Anda di halaman 1dari 11

LATIHAN ULANGAN KENAIKAN KELAS

MATA PELAJARAN BAHASA JAWA


TAHUN AJARAN 2017/2018

I. Tulisen basa kramane tembung tembung ig ngisor iki


1. Nandur :
2. Lumrahe :
3. Anggone :
4. Srawung :
5. Saggan :

Tanggel jawab anggenipun nanem

Srawung limrahipun

II. Pasangke tembung ing sisih kiwo karo tembung sisih tengah kanthi bener!
6. Mangsa labuh ( ) A. 7, 10, 12, 8, 8
7. Mangsa rendang ( ) B. wektu ketiga nganti arep udan
8. Bedhug ( ) C. jam 03.00 bengi
9. Guru lagu gambuh ( ) D. dandhanggula
10. Janganan ( ) E. 5
11. Jago kluruk pisan ( ) F. Pohong
12. Pala kependhem ( ) G. u, u, I, u, o
13. Guru gatra gambuh ( ) H. kangkung
14. Guru wilangan gambuh ( ) I. jam 12.00 awan
15. Jenise tembang macapat ( ) J. wektu akeh udan

III. Wangsulana pithakon ing ngisor iki kanthi trep!


16. Tuliswn 3 tembang macapat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
17. Tulisen 3 aturan tembang ganbuh
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. Tulisen 3 jenise tetanduran
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
19. Tulisen 3 jenise arane wektu!
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
20. Genepna tembang gambuh laras pelog 6 ing ngisor iki
Sekar …………………………………………………..
Kang cinatur ………………………………………………………….
Tanpa tutur katula tula katali.
Kda luwarsa katutuh.
Kapatuh ……………………………………………………
LATIHAN ULANGAN KENAIKAN KELAS
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA
TAHUN AJARAN 2017/2018

I. Isinana ceceg ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener!
1. Tembang macapat cacahe ana……….
2. Guru gatra yaiku …………………….
3. Guru wilangan yaiku …………………………
4. Guru lagu yaiku ……………………………
5. Wektu akeh udan diarani mangsa …………………………
6. Wektu akeh panas diarani mangsa ……………………..
7. Ahmad sholat dhuhur ing wayah ……………………………
8. Tanduran kang ditandur ing pekarangan diarani tetanduran pala …………………….
9. Contone jenis tetanduran empon-empon yaiku ……………………………….
10. Basa kramane anggone yaiku …………………….

II. Tulisen tegese tembung ing ngisor iki kanthi bener!


11. Cinatur =
12. Kalantur =
13. Kadaluwarsa =
14. Kapatuh =
15. Awon =

III. Wangsulana pithakon ing ngisor iki kanthi trep!


16. Tulisen 5 tembang macapat!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. Tulisen 3 aturan tembang gambuh!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. Tulisen 3 jenise tetanduran!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. Tulisen 3 jenise aran wektu!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. Tulisen tembang gambuh laras pelog 6!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LATIHAN ULANGAN KENAIKAN KELAS
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA
TAHUN AJARAN 2017/2018

I. Wewehana tandha ping (X) ing aksara A, B, C utawa D kang dadi jawaban bener!
1. Manur cerita legenda, tembung Salatiga asal saka tembung “Salatiga” yaiku saka
ngendikane ………...
A. Sunan kalijaga C. ki ajar matokan
B. Adipati pandanarang D. ki ajar salokantara
2. Legendha yaiku cerita lisan utawa crita gethok tular sing ana sesambungane
jeneng ………………..
A. Bocah C. panggonan
B. Dina D. sasi
3. Ing ngisor iki, aran certa legenda kang kasawur ing Jawa Tengah kajaba…………..
A. Tangkuban perahu C. baru klinting
B. Rawa pening D. dumadine kutha salatiga
4. Legenda rawa pening iku dumunung ing wewengkon……………..
A. Ungaran C. ambarawa
B. Salatiga D. semarang
5. Satekane banarawa si bajang clingukan amarga bingung ora ana sing dijujug.
Tembung bajang tegese……….
A. Cerdas C. saka
B. Cilik D. mripat
6. Kacarita ana bocah prawan anake……………. Melu rewang olah-olah.
Tembung kang trep kanggo ceceg-ceceg ukara ing nduwur yaiku ……………
A. Demang mangir C. demang jlegong
B. Demang sepuh D. demang ageng
7. Mula bukane jeneng baru klinthing ………………
A. Klinthingan gedhe sing kumrincing
B. Klinthingan gedhe sing dilingkeri
C. Swara kumrincing saka lakune
D. Swara kelintingan pas laire
8. Garwanipun ki Ageng pandhanaran asmane
A. Rambawati C. sukmawati
B. Ambrawati D. banowati
9. Retno tata ktamane alus, dadi kembang lambe ing deane.
tembung kembang lambe tegese………….
A. Pocapan C. wewangian
B. Pilihan D. meseman
10. Jeneng gunung kang kudhu dilingkeri baru klinteng yaiku gunung………………..
A. Sindoro C. merapi
B. Sumbing D, merbabu
II. Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki migunake tembung-tembung ing jero kotak, kanti
wacan kang trep!

Rawa pening banaran cekakakan dumeh netra

Duraka neraka dicabut demak banyu

Si bajang sukmane baru klinting nguyu (11) …………………………….karo malang kadhak


kawetu tembunge, he, wong banarawa, sing wuta marang kabecikan, aja (12) …………………………lagi
banjur gumedhe. Elinga menawa urip iku mung sakadhepe (13) …………….. , nanging kebak
(14) …………………….. yen ora ngati-ngati,bakal sengsara tekan (15) ……………………………………..
Sada banjur (16) ……………………………….. deneng bajang dewe. Tilase dadi tuk kang
gedhe banget wetuning banyu. Desa (17) ………………………………… geger puyengan. Sadhela bae sirep.
Desa sakisine keleban (18) …………………….. dadi rama. Kesuwur aran (19)………………………….. mung
mbok lebak kang selamet. Klakon nunggang lesung welahan enthong nganti tekan
(20) ……………………………………

III. Wangsulan pithakon ing ngisor iki kanthi bener!


21. Tulisen 3 legenda kang kesuwur ing tanah jawa!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. Tulisno 3 jeneng wong ing cerita rawa pening!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. Tulisen 3 jeneng e wong ing cerita dumadhine kutha salatiga
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. Sapa iku baru klinting
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
25. Tulisen tegese tembung-tembung ing ngisor iki!
a. Netra =
b. Gaman =
c. Bajang =
LATIHAN ULANGAN KENAIKAN KELAS
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA
TAHUN AJARAN 2017/2018

I. Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kang trep!


1. Manut crita legenda, tembung Salatiga asal e saka tembung Salahtiga yaiku saka
ngendikane ……………………………………
2. Crita lisan utawa gathok nular sing ana sesambungane jenenge panggonan
diarani …………………………………
3. Manut crita Rawa pening, ki juru mathokan nduweni watak …………………………….
4. Ing crita rawa pening ana wong siji kang slamet saka bala banjir bandang
yaiku ………………………….
5. Manut crita dumadine kutha salatiga , ki ageng pandhanarang didhawuhi tindak menyang
tembayat kaliyan ……………………………………
II. Tulisen tegese tembung ing ngisor iki kanthi bener!
6. Netra =
7. Gaman =
8. Welahan =
9. Kacingkrangan =
10. Sirep =
III. Wangsulana pitakon ing ngior iki kanthi trep!
11. Apa sayembaa bocah bajang ing legenda rawa pening
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Manutcrta rawa pening apa dawuhe ki ajar salokantara marang baru klinting
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. Tulisen piwulangan adhedhasar legendha rawa pening kang munine yen kita duwe la nana
aja medhit!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. Tulisen piwulangan becik andhedhasar legenda baru klinteng kang muni nggatekake
piweling wong tuwo!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Tulisen legendha dumadine kutha salatiga nganggo bahasamu dewe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LATIHAN ULANGAN KENAIKAN KELAS
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA
TAHUN AJARAN 2017/2018

I. Isiana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi bener!


1. Prabu pandhu dewanata yaiku raja ing negara ……………………..
2. Cerita wayang bima bungkus nyritakake laire ………………………….
3. Sadurunge pecah si bungkus dipapanake ana ing alas………………………………………
4. Sing didhawuhi ngreksa bayi bungkus yaiku …………………………………………..
5. Bungkus akhire pecah amarga ketuncup ………………………….. gajah seno
6. Gajah seno kadhawuhan mecah si bajang kalian…………………………………..
7. Sawise pecah , si bajang karo wong tuwone diwenehi jeneng ………………………………………………….
8. Yen diyulis nganggo aksara latin dadi……………………………….
9. Yen ditulis nganggo aksara latin dadi ………………………
10. Yen ditulis nganggo aksara latin dadi
11. =
12. =
13. =
14. =
15. =
II. Garapen pithakon ing ngiro iki kanthi terp!
16. Tulisen basa krama tembung tembung ing ngisor iki!
a. Duwe =
b. Seneng =
c. Susah =
d. Driji lima =
17. Sebutna 5 jeneng lakon ing crita bima bungkus!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. Tulisen 3 jenise sandhangan panyigeg wanda lan 3 jenise sandhangan wyanjana!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. Tulisen aksara jawa ing ngisor iki kanggo huruf latin!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. Tulisen kanggo aksara jawa satria mulih !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..