Anda di halaman 1dari 2

Transcribe a grafías españolas las siguientes oraciones, respeta los acentos

"Que no entre nadie que no sepa


ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω geometría."
Lema de entrada a la Academia de
Platón
"Dios siempre hace geometría",
ἀεὶ ὁ θεὸς γεωμετρεῖ Platón

"Vejez de águila, juventud de gorrión"


ἀετοῦ γῆρας, κορυδοῦ νεότης
“Siempre destacar“
αἰὲν ἀριστεύειν Lema de la Universidad de Saint
Andrews
"Ni siquiera los dioses se oponen a la
ἀνάγκᾳ δ’ οὐδὲ θεοὶ μάχονται necesidad."
Para los hombres ilustres, todo la
ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα tierra es una tumba
γῆ τάφος
"Que vuele el dado."
ἀνερρίφθω κύβος
“El ser humano es la medida”
ἄνθρωπος μέτρον Lema de Protágoras
Pronunciado una vez
ἅπαξ λεγόμενον
Un dios traído con grúa
ἀπὸ μηχανῆς Θεός
"Apártate del sol", Respuesta de
ἀπὸ τοῦ ἡλίου μετάστηθι Diógenes el cínico cuando Alejandro
Magno le preguntó si tenía algún
deseo
Reino de los cielos
βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Comida de dioses
βρῶμα θεῶν
Hágase la luz
γενηθήτω φῶς
Envejezco aprendiendo siempre
γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ mucho
διδασκόμενος
Conócete a ti mismo
γνῶθι σεαυτόν
Horror y miedo. Las lunas de Marte
Δεῖμος καὶ Φόβος
Señor, acuérdate de los atenienses
δέσποτα, μέμνεο τῶν
Ἀθηναίων
Divide y vence
διαίρει καὶ βασίλευε
Los que saben leer y escribir ven el
ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ ΟΙ doble
ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Dos veces niños son los ancianos
Δὶς παῖδες οἱ γέροντες
Leyes draconianas
Δρακόντειοι νόμοι
Dame un punto de apoyo y moveré la
δῶς μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν tierra
κινάσω
Sine qua non. "Sin lo cual no [es
ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ posible]"
Sé una cosa: que no sé nada
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα
¡Lo he encontrado!
εὕρηκα!
Animal de dos patas sin alas
ζῷον δίπουν ἄπτερον
"Un animal político / El hombre es por
ζῷον πολιτικόν / ὁ ἄνθρωπος naturaleza un animal político"
φύσει ζῷον πολιτικόν
La naturaleza no hace nada a saltos
ἡ φύσις οὐδὲν ποιεῖ ἅλματα
Veni, vidi, vici
ἦλθον, εἶδον, ἐνίκησα. "Llegué, vi, vencí"
"El mar, el fuego y la mujer, tres
θάλασσα καὶ πῦρ καὶ γυνή, males."
κακὰ τρία
La muerte no se diferencia en nada
θάνατος οὐδὲν διαφέρει τοῦ de vivir." Opinión de Tales de Mileto
ζῆν.
“Verano, cosecha, guerra”.
θέρος, τρύγος, πόλεμος.
Médico, cúrate a ti mismo
ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν
"Jesucristo hijo de Dios salvador."
ΙΧΘΥΣ: Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ
Υἱὸς Σωτήρ
¿También tú, hijo?
καὶ σὺ τέκνον
De un mal cuervo un mal huevo
κακοῦ κόρακος κακὸν ὠόν
Hombre malo, larga vida
κακὸς ἀνὴρ μακρόβιος
Para la más bella
καλλίστῃ
Logro para la eternidad
κτῆμα ἐς ἀεί
Señor, ten piedad
Κύριε ἐλέησον
De palabra una cosa... de obra otra.
Λόγῳ μέν… ἔργῳ δέ
Lo mejor es la medida
μέτρον ἄριστον
Lo mejor es lo menos malo
μὴ χεῖρον βέλτιστον
Nada en exceso
μηδὲν ἄγαν
Misterio de la fe
μυστήριον τῆς πίστεως
Lava tus pecados, no sólo tu cara.
νίψον ἀνομήματα μὴ μόναν
ὄψιν
Mente sana en un cuerpo sano.
νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ
Aunque seas un extranjero, atente a
ξένος ὢν ἀκολούθει τοῖς las costumbres del lugar
ἐπιχωρίοις νόμοις
Lo que había que demostrar
ὅπερ ἔδει δεῖξαι (ΟΕΔ)
No me convencerás, incluso aunque
οὔ με πείσεις, κἂν με πείσῃς me convenzas
Mi nombre es Nadie
Οὖτις ἐμοί γ' ὄνομα
Siempre buscar la verdad
πάντοτε ζητεῖν τὴν ἀλήθειαν
En el sufrimiento una lección
πάθει μάθος
Fe, esperanza, amor
πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη
La guerra es el padre de todo".
πόλεμος πάντων μὲν πατήρ Heráclito
ἐστι
Echo perlas a los cerdos
Ρίπτω τους μαργαρίτας εις
τους χοίρους
Date prisa lentamente
σπεῦδε βραδέως
"Que todo lo que existe se mueve y
τὰ ὄντα ἰέναι τε πάντα καὶ que nada permanece quieto"
μένειν οὐδέν
¿Qué es difícil? Conocerse a sí
Τί δύσκολον; Τὸ ἑαυτὸν mismo
γνῶναι.
"¿Qué es fácil? Dar consejos a los
τί εὔκολον; Τὸ ἄλλῳ demás."
ὑποτίθεσθαι
"¿Qué sería lo más raro de ver? Un
τί καινὸν εἴη τεθεαμένος; tirano viejo
Γέροντα τύραννον.
"¿Qué es lo más común? La
τί κοινότατον; Ἐλπίς. Καὶ γὰρ esperanza, pues la tienen incluso
οἷς ἄλλο μηδέν, αὔτη παρέστη quienes no tienen nada más". Tales
de Mileto
Qué es lo más rápido? El
τί τάχιστον; Νοῦς. Διὰ παντὸς pensamiento, porque todo lo traspasa
γὰρ τρέχει. corriendo." Tales de Mileto.
Qué fue antes, la noche o el día? La
τί πρότερον γεγόνοι, νὺξ ἢ noche, que es anterior por un día".
ἡμέρα; "νύξ, μιᾷ ἡμέρᾳ Tales de Mileto.

πρότερον
Equivocarse dos veces no es propio
τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς de un hombre sabio
σοφοῦ
Imposible escapar del destino
τὸ πεπρωμένον φυγεῖν
ἀδύνατον
Lo último primero
ὕστερον πρότερον
Letras fenicias
Φοινικήϊα γράμματα
Lo bueno difícil
χαλεπὰ τὰ καλά
Hospital del alma
ψυχῆς ἰατρεῖον
Una montaña se puso de parto y parió
ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκε μῦν un ratón
Como en otro mundo
ὡς ἐν ἄλλῳ κόσμῳ