Anda di halaman 1dari 3

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

ِ ‫علَى ا َ ْش َر‬
‫ف‬ َ ‫سالَ ُم‬ َّ ‫صالَة ُ َوال‬ َّ ‫وال‬، َ ‫ب ْالعَالَ ِميْن‬ ِ ِ ‫ا َ ْل َح ْم ُد‬
ِ ِّ ‫هلل َر‬
‫ اَللَّ ُه َّم ِإنَّ َك َخالَّ ُق‬.‫ص َحا ِب ِه ا َ ْج َم ِعيْن‬ْ َ‫علَى آ ِل ِه َوا‬ َ ‫و‬،َ ‫س ِليْن‬ َ ‫ْال ُم ْر‬
‫ب ْالعَ ْر ِش‬ُّ ‫ ِإنَّ َك َر‬، ‫غفُ ْو ٌر َر ِحيْم‬ َ ‫ ِإنَّ َك‬، ‫ع ِليْم‬ َ ‫س ِم ْي ٌع‬َ ‫ ِإنَّ َك‬، ‫ْالعَ ِظيْم‬
.‫ْالعَ ِظيْم‬
Ya Allah,
Engkaulah yang mempunyai segala kepujian,
engkaulah yang berhak menerima segala kepujian,
engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran,
Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan,
di tangan Engkau segala kebajikan,
kepada Engkaulah kembali segala urusan.

.. ‫اَللَّ ُه َّم يَا َك ِر ْي ُم يَا َر ِحيْم‬


Limpahkanlah rahmat dan rahimMu ke atas

MAJLIS RAMAH MESRA BERSAMA IBU BAPA PENDIDIKAN KHAS TAHUN 2018

yang diadakan pada hari Ini. Berkatilah majlis ini, dari awal hingga akhirnya.

YA ZALJALA LIWAL IKRAM


Kami juga memohon perlindungan daripada Mu, dari segala perkara yang
boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang
melalaikan kami, dari berbuat taat kepada Mu. Kepada Mu jua kami serah
segala urusan kami.

‫ َربَّنَا آ ِتنَا فِي‬.‫صيْر‬ ِ ‫علَي َْك ت َ َو َّك ْلنَا َواِلَي َْك اَنَ ْبنَا َواِلَي َْك ْال َم‬
َ ‫َربَّنَا‬
‫صلَّى‬
َ ‫ َو‬.‫ار‬ ِ َّ‫ع َذابًا الن‬
َ ‫سنَ ٍة َو ِقنَا‬ َ ‫اآلخ َر ِة َح‬ ِ ‫سنَ ٍة َو ِفي‬ َ ‫ال ُّد ْنيَا َح‬
،‫سلَّم‬ َ ‫ص َحا ِب ِه َو‬ْ َ‫علَى آ ِل ِه َوا‬ َ ‫علَى ُم َح َّم ٍد َو‬ َ ُ ‫هللا‬
. ‫ب ْالعَالَ ِميْن‬ ِ َّ ِ ‫َو ْال َح ْم ُد‬
ِ ِّ ‫َلِل َر‬
DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (1)

‫الر ِح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬َّ ِ‫س ِم هللا‬ ْ ِِ ‫ب‬
َ ‫علَى‬
‫س ِيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد‬ َ ‫سالَ ُم‬ َّ ‫صالَة َُوال‬ َّ ‫ َوال‬, ‫ب ا ْلعَالَ ِم ْي َن‬ ِ ِّ ‫ا َ ْل َح ْم ُد ِ ََّلِلِ َر‬
‫ص َحا ِب ِه أَ ْج َم ِع ْي َن‬
ْ َ ‫علَى آ ِل ِه َوأ‬ َ ‫َو‬
Ya Allah, Ya karim

Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, bagi menyatakan kesyukuran di atas
kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa
bersyukur sama ada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah
kepada kami .

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim

Sesungguhnya engkau Maha Mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu
yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang engkau
redhai.

Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-
Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami
mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya.

Ya Zal Jalali Wal Ikram,

Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa,
kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya
saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara.
َ ‫ َوالَ تَجْ عَ ِل اللَّ ُه َّم فِ ْينَا َوالَ َمعَنَا َوالَ َم ْن يَتْبَعُنَا‬، ‫ص ْو ًما‬
َ‫ش ِقيًّا َوال‬ ُ ‫ َوتَفَ ُّرقَـَنَا مِ ْن بَ ْع ِد ِه تَفَ ُّرقا ً َم ْع‬، ‫اَللَّ ُه َّم اجْ عَ ْل َج ْمعَنَا َهذَا َج ْمعًا َم ْر ُح ْو ًما‬
. ‫َم ْط ُر ْودًا َوالَ َمحْ ُر ْو ًما‬

ِ َّ‫اخ ُرهُ َو َخي َْر أ َ ْع َما ِلنَا َخ َواتِ ُمهُ َو َخي َْر أي‬
‫امنَا يَ ْو َم أ ْلقَاكَ فِ ْي ِه‬ ِ ‫اللَّ ُه َّم اجْ عَ ْل َخي َْر أ َ ْع َم ِارنَا َء‬

ٌ ‫ان َوالَ تَجْ عَ ْل ف ِْي قـُلُ ْوبِنَا ِغالًّ ِللَّ ِذ ْينَ َءا َمنُ ْوا َربَّنَاإنَّكَ َر ُء ْو‬
‫ف َرحِ ْي ٌم‬ َ َ‫اللَّ ُه َّم ا ْغف ِْرلَنَا ذُنُ ْوبَنَا َو ِإل ْخ َوانِنَا الَّ ِذ ْين‬
ِ ِ‫سبَقُ ْونَا ب‬
ِ ‫اإل ْي َم‬
‫ع َذ َ‬
‫اب النَّار ِ‬ ‫سنَة ًَوقِنَا َ‬ ‫َربَّنَا َءاتِنَا فِي ال ُّد ْنيَا َح َ‬
‫سنَة ً َوفِي ِ‬
‫األخ َر ِة َح َ‬

‫ب العَالَ ِم ْينَ‬ ‫سلَّ َم ‪َ ،‬وا ْل َح ْمد ِ َّ ِ‬


‫َُلِل َر ِِّ‬ ‫علَى َءا ِل ِه َوصَحْ بِ ِه َو َ‬
‫علَى ُم َح َّم ٍد َو َ‬
‫صلَّى هللاُ َ‬
‫َو َ‬