Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL (KSSR)


TAHUN 3

1. Mata pelajaran Pendidikan Moral


2. Kelas 3 Zamrud
3. Tarikh 12 September 2018
4. Masa 2 waktu (60 minit)
5. Bilangan murid Seorang
6. Tema Saya dan sekolah
7. Tajuk Bersikap Sederhana
8. Standard kandungan 13.1 Mengamalkan sikap sederhana di sekolah
9. Standard 13.1.1 Menyatakan perlakuan sederhana di sekolah
pembelajaran 13.1.2 Menyenaraikan kebaikan bersikap sederhana di sekolah

10. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


 Perasaan: Menyatakan satu sikap bersederhana di sekolah.
 Penaakulan: Meramalkan satu kebaikan sekiranya bersikap
sederhana di sekolah.
 Perlakuan: Menunjukkan satu cara bersikap sederhana di
sekolah melalui aktiviti yang diberikan

11. Pengetahuan sedia Murid-murid pernah bersikap sederhana pada diri dan keluarga
ada
12. Pengabungjalinan Sivik dan kewargenagaraan, matematik
mata pelajaran
13. Nilai sampingan Bertolak ansur, baik hati, kerajinan
14. Bahan bantu 1. Puppet
mengajar 2. Kad Arahan
3. Dam Ular
4. Kad Pintar
15. Pentaksiran Lembaran kerja
16. Elemen merentas i. Bahasa: menggunakan bahasa pengantar yang betul
kurikulum ii. Nilai murni: Penerapan nilai-nilai murni sampingan
iii. Kreativiti: menjana idea dengan aktiviti Puppet
17. Aktiviti Pembelajaran

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan


Masa
Puppet
Set Induksi 1. Murid diminta untuk EMK:
(5 minit) Arahan pada kad situasi: memilih puppet. Bahasa,
Murid diminta untuk melakonkan kreativiti dan
watak sebagai seekor haiwan
2. Guru memberi arahan inovasi, nilai
yang selalu bangga pada diri
kepada murid tentang murni
dan merendah-rendahkan
situasi yang akan
haiwan lain
dimainkan bersama- BBM:
sama. -patung puppet
-kad situasi
3. Guru dan murid
bersama bermain
dengan menggunakan
puppet.

4. Guru mengaitkan
lakonan puppet dengan
nilai yang akan
dipelajari pada hari ini.

Definisi kesederhanaan
Langkah 1  “Sederhana” bermaksud
(10 minit) bersikap tidak 1. Murid diberikan beberapa
keterlaluan dalam kepingan gambar. Kaedah:
membuat pertimbangan Individu.
dan tindakan tanpa
2. Murid perlu mengenal pasti
mengabaikan
sikap yang ditunjukkan BBM:.
kepentingan diri dan
dalam gambar. -Kepingan
orang lain
Gambar.
3. Murid memastikan
Kepingan gambar
kepingan gambar tersebut
dan menyatakan aktiviti
bekerjasama berdasarkan
gambar yang diberikan

4. Guru membuat rumusan


tentang aktiviti tersebut.
“Dam Ular”
Langkah 2 1. Murid diminta untuk Kaedah:
(30 minit) bermain Dam Ular Didik Hibur
bersama guru.
BBM:
2. Murid akan membaling -Dam ular
dadu dan akan -Kad Pintar
menjalankan chip mengikut
pada dadu.

3. Jika murid terkena pada


Soalan pada Kad Pintar:
nombor yang mempunyai
1.) Nyatakan cara perlakuan
tangga, murid perlu
sederhana di sekolah?
mencabut satu kad pintar
2.) Nyatakan kepentingan
yang mengandungi soalan.
bersikap sederhana di
sekolah?
4. Jika murid berjaya
3.) Berikan dua kebaikan
menjawab soalan tersebut,
mengamalkan sikap
maka ganjaran untuk
sederhana.
menaiki tangga akan
4.) Amar mengamalkan
diberikan, jika gagal murid
sikap sederhana tetapi
tidak dibenarkan untuk
dia dibenci oleh guru.
menaiki tangga.
Betul atau salah?
5.) Tunjukkan satu contoh
5. Manakala, jika murid
sikap bersederhana di
terkena pada nombor yang
sekolah. Lakonkan.
6.) Membaca buku dengan mempunyai ular, murid
perlahan dalam perlu mencabut satu kad
perpustakaan adalah pintar yang mengandungi
sifat _____________. soalan.
7.) Nyatakan perasaan
kamu apabila melihat 6. Jika murid berjaya
kawan-kawan kamu menjawab soalan tersebut,
mengamalkan sikap maka murid dapat
bersederhana? mengelak daripada
dimakan ular.

7. Hadiah akan diberikan


kepada murid jika murid
berjaya sampai ke garisan
penamat.

8. Guru membuat rumusan


tentang aktiviti yang telah
dilakukan.

Langkah 3 Lembaran kerja 1. Murid diberi lembaran Kaedah:


(10 minit) kerja. Individu

2. Terdapat peta bulatan (i-


Think) pada lembaran BBB:
tersebut. -Lembaran
kerja
3. Murid perlu menampal
jawapan yang betul pada
lembaran kerja.

4. Guru memberikan pujian


dan membuat rumusan
aktiviti yang telah
dilakukan.
Penutup kognitif.
Penutup Kaedah:
(5 minit) 1. Guru merumuskan aktiviti Individu
pembelajaran pada hari
tersebut. Kemahiran
Generik:
Kemahiran
merumus
2. Guru menegaskan nilai
kesederhanaan yang perlu
ada pada dalam diri murid.

Ulasan guru pembimbing/pensyarah:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Berkongsi makanan Bermain dengan kawan Tidak makan dengan
yang ada dengan kawan tanpa gaduh gelojoh

Berbual dengan nada Menjerit pada kawan- Sombong dan bangga


yang sopan kawan diri dengan kawan-
kawan
Nyatakan cara Nyatakan kepentingan Berikan dua kebaikan
perlakuan sederhana di bersikap sederhana di mengamalkan sikap
sekolah? sekolah? sederhana.

Amar mengamalkan
Tunjukkan satu contoh
sikap sederhana tetapi
sikap bersederhana di
dia dibenci oleh guru.
sekolah. Lakonkan.
Betul atau salah?

Nyatakan perasaan
Membaca buku dengan
kamu apabila melihat
perlahan dalam
kawan-kawan kamu
perpustakaan adalah
mengamalkan sikap
sifat _____________.
bersederhana?