Anda di halaman 1dari 6

I

lmuPembukaPi
ntuKhasaf
 (Car
a1)

Khasafmer upakant abirant aray angt ampakdengany angt akt ampak.Seandai nyat abir
i
ni telaht erbuka, makaakant er l
ihatlahsegal ay angt ersembuny i
.Pi nt uKhasaf
mer upakanpi ntupenghubungant araal am sadardanal am bawahsadarakanmenunt un
orangunt ukmemahami
alam y angadadi l
uardi riny aseper ti alam gai by angmeny impanbegi tubany akmi steri
yanghany adengani lmuAl l
ahSWTsaj al ahy angakant er bukar ahasi any a.
Orangy angt el aht erbukaPi ntuKhasaf ny aakandi ber ikemudahanunt ukmer asakan,
membacadanmel ihatsegal asesuat uy angakant erj
adi ataupunber adaj auhdi luar
kemampuan i nder af isikny a.Or angy angt el aht erbukaPi ntuKhasaf ny aakant erbuka
pulai nder aKeenam
ataupunMat aKet i
gany a.Bi l
aki t
at elaahl ebi hj auh, sebenar nyaPi nt uKhasaf
mer upakanpi ntuy angdi per unt ukanbagi or angy angber hat isuci dimanabat asant ara
hambadankhal i
ksudaht i
dakadal agi.Ol ehkar enai tu, kesuci anhat imenj adimut l
ak
sebel um membukaPi ntuKhasaf .
PembukaanPi ntuKhasafdapatdi lakukandenganbany akcar a.Di ant ar any adengan
car ay angr elat iveamannamunt etapef ekt if, yaitudenganmengamal kandoaat auay at
suci Al Qur ant ertentudenganj uml ahdant at acar at ertent u.Tat acar ay angdi lakukan
denganbenarakanmenghasi lkankey aki nany angakanmenst i
mul asi organ- organ
tertent udar isi fatfisikdan
kimi at ubuhmanusi asehi nggamemi l
iki frekwensi yangmemungki nkanny aunt uk
mendet eksi hal -
hal diluari nder a.Tent usaj a, ini semuat idakt er lepasdar iij
indanr i
dho
AllahSWTsebagai pemi li
ksuat uilmu.
Adaduahal yangpent ingy anghar usdi per hat ikandal am membukaPi ntuKhasaf .
Per tamaadal ahni atdankesungguhan.Ni atmenj adi pent ingar tinyamengi ngatsegal a
sesuat u
sangatt ergant ungkepadani atki ta.Ni aty angkuatakanmenghasi lkanener giter f
okus,
sebal ikny ani aty angl emahhany aakanmeny ebabkanener giter pecah.
Sedangkany angkeduaadal ahbesarkeci lny apot ensi bat iny angdi mi li
ki seseor ang
turut
pulamempengar uhikeber hasi landal am usahai ni.Pot ensi bat int er kadangsangat
terkai tdengankesi nambunganr ohani keduaor angt ua, kei nginanunt ukmel uruskanhat i
danpemahamany angsempur naakansegal asesuat uy angber si f
athaki ki.
Kesungguhandal am mengasahbat in,t ur ut pul amenet ukanbesarkeci lnyapot ensi bat in
seseor ang.
Orangy angt el aht erbukaPi ntuKhasaf ny aakanmemi l
iki begi tubany akkel ebihan.
Diant ar any aakanmampumembacaapay angt elah, sedangdanakant erjadi,mampu
mel akukan
teroponggai bdar ij
araky angt akt er bat as, mampumembacai si hat ior angl ain,
mengukuri lmul awan, menangkapget ar -get ardar ialam gai b,mel i
hatmahl ukdar i
dimensi laindansebagai nyay angber muar apadaket ajamanAl am BawahSadar .
Semuaor angsakt imengandal kani ntui si semacam i ni unt ukmenunj angkesakt ianny a.
Dal am menguasai ilmui ni t
idakper l
umel akukanpuasaat aur itual di tempat -t
empat
angker .Car ai nipunt idakmenggunakanbant uanj in, namunmur ni memohon
kemur ahanAl lah
SWT.Yangber atdal am menempuhcar ai nihany alahkesanggupanunt ukmenahan
nafas
selamamungki n.Semaki nl amaki t
amampumenahannaf as, menunjukankal aukita
semaki n
mampumel awannaf sudandanmengendal ikandi ri.Demi kiansebaliknyaApabi lakit
a
belum
mampumenahannaf asmenur uty angsemest inya, kitahar usmel ati
hny aset ahapdemi
setahap
sampai kitamampumembacasemuabacaandal am sat ut ahanannaf as.
Ber i
kuti ni akandi kemukakanbagai manacar amembukaPi ntuKhasafdengan
menggunakanAy atsuci Al -
Qur an.
Tat acar amembukaPi ntuKhasaf:
Setiapsel esai SholatMaghr ibdanket ikahendakt idur ,bacal ah:
1.Sur atAl -
Fat ihah1x
2.Sur atAl -
Ikhl as1x
3.Sur atAl -
Fal aq1x
4.Sur atAn- Naas1x
5.Ay atKur si 1x
6.Doa:
 
 "Wal auAnnaQur ’aanaanSuy y i
ratBihi lJibaaluAwQut hthi’
atBihilArdhuAwKul li
ma
 
   Bihi lMaut aaBal Lill
ahi lAmr uJami i’
aa, Lahaul awal aquwwat ail
labill
ahil ’
ali
y yi
l
  
  
 
’adzi im"
 
Semuabacaandi at
ashar usdi bacadal am sat usat ut ahanannaf assambi ldal am hati
memohon
kemur ahanAl lahSWTunt ukmembukaPi nt uKhasaf .
Bilamemangbel um sanggupmembacabacaandi atasdal am satunaf as,cobal ahpada
ti
gahar iper tamamengamal kanbacaan1sampai 3dal am sat utahanannaf as.Tigahari
berikut nya
mengamal kanbacaan1sampai 4dal am sat ut ahanannaf as.Tigahar iberikutny a
mengamal kan
bacaan1sampai 6dal am sat ut ahanannaf asdanset elahi tumengamal kankeenam
bacaan
diatasdal am sat utahanannaf as.
 
Ter awangansecar aislami  
(Car a2)
Ber gunaunt ukmel ihatal am gai bdanal am ny atadar i j
arakj auhser t
aunt uk
mel ihatkekuat angai bat auener gi yangadapadabenda, pusakaat auazi mat .Syarat
i
lmui ni :ISLAM, yakinpadadi ri sendiri danpadaALLAH, t
ekunber lati
hdansabar ,
ti
dakt ergesa- gesadant idakcepatput usasa.
Ritual Peny erapanI l
mu:
Selama1mi ngguber turut-turut, andawaj ibmengamal kanay atdibawahi ni seti
aphabi s
solatfardu.
(1)
-LAATUDRI KUHULABSHOORUWAHUWAYUDRI KULABSHOOROWAHUWAL
LATHI I
FULKHOBI I
R.100X( SuratAl An'am ay at103).
(2)
-FAKASYAFNAA' ANGKAGHI THOO- AKAFABASHORUKALYAUMAHADI I
D.100X
Dant engahmalamny asetel
ahsol atsunnahhaj at2rokaatbacaay
atke1di atas
sebany ak21xdanay atke2diat assebany ak1000x.Set i
apmalam sel
ama1mi nggu
ter
sebut .
Padasaatmengamal kanmalam har ii
ni,harappejamkanmat adankonsent
rasil
ahpada
ti
ti
kpangkal hi
dung(pertemuanduaal i
smat a=Cakr aAj
na).

PraktekLat ihanTer awangan:


Setelahsel esai masapeny erapani lmu, makasi apkandi r
i untukmel atihat aupr aktek
terawangan.Lakukanpadat engahmal am, at auset el
ahsol atmaghr ibat aumenj elang
subuh.Car i
lahr uangt empaty angsuny idalam keadaangel ap(mat ikanl ampu) .Lebi h
baiklagiber latihlahdi tempatangker /seram.
Setelahber wudl ududukl ahber sil
amenghadapki blat,pej
amkanmat a.Sebai kny a
dengan
membakarkemeny anat aubuhur .
.Lakukanper naf asannor mal,haluspanj angdan
perlahan( seiramakel uardanmasukny anaf as)
serayamemusat kanpandanganpadat it
ikpangkal hidung, bacalahni at:
"YaALLAH, ber i
lahhambakemampuanmel ihatdenganmat abat hi
nsesuat uy angt i
dak
mampudi li
hatmat azhohi r"
Lalubacaay atke1di atassebany ak21xdanay atke2di atassebany ak21x
Nikmat idenganr asat enangsuasanat ersebut ,per hati
kanadany at i
ti
kcahay apada
pangkal hidung.Pandangl aht itikcahay at ersebutdengankonsent r
asi.Kemudi ant etap
dengannaf asy angt eraturdansei rama, tent ukanoby eky angakan
andacobat erawang, serayadi dalam hat imengucapkankal imat: "
Laai l
aahai l
lall
aah"
berulang-ber ulang
Biasanyat iti
kcahay ai tumaki nl amasemaki nmembesar .Ingat,gunakanmat abat hin
anda, j
adi mat af isikt etapt erpejam danj angan
terpengaruhdengankeadaanseki tar.
Apabi l
abel um t er gambarj elashasi lt
erawangananda, makaul angi kegi at
ant ersebut
padamal am- mal am ber i
kutny a.Kor eksisetiapkel akuananday angbel um baikunt uk
member sihkanmat abat hinanda. Tekundanber sabar l
ahdal am ber l
at i
h.

Catatan:
-Biasany abagi anday angber bakat,dalam masapeny erapanil
mupunsudahdapat
 mel i
hatalam gai b
-Pengamal ankeduaay attersebutsebai kny
adipertahankanuntukmenambahdan
 mer awatday amat abathin.Tetapi cukupdiamalkanset i
aphabissolatsubuhdan
 maghr i
b,masi ng-masingcukup7x
-Tiapt engahmal am,usahakanunt ukmengamal kanay atke2di atassebanyak1000x
 setelahsol atsunnahhaj at2r okaat
 
Bel aj
arI lmuTer awangan(Car a3)
 
Di j
amany angsudahmoder ni ni,bany akor ang- or angunt ukbel ajarmenguasai Il
mu
Ter awangan.Bany akpul adar ikalanganat ashi nggabawahy angber duy unduy un
mendat angi Par anor mal y angt ujuanny amempel aj ari Il
muTer awangan.
Tapi t anpaki t
asadar i
,semuaper bur uanmendapat kanI l
muTer awangankadang
dimanf aat kanol ehoknum- oknum par anor mal y angt idakber tanggungj awab, yang
membuatki t
amer asadapatmenguasai ilmut er awanganunt ukmenembusal am ghai b
dengani mbal an/mahary anggi lagi laangedeny a.
Lucuny a, orangy angmengaku" BISA"mengant arki t aunt ukmel ihatal am al am
gaibt er sebut .bel um per nahket empatgai bt ersebut .Sehi nggat idakher an, bany akpar a
pemi nati l
mut er awangany angmer asat ert i
pudandi bohongi .Kal aumaudi pi kirpikir
sudahber apabany akbi ay ay angdi kel uar kan, bel um l agi wakt uny a.
Mengapabany akpemi natI LMUTERAWANGANi ni ,wal aupunsudahmembay ar
mahal tetapbel um bi samenguasai ILMUTERAWANGANi ni ?I ntiny a, mer ekabel um
menget ahui secar abenart at acar any a.Makadar iitusay ai ngi nshar ekepadapar a
pemi nat
ILMUTERAWANGANi nisegal asy aratdandasarunt ukmenguasai ny a.
Semogaber manf aat !!
!
Ada3t ingkat any anghar usdi kuasai secar aber tahap
1.ILMUPENERAWANGANMEDI TASITAKBERATURAN
-Ambi l
ahposi si dudukber sila,keduat angandi at asl ut ut.
-Pej amkanmat a
-Ber doakepadaAl lahAWT, unt ukmemi ntakesel amat andanper li
ndungandal am
mel akukansemedi medi tasi
-Kemudi ant ar i
knaf asdant ahanbeber apal amakemudi anhembuskannaf as, lakukan
beber apakal iunt ukmenenangkanpi kiran
-Set elahpi ki
rant enangkemudi ankonsent rasikansegal api kiran, r asa, kar sa, cipt a
pada
keluarmasukny anapas.Napasdal am keadaanbi asa/ t
idakmenahannapas, jadi napas
seper t ibiasa
-Lat i
hl ahmedi tasi tingkat1i nisel amakur angl ebi h1hi ngga2mi nggu.Lamal atihan1
j
am.Unt ukpemul alat i
handi anj urkanpadaj am 12mal am danber adadi tempaty ang
gelap.
-Set elahandaber latihpadaj am 12mal am dant elahber hasi l mel i
hatbay angan-
bay angan
alam ghai b, makasel anjutny aandal at i
hansemedi medi tasi padasi anghar i
.
-Jikaandasudahbi samel ihatbay anganal am ghai b, alam ny at a, alam r ohbai kpada
siang
har imaupunmal am har i,andat ingkat kanunt ukmel anjut kansemedi medi t
asi ti
ngkat2
2.MEDI TASITI NGKAT2PENYEARAHAN
Car any a: l
akukansemedi medi tasi seper ticar asemedi medi tasi tingkatSat u
-Lat i
handi l
akukanpadaj am 12mal am, lamal at ihan1j am
-Ket ikaber doakepadaAl l
ahSWT, mi nt alaht ujuanser t
ani aty angmauki tal ihat
mi salkanmi ntamel ihatal am ghai b, alam ny ata.Jadi nant iyangt er l
ihatakansesuai
dengant ujuany angki tani atkan.
-Set elahandamampumel i
hatbay anganal am ghai bpeny earahanpadamal am hari
,
dil
anj ut kanl at ihanpadasi anghar i
-Set elahki tadapatmel i
hatal am ghai b, alam ny at a,alam r ohpadasi anghar i,ki
tabisa
mel anj ut kani lmupener awangansemedi medi tasi t
ingkat3
3.ILMUPENERAWANGANMEDI TASIPENYEARAHANTI NGKATTI GA( 3)
-Lat ihandi lakukanpadaj am 12mal am
-Lakukansemedi medi tasi seper ticar asemedi tingkat1
-Ket ikamembacaper mohonandoakepadaAl lahSWT, niat kant ujuany angmauki t
a
l
ihat ,apakahal am ghai b,al am ny ata, danal am r oh
-Andahar usber usahadal am mel atihtingkat3i ni bay angany angt er
lihathar ussesuai
dengankehendakbat hin, danbay angant ersebutt erli
hatdal am j angkawakt u5hi ngga
10
meni t,jadi dalam wakt usi ngkatandamampumel i
hatal am y angandakehendaki
-Set elahandamampumel i
hatal am y angandakehendaki dal am wakt u5hi ngga10
meni t
diwakt umal am har i
,sekar angandal atihpadasi anghar i
.
-Set elahandamampumenguasai il
mupener awangant i
ngkat3danandasudahdapat
berkomuni kasi denganmakhl ukhal usber artiandasudahmenguasai i
lmu
pener awangan
dengansempur na.
 
Il
muHi kmahJaul ahRuh
Amal ani niber gunaunt ukmel akukanper j
al ansukmakeal am ast ral,alam jin, al
am
anwar , alam bar zahdanal am manusi a( bumi )
.
Syar at nyapuasasunnahsel ama11har i,danamal anny adi baca21kal iset i
apsel esai
shol atf ar dhudan333xpadamal am har iset elahshol athaj ad.
Amal anny a:
“Bismi ll
aahi rrahmaani rr ahiim.Rabbi adkhi lniimudkhal ashi dqinwaakhr ijnii
mukhr aj
a
shidqi n, waaj 'al l
iiminl adunkasul t
haanannashi iraan.Waqul jaaal haqquwazahaqal
baat hilui nnal baat hil
akaanazahuuqaan. ”
Car apenggunaanny a, amal ancukupdi baca21kal isaj asambi ldudukber si
laat au
berbar ing.
 
Amal anPembangki tIndr aKeEnam
Car any a:
Bismi l
laahi rRahmaani rRahi im
Dengani zindanKuasa- MUy aALLAH, say amohonkar omah- MUdal am haj adku
Ber i
kanl ahhambaset itikcur ahani l
muy angber asal dar i MUy aALLAH,
Ber i
kanl ahdanbangki t kanl ahkemampuanI ndr akeenam kepadahambamui ni,
Ami n.
ataubi sadengankal imatki tasendi ridil
anj utkandenganbacaan:
Ast aghf i
rullahhal adzim. .
....
..
...
..
....
..
...
...
...
....
...
...
....
...
...
.100x
Shal lallahu‘ Al aaMuhammad. ..
..
....
...
..
...
...
....
...
...
....
...
...100x
LaHaul aWal aaquwwat aI l
labi l
l
aahil‘
ali
yyilAdzi m....
..100x
YaAl l
ahYaQodi m. ..
..
...
.....
..
..
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
...
..
...
..
..
..100x
Amal ant er
sebutl ebihaf dhol j
ikadisert
aipuasa7har idansaatpuasadibacaamal
an
tersebutset i
apshol atf ar dhudanshol athajatt engahmal am menjel
angti
dur.
Beber apagej al
ay angbi asany amuncul (tidaksel aluter j
adi)adal
ah:
-Rasadi ngin/menggi gil padat ubuh
-Badanber getar
-Ter asamel ayang-layang
-Pandanganmat asaatt erpejam sepertimelihatsesuat u
-Danl ain-l
ain
Jikahal -
haltersebutt erjadi ,
biarkandant eruskanamal an.
Amal ani nimemi l
ikibany akkegunaanant aral ain:
-meni ngkatkankepekaanr asa
-prot eksi t
erhadapgangguangai b
-bergunabagi mer ekay angmempel aj
ariil
mukebal dankhodam