Anda di halaman 1dari 24

sULIT★ 9oori

∴∴∷ ∶
△ △∴j∴ |亠F==i∶ |j|∷ J_∷ |
△∷|∴ ∷△∵△|I∴ ●∴ ,∴ Ⅱ∷—∷△i∵ ∴|∵ △
,∴ ∷∷∴∶∷∷ :△ |∴ Ⅰ
|△ |∶ ∴∷∷I△ ∴ ∴∷∴ △ .∵

=∷ ==∶

驷 -=∷ I∷∷
=∷ =,||△ =∷ =∴

∷ ∴
∵∵∷
|∷ ∷ j|.∷ |=∴ ∵ _∷ |●
|∷ ∷ i∴ ∶
∷J∷ ∷ ||∷ ∷
|∷ Ⅱ ∷
∷||△ Ⅱ=} ●∷ ∶

∷∷ △||∷ ∷∵ ∷Ⅰ∵呷犁邴灬钾啊砷驻
|i∷ |=∶ ∶
|∵ ∷ ∵∷0● ●
Ⅱ∷∷∷∷∷∷∷●∶Ⅱ∷
|● | ∷∷●∷ Ⅱ△ I∶ J|● ∵Ⅱ|● i :JⅡ ∵ ∴.i∷ ∷ :

=I∷ =∷
|=∴ :Ⅱ -∷ |∷
|∴ |∷ =∶
|∶

=∵ =∷
r△ ∶
=Ⅱ =∵

∷.||△Ⅱ△∴∷:I∴ -∴ Ⅱ|△ ∷ ∶ △|∷ ∶ ∷△|:∷ ∴∴∶


∷ ∷△— .∷ -∷ △.|∷ ∷∴ ,∷ ∴|∵ ∷ △∷i|Ⅰ 乏∴:∴||△ |Ⅱ △
|Ⅱ |_△ ∵ |∷ |

=∵ =△ =∷ ==△ =△ ==Ⅱ△
|△ ∴∷●
∷|∷ △∷ △∷∷ △∷
∷ ∴∷△∵∵ ∵∷ⅡⅡI∷ ∷∷∷△∴∴∷∴△∵ △∷∷_∵ △∷ Ⅱ|_∴ △∶ ∷∷|=|△ △|∷ ∷∷△|∷ Ⅱ∷—|Ⅱ ●
∶ ∷∴ ;∴ 0=∴ ● ●
=Ii∷ 。 =|∴ =i=∴ =∷ |∷ ∷
.|∷ ∷∷∷ -∷
Ⅱ∵I=丿 ∴,0|∷ ∴
._∷ ∴∵ △∷|∫ ∴ ∶∷△△∷△∶ i∵ J⒎ ∷△Ⅰ :f∷ 玎△ |||||=△ ∴|I∴ =△ △△Ⅱ∷
=l∵ =|∴ =i⒎ =|△ =,.△

===∷ =0∵
△ ∷ IⅡ ∷ ∵∵ II∷ ∷ ∷ IPENGA跛 AⅡ ∶ A皿 ∷Ι∷ Ι∶ ∷ Ι ∷ ∶∶∶_
=Ⅰ =⒈=∶

∷ △∴ ∷|I△ i=△ ∴∴Ⅱ,△ ∷


0∴ ∷ ∶i|△ ∶

=,・ =_△ =∴ =∴
∷△ |∴ |Ⅱ |∴ ∷∴|
∷△∴|∴ ∴△|=∴ =△ |∷ △Ⅱ∷ △Ⅱ∷
=△ =∷

PEPERlKsAAN PERCUBAAN BERsAMA


slJlL TlNGGI PERsEKOLAHAN MALAYsIA(sTPⅢ )2010

ANJURAN BERsAMA
JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL AMAN
DAN
PERsIDANGAN KEBANGsAAN PENGETUA冖 pENGETuA
sEKOLAH MENENGAH MALAVsIA(PKPsM)KEDAH

Arahan kepada caIOn:


Ada enam puluh soalan dalam叫 ian ini.Ⅱ ap-tiap soalan diikuU Oleh empat pⅢ han jawapan∶
anda dikehendaki叩 erniⅡ h jawapan yang tepat seka"dan rn。 nandakan jawapan itu pada
BOrang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan,

Jawab semua soalan.Markah Udak akan d⒒ olak bagijawaoan yang salah:jum丨 ah markah
an0a daIarn ujian iniialah bⅡ angan soa丨 an yang d刂 awab dengan betu1.

Kertas soaIan in∶ mengandungi24haIaman bercetak

900/1 [Lihat sebeIah


*Kertas soa丨
an ini SULlT sehingga pepeHksaan kertas initamat, ∷ sULIT★
sUL丨 T 2 900/1

1. Yang:η anakah antara beHkut merupakan ciri globalisasi?


l Li0era"sasi pasaran

" Pernindahan teknologi


l" Ekonorni beHandaskan penge丨 uaran
lV Kemerosotan dalarn pelaburan丨 angsung asing
ABCD

l dan ll

I dan IV

Il dan I"

l"dan lV

2. Yang rη anakah benartentang pengⅡ batan MaIaysia dalarn PeHubuhan

Persidangan Negaraˉ negara lslam(olC)?


丨 hllenghantar tentera ke lraq
Palestin
" MewakiIi olC dalam rundingan damaHsrae卜
l" h/lenjadi Pengerusi C)lC)sepanjang tempoh2003-2007
lV Memberikan bantuan kewangan kepada negara-negara lslarn yang1η iskin
ABCD

l dan ll

l dan lV

lI dan l"

l"dan lV

3. Antara berikut yang1η anakah tuntutan-tuntutan negara sedang


membangun menerusi NlEo?
l Penentuan syaratˉ syarat perdagangan yang lebih adⅡ
MF
" Perolehan bantuan kewangan daHpada Bank Dunia dan丨
l" Libera"sasi pasaran bagiirnport negaraˉ negara dunia ketiga
lV Pelupusan hutang lapuκ oleh negara-negara rn刽 u
ABCD

丨dan|l
l dan lV

lI dan l"

l"dan lV

900/1 sULlT
sULIT 3 900/1
4. Antara beHkut yang manakah merupakan punca yang me叫 创askan ke刂 asama
ekonomi negara anggota ASEAN?

A lJndang-undang perdagangan yang berbeza


B Keadaan politik di sesetengah negara anggota kurang stabⅡ
C Negara-negara anggota lebih【 ηengutamakan kepentingan domestik
daripada kepentingan bersama
D sisteΠ 1pemerintahan yang berbeza-beza rnelemahkan persefahaman
dalarn kalangan negara anggota

5. Antara pertubuhan berikut,yang rnanakah dapat meningkatkan pasaran


barangan eksportIⅥ a丨 aysia?
l Ke刂 asama selatan se丨 atan
ll Ke刂 asama Ekonomi Asia Pas盯 ik(APEC)
l" Pergerakan Negara-negara BerkecuaⅡ (NAM)
lV Kawasan Perdagangan Bebas AmeHka Vtara(NAFTA)

A I dan ll '
B l dan lV \
C "dan"l
D Ⅲ danlV

Kornitrnen lⅥ alaysia da丨 an1pencegahan


keganasan

Menggalakkan pembangunan keupayaan


6. Yang rnanakah antara berikut benartentahg pernyataan di atas?

A Persidangan Menteri-IⅥ enteH Penerangan Negara-Negara Berkecua"


B Dia丨 og Utara se丨 atan
C Mesyuarat Khas MenteH-MenteH Luar NAM
D Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan

900/1 sULlT
sULIT 4 900/1
7. Yang【 ηanekah antara beHkut benartentang jabatan1abatan yang
dipertanggungjawabkan rnengendaⅡ hubungan luar Malaysian dengan
negaraˉ negara aslng?

丨 Jabatan Perancangan Dasar

" Jaba!an Perhubungan Perusahaan


l" Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Peke1aan
V
丨 Jabatan Hal Ehwal Pelbagai Hala

A 丨dan"
B l dan lV
C "dan"I
D l"dan lV

skirn TakafuIInsuran
Bengkel Pembasmian Kemiskinan

8. Yang rη anakah antara beHkut benartentang pernyataan di atas?

A Suruhanjaya se丨 atan-selatan `


B DaⅡ og Utara seIatan
C Kumpulan Membangun8
D M刽 lis Perundingan Ekonomi Asia Timur(EAEC)

9. Yang manakah antara-eHkut benartentang MaJo Keselamatan?


I Menyelesaikan pertindihan sempadan ∶

" Mengekalkan keamanan


I" Menghentikan pencerob0han
lV Me叫 alankan tugas pentadbiran

A △dan"
B l dan lV
C Ⅱdan"I
D l"dan IV
900`1 sUL丨 T
sULlT ′ 5 900/1

10. Yang:η anakah antara negara berikut dikaitkan dengan AsEAN+3?

A Jepun,Taiwan dan KOrea se丨 atan


B China,Jepun dan HOng KOng
Ⅱ C China,KOrea selatan dan Jepun
D KOrea selatan,Taiwan dan China

11. Antara pernyataan berikut,yang【 ηanakah benartentang KOnsep1 MaIaysia?


l Meotokrasi memastikan:η ereka yang layak dan rnemenuhi kHteria dibeH
peluang untuk rnemacu pembangunan
uangan untuk rη encapai kenlaluan dan kecemerIangan negara
" Pe刂
memerlukan pernimpin dan rakyat yang tabah rnenghadapi dugaan
丨 ″alau dengan apa cara sekaⅡ pun untuk
" Rakyat perlu diberi peluang、
memastikan setiap daHpada mereka mencapai k丬 ayaan
lV Rakyat hendaklah menu叫 ukkan sesuatu kebolehan dan kemampu{I∶ n ;ll∶

dengan apa cara untuk pengetahuan semua pihak

A l dan"
B l dan lV `
C ll dan"丨
D ll丨 dan lV

・ Mengga丨 akkan pOngeluar dan vendor yang berorientasi ekspod


・ Mengga|akkan penyertaan burniputera yang kompetetif dan
menye丨 uruh

12. Pernyataan di atas rη erupakan o划 ektif

A Dasar PeHndustrian Berat


B Dasar Automot亻 Negara
C Pe丨 an lnduk PeHndustrian
D Dasar PersyaHkatan Malaysia

900/1 sULlT
`

sULlT 6 900/1
13. Antara yang∷ berikut,yang rη anakah padanan yang benartentang objektif dan
dasar pembangunan di^洲 aIaysia?
Dasar o划 ekt盯
l - Dasar、 Ⅳah⒒ a Negara X - Memp0dingkatkan kual⒒ i kehidupan
selrnbang dengan pembangunan negara
ˉ Dasar sosia丨 Negara Y - Mengintegrasi kaum wan⒒ a ke dalam
"
sektor pembangunan negara
丨 ˉ Dasar Kebudayaan z - h/lemastikan keperluan asas individu,
"
Kebangsaan keluarga dan rnasyarakat dipenuhi

A X Y z
B Y z X
C Y X z
D Z X Y

・ Promosi-an pelaksanaan pembangunan tenaga boIeh


diperbaharui yang efektif l
・ Pembangunan strategi penyeⅡ dikan dan pembangunan ke arah
pengkomers"an bagi pasaran tempatan

14. strategi di atas adalah rn0rujuk kepada

A Dasar Teknologi H刂 au
B Dasar Bioteknologi Negara
C Dasar Tenaga Negara/
D Dasar Peningkatan Daya Pengelua'an Negara

900/丬 sULIT
sULlT 7 900/1

・ Meningkatkan nⅡ aitambah dalaΠ 1ekon。 rni negara


・ Meningkatkan tahap dan kemampuan dalarn kualiti hidup
・ Memupuk rninda kelas pertama

15. X adalah rnerujuk kepada


ABCD

Rancangan h/lalaysia Keˉ 9


Misi Nasional
Wawasan2020
Pe丨 an Induk Ekonorni Berasaskan Peng9tahuan

16, Antara beHkut,yang manakah merupakan o凵 ekt矸 Dasar VVarga Tua Negara
丨 Meningkatkan kehorrnatan dan rTlartabat diri warga tua
″arga tua dalarn pembangunan negara
" Mengoptimumkan sumbangan、
l" Mengurangkan pembaziran tenaga ke刂 a
lV Mem钊 ukan po丨 ensi warga tua agarterus akt丌 dan produktif

A l dan"
B 丨dan lV
C "dan"丨
D Ⅲ danlV

17. ′
Pernyataan yang manakah menunjukkan Pombangunan ll、 刂
丿
!oda丨 Ihsaniah

daripada semb"an inisiatif Dasar Biotekno丨 ogi Negara?

A Me叫 amin peluang pe吐 umbuhan dalam aplikasi kem刽 uan tekn0丨 ogi

pemprosesan bio
B

Memanfaatkan kekuatan kepe丨 bagaian bio


C
D

Memperbaharui dan rnemperkembangkan nⅡ ai dalarn sektor pertanian


Membina keupayaan sumberrnanusia berasaskan biotekn0丨 ogi negara

900/1 sULIT
sULIT 8 9oo/1
18. Antara beHkut,yang rη anakah,η enunjukkan strategi Dasar BeⅡ a Negara?
l MembeH bantuan buku semasa bel刽 ar
ll Menyediakan sistern pendidikan yang sesuai
lll Menyediakan peluang peke刂 aan kepada beⅡ a yang rη enganggur
IV Memberi peluang untuk rη endapatkan khidmat kesihatan

A I dan Il

B I dan lV

C II dan I"

D I"dan lV

19. Antara beHkut,yang manakah【 ηerupakan objekt盯 Dasar Pek刂 aran Kebangsaan?
l Membina lebih banyak universiti diluar negara
ll Menguatkuasakan undangˉ undang dengan lebih ketat
ll丨 Membantu pel刽 ar ke arah pembeI】 ll|iaran berasaskan IcT ;
(∶

lV MembeH peIuang kepada pek刂 ar untuk rnelatih diri dan berdikari

A l dan ll

B l dan lV

C ll dan I"

D l"dan lV

o凵 ekt"

Menyediakan kemudahan infrastruktuⅡ kawasan desa bagi memudahkan


. rnasyarakat hidup dengan selesa

20. X mer叫 uk kepada


ABCD

Dasar Perindustrian
Dasar Wanita Negara
Dasar PertanIan Negara
Dasar Ha丨 a Cara Baru dalam Pembangunan Kampung dan Luar Bandar

900/1 sU凵 T
sUL丨 T 9 900/1

21. Antara yang berikut, pilih padanan yang tepat

Badan Ker钊 aan Peranan


l Kehakiman Menggubal dasar negara
Eksekut彳 Menja|ankan pemerintahan negara
Perundangan Menggubal atau:η embuat undangˉ undang
IV Perundangan Mentadbir sesebuah keralaan
ABCD

l dan ll

I dan lV

丨dan l"


"dan lV

22. Antara yang beriκ ut,yang:η anakah rnerupakan bidang tugas suruhanjaya
Perkhidmatan Kehakirnan dan Un-angˉ undang?
l Memecat Peguam Negara

" Melantik Hakim Mahkamah Tinggi


IⅡ Mengenakan tindakan disipⅡ n kepada rna刂 istret
V
丨 Mengesahkan jawatan kak⒒ angan Jabatan Peguam Negara

A ldan Ⅱ
B l dan lV
C "dan"丨
D I"dan lV

Nama :Teda Alai(Kaum Kadazan)


Tempattingga丨 :Sabah
Tempatlahir :KOta KinabaIu,sabah
Tarikh丨 ahir ∶4septemoer1961

23. Berdasarkan pernyataan di atas,dengan cara apakah Tecla丿


`lai dianggap
sebagai、″arganegara IⅥ a丨 aysia rnengikut Per丨 embagaan Malaysia?
A Masukan
B Pendaftaran
C Penggabungan vvilayah
D Kuat kuasa undangˉ undang

900/1 sULlT
sUL丨 T 10 900/1

Prolek
Pelan lnduk Tenaga Kemanusiaan Kρ bangsaan
PenyeⅡ dikan tentang kemudahan penge|uaran kemahiran

Yang:η anakah berkaitan X dalarn pelaksanaan projek di atas?


ABCD

Un" Penye丨 arasan Pelaksanaan(丨 CU)


Un⒒ Perancangan Ekonomi(EPU)
Un⒒ Penyelidikan Sosioekonomi(sERU)
Un⒒ Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga IⅥ anusia(MAMPU)

Tujuan
Memu"hkan keamanan negara dan rnenentukan
pentadbiran yang licin serta sempurna

25. M刨 丨
is X men犭 uk
A M刽 lis Keselamatan Negara
B M钊 lis Perundingan Negara
C M钊 lis Gerakan Negara
D Mε 刂lis Perpaduan Negara

Membentuk dan menggubal dasar-dasar ker钊 aan


MempeHnci dasarˉ dasar umum kepada rakyat

26. Pernyataan di atas rnerujuk kepada?


ABCD

Kabinet
Padimen ,
M刽 lis R刽 aˉ R刽 a
Ketua seuausaha Negara

900/1 sULlT
sULlT 900/1

Jabatan Akauntan NegaraJabatan Pen"aian dan Perkhidmatan Harta

27. Yang1η anakah antara berikut,benartentang pernyataan di atas?

A Kemente"an Kewangan
B KementeHan sumber Manusia
C Jabatan Perdana MenteH
D KementeHan Kem刽 uan Luar Bandar dan、 ⅣⅡayah

28. Antara yang berikut,yang manakah rη erupakan sekatan kuasa ke atas Tuan
Yang Dipertua NegeH? `
I Tidak bOIeh didakwa di mana-mana mahkamah awam
enggamb"bahagian da丨 am mana△ηana parti po丨 itik
" BOleh Iη
Ⅲ Tidak boleh mengundi dalam M钊 lis R刨 a-R钊 a
lV Tidak boleh rnemegang apa-apa jawatan berpendapatan

A l dan"
B I dan lV
C "dan"I
D IⅡ dan IV

Pegawai Pentadbir Utama NegeHMenjadi anggota Jawatankuasa Perhubungan Antara Keralaan


Persekutuan dan Negeri
29. Yang:ηanakah benartentang pernyataan di atas?

A setiausaha Keralaan NegeH


B Setiausaha Persekutuan sabah
C setiausaha Perkhidmatan Awam
D se刂 ausaha Perbadanan K0m刨 uan Ekonomi NegeH

900/1 sUL丨 T
sULlT 12 900/1
30. Antara yang beHkut,yang manakah benartentang Ahli M刽 Iis Mesyuarat
Ke“列aan NegeH?
l Ahli M刽 lis Mesyuarat Ker钊 aan NegeH dilanUk deh MenteH Besar dan `
Ketua MenteH
lis Mesyuarat Ker刨 aan NegeH boleh mengamalkan profesion
" Ahli M钊
maslng亻 ηasIng
lis Mesyuarat Ker钊 aan NegeH dinamakan Kabinet NegeH di sarawak
"l M刨
dan M臼 刂lis Tertinggi di sabah
lV M钊 lis Mesyuarat Ker刽 aan NegeH merupakan pembuat dasar Ker刽 aan
Negeri yang tertinggi

A l dan"
B I dan IV
C "dan Ⅱ I

D l"dan lV

31. Antara yang beHku1yang Ⅱ


ηanakah benartentang fungsi Pejabat Daerah dan
Tanah?
l Menyelaraskan dan rη elaksanakan projek pembangunan di peHngkat
daerah
Ⅱ Memastikan agensi negeH dan penghulu rnelaksanakan projek
pembangunan
l" Bertanggungjawab kepada pegawai daerah dalarn pembangunan
peHngkat daerah
IV Melan刂 k penghuIu di seuap daerah untuk mengurus prqekˉ prqek
pembangunan

A l dan"
B 丨dan lV
C "dan"l
D Ⅲ danlV

90G/1 sULIT
sULlT 丬3 900/1

32. Pihak rnahakah yang berlanggungjawab rnengeIuarkan s刂 iI Menduduki


Bangunan?
A Pejabat Daerah Kubang Pasu
B M钊 lis Bandar Raya Alor Setar
C Dewan Undangan NegeH Kedah
D Pejabat Kem钊 uan Ekonomi NegeH

33. Antara berikut,yang rnanakah Iη erupakan kawalan kuasa Keralaan Negeri


terhadap Ker钊 aan Tempatan?
丨 Mengawal sempadan dan status perbandaran
awan dan pinjaman ker钊 aan tempatan
" MeluIuskan bela叫
l" Men山 buhkan KumpuIan Wang Pihak Berkuasa Tempatan
IV Meminda undangˉ undang kecⅡ yang digubal o丨 eh Ker钊 aan Tempatan

A l dan"
B I dan IV
C "dan"I
D l"dan lV

34. Antara be"kut,yang【 ηanakah:η erujuk kepada pembubaran PaHirnen


I Perdana I旧 enteH berkuasa untuk rη embubarkan Parlirnen

irnen
" Tempoh hayat FarIirnen dikira darita"kh persidangan pertama Par丨
l" Pe'sidangan Parlirη en yang baru harus diadakan dalam tempoh120hari
se丨 epas pembubaran PaHirnen
IV Pembubaran Pa"imen meIibatkan Dewan Rakyat,Dewan Negara dan
Dewan Undangan NegeH

A l dan ll
B l dan lV
C Ⅱdan"l
D l"dan IV

900/1 sULlT
sULIT 14 900/1

・ Dilantik oleh Yang DiPertuan Agong


・ BOleh memegangjawatan dalam tempoh tidak me丨 ebihi6tahun

35. Perkara di atas rnerujuk kepada


A AhⅡ suruhanjaya
B AhⅡ DeWan Rakyat
C Ahli Dewan Negara
D Ahli Perkhidmatan Awam

36. Antara berikut,yang Iη anakah berkaitan dengan ahⅡ Dewan Negara


l te刂 丬as jawatannya jika ParIirη en dibubarkan

Ⅱ tidaklayak untuk dⅡ antik sebagai Yang Dipertua Dewan Negara


l" d"antik sebagai ahⅡ kabinet dan rnenghadiri persidangan Dewan Rakyat
lV memegangjawatan selama tempoh berba陌 jika di丨 antik menggantikan
senator lain

A Idan Ⅱ
B 丨dan lV
C Ⅱdan lll
D l"dan丨 V
37. Antara berikut,yang1η anakah rnerupakan keanggotaan dan jawatan serentak
da|am M刽 lis Perundangan ,
l ll

llI


hⅡ Dewan Unda
1dangan Nege冂

Dewan Undangε

A I dan ll
B 丨dan lV
C ll dan IⅡ
D l"dan IV
900/1 sULlT
SULlT 15 900/1

β8・ susun rnengikut kesesuaian peringkat bacaan bagi kelulusan rang undang-
undang negen
A B C D
Dibahas untuk undian Bacaan1 Bacaan3 Bacaan1 Bacaan3
Membaca tanpa perbahasan Bacaan2 Bacaan1 Bacaan2 Bacaan2
Perbahasan dan penerangan Bacaan3 Bacaan2 Bacaan3 Bacaan1

39. Antara yang berikut,iη anakah padanan yang tepat

Perkara Pihak yang ter丨 ibat

A MeIantik angg0ta suruhanjaya Pi丨 ihan Raya Perdana IⅥ enteH


B Memaklumkan peHetakan jawatan ahli Perdana Menteri
parlirnen kepada suruhanjaya PⅢ han Raya
C Mewartakan keputusan pⅢ han raya PaHimen
D Mendengar petisyen p"ihan raya Mahkamah Tinggi

40. Padankan perbela叫 aan berkempen bagica丨 on pⅢ han raya umum


A B C D
PaHimen RM50000 RM100000 RM200000 RM250000
DUN RM25000 RM50000 RM100000 RM150000

・ IⅥ embicarakan kes1η emandu secara berbahaya hingga


menyebabkan kematian
・ Membicarakan kes rη eⅡ batkan penonton lumba haram
41. Pernyataan di atas adalah rη erujuk kepada bidang kuasa

A Mahkamah sesyen
B Mahkamah Tuntutan Kec"
C Mahkamah Kes TraⅡ k
D Mahkamah Tinggi

900/1 sULIT
sULIT 900/1

z
Keputusan rη ahkamah ini ada丨 ah rη uktamad dan berkuasa untuk
membatalkan undangˉ undang yang diguba丨 o!eh badan
perundangan

V
Tidak rnempunˇ ai bidang kuasa asaI dan berfungsi untuk
mendengarrayuan kes yang:η embicarakan di mahkamah yang
lebih rendah

X
Mempunyai kuasa membicarakan semuajenis kes dan
me叫 atuhkan semua jenis hukuman

Antara b。 Hkut, manakah susunan yang tepat mengikut bidang kuasa

mahkamahˉ mahkamah di atas?


X V z
A Mahkamah Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi
Persekutuan
B Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Mahkamah
Persekutuan
C Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan Mahkamah
Persekutuan
D Mahkamah Tinggi Mahkamah Mahkamah Rayuan
Persekutuan

900/1 sULlT
sULlT 17 900/1
43. PⅢ h padanan yang sesuai mengenai bidang kuasa Mahkama冖 syaHah bagI kes
siVⅡ dan jenayah. ・
Kes siv" Kes Jenayah
l Membelidan me叫 ual arak Tidak semba冖 yang Jumaat
Pembahagian harta pusaka Be刂 udi

Tidak membayar zakat Pembahagian harta sepohcaHan


lV Perebutan hak penjagaan anak Meng刽 ar刽 aran sesat
ABCD

丨dan lI

Idan I"

"dan lV
I"dan IV

44. Yang manakah badan rayuan yang terakhir di Malaysia?

A Lembaga pOngampunan
B Yang Di卜 ertuan Agong
C Mahkamah Persekutuan
D Mahkamah Rayuan

satu arahan t0lah dike丨 uarkan kepada Encik C supaya rnenghadirkan diri
ke mahkamah untuk me叫 adi saksi dalam suatu kes pembunuhan.

45. Dokumen yang dirnaksudkan iaIah


ABCD

AⅡ davk

sapina
Mandamus
Habeas Corpus

900/1 sULlT
sU凵 T 18 900/1

A rnengamb" keputusan membeⅡ sepasang kasut di kedai C. Harga


sebenar kasut itu ia丨 ah RM9o.00 tetapi A !elah menawar harganya
sehingga me叫 adi RM65.50.A membeH C wang RM1oo.00.0丨 eh sebab
C tiada wang kec", dia telah menukarkannya dengan M, Kemudian c
memu丨 angkan RM34.5o kepada A, Pada sebelah petangnya, M
mρ ngadu wang RM1oo,oo yang ditukarkan oleh C pagi tadi kepadanya
itu adalah、″ang palsu.Untuk rnenyelesaikan rnasalah ini,C pun rη emberi
M wang RⅥ 100.00sebagai ganti.
46. Yang9η anakah di antara pernyataan beHkut benar mengenai proses jual beⅡ itu?

A C rugi kos sepasang kasut.


B C rugi RM65.50。
C C rugi RM100.00。
D C rugi kos sepasang kasut dan RM34.50。

G刽 i permulaan bagi jawatan di gred ^19 0lah RM1060


叩anakaIa di qred A1o ialah RM265o. Di sebuah kementeHan
terdapat28jawatan di gred A丬 9dan6jawatan di gred A10,
Kementerian itu ingin rnelakukan beberapa perubahan dengan
menjadikan bⅡ angan jawatan di gred A10kepada14jawatan
dengan tambahan peruntukan kewangan sebanyak RM53o0.

47. Berapakah bⅡ angan jawatan di gred A19?

A 6
B 8
C 13
D 15

900/1 sULIT
sULlT 19 900/1

A mempunyai empat orang adik-beradik. E)ia berkahwin dengan B


dan rnemperolehi empat orang anak砰uC,D,E dan F.Kakaknya G
a⒒
berkahwin dengan H dan memperolehi 6 orang anak. Adiknya M
berkahwin dengan J dan memperolehi 3 orang anak. Adiknya K
berkahwin dengan L dan memperolehi 4 orang anak. Adik H
berkahwin dengan adik B dan rnendapat anak冫 〈,Y dan z.

48. Apakah hubLlngan keke丨 uargaan antara E dan Y?

A saudara dua sepupu


B saudara sepupu
C saudara tiga sepupu
D Π
「iada apa-apa hubungan

49. Dalam keadaan kegawatan ekonorni dunia sekarang, sebuah syaHkat teIah
mengadakan rombakan semu丨 a daIam pe刂 awatan pegawai-pegawai atasannya.
sebelum rombakan terdapat15bahagian syarikat yang diketuai o丨 eⅡ 15pegawai.
5bahagian telah dirnansuhkan,2bahagian te丨 ah digabungkan dan 1 bahagian
baru telah di、 ″ujudkan.sementara itu3bahagian syaHkat sedia ada telah dibuat
penstrukturan semu丨 a daH segifungsi dan bidang kuasa.

Berdasarkan pernyataan di atas berapa orang pegawaikah yang diperlukan


untuk rnengetuai setiap bahagian dalanl syaHkattersebut?

A 10
B 9
C 7
D 4

900/1 sULlT
sULIT 20 900/1
50. Danish telah membeⅡ sebuah kereta terpakei pada tahun2007dengan harga
RM66000.00.sekⅡ anya kereta tersebut adalah keluaran ta|un2oo4yang d刂 ua丨

dengan harga RM93000.00 dan mengalarni susut nⅡ ai sebanyak8.0% pada


setiap tahun berdasarkan harga semasa.Berapakah harga kereta tersebut pada
tahun2006?

A RM72417.98
B RM78120.00
C RM78715.20
D RM85560,00

Malaysia:BⅡ angan Pe丨 anggan Telefon Bagi Tahun20o4-2005


Jenis Te|efon 2004 2005 2006
(Hbu) (ribu) (Hbu)

Kediaman 3323 3194 2938


Pernlagaan 1347I 1378 1508
Telefon Awam 118 114 105
Selular 9053 11124 14455

51. Antara beHkut,rnanakah pernyataan yang benartentang jadual di atas?


丨 Peratus sumbangan telefon awarn pada tahun2o05ialah sebanyak
o,72%
fon selu丨 ar daritahun2oo4hingga
" Peratus peningkatan penggunaan tel°
tahun2006ialah seoanyak40%
l" Telefon jenis kediaman pada tahun2006te丨 ah:η enunjukkan penurunan
melebihi400ribu unit berbanding tahun2004
lV Jurnlah keseluruhan pelanggan setiap jenis teIefon daH tahun2004hingga
2006te丨 ah rnenunjukkan pola rTleningkat

A Idan H
B I dan lV
C "dan"l
D Ⅲ danlV
900/1 sULIT
sUL丨 T 21 900/1
52. Anda diminta mewarnakan semua oetak pada r剑 ah di baWah.Berapakah jumlah
warna rη inirnuΠ l yang harus anda gunakan untuk rη ewarnakan petakˉ petak

tersebut?Anda juga dirninta supaya rη emastikan、 ″arna pada setiap petak yang
bersebelahan itu tidak sama。
ABcD

satu
Dua
Tiga
Empat

53. KOs bahan binaan sebuah bangunan setingkat dianggarkan RM560.00semeter


persegi.saiz bangunan yang dibina iaIah15:η eterlebar dan20rneter panjang.
Dengan rnargin keun!ungan sebanyak50° /。 dan upah buruhlRM250.00semeter
persegi,hitung harga jualan bengunan tersebut。
ABCD

RM168,000.00
RM252,000。 00
RM320,700,00
RM364,500.00

90G`1 sULlT
sULlT 22 900/1
54. G刽 i pokok H钊 ah NOr:η ala ia丨 ah RM3980.00-sebu丨 an.BeⅡ au meneHma elaun
rumah se∷ banyak RM 1 500.00dan elaun keraian sebanyak RM900.00setiap
buIan.Di samping itu,beⅡ au juga meneHma Olaun percutian sebanyak
RM 3 600.00 setahun dan dibeH bonus sebanyak 3咭 -bulan bagi setahun.,
Pendapatan bulanan H刨 ah NOrmala iaIah

A RM7,540.83
B R"17,840.83
C RM8,740.83
D RM11,140.83

55. Dalan1suatu acara sukan girnnastik,tiga orang pemerhati,iaitu Ahmad,Chong


dan IⅥ uthu1η embeH pen"aian secara berasingan kepada soorang peserta.
DaHpada10rnarkah1η aksirnurn,rnarkah yang diberikan adalah sepedi beriku⒈
PEMERHATl MARKAH YANG DlBERl
Ahmad J/,daHpada rη arkah

maksimum
Chong 72°/。 darioada rnarkah
maksimum
Muthu 9markah

Berapakah jun∩ lah rη arkah yang diteHma oleh oeseda terseb山 t?

A 21.20 ‘

B 21.70
C 22.30
D 27.30 ,

900/1 、 sUL丨 T
sULlT i 23 900/1
56. seorang guru Matematik meng叫 i pe丨 钊artentang keseimbangan。 BeIiau membρ H
latihan berdasarkan satu dacing untuk rnencaH keseirnbangan berat seperti
daIam r钊 ah di bawah.

6Cm
Apakah berat A untuk rη endapatkan keseirnbangan?
ABCD

9kg
10kg
11kg
12kg

57, Jarn di Menara Jarn sungai Petani akan berbunyi5kaⅡ pada puku丨 Ⅱma dan6
kaⅡ pada pukul enam.Jam tersebut akan berbunyi1ka"pada pukuI3.30dan
begitu juga pada pukuI4,30.Pada suatu了 ηalam En.Zakite刂 aga daripada tidur
dan kedengaran janl berbunyi sekaⅡ ,tidaklama kemudian jam tersebut berbunyi
agi.seterusnya9jam tersebut berbunyi sekaⅡ lagi.Pukul berapakah En.
sekaⅡ 丨

zakite刂 aga daripada tidur?

A 12.00tengah malam
B 12j30tengah1η alam
C 1.00pagi
D 1,30pagi ・

58. sebuah rumah keb钊 ikan d⒈ sibu,sarawak dihuni OIeh65orang kanak-kanak


perempuan,40orang kanak-kanak Ielaki dan45orang ibu tungga丨 .20%
daripada kanak-kanak perempuan,30° /。 daripada kanak-kanak leIaki dan4o%
daripada ibu tunggaltelahⅡ dipindahkan ke rumah keb刨 ikan yang lain.Hitung
jum丨 ah mereka yang masih unggal dirumah keb钊 ikan ku sekarang.
ABCD

43orang
60orang
107orang
150orang
900/1 sULlT
sULlT 24 9oo/1 .
59. Pak(冫 ik JOhar membela180ekorlembu.N∶ sbah lembu beuna kepada lembu

Jantan ialaⅢ (豇 啐。Beberapa bu|an kemudian,sebanyak50ekorIembu Jantan


tersebut d刂 ual。 Apakah nisbah baharu丨 emb凵 Jantan dengan lembu betina?

A 13
B 3Ho
C ⒋15
D ⒍5

Panduan MengIra G刽 i Peke刂 a syarikat X

G刽 i pokok RM755

Elaun sy亻 ˉPagi :RM4.50
Petang :RM5.8o
Malam :RM8.50
60. Jika En∶ W meneHma pendahuluan sebanyak RM25o。 oo,h讨 ung baki
pendapatan yang rnampu d⒒ erima oleh Encik YY,jika bek0刂 a5hao syif pagi,
bagi syif petang dan:η aIarn pula,masing亻 ηasing7hari.

A RM122.60
B RM627,60
C RM657.60
D RM877.6o

κERTAs s0ALR"TAMAT

90G`1 sULIT