Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Pengurusan Bengkel dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


Nama Kursus/Modul
Workshop Management and Occupational Safety and Health
2. Kod Kursus RBTS3023

3. Nama Staf
Muhammad bin Ibrahim
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran
Kursus/Modul pengurusan bengkel dan amalan persekitaran tempat kerja yang selamat dan kondusif.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
30 15 - 3.5 30 30 - 16.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:
Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menjelaskan skop organisasi dan personel dalam pengurusan dan keselamatan bengkel.
CLO) (C2, PLO1)

2. Menghuraikan secara bertulis dan pembentangan tatacara yang berkaitan dengan


pengurusan bengkel dan kesihatan pekerjaan. (C4, A5, PLO1, PLO4, CS1)

3. Mengenal pasti punca dan pencegahan kemalangan serta amalan keselamatan bengkel.
(C5, PLO1)

4. Membincangkan secara bertulis dan pembentangan peraturan dan perundangan dalam


pengurusan kesihatan pekerjaan melalui rujukan pelbagai sumber. (C5, A4, PLO1, PLO4,
PLO6, CS4, LL3)

5. Mereka bentuk pelan sebuah bengkel yang efisien berdasarkan prinsip pengurusan
bengkel dan kesihatan pekerjaan melalui kerjasama berpasukan. (C6, P5, A5, PLO1,
PLO5, TS4)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF

Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x

2 x x

3 x

4 x x

5 x x x

10. Kemahiran Boleh


Pindah Kemahiran Berkomunikasi (CS4)
(Transferable Skills, Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL3)
TS): Kemahiran Berpasukan (TS4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di akhir
semester.

Kerja kursus terdiri daripada penulisan ilmiah, pembentangan dan kuiz yang dibina merujuk
Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan berbentuk ujian bertulis yang digubal
merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
Ujian Bertulis
PLO1 – Pengetahuan Kuliah,Tutorial
Kuiz

PLO4 - Berkomunikasi Tutorial Pembentangan

PLO5 – Melaksanakan
Tutorial Penulisan Ilmiah
kerja berpasukan
PLO6 – Kemahiran
Kuliah,Tutorial Penulisan Ilmiah
pengurusan maklumat

12. Sinopsis Kursus ini menggabungkan pengurusan bengkel dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan,
yang memberi penekanan dalam kaedah pencegahan kemalangan, amalan keselamatan, reka
bentuk bengkel, infrastruktur, pengurusan dan organisasi bengkel. Pengurusan personel,
pengurusan kewangan berhemat, pengurusan peralatan dan bahan serta pematuhan peraturan
dan undang-undang juga dibincangkan dalam kursus ini.

This course combines workshop safety and occupational safety and health. This course
emphasises on ways to prevent accidents, safety practices, the design of workshop
infrastructure, organisation, and workshop management. Personnel management, prudent
financial management, the management of tools and materials, as well as compliance with laws
and regulations are also covered in this course

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50

Penulisan ilmiah 30

Tugasan Pembentangan 10
Kuiz 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Learning Outcomes,
CLO) dengan CLO1 x
Objektif Pendidikan
Program CLO2 x x
(Programme CLO3 x
Educational
Objectives, PEO) CLO4 x x x
CLO5 x x

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan.
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8).
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
PEO3
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO4
sumber (LO6).
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
PEO5
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5).

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menjelaskan skop organisasi dan personel dalam pengurusan dan keselamatan
CLO1
bengkel. (C2, PLO1)
Menghuraikan secara bertulis dan pembentangan tatacara yang berkaitan
CLO2 dengan pengurusan bengkel dan kesihatan pekerjaan. (C4, A5, PLO1, PLO4,
CS1)
Mengenal pasti punca dan pencegahan kemalangan serta amalan keselamatan
CLO3
bengkel. (C5, PLO1)
Membincangkan secara bertulis dan pembentangan peraturan dan perundangan
CLO4 dalam pengurusan kesihatan pekerjaan melalui rujukan pelbagai sumber. (C5,
A4, PLO1, PLO4, PLO6, CS4, LL3)
Mereka bentuk pelan sebuah bengkel yang efisien berdasarkan prinsip
CLO5 pengurusan bengkel dan kesihatan pekerjaan melalui kerjasama berpasukan.
(C6, P5, A5, PLO1, PLO5, TS4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
Kursus (Course
Learning Outcomes, CLO1 x
CLO)
dengan Hasil CLO2 x x
Pembelajaran CLO3 x
Program
(Programme CLO4 x x x
Learning Outcomes,
PLO) CLO5 x x

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan
PLO1 prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Reka Bentuk dan
Teknologi.
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang
PLO2 Reka Bentuk dan Teknologi bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar.
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran
PLO3
saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan.
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan
PLO4
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab
PLO5
sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang
PLO6
keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas
PLO7
kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan
PLO9
dalam bidang keguruan.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menjelaskan skop organisasi dan personel dalam pengurusan dan keselamatan
CLO1
bengkel. (C2, PLO1)
Menghuraikan secara bertulis dan pembentangan tatacara yang berkaitan
CLO2 dengan pengurusan bengkel dan kesihatan pekerjaan. (C4, A5, PLO1, PLO4,
CS1)
Mengenal pasti punca dan pencegahan kemalangan serta amalan keselamatan
CLO3
bengkel. (C5, PLO1)
Membincangkan secara bertulis dan pembentangan peraturan dan perundangan
CLO4 dalam pengurusan kesihatan pekerjaan melalui rujukan pelbagai sumber. (C5,
A4, PLO1, PLO4, PLO6, CS4, LL3)
Mereka bentuk pelan sebuah bengkel yang efisien berdasarkan prinsip
CLO5 pengurusan bengkel dan kesihatan pekerjaan melalui kerjasama berpasukan.
(C6, P5, A5, PLO1, PLO5, TS4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
Interaksi Interaksi
Bersemuka Bukan Bersemuka

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan kepada keselamatan dan kesihatan
pekerjaan

 Falsafah keselamatan dan kesihatan


 Istilah keselamatan, kesihatan dan kemalangan
 Konsep utama keselamatan 2 1 2 2 7
 Persediaan menghadapi kecemasan
 Teori keselamatan kemalangan
 Teori penyebab kemalangan

2. Punca dan pencegahan kemalangan


 Punca kemalangan dalam bengkel
- faktor fizikal
- faktor kemanusiaan
- faktor pentadbiran
 Pencegahan kemalangan
- jenis kemalangan 2 1 2 2 7
- panduan pencegahan
 Panduan keselamatan kebakaran
 Keselamatan mesin
 Kebisingan
 Keracunan

3. Pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan


pekerjaan

 Hazard
 Risiko 2 1 2 2 7
 Bahaya
 Perhubungan antara hazard, risiko dan bahaya

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
4. Organisasi dan pengurusan bengkel

 Pengertian dan tujuan organisasi dan pengurusan


bengkel
 Skop organisasi dan pengurusan bengkel
 Prinsip dan amalan dalam pengurusan bengkel
sekolah
 Susun atur bengkel 4 1 4 2 11
 Strategi organisasi dan pengurusan
 Keperluan keselamatan dalam organisasi dan
pengurusan
- petunjuk perancangan
- prinsip organisasi dsn pengurusan bengkel
mengikut keperluan keselamatan
- pemeriksaan keselamatan bengkel

5. Pengurusan keselamatan bengkel


 Program keselamatan bengkel
- merancang program keselamatan bengkel
- program keselamatan secara pendekatan sistem
2 1 2 2 7
- faedah amalan keselamatan
 Tanggungjawab guru bengkel
 Peraturan Am Keselamatan

6. Pengurusan dan pengendalian bengkel


 Prinsip pengendalian dan pengurusan
 Proses pengurusan bengkel mengikut fasa
Baik pulih dan penyenggaraan
4 4 14
 alat tangan 4 2
 perabot
 alat elektrik
 mesin mudah alih

7. Pengurusan personel
 Organisasi pengurusan bengkel sekolah
 Objektif pengurusan personel
 Pengurusan personel dan hierarki 2 1 2 2 7
- fungsi organisasi panitia mata pelajaran
- struktur organisasi pelajar dalam pengurusan
bengkel

8. Pengurusan fizikal bengkel


 Ruang
 Pencahayaan 2 1 2 2 7
 Pengudaraan

9. Pengurusan kewangan
 Sumber kewangan
 Perancangan perbelanjaan 2 2 2 4 10
 Bidang tugas guru
 Pematuhan prosedur perbelanjaan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
10. Pengurusan Alat dan Bahan
 Perolehan
- Pematuhan prosedur perolehan
- Kaedah pembelian
- Terimaan bekalan
4 2 4 4 14
- e-perolehan
 Stok dan inventori
- Kepentingan kawalan
- Kaedah mengawal
- Pergerakan alatan
11. Peraturan dan perundangan dalam pengurusan
bengkel dan kesihatan pekerjaan
 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(JKKP)
- Objektif
- Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan
- Perundangan
- Perkhidmatan
 Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Kebangsaan (NIOSH)
- Peranan dan tanggung jawab
- Hubungan dengan institusi pendidikan
 Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
- Misi
4 2 4 4 14
- Peranan dan tanggung jawab
- Dasar Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan
- Pendaftaran
- Caruman
- Perlindungan insurans bencana
pekerjaan
- Hubungan dengan institusi pendidikan
- Laporan kemalangan
 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
(Akta 514)
- Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja.
- Dasar, kawalan,jawatankuasa, pengelasan,
penggunaan dan standard.

Kerja Kursus 1 9 10

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 15 3.5 30 30 16.5 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

8
Bersemuka Bukan Bersemuka
Jumlah Jam
Pembelajaran Kuliah 30 30
Bersemuka dan
Bukan Bersemuka
Tutorial 15 30

Amali - -

Penulisan Ilmiah
- 6
(1000 perkataan)

Pembentangan
0.5 1.5
(30 minit)

Kuiz
0.5 1.5
(30 minit)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 48.5 76.5

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 125

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Ismail Bahari (2002). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan
pekerjaan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

Manuele, F. A. (2008). Advanced safety management focusing on Z10 and serious injury
prevention. New York: John Wiley & Sons.

Vayrynen, S. (2015). Integrated Occupational Safety and Health Management.New York:


Springer.

Rujukan Tambahan Bartis, J. T., & Landree, E. (2006). Nanomaterials in the Workplace: Policy and Planning
Workshop on Occupational Safety and Health. New York: Rand Corporation.

Colling, D.A. (1990). Industrial safety: Management and technology. Englewood Cliffs. New
Jersey: Prentice Hall.

Pybus, R. (1996). Safety management: Strategy and practice. London: Butterworth-


Heinemann Ltd.

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (2000). Akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan


1994 (Akta 514) dan peraturan-peraturan & perintah-erintah. Kuala Lumpur:
International Law Book Services

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

9
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

RBTS3023 PENGURUSAN BENGKEL DAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran
1. Menjelaskan skop organisasi dan Kuliah Peperiksaan akhir
personel dalam pengurusan dan x Kuiz
Tutorial
keselamatan bengkel. (C2, PLO1)
2. Menghuraikan secara bertulis dan
Pembentangan
pembentangan tatacara yang Kuliah Peperiksaan akhir
berkaitan dengan pengurusan x x
Tutorial Kuiz
bengkel dan kesihatan pekerjaan.
(C4, A5, PLO1, PLO4, CS1)
3. Mengenal pasti punca dan
Kuliah Peperiksaan akhir
pencegahan kemalangan serta
x Kuiz
amalan keselamatan bengkel. Tutorial
(C5, PLO1)
4. Membincangkan secara bertulis
dan pembentangan peraturan dan
Peperiksaan akhir
perundangan dalam pengurusan
x x x Tutorial Pembentangan
kesihatan pekerjaan melalui
Penulisan Ilmiah
rujukan pelbagai sumber. (C5, A4,
PLO1, PLO4, PLO6, CS4, LL3)
5. Mereka bentuk pelan sebuah
bengkel yang efisien berdasarkan
prinsip pengurusan bengkel dan Kuliah
x x Penulisan Ilmiah
kesihatan pekerjaan melalui Tutorial
kerjasama berpasukan. (C6, P5,
A5, PLO1, PLO5, TS4)
Kuliah Peperiksaan akhir
Tutorial Penulisan ilmiah
KESELURUHAN x - - x x x - - -
Kuiz
Pembentangan

Ahli Panel Penggubal:

Bil. Nama Kelayakan Akademik


1 Ijazah Sarjana Sains (Pendidikan Teknik Dan Vokasional)
Hj. Abdul Sukor bin Nordin Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan
Awam)
2 Ijazah Sarjana Pendidikan Multimedia
Tajul Ashikin Bin Hashim
Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
3 PhD (Training Management), M. Sc (HRD)
Dr. Chan Siew Meng Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)
Diploma Kejuruteraan Awam

Pakar Rujuk:
Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian
1 Dr. Yusri Bin Kamin Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia
2 Dr. Asnul Dahar Bin Minghat Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia
3 Puan Massita Binti Ramlan Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

10