary Replication Study," Référence
Phyton, 84 (pp. 132-137) Publication Publié, 2015.
27. Sultan Ayoub Meo et al. (2015) This study recruited students in Saudi Arabia for blood
testing (ages 12 to 17) attending two comparable schools. Students in the school infused with the
highest cell tower radiation suffered a higher rate of diabetes than the students less irradiated: "It
is concluded that exposure to high RF-EMRF generated by mobile phone base stations is
associated with elevated levels of HbA1c and risk of type 2 diabetes mellitus."
๒๗.สสุ ลตลาน อายสุบ มทโอ และคณะ (Sultan Ayoub Meo et al.) (2015) การศทึกษาในประเทศซาอสุดอิ
อาราเบทย โดยคจัดเลสือกนจักเรท ยน (อายสุ 12 ถทึง 17 ปท ) จากสองโรงเรท ยนมาททาการเจาะเลสือดวอิเคราะหศ์
16

เปรท ยบเททยบกจัน ผลปรากฏวลานจักเรท ยนในโรงเรท ยนททที่ไดอ้รจับรจังสท จากเสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่สผงททที่สสุด มท


อจัตราเปป็ นโรคเบาหวานสผ งกวลานจักเรท ยนในอทกโรงเรท ยนหนทึที่งททที่ไดอ้รจับคลสืที่นรจังสท ททที่ตที่าท กวลา : “สรสุ ป การ
สจัมผจัสรจังสท ททที่แผลจากสถานทฐานโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่ในระดจับสผ งสจัมพจันธศ์กบจั การมทคลา HbA1c ททที่มทระดจับ
สผ งในเลสือด ซทึที่ งคลาททที่สผงนทท บลงชททความเสทที่ ยงเปป็ นโรคเบาหวานประเภท 2”
เอกสารออ้างออิง "Association of Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation
(RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA 1c) and
Risk of Type 2 Diabetes Mellitus," Sultan Ayoub Meo, et al., International Journal of
Environmental Research and Public Health, 2015, 12 (11), 14519-14528.
28. Waldmann-Selsam (2016) Using mathematical calculations of microwave power flux
density, this field-monitoring study examined the effects of cell tower radiation on trees in two
German cities: "Statistical analysis demonstrate that electromagnetic radiation from mobile phone
masts is harmful for trees. These results are consistent with the fact that damage afflicted on trees
by mobile phone towers usually starts on one side, extending to the whole tree over time."
๒๘.วอลดศ์แมน-ซอลแซม (Waldmann-Selsam) (2016) ไดอ้คาท นวณความหนาแนลนกทาลจังคลสืที่นความถทที่
ยลานไมโครเวฟตามแบบจทาลองคณอิ ตศาสตรศ์ โดยมทวตจั ถสุประสงคศ์เพสืที่อตรวจสอบตอ้นไมอ้ในเมสืองสอง
แหลงของประเทศเยอรมจันททที่ไดอ้รจับผลกระทบจากรจังสท จากเสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่: “ผลวอิเคราะหศ์เชอิง
สถอิตอิแสดงใหอ้เหป็นจรอิ งวลา รจังสท คลสืที่นแมลเหลป็กไฟฟอ้ าจากเสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่เปป็ นภจัยททาลายตอ้นไมอ้
ผลลจัพธศ์เหลลานททสอดคลอ้องกจับสอิที่ งททที่เกอิดขทึทนจรอิ งโดยตอ้นไมอ้ถผกททาลายโดยเรอิที่ มตอ้นจากลทาตอ้นเพทยงดอ้านเดทยว
ททที่หนจั ไปหาเสาโทรศจัพทศ์ฯ แลอ้วคลอยๆขยายครอบคลสุมทจัวที่ ทจัทงตอ้นตลอไป”
เอกสารออ้างออิง "Radiofrequency Radiation Injures Trees Around Mobile Phone Base Stations,"
Waldman-Selsam et al., Science and the Total Environment, 2016 Dec 1;572:554-569.
29. Siersma et al. (2016) As a pilot run for future and larger studies, medical scientists from
Denmark and Sweden launched an electronic questionnaire posted to special interest websites.
The questionnaire requested feedback on symptoms suffered by people exposed to cell phones,
Wi-Fi, occupational radiation, energy-saving light bulbs and cell towers. Of sixty respondents,
significant associations were noted for both chronic exposure to Wi-Fi and for cell tower
exposure. Symptoms associated with tower antennas included: cognitive, head, eye, body and skin
problems. The report noted: "Mobile phone towers seem to be the most problematic of the various
EMF exposures."
17

๒๙.เชทยรศ์มา และคณะ (Siersma et al. (2016) อนาคตการศทึกษาในโครงการนทารล องสผล โครงการขนาด


ใหญลขท ทึน นจักวอิทยาศาสตรศ์ ทางการแพทยศ์จากประเทศเดนมารศ์ คและสวทเดนไดอ้ทาท แบบสอบถาม
ออิเลป็กทรอนอิกสศ์และโพสตศ์บนเวป็บไซดศ์ในกลสุลมททที่เกทที่ยวขอ้องกจัน โดยใหอ้กรอกขอ้อมผล ในแบบสอบถาม
เกทที่ยวกจับอาการตลางๆททที่เกอิดจากการใชอ้โทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่ อสุปกรณศ์ไว-ไฟ และปฏอิบตจั อิหนอ้าททที่ททที่ตออ้ ง
สจัมผจัสคลสืที่นวอิทยสุ ใชอ้หลอดไฟประหยจัดพลจังงาน (หลอดตะเกทยบ) และ(อยผใล กลอ้กบจั )เสาโทรศจัพทศ์
เคลสืที่อนททที่ ผผตอ้ อบกลจับทจัทงสอิท น 60 ราย สอิที่ งททที่พบอยลางมทนยจั สทาคจัญไดอ้แกลความสจัมพจันธศ์กบจั การสจัมผจัสคลสืที่น
เกสือบตลอดเวลาจากอสุปกรณศ์ไว-ไฟและจากเสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่ โดยมทคาท ตอบททที่ เกอิดจากเสาโทร
ศจัพทศ์ฯ ไดอ้แกล ปจั ญหาดอ้านความรผ อ้(เกทที่ยวกจับกระบวนการคอิดและการรจับรผ อ้ ) ศทรษะ ตา รล างกายและ
ผอิวหนจัง รายงานตจัทงขอ้อสจังเกตวลา : “ในบรรดารคังสก จากแหลป่ งแผป่ คลนนนื่ แมป่ เหลจ็กไฟฟฟ้าตป่ างๆ ดดเหมนอนเสา
โทรศคัพทท์ เคลนอนื่ นทกนื่เปจ็ นตคัวทกนื่สรฟ้ างปคัญหา(ทางสส ขภาพ)มากทกนื่สสด”
เอกสารออ้างอสืง . "Vicinity to Wireless Radiation Sources and the Prevalence of Various Health
Problems: A Pilot Survey," Siersma et al., 2016.
This information was collected by four medical specialists representing the Department of Public
Health in Copenhagen and the Department of Neurosciences of the Karolinksa Institute in
Stockholm, Sweden.
ขอ้อมผลนททรวบรวมโดยผผเอ้ ชทที่ยวชาญทางการแพทยศ์สทที่ทลานจากกระทรวงสาธารณสสุ ขในกรสุ งโคเปนเฮเกน
และจากภาควอิชาประสาทวอิทยา สถาบจันวอิจยจั แคโรลอินสกา กรสุ งสตต๊อกโฮลศ์ม (Department of
Neurosciences of the Karolinksa Institute in Stockholm) ประเทศสวทเดน
30. Romero-Ortega et al. (2016) University of Texas researchers confirmed that amputees
exposed to cell tower radiation, at a power density equivalent to that encountered at a distance of
about 39 meters from the average local antenna site, may be induced by that radiation to suffer
abnormal sensations and neuropathic pain in peripheral nerve bundles that form after the nerve
injury of amputation
๓๐. โรมทโร-ออททกา และคณะ (Romero-Ortega et al.) (2016) นจักวอิจยจั จากมหาวอิทยาลจัยเทป็กซจัสยสืนยจัน
วลา ผผทอ้ ทที่ถผกตจัดแขนหรสื อขาซทึที่ งรจับรจังสท คลสืที่นจากเสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่ ททที่ความหนาแนลนกทาลจังคลสืที่นเททยบ
เทลากจับระยะประมาณ 39 เมตรจากททที่ตท งจั เสาอากาศททที่ใชอ้ในทอ้องถอิที่นทจัวที่ ๆไป อาจไดอ้รจับการเหนทที่ยวนทา
จากรจังสท จนเกอิดความรผ อ้สทึกผอิดปกตอิและเกอิดอาการปวดประสาทบรอิ เวณกลสุลมเสอ้นประสาทสล วนปลาย
ซทึที่ งเกอิดขทึทนจากการถผกตจัดแขนหรสื อขา
18

เอกสารออ้างออิง "Anthropogenic Radio-Frequency Electromagnetic Fields Elicit Neuropathic Pain


in an Amputation Model," PLOS ONE, 2016; 11 (1): e0144268.
31. Zothansiama et al. (2017) This study, conducted in India by a government-sponsored
university, evaluated DNA damage and antioxidant status of people living in the vicinity of cell
towers (witihin 80 meters) compared to healthy controls who lived further away from microwave
antennas. The blood of cell tower victims showed significant DNA damage, and they suffered
notable deficits in serum antioxidants (cancer fighting substances) compared to the less-irradiated
control group.
๓๑.โซทานเชทยมา และคณะ (Zothansiama et al.) (2017) การศทึกษาโดยรจัฐบาลใหอ้ทสุนสนจับสนสุน
มหาวอิทยาลจัยในออินเดทย ททาการประเมอินความเสท ยหายของดทเอป็นเอและสถานะสารตลอตอ้านอนสุมผล
ออิสระของกลสุลมประชากรททที่อาศจัยใกลอ้กบจั เสาโทรศจัพทศ์เคลสืที่อนททที่(ภายในระยะ 80 เมตร) เปรท ยบเททยบกจับ
กลสุลมประชากรควบคสุมซทึที่ งอยผหล ลางออกไปจากททที่ตท งจั เสาฯ ผลตรวจเลสือดของผผเอ้ คราะหศ์รอ้ายเนสืที่องจากเสาฯ
แสดงใหอ้เหป็นถทึงดทเอป็นเอเกอิดการเสท ยหายมาก และสารตลอตอ้านอนสุมผลออิสระในเซรสุล ม (สารตอ้านเซลลศ์
มะเรป็ ง) มทไมลเพทยงพอ เมสืที่อเปรท ยบเททยบกจับกลสุลมควบคสุมททที่ไดอ้รจับรจังสท คลสืที่นวอิทยสุททที่นออ้ ยกวลา
เอกสารออ้างออิง "Impact of Radiofrequency Radiation on DNA Damage and Antioxidants in
Peripheral Blood Lymphocytes of Humans Residing in the Vicinity of Mobile Phone Base
Stations," Zothanziama et. al., Electromagentic Biology and Medicine, Volume 36, Issue 3, 295-
305, April 2017