Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN A

FORMAT LAPORAN RESMI

LAPORAN RESMI KULIAH LAPANGAN II


DI PT ANTAM UBPE PONGKOR KECAMATAN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

Dibuat Sebagai Laporan Pada


Mata Kuliah Lapangan 2 Teknik Pertambangan

Disusun Oleh :
RONALDO
NIM: 710016001

JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN


SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA
2018
LAMPIRAN B
FORMAT HALAMAN KEDUA LAPORAN RESMI

LAPORAN RESMI KULIAH LAPANGAN II


DI PT ANTAM UBPE PONGKOR KECAMATAN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN RESMI
KULIAH LAPANGAN 2

Disusun Oleh :
RONALDO
NIM: 710016001

Disetujui untuk Jurusan Teknik Pertambangan


Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . .
Dosen Pembimbing

(............................................)
LAMPIRAN C
DAFTAR ISI LAPORAN

Halaman
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... v
DAFTAR TABEL.......................................................................................... vi

BAB 1. PENDAHULUAN ...........................................................................


1.1 Latar Belakang ..............................................................................
1.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................
1.3 Pelaksanaan dan Daftar Nama Kelompok kecil ............................

BAB 2. PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN EMAS PT ANTAM


UBPE PONGKOR JAWA BARAT .................................................
2.1 Lokasi dan Kesampaian Daerah ...................................................
2.2 Geologi Daerah Pongkor ...............................................................
2.3 Pemilihan Metode Penambangan .................................................
2.4 Metode Penyanggaan ...................................................................
2.5 Sistem Ventilasi .............................................................................
2.6 Pengolahan Emas .........................................................................

BAB 3. KESIMPULAN………………………………………………………..
3.1 Kesimpulan ....................................................................................

LAMPIRAN ..................................................................................................

Catatan :
Lampiran berupa foto lapangan dan scan catatan lapangan