Anda di halaman 1dari 181

İMAM HATİP LİSELERİ

12. SINIF
MESLEKİ ARAPÇA DERS KİTABI

‫ه ّيا نتعلّم‬
12 ‫العربية‬
YAZARLAR
Prof. Dr. Emrullah İŞLER

Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN

Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU

Tuba GÜLERDİ SATIR

DEVLET KİTAPLARI
BİRİNCİ BASKI
..........................., 2012
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI............................................................................: 5777
DERS KİTAPLARI DİZİSİ ......................................................................................................: 1574

12.?.Y.0002.4280

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin , soru ve şekilleri
kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayınlanamaz.

Editör
Selahattin DEMİRCİ
Dil Uzmanı
Mehmet Ali Kılay ARAZ
Görsel Tasarım Uzmanı
Erhan DÜNDAR
Program Geliştirme Uzmanı
Mevlüt KAŞIKÇI
Rehberlik Uzmanı
Davut YURTTAŞ
Ölçme Değerlendirme Uzmanı
Mehtap ERMAN

ISBN 978-975-11-3677-0

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2012 gün ve 18 sayılı kararı ile ders kitabı
olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile
birinci defa 64.189 adet basılmıştır.
‫امل ُْح َت ِويات‬
‫الو ْحدة ‪ . :1‬النَّظافة يف ال ْإ�سالم ������������������������������������������������������������������������������� ‪1‬‬ ‫َ‬
‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ :‬ال َّنظافة مِ ن الإميان ������������������������������������������������������ ‪ 2‬‬ ‫‪.‬‬
‫ال�شط����������������������������������������������������������������� ‪ 7‬‬
‫ ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪� :‬أ َدوات رَّ ْ‬
‫الو ْحدة ‪ . :2‬ال ُّنكَت �������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪1 3‬‬
‫َ‬
‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ :‬مِ ن ُنكَت ُجحا�������������������������������������������������������������� ‪14‬‬ ‫‪.‬‬
‫الل ِزم َوا ُ‬
‫مل َت َع ّدي������������������������������������������������� ‪19‬‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬ال ِف ْعل اّ‬ ‫‪.‬‬

‫ال�سلْم ������������������������������������������������������������������������������������ ‪2 5‬‬ ‫الو ْحدة ‪ .:3‬ا َ‬


‫حل ْرب َو ِ ّ‬ ‫َ‬
‫ال�سالم�������������������������������������������������� ‪ 26‬‬
‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ :‬املُحافَظة َعلى َّ‬ ‫‪.‬‬
‫فاعلَة��������������������������������������� ‪31‬‬
‫عيل‪-‬م َ‬
‫ُ‬ ‫ ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ْ � :‬أبواب �إ ْفعال‪َ -‬ت ْف‬

‫ات التّاريخِ ّية ����������������������������������������������������������������������� ‪39‬‬


‫الو ْحدة ‪ . :4‬ال�شَّ ْخ ِ�ص ّي ُ‬
‫َ‬
‫م َّمد ِ‬
‫الفاتحِ ������������������������������������������������ ‪40‬‬ ‫ال�سلْطان حُ َ‬
‫ال َّد ْر�س ال ّأول ‪ُّ :‬‬ ‫‪.‬‬
‫فاعل‪َ -‬ت َف ُّعل‪-‬اِ ْفعِالل �������������������������������������� ‪44‬‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ْ � :‬أبواب َت ُ‬ ‫ ‬

‫ال�شك َوالإميان ���������������������������������������������������������������������������������� ‪51‬‬


‫رِّ ْ‬ ‫الو ْحدة ‪.:5‬‬
‫َ‬
‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪َ :‬ت�أْثري الإميان َعلى الإ ْن�سان ���������������������������������������� ‪52‬‬ ‫ ‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ْ � :‬أبواب اِ ْنفِعال‪-‬اِ ْفتِعال‪-‬ا ِْ�س ِت ْفعال ������������������������������� ‪56‬‬ ‫ ‬

‫الو ْحدة ‪ . :6‬ال َّت ْوبة ������������������������������������������������������������������������������������������������� ‪63‬‬


‫َ‬
‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ :‬ال َّت ْوبة يف ال ْإ�سالم ����������������������������������������������������� ‪64‬‬ ‫‪.‬‬
‫مل ْعلوم وال ِف ْعل امل َْجهول ونائِب الفاعِ ل ������������ ‪68‬‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬ال ِف ْعل ا َ‬ ‫ ‬

‫الو ْحدة ‪ .:7‬الأ ْبناء الَّذين َيعي�شون يف ال�شَّ وا ِرع ���������������������������������������������������� ‪7 4‬‬ ‫َ‬
‫ ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ :‬الأ ْبناء الَّذين َيعي�شون يف �شَ وا ِرع ا ُمل ُدن ال ُك رْبى ������������ ‪75‬‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬امل َْمنوع من ال�صرَّ ْ ف ������������������������������������������������� ‪79‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪I‬‬
‫امل ُْح َت ِويات‬
‫الو ْحدة ‪ُ . :8‬حقوق الإنْ�سان ������������������������������������������������������������������������������������ ‪84‬‬ ‫َ‬
‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ُ :‬حقوق الإ ْن�سان الأ�سا�سِ ّية ������������������������������������������ ‪ 85‬‬ ‫‪.‬‬
‫مل ْق�صور َواال ِْ�سم امل َْمدود����� ‪89‬‬ ‫قو�ص واال ِْ�سم ا َ‬
‫َ‬ ‫ ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬اال ِْ�سم ا َ‬
‫مل ْن‬
‫الو ْحدة ‪ . :9‬ال ُو�ضوء ����������������������������������������������������������������������������������������������� ‪95‬‬
‫َ‬
‫ِل�صالة ���������������������������������������������������������� ‪96‬‬ ‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ :‬ال َّتم ِهيد ل َّ‬ ‫‪.‬‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬ا�سم الزمان وا�سم املكان وا�سم الآلة وامل�صدر������� ‪100‬‬ ‫ ‬
‫الو ْحدة ‪ .:10‬الأُ مَم ا ُ‬
‫ملتَّحِ دة ����������������������������������������������������������������������������������� ‪108‬‬ ‫َ‬
‫مل َّتحِ دة َو� ْأع�ضا�ؤُها �������������������������������������� ‪109‬‬ ‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ :‬الأُممَ ا ُ‬ ‫‪.‬‬
‫وال�صفة امل َُ�ش َّبهة ������ ‪113‬‬
‫مل ْن�سوب ِّ‬ ‫واال�سم ا َ‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪:‬ا ِْ�سم ال َّت ْ�صغري ْ‬ ‫‪.‬‬
‫الو ْحدة‪ . :11‬التَّعا ُون �������������������������������������������������������������������������������������������� ‪120‬‬
‫َ‬
‫عاون بني ال ّنا�س ���������������������������������������������� ‪121‬‬ ‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ :‬ال َّت ُ‬ ‫‪.‬‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬امل َْبن ِّي َوا ُ‬
‫مل ْع َرب ���������������������������������������������������� ‪125‬‬ ‫‪.‬‬
‫الو ْحدة ‪ُ . :12‬ح ّب الوا ِل َد ْين ������������������������������������������������������������������������������������ ‪132‬‬
‫َ‬
‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ُ :‬حقوق الوا ِل َد ْين ������������������������������������������������������� ‪133‬‬ ‫‪.‬‬
‫ال�شوع ������ ‪136‬‬ ‫الرجاء و�أ ْفعال رُّ‬ ‫ُقاربة و�أ ْفعال َّ‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪� :‬أ ْفعال امل َ‬ ‫‪.‬‬
‫الو ْحدة ‪ :13‬ال ْأخالق يف ال ْإ�سالم �������������������������������������������������������������������������� ‪141‬‬
‫َ‬
‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪ :‬ال ْأخالق الكَرمية يف ال ْإ�سالم �������������������������������� ‪142‬‬ ‫‪.‬‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬احلال ��������������������������������������������������������������������� ‪146‬‬ ‫‪.‬‬
‫ال�س ّيئة��������������������������������������������������������������������������������� ‪151‬‬
‫الو ْحدة‪ . :14‬العادات َّ‬
‫َ‬
‫ال�س ّيئة ������������������������������������������� ‪152‬‬
‫ال َّد ْر�س ال َّأول ‪� :‬أ�ضرْ ار العادات َّ‬ ‫‪.‬‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬ملخ�ص املرفوعات واملن�صوبات واملجرورات����� ‪156‬‬ ‫ ‬

‫قائمة املفردات ‪161 .................................................................................................. :‬‬


‫ ‪173................................................................................................... :‬‬ ‫املراج ع‬

‫‪II‬‬
‫‪1‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫النَّظافة يف ال ْإ�سالم‬ ‫ال َو ْحدة‬


‫‪1‬‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ :‬النَّظافة ِمن الإميان‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪� :‬أ َدوات رَّ ْ‬
‫ال�شط‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫ال�ش ْخ ِ�ص ّية؟‬
‫ماذا َت ْف َعل لِلحِ فاظ َعلَى َنظا َفتِك َّ‬
‫"النَّظافة مِ ن الإميان" ما َم ْعنى ذلِك؟‬
‫ما ال َّدليل َعلى � ّأن ال ْإ�سالم َي ْه َت ّم ِبال َّنظافة؟‬
‫ال�شط؟‬ ‫ماذا َت ْع ِرف َعن �أ َدوات رَّ ْ‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ :‬النَّظافة ِمن الإميان‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪1‬‬
‫النَّظافة‬
‫‪1‬‬

‫بريا‪َ .‬وال َّنظافة َن ْوعان‪َ :‬نظافة ما ِّد ّية َو َنظافة‬


‫ِماما كَ ً‬
‫َي ْه َت ّم ال ْإ�سالم ِبال َّنظافة ا ِْهت ً‬ ‫ ‬
‫روحِ ّية‪.‬‬
‫مِ ن ال ّناحِ ية املا ِّدية‪َ ،‬على امل ُْ�سلِم � ْأن ُيراعي َنظافة ِج ْ�سمِه َو َمالبِ�سِ ه َو َم ْن ِزلِه َوبي َئتِه‬ ‫ ‬
‫ِب�أكْ َملِها‪َ ،‬ح ْيث قال َر�سول اهلل َ�صلَّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم‪� " :‬إماطة (�إزالة) الأذى َعن الطَّ ريق‬
‫َ�ص َدقة" َ(رواه ال ُبخاري)‪.‬‬
‫الروحِ ّية َف َي ِجب � ْأن َتكون � ْأخالق امل ُْ�سلِمني َنظيفة‪ ،‬فَال ّدين � ْأخالق‪.‬‬
‫ � ّأما مِ ن ال ّناحِ ية ّ‬
‫الروحِ ّية‪َ ،‬ف َيقول َع ّز َو َجلّ‪:‬‬
‫َو ُي ْثنِي اهلل َعلى الّذين ُيحافِظون َعلى ال ّنظافة ال َب َدن ِّية َو ّ‬
‫ط ِّه ِري َن{ (ال َب َقرة‪)222 ،‬‬ ‫مْ ُ‬
‫ال َت َ‬ ‫} َو ِث َيا َب َك َف َط ِّه ْر{ (ا ُمل َّدثِّر‪�...} ،)4،‬إِ َّن اهللَ ُيحِ ُّب ال َّت َّوا ِب َ‬
‫ني َو ُيحِ ُّب‬
‫ �إذا كان الف َْرد َنظي ًفا‪ ،‬كان امل ُْج َت َمع َنظي ًفا � ْأي ً�ضا‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫كَ ْم َن ْو ًعا لِل ّنظافة؟‬ ‫‪ -1‬‬

‫ما هي ال َّنظافة املا ِّد ّية؟‬ ‫‪ -2‬‬

‫ما هي ال َّنظافة الروحِ ّية؟‬ ‫‪ -3‬‬

‫اُ ْذكُ ْر �آية ُق ْر�آن ِّية َعن ال ّنظافة‪.‬‬ ‫‪ -4‬‬

‫‪ -5‬اُ ْذكُ ْر َحدي ًثا رَ ِ‬


‫�شي ًفا َعن ال َّنظافة‪.‬‬

‫َر ِّتب الكَلمات الآتية ِلتَكون ُج ْملة ُمفيدة‬


‫‪3‬‬
‫‪-‬ج َعل ‪� -‬أ�سا�س‪.‬‬
‫‪ -1‬العِبادة ‪ -‬ال ْإ�سالم ‪ -‬ال َّنظافة َ‬

‫ثريا‪.‬‬
‫الو�ضوء ‪َ -‬ي ُح ُّثنا ‪ -‬كَ ً‬
‫الر�سول َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم ‪َ -‬على ُ‬
‫‪َّ -2‬‬

‫‪َ -3‬نظي ًفا ‪ -‬كان امل ُْج َت َمع ‪� -‬إذا كان ‪َ -‬نظي ًفا ‪ -‬الف َْرد ‪ْ � -‬أي ً�ضا‬

‫المتِه ‪َ -‬علَى ِ�ص ّحة ‪ -‬مِ ن ال ْأمرا�ض‪.‬‬


‫‪ -4‬ال ْإ�سالم ‪ -‬الإ ْن�سان ‪َ -‬ي ْح ِر�ص ‪َ -‬و َ�س َ‬

‫‪3‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫�أ ْكمِل ال َفراغات ِب�أ ْفعال ُمنا�سِ بة من القائمة الآتِية‬
‫ال�ص َور كَما يف املِثال‬‫ُم ْ�ستَعينًا ِب ُّ‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪َ -1‬ي ْغ�سِ ل َي َد ْيه َق ْبل الأكْ ل‬
‫ُي َقلِّم‬

‫� ْأ�سنا َنه َب ْعد الأكْ ل‬ ‫‪-2‬‬


‫َي ْه َت ّم‬

‫ُي َنظِّ ف‬ ‫َعلى َنظافة ُغ ْر َفتِه‬ ‫‪-3‬‬

‫ُيحافِظ‬
‫�أظافِر َي َد ْيه َو ِر ْجل َْيه ِبا ْنتِظام‬ ‫‪-4‬‬

‫َي ْرمي‬
‫َعلى َنظافة َمالبِ�سِ ه‬ ‫‪-5‬‬
‫َي ْغ�سِ ل‬

‫ثريا ‬
‫َ�ش ْع َره عِ ْن َدما َيطول كَ ً‬ ‫‪-6‬‬
‫َي ْحلِق‬

‫ُي َر ِّتب‬ ‫َ�ضالت يف ُ�ص ْندوق ال ُقمام ة‬


‫الف َ‬ ‫‪-7‬‬

‫ال�صباح ‬
‫ِرا�شه يف َّ‬
‫ف َ‬ ‫‪-8‬‬

‫‪4‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئلة الآتِية ُم ْ�ستَعينًا ِبالقائِمة‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫يف ال َي ْوم الواحِ د‬
‫يف ال ْأ�سبوع‬
‫عائ�شة‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫علي‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪َ -1‬ت ْنظيف ال ْأ�سنان‬
‫‪ -2‬اال ْْ�ست ِْحمام‬
‫يف َع رْ�شة � ّأيام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪َ -3‬ت ْقليم الأظافِر‬
‫يف ال ْأ�سبوع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪�ِ -4‬صباغة ال ْأحذِية‬
‫بوعي‬ ‫خِ الل � ْأ�س َ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫�ساعدة ال ّأم يف ال ْأعمال ا َ‬
‫مل ْن ِزل ِّية‬ ‫‪ُ -5‬م َ‬
‫يف ال ْأ�سبوع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مل ْك َن�سة‬
‫‪َ -6‬ت ْنظيف احلَديقة ِبا ِ‬
‫خِ الل َع رْ�شة � ّأيام‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪َ -7‬ت ْرتيب ال ُغ ْرفة‬

‫‪ -1‬كَ ْم َم ّرة ُي َنظِّ ف َعلي � ْأ�سنا َنه يف ال َي ْوم الواحِ د؟‬


‫‪ -2‬كَ ْم َم ّرة َي ْ�س َتحِ ّم َعلي يف ال ْأ�سبوع؟‬
‫‪ -3‬كَ ْم َم ّرة ُي َق ّلِّم َعلي �أظاف َِره يف كُ ّل َع رْ�شة � ّأيام؟‬
‫‪ -4‬كَ ْم َم ّرة َي ْ�ص ِبغ َعلي � ْأح ِذ َي َته يف ال ْأ�سبوع؟‬
‫بوعي؟ ‬
‫‪ -5‬كَ ْم َم ّرة ُي�ساعِ د َعلي � َّأمه خِ الل � ْأ�س َ‬
‫‪ -6‬كَ ْم َم ّرة ُي َنظِّ ف َعلي احلَديقة يف ال ْأ�سبوع؟‬
‫‪ -7‬كَ ْم َم ّرة ُي َر ِّتب َعلي ُغ ْر َف َته يف كُ ّل َع رْ�شة � ّأيام؟‬

‫‪ -1‬كَ ْم َم ّرة ُت َن َِّظف عائِ�شة � ْأ�سنا َنها يف ال َي ْوم الواحِ د؟‬


‫‪ -2‬كَ ْم َم ّرة َت ْ�س َتحِ ّم عائِ�شة يف ال ْأ�سبوع؟‬
‫‪ -3‬كَ ْم َم ّرة ُت َقلِّم عائِ�شة �أظاف َِرها خِ الل َع رْ�شة � ّأيام؟‬
‫‪ -4‬كَ ْم َم ّرة َت ْ�ص ِبغ عائِ�شة � ْأح ِذ َي َتها يف ال ْأ�سبوع؟‬
‫بوعي؟‬
‫‪ -5‬كَ ْم َم ّرة ُت�ساعِ د عائِ�شة � ّأمها خِ الل � ْأ�س َ‬
‫‪ -6‬كَ ْم َم ّرة ُت َنظِّ ف عائِ�شة احلَديقة يف ال ْأ�سبوع؟‬
‫‪ -7‬كَ ْم َم ّرة ُت َر ِّتب عائِ�شة ُغ ْر َف َتها خِ الل َع رْ�شة � ّأيام؟‬

‫‪5‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫�أ ْكمِل ال َفراغات مِ ن القائِمة الآتِية‬
‫‪6‬‬
‫ال ّداخِ ل ِّي‬ ‫ف ُْر�شاة ‬ ‫تريك ‬
‫حَ ْ‬ ‫ َدقي َق َتي ‬

‫َم ْعجون ‬ ‫َت ْنظيف ‬ ‫ال ْأ�سنان ‬ ‫ ُ�شهور ‬


‫‪1‬‬

‫يكِن اِ ّت ُ‬
‫باعها �أ ْثناء َت ْنظيف ال ْأ�سنان‪:‬‬ ‫ُهناك نِقاط مُ ْ‬
‫َم ّرتَينْ يف ال َي ْوم‪.‬‬ ‫َت ْنظيف‬
‫� ْأ�سنان ناعِ مة ُتنا�سِ ب طَ بيعة � ْأ�سنانِك‪.‬‬ ‫ا ِْ�ست ِْخدام‬
‫� ْأ�سنان َي ْح َتوي َعلى الفُلورايِد‪.‬‬ ‫ا ِْ�ست ِْخدام‬
‫الف ُْر�شاة ِبلُطْ ف َعلى ال ْأ�سنان‪.‬‬
‫ِلل ْأ�سنان‪.‬‬ ‫ال�سطْ ح اخلا ِر ِج ّي َو‬
‫َت ْنظيف كُ ّل مِ ن َّ‬
‫َعلى الأ َقلّ‪.‬‬ ‫َت ْنظيف ال ْأ�سنان ِبالف ُْر�شاة لمِ ُ ّدة‬
‫َب ْعد ا ِال ْنتِهاء مِ ْن َت ْنظيف ال ْأ�سنان‪َ ،‬ي ِجب على‬
‫الف ُْر�شاة َج ِّيداً َو َغ ْ�سلِها‪.‬‬
‫� ْأو َب ْعد‬ ‫اخلا�صة ِبك كُ ّل ‪3‬‬
‫ّ‬ ‫َت ْغيري ف ُْر�شاة ال ْأ�سنان‬
‫الإ�صابة ِب َن ْزلة َب ْرد‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪� :‬أ َدوات رَّ ْ‬


‫ال�شط‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪1‬‬
‫ال�شط‬
‫الحِ ظْ �أ َدوات رَّ ْ‬ ‫‪1‬‬
‫ال�شط‬
‫�أ َدوات رَّ ْ‬
‫ال�ص َّح َة ْ‬
‫فاه َت َّم ِبال َّنظافة‪.‬‬ ‫� ْإن َتطْ ل ُْب ِّ‬
‫ال�ص ّحة َيك ُْن �سالمِ ًا مِ ن ال ْأمرا�ض‪.‬‬ ‫َم ْن َي ْه َت َّم ِب ِّ‬
‫ما َت َّدخِ ْره يف ال�سرَّ ّ اء ُي�ساعِ ْدك يف ال�ضرَّ ّ اء‪.‬‬
‫ت ْمه ال ّنا�س‪.‬‬‫العال َي ْح رَ ِ‬
‫� ْأي َنما َي ْجل ِْ�س مِ‬
‫َمتى ُت�ساف ِْر �إىل َق ْر َيتِك ف ََ�س رَتى َمناظِ ر طَ بيع ِّية �ساحِ رة‪.‬‬
‫قام الطُّ لاّ ُب‪.‬‬
‫ال�ص َّف َ‬ ‫�إذا َد َخلَ ال ْأ�ستاذ َّ‬
‫زور �أقا ِر َبك ُيحِ ّبو َنك‪.‬‬‫لو َت ُ‬ ‫ْ‬

‫ال�شط‬
‫َجواب رَّ ْ‬ ‫ال�شط‬
‫ُج ْملة رَّ ْ‬ ‫ال�شط‬
‫�أداة رَّ ْ‬
‫َاه َت َّم ِبال َّنظافة‬
‫ف ْ‬ ‫ال�ص َّح َة ‬
‫َتطْ ل ُْب ِّ‬ ‫ � ْإن‬
‫َيك ُْن �سالمِ ًا مِ ن ال ْأمرا�ض‬ ‫ال�ص َّحة‬ ‫َي ْه َت َّم ِب ِّ‬ ‫َم ْ ن‬ ‫ ‬
‫ُي�ساعِ ْدك يف ال�ضرَّ ّ اء‬ ‫َت َّدخِ ْره يف ال�سرَّ ّ اء‬ ‫ما ‬ ‫ ‬
‫ت ْمه ال ّنا�س‬‫َي ْح رَ ِ‬ ‫َي ْجل ِْ�س مِ ُ ‬
‫العال‬ ‫� ْأي َنما ‬
‫ف ََ�س رَتى َمناظِ ر طَ بيع ِّية �ساحِ رة‬ ‫ُت�ساف ِْر �إىل َق ْر َيتِك‬ ‫َمتى ‬ ‫ ‬
‫قام الطّ لاّ ب‬ ‫َ‬ ‫ال�ص َّف‬
‫َد َخلَ ال ْأ�ستاذ َّ‬ ‫ �إذا ‬
‫ُيحِ ّبو َنك‬ ‫ ‬
‫زور �أقا ِر َبك‬
‫َت ُ‬ ‫لو ‬‫ْ‬ ‫ ‬

‫‪7‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫من – ما – � ْأي َنما – َمتى ‪.‬‬
‫ال�شط اجلا ِزمة هي ‪ْ � :‬إن – ْ‬
‫�أ َدوات رَّ ْ‬

‫ال�شط َغيرْ اجلا ِزمة هي‪� :‬إذا ‪ -‬ل َْو‬


‫�أ َدوات رَّ ْ‬ ‫‪1‬‬
‫ال�شطِ ّية َثالثة َعنا�صرِ �أ�سا�سِ ّية ‪ ،‬هي‪:‬‬
‫يف اجل ُْملة رَّ ْ‬

‫• �أداة رَّ ْ‬
‫ال�شط‬

‫• ُج ْملة رَّ ْ‬
‫ال�شط‬

‫ال�شط‪.‬‬
‫•جواب رَّ ْ‬
‫َ‬
‫ال�شط اجلا ِزمة ِف ْع َلينْ ُم�ضا ِر َعينْ ‪.‬‬
‫ت ِزم �أ َدوات رَّ ْ‬
‫جَ ْ‬

‫َيكون َج ْزم الأ ْفعال اخل َْم�سة ِب َح ْذف ال ّنون مِ ْن �آخِ ِرها‪.‬‬

‫ال�شط ِبالفاء �إذا كان اجلَواب‪:‬‬


‫تن َجواب رَّ ْ‬
‫َي ْق رَ ِ‬
‫ • ُج ْملة ا ِْ�سم ِّية‬
‫ • َي ْب َد�أ ِب ِف ْعل طَ َل ِب ّي‬
‫ • َي ْب َد�أ بـِ (ق ْد‪�َ -‬س ْوف‪� -‬س )‬
‫ • َي ْب َد�أ ِب ِف ْعل جامِ د مِ ْثل ( ل َْي َ�س‪ِ -‬ب ْئ َ�س‪ِ -‬ن ْع َم )‬
‫ • َي ْب َد�أ ِب�أ َدوات ال َّن ْفي مِ ْثل ( ما‪ -‬ال‪ -‬ل َْن )‬

‫تن ِبالفاء‪.‬‬
‫ال ُي ْج َزم ِف ْعل اجلَواب الّذي َي ْق رَ ِ‬

‫‪8‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�شط َو َخ ًّطا � ْأح َمر‬
‫َ�ض ْع َخطًا � ْأ�س َود حَتْت ُج ْملة رَّ ْ‬
‫حَتْت ُج ْملة اجلَواب كَما يف املِثال‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫� ْإن َت ْذ َه ْب �إىل اجلامِ عة ُتقا ِب ْل َ�صدي َقك‪.‬‬ ‫ ‬
‫ثريا َت ْن َج ْح يف اال ِْمتِحانات‪.‬‬ ‫‪ْ � -1‬إن َت ْد ُر ْ�س كَ ً‬
‫غاره‪.‬‬
‫ت ْمه ِ�ص َ‬ ‫باره َي ْح رَ ِ‬‫ت ْم كِ َ‬ ‫من َي ْح رَ ِ‬
‫ْ‬ ‫‪ -2‬‬
‫ت ْده يف الآخِ رة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما َت ْف َعلْه مِ ن َخيرْ يف ال ُّد ْنيا جَ ِ‬
‫‪َ -4‬متى َت ُق ْل احل َّق َت َن ْل ِر�ضا اهلل‪.‬‬
‫عاملة َح َ�سنة ُيحِ ّبوك‪.‬‬ ‫‪ْ � -5‬إن ُتعامِ ْل ال ّنا�س ُم َ‬
‫َث قِراءة ال ُك ُتب َي ْز َد ْد عِ ل ًْما‪.‬‬ ‫‪َ -6‬م ْن ُيك رِ ْ‬
‫‪ْ � -7‬أي َنما َتك ُْن فَا َّتقِ اهلل‪.‬‬
‫الراحة‪.‬‬ ‫ت ْد ّ‬ ‫ت َ�س ّيار ًة جَ ِ‬
‫َمتى َت ْ�ش رَ ِ‬ ‫‪ -8‬‬
‫‪� -9‬إذا جاء احل َّق َز َهق الباطِ ل‪.‬‬
‫ن�شي َعلى الأ ْقدام‪.‬‬ ‫ال�س ّيارة مَ ْ‬‫لو َت َعطَّ لَت َّ‬ ‫‪ْ -10‬‬

‫َر ِّتب ال َكلِمات الآ ِتِية ِلتَكون ُج َمالً رَ ْ‬


‫�شطِ ّية كَما يف املِثال‬
‫‪3‬‬
‫م َّب َت ُهم ‪� -‬أقا ِر َبك ‪.‬‬‫ْث ‪ْ � -‬إن ‪َ -‬ن ْح َوك ‪ -‬حَ َ‬ ‫َت ُز ْر ‪َ -‬تك رُ ْ‬ ‫ ‬
‫م َّب َت ُهم َن ْح َوك‪.‬‬ ‫ � ْإن َت ُز ْر �أقا ِر َبك َتك رُ ْ‬
‫ْث حَ َ‬
‫‪ -1‬يف – َت ْن َج ْح – احلَياة – َت ْع َمل – ِب ِج ٍّد – � ْإن‬

‫َع َر َف – َف َقد – َر َّبه ‪َ -‬م ْن – َن ْف َ�سه – َع َرف‬ ‫‪ -2‬‬

‫ال�ص َغر – يف – َت َعل َّْم َته – الك رَِب‬


‫يف – َي ْن َف ْعك – ما – ِ‬ ‫‪ -3‬‬

‫‪ْ � -4‬أوال َده – َي ْذ َهب – � ْأي َنما – الأب – َي ْت َب ْع ُه‬

‫َت َّت ِ�ص ْل – ُم ْ�س َت ِع ّدا – بي – َمتى – ف ََ�س َت ِج ْدين‬ ‫‪ -5‬‬

‫‪9‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل َمل الآتِية‬
‫َبينِّ ْ َ�س َبب اِق رِْتان اجلَواب ِبالفاء يف ا ُ‬
‫كَما يف املِثال‬ ‫‪4‬‬
‫َ�س َبب اِ ْق رِتان اجلَواب ِبالفاء‬
‫ال�شط ُج ْملة ا ِْ�سم ِّية‬
‫َجواب رَّ ْ‬ ‫� ْإن َتكْ�سِ ْب املُباراة َفلَك جائِزة كَ برية‪ .‬‬
‫اجل َُمل ‬
‫‪1‬‬
‫‪ْ � -1‬إن � ْأغ َ�ض َبك والداك فَال َت ُق ْل َل ُهما � ٍ ّأف‪.‬‬
‫من ظَ لَم ال ّنا�س ف ََ�س ْوف َي ْن َدم‪.‬‬
‫‪ْ -2‬‬
‫‪ -3‬ما َت َّدخِ ر ال َي ْوم ف ََ�س َي ْن َف ْعك َغ ًدا‪.‬‬
‫‪ْ � -4‬أي َنما َت ْ�سكُن َفل َْن َت َت َخلَّ�ص مِ ْن َتل َُّوث اجل َّو‪.‬‬
‫�سورةال ِّن�ساء‪80،‬‬ ‫الر ُ�سولَ َف َق ْد �أَطَ َ‬
‫اع ا َ‬
‫هلل‪{...‬‬ ‫‪}-5‬م ْن ُيطِ ِع َّ‬
‫َ‬
‫‪}-6‬م ْن َي ْه ِد اللهَّ ُ َف ُه َو المْ ُ ْه َتدِي‪�{...‬سورة الأعراف‪ 178 ،‬‬
‫َ‬
‫‪َ -7‬متى َت ْق َر�أ ال ُق ْر�آن فَا ْق َر�أْه ِب َت َد ُّبر‪.‬‬

‫جل َمل الآتِية كَما يف املِثا َلينْ‬


‫تتَه َخطّ يف ا ُ‬
‫� ْأع ِر ْب ما حَ ْ‬
‫‪5‬‬
‫ِال�سكون‪.‬‬
‫مزوم ب ُّ‬ ‫َت ْكف ُْر‪ِ :‬ف ْعل ُم�ضا ِرع جَ ْ‬ ‫جل ّنة‪ .‬‬‫� ْإن َت ْكف ُْر ِب�آيات اهلل َفل َْن َت ْد ُخل ا َ‬
‫مزوم ب َِح ْذف ال ّنون‪.‬‬‫� ْإن َتتوبوا �إىل اهلل َف�إ ّنه َت ّواب ُيحِ ّب ال َع ْفو‪َ .‬تتوبوا‪ِ :‬ف ْعل ُم�ضا ِرع جَ ْ‬
‫ال�ش َي ْح ُ�صد ال َّن َدم ‪َ .‬ي ْز َرع ‪:‬‬
‫‪َ -1‬م ْن َي ْز َرع رَّ ّ‬
‫‪ْ � -2‬إن ُت ْك ِرموا ُ�ضيو َفكُم ف ََ�س َتفوزون بِر�ضا اهلل‪ُ .‬ت ْك ِرموا ‪:‬‬
‫ت َر�ض ‪:‬‬
‫�ض َف َعل َْيك ال ِّذهاب �إىل الطَّ بيب‪ .‬مَ ْ‬
‫ت َر ْ‬
‫‪َ -3‬متى مَ ْ‬
‫‪ْ � -4‬إن ُت ْتقِنوا � ْأعما َلكُم ف ََ�س َي ْن َه�ض َوطَ ُننا ِب�سرُ ْعة‪ُ .‬ت ْتقِنوا ‪:‬‬
‫ت ِّهزي‪:‬‬
‫ت ِّهزي لَنا الطَّ عام َن ْ�شك ُْركِ ‪ .‬جُ َ‬
‫‪ -5‬يا فاطِ مة ‪ْ � ،‬إن جُ َ‬

‫‪10‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب‬

‫‪1‬‬ ‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َعن النَّظافة ُم ْ�ستَعينًا‬


‫ال�س�ؤا َلينْ الآ ِت َيي‬
‫حَ َ‬
‫ِب ُّ‬ ‫‪1‬‬
‫‪ -1‬كَ ْم َن ْو ًعا لِل َّنظافة؟‬
‫‪ -2‬لمِ اذا َي ُح ّث ال ْإ�سالم َعلى ال َّنظافة؟‬

‫ال�شط‬
‫ا ُ ْكتُب �أ ْر َبع ُج َمل ُم ْ�ست َْخ ِد ًما فيها �أدوات رَّ ْ‬ ‫‪22‬‬
‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫‪11‬‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية ُم ْ�ست َْخ ِد ًما ال َكلِمات الّتي‬

‫ال َو ْحدة‬
‫َبينْ ال َق ْو َ�سينْ كَما يف املِثال‬ ‫‪3‬‬
‫ املِظَ لّة‬ ‫َماذا ت� ُأخذ َم َعك ل َْو َن َزل املَطَ ر ؟‬
‫ل َْو َن َزل املَطَ ر � ُآخذ َمعي املِظَ لّة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫َ�س ّيارة � ْأجرة‬ ‫‪ -1‬ماذا َت ْركَ ب ل َْو َت َعطَّ لَت احلافِلة؟ ‬

‫َي ْر َح ُمك اهلل‬ ‫‪ -2‬ماذا َتقول ل َْو َعطَ �س َ�صدي ُقك؟ ‬

‫م ّل املَال ِب�س‬
‫حَ َ‬ ‫‪� -3‬إىل � ْأين َت ْذ َهب �إذا � َأر ْد َت رِ�شاء َقمي�ص؟ ‬

‫ِب ُبطء‬ ‫ ‬ ‫ار َتك �إذا كان املُرور ُم ْز َدحِ ًما؟ ‬


‫‪ -4‬كَ ْيف َت�سوق َ�س ّي َ‬

‫�أذاكِ ر ُدرو�سي‬ ‫‪ -5‬ماذا َي ِجب َعل َْيك �إذا كان عِ ْن َدك ا ِْمتِحان؟ ‬

‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬
‫‪1‬‬
‫ُي َقلِّم‬ ‫ا�ست ِْحمام‬
‫ْ‬ ‫ب ُز‬
‫َت رْ ُ‬ ‫تر َت ِبطُ‬
‫ْ‬ ‫ُتراعِ ي‬
‫َي ْ�ص ُبغ‬ ‫َت ْقليم‬ ‫م َت َّ�صة‬
‫خُ ْ‬ ‫طَ َ‬
‫هارة‬ ‫َنظافَة‬
‫وادٍ‬ ‫باغة‬
‫ِ�ص َ‬ ‫عاتِق‬ ‫َ�صفاء‬ ‫ِق َيم‬
‫َ�شالّل‬ ‫مِ ْك َن َ�سة‬ ‫�أظافِر‬ ‫�أ ْق ِوياء‬ ‫�شامِ لَة‬
‫َت َّدخِ ُر‬ ‫َي ْ�س َتحِ ُّم‬ ‫َ�ضالت‬
‫ف َ‬ ‫ُو ُ�ضوء‬ ‫ذ ِْهن َِّية‬

‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال ُّن َكت‬ ‫ال َو ْحدة‬


‫‪2‬‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ِ :‬من ُنكَت ُجحا‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ :‬ال ِف ْعل اّ‬
‫الل ِزم َوا ُ‬
‫مل َت َع ّدي‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫ت ّب حِ كاية ال ُّنكَت؟‬ ‫هل حُ ِ‬
‫ت ُّبها؟‬
‫� ّأي �أ ْنواع مِ ن ال ُّنكَت حُ ِ‬
‫اُ ْذكُ ْر َب ْع�ض ال ْأ�شخا�ص امل َْ�شهورين يف ال ُّنكَت رُّ ْ‬
‫التكِ ّية؟‬
‫ماذا َت ْع ِر ُف عن ُجحا؟‬
‫اللزم َوا ُ‬
‫مل َت َع ّدي؟‬ ‫ماذا َت ْع ِرف َع ْن ال ِف ْعل اّ‬

‫‪13‬‬
‫‪2‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ِ :‬من ُنكَت ُجحا‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪2‬‬
‫َ�صُ ال ّدين خوجه‬
‫ُجحا �أو ن رْ‬ ‫‪1‬‬

‫اخ َتلَف املُ�ؤ َِّرخون‬


‫�شت يف كَ ثري مِ ْن ال ِّثقافات‪َ .‬و ْ‬
‫هو َ�ش ْخ ِ�ص ّية فُكاهِ ّية اِ ْن َت رَ َ‬ ‫ ‬
‫يف َ�ش ْخ ِ�ص ّية ُجحا‪.‬‬
‫ِ�ص�ص ُجحا �إىل َن�صرْ ال ّدين خوجه الّذي عا�ش‬ ‫التكِ ّي ُن�سِ َبت ق َ‬
‫يف الأ َدب رُّ ْ‬ ‫ ‬
‫يف الأنا�ضول يف ال َق ْرن ال ّثالِث َع رَ�ش َت ْقري ًبا‪َ .‬ويف الأ َدب ال َع َر ِب ّي ُن�سِ ب ُجحا �إىل‬
‫"�أبو ال ُغ ْ�صن ُد َج نْي الفَزاري" الّذي عا�ش يف العهد ال َأم ِوي‪َ .‬و َنرى هذِه َّ‬
‫ال�ش ْخ ِ�ص ّية‬

‫‪14‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ُال َن�صرْ ال ّدين يف �إيران َو�آ�سيا‬‫يف �آداب ُ�شعوب � ْأخرى‪َ .‬على َ�سبيل املِثال َنرى م ّ‬

‫‪2‬‬ ‫غابروفو يف ُبلْغا ِريا‪َ ،‬و� ْأرتني يف � ْأرمينيا‪َ ،‬و�آرو يف َب ْع�ض ُد َول ال َبلْقان‪.‬‬
‫الو ْ�سطى‪َ ،‬و ْ‬
‫ُ‬
‫َو�إل َْيك َب ْع�ض َنوادِر ُجحا‪:‬‬ ‫ ‬

‫كان ُجحا ُم�ساف ًِرا �إىل َبلْدة َبعيدة َو� َأخذ َم َعه‬ ‫ ‬
‫ال�سكَّر ‪ .‬ف ََ�س َ�ألَه َب ْع�ضُ ُهم ‪ :‬لمِ اذا َت� ُأخذ َم َعك‬
‫كي�سا مِ ن ُّ‬
‫ً‬
‫ال�سكَّر؟ فَقال َل ُهم‪ِ :‬ل ّأن ال ُغ ْربة ُم ّرة!‬ ‫كي�سا مِ ن ُّ‬
‫ً‬

‫يف �أحد ال ّأيام كان ُجحا يُ�ؤَ ِّذن َو َي ْذ َهب ُم�سرْ ِ عاً‪،‬‬ ‫ ‬
‫ال�س َبب فَقال‪� :‬أريد � ْأن � ْأع ِرف �إىل � ْأين َي ِ�صل‬
‫ف ََ�س�ألوه َعن َّ‬
‫َ�ص ْوتي‪.‬‬

‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫‪َ -1‬م ْن هو ُجحا؟‬

‫التكِ ّي؟‬
‫‪ْ � -2‬أين عا�ش ُجحا رُّ ْ‬

‫‪َ -3‬متى عا�ش ُجحا ال َع َر ِب ّي؟‬

‫ا�سم ُجحا ال ُبلْغا ِر ّي ؟‬


‫‪ -4‬ما ْ‬

‫‪َ -5‬من هو �آرو؟‬

‫‪15‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�صحيحة َو َعالمة ( )‬
‫جل َمل َّ‬
‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ‬
‫جل َمل اخلاطِ ئة‬
‫�أمام ا ُ‬
‫‪3‬‬
‫�شت يف كَ ثري مِ ْن ال َّثقافات‪.‬‬
‫‪ُ -1‬جحا َ�ش ْخ ِ�ص ّية فَكاهِ ّية اِ ْن َت رَ َ‬
‫‪2‬‬
‫‪ -2‬اِ َّتفَق املُ�ؤ َِّرخون يف َ�ش ْخ ِ�ص ّية ُجحا‪.‬‬
‫‪ -3‬عا�ش َن�صرُْ ال ّدين خوجه يف ال َق ْرن ال ّتا�سِ ع َع رَ�ش‪.‬‬
‫مان‪.‬‬
‫‪-4‬عا�ش ُجحا ال َع َر ِب ّي يف ال َع�صرْ ال ُع ْث يِ ّ‬

‫َ�صال ّدين خوجه ُث ّم ا ْك ُت ْبها‬ ‫َر ِّتب ا ُ‬


‫جل َمل الآتِية ِلتَكون ُنكْتة ِلن رْ ِ‬ ‫‪4‬‬

‫ ‪ 1‬كان ُجحا راكِ ًبا حِ َ‬


‫ماره‪.‬‬
‫َفقال ُجحا‪ :‬هذا طَ بيعي‪،‬‬ ‫ ‬
‫ي َزح َم َعه‪.‬‬ ‫�ص � ْأن مَ ْ‬
‫َو�أراد َ�ش ْخ ٌ‬ ‫ ‬
‫ِل ّأن احلَمري َت ْع ِرف َب ْع َ�ضها ال َب ْع�ض‪.‬‬ ‫ ‬
‫مارك َو مَ ْ‬
‫ل � ْأع ِر ْفك‪.‬‬ ‫َل َق ْد َع َر ْف ُت حِ َ‬ ‫ ‬
‫َفقال لَه‪ :‬يا ُجحا!‬ ‫ ‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬

‫‪16‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل ْد َول ُم ْ�ستَعينًا ِبالألْوان الآتية َوا ْك ُت ْبها كَما يف املِثال‬
‫َك ِّو ْن ُج َمالً مِ ن ا َ‬ ‫‪5‬‬
‫اخ َتلَف‬
‫َو ْ‬ ‫كي�سا‬
‫ً‬ ‫كان جحا‬ ‫يف مِ ْنطِ قة‬ ‫ِل ّأن‬
‫‪2‬‬ ‫ال�سكَّر‬
‫كي�سا من ُّ‬
‫ً‬ ‫َف َ�س َ�ألَه‬ ‫ُجحا‬ ‫يف َ�ش ْخ ِ�ص ّية‬ ‫و� َأخذ َم َعه‬

‫ال�سكّر؟‬
‫مِ ن ُّ‬ ‫َبلْدة َبعيدة‬ ‫َم َعك‬ ‫َب ْع�ضُ ُهم ‪:‬‬ ‫ُم ّرة !‬
‫ُجحا‪.‬‬ ‫ال ُغ ْربة‬ ‫لمِ اذا َت� ُأخذ‬ ‫املُ�ؤ َِّرخون‬
‫الأنا�ضول‬ ‫َفقال‬ ‫عا�ش‬
‫َ‬ ‫ُم�ساف ًِرا �إىل‬ ‫َل ُهم‪:‬‬
‫ال�سكَّر‪.‬‬
‫كي�سا من ُّ‬
‫كان ُجحا ُم�ساف ًِرا �إىل َبلْدة َبعيدة و� َأخذ َم َعه ً‬ ‫ ‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬

‫اِ ْق َر�أ ال ُّن ْك َتت نَْي الآ ِت َيت نَْي ُث َّم � ِأج ْب َعن ال ْأ�سئلة �أ ْدناه‬
‫‪76‬‬
‫ب‬ ‫�أ‬
‫ُجحا َوجا ُره‬ ‫'جحا َوالغَ�شّ ا�ش‬
‫ا�س َتعار َ�ش ْي ًئا من ُجحا‬ ‫كان لجُِحا جار‪َ ،‬وكُ لّما ْ‬ ‫ُجحا‪� :‬أُريد كِ يلو ل نََب‪.‬‬
‫ال ُي ْر ِج ُعه �إل َْيه‪َ .‬و َب ْي َنما ُجحا يف َب ْيتِه ُد ّق الباب‬ ‫بائِع الل نََّب‪ :‬ل ِك ِّني � َأرى َم َعك‬
‫مارك‪ .‬قال لَه ُجحا‪:‬‬ ‫جاره‪ْ � :‬أعطِ نِي حِ َ‬
‫فقال له ُ‬ ‫ِوعا َئ نْي يا ُجحا؟‬
‫َل َق ْد � َأخ َذ ْت ُه َز ْو َجتي �إىل ّ‬
‫ال�سوق‪َ .‬وف َْج�أ ًة َن َه َق‬
‫جاره‪� :‬أ َت ْكذِب َعل ََّي يا جحا؟‬ ‫احلِمار‪ ،‬قال لَه ُ‬ ‫َّب يف ِوعاء‬‫ُجحا‪ِ :‬لك َْى َت َ�ضع الل نَ َ‬
‫قال له جحا غا�ض ًبا‪َ :‬و ْي َحك يا جاري! ُت َك ِّذ ُبني‬ ‫املاء يف ِوعا ٍء � َآخر‪.‬‬‫َو َ‬
‫َو ُت َ�ص ِّدق احلِمار؟!‬

‫‪ -1‬ما هي ال ِفكْرة الأ�سا�سِ ّية يف ال ُّن ْك َتة ( �أ ) ؟‬


‫‪ -2‬ما هي ال ِفكْرة الأ�سا�سِ ّية يف ال ُّن ْك َتة ( ب ) ؟‬
‫‪ -3‬ما هي ال ِّنقاط ا ُ‬
‫مل َت�شا ِبهة يف ال ُّن ْك َت َت نْي؟‬

‫‪17‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َت ْر ِجم ال َفكاهة الآتِية �إىل ال ُّلغة رُّ ْ‬
‫الت ِك ّية‬ ‫‪7‬‬
‫ُج َحا َو َز ْو َج ُت ُه‬
‫يف َي ْو ٍم مِ َن الأَ َّيام عا َد ُجحا مِ ْن َم ْز َر َع ِتهِ‪ ،‬فَقالَ ِل َز ْو َجتِه ‪َ :‬ه ْل �أَطْ َع ْمتِ‬
‫ل �أُطْ ِع ِم الحْ ِمار‪،‬‬
‫ ‬ ‫‪2‬‬
‫حل َيوانات؟ َفقال َْت َز ْو َج ُته‪َ :‬ن َع ْم ‪� ،‬أَطَ َع ْم ُت ا ْلقِطَّ وا ْل َكلْب‪َ .‬و ْ‬
‫لكن مَ ْ‬ ‫ا َ‬
‫فاخ َتل ََف ُجحا َم َع‬ ‫َف ُق ْم �أَ ْن َت ِب َذلِكَ ‪ .‬قالَ ُجحا‪َ :‬هذا ُم ْ�س َتحيل‪ ،‬ل َْن َ�أقوم �أَنا ِب َذلِك! ْ‬
‫خريا قال َْت َز ْو َج ُته‪َ :‬م ْن َي َت َكل َّْم �أَ َّو ًال ُيطْ ِع ِم الحْ ِمار‪.‬‬
‫َز ْو َجتِه َعلَى َهذا المْ َْو�ضوع‪� .‬أَ ً‬
‫يارة �أَ ْهلِها‪.‬‬‫َفوا َف َق ُجحا على ذلك‪َ ،‬وجل ََ�س �صامِ ًتا ال َي َت َكلَّم‪ .‬و َذ َه َب ْت َز ْو َج ُته ِل ِز َ‬
‫ِ�ص َب ْي َت جحا َو�سرَ َ َق ك َّل َ�ش ْيء فيه‪َ .‬و ُجحا َي ْنظُ ر �إل َْيه‬ ‫يف َه ِذ ِه الأَ ْثناء‪َ ،‬د َخ َل ل ٌّ‬
‫َوال َي َت َكلَّم‪َ .‬وعِ ْن َدما عا َد ِت ال َّز ْو َجة‪َ ،‬و َج َد ْت �أَ َّن ا ْل َب ْيت َق ْد �سرُ ِ ق‪.‬‬
‫�صاح ْت َوقال َْت‪ :‬ما الَّذي َح َدث يا ُجحا؟! ُهنا َ�ضحِ كَ ُجحا ‪َ ،‬وقال ‪ :‬ا ْذ َهبي‬ ‫َف َ‬
‫َو�أَطْ عِمي احلِمار‪.‬‬

‫ا ِْ�س َتمِع �إىل ال ُّنكْتة مِ ن ا ُ‬


‫مل َد ِّر�س ُث ّم ا ْك ُت ْبها يف ال َفراغات الآتِية‬ ‫‪8‬‬

‫‪18‬‬
‫‪2‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ :‬ال ِف ْعل اّ‬


‫الل ِزم َوا ُ‬
‫مل َت َع ّدي‬
‫ال َو ْحدة‬
‫‪2‬‬
‫الحِ ظْ ال ِف ْعل اللاّ ِزم َوا ُ‬
‫مل َت َع ّدي‬
‫‪71‬‬
‫ا َ‬
‫مل ْفعول ِبه‬ ‫الفاعِ ل ‬ ‫ال ِف ْعل ‬ ‫ ‬
‫ ري ‬‫َ�سم‬ ‫َخ َر َج ‬ ‫َخ َرج َ�سمري‪.‬‬
‫املَري�ضُ‬ ‫نام ‬ ‫َ‬ ‫نام املَري�ضُ يف امل ُْ�س َت ْ�شفى‪ .‬‬
‫َع ّمي ‬ ‫ َف َر ‬ ‫�سا‬ ‫�سافَر َع ّمي �إىل املَدينة‪.‬‬
‫ال َّن ْهرُ ‬ ‫فا�ض ‬
‫ َ‬ ‫فا�ض ال َّن ْه ُر َق ْبل � ْأ�سبوع‪.‬‬
‫الريحُ ‬ ‫ّ‬ ‫‪ْ .‬ت ‬ ‫َه َّب‬ ‫يح َ�شديد ًة‬‫الر ُ‬
‫َه َّبت ّ‬
‫ال َّز ْه ُر‬ ‫ ت َح ‬‫َت َف َّ‬ ‫الربيع‪.‬‬ ‫َت َف َّت َح ال َّز ْه ُر يف َّ‬

‫الل ِزم‬
‫ال ِف ْعل اّ‬
‫الل ِزم هو ال ِف ْعل الَّذي ال َي ْق َبل َم ْفعو ًال ِبه‪.‬‬
‫ال ِف ْعل اّ‬ ‫ ‬

‫مل ْفعول ِبه‬ ‫ا َ‬ ‫الفاعِ ل‬ ‫ال ِف ْعل ‬ ‫ ‬


‫ال َّث ْو َب‬ ‫اخلاد َِم ُة‬ ‫كَ َو ْت‬ ‫كَ َوت اخلادِم ُة ال َّث ْو َب‪.‬‬
‫َدجاج ًة‬ ‫ال َّث ْعل َُب‬ ‫�أكَ لَ‬ ‫�أكَ ل ال َّث ْعل َُب َدجاج ًة‪ .‬‬
‫�ض‬
‫ال ْأر َ‬ ‫املَطَ ُر‬ ‫َبلَّلَ‬ ‫بلَّلَ املَطَ ُر ال ْأر َ‬
‫�ض‪ .‬‬
‫املَنا ِزلَ‬ ‫ار‬
‫ال ّن ُ‬ ‫� ْأح َر َق ْت‬ ‫ار املَنا ِزلَ ‪.‬‬
‫� ْأح َر َقت ال ّن ُ‬

‫‪19‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال ِف ْعل ا ُ‬
‫مل َت َع ّدي‬
‫الل ِزم َوا ُ‬
‫مل َت َع ّدي‪:‬‬ ‫لِل َّت ْفريق َب نْي اّ‬
‫ا ُْر ُبط ال ِف ْعل ِب َ�ضمري ُم َّت ِ�صل (ـه‪ ،‬ـها‪ ،‬ـكَ ‪ ،‬ـكِ ‪.)...‬‬
‫‪2‬‬
‫ال�ضمري فَهو ُم َت َع ّد‪ .‬مِ ْثل‪� :‬ضرَ َ َب ‪� ‬ضرَ َ َبه‪� ،‬ضرَ َ َبكَ‬
‫�إذا َقبِلَ ال ِف ْعل ُدخول َّ‬
‫نامك‬
‫نامه‪َ ،‬‬ ‫نام ‪َ ‬‬ ‫مل َّت ِ�صل فَهو ال ِزم‪ .‬مِ ْثل‪َ :‬‬ ‫ال�ضمري ا ُ‬
‫ل َي ْق ِبل ُدخول َّ‬ ‫� ّأما �إذا مَ ْ‬

‫جل َمل التّالِية كَما يف املِثالَي‬ ‫َع نِّي ال ِف ْعل الال ِزم َوال ِف ْعل ا ُ‬
‫مل َت َع ّدي يف ا ُ‬ ‫‪2‬‬

‫َن ْو ُعه‬ ‫ال ِف ْعل‬


‫ُم َت َع ّد‬ ‫�سرَ َ ق‬ ‫الل�ص ال ُّنقود‪.‬‬
‫�سرَ َ ق ّ‬
‫ال ِزم‬ ‫اِ ْزداد‬ ‫ت َنت‪ .‬‬
‫اِ ْزداد َع َدد َمقاهي ا ِال ْن رَ ْ‬
‫‪ -1‬اِ ْن َك�سرَ ال ُّزجاج‪.‬‬

‫‪َ -2‬ح�ضرَ َ ت َز ْي َنب �إىل َّ‬


‫ال�ص ّف ُم َت� ِّأخرة‪.‬‬
‫مل ْل َعب ِبا ُ‬
‫مل َتف َِّرجني‪.‬‬ ‫لا َ‬
‫‪ -3‬ا ِْم َت َ أ‬

‫‪ُ -4‬ي َد ِّر�س ال ْأ�ستاذ نا�صرِ اللغة ال َع َر ِب ّية‪.‬‬

‫‪ -5‬نام الطِّ ْفل ُم َبك ًِّرا‪.‬‬


‫‪ -6‬غا َدر املُ�سافِر املَدينة‪.‬‬

‫‪20‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َح ِّول الأ ْفعال الال ِزمة �إىل �أ ْفعال ُم َت َع ّدية كَما يف املِثال‬
‫‪73‬‬

‫‪2‬‬ ‫(ا ُ‬
‫مل َه ْندِ�س)‬ ‫كَ ُملَ امل رَْ�شوع ‪.‬‬
‫مل َه ْندِ�س امل رَْ�شوع‪.‬‬ ‫�أكْ َمل ا ُ‬
‫(ال ّأم)‬ ‫‪ -1‬نام الطِّ ْفل ُم َبك ًِّرا‪ .‬‬

‫(ال�شطِ ّي) ‬
‫رُّ ْ‬ ‫الل�ص‪ .‬‬
‫ّ‬ ‫‪َ -2‬ح�ضرَ‬

‫( َق َنوات ال َّت ْل ِف ْزيون)‬ ‫�شت ال ْأخبار‪ .‬‬


‫‪ -3‬اِ ْن َت رَ َ‬
‫ ‬
‫(ال ْأ�ستاذ)‬ ‫ال�ص ّف‪ .‬‬
‫‪َ -4‬خ َرج الطّ الِب مِ ن َّ‬

‫(الطّ الِبات)‬ ‫‪ -5‬كَ رُث َْت ال ْأ�سئِلة‪ .‬‬

‫َ�ض ْع َخطّا حَتْت الأ ْفعال الال ِزمة َو َخط نّْي حَتْت الأ ْفعال‬
‫َّ�ص التّايل‬ ‫ا ُ‬
‫مل َت َع ِّدية يف الن ّ‬ ‫‪74‬‬
‫ِّ‬
‫ال�ضيافة‬ ‫ ‬
‫تت‬ ‫�ساء َو َو َجد ال ّديك جال ًِ�سا حَ ْ‬
‫َن َه�ض ال ْأر َن ُب ُم َبك ًِّرا َو َذ َهب �إىل َع َملِه‪َ .‬وعاد ال ْأر َنب َم ً‬
‫ال�ش َجرة الكّبرية‪ ،‬قال لَه‪ :‬ما يِل �أراك َحزي ًنا يا َ�صديقي؟ قال ال ّديك َو َج ْد ُت َبطّ ًة خائِفة‬ ‫َّ‬
‫جالِ�س ًة ف َْوق َمكان ُم ْر َتفِع‪ ،‬قال ال ْأر َنب‪ :‬لمِ اذا هي خائِفة؟ قال ال ّديك‪� :‬إ َّنها خائِف ٌة مِ ن‬
‫ال َّث ْعلب الّذي َي ْجلِ�سُ �أمام َم ْ�س َكنِها َي ْومِ ًّيا َو ُيريد � ْأن َي�أكُ لَها‪ .‬قال ال ْأر َنب‪َ :‬ه ّيا ِل َن ْد ُعها‬
‫�إىل َب ْيتِنا فَهو وا�سِ ع َو َيكْفينا َن ْحن ال َّثالث‪َ ،‬ف َذ َهب ال ْأر َنب وال ّديك َن ْحو ال َبطّ ة َو َد َعواها‬
‫�إىل َب ْي ِت ِهما‪َ .‬ف ِر َحت ال َبطّ ة ِبذلِك َو َ�شك ََر ْت ُهما‪.‬‬

‫‪21‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل َمل من القائمة الآتِية ِب َو ْ�ضع َم ْفعول‬ ‫�أ ْكمِل ا ُ‬
‫�أ ْو َم ْفعول نَْي كَما يف الأ ْمثِلة‬
‫‪1‬‬
‫‪75‬‬
‫جار‬
‫ال ْأ�ش َ‬ ‫ ‬
‫ال َب ْي َت‬ ‫ال َع َر ِب ّية ‬ ‫ ‬
‫ُخ ْب ًزا‬ ‫ ‬
‫الأكْ لَ‬ ‫ ‬
‫ال َق ْم َح‬ ‫‪2‬‬
‫ال َّد ْر َ�س‬ ‫جاهِ ًزا ‬ ‫جاج َة ‬
‫ال َّد َ‬ ‫َ�صدي ًقا ‬ ‫ال ُّنقو َد ‬ ‫الطالب ‬
‫َ‬

‫‪.‬‬ ‫ِّ�ص‬
‫‪� -6‬سرَ َ َق الل ُّ‬ ‫جار‪ .‬‬ ‫‪ -1‬اِ ْق َت َل َع ْت ال َع ِ‬
‫وا�ص ُف ال ْأ�ش َ‬
‫‪.‬‬ ‫‪� -7‬أ ْن َ�ض َج احل َُّر‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ -2‬اِ َّت َخ ْذ ُت خا ِل ًدا‬
‫‪.‬‬ ‫املدر�سُ‬
‫�شح ِّ‬‫‪ -8‬رَ َ‬ ‫‪ .‬‬ ‫ت�س ال َّث ْعل َُب‬
‫‪ -3‬اِ ْف رَ َ‬
‫جاهِ ًزا‪.‬‬ ‫‪ -9‬ظَ َّن � ْأح َمد‬ ‫‪ .‬‬ ‫ال�ض ْي ُف‬
‫‪ -4‬غا َد َر َّ‬
‫‪.‬‬ ‫قيق‬
‫‪�َ -10‬ص َن ْع ُت ال َّد َ‬ ‫‪ .‬‬ ‫الطالب‬
‫َ‬ ‫ّمت‬
‫‪َ - 5‬عل ُ‬

‫ا ِْج َعل اللاّ ِزم مِ ن الأ ْفعال الآتِية ُم َت َع ِّدياً‬ ‫‪6‬‬


‫ال�ش ْي ُخ‪.‬‬
‫‪َ -1‬ق َع َد َّ‬

‫نام الطِّ فْلُ ‪.‬‬


‫‪َ -2‬‬

‫الو َل ُد‪.‬‬
‫‪َ -3‬لع َِب َ‬

‫‪َ -4‬ق ُر َب امل َْوعِ ُد‪.‬‬

‫‪َ -5‬عظُ َم ال َّد ْر�سُ ‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب‬
‫ال َو ْحدة‬

‫‪2‬‬ ‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َعن الأ�شْ خا�ص املَ�شْ هورين يف‬
‫ال�س�ؤال نَْي الآ ِت َيي‬
‫الت ِك ّية ُم ْ�ستَعينًا ِب ُّ‬
‫حَ َ‬
‫ال ّنكَت رُّ ْ‬
‫‪71‬‬
‫‪ -1‬ماذا َت ْع ِر ُف َع ْن ُنكَت مِ ْنطَ َقة ال َب ْحر ال َ‬
‫أ�سود؟‬
‫تل ودور�سون و فاطمة؟ ا ِْحك واحِ ًدا من نوادِرهم؟‬
‫‪ -2‬ماذا َت ْع ِرف من نوادر مَ َ‬

‫َ�ضع الأ ْفعال الآتِية يف ُج َمل ُمفيدة‬


‫‪72‬‬
‫اِ ْن َف َت َح‬ ‫‪ -1‬‬

‫َو َج َد‬ ‫‪ -2‬‬

‫اِ َّت َخ َذ‬ ‫‪ -3‬‬

‫ب‬
‫‪ْ � -4‬أخ رَ َ‬

‫َت َعل ََّم‬ ‫‪ -5‬‬

‫َجل ََ�س‬ ‫‪ -6‬‬

‫‪23‬‬
‫هاتِ َثالَث ُج َمل ِف ْع ِل ّية َيكون ال ِف ْعل فيها ال ِز ًما‬

‫ال َو ْحدة‬
‫‪3‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪-3‬‬

‫هاتِ َثالث ُج َمل ِف ْع ِل ّية َيكون ال ِف ْعل فيها ُم َت َع ِّد ًيا لمِ َ ْفعول واحِ د‬
‫‪4‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫هاتِ َثالث ُج َمل ِف ْع ِل ّية َيكون ال ِف ْعل فيها ُم َت َع ِّد ًيا لمِ َ ْفعولَي‬
‫‪5‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬
‫ا ُ‬

‫�صاح‬
‫َ‬ ‫َ�ص َّدق‬ ‫ِوعاء‬ ‫َبلْدة‬ ‫َ�ش ْخ ِ�ص ّية ‬
‫َح َدث‬ ‫َم ْز َر َعة‬ ‫جار‬ ‫ُم ّرة‬ ‫فَكاهِ ّية‬
‫َت َف َّت َح‬ ‫�أَطْ َع َم‬ ‫ا�س َتعار‬ ‫ْ‬ ‫احلَمري‬ ‫ُجحا‬
‫ب ّلّلَ‬ ‫ُم ْ�س َتحيل‬ ‫� ْأر َجع‬ ‫حي َنما‬ ‫ُن�سِ َبت‬
‫املَقاهي‬ ‫اخ َتلَف‬ ‫ْ‬ ‫َز ْو َجة‬ ‫ي َزح‬ ‫مَ ْ‬ ‫َق َ�ص�ص‬
‫ُم َتف َِّرج‬ ‫�أَ ً‬
‫خريا‬ ‫ف َْج�أ ًة‬ ‫�سِ باق‬ ‫ُ�شعوب‬
‫خا ِئفَة‬ ‫�صامِ ًتا‬ ‫َن َح َق‬ ‫ال�ص ْوت‬
‫َّ‬ ‫َنوادِر‬
‫اِ ْق َتل ََع‬ ‫�أَ ْهل‬ ‫حِ مار‬ ‫الو ْ�سطى يُ�ؤَ ِّذن‬
‫�آ�سيا ُ‬
‫�أ ْن َ�ض َج‬ ‫يف َه ِذ ِه الأَ ْثناء‬ ‫غا�ض ًبا‬ ‫ُم�سرْ ِ ع ًا‬ ‫كي�س‬
‫َي َت َج َّن ُب‬ ‫ِ�ص‬
‫ل ّ‬ ‫َو ْي َحك‬ ‫ال َغ ّ�شا�ش‬ ‫ا�ست ِْحمام‬ ‫ْ‬
‫اِ َّت َخ َذ‬ ‫�سرَ َ َق‬ ‫كَ َذ َب‬ ‫لَب‬ ‫ال�سكَّر‬
‫ُّ‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال�سلْم‬
‫حل ْرب َو ِ ّ‬
‫ا َ‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪3‬‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ :‬املُحا َفظة َعلى َّ‬
‫ال�سالم‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪� :‬أ ْبواب �إ ْفعال‪َ -‬ت ْفعيل‪ُ -‬م َ‬
‫فاعلَة‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫الوطَ ن َو َّ‬
‫ال�سالم يف العال"‪.‬‬ ‫"ال�سالم يف َ‬
‫أتاتورك‪َّ :‬‬
‫َ�س َق ْول � ْ‬
‫كَ ْيف ُتف رِّ‬
‫ال�سالم َوال ْإ�سالم؟‬
‫ما ال َعالقة َب نْي َّ‬
‫َت� َّأمل احلُروف ال ّزائِدة يف ال ْأبواب الآتِية‪:‬‬
‫فاعلَة‪ .‬‬
‫عيل‪-‬م َ‬
‫ُ‬ ‫�إ ْفعال‪َ -‬ت ْف‬

‫‪25‬‬
‫ال َو ْحدة ‪3‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ :‬املُحا َفظة َعلى َّ‬
‫ال�سالم‬
‫‪3‬‬
‫ال�سالم يف ال َوطَ ن‬
‫َّ‬ ‫‪1‬‬

‫ال�سلْم ُم ْ�صطَ لَحان ُم ِه ّمان يف َحياة ال َب�شرَ ‪ .‬كُ ّل �إ ْن�سان َيك َْره احل َْرب‬ ‫احل َْرب َو ِّ‬ ‫ ‬
‫ا�ست ِْمرار‪َ ،‬و َي َت�ضرَ َّ ر مِ ْنها‬ ‫مَ‬
‫العال ِب ْ‬ ‫ت ُدث احلُروب َب نْي ُد َول‬ ‫ال�سالم‪َ ،‬و َم َع ذلِك حَ ْ‬‫َو ُيحِ ّب َّ‬
‫ت َت ّد‬
‫خا�صة‪َ .‬وال َت ْق َت�صرِ �أ�ضرْ ار احل َْرب َعلى ال ّنا�س َف َقط‪َ ,‬ب ْل مَ ْ‬
‫ال�شيوخ ّ‬ ‫الأطْ فال َوال ِّن�ساء َو ُّ‬
‫�إىل الطَّ بيعة َواحل َْيوانات الّتي َتعي�ش فيها‪َ .‬وال َ�شكّ � ّأن احل َْرب َدمار �شامِ ل ِبال ِّن ْ�سبة �إىل‬
‫ال ّنا�س َواحل َْيوانات َوالطَّ بيعة‪.‬‬
‫واجبة‬ ‫ال�سالم ِ‬ ‫مبوب مِ ْن ِق َبل ال ّنا�س َجمي ًعا‪ّ � .‬إن املُحافَظَ ة َعلى َّ‬ ‫ال�سالم َف ُهو حَ ْ‬
‫ � ّأما َّ‬
‫عاو َن ْت فيما َب ْي َنها َت َق َّد َمت ال ُعلوم‬
‫عا�شت ال ِبالد يف � ْأمن َو َ�سالم َو َت َ‬
‫َعلى كُ ّل ال ّنا�س‪� .‬إذا َ‬
‫ال�سعادة َواحل ُّب َب نْي ال ّنا�س‪َ ،‬ولِذلِك قال ُم ْ�صطَ فى كَ مال � ْ‬
‫أتاتورك‬ ‫َوالفُنون َوا ْن َت�شرَ َ ت َّ‬
‫الوطَ ن َو َّ‬
‫ال�سالم يف العال"‪.‬‬ ‫"ال�سالم يف َ‬
‫َّ‬
‫‪26‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪َ -1‬م ْن َي َت�ضرَ َّ ر مِ ن احلُروب؟‬

‫‪ -2‬هل َت ْق َت�صرِ �أ�ضرْ ار احل َْرب َعلى ال ّنا�س َف َقط؟‬

‫ال�سالم؟‬
‫‪ -3‬ما َم ْوقِف ال ّنا�س مِ ن َّ‬

‫ال�سالم؟‬
‫‪ -4‬ما هي فَوائِد َّ‬

‫ال�سالم؟‬
‫أتاتورك َعن َّ‬
‫‪ -5‬ماذا قال � ْ‬

‫ال�صحيحة َوعال َمة ( )‬


‫جل َمل َّ‬
‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ‬
‫جل َمل اخلاطِ ئة‬
‫�أمام ا ُ‬
‫‪3‬‬
‫ال�سعادة َواحل ُّب َب نْي‬
‫عا�شت ال ِبالد يف � ْأمن َو َ�سالم‪ ،‬اِ ْن َت�شرَ َ ت َّ‬
‫‪� -1‬إذا َ‬
‫ال ّنا�س‪.‬‬

‫الوطَ ن َو َّ‬
‫ال�سالم يف العال"‪.‬‬ ‫"ال�سالم يف َ‬
‫أتاتورك‪َّ :‬‬
‫‪ -2‬قال � ْ‬
‫‪ُ -3‬تلْحِ ق احلُروب ال�ضرَّ َ ر بِالطَّ بيعة َف َقط‪.‬‬
‫واجبة َعلى َجميع ال ّنا�س‪.‬‬ ‫‪ -4‬املُحافَظ ُة َعلى َّ‬
‫ال�سالم ِ‬
‫ال�سالم كَ ل َِمتان ُم رَتا ِدفَتان‪.‬‬
‫‪-5‬احل َْرب َو َّ‬

‫‪27‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َر ِّتب ال َكلِمات الآتِية ِلتَكون ُج َملاً ُمفيد ًة‬ ‫‪4‬‬
‫الوطَ ن‬ ‫ال�سالم ‪ -‬يف ‪ -‬مَ‬
‫العال ‪َ -‬‬ ‫ال�سالم ‪َّ -‬‬
‫‪ -1‬يف ‪َ -‬و َّ‬ ‫‪3‬‬
‫ال�سالم ‪ -‬ال ّنا�س ‪ّ � -‬إن‬
‫واجبة ‪ -‬كُ ّل ‪َ -‬على َّ‬
‫‪َ -2‬على ‪ -‬املُحافَظة ‪ِ -‬‬

‫ال�سالم ‪� -‬إ ْن�سان‬


‫‪َ -3‬يك َْره ‪ -‬احل َْرب ‪َ -‬و ُيحِ ّب ‪ -‬كُ ّل ‪َّ -‬‬

‫ال�سلْم ‪ُ -‬م ْ�صطَ لَحان ‪ -‬احل َْرب ‪ُ -‬م ِه ّمان ‪ -‬ال َب�شرَ ‪ -‬يف‬
‫‪َ -4‬حياة ‪َ -‬و ِّ‬

‫َك ِّو ْن ُج َملاً ُم ْ�ستَعينًا مِبا َب نْي ال َق ْو َ�س نْي كَما يف املِثال‬
‫‪5‬‬
‫( احل َْرب ‪ -‬ال ّنا�س ‪ -‬الطّ بيعة َواحل َْيوانات )‬ ‫ ‬
‫ت َت ّد �إىل الطّ بيعة َواحل َْيوانات‪.‬‬
‫ال َت ْق َت�صرِ �أ�ضرْ ار احل َْرب َعلى ال ّنا�س َف َقط‪َ ،‬ب ْل مَ ْ‬
‫مل ْدمِ نني ‪ -‬ال ّنا�س َجمي ًعا )‬ ‫‪ ( -1‬ال َّت ْدخني ‪ -‬ا ُ‬

‫ال�شامِ ل – املُقا ِتلِني – ال ّنا�س ال ْأب ِرياء )‬


‫‪ْ � ( -2‬أ�سلِحة ال َّدمار ّ‬

‫مل�أكوالت ال ُّد ْهن ِّية – ال�شرَّ ايني– كُ ّل � ْأع�ضاء ا ِ‬


‫جل ْ�سم )‬ ‫‪ ( -3‬ا َ‬

‫‪ ( -4‬ال َق ْحط – ال ُّد َول الفَقرية– ال ُّد َول ال َغن ِّية )‬

‫‪( -5‬ا َ‬
‫جل ْهل – الف َْرد – امل ُْج َت َمع )‬

‫‪28‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫تتَه َخطّ‬
‫ال�صحيح لمِ ا حَ ْ‬
‫ا ِْخ رَت املُرادِف َّ‬ ‫‪6‬‬

‫‪3‬‬ ‫د‪�َ -‬سالم‬


‫عا�شت ال ِبالد يف � ْأمن َت َق َّد َمت ال ُعلوم َوالفُنون‪.‬‬
‫ج‪َ -‬ف ْقر ‬ ‫ب‪َ -‬دمار ‬
‫‪� -1‬إذا َ‬
‫ �أ‪َ -‬ح ْرب ‬
‫ت َت ْعيني ا ُ‬
‫مل َه ْندِ�س مِ ْن ِق َبل ُمدير ال�شرَّ ِ كة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مَ ّ‬
‫د‪ -‬طَ َرف‬ ‫ج‪ُ -‬ب ْعد ‬ ‫ب‪� -‬أَ ْمر ‬ ‫ �أ‪َ -‬ن ْف�س ‬
‫ال�سعادة َب نْي ال ّنا�س يف ال ِبالد‪.‬‬
‫‪ -3‬اِ ْن َت�شرَ َ ت َّ‬
‫احم‬
‫الت ُ‬
‫د‪ -‬رَّ‬ ‫ج‪ -‬ال َق َلق ‬ ‫ب‪ -‬ا ُ‬
‫حل ْزن ‬ ‫أ‪-‬ال�سور ‬
‫ � رُّ‬
‫ال�سالم العالمَ ِّي َع ْن طَ ريق ال ّتعاون َب نْي ُد َول مَ‬
‫العال‪.‬‬ ‫‪َ -4‬ي َت َح َّقق َّ‬
‫�ضامن‬
‫د‪ -‬ال َّت ُ‬ ‫ج‪ -‬ال َّت ْهديد ‬ ‫ُ�شاجرة ‬
‫ب‪ -‬امل َ‬ ‫ �أ‪ -‬ال َعداوة ‬
‫ال�سالم يف العال"‬
‫الوطَ ن َو َّ‬
‫"ال�سالم يف َ‬
‫َّ‬ ‫‪ -5‬‬
‫د‪ -‬الآخِ رة‬ ‫ج‪ -‬امل ِّريخ ‬ ‫ب‪ -‬الفَ�ضاء ‬ ‫ �أ‪ -‬ال ُّد ْنيا ‬

‫تتَه َخطّ يف ال َفراغات الآتِية‬


‫هات ال َكلِمة املُ�ضا ّدة لمِ ا حَ ْ‬ ‫‪7‬‬
‫عاو َن ْت ال ِبالد فيما َب ْي َنها َت َق َّد َمت ال ُعلوم َوالفُنون‪.‬‬
‫‪� -1‬إذا َت َ‬
‫‪ -2‬كُ ّل �إ ْن�سان َيك َْره احل َْرب‪.‬‬

‫‪ -3‬كُ ّل �إ ْن�سان ُيحِ ّب َّ‬


‫ال�سالم‪.‬‬
‫‪ -4‬ال َ�شكّ � ّأن احل َْرب َدمار �شامِ ل‪.‬‬
‫‪َ -5‬ي َت�ضرَ َّ ر مِ ن احل َْرب الأطْ فال َجميع ال ّنا�س‪.‬‬

‫‪29‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�صورة ا ُ‬
‫ملنا�سِ بة لَها‬ ‫جل َمل ِبجانِب ّ‬
‫َ�ضع �أ ْرقام ا ُ‬ ‫‪8‬‬
‫َجناق َقلْعة‬
‫‪3‬‬

‫هِ ريو�شِ يما‬

‫‪َ -1‬ب َد�أَت ُد َول ا ِال ْئتِالف يف َ�ش ّن غارات َب ْح ِر ّية ِبتاريخ ‪�ُ 19‬شباط ‪.1915‬‬
‫‪َ -2‬ي ْج َتمِع كُ ّل َ�سنة �آالف مِ ن ال ّنا�س يف هذا امل َْيدان ا ِْح رِت ًاما ِلذِكْ رى ال َق ْتلى يف ال َق ْ�صف‪.‬‬
‫ال�ش َهداء يف َح ْرب ال َّت ْحرير‪.‬‬‫كاري ِلذِكْ رى ُّ‬
‫تت �إقامة هذا ال ُّن ْ�صب ال ِّت ْذ ّ‬ ‫‪ -3‬مَ َّ‬
‫‪� -4‬إطْ الق هذه ال ُق ْن ُبلة � ْأح َدث َت ْدمري ‪ %60‬مِ ْن �أرا�ضي هذِه املَدينة‪.‬‬
‫‪� -5‬أطْ َل َقت � ْأمريكا ُق ْن ُبلة َذ ِّر ّية َعلى هذِه املَدينة ِبتاريخ ‪ُ � 6‬أغ ْ�سطُ �س ‪.1945‬‬
‫ِ�صارا ُم ْنقَطِ ع ال َّنظري‪.‬‬
‫التكِ ّي اِ ْنت ً‬
‫‪ -6‬اِ ْن َت�صرَ اجل َْي�ش رُّ ْ‬
‫ملواطِ نني �إىل هذا املَكان ِل ِزيارة َمقا ِبر ُ�ش َهداء َح ْرب ال َّت ْحرير‪.‬‬ ‫‪َ -7‬ي ْح�ضرُ َع�شرَ ات الآالف مِ ن ا ُ‬
‫ِل�سالم‪.‬‬
‫ل َي ْن َهدِم يف املَدينة َن ْ�ص ًبا ِت ْذكا ِر ًّيا ل َّ‬ ‫الوحيد الَّذي مَ ْ‬
‫اختِيار امل َْبنى َ‬
‫ت ْ‬ ‫‪ -8‬مَ ّ‬
‫‪30‬‬
‫‪3‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪� :‬أ ْبواب �إ ْفعال‪َ -‬ت ْفعيل ‬ ‫الوحدة‬
‫‪3‬‬ ‫فاعلة‬‫‪ُ -‬م َ‬ ‫ ‬
‫الحِ ظْ باب �إ ْفعال‬ ‫‪1‬‬
‫� ْأ�سلم‬ ‫َ�سل َِم ‬ ‫الحِ ظْ احلُروف الزّائِدة‬
‫� ْأر َج َ ع‬ ‫َر َج َع ‬ ‫ال�سال ‬
‫‪ -1‬ال ِف ْعل ّ‬
‫مل ْفعول‬‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْف َع ٌل‬ ‫ُم ْف ِع ٌل ‬ ‫ُي ْفعِلُ �إفْعالٌ �أ ْف ِع ْ ل‬ ‫ �أ ْف َعلَ ‬
‫ُم ْ�سل ٌَم‬ ‫ُم ْ�سل ٌ ِم‬ ‫ُي ْ�سل ُِم � ْإ�سالم � ْأ�سل ْ ِم‬ ‫ � ْأ�سل َ َم‬
‫ُم ْر َج ٌع‬ ‫ُم ْر ِج ٌ ع‬ ‫جاع � ْأر ِج ْ ع‬ ‫ُي ْر ِج ُع � ْإر ٌ‬ ‫ � ْأر َج َ ع‬
‫� َأح َّب‬ ‫َح َّ ‬
‫ب‬ ‫‪ -2‬ال ِف ْعل امل َُ�ض َّعف‬
‫�أ�ضرَ َّ‬ ‫�ضرَ َّ ‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫م ٌّب‬‫حُ َ‬ ‫م ٌّب ‬
‫حُ ِ‬ ‫إحباب �أحِ َّ ‬
‫ب‬ ‫ُيحِ ُّب � ٌ‬ ‫ � َأح َّ ‬
‫ب‬
‫ُم�ضرَ ٌّ‬ ‫ُم�ضرِ ٌّ ‬ ‫ُي�ضرِ ُّ �إ�ضرْ ار �أ�ضرِ َّ ‬ ‫ �أ�ضرَ َّ ‬
‫~ َام َن‬ ‫�أمِ َ ن‬ ‫‪ -3‬ال ِف ْعل ا َ‬
‫مل ْهموز‬
‫ا~ َث َر‬ ‫�أ َثر ‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْمر ‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ؤْ� َم ٌن‬ ‫ُم�ؤْمِ ٌ ن‬ ‫إميان �آمِ ْ ن‬ ‫ُي�ؤمِ ُن � ٌ‬ ‫ � َآم َ ن‬
‫ُم�ؤْ َث ٌر‬ ‫ُم ْ�ؤث ٌ ِر‬ ‫إيثار �آث ْ ِر‬ ‫ُي ْ�ؤث ُِر � ٌ‬ ‫ �آ َث َ ر‬
‫� ْأو َ�ص َل‬ ‫َو َ�صلَ ‬ ‫‪ -4‬ال ِف ْعل املِثال‬
‫� ْأو َج َد‬ ‫َو َج َ د‬
‫مل ْفعول‬‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ض ي‬
‫و�ص ٌل‬ ‫ُم َ‬ ‫و�ص ٌل ‬ ‫ُم ِ‬ ‫و�صلُ �إي�صالٌ � ْأو ِ�ص ْ ل‬ ‫ُي ِ‬ ‫ � ْأو َ�ص َ ل‬
‫وج ٌد‬
‫ُم َ‬ ‫وج ٌ د‬
‫ُم ِ‬ ‫وج ُد �إيجا ٌد � ْأو ِج ْ د‬ ‫ُي ِ‬ ‫ � ْأو َج َ د‬

‫‪31‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫�أزال‬ ‫زا ل‬ ‫‪ -5‬ال ِف ْعل ال ْأج َوف‬
‫�أقام‬ ‫قام ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬
‫ُمزالٌ‬ ‫ُمزي ٌل ‬
‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬
‫ُيزيلُ �إزا َل ٌة �أ ِزلْ ‬
‫ املا�ضي ‬
‫ �أزالَ ‬
‫‪3‬‬
‫قام‬
‫ُم ٌ‬ ‫ُم ٌ ‬
‫قيم‬ ‫إقام ٌة �أق ْ ِم‬
‫قيم � َ‬ ‫ُي ُ‬ ‫ � َ ‬
‫أقام‬

‫� ْأر َ�سى‬ ‫َر َ�س ا‬ ‫‪ -6‬ال ِف ْعل النّاقِ�ص‬


‫أ�سى‬
‫� رْ َ‬ ‫�سى ‬ ‫رَ َ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫�سى‬
‫ُم ْر ً‬ ‫ُم ْر ٍ�س ‬ ‫�ساء � ْأر ِ ‬
‫�س‬ ‫ُي ْر�سي � ْإر ٌ‬ ‫ � ْأر َ�سى ‬
‫ُم رْ�س ًى‬ ‫ُم رْ ٍ ‬
‫�س‬ ‫ُي رْ�سي � رْإ�س ٌاء � رْ ِ ‬
‫أ�س‬ ‫أ�سى ‬
‫ � رْ َ‬

‫هات امل َْ�ص َدر ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪2‬‬
‫‪ْ � -4‬أو َر َد‬ ‫� ْإجبار‬ ‫ ‬
‫ب‬
‫� ْأج رَ َ‬ ‫ ‬
‫أنار‬
‫‪َ � -5‬‬ ‫ ‬
‫‪� -1‬أ ْل َز َم‬
‫‪� -6‬أ ْدل‬ ‫‪� -2‬أ�صرَ َّ‬
‫‪� -7‬أ ْن َزلَ‬ ‫‪ � -3‬مَ َ‬
‫آل‬

‫هات ا ِْ�سم الفاعِ ل ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪3‬‬


‫‪� -3‬أخ َزى‬ ‫مب‬
‫جُ ْ‬ ‫ ‬
‫ب‬
‫ � ْأج رَ َ‬
‫أجاب‬
‫‪َ � -4‬‬ ‫‪ْ � -1‬أ�صل ََح‬
‫‪َ � -5‬أم َّد‬ ‫‪� -2‬أ ْنك ََر‬

‫‪32‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫هات ال ُّثالثي مِ ن الأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪ْ � -3‬أو َف َد‬


‫‪� -4‬أ�شار‬
‫ر �ض ع‬ ‫ ‬
‫ � ْأر َ�ض َع‬
‫‪� -1‬أ َزلَّ‬
‫‪ْ � -5‬أج َرى‬ ‫‪َ � -2‬آ�س َف‬

‫َ�صيف الأ ْفعال مِ ْن باب �إ ْفعال يف ا َ‬


‫جل ْد َول الآتي‬ ‫�أ ْك ِم ْل ت رْ‬ ‫‪5‬‬
‫ا ِْ�سم ا َ‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل‬ ‫ال ْأمر‬ ‫امل َْ�ص َدر‬ ‫املُ�ضا ِرع‬ ‫املا�ضي‬
‫� ْأع َر َب‬
‫ُي ِع ُّد‬
‫� ْإمداد‬
‫� ْأو ِح‬
‫م ٍ‬
‫�ض‬ ‫مُ ْ‬
‫ُم َعان‬
‫�إدار ٌة‬

‫الحِ ظْ باب َت ْفعيل‬ ‫‪6‬‬


‫الحِ ظْ احلُروف الزّائِدة‬
‫َن ّ َزلَ ‬ ‫َن َز ل‬ ‫ال�سال ‬
‫‪ -1‬ال ِف ْعل ّ‬
‫َح َّد َث‬ ‫َح َد َث ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫املا�ضي ‬ ‫ ‬
‫ُم َف َّع ٌل‬ ‫ُم َف ِّع ٌل ‬ ‫َف ِّع ْ ل‬ ‫َت ْفعي ٌ ل‬ ‫ُي َف ِّعلُ ‬ ‫َف َّعلَ ‬ ‫ ‬
‫ُم َن َّزلٌ‬ ‫ُم َن ِّزلٌ ‬ ‫َن ِّزلْ ‬ ‫َت ْنزي ٌ ل‬ ‫ُي َن ِّزلُ ‬ ‫َن َّزلَ ‬ ‫ ‬
‫م َّد ٌث‬ ‫حُ َ‬ ‫م ِّد ٌ ‬
‫ث‬ ‫حُ َ‬ ‫َح ِّد ْ ‬
‫ث‬ ‫ت ٌ ‬
‫ديث‬ ‫حَ ْ‬ ‫ُي َح ِّد ُ ‬
‫ث‬ ‫َح َّد َ ‬
‫ث‬ ‫ ‬

‫‪33‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َم َّد َد‬ ‫َم ّد ‬ ‫‪ -2‬ال ِف ْعل امل َُ�ض َّعف‬
‫َر ّ َد َد‬ ‫َر َّ د‬
‫مل ْفعول‬‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬
‫م َّد ٌد‬
‫مُ َ‬ ‫م ِّد ٌد ‬
‫مُ َ‬
‫الأ ْمر ‬
‫َم ِّد ْ د‬
‫امل َْ�ص َد ر‬
‫تدي ٌ د‬‫مَ ْ‬
‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ َم َّد َد يمُ َ ِّد ُ د‬
‫‪3‬‬
‫ُم َر َّد ٌد‬ ‫ُم َر ِّد ٌ د‬ ‫َر ِّد ْ د‬ ‫َت ْردي ٌ د‬ ‫ُي َر ِّد ُ د‬ ‫ َر َّد َ د‬

‫� َأخ َر � َّأخ َر‬ ‫مل ْهموز ‬


‫‪ -3‬ال ِف ْعل ا َ‬
‫�أ َد َب �أ َّد َب‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫م� َّؤخر‬ ‫م� ِّؤخ ر‬ ‫ت�أْ ٌ‬
‫خري � ِّأخ ْ ر‬ ‫ُي�ؤ َِّخ ُ ر‬ ‫ � َّأخ َ ر‬
‫ُم ؤَ� َّد ٌب‬ ‫ُم ؤَ� ِّد ٌ ‬
‫ب‬ ‫ديب �أ ِّد ْ ‬
‫ب‬ ‫ت�أْ ٌ‬ ‫ُي�ؤَ ِّد ُ ‬
‫ب‬ ‫ �أ َّد َ ‬
‫ب‬

‫َو َّل َد‬ ‫َو َل َد ‬ ‫‪ -4‬ال ِف ْعل املِثال ‬


‫َو َ ّق َر‬ ‫َو َق َ ر‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْمر ‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم َو َّل ٌد‬ ‫ُم َو ِّل ٌد ‬ ‫َو ِّل ْ د‬ ‫َت ْولي ٌ د‬ ‫ُي َو ِّل ُ د‬ ‫ َو َّل َ د‬
‫ُم َو َّق ٌر‬ ‫ُم َو ِّق ٌ ر‬ ‫َو ِّق ْ ر‬ ‫َت ْو ٌ ‬
‫قري‬ ‫ُي َو ِّق ُ ر‬ ‫ َو َّق َ ر‬

‫َ�سيرَّ َ‬ ‫�سار ‬
‫َ‬ ‫‪ -5‬ال ِف ْعل ال ْأج َوف‬
‫َق َّو َم‬ ‫قام ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْمر ‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم َ�سيرَّ ٌ‬ ‫ي ‬‫ُم َ�س رِّ ٌ‬ ‫َ�س رِّ ْ ‬
‫ي‬ ‫َت ْ�سيري ٌ‬ ‫ي‬‫ُي َ�س رِّ ُ ‬ ‫ َ�سيرَّ َ ‬
‫ُم َق َّو ٌم‬ ‫ُم َق ِّو ٌ م‬ ‫َق ِّو ْ م‬ ‫َت ْق ٌ ‬
‫ومي‬ ‫ُي َق ِّو ُم ‬ ‫ َق َّو َ م‬

‫َع َّزى‬ ‫َعز ا‬ ‫‪ -6‬ال ِف ْعل النّاقِ�ص‬


‫َزكَّ ى‬ ‫زكَ ى ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْمر ‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم َع ًزى‬ ‫ُم َع ٍّ ز‬ ‫َعزِّ ‬ ‫َت ْع ِز َية ‬ ‫ُي َع ِّز ‬
‫ي‬ ‫ َع َّزى ‬
‫ُم َزكً ى‬ ‫ُم َزكٍّ ‬ ‫َزكِّ ‬ ‫َت ْزكِ َية ‬ ‫ُي َز ِّكي ‬ ‫ َزكَّ ى ‬

‫‪34‬‬
‫هات امل َْ�ص َدر ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬
‫ال َو ْحدة‬
‫‪7‬‬
‫َو َّ�س َع‬ ‫‪ -3‬‬ ‫َت ْقلي ٌد‬ ‫ ‬
‫َق َّل َد‬ ‫ ‬

‫‪3‬‬ ‫َن َّو َم‬ ‫‪ -4‬‬ ‫َج َّر َب‬ ‫‪ -1‬‬


‫َ�س َّمى‬ ‫‪ -5‬‬ ‫‪َّ � -2‬أجلَ‬
‫مل ْفعول ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬
‫ا�سم ا َ‬
‫هات ا ِْ�سم الفاعِ ل ِو ْ‬ ‫‪8‬‬
‫وكَّ ل‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ُم َد َّر�س‬ ‫ُم َد ِّر�س‬ ‫در�س ‬
‫َّ‬ ‫ ‬
‫�صوب‬
‫َّ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫كلَّف‬ ‫‪ -1‬‬
‫غطَّ ى‬ ‫‪ -6‬‬ ‫كرر‬
‫َّ‬ ‫‪ -2‬‬
‫‪�َ -7‬سل ََّم‬ ‫‪� -3‬ألّف‬
‫هات ال ُّثالثي مِ ن الأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪9‬‬
‫ولَّع‬ ‫‪ -4‬‬ ‫قدر‬ ‫ ‬ ‫ق َّدر ‬ ‫ ‬
‫مول‬
‫َّ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫كب‬ ‫‪ -1‬‬
‫�ص َّفى‬ ‫‪ -6‬‬ ‫دلَّل‬ ‫‪ -2‬‬
‫‪ -7‬ق َّدم‬ ‫‪� -3‬أكَّ د‬
‫َ�صيف الأ ْفعال مِ ْن باب َت ْفعيل يف ا َ‬
‫جل ْد َول الآتي‬ ‫�أ ْك ِم ْل ت رْ‬ ‫‪10‬‬
‫ا ِْ�سم ا َ‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل‬ ‫ال ْأمر‬ ‫امل َْ�ص َدر‬ ‫املُ�ضا ِرع‬ ‫املا�ضي‬
‫علّم‬
‫ُي َن ِّدد‬
‫ت�أريخ ‬
‫و�صِّ ْل‬
‫ُم َو ِّفق‬
‫ُم َر ًّبى‬
‫‪35‬‬
‫فاعلَة‬
‫الحِ ظْ باب ُم َ‬ ‫‪11‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫غا َدر‬ ‫َغ َدر ‬ ‫الحِ ظْ احلُروف الزّائِدة‬
‫ال�سال ‬
‫‪ -1‬ال ِف ْعل ّ‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬
‫عامل‬
‫َ‬
‫الأ ْم ر‬
‫َعمِلَ ‬
‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬ ‫املا�ضي ‬ ‫ ‬
‫‪3‬‬
‫فاع ٌل‬ ‫ُم َ‬ ‫ُمفاعِ ٌل ‬ ‫فاعِ ْ ل‬ ‫فاعلَة ‪ /‬فِعال ‬ ‫ُيفاعِ ل ُم َ‬ ‫فاعل ‬ ‫َ‬ ‫ ‬
‫ُمغا َد ٌر‬ ‫ُمغاد ٌ ِر‬ ‫غاد ْ ِر‬ ‫ُمغا َد َرة ‬ ‫ُيغا ِدر ‬ ‫غا َدر ‬ ‫ ‬
‫عام ٌل‬‫ُم َ‬ ‫ُمعامِ ٌ ل‬ ‫عامِ ْ ل‬ ‫عام َلة ‬
‫ُم َ‬ ‫ُيعامِ ل ‬ ‫عامل ‬ ‫َ‬ ‫ ‬
‫وا�ضع ‬‫َ‬ ‫َو َ�ض َع ‬ ‫‪ -2‬ال ِف ْعل املِثال‬
‫واف ََق‬ ‫َوف َ ‬
‫َق‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬ ‫ املا�ضي ‬
‫وا�ضع‬
‫ُم َ‬ ‫وا�ض ٌع ‬
‫ُم ِ‬ ‫وا�ض ْ ع‬
‫ِ‬ ‫وا�ض َعة ‬
‫ُم َ‬ ‫وا�ضع ‬
‫ُي ِ‬ ‫وا�ضع ‬
‫َ‬ ‫ ‬
‫ُمواف ٌَق‬ ‫ُمواف ٌ ‬
‫ِق‬ ‫ُيوا ِفق ُموا َف َقة ‪ِ /‬وفاق واف ْ ‬
‫ِق‬ ‫ وا َفق ‬
‫قاول‬
‫َ‬ ‫قال ‬ ‫‪ -3‬ال ِف ْعل ال ْأج َوف‬
‫قاوم‬
‫َ‬ ‫قام ‬
‫مل ْفعول‬‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫قاول‬ ‫ُم َ‬ ‫ُمقا ِو ل‬ ‫قا ِولْ ‬ ‫قاو َلة ‬
‫ُم َ‬ ‫ُيقا ِول ‬ ‫قاول ‬ ‫َ‬ ‫ ‬
‫قاوم‬‫ُم َ‬ ‫ُمقا ِوم ‬ ‫قا ِو ْ م‬ ‫قاو َمة ‬ ‫ُم َ‬ ‫ُيقا ِوم ‬ ‫قاوم ‬
‫َ‬ ‫ ‬
‫حامى ‬
‫َ‬ ‫َح َم ى‬ ‫‪ -4‬الفعل النّاق�ص‬
‫ال َقى‬ ‫َلق َ ‬
‫ِي‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْمر ‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫امى‬ ‫حُم ً‬ ‫حُم ٍ ‬
‫ام‬ ‫ِ ‬
‫حام‬ ‫حُماماة ‬ ‫ُيحامي ‬ ‫حامى ‬‫َ‬ ‫ ‬
‫ُمال ًقى‬ ‫ُمالقٍ ‬ ‫ُمالقاة القِ ‬ ‫ُيالقي ‬ ‫ ال َقى ‬
‫‪ 12‬هات امل َْ�ص َدر ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال ‬
‫واكَ ب‬ ‫‪ 3‬‬
‫‪-‬‬ ‫اه َدة ‪ِ /‬جهاد‬
‫جُم َ‬ ‫جاهد ‬
‫َ‬ ‫ ‬
‫را�سل‬
‫َ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫جا َدل‬ ‫‪ 1‬‬
‫‪-‬‬
‫قا�ضى‬
‫َ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫وا�صل‬
‫َ‬ ‫‪ -2‬‬
‫‪36‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫مل ْفعول ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬
‫ا�سم ا َ‬
‫هات ا ِْ�سم الفاعِ ل َو ْ‬ ‫‪13‬‬
‫داوم‬
‫ُم َ‬ ‫ُمدا ِوم ‬ ‫داوم ‬
‫َ‬ ‫ ‬
‫‪3‬‬ ‫‪ -1‬رافَق‬
‫‪َ � -2‬آمر‬
‫واجه‬
‫‪َ -3‬‬
‫عاود‬
‫‪َ -4‬‬
‫‪ -5‬عا َفَى‬

‫هات ال ُّثالثي مِ ن الأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪14‬‬


‫‪ -4‬با َيع‬ ‫عنق‬ ‫ ‬
‫عا َنق‬ ‫ ‬
‫‪ -5‬عا َي�ش‬ ‫عار�ض‬
‫َ‬ ‫‪ -1‬‬
‫جاوز‬
‫َ‬ ‫‪ -6‬‬ ‫�سا َند‬ ‫‪ -2‬‬
‫�صاحب ‬
‫َ‬ ‫‪ -7‬‬ ‫وا�صف‬
‫َ‬ ‫‪ -3‬‬

‫جل ْد َول الآتي‬ ‫َ�صيف الأ ْفعال مِ ْن باب ُم َ‬


‫فاعلَة يف ا َ‬ ‫�أ ْك ِم ْل ت رْ‬ ‫‪15‬‬
‫ا ِْ�سم ا َ‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل‬ ‫ال ْأمر‬ ‫امل َْ�ص َدر‬ ‫املُ�ضا ِرع‬ ‫املا�ضي‬
‫جامل‬
‫َ‬
‫وا�صل‬
‫ُي ِ‬
‫معا َي َنة‬
‫تا ِب ْع‬
‫جُما ِور‬
‫ُمنا ًدى‬
‫‪37‬‬
‫� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال�سلْم ُم ْ�ستَعينًا‬
‫حل ْرب َو ِّ‬
‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َعن ا َ‬
‫ال�س�ؤال نَْي الآ ِت َيي‬
‫حَ َ‬
‫ِب ُّ‬ ‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫ال�سالم؟‬
‫‪ -2‬ما فَوائِد َّ‬ ‫‪ -1‬ما �أ�ضرْ ار احل َْرب؟‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ا ُ ْكتُب مِ ثال نَْي ِل ُك ّل مِ ْن �أ ْبواب �إ ْفعال َو َت ْفعيل َو ُم َ‬


‫فاعلَة‬ ‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬
‫َق ْ�صف‬ ‫�شرَ ايني‬ ‫�شامِ ل‬ ‫ُم ْ�صطَ لَح‬
‫َن ْ�صب ِت ْذكا ِر ّي‬ ‫َق ْحط‬ ‫َم ْرغوب يف‬ ‫يح ُدث‬ ‫ْ‬
‫ُق ْن ُبلَة َذ ِّر َّية‬ ‫�إلغاء‬ ‫مِ ْن ِق َبل‬ ‫ا�ست ِْمرار‬‫ِب ْ‬
‫َت ْدمري‬ ‫ُد َول ا ِال ْئتِالف‬ ‫اِ ْن َت�ش‬ ‫ال ي ْق َت�ص‬
‫ُم ْنقَطِ ُع ال َّنظري‬ ‫َ�ش ّن غارات‬ ‫� ْأب ِرياء‬ ‫يمَ ْ ت ّد‬
‫َب ْح ِر ّية‬ ‫ُد ْهن َِّية‬ ‫َدمار‬

‫‪38‬‬
‫‪4‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ّاريخ ّية‬
‫ات الت ِ‬
‫ال�شَّ ْخ ِ�ص ّي ُ‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪4‬‬
‫م َّمد الفات‬ ‫ال�سلْطان حُ َ‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ُّ :‬‬
‫َفاعل‪َ -‬ت َف ُّعل‪-‬اِ ْف ِعالل‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪� :‬أ ْبواب ت ُ‬

‫‪1453‬‬
‫فتح �إ�سطنبول‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫ال�ش ْخ ِ�ص ّيات ال َّتاريخية من الأ ْتراك‪.‬‬
‫اُذكُ ْر �أ�سماء َّ‬
‫م َّمد الفاحت؟‬
‫ماذا َت ْع ِر ُف عن ال�سلْطان حُ َ‬
‫ت� ّأمل احلروف الزائدة يف الأبواب الآتية‪:‬‬
‫فاعل‪َ -‬ت َف ُّعل‪-‬اِ ْفعِالل‬
‫َت ُ‬

‫‪39‬‬
‫ال َو ْحدة ‪4‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫م َّمد الفات‬
‫ال�سلْطان حُ َ‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ُّ :‬‬
‫‪4‬‬
‫الفات و َفتْح � ْإ�س َطنْبول‬
‫م َّمد ِحِ‬
‫ال�سلْطان حُ َ‬
‫ُّ‬ ‫‪1‬‬

‫عا�صمة ال ّد ْولة‬
‫هو �سا ِب ُع َ�سالطني ال ّد ْولة ال ُع ْثمان ِّية‪ُ .‬و ِل َد يف َمدينة �أديرنة ِ‬ ‫ ‬

‫ال ُع ْثمان ِّية �آ َنذاك‪َ .‬وعِ ْن َدما َبل ََغ احلادي َع رَ�ش مِ ن ُع ْم ِره‪� ،‬أَ ْر َ�س َل ُه وا ِل ُده ُّ‬
‫ال�سلْطان ُمراد ال ّثاين‬
‫ِبة يف �إدارة ال َّد ْولة‪.‬‬
‫آما�سيا ِل َي ْك َت�سِ َب اخل رْ َ‬
‫�إىل َمدينة � ْ‬
‫عاما‪َ .‬ي ْع َت رِب‬ ‫ُل ِّق َب ِبالفاتحِ َب ْع َدما َف َت َح � ْإ�سطَ ْنبول‪َ ،‬وكان ُع ْم ُره يف ذلِك َ‬
‫الو ْقت ‪ً 21‬‬ ‫ ‬

‫‪40‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫الو ْ�سطى َو ِبداي ًة لِل ُع�صور احلَديثة‪.‬‬
‫خات ًة لِل ُع�صور ُ‬ ‫امل�ؤ َِّرخون هذا ا َ‬
‫حل َدث مِ‬ ‫ُ‬

‫م َّمد الفاتحِ عالِية‪ُ ،‬يحِ ّب ال ِعلْم َوال ُعلَماء‪ ،‬لِذلِك ْ‬


‫اه َت ّم ِب ِبناء املَدا ِر�س‬ ‫كا َنت َثقافة حُ َ‬ ‫ ‬
‫‪4‬‬ ‫َواملَعاهِ د يف َجميع �أ ْنحاء ال َّد ْولة‪َ .‬وقام ِب َب ْع�ض ال ْإ�صالحات يف نِظام ال َّت ْعليم‪َ ،‬ح ْيث َن َّّظم‬
‫املَدا ِر�س َو َر َّت َبها َعلى َد َرجات َو َمراحِ ل‪.‬‬
‫م َّمد الفاتحِ يف � ْإ�سطَ ْنبول ِب ِجوار جامِ ع الفاتحِ ‪.‬‬
‫ال�سلْطان حُ َ‬
‫ُدفِن ُّ‬ ‫ ‬

‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫م َّمد الفاتحِ �إىل � ْ‬
‫آما�سيا؟‬ ‫مِلاذا �أُ ْر�سِ َل ُّ‬
‫ال�سلْطان حُ َ‬ ‫‪ -1‬‬

‫ما َر�أْي ُ‬
‫امل�ؤ َِّرخني َح ْول َف ْتح � ْإ�سطَ ْنبول؟‬ ‫‪ -2‬‬

‫ال�سلْطان الفاتحِ يف جَمال ال َّت ْعليم؟‬


‫ما هي � ْإ�صالحات ُّ‬ ‫‪ -3‬‬

‫م َّمد الفاتحِ ِب ِبناء املَدا ِر�س َواملَعاهِ د؟‬


‫ال�سلْطان حُ َ‬
‫اه َت ّم ُّ‬
‫مِلاذا ْ‬ ‫‪ -4‬‬

‫م َّمد ِحِ‬
‫الفات؟‬ ‫ال�سلْطان حُ َ‬
‫� ْأي َن ُدفِن ُّ‬ ‫‪ -5‬‬

‫‪41‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل ْد َول التّايل كَما يف املِثال‬
‫اِ ْملأ ا َ‬
‫‪3‬‬
‫ال َّد ْولة‬ ‫ال�سلْطان‬
‫ال�سلْجوق ِّية‬
‫ال َّد ْولة َّ‬
‫ُّ‬
‫�ألب � ْأر�سالن‬
‫عالء الدين كيكوبات‬
‫‪4‬‬
‫َم ِلكْ�شاه بن �ألب � ْأر�سالن‬
‫ال�سلْطان ُع ْثمان غازي‬ ‫ُّ‬
‫� ْأرطُ ْغ ُرل‬
‫م َّمد الفات‬ ‫ال�سلْطان حُ َ‬ ‫ُّ‬
‫ال�سلْطان ياووز َ�سليم‬ ‫ُّ‬
‫ُم ْ�صطَ فى كَ مال �آتاتورك‬

‫جل ْد َول التّايل كَما يف املِثال‬


‫اِ ْم َ أل ا َ‬
‫‪4‬‬
‫مِ ْه َن ُته‬ ‫ال�ش ْخ ِ�ص ّية ال ّتاريخِ ّية‬
‫َّ‬
‫َب ّحار َورا�سِ م َخرائِط‬ ‫بريي َرئي�س‬
‫ا ِْبن �سينا‬
‫فارابي‬
‫مِ ْعمار �سِ نان‬
‫يو ُن�س � ْأمره‬
‫َ�صالح ال ّدين ال ّأيو ِب ّي‬
‫َ�صبيحة كوكجان‬
‫م َّمد عاكِ ف � ْأر�صوي‬ ‫حُ َ‬
‫خالِدة �أديب‬
‫اِبن َخلْدون‬
‫زارفَن � ْأح َمد َ�ش َل ِبي‬
‫َه ْ‬
‫قو�شجي‬ ‫َعلي ْ‬
‫‪42‬‬
‫ال�صحيحة َو َعالمة( ) �أمام‬ ‫جل َمل َّ‬ ‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ‬
‫ال َو ْحدة‬

‫َّ�ص ُث َّم َ�ص ِّحح ا َ‬


‫خل َط�أ‬ ‫جل َمل اخلاطِ ئة َح َ�سب الن ّ‬
‫ا ُ‬ ‫‪5‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪ -1‬هو تا�سِ ع َ�سالطني ال ّد ْولة ال ُع ْثمان ِّية‪.‬‬

‫لجوقية �آ َنذاك‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ال�س‬
‫عا�صمة ال ّد ْولة ّ‬
‫‪ُ -2‬و ِل َد يف َمدينة بور�صة ِ‬

‫م َّمد َل َقب "الفات"‬ ‫‪َ -3‬ب ْعد َف ْتح � ْإ�سطَ ْنبول اِ َّت َخذ ُّ‬
‫ال�سلْطان حُ َ‬

‫ال�سلْطان يف � ْإ�سطَ ْنبول ِب ِجوار جامِ ع ُّ‬


‫ال�سلْطان � ْأح َمد‪.‬‬ ‫‪ُ -4‬دفِن ُّ‬

‫م َّمد الفاتحِ عالِية‪ُ ،‬يحِ ّب ال ِعلْم َوال ُعلَماء‪.‬‬


‫‪ -5‬كا َنت َثقافة حُ َ‬

‫مل ْف َردة َو َج ْمعِ ها كَما يف املِثال‬


‫ِ�ص ْل َب نْي ال َكلِمة ا ُ‬
‫‪6‬‬
‫� ْأوقات‬ ‫‪ -6‬اللغة ‬ ‫ُد َول‬ ‫‪�ُ -1‬سلْطان‬

‫ُعلَماء‬ ‫‪� -7‬إ ْقليم ‬ ‫َمدا ِر�س‬ ‫‪َ -2‬م ْر َحلة‬

‫َمعاهِ د‬ ‫‪ -8‬عالمِ ‬ ‫َ�سالطِ ني‬ ‫‪ -3‬دولة ‬

‫اللغات‬ ‫‪َ -9‬م ْع َهد ‬ ‫َمراحِ ل‬ ‫‪َ -4‬ع�ص‬

‫�أقاليم‬ ‫‪َ -10‬و ْقت‬ ‫ُع�صور‬ ‫‪َ -5‬م ْد َر�سة‬

‫‪43‬‬
‫‪4‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫َفاعل‪َ -‬ت َف ُّعل ‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪� :‬أ ْبواب ت ُ‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪-‬اِ ْف ِعالل‬ ‫ ‬
‫َفاعل‬
‫‪ 1‬الحِ ظْ باب ت ُ‬
‫‪4‬‬
‫كا�س َل‬
‫َت َ‬ ‫كَ َ�سلَ ‬ ‫الحِ ظْ احلُروف الزّائِدة‬
‫را�سلَ‬ ‫ال�سال ‬
‫‪ -1‬ال ِف ْعل ّ‬
‫َت َ‬ ‫َر َ�سلَ ‬
‫مل ْفعول‬‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬ ‫املا�ض ي‬ ‫ ‬
‫فاعل‬‫ُم َت َ‬ ‫ُم َتفاعِ ل‬ ‫فاع ْ ل‬‫َت َ‬ ‫فاعل ‬‫َت ُ‬ ‫فاعلُ ‬
‫َي َت َ‬ ‫فاعلَ ‬
‫َت َ‬ ‫ ‬
‫كا�سل‬
‫ُم َت َ‬ ‫ُم َتكا�سِ ل ‬ ‫كا�س ْ ل‬‫َت َ‬ ‫كا�سل ‬
‫َت ُ‬ ‫كا�سلُ ‬
‫َي َت َ‬ ‫كا�سلَ ‬
‫َت َ‬ ‫ ‬
‫رَا�سل‬
‫ُمت َ‬ ‫ُمترَا�سِ ل ‬ ‫را�س ْ ل‬
‫َت َ‬ ‫را�سل ‬
‫َت ُ‬ ‫رَا�سلُ ‬
‫َيت َ‬ ‫را�س َ ل‬
‫َت َ‬ ‫ ‬

‫َت َ‬
‫وا�صلَ‬ ‫َو َ�ص َ ل‬ ‫‪ -2‬ال ِف ْعل املِثال‬
‫اج َد‬
‫َت َو َ‬ ‫َو َج َ د‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬ ‫املا�ض ي‬
‫ا�صل‬‫ُم َت َو َ‬ ‫ا�ص ل‬
‫ُم َت َو ِ‬ ‫ا�ص ْ ل‬ ‫َت َو َ‬ ‫ا�صل ‬ ‫َت َو ُ‬ ‫ا�صلُ ‬ ‫َي َت َو َ‬ ‫ا�صلَ ‬ ‫َت َو َ‬
‫اجد‬‫ُم َت َو َ‬ ‫اجد ‬
‫ُم َت َو ِ‬ ‫اج ْ د‬‫َت َو َ‬ ‫اجد ‬‫َت َو ُ‬ ‫اج ُ د‬
‫َي َت َو َ‬ ‫اج َ د‬
‫َت َو َ‬
‫تـمـا َيلَ‬ ‫ما ل‬ ‫‪ -3‬ال ِف ْعل ال ْأج َوف‬
‫�ض‬
‫فاو َ‬ ‫َت َ‬ ‫فا�ض ‬
‫َ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬ ‫املا�ضي ‬
‫ُم َتما َيل‬ ‫ُم َتما ِي ل‬ ‫مَتا َي ْ ل‬ ‫مَتا ُيل ‬ ‫َي َتما َيلُ ‬ ‫مَتا َيل َ‬
‫فاو�ض‬ ‫ُم َت َ‬ ‫ُم َتفا ِو�ض ‬ ‫فاو ْ ‬
‫�ض‬ ‫َت َ‬ ‫فاو�ض ‬ ‫َت ُ‬ ‫فاو ُ ‬
‫�ض‬ ‫َي َت َ‬ ‫فاو َ ‬
‫�ض‬ ‫َت َ‬
‫َتبارى‬ ‫َبر ‬
‫ى‬ ‫‪ -4‬ال ِف ْعل النّاقِ�ص َواللَّفيف‬
‫َتوارى‬ ‫َورى ‬
‫مل ْفعول‬‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬ ‫ املا�ض ي‬
‫بارى‬‫ُم َت ً‬ ‫ُم َتبارٍ ‬ ‫َت َ ‬
‫بار‬ ‫َتبارٍ ‬ ‫َي َتبارى ‬ ‫ َتبارى ‬
‫وارى‬ ‫ُم َت ً‬ ‫ُم َتوارٍ ‬ ‫َت َ ‬
‫وار‬ ‫َتوارٍ ‬ ‫َيتاوارى ‬ ‫ َتوارى ‬
‫‪44‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫هات امل َْ�ص َدر ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬ ‫�ض‬
‫ناو َم‬
‫ار َ‬
‫َت َ‬
‫مَت َ‬
‫‪ -3‬‬
‫‪ -4‬‬
‫َتقاطُ ع‬ ‫َتقاطَ َع‬
‫ ‬
‫كا�سلَ ‬
‫َت َ‬ ‫‪ -1‬‬
‫ ‬

‫ناول‬
‫َت َ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫باع َد‬
‫َت َ‬ ‫‪ -2‬‬

‫هات ا ِْ�سم الفاعِ ل ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬


‫‪3‬‬
‫عاو َن‬
‫َت َ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ُم َتناقِل‬ ‫ ‬
‫َتنا َق َل‬ ‫ ‬

‫َتنامى‬ ‫‪ -4‬‬ ‫مَتاطَ لَ‬ ‫‪ -1‬‬

‫جَتا َذ َب‬ ‫‪ -5‬‬ ‫توارى‬ ‫‪ -2‬‬

‫هات ال ُّثالثي مِ ن الأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪4‬‬


‫َتداعى‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ق �س م‬ ‫ ‬
‫قا�س َم‬
‫َت َ‬ ‫ ‬
‫َتبا َد َر‬ ‫‪ -4‬‬ ‫�سام َح‬
‫َت َ‬ ‫‪ -1‬‬
‫را�سلَ‬
‫َت َ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫َت�سا َن َد‬ ‫‪ -2‬‬

‫جل ْد َول الآتي‬ ‫َ�صيف الأ ْفعال مِ ْن باب ت ُ‬


‫َفاعل يف ا َ‬ ‫�أ ْكمِل ت رْ‬ ‫‪5‬‬
‫ا ِْ�سم َ‬
‫امل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل‬ ‫ال ْأمر‬ ‫امل َْ�ص َدر‬ ‫املُ�ضا ِرع‬ ‫املا�ضي‬
‫جَتا َذ َ ‬
‫ب‬
‫َي َتما�شى‬
‫َتال ُزم‬
‫حاور‬
‫م َت َ‬
‫َت ٍ‬
‫غا�ض‬
‫وار ْد‬
‫َت َ‬
‫ُم َتعاطِ ف‬
‫‪45‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫الحِ ظْ باب َت َف ُّعل‬
‫‪6‬‬
‫الحِ ظْ احلُروف الزّائِدة‬
‫َت َه َّدم‬
‫َت َـج َّم َع‬
‫َه َد َ م‬
‫َج َم َ ع‬
‫‪ -1‬ال ِف ْعل ّ‬
‫ال�سال‬ ‫‪4‬‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫املا�ضي ‬ ‫ ‬
‫ُم َت َف َّعل‬ ‫ُم َت َف ِّع ل‬ ‫َت َف َّع ْ ل‬ ‫َت َف ُّعل ‬ ‫َي َت َف َّعلُ ‬ ‫َت َف َّع َ ل‬ ‫ ‬
‫ُم َت َه َّدم‬ ‫ُم َت َه ِّدم ‬ ‫َت َه َّد ْ م‬ ‫َت َه ُّدم ‬ ‫َي َت َه َّد ُ م‬ ‫َت َه َّد َ م‬ ‫ ‬
‫ُم َت َج َّمع‬ ‫ُم َت َج ِّمع ‬ ‫ت َّم ْ ع‬ ‫جَ َ‬ ‫ت ُّمع ‬ ‫جَ َ‬ ‫َي َت َج َّم ُ ع‬ ‫ت َّم َ ع‬ ‫جَ َ‬ ‫ ‬

‫َت َر َّد َد ‬ ‫َر َّد ‬ ‫‪ -2‬ال ِف ْعل امل َُ�ض َّعف‬


‫َت َ�ش َّد َد‬ ‫َ�ش َّ د‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْمر ‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ت َّدد‬‫ُم رَ َ‬ ‫ت ِّدد ‬‫ُم رَ َ‬ ‫َت َر َّد ْ د‬ ‫َت َر ُّدد ‬ ‫ت َّد ُ د‬
‫َي رَ َ‬ ‫ َت َر َّد َ د‬
‫ُم َت َ�ش َّدد‬ ‫ُم َت َ�ش ِّد د‬ ‫َت َ�ش َّد ْ د‬ ‫َت َ�ش ُّدد ‬ ‫َي َت َ�ش َّد ُ د‬ ‫ َت َ�ش َّد َ د‬

‫َت َو َّ�ص َل‬ ‫َو َ�ص َ ل‬ ‫‪ - 3‬ال ِف ْعل املِثال‬


‫َت َو َّ�ض َح‬ ‫َو َ�ض َح ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْمر ‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬ ‫ املا�ض ي‬
‫ُم َت َو َّ�صل‬ ‫ُم َت َو ِّ�صل ‬ ‫َت َو َّ�ص ْ ل‬ ‫َت َو ُّ�صل ‬ ‫َي َت َو َّ�صلُ ‬ ‫ َت َو َّ�صلَ ‬
‫ُم َت َو َّ�ضح‬ ‫ُم َت َو ِّ�ضح ‬ ‫َت َو َّ�ض ْ ح‬ ‫َت َو ُّ�ضح ‬ ‫َي َت َو َّ�ض ُ ح‬ ‫ َت َو َّ�ض َ ح‬

‫َت َـم َّي َز‬ ‫ما ز‬ ‫‪ -4‬ال ِف ْعل ال ْأج َوف‬


‫َت َع َّو َد‬ ‫عاد ‬
‫مل ْفعول‬‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْمر ‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم َت َم َّيز‬ ‫ُم َت َم ِّيز ‬ ‫ت َّي ْ ز‬
‫مَ َ‬ ‫ت ُّيز ‬
‫مَ َ‬ ‫َي َت َم َّي ُ ز‬ ‫ت َّي َ ز‬
‫ مَ َ‬
‫ُم َت َع َّود‬ ‫ُم َت َع ِّو د‬ ‫َت َع َّو ْ د‬ ‫َت َع ُّود ‬ ‫َي َت َع َّو ُ د‬ ‫ َت َع َّو َ د‬

‫‪46‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫َت َع ّدى‬ ‫َعدا ‬ ‫‪ -5‬ال ِف ْعل ال ّناقِ�ص َواللفيف‬


‫َتل َّوى‬ ‫ل ََوى ‬
‫‪4‬‬ ‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم َت َع ًّدى‬ ‫ُم َت َع ٍّ د‬ ‫َت َع َّ د‬ ‫َت َع ٍّ د‬ ‫َي َت َع ّدى ‬ ‫ َت َع ّدى ‬
‫ُم َتل ًَّوى‬ ‫ُم َتل ٍّ َو‬ ‫َتل َّ َو‬ ‫َتل ٍّ َو‬ ‫َي َتل َّوى ‬ ‫ َتل َّوى ‬

‫هات امل َْ�ص َدر ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬


‫‪7‬‬
‫َت َو َّ�ص َل‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ت ُّرد‬
‫مَ َ‬ ‫ ‬
‫ت َّر َد‬
‫مَ َ‬ ‫ ‬

‫َت َو َّج َه‬ ‫‪ -4‬‬ ‫َتف ََّخر‬ ‫‪ -1‬‬

‫ت َّث َل‬
‫مَ َ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫َت َركَّ َز‬ ‫‪ -2‬‬

‫مل ْفعول ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬


‫هات اِ ِْ�سم الفاعِ ل َوا�سم ا َ‬
‫‪8‬‬
‫َت َعل ََّم‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ُم َت َن َّقل‬ ‫ُم َت َن ِّقل‬ ‫َت َن َّق َ ل‬ ‫ ‬
‫َت َ�ش َّق َق‬ ‫‪ -4‬‬ ‫َت َنظَّ َم‬ ‫‪ -1‬‬
‫�ض‬
‫ت َّر َ‬
‫مَ َ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫َت َد َّب َر‬ ‫‪ -2‬‬

‫هات ال ُّثالثي مِ ن الأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬


‫‪9‬‬
‫َت َز َّي َن‬ ‫‪ -3‬‬ ‫رحم‬ ‫ ‬
‫َت َر َّح َم‬ ‫ ‬

‫َتل ََّو َن‬ ‫‪ -4‬‬ ‫َت َن َّقلَ‬ ‫‪ -1‬‬

‫َت َب ّنى‬ ‫‪ -5‬‬ ‫َتل ََّح َم‬ ‫‪ -2‬‬

‫‪47‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َ�صيف الأ ْفعال مِ ْن باب َت َف ُّعل يف ا َ‬
‫جل ْد َول الآتي‬ ‫�أ ْك ِم ْل ت رْ‬
‫‪10‬‬
‫ا ِْ�سم َ‬
‫امل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل‬ ‫ال ْأمر‬ ‫امل َْ�ص َدر‬ ‫املُ�ضا ِرع‬ ‫املا�ضي‬
‫َت َن َّقلَ‬
‫‪4‬‬
‫َي َت َم َّثلُ‬
‫َت َو ُّ�سع‬
‫َت َولَّ‬
‫ُم َت َع ِّود‬
‫ُم َت َن َّ�سق‬

‫الحِ ظْ باب اِ ْفعِ الل‬


‫‪11‬‬
‫احلُروف الزّائِدة‬
‫ا ِْح َم َّر‬ ‫َح ُم َر ‬ ‫‪ -1‬ال ِف ْعل ّ‬
‫ال�سال‬
‫ا ِْ�صف ََّر‬ ‫َ�صف َ َر‬
‫مل ْفعول‬
‫ا�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬
‫ْ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْف َع ّل‬ ‫َي ْف َعلُّ اِ ْفعِالل اِ ْف َع َّ ل‬ ‫ اِ ْف َع َّ ل‬
‫م َم ّر‬‫حُ ْ‬ ‫َي ْح َم ُّر ا ِْحمِرار ا ِْح َم َّ ر‬ ‫ ا ِْح َم َّ ر‬
‫ُم ْ�صف َّر‬ ‫َي ْ�صف َُّر ا ِْ�صفِرار ا ِْ�صف َّ َر‬ ‫ ا ِْ�صف َّ َر‬

‫ا�س َو َّد‬‫ْ‬ ‫َ�س َو َ د‬ ‫‪ -2‬ال ِف ْعل ال ْأج َوف‬


‫ا ِْع َو َّر‬ ‫َع ِو َ ر‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْمر ‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْ�س َو ّد‬ ‫َي ْ�س َو ُّد ا ِْ�س ِوداد ا ِْ�س َو َّ د‬ ‫ ا ِْ�س َو َّ د‬
‫ُم ْع َو ّر‬ ‫ِعو َّ ر‬
‫َي ْع َو ُّر ا ِْع ِورار ا َ‬ ‫ ا ِْع َو ّ ر‬

‫‪48‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫هات امل َْ�ص َدر ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬
‫‪12‬‬
‫ا ِْخ�ضرِار‬ ‫ ‬
‫ا ِْخ�ضرَ َّ‬ ‫ ‬
‫‪4‬‬ ‫�ض‬
‫‪ -3‬ا ِْح َولَّ‬
‫‪ -4‬ا ِْب َي َّ‬ ‫‪ -1‬ا ِْ�س َم َّر‬

‫‪ -5‬ا ِْ�صف ََّر‬ ‫‪ -2‬ا ِْع َو َّج‬

‫مل ْفعول ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬


‫ا�سم ا َ‬
‫هات ا ِْ�سم الفاعِ ل َو ْ‬ ‫‪13‬‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْفعال‬ ‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْفعال‬
‫‪ -3‬ا ِْح َولَّ‬ ‫م َم ّر‬
‫حُ ْ‬ ‫ا ِْح َم َّ ر‬

‫‪ -4‬ا ِْخ�ضرَ َّ‬ ‫‪ -1‬ا ِْ�س َم َّر‬


‫‪ -5‬اِ ْز َر َّق‬ ‫‪ -2‬ا ِْع َو َّج‬

‫َ�صيف الأ ْفعال التّالِية مِ ْن باب اِ ْفعِ الل يف ا َ‬


‫جل ْد َول الآتي‬ ‫�أ ْك ِم ْل ت رْ‬ ‫‪14‬‬
‫ا ِْ�سم َ‬
‫امل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل‬ ‫ال ْأمر‬ ‫امل َْ�ص َدر‬ ‫املُ�ضا ِرع‬ ‫املا�ضي‬
‫ا ِْ�س َم َّر‬
‫َي ْ�صف َُّر‬
‫ا ِْع ِوجاج‬
‫ا ِْح َم َّر‬
‫ُم ْ�س َو ّد‬

‫‪49‬‬
‫اال ْ�ستيعاب‬
‫� ْأ�س ِئلة ِ‬

‫ال َو ْحدة‬
‫جل ْملة الآتِية‬
‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك ُم ْ�ستَعينًا با ُ‬
‫حَ َ‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫ال�ش ْخ ِ�ص ّيات ال َّتاريخِ ّية وخِ �صا َل ُهم الَّتي ْ‬
‫ا�ش َت َهروا ِبها‪.‬‬ ‫َتذَكَّ ر َّ‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬ ‫ ‬

‫َفاعل َو َت َف ُّعل َوا ْفعِ الل‬


‫ا ُ ْكت ُْب مِ ثال نَْي ِل ُك ّل مِ ْن �أ ْبواب ت ُ‬
‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫مل ْف َردات َوال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬

‫َمراحِ ل‬ ‫خات ًة‬


‫مِ‬ ‫ِبة‬
‫اخل رْ َ‬ ‫َ�سالطني‬
‫ال ْإ�صالحات‬ ‫ِبداية‬ ‫ُل ِّق َب‬ ‫عا�صمة‬ ‫ِ‬
‫َن َّّظم‬ ‫اِ َّت َخذ‬ ‫َي ْع َتب‬ ‫�آ َنذاك‬
‫ُدفِن‬ ‫ا ِْه َت ّم ِب‬ ‫ُ‬
‫امل�ؤ َِّرخون‬ ‫َبل ََغ‬
‫املَعاهِ د‬ ‫حل َدث‬ ‫ا َ‬ ‫�أَ ْر َ�س َل ُه‬

‫‪50‬‬
‫‪5‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫رِّ ْ‬
‫ال�شك َوالإميان‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪5‬‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪َ :‬ت�أْثري الإميان َعلى الإنْ�سان‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪� :‬أ ْبواب اِ ْن ِفعال‪-‬اِ ْف ِتعال‪-‬اِ ْ�س ِت ْفعال‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫ال�شك‪.‬‬ ‫�ض الآيات ا ُ‬
‫مل َت َعلِّقة ِب رِّ ْ‬ ‫اُ ْذكُ ْر َب ْع َ‬
‫ِلل�شك؟‬
‫كَ ْم َن ْو ًعا رِّ ْ‬
‫ما ِ�صلة الإميان ِبال ْإ�سالم؟‬
‫اُ ْذكُ ْر َب ْع�ض ال ْأمثِلة مِ ْن � ْأبواب اِ ْنفِعال َواِ ْفتِعال َوا ِْ�س ِت ْفعال‬

‫‪51‬‬
‫‪5‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪َ :‬ت�أْثري الإميان ‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َعلى الإنْ�سان‬ ‫ ‬
‫‪5‬‬
‫ال َفرق بني رِّ ْ‬
‫ال�شك َوالإميان‬ ‫‪1‬‬

‫ال�سالم‬ ‫ال�شك ُهو � ْأن َي َّتخِ ذ الإ ْن�سان َمع اهلل �إل ًها � َآخ َر َي ْع ُب ُده‪َ ،‬ل َق ْد َع َّرفَه َّ‬
‫الر�سول َعل َْيه َّ‬ ‫رِّ ْ‬ ‫ ‬
‫ت َعل هلِل ِن ًّدا َو ُهو َخ َلقَك‪َ ".‬رواه ال ُبخا ِري َو ُم ْ�سلِم‪ .‬ال َ�شكّ � ّأن ال ْإ�سالم َي ْع َت رِب ذلِك مِ ن �أكْ رَب‬
‫ِب َق ْولِه‪ْ � " :‬أن جَ ْ‬
‫�شكً ا‪.‬‬
‫املَعا�صي َو ُي َ�س ِّمي �صاحِ َبه ُم رْ ِ‬
‫ال�شك �إىل َن ْو َع نْي‪:‬‬
‫َي ْنقَ�سِ م رِّ ْ‬ ‫ ‬
‫تمِيل ِ�صفات الأُلوهِ ّية �إىل �إله � َآخر َم َع اهلل َتعاىل‪َ .‬وهذا ال َّن ْوع مِ ن‬ ‫• رِّ ْ‬
‫ال�شك الأكْ رَب‪ُ :‬هو حَ ْ‬ ‫ ‬
‫ال�شك هو �أكْ رَب َذ ْنب‪ ،‬قال َتعاىل‪َّ � } :‬إن اهللَ ال َي ْغ ِفرُ � ْأن ُي رْ�شَ َك ِب ِه َو َي ْغ ِفرُ ما دو َن ذ ِل َك مِ َ‬
‫ل ْن‬ ‫رِّ ْ‬
‫َي�شاء‪ {...‬ال ِّن�ساء‪116 -‬‬

‫ال�شك ال ُي ْخ ِرج الإ ْن�سان مِ ن دائ َِرة‬


‫الرياء‪ .‬هذا ال َّن ْوع مِ ن رِّ ْ‬ ‫• رِّ ْ‬
‫ال�شك ال ْأ�ص َغر‪َ :‬و ُهو ِّ‬ ‫ ‬
‫ال�سالم‬
‫الر�سول َعل َْيه َّ‬
‫ظيما‪َ .‬و َر َوى الإمام � ْأح َمد � ّأن َّ‬
‫ال ْإ�سالم‪َ ،‬ول ِك َّنه َيكون َقد ْار َتكَب ِبه َذ ْن ًبا َع ً‬
‫قال‪�" :‬إ ّن � ْأخ َوف ما �أخاف َع َل ْيكُم رِّ ْ‬
‫ال�شك ال ْأ�صغَر‪ ،‬قالوا ‪َ :‬وما رِّ ْ‬
‫ال�شك ال ْأ�صغَر يا َر�سول اهلل؟‬
‫‪52‬‬
‫قال‪ :‬ال ِّرياء‪"...‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ � ّأما الإميان فَهو ا َ‬


‫مل ْع ِرفة َوال َيقني ِباهلل‪ .‬كُ ّل َم ْن َع َرف َو َ�ص َّدق ِب َت ْوحيد اهلل َو ِ�صفاتِه‬

‫‪5‬‬ ‫َف ُهو ُم�ؤْمِ ن‪َ .‬ومِ ْن َنتائِج الإميان � ْأن َيكون الإ ْن�سان ُم ْ�سل ًِما َوال يمُ ْ كن � ْأن َيكون الإ ْن�سان‬
‫ال�ش َج َرة‪ِ ،‬لأ ّنه ال َت ْن ُبت‬
‫َ�صلَة الإميان ِبال ْإ�سالم كَ ِ�صلَة ال َب ْذ َرة ِب َّ‬
‫ُم ْ�سل ًِما �إ ّال �إذا كان ُم�ؤْمِ ًنا‪ .‬ف ِ‬
‫َ�ش َجرة �إ ّال ِبها‪ ،‬فكَذلِك ال يمُ ْ كِن � ْأن َيكون الإ ْن�سان ُم ْ�سل ًِما �إ ّال ِب ُوجود الإميان يف َق ْل ِبه‪.‬‬

‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫ال�شك؟‬
‫ما َم ْعنى رِّ ْ‬ ‫‪ -1‬‬

‫ِل�شك؟‬
‫كَ ْم َن ْو ًعا ل رِّ ْ‬ ‫‪ -2‬‬

‫ما َم ْعنى الإميان؟‬ ‫‪ -3‬‬

‫كَ ْيف َت ِ�صف ِ�صلَة الإميان ِبال ْإ�سالم؟‬ ‫‪ -4‬‬

‫ال�سا ِبق‬
‫َّ�ص ّ‬
‫جل َمل الآتِية َح َ�سب الن ّ‬
‫َ�ص ِّحح ال ْأخطاء يف ا ُ‬ ‫‪3‬‬
‫ال�شك ال ْأ�ص َغر ُي ْخ ِرج الإ ْن�سان مِ ن الإميان‪.‬‬
‫‪ -1‬رِّ ْ‬

‫ال�شك الأكْ رَب ال ُي ْخ ِرج �صاحِ َبه مِ ن الإميان‪.‬‬


‫‪ -2‬رِّ ْ‬

‫ال�شك الأكْ رَب‪.‬‬


‫الرياء ُي ْع َت رَب مِ ن رِّ ْ‬
‫‪ِّ -3‬‬

‫ال�شك هو ا َ‬
‫مل ْع ِرفة َوال َيقني ِباهلل‪.‬‬ ‫‪ -4‬رِّ ْ‬

‫ال�شك‪.‬‬
‫‪ -5‬ال ُك ْفر هو ِ�ض ّد رِّ ْ‬

‫‪53‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َر ِّتب ال َكلِمات الآتِية ِلتَكون ُج ْمل ًة ُمفيد ًة‬ ‫‪4‬‬
‫‪ -1‬دون ‪ -‬م�ؤمِ ًنا ‪ -‬الإ ْن�سان ‪ُ -‬م ْ�سل ًِما ‪ -‬ال َيكون ‪ْ � -‬أن َيكون‬

‫بال�ش َج َرة‪.‬‬
‫‪ -2‬كَ ِ�صلة ‪ -‬الإميان ‪ِ -‬بال ْإ�سالم ‪ -‬ال ِب ْذ َرة ‪�ِ -‬صلَة ‪َّ -‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -3‬هو ‪ -‬ا َ‬
‫مل ْع ِرفة ‪ -‬الإميان ‪َ -‬وال َيقني ‪ِ -‬باهلل‪.‬‬

‫و�صفاتِه ‪ُ -‬م�ؤْمن‪.‬‬
‫‪َ -4‬ع َرف ‪ِ -‬ب َت ْوحيد ‪ -‬اهلل ‪ -‬كُ لُّ َم ْن ‪ -‬فهو ‪ِ -‬‬

‫‪ُ -5‬م ْ�سل ًِما ‪ -‬مِ ن ‪ -‬الإميان ‪ْ � -‬أن َيكون ‪َ -‬نتائِج ‪ -‬الإ ْن�سان‪.‬‬

‫اِ ْملأ ال َفراغات الآتِية مِ ن القائِمة‬ ‫‪5‬‬


‫الإميان‬ ‫ُم ْ�سل ًِما ‬ ‫َذ ْنب ‬ ‫َقلْبه ‬ ‫َي َّتخِ َ ذ‬

‫ت ٍف جُتاه اهلل‪.‬‬
‫ُم ْق رَ َ‬ ‫ال�شك الأكْ رَب � ْأعظَ م‬
‫‪ -1‬رِّ ْ‬

‫َيكون ال ُك ْفر‪.‬‬ ‫‪َ -2‬ح ْيث ال َيكون‬

‫الإ ْن�سان مِ ْن َغ رْي اهلل �آلِهةً‪.‬‬ ‫ال�شك‪ ،‬هو �أن‬


‫‪ -3‬رِّ ْ‬

‫‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال َيكون الإ ْن�سان ُم ْ�سل ًِما �إال ِب ُوجود الإميان يف‬

‫�إ ّال �إذا كان م�ؤمِ ًنا‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال َيكون الإ ْن�سان‬

‫‪54‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫اختِيار ال َّرقَم ا ُ‬
‫ملنا�سِ ب كَما يف الأ ْمثِلة‬ ‫�أ ْكمِل ال َّت ْدريب ِب ْ‬ ‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ -1‬كا َنت َملِكة َن ْهر ال ِّنيل‪َ � .‬آم َنت ِباهلل دون عِ لْم َز ْو ِجها‪َ .‬ولمَ ّا َعلِم َز ْو ُجها ِب�إميانِها‬
‫َ�ضت ذلِك‪ِ .‬بناء َعل َْيه َب َد�أ َز ْو ُجها يف‬ ‫تك دي َنها اجلَديد َول ِك ّنها َرف َ‬ ‫طَ ل ََب مِ ْنها � ْأن َت رْ ُ‬
‫َت ْعذي ِبها‪.‬‬
‫ال�صها يف ال َع َمل‪.‬‬ ‫‪ -2‬كانت َت ْع َمل عِ ْند �أبي ُح َذ ْيفة َوكان �أبو ُح َذ ْيفة ُيحِ ُّبها ِب َ�س َبب � ْإخ ِ‬
‫ُ�شكون ِب َت ْعذي ِبها‪.‬‬ ‫َت َز َّو َجت ِبيا�سرِ ‪ .‬حي َنما � َآم َنت ِباهلل َب َد�أ امل رْ ِ‬
‫فا�س َتجاب‬ ‫جلنّة ‪( "...‬التحرمي – ‪ْ .)11‬‬ ‫أخريا َد َعت �إىل اهلل‪َ ..." :‬ر ِّب اِ ْب ِن يل عِ ْن َد َك ب ْيتًا يف ا َ‬ ‫‪ً � -3‬‬
‫جل ّنة‪ .‬حي َنما َر� ْأت َمكا َنها ِبا َ‬
‫جل ّنة َب َد�أت َت ْب َت�سِ م‪،‬‬ ‫اهلل ِل ُدعائِها َو�أراها َمكا َنها يف ا َ‬
‫ف َغ ِ�ضب َز ْو ُجها ِل َت َب ُّ�سمِها َو َق َتلَها‪.‬‬
‫ناء َعلى � ْأمر �إلهي‪َ .‬و َت َركَ ُهما يف وادٍ‬ ‫الر�ضيع ِب ً‬ ‫‪ -4‬غا َدر � ْإبراهيم َب َل َده َمع َز ْو َجتِه َو ْابنِه َّ‬
‫يوجد فيه َز ْرع َوال ماء‪.‬‬ ‫ال�صخور َوال َ‬ ‫َمليء ِب ُّ‬
‫"�ص رْ ًبا يا �آل يا�سرِ‬ ‫الر�سول �إىل املَكان الَّذي ُي َع َّذب فيه �آل يا�سرِ َوقال َل ُهم َ‬ ‫‪َ -5‬ذ َهب َّ‬
‫الر ْمح‪.‬‬‫جلنّة‪ ".‬مات � َّأوال َز ْو ُجها يا�سرِ ‪َ ،‬ب ْعد ذلِك َق َتلَها �أبو َج ْهل ِب ُّ‬ ‫ف� َّإن َم ْوعِ َدكُم ا َ‬
‫ف ََ�س َّجلها ال ّتاريخ ِب�أ َّنها � َّأول َ�شهيدة يف ال ْإ�سالم‪.‬‬
‫ِلح�صول َعلى ماء‪ .‬ف َْج�أة ا ْنف ََجر ماء مِ ن‬ ‫ال�صفاء َوامل َْروة ل ُ‬ ‫تري َب نْي َّ‬ ‫‪َ -6‬ب َد�أت ال ّأم جَ ْ‬
‫�صاحت مِ ن الف ََرح‬ ‫ريا َو َ‬ ‫ال ْأر�ض ِب ِجوار ْابنِها‪ .‬حي َنما َر�أت ال ُّأم املاء ف ِر َحت ف ََر ًحا كَ ِب ً‬
‫" َز ْم َز ْم‪َ ،‬ز ْم َز ْم!"‪َ .‬و ِبذلِك َح َ�صال َعلى املاء‪.‬‬

‫‪55‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪� :‬أ ْبواب اِ ْن ِفعال‪-‬اِ ْف ِتعال ‬
‫‪-‬اِ ْ�س ِت ْفعال‬ ‫ ‬
‫ال َو ْحدة ‪5‬‬ ‫‪5‬‬
‫الحِ ظْ باب ا ْنفِعال‬ ‫‪1‬‬
‫اِ ْنكَ�س‬ ‫كَ �سرَ َ ‬ ‫الحِ ظْ احلُروف الزّائِدة‬
‫اِ ْن َق َ�س َم‬ ‫َق َ�س َ م‬ ‫ال�سال ‬
‫‪ -1‬ال ِف ْعل ّ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫املا�ضي ‬ ‫ ‬
‫ُم ْن َفعِل‬ ‫اِ ْن َف ِع ْ ل‬ ‫اِ ْن ِف َعال ‬ ‫َي ْن َفعِلُ ‬ ‫اِ ْن َف َع َ ل‬ ‫ ‬
‫ُم ْنكَ�س‬ ‫اِ ْن َك�سرِ ْ ‬ ‫اِ ْنكِ�سار ‬ ‫َي ْنكَ�سرِ ‬ ‫اِ ْنكَ�سرَ ‬ ‫ ‬
‫ُم ْنقَطِ ع‬ ‫اِ ْنقَطِ ْ ع‬ ‫اِ ْنقِطاع ‬ ‫َي ْنقَطِ ُ ع‬ ‫اِ ْن َقطَ ع ‬ ‫ ‬
‫اِ ْنفَكَّ‬ ‫فَـكَّ ‬ ‫‪ -2‬ال ِف ْعل امل َُ�ض َّعف‬
‫اِ ْن َ�ض َّم‬ ‫َ�ض َّ م‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْنفَكّ‬ ‫اِ ْنفَكَّ ‬ ‫اِ ْنفِكاك ‬ ‫َي ْنفَكُّ ‬ ‫ اِ ْنفَكَّ ‬
‫ُم ْن َ�ض ّم‬ ‫اِ ْن َ�ض َّ م‬ ‫اِ ْن ِ�ضمام ‬ ‫َي ْن َ�ض ُّ م‬ ‫ اِ ْن َ�ض َّ م‬

‫اِ ْنقاد‬ ‫قا د‬ ‫‪ -3‬ال ِف ْعل ال ْأج َوف‬


‫باع‬
‫اِ ْن َ‬ ‫با ع‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْنقاد‬ ‫اِ ْن َق ْ د‬ ‫اِ ْنقِياد ‬ ‫َي ْنقا َ د‬ ‫ اِ ْنقا َ د‬
‫ُم ْنباع‬ ‫اِ ْن َب ْ ع‬ ‫اِ ْن ِبياع ‬ ‫َي ْن ُ ‬
‫باع‬ ‫ اِ ْن َ ‬
‫باع‬

‫اِ ْن َق�ضى‬ ‫َق َ�ضى ‬ ‫‪ -4‬ال ِف ْعل النّاقِ�ص َواللفيف‬


‫اِ ْنطَ وى‬ ‫طوى ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬ ‫ املا�ض ي‬
‫�ض‬ ‫ُم ْن َق ٍ‬ ‫اِ ْن َق ِ ‬
‫�ض‬ ‫اِ ْنقِ�ضاء ‬ ‫َي ْن َق�ضي ‬ ‫ اِ ْنق�ضى ‬
‫ُم ْنطَ ٍو‬ ‫اِ ْنطَ ِ و‬ ‫اِ ْنطِ واء ‬ ‫َي ْنطَ وي ‬ ‫ اِ ْنطَ وى ‬

‫‪56‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫هات امل َْ�ص َدر ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪2‬‬
‫‪5‬‬ ‫اِ ْن َق َ�س َم ‬
‫اِ ْنحا َز ‬
‫‪ -3‬‬
‫‪ -4‬‬
‫اِ ْن�سِ حاب‬ ‫اِ ْن َ�س َح َب ‬
‫اِ ْن َقطَ َع ‬ ‫‪ -1‬‬
‫ ‬

‫اِ ْن َح َنى‬ ‫‪ -5‬‬ ‫اِ ْن َ�ش َّق‬ ‫‪ -2‬‬


‫هات ا ِْ�سم الفاعِ ل ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪3‬‬
‫اِ ْن َه َوى‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ُم ْن َ�س ّد‬ ‫ ‬
‫اِ ْن َ�س َّد‬ ‫ ‬
‫اِ ْنحا َز‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -1‬اِ ْنفَكَّ‬

‫‪ -5‬اِ ْنف ََج َر‬ ‫اِ ْن َب َغى‬ ‫‪ -2‬‬

‫هات ال ُّثالثي مِ ن الأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪4‬‬


‫دا�س‬
‫اِ ْن َ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ق �س م‬ ‫ ‬
‫اِ ْن َق َ�س َم‬ ‫ ‬
‫اِ ْن َب َغى‬ ‫‪ -4‬‬ ‫اِ ْن َب َ�سطَ‬ ‫‪ -1‬‬
‫ِن َذ َب‬
‫ا جْ َ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫اِ ْن َ�س َّد‬ ‫‪ -2‬‬

‫�أ ْكمِل َت�صرْ يف الأ ْفعال مِ ْن باب اِ ْنفِعال يف ا َ‬


‫جل ْد َول الآتي‬ ‫‪5‬‬
‫ا ِْ�سم ا َ‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل‬ ‫ال ْأمر‬ ‫امل َْ�ص َدر‬ ‫املُ�ضا ِرع‬ ‫املا�ضي‬
‫اِ ْن َفل ََق‬
‫َي ْنقَ�سِ ُم‬
‫اِ ْنفِكاك‬
‫َي ْنحا ُز‬
‫اِ ْن ِزواء‬
‫اِ ْن َ�ض َّم‬
‫ُم ْن َحنٍ‬
‫‪57‬‬
‫الحِ ظْ باب ا ْفتِعال‬ ‫‪6‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫اِ ْن َت�ش‬ ‫�ش ‬
‫َن رَ َ‬ ‫الحِ ظْ احلُروف الزّائِدة‬
‫ال�سال ‬
‫‪ -1‬ال ِف ْعل ّ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬
‫ا ِْم َت َن َع‬
‫الأ ْمر ‬
‫َم َن َ ع‬
‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬ ‫‪5‬‬
‫ُم ْف َت َعل‬ ‫ُم ْف َت ِعل ‬ ‫اِ ْف َت ِع ْ ل‬ ‫اِ ْف ِت َعال ‬ ‫َي ْف َتعِلُ ‬ ‫ اِ ْف َت َعل ‬
‫ُم ْن َت�ش‬ ‫ُم ْن َت�شرِ ‬ ‫�ش ‬
‫اِ ْن َت رِ ْ‬ ‫اِ ْنتِ�شار ‬ ‫َي ْن َت رِ ُ ‬
‫�ش‬ ‫ اِ ْن َت رَ َ ‬
‫�ش‬
‫م َت َمع‬‫جُ ْ‬ ‫م َت ِمع ‬ ‫جُ ْ‬ ‫ا ِْج َتم ْ ِع‬ ‫ا ِْجتِماع ‬ ‫َي ْج َتم ُِع ‬ ‫ ا ِْج َت َم َ ع‬
‫ا ِْر َت َّد ‬ ‫َر َّد ‬ ‫‪ -2‬ال ِف ْعل امل َُ�ض َّعف‬
‫ا ِْ�ش َت َّد‬ ‫َ�ش َّ د‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْر َت ّد‬ ‫ُم ْر َت ّد ‬ ‫ا ِْر َت َّ د‬ ‫ا ِْرتِداد ‬ ‫َي ْر َت ُّ د‬ ‫ ا ِْر َت َّ د‬
‫ُم ْ�ش َت ّد‬ ‫ُم ْ�ش َت ّ د‬ ‫ا ِْ�ش َت َّ د‬ ‫ا ِْ�شتِداد ‬ ‫َي ْ�ش َت ُّ د‬ ‫ ا ِْ�ش َت َّ د‬
‫اِ َّت َ�صلَ‬ ‫َو َ�ص َل ‬ ‫‪ -3‬ال ِف ْعل املِثال‬
‫اِ َّت َ�ض َ ح‬ ‫َو َ�ض َ ح‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم َّت َ�صل‬ ‫ُم َّت ِ�صل ‬ ‫اِ َّت ِ�ص ْ ل‬ ‫اِ ِّت�صال ‬ ‫َي َّت ِ�صلُ ‬ ‫ اِ َّت َ�صلَ ‬
‫ُم َّت َ�ضح‬ ‫ُم َّت ِ�ضح ‬ ‫اِ َّت ِ�ض ْ ح‬ ‫اِ ِّت�ضاح ‬ ‫َي َّت ِ�ض ُ ح‬ ‫ اِ َّت َ�ض َ ح‬
‫اِ ْزداد‬ ‫زا د‬ ‫‪ -4‬ال ِف ْعل ال ْأج َوف‬
‫ا ِْعتاد‬ ‫عاد ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْزداد‬ ‫ُم ْزداد ‬ ‫اِ ْز َد ْ د‬ ‫اِ ْزدِياد ‬ ‫َي ْزدا ُ د‬ ‫ اِ ْزدا َ د‬
‫ُم ْعتاد‬ ‫ُم ْعتاد ‬ ‫ا ِْع َت ْ د‬ ‫ا ِْعتِياد ‬ ‫َي ْعتا ُ د‬ ‫ ا ِْعتا َ د‬

‫ا ِْع َت َدى‬ ‫َعد ا‬ ‫‪ -5‬ال ِف ْعل النّاقِ�ص َواللفيف‬


‫اِ ْل َتوى‬ ‫ل ََوى ‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ض ي‬
‫ُم ْع َت ًدى‬ ‫ُم ْع َت ٍد ‬ ‫ا ِْع َت ِ د‬ ‫ا ِْعتِداء ‬ ‫َي ْع َتدي ‬ ‫ ا ِْع َتدى ‬
‫ُم ْل َت ًوى‬ ‫ُم ْل َت ٍ و‬ ‫اِ ْل َت ِ و‬ ‫اِ ْلتِواء ‬ ‫َي ْل َتوي ‬ ‫ اِ ْل َتوى ‬
‫‪58‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫هات امل َْ�ص َدر ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪7‬‬

‫‪5‬‬ ‫تاج‬
‫اِ َّت َ�س َع‬

‫ا ِْح َ‬
‫‪ -3‬‬
‫‪ -4‬‬
‫اِ ْقتِ�صاد‬ ‫ ‬
‫اِ ْق َت َ�ص َد‬
‫اِ ْف َت َخ َر‬ ‫‪ -1‬‬
‫ ‬

‫تى‬
‫ا ِْ�ش رَ َ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ا ِْح َت َّل‬ ‫‪ -2‬‬

‫مل ْفعول ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬


‫ا�سم ا َ‬
‫هات اِ�سم الفاعِ ل َو ْ‬ ‫‪8‬‬
‫تار‬
‫ا ِْخ َ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ُم ْن َت َقل‬ ‫ُم ْن َت ِقل ‬ ‫اِ ْن َت َقلَ ‬ ‫ ‬
‫تاق‬
‫ا ِْ�ش َ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫اِ ْن َتظَ َم‬ ‫‪ -1‬‬
‫ا ِْ�ش َت َملَ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ا ِْر َت َدى‬ ‫‪ -2‬‬

‫هات ال ُّثالثي مِ ن الأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪9‬‬


‫اِ َّت َز َن‬ ‫‪ -3‬‬ ‫حرم‬ ‫ ‬
‫ت َم‬
‫ا ِْح رَ َ‬ ‫ ‬
‫ابت ّل‬ ‫‪ -4‬‬ ‫اِ ْن َت َقلَ‬ ‫‪ -1‬‬
‫ا ِْر َتك ََب‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ا ِْح َت َّل‬ ‫‪ -2‬‬

‫�أ ْكمِل َت�صرْ يف الأ ْفعال مِ ْن باب اِ ْفتِعال يف ا َ‬


‫جل ْد َول الآتي‬ ‫‪10‬‬
‫ا ِْ�سم ا َ‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل‬ ‫ال ْأمر‬ ‫امل َْ�ص َدر‬ ‫املُ�ضا ِرع‬ ‫املا�ضي‬
‫ا ِْج َت َم َ ع‬
‫َي ْح َت ُّج‬
‫اِ ِّت�ساع‬
‫ت‬
‫ا ِْخ رَ ْ‬
‫ُم ْ�ش رَ ٍت‬
‫ُم ْن َتظَ م‬
‫‪59‬‬
‫ا�س ِت ْفعال‬
‫‪ 11‬الحِ ظْ باب ْ‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ا ِْ�س َت ْغف ََر‬ ‫َغف ََر ‬ ‫الحِ ظْ احلُروف الزّائِدة‬

‫مل ْفعول‬‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬


‫ا ِْ�س َت ْع َملَ‬
‫الأ ْم ر‬
‫َع ِم َ ل‬
‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬
‫‪ -1‬ال ِف ْعل ّ‬
‫ال�سال‬

‫املا�ض ي‬ ‫ ‬
‫‪5‬‬
‫ُم ْ�س َت ْف َعل‬ ‫ُم ْ�س َت ْف ِعل ‬ ‫ا ِْ�س َت ْف ِع ْ ل‬ ‫ا ِْ�س ِت ْفعال ‬ ‫َي ْ�س َت ْف ِعل ‬ ‫ا ِْ�س َت ْف َعلَ ‬ ‫ ‬
‫ُم ْ�س َت ْغفَر‬ ‫ُم ْ�س َت ْغ ِفر ‬ ‫ا ِْ�س َت ْغف ْ ِر‬ ‫ا ِْ�س ِت ْغفار ‬ ‫َي ْ�س َت ْغف ُ ِر‬ ‫ا ِْ�س َت ْغف َ َر‬ ‫ ‬
‫ُم ْ�س َت ْع َمل‬ ‫ُم ْ�س َت ْع ِمل ‬ ‫ا ِْ�س َت ْع ِم ْ ل‬ ‫ا ِْ�س ِت ْعمال ‬ ‫َي ْ�س َت ْعمِلُ ‬ ‫ا ِْ�س َت ْع َملَ ‬ ‫ ‬
‫ا ِْ�س َت َم َّر ‬ ‫َم ّر ‬ ‫‪ -2‬ال ِف ْعل امل َُ�ض َّعف‬
‫ا ِْ�س َت َـر َّد‬ ‫َر َّ د‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َد ر‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْ�س َت َم ّر‬ ‫ُم ْ�س َتم ِّر ‬ ‫ا ِْ�س َتم َّ ِر‬ ‫ا ِْ�ست ِْمرار ‬ ‫َي ْ�س َتم ُّ ِر‬ ‫ ا ِْ�س َت َم َّ ر‬
‫ت ّد‬ ‫ُم ْ�س رَ َ‬ ‫ت ّ د‬
‫ُم ْ�س رَ ِ‬ ‫ت َّ د‬ ‫ا ِْ�س رَ ِ‬ ‫تداد ‬ ‫ا ِْ�س رِ ْ‬ ‫ت ُّ د‬‫َي ْ�س رَ ِ‬ ‫ت َّ د‬‫ ا ِْ�س رَ َ‬
‫ا ِْ�س َت ْو َج َب ‬ ‫َو َج َب ‬ ‫‪ -3‬ال ِف ْعل املِثال‬
‫ا ِْ�س َت ْو َد َع‬ ‫َو َد َ ع‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْمر ‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِر ع‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْ�س َت ْو َجب‬ ‫ُم ْ�س َت ْو ِجب ‬ ‫ب‬
‫ا ِْ�س َت ْو ِج ْ ‬ ‫ا ِْ�ستِيجاب ‬ ‫َي ْ�س َت ْو ِج ُ ‬
‫ب‬ ‫ ا ِْ�س َت ْو َج َ ‬
‫ب‬
‫ُم ْ�س َت ْو َدع‬ ‫ُم ْ�س َت ْو ِدع ‬ ‫ا ِْ�س َت ْود ِْع ‬ ‫ا ِْ�ستِيداع ‬ ‫َي ْ�س َت ْود ُ ‬
‫ِع‬ ‫ ا ِْ�س َت ْو َد َ ع‬
‫ا ِْ�س َتقالَ ‬ ‫قا ل‬ ‫‪ -4‬ال ِف ْعل ال ْأج َوف‬
‫ـراح‬
‫ا ِْ�س َت َ‬ ‫َ ‬
‫راح‬
‫مل ْفعول‬
‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْ�س َتقال‬ ‫ُم ْ�س َتقيل ‬ ‫ا ِْ�س َت ِق ْ ل‬ ‫ا ِْ�ستِقا َلة ‬ ‫َي ْ�س َتقيلُ ‬ ‫ ا ِْ�س َتقال ‬
‫ُم ْ�س رَتاح‬ ‫تيح ‬ ‫ُم ْ�س رَ ِ‬ ‫ت ْ ‬
‫ح‬ ‫ا ِْ�س رَ ِ‬ ‫احة ‬ ‫ا ِْ�س رِت َ‬ ‫َي ْ�س رَت ُ ‬
‫يح‬ ‫ ا ِْ�س رَتاح ‬
‫ا ِْ�س َت ْدعى ‬ ‫َدعا ‬ ‫‪ -5‬ال ِف ْعل النّاقِ�ص َواللفيف‬
‫ا ِْ�س َتل َْوى‬ ‫ل ََوى ‬
‫مل ْفعول‬‫ا ِْ�سم الفاعِ ل ا ِْ�سم ا َ‬ ‫الأ ْم ر‬ ‫امل َْ�ص َدر ‬ ‫املُ�ضا ِرع ‬ ‫ املا�ضي ‬
‫ُم ْ�س َت ْد ًعى‬ ‫ُم ْ�س َت ْد ٍ ع‬ ‫ا ِْ�س َت ْد ِ ع‬ ‫ا ِْ�س ِت ْدعاء ‬ ‫َي ْ�س َت ْدعِ ي ‬ ‫ ا ِْ�س َت ْدعى ‬
‫ُم ْ�س َتل ًْوى‬ ‫ُم ْ�س َت ْل ٍ و‬ ‫ا ِْ�س َت ْل ِ و‬ ‫ا ِْ�س ِتلْواء ‬ ‫َي ْ�س َت ْل ِوي ‬ ‫ ا ِْ�س َتلْوى ‬
‫‪60‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫هات امل َْ�ص َدر ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪12‬‬
‫ا ِْ�س َت ْوطَ َن‬ ‫‪ -3‬‬ ‫تحام‬
‫ا ِْ�س رِ ْ‬ ‫ت َح َم ‬
‫ا ِْ�س رَ ْ‬ ‫ ‬
‫‪5‬‬ ‫خار‬
‫ا ِْ�س َت َ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ا ِْ�س َت ْملَكَ‬ ‫‪ -1‬‬
‫ا ِْ�س َت ْ�شفَى‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ا ِْ�س َت َح َّق‬ ‫‪ -2‬‬

‫مل ْفعول ِللأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬


‫ا�سم ا َ‬
‫هات ا ِْ�سم الفاعِ ل ِو ْ‬ ‫‪13‬‬
‫‪ -3‬ا ِْ�س َت ْي َقظَ‬ ‫ا ِْ�س َت ْح َ�س َن ُم ْ�س َت ْح�سِ ن ُم ْ�س َت ْح َ�سن‬
‫جار‬
‫‪ -4‬ا ِْ�س َت َ‬ ‫�ش َق‬
‫‪ -1‬ا ِْ�س َت رْ َ‬
‫ت َ�ضى‬
‫‪ -5‬ا ِْ�س رَ ْ‬ ‫‪ -2‬ا ِْ�س َت َدلَّ‬

‫هات ال ُّثالثي مِ ن الأ ْفعال التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪14‬‬


‫ا ِْ�س َت ْو َ�ض َح‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ثقل‬ ‫ا ِْ�س َت ْث َقلَ ‬ ‫ ‬
‫مات‬
‫ا ِْ�س َت َ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ا ِْ�س َت ْعل ََم‬ ‫‪ -1‬‬
‫ا ِْ�س َت ْب َقى‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ا ِْ�س َت َب َّد‬ ‫‪ -2‬‬

‫�أ ْك ِم ْل َت�صرْ يف الأ ْفعال مِ ْن باب ا ِْ�س ِت ْفعال يف ا َ‬


‫جل ْد َول الآتي‬ ‫‪15‬‬
‫ا ِْ�سم ا َ‬
‫مل ْفعول‬ ‫ا ِْ�سم الفاعِ ل‬ ‫ال ْأمر‬ ‫امل َْ�ص َدر‬ ‫املُ�ضا ِرع‬ ‫املا�ضي‬
‫ا ِْ�س َت ْق َبلَ ‬
‫َي ْ�س َتحِ لُّ ‬
‫ا ِْ�ستِرياد‬
‫ا ِْ�س َت ِع ْد ‬
‫ُم ْ�س َتلْقٍ‬
‫ُم ْ�س َت ْح َ�صل‬
‫‪61‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب‬
‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َعن الإميان ُم ْ�ستَعينًا‬
‫ال�س�ؤا َلينْ الآ ِت َيي‬
‫حَ َ‬
‫ِب ُّ‬ ‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -1‬ما هو َت�أْثري الإميان َعلى الإ ْن�سان؟ ‪ -2‬كَ ْيف َي ْ�ش ُعر الإ ْن�سان ا ُ‬
‫مل�ؤْمِ ن؟‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ا�س ِت ْفعال‬
‫ا ُ ْكت ُْب مِ ثا َلينْ ِل ُك ّل مِ ْن �أ ْبواب ا ْنفِعال َوا ْفتِعال َو ْ‬ ‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬

‫َر�ضيع‬ ‫ِب ْذ َرة‬ ‫َي َتنافى‬ ‫�ص بـ‬


‫َي ْخ َت ّ‬
‫ُ�صخور‬ ‫ِبناء َعل َْيه‬ ‫َم ْع ِ�صية‬ ‫َذ ْنب‬
‫ُر ْمح‬ ‫َت ْعذيب‬ ‫املَعا�صي‬ ‫طاعات‬
‫اِ ْنف ََجر‬ ‫ا ِْ�ستِجاب‬ ‫َيقني‬ ‫َت ْ�سمِية‬
‫�صاح‬ ‫َي ْب َت�سِ م‬ ‫ُم َّت ِبع‬ ‫َح ّد‬

‫‪62‬‬
‫‪6‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّت ْوبة‬ ‫ال َو ْحدة‬


‫‪6‬‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ :‬ال َّت ْوبة يف ال ْإ�سالم‬
‫الفاعل‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ :‬ال ِف ْعل ا َ‬
‫مل ْعلوم وال ِف ْعل امل َْجهول ونا ِئب ِ‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫لمِ اذا َدعا اهلل ا ُ‬
‫مل�ؤمِ نني لِل َّت ْوبة؟‬
‫اُ ْذكُ ْر رَ ْ‬
‫�شطَ ينْ ِل َقبول ال َّت ْو َبة‪.‬‬
‫مل ْعلوم َوال ِف ْعل امل َْجهول‬ ‫ماذا َت ْع ِرف عن ال ِف ْعل ا َ‬
‫ونائب الفاعِ ل؟‬

‫‪63‬‬
‫‪6‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ :‬ال َّت ْوبة يف ال ْإ�سالم‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪6‬‬
‫رُ�شوط ال َّت ْوبة‬
‫‪1‬‬

‫ت ُّب‬ ‫اللّهم �إنّك َع ُف ٌّو كَر ٌ‬


‫مي حُ ِ‬
‫فاعف عنّي يا كَرمي‬ ‫ال َع ْفو ُ‬
‫رواه الرتمذي‬

‫مل ْع ِ�صية من َ�صمِيم ال َقلْب‪ ،‬ولذلك ُف ِر َ�ضت ال َّت ْوبة َعلى‬ ‫الرجوع َعن ا َ‬ ‫ال َّت ْو َبة هي ُّ‬ ‫ ‬
‫هلل َجمِيعاً �أَ ُّي َها المْ ُ�ؤْمِ نُو َن َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحو َن{‬
‫العِباد َح ْيث قال َتعاىل‪َ ...} :‬وتُو ُبوا �إِ ىَل ا ِ‬
‫ْب لَه" َرواه ْاب ُن َ‬
‫ماجه‪.‬‬ ‫ال�سالم‪ " :‬التّائِب مِ ن ال َّذنْب َك َم ْن ال َذن َ‬
‫الر�سول َعل َْيه َّ‬
‫(ال ّنور‪َ )31/‬وقال َّ‬
‫ال�س ِّيئات‬
‫َي ْن َبغي لِل َع ْبد � ْأن َيتوب مِ ن َجميع ُذنو ِبه َو َ�س ِّيئاتِه‪َ .‬ولَو َب َد�أت ال ُّذنوب َو َّ‬ ‫ ‬
‫ريه ال ّنار‪َ .‬ح ْيث قال اهلل َتعاىل‪َ } :‬بلى َم ْن ك ََ�سب َ�س ِّيئة‬
‫حُتيط الإ ْن�سان ف ََ�س َيكون َم�ص ُ‬

‫‪64‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫خالِدون{ (ال َب َقرة ‪).81 /‬‬ ‫َو�أحاطَ ت ِبه َخطي َئتُه ف�أولئِك � ْأ�صحاب النّار ُهم فيها‬
‫َوال َّت ْو َبة � ّإما َت ْو َبة َن�صوح َو� ّإما َغيرْ ُ َن�صوح‪ .‬قال َتعاىل ‪َ } :‬يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن‬ ‫ ‬
‫‪6‬‬ ‫هلل َت ْو َب ًة ن َُ�صوحاً َع َ�سى َر ُّب ُك ْم َ�أن ُي َك ِ ّف َر َع ْن ُك ْم َ�س ِ ّي َئا ِت ُك ْم َو ُي ْدخِ َل ُك ْم‬
‫�آ َمنُوا تُو ُبوا ِ�إ ىَل ا ِ‬
‫الَ ْن َها ُر‬
‫‪( {...‬ال َّت ْحرمي‪.)8/‬‬
‫ت ِت َها ْ أ‬
‫ت ِري مِ ْن حَ ْ‬
‫َّات جَ ْ‬
‫َجن ٍ‬
‫فال َّت ْو َبة ال َّن�صوح هي � ْأن َيتوب الإ ْن�سان مِ ن ال ُّذنوب َوال َيعود �إل َْيها‪َ .‬و� ّأما‬ ‫ ‬
‫تاب مِ ْنه‪.‬‬
‫ال َّت ْو َبة َغيرْ ال َّن�صوح فَهي � ْأن َيعود �إىل ال َّذ ْنب َب ْعد � ْأن َيكون َق ْد َ‬
‫لِل َّت ْو َبة رُ�شوط َوهي‪:‬‬ ‫ ‬
‫َت ْرك ا َ‬
‫مل ْع ِ�ص َية‬ ‫• ‬
‫ال َع ْزم َعلى � ْأن ال َيعود �إىل مِ ْثلِها‬ ‫• ‬
‫ال َّن َدم َعلى ما َ�ص َدر مِ ْنه‬ ‫• ‬
‫وف رُ�شوط ال َّت ْوبة كامِ َل ًة َفل َْن ُت ْق َب َل مِ ْنه َت ْو َب ُته‪.‬‬
‫و�إذا كان ال َع ْبد مَل ُي ِ‬ ‫ ‬

‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫ما َم ْعنى ال َّت ْوبة؟‬ ‫‪ -1‬‬

‫�شط ال َّت ْوبة ال َّن�صوح؟‬


‫ما رَ ْ‬ ‫‪ -2‬‬

‫اُ ْذكُ ر َب ْع�ض رُ�شوط ال َّت ْوبة؟‬ ‫‪ -3‬‬

‫َمتى ُت ْق َبلُ َت ْو َبة ال َع ْبد؟‬ ‫‪ -4‬‬

‫اُ ْذكُ ر �آية مِ ن ال ُْق ْر�آن َعن ال َّت ْوبة‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫‪65‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�صحيحة َو َعالمة‬
‫جل َمل َّ‬
‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ‬
‫جل َمل اخلاطِ ئة‬
‫( ) �أمام ا ُ‬ ‫‪33‬‬
‫َع�ص َية مِ ْن َ�صميم ال َقلْب‪.‬‬
‫الرجوع َعن امل ِ‬
‫‪ -1‬ال َّت ْو َبة هي ُّ‬ ‫‪6‬‬
‫‪َ -2‬ي ْن َبغي ِل ْل َع ْبد � ْأن ُيعا ِود َجميع ُذنو ِبه َو َ�س ِّيئاتِه‪.‬‬

‫‪ -3‬ال َّت ْو َبة ال َّن�صوح هي �أن َيتوب الإ ْن�سان مِ ن ال ُّذنوب و َيعود �إليها‪.‬‬

‫‪َ -4‬م ْن �أحاطَ ت ِبه َم ِ‬


‫عا�صيه َف ُهو يِف َج َه َّنم‪.‬‬

‫‪َ -5‬ت ْرك ا َ‬


‫مل ْع ِ�ص َية مِ ن رُ�شوط ال َّت ْو َبة‪.‬‬

‫اِ ْم َلأ ال َفراغات الآتِية ُم ْ�ستَعينًا مِ ن القائِمة‬


‫‪4‬‬

‫الرجوع‬
‫ُّ‬ ‫التا ِئب ‬ ‫َجمِيع ً ا‬ ‫ال َّذ ْنب ‬ ‫ َي ْن َبغي ‬

‫(�سورة النّور‪)31‬‬‫�أَ ُّي َها المْ ُ�ؤْمِ نُو َن َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحو َن‪.‬‬ ‫‪َ -1‬وتُو ُبوا ِ�إ ىَل ا ِ‬
‫هلل‬
‫للعبد �أن يتوب من جميع ذنوبه و�سيئاته‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫َب ْعد ال َّت ْو َبةمِ ْنه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال َّت ْو َبة َغيرْ ال َّن�صوح هي � ْأن َيعود ال َع ْبد �إىل‬
‫َعن ا َ‬
‫مل ْع ِ�صية‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال َّت ْو َبة هي‬

‫رواه البـيـهـقى‬ ‫مِ ن ال َّذنْب َك َم ْن ال َذن َْب لَه"‬ ‫‪" -5‬‬

‫‪66‬‬
‫تتَه َخطّ‬
‫ا ِْخ رَت ال َكلِمة املُرادِفة لمِ ا حَ ْ‬
‫ال َو ْحدة‬
‫‪5‬‬
‫‪ -1‬ال َّن َدم على ما َ�ص َد َر مِ ْنه‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫وكان عمره‬ ‫ ‬


‫ج‪َ -‬ح َ�س َد‬ ‫ ‬ ‫�ص‬ ‫ب‪َ -‬ح َر َ‬
‫الرجوع َعن ا َ‬
‫مل ْع ِ�صية‪.‬‬
‫ �أ‪ -‬ظَ َه َر ‬ ‫�سنة‬

‫‪ -2‬ال َّت ْو َبة هي ُّ‬


‫ ‬
‫ال�صداقة‬
‫ج‪َّ -‬‬ ‫ ‬ ‫ب‪ -‬ال َذ ْنب‬ ‫ ‬ ‫ �أ‪ -‬الإطاعة‬
‫مل�ؤمن �أن َيتوب من ذنو ِبه‪.‬‬ ‫‪َ -3‬ي ِجب َعلى ا ُ‬
‫يكِن ِل ‬
‫ج‪ -‬مُ ْ‬ ‫ب‪ -‬مِ ن امل ُْ�س َتحيل ‬ ‫ �أ‪َ -‬ي ْن َبغي ِل ‬
‫ ‬ ‫‪ -4‬ال َّت ْو َبة ال َّن�صوح هي �أن َيتوب الإ ْن�سان مِ ن ال ُّذنوب وال َيعود �إليها‪ .‬‬
‫ج‪َ -‬ي ْخ ُرج‬ ‫ ‬ ‫ب‪َ -‬ي ْر ِجع‬ ‫�أ‪َ -‬ي ْذ َهب ‬

‫هات َج ْمع ال َكلِمات الآتِية‬


‫‪6‬‬
‫ال�شط‬
‫‪ -6‬رَّ ْ‬ ‫‪ -1‬ال َع ْبد‬
‫‪َ -7‬م ْعنى‬ ‫‪ -2‬امل�ؤمِ ن‬
‫‪ -8‬ا َ‬
‫جل ّنة‬ ‫‪ -3‬ال َّذ ْنب‬
‫‪-9‬ال َّز ْوج‬ ‫‪�ّ -4‬س ِّيئة‬
‫‪ -10‬ا َ‬
‫مل ْع ِ�صية‬ ‫‪-5‬ال َّن ْهر‬
‫هات � ْأ�ضداد ال َكلِمات الآتِية‬
‫‪7‬‬
‫‪ -1‬ال َّذ ْنب‬
‫‪ -2‬امل�ؤمِ ن‬
‫‪ -3‬ا َ‬
‫مل ْع ِ�صية‬
‫‪ -4‬كَ َ�سب‬
‫�ض‬
‫‪َ -5‬ف َر َ‬
‫‪67‬‬
‫‪6‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ :‬ال ِف ْعل ا َ‬
‫مل ْعلوم‬
‫َوال ِف ْعل امل َْجهول‬ ‫ ‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫الفاعل‬ ‫َونا ِئب‬ ‫ ‬
‫ِ‬
‫‪6‬‬
‫لآحِ ظ ال ِف ْعل ا َ‬
‫مل ْعلوم َوال ِف ْعل امل َْجهول َونائِب الفاعِ ل‬ ‫‪1‬‬
‫ب‪-‬ال ِف ْعل امل َْجهول‬ ‫�أ‪-‬ال ِف ْعل ا َ‬
‫مل ْعلوم‬
‫الواج ُب يف ال َب ْيت‪.‬‬ ‫كُ ت َِب ِ‬ ‫‪ 1‬‬
‫‪-‬‬ ‫الواج َب يف ال َب ْيت‪.‬‬
‫كَ َتب الطّ ال ُِب ِ‬ ‫‪ 1‬‬
‫‪-‬‬
‫ُدير اجلَدي ُد‪.‬‬
‫ا ُْ�س ُتـق ِبل امل ُ‬ ‫‪ -2‬‬ ‫ُدير اجلَدي َد‪.‬‬
‫ا ِْ�س َت ْق َبل امل َُوظَّ فون امل َ‬ ‫‪ -2‬‬
‫الوطَ ن‪.‬‬‫دوفِع َعن َ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫الوطَ ن‪.‬‬
‫دافَع اجلُنود َعن َ‬ ‫‪ -3‬‬
‫ناول َو َج َب ُة ال َغداء‪.‬‬
‫ُت َت َ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ناول ا ُ‬
‫مل َه ْندِ�س ُة َو َجب َة ال َغداء‪.‬‬ ‫َت َت َ‬ ‫‪ -4‬‬
‫ُت ْ�س َت ْ�أ َجر ُّ‬
‫ال�ش ّقةُ‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ال�ش ّقةَ‪.‬‬ ‫َت ْ�س َت ْ�أ ِجر العامِ ُ‬
‫الت ُّ‬ ‫‪ -5‬‬
‫اُ ْل ُتحِ ق بِاجلامِ عة‪.‬‬ ‫‪ -6‬‬ ‫اِ ْل َت َح َق ْت َز ْي َن ُب بِاجلامِ عة‪.‬‬ ‫‪ -6‬‬

‫ِلم ْعلوم‪،‬‬
‫ �إذا ذُكِ ر يف اجل ُْملة فاعِ ل ال ِف ْعل كَ ما كان يف امل َْجموعة (�أ) ُ�س ِّم َي ال ِف ْعل َم ْب ِن ًيا ل َ‬
‫ِلم ْجهول‪.‬‬
‫ل َيكُن الفاعِ ل َم ْذكوراً كَ ما كان يف امل َْجموعة (ب) ُ�س ِّم َي ال ِف ْعل َم ْب ِن ًيا ل َ‬ ‫َو�إذا مَ ْ‬
‫تويل ال ِف ْعل ا َ‬
‫مل ْعلوم �إىل ال ِف ْعل امل َْجهول ُي ْح َذف الفاعِ ل يف اجل ُْملة َو َينوب َع ْنه‬ ‫• عِ ْند حَ ْ‬
‫ا َ‬
‫مل ْفعول بِه َو ُي َ�س َّمى نائِب الفاعِ ل‪.‬‬
‫مريا ُم ْ�ستَترِ ً ا‪.‬‬ ‫الر ْفع ا ُ‬
‫مل َّت ِ�صلة �أو َ�ض ً‬ ‫• َق ْد َيكون نائِب الفاعِ ل ا ِْ�س ًما ظاهِ ًرا �أو � َأحد َ�ضمائِر ًَّ‬
‫• ُيرفَع نائِب الفاعِ ل كَ ما ُيرفَع الفاعِ ل‪.‬‬
‫• عِ ْند بِناء ال ِف ْعل املا�ضي ل َ‬
‫ِلم ْجهول ُي َ�ض ُّم � َّأولُه و ُي ْك�سرَ ما َق ْبل �آخِ ِره‪َ ،‬و�إذا كان ُهناك‬
‫َح ْرف ُم َت َح ِّرك � َآخر َبينْ احل َْرف ال َّأول َوما َق ْبل الأخري َف ُه َو ُي َ�ض ّم � ْأي ً�ضا‪ّ � .‬أما احلُروف‬
‫ال�ساكِ نة فَهي َت ْب َقى كَ ما هي‪.‬‬ ‫ّ‬
‫• عِ ْند بِناء ال ِف ْعل املُ�ضا ِرع ل َ‬
‫ِلم ْجهول ُي َ�ض ُّم � َّأولُه َو ُي ْف َتح ما َق ْبل �آخِ ِره‪.‬‬
‫ال�ض ّمة‪ ،‬مِ ْثل‪ ( :‬دوفِع )‪.‬‬ ‫• الحِ ظْ � ّأن الألِف ال ّزائِدة ُق ِل َب ْت ً‬
‫واوا َب ْعد َّ‬
‫• َق ْد َيكون نائِب الفاعِ ل �شِ ْبه ُج ْملة مِ ْثل‪ ( :‬اُ ْل ُتحِ َق بِاجلامِ عة )‪.‬‬

‫‪68‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫اِ ْب ِن الأ ْفعال الآتِية لِل َم ْجهول َو ْ‬
‫ا�ض ُبطْ نائِب الفاعِ ل‬
‫بِال�شَّ كْل كَما يف املِثال‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬ ‫ُج ِم َع ْت نقو ٌد لِل ُف َقراء‪.‬‬ ‫ ‬
‫َج َمع الأطْ فال ُنقو ًدا لِل ُف َقراء‪.‬‬ ‫ ‬
‫َق َر�أ الطّ ال ُِب ال َّد ْر�س‪.‬‬ ‫‪ -1‬‬
‫الولَد �إىل ال ُّدكّ ان‪.‬‬
‫الر ُجلُ َ‬
‫‪ْ � -2‬أر َ�سل َّ‬
‫َد َّر�س ال ْأ�ستا ُذ الطّ الِبات‪.‬‬ ‫‪ -3‬‬
‫قا َبل ال ُع ّمالُ املُدير‪.‬‬ ‫‪ -4‬‬
‫اِ ْن َتظَ ر املُ�ساف ُِر احلافِلة‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫اِ ْب ِن الأ ْفعال الآتِية لِل َم ْجهول َو ْ‬


‫ا�ض ُبط نائِب الفاعِ ل بِال�شَّ كْل‬
‫كَما يف املِثال‬
‫‪3‬‬
‫ُي ْف َهم ال ُقر� ُآن الكَرمي‪.‬‬ ‫ ‬
‫اب ال ُق ْر�آن الكَرمي‪.‬‬
‫ال�ش ُّ‬
‫َي ْف َهم ّ‬ ‫ ‬
‫باب كُ رة ال َق َدم‪.‬‬
‫ال�ش ُ‬
‫َي ْل َعب ّ‬ ‫‪ -1‬‬
‫ني الفَقري‪.‬‬
‫ُي ْك ِرم ال َغ ُّ‬ ‫‪ -2‬‬
‫الريا�ضة‪.‬‬
‫مُتا ِر�س ال ِب ْن ُت ِّ‬ ‫‪ -3‬‬
‫الل�ص َجرمية ال�سرِّ ْ قة‪.‬‬
‫َي ْر َتكِب ُّ‬ ‫‪ -4‬‬
‫َي َت َعلّم الطّ ال ُِب ال َع َر ِب ّية‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬
‫ال�شاب ُة احلا�سوب‪.‬‬
‫َت ْ�س َت ْخدِم ّ‬ ‫‪ -6‬‬

‫‪69‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية كَ ما يف املِثال‬
‫‪4‬‬
‫مل ُي ْك َتب ال َّت ْقرير‪.‬‬
‫ال‪ْ ،‬‬ ‫ ‬
‫هل كُ تِب ال َّت ْقرير؟‬
‫هل �أُ ْغ ِل َقت ال ّنافِذة؟‬
‫ ‬
‫‪ -1‬‬
‫‪6‬‬
‫ال�ص ْوت؟‬
‫هل ُ�سمِع َّ‬ ‫‪ -2‬‬
‫ا�س ُت ْعمِل املاء؟‬
‫هل ْ‬ ‫‪ -3‬‬
‫هل ُفت َِحت ال ْأبواب؟‬ ‫‪ -4‬‬
‫ال�س ّيارة؟‬
‫هل ُج ِّر َبت َّ‬ ‫‪ -5‬‬

‫ِلم ْجهول كَ ما يف املِثال‬


‫ا ِْب ِن الأ ْفعال الآتِية ل َ‬ ‫‪5‬‬
‫ال�س ّجادان‪.‬‬
‫ُي ْغ َ�سل ّ‬ ‫ ‬
‫ال�س ّجا َد ْين‪.‬‬
‫َي ْغ�سِ ل العامِ ل َّ‬ ‫ ‬
‫َي ْحترَ ِ م ال ْأوالد الأ َب َو ْين‪.‬‬ ‫‪ -1‬‬
‫ْتر‪.‬‬ ‫مل ْندو َبينْ �إىل ا ُ‬
‫مل�ؤ مَ َ‬ ‫الوزير ا َ‬
‫‪ْ � -2‬أر َ�سل َ‬
‫َي ْع ُبد ال ّنا�س اهلل ذا اجلَالل َوالإكْ رام‪.‬‬ ‫‪ -3‬‬
‫َي ْع ِرف امل ُْ�سلِمون � َّأمهات ا ُ‬
‫مل�ؤْمِ نِني َج ِّي ًدا‪.‬‬ ‫‪ -4‬‬
‫اجر املَوا ّد ال َغذائ ِّية يف ال ُّدكّ ان‪.‬‬
‫ُي َر ِّتب ال ّت ِ‬ ‫‪ -5‬‬
‫َ�شكَر القائِد ا ُ‬
‫ملواطِ نِني‬ ‫‪ -6‬‬

‫‪70‬‬
‫ت َته َخطّ كَ ما يف املِثال‬
‫�أعِ د اجل َُمل الآتِية ُم ْب َت ِد ًئا مِبا حَ ْ‬
‫ال َو ْحدة‬
‫‪6‬‬
‫ال َّنزيالن ُ�سئِال َع ْن َجواز َ�س َف ِرهِ ما‪.‬‬ ‫ُ�سئِل ال ّنزيالن َع ْن َجواز َ�س َف ِرهِ ما‪ .‬‬ ‫ ‬
‫‪6‬‬ ‫الرئي�سان يف املَطار‪.‬‬
‫ا ُْ�س ُتق ِبل ّ‬ ‫‪ -1‬‬

‫ي َدح ال ّ‬
‫أطباء ِل َن�شاطِ ِهم‪.‬‬ ‫مُ ْ‬ ‫‪ -2‬‬
‫عولجِ َت املَري�ضات يف امل ُْ�س َت ْ�شفى‪.‬‬ ‫‪ -3‬‬

‫‪� -4‬أُ ْر�سِ لَت ِّ‬


‫الر�سالَتان �إىل � ْإ�سطَ ْنبول‪.‬‬
‫اب مِ ن ِق َبل َّ‬
‫ال�ش ْعب‪.‬‬ ‫ُي ْن َت َخب ال ُّن ّو ُ‬ ‫‪ -5‬‬
‫ال�ص ّف‪.‬‬
‫�سات يف َّ‬ ‫ُت ْن َتظَ ر ا ُ‬
‫مل َد ِّر ُ‬ ‫‪ -6‬‬
‫ِالت يف امل َْوقِف‪.‬‬ ‫‪ُ -7‬ت ْن َتظَ ر احلاف ُ‬
‫جل ْملة الآتِية ُم ْ�ست َْخ ِد ًما ما َْبني ال َق ْو َ�سي‬
‫�أعِ د ا ُ‬
‫‪7‬‬
‫أنت )‬
‫(� َ‬ ‫ ‬ ‫أنت ُ�شوهِ ْد َت يف حديقة ا َ‬
‫مل ْد َر�سة‪.‬‬ ‫ � َ‬
‫( �أنتِ )‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬‬
‫( هو)‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬‬
‫( هي)‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬‬
‫( �أنتم)‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬‬
‫( نحن)‬ ‫ ‬ ‫‪ -5‬‬
‫جل ْملة الآتِية ُم ْ�ست َْخ ِد ًما ما َب نْي ال َق ْو َ�سي‬
‫�أعِ د ا ُ‬ ‫‪8‬‬
‫أنت )‬
‫(� َ‬ ‫ ‬ ‫أنت ُت ْن َتظَ ر يف َم ْك َتب املُدير‪.‬‬
‫� َ‬ ‫ ‬
‫( �أنتِ )‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬‬
‫( هو)‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬‬
‫( هي)‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬‬
‫( �أنتم)‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬‬
‫( نحن)‬ ‫ ‬ ‫‪ -5‬‬
‫‪71‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َح ِّول الأ ْفعال امل َْجهولة �إىل �أ ْفعال َم ْعلومة يف ا ُ‬
‫جل َمل الآتِية‬
‫َمع َتغْيري ما َي ْل َزم كَما يف املٍثال‬
‫‪9‬‬
‫جاج‪.‬‬
‫كَ �سرَ الطّ فلُ ال ُّز َ‬ ‫ ‬
‫جاج‪.‬‬
‫كُ �سرِ ال ُّز ُ‬ ‫ ‬
‫‪6‬‬
‫ُق ِرئ ال ُق ْر� ُآن‪.‬‬ ‫‪ -1‬‬
‫ذوكِ ر ال َّد ْر ُ�س‪.‬‬ ‫‪ -2‬‬
‫ْتر‪.‬‬ ‫ُي ْ�شترَ َ ك يف ا ُ‬
‫مل�ؤ مَ َ‬ ‫‪ -3‬‬
‫ُي ْحترَ َ م الوالِدان‪.‬‬ ‫‪ -4‬‬
‫ات‪.‬‬
‫ال�ص َحف ِّي ُ‬
‫قو ِبلَت َّ‬ ‫‪ -5‬‬

‫اِ ْب ِن الأ ْفعال الآتِية لِل َم ْجهول كَما يف املِثالَي‬


‫‪10‬‬
‫ُي ْذ َهب �إىل امل َْ�ص َن ِع‪.‬‬ ‫ ‬
‫ِ�س �إىل امل َْ�ص َنع‪.‬‬ ‫َي ْذ َهب ا ُ‬
‫مل َه ْند ُ‬ ‫ ‬
‫ُي ْ�س َت َمع �إىل املُحا�ضرَ ِة‬ ‫ ‬
‫َي ْ�س َتمِع امل ُْ�شترَ ِ كون �إىل املُحا�ضرَ ة‪.‬‬ ‫ ‬
‫ال�سائِق �إىل قَواعِ د املُرور‪.‬‬
‫اِ ْن َت َبه ّ‬ ‫‪ -1‬‬
‫َجل ََ�ست املَري�ضة َعلى ا َ‬
‫مل ْق َعد‪.‬‬ ‫‪ -2‬‬
‫ال�شطة‪.‬‬ ‫اِ َّت َ�صل ا ُ‬
‫ملواطِ نون ِب رُّ ْ‬ ‫‪ -3‬‬
‫الوطَ ن‪.‬‬
‫دافَع اجلُنود َعن َ‬ ‫‪ -4‬‬
‫َت ْر ِجع امل َُم ِّر�ضات �إىل امل ُْ�س َت ْ�شفَى‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫‪72‬‬
‫� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب‬
‫ال َو ْحدة‬

‫‪6‬‬ ‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪/‬زمي َلتِك َع ْن ال َّت ْوبة ُم ْ�ستَعينًا‬


‫ال�س�ؤال نَْي الآ ِت َيي‬
‫حَ َ‬
‫ِب ُّ‬ ‫‪1‬‬
‫‪ -1‬ملاذا و لمِ َْن َنتوب؟‬
‫‪ -2‬كَ ْي َف َي ِج ُب � ْأن َتكون َت ْو َبة امل�ؤمِ ن ؟‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ا ُ ْكت ُْب ثلاَ ث ُج َمل تَ�شْ ُمل ا َ ْف اً‬


‫عال َم ْعلومة ُث ّم َح ِّولْها �إىل امل َْجهول‬
‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬
‫ال َت َح َق‬ ‫ُي َك ِّفر َعن‬ ‫َم�صريه‬ ‫ال َّت ْوبة‬
‫َي ْر َتك ُِب‬ ‫ت ِري‬
‫جَ ْ‬ ‫تيط‬
‫حُ ِ‬ ‫التائِب‬
‫ُي ْن َت َخ ُب‬ ‫ال َّن َدم‬ ‫كَ َ�سب‬ ‫َذ ْنب‬
‫ا ْن َت َبه‬ ‫َ�ص َدر مِ ن‬ ‫َ�س ِّيئة‬ ‫الرجوع‬
‫ُّ‬
‫رُ�شوط‬ ‫َخطِ يئة‬ ‫ا َ‬
‫مل ْع ِ�صية‬
‫َت ْ�س َت� ِأج َر‬ ‫َن�صوح‬ ‫َي ْن َبغي‬

‫‪73‬‬
‫الأ ْبناء الَّذين َيعي�شون‬
‫‪7‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال َو ْحدة‬
‫يف ال�شَّ وا ِرع‬
‫‪7‬‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ :‬الأ ْبناء الَّذين َيعي�شون يف �شَ وا ِرع ‬
‫ ا ُ‬
‫مل ُدن الك رُْبى‬ ‫ ‬
‫ال�صف‬
‫مل ْمنوع من رَّ ْ‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ :‬ا َ‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫ال�شوا ِرع؟‬
‫مِلاذا َي ْن َبغي لَنا � ْأن َن ْر َحم � ْأبناء َّ‬
‫ال�شوا ِرع؟‬
‫الواجبات الَّتي َي ِجب � ْأن َتقوم بِها ال َّد ْولة َن ْحو � ْأبناء َّ‬ ‫ما � َأه ّم ِ‬
‫(ع ْن ُع َم َر ‪ -‬مِ ن � ْأح َم َد ‪� -‬إىل َم ّكةَ)‬‫َت� َّأم ْل َف ْتحة ال َكلِمات امل َْ�سبوقة ب َِح ْرف َج ٍّر‪َ :‬‬
‫الحِ ظْ َع َدم َقبول ال َكلِمات الآتِية لِل َّت ْنوين‪:‬‬
‫( جاء ُع َم ُر ‪َ -‬جلَ�س � ْأح َم ُد ‪َ -‬م ّك ُة َمدين ٌة ُم َق َّد�س ٌة )‬

‫‪74‬‬
‫‪7‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ :‬الأ ْبناء الَّذين َيعي�شون‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪7‬‬ ‫يف �شَ وا ِرع ا ُ‬
‫مل ُدن الك رُْبى‬ ‫ ‬
‫ظاهِ رة الأ ْبناء الَّذين َيعي�شون يف ال�شَّ وا ِرع‬ ‫‪1‬‬

‫ِلم ْج َت َمعات‪.‬‬ ‫ال�شوا ِرع مِ ن الظَّ واهِ ر ا ُ‬


‫مل ْقلِقة ل ُ‬ ‫� ْأ�ص َب َح ْت ظاهِ رة ال ْأبناء الَّذين َيعي�شون يف َّ‬
‫�ضارة مِ ْثل‬
‫ّ‬ ‫َي ْزداد َع َد ُد ُهم ِبا ُ‬
‫مل ُدن الكَبرية َي ْو ًما َب ْعد َي ْوم‪ .‬مِ ْن ُهم َمن َي ْ�س َت ْخدِم َموا ًّدا‬
‫م َتلِفة‪ُ .‬هناك � ْأ�سباب كَ ثرية‬
‫ال َّت ْدخني َوامل َُخ ِّدرات َوالكُحول‪ ،‬مِ ْن ُهم َمن َي ْر َتكِب َجرائِم خُ ْ‬
‫ال�شوا ِرع‪ ،‬مِ ْنها‪:‬‬
‫ناء َّ‬
‫لِظاهِ رة � ْأب َ‬

‫‪75‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫• اِ ْنفِ�صال الوا ِل َد ْين‪َ :‬وهو مِ ن ال ْأ�سباب َّ‬
‫الرئي�سة لِهذِه الظّ اهِ رة‪َ .‬و ُت�شري ال ْإح�صائ ِّيات‬
‫ال�شوا ِرع َل َد ْي ِهم �آباء َو� َّأمهات على َق ْيد احلَياة‪.‬‬
‫�إىل � ّأن ُم ْعظَ م � ْأبناء َّ‬ ‫‪7‬‬
‫• ال َفقْر‪ّ � :‬إن ال َف ْقر َق ْد ُي�ؤ ِّدي َب ْع�ض الأُ رَ�س �إىل َد ْفع � ْأبنائِها لِل َع َمل ِب ّ‬
‫ال�شا ِرع‪.‬‬
‫ِح�سا�س ُهم َرقيق‪َ ،‬وكُ ّل َت َو ُّتر َي ْح ُدث داخِ ل‬
‫ُ‬ ‫• املَ�شاكِل ا ألُ�سرَ ِ ّية‪ :‬ال َ�شكّ � ّأن الأطْ فال ا‬
‫ال�شا ِرع َمال ًذا ِل َنفْ�سِ ه‪.‬‬
‫ال رْأ�سة ُي�ؤ ِّثر َ�س ْل ًبا َعلى َنفْ�سِ ّية الطِّ ْفل‪َ ،‬ف َي ِجد يف ّ‬
‫• َت ْرك ال ِّدرا�سة‪َ :‬تقول ال ْأبحاث ال ِع ْلم ِّية � ّإن كُ ّل � ْأبناء َّ‬
‫ال�شوا ِرع ي�أتي من َبينْ الّذين‬
‫ليمهم ل َِ�س َبب � ْأو ِل َآخر‪.‬‬ ‫مَ ْ‬
‫ل ُي ْكمِلوا َت ْع َ‬
‫يكِن َح ّل هذه امل ُْ�شكِلة �إ ّال بال َق�ضاء على ال ْأ�سباب ا َ‬
‫مل ْذكورة � ْأعاله‪.‬‬ ‫وال مُ ْ‬

‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫ال�شوا ِرع امل ُْج َت َمعات؟‬
‫مِلاذا ُت ْقلِق ظاهِ ر ُة � ْأبناء َّ‬ ‫‪ -1‬‬

‫ال�شوا ِرع؟ ‬
‫�ضارة َق ْد َي ْ�س َت ْخد ُِمها � ْأبناء َّ‬
‫‪ّ � -2‬أي َموا ّد ّ‬

‫ال�شوا ِرع؟‬
‫ما هي ال ْأ�سباب الّتي َت ْدفَع الأطْ فال �إىل ال َع ْي�ش يف َّ‬ ‫‪ -3‬‬

‫‪� -4‬إىل ماذا ُت�شري ال ْإح�صائ ِّيات؟‬

‫‪76‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�صحيحة َو َعالمة‬
‫جل َمل َّ‬
‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ‬
‫جل َمل اخلاطِ ئة‬
‫( ) �أمام ا ُ‬ ‫‪3‬‬
‫‪7‬‬ ‫ال�شوا ِرع" ُم ْ�صطَ لَح ُيطْ لَق َعلى الأطْ فال املُقيمني يف َّ‬
‫ال�شوا ِرع‪.‬‬
‫ِلم ْج َت َمعات‪.‬‬ ‫ال�شوا ِرع مِ ن الظَّ واهِ ر ا ُ‬
‫مل ْقلِقة ل ُ‬
‫‪ْ � " -1‬أبناء ّ‬
‫حت ظاهِ رة � ْأبناء َّ‬
‫‪ْ � -2‬أ�ص َب ْ‬
‫ال�شوا ِرع َحياتهم َع ْن طَ ريق ال َع َمل يف املَ�صانِع‪.‬‬
‫وا�صل � ْأبناء َّ‬
‫‪ُ -3‬ي ِ‬
‫ال�شوا ِرع َل َد ْي ِهم �آباء َو� َّأمهات‪.‬‬
‫‪ -4‬ال ْإح�صائ ِّيات ُت�شري �إىل � ّأن ُم ْعظَ م � ْأبناء َّ‬
‫َرتَب ال َكلِمات الآتِية ِلتَكون ُج ْمل ًة ُمفيد ًة‬
‫‪4‬‬
‫ال�شوا ِرع ‪ْ � -‬أ�ص َب َح ْت‬
‫‪ -1‬ظاهِ رة ‪ُ -‬م ْقلِقة ‪ْ � -‬أبناء َّ‬

‫ال�شكّ ‪ -‬الأطْ فال ‪َ -‬رقيق‬


‫�سا�سهم ‪َ -‬‬
‫‪ّ � -2‬أن ‪ْ � -‬إح ُ‬

‫�ضارة ‪ -‬ال ُّد ّخان‪.‬‬


‫‪ -3‬مِ ْثل ‪َ -‬وامل َُخ ِّدرات ‪َ -‬ي ْ�س َت ْخدِمون ‪َ -‬والكُحول ‪َ -‬موا ًّدا ّ‬

‫ال�شوا ِرع ‪ -‬الك رُْبى ‪َ -‬ي ْزداد ‪َ -‬ب ْعد َي ْوم‪.‬‬ ‫‪َ -4‬ي ْو ًما ‪َ -‬ع َدد ‪ِ -‬با ُ‬
‫مل ُدن ‪ْ � -‬أبناء َّ‬

‫تتَه َخطّ‬
‫ا ِْخ رَت ال َكلِمة املُرادِفة لمِ ا حَ ْ‬
‫‪5‬‬
‫ال�شوا ِرع َل َد ْي ِهم �آباء َو� َّأمهات‪.‬‬
‫‪ -1‬ال ْإح�صائ ِّيات ُت�شري �إىل � ّأن ُم ْعظَ م � ْأبناء َّ‬
‫ج‪َ -‬جميع‬ ‫ب‪� -‬أكْ رَث‬ ‫ �أ‪ -‬كُ ّل‬
‫اجتِماعِ ّية َوا ْقتِ�صاد ِّية مَ ْ‬
‫ل َت ْر َح ْم ُهم ‪.‬‬ ‫‪� -2‬إ ّن ُهم َ�ضحايا َعوامِ ل ْ‬
‫ج‪ -‬مَ ْ‬
‫ل ُت ْ�شف ِْق َعل َْي ِهم‬ ‫ت َّب ُهم‬ ‫ل ُت�ساعِ ْد ُهم ب‪ -‬مَ ْ‬
‫ل حُ ِ‬ ‫ �أ‪ -‬مَ ْ‬
‫ال�شوا ِرع" ُم ْ�صطَ لَح ُيطْ لَق َعلى الأطْ فال الّذين ُيقيمون يف ّ‬
‫ال�شوا ِرع‪.‬‬ ‫‪ْ � "-3‬أبناء ّ‬
‫ج‪َ -‬يقومون‬ ‫ب‪َ -‬ي ْل َعبون‬ ‫ �أ‪َ -‬ي ْ�سكُنون‬
‫ال�شوا ِرع َمال ًذا ِل َنفْ�سِ ه‪.‬‬
‫‪َ -4‬ي ِجد يف َّ‬
‫ج‪َ -‬مل َْج�أ‬ ‫م َب�أ‬
‫م َز ًنا ب‪ -‬خَ ْ‬ ‫ �أ‪ -‬خَ ْ‬

‫‪77‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�ص َور َوال َفقَرات‬
‫ِ�ص ْل َب نْي ُّ‬ ‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫ال�شوا ِرع‬
‫ال ْأبناء الَّذين َيعي�شون يف َّ‬

‫تت اجلُ�سور"‪ .‬ما كانوا َي ْن ِزلون �إىل ‬ ‫‪ -1‬كان ُيطْ لَق َعل َْي ِهم يف اخل َْم�سينات "�أطْ فال ما حَ ْ‬
‫تت اجلُ�سور‪.‬‬‫َو َ�سط املَدينة �إ ّال َقليالً‪َ ،‬وكانوا َي ْق ُ�ضون الليايل حَ ْ‬

‫ي َ�سحون ال ُّزجاج‬
‫ناهم َي ْ�س�ألون ُنقو ًدا‪َ ،‬و ُهم مَ ْ‬
‫ال�ض ْوء ال ْأح َمر َر� ْأي ُ‬
‫‪ -2‬عِ ْن َدما كُ ّنا يف َّ‬
‫ِل�س ّيارات الواقِفة �أو ُيحا ِولون َب ْي َع املَناديل‪.‬‬
‫أمامي ل َّ‬
‫ال ّ‬

‫ا‪.‬لأنهم كانو يعي�شون‬


‫الر ْحمة دائ ًِم ِ‬ ‫‪ -3‬كانوا �أطْ فا ًال َم�ساكني‪َ ،‬ف َنظَ ْرنا � ْ‬
‫إلي ِهم ِب َعينْ َّ‬
‫حياة َتعي�سةً‪.‬‬

‫ال�شوا ِرع َمكانة يف َحياتِنا ال َي ْومِ ّية‪َ .‬ف ُكلّما ا ْزدا َدت ال ِه ْجرة �إىل ‬ ‫‪َ -4‬ي ْح َت ّل � ْأبناء َّ‬
‫مل ُدن الكَبرية ا ْزداد َع َد ُد ُهم‪.‬‬ ‫ا ُ‬

‫‪78‬‬
‫ال َو ْحدة ‪7‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال�صف‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ :‬ا َ‬


‫مل ْمنوع من رَّ ْ‬
‫‪7‬‬ ‫ْ�صف‬ ‫الحِ ظْ غَ رْي ا ُ‬
‫ملن رَ ِ‬ ‫‪1‬‬
‫ْ�صف‬‫ملن رَ ِ‬‫غَ رْي ا ُ‬
‫ملك ََّرمةِ‪.‬‬ ‫‪َ -1‬ر َج َع ْت فاطِ م ُة مِ ْن َم ّك َة ا ُ‬
‫ان يف َب ْيتِه‪.‬‬ ‫مان ْب ُن َع ّف َ‬‫‪ -2‬ا ُْ�س ُت ْ�ش ِهد ُع ْث ُ‬
‫باري�س يف ال ْأ�سبوع املا�ضي‪.‬‬ ‫َ‬ ‫راهيم �إىل‬
‫‪� -3‬سافَر � ْإب ُ‬
‫عا�صمة ُت ْركِ يا‪.‬‬ ‫‪� -4‬أ ْن َقر ُة ِ‬
‫‪َ -5‬م َر ْر ُت ِب ُع َم َر َو� ْأح َم َد يف َم ْد َر َ�س ِت ِهما‪.‬‬
‫�ساج َد كَ ثري ًة يف � ْإ�سطَ ْنبولَ ‪.‬‬ ‫ال�سائِحون َم ِ‬ ‫‪ -6‬زار ّ‬
‫َماء َم ْ�شهورون‪.‬‬ ‫ري ُعل ُ‬ ‫‪َ -7‬و َ�صل �إىل �إ ْزم َ‬
‫َ�سة َعلى �آخِ ِره‪.‬‬ ‫اال�سم الَّذي ال َي ْق َبل ال َّت ْنوين َوالك رْ‬
‫امل َْمنوع مِ ن ال�صرَّ ْف هو ْ‬
‫َ�سة‪.‬‬
‫ال�ض ّمة‪َ ،‬و ُي ْن َ�صب ِبال َف ْتحة‪َ ،‬و ُي َج ّر ِبال َف ْتحة نِياب ًة َعن الك رْ‬
‫امل َْمنوع مِ ن ال�صرَّ ْف ُيرفَع ِب َّ‬
‫ي َنع ْ‬
‫اال�سم ال َعلَم مِ ن ال�صرَّ ْ ف �إذا كان‪:‬‬ ‫مُ ْ‬
‫‪ُ -1‬م�ؤَ ّن ًثا مِ ْثل عائِ�شة‪َ ،‬ز ْي َنب‪ ،‬فاطِ مة‪...‬‬
‫‪ُ -2‬م ْن َت ِه ًيا بـ (ان) زا ِئ َدتَينْ مِ ْثل ُع ْثمان‪َ ،‬ع َّفان‪�َ ،‬ش ْعبان‪...‬‬
‫‪َ -3‬على َو ْزن ( ُف َعل) مِ ْثل ُع َمر‪...‬‬
‫‪ْ � -4‬أع َجم ًِّيا مِ ْثل � ْإبراهيم‪ْ � ،‬إ�سماعيل‪ْ � ،‬إ�سحاق‪...‬‬
‫‪ُ -5‬ي ْ�ش ِبه ال ِف ْعل مِ ْثل � ْأح َمد‪ْ � ،‬أ�س َود‪َ ،‬يزيد‪...‬‬
‫ت َنع مِ ن ال�صرَّ ْ ف �إذا كا َنت‪:‬‬ ‫ال ْأ�سماء َغيرْ ال َعلَم مُ ْ‬
‫‪ُ -1‬م ْن َت ِهي ًة ِب�ألِف ال ّت�أنيث امل َْمدودة مِ ْثل ُ�ش َعراء‪ُ ،‬علَماء‪�َ ،‬ص ْحراء‪...‬‬
‫�ساجد‪َ ،‬مدا ِر�س‪َ ،‬حدائِق‪...‬‬ ‫‪َ -2‬على �صيغة ُم ْن َت َهى اجلُموع مِ ْثل َم ِ‬
‫َ�سة يف حالة اجل َّر �إذا كان‪:‬‬ ‫امل َْمنوع مِ ن ال�صرَّ ْ ف َي ْق َبل الك رْ‬
‫‪ُ -1‬م َع َّر ًفا بـ (ال) مِ ْثل " َ�صل َّْي ُت يف املَ�ساج ِد رُّ ْ‬
‫التكِ ّيةِ"‪.‬‬
‫ا�سم � َآخر مِ ْثل "ال ّنا�س َيعودون �إىل َمناز ِل ِهم"‪.‬‬ ‫‪ُ -2‬م�ضا ًفا �إىل ْ‬
‫‪79‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل َمل الآتِية‬
‫ال�صف يف ا ُ‬
‫مل ْمنوع مِ ن رَّ ْ‬ ‫َ�ض ْع َخ ًّطا حَتْت ْ‬
‫اال�سم ا َ‬
‫كَما يف املِثال‬ ‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫�شرَ ِ َبت َز ْي َنب َل َب َنها َق ْبل ال َّن ْوم‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪ -1‬قال َتعالىَ ‪َ ...}:‬و�أَ ْو َح ْينَا �إِ ىَل �إِ ْب َراهِ ي َم َو ِ�إ ْ�س َماعِ ي َل َو�إِ ْ�س َحاقَ َو َي ْعق َ‬
‫ُوب ‪{...‬‬
‫�سورة الن�ساء (‪)163‬‬

‫ال�سالم‪.‬‬
‫داود َعل َْي ِهما َّ‬
‫إمام امل َْ�س ِج ِد َع ْن ُ�سل َْيمان َو ُ‬
‫ت َّد َث � ُ‬
‫‪ -2‬حَ َ‬
‫‪َ -3‬من مِ ْنكُم َي ْ�سكُن يف قو ْنيا؟‬
‫‪َ -4‬م ْن َت َولىّ اخلِالفة َب ْعد ُع َم َر ْب ِن اخلطّ اب (�ض) ؟‬
‫أين قادِم مِ ن ال ِه ْند‪.‬‬
‫‪�َ -5‬صدي ُقنا � مْ َ‬

‫ي َ�س َبب َمنْعِ ه كَما يف املِثال‬


‫ال�صف َو َب نِّ ْ‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫مل ْمنوع مِ ن رَّ ْ‬ ‫َع نِّي ْ‬ ‫‪3‬‬
‫�سبب منعه من‬
‫ال�صرّ ف‬
‫َعلَم � ْأع َجم ِّي‬ ‫�أريد ال َّذهاب �إىل َل ْن َدن ل ِّ‬
‫ِل�سياحة‪.‬‬
‫الت ِب ّية‪.‬‬
‫‪�َ -1‬سمرية طالِبة يف كُ ل ِّّية رَّ ْ‬
‫‪�ُ -2‬س ْفيان ُم�سافِر �إىل َب َلدِه لِل ُعطْ لة‪.‬‬
‫تت ال ّأم َحقائِب نِ�سائ ِّية ِل َبناتِها‪.‬‬
‫‪ -3‬ا ِْ�ش رَ َ‬
‫‪َ -4‬ح ْمزة ْبن َع ْب ِد املُطَّ لِب هو َع ّم ال َّن ِب ّي ( َ�صلَّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم )‬

‫أور ِب ّيون يف ق ِّمة اال ْقتِ�صاد مَ‬


‫العال ِّي‪.‬‬ ‫تك ُ�سفَراء � ُ‬
‫‪َ -5‬ي ْ�ش رَ ِ‬

‫‪80‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫منوع‬
‫ا�سم مَ ْ‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية ِب ُج َمل تَ�شْ َتمِل َعلى ْ‬
‫ال�صف كَما يف املِثال‬ ‫مِ ن رَّ ْ‬ ‫‪4‬‬
‫‪7‬‬ ‫�أنا ُم�سافِر �إىل �أملا ْنيا‪.‬‬ ‫ ‬
‫�إىل � ْأين �أ ْنت ُم�سافِر؟‬ ‫ ‬
‫َم ْن َت َز َّو َج ِب ِب ْنت خالة � ْأح َمد ؟‬ ‫‪ -1‬‬
‫أ�ستك ؟‬
‫‪ْ � -2‬أين َتعي�ش � رْ َ‬
‫ا�سم الطَّ بيب الَّذي ُيعالجِ ُك ؟‬
‫ما ْ‬ ‫‪ -3‬‬
‫َعلى َم ْن َ�سل َّْم َت يف الطَّ ريق ؟‬ ‫‪ -4‬‬
‫جامِ عة ال�شرَّ ْ ق ال ْأو َ�سط يف � ّأي َمدينة ؟‬ ‫‪ -5‬‬

‫ما َب نْي ال َق ْو َ�س نْي‬ ‫منوع مِ ن رَّ ْ‬


‫ال�صف مِ ّ‬ ‫اِ ْملأ ال َفراغ ِب ْ‬
‫ا�سم مَ ْ‬
‫كَما يف املِثال‬ ‫‪5‬‬
‫( عِ مارات – فَنادِق – َمطارات )‬ ‫ب َنى ال ُع ّمال فَنادِق كَ ثري ًة يف َو ْقت َق�صري ِج ًّدا‪ .‬‬

‫�أُ َدباء – َ�شباب – �أئ ِّمة )‬ ‫َم ْ�شهورون يف هذِه اجلامِ عة‪ .‬‬ ‫‪َ -1‬ت َخ َّرج‬

‫( َخلْدون – َم ْروان – � َأخوان )‬ ‫أور ّبا‪ .‬‬


‫الر ْحلة �إىل � ُ‬
‫يف ِّ‬ ‫تك‬
‫‪َ -2‬ي ْ�ش رَ ِ‬

‫ملِ�صني ِل َع َم ِل ِهم يف هذِه املَدينة‪ُ ( .‬م َه ْندِ�سني – كُ ّتاب – �أطِ ّباء )‬


‫خُ ْ‬ ‫‪ْ � -3‬أع ِرف‬

‫( َمال ِب�س – ُق ْم�صان – � ْأحذِية )‬ ‫َ�ش َت ِو ّية ِل ْأوالدِه؟ ‬ ‫الر ُجل‬


‫‪ -4‬ا ِْ�ش رَتى َّ‬
‫لي – خالِد – ُ�سعاد )‬
‫( َع ّ‬ ‫فيل ًْما َجدي ًدا‪ .‬‬ ‫�شاه َد ْت‬
‫‪َ -5‬‬

‫‪81‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ما‬
‫حيحا مِ ّ‬ ‫اِ ْم َ أل ال َفراغ ِب ْ‬
‫اختِيار ال َكلِمة امل َْ�ضبوطة َ�ض ْبطًا َ�ص ً‬
‫َب نْي ال َق ْو َ�س نْي كَما يف املِثال‬ ‫‪6‬‬
‫( � ْأح َم ٌد – � ْأح َم ُد – � ْأح َم َد )‬ ‫� ْأح َم ُد َي ْر َغب يف ُركوب اخل َْيل‪ .‬‬ ‫‪7‬‬
‫( َنوا ِف ُذ – َنوا ِف ًذا – َنوا ِف َذ )‬ ‫َم ْفتوحة َف� ْأغ َل ْق ُتها‪ .‬‬ ‫‪َ -1‬ر�أَ ْي ُت يف ال ُغ ْرفة‬

‫( َر�سائِلَ – َر�سائِلُ – َر�سا ِئ ٌل )‬ ‫�إ َلكْرتون ِّية � َأخ ْذ ُتها مِ ْن َ�صديقي‪ .‬‬ ‫‪ -2‬هذِه‬

‫اجلَميلة َح ّتى املَ�ساء‪ ( .‬احلَدائ َِق – احلَدائ ُِق – احلَدائِقِ )‬ ‫ت َّول الأطْ فال يف‬
‫‪ -3‬جَ َ‬

‫( ُع َم َر – ُع َم ِر – ُع َم ٍر )‬ ‫بن ا َ‬
‫خلطّ اب‪ .‬‬ ‫ِ‬ ‫الر ُجل َعلى‬
‫‪�َ -4‬سلَّم َّ‬
‫( املَدا ِر ُ�س – املَدا ِر َ�س – املَدا ِر ِ�س )‬ ‫ا ُ‬
‫مل َت َن ِّوعة‪ .‬‬ ‫‪َ -5‬ي ْد ُر�س الطُّ الّب يف‬

‫جل َمل الآتِية ُم�ضا ًفا‬


‫ال�صف يف ا ُ‬
‫مل ْمنوع مِ ن رَّ ْ‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫ا ِْج َعل ْ‬
‫�أو ُم َع َّر ًفا بـ (ال) ُث ّم ْ‬
‫ا�ض ُبطْ ه بِال�شّ كْل كَما يف املِثال‬ ‫‪7‬‬
‫كان ُخلَفا ُء َع ّبا�سِ ّيون َيعي�شون يف ال ُق�صور‪.‬‬
‫َفاء ال َع ّبا�سِ ّيون َيعي�شون يف ال ُق�صور‪.‬‬
‫خلل ُ‬‫كان ا ُ‬
‫أور ِب ّية ‪.‬‬
‫�ساج َد � ُ‬
‫‪�َ -1‬صل َّْي ُت يف َم ِ‬

‫راء جاهِ ل ِّيني‪.‬‬


‫‪ -2‬عِ ْندي َم ْع ِرفة كَ برية َع ْن ُ�ش َع َ‬

‫‪َ -3‬ت َعل َّْمنا ال َع َر ِب ّية يف َمدا ِر�س مِ �صرْ ِ ّية‪.‬‬

‫العا�صمة الأُ ْر ُدن ِّية‪.‬‬


‫ِ‬ ‫باء �أُ ْر ُدن ِّيني يف‬
‫‪ -4‬اِ ْل َت َق ْينا �أُ َد َ‬

‫ِ�س رومان ِّية ُز ْر ُتها َق ْبل َ�سنة‪.‬‬


‫‪ -5‬هذِه كَ نائ ُ‬

‫‪82‬‬
‫� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب‬
‫ال َو ْحدة‬

‫‪7‬‬ ‫ال�شوا ِرع ُم ْ�ستَعينًا‬


‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َع ْن � ْأبناء َّ‬
‫ال�س�ؤال التّايل‬
‫حَ َ‬
‫ِب ّ‬ ‫‪1‬‬
‫ال�شوا ِرع؟‬
‫ماذا َت ْع ِرف َع ْن � ْأبناء َّ‬
‫ ‬ ‫ال�شوا ِرع َعلى الأطْ فال الَّذين ‬
‫ُيطْ لَق � ْأبناء َّ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ْ�صفة‬
‫ا ُ ْكت ُْب �أ ْر َبع ُج َمل تَ�شْ ُمل � ْأ�سماء غَ رْي ُمن رَ ِ‬ ‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬

‫ُي� ِّؤ�س�س‬ ‫ت رِب َعلى‬ ‫جُ ْ‬ ‫م َّدرات‬ ‫خُ َ‬ ‫ُم ْ�صطَ لَح‬
‫� ْأه َمل‬ ‫َح ّ�سا�س‬ ‫كُ حول‬ ‫ِب�صورة دائِمة‬
‫حَما ِرم َو َرق ِّية‬ ‫طَ ْبع‬ ‫َي ْر َتكِب‬ ‫�سقة‬ ‫رِ ْ‬
‫ما�سِ ح‬ ‫َت َو ُّتر‬ ‫َجرائِم‬ ‫َت َ�س َّول‬
‫ُج�سور‬ ‫َ�س ْل ًبا‬ ‫َ�ضحايا‬ ‫ُم ْقلِق‬
‫يل‬
‫ال�س ْحب الآ ّ‬ ‫َّ‬ ‫َمالذ‬ ‫طَ الق‬ ‫ظاهِ رة‬
‫َت َب ّو�أ‬ ‫�آ ِن ًفا‬ ‫اِ ْف رِتاق‬ ‫َي ْو ًما َب ْعد َي ْوم‬
‫ت ُدر‬ ‫جَ ْ‬ ‫ُت�شرَ ِّد‬ ‫ُد ّخان‬

‫‪83‬‬
‫‪8‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ُحقوق الإنْ�سان‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪8‬‬
‫أ�سا�س ّية‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ُ :‬حقوق الإنْ�سان ال ِ‬
‫واال�سم ا َ‬
‫مل ْمدود‬ ‫واال�سم ا َ‬
‫ملقْ�صور ْ‬ ‫ملنْقو�ص ْ‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ْ :‬‬
‫اال�سم ا َ‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫اُ ْذكُ ْر َب ْع�ض ُحقوقِك كَ ُمواطِ ن �أو طالِب‪.‬‬
‫العال �أو يف َب َلدِنا؟‬
‫ئي�سية حِلُقوق الإ ْن�سان يف مَ‬
‫الر ّ‬ ‫ما هي امل�ؤ ََّ�س�سات َّ‬
‫الحِ ظْ احلُروف الأخرية لِل َكلِمات الآتِية‪:‬‬
‫القا�ضي – ُه َدى – َح ْ�سناء‬

‫‪84‬‬
‫‪8‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ُ :‬حقوق الإنْ�سان‬ ‫ال َو ْحدة‬


‫‪8‬‬ ‫أ�سا�س ّية‬
‫ال ِ‬ ‫ ‬
‫مِ ن ُحقوق الإنْ�سان‬
‫‪1‬‬

‫ب اِ ِّتفاق ِّيات ُحقوق الإ ْن�سان َ�ضمانات قانون ِّية حِلِماية الأ ْفراد َوامل َْجموعات‪.‬‬ ‫ُت ْع َت رَ ُ‬ ‫ ‬
‫ميقْراطِ ّية‪.‬‬ ‫ال�ضمانات يف امل ُْج َت َمعات ال ّد ُ‬ ‫ِت�سيخ هذِه ِّ‬ ‫َو َت ْع َمل ُم َنظَّ مات ُحقوق الإ ْن�سان ل رَ ْ‬
‫َو ُهناك ا ِّتفاق ِّيات ُد َول ِّية َم ْعروفة‪ ،‬مِ ْنها‪ :‬كال ْإعالن العالمَ ِّي حِلُقوق الإ ْن�سان‪َ ،‬وا ِّتفاق ِّية‬
‫ُحقوق الطِّ ْفل‪َ ،‬وا ِّتفاق ِّي ِة ُحقوق امل َْر�أة‪.‬‬
‫َومِ ْن ُحقوق الإ ْن�سان ما َيلي‪:‬‬
‫م َت َمع �آمِ ن‪َ ،‬ح ْيث ال َي ْع َتدي �أَ َحد َعلى �أَ َحد‬ ‫• ال َع ْي�ش يف جُ ْ‬ ‫ ‬
‫عاملة َح َ�سنة يف َجميع الظُّ روف‬ ‫عامل الإ ْن�سان ُم َ‬ ‫• � ْأن ُي َ‬ ‫ ‬
‫• َح ّق ُح ِّر ّية ال َّت ْعبري‬ ‫ ‬
‫ال�شعا ِئ ِر ال ّدين ِّية‬
‫ار�سة َّ‬ ‫• َح ّق مُم َ‬ ‫ ‬

‫‪85‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫• َح ّق ال َّت ْعليم‬ ‫ ‬
‫• َح ّق حُماكَ مة عادِلة‬ ‫ ‬
‫َو ُهناك كَ ثري مِ ن احلُقوق ال ْأخرى الّتي َي ِجب � ْأن َي ْح ُ�صل َعل َْيها كُ لُّ �إ ْن�سان‬
‫جل ْن�سِ ّية‪.‬‬
‫اللون �أو ال ِّدين �أو ا ِ‬
‫جل ْن�س �أو ال ُع ْمر �أو ْ‬
‫دون َت ْف ِرقة مِ ْن َح ْيث ا ِ‬
‫ ‬
‫‪8‬‬
‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫ال�ضمانات القانون ِّية حِلُقوق الإ ْن�سان؟‬
‫ما هي َّ‬ ‫‪ -1‬‬

‫ميقْراطِ ّية؟‬
‫ما َد ْور ُم َنظَّ مات ُحقوق الإ ْن�سان يف امل ُْج َت َمعات ال ّد ُ‬ ‫‪ -2‬‬

‫‪ -3‬اُ ْذكُ ْر َب ْع�ض اال ِّتفاق ِّيات ال ُّد َول ِّية حِلُقوق الإ ْن�سان‪.‬‬

‫‪ -4‬اُ ْذكُ ْر َثالثة ُحقوق ِللإ ْن�سان َي ِجب ا ِْحت ُ‬


‫رِامها‪.‬‬

‫ِ�ص ْل َب نْي امل َْجموعة ( �أ ) وامل َْجموعة ( ب ) كَما يف املِثال‬


‫‪3‬‬
‫ب‬ ‫�أ‬
‫ِ�ض ّد امل َْر�أة‬ ‫‪4‬‬ ‫ُحقوق‬ ‫‪ -1‬‬
‫ال ّتعبري‬ ‫َ�ضمانات‬ ‫‪ -2‬‬
‫دين ِّية‬ ‫‪ -3‬اِ ِّتفاق ِّيات ‬
‫الإ ْن�سان‬ ‫‪ -4‬ال َّت ْمييز ‬
‫عادِلة‬ ‫ُيعامِ ل ‬ ‫‪ -5‬‬
‫قانون ِّية‬ ‫َح ّق ُح ّر ّية ‬ ‫‪ -6‬‬
‫ُد َول ِّية‬ ‫َ�شعا ِئر ‬ ‫‪ -7‬‬
‫عاملة َح َ�سنة‬
‫ُم َ‬ ‫حُماكَ مة‬ ‫‪ -8‬‬

‫‪86‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َّ�ص التّايل مِ ْن ُخطْ بة ال َوداع ِل َر�سول اهلل َ�صلّى اهلل‬
‫اِ ْم َ أل الن ّ‬
‫َع َل ْيه َو َ�سلَّم مِ ن اخلِيارات �أ ْدناه‬ ‫‪4‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪َ ،‬فال َيحِ ّل ِال ْم ِرئ ما ُل �أخيه �إالّ َع ْن طيب‬ ‫�أ ُّيها النّا�س! � مَّإنا ا ُ‬
‫مل�ؤْمِ نون (‪)1‬‬

‫مِ نْه‪� .‬أال َه ْل َب َّلغ ُْت؟ الل ُه ّم ا�شْ َه ْد‪َ .‬فال َت ْر ِج َع ّن َب ْعدي ُكفّا ًرا َي رْ ِ‬
‫�ضب‬ ‫(‪)2‬‬
‫‪َ ،‬ف�إنيّ َق ْد َت َرك ُْت فيكُم ما � ْإن � َأخ ْذ مُت ِبه َل ْن ت َِ�ضلّوا‬ ‫قاب (‪)3‬‬
‫َب ْع�ضُ كُم ِر َ‬
‫َب َّلغْت؟ الل ُهم ا�شْ َهد‪.‬‬ ‫هلل َو ُ�سنَّتي‪� .‬أال (‪)5‬‬
‫ا ِ‬ ‫َب ْع َده‪)4( ،‬‬
‫مِ ْن‬ ‫�أ ُّيها النّا�س! �إ ّن َر َّبكُم واحِ د‪َ ،‬و�إ ّن �أباكُم واحِ د‪ُ ،‬ك ُّلكُم ِ آل َدم‪ ،‬و (‪)6‬‬
‫َف ْ�ض ٌل �إالّ‬ ‫تُراب‪� ،‬إ ّن �أ ْك َر َمكُم عِ نْد اهلل �أتْقاكُم‪َ ،‬و َل ْي�س ِل َع َر ِب ّي َعلى (‪)7‬‬
‫ال�سالم‬
‫‪َ ،‬و َّ‬ ‫ِبال َّتقْوى‪� .‬أال َهل َب َّلغْت؟ الل ُه ّم ا�شْ َهد‪َ .‬ف ْل ُي َب ِّلغ ال�شّ اهِ د (‪)8‬‬
‫َع َل ْيكُم َو َر ْحمة اهلل َو َب َركاتُه‪.‬‬

‫� ْأخت‬ ‫َ�شقيق ‬ ‫� ْإخوة ‬ ‫�أخ ‬ ‫‪-1‬‬


‫� ْأخالق‬ ‫َو ْجه ‬ ‫ُروح ‬ ‫َن ْف�س ‬ ‫‪-2‬‬
‫َب ْع�ض‬ ‫كُ ّل ‬ ‫َجميع ‬ ‫� َآخر ‬ ‫‪-3‬‬
‫َ�سماوات‬ ‫ُر ُ�سل ‬ ‫كِ تاب ‬ ‫� ْأر�ض ‬ ‫‪-4‬‬
‫�أال‬ ‫هل ‬ ‫كيف ‬ ‫َم ْن ‬ ‫‪-5‬‬
‫عي�سى‬ ‫مو�سى ‬ ‫نوح ‬ ‫�آدم ‬ ‫‪-6‬‬
‫� ْأع َجم ِّي‬ ‫�ص ّ ‬
‫ي‬ ‫مِ رْ ِ‬ ‫عِ راق ّ ‬
‫ِي‬ ‫ف ََر ْن�سِ ّ ي‬ ‫‪-7‬‬
‫جود ال�ساكِ ن‬
‫ّ‬ ‫احلا�ضرِ الغائِب امل َْو‬ ‫‪-8‬‬

‫‪87‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َ�ش َمع َزميلِك ‪َ /‬زمي َلتِك‬
‫تَناق ْ‬
‫‪5‬‬
‫ي ِكنُك ِف ْعله ِل َت ْعزيز ُحقوق الإنْ�سان؟‬ ‫ ما الَّذي مُ ْ‬
‫ فيما َيلي َب ْع�ض الأ ْفكار‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫العال ِب َ�ش�أن ُحقوق‬ ‫ال�ص ُحف لمِ َ ْع ِرفة ما َي ْجري يف مَ‬ ‫• اِ ْق َر�أ � ْأخبار ُحقوق الإ ْن�سان يف ُّ‬
‫الإ ْن�سان‪،‬‬
‫• ا ِْب َد�أ َمع ُز َمالئِك َح ْملة ال َّت ْوعِ ية ِب ُحقوق الإ ْن�سان يف َم ْد َر َ�ستِك �أو َح ِّيك‪،‬‬
‫• اُكْ ُتب يف َ�صحيفة َم ْد َر َ�ستِك َع ْن َق�ضايا ُحقوق الإ ْن�سان يف مَ‬
‫العال‪،‬‬
‫ت َنت مِ ْثل‪ُ :‬م َنظَّ مة ال َع ْفو‬‫• َت َ�ص َّفح َمواقِع ُم َنظَّ مات ُد َول ِّية حِلُقوق الإ ْن�سان يف الإ ْن رَ ْ‬
‫ال ُّد َول ِّية َو ُم َنظَّ مة ُمرا َقبة ُحقوق الإ ْن�سان‪.‬‬
‫مل ًِّّيا �أو ُد َول ًِّيا‪.‬‬ ‫• ا ِْج َمع � ْأمو ً‬
‫اال لِبرَامِ ج ُحقوق الإ ْن�سان حَ َ‬

‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫‪88‬‬
‫ملنْقو�ص ‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ْ :‬‬
‫اال�سم ا َ‬
‫ال َو ْحدة‬

‫‪8‬‬
‫ملقْ�صور ‬‫واال�سم ا َ‬
‫مل ْمدود‬ ‫ْ‬
‫ْ‬
‫واال�سم ا َ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‪8‬‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫اال�سم ا َ‬
‫ملنْقو�ص‬ ‫الحِ ظْ ْ‬ ‫‪1‬‬

‫اال�سم ا ُ‬
‫مل َع َّرب‬ ‫ملنْقو�ص‪ :‬هو ْ‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫ْ‬ ‫ال ّداعي �إىل ا َ‬
‫خليرْ كَ فاعِ لِه‪.‬‬
‫ْ�سورا‬ ‫ا ُ‬
‫مل َْن َتهي ِبياء‪َ ،‬و َيكون ما َق ْبلَها َمك ً‬ ‫خليرْ كَ فاعِ لِه‪.‬‬‫اعي �إىل ا َ‬
‫� ّإن ال ّد َ‬
‫القا�ضي‪ ،‬ا ُ‬
‫ملحامِ ي‪ ،‬الوادِي‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مِ ْثل‪:‬‬ ‫�أ ْث َن ْي ُت َعلى ال ّداعي �إىل ا َ‬
‫خليرْ ‪.‬‬

‫مل ْنقو�ص ا َ‬
‫مل ْع ِرفة َر ْف ًعا َو َج ًّرا‪َ ،‬و َتظْ َهر‬ ‫• ُت َق َّدر َعالمة ال ْإعراب َعلى �آخِ ر ْ‬
‫اال�سم ا َ‬
‫َن ْ�ص ًبا‪ ،‬مِ ْثل‪:‬‬
‫الر ْفع)‬
‫(حالة َّ‬ ‫ ‬ ‫� ْأ�ص َدر القا�ضي ُحك َْمه يف ال َق ِ�ض ّية‪.‬‬
‫(حالة اجل َّر)‬ ‫ ‬ ‫َ�س ِم ْعت مِ ن القا�ضي ُ‬
‫احلكْم‪.‬‬
‫(حالة ال َّن ْ�صب)‬ ‫حلكْم‪ .‬‬ ‫القا�ضي َي ْنطِ ُق ِبا ُ‬
‫َ‬ ‫َ�س ِم ْع ُت‬

‫مل ْنقو�ص ال َّنكْرة‪َ ،‬و ُت ْق َدر َعل َْيها َعالمة ال ْإعراب َر ْف ًعا َو َج ًّرا‪،‬‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫ت َذف ياء ْ‬ ‫• حُ ْ‬
‫َو َتظْ َهر َعل َْيها َعالمة ال ْإعراب َن ْ�ص ًبا‪ ،‬مِ ْثل‪:‬‬
‫الر ْفع)‬
‫(حالة َّ‬ ‫ ‬ ‫جاء ٍ‬
‫قا�ض �إىل امل َْحكَمة‪.‬‬
‫(حالة اجل َّر)‬ ‫ ‬ ‫َم َر ْر ُت ِبوادٍ َعميق‪.‬‬
‫(حالة ال َّن ْ�صب)‬ ‫ ‬ ‫ا ِْ�س َت ْق َبل ُْت حُمامِ ًيا يف َم ْك َتبي‪.‬‬

‫• عِ ْند َت ْثنِية ْ‬
‫اال�سم ا َ‬
‫مل ْنقو�ص َتعود �إل َْيه يا�ؤُه امل َْحذوفة‪ ،‬مِ ْثل‪:‬‬
‫ي‬
‫را�ض َي نْ ِ‬
‫يان‪ِ ،‬‬
‫را�ض ِ‬ ‫ٍ‬
‫را�ض‪ِ :‬‬
‫ي‬
‫قا�ض َي نْ ِ‬
‫يان‪ِ ،‬‬
‫قا�ض ِ‬ ‫ٍ‬
‫قا�ض‪ِ :‬‬

‫‪89‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل َمل التّالِية �إىل ا َ‬
‫مل ْع ِرفة‬ ‫َح ِّول ال ْأ�سماء ا َ‬
‫ملنْقو�صة يف ا ُ‬
‫كَما يف املِثال‬ ‫‪2‬‬
‫زارين املُحامي يف َم ْك َتبي‪.‬‬
‫َ‬ ‫ام يف َم ْك َتبي‪ .‬‬
‫زارين حُم ٍ‬
‫َ‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬
‫َم َر ْر ُت ِبوادٍ َعميق‪.‬‬ ‫‪ -1‬‬

‫‪ -2‬اهلل هادٍ لمِ َْن َي�شاء مِ ْن عِ بادِه‪.‬‬

‫�شاه ْدت حُمامِ ًيا يف قاعة امل َْحكَمة‪ .‬‬


‫َ‬ ‫‪ -3‬‬

‫دافَع َعن ا ُ‬
‫مل َّت َهم حُمام ُم َت َد ِّرب‪.‬‬ ‫‪ -4‬‬

‫َي ْ�سكُن الفَلاّ ح يف وادٍ َم ٍ‬


‫ليئ بالأ�شجار‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫جل َمل الآتِية كَما يف املِثال‬ ‫َ�ص ِّحح ا َ‬


‫خل َط�أ يف ا ُ‬
‫‪3‬‬
‫خالد ٍ‬
‫قا�ض َي ْحكُم ِبال َع ْدل‪.‬‬ ‫ ‬
‫خالد قا�ضي َي ْحكُم ِبال َع ْدل‪.‬‬
‫ام ُم َت َم ِّر ً�سا لِل ِّدفاع َعن ا ُ‬
‫مل َّت َهم‪.‬‬ ‫‪َ -1‬ع َّي َنت امل َْحكَمة حُم ٍ‬
‫‪� -2‬إ َّننا را�ضني َعن َن ْقد الكِتاب‪.‬‬
‫‪ -3‬ل َْ�سنا را�ضون َع ْن َنتائِج الطَّ لَبة‪.‬‬
‫ال�ص ْحراء‪.‬‬
‫راع َب َد ِو ًيا عِ ْند َ�سفَري �إىل َّ‬
‫‪ -4‬ا ِْ�س َت ْق َبل ُْت ٍ‬
‫‪َ -5‬ق َ�ض ْيت يف ال َق ْرية َع�شرْ لَيايل‪.‬‬

‫‪90‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫اال�سم ا َ‬
‫ملقْ�صور‬ ‫الحِ ظْ ْ‬ ‫‪4‬‬
‫‪8‬‬ ‫َد َخل َْت ُه َدى امل َْ�س ِجد‪.‬‬
‫�ساف ََر ْت َر َنا �إىل باري�س‪.‬‬
‫الر ّمان‪.‬‬
‫هذه ال َع َ�صا َم ْ�صنوعة مِ ن َ�ش َجرة ُّ‬
‫رى َعميق‪.‬‬ ‫م ً‬ ‫لِل َّن ْهر جَ ْ‬
‫َو َ�صلَت َ�س ّيارة ال ْإ�سعاف �إىل امل ُْ�س َت ْ�شفَى‪.‬‬
‫توحا مِ ْثل‪:‬‬ ‫اال�سم ا ُ‬
‫مل ْن َتهي بـ(ى) �أو بـ(ا) َو َيكون ما َق ْبلَها َم ْف ً‬ ‫ملقْ�صور‪ :‬هو ْ‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫ْ‬
‫اال�سم ا َ‬
‫مل ْق�صور ب َِح َركات ُم َق َّدرة يف َجميع‬ ‫مرى‪ُ ,‬م ْ�س َت ْ�شفى‪َ ,‬و ُي ْع َرب ْ‬
‫ُهدى‪َ ،‬رنا‪َ ،‬ع�صا‪ ,‬جَ ْ‬
‫حاالت ال ْإعراب‪.‬‬
‫الحظْ‬
‫ِ‬
‫َج ْم ُعه‬ ‫ُم َثنّاه‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫ملقْ�صور � ْأ�صل الألِف فيه‬ ‫ْ‬
‫حالة ال َّر ْفع حالة الن َّْ�صب َوا َ‬
‫جلرّ‬
‫ُه َديات‬ ‫ُه َد َيي‬ ‫ُه َديان‬ ‫� ْأ�صلُها ياء‬ ‫ُهدى‬
‫َع َ�صوات‬ ‫ع�ص َو ْين‬
‫َ‬ ‫َع َ�صوان‬ ‫� ْأ�صلُها واو‬ ‫َع�صا‬

‫م َريات‬
‫جَ ْ‬ ‫م َر َيي‬
‫جَ ْ‬ ‫م َريان‬
‫جَ ْ‬ ‫� ْأ�صلُها ياء‬ ‫مرى‬
‫جَ ْ‬
‫جل َمل التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫ملقْ�صور يف ا ُ‬ ‫َع نِّي ْ‬ ‫‪5‬‬
‫جِتا َر ُت ُه ْم‪� "...‬سورة ال َب َقرة (‪)16‬‬ ‫"�أول ِئ َك الّذي َن ا�شْ رَ َتوا َّ‬
‫ال�ضال َل َة بال ُهدى َفما َر ِب َح ْت‬
‫ال�سالم راعِ ًيا لِل َغ َنم‪.‬‬
‫َعمِل مو�سى َعل َْيه َّ‬ ‫‪ -1‬‬
‫ُت َد ِّر�س َ�سلْمى اللغة ال َع َر ِب ّية‪.‬‬ ‫‪ -2‬‬
‫احل ْفل ُم َت�أَ ِّخرة‪.‬‬
‫َو َ�صلَت ل َْيلى �إىل َ‬ ‫‪ -3‬‬
‫�شاه َدت ُهدى فيل ًْما َجمي ًال يف ال ِّتلي ِف ْزيون‪.‬‬
‫َ‬ ‫‪ -4‬‬
‫َي ْع َمل والِدي يف امل ُْ�س َت ْ�شفى امل َْركَ ِز ّي‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫‪91‬‬
‫هات َت ْثنِية ال َكلِمات التّالِية كَما يف املِثال‬

‫ال َو ْحدة‬
‫‪6‬‬
‫ُق ْ�ص َوى‬ ‫‪ -3‬‬ ‫َن َديان‪/‬ن َد َيي‬ ‫َندى ‬ ‫ ‬
‫ُم ْ�س َت ْ�شفى‬ ‫‪ -4‬‬ ‫َم ْقهى‬ ‫‪ -1‬‬ ‫‪8‬‬
‫�أُ ْخرى‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ُم ْن َت َدى‬ ‫‪ -2‬‬

‫هات َج ْمع ال َكلِمات التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪7‬‬


‫ُق ْ�ص َوى‬ ‫‪ -3‬‬ ‫َن َديات‬ ‫ ‬
‫َندى‬ ‫ ‬
‫ُم ْ�س َت ْ�شفى‬ ‫‪ -4‬‬ ‫م َت َوى‬
‫حُ ْ‬ ‫‪ -1‬‬
‫�أُ ْخرى‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ُم ْن َتدى‬ ‫‪ -2‬‬

‫اال�سم ا َ‬
‫مل ْمدود‬ ‫الحِ ظْ ْ‬ ‫‪8‬‬
‫ال�سما َء ِبنا ًء‪( "...‬ال َب َقرة‪)22 ،‬‬
‫�ض فِرا�شً ا َو َّ‬
‫"الّذي َج َع َل َلكُم الأ ْر َ‬
‫ِلم ْك َتبة‪.‬‬
‫خم َّ�ص�صان ل َ‬
‫هذان ال ِبناءان َ‬
‫ِ�شت ْيت َحقيبة َح ْمراء‪.‬‬
‫ا رَ َ‬
‫ا�سم �آخِ رُه �ألِف َب ْع َدها َه ْمزة‪ ،‬مِ ْثل‪�َ :‬سماء‪ِ ،‬بناء‪َ ،‬ح ْمراء‪َ .‬و ُي ْع َرب‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫مل ْمدود‪ :‬هو ْ‬ ‫ْ‬
‫ِب َح َركات ظاهِ رة يف َجميع حاالت ال ْإعراب‪.‬‬

‫الحِ ظْ‬
‫َج ْم ُعه‬ ‫َت ْث ِن َيتُه‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫مل ْمدود‬ ‫ْ‬
‫�إ ْن�شاءات‬ ‫�إ ْن�شاءان‬ ‫�إ ْن�شاء‬
‫كِ �ساءات ‪ /‬كِ �ساوات‬ ‫كِ �ساءان ‪ /‬كِ �ساوان‬ ‫كِ �ساء‬
‫ِبناءات ‪ِ /‬بناوات‬ ‫ِبناءان ‪ِ /‬بناوان‬ ‫ِبناء‬
‫َح ْمراوات‬ ‫َح ْمراوان‬ ‫َح ْمراء‬

‫‪92‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل َمل التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫مل ْمدود يف ا ُ‬ ‫َع نِّي ْ‬ ‫‪9‬‬
‫‪8‬‬ ‫ اِ ْن َت َقلَت الأ�سرْ ة �إىل ِبناء َجديد‪.‬‬
‫ال�س َو ْيد‪.‬‬
‫َت ْد ُر�س يف َ�ص ِّفنا فَتاة َ�ش ْقراء مِ ن ُّ‬ ‫‪ -1‬‬
‫ال�شا ِرع قِطّ ة َع ْرجاء‪.‬‬
‫َت َت َج َّول يف ّ‬ ‫‪ -2‬‬
‫ال�ص ْحراء‪.‬‬
‫َيعي�ش ال َب ْدو يف َّ‬ ‫‪ -3‬‬
‫هذا ال َب ْيت �أ ْن َ�ش�أه َب ّناء ماهِ ر‪.‬‬ ‫‪ -4‬‬
‫كانت َوما زالَت َج َّدتي ْام َر�أة َح ْ�سناء‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫هات َت ْثنِية ال َكلِمات التّالِية كَما يف املِثال‬


‫‪10‬‬
‫َ�سناء ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫�إ ْن�شاءان‬ ‫�إ ْن�شاء ‬
‫َدواء ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ِرداء ‬ ‫‪ -1‬‬
‫َ�ش ْهباء ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫َثراء ‬ ‫‪ -2‬‬

‫هات َج ْمع ال َكلِمات التّالِية كَما يف املِثال‬


‫‪11‬‬
‫‪َ -3‬ح ْمراء ‬ ‫�إ ْن�شاءات‬ ‫ ‬
‫�إ ْن�شاء‬
‫‪َ -4‬ب ْي�ضاء ‬ ‫‪�َ -1‬سماء ‬
‫‪�ِ -5‬ضياء‬ ‫‪َ -2‬ح ْ�سناء‬

‫‪93‬‬
‫اال ْ�ستيعاب‬
‫� ْأ�س ِئلة ِ‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َع ْن ُحقوق الإنْ�سان‬
‫حَ َ‬

‫‪ -4‬يف َمدي َنتِك؟‬ ‫‪ -3‬يف َم ْد َر َ�ستِك؟ ‬


‫كَ ْيف َترى َو ْ�ضع ُحقوق الإ ْن�سان‪:‬‬
‫ ‬‫‪ -2‬يف َح ِّيك؟‬ ‫‪ -1‬يف �أ�سرْ َ تِك؟ ‬
‫ ‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫اال�سم‬
‫ملنْقو�ص َو ْ‬ ‫ا ُ ْكت ُْب َثالث ُج َمل ُم ْ�ست َْخ ِد ًما فيها ْ‬
‫اال�سم ا َ‬
‫مل ْمدود‬ ‫اال�سم ا َ‬
‫ملقْ�صور َو ْ‬‫ا َ‬
‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬

‫َع ْرجاء‬ ‫� ْأ�ص َدر‬ ‫َت ْعبري‬ ‫ب‬ ‫ُت ْع َت رَ ُ‬


‫ِرداء‬ ‫َعميق‬ ‫َ�شعائِر‬ ‫اِ ِّتفاق ِّية‬
‫َثراء‬ ‫هادٍ‬ ‫َت ْف ِرقة‬ ‫ِ�ضمانات‬
‫َ�ش ْهباء‬ ‫ُم َّت َهم‬ ‫ا ِْم ِرئ‬ ‫َت ْر�سيخ‬
‫ُح ْ�سناء‬ ‫َر ْملي‬ ‫قاب‬ ‫ِر َ‬ ‫ال ْإعالن‬
‫َب ْيداء‬
‫َع نَّي‬ ‫� ْأع َجم ِّي‬ ‫العالمَ ِّي‬
‫ِ�ضياء‬
‫ُم َت َم ِّر�س‬ ‫َت َ�ص َّفح‬ ‫َق�ضاء َعلى‬
‫ال�سبيل‬
‫َ�سواء َّ‬
‫َرخاء‬ ‫َن َقد‬ ‫ُمرا َقبة‬ ‫تييز‬ ‫مَ ْ‬
‫َهوى‬ ‫راع‬
‫ٍ‬ ‫ال ّداعي‬ ‫�آمِ ن‬
‫ُم ّخ‬ ‫مخُ َ َّ�ص�ص‬ ‫�أ ْثني‬ ‫َي ْع َتدي‬
‫‪94‬‬
‫‪9‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال ُو�ضوء‬ ‫ال َو ْحدة‬


‫‪9‬‬
‫ل�صالة‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ :‬التَّم ِهيد ِل َّ‬
‫ا�سم املَكان ‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬اِ ْ�سم ال َّزمان َو ْ‬
‫ا�سم الآلة َوامل َْ�ص َدر‬ ‫َو ْ‬ ‫ ‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫ال�صالة؟‬
‫ماذا َت ْف َعل َق ْبلَ �إقامة َّ‬
‫مِلاذا َت َت َو َّ�ض�أ؟‬
‫ا�سم الآلة‬
‫ا�سم املَكان َو ْ‬
‫ا�سم ال َّزمان َو ْ‬
‫ماذا َت ْع ِر ُف َعن ْ‬
‫َوامل َْ�ص َدر؟‬

‫‪95‬‬
‫‪9‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ل�صالة‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ :‬ال َّت ْمهيد ِل َّ‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪9‬‬
‫� َأه ِّم ّية ال ُو�ضوء‬ ‫‪1‬‬

‫ِلو�ضوء � َأه ِّم ّية كَ برية يف َحياة امل ُْ�سلِمني‪� .‬إ َّنه َنظافة َوطَ هارة ْ‬
‫ا�س ِت ْعدا ًدا ل ُِوقوف‬ ‫ل ُ‬ ‫ ‬

‫ال َع ْبد �أمام َر ِّبه‪ .‬قال اهلل َتعاىل‪} :‬يا �أ ُّيها الَّذين �آ َمنوا �إذا ُق ْمتُم �إىل َّ‬
‫ال�صالة َفاغْ �سِ لوا‬

‫‪96‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫‪9‬‬ ‫جوهكُم َو�أ ْي ِد َيكُم �إىل املَرافِق َوا ْم َ�سحوا ِبرُ�ؤو�سِ كُم َو�أ ْر ُج َلكُم �إىل ال َك ْع َب نْي‪( {...‬املائِدة ‪ .)6‬‬
‫الو�ضوء ‪َ " :‬م ْن َت َو َّ�ض�أ َف� ْأح َ�سن ال ُو�ضوء‬
‫َوقال ال َّن ِبي َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم َعن ُ‬
‫ُو َ‬
‫ ‬
‫َخ َر َجت َخطاياه مِ ْن َج َ�سدِه ‪(َ "...‬رواه ُم ْ�سلِم) َوقال � ْأي ً�ضا‪ " :‬النَّظافة �شَ طْ ر الإميان"‪.‬‬
‫ِلج ْ�سم ‪َ ،‬بل هو َو�سيلة مِ ْن َو�سائِل ا َ‬
‫مل ْغفِرة‪.‬‬ ‫م َّر َد َنظافة ل ِ‬
‫�ضوء ل َْي�س جُ َ‬
‫الو َ‬‫ � ّإن ُ‬
‫َومِ ْن ناحِ ية � ْأخرى فِ� ّإن ال ْأع�ضاء ُم َع َّر َ�ضة دائ ًِما لِل ْأو�ساخ‪َ ،‬ولِذلِك َف� ّإن َغ ْ�سلَها ُم ِه ٌّم‬
‫جل ْ�سم‪.‬‬
‫ِج ًّدا مِ ْن َح ْيث ِ�ص ّحة ا ِ‬

‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئلة الآتية َح َ�سب النَّ�ص‬


‫‪2‬‬
‫‪ -1‬مِلاذا َي َت َو َّ�ض�أ امل ُْ�سلِم ؟‬

‫الو�ضوء؟‬
‫‪ -2‬ماذا َيقول َر�سول اهلل َعن ُ‬

‫الو�ضوء يف ال ُق ْر�آن الكَرمي؟‬


‫‪ -3‬ماذا قال اهلل َتعاىل عن ُ‬

‫الو�ضوء ؟‬
‫‪ -4‬ما فائِدة ُ‬

‫‪َ -5‬متى َن َت َو َّ�ض�أُ؟‬

‫‪97‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�صحيحة َو َعالمة‬
‫جل َمل َّ‬
‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ‬
‫جل َمل اخلاطِ ئة‬
‫( ) �أمام ا ُ‬ ‫‪3‬‬
‫ِلج ْ�سم َف َقط‪.‬‬
‫الو�ضوء َنظافة ل ِ‬
‫‪ّ � -1‬إن ُ‬ ‫‪9‬‬
‫‪� -2‬إذا �أراد امل ُْ�سلِم � ْأن َي َت َو َّ�ض�أ َي ْنوي � َّأو ًال ُث ّم َي َت َو َّ�ض�أ‪.‬‬

‫‪َ -3‬ت ْبقى ال ْأع�ضاء َنظيف ًة دائِما‪.‬‬

‫جل ْ�سم‪.‬‬
‫‪ّ � -4‬إن َغ ْ�س َل ال ْأع�ضاء ُم ِه ّم ِج ًّدا مِ ْن َح ْيث ِ�ص ّحة ا ِ‬

‫ال�صالة‪.‬‬
‫‪َ -5‬ن َت َو َّ�ض�أ َب ْعد �إقامة َّ‬

‫هات َج ْمع ال َكلِمات الآتِية‬


‫‪4‬‬
‫‪ِ -6‬ر ْجل‬ ‫‪َ -1‬يد‬

‫‪َ -7‬ن ْف�س‬ ‫‪�َ -2‬صالة‬

‫‪ -8‬ن ِّية‬ ‫‪ -3‬فائِدة‬

‫‪ُ -9‬ركْ ن‬ ‫‪َ -4‬و�سيلة‬

‫‪ -10‬ر�أ�س‬ ‫‪َ -5‬و ْجه‬

‫‪98‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫تتَه َخطّ‬
‫ا ِْخ رَت ال َكلِمة املُرادِفة لمِ ا حَ ْ‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬ ‫ج‪ -‬كَ ِره‬
‫‪� -1‬إذا �أراد امل ُْ�سلِم � ْأن َي َت َو َّ�ض�أ َي ْنوي � َّأو ًال ُث ّم َي َت َو َّ�ض�أ‪.‬‬
‫ب‪َ -‬رغِ َب‬ ‫ �أ‪ْ � -‬أب َغ�ض‬
‫‪َ " -2‬م ْن َت َو َّ�ض�أ َف� ْأح َ�سن ال ُو�ضوء َخ َر َجت َخطاياه مِ ْن َج َ�سدِه ‪َ "...‬‬
‫(رواه ُم ْ�سلِم) ‬
‫ج‪َ -‬ب َدنِه‬ ‫ب‪َ -‬ق ْل ِبه‬ ‫ �أ‪ِ -‬ر ْجلِه‬
‫الو�ضوء َخ َر َجت َخطاياه من َج َ�سدِه‪.‬‬
‫‪َ -3‬م ْن َت َو َّ�ض�أ َف� ْأح َ�سن ُ‬
‫ج‪� -‬أكْ َمل‬ ‫ب‪َ -‬ب َد�أ‬ ‫ �أ‪� -‬أجاد‬
‫‪ " -4‬النَّظافة �شَ طْ ر الإميان"‬
‫ِ�صف‬
‫ج‪ -‬ن ْ‬ ‫ب‪ُ -‬ثلُث‬ ‫ �أ‪ُ -‬ر ْبع‬
‫ال�صالة‪.‬‬
‫‪َ � -5‬أم َرنا اهلل َتعاىل بِ� ْأن َن َت َو َّ�ض�أ َق ْبل �إقامة َّ‬
‫ج‪� -‬أداء‬ ‫ب‪ُ -‬وجوب‬ ‫ �أ‪ُ -‬خروج‬
‫جل ْ�سم‪.‬‬
‫‪ّ � -6‬إن َغ ْ�سلَ ال ْأع�ضاء ُم ِه ّم ِج ًّدا مِ ْن َح ْيث ِ�ص ّحة ا ِ‬
‫ج‪َ -‬ت ْبديل‬ ‫ب‪َ -‬ت ْن�شيف‬ ‫ �أ‪َ -‬ت ْنظيف‬

‫َر ِّتب �أ ْركان الو�ضوء َت ْرتي ًبا َ�ص ً‬


‫حيحا‬
‫‪6‬‬
‫الر ْ�أ�س‬
‫َم ْ�سح َب ْع�ض َّ‬ ‫ ‬
‫الو ْجه‬
‫َغ ْ�سل َ‬ ‫ ‬
‫ال ِّن ّية‬ ‫ ‪1‬‬
‫َت ْرتيب ال ْأركان َعلى ما َذكَ ْرناه‬ ‫ ‬
‫الر ْج َلينْ �إىل ال َك ْع َبي‬
‫َغ ْ�سل ِّ‬ ‫ ‬
‫املِر َف َقي‬
‫َغ ْ�سل ال َي َد ْين مِ ْن ُر�ؤو�س الأ�صا ِبع �إىل ْ‬ ‫ ‬

‫‪99‬‬
‫‪9‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ ‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ :‬اِ ْ�سم ال َّزمان ْ‬
‫وا�سم‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫وا�سم الآلة وامل َْ�ص َدر‬
‫املَكان ْ‬ ‫ ‬ ‫‪9‬‬
‫الحِ ظْ ا ِْ�سما ال َّزمان واملَكان‬
‫‪1‬‬
‫الحِ ظْ‬
‫م َت َم ُع احل ُّجاج‪.‬‬
‫‪َ -4‬ج َبلُ َع َرفات جُ ْ‬ ‫‪َ -1‬ذ َه ْب ُت �إىل املَطْ َبعة ِ أل َت َ�سل ََّم ال ُك ُت َب‪.‬‬
‫‪َ -5‬ي ْوم اجل ُُمعة ُم ْل َت َقى امل َُ�صلِّني‪.‬‬ ‫موعِ ٌد َمع ال ْأ�صدِقاء يف اجلامِ عة‪.‬‬ ‫‪ -2‬عِ ْندي ْ‬
‫‪َ -6‬و َ�صلْنا �إىل ال َب ْيت عِ ْند ا َ‬
‫مل ْغ ِرب‪.‬‬ ‫الو ْحي‪.‬‬ ‫ملك ََّرمة َم ْه ِبطُ َ‬‫‪َ -3‬مكّة ا ُ‬

‫كان ُوقوع ال ِف ْعل‬‫َكان‪ :‬ا ِْ�س ٌم ُم ْ�ش َت ٌّق َي ُدلُّ َعلى َم ِ‬


‫ا ِْ�س ُم امل ِ‬ ‫ ‬
‫م َت َمع)‬
‫مِ ْثل‪( :‬املَطْ َبعة‪َ ،‬م ْه ِبط‪ ،‬جُ ْ‬ ‫ ‬
‫مان ُوقوع ال ِف ْعل‬
‫ان‪ :‬ا ِْ�س ٌم ُم ْ�ش َت ٌّق َي ُدلُّ َعلى َز ِ‬
‫ا ِْ�س ُم ال َّز َم ِ‬ ‫ ‬
‫مل ْغ ِرب)‬‫(موعِ د‪ُ ،‬م ْل َت َقى‪ ،‬ا َ‬ ‫مِ ْثل‪ْ :‬‬ ‫ ‬
‫"م ْف َعلَة "‬
‫"م ْفعِل" َو َ‬
‫"م ْف َعل" َو َ‬
‫ُي�صاغان مِ ن ال ِف ْعل ال ُّثالثي َعلى � ْأوزان َ‬ ‫ ‬
‫ول"‬ ‫"ا�سم ا َ‬
‫مل ْف ُع ِ‬ ‫ري ال ُّثالثي َعلى َو ْزن ْ‬ ‫اغان مِ ن َغ ِ‬ ‫َو ُي َ�ص ِ‬ ‫ ‬

‫ا ِْج َع ْل من الأ ْفعال الآتِية ا�س َم زمان �أو مكان كما يف املثال‬
‫‪2‬‬
‫َم ْك َتب‬ ‫( َعلى َو ْزن َم ْف َعل ) ‬ ‫كَ َتب – َي ْك ُتب ‬ ‫ ‬
‫( َعلى َو ْزن َم ْف َعلة )‬ ‫‪َ -1‬د َر�س – َي ْد ُر�س ‬
‫( َعلى َو ْزن َم ْفعِل )‬ ‫‪َ -2‬ر َجع – َي ْر ِجع ‬
‫( َعلى َو ْزن َم ْف َعل )‬ ‫‪َ -3‬خ ِزن – َي ْخ َزن ‬
‫( َعلى َو ْزن َم ْفعِل )‬ ‫‪�َ -4‬س َجد – َي ْ�س ُجد ‬
‫( َعلى َو ْزن َم ْفعِل )‬ ‫‪َ -5‬ن َزل ‪َ -‬ي ْن ِزل ‬

‫‪100‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ما َي�أتي َو َب نِّي َو ْزنَه‬
‫ا ِْ�ست َْخ ِرج � ْأ�سماء ال َّزمان �أو املَكان مِ ّ‬
‫كَما يف املِثالَي‬ ‫‪3‬‬
‫الو ْزن‬ ‫ا ِْ�سم ال َّزمان ا ِْ�سم املَكان‬
‫‪9‬‬ ‫َ‬
‫َم ْف َعل‬
‫َم ْف ِعل‬
‫َم ْد َخل‬
‫×‬ ‫َ�شق‬
‫امل رِْ‬
‫×‬ ‫� ْأين َم ْد َخل هذِه العِمارة‪ ،‬ل َْو َ�س َم ْحت؟‬
‫َ�شق‪.‬‬ ‫َ�س َت َت َح ّرك حا ِف َل ُتنا عِ ْند امل رِْ‬
‫‪ -1‬قال َتعاىل‪�َ }:‬سلاَ ٌم هِ َي َحتَّى َمطْ ل َِع‬
‫ا ْل َف ْ‬
‫ج ِر {�سورة القدر(‪)5‬‬

‫تق الطُّ ُرق‪.‬‬ ‫�شطِ ّي املُرور يف ُم ْف رَ َ‬ ‫‪َ -2‬يقِف رُ ْ‬


‫‪ -3‬كان َمطْ َبخ ال َب ْيت َ�ض ِّي ًقا ِج ًّدا‪.‬‬
‫‪ -4‬ال ُب ّد ِل ُك ّل جامِ عة مِ ْن َم ْك َتبة كَ برية‪.‬‬

‫ا�سم َزمان �أ ْو َمكان َب َدالً مِ ن ال ِف ْعل يف ا ُ‬


‫جل َمل الآتِية‬ ‫َ�ضع ْ‬
‫َمع ال َّتغْيري الال ِزم كَما يف املِثال‬
‫‪4‬‬
‫هذا الطَّ ريق الوا�سِ ع َت ْه ِبط فيه الطّ ائِرات‪ .‬هذا الطَّ ريق الوا�سِ ع َم ْه ِبط الطّ ائِرات‪.‬‬
‫يف الطّ ائِف َت ْ�سكُن �أ�سرْ َ ُتنا‪.‬‬ ‫‪ -1‬‬
‫ال ّنادي َي ْل َتقي فيه الطَّ لَبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬‬
‫ال�س ّياح‪.‬‬
‫زورها ُّ‬
‫ال َقلْعة َي ُ‬ ‫‪ -3‬‬
‫الربيع َت ْن ُبت فيه الأ ْزهار‪.‬‬
‫ّ‬ ‫‪ -4‬‬
‫َ�ص ْحرا�ؤُنا َن ْ�س َت ْخ ِرج مِ ْنها ال َّن ْفط‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫ا ِْج َع ْل مِ ن الأ ْفعال املَزيدة الآتِية ْ‬


‫ا�سم َزمان �أو َمكان كَما يف املِثال‬
‫‪5‬‬
‫اِ ْن َت َهى‬ ‫‪ -3‬‬ ‫م َت َمع‬
‫جُ ْ‬ ‫ ‬
‫ا ِْج َت َمع‬ ‫ ‬
‫َ�صلَّى‬ ‫‪ -4‬‬ ‫اِ ْل َت َقى‬ ‫‪ -1‬‬
‫تق‬
‫اِ ْف رَ َ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ا ِْ�س َت ْ�شفى‬ ‫‪ -2‬‬

‫‪101‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ا�سم َزمان �أو َمكان‬ ‫جل َمل الآتِية ِب ْ‬ ‫اِ ْم َ أل ال َفراغات يف ا ُ‬
‫ُمنا�سِ ب مِ ن القائِمة‬ ‫‪6‬‬
‫َم ْ�ص َدر‬ ‫َم ْركَ ز ‬
‫ال�سما ِو ّية‪.‬‬
‫َمطْ َلع ‬
‫ال ِّديانات َّ‬
‫َم ْوعِ د ‬
‫ال�شق‬
‫رَّ ْ‬
‫ َم ْه ِبط ‬
‫‪ -1‬‬
‫‪9‬‬
‫الف َْجر‪.‬‬ ‫الر ُجل َح ّتى‬
‫َت َع َّبد َّ‬ ‫‪ -2‬‬
‫هذِه املَدينة؟‬ ‫َ�ضلِك كَ ْيف � ِأ�صل �إىل‬
‫مِ ْن ف ْ‬ ‫‪ -3‬‬
‫َت ْقدمي ال ْأوراق َي ْوم اجل ُُمعة القادِم‪.‬‬ ‫َي ْن َتهي‬ ‫‪ -4‬‬
‫ال�شايني‪.‬‬
‫َرئي�سِ ّي ِل ْأمرا�ض رَّ‬ ‫ال ّت ْدخني‬ ‫‪ -5‬‬

‫الحِ ظْ ا ِْ�سم الآلة‬


‫‪7‬‬
‫الحِ ظْ‬
‫الب باملِطْ َح َنة‪.‬‬ ‫ا�س �إىل الأَ ْدوار ا ْل ُعلْيا ِب ْ‬
‫املِ�ص َعد‪ -4 .‬طَ َح ْن ُت نُ َّ‬ ‫‪َ -1‬ي ْ�ص َع ُد ال َّن ُ‬
‫‪ -5‬ف ََرم ا َ‬
‫جل ّزار الل َّْح َم بِاملِ ْف َر َمة‪.‬‬ ‫‪َ -2‬ث َق ْب ُت اخل ََ�شب بِاملِ ْث َقب‪.‬‬
‫‪َ -6‬ت ْغ�سِ ل � ِّأمي املَال ِب�س ِبال َغ ّ�سالة‪.‬‬ ‫العال ال َق َمر بِاملِ ْنظار ال َف َلكِي‪.‬‬
‫‪َ -3‬ر َ�صد مِ‬

‫• ا ِْ�س ُم الآلة ا ِْ�سم ُم ْ�ش َت ّق لِل َّدالل ِة َعلى ا َلأدا ِة الَّتي ُي َ�ؤ َّدى ا ْل ِف ْعلُ ِبوا�سِ طَ تِها‪.‬‬
‫ ‬ ‫• ا ِْ�سم الآلة ُي�صاغ مِ ن ال ِف ْعل ال ُّثالثي َعلى � ْأوزان "مِ ْف َعل"‪َ ،‬و"مِ ْف َعال"‪،‬‬
‫َو"مِ ْف َعلَة" َو" َف َّعالة"‪.‬‬
‫�ض � ْأ�سما ِء الآلة َعلى َغيرْ قِيا�س بِ�أَ ْوزان كَ ثرية مِ ْنها‪ :‬ال َق ُّدوم‪،‬‬ ‫جاءت َب ْع ُ‬‫• َو َقد َ‬
‫ال�سكِّني‪ ،‬ال َف�أْ�س‪ ،‬ال َقلَم َوالف ِْرجار‪...‬‬ ‫ال�ساطور‪ِّ ،‬‬ ‫َّ‬

‫‪102‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ي �أ ْوزانَها كَما يف املِثال‬
‫ي يف العِ بارات الآتِية � ْأ�سماء الآلة َو َب نِّ ْ‬
‫َع نِّ ْ‬
‫‪8‬‬
‫الوزن‬ ‫ا�سم الآلة‬
‫‪9‬‬ ‫مِ ْف َعلَة‬ ‫املِ ْن َ�شفَة‬ ‫َم َ�س َح خالِد َو ْج َهه بِاملِ ْن َ�شفَة‪.‬‬
‫�ساء بِاملِ ْغ َرفَة‪.‬‬
‫ل عامِ ل املَطْ َعم الأطْ باق َح ً‬
‫‪َ -1‬م َ أ‬
‫‪ -2‬طَ ل ََب الطَّ بيب مِ ن امل َُم ِّر�ضة مِ يزان احلَرارة‪.‬‬
‫‪ -3‬ا ِْ�س َت ْخ َدم ال َّن ّجار املِ ْث َقب ِل َف ْتح ُثقوب َ�صغرية َعلى اخل ََ�شب‪.‬‬
‫‪ -4‬الطّ الِب َي ْحمِل يف َحقي َبتِه كُ ُت ًبا َو َدفاتِر َومِ ْ�سطَ رة‪.‬‬
‫‪ -5‬قام الطَّ ّباخ ِب َقل ِْي ال َبطاط�س يف مِ ْقالة كَ برية‪.‬‬
‫ا�سم �آلة َعلى َو ْزن " َف َّعالَة "‬
‫ما ي�أتي ْ‬
‫هات مِ ْن ُك ّل ِف ْعل مِ ّ‬
‫كَما يف املِثال‬ ‫‪9‬‬
‫‪َ -3‬ج َرف‬ ‫َد ّراجة‬ ‫ ‬
‫در َج‬
‫َ‬
‫‪�َ -4‬سم َِع‬ ‫‪َ -1‬نظَ ر‬
‫‪َ -5‬حفَر‬ ‫‪َ -2‬غ َ�سل‬

‫َ�ض ْع َخ ًّطا حَتْت � ْأ�سماء الآلة ال ِقِيا�سِ ّية َو َخطَّ نْي حَتْت‬
‫‪ْ � 10‬أ�سماء الآلة غَ يرْ ال ِقِيا�سِ ّية‬
‫‪10‬‬
‫املِ�سواك َو َنظَّ ْف ُت ِبه � ْأ�سناين‪.‬‬
‫‪َ � -1‬أخ ْذ ُت ْ‬
‫املِعول َو َب َد�أ َي ْحف ُِر ال ْأر�ض‪.‬‬
‫‪ْ � -2‬أم َ�سكَ العامِ ل ِب َ‬
‫َقطَ ْع ُت احلَطَ ب ِبال َف�أ�س‪.‬‬ ‫‪ -3‬‬
‫مار َعلى احلائِط ِبال َق ّدوم‪.‬‬
‫املِ�س َ‬
‫َث َّبت ال َب ّن ُاء ْ‬ ‫‪ -4‬‬
‫الب ُتقال‪.‬‬
‫ا�س َت ْخد ِْم �سِ كّي ًنا ِل َت ْق�شري رُ ْ‬
‫َ�ضلِك ْ‬
‫مِ ْن ف ْ‬ ‫‪ -5‬‬
‫اجلاف‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ل ِبال َقلَم‬ ‫واج َبه ا َ‬
‫مل ْن ِز يِ ّ‬ ‫كَ َتب الطّ الِب ِ‬ ‫‪ -6‬‬

‫‪103‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َع نِّي احلُروف ال ْأ�ص ِل ّية ِل ْأ�سماء الآلة الآتِية كَما يف املِثال‬
‫‪11‬‬
‫‪ -3‬املِ ْن�شار‬ ‫كَ َوى‬ ‫ ‬
‫املِ كْواة‬ ‫‪9‬‬
‫‪ -4‬املِ ْقالة‬ ‫�ص‬
‫‪ -1‬املِ َق ّ‬
‫‪ -5‬املِ ْفتاح‬ ‫‪ -2‬املِ ْغ َ�سلة‬

‫الحِ ظ امل َْ�ص َدر‬


‫‪12‬‬
‫الحِ ظْ‬
‫ِراء َة َوالكِتا َبةَ‪.‬‬
‫‪َ -1‬ي ِجب َعلى كُ ّل ُمواطِ ن � ْأن َي ْع ِرف الق َ‬
‫�ش َب ّ‬
‫ال�شاي يف الفَطور‪.‬‬ ‫‪� -2‬أحِ ّب رُ ْ‬
‫هاب �إىل ا َ‬
‫مل ْد َر�سة ِباحلافِلة ال َي ْوم‪.‬‬ ‫‪� -3‬أريد ال َّذ َ‬
‫‪ -4‬كَ ْم ُي َكلِّف � ْإر�سالُ هذا اخلِطاب �إىل �أ ْن َقرة‪.‬‬
‫�شاهد ُة ال ِّت ْل ِف ْزيون مِ ُ‬
‫ل ّدة طَ ويلة َت�ضرُ ُّ ِب ُعيونِك‪.‬‬ ‫‪ُ -5‬م َ‬
‫ال�ضيوف يف املَطار‪.‬‬ ‫‪ْ � -6‬أرجو مِ ْنك ْ‬
‫ا�س ِت ْقبالَ ُّ‬

‫م َّرد مِ ن ال َّزمان‪.‬‬ ‫• امل َْ�ص َدر ْ‬


‫ا�سم َي ُدلّ َعلى َح َدث جُ َ‬
‫• َم�صادِر الأ ْفعال ال ُّثالث ِّية َ�سماعِ ّية ال قاعِ دة لَها‪.‬‬
‫• َم�صادِر الأ ْفعال املَزيدة قِيا�سِ ّية لَها � ْأوزان ُم َع َّينة‪َ ،‬و� َأه ّمها ما َيلي ‪� :‬إ ْفعال‪ ،‬‬
‫وا�س ِت ْفعال‪.‬‬
‫فاعل‪َ ،‬ت َف ُّعل‪ ،‬اِ ْفعِالل‪ ،‬اِ ْنفِعال‪ ،‬اِ ْفتِعال ْ‬
‫فاعلة‪َ ،‬ت ُ‬
‫َت ْفعيل‪ُ ،‬م َ‬

‫‪104‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َ�ض ْع َخ ًّطا حَتْت َم�صادِر الأ ْفعال ال ُّثال ِث ّية كَما يف املِثال‬ ‫‪13‬‬
‫ُي ْع ِج ُبني َجمالُ الطَّ بيعة‪.‬‬ ‫ ‬
‫‪9‬‬ ‫َن�شاطُ ك يف ال َع َمل َيعود َعل َْيك ِبال َّن ْفع‪.‬‬ ‫‪ -1‬‬
‫ال�صدور‪.‬‬
‫�ش ُح ُّ‬
‫قِراء ُة ال ُق ْر�آن َت رْ َ‬ ‫‪ -2‬‬
‫‪� -3‬أَ ْعل َُم � ّأن ِزيار َة املَري�ض ُت ْ�س ِع ُده‪.‬‬
‫حللْم َ�س ِّي ُد ال ْأخالق‪.‬‬
‫ال َقناعة كَ ْن ٌز ال َي ْفنى‪َ ،‬وا ِ‬ ‫‪ -4‬‬
‫ال�سفَر بِالطّ ائِرة‪.‬‬
‫َ�ضل َّ‬
‫‪� -5‬أنا َو َ�صديقي ُنف ِّ‬
‫جل َمل الآتِية كَما يف املِثال‬ ‫هات َم�صادِر الأ ْفعال الّتي حَ ْ‬
‫تتَها َخطّ يف ا ُ‬
‫‪14‬‬
‫ُجلو�س‬ ‫ ‬
‫ممود َعلى الك ُْر�سِ ّي‪.‬‬ ‫َجلَ�س حَ ْ‬ ‫ ‬
‫م َّمد احل َّق‪.‬‬
‫قال حُ َ‬ ‫‪ -1‬‬
‫الرائِع‪.‬‬
‫�سرَ َّ ين َع َملُك ّ‬ ‫‪ -2‬‬
‫�صرَ َ خ ال َع ُد ُّو مِ ْن �شِ ّدة ال�ضرَّ َ بات‪.‬‬ ‫‪ -3‬‬
‫ال�صناعِ ّي َح ْول ال ْأر�ض‪.‬‬
‫دار ال َق َم ُر ِّ‬
‫َ‬ ‫‪ -4‬‬
‫االب ُن َن�صيح َة وا ِلدِه‪.‬‬
‫َ�سم َِع ْ‬ ‫‪ -5‬‬
‫ا ِْب َح ْث َع ْن َم�صادِر الأ ْفعال الآتِية يف ُم ْع َجم َع َر ِب ّي‬
‫‪15‬‬
‫‪َ -6‬و َر َد‬ ‫‪ -1‬كَ ُمل‬
‫‪َ -7‬ر َّد‬ ‫‪�-2‬ش َح‬
‫رَ َ‬
‫‪َ -8‬ر َوى‬ ‫‪ -3‬مَل ََع‬
‫‪ -9‬عاد‬ ‫‪َ -4‬نف ََع‬
‫‪�-10‬سار‬ ‫‪َ -5‬ن َزل‬

‫‪105‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫�أ�سئلة اال�ستيعاب‬

‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َع ْن الو�ضوء ُم ْ�ستَعينا بالأ�سئلة التالية‬


‫حَ َ‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫• َم َتى َن َت َو َّ�ض�أ؟‬
‫• مِلاذا َن َت َو َّ�ض�أ؟‬
‫بالتتيب؟‬ ‫• ما هِ ي � ْأركان ُ‬
‫الو�ضوء رَّ ْ‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ا�سم‬
‫ا�سم ال َّزمان َو ْ‬
‫ا ُ ْكت ُْب �أ ْر َبع ُج َمل ُم ْ�ست َْخ ِد ًما يف ُك ّل مِ نْها ْ‬
‫ا�سم الآلة َوامل َْ�ص َدر‬ ‫املَكان َو ْ‬ ‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬
‫ ‬

‫‪106‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬

‫‪9‬‬ ‫ف�أ�س‬
‫َث َّب َت‬
‫َمطْ لَع‬
‫رَ�شايني‬
‫ُم َع َّر َ�ضة‬
‫� ْأو�ساخ‬
‫الو�ضوء‬ ‫ُ‬
‫ا�س ِت ْعدا ًدا‬ ‫ْ‬
‫مِ ْ�سمار‬ ‫�أَدوار‬ ‫مِ ْن َح ْيث‬ ‫طَ هارة‬
‫ق ّدوم‬ ‫ُث ْقب‬ ‫حاقد‬ ‫َي ْنوي‬
‫تق�شري‬ ‫طَ َحن‬ ‫�رشفة‬ ‫جوهكُم‬ ‫ُو َ‬
‫جاف‬
‫قلم ّ‬ ‫فرم‬‫َ‬ ‫لتكا ِف َئ َّن‬ ‫املَرافِق‬
‫كَ ْنز‬ ‫َج ّفف‬ ‫غرق‬ ‫ْام َ�سحوا‬
‫َي ْف َنى‬ ‫غرفَة‬
‫مِ َ‬ ‫ُي ْتقِن‬ ‫ال َك ْع َبي‬
‫�صرَ َ خ‬ ‫َخ َ�شب‬ ‫رحب‬ ‫ّ‬ ‫َخطايا‬
‫قمر ِ�صناعي‬ ‫طباخ‬ ‫ّ‬ ‫ق ِّمة‬ ‫َج َ�س ِد‬
‫َج َرف‬ ‫رتق الطرق‬ ‫ُمف َ‬ ‫َ�شطْ ر‬
‫مِ ْن�شار‬ ‫َيلْتقي‬ ‫م َّرد‬ ‫جُ َ‬
‫مِ ْقالة‬ ‫َيل َْج�أ‬ ‫َو�سيلة‬
‫مِ ْ�سواك‬ ‫تنبت‬ ‫ناحِ ية � ْأخرى‬
‫عول‬
‫مِ َ‬ ‫ِن ْفط‬ ‫ال ْأع�ضاء‬

‫‪107‬‬
‫‪10‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫الأُ مَم ا ُ‬
‫ملت َِّحدة‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪10‬‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ :‬الأُ مَم ا ُ‬
‫ملت َِّحدة َو� ْأع�ضا�ؤُها‬
‫وال�صفة ا ُ‬
‫مل�شَ َّبهة‬ ‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ :‬اِ ْ�سم الت َّْ�صغري ْ‬
‫واال�سم ا َ‬
‫ملنْ�سوب ِّ‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫اُ ْذكُ ْر � ْأ�سماء َب ْع�ض ا ُ‬
‫مل َنظَّ مات ال ُّد َول ِّية‪.‬‬
‫لمِ اذا ُ�ش ِّكل َْت هذِه ا ُ‬
‫مل َنظَّ مات؟‬
‫ت� َّأم ْل ما َيطْ َر�أ مِ ن ال َّت ْغيري َعلى ال َكلِمات ال ّتالِية‪:‬‬
‫مبوب)‬ ‫كُ ل َْيب (كَ لْب َ�صغري � ْأو حَ ْ‬ ‫ ‬ ‫كَ لْب (كَ لْب عادٍ ) ‬
‫(م ْن�سوب �إىل �سو ِريا)‬ ‫�سو ِر ّي َ‬ ‫�سوريا (ا ِْ�سم َبلَد) ‬
‫َجميل (واقِع فيه ِ�صفة اجلَمال)‬ ‫ ‬ ‫َج ُم َل ( ِف ْعل ما�ض)‬

‫‪108‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ :‬الأُ مَم ا ُ‬


‫ملت َِّحدة‬ ‫الوحدة ‪10‬‬
‫‪10‬‬ ‫و� ْأع�ضا�ؤُها‬ ‫ ‬
‫الأُ مَم ا ُ‬
‫ملتَّحِ دة َو� ْأج ِه َزتُها‬ ‫‪1‬‬

‫مل َّتحِ دة يف ‪� ٢٤‬أُكْ تو َبر ‪َ ١٩٤٥‬وقد �أ ْن َ�ش َ�أها ‪َ ٥١‬بلَداً‪ ،‬لكِن ال َي ْوم َي ْبلُغ‬ ‫ �أُ ْن�شِ َئت ال مَأم ا ُ‬
‫مل َّتحِ دة َعلى َت ْعزيز ُحقوق الإ ْن�سان َوحِ ماية البيئة‬ ‫ع َد ُد � ْأع�ضائِها ‪َ 193‬بلَداً‪َ .‬ت ْع َمل ال مَأم ا ُ‬
‫َو ُمكافَحة ال ْأمرا�ض َوال َف ْقر‪.‬‬
‫توجد َخ ْم�سة مِ ْنها يف َم َق ّر ال مَأم ا ُ‬
‫مل َّتحِ دة‬ ‫مل َّتحِ دة �سِ ّتة � ْأج ِهزة َرئي�سِ ّية‪َ ،‬‬ ‫َو ِلل مَأم ا ُ‬ ‫ ‬
‫االجتِماعِ ّي‪،‬‬ ‫ملِ�س ال ْأمن‪َ ،‬وامل َْجلِ�س اال ْقتِ�صاد ِّي َو ْ‬ ‫العامة‪َ ،‬و جَ ْ‬
‫ّ‬ ‫ورك‪َ ،‬وهي‪ :‬اجل َْمع ِّية‬ ‫ِنيو ُي ْ‬
‫ب ْ‬
‫مكَمة ال َع ْدل ال ُّد َول ِّية‪،‬‬ ‫ال�سادِ�س َوهو حَ ْ‬ ‫جلهاز ّ‬ ‫العامة‪ّ � .‬أما َم َق ّر ا ِ‬
‫ّ‬ ‫الو�صاية‪َ ،‬والأمانة‬ ‫ملِ�س َ‬ ‫َو جَ ْ‬
‫الهاي ِﺑ ُﻬو َل ْندا‪.‬‬
‫ْ‬ ‫َف َي َقع يف‬
‫ملِ�س ال ْأمن مِ ْن َخ ْم�سة � ْأع�ضاء دائِمني َو َع رَ�شة � ْأع�ضاء َغيرْ دائِمني‪.‬‬ ‫كون جَ ْ‬ ‫َي َت َّ‬ ‫ ‬
‫ال�صني َوف ََر ْن�سا ّوامل َْملَكة‬ ‫رو�سيا َو ّ‬ ‫مل َّتحِ دة ال ْأمريك ِّية َو ْ‬ ‫َوال ْأع�ضاء ال َّدائِمون ُهم ال ِواليات ا ُ‬
‫العامة ِل ُك ّل َ�س َنتَينْ ‪.‬‬
‫ّ‬ ‫مل َّتحِ دة‪ّ � .‬أما ال ْأع�ضاء َغيرْ ال ّدائِمني َف َت ْن َتخِ ُب ُهم اجل َْمع ِّية‬ ‫ا ُ‬
‫مل َنظَّ مة يف ا ِْجتِماعاتِها َويف َوثا ِئقِها �سِ ّت لُغات َر ْ�سم ِّية هي‪ :‬ال ْأ�سبان ِّية‬ ‫َت ْ�س َت ْخدِم ا ُ‬ ‫ ‬
‫ال�صين ِّية َوال َع َرب ِّية َوالف ََر ْن�سِ ّية‪.‬‬
‫الرو�سِ ّية َو ّ‬ ‫َوالإ ْنكِلي ِز ّية َو ّ‬

‫‪109‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫مموع َع َدد � ْأع�ضاء ال مَأم ا ُ‬
‫مل َّتحِ دة؟‬ ‫ما جَ ْ‬ ‫‪ -1‬‬
‫‪10‬‬
‫ما ُم ِه َّمة ال مَأم ا ُ‬
‫مل َّتحِ دة؟‬ ‫‪ -2‬‬

‫‪ْ � -3‬أين َي َقع َم َق ّر ال مَأم ا ُ‬


‫مل َّتحِ دة؟‬

‫َمن ال ْأع�ضاء ال ّدائِمون لمِ َْجلِ�س ال ْأمن؟‬ ‫‪ -4‬‬

‫الر ْ�سم ِّية ِلل مَأم ا ُ‬


‫مل َّتحِ دة؟‬ ‫ما هي اللغات َّ‬ ‫‪ -5‬‬

‫ال�صحيحة َو َعالمة‬
‫جل َمل َّ‬
‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ‬
‫جل َمل اخلاطِ ئة‬
‫( ) �أمام ا ُ‬ ‫‪3‬‬
‫‪َ -1‬ت ْع َمل ال مَأم ا ُ‬
‫مل َّتحِ دة َعلى َت ْعزيز ُحقوق الإ ْن�سان َوحِ ماية البيئة‬
‫َو ُمكافَحة ال ْأمرا�ض َوال َف ْقر‪.‬‬
‫يورك‪.‬‬
‫ِيو ْ‬ ‫‪ِ -2‬لل مَأم ا ُ‬
‫مل َّتحِ دة َخ ْم�سة � ْأج ِهزة َرئي�سِ ّية كُ لّها يف ن ْ‬
‫مكَمة ال َع ْدل ال ُّد َول ِّية يف الها َْي ِبهو َل ْندا‪.‬‬
‫‪َ -3‬ي َقع َم َق ّر حَ ْ‬
‫ملِ�س ال ْأمن مِ ْن َخ ْم�سة � ْأع�ضاء دائِمني َو َع رْ�شة � ْأع�ضاء‬
‫‪َ -4‬ي َتك َّون جَ ْ‬
‫َغيرْ دائِمني‪.‬‬
‫ملِ�س ال ْأمن‪.‬‬
‫‪ُ -5‬ت ْركِ يا ُع ْ�ضو دائِم يف جَ ْ‬
‫الر ْ�سم ِّية ِلل مَأم ا ُ‬
‫مل َّتحِ دة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اللغة ال َع َر ِب ّية مِ ْن ِ�ض َمن اللغات َّ‬

‫‪110‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ ‬
‫ِ�ص ْل َب ِنْي امل َْجموعة ( �أ ) َوامل َْجموعة ( ب )‬ ‫‪4‬‬
‫ب‬ ‫�أ‬
‫‪10‬‬ ‫ُت ْ�صدِر َقرارات َح ْول اخلِالفات َبينْ ال ُّد َول‪.‬‬ ‫العامة‬
‫ّ‬ ‫‪ -1‬اجل َْمع ِّية‬
‫ُت�ؤَ ّدي ال ْأعمال الإدا ِر ّية ِلل مَأم ا ُ‬
‫مل َّتحِ دة‪.‬‬ ‫ل‬
‫ملِ�س ال ْأمن ال ُّد َو يِ ّ‬
‫‪ -2‬جَ ْ‬
‫ت َتمِع �إ ّال عِ ْند ال�ضرَّ ورة‪.‬‬
‫لَه َخ ْم�سة � ْأع�ضاء‪ ،‬ال جَ ْ‬ ‫‪ -3‬امل َْجلِ�س ا ِال ْقتِ�صاد ِّي َواال ِْجتِماعِ ّي‬
‫ال�سيا�سِ ّية‬
‫َيقوم ِب َت ْن�سيق الأمور ا ِال ْقتِ�صاد ِّية َو ِّ‬ ‫الو�صاية‬
‫ملِ�س َ‬
‫‪ -4‬جَ ْ‬
‫لِل ُّد َول ال ْأع�ضاء‪.‬‬
‫لَه ‪ُ 15‬ع ْ�ض ًوا َخ ْم�سة مِ ْن ُهم � ْأع�ضاء دائِمون‪.‬‬ ‫العامة‬
‫ّ‬ ‫‪ -5‬الأمانة‬

‫تثيل كا ّفة ال ُّد َول ال ْأع�ضاء فيها َو ِل ُك ّل‬ ‫َيت ِّم مَ ْ‬ ‫مك ََمة ال َع ْدل ال ُّد َول ِّية‬
‫‪ -6‬حَ ْ‬
‫ُع ْ�ضو َ�ص ْوت واحِ د‪.‬‬
‫جل ْد َول التّايل َوا ْك ُت ْبها كَما يف املِثال‬
‫َك ِّو ْن ُج َمالً مِ ن ا َ‬ ‫‪5‬‬
‫َت ْ�س َت ْخدِم ا ُ‬
‫مل َنظَّ مة‬ ‫ملِ�س ال ْأمن‬
‫جَ ْ‬ ‫�سِ ّتة‬ ‫ِل ُك ّل َ�س َن َتي‬
‫َي َقع‬ ‫َي َتك ََّون‬ ‫ِرئي�سِ ّية‬ ‫اجتِماعاتِها‬
‫يف ْ‬ ‫الهاي‬
‫ْ‬ ‫يف‬
‫َو َع رْ�شة � ْأع�ضاء‬ ‫ال�سادِ�س‬
‫ّ‬ ‫� ْأع�ضاء دائِمني‬ ‫َت ْن َتخِ ُب ُهم َغيرْ دائِمني‬
‫�سِ ّت‬ ‫العامة‬
‫ّ‬ ‫اجل َْمع ِّية‬ ‫مِ ْن َخ ْم�سة‬ ‫لُغات َر ْ�سم ِّية‬
‫� ْأج ِهزة‬ ‫ِلل مَأم ا ُ‬
‫مل َّتحِ دة َغيرْ ال ّدائِمني‬ ‫جلهاز‬
‫َم َق ّر ا ِ‬ ‫ال ْأع�ضاء‬

‫ال�سادِ�س يف الهاي‪.‬‬
‫جلهاز ّ‬
‫َي َقع َم َق ّر ا ِ‬ ‫ ‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬

‫‪111‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل ْد َول‬ ‫مل ْعلومة ا ُ‬
‫ملنا�سِ بة ِبا َ‬ ‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا َ‬
‫ُم ْ�ستَعينًا بِالعِ بارات الآتِية كَما يف املِثال‬ ‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫الو�صاية‬
‫ملِ�س َ‬
‫د‪ -‬جَ ْ‬ ‫العامة‬
‫ّ‬ ‫�أ‪ -‬اجل َْمع ِّية‬

‫العامة‬ ‫هـ‪ -‬الأمانة‬ ‫ل‬


‫ملِ�س ال ْأمن ال ُّد َو يِ ّ‬
‫ب‪ -‬جَ ْ‬
‫ّ‬

‫مكَمة ال َع ْدل ال ُّد َول ِّية‬ ‫ج‪ -‬امل َْجلِ�س اال ْقتِ�صاد ِّي‬
‫و‪ -‬حَ ْ‬
‫َواال ِْجتِماعِ ّي‬

‫�أ ب ج د هـ و‬
‫تثيل كا ّفة ال ُّد َول ال ْأع�ضاء‪.‬‬
‫َيت ِّم فيها مَ ْ‬
‫الهاي ِبهو َل ْندا‪.‬‬
‫ْ‬ ‫‪َ -1‬ت َقع يف َمدينة‬

‫‪ُ -2‬ت�ؤَ ّدي ال ْإجراءات الإدا ِر ّية ِلل مَأم ا ُ‬


‫مل َّتحِ دة‪.‬‬

‫‪َ -3‬ي ْت َبع لَه َخ ْم�سة َع رَ�ش ُع ْ�ض ًوا‪َ ،‬خ ْم�سة مِ ْن ُهم‬
‫� ْأع�ضاء دائِمون‪.‬‬
‫‪َ -4‬ت َتك ََّون مِ ن ال ْأع�ضاء ال ّدائِمني َف َقط‪.‬‬
‫ال�ش�ؤون اال ِْجتِماعِ ّية َوا ِال ْقتِ�صاد ِّية‬
‫‪ُ -5‬ي َن ِّ�سق ّ‬
‫لِل ُّد َول ال ْأع�ضاء‪.‬‬
‫‪َ -6‬ت ْنظُ ر يف اخلِالفات َوال ِّنزاعات َبينْ ال ُّد َول‪.‬‬
‫جلهاز‪.‬‬
‫‪َ -7‬ت َت َم َّتع كُ ل َد ْولة ِب َ�ص ْوت واحِ د يف هذا ا ِ‬
‫قا�ض ًيا َيت ِّم اِ ْنتِخا ُب ُهم مِ ْن ِق َبل‬
‫‪َ -8‬ي َتك ََّون مِ ن ‪ِ 15‬‬
‫ملِ�س ال ْأمن ال ُّد َو يِلّ‪.‬‬ ‫العامة َو جَ ْ‬
‫ّ‬ ‫اجل َْمع ِّية‬

‫‪112‬‬
‫ال َو ْحدة ‪10‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ :‬اِ ْ�سم الت َّْ�صغري ْ‬


‫واال�سم ‬
‫‪10‬‬ ‫وال�صفة ا ُ‬
‫مل�شَ َّبهة‬ ‫ملنْ�سوب ِّ‬ ‫ا َ‬ ‫ ‬
‫الحِ ظْ ا ِْ�سم الت َّْ�صغري‬ ‫‪1‬‬
‫الحِ ظْ‬
‫ا�س ُمه ُع َمي‪.‬‬
‫يل َولَد ْ‬
‫ال�شا ِرع ُمطَ ْيعِم ل َِر ُجل َعجوز‪.‬‬
‫يوجد يف �آخِ ر ّ‬
‫َ‬
‫بيحا يف عيد ميالدِها‪.‬‬
‫� ْأه َد ْي ُت �إىل َز ْي َنب ُم َ�ص ْي ً‬

‫ُر َج ْيل‬ ‫َر ُج ٌل ‬ ‫اال ِْ�سم ا ُ‬


‫مل َتك َِّون مِ ْن َثالثة ُحروف‪ُ :‬ف َع ْيل ‬
‫ُمطَ ْيعِم‬ ‫َمطْ َعم ‬ ‫اال ِْ�سم ا ُ‬
‫مل َتك َِّون مِ ْن � ْأر َبعة ُحروف‪ُ :‬ف َع ْي ِعل ‬
‫ُم َن ْي�شري‬ ‫مِ ْن�شار ‬ ‫اال ِْ�سم ا ُ‬
‫مل َتك َِّون مِ ْن َخ ْم�سة ُحروف‪ُ :‬ف َع ْيعيل ‬

‫اال�سم لِل َّداللة َعلى‬


‫حل ْرف الثّاين مِ ن ْ‬
‫ا ِْ�سم الت َّْ�صغري هو ِزيادة ياء �ساكِنة َب ْعد ا َ‬
‫ال َّتقْليل �أو الت َّْحقري �أو الت ََّح ُّبب‪.‬‬

‫ا�سم الت َّْ�صغري‬‫َب ْع�ض الأ ْمثِلة َعلى ْ‬


‫ُحمَيرْ اء‬ ‫َح ْمراء ‬
‫ُد َو ْيلَة‬ ‫َد ْو َلة ‬
‫ُج َم ِّيل‬ ‫َجمِيل ‬
‫� ٌأب �أُ َب ّي‬
‫ُب َن َّي‬ ‫ا ِْبن ‬
‫ُخ َو ْيدِم‬ ‫خا ِدم ‬

‫‪113‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫اال�سم امل َُ�صغَّ ر كَما يف املِثال‬
‫اال�سم َو ْ‬
‫ِ�ص ْل َب نْي ْ‬ ‫‪2‬‬
‫ُ�س َب ْيع‬
‫ُب َع ْيد‬
‫َج َب ٌل ‬
‫‪�َ -1‬س ْب ٌع ‬
‫ ‬
‫‪10‬‬
‫ُ�س َو ْيداء‬ ‫‪َ -2‬ع ْب ُد اهلل ‬
‫ُق َب ْيل‬ ‫‪َ -3‬ق ْبل ‬
‫ُج َب ْيل‬ ‫‪َ -4‬ب ْعد ‬
‫ُع َب ْي ُد اهلل‬ ‫‪�َ -5‬س ْوداء ‬
‫َع نِّي اال ِْ�سم امل َُ�صغَّ ر كَما يف املِثال‬
‫‪3‬‬
‫اال�سم امل�ص ّغر‬
‫ُب َع ْيد‬ ‫الر ُجل ُب َع ْيد احلادِث‪.‬‬
‫مات ّ‬
‫يكِن ِزراعة ُ�ش َجيرْ ة ال َّن ْخل فى � ْأر ضرُ‬
‫� وم؟‬ ‫‪ -1‬هل مُ ْ‬
‫‪ -2‬هو ل َْي�س �شاعِ ًرا َبل ُ�ش َو ْيع ًِرا‪.‬‬
‫نامج �أكْ روبات َر ْيد ِْر‪.‬‬ ‫ي ِك ُنك َف ْت ُح ال ُك َت ِّيب ِب ْ‬
‫ا�ست ِْخدام َب ْر َ‬ ‫‪ -3‬مُ ْ‬
‫َك ْي ًدا‪({...‬يو�سف‪)5 ،‬‬ ‫‪}-4‬قال يا ُبن ََّي ال َتق ُْ�ص ْ‬
‫�ص ُر�ؤْيا َك َعلى �إِ ْخ َو ِت َك َف َيكِيدوا لك‬
‫م َّمدة‪.‬‬
‫ال�سائِح ُ�ص َن ْيديق فيه َم�أكوالت جُ َ‬
‫‪َ -5‬مع ّ‬
‫ال�ش َجرة ُو َر ْيق ًة ُو َر ْيقةً‪.‬‬
‫راق َّ‬
‫ياح � ْأو َ‬ ‫‪ْ � -6‬أ�س َقطَ ت ِّ‬
‫الر ُ‬
‫اال�سم امل َُ�صغَّ ر �إىل � ْأ�صلِه كَما يف املِثال‬
‫َح ّول ْ‬ ‫‪4‬‬
‫كُ َت ِّيب‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ق ِْرد‬ ‫ُق َر ْي د ‬ ‫ ‬
‫ُب َن ّي‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ف َُو ْيق‬ ‫‪ -1‬‬
‫ُق َر ْيب‬ ‫‪ -6‬‬ ‫ُج َب ْيل‬ ‫‪ -2‬‬
‫ت ْيت‬
‫حُ َ‬ ‫‪ -7‬‬ ‫ُق َن ْيدِيل‬ ‫‪ -3‬‬

‫‪114‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫اال�سم ا َ‬
‫ملنْ�سوب‬ ‫الحِ ظْ ْ‬ ‫‪5‬‬
‫‪10‬‬ ‫الحِ ظ‬
‫ِبال َّتقْوى‪( .‬رواه الإمام �أحمد)‬ ‫مي َعلى َع َر ِب ّي �إال‬ ‫مي َوال ِل َع َج ّ‬ ‫• ال َف ْ�ض َل ِل َعر ِب ّي َعلى َع َج ّ‬
‫• �سافَر خالِد �إىل امل َْملَكة ال َع َر ِب ّية ُّ‬
‫ال�سعود ِّية‪.‬‬
‫ال�صناعِ ّي َوال ِّتجا ِر ّي‪.‬‬ ‫• َت ْ�سعى ال َّد ْولة �إىل َتطْ وير ال َّت ْعليم ال ِّزراعِ ّي َو ِّ‬
‫ال�س َمك َ�س َمكٌ َب ْح ِر ّي َو َ�س َمكٌ َن ْه ِر ّي‪.‬‬
‫مالّت َب ْيع َّ‬ ‫• يف حَ َ‬
‫اال�سم‪َ ،‬مكْ�سور ما َق ْبلَها‪.‬‬ ‫اال�س ُم ا َ‬
‫ملنْ�سوب هو ِزياد ُة ياء ُم�شَ ّددة َعلى �آخِ ر ْ‬ ‫ْ‬

‫اال�سم ُم ْن َت ِه ًيا ِبالألِف‪ُ ،‬ق ِل َبت الألِف‬ ‫ُت ْركِ ّي‬ ‫ ‬


‫ُت ْركِ يا‬
‫�إذا كان ْ‬
‫�إىل الياء‪.‬‬ ‫ف ََر ْن�سِ ّي‬ ‫ ‬
‫ف ََر ْن�سا‬
‫ � ْأمريك ِّي‬ ‫� ْأمريكا‬

‫اال�سم ُم ْن َت ِه ًيا ِبتاء ا َ‬


‫مل ْربوطة‪،‬‬ ‫جامِ ع ِّي‬ ‫ ‬
‫جامِ عة‬
‫�إذا كان ْ‬
‫ُح ِذ َفت التّاء عِ نْد الن ََّ�سب‪.‬‬ ‫َمك ِّّي‬ ‫ ‬ ‫َمكّة‬
‫ُ�سعود ِّي‬ ‫ال�سعود ِّية ‬
‫ُّ‬

‫الحِ ظ‪َ :‬ب ْع�ض ال ْأ�سماء ا َ‬


‫ملنْ�سوبة‬

‫َن َب ِو ّي‬ ‫ ‬‫َن ِب ّي‬ ‫ � َأخ ِو ّي‬ ‫�أخ‬


‫َم َلكِي‬ ‫ ‬‫َملِك‬ ‫ُل َغ ِو ّي‬ ‫ ‬‫لُغة‬
‫َم ْع َن ِو ّي‬ ‫ ‬
‫َم ْعنى‬ ‫َي َد ِو ّي‬ ‫ ‬ ‫َيد‬
‫َق َر ِو ّي‬ ‫ ‬
‫َق ْرية‬ ‫َح َي ِو ّي‬ ‫ ‬
‫َح ّي‬

‫‪115‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫اال�سم ا َ‬
‫ملنْ�سوب كَما يف املِثال‬ ‫َع نِّي ْ‬ ‫‪6‬‬

‫اال�سم ا َ‬
‫مل ْن�سوب‬ ‫ْ‬
‫‪10‬‬
‫اجلامِ ع ِّي‬ ‫ال َّت ْعليم اجلامِ ع ِّي َم ْر َحلة ُعلْيا مِ ن ال َّت ْعليم‪.‬‬
‫التكِ ّية‪.‬‬
‫‪ُ -1‬يحِ ّب املُ�شاهِ د ال َع َر ِب ّي امل َُ�سل َْ�سالت رُّ ْ‬
‫‪َ -2‬ي ْب َد�أ امل َُم ِّثل � ْأح َمد َمك ّّي َت ْ�صوير في ْلمِه اجلَديد‪.‬‬
‫‪ُ -3‬هناك كُ ُتب َع ْن � ْأخطاء ُل َغ ِو ّية �شائِعة‪.‬‬
‫‪ -4‬لَك مِ ّني َن�صيحة � َأخ ِو ّية‪ُ :‬قل احلَقيقة دائ ًِما‪.‬‬
‫�ص القانون‪.‬‬
‫‪ -5‬هذِه َت ْر َجمة َح ْرف ِّية ِل َن ّ‬
‫الو ْ�ضع اال ْقتِ�صادِي‪.‬‬
‫ريرا َ�س َن ِو ًّيا َعن َ‬
‫‪َ � -6‬أع ّد اخلَبري َت ْق ً‬
‫‪ْ � -7‬أع َج َب ْتني هذِه ال ْأعمال ال َي َد ِو ّية‪.‬‬
‫الوثا ِئق ِّية‪.‬‬ ‫‪� -8‬أُحِ ّب ُم َ‬
‫�شاهدة الأ ْفالم َ‬

‫اال�سم ا َ‬
‫ملنْ�سوب كَما يف املِثال‬ ‫َح ِّو ْل �إىل ْ‬ ‫‪7‬‬
‫عائِلة‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ �أ َب ِو ّي‬
‫ �أب‬
‫‪َ -6‬ت ْر ِبية‬ ‫ُج ْمهور‬ ‫‪ -1‬‬
‫‪�َ -7‬سنة‬ ‫ِ�صناعة‬ ‫‪ -2‬‬
‫‪َ -8‬مكّة‬ ‫الأُ ْر ُدن ‬ ‫‪ -3‬‬
‫َمدينة‬ ‫‪ -9‬‬ ‫�سِ ياحة‬ ‫‪ -4‬‬

‫‪116‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫اال�سم ا َ‬
‫ملنْ�سوب �إىل � ْأ�صلِه كَما يف املِثال‬ ‫َح ِّول ْ‬ ‫‪8‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪َ � -3‬أخ ِو ّي‬


‫‪ -4‬عِ ْلم ِّي‬
‫جامِ عة‬ ‫جامِ ع ِّي ‬
‫َجزا ِئ ِر ّي‬ ‫‪ -1‬‬
‫ ‬

‫‪� -5‬أ َد ِب ّي‬ ‫‪ُ -2‬ل َغ ِو ّي‬


‫ال�صفة املُ�شَ َّبهة‬
‫الحِ ظْ ِّ‬ ‫‪9‬‬
‫ال�صفة املُ�شَ َّبهة‬
‫الحِ ظْ �أ ْوزان ِّ‬
‫ُ�شجاع‬ ‫ ‬
‫فُعال‬ ‫َف ِرح‬ ‫ ‬ ‫َفعِل‬
‫َجبان‬ ‫ ‬
‫فَعال‬ ‫ �أَ ْح َمر‬‫�أ ْف َعل‬
‫َبطَ ل‬ ‫ ‬‫َف َعل‬ ‫َعطْ �شان‬ ‫ ‬
‫َف ْعالن‬
‫ُحلْو‬ ‫ ‬‫ُف ْعل‬ ‫كَ رمي‬ ‫ ‬‫َفعِيل‬
‫فَخور‬ ‫ ‬
‫فَعول‬ ‫َ�ش ْهم‬ ‫ ‬ ‫َف ْعل‬

‫ال�صفة امل َُ�ش َّبهة َعلى َم ْن قام ِبه ال ِف ْعل‬


‫َت ُدلّ ِّ‬ ‫َد َخل ُْت ال ُب ْ�ستان اجلَميل‪.‬‬
‫َعلى َو ْجه ال ُّثبوت‪َ .‬وال ُت�صاغ �إ ّال مِ ن ال ِف ْعل‬ ‫ليغ ال َق ْول‪.‬‬
‫كان اخلَطيب َب َ‬
‫ال ّثالث ِّي الال ِزم‪.‬‬ ‫يع ال َبديهةِ‪.‬‬ ‫هذا الطّ الِب �سرَ ُ‬

‫جل َمل الآتِية‬


‫ال�صفة املُ�شَ َّبهة يف ا ُ‬
‫عي ِّ‬
‫نّ‬ ‫‪10‬‬
‫ال�صفة امل َُ�ش َّبهة‬
‫ِّ‬
‫َف ِرحة‬ ‫الأُ ّم َف ِرحة بِ�شِ فاء َو َلدِها‪.‬‬
‫‪ -1‬اُ ْنظُ ر الف ُْ�ستان ال ْأح َمر‪.‬‬
‫‪ -2‬جاء � ْإبراهيم َغ ْ�ضبان‪.‬‬
‫‪ -3‬احلَفيد َف ِر ٌح ِب َع َمل َج ِّده‪.‬‬
‫‪ -4‬الأب َر ُجل َرحيم‪.‬‬
‫‪ -5‬ال ِّتلْميذ َجميل ُخ ُل ُقه‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�صفة املُ�شَ َّبهة َو َو ْزنِها كَما يف املِثال‬
‫ِ�ص ْل َب نْي ِّ‬ ‫‪11‬‬

‫ ‬
‫فُعال‬
‫ُف ْعل‬ ‫‪ 5‬‬
‫ ‬‫‪� -2‬أَ ْ�س َود‬
‫‪َ -1‬ف ِرح ‬
‫‪10‬‬
‫ ‬
‫َف ْعالن‬ ‫ ‬
‫‪ -3‬رَ�شيف‬
‫َفعِيل‬ ‫ ‬
‫‪َ -4‬غ ْ�ضبان‬
‫ ‬
‫َف ْعل‬ ‫‪ُ -5‬حلْو ‬
‫ ‬
‫�أ ْف َعل‬ ‫ ‬
‫‪�ُ -6‬شجاع‬
‫فَعال ‬ ‫ ‬
‫‪�َ -7‬ض ْخم‬
‫ ‬
‫َف َعل‬ ‫ ‬
‫‪َ -8‬جبان‬
‫َفعِل‬ ‫‪َ -9‬بطَ ل ‬

‫ال�صفة املُ�شَ َّبهة يف الآيات ال ُق ْر�آ ِن ّية الآتِية‬


‫َع نِّي ِّ‬ ‫‪12‬‬
‫(الن�ساء‪)43 ،‬‬ ‫ال�صالَ َة َو�أَن ُت ْم ُ�سكَا َرى‪{...‬‬
‫‪َ }-1‬يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا الَ َت ْق َر ُبوا َّ‬
‫(طه‪)86 ،‬‬ ‫و�سى �إِلىَ َق ْومِ ِه غَ ْ�ض َبا َن َ�أ�سِ ًفا‪{ ...‬‬
‫‪َ }-2‬ف َر َج َع ُم َ‬
‫(االنعام‪)101 ،‬‬ ‫ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر ِ‬
‫�ض‪{...‬‬ ‫‪َ }-3‬بدِي ُع َّ‬
‫(البقرة‪)32 ،‬‬ ‫‪ }-4‬قَالُوا ُ�س ْب َحا َن َك الَ عِ ْل َم َلنَا �إِ َّال َما َع َّل ْم َتنَا �إِ َّن َك �أَ َ‬
‫نت ا ْل َعلِي ُم الحْ َ كِي ُم {‬
‫(الأنبياء‪)109 ،‬‬ ‫يب �أَم َبعِ ي ٌد ما ت َ‬
‫ُوع ُدو َن{‬ ‫‪�... }-5‬أَ َق ِر ٌ‬

‫‪118‬‬
‫� ْأ�سئِلة اال ِْ�ستيعاب‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك‬


‫حَ َ‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬ ‫عاما ِلل مَأم ا ُ‬
‫مل َّتحِ دة‪ ،‬فَماذا كُ ْنت َت ْف َعل؟‬ ‫ل َْو كُ ْنت �أمي ًنا ً‬

‫اال�سم‬ ‫ا ُ ْكت ُْب َثالث ُج َمل ُم ْ�ست َْخ ِد ًما فيها ْ‬


‫ا�سم الت َّْ�صغري َو ْ‬
‫ال�صفة املُ�شَ َّبهة‬ ‫ملنْ�سوب َو ِّ‬‫ا َ‬ ‫‪2‬‬

‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬

‫�سرَ يع ال َبديهة‬ ‫ُم َ�سل َْ�سالت‬ ‫َي َت َم َّتع‬ ‫ُمكافَحة‬


‫َخ ْمر‬ ‫� ْأخطاء‬ ‫مِ ْن�شار‬ ‫َم َق ّر‬
‫َم ْي�سرِ‬ ‫�شائِع‬ ‫َن ْخل‬ ‫َو�صاية‬
‫ن�صاب‬ ‫�أَ َ‬ ‫َخبري‬ ‫�أكْ روبات ريدِر‬ ‫اُ ْن ُتخِ َب‬
‫�أَ ْزالَم‬ ‫َ�ش ْهم‬ ‫َيكِيد‬ ‫اِ ْن َ�ض ّم‬
‫ِر ْج�س‬ ‫َجبان‬ ‫كَ ْي ًدا‬ ‫� ْإجراءات‬
‫ليغ ال َق ْول‬‫َب َ‬ ‫َم ْر َحلة ُعلْيا‬ ‫نِزاعات‬

‫‪119‬‬
‫‪11‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫التَّعا ُون‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪11‬‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ :‬التَّعا ُون بني النّا�س‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬ا َ‬
‫مل ْب ِن ّي َوا ُ‬
‫مل ْع َرب‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫ماذا َيعنِي ا َ‬
‫مل َثل‪" :‬ال َي ُد الواحِ دة ال ُت َ�ص ِّفق"‪.‬‬
‫عاون بني ال ّنا�س؟‬
‫ما َر�أيك يف ال َّت ُ‬
‫ماذا َت ْع ِرف َعن امل َْبنِي وا ُ‬
‫مل ْع َرب؟‬

‫‪120‬‬
‫ال َو ْحدة ‪11‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّد ْر�س الأ َّول‪ :‬التَّعا ُون بني النّا�س‬


‫‪11‬‬
‫التَّعا ُون َوالتَّ�ضا ُمن‬ ‫‪1‬‬

‫َيعي�ش الإ ْن�سان داخِ ل امل ُْج َت َمع‪َ ،‬و َي ْ�ص ُعب َعل َْيه � ْأن َيعي�ش ُم ْن َع ِز اًل َعن ال ّنا�س‪َ .‬ف ُه َو‬ ‫ ‬
‫�ساعدة ال َآخرين يف امل ُْج َت َمع‪.‬‬ ‫ِبحاجة �إىل ُم َ‬
‫ريا‪َ .‬يقول اهلل ُ�س ْبحا َنه َو َتعاىل‪:‬‬ ‫ِماما كَ ِب ً‬‫�ضامن ا ِْهت ً‬ ‫عاون َوال َّت ُ‬ ‫َي ْه َت ّم ال ْإ�سالم ِبال َّت ُ‬ ‫ ‬
‫ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان‪( {...‬املائدة‪َ )2-‬و ُهناك‬
‫ْب َوال َّت ْق َوى َو اَل َت َعا َونُوا َعلَى ْ إِ‬
‫} ‪َ ...‬و َت َعا َونُوا َعلَى ال رِ ِّ‬
‫�ضامن‪،‬‬ ‫عاون َوال َّت ُ‬‫�أحاديث رَ�شيفة َعديدة َدعا فيها َر�سول اهلل (�ص) امل ُْ�سلِمني �إىل ال َّت ُ‬
‫مِ ْنها‪:‬‬
‫مل ْر�صو�ص َي�شُ ّد َب ْع�ضُ ه َب ْع ً�ضا " َ(رواه ُم ْ�سلِم)‪.‬‬ ‫‪ " -1‬ا ُ‬
‫مل�ؤْمِ ن لِل ُم�ؤْمِ ن كَال ُبنْيان ا َ‬

‫‪121‬‬
‫‪ " -2‬ا َهلل يف َع ْون ال َع ْبد ما كان ال َع ْبد يف َع ْون �أخيه " َ(رواه ُم ْ�سلِم)‪.‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫حاجتِه " َ(رواه ال ُبخاري)‪.‬‬
‫‪َ " -3‬م ْن كان يف حاجة �أخِ يه كان اهلل يف َ‬
‫كَ ْيف َتكون َ�ش ْخ ً�صا ُم َتعا ِو ًنا َمع ال َآخ ِرين؟ �إل َْيك َب ْع�ض الأ ْفكار‪:‬‬
‫• ا ِْ�س َتمِع ِب ِد ّقة �إىل ال َآخرين َو َت�أكَّ د مِ ْن َف ْهم كَ المِ ِهم‪.‬‬
‫ ‬
‫‪11‬‬
‫• َتبا َدلْ خِ رْباتِك َمع ال َآخرين‪.‬‬
‫• حَ َ‬
‫ت َّمل امل َْ�س�ؤول ِّية فيما ُيفِيد امل ُْج َت َمع‪.‬‬
‫• �أظْ ِه ْر َت ْق َ‬
‫ديرك لمِ َْن َي ْ�س َتحِ ّق ال َّت ْقدير‪.‬‬

‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئلة الآتية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫لمِ اذا ال َنعي�ش ُم ْن َف ِردين؟‬ ‫‪ -1‬‬

‫عاون يف ال ْإ�سالم؟‬
‫ما ال َّدليل َعلى � َأه ِّم ّية ال َّت ُ‬ ‫‪ -2‬‬

‫عاون؟‬
‫كَ ْيف َت ِ�ص ُف َن ْف َ�سك مِ ْن ناحِ ية ال َّت ُ‬ ‫‪ -3‬‬

‫عاون‪.‬‬
‫اُكْ ُت ْب َحدي َثينْ َعن ال َّت ُ‬ ‫‪ -4‬‬

‫موع َتينْ كَما يِف املِثال‬


‫ِ�صل َبينْ امل َْج َ‬ ‫‪3‬‬
‫حاجتِه‪.‬‬
‫َ‬ ‫كان اهلل فيِ‬ ‫‪ -1‬ال َيعي�ش الإ ْن�سان‬
‫ما دام العبد يف َع ْون �أخيه‪.‬‬ ‫‪َ -2‬ي ْه َت ّم ال ْإ�سالم‬
‫‪ُ 1‬م ْن َع ِز ًال َعن امل ُْج َت َمع‪.‬‬ ‫للم�ؤمِ ن‬ ‫‪ -3‬ا ُ‬
‫مل�ؤمِ ن ُ‬
‫كال ُب ْنيان امل َْر�صو�ص‪.‬‬ ‫‪َ -4‬م ْن كان فيِ َحاجة �أخيه‬
‫بريا‪.‬‬
‫ِماما كَ ً‬
‫عاون ا ِْهت ً‬
‫بال َّت ُ‬ ‫‪ -5‬اهلل يف َع ْون ال َع ْبد‬

‫‪122‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ِ�صة ُم ْ�ستَعينًا ِبال َكلِمات الآتِية‬
‫�أ ْكمِل الق ّ‬ ‫‪4‬‬
‫َف ْو ًرا‬ ‫َو ْ�ضعي اِ َّت َ�صل َْت ب ـ‬ ‫�ش ْح ُ ‬
‫ت‬ ‫ما ِبك ‬ ‫قال َْت ‬ ‫ ‬
‫‪11‬‬ ‫االطْ ِم ْئنان ‬ ‫َ�ش َع ْر ُت ب ـ‬ ‫عِ ْند ذاكَ ‬
‫رَ َ‬
‫ت َفظ ‬
‫حَ ْ‬ ‫كا َن ْ ‬
‫ت‬ ‫ ‬
‫كا َنت � ّأمي َق ْد َذ َه َب ْت �إىل خالَتي‪.‬‬ ‫ ‬
‫فج�أة‬‫ناول الفَواكِ ه يف املَطْ َبخ َو ْ‬ ‫َوكُ ْن ُت �أ َت َ‬
‫ب ْغ�ص يف َم ِع َدتي‪ .‬كُ ْنت يف َحيرْ ة‬ ‫َ�ش َع ْر ُت مِ َ‬
‫حاول ُْت � ْأن �أ َّت ِ�صل ِبوا ِل َدتي‬
‫مِ ْن � ْأمري‪َ .‬‬
‫ال�س ّماعة َويف حينِه َتذَكَّ ْر ُت �أ َّنني‬ ‫َر َف ْع ُت َّ‬
‫الو ْ�ضع ُم ْزعِ ًجا‪.‬‬‫ال � ْأح َفظ � ْأرقام الهاتِف‪ .‬كان َ‬
‫َو َب َد� ُأت � ْأ�ش ُعر ِب� مَأل يف َر� ْأ�سي � ْأي�ضً ا‪.‬‬ ‫ ‬
‫يوجد ِبال َب ْيت �سِ وى � ْأختي الَّتي‬ ‫َوال َ‬
‫هي � ْأ�ص َغر مِ ّني ِب َ�س ْبع َ�س َنوات‪.‬‬

‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك‬


‫حَ َ‬ ‫‪5‬‬
‫ ‬ ‫ ‬‫ما َر�أْ ُي َك يف التَّعا ُون َبينْ �أ ْفراد ال رْأ�سة َوالأقا ِرب؟‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫‪123‬‬
‫اِملأ ال َفراغات الآتِية مِ ن القائِمة‬

‫ال َو ْحدة‬
‫‪6‬‬
‫�أ�س�أل‬ ‫عاون‪.‬‬
‫َو َت ُ‬ ‫ال�صداقة‬
‫‪َّ -1‬‬
‫ح ِّل‬ ‫واج ُهنا‪.‬‬ ‫ا َ‬
‫مل�شاكِ ل الَّتي ُت ِ‬
‫َع ْنه‪.‬‬
‫اون َم َع َ�صديقي يف‬ ‫‪� -2‬أ َت َع َ‬
‫‪ -3‬عِ ْن َدما َيغيب َ�صديقي‬
‫‪11‬‬
‫الطبيب‬
‫حمبة‬ ‫‪.‬‬ ‫�ضت َي ْو ًما َف َذ َهب ِبي َ�صديقي �إىل‬
‫‪َ -4‬م ِر ُ‬
‫ال�صادقني‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ْ � -5‬أختار � ْأ�صدِقائِي مِ ن‬
‫الأ�سبوع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪� -6‬أُقا ِبل � ْأ�صحا ِبي يف نِها َية‬

‫َرتّب الكَلمات الآتِية ِلتَكون ُج َمالً ُمفيد ًة‬


‫‪7‬‬
‫عاون‪.‬‬
‫ِماما ‪َ -‬ي ْه َت ّم ‪ِ -‬بال َّت ُ‬
‫بريا ‪ -‬ا ِْهت ً‬ ‫�ضامن ‪-‬ال ْإ�سالم ‪ -‬كَ ً‬ ‫‪َ -1‬وال َّت ُ‬
‫ ‬
‫ُوا‪-‬ال ْث ِم‪.‬‬
‫ْب ‪َ -‬ت َعا َونُوا ‪َ -‬علَى ‪َ -‬و َت َعا َون ْ ِإ‬ ‫‪َ -‬علَى ‪َ -‬وال َّت ْق َوى‪َ -‬وا ْل ُع ْد َو ِان ‪َ -‬و اَل ‪ -‬ال رِ ِّ‬ ‫‪ 2‬‬
‫ ‬
‫‪-‬حاجتِه ‪-‬كان ‪ -‬حاجة ‪ -‬كان ‪ -‬اهلل ‪َ -‬م ْن ‪� -‬أخِ يه ‪ -‬يف‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪ -3‬يف‬
‫ ‬
‫‪ -4‬اهلل ‪ -‬يحب ‪� -‬صالح ‪ -‬رجل ‪ -‬ور�سوله ‪� -‬صديقي‪.‬‬
‫ ‬
‫موع َتينْ كَما يف املِثال‬
‫ِ�ص ْل َبينْ امل َْج َ‬ ‫‪8‬‬
‫ُز َمالء‬ ‫َ�صديق‬ ‫‪1‬‬
‫َم�شاكِ ل‬ ‫�صالِح‬ ‫‪2‬‬
‫�صالون‬
‫حِ‬ ‫ُم ْ�شكِلة‬ ‫‪3‬‬
‫� ْأ�صحاب‬ ‫مال‬ ‫‪4‬‬
‫� ْأموال‬ ‫�صاحِ ب‬ ‫‪5‬‬
‫� ْأ�صدِقاء‬ ‫‪1‬‬ ‫َزميل‬ ‫‪6‬‬
‫‪124‬‬
‫ال َو ْحدة ‪11‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬ا َ‬


‫مل ْب ِن ّي َوا ُ‬
‫مل ْع َرب‬
‫‪11‬‬
‫الحِ ظ ال ْأ�سماء ا َ‬
‫مل ْب ِن ّية‬ ‫‪1‬‬

‫‪َ -1‬يعي�ش الإ ْن�سان داخِ ل (امل ُْج َت َمع)‬


‫�ساعدة) ال َآخرين‪.‬‬ ‫(م َ‬ ‫‪ُ -2‬هو ِبحاجة �إىل ُ‬
‫‪َ -3‬م ْن الَّذي َ�س�أل هذا (ال�سُّ�ؤال)؟‬
‫نح يف ال ْإمتِحان‪.‬‬ ‫ثريا جَ َ‬
‫اج َت َهد كَ ً‬ ‫‪َ -4‬م ْن ْ‬
‫�ش طا ِل ًبا‪.‬‬‫زارنا � ْأم ِ�س � ْأر َبع َة َع رَ َ‬
‫‪َ -5‬‬

‫ال�س�ؤال) ُم ْع َربة‪.‬‬
‫�ساعدة‪ّ -‬‬‫ع‪-‬م َ‬ ‫ال َكلِمات الَّتي َبينْ ال َق ْو َ�سينْ (امل ُْج َت َم ُ‬
‫ال َكلِمة ا ُ‬
‫مل ْع َربة َي َت َغيرَّ َ�شكْل �آخِ ِرها ِب َت َغ رُّي َم ْو ِقعِها يف الكَالم‪.‬‬
‫و‪-‬م ْن ‪-‬الَّذي‪-‬هذا – َمن– � ْأم ِ�س – � ْأر َب َع َة َع رَ َ‬
‫�ش) َم ْبن ِّية‪.‬‬ ‫(ه َ‬ ‫ت َتها َخطّ ُ‬ ‫ال َكلِمات الَّتي حَ ْ‬
‫ال َكلِمة امل َْبن ِّية ال َي َت َغيرَّ َ�شكْل �آخِ ِرها ِب َت َغ رُّي َم ْو ِقعِها يف الكَالم‪.‬‬

‫ال ْأ�سماء ا َ‬
‫مل ْب ِن ّية هي‪:‬‬
‫‪ -1‬اال ِْ�سم امل َْو�صول ما َعدا ا ُ‬
‫مل َث ّنى مِ ْنه‪.‬‬
‫ال�ضمري مِ ْثل (�أنا – �أنت – هو ‪.)...‬‬ ‫‪َّ -2‬‬
‫‪ -3‬ا ِْ�سم الإ�شارة ما َعدا ا ُ‬
‫مل َث َّنى مِ ْنه‪.‬‬
‫(م ْن ‪ -‬ما – � ْأين – كَ ْم)‪.‬‬ ‫‪ -4‬ا ِْ�سم اال ِْ�س ِت ْفهام مِ ْثل َ‬
‫(م ْن – ما – َم ْهما – َمتى)‪.‬‬ ‫ال�شط مِ ْثل َ‬
‫‪ْ � -5‬أ�سماء رَّ ْ‬
‫(ح ْي ُث – � ْأم ِ�س – ال َآن)‪.‬‬ ‫‪َ -6‬ب ْع�ض الظُّ روف مِ ْثل َ‬
‫�ش ما َعدا (اِ ْثنا َع رَ�ش َوا ْث َنتا َع رْ�شة)‪.‬‬‫�ش �إىل ت ِْ�سع َة َع رَ َ‬‫‪ -7‬ال َع َدد امل َُركَّ ب مِ ن � َأح َد َع رَ َ‬
‫َجميع احلُروف َم ْبن ِّية مِ ْثل (يف – َعلى – و – ف – ُث ّم)‪.‬‬

‫‪125‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل َمل‬ ‫حل ْرف ا َ‬
‫مل ْبن ِّي يف ا ُ‬ ‫َ�ض ْع َخطًا حَتْت اال ِْ�سم �أو ا َ‬
‫التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫‪2‬‬
‫ِب�إ ْذنِه‪�({...‬سورة ال َبقَرة ‪)255‬‬ ‫قال َتعاىل ‪َ ...} :‬م ْن ذا الَّذي َي�شْ َفع عِ ْن َده �إالّ‬ ‫‪11‬‬
‫‪ -1‬هذا ال ْأ�ستاذ هو الًّذي ُي َد ِّر�س ال َع َر ِب ّية‪.‬‬
‫‪َ -2‬م ْن فاز يف هذِه املُ�سا َبقة؟‬
‫‪ِ -3‬ل ّأن ذلِك كان � َّأول ا ْنتِ�صار كَ بري لِر�سول اهلل (�ص)‪.‬‬

‫‪ْ � -4‬أغلَق محُ َ ّم ٌد الباب ف ََجل َْ�سنا َن ْحن يف رُّ ْ‬


‫ال�شفة‪.‬‬
‫‪ -5‬قال َتعاىل} َف َم ْن َي ْع َم ْل مِ ْثقَا َل َذ َّرةٍ َخ رْ ًيا َي َر ُه‪َ ،‬و َم ْن َي ْع َم ْل مِ ْثقَا َل َذ َّرةٍ �شرَ ًّا َي َر ُه{‬
‫�سورة ال ِّزلْزال ( ‪)8-7‬‬ ‫ ‬

‫اِ ْم َ أل ال َفراغات ِب َو ْ�ضع ْ‬


‫ا�سماء َم ْب ِن ّية ُمنا�سِ بة مِ ن‬
‫القائِمة َو َبينِّ ْ َن ْو َعه كَما يف املِثال‬ ‫‪3‬‬
‫َم ْن ‬ ‫لمِ اذا ‬ ‫الَّتي ‬ ‫َم ْ ن‬ ‫أم�س ‬
‫� ِ‬ ‫هل ‬ ‫ ‬

‫ال َّن ْوع‬


‫�شط‬
‫ا ِْ�سم رَ ْ‬ ‫َم ْن َي ْج َت ِه ْد يف ُدرو�سِ ه َي ْن َج ْح‪.‬‬
‫‪�َ .......... - 1‬س َح ْبت َجميع ُنقودِك مِ ن ال َبنك؟‬
‫ناولْت َو َجبة الإ ْفطار ال َيوم؟‬
‫‪َ .......... -2‬ت َ‬
‫العا�صفة‪.‬‬
‫ِ‬ ‫يح َح َ�ص َد‬
‫الر َ‬
‫‪َ .......... -3‬ز َر َع ِّ‬
‫ت ْي ُتها � ْأم�س؟‬
‫ا�ش رَ َ‬
‫ال�س ّيارة ‪ْ .........‬‬‫‪ -4‬هل َر�أَ ْيت َّ‬
‫‪.‬‬ ‫‪َ -5‬و َ�صل ُْت �إىل �أ ْن َقرة‬

‫‪126‬‬
‫تتَه َخطّ فيما َي�أْتي � ْأ�سماء َم ْب ِن ّية‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ا ِْ�س َت ْب ِد ْل مِبا حَ ْ‬
‫َوغَ رِّي ما َي ْل َزم كَما يف املِثال‬ ‫‪4‬‬
‫‪11‬‬ ‫َر� ْأيت الَّذين َي ْل َعبون يف احلَديقة‪.‬‬ ‫َر� ْأيت الأطْ فالَ َي ْل َعبون يف احلَديقة‪.‬‬
‫‪ُ -1‬ح�سام َو محُ َ َّمد ُم�سافِران �إىل َمكّة ال َي ْوم‪.‬‬
‫‪َ -2‬عل ِْمت � ّأن خا ِل ًدا قال ذلِك‪.‬‬
‫‪ -3‬املُدير � َأمر ِبذلِك‪.‬‬

‫‪ -4‬طُ الّب َّ‬


‫ال�سنة الأخرية َ�س َي َت َخ َّرجون هذا العام‪.‬‬
‫‪َ -5‬ر� ْأيت ا ُ‬
‫مل َد ِّر�سني َي ْجلِ�سون يف َم ْك َتب املُدير‪.‬‬
‫الحِ ظ الأ ْفعال ا َ‬
‫مل ْب ِن ّية‬
‫‪5‬‬
‫ال�ص ّف ‪.‬‬‫أجاب الطّ الِبان َعن ال ْأ�سئِلة ُث ّم َخ َر َجا مِ ن َّ‬ ‫� َ‬ ‫‪ 1‬‬
‫‪-‬‬
‫َطار َق ْبل �ساعة‪.‬‬ ‫املُ�سافِرون غا َدروا امل َ‬ ‫‪ -2‬‬
‫عروف‪�{...‬سورة ُلقْمان (‪)17‬‬ ‫ال�صال َة َو�أْ ُم ْر ِبا َ‬
‫مل ْ‬ ‫}يا ُبن ََّي �أقِم َّ‬ ‫‪ -3‬‬
‫َل ُتكا ِف َئ َّن هذا َّ‬
‫الر ُجل ِ أل ّنه �أ ْن َقذ طِ ْفلَك مِ ن ال َغ ْرق‪.‬‬ ‫‪ -4‬‬
‫مل َعلِّمات ُي َعل ِّْم َن ال ِّتلْميذات ال ْأخالق الكَرمية‪.‬‬ ‫ا ُ‬ ‫‪ -5‬‬

‫ي َم ْو ِقعِها ِ أل َّنها َم ْبن ِّية‪.‬‬


‫ت َتها َخطّ ال َي َت َغيرَّ �آخِ ُرها ِب َت َغ رُّ ِ‬
‫الأ ْفعال الَّتي حَ ْ‬
‫الأ ْفعال امل َْبن ِّية هي‪:‬‬

‫‪ -1‬ال ِف ْعل املا�ضي مِ ْثل‪َ ( :‬د َر َ�س – َد َر�سا – َد َر�سوا‪)...‬‬


‫‪ِ -2‬ف ْعل ال ْأمر مِ ْثل‪( :‬اُ ْد ُر ْ�س – اُ ْد ُر�سا – اُ ْد ُر�سوا – اُ ْد ُر ْ�س َن‪)...‬‬
‫‪ -3‬ال ِف ْعل املُ�ضا ِرع ُي ْبنى يف حا َلتَينْ ‪:‬‬
‫�إذا ا َّت َ�صل َْت ِبه نون ال َّت ْوكيد ا ِّت�صا ًال ُم رًِ‬
‫با�شا مِ ْثل‪َ ( :‬ل َت ْج َت ِه َد ّن يف ُدرو�سِ ك)‬
‫(على ال ًّأمهات � ْأن ُي َعل ِّْم َن �أطْ فا َل ُهن ال ْأخالق)‬
‫�إذا ا ّت َ�صلَت ِبه نون ال ِّن ْ�سوة مِ ْثل‪َ :‬‬

‫‪127‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫مل ْب ِن ّية �أ َّو اًل ُث ّم َبينِّ ْ َ�س َبب ِبنائِها كَما يف املِثال‬
‫َعينِّ الأ ْفعال ا َ‬ ‫‪6‬‬
‫ِف ْعل ُم�ضا ِرع ا َّت َ�صل َْت ِبه نون ال َّت ْوكيد‬ ‫ب �إىل ال َق ْرية َو ْح َدك‪ .‬‬
‫ �أ ت ْذ َه نَ ّ‬
‫‪َ -1‬خيرْ الكَالم ما َق َّل َو َدلَّ ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ -2‬الالعِ بون الأ ْتراك َ�س َّجلوا َه َد َفينْ يف املُباراة‪.‬‬
‫�سورة الإخْ ال�ص (‪)1‬‬ ‫‪ُ } -3‬ق ْل ُه َو اهلل � َأحد{‬
‫‪ -4‬الطَّ بيبات َي ْف َح ْ�ص َن امل َْر�ضى الآن‪.‬‬
‫ا�س َت َط ْعتُم مِ ْن ُق ّوة‪{...‬‬
‫‪} -5‬و�أعِ ُّدوا َل ُهم ما ْ‬
‫�سورة الأنْفال (‪)60‬‬ ‫ ‬

‫حل َركات َواحلُروف‬ ‫الحِ ظ ا ُ‬


‫مل ْع َرب ِبا َ‬
‫‪7‬‬

‫• ا ُ‬
‫مل ْف َرد َو َج ْمع ال َّتكْ�سري َو َج ْمع‬ ‫ال�ص ّف‪.‬‬
‫‪َ -1‬د َخل الطّ ال ُِب َّ‬
‫ال�س مِال ُي ْع َرب ِباحل ََركات‪.‬‬ ‫ا ُ‬
‫مل�ؤَ َّنث ّ‬ ‫ال�ص ّف‪.‬‬
‫‪َ -2‬د َخل الطُّ ال ُّب َّ‬
‫ال�ص ّف‪.‬‬
‫ِبات َّ‬ ‫‪َ -3‬د َخلَت الطّ ال ُ‬

‫ال�ص ّف‪.‬‬ ‫‪َ -1‬د َخل ا ُ‬


‫مل َد ِّر�سان َّ‬
‫ال�س مِال َوال ْأ�سماء‬ ‫مل َث ّنى َو َج ْمع ا ُ‬
‫ملذَكَّ ر ّ‬ ‫ا ُ‬
‫ال�ص ّف‪.‬‬
‫مل َد ِّر�سون َّ‬ ‫‪َ -2‬د َخل ا ُ‬
‫اخل َْم�سة ُت ْع َرب ِباحلُروف‪.‬‬
‫ال�ص ّف‪.‬‬
‫‪َ -3‬د َخل �أبوك َّ‬

‫‪128‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫حل َركات َو َخطَّ ي‬ ‫اال�سم ا ُ‬
‫مل ْع َرب ِبا َ‬ ‫َ�ض ْع َخطًا حَتْت ْ‬
‫اال�سم ا ُ‬
‫مل ْع َرب ِباحلُروف‬ ‫حَتْت ْ‬ ‫‪8‬‬
‫‪11‬‬ ‫ِلم َوظَّ فني َي ْن َبغي � ْأن ُت ْتقِنوا َع َم َلكُم‪.‬‬
‫قال املُدير ل ُ‬ ‫‪ -1‬‬
‫َي ْن ِزل اللاّ عِ بون �إىل � ْأر�ض ا َ‬
‫مل ْل َعب‪.‬‬ ‫‪ -2‬‬
‫نحا يف اال ِْمتِحان‪.‬‬
‫هذان الطّ الِبان جَ َ‬ ‫‪ -3‬‬
‫الرا�شِ دين‪.‬‬ ‫كان �أبو َبكْر � َّأول َخليفة مِ ن ا ُ‬
‫خللَفاء ّ‬ ‫‪ -4‬‬
‫ُهاجرين يف املَدينة ا ُ‬
‫مل َن َّورة‪.‬‬ ‫َر َّحب الأ ْن�صار ِبامل ِ‬ ‫‪ -5‬‬

‫جل َمل التّالِية‬


‫حل َركات يف ا ُ‬ ‫َعينِّ ال ْأ�سماء ا ُ‬
‫مل ْع َربة ِبا َ‬
‫َو َبينِّ ْ َ�س َب َبه كَما يف املِثال‬ ‫‪9‬‬
‫إمام ِبامل َُ�صلّني َوامل َُ�صلِّيات‪.‬‬
‫َ�صلّى ال ُ‬
‫ا�سم ُم ْف َرد َوامل َُ�صلِّيات َج ْمع ُم�ؤَ َّنث �سال‬
‫ال�س َبب‪ :‬الإمام ْ‬ ‫َّ‬
‫مل ْع َهد َثالث ُم َعلِّمات َجديدات‪.‬‬ ‫‪َ -1‬و َ�صلَت �إىل ا َ‬
‫ال�س َبب‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪َ -2‬ح�ضرَ َ الأ�ساتِذة �إىل قاعة املُحا�ضرَ ات‪.‬‬
‫ال�س َبب‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪َ -3‬ذ َه ْب ُت �إىل امل ُْ�س َت ْ�شفى َح ْيث جَ‬
‫عالَني الطَّ بيب‪.‬‬
‫ال�س َبب‪:‬‬
‫َّ‬
‫ال�شكة ُم َه ْندِ�سون ُج ُدد‪.‬‬
‫زارنا يف رَّ ِ‬ ‫‪َ -4‬‬
‫ال�س َبب‪:‬‬
‫َّ‬
‫‪ُ -5‬ق ْم ُت ب� ْإعداد ال َّد ْر�س َق ْبل �ساعات‪.‬‬
‫ال�س َبب‪:‬‬
‫َّ‬

‫‪129‬‬
‫�أ�سئلة اال�ستيعاب‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َعن التَّعا ُون ُم ْ�ستَعينًا‬
‫ال�س�ؤا َلينْ الآ ِت َيي‬
‫حَ َ‬
‫ِب ُّ‬ ‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1‬ما هو ال َّتعاون‪� ،‬أجب باخت�صار؟‬
‫‪ -2‬كَ ْيف َي ِجب � ْأن َيكون ال َّتعاون اال ِْجتِماعي؟‬

‫مل ْب ِن ّية َوالأ ْفعال ا َ‬


‫مل ْب ِن ّية‬ ‫ا ُ ْكت ُْب مِ ثا َلينْ ِل ُك ّل مِ ن ال ْأ�سماء ا َ‬ ‫‪2‬‬

‫‪130‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬
‫ا ُ‬

‫‪11‬‬ ‫�سرِ قة‬ ‫َتبا َدلْ‬ ‫ا ْل ُع ْد َو ِان‬ ‫ال َّتعاون‬

‫ُ�سمِع‬ ‫ت َّمل‬
‫خِ رْبات حَ َ‬ ‫ال ُب ْنيان‬ ‫َيعي�ش‬

‫اُ�س ُتعمِل‬ ‫�أظْ ِه ْر‬ ‫امل َْر�صو�ص‬ ‫داخِ ل‬

‫ُج ِّر َب‬ ‫َي ْ�س َتحِ ّق‬ ‫َي ُ�ش ّد‬ ‫امل ُْج َت َمع‬

‫َ�س ّجاد‬ ‫ال َّت ْقدير‬ ‫ع�ضه َب ْع�ضً ا‬


‫َب ُ‬ ‫َي ْ�ص ُعب َعلى‬

‫ُي ْن َت َخب‬ ‫َت ْ�س َت ْدعِ ي‬ ‫َع ْون‬ ‫ُم ْن َع ِز اًل عن‬
‫نائِب‬ ‫َت َ�س ُّمم‬ ‫حاجة‬ ‫َركَّ ز‬
‫محُ ا�ضرَ ة‬ ‫اِ ْل َت َح َق (بـ)‬ ‫ِب ِد ّقة‬ ‫َم ْب َد�أ‬
‫اِ ْن َت ِب ْه‬ ‫َي�س َت ْ�أ ِجر‬
‫ْ‬ ‫َت�أكَّ د‬ ‫�ضامن‬
‫ال َّت ُ‬
‫اِعالَة‬ ‫َي ْر َتكِب‬ ‫َمفاهِ يم‬ ‫ال رِْبّ‬
‫جرمية‬ ‫َف ْهم‬ ‫الإِ ْثم‬

‫‪131‬‬
‫‪12‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ُح ّب الوا ِل َد ْين‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪12‬‬
‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ُ :‬حقوق الوا ِل َد ْين‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪� :‬أ ْفعال املُقا َربة َوال َّرجاء َو رُّ‬
‫ال�شوع‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫ما َد ْور الوا ِل َد ْين يف َحياة الإ ْن�سان؟‬
‫اُ ْذكُ ْر �آية من ال ُق ْر�آن عن ُح ِّب الوا ِل َد ْين‪.‬‬
‫ماذا َتقول ِب ُل َغتِك ال ّأم‪:‬‬
‫عِ ْندما َت َت َم ّنى َ�ش ْي ًئا؟‬ ‫ ‬
‫وعندما َت ْبد�أ ِب َ�ش ْيء؟‬ ‫ ‬

‫‪132‬‬
‫ال َو ْحدة ‪12‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال َّد ْر�س الأ َّول ‪ُ :‬حقوق الوا ِل َد ْين‬


‫‪12‬‬ ‫�إطاعة الوا ِل َد ْين‬ ‫‪1‬‬

‫ت َ�صى َوال ُت َع ّد ‪ .‬فَال ّأم َت ْ�س َهر َمع َوليدِها‪َ ،‬و َت َت َح َّمل كُ ّل‬
‫ � ّإن ُحقوق الوا ِل َد ْين ال حُ ْ‬
‫ال ْأعباء طِ وال ف رَْتة احل َْمل‪َ ،‬وما َب ْع َدها‪َ ،‬ولِذلِك قال َر�سولُنا الكَرمي "ا َ‬
‫جلنّة حَتْت �أقْدام‬
‫(ال�سيوطي‪ ،‬جامع ال�صغري خمت�رص الرتجمة وال�رشح ج‪� 2‬ص‪)294‬‬ ‫ال َّأمهات"‪.‬‬
‫الت ِبية‬ ‫َو� ّأما الأب َف َيكاد َي ْق�ضي ُم ْعظَ م َو ْقتِه يف ال َع َمل مِ ن � ْأجل َت ْوفري ّ‬
‫الراحة َو رَّ ْ‬ ‫ ‬
‫الر�سول َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم‪ِ " :‬ر�ضا اهلل يف ِر�ضا‬
‫ال�سعادة ِل ْأوالدِه‪ .‬لِذلِك قال َّ‬
‫َو َّ‬
‫التمِ ذ ِّي‪ ,‬باب الرب وال�صلة ‪)1/4‬‬
‫(رواه رِّ ْ‬
‫َ‬ ‫الوا ِل َد ْين‪"...‬‬
‫إلي ِهما َو َح َّذر من ُعقو ِق ِهما‪َ .‬وقال اهلل‬
‫ا ِْه َت ّم ال ْإ�سالم بِبرِ ّ الوا ِل َد ْين َوال ْإح�سان � ْ‬ ‫ ‬
‫ُ�س ْبحا َنه َو َتعاىل‪َ " :‬وق ََ�ضى َر ُّب َك �أَ َّال َت ْع ُب ُدوا ِ�إ َّال ِ�إ َّيا ُه َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�ساناً � َّإما َي ْبلُ َغ ّن‬

‫‪133‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ِالهما َفال َت ُق ْل َل ُهما �أُ ٍّف َوال َت ْن َه ْر ُهما َو ُق ْل َل ُهما َق ْوالً كَر ً‬
‫ميا‬ ‫عِ ْن َدك الك رَِب � َأح ُد ُهما �أ ْو ك ُ‬
‫(الإ�سرْ اء ‪.)24-23 :‬‬

‫ُ�شكوا‬
‫َواخْ ِف ْ�ض َل ُهما َجناح ال ُّذ ِّل ِمن ال َّر ْح َمة َوقُل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َيانيِ َ�ص ِغريا ً‬
‫َ�ضل َعلى الإ ْن�سان َب ْعد اهلل هو لِلوا ِل َد ْين‪َ ،‬ح ْيث قال َتعاىل‪َ } :‬و ْ‬
‫اع ُبدوا اهلل َوال ت رْ ِ‬ ‫َوالف ْ‬
‫‪12‬‬
‫إح�ساناً‪({...‬ال ِّن�ساء‪)36 :‬‬
‫�ْ‬ ‫ِبه �شَ ْيئاً َو ِبال َوا ِل َد ْين‬

‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب النَّ�ص‬ ‫‪2‬‬


‫‪ -1‬مِلاذا لِلوا ِل َد ْين َمكانة َعظيمة يف ُنفو�س ال ْأوالد؟‬

‫ت�صى وال ُت َع ّد؟‬


‫‪ -2‬ملاذا ُحقوق الوا ِل َد ْين ال حُ ْ‬

‫الر�سول (�ص) عن ال َّأمهات يف َحديثه؟‬


‫‪ -3‬ماذا قال َّ‬

‫الر�سول (�ص) عن الوا ِل َد ْين يف َحديثه؟‬


‫‪ -4‬ماذا قال َّ‬

‫َ�ضل َب ْعد اهلل؟‬


‫‪ -5‬مِلَن َي ِجب �أن َيكون الف ْ‬

‫َر ِّتب ال َكلِمات الآتِية لِتكون ُج َمالً ُمفيد ًة‬ ‫‪3‬‬


‫‪ -1‬مكان ًة ‪ -‬نفو�س ‪� -‬إن ‪-‬يف‪ -‬للوالدين‪-‬عظيم ًة ‪-‬الأوالد‬

‫‪ -2‬حقوق ‪ -‬ال ‪ُ -‬تع ّد ‪� -‬إن ‪ -‬حُت�صى ‪ -‬الوالدين‪-‬وال‬

‫تت ‪ -‬ال َّأمهات ‪ -‬ا َ‬


‫جل ّنة ‪� -‬أ ْقدام‬ ‫‪ -3‬حَ ْ‬

‫‪ -4‬ال ْإ�سالم ‪ -‬الوا ِل َد ْين ‪� -‬إل َْي ِهما ‪َ -‬وال ْإح�سان ‪ْ -‬‬
‫اه َت ّم ‪ِ -‬ببرِ ّ‬

‫‪134‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�صحيحة َو َعالمة‬
‫جل َمل َّ‬
‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ‬
‫جل َمل اخلاطِ ئة‬
‫( ) �أمام ا ُ‬ ‫‪4‬‬
‫‪12‬‬ ‫بريا‪.‬‬
‫ِماما كَ ً‬
‫‪ -1‬ا ِْه َت ّم ال ْإ�سالم ِب ُعقوق الوا ِل َد ْين ا ِْهت ً‬

‫إلي ِهما‪.‬‬
‫‪ -2‬ا ِْه َت ّم ال ْإ�سالم ِببرِ ّ الوا ِل َد ْين َوال ْإح�سان � ْ‬

‫‪َ -3‬وقُل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َيانيِ َ�صغِ رياً‪.‬‬

‫و�سعادة �أوالده‪.‬‬ ‫‪ -4‬الأب َ َي ْق�ضي ُم ْعظَ م َو ْقتِه يف ال َع َمل ل رَ ْ‬


‫ِت ِبية َ‬

‫اِ ْم َ أل ال َفراغات الآتِية مِ ن القائِمة‬


‫‪5‬‬
‫لِلوا ِل َد ْين‬ ‫ا َ‬
‫جل ّنة ‬ ‫َوليدِها ‬ ‫الوا ِل َد ْين ‬
‫َو ِب َ‬ ‫ ال ِكب ‬

‫احلمل‪َ ،‬وما َب ْع َدها‪.‬‬


‫‪َ ،‬و َت َت َح َّمل كُ ّل ال ْأعباء طِ وال َف رْتة ْ‬ ‫‪َ -1‬ت ْ�س َهر ال ّأم َمع‬
‫(�سورة الإ�رساء ‪)23‬‬‫� َأح ُد ُهما �أ ْو ِكال ُهما َفال َتقْل َل ُهما �أُ ٍّف‪"...‬‬ ‫‪� ..." -2‬إ َّما َي ْبلُ َغ ّن ِع ْن َدك‬
‫(�سورة الن�ساء ‪)36‬‬ ‫� ْإح�ساناً‪."...‬‬ ‫ُ�شكوا ِبه �شَ ْيئاً‬ ‫‪َ " -3‬و ْ‬
‫اع ُبدوا اهلل َوال ت رْ ِ‬
‫‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال َف ْ�ضل َعلى الإ ْن�سان َب ْعد اهلل هو‬
‫حَتْت �أقْدام الأُ َّمهات‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫‪135‬‬
‫ال َو ْحدة ‪12‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪� :‬أ ْفعال املُقا َربة ‬
‫وال َّرجاء رُّ‬
‫وال�شوع‬
‫الحِ ظْ �أ ْفعال املُقا َربة وال َّرجاء رُّ‬
‫وال�شوع‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫ُقاربة (كاد‪ْ �-‬أو َ�شك) َت ْع َمل‬ ‫• �أ ْفعال امل َ‬ ‫�أ ْفعال املُقا َربـــة‬
‫َع َمل كان‪.‬‬ ‫كون َر اً‬
‫�سول‪.‬‬ ‫‪ -1‬كاد ا ُ‬
‫مل َعل ُِّم � ْأن َي َ‬
‫• َخبرَ ُ ها ُج ْملة ِف ْعل ِّية ِف ْعلُها ُم�ضا ِرع‪.‬‬ ‫الم � ْأن َي ْن َت�شرِ َ يف مَ‬
‫العال‪.‬‬
‫• َيجوز ُدخول (� ْأن) َعلى َخبرَ ِ ها‬
‫‪ْ � -2‬أو َ�شك ال ْإ�س ُ‬

‫�سى‪-‬حرى) َت ْع َمل‬ ‫َ‬ ‫(ع‬


‫الرجاء َ‬ ‫• �أ ْفعال َّ‬ ‫�أ ْفعال ال َّرجاء‬
‫َع َمل كان‪.‬‬ ‫‪َ -1‬ع�سى اهلل �أن َي ْر َح َمكُم‪.‬‬
‫• َخبرَ ُ ها ُج ْملة ِف ْعل ِّية ِف ْعلُها ُم�ضا ِرع‪.‬‬ ‫‪َ -2‬حرى ال َق َم ُر �أن َيطْ ل ََع‪.‬‬
‫• َت ْد ُخل (� ْأن) َعلى َخبرَ ِ ها غا ِل ًبا‪.‬‬
‫�أ ْفعال رُّ‬
‫ال�شوع‬
‫‪َ � -1‬أخذ َر�سول اهلل (�ص) َي ْدعو �إىل ال ْإ�سالم �سرِ ًّ ا‪.‬‬
‫‪َ -2‬ب َد�أ ال َّن ِب ّي (�ص) َي ْدعو � ْأهل َمكّة �إىل الإميان ِباهلل الواحِ د‪.‬‬
‫ِطار َي َت َح َّرك‪.‬‬
‫‪� -3‬شرَ َ ع الق ُ‬
‫يا�س َتها‪.‬‬‫‪� -4‬أ ْن َ�ش�أت احلُكومة ُت َغيرِّ �سِ َ‬
‫‪َ -5‬ج َعل املُحامي ُيدافِع َعن ا ُ‬
‫مل َّت َهم‪.‬‬
‫‪َ -6‬ه ّب َولَدي َي ْد ُر�س يف اجلامِ عة‪.‬‬
‫‪ -7‬طَ فِق الطُّ الّب َي ْح�ضرُ ون �إىل َّ‬
‫ال�ص ّف‪.‬‬
‫ل‪-‬ه ّب) َت ْع َمل َع َمل كان‪.‬‬‫ِق‪-‬ج َع َ‬‫• �أ ْفعال ال�شرُّ وع (� َأخذ‪َ -‬ب َد�أ‪�-‬شرَ َ ع‪�-‬أ ْن َ�ش�أ‪-‬طَ ف َ‬
‫• َخبرَ ُ ها ُج ْملة ِف ْعل ِّية ِف ْعلُها ُم�ضا ِرع‪.‬‬
‫• ال َت ْد ُخل (� ْأن) َعلى َخبرَ ِ ها‪.‬‬
‫ل‪-‬ه َّب‪�-‬أ ْن َ�ش�أ) َت�أْتي َت ّ‬
‫امة � ْأي ً�ضا َويف مِ ْثل هذِه‬ ‫(ج َع َ‬ ‫الحِ ظ‪َ :‬ب ْع�ض �أ ْفعال ال�شرُّ وع مِ ْثل َ‬
‫احلاالت ال َت ْع َمل َع َمل كان َوال َي�أْتي َب ْع َدها املُ�ضا ِرع‪ ،‬مِ ْثل‪:‬‬
‫• � َأخذ َعلي ال َقلَم‪.‬‬
‫الولَد � ْإ�ص َب َعه يف �أُ ْذنِه‪.‬‬ ‫• َج َعل َ‬
‫• �أ ْن َ�ش�أَت ال َّد ْولة َمدا ِر�س يف ال ُقرى‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َع نِّي الأ ْفعال الَّتي َت ْع َمل َع َمل كان يف ا ُ‬
‫جل َمل التّالِية كَما يف املِثال‬
‫‪2‬‬
‫كاد‬ ‫ ‬‫التكِ ّي َيفوز يف املُ�سا َبقة‪.‬‬
‫كاد الفَريق رُّ ْ‬
‫‪12‬‬ ‫‪ْ � -1‬أو َ�شك املَري�ض � ْأن َي ِ�صل �إىل امل ُْ�س َت ْ�شفى‪.‬‬
‫‪َ � -2‬أخذ ال ْأ�ستاذ ِر�سالة مِ ْن طا ِل ِبه‪.‬‬
‫‪َ -3‬ج َعل املُدير � ْأح َم َد ُم�ساعِ ًدا لَه‪.‬‬
‫‪َ -4‬ه َّب اجل َْي�ش ُيقاتِل ال َع ُد ّو‪ .‬‬
‫جل َمل التّالِية كَما يف املِثال‬
‫َ�ض ْع َخطًا حَتْت َخ رَب ا ُ‬
‫‪3‬‬
‫ال�سكّان‪.‬‬ ‫َج َعلَـت ا ُ‬
‫مل ُدن َت ْك َتظّ ِب ُّ‬
‫ال�سماء َتكون �صافِية‪.‬‬
‫‪ -1‬كا َدت َّ‬
‫‪ْ � -2‬أو َ�شك ال َب ْحر �أن َي ْ�ضطَ ِرب‪.‬‬
‫‪َ -3‬ب َد�أت ال َق ْرية َت َت َح َّول �إىل املَدينة‪.‬‬
‫‪َ � -4‬أخذ اجل َّو َي َت َغيرَّ ‪.‬‬
‫‪َ -5‬ع�سى والِدي � ْأن َي�أْتي ُم َبك ًِّرا‪.‬‬
‫ا ِْخ رَت اخل رََب ا ُ‬
‫ملنا�سِ ب مِ ن القائِمة التّالِية‬
‫‪4‬‬
‫ُي�شرْ ِ ف‬ ‫َيعودون ‬ ‫ُت ْث ِمر ‬ ‫َي ْح ُ�صل ‬ ‫ ُيدافِعون َعن ‬
‫�إىل ِبالدِهِ م‪.‬‬ ‫‪َ -1‬ب َد�أ احل ُّجاج‬
‫�أرا�ضي ِهم‪.‬‬ ‫‪� -2‬شرَ َ ع � ْأبناء ِفل ِْ�سطني‬
‫‪.‬‬ ‫‪ -3‬تو�شِ ك ال ْأ�شجار � ْأن‬
‫َعلى َجواز َ�سفَر ُت ْركِ ّي‪.‬‬ ‫م َّمد � ْأن‬
‫‪َ -4‬ع�سى حُ َ‬
‫َعلى ا َ‬
‫مل�شرْ وع‪.‬‬ ‫‪َ -5‬ب َد�أ ا ُ‬
‫مل َه ْندِ�س‬
‫‪137‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل َمل التّالِية ُم ْب َت ِد ًئا مِبا َب نْي ال َق ْو َ�س نْي كَما يف املِثال‬
‫�أعِ د ا ُ‬
‫‪5‬‬
‫(ع�سى)‬
‫َ‬ ‫الر ْحلة ‪.‬‬‫الوزير يف ِّ‬ ‫تك َ‬ ‫� ْأرجو �أن َي ْ�ش رَ ِ‬

‫(كاد)‬
‫الر ْحلة‪.‬‬
‫تكَ يف ِّ‬ ‫الوزير � ْأن َي ْ�ش رَ ِ‬ ‫َع�سى َ‬
‫‪�َ -1‬س َي ْن َتهي ال ْأ�ستاذ مِ ْن حُما�ضرَ َ تِه‪ .‬‬
‫‪12‬‬
‫(تو�شِ ك)‬ ‫‪�َ -2‬س َت ِ�صل الطّ ائِرة َب ْعد َقليل‪ .‬‬

‫(ع�سى)‬
‫َ‬ ‫‪ْ � -3‬أرجو �أن َي َت َ�ص َّدق ال ْأغنِياء َعلى ال ُف َقراء‪ .‬‬

‫(�شرَ َ ع)‬ ‫‪َ -4‬ي ْبني والِدي َب ْي ًتا َجدي ًدا‪ .‬‬

‫( َب َد�أ)‬ ‫الطالّب اجلَرائد ال َع َر ِب ّية‪ .‬‬


‫‪َ -5‬ي ْف َهم ُّّ‬

‫جل َمل التّالِية كَما يف املِثال‬


‫َع نِّي اخل رََب يف ا ُ‬
‫‪6‬‬
‫الر�سول‪.‬‬
‫كادت ال ِف ْتنة َت ْن َت�شرِ َب ْعد َوفاة َّ‬
‫االجتِماع � ْأن َي ْب َد�أ َب ْعد َقليل‪.‬‬
‫‪ -1‬يو�شِ ك ْ‬
‫‪َ -2‬ب َد�أ �سامِ ر َي ْك ُتب ال َّت ْقرير‪.‬‬
‫‪َ -3‬ع�سى ال َف ّنان � ْأن َيفوز ِبجائِزة ال َّد ْولة هذا العام‪.‬‬
‫‪َ � -4‬أخذ الطّ الِب َي ْك ُتب ِر�سالة �إىل �أ�سرْ َ تِه‪.‬‬
‫‪َ -5‬ع�سى ا َ‬
‫مل ِري�ض �أن َي َت َح َّ�س َن ِب�أ�سرْ َ ع َو ْقت‪.‬‬

‫‪138‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب‬

‫‪12‬‬ ‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َعن ُح ّب الوا ِل َد ْين ُم ْ�ستَعينًا‬
‫حَ َ‬
‫ال�س�ؤال نَْي الآ ِت َيي‬
‫ِب ّ‬ ‫‪1‬‬
‫‪ -1‬ما َد ْور الوا ِل َد ْين يف َت ْر ِبية � ْأوالدِهما بالن�سبة لك؟‬
‫عن ُحب الوا ِل َد ْين‪.‬‬‫‪ -2‬اُ ْذكُ ْر �آي ًة و َحدي َثينْ ْ‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ا ُ ْكتُب َثالث ُج َمل ُم َْ�س ْخ ِد ًما فيها �أ ْفعال املُقا َربة َوال َّرجاء‬
‫َو رُّ‬
‫ال�شوع‬
‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫‪139‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬
‫ا ُ‬

‫يفوز‬
‫م�ساعد‬
‫ع�سى‬
‫حرى‬
‫َ�ضل َعلى‬
‫الف ْ‬
‫ُمبا�ش‬
‫ُنفو�س‬
‫َب َذال‬
‫‪12‬‬
‫عدو‬ ‫يطلع‬
‫َ‬ ‫َق َ�ضى‬ ‫َج ْهد‬
‫يكتظ بـ‪...‬‬ ‫يتحرك‬ ‫َي ْب ُل َغ ّن‬ ‫ِ ِرعاية‬
‫ي�ضطرب‬ ‫تغري‬ ‫َن َه َر‬ ‫َت ّمل‬ ‫حَ َ‬
‫تتحول‬ ‫�أخذ‬ ‫اخفِ�ض‬ ‫ْ‬ ‫َمتاعِ ب‬
‫َجناح‬ ‫َم َ�ش ّقات‬
‫ُي�رشف‬ ‫بد�أ‬
‫ْاع َتب‬ ‫ت�صى‬ ‫ال حُ ْ‬
‫يت�صدق‬ ‫�رشع‬ ‫� ْإح�سان ًا‬ ‫ال ُت َع ّد‬
‫ن�رشة‬ ‫�أن�ش�أ‬ ‫ال َف ْ�ضل‬ ‫ُم ْعظَ م‬
‫ُي َو ّفق‬ ‫طفق‬ ‫َح ْيث‬ ‫ال ْأعباء‬
‫�إلقاء ق�صيدة‬ ‫جعل‬ ‫املَ�صري‬ ‫َت ْوفري‬
‫يدير‬ ‫هب‬
‫ّ‬ ‫اُ�س ُت�ش ِهد‬ ‫الراحة‬ ‫ّ‬
‫يعقِد‬ ‫�إ�صبع‬ ‫كاد‬ ‫ا ِْه َت ّم بـِ‬
‫قرى‬ ‫�أو�شك‬ ‫َح َّذر‬

‫‪140‬‬
‫‪13‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال ْأخالق يف ال ْإ�سالم‬ ‫ال َو ْحدة‬


‫‪13‬‬
‫ال َّد ْر�س الأ ّول ‪ :‬ال ْأخالق الكَرمية يف ال ْإ�سالم‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬احلال‬

‫�سورة القلم (‪)4‬‬


‫( َرواه البخارى وم�سلم)‬ ‫( َرواه �أبو هريرة)‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫كَ ْيف كا َنت � ْأخالق َر�سول اهلل؟‬
‫َمن القائِل‪ �" :‬مَّإنا ُبعِ ْثت ِل مَأتِّم َمكا ِرم ال ْأخالق"‪.‬‬
‫الحِ ظ � ّأن احلال َي�أتي َجوا ًبا ِلك َْيف‪:‬‬
‫م َّم ٌد؟ َو َ�صل حُ َ‬
‫م َّمد َم رْ�س ً‬
‫ورا‪ .‬‬ ‫كَ ْيف َو َ�صل حُ َ‬

‫‪141‬‬
‫ال َو ْحدة ‪13‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س الأ ّول‪ :‬ال ْأخالق الكَرمية‬
‫يف ال ْإ�سالم‬ ‫ ‬
‫‪13‬‬
‫ال ْأخالق الكَرمية‬
‫‪1‬‬

‫جل ْن�س َوالع ِْرق َوالل َّْون َوال َّثقافة َواللُّغة َوال َعقيدة‪َ ،‬ول ِك َّن ُهم‬
‫� َّإن ال َب�شرَ َق ْد َي ْخ َتلِفون يف ا ِ‬
‫َي َّتفِقون َعلَى ال ِق َيم ا ُ‬
‫خل ُلق ِّية‪ ،‬فَال ْأخالق مَ‬
‫عال ِّية‪َ .‬و َق ْد �أ ْن َزل اهلل كِ تا َبه ِل َتطْ هري ال َّن ْف�س‬
‫الإ ْن�سان ِّية‪.‬‬
‫الر ْحمة َوال َّتوا�ضُ ع‬ ‫ال�ص رْب َو َّ‬
‫حللْم َواجلُود َو َّ‬ ‫املُ�سلِم ب�صفات كَ رمية مِ ْثل‪ :‬ا ِ‬ ‫َي َت َم َّيز ْ‬
‫ال�صفات‪َ ،‬و َو َعد ِب َثواب َعظيم مِل َْن‬ ‫الوفاء ِبال َع ْهد‪َ ،‬و َق ْد َح ّث ال ْإ�سالم َعلى هذِه ِّ‬ ‫ال�ص ْدق َو َ‬
‫َو ِّ‬
‫و�ضع يف املِيزان �أ ْث َق ُل‬ ‫َي َت َم َّ�سك ِبها‪ .‬قال َر�سول اهلل َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم‪" :‬ما مِ ْن �شَ ْيء ُي َ‬
‫ال�صالة"‬ ‫خلل ُِق َل َي ْبلُ ُغ ِبه َد َر َج َة �صاحِ ِب َّ‬
‫ال�ص ْو ِم َو َّ‬ ‫خللُق‪ ،‬و� َّإن �صاحِ َب ُح ْ�س ِن ا ُ‬
‫مِ ْن ُح ْ�سن ا ُ‬
‫التمِ ذِي)‪.‬‬
‫(رواه رِّ ْ‬
‫َ‬

‫‪142‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫َال�ص ْد ُق َح َ�س ٌن‪،‬‬
‫بات َي ْعني � ّأن ال ْأخالق ال َت َت َغيرَُّ ‪ .‬ف ِّ‬
‫َوال ْأخالق يف ال ْإ�سالم ثا ِب َتة‪َ .‬وال َّث ُ‬
‫�ض ال َّنظَ ر َعن املَ�صالِح‪ .‬كَ ما � ّأن ال ْأخالق �إ ْن�سان ِّية‪ ،‬فَهي َتقوم َعلى‬ ‫بيح‪ِ ،‬ب َغ ّ‬
‫َوال َكذ ُِب َق ٌ‬
‫‪13‬‬ ‫}و َل َق ْد كَ َّر ْم َنا َبنِي َ�آ َد َم‪( {..‬الإ�رساء‪َ .)70،‬وقال‬
‫الكَرامة الإ ْن�سان ِّية‪ ،‬فَقال اهلل َع ّز َو َجلّ‪َ :‬‬
‫املُوطّ �أ)‪.‬‬ ‫الر�سول َ�صلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم‪ �" :‬مَّإنا ُبعِ ْث ُت ِ ألُ مَتِّم َمكَا ِرم ال ْ‬
‫أخالق"‪( .‬الإمام مالِك‪َ ،‬‬ ‫َّ‬

‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫‪َ -1‬على � ِّأي ال ِق َيم َي ّتفِق ال ّنا�س؟‬

‫‪ -2‬مِلاذا �أ ْن َزل اهلل كِ تا َبه؟‬

‫ال�صفات الَّتي َي َت َم َّيز ِبها املُ�ؤْمِ ن؟‬ ‫‪ -3‬اُ ْذكُ ْر َب ْع َ‬


‫�ض ِّ‬

‫‪ -4‬ما هي َخ�صائِ�ص ال ْأخالق يف ال ْإ�سالم؟‬

‫‪ -5‬اُ ْذكُ ْر َحدي ًثا �شرَ ي ًفا عن ُح ْ�سن ا ُ‬


‫خللُق‪.‬‬

‫ال�صحيحة ّوعالمة‬
‫جل َمل َّ‬
‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ‬
‫جل َمل اخلاطِ ئة‬
‫( ) �أمام ا ُ‬ ‫‪3‬‬
‫‪ -1‬ال ْأخالق ثا ِبتة َال َت َت َغيرَّ يف ال ْإ�سالم‪.‬‬
‫‪َ -2‬ي ْه َت ّم ال ْإ�سالم ِب َتطْ ِهري ال َب َدن َف َقط‪.‬‬
‫‪َ .3‬ت ْخ َتلِف ال ْأخالق مِ ْن مِ ْنطَ قة �إىل مِ ْنطَ قة �أُ ْخرى‪.‬‬
‫‪َ .4‬تقوم ال ْأخالق ال ْإ�سالمِ ّية َعلى الكَرامة الإ ْن�سان ِّية‪.‬‬
‫‪َ .5‬يجوز � ْأن ُن َغيرِّ � ْأخال َقنا مِلَ�صالحِ ِنا‪.‬‬

‫‪143‬‬
‫تتَه َخطّ‬
‫اخ رَت ال َكلِمة املُرادِفة لمِ ا حَ ْ‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ْ‬
‫‪4‬‬
‫ال�سامِ َية‪.‬‬
‫�سان ِب� ْأخالقِه ّ‬
‫كامل الإ ْن يِ‬
‫‪َ -1‬بلَغ َر�سول اهلل (�ص) � ْأعلى ُر ْتبة مِ ْن ال َّت ُ‬
‫االجتِماعِ ّي‬
‫ج‪ْ -‬‬ ‫ب‪ -‬ال َب�شرَ ِ ّي ‬ ‫ �أ‪ -‬اال ْقتِ�صاد ّ ‬
‫ِي‬
‫‪َ -2‬ب َعث اهلل َتعاىل الأ ْنبِياء ِل ُي َب ِّينوا ال ْأخالق احلَميدة لِل ّنا�س‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ج‪� -‬أ�صاب‬ ‫ب‪� -‬أ ْق َبل ‬ ‫ �أ‪ْ � -‬أر َ�سل ‬
‫‪ -3‬جاء َر�سول اهلل (�ص) ِل ُي َب نّي ال ْأخالق احلَميدة‪.‬‬
‫ج‪ُ -‬ي َو ِّ�ضح‬ ‫ب‪َ -‬ي ْق َر�أ ‬ ‫ �أ‪ُ -‬يلْقي ‬
‫مية‪.‬‬
‫ال�سما ِو ّية �إىل ال ْأخالق الكَر َ‬
‫‪َ -4‬ي ْهدِف الإ�سالم كَ َبق ِّية الأ ْديان َّ‬
‫ج‪ُ -‬ي َو ِّ�ضح‬ ‫ب‪َ -‬ي ْ�س َعى ‬ ‫ �أ‪ -‬يمُ َ ِّثل ‬

‫اِ ْم َ أل ال َفراغات الآتِية مِ ن القائِمة‬


‫‪5‬‬
‫َمكا ِرم‬ ‫�سا ِئر ‬ ‫ال�صفات ‬
‫ِّ‬ ‫َح َّية ‬ ‫ ُخ ُلق ‬
‫َع ْن �سائِر امل َْخلوقات‪.‬‬ ‫�سان ِب َب ْع�ض‬
‫‪ -1‬يمَ ْ تاز الإ ْن ُ‬
‫امل َْخلوقات‪.‬‬ ‫�سان ِب� ْأخالقِه َع ْن‬
‫‪ -2‬يمَ ْ تاز الإ ْن ُ‬
‫ال ْأخالق"‪.‬‬ ‫الر�سول‪�" :‬إمنا ُب ِع ْثت لأ ِّ‬
‫متم‬ ‫‪ -3‬قال َّ‬
‫‪َ ،‬وهو ِ�صفة را�سِ َخة يف ال َّن ْف�س‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال ْأخالق َج ْمع‬
‫ُي ْق َتدى ِبها‪.‬‬ ‫‪ -5‬الأ ْن ِبياء كانوا ُم ُث ًال ُعلْيا َو َمَناذِج‬
‫َرتَب ال َكلِمات الآتِية ِلتَكون ُج ْمل ًة ُمفيد ًة‬
‫‪6‬‬
‫‪ -1‬ال ّنا�س ‪ -‬ال ِق َيم ‪َ -‬ي َّتفِق ‪ -‬ا ُ‬
‫خل ُلق ِّية ‪َ -‬على‬

‫‪ -2‬ال ْإ�سالم ‪ -‬ال ْأخالق ‪َ -‬ح ّث ‪ -‬احلَميدة ‪َ -‬على‬

‫ال�ص ْدق ‪َ -‬قبيح‬


‫‪َ -3‬ح َ�سن ‪ -‬وال َكذِب ‪ِّ -‬‬

‫‪ ِ -4‬ألُتمَ ِّ م ‪� -‬إنمَّ ا ‪َ -‬مكا ِرم ‪ُ -‬ب ِع ْث ُت ‪ -‬ال ْأخالق‬

‫‪144‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�ص َور‬
‫جل َمل الآتِية َو ُّ‬
‫ِ�ص ْل َب نْي ا ُ‬
‫‪7‬‬
‫ارتِه‪.‬‬
‫الر�سول ِ أل َّنه كان �صا ِد ًقا يف جِت َ‬
‫تاجر‪� ،‬أ ْق َتدي ِب ِ�ص ْدق َّ‬
‫‪� -1‬أنا ِ‬
‫‪13‬‬ ‫حيما ِب� ْأوالدِه‪.‬‬
‫الر�سول ِ أل َّنه كان َر ً‬
‫الر�سول ِلأ ّنه كان َيكْ�سِ ب قوت َي ْومِ ه ِب َنفْ�سِ ه‪.‬‬
‫‪� -2‬أنا � ٌأب‪� ،‬أ ْق َتدي ِب َ�ش ْفقة َّ‬
‫�شاب‪� ،‬أ ْق َتدي ِب َن�شاط َّ‬
‫‪� -3‬أنا ّ‬
‫وا�ض ًعا عِ ْند ال ّن�صرْ ‪.‬‬
‫الر�سول ِ أل َّنه كان ُم َت ِ‬
‫‪� -4‬أنا قائِد‪� ،‬أ ْق َتدي ِب َتوا�ضُ ع َّ‬
‫الر�سول ِ أل َّنه كان فَ�صيح الل�سان‪.‬‬ ‫‪� -5‬أنا � ْأ�ستاذ‪� ،‬أ ْق َتدي ِبفَ�صاحة َّ‬
‫الر�سول ِباحلَياة ِ أل َّنه كان َم َت َم ِّ�سكًا ِباحلَياة‪.‬‬
‫‪� -6‬أنا َيتيمة‪� ،‬أ ْق َتدي ِب َت َم ُّ�سك َّ‬

‫‪145‬‬
‫ال َو ْحدة ‪13‬‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ :‬احلال‬

‫الحِ ظْ احلال‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫احلال‬
‫ت َّدث اخلَطيب ُم ْب َت�سِ ًما �أمام اجل ُْمهور‪.‬‬ ‫حَ َ‬ ‫‪ 1‬‬
‫‪-‬‬
‫َجلَ�س الطّ الِبان ُم ْ�س َت ِم َع نْي �إىل �شرَ ْ ح املُ َعلِّم‪.‬‬ ‫‪ -2‬‬
‫عاد احل ُّجاج �إىل ِبالدِهِ م َم رْ�سورين‪.‬‬ ‫‪ -3‬‬

‫ا�سم َنكْرة َم ْن�صوب‪.‬‬


‫احلال ْ‬
‫اال�سم (�صاحِ ب احلال)‬
‫ا�سم َم ْع ِرفة جاء َق ْبلَه يف اجل ُْملة‪ُ ،‬ي َ�س ّمى هذا ْ‬
‫ُي َب نِّي حالة ْ‬
‫�أنْواع احلال‬
‫ُم ْف َرد‪ُ :‬يطا ِبق �صاحِ َبه يف ال َّن ْوع‬ ‫م َّمد َم رْ�س ً‬
‫ورا‪.‬‬ ‫‪َ -‬و َ�صل حُ َ‬ ‫‪ 1‬‬
‫َوال َع َدد‪.‬‬ ‫�س َع َتي‪.‬‬
‫‪َ -2‬و َ�صل َْت ال ِب ْنتان ُم رْ ِ‬
‫‪َ -3‬و َ�صل املُ َه ْندِ�سون َن�شيطِ ني‪.‬‬
‫ا�سم ِّية‪َ :‬ت ْ�ش َتمِل َعلى را ِبط‬‫ُج ْملة ْ‬ ‫م َّمد َوهو جالِ�س‬
‫‪َ -1‬ن َزلَ ِجربيل َعلى حُ َ‬
‫ال�ضمري) ُمطا ِبق لِ�صاحِ ب‬ ‫(الواو َو َّ‬ ‫يف غار حِ راء‪.‬‬
‫(م َّمد)‬ ‫احلال َوهو حُ َ‬
‫ُج ْملة ِف ْعل ِّية‪َ :‬ت ْ�ش َتمِل َعلى را ِبط‬ ‫م َّمد حَ ْ‬
‫تمِل‬ ‫‪َ -1‬ر َج َعت َخديجة �إىل حُ َ‬
‫املُ�س َت رِت هي) ُمطا ِبق‬
‫(ال�ضمري ْ‬ ‫َّ‬ ‫ال ُب�شرْ ى‪.‬‬
‫(خديجة)‬ ‫لِ�صاحِ ب احلال َوهو َ‬
‫مرور)‪،‬‬
‫�شِ ْبه ُج ْملة‪( :‬جار َو جَ ْ‬ ‫ت َّدث خالِد �إىل �أبيه يف �أ َدب‪.‬‬
‫‪ -1‬حَ َ‬
‫َو�صاحِ ُبه (خالِد)‪.‬‬ ‫‪َ -2‬ر� ْأيت الطُّ يور ف َْوق ال ْأ�شجار‪.‬‬
‫�شِ ْبه ُج ْملة‪( :‬ظَ ْرف)‪َ ،‬و�صاحِ ُبه‬
‫(الطُّ يور)‪.‬‬

‫‪146‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل َمل التّالِية كَما يف املِثال‬
‫َ�ض ْع َخطًا حَتْت احلال يف ا ُ‬
‫‪2‬‬
‫قال َتعاىل‪َ } :‬ف َخ َرج مِ نْها خا ِئ ًفا َي رَ َتق َُّب‪{...‬‬ ‫ ‬
‫‪13‬‬
‫(�سورة الق�ص�ص‪)21 ،‬‬

‫ال�ص ّف ُم ْب َت�سِ مةً‪.‬‬


‫َد َخل َْت الطّ الِبة َّ‬ ‫‪ -1‬‬
‫َ�سح َم رْ�سورين‪.‬‬
‫عادوا مِ ن امل رْ َ‬ ‫‪ -2‬‬
‫(�سورة احلجرات‪)12 ،‬‬ ‫قال َتعاىل‪�...} :‬أَ ُيحِ ُّب �أَ َح ُد ُك ْم �أَ ْن َي ْ�أ ُك َل لحَ ْ َم �أَخِ ي ِه َم ْيتًا‪{...‬‬ ‫‪ -3‬‬
‫(�سورة طه‪)86 ،‬‬ ‫قال َتعاىل‪} :‬ف َر َج َع مو�سى �إىل َق ْومِ ه غَ ْ�ضبا َن �أ�سِ فا‪{...‬‬ ‫‪ -4‬‬
‫ال�صديقان ُم َتجا ِو َر ْين‪.‬‬
‫�سار َّ‬ ‫‪ -5‬‬
‫االجتِماع ُم َب ِّك ِرين‪.‬‬
‫َو َ�صل � ْأع�ضاء نادي الأدب �إىل قاعة ْ‬ ‫‪ -6‬‬
‫ال�صفا َوامل َْروة‪.‬‬
‫يات َب نْي َّ‬ ‫َر�أَ ْيت ْ‬
‫املُ�سلِمات �ساعِ ٍ‬ ‫‪ -7‬‬
‫اجح مِ ن ال ُعطْ لة َن�شيطً ا‪.‬‬
‫عاد الطّ الِب ال َّن ِ‬ ‫‪ -8‬‬
‫اي با ِر ًدا‪.‬‬
‫ال�ش َ‬ ‫ال�أُف ِّ‬
‫َ�ضل ّ‬ ‫‪ -9‬‬
‫نا�ضجةً‪.‬‬
‫‪� -10‬أحِ ّب الفاكِ هة ِ‬
‫ّع نِّي احلال َو َب نّي َن ْو َعها كَما يف املِثالَي‬
‫‪3‬‬
‫نوعه‬ ‫احلال‬
‫ا�سم ِّية‬
‫َو�أ ْن ُتم ُ�سكارى ُج ْملة ْ‬ ‫ال�صالة َو�أ ْنتُم ُ�سكارى‪{...‬‬
‫( �سورة الن�ساء‪)43 ،‬‬ ‫قال َتعاىل‪...}:‬ال َت ْق َربوا َّ‬
‫ُم ْف َرد‬ ‫�س ًعا‬
‫ُم رْ ِ‬ ‫�س ًعا‪.‬‬
‫ُع ْدت �إىل َم ْن ِزيل ُم رْ ِ‬
‫‪َ -1‬و َ�صلْت �إىل ا َ‬
‫مل ْع َهد ُم َبك ًِّرا‪.‬‬
‫ِزي َن ِتهِ‪�({...‬سورة الق�ص�ص‪)79 ،‬‬ ‫‪ -2‬قال َتعاىل‪َ } :‬فخَ َر َج َعلَى َق ْومِ ِه فيِ‬
‫نا�ضجة‪.‬‬ ‫تان َوثِماره ِ‬ ‫ت ْيت ال ُب ْ�س َ‬ ‫‪ -3‬ا ِْ�ش رَ َ‬
‫‪ -4‬كَ َت َبت الطّ الِبات ال َّد ْر َ�س جال ٍ‬
‫ِ�سات‪.‬‬
‫ال�سماء‪.‬‬ ‫‪ -5‬ظَ َه َرت ال ُّنجوم َتل َْمع يف َّ‬
‫�سعون‪.‬‬ ‫مل ْع َركة َو ُهم ُم رْ ِ‬ ‫ت َّركَ اجلُنود َن ْحو ا َ‬ ‫‪ -6‬حَ َ‬
‫الولَد َمع �أبيه يف َد ْه�شة‪.‬‬ ‫‪َ -7‬ت َك َّلًم َ‬
‫‪147‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ما َب نْي ال َق ْو َ�س نْي‬ ‫اِ ْم َ أل ال َفراغ ِب َو ْ�ضع احلال ا ُ‬
‫ملنا�سِ ب مِ ّ‬
‫كَما يف املِثال‬ ‫‪4‬‬
‫(�ضعيف‪� -‬ضعي ًفا)‬
‫ُ‬
‫(م ْ�س َت ِمعِني‪ُ -‬م ْ�س َتمِعون)‬
‫}‪...‬خل َِق الإ ْن�سان َ�ضعي ًفا{(�سورة الن�ساء‪ )28 ،‬‬
‫�إىل �شرَ ْ ح املُ َعلِّم‪.‬‬
‫ ‬
‫ُ‬
‫‪َ -1‬جلَ�س الطُّ لاّ ب‬
‫‪13‬‬
‫ُ‬
‫{( �سورة �إبراهيم‪( )33 ،‬دائ َب نْي‪ -‬دائبان)‬ ‫ْ‬
‫‪َ }-2‬و َ�س َّخ َر َل ُك ُم ال�شَّ ْم َ�س َوا ْل َق َم َر‬
‫(خا ِئ ًفا‪ -‬خائ ُِف)‬ ‫مِ ن ال�شرُّ ْ طِ ّي‪.‬‬
‫ ‬ ‫‪َ -3‬ه ِرب الل�ص‬
‫(باكِ ًيا – باكٍ )‬ ‫ ‬ ‫‪� -4‬أ ْق َبل الطِّ ْفل َعلى � ِّأمه‬
‫غزيرا)‬
‫(غزير‪ً -‬‬
‫ٌ‬ ‫ ‬
‫ال َي ْوم‪.‬‬ ‫‪َ -5‬ن َزل املَطَ ر‬
‫ملنا�سِ ب لِل َفراغات التّالِية‬
‫ا ِْخ رَت مِ ن القائِمة احلال ا ُ‬
‫‪5‬‬
‫المِ ع ًة‬ ‫با ِر ًدا ‬ ‫طالِعا ‬ ‫خا�شِ ًعا ‬ ‫�س َع َت نْ ‬
‫ي‬ ‫ُم رْ ِ‬
‫ال�سماء‪.‬‬
‫يف َّ‬ ‫‪َ -1‬ر� ْأيت ال َق َمر‬
‫ال�شاي‬ ‫‪� -2‬شرَ ٍْبت ّ‬
‫ارتان‬ ‫ال�س ّي َ‬
‫‪� -3‬أ ْق َبلْت َّ‬
‫ال�سماء‪.‬‬
‫يف َّ‬ ‫‪ -4‬ظَ َه َرت ال ُّنجوم‬
‫َب نْي َي َدي اهلل‪.‬‬ ‫‪َ -5‬يقِف املُ�ؤْمِ ن‬
‫مل ْف َرد �إىل ُج ْملة كَما يف املِثال‬
‫َّح ِّول احلال ا ُ‬
‫‪6‬‬
‫�سع‪.‬‬
‫ُع ْدت �إىل َب ْيتي َو�أنا ُم رْ ِ‬ ‫�س ًعا‪ .‬‬
‫ُع ْدت �إىل َب ْيتي ُم رْ ِ‬ ‫ ‬
‫نام الطَّ ْفل باكِ ًيا‪ .‬‬ ‫‪ -1‬‬
‫َو َ�صل ُْت �إىل ا َ‬
‫مل ْد َر�سة ما�شِ ًيا‪.‬‬ ‫‪ -2‬‬
‫ُن�شاهِ ُد ال َعل ََم ُم َر ْف ِر ًفا‪.‬‬ ‫‪ -3‬‬
‫‪� -4‬أ ْق َبل َْت املُ َد ِّر�سة ِ‬
‫غا�ضبة‪.‬‬
‫نا َق�ش الطّ الِب � ْأ�س َتا َذه وا ِق ًفا‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫‪148‬‬
‫جل ْملة �إىل ُم ْف َرد كَما يف املِثال‬
‫َح ِّول احلال ا ُ‬
‫ال َو ْحدة‬
‫‪7‬‬
‫َر� ْأيت � ْأخ َتك باكِ يةً‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫َر� ْأيت � ْأخ َتك َت ْبكِي‪.‬‬

‫‪13‬‬ ‫املُ�سلِمون � ْإ�سبا ْنيا َي ْن�شرُ ون ال ْإ�سالم‪ .‬‬


‫ِ�صباح َوهو ُينري ال ُغ ْرفة‪.‬‬
‫‪َ -1‬د َخل ْ‬
‫‪َ -2‬ر� ْأي ُت امل ْ‬
‫‪� -3‬ألْقى ال ْأ�ستاذ حُما�ضرَ َ َته َوهو َم رْ�سور‪.‬‬
‫‪َ -4‬جلَ�س الطَّ بيب َي َت َح َّدث �إىل امل َْر�ضى‪.‬‬
‫ت َّركَ الطُّ الّب َن ْحو ال ْأ�ستاذ ًَو ُه ْم َم رْ�سورون‪.‬‬
‫‪ -5‬حَ َ‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة التّالِية ِب ُج َمل تَ�شْ ًَتمِل َعلى � ْأحوال‬
‫ُج ْملة كَما يف املِثال‬ ‫‪8‬‬
‫ِ�س‪.‬‬
‫ �أ�شرْ َ ب املاء َو�أنا جال ٌ‬ ‫كَ ْيف َت�شرْ َ ب املاء؟‬ ‫ ‬
‫‪ -1‬كَ ْيف َت ْر ِجع �إىل َب ْيتِك؟‬
‫‪ -2‬كَ ْيف َت ْق�ضي ال ِّتلْميذات َي ْو َم ُه ّن؟‬
‫بكّة؟‬ ‫‪ -3‬كَ ْيف َر�أَ ْي َت املُ�ؤمِ نني مِ َ‬
‫‪ -4‬كَ ْيف َت َركْ َت � ْأ�صدِقا َئك ال َي ْوم؟‬
‫‪ -5‬كَ ْيف ُتلْقي حُما�ضرَ َ َتك يف ال ُكل ِّّية؟‬
‫غي‬
‫ملنا�سِ بة َو رِّ ْ‬ ‫ا ِْ�س َت ْب ِد ْل ما َب نْي ال َق ْو َ�س نْي ِبال َكلٍمات ا ُ‬
‫ما َي ْل َزم كَما يف املِثال‬ ‫‪9‬‬
‫اجحة)‬ ‫(ال ّن ِ‬ ‫ورا‪ .‬‬
‫اجح َت َ�سلَّم جا ِئ َز َته َم رْ�س ً‬‫الطّ الِب ال ّن َ‬
‫( َت َ�سلَّما)‬ ‫اجحة َت َ�سل ََّم ْت جا ِئ َز َتها َم رْ�سور ًة‪ .‬‬ ‫‪ -1‬الطّ الِبة ال ّن ِ‬
‫(الطّ ا ِل َبتان)‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬‬
‫(جا ِئ َز َت ُهم)‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬
‫(الطّ الِبات)‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬‬
‫(�أنتم)‬ ‫ ‬ ‫‪-5‬‬
‫نت)‬‫(�أن َ‬ ‫ ‬ ‫‪-6‬‬
‫ ‬ ‫‪ -7‬‬
‫‪149‬‬
‫� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ت َّد ْث َم َع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َعن ال ْأخالق يف ال ْإ�سالم‬
‫ال�س�ؤال الآتي‬
‫حَ َ‬
‫‪ُ 1‬م ْ�ستَعينًا ِب ّ‬
‫‪13‬‬
‫اختِ�صار‬
‫ت َّد ْث ِب ْ‬
‫ماذا َت ْع ِرف َعن ال ْأخالق يف ال ْإ�سالم؟ حَ َ‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ا ُ ْكت ُْب �أَ ْر َبع ُج َمل تَ�شْ ُمل �أنْواع احلال‬


‫ ‬ ‫ ‬
‫‪2‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬
‫ده�شة‬ ‫ف�صاحة‬ ‫ُم ُثل‬ ‫را�سِ َخة‬
‫دائب‬ ‫ف�صيح الل�سان‬ ‫يطبق‬ ‫ِّ‬ ‫َ�ص ّح‬
‫مت�أمل‬ ‫ُم َت َم ِّ�سك‬ ‫حي‬
‫ٌّ‬ ‫�سائِر‬
‫ُم َر ْف ِرف‬ ‫ُب�شرْ َ ى‬ ‫ُي ْق َتدى بـ‬ ‫َت َو َّعد‬
‫ينري‬ ‫ت َّق ُب‬‫َي رَ َ‬ ‫تكامل‬ ‫ُ‬ ‫عقوبة‬
‫�رشفة‬ ‫ا�س َت َح َّق‬ ‫حتلِّي‬
‫نا�ضج‬ ‫قوت يومه‬ ‫�سامي‬
‫يلمع‬ ‫توا�ضع‬ ‫� ْأ�س َمى‬

‫‪150‬‬
‫‪14‬‬
‫ال َو ْحدة‬

‫ال�س ّيئة‬
‫العادات َّ‬ ‫ال َو ْحدة‬
‫‪14‬‬
‫ال�س ّيئة‬
‫ال َّد ْر�س الأ ّول ‪ � :‬رْأ�ضار العادات َّ‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين ‪ُ :‬مل َّخ�ص ا َ‬
‫مل ْرفوعات َوا َ‬
‫ملنْ�صوبات َوامل َْجرورات‬

‫جيدة‬
‫ا ّتخ ْذ عادات ّ‬

‫تهيد‬
‫مَ ْ‬
‫ال�سلوك اجل َِّيد الَّذي َتراه يف ال ّنا�س؟‬
‫ما هو ُّ‬
‫ال�س ِّيئ الَّذي َتراه يف ال ّنا�س؟‬
‫ال�سلوك َّ‬‫ما هو ُّ‬
‫مِلاذا َت ْخ َتلِف �أواخِ ر ال ْأ�سماء يف اجل ُْملة َف ُت ْقر�أُ َب ْع ُ�ضها‬
‫مرورة؟‬ ‫َم ْرفوعة َو َب ْع ُ�ضها َم ْن�صوبة َوال َب ْع�ض ال َآخر جَ ْ‬

‫‪151‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال�س ِّيئة‬
‫ال َّد ْر�س الأ ّول‪ � :‬رْأ�ضار العادات َّ‬ ‫ال َو ْحدة ‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫ال�س ِّيئة‬
‫ال�سلوك َوالعادات َّ‬
‫ُّ‬ ‫‪1‬‬

‫اِ َّت ِخ ْذ عادات َج ِّيدة‬

‫ال�س ّيئة �إىل ق ِْ�س َم نْي‪َ ،‬ف ُهناك عادات َ�س ّيئة َتظْ َهر يف ُ�سلوك الأ ْفراد‬
‫َت ْنقَ�سِ م العادات َّ‬ ‫ ‬
‫�صف َمع ال َآخرين ِب َغ رْي �أ َدب َولُطْ ف‪�َ ،‬ش ْخ�ص َغ رْي‬
‫فال�ش ْخ�ص الَّذي َي َت رَ ّ‬
‫َمع ال َآخرين‪َّ .‬‬
‫ُم�ؤَ َّدب‪ ،‬وهو َ�ش ْخ�ص ال َي ْ�شكُر مِلَن َي ْ�ص َنع لَه َم ْعرو ًفا‪َ .‬و�إذا �أراد � ْأن َيطْ لُب َ�ش ْي ًئا مِ ْن َ�ش ْخ�ص‬
‫� َآخر‪ ،‬ال َي ْب َد�أ ِبعِبارات لَطيفة مِ ْثل‪" :‬ل َْو َ�س َم ْحت" �أو "مِ ْن ف ْ‬
‫َ�ضلِك"‪�...‬إلخ‪ .‬كَ ما �أ َّنه ُيقاطِ ع‬
‫كَ الم ال َّنا�س �أ ْثناء َحدي ِث ِهم‪َ ،‬و َي َت َح ّدث َم َع ُهم ِب َ�ص ْوت عالٍ ‪َ ،‬و ُيقا ِب ُل ُهم ِب َو ْجه َعبو�س‪.‬‬
‫ال�س ّيئة‪،‬‬
‫َو ُهناك � ْأي ً�ضا عادات َ�س ّيئة َت�ضرُ ّ الف َْرد وامل ُْج َت َمع َم ًعا‪ .‬مِ ْن هذه العادات َّ‬ ‫ ‬
‫ارة‪.‬‬
‫ال�ض ّ‬
‫ال َّت ْدخني َوالإ ْدمان َعلى املَوا ّد الكُحول ِّية َوامل َُخ ِّدرات َو َغ رْيها مِ ن املَواد َّ‬

‫‪152‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫فَال َّت ْدخني ُي�ؤَ ّدي �إىل � ْأمرا�ض كَ ثرية‪ ،‬مِ ْن َب ْينِها ال�سرَّ َ طان‪� .‬أما امل ََوا ّد الكُحول ِّية‬

‫‪14‬‬ ‫مل ْي�سرِ ُق ْل في ِهما �إ ْث ٌم‬


‫ت�صى‪.‬‬
‫َوامل َُخ ِّدرات َفلَها �أ�ضرْ ار َب َدن ِّية َو َع ْقل ِّية ال ُت َع ُّد َوال حُ ْ‬
‫وقال اهلل ُ�س ْبحا َنه َو َتعاىل } َي ْ�س�أَلونَك َعن ا َ‬
‫خل ْمر َوا َ‬ ‫ ‬
‫كَبري َو َمنافِع لِلنّا�س َو�إ ْث ُم ُهما �أك رَْب مِ ْن َن ْفعِ ِهما‪ {...‬ال َبقَرة ( ‪.)219‬‬

‫َّ�ص‬
‫� ِأج ْب َعن ال ْأ�سئِلة الآتِية َح َ�سب الن ّ‬ ‫‪2‬‬
‫ال�س ِّّيئة؟‬
‫‪ -1‬ما �أ ْنواع العادات َّ‬

‫‪ -2‬ما �ضرَ َ ر ال َّت ْدخني؟‬

‫‪ -3‬ما �ضرَ َ ر املَوا ّد الكُحول ِّية َوامل َُخ ِّدرات؟‬

‫ال�ش ْخ�ص ا ُ‬
‫مل�ؤَ َّدب؟‬ ‫‪َ -4‬من َّ‬

‫ال�صحيحة َو َعالمة ( ) �أمام‬


‫جل َمل َّ‬
‫َ�ض ْع َعالمة ( ) �أمام ا ُ‬
‫جل َمل اخلاطِ ئة‬
‫ا ُ‬ ‫‪3‬‬
‫�صف َمع ال َآخرين ِب�أ َدب َولُطْ ف هو َ�ش ْخ�ص َغ رْي ُم ؤَ� َّدب‪.‬‬
‫ال�ش ْخ�ص الَّذي َي َت رَ َّ‬
‫‪َّ -1‬‬
‫‪ُ -2‬ي�ؤَ ّدي ال َّت ْدخني �إىل � ْأمرا�ض كَ ثرية مِ ْن َب ْينِها ال�سرَّ َ طان‪.‬‬

‫‪ -3‬املَوا ّد الكُحول ِّية َوامل َُخ ِّدرات لَها �أ�ضرْ ار َب َدن ِّية َو َع ْقل ِّية‪.‬‬

‫لل�صحة‪.‬‬
‫‪ -4‬ال َّت ْدخني َوالإ ْدمان َعلى املَوا ّد الكُحول ِّية َوامل َُخ ِّدرات ُمفيد ِ‬
‫‪ -5‬مقاطَ عة كَ الم ال ّنا�س � ْأمر لَطيف‪.‬‬

‫‪153‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫تتَه َخطّ‬
‫ا ِْخ رَت ال َكلِمة املُرادِفة لمِ ا حَ ْ‬
‫‪4‬‬

‫ج‪ْ � -‬أهلاً َ‬ ‫َ�ض ِلك ‬


‫ب‪ -‬مِ ْن ف ْ‬
‫ال�ش ْخ�ص َغ رْي ا ُ‬
‫مل�ؤَ َّدب ال َي ْب َد�أ ِبعِبارات لَطيفة مِ ْثل‪ :‬ل َْو َ�س َم َْحت‪.‬‬
‫و�س ْهلاً ‬ ‫ال�سالمة ‬
‫ �أ‪َ -‬مع َ‬
‫‪َّ -1‬‬
‫‪14‬‬
‫ت�صى‪.‬‬
‫‪ -2‬املَوا ّد الكُحول ِّية َوامل َُخ َّدرات لَها �أ�ضرْ ار َب َدن ِّية َو َع ْقل ِّية ال ُت َع ُّد َوال حُ ْ‬
‫ج‪ِ -‬ج ْ�سم ِّية‬ ‫ب‪ -‬روحِ ّية ‬ ‫ �أ‪َ -‬ع ْقل ِّية ‬
‫التكي جُم َت َمع َثقا َف ُته عالِية‪.‬‬
‫‪ -3‬امل ُْج َت َمع رُّ‬
‫ج‪ -‬الطُّ لاّ ب‬ ‫ب‪ -‬ال ْأوالد ‬ ‫ �أ‪ُ -‬م ْر َتفِعة ‬
‫بقاطَ عة ال ّنا�س �أ ْثناء َحدي ِث ِهم‪.‬‬ ‫ال�ش ْخ�ص َغ رْي ا ُ‬
‫مل�ؤَ َّدب َيقوم مِ ُ‬ ‫‪َّ -4‬‬
‫ج‪ -‬ا ُ‬
‫مل ْن َتظِ ر‬ ‫ب‪ -‬املُناقِ�ش ‬ ‫ �أ‪ -‬ا ُ‬
‫مل َه َّذب ‬

‫متا ًرا َت ِت ّمة ال َكلِمة مِ ن‬


‫ِ�ص ْل َب نْي امل َْجموعة ( �أ ) خُ ْ‬
‫امل َْجموعة ( ب ) كَما يف املِثال‬ ‫‪5‬‬
‫ب‬ ‫�أ‬
‫َخطَ �أ‬ ‫‪ -1‬عِ بارات‬
‫كُ حول ِّية‬ ‫‪َ -2‬ي ْ�ش ُعر‬
‫كَ الم ال ّنا�س‬ ‫‪َ -3‬ي ْر َتكِب‬
‫ت�صى‬
‫َوال حُ ْ‬ ‫‪ُ -4‬مقاطَ عة‬
‫لَطيفة‬ ‫‪َ -5‬و ْجه‬
‫ِباحل ََرج‬ ‫‪َ -6‬موا ّد‬
‫َعبو�س‬ ‫‪ -7‬ال ُت َع ّد‬

‫‪154‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫وال�س ِّيئة ُثم‬
‫جل ّيدة َّ‬
‫ي مِ ن القائِمة الآتِية العادات ا َ‬ ‫َع نِّ ْ‬
‫ا ْك ُت َبها يف ال َفراغات �أ ْدناه‬ ‫‪6‬‬
‫‪14‬‬ ‫وال‬
‫ة‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫ل ّ�‬‫ا‬
‫َّت ْدخ‬
‫ال‬
‫ق‬ ‫الأ‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫ِزيا‬
‫ع‬
‫ْ‬ ‫ِ‬
‫ت‬ ‫ا ْ�س‬
‫اء‬‫ع‬ ‫د‬
‫ُّ‬
‫ِقرا‬
‫ني‬
‫و‬ ‫ا ِرب‬ ‫ا‬ ‫مال‬
‫ءة ا‬ ‫�‬ ‫الأ‬ ‫َملوا‬
‫ُك ُتب‬
‫ل‬ ‫ِ‬
‫دقاء‬
‫ص‬ ‫ْ‬
‫ح‬‫ُك‬ ‫د ال‬
‫و ِل ّية‬
‫ال‬
‫َتب‬ ‫مُ‬ ‫ِكذب‬
‫ا ُد‬ ‫ما َر�‬
‫ه‬ ‫ل ال‬ ‫ُمقا‬ ‫ة‬ ‫س‬
‫َ دايا‬ ‫ة‬ ‫ع‬‫ط‬‫َ‬ ‫يا‬ ‫ِّر‬‫ال‬
‫ال‬‫ك‬‫َ‬ ‫�ضة‬ ‫ِ‬
‫ت‬ ‫س‬ ‫ا ْ�‬
‫ع‬
‫م ال ّن‬ ‫ْ مال‬ ‫َغ ْ�س‬
‫ا�س‬ ‫ا ُ‬ ‫ل‬
‫الأ‬ ‫ت‬ ‫مل َخ راِّ‬
‫د‬ ‫لي‬
‫َ َدين‬
‫ا‬
‫ل‬‫ك‬‫ْ‬ ‫َق‬
‫ال‬ ‫ْبل‬
‫َك ِثري‬ ‫ظ‬‫َت ْن‬ ‫الأ لْ‬
‫ك‬
‫ي‬ ‫َوب‬ ‫َق ْت‬
‫�‬ ‫الأ‬ ‫ف‬ ‫َ ْع َده‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬
‫ان‬‫ن‬ ‫س‬ ‫ْ‬ ‫َو ْقت‬

‫ال�س ِّيئة‬
‫العادات َّ‬ ‫جل ّيدة‬
‫العادات ا َ‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬ ‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬ ‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬ ‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬ ‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬ ‫‪-7‬‬

‫‪155‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫ال َّد ْر�س ال ّثاين‪ُ :‬مل ََّخ�ص ا َ‬
‫مل ْر فوعات‬ ‫ال َو ْحدة ‪14‬‬
‫ملنْ�صوبات َوامل َْجرورات‬ ‫َوا َ‬
‫‪14‬‬
‫مل ْرفوعات َوا َ‬
‫ملنْ�صوبات َوامل َْجرورات مِ ن ال ْأ�سماء‬ ‫الحِ ظ ا َ‬
‫‪1‬‬
‫الحظْ ا َ‬
‫مل ْرفوعات‬ ‫ِ‬
‫ال�ض ّمة‬ ‫ُم ْب َت َد�أ‪َ :‬م ْرفوع َو َعالمة َر ْفعِه َّ‬ ‫ال َب ْي ُت‬ ‫ال َب ْي ُت كَ بري‪.‬‬
‫ال�ض ّمة‪.‬‬ ‫َخ رَب‪َ :‬م ْرفوع َو َعالمة َر ْفعِه َّ‬ ‫َجميل ٌة‬ ‫الو ْردة َجميلةٌ‪.‬‬ ‫َ‬
‫ال�ض ّمة‪.‬‬
‫فاعِ ل‪َ :‬م ْرفوع َو َعالمة َر ْفعِه َّ‬ ‫الطّ ال ُِب‬ ‫�شاهد الطّ ال ُِب الفِيل َْم‪.‬‬ ‫َ‬
‫ال�ض ّمة‪.‬‬
‫نائِب فاعِ ل‪َ :‬م ْرفوع‪َ ،‬و َعالمة َر ْفعِه َّ‬ ‫امل ُْج ِر ُم‬ ‫ا ُْع ُت ِق َل امل ُْج ِر ُم‪.‬‬
‫ِحان ا ِْ�سم كان‪َ :‬م ْرفوع‪َ ،‬و َعالمة َر ْفعِه َّ‬
‫ال�ض ّمة‪.‬‬ ‫االمت ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِحان َ�س ْهالً‪.‬‬
‫االمت ُ‬ ‫كان ْ‬
‫ال�ض ّمة‪.‬‬
‫َخ رَب � ّإن‪َ :‬م ْرفوع‪َ ،‬و َعالمة َر ْفعِه َّ‬ ‫ليم‬
‫َع ٌ‬ ‫كيم‪.‬‬
‫ليم َح ٌ‬ ‫هلل َع ٌ‬‫� ّإن ا َ‬
‫الر ْفع‪.‬‬
‫ِ�صفة تابِع مِل َْو�صوفِه يف َّ‬ ‫الكَ�سولُ‬ ‫َر َ�سب الطّ ال ُِب الكَ�سولُ ‪.‬‬
‫امل َُوظَّ فون ُم ْب َت َد�أ‪َ :‬م ْرفوع َو َعالمة َر ْفعِه الواو‪.‬‬ ‫امل َُوظَّ فون َن�شيطون‪.‬‬
‫ُم�سافِرون َخ رَب‪َ :‬م ْرفوع َو َعالمة َر ْفعِه الواو‪.‬‬ ‫مل َه ْندِ�سون ُم�سافِرون‪.‬‬ ‫ا ُ‬
‫�سافَر امل َُوظَّ فان �إىل باري�س‪ .‬امل َُوظَّ فان فاعِ ل‪َ :‬م ْرفوع َو َعالمة َر ْفعِه الألِف‪.‬‬
‫ال�ض ّمة‪.‬‬‫فات فاعِ ل‪َ :‬م ْرفوع َو َعالمة َر ْفعِه َّ‬ ‫ِرات‪ .‬امل َُوظَّ ُ‬ ‫فات ُم�ساف ٍ‬ ‫كا َنت امل َُوظَّ ُ‬
‫ال�ض ّمة‬
‫نائِب فاعِ ل‪َ :‬م ْرفوع َو َعالمة َر ْفعِه َّ‬ ‫الطُّ لاّ ُب‬ ‫ُدعِ َي الطُّ ال ُّب �إىل ُغ ْرفة‬
‫املُدير‪.‬‬
‫الحِ ظ ا َ‬
‫مل ْنٍ�صوبات‬
‫َم ْفعول بِه‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه ال َف ْتحة‬ ‫رو�سه‬‫ُد َ‬ ‫رو�سه‪.‬‬
‫ذاكَ َر الطّ ال ُِب ُد َ‬
‫َخ رَب كان‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه ال َف ْتحة‬ ‫ُم ْ�شم ًِ�سا‬ ‫كان اجل َُّو ُم ْ�ش ِم ًِ�سا‪.‬‬
‫ا ِْ�سم � ّإن‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه ال َف ْتحة‬ ‫ال َّن ْح َو‬ ‫� ّإن ال َّن ْح َو َ�س ْهلٌ‪.‬‬
‫َم ْفعول ُمطْ لَق‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه ال َف ْتحة‬ ‫ُ�شك ًْرا‬ ‫� ْأ�شك ُُرك ُ�شك ًْرا َجزيالً‪.‬‬
‫َم ْفعول ِل ْأجلِه‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه ال َف ْتحة‬ ‫مل ْك َتبة َب ْحث ًا َعن َب ْح ًثا‬ ‫َذ َه ْبت �إىل ا َ‬
‫كُ ُتب‪.‬‬
‫َم ْفعول َم َعه‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه ال َف ْتحة‬ ‫ال�شاطِ َئ‬ ‫ّ‬ ‫ال�شاطِ َئ‪.‬‬ ‫َم َ�ش ْي ُت َو ّ‬
‫حال‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه ال َف ْتحة‬ ‫ُم ْب َت�سِ ًما‬ ‫ال�ص َّف ُم ْب َت�سِ ًما‪.‬‬ ‫َد َخل ُْت َّ‬
‫ُم ْ�س َت ْثنى‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه ال َف ْتحة‬ ‫م ّم ًدا‬ ‫حُ َ‬ ‫م ّم ًدا‪.‬‬
‫َح�ضرَ الطُّ ال ُّب �إال حُ َ‬
‫تييز‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه ال َف ْتحة‬ ‫مَ ْ‬ ‫ما�شا‬ ‫ُق ً‬ ‫ما�شا‪.‬‬
‫تا ُق ً‬ ‫ت ْي ُت مِ رْ ً‬‫ا ِْ�ش رَ َ‬
‫َخ رَب كان‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه الياء‪.‬‬ ‫ُم�سافِرين‬ ‫مل َه ْندِ�سون ُم�سافِرين‪.‬‬ ‫كانا ُ‬
‫‪156‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫حال‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه الياء‬ ‫ُم ْب َت�سِ مني‬ ‫ال�ص َّف ُم ْب َت�سِ مني‪.‬‬
‫َد َخلوا َّ‬
‫حال‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه الكَ�سرْ ة‬ ‫ُم ْب َت�سِ ٍ‬
‫مات‬ ‫ال�ص ّف ُم ْب َت�سِ ٍ‬
‫مات‪.‬‬ ‫َد َخلْن َّ‬
‫‪14‬‬ ‫حال‪َ :‬م ْن�صوب َو َعالمة َن ْ�صبِه الياء‬ ‫ُم ْب َت�سِ َمي‬ ‫ال�ص ّف ُم ْب َت�سِ َمي‪.‬‬ ‫َدخال َّ‬
‫الحِ ظ امل َْجرورات‬
‫مرور مِب ِْن َو َعالمة َج ِّره الكَ�سرْ ة‬
‫جَ ْ‬ ‫باحا‪ .‬ا َ‬
‫مل ْن ِز ِل‬ ‫مل ْن ِز ِل َ�ص ً‬ ‫َخ َر ْج ُت مِ ْن ا َ‬
‫مرور َو َعالمة َج ِّره الكَ�سرْ ة‬ ‫ُم�ضاف �إل َْيه‪ :‬جَ ْ‬ ‫ت الطّ ائِرةِ‪ .‬الطّ ائِر ِة‬
‫�أنا ُم�ساف ٌِر َعلى َم نْ ِ‬
‫مل ْرفوعات َوامل َْجرورات َوا َ‬
‫ملنْ�صوبات‬ ‫الحِ ظ َج ْد َول ا َ‬
‫‪2‬‬
‫امل َْجرورات‬ ‫ا َ‬
‫مل ْن�صوبات‬ ‫امل َْرفوعات‬
‫امل َْجرور ِب َح ْرف َج ّر‬ ‫مل ْفعول ِبه‬ ‫ا َ‬ ‫امل ُْب َت َد�أ‬
‫املُ�ضاف �إل َْيه‬ ‫كان‬
‫َخ رَب َ‬ ‫اخلَب‬
‫ا ِْ�سم � َّإن‬ ‫الفاعِ ل‬
‫مل ْفعول املُطْ لَق‬ ‫ا َ‬ ‫نائِب الفاعِ ل‬
‫مل ْفعول ِل ْأجلِه‬ ‫ا َ‬ ‫كان‬
‫ا ِْ�سم َ‬
‫مل ْفعول َم َعه‬ ‫ا َ‬ ‫َخ رَب � َّإن‬
‫مل ْفعول فيه‬ ‫ا َ‬
‫احلال‬
‫امل ُْ�س َت ْثنى‬
‫ال َّت ْمييز‬

‫مل ْرفوعات َوامل َْجرورات َوا َ‬


‫ملنْ�صوبات‬ ‫الحِ ظ َج ْد َول � ْإعراب ا َ‬
‫‪3‬‬
‫امل َْجرورات‬ ‫ا َ‬
‫مل ْن�صوبات‬ ‫امل َْرفوعات‬
‫ة‬ ‫مرور ِبالكَ�سرْ‬‫جَ ْ‬ ‫ال�ض ّمة َم ْن�صوب ِبال َف ْتحة‬
‫َم ْرفوع ِب َّ‬ ‫مل ْف َرد‬
‫ا ُ‬
‫ة‬ ‫مرور ِبالكَ�سرْ‬ ‫جَ ْ‬ ‫ال�ض ّمة َم ْن�صوب ِبال َف ْتحة‬
‫َم ْرفوع ِب َّ‬ ‫َج ْمع ال َّتكْ�سري‬
‫مرور ِبالياء‬ ‫جَ ْ‬ ‫َم ْن�صوب ِبالياء‬ ‫ال�سال َم ْرفوع ِبالواو‬ ‫َج ْمع ا ُ‬
‫مل َذكَّر ّ‬
‫مرور ِبالكَ�سرْ ة‬ ‫جَ ْ‬ ‫ال�ض ّمة َم ْن�صوب ِبالكَ�سرْ ة‬
‫ال�سال َم ْرفوع ِب َّ‬ ‫َج ْمع ا ُ‬
‫مل�ؤَنَّث ّ‬
‫مرور ِبالياء‬
‫جَ ْ‬ ‫َم ْرفوع ِبالألِف َم ْن�صوب ِبالياء‬ ‫مل َثنّى‬
‫ا ُ‬

‫‪157‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل َمل التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫َع نِّي ا َ‬
‫مل ْرفوعات يف ا ُ‬
‫‪4‬‬
‫املرفوعات‬
‫الطّ ال ُِب‬ ‫اِ ْن َتظَ َر الطّ ال ُِب يف امل َْوقِف‪.‬‬
‫هلل طَ ِّي ٌب ال َي ْق ِبل �إ ّال طَ ّي ًبا‪.‬‬ ‫‪ّ � -1‬إن ا َ‬ ‫‪14‬‬
‫العا�صفة‪.‬‬
‫ِ‬ ‫‪� -2‬صار اجل َُّو ها ِد ًئا َب ْعد‬
‫أثاث َقدمي‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال َب ْي ُت َجديد لك َِّن ال َ‬
‫‪َ -4‬ل َع َّل ال َع َر ِب ّي َة َ�س ْهل ٌة َعل َْيكُم‪.‬‬
‫‪ُ -5‬ع ِق َدت الق ِّمة يف بروكْ َ�سل‪.‬‬
‫‪َ -6‬م ْنظَ ُر املَدينة رائ ٌِع‪.‬‬
‫جل َمل التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫ملنْ�صوبات يف ا ُ‬ ‫َع نِّي ا َ‬
‫‪5‬‬
‫املن�صوبات‬
‫َجريد ًة ‪ -‬كُ َّل َي ْوم‬ ‫�أ ْق َر�أ َجريد ًة كُ َّل َي ْوم‪.‬‬
‫ِلر ْزق‪.‬‬
‫‪َ -1‬خ َر ْج ُت مِ ْن َب ْيتي َ�س ْع ًيا ل ِّ‬
‫ال�سماء َمطَ ًرا َغ ً‬
‫زيرا‪.‬‬ ‫‪ْ � -2‬أمطَ َرت َّ‬
‫‪َ -3‬ر�أَ ْي ُت الأطْ فالَ �ضاحِ كني‪.‬‬
‫ي الواثِقني‪.‬‬ ‫‪� -4‬سرِ ْ ُت َ�س رْ َ‬
‫‪�َ -5‬ص َنع ال َّن ّجار طا ِول ًة َجميلة‪.‬‬
‫الر ْع ُد ال ّنائ َِم‪.‬‬
‫‪ْ � -6‬أي َقظ َّ‬
‫جل َمل التّالِية كَما يف املِثال‬‫َع نِّي امل َْجرورات يف ا ُ‬
‫‪6‬‬
‫املجرورات‬
‫ال�ش ْم ِ�س‬
‫َّ‬ ‫ال�ش ْم ِ�س‪.‬‬
‫َتدور ال ُّد ْنيا َح ْول َّ‬
‫الل�ص‪.‬‬
‫�ض َعلى ّ‬ ‫‪� -1‬أ ْل َقت ال�شرُّ ْ ط ُة ال َق ْب َ‬
‫مل ْن ِز ِل �إىل ا َ‬
‫مل ْد َر�سةِ‪.‬‬ ‫‪� -2‬سرِ ْ ُت مِ ن ا َ‬
‫‪ -3‬ا ِْب َت ِع ْد َعن ال�شرَّ ّ َوال َت ُر ّد َعلى ال�شرَّ ّ ِبال�شرَّ ّ ‪.‬‬
‫ممو ًدا ُم ْنذ ال ْأ�سبوع املا�ضي‪.‬‬ ‫‪ -4‬ما َر�أَ ْي ُت حَ ْ‬
‫‪ُ -5‬ز ْرنا َحديق َة احل َْي ِ‬
‫وانات‪.‬‬
‫الرواية مِ ْن � َّأولِها �إىل �آخِ ِرها‪.‬‬ ‫‪َ -6‬ق َر ْ�أت ِّ‬
‫‪158‬‬
‫ال َو ْحدة‬
‫جل َمل الأتِية‬ ‫مل ْرفوعات َوا َ‬
‫ملنْ�صوبات َوامل َْجرورات يف ا ُ‬ ‫َع نِّي ا َ‬
‫كَما يف املِثال‬ ‫‪7‬‬
‫‪14‬‬ ‫مل ْن�صوبات امل َْجرورات‬
‫‪-‬‬
‫امل َْرفوعات ا َ‬
‫ِتاب‪ ،‬الطَّ ريق‬
‫الك َ‬ ‫باح‬
‫مِ ْ�ص ٌ‬ ‫ري لَنا الطّ ريق‪.‬‬ ‫باح ُين ُ‬ ‫ِتاب مِ ْ�ص ٌ‬ ‫ك� َّأن الك َ‬
‫يا�ض بِالطّ ائِرة‪.‬‬ ‫الر ِ‬ ‫‪ -1‬ل َْن �أ�سافِر �إىل ِّ‬
‫القات َب نْي ال َب َل َد ْي ِن َج ِّيد ًة‪.‬‬
‫ُ‬ ‫‪ -2‬كا َنت ال َع‬
‫روح‬
‫ت ِّ�ش ًيا َو َ‬ ‫ْنولوجيا مَ َ‬
‫ْ‬ ‫‪َ -3‬ن ْ�س َت ْخدِم ال َّتك‬
‫�ص‪.‬‬ ‫ال َع رْ‬
‫ِمات مِ ن ال َّت ْدريب‪.‬‬ ‫ات قاد ٌ‬ ‫‪ -4‬ال�شرُّ ْ طِ ّي ُ‬
‫كيلوغراما لحَ ًْما مِ ن ا َ‬
‫جل ّزار‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ت ْي ُت‬
‫‪ -5‬ا ِْ�ش رَ َ‬
‫ب ْ�ص َطلَحات القَواعِ د التّالِية كَما يف املِثال‬ ‫جل ْد َول �أ ْدناه مِ ُ‬ ‫اِ ْم َ أل ا َ‬
‫‪8‬‬
‫ال َّت ْمييز ‬ ‫ب‬ ‫ا َ‬
‫خل ‬ ‫املُ�ضاف �إل َْيه ‬ ‫امل ُْب َت َد�أ ‬ ‫ ‬
‫ا َ‬
‫مل ْفعول َم َعه‬ ‫َخ رَب � َّ إن‬ ‫ا َ‬
‫مل ْفعول ِل ْأج ِله ‬ ‫الفاعِ ل ‬ ‫ ‬
‫ا َ‬
‫مل ْفعول املُطْ لَق‬ ‫كان ‬
‫َخ رَب َ‬ ‫ا َ‬
‫مل ْفعول ِبه ‬ ‫احلال ‬ ‫ ‬
‫امل َْجرور ِب َح ْرف َج ّر ‬ ‫كان ‬
‫ا ِْ�سم َ‬ ‫امل ُْ�س َت ْثنى ‬ ‫ا ِْ�سم � َّإن ‬ ‫ ‬
‫نائِب الفاعِ ل‬ ‫ا َ‬
‫مل ْفعول فيه ‬ ‫ ‬ ‫ ‬
‫امل َْجرورات‬ ‫ا َ‬
‫مل ْن�صوبات‬ ‫امل َْرفوعات‬
‫امل َْجرور ِب َح ْرف َج ّر‬ ‫ال َّت ْمييز‬ ‫َخ رَب � َّإن‬

‫‪159‬‬
‫� ْأ�س ِئلة ا ِال ْ�ستيعاب‬

‫ال َو ْحدة‬
‫ال�س ِّيئة‬
‫ال�سلوك َوالعادات َّ‬ ‫ت َّد ْث َمع َزميلِك‪َ /‬زمي َلتِك َعن ُّ‬
‫ال�س�ؤال الآتي‬
‫حَ َ‬
‫‪ُ 1‬م ْ�ستَعينًا ِب ّ‬
‫‪14‬‬
‫ِلم ْج َت َمع؟‬
‫ال�س ِّيئة َوما �أ�ضرْ ُارها لِلف َْرد َول ُ‬
‫ما هي العادات َّ‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫مل ْرفوعات َوا َ‬


‫ملنْ�صوبات َوامل َْجرورات‬ ‫ا ُ ْكت ُْب َخ ْم�س ُج َمل تَ�شْ َتمِل َعلى ا َ‬
‫‪2‬‬
‫ ‬ ‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫مل ْف َردات وال َّت ْعبريات اجلَديدة‬


‫ا ُ‬
‫َجزيل‬ ‫َب�شرَ َ ة‬ ‫ُ�سلوك‬
‫َم نْت الطائرة‬ ‫ت�صى‬ ‫ال حُ ْ‬ ‫�صف‬
‫َي َت رَ َّ‬
‫واثِق‬ ‫َخ ْمر‬ ‫َح َرج‬
‫� ْأي َقظ‬ ‫َم ْي�س‬ ‫َي ْر َتكِب‬
‫َر ْعد‬ ‫�إ ْثم‬ ‫َعبو�س‬
‫ا ُْع ُتقِلَ‬ ‫�إ ْدمان‬
‫َر َ�سب‬ ‫�سرَ َ طان‬
‫َن ْحو‬
‫‪160‬‬
‫قائمة املفردات‬
SÖZLÜK
Hatalar, yanlışlar. :‫� ْأخطاء (م) َخطَ �أ‬
Tahliye etmek, boşaltmak. :‫�إخالء‬
‫�أ‬
Sözünde durmamak. :‫ ُي ْخل ُِف‬- ‫�أَ ْخلَف‬ Emanet verildi, emanet edildi. :‫اُ�ؤ مُْتِن‬
Kardeşlik etmek. :‫ يُ�آخِ ي‬- ‫� َآخى‬ Gülümsemek, tebessüm etmek. :‫ َي ْب َت�سِ ُم‬-‫ا ِْب َت�سم‬

En hayırlı olanlar. :‫� ْأخيار (م) َخ رْي‬ İstemek, arzu etmek. :‫ا ِْبتِغاء‬
Yönetmek, idare etmek. :‫دير‬
ُ ‫ ُي‬-‫�أدار‬ Masum, suçsuz. :‫� ْأب ِرياء (م) َبريء‬
(Kovayı) saldı. :‫ ُي ْد يِل‬- ‫�أ ْد ىَل‬ Birlik. :‫ا حِّتاد‬
Kanıtlar, deliller. :‫�أ ِدلّة (م) َدليل‬ Edinmek. :‫اِ ّتخاذ‬
Bağımlılık. :‫�إ ْدمان‬ Antlaşma. :‫فاقية‬
ّ ‫اِ ِّت‬
Roller; (binalarda) katlar. :‫�أَ ْدوار (م) َد ْور‬ (bir şeyi) mükemmel yapmak. :‫ ُي ْتق ُِن‬-‫�أ ْت َق َن‬
Radyo. :‫�إذاعة‬ İspat. :‫�إ ْثبات‬
Görüşler. :‫�آراء (م) َر ْ�أي‬ Günah. :‫�إ ْثم‬
Suç işlemek. :‫ا ِْرتك ََب َجرمية‬ Fiyatlar; değerler. :‫�أثمان (م) َث َمن‬
Demir attı. :‫ ُي ْر�سِ ي‬- ‫� ْأر َ�سى‬ Övmek, methetmek. :)‫ ُي ْثنِي (على‬- ‫�أث َنى‬
…in karşısında :...‫إزاء‬
َ � Zorlamak. :)‫ب (على‬ ُِ‫ ُي ْج ر‬- ‫� ْأج رَب‬
Sokaklar. :‫�أ ِز ّقة (م) ُزقاق‬ İşlemler, prosedürler. :‫�إجراءات‬
Kiralamak. :‫ َي ْ�س َت� ِأج ُر‬-‫ا ِْ�س َت�أجر‬ Saygı. :‫�إجالل‬
Karşılık, cevap vermek. :‫جيب‬ُ ‫ َي ْ�س َت‬-‫ا ِْ�س َتجاب‬ Teşkilatlar. :‫� ْأج ِهزة (م) ِجهاز‬
Hak etmek. :‫ َي ْ�س َتحِ ُّق‬- ‫ا�س َت َح َّق‬ ْ Havalar; ortamlar. :‫� ْأجواء (م ) َج ّو‬
Şehit olmak. :‫ا ُْ�س ُت�ش ِهد‬ İstatistikler. :‫� ْإح�صائ ِّيات‬
Hazırlanmak. :‫ َي ْ�س َت ِع ُّد‬- ‫ا ِْ�س َت َع َّد‬ Seçti. :‫تار‬
ُ ‫ َي ْخ‬- ‫اِختار‬
Kullanıldı. :‫ا ُْ�س ُتعمِل‬ …da uzmanlaşmak :)‫�ص (بـ‬ ُّ ‫�ص – َي ْخ َت‬ ّ ‫ا ِْخ َت‬
İstifa etti. : ُ‫ َي ْ�س َتقيل‬- ‫ا ِْ�س َتقال‬ Gizlenmek, gözden kaybolmak. :‫ا ِْخ َتفَى‬
Kapmak, zorla almak : ُّ‫ َي ْ�س َتل‬- ‫ا ِْ�س َت َّل‬ Almak. :‫ � ْأخذ‬- ‫ ي�أخذ‬- ‫� َأخ َذ‬
:‫ َي ْ�س َت ِوي‬- ‫ا�س َتوى‬ Aşağıladı, ayıbını ortaya çıkardı. :‫خ ِزي‬ ْ ‫ ُي‬-‫�أخ َزى‬
Eşit olmak. ْ

161
Ayrılmak. :‫اِ ْف رِتاق‬ Gece yolculuğu yaptı. :‫�سي‬ ِ ْ‫ ُي ر‬- ‫أ�سى‬ َ ْ‫� ر‬
Çekilmiş filmler. :‫�أفالم ُم َ�ص َّورة‬ Kuruldu, tesis edildi. :‫�أُ ِّ�س َ�س‬
Örnek almak. :)‫ا ْقتدى – َي ْق َتدِي (ب‬ Tesis etmek, kurmak. : ُ‫ يُ�ؤ َِّ�س�س‬- ‫� ّأ�س َ�س‬
Daha yakın. :‫�أَ ْق َر ُب‬ Ambulans. :‫�إ�سعاف‬
İkna etmek. :‫�إقناع‬ En yüce. :‫ال ْأ�س َمى‬
…ile dolu olmak. :)‫اكْ َتظّ – َي ْك َتظُّ (ب‬ Katkı. :‫� ْإ�سهام‬
Acrobat Reader. :‫�أكْ رُوبات ِريدر‬ Özlemek. :)‫تاق (�إىل‬ ُ ‫ َي ْ�ش‬- ‫ا ِْ�شتاق‬
Kazandırmak. :‫�إكْ �ساب‬ Kötüler. : َّ‫�أ�شرْ ار (م) �شر‬
Süt ürünleri. :‫�ألبان‬ Denetlemek, kontrol etmek. :)‫ف(على‬ ُ ِ ْ‫�أ�شرْ َ ف– ُي�شر‬
Bir şeye katılmak, girmek. :)‫حقُ (ب‬ ِ ‫اِ ْل َت َحقَ – َي ْل َت‬ Yakmak. : ُ‫ ُي ْ�شعِل‬- ‫� ْأ�ش َعل‬
İptal etmek. :‫�إلغاء‬ Parmak. :‫� ْإ�ص َبع (ج)�أ�صا ِبع‬
Şiir/kaside okumak. :‫�أ ْل َقى ق�صيدة‬ (gazeteyi vs.) çıkarmak, yayınlamak. :‫� ْأ�ص َدر‬
Genel Sekreterlik. :‫الأمانة العامة‬ Aydınlatmak. :‫ ُي�ضيء‬- ‫�أ�ضاء‬
(eskiye) uzanmak. :‫ يمَ ْ َت ُّد‬- ‫ْامت ّد‬ (bir şey yapmak) zorunda kalmak. :‫أ�ضطُ َّر �إىل‬ ْ �
…den uzak durmak, sakınmak.:)‫ع(عن‬ ُ ‫يمَ ْ َت ِن‬-‫امتنع‬ Rahatsızlık duymak. :‫ َي ْ�ضطَ ِر ُب‬- ‫ا ِْ�ضطَ َر َب‬
Kişi, kimse. :‫ِ�إ ْم ِرء‬ Çerçeve. :‫�إطار‬
Tutmak. : ُ‫ي�سِ ك‬ ْ ُ‫ م‬- َ‫� َأم َ�سك‬ Bir şeyden haberdar olmak. :)‫ع (على‬ ُ ‫ َي َّط ِل‬-‫اِ َّطلع‬
Bağırsaklar. :‫� ْأمعاء‬ Sıkıntılar, külfetler. :‫� ْأعباء‬
Güvenilir, emniyetli. :‫�آمِ ن‬ Saldırmak, düşmanlık etmek. :)‫ َي ْع َت ِدي(على‬-‫ع َت َدى‬ ْ ِ‫ا‬
Dalgalar. :‫�أمواج (م) َم ْوج‬ Tutuklanmak. :َ‫ا ُْع ُتقِل‬
Aydınlatmak. : ُ‫ ُينري‬- ‫أنار‬ َ � …e güvenmek, dayanmak.:)‫م ُد(على‬ ِ ‫ َي ْع َت‬-‫اعتمد‬
Aydınlatma. :‫�إنارة‬ Umre yapmak. :‫ َي ْع َتم ُِر‬- ‫ا ِْع َت َمر‬
Üretim. :‫�إنتاج‬ Arap olmayan. :‫أعجم ِّي‬ َ �
Dikkat et! :!‫اِ ْن َت ِب ْه‬ Enformasyon; bildirme. :‫� ْإعالم‬
Üretmek. :‫ ُي ْنت ُِج‬- ‫�أ ْن َت َج‬ Evrensel Bildirge. :‫العال ّي‬ َ‫ال ْإعالن م‬
Seçmek. :‫ َي ْن َتخِ ُب‬- ‫ا ْن َت َخب‬ İşler. :‫مال(م)ع َمل‬
َ ‫� ْأع‬
-e katılmak, intisap etmek. :)‫ب(�إىل‬ ُ ‫ َي ْن َت ِ�س‬-‫ان َت َ�سب‬ Yardım. :‫�إغاثة‬

162
Yayınlama (radyo, TV yayını). :‫َب ّث‬ Yayılmak. : ُِ‫ َي ْن َت�شر‬- َ‫ان َت�شر‬
Canlı yayın. : ِ‫بث ُمبا�شر‬ ّ İhtar, uyarı. :‫�إنذار‬
Başlamak. :‫ َب ْد�أ‬- ‫ َي ْب َد�أ‬-‫بد�أ‬ İnşa etmek. :‫�أن�ش�أ – ُي ْن�شِ ئ‬
Başlangıç. :‫ِبداية‬ Dikili taşlar. : ‫ن�صاب‬ َ َ‫�أ‬
Kavrayış, anlayış. :‫َبديهة‬ -e katılmak, -e üye olmak. :)‫�ض ُّم (�إىل‬ َ ‫اِ ْن َ�ض ّم– َي ْن‬
Tohum. :‫َب ْذرة‬ -den / -e hareket etti. :)‫�إىل‬/‫طلِقُ (من‬ َ ‫ َي ْن‬-‫انطلق‬
Programlama. :‫َب ْر جَمة‬ Sistemler. :‫�أنظِ مة(م) نِظام‬
İstanbul Boğazı. :‫ال ُب ْ�سفُور‬ (toplantı, konferans vb.) yapılmak. :‫ا ْن َع َقد‬
Cilt. :‫َب�شرَ َ ة‬Az önce. :‫�آن ًفا‬
Müjde. :‫ُب�شرْ َ ى‬ Patlamak. :‫ َي ْنف َِج ُر‬- ‫ا ْنف ََجر‬
Devamlı bir şekilde. :‫ِب�صُ ورة دائِمة‬ Kurtarmak. :‫�إنقاذ‬
Mal, ticaret malı. :‫ِب�ضاعة‬ İnilti. :‫�أنني‬
Birkaç. :‫ِب ْ�ضعة‬ İhmal etmek. : ُ‫ ُي ْهمِل‬- ‫� ْأه َمل‬
İşsizlik. :‫َبطالة‬ Putlar. :‫� ْأوثان (م) َو َثن‬
Kalma, kalış. :‫َبقاء‬ Getirdi. :‫� ْأو َر َد‬
Beliğ sözlü, anlatımı güçlü. :‫َبليغ القول‬ -e yazmak (yaklaşma fiili). :‫� ْأو َ�شك‬
Kurmak, bina etmek; bina. :‫ِبناء‬ Öncelikle. :ً‫�أوّال‬
Belirtilen hususlara göre. :‫ناء عليه‬ ً ‫ِب‬ Öncelikler. :‫� ْأو َل ِو ّيات‬
Yapı. :‫ُبنية‬ Olumlu. :‫�إيجا ِب ّية‬
Çöl. :‫َب ْيداء‬ İşgücü. :‫الأيدِي العامِ لة‬
‫ت‬ Eziyet etmek. :‫�إيذاء‬
Buharlaşmak. :‫ َي َت َب َّخ ُر‬-‫ َت َب َّخر‬Müzik melodisi. :‫�إيقاع املو�سي َقى‬
Karşılıksız vermek, bağışta bulunmak. :‫ع‬ ُ‫ب‬ َّ َ‫ َي َت ر‬-‫ تربّع‬Uyandırmak. : ُ‫ ُيوقِظ‬- ‫� ْأي َقظ‬
Soğutma. :‫ َت رْبيد‬Barındırmak. :‫�إيواء‬
Tütün. :‫ت ِْبغ‬ ‫ب‬
(bir makamı, yönetimi) Üstlendi. :ُ‫ َي َت َب َّو�أ‬- ‫َت َبوّ�أ‬ Kısaca. :‫باختِ�صار‬ ْ
Çekiştirdi, (b.ş.) anlaşmazlığa düştü. :‫ب‬
ُ ‫ َي َتجا َذ‬-‫ جَتا َذ َب‬Devamlı, sürekli bir şekilde. :‫با�ست ِْمرار‬

163
Sadaka vermek. :‫ َي َت َ�ص َّد ُق‬- ‫َت َ�ص ّدق‬ Kayda değer. :‫ت ُدر‬ ْ َ‫ج‬
Davranmak. :‫ َي َت�صرَ َّ ُف‬- ‫َت�صرَ َّ َف‬ Uyarı. :‫تذير‬ ْ َ‫ح‬
Göz atma, göz gezdirme. :‫ح‬ ُ ‫ َي َت َ�ص َّف‬- ‫َت َ�ص ّف َح‬ Hareket etmek. : ُ‫ َي َت َح َّرك‬- ‫ت َّرك‬ َ َ‫ح‬
Gelişme. :‫َتطَ ُّور‬ Lüks şeyler. :‫ت�سين ِّيات‬ ْ َ‫ح‬
İbadet etmek. :‫ َي َت َع َّب ُد‬- ‫َت َع َّبد‬ (Üniversite vb.) girmek :)‫ق (ب‬ ُ ِ‫التحق – َي ْل َتح‬
İfade etme, dile getirme. :‫َت ْعبري‬ İhramdan çıkmak. : ُ‫ َي َت َحلَّل‬- ‫تلَّل‬ َ َ‫ح‬
Sayılır. :‫ُت َع ُّد‬ (bir şeyle) süslenmek :)‫حلَّى (ب‬ َ ‫تلَّى – َي َت‬ َ َ‫ح‬
İşkence etme. :‫َت ْعذيب‬ Gizleme, saklama. :‫َت ْخ ِبئة‬
Güçlendirmek. :‫َت ْعزيز‬ Uzmanlık alanları, branşlar. :‫َت َخ�صّ �صات‬
Perişan. :‫َتعي�سة‬ Planlama. :‫َت ْخطيط‬
Genelge; genelleştirme. :‫َت ْعميم‬ Gözden geçirmek, incelemek. :‫تدار�س‬
Ötme, şakıma (kuş vb.). :‫َتغريد‬ Müdahale etmek. :)‫ َي َت َد َّخلُ (يف‬- َ‫َت َد َّخل‬
Değişim. :‫َت َغ رُّي‬ Isıtma. :‫َت ْد ِف َئة‬
Patladı. :‫ َي َتف ََّج ُر‬- ‫َتف ََّج َر‬ İmha etmek, yıkmak. :‫َت ْدمري‬
Ayrılık, bölünme. :‫َت ْف ِرقة‬ Miras (kültürel). :‫ُتراث‬
(kabuk) soyma. :‫َتقْ�شِ ري‬ Merhamet. :‫راحم‬ُ ‫َت‬
Buluşma, görüşme. :‫ َي ْل َتقِي‬- ‫اِ ْل َت َق َى‬ Sağlamlaştırma, güçlendirme. :‫َت ْر�سيخ‬
Korur. :‫َتقِي‬ Gözlemek. :‫ت َّق ُب‬ َ َ‫ َي ر‬- ‫َت َر ّقب‬
Dayanışma. :‫َتكافُل‬ İlerlemek. :‫ت َّقى‬ َ َ‫ َي ر‬- ‫َت َر ّقى‬
Tekâmül, olgunlaşma. :‫تكامل‬ُ Evlenmek. :‫ َي َت َز َّو ُج‬- ‫َت َز َّوج‬
Tepeler. :ّ‫تِالل(م) َتل‬ Çağırıyor, davet ediyor. :‫َت ْ�س َت ْدعِ ي‬
Aldım. :‫َتل َّق ْي ُت‬ Eğlence. :‫َت ْ�سلية‬
Yararlanmak, faydalanmak. :)‫ع (ب‬ ُ ‫ت ّتع– َي َت َم َّت‬ َ َ‫م‬ Zehirlenme. :‫ َي َت َ�س َّم ُم‬- ‫َت َ�س َّم َم‬
Yavaş ol! Ağır ol! Acele etme! :ْ‫ت َّهل‬ َ َ‫م‬ Adlandırma. :‫َت ْ�سمِية‬
Temyiz (gramer konusu). :‫تييز‬ ْ َ‫م‬ Dilenmek. : ُ‫ َي َت َ�س َّول‬- َ‫َت َ�س َّول‬
Çelişmek. :)‫ َي َتنافَى (مع‬- ‫نافى‬ َ ‫َت‬ Teşvik etmek, cesaretlendirmek. :‫َت ْ�شجيع‬
Eksilmek, azalmak. :‫�ص‬ُ ‫ َي َتنا َق‬- ‫�ص‬ َ ‫َتنا َق‬ Evden kaçma, sokakta yaşama. :‫د‬ ُ َّ َ‫ َي َت�شر‬-‫َت�شرَ َّ َد‬

164
‫ح‬ Piknik yapmak. :‫ َي َت َن َّز ُه‬- ‫َت َن َّز َه‬
İhtiyaçlar. :‫حاج ّيات‬ ِ Nefes alma. : ُ‫ َي َت َن َّف�س‬- ‫َت َن َّف�س‬
Dolu (manevi olarak). :‫حافِل‬ Çeşitlenmek. :‫ َي َت َن َّو ُع‬- ‫َت َن ّو َع‬
Kindar, kin güden. :‫حاقِد‬ Tevazu, alçak gönüllülük. :‫َتوا�ضُ ع‬
(bir şeyin) vakti gelmek. :‫حني‬ ِ - ‫حان – َيحني‬ Psikolojik gerilim. :‫َت َو ُّتر َنفْ�سِ ّي‬
Büyük bir sevgi. :‫ُح ًّبا َج ًّما‬ Azap vadetmek. :‫َت َو َّعد العذاب‬
Tahıl. :‫ُحبوب‬ Vefat etmek. : ّ‫ُتوُفي‬
... önlemek. :‫حل ُّد مِ ن‬َ ‫ا‬ ‫ث‬
Meydana gelmek. :‫حدوث‬ ُ -‫ َي ْح ُدث‬-‫َح َدث‬ (bir şeyi) sabitlemek, çakmak. :‫ ُي َث ِّب ُت‬- ‫َث َّب َت‬
Yangınlar. :‫َحرائِق (م) َحريق‬ Zenginlik. :‫َثراء‬
Isı, sıcaklık, ateş (ısı anlamında). :‫َحرارة‬ Dörtte üç. :‫ثالثة � ْأرباع‬
Sıkıntı,mahzur. :‫َح َرج‬ Delik (anahtar, çivi vb.). :‫ُث ْقب‬
Meslek. :‫حِ ْرفة‬ ‫ج‬
Dilek Fiili. :‫َح َرى‬ Korkak. :‫َجبان‬
İpek. :‫َحرير‬ Korkaklık; peynir. :‫ُج نْب‬
Hassas, duyarlı. :‫َح ّ�سا�س‬ İyi olmak, layık olmak. :‫جدارة‬ َ -‫ َي ْج ُدر‬-‫َج ُدر‬
İyi olmak, güzel olmak. :‫ن‬ ٌ ‫ح ْ�س‬-ُ ‫َح ُ�س َن– َي ْح ُ�س ُن‬ Suç. :‫َجرائم (م) َجرمية‬
Güzel (kadın, kız). :‫َح ْ�سناء‬ Denemek. :‫ ُي َج ِّر ُب‬- ‫َج َّر َب‬
Kazmak. :‫ َح ْفر‬- ‫َحف ََر – َي ْحف ُِر‬ Testi. :‫َج َّرة‬
Bilinçlendirme kampanyası. :‫َح ْملة ال َّت ْوعِ ية‬ Kürümek, sürümek. :‫ج ْرف‬ َ - ‫َج َرف – َي ْج ُرف‬
Erdemliler Paktı. :‫حِ ل ُْف الفُ�ضول‬ Çok (teşekkür için). :‫َجزيل‬
Diri, hayat sahibi; semt. :‫َح ٌّي (ج) � ْأحياء‬ Köprüler. :‫ُج�سور (م) ِج رْ�س‬
‫خ‬ Kılmak (mutlu vb.). :‫عل‬ ْ ‫ َج‬- ‫َج َعل – َي ْج َعل‬
İhanet etmek. :‫ خِ يانة‬-‫خان– َي ُخون‬َ Kurutmak. :‫ ُي َج ِّف ُف‬- ‫َج ّفف‬
Pis şeyler. :‫َخبائِث (م) َخبيث‬ Güney. :‫َجنوب‬
Uzman, mütehassıs. :‫َخبري(ج) ُخ رَباء‬ Yürütme organı. :‫التنفيذي‬
ّ ‫جلهاز‬ ِ ‫ا‬
Ahşap, tahta. :‫َخ َ�شب (ج) � ْأخ�شاب‬ Açıkça, alenen. :‫َج ْه ًرا‬

165
Köklü, sağlam. :‫را�سِ خ‬ Huy, mizaç, haslet, özellik. :‫خِ �صال (م) َخ ْ�صلَة‬
Çoban. :‫راع‬
ٍ (bş)için para vb. tahsis etmek.:‫�ص�ص‬ ِّ ‫ ُي َخ‬-‫�ص‬
َ ‫َخ َّ�ص‬
Hâlihazır, şimdiki. :‫راهِ ن‬ …e boyun eğmek. :)‫َخ َ�ض َع – َي ْخ َ�ض ُع ( ِل‬
Kamuoyu, halk görüşü. :‫َر�أْي عام‬ Islah projeleri. :‫ُخطَ طُ ال ْإ�صالح‬
Kâr, kazanç. :‫ِر ْبح‬ İçki, sarhoşluk veren her şey. :‫َخ ْمر‬
Pislik, kir. :‫ِر ْج�س‬ ‫د‬
Selamlamak, güler yüzle karşılamak.:)‫ب(ب‬ ُ ‫َر ّحب– ُي َر ِّح‬ Süreklilik arz eden, daimi. :‫دائِب‬
Bolluk, rahatlık, refah. :‫َرخاء‬ Davetçi, dua eden. :‫الداعِ ي‬
Elbise, kıyafet. :‫ِرداء‬ Sigara; duman. :‫ُد ّخان‬
Kötü, adî. :‫َرديء‬ Motosiklet. :‫َد ّراجة نا ِر ّية‬
(gemi) Demir attı. :‫ َي ْر ُ�سو‬- ‫َر َ�سا‬ Davet etmek, dua etmek. :)‫ع َوة(�إىل‬ْ ‫ َد‬-‫ َي ْدعو‬-‫دعا‬
Sınıfta kalmak. :‫ ُر�سوب‬-‫ َي ْر ُ�سب‬-‫َر َ�سب‬ Sıcaklık. :‫ِفء‬ ْ ‫د‬
Kurşun. :‫َر�صا�صة‬ Sivil savunma. :‫ن‬ َ ‫فاع ا‬
ِّ‫مل َد ي‬ ُ ‫ال ِّد‬
Emzikli çocuk, bebek. :‫َر�ضيع‬ Hassas, ince; un. :‫َدقيق‬
Çocukları kollama, gözetme. :‫ِرعاية الأطْ فال‬ Yunus balığı. :‫ُدلْفني‬
Gök gürültüsü. :‫َر ْعد‬ Yıkım, harap olma. :‫َدمار‬
Bolluk, müreffeh ve rahat (yaşam). :‫َر ْغ َدة‬ Dehşet, korku. :‫َد ْه�شة‬
(somun veya pide) ekmek. :‫َرغيف‬ Yağlı (Yiyecek vb.). :‫ُد ْهن َِّية‬
Boyunlar. :‫ِرقاب (م) َر َق َبة‬ Süreli yayın, periyodik yayın. :‫رية‬ ّ ‫َد ْو‬
Kumlu, kumsal. :‫َر ْمل ِّي‬ İtilaf devletleri. :‫دُولُ اال ْئتِالف‬ َ
Mızrak, kargı. :‫ُر ْمح‬ Dönüm. :‫دُومن‬
Bağlar, ilişkiler. :‫َروا ِبط (م) را ِبط‬ ‫ذ‬
Roman. :‫ِرواية‬ Günah; kuyruk. :‫َذ ْنب‬
Beden eğitimi. :‫ِريا�ضة َب َدن ِّية‬ Altın. :‫َذ َهب‬
‫ز‬ ‫ر‬
Organik tarım. :‫ِزراعة ُع ْ�ض ِو ّية‬ Öncü. :‫رائِد‬
Zeval, yok olma. :‫َزوال‬ Avuçiçi. :‫راحة ال َيد‬

166
Zor, çetrefilli. :‫�شا ّقة‬ Kayık, sandal. :‫َز ْو َرق‬
Kapsamlı. :‫�شامِ ل‬ ‫�س‬
Atardamarlar. :‫�شرَ ايني (م) �شرِ ْ يان‬ Diğer, ve sair. :‫�سائِر‬
Başlama fiili. :‫ �شرُوع‬- ‫�شرَ َ َع – َي�شرْ َ ُع‬ Satır. :‫�ساطور‬
Balkon. :‫�شرُ ْ فة‬ Yüce. :‫�سامي‬
İbadetler. :‫َ�شعائر (م) �شِ عار‬ Katkıda bulunmak. :‫ ُي�ساهِ ُم‬- ‫�ساهم‬ َ
Ateş, alev, meşale. :‫�شُ ْعلة‬ Halı. :‫َ�س ّجاد‬
Arpa. :‫َ�شعري‬ Bankomat. :ِّ‫ال�س ْحب الآلي‬ َّ
Sarışın. :‫َ�ش ْقراء‬ Alay etme, dalga geçme :‫ُ�س ْخ ِر ّية‬
Kuzey. :‫َ�شمال‬ Doğru, isabetli (görüş). :‫َ�سديد‬
Kapsamak, içermek. :‫ �شُ مول‬-‫مل‬ َ ‫ َي ْ�ش‬-‫�شمل‬ َ :‫�سى‬
Gitti, geçti. َ َ‫ر‬
Deniz saldırıları düzenlemek. :‫ح ِر ّية‬
ْ ‫�شَ ّن غارات َب‬ Bölük. :‫�س ّية‬ِ َ‫رَ�سايا (م) ر‬
Boz, alacalı. :‫َ�ش ْهباء‬ Kanser. :‫�سطان‬ َ َ‫ر‬
Cesur, gözü pek. :‫َ�ش ْهم‬ Hırsızlık, soygun. :‫�سقة‬ ِ َ‫ر‬
Görgü tanıkları. :‫�شُ هود عِ يان‬ Hazırcevap, zeki. :‫رَ�سيع ال َبدِيهة‬
Beyaz saç, yaşlılık. :‫َ�ش ْيب‬ Yeryüzü. :‫َ�سطْ ح ال ْأر�ض‬
‫�ص‬ Olumsuz olarak. :‫َ�س ْل ًبا‬
Eski bir hacim birimi. :‫�صاع‬ Mallar. :‫ال�سلَع (م) �سِ ْل َعة‬ ِّ
Doğru olmak; sağlıklı olmak. :‫حة‬ّ ‫�ص‬-ِ ‫ َي ِ�ص ّح‬-‫َ�ص ّح‬ Güç, iktidar. :‫ُ�سلْطَ ة‬
Gazetecilik. :‫َ�صحافة‬ Davranış, gidişat. :‫ُ�سلوك‬
Kaya. :‫�صُ خور (م) َ�ص ْخرة‬ Duyuldu. :‫ُ�سمِع‬
Göğüs. :‫َ�ص ْدر (ج) �صُ دور‬ Doğru yol. :‫ال�سبيل‬ َّ ‫َ�سواء‬
Bağırmak, feryat etmek. :‫�صرُ اخ‬-‫ َي�صرُْ خ‬-‫�صرَ َ خ‬ :‫ال�س َو ْيد‬
İsveç. ُ
(yukarı) çıkmak, tırmanmak. :‫�صُ عود‬ Yürütmek. :‫ي‬ُِّ‫ ُي َ�س ر‬- ‫َ�س رّي‬
Alkışlamak. :‫ ُي َ�ص ِّف ُق‬- ‫�ص ّفق‬
Oy vermek. :‫ ُي َ�ص ِّو ُت‬- ‫�صو َت‬
َّ
‫�ش‬
Oy; ses. :)‫َ�ص ْوت (�أَ ْ�صوات‬ Yaygın, yayılmış. :‫�شائِع‬

167
‫ع‬ Bağırmak, çığlık atmak. :‫ِ�صياح‬
İşsiz. :‫عاطِ ل‬
İnat etmek, direnmek. :‫ ُيعا ِن ُد‬- ‫عا َن َد‬ ‫�ض‬
Sıkıntı çekmek. :‫عان‬ِ‫ ُي ي‬- ‫عا َنى‬ (kaza vb.de) kurbanlar. :‫َ�ضحايا (م) َّ�ضحِ ّية‬
Asık yüzlü. :‫َع ُبو�س‬ İri, kocaman, çok büyük. :‫َ�ض ْخ َمة‬
Düşman. :‫عدُوّ (ج) � ْأعداء‬ Baskı. :‫َ�ض ْغط‬
Pek çok. :‫َعديد‬ Sapmak, yoldan çıkmak. :‫�ضاللة‬-َّ ‫ َي ِ�ضل‬-ّ‫َ�ضل‬
Aksak, topal. :‫َع ْرجاء‬ Garantiler, güvenceler. :‫َ�ضمانات‬
Ter. :‫َع َرق‬ Kapsamında, çerçevesinde. :‫ِ�ض ْم َن‬
Altın. :‫َع ْ�س َجد‬ Işık. :‫َ�ض ْوء‬
Zorluk, sıkıntı. :‫ُع رْ�س‬ Işık. :‫ِ�ضياء‬
Umma fiili. :‫َع َ�سى‬ ‫ط‬
Gayri menkuller. :‫العقارات‬ Güzel olmak, iyi olmak. :‫ ِطيب‬- ‫ َيطيب‬- ‫طاب‬
Ardından, hemen sonra. :‫َعقِب‬ Doku. :‫طا ِبع‬
Toplantı yapmak. :‫ِماعا‬
ً ‫ع َق َد ا ِْجت‬ Acil hâl, olağanüstü durum. :‫طا ِرئ (ج)طَ وا ِرئ‬

Ceza. :‫ُعقوبة‬ İtaatler, ibadetler. :‫طاعات‬


Açıkca, aleni olarak. :‫َع َل ًنا‬ Enerji, güç. :‫طاقة‬
Canlı, hayatta. :‫على َق ْيد احلَياة‬ Aşçı. :‫طَ ّباخ‬
Uçakta. :‫على َم نْت الطائرة‬ Basmak, tabetmek. :‫ طَ ْبع‬-‫ َيطْ َبع‬-‫طَ َبع‬
Para. :‫ُع ْملة‬ Uygulamak, tatbik etmek. :‫ ُيطَ ِّب ُق‬- ‫طَ ّبق‬
Derin. :‫َعميق‬ Öğütmek, ezmek. :‫ طَ ْحن‬-‫ َيطْ َحن‬-‫طَ َحن‬
Yoluyla, vasıtasıyla. :‫َع ْن طريق‬ Yaklaşma fiili. :‫طفِق‬
Göz. :‫َعينْ (ج) ُعيون‬ Boşanma. :‫طَ الق‬
‫غ‬ Gün doğmak. :‫ طُ لوع‬-‫ َيطْ لَع‬-‫طَ لَع‬

(suya vb.) batmak. :‫ َغ َرق‬-‫ َي ْغ َرق‬-‫َغ َرق‬ ‫ظ‬


Saldırmak, işgal etmek. :‫ َغ ْزو‬-‫ َي ْغزو‬-‫َغزا‬ Olgu, olay. :‫ظاهِ رة (ج) ظَ واهِ ر‬

168
Yok etme, ortadan kaldırma. :‫َق�ضاء على‬ Şarkı söylemek. :‫ ُي َغ ِّني‬- ‫َغ َّنى‬
Sorunlar, meseleler. :‫َق�ضايا(م) َق ِ�ض ّية‬ Öfke, sinir. :‫َغ ْيظ‬
Sektör. :‫قِطاع‬ ‫ف‬
Bir yerde yaşamak. :‫َقطَ َن‬ Sabırsız. :‫فارغ ال�صّرب‬
Endişe. :‫َقلَق‬ Kazanmak. :‫ ف َْوز‬-‫ َيفوز‬-‫فاز‬
Tükenmez kalem. :‫جاف‬ّ ‫َقلَم‬ Balta. :‫َف�أ�س‬
Zirve. :‫ق ِّمة‬ Kötülük. :‫فُجور‬
Buğday. :‫َق ْمح‬ Pergel. :‫فِرجار‬
Uydu. :‫ناعي‬
ّ ‫قمر ِ�ص‬ َ Kaçmak, firar etmek. :‫ فِرار‬-‫ َيف ِّر‬-‫فر‬ ّ
Atom bombası. :‫ُق ْن ُبلَة َذ ِّر َّية‬ Doğru ve güzel konuşma. :‫فَ�صاحة‬
Günlük yiyeceği. :‫قوت َي ْومِ ه‬ Doğru ve güzel konuşan. :‫فَ�صيح الل�سان‬
‫ك‬ Teşekkür etmek. :‫َ�ضل َعلى‬ْ ‫الف‬
Yaklaşma fiili. :‫كا َد‬ Kaybetmek. :‫ُف ْقدان‬
Tuzak kurmak, hile yapmak.:‫ كَ ْيد‬-‫ َيكِي ُد‬-‫د‬ َ ‫كا‬ Astronomi. :‫َفلَك‬
Ödüllendirmek, mükafatlandırmak. :‫ ُيكافِئ‬-‫كاف�أ‬ Para. :‫فُلو�س‬
Gizlemek, saklamak. :‫ كَ ْتم‬-‫ َي ْك ُتم‬-‫كَ َتم‬ Otel idaresi, otelcilik. :‫َف ْن َدقة‬
Alkol. :‫الكُحول‬ Yok olmak, fani olmak. :‫ فَناء‬-‫ َي ْفنى‬-‫فنِي‬ َ
Elbise, giysi. :‫كِ �ساء‬ ‫ق‬
Konuşmak. :‫ ُي َكل ٌِّم‬- ‫كَ لَّم‬ Kıta. :‫قارة‬
ّ
Bilgisayar. :‫كُ ْم ِبيو ُتر‬
Direnmek. :‫ ُيقا ِو ُم‬- ‫قاوم‬ َ
Miktarlar. :‫كَ ِّم ّيات‬
Kabileler. :‫قبائِل (م) َقبيلة‬
Hazine. :‫كَ ْنز‬
Kuraklık. : ‫َق ْحط‬
Felaketler. :‫كَ وا ِرث (م) كا ِرثة‬ Keser. :‫َق ُّدوم‬
Tuzak, hile, plan. :‫كيد‬ ْ
Krediler, borçlar. :‫ُقرو�ض (م) َق ْر�ض‬
‫ل‬ Köyler. :‫ُق َرى (م) َق ْرية‬
َ ‫ت‬
Sayısız (çokluktan kinaye). :‫�صى‬ ْ ُ‫ ال ُت َع ّد وال ح‬Taksim etmek, paylaştırmak, bölmek.:‫ ُي َق ِّ�س ُم‬-‫َق ّ�سم‬
… ile sınırlı kalmaz. :‫ ال ي ْق َت�صرِ على‬Bombalama. :‫َق ْ�صف‬

169
…ile çevrili. :‫حُماط بــ‬ Layık, yakışan. :‫الئِق‬
Profesyonel. :‫تف‬ ِ َ‫م ر‬ْ ُ‫ح‬ (İhtiyacı, isteği) yerine getirme. :‫ِحتِياجه‬ ْ ‫لبى ا‬َّ
İşgalci; işgale uğrayan. :ّ‫م َتل‬ ْ ُ‫ح‬ Sığınmak. :)‫ لجُ وء (�إىل‬-‫ َيل َْج�أ‬-‫لجَ�أ‬
Gerçekleşmesi muhtemel. :‫الوقوع‬ ُ ‫م َت َمل‬ ْ ُ‫ح‬ Özetleme. :‫�ص‬
ُ ‫ ُيل َِّخ‬- ‫خلّ�ص‬
Beyin. :‫ُم ّخ‬ Parlamak, ışıldamak. :‫ مَلَعان‬-‫ َي َلمع‬-‫مَلَع‬
Gizlenilen yer, sığınak. :‫م َب�أ‬ْ َ‫خَما ِبئ (م) خ‬ Ellerini salladı. :‫ل ََّو َح ِب َي َد ْيه‬
…ile ilgili; uzman. :‫�ص بـ‬ ّ ‫م َت‬ ْ ُ‫خ‬ ‫م‬
Uyuşturucu. :‫م ِّدرات‬ َ ُ‫خ‬ Yaklaşık olarak. :‫ما ُيقا ِرب‬
Depolanmış. :‫مزون‬ ْ َ‫خ‬ Silen (cam vb.). :‫ما�سِ ح‬
Tahsis edilmiş, ayrılmış. :‫م َّ�ص�ص‬ َ ُ‫خ‬ Barınak. :‫َم�أْ ًوى‬
Bağımlı. :‫ُم ْدمِ ن‬ Acı çeken, elem duyan. :‫ُمت� مِأل‬
Muhabir. :‫ُمرا�سِ ل‬ Tâbi olan, uyan. :‫ُم َّت ِبع‬
Sansür, denetleme. :‫ُمرا َقبة‬ Sğitimli. :‫ُم َتد ِّرب‬
Rahat, huzurlu. :‫ُم ْرتاح‬ Eşit. :‫ُمت�سا ِوية‬
Neşeli olmak, mutlu olmak. :‫م َرح‬-‫ح‬ َ ‫يمَ ْ َر‬-‫َم َرح‬ Pek çok. :‫ُم َتع ِّددة‬
Üst aşama. :‫َم ْر َحلة ُعلْيا‬ Staj yapan. :‫ُم َت َم ِّر�س‬
Arzulanan, istenen. :‫َم ْرغوب يف‬ …e bağlı. :‫ُم َت َم ِّ�سك بـ‬
Dalgalanan. :‫ُم َر ْف ِرف‬ Dalgalı. :‫ُم َت َم ِّوج‬
…ile donatılmış. :‫ُم َز َّو َدة بــ‬ Sanık. :‫ُم ّت َهم‬
Sahte. :‫ُم َز َّيفة‬ Matkap. :‫مِ ْث َقب‬
Yardımcı. :‫م�ساعِ د‬ İdealler. :‫ُم ُثل ُعلْيا‬
Kullanılmış. :‫ُم ْ�س َت ْع َمل‬ Üçgen. :‫ُم َثلَّث‬
Depo. :‫ُم ْ�س َت ْو َدع‬ Yönetim üçgeni. ّ ‫املُ َثلَّث ال‬
:‫إداري‬
Diziler. :‫ُم َ�سل َْ�سالت (م) ُم َ�سل َْ�سل‬ Alan, saha, meydan. :‫جَمال‬
Çivi. :‫مِ ْ�سمار‬ Güvenlik konseyi. :‫ملِ�س ال ْأمن‬ ْ َ‫ج‬
Misvak. :‫مِ ْ�سواك‬ Mütevelli heyeti. :‫الو�صاية‬ َ ‫ملِ�س‬ ْ َ‫ج‬
Süt ürünleri. :‫ُم ْ�ش َت ّقات احلَليب‬ Konferans, ders (üniversite ve lise için). :‫ما�ضرَ ة‬ ُ‫ح‬

170
Sığınak. :‫َمالذ‬ …ya yakalanmış (hastalık vb.). :‫ُم�صاب بــ‬
Buluşma yeri. :‫ُملت َقى‬ Terim. :‫ُم ْ�صطَ لَح‬
Sığınak. :‫َمل َْج�أ‬ Asansör. :‫مِ ْ�ص َعد‬
Sahip olunan şeyler. :‫م َت َلكَات‬ ْ ُ‫م‬ Bir çiğnemlik et parçası. :‫ُم ْ�ض َغة‬
Ayırt edici özellikler. :‫م ِّيزات‬ َ ُ‫م‬ Uygun. :‫ُمطا ِبق‬
Başa kakma. :‫امل َُّن‬ Değirmen. :‫مِ طْ َح َنة‬
…tarafından. :‫من ِق َبل‬ Şarkıcı kadın. :ُ‫ُمطْ ِربة‬
Testere. :‫مِ ْن�شار‬ (gün) doğumu. :)‫َمطْ لَع (النهار‬
Dürbün. :‫مِ ْنظار‬ Günahlar. :‫َعا�صي (م) َم ْع ِ�صية‬ ِ ‫امل‬
Uluslararası örgütler. :‫دُول َِّية‬
َ ‫ُم َنظَّ مات‬ Veren. :‫املُ ْعطِ ي‬
Eşsiz, emsalsiz. :‫ُم ْنقَطِ ُع ال َّنظري‬ Asılı, askıda olan. :‫ُم َعلَّق‬
Köşeye çekilmiş, yanlız. :‫ُم ْن َع ِزل‬ Kazma, çapa. :‫مِ ْع َول‬
Felaketzede. :‫َم ْنكوب‬ Öten, şakıyan. :‫ُم َغ ِّرد‬
Yer. : ُ‫َم ْه ِبط‬ Kepçe. :‫غرفَة‬ َ ِ‫م‬
Beceriler. :‫مهارات‬ Paradoks. :‫فارقات‬ َ ‫ُم‬
Meslekler. :‫مِ َهن (م) مِ ْهنة‬ Kavramlar. :‫َمفاهِ يم (م) َم ْفهوم‬
(keskin) kılıç. :‫ُم َه َّند‬ Görüşmeler. :‫فاو�ضات‬ َ ‫ُم‬
Yüzleşme, karşı karşıya gelme. :‫واجهة‬ َ ‫ُم‬ Yol ayrımı. :‫رتق الطُّ ُرق‬ َ ‫ُمف‬
Fal okları. :‫َم ْي رِ�س‬ Kıyma makinası. :‫مِ ْف َر َمة‬
Rahatlık, bolluk, zenginlik. :‫َم ْي رَ�سة‬ Avrupa Komiserliği. :‫املُ ف ََّو ِ�ض ّية الأوروبية‬
‫ن‬ Konuşmasını kesmek. :‫ُمقاطَ عة َحديثه‬
Vekil. :‫نائِب‬ Müteahhit. :‫ُمقا ِول‬
…dan kaynaklanan. :‫ناجم عن‬ِ İşlenen. :‫تف‬ َ َ‫ُم ْق ر‬
Seçmen. :‫ناخِ ب‬ Merkez bina, karargâh. :‫َم َق ّر‬
Olgun (meyve vb.). :‫نا�ضج‬
ِ Tava. :‫مِ ْقالة‬
Rekabet etmek. : ُ‫ ُينافِ�س‬- ‫نافَ�س‬ Endişe verici :‫ُمقلِق‬
Havlama. :‫ُن َباح‬ Mücadele. :‫ُمكافَحة‬

171
Arkasında. :‫َوراء‬ :‫ َن ْبت‬- ‫ َي ْن ُب ُت‬- ‫َن َب َت‬
Yetişme, bitme (bitki için).

Medya araçları. :‫َو�سائِل � ْإعالمِ ّية‬ Anırdı. :‫َن َه َق‬


Vesayet. :‫َو�صاية‬ Arı. :‫َن ْحلة‬
Başarılı kılmak. :‫ ُي َو ِّف ُق‬- ‫َو ّفق‬ Yaklaşık, gibi; …e doğru. :‫َن ْح َو‬
Korumak. :‫ِوقاية‬ Hurma. :‫َن ْخل‬
İleri bir vakitte, daha sonra. :‫َو ْقت الحِ ق‬ Çekişmeler. :‫نِزاعات‬
İmzaladı. :‫ ُي َو ِّق ُع‬- ‫و َّقع‬ Haber yayını. :‫َن�شرْ ة ال ْأخبار‬
Yakacak, yakıt. :‫َوقود‬ Anıt. :‫َن ْ�صب ِت ْذكا ِر ّي‬
Ajans. :‫َوكالة‬ Nimet. :‫نِعمة‬
Bebek, oğul, evlat. :‫َوليد‬ İkiyüzlülük. :‫نِفاق‬
:‫ ُي َن ِّف ُذ‬- ‫َن ّفذ‬
‫ي‬ Uygulamak, tatbik etmek.

:‫ِن ْفط‬
Petrol.

Gerektirir. :‫َي َتطَ لّب‬ Para, nakit. :‫َن ْقد‬


İşgal eder, tutar. :ّ‫َي ْح َتل‬ Aktarmak, nakletmek. :‫ َن ْقل‬- ‫َن َقلَ – َي ْن ُقل‬
Çabalıyor, istiyor. :‫َي ْحر�ص‬ Gelişmek, büyümek. :‫ن ّو‬
ُ ُ‫ م‬-‫ َي ْنمو‬-‫منا‬
Kolaylık. :‫ُي رْ�س‬ Avusturya. :‫ال َّن ْم�سا‬
Alır. :‫َي ْ�س َت ِم ّد‬ Nükleer. :‫َن َو ِو ّي‬
Olmak, meydana gelmek. :‫يطْ ر�أ على‬ Sonunda. :‫نِهاية‬
Buduyor, kesiyor. :‫ُي َقلِّم‬ ‫هـ‬
Kesin bilgi. :‫َيقني‬ Hidayet veren, yol gösteren. : ٍ‫هاد‬
Dönüyor, yeniden başlıyor. :‫ُيعاود‬ (rüzgâr) esmek. :‫ هبوب‬-‫ َي ُه ّب‬-‫هب‬ ّ
Günden güne. :‫َي ْو ًما َب ْع َد َي ْو ٍم‬ Aşk; arzu, istek. :‫َه َوى‬
‫و‬
…den emin olmak. :‫واثِق مِ ن‬
Vahim, korkunç. :‫َوخيمة‬
Veda etmek, uğurlamak. :‫ ُي َو ِّد ُع‬- ‫َو َّد َع‬
Vadiler. : ٍ‫ِو ْديان (م) واد‬

172
KAYNAKÇA ‫املراجع‬
Buharî (1981), el-Camiu’s-Sahih, İstanbul.
Dyson, John (2001), Exploring English, İstanbul.
Ebu Davud, Suleyman b. el-Eş’as (1992), es-Sunen (I-V), İstanbul.
İşler, Emrullah ve Musa Yıldız (2008), Arapça Çeviri Kılavuzu, İstanbul, Elif Yayınları.
Jones, Leo (2002), Let’s Talk, Cambridge, Cambridge University Press.
Mâlik, b. Enes (1992), el-Muvatta (I-II), İstanbul.
Sînî, Mahmud vd. (1984), el-Kavâidu’l-Arabiyye el-Muyessera I-II-III, Riyad: Melik Suud
Üniversitesi.
Suçin, Mehmet Hakkı (2008), Aktif Arapça, Ankara, Engin Yayınevi.
Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa (1992), es-Sunen (I-V), İstanbul.
Uralgiray, Yusuf (1986), İlk ve İleri Dilbilgisi (I-II), İstanbul, Tebliğ Yayınları.

Görsel Malzeme Bakımından Yararlanılan Web Siteleri


1.Tema: http://7assan95.blogspot.com/2011/04/blog-post_28.html
http://www.awladnaa.net/vb/showthread.php?t=6031
2.Tema: http://www.cizgifilmizle.tv/cizgi-film/nasrettin-hoca-izle
http://vb.7laa.com/showthread.php?t=85193
3.Tema: http://alfalq.com/archives/756
http://www.copts-united.com/friendlyPrint.php?A=20979
4.Tema: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/kopruler.html
http://www.internethaber.com/fatih-sultan-mehmetin-oykusu-foto-galerisi-6515-p25.htm
5.Tema: http://www.abc-islam.com/
6.Tema: http://cards.wahty.com/a/img6.htm
7.Tema: http://www.elaph.com/Web/Reports/2009/5/442078.htm
8.Tema: http://www.personal.psu.edu/users/s/a/sam50/CMLIT101home.htm
http://www.uniceg.org/ar/index.php?option=com
9.Tema: http://www.mihan24.com/article-4556-0-0-8.html
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=1983007
10.Tema: http://www.se7li.com/vb/showthread.php?p=362968
11.Tema: http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_267357.html
www.wahatalarab.com/.../‫تعاون‬.bmp
12.Tema: http://sfeeral7b.com/vb/
13.Tema: http://www.liilas.com/vb3/t56748.html
14.Tema: http://forum.amrkhaled.net/showthread.php

173