Anda di halaman 1dari 12

UNIT 1: PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN, FALSAFAH, DASAR,

KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN

TUGASAN: Jelaskan pengertian dan hubungkait di antara pendidikan, falsafah, dasar


dan sistem pendidikan di Malaysia. Apakah implikasi falsafah terhadap pendidikan dan
kurikulum? Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi hubungannya
dengan pembangunan?

1.0 PEMETAAN RINGKASAN KANDUNGAN

PENDIDIKAN FALSAFAH, DASAR,


KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN

FUNGSI FALSAFAH KONTEKS PENDIDIKAN


TERHADAP DAN HUBUNGANNYA
DENGAN PEMBANGUNAN
PERKEMBANGAN
NEGARA
PENDIDIKAN

TUJUAN DAN MATLAMAT YANG SAMA


IAITU UNTUK MEMAJUKAN DIRI,
MASYARAKAT DAN JUGA NEGARA

1
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Aktiviti: Anda perlu mencari maklumat dari sumber perpustakaan dan internet.
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/education

i. Berikan pengertian yang tepat terhadap perkara berikut:

(a) Pendidikan

Tokoh Pengertian Pendidikan

Mok Soon Pendidikan merupakan aktiviti-aktiviti yang mempunyai objektif,


Sang (2010)

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


perancangan dan organisasi untuk mendidik murid supaya menjadi
insane yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan menguasai
kemahiran tertentu.
Yusuf Al - Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah hati, akal dan
Qardhawi
juga rohani. Malah jasmani, akhlak dn juga tingkah laku. Ini bertujuan
bagi menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang seiring dalam
menghadapi kebaikan dan kejahatan, kemanisan dan juga kepahitan.
Rumusan anda tentang pendidikan:

Pada pendapat saya, pendidikan ialah suatu proses atau aktiviti yang berusaha untuk
mengembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seorang individu. Selain itu ia dapat
menambahkan kemahiran, kebolehan, pengetahuan, dan pengalaman mereka supaya dapat
memberi kegembiraan, faedah dan kemajuan dalam kehidupannya.

(b) Falsafah (http://www.philosophy-religion.org/living/philosophy/1.pdf)

Tokoh Pengertian Falsafah


Menyatakan bahawa falsafah atau philosophy bermakna cinta akan
kebijaksanaan dan kebenaran ( love of wisdom and truth ). Menurutnya
Sufean Hussein
(2008) lagi, falsafah menekankan kearifan dan kebenaran. Ahli falsafah
merupakan insan objektif yang berusha menganalisis dan menilai
seluruh pengalaman manusia. Walaubagaimanapun, ahli falsafah
bukanlah seorang saintis, namun aspek falsafah yang menyamai sains
adalah daripada segi pemikiran analitik dan saintifik dalam proses

2
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

penghuraian pengalaman atau ilmu yang ada bagi mendapatkan


perspektif yang jelas dan benar tentang sesuatu pengalaman atau ilmu
dalam hubungannya dengan pengalaman atau ilmu yang lain.
Rumusan anda tentang falsafah:
Kesimpulannya dengan adanya falsafah dalam hidup kita, akan menjadikan manusia menjadi
lebih baik, dan menjalankan kehidupan dengan lebih bermatlamat.
(c) Falsafah Pendidikan

Tokoh Pengertian Falsafah Pendidikan

Suatu proses yang membentuk akhlak yang mulia, membentuk latihan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Plato ( 427 – 347 moral kewargenegaraan yang baik. Selain itu, dapat membentuk
SM )
warganegara yang baik, setia dan mematuhi undang- undang Negara.

Rumusan anda tentang falsafah pendidikan:

Oleh itu, falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan
bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan
cara saintifik, sistematik dan logik. Tujuan falsafah ialah mencari dan membukti kebenaran
dan memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam
kehidupan. Konsep pendidikan di Malaysia boleh ditafsir daripada Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK), yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988. Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang dinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan
sumber aspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.

(d) Dasar Pendidikan

3
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Tokoh Pengertian Dasar Pendidikan


Dasar digubal kepada empat

Kawalan : bererti disiplin merupakan penerapan dasar lesistasif dalam


bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman.

Sufean Hussin Solusi : ialah berkaitan dengan penyelesaian masalah yang memberi
tumpuan kepada aspek sosial dan ekonomi.

Kebajikan : Dasar yang membaiki kebajikan dan perkhidmatan


melibatkan pembekal prasarana, kecuali kehidupan.

Inovasi : Pembaharuan dalam masyarakat menerusi pendidikan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Rumusan anda tentang dasar pendidikan:

Dasar pendidikan merupakan, gabungan daripada kawalan, solusi, kebajikan dan inovasi.
Selain itu, dasar pendidikan memainkan peranan yang penting dalam insitusi pendidikan
Negara. Iaitu dapat memajukan Negara dengan lebih makmur dan cemerlang.

(e) Sistem Pendidikan

Tokoh Pengertian Sistem Pendidikan


A. Pengertian Sistem Pendidikan
Sistem pendidikan ialah usaha sistematik yang disengajakan,yang
dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan,
nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan
potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia.

Rumusan anda tentang sistem pendidikan:

Pada pendapat saya, dengan adanya system pendidikan ini dapat melahirkan pelajar yang
seimbang dari segi JERI, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, ia dapat
memperkembangkan potensi yang terdapat di dalam diri individu secara menyeluruh.

4
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

ii. Berdasarkan Rajah 1.1 di bawah, jelaskan hubungkait di antara pendidikan,


falsafah, falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan

Falsafah Pendidikan

A Dasar Pendidikan
FALSAFAH B PENDIDIKAN
Sistem Pendidikan
C

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Huraian Contoh

Seseorang manusia
A Falsafah Pendidikan memainkan peranan dalam
akan berfikir apa yang
memperkembangkan potensi individu secara
Falsafah hendak dilakukan
Pendidikan menyeluruh dan bersepadu. Selain itu, ia juga
sepanjang seharian dia
mewujudkan insan yang setanding dari segi intelek,
bekerja. Ini bertujuan
rohani, emosi dan jasmani.
agar segala kerja dan
tanggungjawab yang
dipikulnya berjalan
lancar.

Dasar pendidikan digubal kepada empat iaitu kawalan,


solusi, kebajikan dan inovasi. Berikut adalah penerangan Contohnya, untuk
B mengenai dasar tersebut : membentuk insan yang
berdisiplin dari segi
Dasar
Kawalan bererti disiplin merupakan penerapan dasar
Pendidikan kawalan, solusi,
lesistasif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat
dan hukuman. kebajikan dan inovasi.

Solusi ialah berkaitan dengan penyelesaian masalah


yang memberi tumpuan kepada aspek sosial dan
ekonomi.

Kebajikan ialah dasar yang membaiki kebajikan dan


perkhidmatan melibatkan pembekal prasarana, kecuali
kehidupan.

5
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Inovasi pula ialah pembaharuan dalam masyarakat


menerusi pendidikan.

Sistem ini dibuat


Sistem pendidikan ialah usaha sistematik yang
bertujuan untuk
disengajakan, yang dibuat oleh sesuatu masyarakat
C menyeragamkan sistem
untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan
Sistem
pendidikan yang berada
Pendidikan kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan
di sekolah. Selain itu,
potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri
dapat menyampaikan
manusia .

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


pengetahuan, nilai dan
sikap.

6
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

iii. Berdasarkan Rajah 1.2 di bawah, jelaskan implikasi falsafah terhadap pendidikan
dan kurikulum.
Falsafah (Philosophy) berasal dari dua perkataan Yunani iaitu philo dan
sophia. Philo bermakna mencintai dan sophia bermakna kebijaksanaan atau
kehikmahan. Oleh itu, falsafah bermaksud mencintai kebijaksanaan atau
kehikmahan. Mencari kebenaran adalah satu aktiviti penting yang dilakukan
oleh manusia dalam kehidupannya dan kebijaksanaan adalah diperlukan
dalam mencari kebenaran. Justeru, manusia berfalsafah dalam usaha mencari
kebenaran. Namun demikian, aktiviti ini hanya dapat dilakukan dengan
beberapa pertimbangan iaitu seseorang itu perlulah memiliki akal fikiran

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


yang tajam, ilmu pengetahuan yang mantap dan nilai-nilai yang teguh.

7
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Setiap rakyat Malaysia Hala tuju bagi


Makna sebuah Negara
hendaklah sentiasa
berusaha bukan sahaja Malaysia untuk
mendapatkan ilmu melahirkan rakyat
pengetahuan tetapi juga yang berdaya
meningkat dan Proses Arah/ intelek dan mampu
Hala tuju bersaing serta
menyebarkan ilmu
pengetahuan. mampu memajukan
dalam bidang

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


pendidikan dan
kurikulum.

Hasil
Pembaikan

Bagi pembaikan system pendidikan


dan kokurikulum. Pihak KPM
hendaklah memperbaiki dari semasa
ke masa untuk memajukan lagi
sistem pendidikan yang terdapat di
Malaysia.

Berdasarkan pernyataan FPK, dapatlah


dirumuskan bahawa proses pendidikan
bukan sahaja untuk pembangunan dan
kesejahteraan diri individu tetapi juga
untuk pembangunan dan kesejahteraan
setiap lapisan hubungan individu
iv. Bagaimanakah konteks pendidikan dapat berkenaan bermula dengan keluarga,
difahami menerusi hubungannya dengan meluas kepada masyarakat dan negara.
pembangunan? Justeru itu, kesan akhir pendidikan
adalah untuk pembangunan diri insan
(a) Definisi pembangunan
secara menyeluruh dan seimbang agar
Tokoh menjadi individu, ahli keluarga, ahli
Pengertian Pembangunan
Pembangunan ialah memimpin masyarakat
objektif dan warganegara yang
kerajaan-kerajaan.
berilmu, bertanggungjawab, berakhlak
mulia dan berbakti ke arah keluarga,
masyarakat dan negara negara yang 8
aman damai dan bersatu padu.
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Hulme D & Pembangunan sinonim dengan perubahan ekonomi, sosial dan politik.
Turner M, 1990
Pembangunan ialah merealisasikan potensi personaliti manusia,
Seer, 1977 gabungan dari tiga matlamat yang khusus. Pertama, jaminan ke atas
bekalan keperluan asas. Kedua, kewujudan bidang pekerjaan. Ketiga,
pengurangan ketidakadilan.

Pembangunan berkisar diatas landasan nilai-nilai materialisme secara


Kadt E. D. Et al, kuantitatif. Juga memandang serius keatas kewujudan kelas sosial dan
1974 konflik sosial.

Pembangunan adalah seperti sesuatu pembolehubah. Satu istilah yang


(Van kompleks yang mempunyai pengertian yang berbeza dan tidak
Nieuwenhinjze, konsisten, iaitu bermaksud berubah mengikut siapa yang

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


1969) mengemukakannya dan menggunakannya.

Rumusan anda tentang pembangunan:

Pembangunan merupakan sesuatu yang membawa mutu hidup yang lebih baik pada masa
kini dan masa depan, sambil melindungi dan mungkin memperbaiki mutu alam sekitar serta
penggunaan sumber asli.

(a) Definisi Pembangunan Pendidikan

Tokoh Pengertian Pembangunan Pendidikan

Pendidikan ialah perkembangan individu yang termasuk pendedahan


kepada pelbagai pengalaman penting. Pendidikan merupakan proses
Yaakub Isa (1996)
perolehan dan pemindahan pengetahuan, nilai-nilai murni dan
kemahiran-kemahiran yang berlaku secara berterusan sejak kecil

9
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

sehingga akhir hayat.

Rumusan anda tentang pembangunan pendidikan:

Pada pendapat saya, pembangunan pendidikan memainkan peranan yang penting terhadap
Negara. Contohnya Negara kita semakin maju dengan lahirnya ilmuwan yang berilmu tinggi
dalam pelbagai bidang. Contohnya doktor, arkitek, ahli perniaagaan guru dan sebagainya.
Kesemua bidang tersebut memainkan peranan yang membentuk negara.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


(b) Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan di Malaysia

PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bebas) PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bersandar)

Aspek Huraian + Contoh


Pembangunan
Kognitif: kesediaan kognitif merujuk kepada peringkat perkembangan
mental untuk menerima rangsangan dan memahaminya, menaakul dan
Modal Insan
berfikir serta dapat menghubungkaitkan pengalaman sedia ada seseorang.
Keupayaan ini akan bertambah mengikut tahap perkembangan umur
seseorang. Contohnya :

Afektif: kesediaan efektif merupakan sikap dan minat pelajar terhadap


sesuatu pelajaran. Contohnya :

Psikomotor: kesediaan fizikal dan psikomotor kasar dan halus pelajar


untuk menjalani latihan yang menggunakan fungsi tubuh badan sebagai
penggerak utama. Contohnya :

Selain itu pendidikan juga diharap dapat melahirkan modal insan iaitu
pekerja yang berpengetahuan dan berkemahiran bagi mempertingkatkan
produktiviti untuk kestabilan politik, sosioekonomi dan budaya. Terdapat

10
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

pelbagai jenis pekerjaan pada masa ini memandangkan masyarakat kini


semakin maju. Kesemua petak pekerjaan dalam pelbagai bidang industri,
perusahaan, ekonomi, sains dan teknologi perlu diisi demi kemakmuran
negara. Sehubungan itu pelbagai tahap modal insan perlu dikeluarkan
melalui sistem pendidikan bagi mengisi petak pekerjaan yang sesuai bagi
pembangunan negara.

Dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), pendidikan diberikan


keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat
Ekonomi
dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Pendidikan adalah sebagai medium untuk berlakunya mobiliti sosial untuk
mencapai matlamat DEB Kerajaan juga telah mengadakan pelbagai
program pendidikan untuk siswazah yang menganggur. Ini salah satu
program yang baik supaya tiada antara bekas siswazah yang tercicir dalam
menyumbangkan idea, tenaga dan usaha untuk meningkatkan lagi mutu
pembangunan negara.
Malaysia adalah sebuah negara yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai
kaum dengan pelbagai latar belakang budaya dan pegangan agama.
Sosial
Sehubungan itu peranan pendidikan adalah untuk membangunkan
masyarakat pelbagai kaum yang bersatu padu dan bertoleransi. Sosial
meliputi pendidikan, kemasyarakatan, teknologi, cara hidup, pengantara
bangsaan.

Politik Dari segi politik, merangkumi penyertaan demokrasi, hubungan diplomatik,


kestabilan, keadilam, hak asasi, dan kebebasan

Pembangunan untuk negara boleh dilihat daripada aspek-aspek tumpuan


taat setia rakyat kepada negara. Pendidikan perlu membolehkan sesorang itu
Agama/
Moral menghayati prinsip Rukun Negara bagi menghasilkan warganegara yang
lebih baik, iaitu warganegara yang progresif dengan jati diri yang tinggi.
Konsep negara bangsa sebagai yang digariskan dalam Teras Pertama PIPP
(2006 – 2010) perlu di capai melalui pendidikan. Negara bangsa yang
dimaksudkan ialah warganegara yang mempunyai ciri patriotik, cinta

11
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

negara, global dan berdaya saing dengan meneruskan warisan budaya dan
kesenian bangsa serta menumpukan taat setianya kepada raja dan negara
dengan ajaran agama sebagai pegangan. Melalui konsep negara bangsa,
rakyat Malaysia akan berpaut walaupun dilanda gelombang globalisasi.

Alam Sekitar Alam sekitar merupakan apa yang terdapat disekeliling . alam sekitar yang
bersih mempunyai Keseimbangan dari segi eko dan kebersihan serta yang
tidak tercemar.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

12