Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN

Al-‘Akka, Khalid (2008). Adab al-Hayat al-Zaujiah fi dhaui al Kitab wa al-Sunnah. Lubnan:
Beirut

Aburezza. Umur Saidatina Aishah Sewaktu Bernikah Dengan Rasulullah SAW’. Diakses pada 5
Ogos 2018 daripada wordpress.com/2010/06/12/umur-saidatina-‘aishah-sewaktu-bernikah-
dengan- rasulullah-s-a-w

Al-Sarakhsi, Kitab al-Mabsut, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), v. 99.

Ibn Hazm al-Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said, al-Muhalla bi al-Athar
(Tahqiq: ‘Abd al-Ghaffar Sulayman al-Bandariy; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), ix.

Kitab Sayyid Qutb: Min al-Meelaad ilaa al-Istisyhaad karangan Solah Abdul Fattah al-Khalidi
[Darul Qalam, Damascus, 1994M]

Mat Saad Abd. Rahman, Prof. Madya, Dr. (Oktober 1993), Undang-undang Keluarga Islam,
Aturan Perkahwinan, Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa, Shah Alam: HIZBI SDN.
BHD., hal. 17

Pahrol Juoi.2011. Satu Rasa Dua Hati. Mencipta Cinta Sepanjang Perkahwinan. Selangor:
Galeri Ilmu Sdn Bhd.

Sulaiman Endut (1999), Perkahwinan (Siri Minda Utusan), Kuala Lumpur: Utusan Publications
& Distributors Sdn. Bhd., hal. 13

Zulkifli Mohamad al-Bakri, ‘Pernikahan Bawah Umur dari Perspektif Syarak’, Kertas kerja
Seminar Kebangsaan Undang-undang Keluarga Islam, Kuala Lumpur, 29 Januari 2011, 17.