Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

SAINS TAHUN 2 2018

Kelas : 2 Bestari
Tarikh : 18.9.2018
Masa : 11.00am - 12.00pm
Bilangan murid : /25 orang
Tema : Bumi
Tajuk : Udara
Tunjang Utama : Sains dan Teknologi
Standard Kandungan : 9.2 Udara
Standard Pembelajaran : 9.2.1 Menyatakan udara berada di sekeliling kita.
9.2.2 Menyatakan udara terdiri daripada beberapa
jenis gas seperti oksigen dan karbon dioksida.
9.2.3 Memerihalkan udara yang bergerak adalah
angin
EMK (Elemen Merentas Kurikulum)
Kreativiti : Pemerhatian, penjanaan idea
Nilai : Berdisiplin, mematuhi peraturan
TMK : Penerapan elemen TMK iaitu penggunaan komputer,
LCD dan smartboard
Objektif pembelajaran : Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-
murid dapat :
1. Menjelaskan melalui contoh bahawa udara berada
di mana-mana termasuk dalam air dan tanah.
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 jenis gas dalam
udara dengan betul.
3. Memerihalkan udara tidak boleh dilihat tetapi boleh
dirasai apabila ia bergerak
Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui udara di sekeliling mereka
KBAT : Menghubungkait, menjana idea
Bahan Bantu Mengajar : Komputer, Smartboard, video, slaid PPT
Fokus KP/ MI : Linguistik, visual-ruang
Kosa Kata :
MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP CATATAN
/BAHAN
Imbas kembali
PERSEDIAAN  Guru bertanya beberapa BBM :
(Set Induksi) soalan berkaitan dengan Komputer,
( 5 minit) tajuk yang berkenaan. gambar

 Kanak-kanak cuba Nilai:


untuk menjawab soalan Berdisiplin,
guru ingin mencuba
 Murid juga mengimbas KB :
kembali apa yang Menghubung
dipelajari sebelum ini kait
melalui soalan guru
KP/MI :
Kecerdasan
visual-ruang,
linguistik
IMIGINASI Jom melihat buku teks 1. Murid disuruh untuk
(Langkah 1) melihat buku teks BBM :
2. Guru bertanya soalan Buku teks
(7 minit) berkaitan dengan kesan
3. persekitaran jika aliran
air terganggu Nilai:
berdasarkan gambar Berdisiplin
yang ditunjukkan di Mematuhi
buku teks arahan
4. Murid diminta
menyatakan contoh
kesan persekitaran jika KB:
aliran air terganggu. Menjana idea
5. Seterusnya, guru
bertanya soalan tentang
peranan manusia Murid MI :
diminta memberi contoh Muzik ,
berkaitan dengan bahasa dan
menjaga kebersihan kinestetik
sumber air
6. peranan manusia untuk
mengekalkan sumber air
yang bersih dan aliran
air.

Aktiviti melukis peta I-think


PERKEMBAN
GAN  Guru menjelaskan
(Langkah 2) proses kitaran air BBM :
mengikut urutan dengan Persembahan
(15 minit) menggunakan slaid PPT Powerpoint,
 Murid memberi gambar
perhatian semasa
burung kakak
penjelasan dijalankan
 Murid boleh bertanya tua, LCD,
soalan jika terdapat komputer,
perkara yang tidak pembesar
difahami suara.

 Nilai:
Berdisiplin
Mematuhi
arahan

KB :
Menghubung
kait,

KP/MI :
Kinestetik
Muzik
Spatial
Lembaran kerja
TINDAKAN BBM
(LANGKAH 3)  Guru mengedarkan LCD,
kertas putih kepada komputer,
8 Minit setiap murid Carta lagu

 Murid dikehendaki Nilai


melukis gambar rajah Kerjasama
kitaran air dengan dan disiplin
melabelkan nama
proses KB
Penjanaan
 Guru membimbing idea
murid dengan melukis
gambar rajah tersebut MI
langkah demi langkah Muzik,
kinestetik,
 Selepas menghasilkan Interpersonel
lukisan, guru
mengedarkan lembaran
kerja kepada murid
untuk menyiapkan

Penutup Rumusan dan penilaian  Guru bertanya kepada KB:


(5 minit) Contoh soalan : murid apa yang telah
dipelajari dan meminta menghubungk
1. Apakah nama burung murid-murid ait
yang telah kita pelajari menyanyikan lagu yang
tadi? telah dipelajari. Nilai:
Berdisiplin
2. Mengapa kita perlu ada  Murid membuat Mematuhi
gigi? rumusan bersama guru arahan
dan membuat Kasih sayang
2. Bagaimana cara kita hubungkait dengan
menyayangi haiwan? kehidupan MI
Verbal
linguistik