Anda di halaman 1dari 17

JalananCahayaNurIlahi

Di
ambi
ldar
i: Gr
oupJalananCahayaNurI
lahi

Ketahui lahdenganger akakumeny atu,denganger akakuber satu, denganger ak


akulahy angsatu,dapat kukenal dapatkutahudapat kufaham akan
keber adaanny apadaku, namuni any adapat kut ahudar iygmahat ahu, dar
i
pengal amankudanpengkaj iankumakakut elahmenemukansesuat uiai
tu
peny atuandankesat uandal am perpaduanant araaku, engkaudandi a.Kiniku
faham bahawaakuki ni tel
ahmendapatj alankuunt ukbergerak,akut idakpenat
ataul elahkeranaakudi bawabukanmembawa, syukurpadaAl l
ahker anaaku
tel
ahmendapatkesedar anawal -awal pagilagi.Kini akurasadanmer asaihidup
penuhni kmat,kalaudul uakucumadengaror angkat aki
tadant uhanamat -
amat lahdekat ,namunkut i
adabukt iy gkukuhunt ukmendal il
kanakan
kenyat aanitu,tet
apikinikuy aki
ndansey akinny aakubukanl agiper cayakepada
khabardar ior
angdancer i
takosongsahaj abahkanakusendi ri
dapatmer asai
akankeber adaannyadi sisi
ku...
.

Per
bezaanI
lmuTenagaDal
am &I
lmuTenagaRohani

Il
mut enagaDal am adalahi l
muy angber dasarkanlat
ihanpadabeber apafakulti
manusi asepertil
ati
hannaf asdankuasami nda.I
abol ehdipel
ajariol
eh
sesiapapunsamaadai aIslam atauti
dak.Cumabi latenagadalam diajaroleh
Isl
am, i
amemasukkanbeber apakalimahzikirpadaset i
appergerakanketika
melakukanper nafasandanmedi tasi.
(Mungkininikaedahmer ekamembawa
masy arakatt
erutamany aanak- anakmudasupay amengi ngati
Al l
ah,semoga
All
ahmember katikeikhlasanmer eka.)

Disampi ngit
uadaj ugay angmenggunakanj ampiserapah,menggunakan
khadam j i
ndany anglebihbahay amenggunakansy ait
an.Il
museper ti
inidi
beri
Tuhankepadasesi apasahaj aker anaiaadalahter
masukhukum f i
zi
k.Justeru
j
anganhai ranmel i
hatramai orangy angmempuny aikebat
inany anghebat ,
dapat
mel akukanpelbagaikeajaibandanadadi kalanganmer ekay angber zi
kir
berpuluhribusehari,t
etapi sangatlemahdal am pengamalanI sl
am padadi ridan
keluargamer eka,malahpenget ahuantentangagamaAl l
ahjugal emah.

Merekamasi hlagimel akukanmaksiatdanmempuny ai


sifatt
akbur,riak,tamak
dengandunia,meni pudansebagai nya.Inidi
sebabkanpengamalanmer ekasama
adadalam geraklangkah, bent
uklati
hannaf asataumedi t
asiwalaupun
mempuny aikali
mahal -Qur’andanzikir
,tenagaziki
rtaditi
dakmenj adi t
enaga
pembersihrohanitetapikepadamembi natenagadalam semata-mat a.Inil
ah
yangdisabdakanNabi saw:


Ber
mul
aamal
itudenganni
at.

I
ait
umer
ekaakanmemper
olehi
apay
angdi
niat
kan.
Berl
ainandengant enagarohani sepertimemperolehii
lham,kasyaf,
menyembuhkanpeny aki
t,menghancur kanil
mu-i
lmuhi t
am dansebagainya,ia
merupakananuger ahAll
ahswtkepadahamba- hambaNy ay
angdi kasi
hi.Mereka
hanyamahumenuj upember sihanr ohanidankembal i
makrifatkepadaTuhan
yangdiri
ndui.Tenagaayat-ayatAllah,i
badah,melakukankebaikan,bert
afakur,
melakukanlati
hankonsenst r
asi (penumpuan)adal ahsemata-matamenghampi ri
All
ahswt .

Fi
rmanAl
l
ahswt
:

“Danorang-
or angyangbersungguh-sungguhdij
alanKu,
iaakandibukaj
alan
(I
lham)baginya,sesungguhnyaAll
ahbenar -
benarbeser
taorang-
orangyang
berbuatbai
k.”(Al-
Ankaabut:
69)

Kekuat
ankerohani
anakandatangsendir
itanpadimi
nta-
mintakeranaker
ohani
an
merekatel
ahtenggel
am dal
am kot
aAllahswt ,
ini
l
ahyangdisebutolehAl
l
ahswt
dal
am satuhadi
sQudsi:


Bar
angsi
apay
angber
adadal
am kot
a-Ku,
Akuadal
ahpenj
agany
a.”

TenagaRohani
danLat
ihan

“Tidakakujadi
kanmanusi
amel ainkanunt
ukmenyi
mpanr
ahsi
a-Kudan
sesungguhnyamanusi
aiturahsia-Kudar
iAkul
ahy
angmenj
adi
rahsiany
a.:
(Hadi
th)

TenagaRohani yangdimaksudkandal
am lat
ihani
niadal
ahuntukmembina
kembalipotensi
Ruhkepadamengenal Tuhannya.Apabi
l
adisebutmengenal
Tuhan,i
at er
bahagikepadaempatbahagian:

:
-Mengenal
secaraTaqli
d-Iait
umengenal
Al l
ahhany
apadanamati
dak
mempunyaipenget
ahuanyangmant
aptentangIl
muKeTuhanan.

:
-MengenalsecaraIlmuYakin-Mart
abatSy ar
iat
: I
ait
umengenal All
ahdengan
j
alanmengenal wujudmakhlukyai
nibagaimanamengi kutcarail
muusuluddi
n.
Martabati
niadalahibar
atkenal
buahdurianmel alui
kuli
tlahi
rsahaja.

:
-Mengenalsecar
aAinulYakin-Mar tabatMakri
fat
:Iait
umengenalAll
ahdengan
j
alanhadi
rpenget
ahuanrasa( dzauk)kedalam hat
i.Ibar
atkenal
isi
duri
an
setel
ahdi
koyakkul
itt
etapibel
um di makan(di
rasa)

:
-Mengenal secaraHaqqul Yaki
n-Mar t
abatHakikat:
Iai
tumengenalAll
ah
denganjal
anhadi rkedalam hat
irasasyuhudyangadakemanisandankelazatan,
i
baratdapatmer asakelazatanduri
anit
usetelahiadapatmengecapisi
nya.
Keimananyangdi capaimelaluii
l
mui ni
hasildari
padamusyahadah,y
aknihatinya
senti
asaberpandangandenganAl l
ahTaalapadaseti
apmasa.Inil
ahimany ang
haq,
yangl
ebi
hti
nggi
kedudukanny
adar
iiman“
Ainul
Yaki
n”.

Olehi t
umuhasabahdi rikit
a,adakahki tamer asai dal
am dadabahawaTuhan
sent i
asamel i
hatataumendengarper kataanki t
a,atauki tamerasaisenti
asa
bersamadenganTuhandi manasahaj akitaber ada.Kal auti
ada(perasaan
seper t
iit
u), bermaknai l
muki tabelum menj unam kedal am dada.Kit
aakanl emah
keyakinan, kit
aakanhi langTuhanapabi laber l
akumasaal ah.Keti
kasolat,
kita
ti
dakdapatmencapai kelazatandanmaqam i hsan,iahany al
ahperbuatanuntuk
mel epaskandi r
idari
dosasy ari
atsahaja.Bahkanber ibadahdenganpenuh
kelalai
anadal ahsyaratmenj adipenghuni neraka.Na’ uzubiLahimindzali
k.Ini
lah
yangdi katakani l
mupenuhpadaf iki
rant etapidadakosongdengant akutpada
All
ah.

“Kamuhendakl
ahberibadahkepadaAllahseol
ah-ol
ahkamumel i
hat
-Ny
a.Ji
ka
kamut i
dakmel
ihat
-Nya,sesungguhny
aDi amel
ihatmu.
”(Bukhar
idanMusli
m
dari
padaAbuHurai
rah)

Bagai
manamengembal
i
kanpot
ensi
Ruh?

Ruhit
uadalahdi
riki
tayangsebenar
nya.Yangkit
aharustahumengenai si
fat-
si
fat
nyadanasalusulny
akerana(r
uh)inil
ahyangakankembalikehadratAll
ah,
danbukannyadi
rij
asadini
.Jasadhanyamenjadipembungkusdiribat
inyang
si
fat
nya(mahdas)danakanhancurdit
elanbumi.

Pember sihanRuhy angt i


dakmel aluijal
ankenabiant i
dakakanmembawa
manusi akepadamakr if
at,t
etapi akanmembawany akepadabent ukkhayal
andi
alam rohaniyangdiciptaolehJi ndanSy ai
tan,sebagaimanamer ekayang
mengi kutit
haghutdansebagai nya.Hal init
elahdisedariol
ehkebany akan
mer ekakeranakekuat anrohani mer ekahany aterbatasdialam malakut
sedangkankekuat anr ohaniorangI slam ti
adabat asannya.Justeruit
ujika
kerohanianIsl
am bertembungdengany angbukanI slam,nescay akerohani
an
bukanI sl
am rebahtersungkur .
Hal inidisebutkandalm Al-
Qur ;
an:

Fi
rmanAl
l
ahswt
:


Jikadat
angkebenar
anakant
erhapusl
ahsegal
akebat
il
an”
.(al
-I
sra:
81)

Il
mumer ekatidakdapatmenembusi seorangmukmi nyangmemi l
ikikekuatan
kerohani
an.Hal i
nidapatkit
alihatberlakukepadapendakwah- pendakwahI slam,
misalnyadi al
am Mel ayu,NusantaradanI ndia,dimanamer ekadapat
menundukkankehebat anilmudar iketua-ketuaagamal uardariI
slam sehingga
ramai diant
aramer ekamemel ukIslam.Ini ti
daklai
nkeranailmu-il
mukebat i
nan
mer ekabersandarkankepadaJi ndanSy aitansedangkanilmuker ohanianIslam
bersandarkankepadaAl l
ahswt .

Bagi
mer
ekay
angmahumembi
nat
enagaker
ohani
an,
per
kar
a-per
kar
ayang
bersangkutpautdengankehebatany angberbent
ukmaknawi bukanl
ahmenjadi
tuj
uan.Mer ekaberpegangdengankal i
mah“Il
aahiant
amaqsudi ,wari
dha
kamat l
uubi
”y angbermaksud,”
Hany alahpadaMuTuhany angkami maksudkan
dankeredhaanEngkauy angdi
cari

Keranai l
mu- i
lmuseperti
ituadalahrendahdi sisiAl
lahswtker anaber bent
uk
duniawi yangakanhancur.Malahi l
mui tutidakdapatmember iperli
ndungan
kepadany adalam menghadapi sakaratulmaut ,ket
ikadi al
am barzakhdan
seterusnyadi al
am akhi
rat.Merekaber amal semata-semat auntukmenuj u
pembi naani mankeranabagimer eka,sesiapay angberjayamenj adikekasi
h
All
ahswt , segal
ail
mudankel ebihanduni adanakhi ratdiper
olehidenganmudah.

Zi
ki
rsebagai
sumberkekuat
an

Fi
rmanAl
l
ahswt
:


….Ket
ahui
l
ahdenganmengi
ngat
iAl
l
ahi
tuhat
imenj
adi
tenang.
”(ar
-Ra’
d:28)

Manusiamempuny aiempatfakul
tipadadiri
nyai
ait
uRuh, emosi(nafsu),akal
dan
j
asad.Ruhditur
unkankealam i
nidalam j
asadyangdici
ptakandaritanah.Ia
di
bekalkandengannafsudanakal.Manusiayanghanyahidupuntukkekuat an
j
asad,akalat
aunafsusemata-mataakant ewasdegansegalauji
anhi dup.

Kekuat anRuhamatdi perl


ukanunt ukmengawal emosi,akal
danj asad.Kekuat an
j
asadamatt erhad,i
anyamengi kutkatahati
nya.Kekuat
anday aintel
ek( IQ)j
uga
terbat
as, i
abolehmer ancang,bij
akdalam ti
ndakandansebagainy a,t
etapidalam
reali
tikehi
dupanbany akperkaraluardugaanakalberl
aku.Akalmenj adilemah
apabilaperancangannyagagal,lemahbilamenghadapimusi bahkemat ian,
kesakitan,per
pisahandansebagai nya.

Kekuatanemosi j
ugati
dakkuatji
kati
dakbertautdenganTuhan.Manusi aakan
menjadikuatj
ikaiadapatber
hubungdenganAl l
ahswt.Tetapibagaimanamahu
berhubungdenganNyawalaupunIal
ebihdekatdaril
eher(halkum)insanit
u
sendir
i.

Fi
rmanAl
l
ah:


DanKami
lebi
hdekatkepadany
adar
iur
atl
eher
nyasendi
ri
.”(
al-
Qaf
:16)

Kekuatanr uhdal am berhubungandenganAllahber dasarkani


ngatan.Tanpa
i
ngatpadaNy a,ruht i
dakberhubungdenganNy a.Ramai manusi
ameni nggalkan
Tuhant anpadisedar isedangTuhantidakpernahmeni nggal
kanny
a.Apabi l
aada
kesusahan, barumanusi ateri
ngatpadaNya,mer ayu-rayupadaNYA.Tetapi
apabil
amer ekadi ber
ikesenangan,merekalupapadaNy a.

Kaum suf
imemul
akanpembi
naanmanusi
adengankekuat
anr
uh,
bukanny
aakal
atauemosi.Iamembinakekuat
aningat
anpadaAl
l
ahsehi
nggaper
asaanny
a
terhadapAl
lahbegi
tumendalam.

Ziki
ryangber sungguh-sungguhmeny ebabkanr uhseseor angitumempuny ai
dzaukatauasy ikdenganTuhanny a.Tambat anhambadenganTuhanbukan
sekadarhafalansifat
-sif
atNya,tet
apiial
ahmer asaikehampi randenganTuhan
sehinggahatimer ekagement arapabi
ladisebutnamaAl lah,
airmat amereka
meni t
isapabil
amengi ngatiNya.Merekamer asarindu,cintasehinggaperasaan
i
tu,meny ebabkanemosi ,akaldanjasadturutbersama- samamer asai
nya.

Fir
manAll
ahswt
:“Makaingatl
ahkepada-
Ku,nescayaAkuingatkepadamu
(ber
samadanmel
indungihambaNya)….(
Al-
Baqarah:
152)

All
ahmember ijaminnanbahwahambay angkukuhj i
wanyadenganAl l
ahakan
mendapatperli
ndunganNy adar i
gangguansy ait
an.Ziki
ryangber si
sil
ahdan
dil
akukandengant eknikyangbet ulakanmensuci kanhatipengamalny adan
meningkat
kanubudi yahny akepadaAl l
ah.Semaki nti
nggiubudiyyah,semakin
tawadhukdansemaki nkerdilhambai t
uterhadapTuhanny asehinggaket ahap
merasahil
angwuj uddi ri
(fana), makasemaki nkuatl
ahTenagaI ll
ahiyang
ter
li
mpahpadaqal binya.Iasel ar
idenganperinsipsainsbahwasemaki nkeci
l
sesuatuat
om itu,makasemangki nhebattenagadankuasany a.

Tenagazi kiradalaht enagadar iIl


lahi,i
amempuny aicahay ay anghebaty ang
dat angdar ialam Lahut .Ener gizikirakanmeny ucikansegal akot oranpadaqal bi
sehi nggaqal binyaakant erkeluarcahay aalam Lahuty angt ertutupsel amai ni
disebabkankekot oranny a.Cahay ai niakanber si
nardanmeni ngkat kanf r
ekuensi
cahay ajiwany a( mazmumah) .I
aj ugaakanber gerakmenguat kanRuhSul tani
i
ait ucahay aakal sehi nggaakal ny amempuny aidayaket ahanany angkuat ,
ber fi
kir
ant ajam dankr eati
f.Get arancahay anyayangt i
nggi inijugaakan
menguat kanRuhJasmani ataut enagadal am ataugelombangel ektr
omagnet
yangber gerakakt ifdalam tubuhny a.Gel ombangat aut enagai nilahyang
mengawal segalaf ungsi danor gandal am tubuhmanusi a.Apabi l
at enagai ni
tergangguat aulemah, makai aakanmendedahkanseseor angi tukepada
ser anganpel bagai peny akit.Tenagadal am badani nij
ugamewuj udkanmedan
magnet i
ky angj ugadi sebutaur a.I amengel i
li
ngiselur
uhbadandanmenj adi
bent engper tahanandi ri
seseor angdandapatmengesangel ombang- gelombang
di sekeli
lingnyasamaadaposi t
ifat aunegat i
f.Semakinkuatt enaga
elekt r
omagnetdal am t ubuh, semaki nkuatlahmedanmagnetat aubent eng
dirinya.

Kaum sufi berzi


kirdenganmengi kutgari
santertentupadaanggot atubuhnyadan
di
buatber ulangkalisehinggat er
asakesanpadaqal binyaseperti
panasatau
pedih.I
asel aridenganhukum f i
zikyangmeny atakanbahawamel akukan
gerakanataugeser anpadat empaty angsamasecar aulangalikakan
menghasi l
kant enagael ekt
rik.Tenagayangdiper ol
ehi i
tudiqasadkannyaunt
uk
penyucianammar ahny a.Seseorangahlizi
kiratauor angyangkhusy ukdal
am
i
badahmempuny aiketenanganyangti
nggi.Sainsmengat akansemaki ntenang
atauheningsesuatuobjekit
u,makagerakanat om atautenagay angberhasil
amatlahlaj
u.Juster
u,semakinseseorangitutenang,tenaganyamaki nkuatdan
l
aju.Tenagayangadapadadi r
iny
aitubol
ehdi qasadkanper bagaikegunaanzahir
danbatin.

I
ngati
nidi
tunt
utol
ehAl
l
ahdal
am f
ir
manNy
ayangber
buny
i:

Fi
rmanAl
l
ahswt
:

“HendaklahkamuingatakanAl
l
ahdi
wakt
uber
dir
i,di
wakt
ududuk,
dandi
wakt
u
berbar
ing.”
(An-
Nisa:
103)

“Hendaklahkamui ngatTuhanyangtelahmemeliharamudidal
am hat
idengan
rasahormatdant akut(ser
taharapakankurni
a-Nya)denganti
dakmenyebut
dimulutpagidanpetang( t
erusmenerus)danj
anganl ahkamuter
masukorang
yanglalai
”.
(al
-A’
raf:
205)

Semogamendapatmenaf
aat
,wassal
am.

Amal
anBukaGer
ak

Perger
akany angki t
adapatisel
epaskitamembacapasswor dnyait
uadal ahia
ter
jadidar
ipadapr osessemulajadidarir
ahsiahidupyangberadadidal
am dada
kit
aapabiladihubungi.Per
gerakanituadalahsuatujal
andariAll
ahkepadaki ta
danhakikatnyaiamembawaki taberj
alanmengikutkehendaknyamengi kuthajat
yangkitaserahkankepadanyamakaAl l
ahakanmengat ururusanit
umengi kut
carany
abagi j
alanBBM iai
tugerak.Sebagaimanaf i
rmanAll
ahy angberbuny i:
-


wal
l
ahughool
i
bunal
aamr
ih”

“…danAll
ahlahyangmengat ursekal
ianurusanmakhlukny
a”.
..
..
.ol
ehit
ukalaukit
a
tahuakankeadaangerakitupastiki
tati
dakakanpuasdenganper amal
anitu
keranai
aadalahdali
lbagikitayangmanaAl lahl
ahyangmembawaki taberger
ak
atauberj
alankepadakehadhirat
nya.

Terkadangadaorangbert
anyamengapaorangl
ainber
amal
tidakber
ger ak
seperti
jal
anBBM?At auki
tasendi
ripunper
nahmembacaayat-
ayatl
ainnya
kenapatidakber
gerak.
?

Sebenarny
agerakitut
ergantungkepadani
atdankef
ahaman.Ji
kakit
a
melakukanger
akdengant i
adakefahamanmakaiadigel
arat
audiket
egor
ikan
dal
am gerakkosong.
Akant etapiadajugageraky angber campur.Iniadal
ahker anakelakuanabadi
masihl agibercampurdengankel akuanzahi r
,ianyater
jadiakibatdari
ket
idakf ahamandi dal
am hal pemi sahan,or
angkat amer ekainiti
dakdapatlagi
nakmembezakanant ar
ay angmanager akabadidanyangmanager akl
ahi
riah.
Kal
auger aklahir
iahi
aterj
adi dar
it i
ndakkanakal ,
akantetapigerakabadiit
uhasil
darit
indakanAKUat auQUDRATi lahiah.

Gunakanlahgeraky angadapadamui tuuntukmembawasegal aapay angada


padamusamadat angan,kaki,
hati,f
ikir
andanj ugalai
nnyaagarkitamendapat
rahmatdarinya.Gunakanlahdayakekuat anyangadaituuntukmelenyapkan
segalaaj
akandanpengar uh-pengaruhj ahatyangsenti
asamendampi ngi kit
a
sejakdaril
ahir
.Pisahkanl
ahakal f
iki
ranmudanj iwamudarisif
atpergantungan
kepadahal ygbersi
fatmati,
dangunakanl ahtenagaghaibi
tuuntukmel akukan
pemecahan-pemecahany angmendat angkanmanf aatkepadamu,diri
mudan
badanmu.Dansesungguhny ageraky angki t
adapatii
tuadalahsuatuhal yang
ajaibdar
iAll
ah,makany akit
aperlumengambi l
manfaatdariger
akitusendi ri
.

KalauNabi Muhammadsawdi bawaolehAl l


ahdal am sej
arahI
srakdanMi kr
aj
suatuperjal
ananl uarbi
asabagimanusi adannabi di
angkatkelangitke7dan
sampai kehadir
atAl l
ah.Makadenganini j
alany angkit
adapatidariBBM ini
adalahsatuhal yangsamaakant et
api berl
ainanpadakeadaanny a.Olehitu
l
akukanlahi t
udengant erbai
k,mari
l
ahki tasama- samabahumembahuunt uk
mencapai redhaAl l
ahdiduniadanjugaakhirat.Lakukanl
ahpengakuandan
penyaksiankepadaTuhanpadaset iapmasadenganucapankal i
mahsy ahadah.


AkuTel
ahDapatMenemui
-NYADi
per
temuanKi
ridanKanan”

Salam buatanakdi
dikBBM yangari
fbudi
man.I ngi
ntautent
angmaksudBapak
dal
am bukuny aDi
ri
kuy gkukenal
iadaungkapanBapaky angmengat
akan"
aku
tel
ahdapatmenemui 'NYA'di
pert
emuankiridankanan.
."

Ayahdi Pakngah: Padapendapatsay atentangmaksudbapaki t


uadalahtent
ang
rahsiahidupiai
tuAKU.Makakedudukanny adi dalam dadasepert
iyangkit
a
ketahuikedudukandadai t
uber adaditengah-tengahant arakanandankir
i,j
adi
rahsiait
ulahberadadi situ.AKUi tuadalah(rahsi ahidup)yangmendatangkan
energi-
energikepadaki taiait
ubadandi ri
ini.Kalaudi kaj
ibali
ksememangny a
kedudukanhi dupituter l
etakpadadal am dada, keranadadaituadal
ahrumah
bagihidup.Adakat aul amat erdahulumengat akansesungguhny aaku(All
ah)
ment aj
alli
kanrahsiakukedal am dadamu. .
.sekian.

Sumber
:Gr
oupJal
ananCahay
aNurI
lahi
Mar ir
ekansekal
ianj
angansungkanki
taber
bincang..
.he.
.he.
.r
asany
akami
serasabelaj
ardi
hadapanBapakBagi
ndoMucht ardengananak-anakdi
dikdar
i
negeriseber
ang.
.

Bagai
manaki
tamul
akandgor
angy
gpal
i
ngmudadi
sini
.Si
l
akanA'
i
n

Fuy
oooPakNgahpunada,
Asl
muAl
km PakNgahdansahabaty
glai
 

.
..

Takaday
angmudat
akaday
angTua,
semuasamasaj
a..
.he.
.he.
..
he.
.

sal
am ut
uksemuaanak2BBM

Say
afaham y
git
uImam,
cumasay
asukaber
ipel
uangpengal
amanor
gmuda

sal
am ut
ksemuakpdanak2BBM

Si
l
akanA'
i
n

l
haa.
..
.bar
umuncul
lagi
...
hahaha

Wa'
al
aikum sal
am Ay
ahDi
Pakngah.
.

adakahi
l
muy
angdi
bagi
kekami
har
iini
.
.

KALAUGAYAGI
NIBESTJGKPAK,
I
LMUAPAPAKHAHAHA

Mungki
nA'
i
m mal
uagakny
a,si
l
akansesi
apasaj
amul
akant
opi
k

t
akadaTM bacaaj
elaahhhhh

j
arang-j
arangki
tabi
sakumpul
begi
nil
o..
.

bet
ult
upak

Kelemahankitasemuaadal ahjar
angmengulangmembacalagibukuBBM
apalagimenel
iti
nya.Ber
dasarkanpengal
amansay a,
walaubukuBBM di
baca
berulang2sel
aluadapenafsir
an2baruygki
tajumpaiseol
ah2bukutsbupdat
e
seti
apki t
abaca.BagimanapengalamanSaudara2?

Bol
i
hImam j
elaskancat
it
ani
ni"'
har
uski
tahadapi
denganr
asay
angt
erasapada
ujungj
ariki
tadanjanganmemakai
akal
fiki
r&hawanaf
su'
,I
nsy
aAl
l
ahakandi
capaij
alanter
bai
kdar i
All
ahSWT"

Betul
MasTono..
..
kay
aknyasayasel
aludapati
l
mubar
uset
iapngul
angbaca
bukuBapakBagi
ndoMuchtar
..

yasetuj
usekal
idgnpakmas..
it
ujugaygsel
alusayal
alui
.
.apatahl
agi
bapaksuka
ber
kias.
.membacasaj
ak2ny
a..
sptbukanBapakyangmenulis.
..

bukuygadapdsayadhhampi
rhancurdannotaygsay at
andahasi
ldar
i
pengamat
andrki
tabit
upunbany
akt pber
beza-beza.

Menurutsaya'
BapakBagi
ndoMuchtarmenul
isnyat
idakhany
amenggunakan
akalf
iki
rmelai
nkanmemakair
asayangter
asa,sehi
nggahasi
lny
ajugal
aindar
i
yanglai
n..

say
asedangmenunggukepulangantuanmdnoh..i
nginmemintany
a
mengadakanpdfpdfbukubukubapakdil
amanBBMSGi nisupayamanay
g
bel
um adabukubapakdapatmemperolehi
nyadenganmudah...

Pengalamansayaket
ikamembacabukuBapak, t
akter
sir
athawanaf
sudari
tul
isanbel
iau,
melai
nkankefahamanakanrasaket
uhanandanpet
unj
ukakan
kesempurnaandal
am kehi
dupanyangsayahadapi.
.

say
asendi
ripunt
erkadangpeni
ngkrnter
lal
ubany
aktaf
sir
anygki
tadapat
idr
sat
utaj
uk,
ki
tabacaharii
nil
aindanesokl
ainpl
kaduhai
i
ii
ii
i
i.

Bagaimana,kalausayakatakan: bahawakit
amest imentauhidset
iappenj
uru
dansetiapsudutrasater
nyata..
.kit
asamay a..
..
he..
he.
.he.
.Tapimungki
nbanyak
rahasi
aAllahyangkitadi
beriizi
nunt ukdi
ketahuihambanya..
.

bet
ult
u,y
ayay
apaki
mam akusendi
ripunher
anknpj
adi
nyagay
agi
tusi
h.

Bol
ihhambanyaygmendapatsesuat
urahsi
adar
iAl
l
ahSWTdapatber
kongsi
samabersamahambayglai
n

sayamemangset ujusekali
denganpandangant okmatbahawa. .
INTIPATI
..
ajaranbapakial
ahTAUHI DPERI NGKATTERTINGGI..
ini
disebutdandiulang-
ulangnyabanyakkal
idalam ungkapanungkapanyangmatcant i
kuntuk
mengekalkanianyasebagaiapaygdiakataILMUPENGETAHUAN. .sungguh
i
ndahcar abapakmeny ampaikan.
.

Tapisayai
ngatpesanBapak,
.
..
terusl
ahbel
ajari
lmuini
kar
enai
l
mui
nii
l
muy
ang
l
urus..
.I
nsy
aAll
ahsayapegangeratpesant
ersebut
..
.

 
y
aya,
i
nii
l
mut
auhi
d

DenganI
lmui
niki
tacukupmencukupi
dansel
alubahagi
alahi
rdanbat
hin.
.

sayarasasemuayangadadisi
niskr
gsetuj
udenganapaygpakimam
nyat
akan..
.y
akni
kebahgi
anlahi
rdanbati
n..
tenangdanamandi
luardandi
dal
am.
.

y
essssssssss

Tiaporangt
erhadapbeni
hyangditanam &di
semai
,mungki
nakanberl
ainan
keadaandanpengalaman.
..
.t
apiI
nsyaAll
ahji
kal
audi
atel
ahmenjadi
'or
ang'maka
akansamakitasekali
andi
hadapanAllahSWT.

selesai
kanl
ahkerjaAKUkat
aall
ah,
bar
ulahakuakansel
esai
kansegal
a
urusanmu..
..
..
..
ini
l
ahfahamansaya

Ygsayaf
aham,
apaygdi
maksudkanol
i
hPakNgahadal
ahAKI
DAHki
tat
erhadap
Al
lahSWTmest
idi
dahul
ukan

bukankahbegi
tuPakNgah

seki
rany
aaday
glai
nsi
l
ajel
askankpdkami

Adakahy
angmenangkapkehadi
ranBapakBagi
ndoMucht
ar.
.

y
a,betultu,
krnkali
maht auhi
dmemangl ahsuatukal
i
mahbi asakr
niaadalah
t
uli
san,akantetapij
ikakit
atafsi
kaniapast
ikit
aakanmenemukanr ahsi
anyadan
r
ahsianyaitul
ahy gmenjadikekuat
anbagikit
ay gmengucapkankal
imahtauhi
d
i
tu,
tenagaituakanakt i
fsecar
aautomaticj
ikakit
amembacakal i
mahitudengan
t
eli
ti
.

apamaksudpaki
mam?

ApaMaksudI
mam Supangatakankehadi
ranBapak

Ber
ser
ahdi
riadal
ahmaqom t
ert
inggi
seor
anghambadi
hadapanAl
l
ahSWT.
.

i
tul
ahy
angdi
har
apkanol
ehki
tasemua.

kr
nall
ahtelahber
fi
rman,
,
,,
,
,f
ainnaazamt
afat
awakkal
alal
l
ahi
nnal
l
ahay
uhi
bbul
mutawakki
l
in.

beer
imu,ber
amal,
yaki
n,
usaha,
sabar
.r
edhadant
awakkal
ini
l
ahsi
faty
gper
luada
pdseti
apinsan.

 
Bagaimanacar
aberser
ahdi
ri
..
..
awalnyadisur
uhlahkit
amenyerahkanyangny
ata
kepadayangti
daknyat
asampaibenar-benartotal
berser
ahkepadany
a...
.

paki
mam bel
um dapatmenj
awabper
tany
aant
okmatber
kai
tanKEHADI
RAN
BAPAK.
.

sel
anj
utny
ater
usl
ahber
lat
ihdanber
lat
ihunt
ukmeny
erahkansegal
any
akepada-
NYA..
.

Al
hamdul
i
ll
ahi
rabbi
l'
al
ami
n,segal
apuj
ibagi
All
ahTuhanser
usekal
i
anAl
am.

bgpendapatsayaadalahkeakuankit
ay akniseti
apapay gadadil
uari
nit
akakan
dapatmelakukansesuatukecual
idenganadany aygdidal
am dani
niadater
sebut
padaayatygberbunyi
,,
,,
,
,,
lat
atahar
rokuzarrott
anilabi
iznil
l
ah.

Al
hamdul
i
ll
ahsegal
apuj
ibagi
All
ahSWT.
..

ol
ehit
uj el
asl
ahbahawaki
taper
lumengakui
ygdi
ridi
dal
am i
tul
ebi
hber
kuasadr
ygdi
dalam.

maaft
ersi
l
ap(
dil
uar
)

BagusdanBERI
SIsekal
imuzakar
ahki
takal
ii
niy
atuant
uan.
.al
hamdul
i
ll
ah.
.

okl
ahsay
ami
ntaki
zi
nundurdi
ridul
uye,
ger
ak2j
gkl
aparni
,
,,
,,
hahahahahaha

Mohonma' aft
erhadapucapany
angsehar
usny
ati
daksay
aucapkanakan
kehadi
ranBapak..
Ay
ahDi
Pakngah

pergerakany gkit
adapat iselepaski tamembacapasswor dny aituadal ahia
ter
jadi dar
ipadaprosessemul ajadi darirahsiahidupy gberadadidlm dadaki t
a
apabiladihubungi.
pergerakkani t
uadal ahsuat ujal
andar i
allahkpdki tadan
hakikatnyaiamembawaki taberjalanmengi kutkehendakny amengi kuthaj
aty g
kit
aser ahkankpdny amakaal l
ahakanmengat ururusanitumengi kutcaranya
bagi j
alanBBM iaitugerak.sebagai manaf i
rmanal l
ahy gberbunyi.
...
wallahu
ghoolibunalaamr ih=danallahlahy gmengat ursekel
ianurusan
makhl uknya..
..
..
..
..
olehitukalauki tatahuakankeadaanger akit
upast ikit
atidak
akanpuasdgnper amal anitukeranai aadalahdal i
lbgkitay gmnal lahlhyg
membawaki t
aber gerakatauber jalankpdkehadhi r
atnya.

ter
kadangadaor
angbertanyamengapaor
glai
nberamalti
dakber
ger
akseper
ti
j
alanBBM?atauki
tasendiri
punpernahmembacaayat
2lai
nnyaknpti
dak
berger
ak.
?

makai
nil
ahr
ahsi
ajal
anBBM.

onMonday·Li
ke··Subscr
ibe

AyahDi Pakngahsebenarnyager
akit
ut er
gant
ungkpdniatdankefahamanj
i
ka
ki
tamelakukangerakdengant i
adakefahamanmakaiadigel
aratau
di
ketegori
kandlm gerakkosong.

9hour
sago·Li
ke

AyahDi Pakngahakant et
api adaj
ugager aky gber
campurini adalahkerana
kalakuanabadi masi hlagibercampurdgnkel akuanzahi
r,
ianyat erj
adiakibatdari
ketidakfahamandi dalam halpemisahan,orangkatamerekaini ti
dakdapatl gnk
membezakanant aramanager akabadidanmnger akl
ahir
iah,kalaugeraklahir
iah
i
at erjadidar
iti
ndakkanakal ,akantet
apiger akabadii
tuhasildrtindakanAKU
atauQUDARTi lahiah.

9hour
sago·Li
ke·1per
son

Wr
it
eacomment
..
.
 

Ay
ahDi
Pakngah

gunakanl ahger akyangadapadamui tuuntukmembawasegal aapay gada


padamusamadat angan,
kaki ,hati
,f
iki
randanj ugalainnyaagarki tamendapat
rahmatdrny a.
gunakanlahday akekuat anygadai t
uunt ukmel enyapkansegal
a
ajakandanpengar uh2jahaty gsent i
asamendampi ngikitasejakdari
l
ahir.pisahkanlahakalfi
kiranmudanj i
wamudar isif
atper gantungankpdhalyg
bersifatmat i
,
dangunakanl aht enagaghai bit
uunt ukmel akukanpemecahan2
yangmendat angkanmanf aatkpdmu, dir
imudanbadanmu. dansesungguhnya
geraky gkitadapat ii
tuadal ahsuat uhal ygajai
bdar ial
lah,makany aki
taperl
u
mengambi lmanf aatdariger akitusendi r
i,

kal
aunabi muhammaddi bawaol ehallahdalam sej
arahi srakdanmi krajsuat
u
perj
alanluarbiasabagi manusiadannabi diangkatkel angitt
gke7dansampai
kehadir
atall
ah,,,
,,
,
,,
makadengani nij
alany gkit
adapat i
dar iBBM iniadalahsatu
halygsamaakant etapiberl
ainanpadakeadaanny a.olehitulakukanlahitu
denganterbaik.mar i
l
ahki tasama2bahumembahuut kmencapai r
edhaal l
ahdi
duniadanjugaakhi rat,
lakukanlahpengakuandanpeny aksi ankpdtuhanpada
seti
apmasadenganucapankal i
mahsy ahadah.

9hour
sago·Li
ke··Subscr
ibe

OsmanHadi

pesanbapak,
jadi
kanl
ahmengucapduakal
i
mahsy
ahadati
tusebagai
pakai
an
ki
ta

21hour
sago·Li
ke··Subscr
ibe

Ay
ahDi
Pakngah

j
alani
nijalanhi
dupdanhidupit
uakanmendat
angkanger
ak,
makaj
alanl
aini
tu
adal
ahjalanmatii
tul
ahkeadaannya.

onMonday·Li
ke··Subscr
ibe

Jal
ali
Kasbar
i

Oh.
.Makaseh.
.Pakngah.
.

onMonday
viaFacebookMobi
l
e·Li
ke··Subscr
ibe

Ay
ahDi
Pakngah
padapendapatsay atentangmaksudbapaki t
uadal ahtentangr ahsiahi dupiait
u
AKUmakakedudukanny adidalam dadaseper tiyangkitaket ahuikedudukan
dadaituberadaditengah2antarakanandanki r
i,j
drahsiai t
ulahber adadi sit
u.AKU
i
tuadalah(rahsiahidup)ygmendat angkanenergy 2kpdki taiait
ubadandi r
i
i
ni.
kalaudikaji
bali
ksememangny akedudukanhi dupitut erl
etakpddl m dada,kr
n
dadaituadalahrumahbagi hidup...
..adakataulamat erdahulumengat akan
sesungguhnyaaku( al
lah)mentajal
likanrahsi
akukedal am dadamu. .
.sekian.

onMonday·Li
ke··Subscr
ibe

Jal
ali
Kasbar
i

Sal
am buatanakdidi
kBBM..yangar
ifbudi
man..I
ngi
ntaut
entangmaksudBpk
dl
m bukunyaDir
ikuygkukenali
adaungkapanBpkygmengat
akan"akutel
ah
dapatmenemui'NYA'di
per
temuankiri
dankanan.
."

Har
apdapatpenj
elasandar
iteman2y
gar
if
..

onMonday
viaAndr
oid·Li
ke··Subscr
ibe

OmarAbdul
l
ah

Sal
am danwell
comesdraJOERATTLE..
anakbapakdar
isingapur
a..
sil
alah
menjadi
ahl
iyangakt
if
..
.samaadadi
post
ingsmahupunchatbox.
..
sal
am dr
ADMIN..

TM-say
adl
m keadaanygsangatr
umi
tsekal
i
unt
ukmenj
elaskannya

PN-
knp

TM-sbbt
iadabahasaat
aukat
aygdptdi
mencer
it
akankeadaandankedudukan
ny
a

PN-
oooooooooooo

AO-
bapakkat
adi
HADI
RATNYAakusudahTI
ADA.
.mcm mananakj
elaskan.
.ESA
saj
alahy
atakt
okmat?

TM-yal
ahbegi
tu,AbgOmar
saj
a2mahuberkongsi
saj
a

PN-
apay
gti
ada,
kal
aut
iadamcm mnki
tankmel
akukanpengakuan.

TM-mcm mananakdpt
kanpengakuan
at
audiakui

AO-
TokMatt
adi
kat
a..
.bahasany
aada.
..

TM-
sebent
ar

PN-ygti
adai
tuadal
ahkeakuanki
tasahaj
a.y
gmengat
akanki
tai
nihambat
iada
apa2.

TM-
nant
iPakNgah

PN-
sebenar
nyaki
tai
niadadl
mti
ada.

TM-sayanakper j
elaskanpdAbgOmarsoal bahasa
dlm bahasanyatiadaberbunny
i
hanyadlm pengerti
anNYAsahaj a
PakNgah: dlm kejadi
anfenomenabeginiDI
Amahumemper
tunj
ukanbahawa
segalaygadaadal ahti
adamelainkanDI
Ajuga

AO-sal
am t
okmatdari
ygsini
sampaihabi
snant
itokmatt
olongcopy
..
yasebab
say
akenakepekanbel
idi
esel
..
tol
ongya.
.

TM-
OkBang

TM-
PakNgahhar
ussabary
a..
..
kal
aubol
i
hjgnmenghar
apkansesuat
ukecual
i
DIA

PN-
tkadamasal
ah,
cumapakngahmauset
iapper
bingcanganki
tai
nidapat
manf
aatut
kyglai
nnya.

TM-
tent
uit
usbbmaudi
copy

PN-
kal
aukitat
kbingcangmcm mni
l
mual
l
ahakanber
kembangkan
l
amaujudunbi
hakkii
ll
all
ah.

TM-
0197212389

TM-
Nosay
aPakNgah
PN-
noapapl
kni
tokmat

PN-
ooooooooo
TM-
handphonelah

PN-hahhahahha
0145459769

HB-salam sel
amatmalam gur
u2abg2sert
aahl
iBBM y
gdi
rhmat
iAl
l
ah
sekal
ianya..
.
TM-aday gtakdapatsay
asampaikancar
amenaip

PN-
sal
am

HB-
apakhbart
okay
ahdant
okmatsi
hatker
?

PN-yabetuli
tuadal
ahmaar i
fatul
l
ahataurasahanyaor
angr
asasahaj
adapat
rasa.
..
..
.si
hatmcm biasaamboni.
l
ahur f
inwalasauti
n=ti
adahurufdant
iadasuara.

TM-Al
hmdul
i
ll
ah,
hulubalangsi
l
abacasemul
asebagai
manay
gtel
ahsay
akongsi
ber
samadgPakNgaht adi

HB-
syt
elahcopyt
okmat

PN-
cur
iyaaaaaaaaa

HB-bukancur
imencar
iil
mudl
m seny
ap
hahahaha

TM-Okbagus,
ini
sekadarper
kongsi
anpengal
amansay
a,mudah2andptdi
munafaat
kanber
sama
seki
an

PN-
tengokl
aht
okmatanak2bbm ni
mcm2aduhai
i
ii
ii
i
ii

TM-Haa.
..
Haa.
..
..
ada2saj
aPakNgahni
l
ucujugaPakNgahni