Anda di halaman 1dari 16

mRancangan Pelajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 Tahun 2018

TEMA :SEJARAH KITA DAN DUNIA


TAJUK 1: PENGENALAN ILMU SEJARAH

Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian


Kandungan
Tahap Tafsiran
penguasaan

Minggu 1 1.1 Pengenalan 1.1.1 Menyatakan 1.1.1 Menulis pengertian Mengetahui Arab (syajaratun)
Ilmu Sejarah pengertian sejarah sejarah mengikut 1 pengenalan ilmu Inggeris (history)iaitu masa
secara umum istilah Arab, Inggeris sejarah lampau
danYunani. Yunani (Historia yang bererti
Memahami penyelidikan atau
2 pengenalan ilmu pengetahuan yang diperoleh
sejarah melalui penelitian yang
mendalam)
1.1.2 Menuliskan pengertian
1.1.2 Menjelaskan sejarah mengikut pandangan - Herodotus : Tingkah laku
pengertian sejarah mengikut sejarawan. Mengaplikasikan Manusia
pandangan sejarawan 3 pengetahuan - E.H. Carr : dialog yang
seperti Herodatus, E.H. pengenalan ilmu berlaku antara manusia
Carr, Ibn khaldun dan Mohd sejarah (What is History)
Yusuf Ibrahim. - Ibn Khaldun :
Menganalisis berpendapat bahwa
4 maklumat pengertian sejarah
pengenalan ilmu merupakan sebuah
Sejarah catatan mengenai
peradaban dunia atau
Membuat penilaian umat manusia, tentang
5 tentang pengenalan berbagai perubahan
ilmu Sejarah yang terjadi pada watak
masyarakat
Melahirkan idea tersebut.
yang rasional
tentang pengenalan
6 Ilmu Sejarah
- Mohd Yusof Ibrahim :

- Prof Khoo Kay Kim :

- Ada dua Konsep


Konsep Masa
1.1.3 1.1.3 Menuliskan huraian (Kronologi / peristiwa /
Menghuraikan konsep masa dalam bentuk rajah ithink tempat / manusia )
silam dan ruang dalam konsep masa silam dan ruang Dentatif
sejarah dalam sejarah. Konotatif

Ruang
(tempat berlaku sesuatu
peristiwa / sejarah tempat /
K1.1.8 Menjelaskan Negara )
kepentingan menghargai
masa dalam kehidupan
seharian.

K1.1.11 Menerangkan
kepentingan
mengaplikaskan ilmu sejarah
dalam kehidupan

Minggu 2 1.1.4 Membincangkan 1.1.4 Menyenaraikan dua Sumber Primer: Belum


sumber sejarah sumber sejarah diolah, asli dan belum ditafsir.
beserta contohnya. (Cth: batu bersurat, artifak)
Sumber Sekunder: Telah
diolah, dicetak dan
disebarkan kepada umum.
(Cth: surat khabar, buku)
Kaedah Lisan
- Temuramah
- Ucapan
1.1.5 Menghuraikan tiga - Penceritaan
1.1.5 Menjelaskan kaedah kaedah penyelidikan
penyelidikan sejarah sejarah. Kaedah Bertulis
- Sumber yang ditulis
- Sumber yang
dilakar/dipahat

Kaedah Arkeologi
- Tapak ekskavasi
- bawah air (cth :
kapal florima,
pompei)
K1.1.10 Menjana idea cara 1.1.10 Mengemukakan
memelihara warisan negara pendapat
kita. tentangcara - Menjadikan mata
memelihara warisan pelajaran Sejarah
Negara kita. mata pelajaran
wajib.
- Pemeliharaan dan
pemuliharaan
khazanah warisan
Negara.
- Hari Sejarah
Sedunia
Minggu 3 1.1.6 Menjelaskan 1.1.6 Mengkelas dan Tafsiran mengenai sesuatu
pentafsiran sejarah mengkategorikan peristiwa yang sama mungkin
maklumat tafsiran berbeza anatara sejarawan.
sejarah Contoh:
1.1.6 Memberi pendapat Perbezaan tafsiran mengenai
tentang perbezaan
tafsiran antara i) Kedatangan British ke
sejarawan. Tanah Melayu
ii) Pembunuhan J.W.W. Birch

Kepentingan sejarah
- Kepentingan
peristiwa (Cth: 31
1.1.7 Menyenaraikan Ogos 1957)
1.1.7 Membincangkan tujuan dan faedah - Mengenali tokoh
kepentingan mempelajari sejarah. Negara (Cth: Tun
mempelajari sejarah 1.1.7 Menyusun kejayaan- Abdul Razak, Bapa
kejayaan Negara Pembangunan)
yang menjadi
kebanggaan kita

1.1.11 Menyenaraikan i) Belajar dari masa lalu


kepentingan ii) Inspirasi karya seni
mengaplikasikan (Piramid Giza)
K.1.1.11 Menerangkan ilmu sejarah dalam iii) Melahirkan rasa cinta
kepentingan mengaplikasikan kehidupan dalam kepada tanah air.
ilmu sejarah dalam bentuk rajah ithink.
kehidupan
1.1.9 Memberi pendapat
sendiri tentang kepentingan - Menyemarakkan
mempelajari sejarah. semangat
K.1.1.9 Merumuskan patriotisme
kepentingan mempelajari - Bangga dan
sejarah bersyukur menjadi
rakyat Malaysia
- Menjadi iktibar di
atas peristiwa yang
berlaku
TEMA :SEJARAH KITA DAN DUNIA
TAJUK 2: ZAMAN AIR BATU

Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian


Kandungan
Tahap Tafsiran
penguasaan

Minggu 4 2.1Zaman Air


Batu 2.1.1 Mengenali dunia. 1.1.1 Melihat 1 Mengetahui 1.Rupa bentuk muka bumi dunia:
2.1.2 Menyenaraikan perubahan 4 Zaman Air - Perubahan fizikal
Zaman Air Batu. zaman Batu - Iklim
2.1.3 Membina garis 2 - Cuaca
masa Zaman Air 1.1.2 Menyenaraikan Memahami - Kehidupan
Batu. perubahan 4 zaman iaitu Zaman Air - Kedalaman lautan
. Miosen, Pliosen, Batu
Plestosen dan Holosen. 3 2.Daratan :
K2.1.7 Menjelaskan Menggunakan - gunung
kepentingan pengetahuan - bukit
bersyukur dengan Zaman Air - lembah
alam ciptaan 1.1.3Melukis garis masa Batu untuk - banjaran
Tuhan. mengikut kronologi memahami
K2.1.8 Menyatakan zaman. 4 proses 3. Lautan:
kepentingan sikap pembentukan - selat
yang perlu dunia. -laut
-pantai pinggir
diamalkan dalam
Menganalisis
menjaga alam maklumat yang 4. 7 benua dan 7 lautan
sekitar. 5 berkaitan
dengan Zaman
Air Batu.

6 Membuat
penilaian
Minggu 5 2.1Zaman Air tentang Zaman Ciri-ciri Zaman Air Batu:
Batu 2.1.4 Menjelaskan ciri- 1.1.1 Menyatakan Air Batu. 1. Aras laut – masih beku dan rendah
ciri Zaman Air ciri-ciri Zaman 2. Fizikal bumi – banyak tempat masih
Batu Akhir Air Batu. Melahirkan diliputi ais
2.1.5 Membincangkan 1.1.2 Menganalisis idea yang 3. Kehidupan di bumi – nomad dan
perubahan perubahan rasional berburu binatang
Zaman Air Batu. Zaman Air tentang Zaman 4. Suhu – masih sejuk
2.1.6 Menilai kesan Batu. Air Batu. 5. Tumbuhan – rumput dan pokok
perubahan di Asia 1.1.3 Membincangka renek
Tenggara. n kesan 6. Binatang –
perubahan di
K2.1.9 Menghubungkaitkan Asia Tenggara Perubahan Zaman Air Batu:
kepentingan masa lalu, kini 1. Perubahan dunia
masa lalu, kini dan hadapan. -Berkaitan dengan aras laut
dan hadapan 1.1.4 Mengaplikasika -Aras laut semakin meningkat
dalam kehidupan. n usaha-usaha -Kedalaman meningkat
K2.1.10 Menjelaskan memelihara -Terbentuknya sungai
kepentingan dan -Pulau kecil tenggelam
usaha-usaha memulihara -Berlaku perpindahan manusia
alam sekitar 2. Perubahan Asia Tenggara
untuk memelihara
- Pentas Sunda(Borneo,Pulau Jawa,
dan memulihara Sumatra, Malaysia ,Thailand)
alam sekitar. Kesan perubahan:
1. Perubahan aras laut - Dataran yang
asalnya rendah apabila berlaku
peningkatan air laut
2. Pergerakan manusia – manusia
melalukan migrasi
TEMA :SEJARAHKITA DAN DUNIA
TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH

Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian


Kandungan Tahap Tafsiran
penguasaan
Minggu 6 3.1. Zaman 3.1.1 Menyatakan maksud Pada akhir pembelajaran, Maksud Prasejarah :
Mengetahui
Prasejarah Zaman Prasejarah. murid-murid akan dapat : 1
Zaman
3.1.2 Menerangkan lokasi - Prasejarahsecara harfiah
Prasejarah.
Zaman Prasejarah. 1. Menyatakan maksud bermaksud "sebelum sejarah",
Zaman Prasejarah daripada perkataanLatinuntuk
2. Menyatakan lokasi 2 "sebelum,"præ”. Prasejarah
Memahami
K3.1.6 Menjelaskan Zaman Prasejarah manusia adalah tempoh dari
Zaman
keupayaan manusia 3. Melabel lokasi masa tingkah laku dan anatomi
Prasejarah.
Prasejarah petempatan masyarakat manusia moden pertama kali
meneruskan Prasejarah munculsehingga
kelangsungan hidup. 4. Melakar peta lokasi 3 kemunculansejarah
Menerangka
K3.1.7 Mencadangkan zaman Prasejarah bertulisberikutan ciptaansistem
n dengan
kepentingan 5. Merasionalkan pemilihan tulisan.
contoh
memelihara dan lokasi petempatan
tentang
memulihara tinggalan masyarakat
Zaman
Zaman Prasejarah.
Prasejarah.

Minggu 7 Pada akhir pembelajaran, 4 Istilah :


3.1.3 Membandingkan ciri- murid-murid akan dapat : Menganalisis
ciri kehidupan pada maklumat Nomad - berpindah-randah
Zaman Prasejarah. 1. Menyatakan ciri-ciri yang
kehidupan pada zaman berkaitan Animisme - kepercayaan setiap
K3.1.6 Menjelaskan Prasejarah Zaman benda mempunyai semangat
keupayaan manusia 2. Menerangkan ciri-ciri Prasejarah.
Prasejarah masyarakat Zaman Politeisme - kepercayaan
meneruskan Prasejarah 5 kepada banyak tuhan
kelangsungan hidup. 3. Membandingkan ciri-ciri Membuat
kehidupan masyarakat penilaian
Prasejarah tentang
Zaman
Prasejarah.
Minggu 8 3.1.4 Menyatakan Pada akhir pembelajaran, Istilah :
kesinambungan murid-murid akan dapat : 6
Melahirkan Arkeologi - kajian tinggalan
sumbangan Zaman
idea yang
Prasejarah kepada 1. Menyatakan sumbangan artifak, ekofak, feature
rasional
kemajuan kehidupan masyarakat Zaman
mengenai
manusia. Prasejarah
3.1.5 Membincangkan bukti 2. Menjelaskan sumbangan Zaman Artifak - barang yang dicipta
tinggalan Zaman masyarakat Prasejarah Prasejarah. oleh manusia seperti kapak,
Prasejarah di kepada kemauan pinggan mangkuk
Malaysia. kehidupan manusia
3. Menyatakan kepentingan Feature - tinggalan seperti
K3.1.8 Menjelaskan sumbangan prasejarah bangunan
penghargaan kepada kemajuan
terhadap kemajuan kehidupan manusia Ekofak - tinggalan seperti sisa
dalam masyarakat 4. Menyatakan iktibar makanan,tulang dan tumbuh-
Zaman Prasejarah. daripada cara hidup tumbuhan
K3.1.9Mewajarkan kepentingan masyarakat Prasejarah
bersyukur dalam
memanfaatkan alam
ciptaanTuhan.
TEMA :SEJARAH KITA DAN DUNIA
TAJUK 4: TAMADUN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian


Kandungan Tahap Tafsiran
penguasaan

Minggu 9 4.1 Tamadun Awal Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 Mengetahui 1. Maksud Tamadun dalam
Dunia dan murid-murid akan dapat : Tamadun Awal Bahasa Arab;
Sumbangannya 4.1.1 Menyatakan maksud Manusia  mudun
tamadun mengikut 1. Menyatakan maksud  madain
bahasa Yunani, Inggeris tamadun mengikut 2 Memahami  madana iaitu tinggi budi
dan bahasa Arab bahasa Yunani, Tamadun Awal bahasa dan
Inggeris dan bahasa Dunia pembukaan Bandar
4.1.2 Menerangkan konsep Arab
tamadun mengikut Barat 2. Mnerangkan konsep 3 Menerangkan 2. Maksud tamadun dalam
dan Islam tamadun mengikut dengan contoh Bahasa Inggeris
pandangan Barat dan tentang Tamadun mempunyai persamaan
4.1.3 Menjelaskan ciri-ciri Islam Awal Dunia makna dengan tamadun
tamadun awal dunia 3. Menjelaskan ciri-ciri ialah civilization yang
tamadun awal dunia 4 Menganalisis berasal daripada Bahasa
K4.1.6 Menerangkan maklumat yang Greek iaitu Civitas yang
kepentingan kepimpinan berkaitan dengan bermaksud bandar.
dalam pembinaan Tamadun Awal
sesuatu tamadun Dunia 3. Tamadun juga boleh
diertikan sebagai peradaban
K4.1.7 Menerangkan nilai yang 5 Membuat penilaian
boleh dipelajari dari Tamadun Awal 4. Konsep tamadun mengikut
sumbangan tamadun Dunia pandangan Barat dikaitakan
awal dengan pembangunan
. 6 Melahirkan idea lahiriah
. yang berasa
Tamadun Awal
Dunia 5. Ciri-ciri;
 Agama/Kepercayaan
 Bahasa/sistem tulisan
 Petempatan kekal
 Kehidupan organisasi
 Sistem pemerintahan
 Pengkhususan
pekerjaan
Minggu 10 4.1 Tamadun Awal Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1. 4 lokasi tamadun awal;
Dunia dan murid-murid akan dapat :  Mesir purba
Sumbangannya 4.1.4 Membincangkan empat  Indus
lokasi pembentukan 1. Mengenalpasti lokasi  Hwang Ho
tamadun awal dunia pembentukan awal  Mesopatamia
dunia
4.1.5 Membandingkan 2. Sumbangan Mesir purba;
sumbangan awal dunia 2. Merasionalkan  teknik pembinaan
pemilihan sungai bangunan
K4.1.8 Menjelaskan keperluan sebagai lokasi menggunakan batu
menghargai sumbangan pembentukan bata
tamadun awal dunia tamadun awal  penggunaan kertas
dalam kehidupan  sistem tulisan Hieroglif
manusia 3. Membincangkan
empat lokasi 3. Sumbangan Indus;
K4.1.9 Membincangkan pembentukan
 pembinaan bandar
kepentingan sumbangan tamadun awal dunia
terancang
tamadun awal sebagai
 kemajuan bidang
pencetus inovasi 4. Membandingkan
geometri dan
sumbangan awal
pembinaan
dunia
4. Sumbangan Hwang Ho;
. 5. Menjelaskan
sumbangan setiap  bidang pertanian
tamadun awal  konsep Yin Yang/Feng
Hsui
6. Mengklasifikasikan  sistem kalendar
sumbangan setiap
tamadun 5. Sumbangan Mesopotamia;
 kod undang-undang
Hammurabi
 ilmu astronomi
 ilmu pendidikan
 kereta kuda
 ciptaan roda
 ciptaan kincir angin
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian
Kandungan Tahap Tafsiran
penguasaan

Minggu 11 4.2 Peningkatan Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 Mengetahui 1. Lokasi;
tamadun dan murid-murid akan dapat : peningkatan  Tamadun Yunani
sumbangannya 4.2.1 Mengenal pasti empat tamadun  Tamadun Rom
lokasi peningkatan 1. Mengenal pasti lokasi  Tamadun India
tamadun. kemunculan tamadun 2 Memahami  Tamadun China
Yunani, Rom, India peningkatan
4.2.2 Membincangkan dan China tamadun 2. Aspek peningkatan tamadun
peningkatan tamadun Yunani dari segi
Yunani dalam aspek 2. Menyatakan bentuk 3 Menerangkan pemerintahan;
pemerintahan dan pemerintahan dalam dengan contoh  Monarki
pentadbiran. tamadun Yunani peningkatan  Oligarki
tamadun  Aristokrasi
K4.2.7 Menjelaskan 3. Membincangkan Diktator
kepentingan peningkatan tamadun 4 Menganalisi
 Demokrasi
menghargai asas-asas Yunani dalam aspek maklumat yang
amalan demokrasi pemerintahan dan berkaitan dengan
3. Sistem Demokrasi Yunani;
pentadbiran. peningkatan
 Dewan Perhimpunan
K4.2.9 Menghuraikan tamadun
kepentingan kerjasama  Majlis
dalam pembinaan 5 Membuat penilaian
sesuatu tamadun peningkatan
tamadun

6 Melahirkan idea
yang berasas
peningakatan
tamadun
Minggu 12 4.2 Peningkatan Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1. Seni bina tamadun Rom;
tamadun dan murid-murid akan dapat :  Aqueduct
sumbangannya 4.2.3 Membincangkan  Colloseum
peningkatan tamadun 1. Menyenaraikan unsur
Rom dari aspek seni seni bina yang 2. Bentuk binaan Rom
bina. menyumbang kepada
peningkatan tamadun 3. Fungsi binaan Rom
K4.2.8 Membuat kesimpulan Rom
tentang kepentingan
seni bina sebagai 2. Membincangkan
lambang intelektual peningkatan tamadun
Rom dari aspek seni
bina.

Minggu 13 4.2 Peningkatan Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1. Tokoh perluasan kuasa
tamadun dan murid-murid akan dapat : tamadun india:
sumbangannya 4.2.4 Membincangkan  Chandra Gupta Maurya
peningkatan tamadun 1. Menyenaraikan tokoh  Bindusara
India dari aspek tokoh yang terlibat  Asoka
perluasan kuasa. dalam perluasan
kuasa dalam 2. Tujuan perluasan kuasa
4.2.5 Membincangkan tamadun India
peningkatan tamadun 3. Matlamat pendidikan
China dari aspek 2. Membincangkan tamadun China
pendidikan. peningkatan tamadun
India dari aspek 4. Peringkat Pendidikan
K4.2.6 Merumuskan perluasan kuasa. tamadun China;
kepentingan pendidikan  Rendah
sebagai agen 3. Menjelaskan  Menengah
perubahan kepada matlamat pendidikan  Tinggi
kemajuan negara. dalam tamadun China
5. Tahap peperiksaan awam;
4. Membincangkan  Hsiu Tai
peningkatan tamadun
 Chun-Jen
China dari aspek
 Chih Shih
pendidikan.

5. Merumuskan
kepentingan
pendidikan sebagai
agen perubahan
kepada kemajuan
negara.
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian
Kandungan Tahap Tafsiran
penguasaan

Minggu 14 4.3 Tamadun Islam Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 Mengetahui 1. Pembahagian masyarakat
dan murid-murid akan dapat : Tamadun Islam. Arab terbahagi kepada 2
Sumbangan- 4.3.1 Menyatakan latar iaitu;
nya belakang masyarakat 1. Menyatakan latar 2 Memahami  Masyarakat Badwi
Arab sebelum belakang masyarakat Tamadun Islam.  Masyarakat Hadari
kedatangan Islam Arab sebelum
kedatangan Islam 3 Menerangkan 2. Kemunculan Tamadun islam
K4.3.7 Menghuraikan nilai dengan contoh bermula dengan pecahnya
murni sejagat dalam 2. Menerangkan maksud tentang Tamadun empangan Maarib hingga
Islam bagi memantapkan jahiliyah Islam. turunnya wahyu
jati diri bangsa dan
negara 3. Menyenaraikan ciri 4 Menganalisis 3. Kemunculannya di kawasan
masyarakat Arab maklumat yang Hijaz
Jahiliyah berkaitan Tamadun
Islam 4. Maksud Jahiliyah

5 Membuat penilaian 5. Ciri masyarakat Arab


tentang Tamadun Jahiliyah;
Islam  Perbuatan tidak
bermoral
6 Melahirkan idea  Penindasan terhadap
yang berasas golongan lemah
mengenai  Kepercayaan dan
Tamadun Islam Agama
 Sistem Kabilah
Minggu 15 4.3 Tamadun Islam Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1. Kerasulan Nabi Muhammad
dan murid-murid akan dapat : SAW
Sumbangan- 4.3.2 Menerangkan
nya kemunculan tamadun 1. Menerangkan tentang 2. Riwayat Hidup Nabi
Islam kerasulan Nabi Muhammad SAW
Muhammad SAW
K4.3.7 Menghuraikan nilai 3. Penyebaran Islam;
murni sejagat dalam 2. Menerangkan  Makkah
Islam bagi memantapkan kemunculan tamadun  Madinah
jati diri bangsa dan Islam
negara
3. Menyenaraikan
usaha penyebaran
Islam di Makkah dan
Madinah

Minggu 16 4.3 Tamadun Islam Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1. Keperibadian Nabi
dan murid-murid akan dapat : Muhammad SAW
Sumbangan- 4.3.3 Menjelaskan ketokohan 2. Sifat Nabi Muhammad
nya Nabi Muhammad SAW 1. Menerangkan SAW;
sebagai pemimpin yang keperibadian Nabi  Berkata benar
unggul Muhammad SAW  Dipercayai
2. Menerangkan sifat  Menyampaikan
Nabi Muhammad  Bijaksana
K4.3.8 Membincangkan ciri-ciri SAW 3. Ciri kepimpinan;
kepimpinan Islam yang 3. Menjelaskan  Peristiwa Hajar Aswad
boleh diteladani oleh ketokohan Nabi  Perjanjian Hudaibiyah
masyarakat Muhammad SAW
sebagai pemimpin
yang unggul
Minggu 17 4.3 Tamadun Islam Murid boleh: 1. Menganalisis 1. Sumbangan khalifah Ar
dan sumbangan Khalifah Rasyidin dari aspek politiik;
Sumbangan- 4.3.4 Menganalisis Abu Bakar dan  Khalifah Abu Bakar
nya sumbangan tamadun Khalifah Ali dari aspek  Khalifah Ali
Islam dalam bidang kestabilan politik
politik,ekonomi, dan 2. Sumbangan khalifah Ar
sosial 2. Menganalisis Rasyidin dari aspek
sumbangan Khalifah ekonomi dan sosial;
K4.3.6 Merumuskan Umar dan Khalifah  Khalifah Umar
kepentingan Uthman dari aspek  Khalifah Uthman
menghargai sumbangan pembangunan
tamadun Islam ekonomi dan sosial 3. Sumbangan Bani Umaiyah
di bidang pentadbiran
3. Mewajarkan
kepentingan 4. Sumbangan Bani Abbasiyah
musyawarah, syura, di bidang intelektual
baiah ke arah
pemantapan 5. Sumbangan Turki
pemerintahan Uthmaniyah perundangan
dan penyebaran tamadun
4. Mengklasifikasikan
sumbangan kerajaan
Bani Umaiyah, Bani
Abbasiyah, dan Turki
Uthmaniah dari segi
politik, ekonomi dan
sosial.

Minggu 18 4.3 Tamadun Islam Murid boleh: 1. Menganalisis 1. Sumbangan seni bina Islam;
dan sumbangan tamadun  Masjid Cordova di
Sumbangan- 4.3.5 Menganalisis Islam dalam bidang Sepanyol
nya sumbangan tamadun seni bina  Istana Alhambra di
Islam dalam bidang seni Granada
bina
2. Menganalisis dengan  Masjid Sultan Ahmed di
contoh ciri seni bina Istanbul
Islam 2. Ciri-ciri seni bina Islam;
K4.3.9 Menerangkan
 Seni ukir
kepentingan ciri-ciri unik
dalam seni bina Islam  Kubah
 Mimbar
 Mihrab