Anda di halaman 1dari 19

8

{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...


ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/G…½H gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ
º$«§ýlÐéÆý‡… 1-3-2017 ç³…^éĶæ$¡
M>Æý‡Å§ýlÇØ ç³™ólÅMýS…
ç³…^éĶæ$¡
M>Æý‡Å§ýlÇØ ç³™ólÅMýS…
ç³…^éĶæ$¡
M>Æý‡Å§ýlÇØ ç³™ólÅMýS…
ç³…^éĶæ$¡
M>Æý‡Å§ýlÇØ ç³™ólÅMýS…
»êÅ…MŠSÞ /ç³…^éĶæ$¡ G‹ÜG‹ÜïÜ /ç³…^éĶæ$¡ f¯]lÆý‡ÌŒæ GõÜÞ /ç³…^éĶæ$¡
M>Æý‡Å§ýlÇØ ç³™ólÅMýS… M>Æý‡Å§ýlÇØ ç³™ólÅMýS… M>Æý‡Å§ýlÇØ ç³™ólÅMýS…

¿êÆý‡-™èl-§ólÔ¶æ çÜ…çÜP–-†-&-MýS-â¶æË$
1. "Ððl*-íßæ± Art…' H Æ>{Úët-°MìS ^ðl…¨¯]l Ô>{ïܢĶæ$ ¯]l–™èlÅ…?
1) E™èl¢-Æý‡{ç³-§ól-ÔŒæ-
3) AÝù…- -
-2) MóSÆý‡â¶æ
4- ) JyìlÔ>
2. MìS…¨-Ðé-ÇÌZ íÜ™éÆý‡ Ðé-§ýlÅ…ÌZ õ³Æý‡$-V>…-_-¯]l-ÐéÆý‡$?
1) ÑÔ¶æÓ-Ððl*-çßæ-¯Œæ-¿¶æsŒæ 2) ç³…yìlsŒæ Æý‡Ñ-Ô¶æ…-MýSÆŠæ
çœÆ>ïéË$ A…sôæ HÑ$sìæ? ´ùÆý‡$a-X-‹Ü-ÐéÆý‡$
ç³…^éĶæ$¡
M>Æý‡Å§ýlÇØ
3) ÕÐ]l-MýS$-Ð]l*ÆŠæ Ô¶æÆý‡Ã 4) ¼íÜÃ-ÌêÏ-Rꯌæ
3. MóSË*^èlÆý‡×Šæ Ð]l$à-´ë{™èl H ¯]l–™èlÅ…ÌZ ¨rt?
❖ -™öÍ-ÝëÇ ¿êÆý‡-™èl-§ól-Ô>-°MìS çÜÐ]l¬{§ýl Ð]l*Æ>Y°² MýS°-ò³-
sìæt¯]lÐéÆý‡$.. ´ù-Æý‡$a-X-‹Ü-ÐéÆý‡$
{ç³™ólÅMýS…
1) Jyìl-ïÜÞ- - -2) MýS£é-MýSã ❖ -òßæ{± (¨ ¯éÑ-VóS-rÆŠæ ¼Æý‡$-§é…-MìS-™èl$-yýl$) ¿êÆý‡-™èl-§ól-Ô>- C…yìlĶæ$¯Œæ
3) ¿¶æÆý‡-™èl-¯é-rÅ…- -4) MýS£ýlMŠæ °MìS çÜÐ]l¬{§ýl Ð]l*Æý‡Y… MýS°-ò³-rt-Ð]l$° Bgêq-í³…-^éyýl$. íßæçÜtÈ
4. MýS*_-ç³Nyìl {V>Ð]l*°² ¿êVýS-Ð]l-™èl$-ËMýS$ §é¯]l… ^ólíܯ]l VøÌŸP…yýl ❖ -Ðé-ÝùP-yìl-V>Ð]l* 14-98, Ðól$ÌZ çÜÐ]l¬{§ýl Ð]l*Æ>Y¯]l MóSÆý‡-â¶æ-
¯]lÐéº$? ÌZ° MýSãÏMør ^ólÆý‡$-MýS$-¯é²yýl$. Aç³µsìæ ´ùÆý‡$a-VýSÌŒæ Æ>k
1) C{ºïßæ… MýS$Î-MýS$-™èl$-»ŒæÚë 2) Ð]l$çßæçŠæ MýS$Î-MýS$-™èl$-»ŒæÚë Æð‡…yø CÐ]l*Ã-¯]l$-Äôæ$ÌŒæ. MýSãÏMør¯]l$ M>ÍMýSsŒæ Ìôæ§é
3) Aº$ªÌêÏ MýS$™èl$-»ŒæÚë 4) Aº$ÌŒæ çßæçܯŒæ ™é±Úë MøhMøyŠæ A° MýS*yé A…sêÆý‡$. çœÆý‡*RŒæ íÙĶæ$ÆŠæ «©Æý‡ƒ-M>-ÍMýS ÐéÅ«¨° ´ùVösìæt.. MýSË-MýS-
5. "¯ól¯]l$ C…™èl Ð]l$«§ýl$-Æý‡…V> V>¯]l… ^ólĶæ$yé°MìS M>Æý‡×æ… ¿êÆý‡-™èl-§ól- ❖ -Ðé-ÝùP-yìl-V>-Ð]l*MýS$ M>Í-MýS-sŒæMýS$ §éÇ ^èl*í³…-_¯]l Ð]lÅMìS¢ ™é¢ÌZ Ð]lÆý‡¢MýS A¯]l$-Ð]l$-™èl$Ë$ ´÷…§éyýl$.
Ô¶æ…ÌZ °Ð]l-íÜ…-^èl-yýl-Ðól$' A° A¯]l²¨? Aº$ªÌŒæ Ðéh§Šæ. ❖ VøÌŸP…yýl ¯]lÐéº$ Aº$ªÌêÏ MýS$™èl$»ŒæÚë 16-3-2ÌZ B…VóSÏ-
1) »êgŒæ- º-ß ç æ-§lý *ÆŠæ 2) º^èl*a ❖ -1-4-98 ¯ésìæ MýSãÏ-Mør ´ëË-MýS$yýl$ Æ>gê Ð]l$¯]l* -Ñ-{MýS-Ð]l$-Ð]lÆý‡Ã Ķæ¬-ËMýS$ º…V>Æý‡$ çœÆ>ïé C^éayýl$.
3) ™é¯Œæ-õÜ-¯Œæ 4) AÒ$-ÆŠæ-Q${çÜ* ❖ -1-5-0-2ÌZ ÐéÝùP-yìl-V>Ð]l* Æð‡…yø-ÝëÇ ¿êÆý‡-™ŒæMýS$ ❖ -Ð]l-Ë-çÜ-Ðé§ýl… A…sôæ IÆø´ë ÐéçÜ$Ë$ ÑÑ«§ýl
Ð]l^éayýl$. §ólÔ>˯]l$, {´ë…™é˯]l$ B{MýSÑ$…^èl$MøÐ]lyýl….
❖ -Æ>gê Ð]l$¯]l* -Ñ-{MýS-Ð]l$-Ð]l-Æý‡ÃMýS$ E¯]l² Ð]l$Æø õ³Æý‡$.. ÌêÆŠæz ❖ -Ð]l-Ë-çÜ-Ðé§ýl… ™èlÆ>Ó™èl M>Ë…ÌZ Ýë{Ð]l*-fÅ-Ðé-§ýl…V>
gêÐ]l$-ǯŒæ {í³…sìæ…VŠæ {ò³‹Ü¯]l$ Ýë¦í³…-^éÆý‡$. ❖ -1-6-1-1ÌZ MðSò³t¯Œæ íßæç³µ¯Œæ ¯éĶæ$-MýS-™èlÓ…ÌZ "VøÏ»Œæ ¯úMýS' Ð]l*Ç…¨.
❖ {¸ë°Þ-‹Ü-&-yìl& BÍÃyé.. ±Í ±sìæ Ñ«§é-¯é°² {ç³ÐólÔ¶æ ❖ -´ù-Æý‡$a-X‹Ü çÜ…çÜP–† ¯ólsìæMîS VøÐéÌZ MýS°í³Ýù¢…¨. Ð]l$_-Î-ç³r²… ^ólÇ…¨. ❖ -ÒÇ {糫§é¯]l Ð]lÆý‡¢MýS Ýë¦Ð]lÆý‡… & »Ÿ…»êƇ¬
ò³sêtyýl$. ±Í ±sìæ Ñ«§é¯]l… A…sôæ çÜÐ]l¬{§ýl Ð]lÆý‡¢-MýS…Oò³ ❖ -"-B-ç³-Æó‡-çÙ¯Œæ Ñf-ÄŒæ$' (VøÐé ÑÐ]l¬-MìS¢& 19-6-1) ^ólç³-sìæt¯]l ❖ -1-6-2-6ÌZ ç³#Í-M>-sŒæMýS$ §ýlVýSY-ÆøÏ° BkiÃ-V>…ÌZ ¸ëÅMýStÈ ❖ -»Ÿ…-»ê-Ƈ¬° çÜç³¢-©Ó-´ëË ¯]lVýSÆý‡… A…sêÆý‡$.
VýS$™é¢-«¨-ç³™èlÅ… MýSÍW E…yýlr…. çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ ¿êÆý‡™èl {糫§é-°V> fÐ]l-çßæ-ÆŠæ-ÌêÌŒæ °ÇÃ…-^éÆý‡$. ❖ -»Ÿ…-»ê-Ƈ¬ÌZ ÑÑ«§ýl MørË$ °ÇÃ…-^éÆý‡$.
❖ -1-5-0-6ÌZ çÜ$VýS…«§ýl {§ýlÐéÅË$, Ñ$Ç-Ķæ*-ËOò³ VýS$™é¢-«¨-ç³- ¯ðl{çßæ* E¯é²Æý‡$. ❖ -1-6-5-1ÌZ {¼yŠæj-Ð]l$¯Œæ çßæ$XÏÌZ ¸ëÅMýStÈ °ÇÃ…-^éÆý‡$. ❖ -"-õ³-‹Ù-MýS$-‹Ù-'¯]l$ fÒ$…-§é-Æý‡$Ë ¯]l$…_ Ð]lçÜ*Ë$ ^ólÔ>Æý‡$.
™éÅ°² {ç³MýS-sìæ…-^èl$-MýS$-¯é²Æý‡$. yól¯ŒæË$ ❖ -1-7-1-5ÌZ Ððl¬VýS-ÌŒæ- Æ>k çœÆý‡*RŒæ íÙĶæ$ÆŠæ B…VóSÏ-Ķæ¬-ËMýS$ ❖ õ³‹Ù-MýS$‹Ù A…sôæ ÕçÜ$¢
❖ -B-Ë*¾-MýSÆŠæP.. VøÐé¯]l$ ´ùÆý‡$a-X-‹Ü-ÐéÇ {糫§é¯]l Ð]lÆý‡¢MýS çœÆ>ïé C^éayýl$. ❖ -1-9-48, þ¯Œæ 21¯]l çÜÓ™èl…{™èl ¿êÆý‡-™èl-§ólÔ¶æ ™öÍ VýSÐ]l-Æý‡²ÆŠæ
MóS…{§ýl…V> ^ólÔ>yýl$. ❖ -yól-¯ŒæË$ yýl^Œæ-ÐéÇ ™èlÆ>Ó™èl ¿êÆý‡-™ŒæÌZ Ayýl$-VýS$-ò³-sêtÆý‡$. ❖ -òßæ{± àMýSÞ…-VýSt¯Œæ A¯ól B…VóSÏ-Ķæ¬yýl$ ÕÐéi ç³sêt-À-õÙ- f¯]l-Æý‡ÌŒæ.. ÌêÆŠæz Ð]l˜…sŒæ»êr¯Œæ çÜÓ§ól-Ô>-°MìS †ÇW
❖ -15-1-0ÌZ ´ùÆý‡$a-X-‹Ü-ÐéÆý‡$ ½gê-ç³NÆŠæ Æ>kË ¯]l$…_ ❖ yðl¯éÃÆŠæP §ólÖ-Ķæ¬-˯ól yól¯ŒæË$ A…sêÆý‡$. M>-°MìS (1-6-7-4) àf-Æý‡-Ķæ*Åyýl$. ÐðlâêÏyýl$.
Vø-Ðé¯]l$ ´÷…§éÆý‡$. ❖ -™èl…-gê-Ð]lNÆý‡$ çÜÒ$-ç³…-ÌZ° {sê…MîSÓ-»êÆŠæ, »ñæ…V>ÌŒæ- ❖ -1-6-9-0ÌZ g껌æ béÆ>²MŠæ MýSË-MýS-™é¢¯]l$ AÀ-Ð]l–¨® ^ólÔ>yýl$.
{òœ…^Œæ-ÐéÆý‡$
❖ -´ù-Æý‡$a-X-‹Ü-Ðé-Ç™ø ^ðlÍÑ$ ^ólíܯ]l Ñf-Ķæ$-¯]l-VýSÆý‡ Æ>k ÌZ° }Æ>ÐŒl$-ç³N-ÆŠæË$ ÒÇ Ð]lÆý‡¢MýS MóS…{§éË$. ÒÇ çÜ$™èl$-¯]l†, VøÑ…-§ýl-ç³NÆŠæ, M>ä-çœ*-sŒæË$ E¯]l² ❖ -M>-˾Ɗæt 16-6-4ÌZ {òœ…^Œæ DíÜt…-yìlĶæ* MýS…ò³±°
}MýS–çÙ~ §ólÐ]l-Æ>-Ķæ$Ë$ {糫§é¯]l Ð]lÆý‡¢MýS MóS…{§ýl… }Æ>-ÐŒl$-ç³NÆŠæ. {´ë…™èlÐól$ MýSË-MýS™é¢. Ýë¦í³…-^éyýl$.
❖ -´ù-Æý‡$a-X-‹Ü-ÐéÇ ç³ÕaÐ]l$ ¡Æý‡ -{´ë…™èl Ýë¦Ð]l-Æ>Ë$.. VøÐé, ❖ -yól-¯ŒæË$ B…VóSÏ-Ķæ¬-ËMýS$ ™èlÐ]l$ Ýë¦Ð]l-Æ>-˯]l$ «§éÆ>-§ýl™èl¢… ❖ 1639ÌZ {¸ë°Þ‹Ü yól Ð]l${§é‹Ü¯]l$ ´÷…§éyýl$. ❖ -16-64 ¯ésìæ {òœ…^Œæ ´ëË-MýS$yýl$..1-4Ð]l Ë*ƇÊ
yýlĶæÊÅ, yéÐ]l$¯Œæ, »ôæíܯŒæ, ÝëÌñæÞsìæt, »Ÿ…»êƇ¬. ^ólÔ>Æý‡$. ❖ -§é-Ððl$Æý‡Ï Ððl…MýS-sê{¨ Ð]l${§é-‹Ü¯]l$ ^èl…{§ýl-WÇ {糿¶æ$Ð]l# ❖ -çÜ*-Æý‡™Œæ Ð]l§ýlª M>Æý‡¯Œæ ¯éĶæ$-MýS-™èlÓ…ÌZ {òœ…^Œæ-ÐéÆý‡$
❖ -´ù-Æý‡$a-X-‹Ü-ÐéÆý‡$ Ððl¬§ýlr çÜ$VýS…«§ýl {§ýlÐéÅË ÐéÅ´ëÆý‡… yýl^Œæ-ÐéÆý‡$ ¯]l$…_ B…VóSÏ-Ķæ¬-ËMýS$ Cí³µ…-^éyýl$. Mør¯]l$ °ÇÃ…-^éÆý‡$.
^ólÔ>Æý‡$. ❖ -^èl…-{§ýl-WÇ ´ëË-MýS$yìl ¯]l$…_ ´÷…¨¯]l Ð]l${§é-‹ÜMýS$ B…VóSÏ- ❖ {òœ…^Œæ-ÐéÇ Ð]lÆý‡¢MýS Ýë¦Ð]l-Æ>Ë$:
❖ -´ù-Æý‡$a-X-‹Ü-ÐéÇ ™èl*Æý‡$µ ¡Æý‡ Ð]lÆý‡¢MýS {´ë…™éË$.. ❖ -yýl-^Œæ-ÐéÆý‡$ Ð]lÆý‡¢MýS… MøçÜ… 16-0-2ÌZ yýl^Œæ DíÜt…-yìlĶæ* Ķæ¬Ë$ ^ðl¯]l²-ç³#-Ç/^ðl¯]l²-ç³r²… A° õ³Æý‡$ ò³sêtÆý‡$. ❖ çÜ*Æý‡-™Œæ-&-1-6-68
Ð]l${§é‹Ü çÜÒ$-´ë¯]l E¯]l² Ô>…£øÐŒl$, _¯]l$ÞÆ> (»ñæ…-V>- MýS…ò³±° HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. çÜ$VýS…-«§ýl-{§ýl-ÐéÅË MøçÜ… ❖ -§é-Ððl$Æý‡Ï Ððl…MýS-sê{¨ ™èl…{yìl §éÐðl$Æý‡Ï ^ðl¯]l²ç³µ. B M>Æý‡- ❖ -Ð]l$-_-Î-ç³-r²…-&-1-6-69
6. "çÜ-{†-Ķæ$' A¯ól ¯]l–™èlÅ… H Æ>{çÙt…ÌZ {ç³íܨ® V>…_…¨? ÌŒæ), çßæ$XÏ, »êÌê-ÝùÆŠæ. ÒÇ ™öÍ A¯ólÓ-çÙ-×æË$ ÝëV>Ƈ¬. ×æ…V> Ð]l${§é-‹ÜMýS$ ^ðl¯]l²-ç³#Ç A° õ³Æý‡$ Ð]l_a…¨. ❖ -´ë…-yìl-^óla-Ç-&-1-6-74 ({ç³-«§é¯]l Ð]lÆý‡¢MýS MóS…{§ýl…)
1) MóSÆý‡-â¶æ- - -2) JyìlÔ> ❖ -¿ê-Æý‡-™ŒæÌZ [OMðSçÜ¢Ð]l çÜ…çÜP–-†° {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sêtÆý‡$. ❖ -yýl^Œæ DíÜt…-yìlĶæ* MýS…ò³-±ÌZ ç³°-^ól-íܯ]l {ç³Ð]l¬-Q$Ë$.. ❖ -Ð]l$-{§é-‹Ü¯]l$ B…VóSÏ-Ķæ¬-ËMýS$ C_a¯]l ^èl…{§ýl-WÇ ❖ ^èl…{§ýl-¯]l-VýS-ÆŠæ-&-1-6-90 (çßæ$-XÏ -¯]l¨ Jyýl$z-¯]l)
3) AÝù…- - -4) MýSÆ>~-rMýS ❖ -Ð]l$-çßæ-Ã-©Ä¶æ$ Ð]l°-™èl-˯]l$ Aç³-çßæ-Ç…^èlyýl…™ø ´ùÆý‡$a-X-‹Ü- ï³r-ÆŠæ-»Z™Œæ, MøÐðl¯Œæ {´ë…™èl…Oò³ ´ëË-¯é-«¨-M>Æý‡… MýSÍ-W¯]l Ñf-Ķæ$-¯]l-VýSÆý‡ ❖ -´ë…-yìl-^ólaÇ Ìôæ§é ç³#§ýl$-^ólaÇ {´ë`¯]l ¯éÐ]l$… ÐéÍ-
7. ¯]lr-Æ>f Æ>Ð]l$-MýS–çÙ~ B«§ýl$-±-MýS-Ç…-_¯]l ¯]l–™èlÅ…? Ðé-Ç° Ððl¬VýS-ÌŒæ- Æ>k Úëf-à¯Œæ §ýl…yìl…-^éyýl$. ❖ -yýl-^æŒ -ÐéÇ {糫§é¯]l Ýë¦Ð]l-Æ>Ë$: Æ>k.. Ð]lÊyø Ðól…MýS-r-ç³-†-Æ>-Ķæ$Ë$. Mö…-yé-ç³#Æý‡…
1) õ³Ç×îæ ÕÐ]l™- é…-ylý Ð]l… 2) Æ>çÜÎ- Ë ❖ -gñæ-çÜ*r$Ï A¯ól [OMðSçÜ¢-Ð]l#Ë$ AMýS¾ÆŠæ °ÇÃ…_¯]l C»ê-§ýl™Œæ ■ -Ð]l$-_-Î-ç³r²… (1-6-0-5) ■ -ç³#-Í-M>sŒæ (1-6-1-0) ❖ »Ÿ…»êƇ¬ {´ë…™é°² AÀÐ]l–¨® ^ólíܯ]lÐéÆý‡$.. VðSÆ>ÌŒæz ❖ -ç³#-§ýl$-^ólaÇ A…sôæ ¯]l*™èl¯]l ç³rt×æ… A° AÆý‡¦…. ©°²
3) MýSÍ-ÇÄ- æ¶ *-³ç r$t 4) VýSÆ> Rê¯éÌZ Ð]l$™èl ^èlÆý‡aÌZÏ ´ëÌŸY-¯é²Æý‡$. ■ -çÜ*-Æý‡™Œæ (1-6-1-6) ■ -Á-Ð]l¬-°-ç³r²… (1-6-4-1) B…WÏĶæ$ÆŠæ. {¸ë…Mø-Ƈ¬‹Ü Ð]l*Çt¯Œæ AÀ-Ð]l–¨® ^ólÔ>yýl$.
8. MìS…¨-Ðé-ÇÌZ ™èlºÌê Ðé§ýlÅ…ÌZ MîSÇ¢-MðS-MìSP-¯]l-ÐéÆý‡$? ❖ -gñæ-çÜ*r$Ï ç³Ç-Ô¶æ$-§é®™èlà Ðé§é-°MìS {´ë«§é-¯]lÅ™èl C^éaÆý‡$. ■ -MýS-OÆð‡-MýSPÌŒæ (1-6-4-5) ■- _-¯]l$ÞÆ> (1-6-5-3) ❖ »Ÿ…»êƇ¬° B…VóSÏĶæ¬ËMýS$ C_a…¨.. ❖ -{òœ…-^Œæ-Ðé-ÇMìS, B…VóSÏ-Ķæ¬-ËMýS$ Ð]l$«§ýlÅ ¿êÆý‡-™ŒæÌZ fÆý‡-
1) õÙMŠæ _¯]l Ð]l˜Ìê¯é 2) çßæÇ-{ç³-Ý맊æ ^úÆ>-íÜĶæ* ❖ -}-MýS–-çÙ~-§ól-Ð]l-Æ>-Ķæ$Ë$ °ÇÃ…-_¯]l MöÆý‡-VýSË$Ï B¯]l-MýSrt ■ -M>-Ö…-º-gêÆŠæ, ´ësê² (1-6-5-8) ´ùÆý‡$aX‹ÜÐéÆý‡$. W¯]l Æ>gêÅ-«¨-ç³™èlŠĶ欧é®-˯ól MýSÆ>~-rMýS Ķ欧é®Ë$
3) AÌêÏ-Æý‡-Rê-Q$-Æó‡ïÙ 4) ÑÔ¶æÓ-Ððl*-çßæ-¯Œæ-¿¶æsŒæ °Æ>Ã-×æ…ÌZ ´ùÆý‡$a-X-‹Ü-ÐéÆý‡$ Ýë…MóS-†MýS çÜçßæ-M>Æý‡… ■ -¯é-VýS-ç³r²… (1-6-9-0) ■ -Mö-_a¯Œæ (1-6-6-3) ❖ C…VýSÏ…yŠæ Æ>k Æð‡…yø béÆð‡Ï‹Ü MýSr²…V> »Ÿ…»êƇ¬° A…sêÆý‡$.
9. ¼Æý‡$j- Ð]l$-çßæ-Æ>-gŒæ H ¯]l–™èlÅ…ÌZ MîSÇ¢ ´÷…§éÆý‡$? A…¨…-^éÆý‡$. ❖ -Ðól$-È-Ð]l*™èl yýl_a-ÐéÇ {糫§é¯]l BÆ>-«§ýlÅ-O§ðlÐ]l…. ´÷…§éyýl$. ❖ -gZ-òÜ‹œ {¸ë°Þ‹Ü yýl*õ³Ï.. {òœ…^Œæ DíÜt…-yìlĶæ*
1) Ð]l$×ìæ-ç³#-Ç - -2) çÜ{†Ä¶æ$ ❖ -1-6-8-8ÌZ »Ÿ…»ê-Ƈ¬° B…VóSÏ-Ķæ¬-ËMýS$ (Æð‡…yø béÆð‡Ï-‹Ü- ❖ -Æð‡…yø béÆð‡Ï‹Ü ÑÐéçßæ… ^ólçÜ$-MýS$¯]l² ´ùÆý‡$a-VýSÌŒæ Ķæ¬Ð]l- MýS…ò³-±° ç³#¯]l-Æý‡$-ij-Ñ…-ç³-gôæ-Ô>yýl$.
3) MýS£é-MýS-ã- - -3) MýS£ýlMŠæ MýS$) MýSr²…V> C^éaÆý‡$. B…VóSÏ-Ķæ¬Ë$ Æ>×ìæ M>Å£ýl-ȯŒæ {¼V>…f. ❖ -yýl*õ³Ï ™èlÆ>Ó™èl V>yŠæ Ð]lNÅ.. {òœ…^Œæ DíÜt…-yìlĶæ*
10. B¨-¿¶ærÏ ¯éÆ>-Ķæ$-×æ-§éçÜ$ §ól°MìS ^ðl…¨-¯]l-ÐéÆý‡$? ❖ -´ù-Æý‡$a-X-‹Ü-ÐéÆý‡$ Ð]l¬{§ýl-×ê- Ķæ$…{™èl…, ´÷V>-MýS$¯]l$ ❖ -VýS-Ð]l-Æý‡²ÆŠæ A…yŠæ MýS…ò³± Ð]l$Æý‡a…sŒæÞ B‹œ Ë…yýl-¯Œæ¯]l$ ❖ -B…-VóSÏ-Ķæ¬Ë {糫§é¯]l MørË$.. MýS…ò³-±MìS VýSÐ]l-Æý‡²-ÆŠæV> Ð]lÅÐ]l-çßæ-Ç…-^éyýl$.
1) º${Æý‡- MýS-£ýl- - -2) çßæÇ-MýS£ýl ¿êÆý‡-™ŒæÌZ {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sêtÆý‡$. 16-00, yìlòÜ…-ºÆŠæ 31¯]l HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. ■ òÜƇ¬…sŒæ gêÆŠæj &Ð]l$-{§é‹Ü, ■ òÜƇ¬…sŒæ yólÑyŠæ &MýS-yýl- ❖ yýl*õ³Ï ¿êÆý‡Å õ³Æý‡$ »ôæVýS…-gZ¯é
3) ¿¶æÆý‡-™èl-¯é-rÅ…- -4) ¯érMýS… ❖ -™ðl-Ë$-VýS$¯]l$ ÒÆý‡$ "gñæ…r* ¿êçÙ' A° í³Í-^ól-ÐéÆý‡$. ❖ -Ððl¬-§ýlsìæ GÍ-gñæ-»ñ晌æ Æ>×ìæ.. VýSÐ]l-Æý‡²ÆŠæ A…yŠæ MýS…ò³± Ë*Æý‡$ ■ òÜƇ¬…sŒæ ÑÍ-Ķæ$…-&-MýS-Ë-MýS™é¢ ❖ -Ķæ*¯é… {òœ…^Œæ-ÐéÇ B«©-¯]l…ÌZ E¯]l² Ðé×ìæfÅ

çÜÐ]l*-«§é-¯éË$ Ý린MýS ™ðlË$VýS$ {ç³fË$ ´ùÆý‡$a-X-‹Ü-Ðé-Ç° "º$-yýl™èl MîS^èl$- Ð]l$Æý‡a…sŒæÞ B‹œ Ë…yýl¯Œæ Ýë¦ç³-¯]lMýS$ A¯]l$-Ð]l$-†-_a…¨. ❖ VøÌŸP…yýl ¯]lÐéº$ Ð]l$çßæ-çŠæ MýS$Î MýS$™èl$-»ŒæÚë.. B…VóSÏ- MóS…{§ýl…. Ķæ*¯é…¯]l$ MýSÌêÅ-×æ-ç³#Æý‡… A…sêÆý‡$.
Ë$' A¯ól-ÐéÆý‡$. ❖ -1-7-0-8ÌZ GÆŠæÏ B‹œ Vøyø-͹¯Œæ çÜÇ-Mö™èl¢ MýS…ò³-±V> ©°² Ķæ¬-ËMýS$ Ð]l$_-Î-ç³-r²…ÌZ Ð]lÆý‡¢MýS Ýë¦Ð]lÆý‡ HÆ>µ-r$MýS$ ❖ -1-7-57 »Ÿ¼¾Í Ķ欧ýl®…ÌZ MîSËMýS ´ë{™èl-«§éÇ AƇ¬¯]l
1) 2 2) 2 3) 1 4) 4 5) 4 6) 3 ❖ -´ù-Æý‡$a-X‹Ü Æ>Ķæ$-»êÇ Ë*Ƈ¬gŒæ {õ³Ä¶æ$ÆŠæ }MýS–-çÙ~-§ól-Ð]l- Æý‡*´÷…-¨…-_…¨. A¯]l$-Ð]l$† C^éayýl$. {òœ…^ŒæÐéíÜ? & º$ïÜÞ
7) 1 8) 3 9) 4 10) 2 Æ>-Ķæ$Ë ç³sêt-À-õÙ-M>-°MìS àf-Æý‡-Ķæ*Åyýl$. ❖ -Ððl¬-§ýlsìæ GÍ-gñæ-»ñ晌æ Æ>×ìæ.. AMýS¾-ÆŠæ¯]l$ "M>…-»ôæ-Æ>-k' A° ❖ B…VóSÏ-Ķæ¬Ë$ Ý린MýS ´ëË-MýS$Ë ¯]l$…_ ´÷…¨¯]l Ð]lÆý‡¢MýS ❖ -{òœ…-^Œæ-ÐéÆý‡$ 19-5-4ÌZ ¿êÆý‡-™Œæ¯]l$ Òyìl ÐðlâêÏÆý‡$.
❖ -}-MýS–çÙ~ §ólÐ]l-Æ>-Ķæ$Ë BÝë¦-¯é°² §ýlÇØ…-_¯]l ´ùÆý‡$a-X‹Ü çÜ…»Z-«¨…-^ól¨. A¯]l$-Ð]l$-™èl$-˯]l$ "çœ-Æ>Ã-¯é-'Ë$ A…sêÆý‡$.
ÐéíÜ & yöÑ$…-Vø-õ³‹Ü ❖ -1-6-0-8ÌZ MðSò³t¯Œæ àMìS¯ŒæÞ çÜ*Æý‡-™ŒæMýS$ ^ólÆý‡$-MýS$-¯é²yýl$. ❖ 1-6-5-1ÌZ Ððl¬VýSÌŒæ VýSÐ]l-Æý‡²ÆŠæ çÜ$ÌꢯŒæ çœ$gê B…VóSÏ-Ķæ¬-ËMýS$
Ò$ çÜË-àË$, çÜ…§ól-àË$ ç³…´ë-ÍÞ¯]l ❖ -1-9-6-1ÌZ "B-ç³-Æó‡-çÙ¯Œæ Ñf-ÄŒæ$' §éÓÆ> VøÐé, yýlĶæÊÅ-&- ❖ -Æð‡…yø gôæÐŒl$Þ 16-1-5ÌZ fçßæ…-XÆŠæ Ð]l§ýlªMýS$ ™èl¯]l Æ>Ķæ$- »ñæ…V>-ÌŒæÌZ Ð]lÆý‡¢MýS… ^ólçÜ$-Mø-Ð]l-yé-°MìS A¯]l$-Ð]l$-†-^éayýl$. G….Ððl…MýSrÆý‡Ð]l$×æÆ>Ð]l#
D&Ððl$Ƈ¬ÌŒæ yé-Ð]l$-¯ŒæË$ ¿êÆý‡-™ŒæMýS$ §ýlM>PƇ¬. »ê-ÇV> çÜÆŠæ £éÐ]l$‹Ü Æø¯]l$ ç³…í³…-^éyýl$. ❖ -°-Ú믌æ A…sôæ Ð]lÆý‡¢MýS A¯]l$-Ð]l$-† -ç³-{™èl…Oò³ E¯]l² çÜ…™èlMýS…
AíÜòÜt…sŒæ {´÷òœçÜÆŠæ,
❖ -´ù-Æý‡$a-X-‹Ü-ÐéÆý‡$ fçßæ…-XÆŠæ M>Ë…ÌZ ™öÍ-ÝëÇ ´÷V>- ❖ -1-6-1-6ÌZ B…VóSÏ-Ķæ¬Ë$ çÜ*Æý‡-™ŒæÌZ Ð]lÆý‡¢MýS Ýë¦Ð]lÆý‡… ❖ -çÜÆŠæ gꯌæ O^ðlÌŒæzMýS$ LÆý‡…-VýS-gôæº$ 16-9-0ÌZ „ýSÐ]l*-À„ýS ò³sêtyýl$.
sakshieducation@gmail.com MýS$¯]l$ {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sêtÆý‡$. ÒÆó‡ 15-5-6ÌZ VøÐéÌZ ™öÍ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. ❖ à-Ñ$-Ët¯Œæ A¯ól B…VóSÏĶæ$ OÐðl§ýl$Åyýl$ Ððl¬VýSÌŒæ Æ>k
¯éV>Æý‡$j¯]l {糿¶æ$™èlÓ yìl{X
MýSâêÔ>Ë, ¯]lËÏVö…yýl.

Which is the highest National Award? MODERN INDIAN HISTORY BITs


1. Consider the following features ment recognized the "Right of
1. Which of the following Constit- of Government of India act 1935: Dominion" for India?
utional Amendment Acts was Competitive Guidance 1.provision for Federation of India A) August Declaration
said to be a 'Mini Constitution'? 2. Compulsory accession to B) August Offer
(A) 42nd (B) 44th Indian Polity Federation of India C) Cripps Mission
(C) 46th (D) 50th 3. Partial Reorganization of D) Montague Declaration
2. The Government of India (C) the Chief Minister provinces Which among the 7. Which among the following act
declared which of the following (D) the Governor of a State above features hold correct ? was known as the Anarchical
rivers a National River? 19. Which is the highest court of A) 1 only B) 1 & 2 and Revolutionary Crime act
(A) Brahmaputra appeal in India? C) 2 & 3 D) 1 & 3 1919?
(B) Yamuna (A) High Court 2. Which among the following act A) Indian Arms Act
(C) Ganga (D) Kaveri (B) Privy Council provided for the Public Service B) Pitts India Act
3. Which is the National Emblem (C) Supreme Court Commission in India for the C) Ilbert Bill D) Rowlatt Act
of India? (D) President first time? 8. In which year "Poorna Swarajya"
(A) Dharmachakra 20. The Election Commission does A) Government of India Act 1919 resolution was adopted by the
(B) Star and Crescent not conduct Elections to the: B) Indian Councils act 1909 Indian National Congress?
(C) Lion and Sword (C) Nagaland (C) Madhya Pradesh (A) Lok Sabha C) Government of India Act 1935 A) 1927 B) 1928
(D) The Great Wall (D) Goa (D) Uttar Pradesh (B) Rajya Sabha D) Government of India act 1858 C) 1929 D) 1930
4. 'Consent of people' means 9. Which is the highest National 14. The Constitution of India does (C) Local Bodies 3. Which among the following led 9. Father of renaissance of
consent of: Award? not mention the post of: (D) President's elections to Jallianwalla Bagh massacre? Western India was__?
(A) A few people (A) Padmashree (A) the deputy Chairman of the 21. How many times has financial A) The Arms Act A) B.M. Malabari
(B) All people (B) Padma Vibhushan Rajya Sabha emergency been declared in B) The Rowlatt Act B) M.G. Ranade
(C) Majority of the people (C) Bharat Ratna (B) the deputy Prime Minister India so far? C) The Public Safety Act C) R.G. Bhandarkar
(D) Leader of the people (D) Ashok Chakra (C) the deputy Speaker of the Lok (A) Once (B) 4 times D) Vernacular Press Act D) K.T. Telang
5. Despotism is possible in a: 10. On whose vision was the term Sabha (C) 5 times 4. The government of India act 10. Who is often called as Hindu
(A) One Party State 'democratic socialism'described? (D) None of these (D) Never 1935 provided for: Luther of Northern India ?
(B) Two Party State (A) Mahatma Gandhi 15. The members of the State 22. The first leader of opposition to 1. Provincial autonomy A) Dayanand Saraswati
(C) Multi Party State (B) Jawaharlal Nehru Legislative Assembly are elected be given the status and rank of a 2. Establishment of federal court B) Ishwar Chandra Vidyasagar
(D) None of these (C) Sardar Patel for what period? Cabinet Minister was: 3. All India federation at the cent- C) Radhakant Dev
6. The basic parameters of India's (D) Indira Gandhi (A) 2 years (B) 6 years (A) A.K. Gopalan er Which among the above hold D) Keshav Chandra Sen
Foreign Policy were laid down by: 11. Who is the author of the book (C) 4 years (D) 5 years (B) Y.B. Chavan correct? 11. Who inspired the young Bengal
(A) Dr. Rajendra Prasad 'A Foreign Policy of India'? 16. Chief Ministers of all the States (C) C.M. Stephen A) 1 only B) 1 & 2 only Movement in the 19th century ?
(B) Dr. Radhakrishnan (A) I.K. Gujral are ex-officio members of the: (D) P. Upendra C) 2 & 3 only D) All of them A) Ram Tanu Lahiri
(C) Jawaharlal Nehru (B) B.G. Deshmukh (A) Finance Commission 5. Which of the following acts of the B) Henry Vivian Dorozev
(D) Zakir Hussain (C) L.K. Advani (B) Planning Commission KEY British India strengthened the C) Rasik Kumar Malik
7. Which one of the following (D) A.J. Toynbee (C) National Development Council 1.A 2.C 3.A 4.C Viceroys authority over his D) Piyare Chand Mitra
political theories advocates the 12. The number of members (D) Inter State Council 5.A 6.C 7.C 8.D executive councils by substituting KEY
withering away of the State? included in the Constitution 17. The minimum age required for 9.C 10.B 11.A 12.A "portfolio" or departmental system
1. D 2. A 3. B 4. D
(A) Capitalism Drafting Committee was: becoming the Prime Minister of for Corporate Functioning?
13.D 14.B 15.D 16.D 5. A 6. C 7. D 8. C
(B) Fascism (A) Seven (B) Nine India is: A) Indian Councils Act 1861
(C) Marxism (C) Eleven (D) Thirteen (A) 25 years (B) 30 years 17.A 18.D 19.C 20.C B) Government of India Act 1858 9. B 10. B 11. B
(D) Democratic Socialism 13. Which of the following States (C) 40 years (D) 35 years 21.D 22.B C) Indian Councils Act 1892
8. Which is the only State in India to has the largest representation in 18. The 'Presidents Rule' in a State D) Indian councils Act 1909 K.Srinivas Chowhan
have the Common Civil Code? the Lok Sabha? means that the state is ruled by: N.D.Nagesh 6. By which of the following for Senior faculty
(A) Jammu and Kashmir (A) Bihar (A) the President directly the first time, British govern-
Ganesh IAS Academy, Chennai
(B) Mizoram (B) Maharashtra (B) a caretaker government
10
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ
VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 2-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæMýS$ Æ>gêÅ…VýSç³Æý‡…V> ÑÔóæçÙ A«¨M>Æ>Ë$, Ñ«§ýl$Ë$ E¯é²Æ‡¬.


´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ çÜÓĶæ$…V> Ìôæ§é C™èlÆý‡ {糿¶æ$™èlÓ A…V>Ë §éÓÆ> ÑçÜ¢–™èl
A«¨M>Æý‡ Ñ«§ýl$˯]l$ °Æý‡ÓíßæçÜ$¢…¨. Ðésìæ° MìS…¨ Ñ«§ýl…V> Ð]lÈYMýSÇ…^èlÐ]l^èl$a. ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ


Ô>çܯ]l çÜ…º…«§ýl A«¨M>Æ>Ë$
BǦMýS çÜ…º…«§ýl A«¨M>Æ>Ë$
Æ>gêÅ…VýS çÜÐ]lÆý‡×æ A«¨M>Æ>Ë$
M>Æý‡Å°Æ>ÓçßæMýS çÜ…º…«§ýl A«¨M>Æ>Ë$
¯éÅĶæ$ çÜ…º…«§ýl A«¨M>Æ>Ë$
G°²MýSç³Æý‡OÐðl$¯]l A«¨M>Æ>Ë$
Ô>çܯ]l çÜ…º…«§ýl A«¨M>Æ>Ë$
ç³…^éĶæ$¡
òÜ{MýSrÈ {ç³™ólÅMýS…
A«¨M>Æ>Ë$&Ñ«§ýl$Ë$ ÌZMŠæçÜ¿¶æ, Æ>fÅçÜ¿¶æ Ð]l$«§ýlÅ ´ùÍMýSË$, Ð]lÅ™éÅÝëË$
´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ Ð]l¬QÅ A««¨M>Æý‡….. Ô>çܯé˯]l$ C…yìlĶæ$¯Œæ ´ëÍsîæ ❖ AÀÔ¶æ…çܯ]l, ÐéƇ¬§é ¡Æ>ïé˯]l$ gê¡Ä¶æ$, A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ÑçÙĶæ*˯]l$ ^èlÇaçÜ$¢…¨. çÜ${ï³…MøÆý‡$t, ÌZMŠæçÜ¿¶æ Æ>fÅçÜ¿¶æ
Æý‡*´÷…¨…^èlyýl…, çÜÐ]lÇ…^èlyýl…. MóS…{§ýl BÐðl*¨…^èlyýl… OòßæMøÆý‡$t ç³Ç«§ýl$˯]l$ °Ä¶æ$…{†çÜ$¢…¨. Mö™èl¢ OòßæMøÆý‡$t˯]l$ ■ C¨ {ç³fË Üç ¿¶æ. Üç ¿¶æ$ÅË$ KrÆý‡Ï §éÓÆ> ■ C¨ ³ç Æø„ýS Üç ¿¶æ. Æ>{ÚëtËMýS$ {´ë†°«§lý Å…
gê¼™éÌZ° 99 A…Ô>Ë$, EÐ]l$Ãyìl gê¼™éÌZ ❖ {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$Ï˯]l$ †Æý‡çÜPÇ…^èlyýl… HÆ>µr$^ólçÜ$¢…¨. A™èlÅÐ]lçÜÆý‡ ç³Çíܦ† Ñ«¨…ç³#¯]l$ BÐðl*¨çÜ$¢…¨. ¯ólÆý‡$V> G°²MýSÐ]l#™éÆý‡$. §éÓÆ> çÜ¿¶æ$ÅË$ G°²MýSÐ]l#™éÆý‡$.
õ³ÆöP¯]l² 52 A…Ô>Ë$, AÌêVóS AÐ]lÕçÙt A…Ô>ËOò³ ❖ Mø™èl ¡Æ>ï鰲 BÐðl*¨…^èlyýl… ■ {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$Ï˯]l$ ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ¯ól {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÍ. ■ {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$ÏOò³ Æ>fÅçÜ¿¶æ ^èlÇa…^èlÐ]l^èl$a,
MýS*yé ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ ^èlsêtË$ Æý‡*´÷…¨çÜ$¢…¨. Mö°² {ç³™ólÅMýS/ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ ÝëÆý‡Ó¿oÐ]l*«¨M>Æý‡… ÒsìæOò³ ÌZMŠæçÜ¿¶æ§ól A…†Ð]l$ A«¨M>Æý‡…. çÜÐ]lÆý‡×æ¯]l$ {糆´ë¨…^èlÐ]l^èl$a. M>±
A™èlÅÐ]lçÜÆý‡ ç³Çíܦ™èl$ÌZÏ Æ>{çÙt gê¼™éÌZ° A…Ô>ËOò³ MýS*yé BǦMýS çÜ…º…«§ýl A«¨M>Æ>Ë$ §ólÔ¶æ…ÌZ A™èl$ů]l²™èl Ô>çܯ]lçÜ¿¶æ AƇ¬¯]l ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæMýS$ ÝëÆý‡Ó¿o- †Æý‡çÜPÇ…^ól AÐ]lM>Ô¶æ… Ìôæ§ýl$.
´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ ^èlsêtË$ ^ólÄñæ¬^èl$a. AÑ.. {´ë†°«§ýlÅ {ç³gêÝëÓÐ]l$Å çÜ*{™èl… {ç³M>Æý‡… Ô>çܯ]lçÜ¿¶æ A¯]l$Ð]l$† Ð]l*«¨M>Æý‡… E…§é? A¯ól ÑçÙĶæ$…Oò³ Mö…™èl ÑÐé§ýl… E…¨. ■ {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$Ï˯]l$ ÌZMŠSçÜ¿¶æ ïܵMýSÆŠæ °Æ>®ÇÝë¢Æý‡$. ■ {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$ÏOò³ Æ>fÅçÜ¿¶æ O^ðlÆý‡Ã¯ŒæMýS$ GÌê…sìæ
❖ gê¡Ä¶æ$ {´ëÐ]l¬QÅ™èl §ýl–ÚëtÅ Æ>fÅçÜ¿¶æ JMýS {ç³™ólÅMýS ¡Æ>ï]l… ÌôæMýS$…yé 糯]l$²Ë$ Ñ«¨…^èlMýS*yýl§ýl$, ™èlWY…^èlMýS*yýl§ýl$, Ð]l*Æý‡$µ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ ÝëÆý‡Ó¿oÐ]l$™èlÓ… A¯ól ¿êÐ]l¯]l °Æý‡õ³„ýS A«¨M>Æý‡… ïܵMýSÆŠæ§ól ™èl$¨ °Æý‡~Ķæ$…. A«¨M>Æý‡… Ìôæ§ýl$.
^ólõÜ¢, §é°MìS A¯]l$VýS$×æ…V> Æ>{çÙt gê¼™éÌZ° A…Ô>ËOò³ ^ólĶæ$MýS*yýl§ýl$. Æ>gêÅ…VýS…ÌZ° 12Ð]l ¿êVýS…ÌZ 264 ¯]l$…_ 301 MýSÍW¯]l {¼sìæ‹Ù ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ Ñ«§é¯]l…™ø Ð]l¬yìlç³yìl E…r$…§ýl° ■ ÐéƇ¬§é, AÑÔ>ÓçÜ, ÑÔ>ÓçÜ ¡Æ>ïé˯]l$ ■ ÐéƇ¬§é, AÑÔ>ÓçÜ, ÑÔ>ÓçÜ ¡Æ>ïéË$
´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ ^èlsêtË$ Æý‡*´÷…¨çÜ$¢…¨. ({ç³MýSÆý‡×æ 249) Ð]lÆý‡MýS$ VýSË {ç³MýSÆý‡×æ˯]l$ A¯]l$çÜÇ…_ MóS…{§ýl…ÌZ° BǦMýS Ð]l¯]lÆý‡$ËOò³ ^ðlç³µÐ]l^èl$a. C…VýSÏ…yŠæÌZ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ ÝëÆý‡Ó¿oÐ]l*«¨M>Æý‡… E¯]l² ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ¯ól {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÍ. ÌZMŠæçÜ¿¶æMóS ç³ÇÑ$™èl…
❖ Æð‡…yýl$ Ìôæ§é A…™èlMýS…sôæ GMýS$PÐ]l Æ>{ÚëtË$ Møǯ]lç³#µyýl$ ({ç³MýSÆý‡×æ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæMýS$ B«¨ç³™èlÅ… E…¨. Ð]l¬QÅ…V> BǦMýS A…Ô>ÌZÏ MìS…¨ Ô>çܯ]lçÜ¿¶æ. ©°MìS M>Æý‡×æ… {¼sìæ‹Ù ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ Ô>çܯ髨M>Æý‡…Oò³ ■ gê¡Ä¶æ$ A™èlÅÐ]lçÜÆý‡ ç³Çíܦ†° ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ¯ól ■ Eç³ Æ>{çÙ³çt †° ™öËW…^ól ¡Æ>ï鰲
252) A«¨M>Æ>˯]l$ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ MýSÍW E…r$…¨. Æ>gêÅ…VýSç³Æý‡OÐðl$¯]l ç³ÇÑ$™èl$Ë$ ÌôæÐ]l#. AÌêVóS, Ý뫧éÆý‡×æ ^èlrt {糆´ë¨…_ BÐðl*¨…^éÍ. Ð]l*{™èlÐól$ Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÍ.
❖ A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Jç³µ…§éË AÐ]l$Ë$ MøçÜ… ({ç³MýSÆý‡×æ 253) ❖ 糯]l$²Ë Ñ«¨…ç³#, ™èlWY…ç³#, ™öËW…ç³#, Ð]l*Æý‡$µ ^ólõÜ A«¨M>Æý‡… çÜÐ]lÆý‡×æMýS$, Æ>gêÅ…VýS ^èlrt çÜÐ]lÆý‡×æMýS$ C…VýSÏ…yŠæÌZ ¿ôæ§ýl… Ìôæ§ýl$. ■ ºyðljsŒæ¯]l$ ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ¯ól {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÍ. ■ gê¡Ä¶æ$ A™èlÅÐ]lçÜÆý‡ ç³Çíܦ†° Ñ«¨…_¯]l
❖ gê¡Ä¶æ$ A™èlÅÐ]lçÜÆý‡ ç³Çíܦ† AÐ]l$ÌZÏ E¯]l²ç³#µyýl$ ({ç³MýSÆý‡×æ 352) ❖ ºyðljsŒæ¯]l$ BÐðl*¨…^èlyýl…, MóS…{§ýl BVýS…™èl$MýS °«¨ QÆý‡$aËOò³ AƇ¬™ól MìS…§ýl õ³ÆöP¯]l² M>Æý‡×êË Ð]lËÏ ¿êÆý‡™èl ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæMýS$ ÌZMŠæçÜ¿¶æ§ól A…†Ð]l$ A«¨M>Æý‡…. çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ Ìôæ§é Ñ«¨…^èlyé°MìS Ð]l¬…§ól
❖ Æ>{ÚëtÌZÏ Æ>{çÙt糆 ´ë˯]l AÐ]l$ÌZÏ E¯]l²ç³#µyýl$ ({ç³MýSÆý‡×æ 356) °Ä¶æ$…{™èl×æ MýSÍW E…yýlr… {¼sìæ‹Ù ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæÌê ÝëÆý‡Ó¿oÐ]l*«¨M>Æý‡… Ìôæ§ýl° ^ðlç³µÐ]l^èl$a. ■ ÌZMŠæçÜ¿¶æ Ý뫧éÆý‡×æ 糧ýlÒM>Ë… 5 Hâ¶æ$Ï. ÌZMŠæçÜ¿¶æ Æý‡§ýlªÆ‡¬ E…sôæ, gê¡Ä¶æ$ A™èlÅÐ]lçÜÆý‡
AÌêVóS MìS…¨ ÑçÙĶæ*ËOò³ MýS*yé ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ Ô>çܯéË$ ^ólçÜ$¢…¨. ❖ {糿¶æ$™èlÓ Æý‡$×êËOò³ ç³ÇÑ$† Ñ«¨…^èlyýl… Íü™èl Æ>gêÅVýS…: Íü™èl Æ>gêÅ…VýS… E…yýlr… Ð]lËÏl¿êÆý‡™èl M>±, A…™èlMýS…sôæ Ð]l¬…§ól Æý‡§ýl$ªM>Ð]l^èl$a. ç³Çíܦ† Ñ«¨…ç³# °Æý‡~Ķæ*°² Æ>fÅçÜ¿¶æ
❖ Mö™èl¢ Æ>{Úët˯]l$ ^ólÆý‡$aMøÐ]lyýl…, HÆ>µr$ ^ólĶæ$yýl… (2&3 ❖ ç³¼ÏMŠæ AMú…sŒæÞ MýSÑ$sîæ, GíÜtÐól$sŒæÞ MýSÑ$sîæ Ç´ùÆý‡$t˯]l$ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ Ô>çܯ髫¨M>Æý‡…Oò³ ç³ÇÑ$™èl$Ë$¯é²Æ‡¬. Æ>gêÅ…VýS… ■ A°² Ð]l¬QÅ Ñ«§é¯éË$, °Æý‡~Ķæ*˯]l$ BÐðl*¨çÜ$¢…¨. AƇ¬™ól Mö™èl¢ ÌZMŠæçÜ¿¶æ
{ç³MýSÆý‡×æË$) ç³ÇÖÍ…^èlyýl… °Æó‡ªÕ…_¯]l gê¼™éÌZ¯ól ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ ^èlsêtË$ ^ólĶæ*Í. Mö°² ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ¯ól {ç³MýSsìæÝë¢Æý‡$. Ý뫧éÆý‡×æ…V> HÆ>µOsñæ¯]l ™èlÆ>Ó™èl JMýS ¯ðlËÌZV> ©°²
❖ ´ûÆý‡çÜ™èlÓ ÑçÙĶæ*Ë$ (11Ð]l {ç³MýSÆý‡×æ) çÜ…§ýlÆ>ÂÌZÏ Æ>{çÙt gê¼™éÌZ E¯]l² A…Ô>ËOò³ ^èlsêt˯]l$ Æý‡*´÷…- {糫§é¯]lÐ]l$…{† MýS*yé ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ¯ól {«§ýl$ÒMýSÇ…^éÍ.
❖ MóS…{§ýl, Æ>{çÙt {糿¶æ$™éÓË$, MóS…{§ýl´ëÍ™èl {´ë…™éÌZÏ° Mö°² ™èlÆý‡-
¯éÅĶæ$ çÜ…º…«§ýl A«¨M>Æý‡ Ñ«§ýl$Ë$ ¨…^ól A«¨M>Æý‡… E¯é², Ðésìæ° Æ>gêÅ…VýS…ÌZ ´÷…§ýl$ç³Æý‡a° çÜ¿¶æÅ™èlÓ… MýSÍW E…sêÆý‡$. ■ Æ>fÅçÜ¿¶æ.. ºyðljsŒæ¯]l$ ç³ÇÖÍ…_,
VýS™èl$Ë E§øÅV>ÌZÏ °ÐéçÜ, AÆý‡á™èlË ÑçÙĶæ*Ë$({ç³MýSÆý‡×æ 16 (3)) ❖ Ð]l$àÀÄñæ*VýS ¡Æ>ï]l… §éÓÆ> Æ>{çÙt糆° ™öËW…^èlyýl… M>Æý‡×æ…V> ç³ÇÑ$†MìS ÌZºyól ^èlsêtË$ ^ólĶæ*ÍÞ E…r$…¨. M>± ^èlÇaçÜ$¢…¨. Kr$ ÐólõÜ A«¨M>Æý‡… Ìôæ§ýl$.
❖ OòÜ°MýS$Ë$, {糿¶æ$™øÓ§øÅVýS$Ë {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PËOò³ ç³ÇÑ$™èl$Ë$ ❖ Eç³ Æ>{çÙt糆° ™öËW…^èlyýl… C…VýSÏ…yŠæÌZ AÍü™èl Æ>gêÅ…VýS… E…yýlr… Ð]lËÏ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ ■ Æ>fÅçÜ¿¶æ Ô>Ô¶æÓ™èl çÜ¿¶æ. ÌZMŠæçÜ¿¶æÌê C¨
({ç³MýSÆý‡×æ 33) ❖ çÜ${ï³…MøÆý‡$t, OòßæMøÆý‡$t ¯éÅĶæ$Ð]lÊÆý‡$¢Ë$, {糫§é¯]l G°²MýSË Ô>çܯ髫¨M>Æ>ËOò³ ç³ÇÑ$™èl$Ë$, ç³Ç«§ýl$Ë$ °Æó‡ªÕ…^èlÌôæ§ýl$. Ð]l$«§ýlÅÌZ Æý‡§ýlªÄôæ$Å ç³Çíܦ† E…yýl§ýl$.
❖ Æ>{çÙt糆, Eç³ Æ>{çÙt糆 G°²MýSË Ð]lÅÐ]làÆ>Ë$ ({ç³MýSÆý‡×æ 71) MýSÑ$çÙ¯]lÆŠæ, MýS…{´ùtËÆŠæ A…yŠæ ByìlrÆŠæ f¯]lÆý‡ÌŒæ, Æ>{çÙt G°²MýSË çÜÐ]l*QÅ Ð]lÅÐ]lçܦ: ¿êÆý‡™ŒæÌZ MóS…{§ýl…, Æ>{ÚëtË Ð]l$«§ýlÅ Ñ¿¶æf¯]l ■ {ç³MýSÆý‡×æ 249 {ç³M>Æý‡… Æ>{çÙt gê¼™éÌZ°
❖ AüË ¿êÆý‡™èl çÜÈÓçÜ$Ë HÆ>µr$ ({ç³MýSÆý‡×æ 312) MýSÑ$çÙ¯]lÆŠæ˯]l$ ™öËW…^ól A«¨M>Æý‡… ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæMýS$ E…¨. Æ>gêÅ…VýS ç³Æý‡…V> fÇW…¨. Æð‡…yýl$ {糿¶æ$™éÓË$ ™èlÐ]l$MýS$ °Æó‡ªÕ…- A…Ô>ËOò³ ^èlsêtË$ Æý‡*´÷…¨…^éË…sôæ B
❖ ÌZMŠæçÜ¿¶æ M>Ëç³ÇÑ$† ò³…ç³# ({ç³MýSÆý‡×æ 83(2)) ❖ Ô>çܯ]lçÜ¿ê çßæMýS$PËMýS$ ¿¶æ…VýS… MýSÍW…_¯]lÐéÇ° Õ„ìS…^ól _¯]l ç³Ç«§ýl$ÌZϯól ç³°^ólĶæ*Í. Mö…™èlÐ]lÆý‡MýS$ MóS…{§ýl… B«¨MýSÅ… E¯é², ¡Æ>ï鰲 Ððl¬§ýlr Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ¯ól
❖ Æ>{çÙt Ñ«§é¯]lÐ]l$…yýlÍ Æý‡§ýl$ª Ìôæ§é HÆ>µr$ & ({ç³MýSÆý‡×æ 169(1)) A«¨M>Æý‡… MýS*yé E…¨. MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓÐól$ çÜÆý‡ÓçÜÓ… M>§ýl$. C…VýSÏ…yŠæÌZ HMýS MóS…{§ýl Ð]lÅÐ]lçܦ {糆´ë¨…^éÍ.
❖ BǦMýS çÜ…çœ$… Ð]lÅÐ]làÆ>Ë$ ({ç³MýSÆý‡×æ 280(1)) E…yýlr… Ð]lËÏ MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ B«¨MýSÅ™èl E…r$…¨. AMýSPyýl ´ëÆý‡Ï- ■ {ç³MýSÆý‡×æ 312 {ç³M>Æý‡… ¯]l*™èl¯]l AüË
❖ Æ>{çÙt糆 gêÈ ^ólíܯ]l BÇz¯ðl¯ŒæÞ˯]l$ Ô>çܯ]l Æý‡*ç³…ÌZ
Æ>gêÅ…VýS çÜÐ]lÆý‡×ꫨM>Æý‡… Ððl$…sŒæ °Æý‡~Ƈ¬…_¯]l A…Ô>˯ól A…†Ð]l$ A…Ô>Ë$V> ç³ÇVýS×ìæÝë¢Æý‡$. ¿êÆý‡™èl çÜÈÓçÜ$Ë HÆ>µr$ {糆´ë§ýl¯]l¯]l$
BÐðl*¨…^èlyýl… ({ç³MýSÆý‡×æ 123) {ç³MýSÆý‡×æ 368 {ç³M>Æý‡… Æ>gêÅ…V>°² çÜÐ]lÇ…^ól A«¨M>Æý‡… {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$: CÑ JMýS Ñ«§ýl…V> ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ A«¨M>Æ>ËOò³ Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ¯ól {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÍ.
´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæMýS$ E…¨. Ð]lÊyýl$ 糧ýl®™èl$Ë §éÓÆ> ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ.. ç³ÇÑ$™èl$Ìôæ. ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ Æý‡*´÷…¨…_¯]l ^èlsêtË$ {´ë£ýlÑ$MýS ■ Æ>fÅçÜ¿¶æ °Æý‡…™èlÆý‡ Üç ¿¶æ. C¨ Üç Ð]l*QÅ
M>Æý‡Å°Æ>ÓçßæMýS çÜ…º…«§ýl A«¨M>Æ>Ë$&Ñ«§ýl$Ë$ Æ>gêÅ…V>°² çÜÐ]lÇçÜ$¢…¨. çßæMýS$PËMýS$ ÑÆý‡$§ýl®OÐðl$™ól, AÑ ^ðlË$Ï»êr$ M>MýS$…yé ™èl¯]l ¯éÅĶæ$ çÜ*¹Ç¢° ç³ÇÆý‡„ìSçÜ$¢…¨.
´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ Ð]lÅÐ]lçܦÌZ M>Æý‡Å°Æ>ÓçßæMýS Ð]lÆý‡Y…Oò³ Ô>çܯ]l Ô>Q çÜÒ$„>«¨M>Æý‡… §éÓÆ> çÜ${ï³…MøÆý‡$t ¡Æý‡$µË$ ÐðlË$Ð]lÇçÜ$¢…¨. ■ Æ>fÅçÜ¿¶æ Ðól$«§éÐ]l#ËMýS$, C™èlÆý‡ Ð]lÆ>YËMýS$
{ç³™èlÅ„ýS °Ä¶æ$…{™èl×æ¯]l$ MýSÍW E…r$…¨. {糫§é¯]lÐ]l$…{†, G°²MýSç³Æý‡OÐðl$¯]l A«¨M>Æý‡ Ñ«§ýl$Ë$ C…VýSÏ…yŠæ Æ>gêÅ…VýS…ÌZ {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË {ç³Ýë¢Ð]l¯]l Ìôæ§ýl$. {´ë†°«§ýlÅ… MýS͵çÜ$¢…¨.
Ð]l$…{†Ð]l$…yýlÍ ç܅Ķæ¬MýS¢…V> ÌZMŠæçÜ¿¶æMýS$ »ê«§ýlÅ™èl Ð]líßæÝë¢Æý‡$. ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ.. MìS…¨ 糧ýlÐ]l#Ë G°²MýSÌZÏ ´ëÌŸY…r$…¨. A…§ýl$Ð]lËÏ AMýSPyìl ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ A«¨M>Æ>ËOò³ ç³ÇÑ$™èl$Ë$ E…yýlÐ]l#.
çÜ¿¶æÌZ çÜ¿¶æ$ÅË$ AyìlVóS {ç³Ô¶æ²ËMýS$, {ç³ÐólÔ¶æò³sôæt ÐéƇ¬§é, AÑÔ>ÓçÜ G) Æ>{çÙt糆 ¼) Eç³ Æ>{çÙt糆 ¯éÅĶæ$ çÜÒ$„>«¨M>Æý‡…: C¨ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ ÝëÆý‡Ó¿oÐ]l$™èlÓ…Oò³
¡Æ>ïéËMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… »ê«§ýlÅ™èl Ð]líßæ…^éÍ. ÌZMŠæçÜ¿¶æ ÑÑ«§ýl íÜ) ïܵMýSÆŠæ yìl) yìlç³NÅsîæ ïܵMýSÆŠæ B…„ýSË$ Ñ«¨çÜ$¢…¨. ^èlsêt˯]l$, Æ>gêÅ…V>°² çÜÐ]lÇ…^ól A«¨M>Æý‡…
Æý‡*´ëÌZÏ {糿¶æ$™èlÓ…Oò³ ™èl¯]l AÑÔ>ÓÝë°² {ç³MýSsìæçÜ$¢…¨. A…§ýl$ÌZ C) Æ>fÅçÜ¿¶æ yìlç³NÅsîæ O^ðlÆý‡Ã¯Œæ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæMýS$ E¯é², B A«¨M>Æ>°² Æ>gêÅ…VýS ç³ÇÑ$™èl$ËMýS$ ¼. MýS–Úë~Æð‡yìlz,
Ð]l¬QÅOÐðl$¯]lÑ.. ÌZºyól Ñ°Äñæ*W…^éÍ. Æ>gêÅ…VýS Ð]l˜ÍMýS °Æ>Ã×ê°² Ð]l*Æó‡a
❖ Æ>{çÙt糆 {ç³çÜ…V>°MìS «§ýl¯]lÅÐé§éË$ ™ðlÍõ³ ¡Æ>ï鰲
C™èlÆý‡ A«¨M>Æ>Ë$ A«¨M>Æý‡… ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæMýS$ Ìôæ§ýl° çÜ${ï³…MøÆý‡$t ™èl¯]l ¡Æý‡$µË §éÓÆ> OyðlÆð‡MýStÆŠæ, M>Ï‹Ü&Ð]l¯Œæ çÜtyîl
°Æ>MýSÇ…^èlyýl… ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ §ólÔ¶æ…ÌZ A™èl$ů]l²™èl ^èlÆ>a Ðól¨MýS. A°² Æý‡M>Ë ÐðlËÏyìl…_…¨. çÜÇPÌŒæ

AÐéÆý‡$zË$ ● r…MýSÔ>Ë AÔZMŠSMýS$ MóS…{§ýl Ýëíßæ™èlÅ

BÝëPÆŠ‡ E™èl¢Ð]l$ _{™èl…V> Ð]lʯŒlOÌñæsŒæ ● BÝëPÆŠ‡ E™èl¢Ð]l$ _{™èl…V> Ð]lʯŒlOÌñæsŒæ


^èl˯]l_{™èl Æý‡…VýS…ÌZ {糆Úët™èlÃMýSOÐðl$¯]l
89Ð]l BÝëPÆŠ‡ AÐéÆý‡$zË {糧é¯ø™èlÞÐ]l…
íœ{ºÐ]lÇ 27¯]l Ìê‹ÜH…gñæÌŒæÞÌZ fÇW…¨.
❖ AÐéÆý‡$zË$&Ñgôæ™èlË$
AM>yýlÒ$ ç³#Æý‡ÝëPÆý‡…
{ç³Ð]l¬Q ´ë{†MóSĶæ¬yýl$
r…MýSÔ>Ë AÔZMŠSMýS$ MóS…{§ýl
Ýëíßæ™èlÅ AM>yýlÒ$ ç³#Æý‡ÝëP-
Æý‡… §ýlMìSP…¨. B…VýSÏ…ÌZ
Æ>gŒæÐðl*çß毌lV>…«© Æý‡_…_¯]l ç³sôæÌŒæ: H OÌñæ‹œ
gê¡Ä¶æ$… A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$… M>…í³sîæsìæÐŒl OVðSyðl¯ŒlÞ MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ ❖ E™èl¢Ð]l$ _{™èl…: Ð]lʯŒlOÌñæsŒæ (ºÄñæ*{VýSïœ) ç³#çÜ¢M>°² r…MýSÔ>Ë AÔZMŠS..
❖ E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$yýl$: MóSïÜ BòœÏMŠS Ð]lËÏ¿êÄŒæ$ç³sôæÌŒæ õ³Æý‡$™ø ™ðlË$VýS$ÌZMìS
● §ólÔ¶æ…ÌZ¯ól A†ò³§ýlª ÕÐ]l#yìl Ñ{VýSçßæ… BÑçÙPÆý‡×æ ● AÐ]l$ÌZÏMìS yýlº*ÏÅsîæK Ðé×ìæfÅ çܧýl$´ëĶæ*Ë (Ð]l*…^ðlçÜtÆŠ‡ O»ñæ §ýl ïÜ) A¯]l$Ð]l¨…^éÆý‡$. ©°² 2016ÌZ ™ðlË$VýS$ÌZ
Jç³µ…§ýl… ❖ E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ: GÐ]l*ÃÝùt¯Œl (Ìê Ìê Ìê…yŠl) E™èl¢Ð]l$ A¯]l$Ðé§ýl ç³#çÜ¢MýS…V> AM>yýlÒ$
{ç³ç³…^èl Ðé×ìæfÅ ❖ E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡ØMýS$yýl$: yéÒ$¯]l ^égñæÌñæÏ {ç³MýSsìæ…_…¨.
çÜ…çܦ (yýlº*ÏÅsîæK)MýS$ (Ìê Ìê Ìê…yŠl) ❖ çÜ…çÜP–™èl A¯]l$Ðé§ýl…ÌZ Æ>×ìæ çܧéÕ-
^ðl…¨¯]l Ðé×ìæfÅ çܧýl$´ë- ❖ E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ¯]lr$yýl$: Ð]l$õßæÆ>ÛË AÎ Ð]lÐ]lÊÇ¢MìS ç³#Æý‡ÝëPÆý‡…: Æ>ïىĶæ$ çÜ…çÜP–™èl
Ķæ*Ë Jç³µ…§ýl… ({sôæyŠl (Ð]lʯŒlOÌñæsŒæ), BÝëPÆŠ‡ ´÷…¨¯]l ™öÍ Ñ§éÅï³uŠ‡ {´÷òœçÜÆŠ‡ Æ>×ìæ çܧéÕÐ]lÐ]lÊÇ¢MìS
òœíÜÍsôæçÙ¯Œl A{WÐðl$…sŒæ) íœ{ºÐ]lÇ 22 ¯]l$…_ Ð]l¬íÜÏ…. MóS…{§ýl Ýëíßæ™èlÅ AM>yýlÒ$ AÐéÆý‡$z ËÀ…_…¨.
AÐ]l$ÌZÏMìS Ð]l_a…¨. MýSçÜtÐŒl$Þ °º…«§ýl¯]lË çÜÆý‡äMýSÆý‡×æ ❖ E™èl¢Ð]l$ ѧólÖ ¿êçÙ _{™èl…: ™ðlË$VýS$ÌZ Æ>â¶æϺ…yìl MýSÑ™é{ç³Ý맊l Æý‡_…_¯]l
™èl¨™èlÆý‡ A…Ô>ËMýS$ E§ólªÕ…_¯]l D Jç³µ…§é°² ¨ õÜÌŒæÞÐ]l*ůŒl (CÆ>¯Œl) "J…rÇ ç³N˺$rt (MýSÑ™èlË$)' ¯]l$
¿êÆý‡™Œl™ø çÜà yýlº*ÏÅsîæKÌZ° Æð‡…yìl…r ❖ E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ¯]lsìæ: çܧéÕÐ]lÐ]lÊÇ¢ "ÑÐ]lMýS¢ ç³#çÙµMýSÆý‡…§ýl' õ³Æý‡$™ø
§ólÔ¶æ…ÌZ¯ól A†ò³§ýlª ÕÐ]l#yìl Ñ{VýSà°² {糫§é° Ð]lÊyö…™èl$Ë çÜ¿¶æÅ §ólÔ>Ë$ BÐðl*¨…^éƇ¬. D Ð]lÄñæ*Ìê yólÑ‹Ü (òœ¯ðlÞ‹Ü) çÜ…çÜP–™èl…ÌZMìS A¯]l$Ð]l¨…^éÆý‡$. ©°²
¯]lÆó‡…{§ýlÐðl*© ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ÌZ° MøĶæ$…º™èl*¢Æý‡$ÌZ Jç³µ…§ýl… M>Æý‡×æ…V> {ç³ç³…^èl Ðé×ìæfÅ… Hsê ❖ E™èl¢Ð]l$ yéMýS$ÅÐðl$…rÈ: 2016ÌZ çÜ…çÜP–™èl…ÌZ E™èl¢Ð]l$ A¯]l$Ðé§ýl
BÑçÙPÇ…^éÆý‡$. 112 Ayýl$VýS$Ë G™ðl•¢¯]l B¨ Äñæ*W {sìæÍĶæ$¯Œl yéËÆý‡Ï Ðól$Æý‡ ò³ÇVóS AÐ]lM>Ô¶æ… E…¨. K.gôæ.. Ðól$yŠl C¯Œl AÐðl$ÇM> ç³#çÜ¢MýS…V> AM>yýlÒ$ {ç³MýSsìæ…_…¨.
Ñ{VýSà°² DÔ> ¸û…yólçÙ¯Œl HÆ>µr$ ^ólíÜ…¨. D ● ï³òßæ^ŒlyîlË$ A™èlÅ«¨MýS…V> ´÷…§ýl$™èl$…¨ ❖ »ñ ‹Üt íÜ°Ð]l*sZ{VýSïœ: Ìê Ìê Ìê…yŠl
M>Æý‡Å{MýSÐ]l$…ÌZ B«§éņÃMýSÐól™èl¢ çܧýl$YÆý‡$ fXY ÐéçÜ$- ĶæÊG‹ÜÌZ¯ól BǦMýS… ÉìlÎÏÌZ 23,000 Ð]l$…¨ Ñ$ÍĶæ$±Æý‡$Ï, 18 ❖ »ñæ‹Üt JÇh¯]lÌŒæ ÝùPÆŠ‡: Ìê Ìê Ìê…yŠl
{MîSyýlË$
§ólÐŒl, ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ VýSÐ]lÆý‡²ÆŠ‡ ѧéÅÝëVýSÆŠ‡Æ>Ð]l#, B Ð]l$…¨ ¼ÍĶæ$±Æý‡$Ï E¯é²Æý‡$. Ððl¬™èl¢… ç܅糧ýl
Æ>{çÙt ïÜG… ç³â¶æ°ÝëÓÑ$ ™èl¨™èlÆý‡$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Æý‡$. ç³ÇÔZ«§ýl¯]l Æý‡…VýS…ÌZ A™èlÅ«¨MýS ï³òßæ^ŒlyîlË$ ● §ólÔ¶æ…ÌZ¯ól «§ýl°MýS ¯]lVýSÆý‡…V> Ð]l¬…O»ñæ 450 ¼ÍĶæ$¯Œl yéËÆý‡$Ï. »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ÌZ 7,700 Æ>ïىĶæ$… ● ¿êÆý‡™èl Ð]l$íßæâ¶æË sîæÐŒl$MýS$ {ç³ç³…^èlMýS‹³
Ý뫨çÜ$¢¯]l² §ólÔ>ËMýS$ çÜ…º…«¨…_ BÆý‡YO¯ðlgôæçÙ¯Œl çœÆŠ‡ §ólÔ¶æ BǦMýS Æ>f«§é° Ð]l¬…O»ñæ §ólÔ¶æ…ÌZ¯ól Ð]l$…¨ Ñ$ÍĶæ$±Æý‡$Ï, 8 Ð]l$…¨ ¼ÍĶæ$±Æý‡$Ï
● ¿êÆý‡™Œl, Æý‡$Ðé…yéË Ð]l$«§ýlÅ 3 Jç³µ…§éË$ GMýS¯]lÑ$MŠS MøBç³Æó‡çÙ¯Œl A…yŠl yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ «§ýl°MýS ¯]lVýSÆý‡…V> °Í_…¨. 46,000 Ð]l$…¨ E¯é²Æý‡$. ÒÇ Ððl¬™èl¢… ç܅糧ýl 320 ¼ÍĶæ$¯Œl AÆý‡á™èl sZȲ OsñæsìæÌŒæ
● ÈòÜÆŠ‡a A…yŠl C¯ø²ÐólçÙ¯Œl çÜÇPÌŒæ
¿êÆý‡™èl Eç³ Æ>çى糆 çßæÒ$§Šl A¯éÞÈ (KDïÜyîl) íœ{ºÐ]lÇ 27¯]l Ñyýl$§ýlË ^ólíܯ]l °Ðól¨MýS Ñ$ÍĶæ$±Æý‡$Ï, 28 Ð]l$…¨ ¼ÍĶæ$±Æý‡ÏMýS$ yéËÆý‡$Ï. ¯éË$Vø Ý릯]l…ÌZ E¯]l² Oòßæ§ýlÆ>- IïÜïÜ Ð]l$íßæâ¶æË Ð]l¯ólz {ç³ç³…^èlMýS‹³ M>ÓÍ-
Æý‡$Ðé…yé ç³Æý‡År¯]l çÜ…§ýlÆý‡Â…V> Æð‡…yýl$ §ólÔ>Ë$ {ç³M>Æý‡… AÐðl$ÇM>ÌZ A™èlÅ«¨MýS…V> yéMýStÆó‡sŒæ yìl{XË$ Ð]l¬…O»ñæ °ÐéçÜ çܦ˅V> E…¨. »ê§ŠlÌZ 9,000 Ð]l$…¨ Ñ$ÍĶæ$±Æý‡$Ï, B‹œ Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl {´ëÆý‡…¿¶æ… OòœÆ‡¬…VŠS sZȲ Oòœ¯]lÌZÏ ¿êÆý‡™Œl Ñgôæ™èlV> °Í-
íœ{ºÐ]lÇ 20¯]l Ð]lÊyýl$ Jç³µ…§éËOò³ çÜ…™èlM>Ë$ ´÷…§ýl$™èl$¯é²Æý‡$. E¯]l²™èl ѧýlÅOò³ MýSÑ$sîæ çœÆŠ‡ Ð]l¬…O»ñæÌZ Ððl¬™èl¢… ç܅糧ýl 820 BÆý‡$VýS$Æý‡$ ¼ÍĶæ$±Æý‡$Ï E¯é²Æý‡$. Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ° ç³ÇÔZ«§ýl¯]lÔ>ËË$, _…¨. MöË…»ZÌZ íœ{ºÐ]lÇ 21¯]l fÇW¯]l
^ólÔ>Ƈ¬. C…§ýl$ÌZ CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ ¯ólÆý‡$V> OòÜ…sìæíœMŠS A…yŠl sñæMýS²ÌêhMýSÌŒæ ´ëËïÜ& 2016, ¼ÍĶæ$¯Œl yéËÆý‡$ÏV> E…§ýl° ÒÇ Üç …ç³§ýl 310 ¼ÍĶæ$¯Œl A™èl$ů]l²™èl ѧéÅ çÜ…çܦË$, ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS- Oòœ¯]lÌZÏ §ýl„ìS×ê{íœM>¯]l$ Kyìl…_…¨. Ððl¬™èl¢… 糨
ÑÐ]l*¯éË$ ¯]lyìlõ³…§ýl$MýS$ E§ólªÕ…_¯]l ÐéÄ¶æ¬ õÜÐ]lË òÜò³t…ºÆŠ‡ÌZ Æý‡*´÷…¨…_¯]l °Ðól¨MýS¯]l$ KDïÜyîl ¯]l*Å Ð]lÆý‡ÌŒæz ÐðlÌŒæ¢ °Ðól¨MýS yéËÆý‡$Ï. §ólÔ¶æ…ÌZ Ððl¬™èl¢… Ðól™èl¢Ë$, ò³r$tºyìl§éÆý‡$˯]l$ JMýS §ýlVýSYÆý‡MýS$ fr$Ï ´ëÌŸY¯]l²SD sZȲÌZ ™öÍ ¯éË$VýS$
Jç³µ…§ýl…, Æý‡$Ðé…yéÌZ G…rÆŠ‡{ò³¯]l*ÅÇĶæ$ÌŒæ BÐðl*¨…_…¨. BǦMýS çÜçßæM>Æý‡…, AÀÐ]l–¨® ™ðlÍí³…¨. ç܅糧ýl ç³Æý‡…V> Üç …ç³§ýl 6.2 Ë„ýSË MørÏ ^ólÆý‡$çÜ*¢ ™ðlË…V>×æ {糿¶æ$™èlÓ… ÈòÜÆŠ‡a A…yŠl Ý릯éÌZÏ °Í_¯]l ¿êÆý‡™Œl, §ýl„ìS×ê{íœM>, }Ë…MýS,
yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ òÜ…rÆŠ‡ HÆ>µr$, §ú™èlÅÐól™èl¢Ë$, çÜ…çœ$…V> í³Í^ól KDïÜyîlÌZ 35 §ólÔ>Ë$ Ð]l¬…O»ñæ ™èlÆ>Ó™èl Ý릯éÌZÏ yéËÆý‡$Ï M>V>, 2,64,000 C¯ø²ÐólçÙ¯Œl çÜÇPÌŒæ B‹œ Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl ´ëMìSÝ릯ŒlË$ þ¯ŒlÌZ C…VýSÏ…yŠlÌZ fÆý‡VýS¯]l$¯]l²
A«¨M>ÇMýS ´ë‹Ü´ùÆŠ‡t MýSÍW¯]l ÐéÇMìS ÒÝë Ñ$¯]là- çÜ¿¶æ$ÅË$V> E¯é²Æ‡¬. Ð]lÆý‡$çÜV> ÉìlÎÏ, »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$, Ð]l$…¨ Ñ$ÍĶæ$±Æý‡$Ï, 95 Ð]l$…¨ (Ç^Œl)¯]l$ íœ{ºÐ]lÇ 24¯]l HÆ>µr$ ^ólíÜ…¨. {ç³ç³…^èlMýS‹³MýS$ AÆý‡á™èl Ý뫨…^éƇ¬.
Ƈ¬…ç³# Jç³µ…§éË$ E¯é²Æ‡¬. Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl ¯]lVýSÆ>Ë$ E¯é²Æ‡¬. ¼ÍĶæ$±Æý‡$Ï E¯é²Æý‡$. Ô>ç܈ ç³ÇÔZ«§ýl¯]lËMýS$ ÑË$Ð]lË$ gZyìl…^èlyýl…, ● òßæ^ŒlIGÌŒæ OsñæsìæÌŒæ VðSË$^èl$MýS$¯]l²
Ðésìæ° E™èlµ™èl$¢Ë$, õÜÐ]lË$V> Ð]l*Æý‡ayýl…ÌZ
● ¡Æý‡ °çœ* {´ëgñæMýS$tMýS$ MóS…{§ýl… BÐðl*§ýl… OòܯŒlÞ A…yŠl sñæM>²Ëi ÐéÆý‡¢ÌZÏ Ð]lÅMýS$¢Ë$ G§ýl$Æý‡Ð]l#™èl$¯]l² Cº¾…§ýl$˯]l$ ç³ÇçÙPÇ…^èl- MýSã…VýS Ìê¯]lÞÆŠ‡Þ
¡Æý‡ {´ë…™éËOò³ °çœ* ò³…^èlyýlÐól$ Ë„ýSÅ…V> &Ô>ÐŒl$MýS$ ¿¶æ*™èlË ÐðlÆý‡Û¯Œl. ©° ç³Ç«¨ yýl…™ø´ër$ ÐéÅ´ëÆý‡ Ýë¦Æ‡¬MìS AÀÐ]l–¨® MýSã…VýS Ìê¯]lÞÆŠ‡Þ fr$t àMîS C…yìlĶæ* ÎVŠS&-
{糆´ë¨…_¯]l {´ëgñæMŠStMýS$ MóS…{§ýl Æý‡„ýS×æ Ð]l$…{† ● C{gêÄñæ$ÌŒæ™ø ¿êÈ „ìSç³×ìæ Jç³µ…§ýl… §é§éç³# 70 MìSÌZÒ$rÆý‡$Ï. ^ólĶæ$yýlÐól$ Ç^Œl {糫§é¯]l Ë„>ÅË° Isîæ, 2017 OsñæsìæÌŒæ VðSË$^èl$MýS$…¨. bèl…yîlVýSÉŠæÌZ
Ð]l$¯øçßæÆŠ‡ ´ëÇMýSÆŠ‡ ¯ól™èl–™èlÓ…ÌZ° Æý‡„ýS×æ ç³ÇMýSÆ>Ë Eç³Ç™èlË… ● BǦMýSÐól™èl¢ MðS¯ðl²™Œl MýS¯]l$²Ð]lÊ™èl ç³Ç{Ô¶æÐ]l$Ë Ô>Q Ð]l$…{† MðS.™éÆý‡MýSÆ>Ð]l*Æ>Ð]l# íœ{ºÐ]lÇ 26¯]l fÇW¯]l Oòœ¯]lÌZÏ §ýl»ê…VŠS
Mö¯]l$VøË$ Ð]l$…yýlÍ (yîlHïÜ) íœ{ºÐ]lÇ 21¯]l A…X- ¯]l$…_ VýSVýS¯]l™èlË…- ● Hyýl$ {VýSàË ÝûÆý‡ MýS$r$…»ê°² {ç³RêÅ™èl BǦMýSÐól™èl¢, ¯ø»ñæÌŒæ ™ðlÍ´ëÆý‡$. Ð]l¬…O»ñæOò³ ÑfĶæ$… Ý뫨…_…¨. E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ
M>Æý‡… ™ðlÍí³…¨. D {´ëgñæMŠSt MøçÜ… Æý‡*.800 ÌZ° Ë„>Å˯]l$ VýS$Ç¢…_¯]l ¯éÝë ç³#Æý‡ÝëPÆý‡ {VýSïßæ™èl MðS¯ðl²™Œl gñæ.BÆø ÑgêÆŠ‡Þz fr$t Ð]lÊyø Ý릯l] …ÌZ °Í_…¨.
● Ðól$«§øç܅糆¢, Ðé×ìæfÅ ^èlsêtËOò³
Mørϯ]l$ Ððl_a…^èl¯]l$¯é²Æý‡$. C…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V> ¡Æý‡ ^ól«¨…^ól Ð]l$«§ýlÅ…™èlÆý‡ AÐðl$ÇM> A…™èlÇ„ýS ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ (95) AÐðl$ÇM>ÌZ° Ô>¯Œl{¸ë°ÞÝùP-
{´ë…™éÌZÏ 38 Æ>yéÆŠ‡ MóS…{§é˯]l$ HÆ>µr$ {Ôóæ×ìæ „ìSç³×ìæ (G…- (¯éÝë) Ô>ç܈Ðól™èl¢Ë$ Ð]l$Æø ÝûÆý‡ MýS$r$…- ÌZ íœ{ºÐ]lÇ 21¯]l Ð]l$Æý‡×ìæ…^éÆý‡$. A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ çܧýlçÜ$Þ ● ^ðl‹Ü {ç³ç³…^èlMýS‹³ÌZ àÇMýSMýS$ M>…çÜÅ…
^ólĶæ$¯]l$¯é²Æý‡$. BÆŠ‡&Ô>ÐŒl$)° »ê°² VýS$Ç¢…^éÆý‡$. C…§ýl$ÌZ Hyýl$ {VýSàË$ BĶæ$¯]lMýS$ Ý뫧éÆý‡×æ çÜÐ]l$™úËÅ "Ðól$«§øç܅糆¢, Ðé×ìæfÅ ¯éÅĶæ*ËMýS$ B…{«§ýl{糧ólÔŒæ {V>…yŠlÐ]l*çÜtÆŠ‡ {§ø×æÐ]lÍÏ
C{gêÄñæ$ÌŒæ™ø MýSÍíÜ Mö…^ðl… Ar$ Cr$V> ¿¶æ*Ñ$ OòÜkÌZ¯ól íܧ鮅™èl…ÌZ VýS×ìæ™èl ¯]lÐ]lʯéËOò³ ^ólíܯ]l MýS–íÙMìS A¯]l$VýS$×æ…V> ^èlsêtË$' A¯ól A…Ô¶æ…Oò³ Ñf- àÇMýS {ç³ç³…^èl Ð]l$íßæâ¶æË ¯éMúsŒæ ^ðl‹Ü ^é…í³Ä¶æ$-
● gê¡Ä¶æ$ ´ëÆý‡$PÌZÏ ½½ïÜ G…{sîæOò³ °õÙ«§ýl… AÀÐ]l–¨® ^ólĶæ$yé°MìS E§ólªÕ…_¯]l ¿êÈ E¯é²Ä¶æ$° ¯éÝë íœ{ºÐ]lÇ 21¯]l ™ðlÍí³…¨. 1972ÌZ ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$Ð]l$† §ýlMìSP…¨. Ķæ$ÐéyýlÌZ œí {ºÐ]lÇ 24, 25 ™ól©ÌZÏ A…™èl- ¯ŒlíÙ‹³ÌZ M>…çÜÅ ç³™èlMýS… Ý뫨…_…¨. CÆ>¯Œl-
¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ° gê¡Ä¶æ$ ´ëÆý‡$PÌZÏMìS ½½ïÜ, Jç³µ…§é°MìS MóS…{§ýl MóS¼¯ðlsŒæ íœ{ºÐ]lÇ 22¯]l ÒsìæÌZ MýS±çÜ… 6 {VýSàËOò³ ¿¶æ*Ñ$Oò³ Æ>j¡Ä¶æ$ çܧýlçÜ$Þ fÇW…¨. D çܧýlçÜ$Þ¯]l$ ÌZ° sñæ{ௌæÌZ œí {ºÐ]lÇ 25¯]l fÇW¯]l òÜÒ$-
A…§ýl$ÌZ ç³°^ólõÜ fÆý‡²Í‹Üt fíÜt¯Œl ÆúË™èl {ç³Ðól- BÐðl*§ýl… ™ðlÍí³…¨. Æý‡*.17,000 MørÏ E¯]l²sôæÏ Æ>â¶æ$Ï, Æý‡ç³µË$ E¯é²Æ‡¬. Ððl¬™èl¢… 7 ● AfÆŠ‡O»ñægꯌl E´ë«§ýlÅ„ýS$Æ>ÍV> »ñæfÐéyýl »êÆŠ‡ AÝùíÜÄôæ$çÙ¯Œl, Hï³ BǦM>- Oòœ¯]lÌZÏ ™é¯Œl gZ…W (O^ðl¯é) ^ól†ÌZ àÇMýS
Ô¶æ…Oò³ I§ólâ¶æÏ´ër$ °õÙ«§ýl… Ñ«¨çÜ*¢ íœ{ºÐ]lÇ 27¯]l ÑË$OÐðl¯]l D {´ëgñæMýS$t¯]l$ ¿êÆý‡™èl Æý‡„ýS×æ {VýSàÌZÏ Ð]lÊyýl$ VøÍzÌêMŠS gZ¯ŒlÌZ E¯é²- A«§ýlÅ„ýS$yìl ¿êÆý‡Å ÀÐ]l–¨® »ZÆý‡$z, f´ë¯ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l f´ë¯Œl Kyìl´ùƇ¬…¨. ©…™ø Ð]lÆý‡$çÜV> Ð]lÊyøÝëÇ
gê¡Ä¶æ$ ç³#Ë$Ë çÜ…Æý‡„ýS×æ çÜ…çܦ (G¯ŒlïÜsîæH) °Æý‡~- ç³ÇÔZ«§ýl¯]l, AÀÐ]l–¨® çÜ…çܦ (yîlBÆŠæyîlK); Ƈ¬. A…sôæ D Ð]lÊyýl$ {VýSàË$ Üç *Æý‡$Åyìl AfÆŠ‡O»ñægꯌl A«§ýlÅ„ýS$yýl$ ѧólÖ Ðé×ìæfÅ çÜ…çܦ (gñæ{sZ) °Æý‡Óíßæ…- M>…çÜÅ…™ø çÜÇò³r$tMýS$…¨.
Ķæ$… ¡çÜ$MýS$…¨. AÝù…ÌZ° {ç³RêÅ™èl MýShÆý‡…V> C{gêÄñæ$ÌŒæ HÆøõܵ‹Ü C…yýl{ïÜt‹Ü (IHI)Ë$ ¯]l$…_ Ð]l$È §ýl*Æý‡…V> M>MýS$…yé (^èlËÏV> CËáÐŒl$ AÍÄñæ$ÐŒl ™èl¯]l ¿êÆý‡Å ^éƇ¬. OòܺƊ‡{MðS•ÐŒl$ °ÐéÆý‡×æMýS$ Isîæ
¯ólçÙ¯]lÌŒæ ´ëÆŠ‡PÌZ ¿êÆý‡™Œl ^ólç³yýl$™èl$¯]l² f…™èl$Ð]l#Ë ç܅Ķæ¬MýS¢…V> AÐ]l$Ë$^ólÝë¢Æ‡¬. D Jç³µ…- E…yýlMýS$…yé) Ð]l$È §ýlVýSYÆý‡V> ÌôæMýS$…yé Ððl${íß溯Œl¯]l$ B §ólÔ>°MìS ^èlsêt˯]l$ Ð]l$Ç…™èl ç³sìæçÙt… ^ólĶæ*ÍÞ BMóS´ësìæ }°ÐéçÜ$Ë$ Æð‡yìlz
Æý‡„ýS×æ ^èlÆý‡Å˯]l$ {ç³Õ²çÜ*¢ ½½ïÜ ¡íܯ]l yéMýS$ÅÐðl$…- §ýl… {ç³M>Æý‡… ¿êÆý‡™èl OòܯéÅ°MìS „ìSç³×æ$Ë$ (G…yýl ÐólyìlMìS MýSÇW´ùMýS$…yé) E¯é²Æ‡¬. Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ E´ë«§ýlÅ„ýS$Æ>ÍV> E…§ýl° çܧýlçÜ$ÞÌZ ´ëÌŸY¯]l² çÜ${ï³…MøÆý‡$t MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ °ç³#×æ$Ë$,
rÈ A™èlÅ…™èl §éÆý‡$×æ…V> E…yýlr…™ø G¯ŒæïÜsîæH çÜÆý‡çœÆ> ^ólÝë¢Æý‡$. D „ìSç³×ìæ ¯úM>§ýlâ¶æ… ©…™ø D Ð]lÊyýl$ {VýSàËOò³ ¿êÈ Ð]l$à °Ä¶æ$Ñ$…^éÆý‡$. ©° MøçÜ… 2016, ¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢ fíÜt‹Ü G¯ŒlÒ Æý‡Ð]l$×æ BÆŠæïÜ Æð‡yìlz çÜtyîl çÜÇPÌŒæ, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ
D ^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$MýS$…¨. MøçÜ… Æý‡*´÷…¨çÜ$¢¯]l² ©Æý‡ƒ{Ôóæ×ìæ GÌŒæBÆŠ‡- çÜÐ]l¬{§éË$ E…yól AÐ]lM>Ô¶æ… E…¨. òÜò³t…ºÆŠ‡ÌZ ÇçœÆð‡…yýl… °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$. õ³ÆöP¯é²Æý‡$.
8
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ
Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… 3-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

çœ$¯éË ç³È„ýS (CUBES TEST)


JMýS çÜÐ]l$ çœ$¯é°MìS
F f E
ç³NÇ¢V> GÆý‡$ç³# Æý‡…VýS$ ç³Níܯ]l ™èlÆ>Ó™èl
§é°² 2 òÜ….Ò$. A…^èl$ E¯]l² _¯]l²
A 
=  − 2
a 
3
1. 3 ™èlÌêËMýS$ JMóS Æý‡…VýS$¯]l² çœ$¯éË$ 8
HÆý‡µyýl™éƇ¬.
j II k çœ$¯éË$V> MýS†¢ÇõÜ¢.. AÑ.. E§éçßæÆý‡×æ: 2. 2 ™èlÌêËMýS$ JMóS Æý‡…VýS$¯]l² œç $¯éË$ 4 [(l–2)
D c C 1. 3 OÐðlç³#Ë (3 ™èlÌêËMýS$) GÆý‡$ç³# Æý‡…VýS$ E¯]l² + (b–2) + (h–2)] HÆý‡µyýl™éƇ¬.
h IV V IV B
III çœ$¯éË$ G°² HÆý‡µyýl™éƇ¬? 3. JMýS ™èlÌê°MìS Æý‡…VýS$¯]l² çœ$¯éË$ = 2 [(l–2)
b 2. 2 OÐðlç³#Ë (2 ™èlÌêËMýS$) GÆý‡$ç³# Æý‡…VýS$ E¯]l² (b–2) + (b–2) (h–2) + (h–2) (l–2)]
G d H R
g l çœ$¯éË$ G°² HÆý‡µyýl™éƇ¬? HÆý‡µyýl™éƇ¬.
i I G
a
3. 1 ™èlÌê°MìS GÆý‡$ç³# Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éË$ 4. Æý‡…VýS$Ìôæ° ™èlÌêË$ E¯]l² çœ$¯éË$ Ìôæ§é (0&
A B
G°² HÆý‡µyýl™éƇ¬? Æý‡…VýS$¯]l² ™èlÌêË$) = (l–2) (b–2) (h–2)
8 ÖÆ>ÛË$ & A, B, C, D, E, F, G, H 4. AçÜË$ Æý‡…VýS$ Ìôæ° œç $¯éË$ G°² HÆý‡µyýl™éƇ¬. f. 4 [(l–2) + (b–2) + (h–2)]
6 ™èlÌêË$ & I, II, III, IV, V, VI HÆý‡µyýl™éƇ¬? òO ³¯]l ò³§ýlª œç $¯]l… 12 òÜ….Ò$ A…^èl$ E¯]l² E§éçßæÆý‡×æ: 3. OÐðlsŒæ, {X¯Œæ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éÌñæ°²?
I, II & MìS…§ýl, òO ³¯]l
III, IV - ç³MýSP¯]l, (MýS$yìl, GyýlÐ]l$)
fÐéº$Ë$:
1. 8
A  8 
§é°² 3 ™èlÌêËMýS$ R, G, B Æý‡…VýS$Ë$ ÐólíÜ
Ðésìæ G§ýl$Æð‡§ýl$Æý‡$ ™èlÌêËMýS$ MýS*yé R, G, B
çœ$¯]l… ´÷yýlÐ]l#¯]l$ 4, ÐðlyýlË$µ¯]l$ 3, G™èl$¢¯]l$
6 ¿êV>Ë$ ^ólÜí JMóS Æý‡…VýS$ ÐólÔ>Æý‡$
f. 4 (l–2)
4. OÐðlsŒæ, º*Ï Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? ç³…^éĶæ$¡
V, VI - Ððl¯]l$MýS, Ð]l¬…§ýl$. 2. 12  − 2  = 12  − 2  Æý‡…VýS$Ë$ ÐólÔ>Æý‡$. AƇ¬™ól §é°² 2 òÜ….Ò$. f. 4 (h–2)
12 A…^èl$Ë$ & a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l
❖ JMýS ò³§ýlª œ ç $¯]l… A…^èl$ ´÷yýlÐ]l# "A"
a  2
= 12(4–2) = 12×2 = 24
 A…^èl$ E¯]l² _¯]l² çœ$¯éË$V> ÑyýlVöyìl™ól..
1. 3 ™èlÌêËMýS$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éË$
5. {X¯Œæ, º*Ï Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éÌñæ°²?
f. 4 (b–2)
òÜ{MýSrÈ {ç³™ólÅMýS…
2 2
òÜ….Ò$.Ë$ AƇ¬™ól §é°² "a" òÜ….Ò$. A  8  G°²? f. 8 6. JMóS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²?
6  − 2  = 6  − 2  = 6(2) 2 = 24
A…^èl$ E¯]l² _¯]l² çœ$¯éË$V> ÑyýlVöyìl™ól
3
3.
a 
3
2 
3
2. 2 ™èlÌêËMýS$ 2 ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² f. 2 [(l–2) (b–2) + (b–2) (h–2)+ Èf°…VŠæ
AÑ HÆý‡µyól Üç …QÅ =  A  4.
A  8 
 − 2  =  − 2 = 2 = 8
3 çœ$¯éÌñæ°²? (h–2) (l–2)]
7. ™ðlË$ç³# Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²?
a a  2  f. = 12  A − 2  = 12  12 − 2  = 12(6 − 2)
E§é: 1) 10 òÜ….Ò$. A…^èl$ ´÷yýlÐ]l# E¯]l² JMýS ¯øsŒæ: òO ³ Üç Ð]l$çÜÅÌZ 8 òÜ….Ò$. E¯]l² œç $¯é°², 2 a   2  l=4 b=3 f. 2 (l–2) (h–2)
ò³§ýlª çœ$¯éM>Æý‡ "MóSMŠæ'¯]l$ 2 òÜ….Ò$. A…^èl$ òÜ….Ò$. A…^èl$ E¯]l² _¯]l² œç $¯éË$V> = 12 × 4 = 48 h=6 8. ±Ë… Æý‡…VýS$ E¯]l² œç $¯éÌñæ°²? f. 4 (b–2) = 4(3–2) = 4(1)=4
3
E¯]l² _¯]l² çœ$¯éM>Æý‡ MóSMŠæ Ð]l¬MýSPË$V> 8 3. 2 ™èlÌêËMýS$ HOÐðl¯é 2 ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² 1. 3 ™èlÌêËMýS$ JMóS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? f. 2 (b–2) (h–2) 6. JMóS Æý‡…VýS$ E¯]l² Ððl¬™èl¢… çœ$¯éÌñæ°²?
ÑyýlVöyìl™ól  2  = 4 = 64 HÆý‡µyýl™éƇ¬.
3

MýS†¢ÇõÜ¢ G°² HÆý‡µyýl™éƇ¬.   çœ$¯éÌñæ°²? (A…sôæ R&B, B&G, G&B f. 8 9. BMýS$ç³^èla Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? f. 2[(l–2) (b –2) + (b–2) (h–2)
f. MóSMŠæ Ð]l¬MýSPË$ Oò³ çÜÐ]l$çÜÅÌZ 4 {ç³Ô¶æ²Ë fÐéº$Ë$ MýS*yìl™ól Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éÌñæ°²) 2. 2 ™èlÌêËMýS$ JMóS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? f. 2 (l–2) (b–2) +(h–2) (l–2)]
3 3
 A   10 
=   =   = 53 = 125
64 Ð]lÜç $¢…¨. (8+24+24+8=64) A   12  f. 10. Æý‡…VýS$Ìôæ° çœ$¯éÌñæ°²? =2[(5–2) (3–2) + (3–2) (4–2)
f. = 4  − 2  = 4  − 2  = 4(6 − 2)
a  2 a   2  4[(l–2) + (b–2) + (h–2)]=4 f. (l–2) (b–2) (h–2) +(4–2) (5–2)]
❖ JMýS œç $¯é°MìS ³ç NÇ¢V> JMóS Æý‡…VýS$ ³ç NíÜ _¯]l²
Ððl*yýlÌŒæ&2 = 4 × 4 = 16 [(4–2)+(3–2)+(6–2)] = 4(2+1+4) =28 E§éçßæÆý‡×æ: l = 5, b = 3, h = 4 =2[3×1+1×2+2×3] = 2 [3+2+6] = 22
çœ$¯éË$V> ÑyýlVöyìl™ól.. ❖ JMýS ò³§ýlª œç $¯é°MìS 3 ÐO lð ³ç #Ë Æð‡yŠæ, {X¯Œæ, »êÏMæŠ 4. JMóS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? 3. 1 ™èlÌê°MìS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? œç $¯é°² 5×3×4 ¿êV>Ë$ ^ólõÜ¢ R&B&G 7. GÆý‡$ç³# Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²?
2 2

Ððl*yýlÌŒæ &1
Æý‡…VýS$Ë$ ÐólíÜ Ðésìæ G§ýl$Æð‡§ýl$Æý‡$ ™èlÌêËMýS$ f. 6  Aa − 2  = 6  122 − 2  = 6(6 − 2) 2 f. Æý‡…VýS$Ë$ ÐólÔ>Æý‡$. Ðésìæ G§ýl$Æð‡§ýl$Æý‡$ f. 2 (l–2) (h–2) = 2(5–2) (4–2)
MýS*yé Æð‡yŠæ, {X¯Œæ, »êÏMŠæ Æý‡…VýS$ ÐólÔ>Æý‡$.     2[(l–2) (b –2) + (b–2) (h–2) +(h–2) ™èlÌêËMýS$ MýS*yé R&B&G Æý‡…VýS$Ë$ = 2 (3) (2) = 12
"A" òÜ….Ò$. A…^èl$ E¯]l² JMýS ò³§ýlª ❖ CÌê ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯é˯]l$ MìS…¨ = 6 × 16 = 96 (l–2)] ÐólÔ>Æý‡$. (Red, Black, Green) 8. ¯]lË$ç³# Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²?
çœ$¯é°MìS ç³NÇ¢V> Æý‡…VýS$ ç³Níܯ]l ™èlÆ>Ó™èl çÜ*{™éË B«§éÆý‡…V> MýS¯]l$Vö¯éÍ. 5. HO§ðl¯é JMýS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°² (A…sôæ =2[(4–2) (3–2) + (3–2) (6–2) + f. 2 (b–2) (h–2) = 2(3–2) (4–2)
"a" òÜ….Ò$. A…^èl$ E¯]l² _¯]l² çœ$¯éË$V> 1. Ð]lÊyýl$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éË çÜ…QÅ R Ìôæ§é G Ìôæ§é B Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éË$) (6–2) (4–2)] G = 2 (1)(2)=4
ÑyýlVöyìl™ól HÆý‡µyól çœ$¯éË çÜ…QÅ (R, G, B Æý‡…VýS$ VýSË œ ç $¯éË Üç …QÅ) = 8 A
2
12
2

f. 2  a − 2  = 2  2 − 2  = 2(6 − 2) 2 = 2 (2×1+1×4+4×2) 9. BMýS$ç³^èla Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²?
3
A 2. HOÐðl¯é Æð‡…yýl$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² Ððl¬™èl¢… = 2(2+4+8) =2 (14) = 28 R f. 2 (l–2) (b–2) = 2(5–2) (3–2) = 2
=  B
a
œç $¯éË Üç …QÅ = 12  Aa − 2  = 2 × 16 = 32 4. 0&™èlÌê°MìS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°² Ìôæ§é (3) (1) = 6
AÑ:   6. Æý‡…VýS$ Ìôæ° ™èlÌêË$ E¯]l² œç $¯éË$ G°² (Æý‡…VýS$Ìôæ° çœ$¯éÌñæ°²)? 10. Æý‡…VýS$Ìôæ° çœ$¯éÌñæ°²?
1) 3 ÐO lð ³ç #Ë (3 ™èlÌêËMýS$) Æý‡…VýS$ E¯]l² 3. HOÐðl¯é Æð‡…yýl$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éË çÜ…QÅ (A…sôæ o- ™èlÌêËMýS$ Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éË$)? f. l=5 f. (l–2) (b–2) (h–2) = (5–2) (3–2)
3 3
çœ$¯éË$ "8' HÆý‡µyýl™éƇ¬. (A…sôæ R&B Ìôæ§é R&G Ìôæ§é G& f.  A − 2  =  12 − 2  (l–2) (b–2) (h–2) b=3 h=4 (4–2) = 3×1×2=6
2) 2 ÐO lð ³ç #Ë (2 ™èlÌêËMýS$) Æý‡…VýS$ E¯]l² œç $¯éË$ A  a   2  = (4–2) (3–2) (6–2) 1. 3 ™èlÌêËMýS$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? ∴ Ððl¬™èl¢… çœ$¯éË$ = 5×3×4 = 60
B A°AÆý‡…¦ ) = 4 − 2
A 
12  − 2  HÆý‡µyýl™éƇ¬. a  = (6–2)3 = 43 = 64 = 2×1×4=8 f. 8 3 ™èlÌêËMýS$ Æý‡…VýS$ E¯]l² œç $¯éË$ =8
 a  4. JMóS Æý‡…VýS$ MýSÍW¯]l œç $¯éË 2. 2 ™èlÌêËMýS$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? 2 ™èlÌêËMýS$ Æý‡…VýS$ E¯]l² œç $¯éË$ = 24
2 Ððl*yýlÌŒæ&3 Ððl*yýlÌŒæ&4
3) 1 ÐO lð ³ç # (1 ™èlÌê°MìS) Æý‡…VýS$ E¯]l² çÜ…QÅ = 6  A − 2  f. 4 [(l–2) + (b–2) + (h–2)] 1 ™èlÌê°MìS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éË$ = 22
a 
2
= 4 [(5–2) + (3–2) + (4–2)]
çœ$¯éË$ 6  A − 2  HÆý‡µyýl™éƇ¬. JMýS çœ$¯]l…ÌZ {糆 ¿¶æ$gê°² ÐólÆó‡ÓÆý‡$ çœ$¯]l…ÌZ° 3 ÐólÆó‡ÓÆý‡$ ¿¶æ$gê˯]l$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ 0& ™èlÌê°MìS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éË$ = 6
a  5. HO§ðl¯é JMýS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éË çÜ…QÅ ¿êV>Ë$ ^ólíÜ JMóS Æý‡…VýS$ Ðólíܯ]lç³#µyýl$ MìS…¨ ¿êV>Ë$ ^ólíÜ 3 ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$ ÐólÔ>Æý‡$. = 4 [3+1+2]=24 = 60
3
A  (A…sôæ R Ìôæ§é B Ìôæ§é G Æý‡…VýS$ E¯]l² çÜ*{™é˯]l$ A¯]l$çÜÇ…^éÍ. Ðésìæ G§ýl$Æý‡$ ™èlÌêËMýS$ MýS*yé AÐól Æý‡…VýS$Ë$ 3. Æð‡yŠæ, {X¯Œæ Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²?
4) AçÜË$ Æý‡…VýS$ Ìôæ° œç $¯éË$  − 2 2
a 
œç $¯éË$ A° AÆý‡…¦ ) = 2  a − 2  l = ´÷yýlÐ]l#, b = ÐðlyýlË$µ, h = G™èl$¢
A ÐólÔ>Æý‡$. (OÐðlsŒæ, {X¯Œæ, º*Ï) f. 4 (l–2) =4 (5–2) = 4(3)=12 Ð]l$çßæçŠæ fÎÌŒæ ´ëçÙ
HÆý‡µyýl™éƇ¬.   1Ð]l ¿¶æ$gê°² l ¿êV>Ë$, 2Ð]l ¿¶æ$gê°² b 1. 3 ™èlÌêËMýS$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? 4. Æð‡yŠæ, »êÏMŠæ Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²?
E§éçßæÆý‡×æ: 6. Æý‡…VýS$Ìôæ° çœ$¯éË çÜ…QÅ (0& ™èlÌê°MìS ¿êV>Ë$, 3Ð]l ¿¶æ$gê°² h ¿êV>Ë$ f. 8 f. 4 (h–2) = 4 (4–2) = 4(2)=8 çÜ»ñæjMýS$t °ç³#×æ$Ë$,
8 òÜ….Ò$. A…^èl$ E¯]l² JMýS ò³§ýlª œç $¯é°MìS Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éË çÜ…QÅ) ^ólÔ>Æý‡¯]l$Mø…yìl. 2. 2 ™èlÌêËMýS$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Æý‡…VýS$Ë$¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? 5. {X¯Œæ, »êÏMŠæ Æý‡…VýS$ E¯]l² çœ$¯éÌñæ°²? AÐ]l°VýSyýlz Mø_…VŠæ òÜ…rÆŠæ, ¯]lËÏVö…yýl

Parliamentary Committees
Parliamentary Committee means a
COMPETITIVE GUIDANCE - INDIAN HISTORY
1. Who is regarded as 'Maker of
Modern India'?
B) Occupation of lower Burma
C) Abolition of the 'Doctrine of
committee, which is appointed or
elected by the House or nominated
by the Speaker and which works
M>…í³sîæsìæÐŒl OVðSyðl¯ŒlÞ A) M.G. Ranade
B) Mahatma Gandhi
C) Keshav Chandra Sen
Lapse'
D) Annexation of Oudh
9. Who among the following
under the direction of the Speaker D) Raja Ram Mohan Roy founded Theosophical Society in
and presents its report to the House
or to the Speaker and the Secretariat
Indian Polity 2. Which of the following cities was
capital of Maharaja Ranjit
USA?
A) Dr. Annie Besant
for which is provided by the examine the annual audit reports Singh? B) A.O.Hume
LokSabha Secretariat. of the CAG, which are laid A) Amritsar C) Tilak and Gokhale
● Broadly, the Parliamentary before the Parliament by the B) Patiala D) Madam Blavatsky and Olcott
Committees may be classified into President. The CAG submits C) Lahore 10. The founder of Satya Shodhak
the two categories: three audit report namely Audit D) Kapurthala Samaj was?
(i) Ad hoc Committee and report on appropriation accounts, 3. The only licensed flag A) Atmaram Panduranga
(ii) Standing Committee. Audit report on finance accounts production unit in India is B) Gopal Hari Deshmukh
and audit report on public located at which among the C) M.G.Ranade
Ad hoc Committees seeking attendance. Parliament. A minister cannot be undertakings. following places? D) Jyotiba Phule
● Ad hoc committees are constituted elected as a member of the 2. To scrutinise the accounts of the A) Mysuru 11. Who among the following is
Standing Committees
by the House or by the Presiding committee. The term of office of government so that the money B) Hubli known as Father of Muslim
Officers, singly or jointly, for a ● Standing committees are those the committee is 1 year. dispersed were legally available C) Dharwad Renaissance in Bengal?
specific purpose and cease to exist committees, which are either Function of Estimate Committee for and applicable to the D) Nagpur A) Syed Ahmad Khan
when they finish the task assigned elected by the House or nominated ● Report what economies, improve- purpose to which they have 4. On the suggestion of Rabindra B) Ameer Ali
to them and submit a report. by the Presiding Officer(s) (i.e. the ments in organization, efficiency been granted. Nath Tagore, the date of C) Nawab Abdul Latif Khan
● The usual Ad hoc committees are Speaker in the case of the of administrative reform, consist- 3. The expenditure conforms to partition of Bengal (October 16, D) Nawab Samiullah Khan
the select or joint committees on LokSabha and the Chairman in the ent with the policy underlying the the authority which governs it. 1905) was celebrated as? 12. President of Indian National
Bills and others like the Railway case of the RajyaSabha) periodi- estimates may be effected. 4. That every re-appropriation has A) Rakhi Bandhan Day Congress at the time of
convention committee, set-up to cally and are permanent in nature. ● Suggest alternative policies in been made in accordance with B) Brotherhood Day independence was?
review the rate of dividend payable ● Some important Standing order to bring about efficiency and the provisions made by C) Solidarity Day A) J.B Kripalani
by railways to the general revenues, Committees of the LokSabha are economy in administration. competence authority. D) Black Day B) Maulana Abul Kalam Azad
and those constituted to enquire as follows: ● Examine whether the money is well 5. The PAC examines cases 5. The Governor General of India C) Dr. Rajendra Prasad
into and report on specific subject. 1. The Business Advisory laid out within the limits of the involving losses, nugatory expen- at the time of formation of the D) Jawahar Lal Nehru
Committee policy implied in the estimates; and diture and financial irregularities. It Indian National Congress was? 13. The resolution of Swadeshi was
Joint Parliamentary Committees
2. Committee on Privileges Suggest the form in, which the scrutinises the reports of the CAG. A) Lord Chelmsford adopted in which session of
● Joint Parliamentary Committee is 3. Committee on Government estimates shall be presented to B) Lord Dalhousie Congress?
Committee on Public Undertakings
one type of Ad hoc Parliamentary Assurances Parliament. The Committee does C) Lord Dufferin A) Madras session of 1903
committees constituted by 4. Estimates Committee not exercise its functions in relation ● The Committee on Public D) None of these B) Bombay session of 1904
Parliament. It is mandated to 5. Rules Committee to such public undertakings as are Undertaking (CPU) consists of 22 6. Which among the following was C) Benaras session of 1905
inquire into a specific subject. 6. Committee on Empowerment of allotted to the Committee on Public members 15 elected by LokSabha the most important reason for D) Calcutta session of 1906
● A JPC (Joint Parliamentary Women Undertakings by the Rules of and 7 elected by RajyaSabha. social and religious reforms in 14. Which among the following was
committee) is constituted either 7. Committee on public Undertakings Procedure of LokSabha or by the ● The term of the committee is 1 year. nineteenth century? the venue of the INA trial?
through a motion adopted by one 8. Committee on the Welfare of speaker. A) Scientific inventions A) Calcutta High Court
Functions of Committee on Public
House and concurred by the other Scheduled Castes and B) Industrial revolution B) Supreme Court
Public Accounts Committee Undertakings
or through communication Scheduled Tribes C) Western education and C) Federal Court
between the presiding officers of 9. Public Accounts Committee ● It is the oldest committee in ● To examine the reports and awakening D) Red Fort
the two houses. existence from 1921. The committee accounts of public undertakings. D) Influence of Newspapers
Financial Committees
● The members are either elected by consists of not more than 22 memb- ● To examine the reports of CAG on 7. Who wrote 'Indian War of Key
the Houses or nominated by the Committee on Estimates ers including 15 members of LokS- select PSUs. Independence, 1857'? 1) D 2) C 3) B 4) A
presiding officers. ● The Estimates committee abha and 7 members of RajyaSabha. ● To ascertain whether that affairs of A) R.C.Majumdar
5) C 6) C 7) B 8) A
● The strength of a JPC may vary. constituted for the first time in The members are elected by their the public undertaking are being B) V.D.Savarkar
The terms of reference of a JPC 1950 is a Parliamentary committee respective Houses. The Chairman is managed in accordance with the C) S.B.Chaudhary 9) D 10) D 11) C 12) A
are decided by the parliament consisting of 30 members selected appointed by the Speaker and is sound commercial principles. D) S.N.Sen 13) D 14) D
itself. every year by the LokSabha usually from the opposition party. 8. Dalhousie's worst political
● JPC have overarching powers of amongst its members in Functions of the Committee are as N.D.Nagesh blunder was? K.Srinivas Chowhan
summoning any authority proportion of party strength. It is follows: A) Annexation of Punjab Senior faculty
Ganesh IAS Academy, Chennai
including the Prime Minister and the largest committee of the 1. The main function of PAC is to
8
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ
Ô¶æ°ÐéÆý‡… 4-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

´ëÆý‡Ï-Ððl$…-rÈ MýSÑ$-sîæË$
Ô>çÜ-¯é-˯]l$ Æý‡*´÷…-¨…-^èlyýl…, Ñ™èl¢- ´ë-˯]l, ç³Ç-
´ë-Ë-¯]l¯]l$ ç³Æý‡Å-Ðól-„ìS…-^èlyýl… ´ëÆý‡Ï-Ððl$…-rÈ Ð]lÅÐ]lçܦ
Í…-^èlyýl…
❖ -{ç³-¿¶æ$™èlÓ, çÜÓ™èl…{™èl {糆-糆¢ MýSÍ-W¯]l çÜ…çܦ-ËOò³
Bïœ-çÜÆŠ‡ ´ùçÜ$tË$
º$Ìñæsìæ¯Œæ »ZÆŠæz
íÜ…yìl-MóSsŒæ »êÅ…MŠSÌZ 99 òܵçÙ-Í‹Üt
{糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çܦ AƇ¬¯]l íÜ…yìl-MóSsŒæ »êÅ…MŠS.. òܵçÙ-Í‹Üt Bïœ-çÜÆŠ‡Þ
E§øÅ-V>Ë °Ä¶æ*-Ð]l$-M>-°MìS {ç³MýS-r¯]l gêÈ ^ólíÜ…¨.
● RêäË$: Ðól$¯ól-f-ÆŠ‡-(-Ìê-)-&-12, Ðól$¯ól-fÆŠ‡ {MðSyìl-sŒæ-(-^é-Æý‡tÆŠ‡z AMú…-sñæ…-sŒæ-)-&-31,
g껌æÞ

Ð]l¬QÅ Ñ«¨. {糿¶æ$™èlÓ M>Æý‡Å-MýS-Ìê-´ëË$, {糿¶æ$™èlÓ MýS…{´ùt-ËÆŠæ A…yŠæ Byìl-rÆŠæ f¯]l-Æý‡ÌŒæ C_a¯]l °Ðól-¨-MýS- Ðól$¯ól-fÆŠ‡ (òÜ-MýS*Å-Ç-sîæ-)-&-35, sñæMìS²-MýSÌŒæ Bïœ-çÜ-ÆŠ‡-&-2-1-(-íÜ-Ñ-ÌŒæ-&-15, GË-[MìSt-MýS-ÌŒæ-
Ð]lÅĶæ$ ç³Ç-×êÐ]l$…, ¯é¯é-sìæMîS Ýë…MóS-†-MýS-Ð]l$-Ð]l#-™èl$¯]l²
´ë˯é {ç³{MìSĶæ$ ™èl¨-™èlÆý‡ A…Ô>-˱² ´ëÆý‡Ï-Ððl$…-r$MýS$
˯]l$ ç³Ç-Ö-Í…-^èlyýl….
D MýSÑ$-sîæMìS Ýë…MóS-†MýS, C™èlÆý‡ çÜË-à-˯]l$ MýS…{´ùt-ËÆŠæ
ç³…^éĶæ$¡ &-6).
● Ðól™èl¯]l…: Ðól$¯ól-f-ÆŠ‡MýS$ Æý‡*.23,70-0-&-42,020; sñæMìS²-MýSÌŒæ Bïœ-çÜ-ÆŠ‡MýS$
E¯]l² ÑË$-OÐðl¯]l M>Ë…Oò³ J†¢yìl ™ðlçÜ$¢-¯é²Æ‡¬. A…§ýl$MóS
´ëÆý‡Ï-Ððl$…r$ ™èlÆý‡-çœ#¯]l °ç³#-×æ$Ë$, çÜÐ]l$-Æý‡$¦-OÌñæ¯]l Mö…§ýlÆý‡$
çÜ¿¶æ$Å-Ë™ø MýSÑ$-sîæ-˯]l$ HÆ>µr$ ^ólíÜ Ðésìæ §éÓÆ>
A…yŠæ Byìl-rÆŠæ f¯]l-Æý‡ÌŒæ (M>-VŠæ) A…¨-Ýë¢Æý‡$. A…§ýl$MóS
M>VŠæ¯]l$ D MýSÑ$-sîæMìS õܲíßæ-™èl$yýl$, Ð]l*Æý‡Y§ýlÆý‡ØMýS$yýl$,
™èl™èlÓÐól™èl¢V> ç³ÇVýS×ìæÝë¢Æý‡$.
òÜ{MýSrÈ {ç³™ólÅMýS… Æý‡*.31,70-5-&-45,950
● ѧéÅ-Æý‡á™èl: Ìê Ðól$¯ól-f-ÆŠ‡MìS GÌŒæ-G-ÌŒæ½, »êÆŠ‡-/-kÅ-yîl-íÙ-Ķæ$ÌŒæ çÜÈÓ-‹ÜÌZ Ìôæ§é
Ìê Bïœ-çÜ-ÆŠ‡V> Æð‡…yólâ¶æÏ A¯]l$-¿¶æÐ]l…; òÜMýS*Å-Çsîæ Ðól$¯ól-f-ÆŠ‡MìS BÈÃ-/-¯ól-Ò/-
´ëË-¯]lOò³ °Æý‡…-™èlÆý‡ °Ä¶æ$…-{™èl×æ Mö¯]l-Ýë-W-Ýë¢Æý‡$. ❖ A…^èl-¯éË (G-íÜt-Ðól$-sæŒ Þ) MýSÑ$sîæ: ©°² 19-5-0ÌZ C…yìlĶæ$¯Œæ GƇ¬-ÆŠ‡-¸ù-ÆŠ‡Þ-/-´ëÆ> Ñ$Ë-rÈ ¸ùÆŠ‡Þ-/-sñæ-Ç-sZ-Ç-Ķæ$ÌŒæ Bïœ-çÜ-ÆŠ‡V> Ìôæ§é
{糿¶æ$™èlÓ ´ë˯]l, {糿¶æ$™èlÓ Ñ™èl¢ °Æý‡Ó-çßæ-×æOò³ °Æý‡…- B¯ésìæ BǦMýS Ð]l$…{† gꯌæ Ð]l$£éÄŒæ$ íܸëÆý‡$Þ HG-‹Ü-ï³/yîlG-‹Üï³ Ýë¦Æ‡¬ ´ùÎ‹Ü Bïœ-çÜ-ÆŠ‡V> I§ólâ¶æÏ A¯]l$-¿¶æÐ]l…; ^éÆý‡tÆŠ‡z
™èlÆý‡… ç³Æý‡Å-Ðól-„ýS×æ Mö¯]l-Ýë-W…-^èl-yé-°MìS D MýSÑ$-sîæË$ Ðól$Æý‡MýS$ ´ëÆý‡Ï-Ððl$…sŒæ HÆ>µ-r$-^ól-íÜ…¨. C…§ýl$ÌZ 30 ´ëÍsîæ AMú…-sñæ…-sŒæMìS ïÜH E¡¢-Æý‡~™èl, »êÅ…MìS…VŠS Æý‡…VýS…ÌZ A¯]l$-¿¶æÐ]l… E¯]l²-Ðé-ÇMìS
Eç³-Äñæ*-VýS-ç³-yýl-™éƇ¬. ¿êÆý‡™èl Æ>gêÅ…-VýS…ÌZ ´ëÆý‡Ï- Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$Å-Ë$…-sêÆý‡$. A…§ýlÆý‡* Hyé¨ M>Ìê-°MìS {´ë«§é-¯]lÅ™èl; sñæMìS²-MýSÌŒæ Bïœ-çÜ-ÆŠ‡MýS$ çÜ…º…-«¨™èl C…f-±-Ç…VŠS çÜ»ñæj-MýS$tÌZ
Ððl$…r$ MýSÑ$-sîæ-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…_ {ç³™ólÅMýS °º…-«§ýl-¯]lË$ ÌZMŠæ-çÜ¿¶æ ¯]l$…_ Ð]l*{™èlÐól$ G°²-MýS-Ð]l#-™éÆý‡$. ½sñæ-MŠS-/-½D.
HÆý‡µ-Æý‡a-Ìôæ§ýl$. M>± {ç³MýS-Æý‡×æ 88, 10-5ÌZ Òsìæ ç³Æø„ýS Ð]l$…{™èl$Ë$ C…§ýl$ÌZ çÜ¿¶æ$Å-Ë$V> E…yýl-MýS*-yýl§ýl$. Ý뫧é-Æý‡×æ MýSÑ$-sîæË$ ● Ð]lĶæ$çÜ$: Ìê Ðól$¯ól-f-ÆŠ‡MìS 21-&-35 Hâ¶æ$Ï; òÜMýS*Å-Çsîæ Ðól$¯ól-f-ÆŠ‡MìS 25-&-45
{ç³Ýë¢-Ð]l¯]l E…¨. MýSÑ$sîæ O^ðlÆý‡Ã-¯Œæ¯]l$ ïܵMýSÆŠæ °Ä¶æ$-Ñ$-Ýë¢Æý‡$. çÜ…{ç³-§é- Hâ¶æ$Ï; Ñ$W-ͯ]l ´ùçÜ$t-ËMýS$ 21-&-30 Hâ¶æ$Ï. Çf-Æó‡Ó-çÙ¯Œl A¿¶æÅ-Æý‡$¦-ËMýS$ VýSÇçÙt
Ë„ýS-×êË$ & °Æ>Ã×æ… Ä¶æ$… {ç³M>Æý‡… Ð]lÊyólâ¶æ$Ï ç³§ýlÑÌZ Mö¯]l-Ýë-VýS$-™éÆý‡$. ❖ çÜ¿ê Ð]lÅÐ]l-à-Æ>Ë çÜËà (¼-h-¯ðl‹Ü AOyðlÓ-f-È) MýSÑ$sîæ: Ð]lÄñæ* ³ç Ç-Ñ$-†ÌZ Üç yýlÍ- …ç³# E…r$…¨.
❖ Ñ«§ýl$Ë$: {糿¶æ$™èlÓ A…^èl-¯é-˯]l$ §ýl–íÙtÌZ ò³r$t-Mö° ❖ D MýSÑ$-sîæË$ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æ-ËMýS$ ÐólÆó‡Ó-Æý‡$V> ● VýSÐ]l$-°MýS: ѧéÅ-Æý‡á™èl, Ð]lĶæ$çÜ$ ™èl¨-™èl-Æ>-ËMýS$ 20-17 f¯]l-Ð]lÇ 1° MýSsê‹œ
❖ -´ë-Æý‡Ï-Ððl$…-rÈ MýSÑ$-sîæË$ çÜ¿¶æ Ìôæ§é çÜ¿ê-«§ýlÅ-„ýS$Ë Ä¶æ*ÌZÏ HÆý‡µ-yýl-™éƇ¬. Òsìæ° çÜ¿ê-«§ýlÅ-„ýS$Ë$ çÜ¿¶æË ´÷§ýl$-ç³#¯]l$ ´ësìæ…-^èlyýl…, Ð]lÅÐ]l-çܦ-˯]l$ AÀ-Ð]l–-¨® E…sêƇ¬. yólsŒæV> ç³Ç-VýS-×æ-¯]l-ÌZMìS ¡çÜ$-MýS$…-sêÆý‡$.
§éÓÆ> HÆ>µ-r-Ð]l#-™éƇ¬. ¡Æ>ï]l… §éÓÆ> HÆ>µ-r$-^ól-Ýë¢Æý‡$. CÑ ™èlÐ]l$ °Ðól-¨- ^ólĶæ$yýl…, ´ë˯é Æý‡…VýS…ÌZ çÜ…çÜP-Æý‡-×æ-˯]l$ ❖ -ÌZ-MŠæ-çÜ-¿¶æÌZ D MýSÑ$-sîæÌZ 15 Ð]l$…¨, Æ>fÅ-çÜ-¿¶æÌZ ● G…í³MýS Ñ«§é¯]l…: ´ùçÜ$t¯]l$ ºsìæt Æ>™èl ç³È„ýS, {VýS*‹³ yìlçÜP-çÙ-¯Œl-/-C…-rÆý‡*ÓÅ
❖ -{糆 MýSÑ$sîæ JMýS O^ðlÆý‡Ã¯Œæ A«§ýlÅ-„ýS-™èl¯]l ç³° ^ólçÜ$¢…¨. MýS¯]l$ çÜÐ]l$-ǵ…-^èl-V>¯ól Æý‡§ýlª-Ð]l#-™éƇ¬. çÜ*_…-^èlyýl…. 11 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$Å-Ë$…-sêÆý‡$. ● §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯Œl-OÌñæ-¯Œl-ÌZ¯ól Aò³•Ï ^ólĶæ*Í.
❖ -MýS-Ñ$sîæ ™èl¯]l °Ðól-¨-MýS¯]l$ ïܵMýS-ÆŠæMýS$ Ìôæ§é O^ðlÆý‡Ã-¯ŒæMýS$ ❖ Ýë¦Æ‡Ê MýSÑ$-sîæË$ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$. AÑ.. 1. Ý뫧é-Æý‡×æ ❖ -´÷-§ýl$-ç³#¯]l$ ò³…´÷…-¨…-^èl-yé-°MìS {ç³™éÅ-Ð]l*²Ä¶æ$ ❖ -Ò-Ç° BĶæ* çÜ¿ê-«§ýlÅ-„ýS$Ë$ °Ä¶æ$-Ñ$-Ýë¢Æý‡$ ● §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ Æý‡$çÜ$…: GïÜÞ, GïÜt, ¨ÐéÅ…-VýS$-ËMýS$ Æý‡*.100; C™èl-Æý‡$-ËMýS$ Æý‡*.600
çÜÐ]l$-ǵ-çÜ$¢…¨. MýSÑ$-sîæË$ 2. BǦMýS MýSÑ$-sîæË$. Ñ«§é-¯é-˯]l$ çÜ*_…-^èlyýl…. ❖ D MýSÑ$-sîæ-ËMýS$ BĶæ* çÜ¿¶æË A«§ýlÅ-„ýS$Ìôæ çßZ§é- ● _Ð]lÇ ™ól¨: Ð]l*Ça 14 ● Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: www.syndicatebank.in
❖ -{糆 MýSÑ$sîæ ÌZMŠæ-çÜ-¿¶æ-/-Æ>-fÅ-çÜ¿¶æ MóSsê-Ƈ¬…-_¯]l ❖ BǦ-MóS-™èlÆý‡ ÑçÙ-Ķæ*-˯]l$ ç³Ç-Ö-Í…^ól Ðésìæ° Ý뫧é- ❖ -BĶæ* A…^èl-¯éË MìS…§ýl MóSsê-Ƈ¬…-_¯]l °«§ýl$Ë$, È™éÅ ^O lð Æý‡Ã-¯æŒ V> E…sêÆý‡$.
M>Æ>Å-Ë-Ķæ*°² Ñ°-Äñæ*-W…-^èl$-MýS$…-r$…¨. Æý‡×æ MýSÑ$-sîæË$ A°, BǦMýS ÑçÙ-Ķæ*-˯]l$ Ð]l*{™èlÐól$ §é° ç³Ç-«¨ÌZ E¯é²Äñæ*? Ìôæ§ø? ç³Ç-Ö-Í…-^èlyýl…. ❖ -Ô>-çܯ]l çÜ…º…«§ýl çÜ¿ê M>Æý‡Å-MýS-Ìê-´ë-ËMýS$ G…™èl Ñ$ÝùÞÈ õÜtsæŒ Ð]lÇÞ-sîæÌZ ÆŠæíÙ‹³Þ
❖ -´ë-Æý‡Ï-Ððl$…-rÈ MýSÑ$sîæ çÜ¿¶æÅ™èlÓ… BĶæ* ´ëÈtË ç³Ç-Ö-Í…^ól Ðésìæ° BǦMýS MýSÑ$-sîæË$ A° A…sêÆý‡$. ❖ -A…-^èl-¯é-˯]l$ H Æý‡*ç³…ÌZ ´ëÆý‡Ï-Ððl$…-r$MýS$ çÜÐ]l$- çÜÐ]l$Ķæ$… Ñ°-Äñæ*-W…-^éÌZ D MýSÑ$sîæ °Æý‡~-Ƈ¬- ÝëPË
çÜ…RêÅ ºÌê-°MìS A¯]l$-VýS$-×æ…V> O¯ðlçÙµ-†¢MýS {´ë†- ǵ…-^éÌZ çÜ*_…-^èlyýl…. çÜ$¢…¨.
Ò$-yìl-Ķæ*, íœÌŒæÃÞ MøÆý‡$Þ-Ë$
°«§ýlŠ糧ýl®-†ÌZ E…r$…¨. BǦMýS MýSÑ$-sîæË$ ❖ MýSÑ$sîæ ™èl¯]l °Ðól-¨-MýS¯]l$ ÌZMŠæ-çÜ-¿¶æMýS$ çÜÐ]l$-ǵçÜ$¢…¨. ❖ Ñgêq-糯]l MýSÑ$sîæ (MýS-Ñ$sîæ B¯Œæ í³sìæ-çÙ-¯æŒ ): D MýSÑ$-sîæMìS AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° Ñ$ÝùÞÈ õÜtsŒæ ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞsîæ (G…-G-‹Ü-ĶæÊ).. Ò$yìlĶæ*,
❖ D MýSÑ$-sîæ-ÌZÏ° çÜ¿¶æ$Å-˯]l$ BĶæ* çÜ¿¶æÌZÏ JMýS ❖ {糿¶æ$™èlÓ Rê™éË (ç³-¼ÏMŠæ AMú…-sæŒ Þ) MýSÑ$sîæ: C¨ ´ëÆý‡Ï- VýSÐ]l$-°MýS: {糿¶æ$™èlÓ Rê™éË MýSÑ$-sîæ°, A…^èl-¯éË MýSÑ$- ÌZMŠæ-çÜ-¿¶æÌZ 15 Ð]l$…¨, Æ>fÅ-çÜ-¿¶æÌZ 10 Ð]l$…¨ fÆý‡²-Íf…, íœÌŒæÃÞ Ñ¿ê-V>ÌZÏ Ä¶æÊi {´ù{V>-ÐŒl$ÞÌZ ^ólÆ>˯]l$MýS$¯ól
¡Æ>ï]l… §éÓÆ> G¯]l$²-MýS$…-sêÆý‡$ Ìôæ§é çÜ¿ê-«§ýlÅ- Ððl$…-rÈ MýSÑ$-sîæÌZÏ A† {´ë`-¯]l-OÐðl$…¨. ©°² 19-2-1- sîæ° MýSÐ]lË MýSÑ$-sîæË$ A…sêÆý‡$. M>Æý‡×æ… D Æð‡…yìl…sìæ çÜ¿¶æ$Å-Ë$…-sêÆý‡$. Òsìæ O^ðlÆý‡Ã-¯]lϯ]l$ BĶæ* çÜ¿¶æË ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ ÝëPËÆŠæíÙ‹³Þ A…¨Ýù¢…¨.
„ýS$Ë$ °Ä¶æ$-Ñ$-Ýë¢Æý‡$. ÌZ HÆ>µ-r$-^ól-Ô>Æý‡$. C¨ ´ëÆý‡Ï-Ððl$…-rÈ ç܅Ķæ¬MýS¢ Ñ«§ýl$ÌZÏ ™ólyé ÌôæMýS-´ù-Ð]l-yýlÐól$. AÌêVóS ©°² °Æý‡…-™èlÆý‡ A«§ýlÅ-„ýS$Ë$ °Ä¶æ$-Ñ$-Ýë¢Æý‡$. ● AÆý‡á™èl: 12Ð]l ™èlÆý‡V- Sý † E¡¢Æ- ‡ý ™~ lè . iï³H, HïÜsîæ ÝùPÆŠ‡ 24 Ìôæ§é Ô>sŒæ ÝùPÆŠ‡
❖ -B-ǦMýS MýSÑ$-sîæ-ÌZ° çÜ¿¶æ$Å-Ë…-§ýlÆý‡* O¯ðlçÙµ-†¢MýS {´ë†- MýSÑ$sîæ. C…§ýl$ÌZ Ððl¬™èl¢… 22 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$ ´÷§ýl$ç³# MýSÑ$sîæ A° MýS*yé A…sêÆý‡$. ❖ -E-¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æ-ËMýS$ ´ûÆý‡$Ë$ çÜÐ]l$-ǵ…-_¯]l Ñgêq-ç³-¯]l- 11-80, ID-G-ÌŒæ-sîæ-G‹Ü ÝùPÆŠ‡ 5.5 Ìôæ§é sZòœÌŒæ ÝùPÆŠ‡ 61 E¯]l²-ÐéÆý‡$
°«§ýlŠ糧ýl®-†ÌZ G°²-MýS-Ð]l#-™éÆý‡$. E…sêÆý‡$. 15 Ð]l$…¨ ÌZMŠæ-çÜ¿¶æ ¯]l$…_, Hyýl$-VýS$Æý‡$ ˯]l$ ç³Ç-Ö-Í…_ Ðésìæ° H Ñ«§ýl…V> ç³Ç-çÙP-Ç…- §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$-Mø-Ð]l^èl$a.
❖ D MýSÑ$-sîæË O^ðlÆý‡Ã-¯Œæ¯]l$ çÜ…º…-«¨™èl çÜ¿ê-«§ýlÅ-„ýS$yýl$ Æ>fÅ-çÜ¿¶æ ¯]l$…_ BĶæ* çÜ¿¶æË çÜ¿¶æ$ÅË §éÓÆ> ❖ {糿¶æ$-™èlÓ-Æý‡…VýS çÜ…çÜ¦Ë MýSÑ$sîæ: MýS–çÙ~ Ò$¯]l¯Œæ MýSÑ$sîæ ^éÌZ çÜ*_-çÜ$¢…¨. ● Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: http://international.missouristate.edu/seasia/
°Ä¶æ$-Ñ$-Ýë¢Æý‡$. JMýS Ðólâ¶æ çÜ¿ê-«§ýlÅ-„ýS$yýl$ MýSÑ$-sîæÌZ O¯ðlçÙµ-†¢MýS {´ë†-°«§ýlŠ糧ýl®-†ÌZ Hyé¨ M>Ìê-°MìS çÜËà Ðól$Æý‡MýS$ 19-6-4ÌZ D MýSÑ$-sîæ° HÆ>µr$ ❖ D MýSÑ$-sîæ° A…º$-yŠæÞ-Ð]l$¯Œæ Ìôæ§é °çœ* MýSÑ$sîæ
çÜ¿¶æ$Å-yìlV> E…sôæ BĶæ$¯ól MýSÑ$-sîæMìS O^ðlÆý‡Ã-¯ŒæV> G°²-MýS-Ð]l#-™éÆý‡$. Ð]l$…{™èl$Ë$ D MýSÑ$-sîæÌZ E…yýl-sê- ^ólÔ>Æý‡$. Ððl¬§ýlsZÏ 19-74 Ð]lÆý‡MýS$ C…§ýl$ÌZ 15 A…sêÆý‡$. ¯]l*Åh-Ìê…-yŠl& M>Ð]l$¯ŒæÐðlÌŒæ¢ ÝëPËÆŠæíÙ‹³Þ
Ð]lÅÐ]lß ç- æ-ÇÝ- ë¢Æ‡ý $. °MìS ÒÌôæϧýl$. D MýSÑ$sîæ O^ðlÆý‡Ã-¯Œæ¯]l$ ÌZMŠæ-çÜ¿¶æ ïܵMýSÆŠæ Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$ Ð]l*{™èlÐól$ E…yól-ÐéÆý‡$. {ç³çÜ$¢™èl… ❖ çÜ¿ê çßæMýS$PË MýSÑ$sîæ: -ÌZ-MŠæ-çÜ-¿¶æÌZ 15 Ð]l$…¨, Æ>fÅ- ¯]l*Åh-Ìê…yŠlÌZ 20-1-8ÌZ ï³i, ï³òßæ-^Œlyîl MøÆý‡$ÞÌZÏ ^ólÆó‡ ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ ѧéÅ-
❖ -MýS-Ñ$-sîæ-ÌZ° Ððl¬™èl¢… çÜ¿¶æ$ÅÌZÏ 1/3 Ð]l…™èl$¯]l$ °Ä¶æ$-Ñ$-Ýë¢Æý‡$. AƇ¬™ól 19-6-7ÌZ {´ëÆý‡…-¿¶æ-OÐðl$¯]l 22 Ð]l$…¨ E¯é²Æý‡$. C…§ýl$ÌZ 15 Ð]l$…¨ ÌZMŠæ-çÜ¿¶æ çÜ-¿¶æÌZ 10 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$ E…sêÆý‡$. Æý‡$¦-ËMýS$ B §ólÔ¶æ {糿¶æ$™èlÓ… M>Ð]l$-¯ŒæÐðlÌŒæ¢ ÝëPË-ÆŠ‡-íÙ-‹³Ë$ CÐ]lÓ-¯]l$…¨.
MøÆý‡…V> ç³Ç-VýS-×ìæ-Ýë¢Æý‡$. çÜ…{ç³-§éĶæ$… {ç³M>Æý‡… ÌZMŠæ-çÜ-¿¶æÌZ {糆-糄ýS ´ëÈtMìS ¯]l$…_, Hyýl$-VýS$Æý‡$ Æ>fÅ-çÜ¿¶æ ¯]l$…_ O¯ðlçÙµ-†¢MýS {´ë†- ❖ -E-¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æ-ËMýS$ ÐólÆó‡Ó-Æý‡$V> MýSÑ$-sîæ-Ë$…-sêƇ¬. ● çÜ»ñæj-MýS$tË$: Æð‡°-Ð]l-º$ÌŒæ G¯]lÈj, A{W-MýS-ËaÆŠ‡ yðlÐ]l-Ë-‹³-Ððl$…sŒæ, yìlgê-çÜtÆŠ‡ Ç‹ÜP
❖ -´ë-Æý‡Ï-Ððl$…-rÈ MýSÑ$-sîæË$ ™èlÐ]l$ çÜà-Ķæ*Æý‡¦… Mö°² Eç³ ^ðl…¨¯]l JMýS çÜ¿¶æ$Å×ìæ² O^ðlÆý‡Ã-¯ŒæV> °Ä¶æ$-Ñ$-Ýë¢Æý‡$. °«§ýlŠ糧ýl®-†ÌZ G°²-MýS-Ð]l#-™éÆý‡$. MýSÑ$sîæ O^ðlÆý‡Ã-¯Œæ¯]l$ çÜ¿¶æ$Å-˯]l$ çÜ¿ê-«§ýlÅ-„ýS$Ë$ °Ä¶æ$-Ñ$-Ýë¢Æý‡$. D MýSÑ$sîæ Ðól$¯ól-gŒæ-Ððl$…sŒæ, Gyýl$Å-MóS-çÙ¯Œl, ç³¼Ï-MŠS-/-{ò³•-ÐólsŒæ òÜM>tÆŠ‡ Ðól$¯ól-gŒæ-Ððl$…sŒæ çÜ…º…-
MýSÑ$-sîæ-˯]l$ MýS*yé °Ä¶æ$-Ñ$…-^èl$-Mø-Ð]l^èl$a. ❖ Ñ«§ýl$Ë$: MýS…{´ùt-ËÆŠæ A…yŠæ Byìl-rÆŠæ f¯]l-Æý‡ÌŒæ °Ðól-¨- ïܵMýSÆŠæ °Ä¶æ$-Ñ$-Ýë¢Æý‡$. Ð]l$…{™èl$Ë$ çÜ¿¶æ$Å-Ë$V> AÆý‡® ¯éÅĶæ$ (M>ÓïÜ kÅyîl-íÙ-Ķæ$-ÌŒæ) çÜ…º…«§ýl Ñ«§ýl$- «¨™èl çÜ»ñæj-MýS$tË$ G…^èl$-MýS$-¯]l²-Ðé-ÇMóS Eç³-M>-Æý‡ -Ðól-™èl-¯éË$ CÝë¢Æý‡$.
MýSË B«§é-Æý‡…V> MìS…¨ A…Ô>-˯]l$ ç³Ç-Ö-Í-çÜ$¢…¨. E…yýl-MýS*-yýl§ýl$. ˯]l$ °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢…¨. ● §ýlÆý‡-Rê-çÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ ™ól¨: 20-17 Ð]l*Ça 30
´ëÆý‡Ï-Ððl$…-rÈ MýSÑ$-sîæ-Ë$- &- Æý‡-M>Ë$ ❖ -Rê-™éÌZÏ ^èl*í³¯]l Ð]lÅĶæ$… ^èlrt-º-§ýl®…V> E§ólª-Õ…-_¯]l ❖ Ñ«§ýl$Ë$: -{ç³-¿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çÜ¦Ë °Ðól-¨-MýS-˯]l$, Rê™é- ❖ -Ñ-çÜ¢–™èl A«¨-M>-Æ>-˯]l$ MýSÍW E…r$…¨. ● Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/-
❖ -¿ê-Æý‡-™èl-§ól-Ô¶æ…ÌZ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë MýSÑ$-sîæË$ E¯é²Æ‡¬. A…Ô>Ë MøçÜ… QÆý‡$a ^ólÔ>Æ>? Ìôæ§é? A° ³ç Ç-Ö- ˯]l$ ç³Ç-Ö-Í…-^èlyýl…. ❖ -´ë-Æý‡Ï-Ððl$…r$ çÜ¿¶æ$ÅË çßæMýS$P-˯]l$, çßZ§é-˯]l$ scholarships
1. Ýë¦Æ‡Ê MýSÑ$-sîæË$: Hsê Ìôæ§é M>Ìê-¯]l$-VýS$-×æ…V> Í…-^èlyýl…. ❖ -{ç³-¿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çܦ-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…-_¯]l M>VŠæ °Ðól- ç³Ç-Æý‡-„ìS-çÜ$¢…¨.
BĶæ* çÜ¿¶æË §éÓÆ> HÆ>µ-r-Ð]l#-™éƇ¬. CÑ °Æý‡…- ❖ -´ë-Æý‡Ï-Ððl$…sŒæ BÐðl*-¨…-_¯]l Eç³-MýS-˵¯]l ¼Ë$ÏMýS$ A¯]l$- ¨-MýS¯]l$ ç³Ç-Ö-Í…-^èlyýl….
™èlÆý‡… ç³°-^ól-çÜ$¢…-sêƇ¬. çÜ¿¶æ$ÅË$ Ð]l*{™èl… Ð]l*Æý‡$- VýS$-×æ…V> {糿¶æ$™èlÓ Ð]lÅĶæ$… E…§ø? Ìôæ§ø? ç³Ç-Ö- ❖ -{ç³-¿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çܦË$ ™èlÐ]l$ M>Æý‡Å-MýS-Ìê-´ëË$,
™èl$…-sêÆý‡$. ÒsìæÌZ ÌZMŠæ-çÜ¿¶æ, Æ>fÅ-çÜ-¿¶æË °çÙµ†¢ Í…-^èlyýl…. ÐéÅ´ë-Æ>-˯]l$ çÜÐ]l$-Æý‡¦…V> °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢-¯é²Äñæ*? ¼. MýS–Úë~Æð‡yìlz,
2:1V> E…r$…¨. ❖ -ç³#-¯]lÆý‡ÓÅĶæ$….. °º…-«§ýl-¯]lË Ðól$Æý‡MýS$, AÆý‡á™èl MýSÍ-W¯]l Ìôæ§ø? ç³Ç-Ö-Í…-^èlyýl…, {糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çÜ¦Ë OyðlÆð‡MýStÆŠæ, M>Ï‹Ü&Ð]l¯Œæ çÜtyîl çÜÇPÌŒæ
2. ™é-™éP-ÍMýS MýSÑ$-sîæË$: AÐ]l-çÜ-Æ>°² ºsìæt BĶæ* çÜÐ]l$- A«¨-M>-Æý‡$Ë Bgêq-¯]l$-ÝëÆý‡… fÇ-W…§ø Ìôæ§ø ç³Ç-Ö- C™èlÆý‡ Ñ«§ýl$-˯]l$ °Æý‡~-Ƈ¬…-^èlyýl….

CSO estimates 7.1% growth


International transactions from NITI Aayog to the The FY17 growth forecast still marks
Competitive Guidance
Current Affairs
medals, a gold and silver. In the 10m
ministry of information technology a slump against the 7.9% growth in mixed team air pistol event, duo of
■ Russia and China veto UN and electronics. The Information the last financial year 2015-16. CSO Jitu Rai and Heena Sidhu clinched
resolution on Syria sanctions Technology (IT) ministry is respon- also estimated the GDP growth in the the Gold for India, making it the first
Russia and China have vetoed a UN sible for promotion of e-governance fiscal third quarter October-December Gold for the country in this event. In
Security Council resolution backed by for empowering citizens as well as at 7% on-year, slower than the Men's double trap event, Ankur
Western powers that would have promoting inclusive and sustainable previous quarter's 7.3% on-year. Mittal brought the second medal of
imposed sanctions on Syria over the growth of electronics and IT in the the day winning the Silver medal.
■ Panel to review Cyber threat
alleged use of chemical weapons by country. It is also responsible for On 1st March Indian shooter Jitu
the government of President Bashar encouraging the growth of IT-enabled The Reserve Bank of India announced Rai clinched a gold medal in 50
al-Assad. Drafted by Britain, France services industries. setting up of the inter-disciplinary metre air pistol event. Jitu created a
and the United States, the measure on standing committee on cyber security new world record with 230.1 points
28th February won nine votes in ■ Health Survey: Improved sex ratio, to review the threats inherent in the in final. Another shooter of Indian
favour, while three countries - China, decreased IMR existing and emerging technology. The team Amanpreet Singh won a silver
Russia and Bolivia - opposed it. According to the National Family 11-member committee will also study medal in the same event. Jitu Rai
Kazakhstan, Ethiopia and Egypt Health survey, there was an improve- adoption of various security standards had on 28th February won a Bronze
abstained. ment in sex ratio at birth and a decline a parking capacity for 16 helicopters atomic energy. and protocols, interface with stake- medal in 10m air pistol event of
in infant mortality rate during 2015- and nine parking bays. It has a holders and suggest appropriate policy ISSF World Cup.
■ Trump's call for merit-based 16. The National Family Health capacity for 150 passengers. ■ Defence deal with Israel cleared interventions to strengthen cyber
immigration Awards
Survey-4(NFHS-4) for 2015-16 A Rs.17,000 crore deal has been security and resilience. The committee
US President Donald Trump called unveiled by the Health Ministry was Bilateral cleared by the government for jointly will be headed by RBI Executive ■ Six Oscars for La La land
for the United States to adopt a merit- conducted after collecting information ■ India's financial assistance to developing with Israel a medium- Director. The movie, La La Land has won six
based system. Trump, during his first from 6 lakh households, 7 lakh women Bangladesh range surface-to-air missile(MR-SAM) awards at the 89th Oscar Academy
Science and Technology
address to Congress, noted that "natio- and 1.3 lakh men, and for the first India agreed to provide financial for the army. The MR-SAM, a land- Awards. "La La Land" won awards for
ns around the world, like Canada, time provide district level estimates. assistance to Bangladesh for the based version of the long-range ■ India successfully test-fires missile tests best actress Emma Stone, its Director,
Australia and many others have a ● Infant Mortality Rate (IMR) decli- sustainable development of Sylhet, a surface-to-air missile (LRSAM) for India on 1st March successfully Damien Chazelle.
merit-based immigration system". ned from 57 to 41 per 1,000 live north-eastern Bangladeshi city. Under the navy, will have a strike range of up carried out an interceptor missile test, ● "Moonlight" won the best picture
Under such a system, immigrants are births between NFHS-3(2005-06) the Memorandum of Understanding 70 km. The deal envisages 40 firing validating the reliability of its two- award.
selected based on their merit and and NFHS-4. IMR has declined (MoU), three development projects units and around 200 missiles. layered Ballistic Missile Defence. The ● Casey Affleck took the Oscar for
skills. substantially in almost all the states would be taken up in Sylhet. The Economy indigenously developed supersonic Best Actor for his performance in
during the last decade. It dropped by Indian government will provide interceptor missile is capable of "Manchester by the Sea".
■ UN: Both sides committed war ■ FDI's grew 18%: DIPP
more than 20 percentage points in financial aid for the construction of a destroying any incoming enemy ● Iranian Film 'The Salesman' Wins
crimes in Syria's Aleppo Tripura, West Bengal, Jharkhand, five-storey Kindergarten and High According to Department of ballistic missile at low altitude. Best Foreign Language Film Oscar.
According to the United Nations, Arunachal Pradesh, Rajasthan and School Building, a six-storey cleaner Industrial Policy and Promotion, ● The Indian Navy on 2nd March ● The award for best documentary
both sides in 2016 battle for Syria's Odisha. IMR substantially declined colony building; and for development foreign direct investment (FDI) in India successfully test-fired an anti-ship feature went to "O.J. Made in
Aleppo city committed war crimes, over the period from 79 per 1,000 work in Dhupa Dighirpar area at a grew 18 percent during 2016 to touch missile for the first time from an America". The Syrian war
including a "deliberate" bombing of a live births in NFHS-1(1992-93) to total cost of around Taka 240 million. $46 billion. The country attracted FDI indigenously built Kalvari class documentary "The White Helmets"
humanitarian convoy by the Syrian 41 per 1,000 live births in NFHS-4 of $39.32 billion in 2015. The main submarine in the Arabian Sea. The has won the short documentary
■ Vice President visited Rwanda and
government. The UN Commission of sectors which attracted the highest weapon was fired from the Academy Award.
■ India's first integrated Heliport Uganda
Inquiry's report released on 1st March foreign inflows include services, submarine, the first of India's six Persons in news
said Syrian government and allied opens Vice President Hamid Ansari visited telecom, trading, computer hardware Scorpene-class submarines which
Russian forces "pervasively used" India's first integrated heliport for Rwanda and Uganda and returned and software and automobile. Bulk of are being built under Project 75. ● Gopal Baglay: He has been
unguided munitions to bomb densely choppers became operational in India on 24th February. Visited the FDI came in from Singapore, Sports appointed as the new spokesperson
populated areas in rebel-held eastern Rohini, North Delhi, on 28th February. Rwanda from 19th to 21st February, Mauritius, the Netherlands and Japan. of the Ministry of External Affairs.
Aleppo between July and its fall on The heliport will provide all helicopter during these days India signed three ■ India excels in ISSF World Cup ● J S Deepak: Telecom Secretary J S
December 22, amounting to the war operational facilities and will de- agreements in the fields of innovation, ■ CSO estimates 7.1% growth India has opened its account with a Deepak was named India's next
crime of indiscriminate attacks. congest the busy Indira Gandhi aviation and visa regime. Vice According to Central Statistical Office Bronze medal in the International Ambassador to the World Trade
International Airport. It will also President visited Uganda on 23rd and (CSO), there would be no impact of Shooting Sport Federation (ISSF) Organisation (WTO) from June
National
promote regional air connectivity in 24th February, and talked with top demonetisation on India's economy. World Cup, being held in New Delhi. 2017.
■ Digital drive shifted from NITI to IT the northern part of the country for leaders of Uganda, decided to expand Also the CSO kept its current financial On Day One of competitions, i.e. on
Ministry regular passenger services. The cooperation in the field of energy year's growth forecast at 7.1%. With 24th February Pooja Ghatkar clinch
Rajendra Sharma
The government has shifted the heliport is built over an area of 25 sector and training of personnel for the forecast, India will continue to be the women's 10 metre air rifle bronze. Current Affairs
responsibility of promoting digital acres and consists of four hangars with space programme and peaceful use of the fastest growing major economy. ● On 27th February India bagged two
Faculty, Hyderabad
12
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ
B¨ÐéÆý‡… 5-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

//
"çÜÓ^èle OÆð‡ÌŒæ Ñ$çÙ¯Œæ'
Ticks and mites are actually? //
//
//
//
//
{ç³^éÆý‡ MýSÆý‡¢?
1. The largest order in the animal 39. Which of the following snakes // ❖ 89Ð]l BÝëPÆŠæ AÐéÆý‡$zÌZÏ H _{™èl…
kingdom? venom effect the circulatory // A™èlÅ«¨MýS Ñ¿êV>ÌZÏ (14) ¯éÑ$¯ólçÙ¯]l$Ï
a) Primates b) Insectar system i.e., haemotxic?
// Ý뫨…_…¨? & Ìê Ìê ÌêÅ…yŠæ Hï³
c) Arthropoda d) Mammalia
2. The protozoan parasite which is
a) Coral snake b) Krait
c) Cobra d) Viper //
❖ 2017 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°MìS {糆Úët™èlÃMýS gñæ°íÜ‹Ü
{Oò³gŒæ¯]l$ GÐ]lÇMìS {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$?
ç³…^éĶæ$¡
responsible for causing malaria in 40. The only snake that builds nests // & A±‹Ù MýSç³NÆŠæ M>Æý‡Å§ýlÇØ
humans is? and is also the largest poisonous // ❖ 2017 B{õÜtÍĶæ$¯Œæ Kò³¯Œæ sñæ°²‹Ü sZÆý‡²-
a) Plasmodium b) Entamoeba
c) Paramoecium
Ticks are
Ticks are small
arachnids, part
arachnids, part of
of
snake?
a) Cobra b) King cobra
// Ððl$…sŒæ Oòœ¯]lÌZÏ AÐðl$ÇM> {MîSyéM>Ç×ìæ
òÜÆð‡¯é ÑÍĶæ$ÐŒl$Þ GÐ]lÇOò³ VðSË$´÷…¨
{ç³™ólÅMýS…
d) Euglena the order
the order c) Python d) Krait // OsñæsìæÌŒæ Ý뫨…_…¨? MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ
3. The largest living reptiles are? Parasitiformes.
Parasitiformes. 41. Which of the following is a true // & Ò¯]l‹Ü ÑÍĶæ$ÐŒl$Þ
a) Dinosaurs b) Snakes Along with
Along with mites,
mites, fish? // ❖ B{õÜtÍĶæ* OòßæMøÆý‡$tMýS$ ™öÍ Ð]l$íßæâê
c) Turtles d) Crocodiles they constitute
they constitute the
the a) Star fish b) Silver fish // {糫§é¯]l ¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢ GÐ]lÆý‡$?
4. A group of similar individuals subclass Acari.
subclass Acari. c) Jelly fish d) Zebra fish & çÜ$Ý믌æ MîSòœÌŒæ
which can interbreed among 42. The total number of air sacs
// ❖ 2016&17 BǦMýS çÜÆó‡Ó¯]l$ MóS…{§ýl BǦMýS
themselves is called? 25. The dreadful malaria is caused by? present in flying birds? // Ð]l$…{† AÆý‡$׊æ OgñæsîæÏ ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ÌZ
a) Population b) Species a) Plasmodium Falciparum a) 9 b) 7 c) 8 d) 6 // Gç³#µyýl$ {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÆý‡$?
c) Family d) Phylum b) Plasmodium Vivax 43. The largest phylum among the // & 2017, f¯]lÐ]lÇ 31
5. Amoebiasis (Amoebic Dysentery)
is caused by?
f¯]lÆý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü c) Plasmodium Malariae
d) Plasmodium ovale
animals?
a) Chordata b) Arthropoda
// ❖ 2016&17 BǦMýS çÜÆó‡Ó {ç³M>Æý‡… 2017&18
BǦMýS çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ çÜ*¦Ë §ólÖĶæ$ E™èlµ†¢
a) Plasmodium Vivax (íÜÑÌŒæÞ, {VýS*‹³Þ, »êÅ…MŠæÞ, 26. The mineral ions required for mus- c) Mollusca d) Porifera // (iyîlï³) Ð]l–¨®Æó‡r$ G…™èl Ô>™èl…
b) Taenia Solium cle contraction and blood clotting? 44. The largest migratory bird that // E…r$…¨? & 6.75&7.5 Ô>™èl…
c) Entamoeba Histolytica
G‹ÜG‹ÜïÜ..) a) Sodium b) Calcium travels a distance of about 40,000 // ❖ 2016 yìlòÜ…ºÆŠæÌZ IïÜïÜ Ð]l$íßæâ¶æË sîæÐŒl$
d) Entamoeba Gingivalis c) Potassium d) Magnesium miles every year is? // B‹œ ¨ CĶæ$ÆŠæMýS$ MðSò³t¯ŒæV> GÐ]lÇ° G…í³MýS
6. The period between infection and ºÄ¶æ*Ëi 27. The vitamin which is required to be a) Wood cock b) Arctic tern
// ^ólÔ>Æý‡$? & òÜt¸ë± sôæËÆŠæ (ÐðlíÜt…yîl‹Ü)
appearance of first malarial taken by Pregnants for good mental c) Japanese swift ❖ "çÜÓ^èle OÆð‡ÌŒæ Ñ$çÙ¯Œæ' {ç³^éÆý‡ MýSÆý‡¢V> OÆð‡ÌôæÓ
symptom is? development of children is? d) Indian swift // Ô>Q GÐ]lÇ° G…í³MýS ^ólíÜ…¨?
a) Activation period a) Folic Acid b) Retinol 45. The blood cells suitable for DNA // & ¼…§ólÔ¶æÓÆŠæ ´ëuý‡MŠæ
b) Pre patient period c) Remain unchanged c) Calciferol d) Nicotinamide finger printing are? // ❖ 2016 Ð]l$íßæâ¶æË BíÜĶæ* ^é…í³Ä¶æ$¯ŒæÞ
c) Gestation period d) 15°C 28. Which of the following is/are viral a) WBC b) RBC // {sZïœ àMîS sZÆý‡²Ððl$…sŒæ¯]l$ H §ólÔ¶æ…
d) Incubation period 16. The most important function of diseases? c) Platelets d) All the above VðSË$^èl$MýS$…¨? & ¿êÆý‡™Œæ
7. Which of the sponges is harmful to diaphragm in mammal is? a) Hepatities b) Yellow fever 46. Which of the following statements
// ❖ 2016 òÜt¸ë¯Œæ Gyýl¾ÆŠæY ÝùµÆŠætÞÐ]l$¯ŒæíÙ‹³ AÐé- ❖ gñæ°íÜ‹Ü ºçßæ$Ð]l$†° Hsê H §ólÔ¶æ…
the oyster industry? a) To divide the body cavity in to 2 c) Influenza d) All the above is not true? // Æý‡$z VðSË$^èl$MýS$¯]l² sñæ°²‹Ü {MîSyéM>Æý‡$yýl$? {糧é¯]l… ^ólçÜ$¢…¨? & C{gêÄñæ$ÌŒæ
a) Cliona - boling sponge compartments 29. The part of the body effected in a) All hormones are chemically // & ÆøfÆŠæ òœ§ýlÆý‡ÆŠæ (íÜÓrjÆ>Ï…yŠæ) ❖ yìl.gñæ.´ë…yýlůŒæ H çÜ…çܦMýS$ OÐðl‹Ü {ò³íÜyðl…sŒæ,
b) Spongilla - Fresh water sponge b) To protect the lung elephantiasis? proteins // ❖ 62Ð]l íœÌŒæÃõœÆŠæ AÐéÆý‡$zÌZÏ E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ `‹œ C¯ðlÓ‹ÜtÐðl$…sŒæ BïœçÜÆŠæ?
c) Euspongia - Bath sponge c) To aid in respiration a) Bone Marrow b) Brain b) Certain RNA molecules act as
// ç³#Æý‡ÝëPÆý‡… GÐ]lÇMìS §ýlMìSP…¨? & HíÙĶæ$¯Œæ C¯Œæ{¸ë{çÜtMýSaÆŠæ
d) Euplectella-Venus flower basket d) To protect the heart c) Blood cells d) Lymphnode enzymes & AÍĶæ* ¿¶æsŒæ (Eyé¢ ç³…g껌æ _{™é°MìS) C¯ðlÓ‹ÜtÐðl$…sŒ »êÅ…MŠæ (HII½)
8. Consider the following statements? 17. In Herbivorous animals, the cae- 30. The disease caused by a fungus? c) Artemisinin is an anti malaria // ❖ 2017 f¯]lÐ]lÇÌZ ™èl¯]l Ð]l…§ø sñæçÜ$tÌZ ❖ »ôæ B‹œ »ñæ…V>ÌŒæ C±íÙÄôæ$sìæÐŒæ çœÆŠæ Ð]l$Ît
1) Tape worm is a hermaphrodite com is considered to be concerned a) Athelete's Foot drug // òÜ…^èlÈ Ý뫨…_¯]l §ýl„ìS×ê{íœM> »êÅsŒæÞ- òÜMøtÆý‡ÌŒæ sñæMìS²MýSÌŒæ A…yŠæ GMýS¯]lÑ$MŠæ
2) Round worm has separate sexes with the digestion of? b) Ring warm c) Candidiasis d) Diclofenac is a endangering // Ð]l$¯Œæ GÐ]lÆý‡$? & çßæïÙÐŒl$ BÐ]l*Ï MøBç³Æó‡çÙ¯Œæ(¼ÐŒl$ÞsñæMŠæ) {糫§é¯]l
3) Filaria is caused by a nematode a) Proteins b) Cellulose d) All the above vultures in India // ❖ 2016&17 Æý‡…i {sZïœ {MìSMðSsŒæ Oòœ¯]lÌZÏ M>Æ>ÅËĶæ$… GMýSPyýl E…¨?
4) Guinea worm is an annelid c) Fat d) Starch 31. Paralysis is caused due to damage 47. Which of the flowing is source of VýS$fÆ>™Œæ H fr$t¯]l$ Kyìl…_ OsñæsìæÌŒæ & ÉéM> (º…V>ϧólÔŒæ)
Which of these is correct? 18. The peculiarity of fish heart is that of? alcoholic drink Rum?
// Ý뫨…_…¨? & Ð]l¬…O»ñæ ❖ 21Ð]l Ìê MýSÑ$çÙ¯Œæ O^ðlÆý‡Ã¯Œæ GÐ]lÆý‡$?
a) 1 and 2 b) 1, 2 and 3 it has? a) Spinal nerve b) Motor nerve a) Barley Malt b) Wheat Mash // ❖ OVðS OÆð‡yýlÆŠæ H çÜ…çܦMýS$ OyðlÆð‡MýStÆŠæ f¯]lÆý‡ÌŒæ? & fíÜt‹Ü ºÎ¾ÆŠæíÜ…VŠæ ^úௌæ
c) 3 and 4 d) 2, 3 and 4 a) All venous blood c) Muscle d) Bone c) Sugar cane Juice // & A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ M>ÇÃMýS çÜ…çܦ ❖ A¯]l$Æ>«§é Æ>ÄŒæ$ Æý‡_…_¯]l H ç³#çÜ¢M>°MìS
9. Ticks and mites are actually? b) All arterial blood 32. Which of the following is a warm d) Potato mast // ❖ 2016 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°MìS {ç³ç³…^èl çÜ…çÜP–™èl 2016 yîlG‹ÜïÜ {Oò³gŒæ çœÆŠæ Ýû™Œæ HíÙĶæ$¯Œæ
a) Arachnids b) Crustaceans c) Mixed blood d) No blood blooded animal? 48. Which of these vitamins is also
// AÐéÆý‡$z GÐ]lÇMìS ËÀ…_…¨? ÍrÆó‡^èlÆŠæ §ýlMìSP…¨?
c) Insects d) Myriapods 19. The electric organs in electric rays a) Rabbit b) Snake called yellow enzyme? & gêÇj M>Æøz¯é (AÐðl$ÇM>) & ïÜÏí³…VŠæ B¯Œæ þí³rÆŠæ
10. The poison glands of snakes are are modified? c) Lizard d) Frog a) Pyridoxine b) Folic Acid // ❖ ¿êÆý‡™èl {MîSyéM>Ç×ìæ Aç³NÆý‡Ó H {MîSyýlÌZ ❖ "Mø{»ê VøÌŒæ'z òO Ü°MýS ѯéÅÝë˯]l$ Hsê H
homologous to? a) Muscles b) Nerves 33. The scientific name of state bird of c) Retinal d) Riboflavin // {ç³ç³…^èl ^é…í³Ä¶æ$¯Œæ? & M>ÅÆý‡ÐŒl$Þ §ólÔ¶æ…ÌZ °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$? & £éƇ¬Ìê…yŠæ
a) Electric organs of fish c) Blood cells d) Scales Telangana? 49. The molecular control of progra- // ❖ 2016 òœyŠæ MýS‹³ Ð]l$íßæâ¶æË sñæ°²‹Ü ❖ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ OòßæÐól‹Ü A£éÇsîæ B‹œ C…yìlĶæ*
b) Stings of rays 20. The chief excretory cells which are a) Psittacula Krameri mmed cell death is? // sZÆý‡²Ððl$…sŒæ¯]l$ VðSË$^èl$MýS$¯]l² §ólÔ¶æ…? (G¯Œæòßæ^ŒæHI) O^ðlÆý‡Ã¯Œæ GÐ]lÆý‡$?
c) Sebaceous glands of mammals found in flatworms are? b) Coracias Benghalensis a) Apoptosis b) Metastasis
// & ^ðlMŠæ Çç³¼ÏMŠæ & Ķ欫§ŠæÒÆŠæ íÜ…VŠæ Ð]l*ÍMŠæ
d) Salivary glands of vertebrates a) Nephridia b) Nephrona c) Apteryx d) Pavo Cristatus c) Apolysis d) Autolysis ❖ "àÅ…yŠæ C¯Œæ àÅ…yŠæ' H Æð‡…yýl$ §ólÔ>Ë ❖ ¿êÆý‡™ŒæÌZ Ððl¬§ýlsìæ ^ðlÍÏ…ç³#Ë »êÅ…MŠæ H¨?
11. A snake has? c) Flame cells d) Neurons 34. The birds with largest wingspan? 50. The recipient of Nobel 2016 for // ç܅Ķæ¬MýS¢ OòÜ°MýS ѯéÅçÜ… õ³Æý‡$? & GƇ¬ÆŠæsñæÌŒæ õ³Ððl$…sŒæÞ »êÅ…MŠæ
a) Movable eye lids 21. The largest invertebrate belongs to a) Bat b) Vulture Medicine? // & ¿êÆý‡™Œæ, O^ðl¯é ❖ 2016 ¯]lÐ]l…ºÆŠæ 25¯]l Ð]l$Æý‡×ìæ…_¯]l MýS*Å»ê
b) Immovable eye lids the animal phylum? c) Eagle d) Sea Albatross a) Yoshinori Ohsumi // ❖ 2016 ¯]lÐ]l…ºÆŠæÌZ 47Ð]l ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ Ð]l*i A«§ýlÅ„ýS$yðlÐ]lÆý‡$?
c) No eye lids a) Arthropoda b) Annelida 35. The subcutaneous fat layer present b) Bruce a. Beutler Jules // A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ^èl˯]l _{™ø™èlÞÐ]l… (Cïœ) & íœyðlÌŒæ M>{Ýùt
d) Only nictitating membrane c) Echinodermata below the skin in aquatic mammals c) John Gurdon, Shinya Yamanaka GMýSPyýl fÇW…¨? & VøÐé ❖ {ç³çÜ$¢™èl àMîS C…yìlĶæ* A«§ýlÅ„ýS$Æ>Ë$
12. Venom of cobra effects? d) Mollusca is known as? d) Luc Montagnier, C. Chermann
// ❖ 2016 Hsîæï³ Ð]lÆý‡ÌŒæz r*ÆŠæ Oòœ¯]lÌŒæÞ íÜ…WÌŒæÞ GÐ]lÆý‡$? & Ð]l$ÇĶæ$Ð]l$à MøíÙ
a) Respiratory system 22. Twelve pairs of cranial nerves are a) Foam b) Blubber // OsñæsìæÌŒæ VðSË$^èl$MýS$¯]l² {MîSyéM>Æý‡$yðlÐ]lÆý‡$? ❖ {ç³çÜ$¢™èl OyðlÆð‡MýStÆŠæ f¯]lÆý‡ÌŒæ B‹œ Ñ$ËrÈ
b) Nervous system present in? c) Melon d) None of these KEY // & B…{yîl Ð]l¬{Æó‡ ({¼r¯Œæ) Bç³Æó‡çÙ¯ŒæÞ (yîliG…Ðø) GÐ]lÆý‡$?
c) Digestive system a) Mammals b) Birds 36. The type of excretory organs 1) b 2) a 3) d 4) b 5) c // ❖ Aѱ† §ýl–MýSµ£ýl çÜ*`&2016ÌZ & G.MðS. ¿¶æsŒæ
d) Circulatory system c) Reptiles present in insects? 6) d 7) a 8) b 9) a 10) d // {ç³ç³…^èl…ÌZ¯ól A™èlÅ…™èl ™èlMýS$PÐ]l Aѱ† ❖ AW²&I „ìSç³×ìæ G…™èl §ýl*Æý‡…ÌZ°
13. Which one of the following is a d) All the above a) Nephridia 11) b 12) b 13) d 14) b 15) c MýSÍW¯]l §ólÔ>Ë$? Ë„>Å˯]l$ ból¨…^èlVýS˧ýl$? & 700 MìS.Ò$.
non-poisonous snake? 23. Which of the following is a genetic b) Antennary glands // & ¯]l*ÅhÌê…yŠæ, yðl¯éÃÆŠæP ❖ Ð]lÊyýl$ À¯]l² {V>…yŠæ ÝëÏÐŒl$
16) c 17) b 18) c 19) a 20) c
a) Sea snake b) Bungarus disease? c) Malpighian Tubules 21) d 22) d 23) d 24) c 25) a
// ❖ 47Ð]l ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ^èl˯]l sZÆý‡²Ððl$…sŒæËÌZ I§ýl$ ^öç³#µ¯]l Osñæsìæâ¶æ$Ï
c)Viper d) Python a) Haemophilia d) Kidneys 26) b 27) a 28) d 29) d 30) a // _{™ø™èlÞÐ]l…(Cïœ)ÌZ E™èl¢Ð]l$ _{™èl…V> VðSÍ_¯]l HOMðSMýS sñæ°²‹Ü {MîSyéM>Æý‡$yðlÐ]lÆý‡$?
14. The structures that are not well b) Red-Green colour blindness 37. The rearing and culturing of honey 31) b 32) a 33) b 34) d 35) b // G…í³OMðS…¨? & "yérÆŠæ' (CÆ>¯Œæ) & ÆøfÆŠæ òœ§ýlÆý‡ÆŠ æ(íÜÓrjÆ>Ï…yŠæ)
suited for flight in bird? c) Albinism d) All the above bees? ❖ ¯]l*Å yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ »êÅ…MŠæ (G¯Œæyîl½) ❖ 2016 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°MìS Ñ$‹Ü ĶæÊ°Ð]lÆŠæÞV>
a) Breast muscles 24. The chromosomal disorder in a) Lac culture b) Apiculture
36) c 37) b 38) b 39) d 40) b // {糫§é¯]l M>Æ>ÅËĶæ$… H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ E…¨? G…í³OMðS¯]l CÇ‹Ü Ñ$sñæt¯ólÆŠæ H §ólÔ>°MìS
41) d 42) a 43) b 44) b 45) a
b) Well developed olfactory lobes which the human mate has two "X" c) Sericulture d) Oleri culture 46) a 47) c 48) d 49) a 50) a
// & Úë…Oòœ$ (O^ðl¯é) ^ðl…¨¯]l Ķæ¬Ð]l†? & {¸ë¯ŒæÞ
c) Well developed optic lobes chromosomes instead of one in 38. Special organs found in snakes fro // ❖ H §ólÔ¶æ…ÌZ {ç³çÜ$¢™èl… Ð]l$íßæâê
d) Cerebellum 23rd pair? olfaction (smell)? // A«§ýlÅ„ýS$Æ>Ë$, Ð]l$íßæâê ïܵMýSÆŠæ, Ð]l$íßæâê
15. If a bird is transferred from 30°C a) Down's syndrome a) Keber's organs íÜ.çßæÇMýS–çÙ~ `‹œ fíÜt‹Ü E¯é²Æý‡$? & ¯ól´ëÌŒæ G¯Œæ. ÑfÄôæ$…§ýlÆŠæ Æð‡yìlz
to 10°C, the body temperature will b) Patau's syndrome b) Jacobson's organs
// ❖ 2016 çÜQÆøÐŒæ ºçßæ$Ð]l$†° GÐ]lÇMìS
change to? c) Klinefelter's syndrome c) Thomas organs
íÜÑÌŒæÞ ïܰĶæ$ÆŠæ ¸ëÅMýSÎt // {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$? & ¯]l¨Ä¶æ* Ð]l¬Æ>§Šæ,
f¯]lÆý‡ÌŒæ AÐólÆŠæ¯ðl‹Ü ¸ëÅMýSÎt,
BÆŠæ.íÜ.Æð‡yìlz IHG‹Ü çÜtyîl çÜÇPÌŒæ / Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ
a)10°C b) 30°C d) Edward's syndrome d) Green glands ËÑ$Ķæ* Ai ºçÙÆŠæ (CÆ>MŠæ)

Competitive Guidance
Environment
Ð]l$¯]l ^èl$r*t BÐ]l-Ç…_ E¯]l²
BǦMýS {ç³{MìSĶæ$ & ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ… ±sìæ M>Ë$çÙÅ… Ô¶æ$Ë$ A…™èl-Ç…_ ´ù™èl$-¯é²Æ‡¬. Ç-Ñ$™èl Ñ°-Äñæ*VýS… Ð]lËÏ HÆý‡µyól M>Ë$çÙÅ…
ÐéÄ¶æ¬ M>Ë$çÙÅ… ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ ¯é×æÅ-™èl¯]l$ §ðlº¾-¡-Ýù¢…¨.
çÜiÐ]l, °Èj-Ðé…-Ô>-˯]l$ ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡-×æ…V> çÜçßæf Ð]l¯]l-Æý‡$Ë$ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$..
糧é-Æ>¦Ë §ýlçßæ¯]l…, Ð]l*¯]l-Ð]l#yýl$ Ð]l$¯]l$-VýSyýl ÝëW…-^èl-yé-°MìS V>Í ■ B-Ǧ-M>-À-Ð]l–-¨®° Ý뫨…^ól {MýSÐ]l$…ÌZ ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ
õ³ÆöP-¯]l-Ð]l^èl$a. BĶæ* A…Ô>Ë Ð]l$«§ýlÅ Ñyýl-©-Ķæ$- Ķæ$…{™éË$, Ðéçßæ-¯éË ™èlÆ>Ó™èl M>Ð]l-Ë-íÜ…¨ ±Æý‡$. AƇ¬™ól Ð]l¬Æý‡$VýS$, Ñ^óle-§é-°MìS M>Æý‡-×æ-Ð]l$Äôæ$Å Ð]lÅÆ>¦-˯]l$ çÜ–íÙt…-
Ìôæ-¯]l…™èl çÜ°²-íßæ™èl çÜ…º…-«§é-Ë$…-sêƇ¬. JMýS ¯]l$…_ ÐðlË$-Ð]lyól ´÷VýS, A×æ$- E™èlµ†¢ Ð]lÅÆ>¦Ë$, Æý‡Ýë-Ķæ$-¯é-˯]l$ M>Ë$-Ð]lË$, 1) ç³#¯]l-Æý‡$-§ýl®-Ç…-^èl-VýSË çÜçßæf Ð]l¯]l-Æý‡$Ë$ ^èlyýl… Ð]lËÏ ¿¶æ*Ñ$Oò³ °Ð]l-íÜ…^ól iÐ]l-Mø-sìæMìS
§é…sZÏ Ð]l^óla Ð]l*Æý‡$µ Ð]l$Æø §é°Oò³ MýS*yé {糿ê-Ð]l… Ô¶æMìS¢ M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*Ë °Æý‡Ó-çßæ×æ ¯]l§ýl$Ë$, ^ðlÆý‡$-Ð]l#-ÌZÏMìS Ð]l$ãÏ…-^èlyýl… Ð]lËÏ fË †ÇW çÜÐ]l$-MýS*-Æý‡$a-Mø-VýSË Ìôæ§é çÜ–íÙt…-^èl$-Mø- Ð]l¬ç³š HÆý‡µ-yýl$-™ø…¨. BǦ-M>-À-Ð]l–¨®, ç³Æ>Å-Ð]l-
^èl*ç³#™èl$…¨. Ð]l*¯]l-Ð]l#yýl$ «§ýlÇ-{†Oò³ E…yól çÜiÐ]l, Ð]l…sìæ Ðésìæ Ð]lËÏ ò³§ýlª M>Ë$çÙÅ… fÆý‡$-VýS$-™ø…¨. fË M>Ë$çÙÅ… Ð]lËÏ VýSË Ð]l¯]l-Æý‡$-˯]l$ ç³#¯]l-Æý‡$-§ýl®-Ç…-^èl-VýSË çÜçßæf Ð]l¯]l- Æý‡-×êË Ð]l$«§ýlÅ OÐðlÆý‡$«§ýlÅ… ÌôæMýS$…yé ^èl*yýlr…;
G™èl$¢¯]l fÇVóS M>Ë$çÙÅ… iÐ]l {ç³fË$ MýSËÆ>, Osñæ¸ë-Ƈ¬yŠl Ð]l…sìæ ÐéÅ«§ýl$Ë Æý‡$Ë$ A…sêÆý‡$. ÒsìæÌZ ±Æý‡$, Ayýl-Ð]l#Ë$, Ð]l$™èlÞÅ BǦM>ÀÐ]l–¨®ÌZ çÜçßæ-f-Ð]l-¯]l-Æý‡$-˯]l$ {ç³çÜ$¢™èl
°Èj-Ðé…-Ô>Ë Ð]l$«§ýlÅ Ð]l$¯]l$-VýSyýl ÝëW-çÜ$¢-¯é²yýl$. D Æ>Ô¶æ$Ë Ô>ÓçÜ Ð]lÅÐ]l-çܦOò³ ¡{Ð]l »êǯ]l ç³yýl$-™èl$-¯é²Æý‡$. ±sìæ M>Ë$çÙÅ… ¿¶æ* ç܅糧ýl Ððl¬§ýl-OÌñæ¯]l Ðésìæ° {ç³Ðéçßæ Ð]l¯]l-Æý‡$Ë$ AÐ]l-çÜ-Æ>ËMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> Eç³-Äñæ*-WçÜ*¢¯ól,
{MýSÐ]l$…ÌZ iÐ]l¯]l Ñ«§é-¯é°² Ððl$Æý‡$-VýS$-ç³-Æý‡$a-Mø-Ð]lyýl… §ýl${çÙµ-¿ê-Ðé°² ^èl*ç³#-™ø…¨. ÝëÆ>°² MýS*yé ™èlWY-çÜ$¢…¨. A…sêÆý‡$. V>Í, ÝûÆý‡-Ô¶æMìS¢, ™èlÆý‡…VýS Ô¶æMýS$¢-˯]l$ íܦÆý‡ Ðésìæ° Æ>»ZÄôæ$ ™èlÆ>-ËMýS$ Mö¯]l-Ýë-W…-^èl-VýS-ÍVóS
MøçÜ… ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡-×ê-°MìS Ð]l¬ç³š ™èlË-ò³-yýl$™èl* „ýSĶæ$, BçÜ¢Ð]l* Ð]l…sìæ ÐéÅ«§ýl$-
«§ýlÓ° M>Ë$çÙÅ… Ð]l¯]l-Æý‡$-Ë$V> õ³ÆöP…-sêÆý‡$. AÀ-Ð]l–¨®¯ól "çÜ$íܦÆ>ÀÐ]l–¨®'A…sêÆý‡$. ç³Æ>Å-Ð]l- Ð]l–¨® Ý뫨…-^é-ÍÞ¯]l BÐ]l-Ô¶æÅ-™èlMýS E…¨. D «§ýlÇ-
™èl¯]l E°-MìSMóS {ç³Ð]l*§ýl… Mö°™ðl^èl$a- ËMýS$ ÐéÄ¶æ¬ M>Ë$-çÙÅÐól$ {糫§é¯]l 2) ç³#¯]l-Æý‡$-§ýl®-Ç…-^èl-Ìôæ° çÜçßæf Ð]l¯]l-Æý‡$Ë$ Æý‡×æ… G§ýl$-ÆöP…-r$¯]l² Ñç³-™èlPÆý‡ çÜÐ]l$-çÜÅMýS$ {†Oò³ Ð]l*¯]l-Ð]l#-Ë™ø ´ër$ A¯ólMýS iÐ]l-Æ>-Ô¶æ$Ë$
MýS$…-r$-¯é²yýl$... M>Æý
‡ ×æ…. ÐéÄ¶æ¬ M>Ë$çÙÅ… Ð]lËÏ MýSâê- ■ Ķæ$…{™èl Ô¶æ»êªË$, °Æ>Ã×æ Æý‡…VýS M>Æý‡Å-MýS-Ìê- A…™èl-Ç…_ ´ùÄôæ$ çÜÓ¿êÐ]l… E¯]l² Ð]l¯]l-Æý‡$- çÜ$íܦ-Æ>-À-Ð]l–¨® Ô>ï܈Ķæ$ ç³Ç-ÚëPÆý‡ Ð]l*Æý‡Y…V> Ð]l$¯]l$-VýSyýl ÝëW-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. AƇ¬™ól Ð]l$°íÙ AÀ-
™èlÃMýS °Æ>Ã-×êË$, ÝëÃÆý‡MýS ¿¶æÐ]l-¯é-ËOò³ ´ëË$, OÆð‡ÌôæÓË$, OÐðl$MýS$Ë$, Ððl*sêÆý‡$ Ðéçßæ- ˯]l$ ç³#¯]l-Æý‡$-§ýl®-Ç…-^èl-Ìôæ° çÜçßæf Ð]l¯]l-Æý‡$Ë$ BÑ-Æý‡Â-Ñ…-_…¨. Ð]l–¨® õ³Çr ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ „îS×æ-™èlMýS$ ´ë˵-yýl$™èl*
BÐ]l$Ï Æó‡×æ$-Ð]l#Ë$ ÐéÅí³…-^èl-yýl…™ø AÑ ™èlÐ]l$ ¯éË$ Ð]l…sìæÑ «§ýlÓ° M>Ë$-ÚëÅ°² MýSÍ-W-çÜ$¢- A…sêÆý‡$. Q°-gêË$, »ŸVýS$Y °ËÓË$, ò³{sZ- ■ çÜ$-íܦ-Æ>-À-Ð]l–¨® MøçÜ… {ç³çÜ$¢™èl… A…§ýl$-»ê- ™èl¯]l$ MýS*Æý‡$a¯]l² MöÐ]l$ï]l$ ™é¯ól ¯]lÆý‡$-MýS$P…r*,
{´ë¿¶æ-Ðé°² MøÌZµ-™èl$-¯é²Æ‡¬. M>Ë$çÙÅ… M>Æý‡- ¯é²Æ‡¬. «§ýlÓ° M>Ë$çÙÅ… Ð]lËÏ ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡-×æ…ÌZ ÍĶæ$…, V>Å‹Ü °ËÓË$ ÒsìæMìS E§é-çßæ-Æý‡×æ. r$ÌZ E¯]l² Ð]l¯]l-Æý‡$-˯]l$ gê{VýS-™èl¢V>, ç³Ç-Ñ$- ™èl¯]l™ø ´ër$ iÐ]l-Møsìæ Ð]l$¯]l$-VýS-yýl¯]l$ {ç³Ô>²-
{ç³-çÜ$¢™èl… {ç³ç³…^èl §ólÔ>-Ë ×æ…V> ¿¶æ* EÚù~-{VýS-™èlË$ ò³Æý‡VýSyýl… Ð]lËÏ Ð]l$…^èl$ AçÜ-Ð]l*-¯]l-™èlË$ HÆý‡µ-yýl$-™èl$-¯é²Æ‡¬. A«¨MýS «§ýlÓ° ÒsìæÌZ Æ>W, Ððl…yìl, º…V>Æý‡… ç³#¯]l-@-^èl-{MîS-MýS-Æý‡-×æMýS$ ™èl…V> Ðéyýl$-Mø-Ð]l-yýlÐól$ M>MýS$…yé ÐésìæMìS {ç³™éÅ- Æý‡¦MýS… ^ólçÜ$¢-¯é²yýl$.
Ð]l¬…§ýl$¯]l² {糫§é¯]l Ë„ýSÅ… "çÜ$íܦÆ>ÀÐ]l–¨®'. BǦ- {´ë…™éË$ MýSÇW çÜÐ]l¬-{§ýl Ð]l$sêtË$ ò³Æý‡$-VýS$-™èl$- Ð]lËÏ Ð]l$¯]l$-çÙ$-Ë™ø ´ër$ f…™èl$-Ð]l#Ë$, 糄ýS$Ë$ ÒË$-¯]l²Ñ M>V>, ç³#¯]l-@^èl-{MîS-MýS-Æý‡-×æMýS$ ÒË$-Ìôæ-°Ñ.. Ð]l*²Ä¶æ$ Ð]l¯]l-Æý‡$Ë A¯ólÓ-çÙ×æ, Ñ°-Äñæ*-VýS…,
M>-À-Ð]l–-¨®ÌZ ¿êVýS-OÐðl$¯]l ´ëÇ-{Ô>-Ñ$-MîS-MýS-Æý‡×æ, ç³rt-×îæ- ¯é²Æ‡¬. ©…™ø ¿¶æÑ-çÙÅ™ŒlÌZ A¯ólMýS ©Ó´ëË$, ¡Æý‡ MýS*yé Ñ°-MìSyìl ÝëÐ]l$-Æ>¦Å°² MøÌZµ-™éƇ¬. V>Å‹Ü, ò³{sZ-ÍĶæ$… ™èl¨-™èlÆ>Ë$. ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ çÜ…Æý‡ „ýS×æMýS$ A«¨MýS {´ë«§é¯]lÅ… AMðSP¯]lç³ÍÏ Ò$¯]lĶæ$Å
MýS-Æý‡×æ, Ô>ç܈ Ýë…MóS-†MýS Æý‡…V>Ë {ç³VýS†, ÑÌê-çÜ-Ð]l…- {´ë…™éË$ Ð]l¬…ç³#-¯]lMýS$ VýS$Æý‡Äôæ$Å {ç³Ð]l*-§ýl-Ð]l¬…- ■ «§ýlÇ-{†Oò³ fÇVóS ÑÑ«§ýl Æý‡M>Ë M>Ë$-ÚëÅË Ð]lËÏ CÐ]lÓyýl… Ìê…sìæÑ A† Ð]l¬QÅ-OÐðl$¯]l A…Ô>Ë$.
™èl-OÐðl$¯]l iÐ]l¯]l… Ð]l…sìæ A…Ô>Ë$ ÐéĶæ¬, «§ýlÓ°, §ýl° Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ òßæ^èla-Ç-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. Ðé™é-Ð]l-Æý‡- ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ Ñ^óle-§ýl¯]l… fÆý‡$-VýS$-™ø…¨. ©…™ø çÜ$íܦ-Æ>-À-Ð]l–§ól® ç³ÇÚëPÆý‡ Ð]l*Æý‡Y… ■ BǦMýS {ç³{MìS-Ķæ$MýS$, ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡-×ê-°MìS Ð]l$«§ýlÅ çÜ°²- MýS±Ó¯]lÆŠæ, ¯]lËÏVö…yýl
±sìæ M>Ë$-ÚëÅ-Ë™ø ´ër$ ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ, çÜçßæ-f-Ð]l- ×ê°² ÑçÙ-™èl$ËÅ… ^ólõÜ BÐ]l$Ï Ð]lÆ>Û-ËMýS$ MýS*yé ¿¶æ*Ñ$Oò³ E¯]l² çÜçßæf Ð]l¯]l-Æý‡$Ë$ {MýSÐ]l$…V> „îS×ìæ- íßæ™èl çÜ…º…«§ýl… E…yýlr… Ð]lËÏ Ðésìæ Ð]l$«§ýlÅ GMýS¯éÑ$MŠæÞ ¸ùÆý‡…
¯]l-Æý‡$Ë „îS×æ-™èlMýS$ M>Æý‡-×æ-Ð]l$-Ð]l#-™èl$-¯é²Æ‡¬. ÐéÄ¶æ¬ M>Ë$-çÙÅÐól$ M>Æý‡×æ…. çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. çœÍ-™èl…V> Mö°² Æý‡M>-OÌñæ¯]l iÐ]l-Æ>- ■ BǦ-M>-À-Ð]l–-¨®ÌZ ¿êVýS…V> BǦMýS Ð]lçÜ$¢-Ð]l#Ë Aç³- OÐðlÆý‡$-«§éÅË$ ÌôæMýS$…yé {ç³ç³…^èl §ólÔ>Ë$ AÀ-
8
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… 6-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

//

Æý‡*ÌŒæÞ MýSÑ$sîæ Ñ«§ýl$Ë$ HÑ$sìæ? //


//
//
//
//
¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ… & AyýlÐ]l#Ë$
´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ MýSÑ$sîæË$ çÜ…º…«¨™èl ÑçÙĶæ*ËOò³ °Ðól¨MýS çÜÐ]l$ǵ…^èlV>¯ól CÑ //
Ý뫧éÆý‡×æ MýSÑ$sîæË$ Æý‡§ýlªÐ]l#™éƇ¬. //
{糿¶æ$™èlÓ àÒ$Ë MýSÑ$sîæ
Hï³ gôæï³ïÜMìS çÜ…º…«¨…_ MýS*yé Æ>gêÅ…VýS {ç³Ýë¢Ð]l¯]l
Ìôæ§ýl$. ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ÌZ BĶæ* Ô>QËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l //
❖ D MýSÑ$sîæ˯]l$ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æËMýS$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$V> ç³…^éĶæ$¡ Ô>Ô¶æÓ™èl MýSÑ$sîæË$, {ç³™ólÅMýS A…Ô>ËOò³ ÐólõÜ ™é™éPÍMýS //
HÆ>µr$ ^ólÝë¢Æý‡$.
M>Æý‡Å§ýlÇØ MýSÑ$sîæË$ E…sêƇ¬. gôæï³ïÜË$ ™é™éPÍMýS MýSÑ$sîæË //
❖ ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ 15 Ð]l$…¨, Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ 10 Ð]l$…¨ Ñ¿êVýS…ÌZMìS Ð]lÝë¢Æ‡¬. E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË ¡Æ>ïéË //
çÜ¿¶æ$ÅË$…sêÆý‡$. §éÓÆ> Ìôæ§é ÌZMŠæçÜ¿¶æ ïܵMýSÆŠæ, Æ>fÅçÜ¿¶æ O^ðlÆý‡Ã¯ŒæË
❖ {ç³ÔZ²™èl¢Æ>Ë çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ¼Ë$ÏË$, ¡Æ>ïéËOò³ {ç³™ólÅMýS… ç³Æý‡çܵÆý‡ AÐ]lV>çßæ¯]l §éÓÆ> gôæï³ïÜ˯]l$ HÆ>µr$
//
//
^èlÆý‡aË$ fÇVóSrç³#µyýl$ Ð]l$…{™èl$Ë$ A¯ólMýS àÒ$Í- ^ólÄñæ¬^èl$a. çÜ$Ð]l*Æý‡$ 15&30 Ð]l$…¨° çÜ¿¶æ$ÅË$V> JMýS {糧ólÔ¶æ…ÌZ° Ð]l–„ýS ç܅糧ýl¯]l$ AMýSPyìl (B Òsìæ° Æý‡$™èl$ç³Ð]l¯]l AyýlÐ]l#Ë°, ºíßæÆý‡…VýS
çÜ$¢…sêÆý‡$. Ðésìæ AÐ]l$Ë$, ™èl¨™èlÆý‡ ÑçÙĶæ*˯]l$ ´ëÍsîæ ¡çÜ$MøÐ]l^èl$a. A«¨M>Æý‡ç³„ýS çÜ¿¶æ$ÅyìlMìS A«§ýlÅ„ýS »ê«§ýlÅ- // {´ë…™èl…ÌZ°) EÚù~{VýS™èl, Ð]lÆý‡Û´ë™èl…, ™èl–×æ ¿¶æ*Ð]l¬Ë° MýS*yé A…sêÆý‡$.
C¨ ç³ÇÖÍçÜ$¢…¨. ™èlË$ Aç³µW…^èlyýl… B¯]lÐéƇ¬¡. // G™èl$¢ ™èl¨™èlÆ>Ë$ {糿êÑ™èl… D AyýlÐ]l#ÌZÏ° Ð]l–„>Ë$ 25&60 Ò$.
§ýl™èl¢ Ô>çܯéË MýSÑ$sîæ (°Äñæ*h™èl Ô>çܯéË MýSÑ$sîæ) // ^ólÝë¢Æ‡¬. G™èl$¢ Ð]lÆý‡MýS$ ò³Æý‡$VýS$™éƇ¬.
C¨ MýS*yé E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æËMýS$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$V> Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$…sêÆý‡$. çÜ¿¶æ$ÅË A¯]l$Ð]l$† ç³{™é˯]l$ Cç³µsìæÐ]lÆý‡MýS$ Ðólíܯ]l gôæï³ïÜË$ & Ðésìæ A…Ô>Ë$ BÐ]lÆý‡×æ Ô>ç܈…, BǦMýS Ð]lÅÐ]lçÜ¦Ë CÑ Ðólyìl Ô¶æ$çÙP Ðé™éÐ]lÆý‡×æ
E…r$…¨. Òsìæ O^ðlÆý‡Ã¯]lϯ]l$ BĶæ* çÜ¿¶æË A«§ýlÅ„ýS$Ë$
°Ä¶æ$Ñ$Ýë¢Æý‡$. 15 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$…sêÆý‡$. Ð]l$…{™èl$Ë$
ç³ÇÖÍçÜ$¢…¨.
çÜ¿¶æ$ÅË i™èl¿¶æ™éÅËOò³ MýSÑ$sîæ
❖ »Z¸ùÆŠæÞ MýS$…¿¶æMø×æ… (1987, BVýSçÜ$t 6):
A«§ýlÅ„ýS$Ë$&Ô¶æ…MýSÆ>¯]l…§ýl (M>…{VðS‹Ü). 50 ÝëÆý‡$Ï
//
//
§ýl–ÚëtÅ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ° A†
Ð]l¬QÅ çÜçßæf Ð]l¯]lÆý‡$ÌZÏ AyýlÐ]l#Ë$
f¯]lÆý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü M>Ë…ÌZ 6&8 ÐéÆ>Ë ´ër$ BMýS$˯]l$
Æ>Ë$Ýë¢Æ‡¬.
C…§ýl$ÌZ çÜ¿¶æ$ÅË$V> E…yýlMýS*yýl§ýl$. C¨ ç܅Ķæ¬MýS¢ MýSÑ$sîæ. Ððl¬™èl¢… 15 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$Å- çÜÐ]l*ÐólÔ¶æOÐðl$…¨.1998, H{í³ÌŒæ 26¯]l C_a¯]l °Ðól¨- // JMýSsìæ. ÑË$OÐðl¯]l MýSËç³, Ð]l…r C…yìlĶæ$¯Œæ Òsìæ E™èlµ™èl$¢Ë¯]l$ MýSËç³, MöĶæ$Å
❖ ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ M>Æý‡Å°Æ>ÓçßæMýS Ð]lÆ>Y°MìS §ýl™èl¢™èl ^ólíܯ]l Ë$…sêÆý‡$. ÌZMŠæçÜ¿¶æ ¯]l$…_ 10 Ð]l$…¨, Æ>fÅçÜ¿¶æ MýS¯]l$ {糆糄>Ë$ ™øíÜç³#^éaƇ¬. // ^ðlÆý‡MýS$, LçÙ«§éË$ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l Ðésìæ ÝëÐ]l${W, çܺ$¾Ë$, M>W™èl… ç³Ç{Ô¶æÐ]l$ÌZÏ
Ô>çܯ]lç³Æý‡OÐðl$¯]l A…Ô>˯]l$, Ðésìæ °Æ>Ã×æ…ÌZ E¯]l² ¯]l$…_ 5 Ð]l$…¨ {´ë†°«§ýlÅ… Ð]líßæÝë¢Æý‡$. çÜ¿¶æ$ÅË ❖ ÝëtMŠæ Ð]l*Æð‡PsŒæ MýS$…¿¶æMø×æ…/çßæÆý‡Û§Šæ Ððl$çßæ™é // Æý‡*ç³…ÌZ AyýlÐ]l#Ë$ BMýSÆý‡Û×îæĶæ$ gê{VýSïœ Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$.
^èlrtº§ýl®™èl¯]l$ ç³ÇÖÍ…^èlyýl…, ÌZVýSyýl Æý‡*´÷…¨…- i™èl¿¶æ™éÅËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l °Ä¶æ$Ð]l$ °º…«§ýl¯]l˯]l$ MýS$…¿¶æMø×æ… (1992, BVýSçÜ$t 6): A«§ýlÅ„ýS$Ë$& Æ>…- B§éĶæ*°² ^ólMýS*Æý‡ayýl… Ð]lËÏ Òsìæ° CÑ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ BǦMýS Ð]lÅÐ]lçܦÌZ ^éÌê
_¯]l ^èlsêtË çÜÐ]lÆý‡×æMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l E™èl¢Æý‡$Ó˯]l$ Æý‡*´÷…¨çÜ$¢…¨. °Ðé‹Ü Ò$Æ>ª (M>…{VðS‹Ü). 105 ÝëÆý‡$Ï çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ- // "gê¡Ä¶æ$ ç܅糧ýl'V> ç³ÇVýS×ìæÝë¢Æý‡$. Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l AyýlÐ]l#Ë$.
çÜ¿¶æMýS$ çÜÐ]l$ǵ…^ól…§ýl$MýS$ ™èlW¯]l AÐ]lM>Ô>Ë$ E…yól- Ì꿶æ§éĶæ$MýS 糧ýlÐ]l#Ë MýSÑ$sîæ OÐðl$…¨. 1993, yìlòÜ…ºÆŠæ 21¯]l °Ðól¨MýS C_a…¨. // Forest A¯ól B…VýSÏ ³ ç §ýl… Fores A¯ól ÑçÜ¢Æý‡×æ
Ìê ^èl*yýlr… D MýSÑ$sîæ Ð]l¬QÅ Ñ«§lý $Ë$. C¨ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË ç܅Ķæ¬MýS¢ MýSÑ$sîæ. Ððl¬™èl¢… 15 ©°² {糿¶æ$™èlÓ… BÐðl*¨…^èlÌôæ§ýl$, †Æý‡çÜPÇ…^èl- // Ìêsìæ¯Œæ ¿êÚë 糧ýl… ¯]l$…_ Ð]l_a…¨. Ìêsì毌æÌZ D AÆý‡×êÅË$ Ð]l¬QÅ…V> ç³ÕaÐ]l$ MýS¯]l$Ð]l$Ë$,
❖ D MýSÑ$sîæ° h.Ñ.Ð]l˜Ìê…MýSÆŠæ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ Ñ«§ýl$Ë Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$…sêÆý‡$. 10 Ð]l$…¨ ÌZMŠæçÜ¿¶æ ¯]l$…_, 5 Ìôæ§ýl$. // Fores A…sôæ {V>Ð]l$… ÐðlË$ç³Í {´ë…™èl… A° AÆý‡¦…. JyìlÔ>, bèl¡¢‹ÜVýSÉŠæ, bøsê ¯éVýSç³NÆŠæ ï³uý‡¿¶æ*Ñ$, ÕÐéÍMŠæ Mö…yýl
Æý‡„ýS×æMýSÆý‡¢V> õ³ÆöP¯é²Æý‡$. Ð]l$…¨ Æ>fÅçÜ¿¶æ ¯]l$…_ {´ë†°«§ýlÅ… Ð]líßæÝë¢Æý‡$. ❖ MóS™èl¯Œæ ç³Æó‡RŒæ MýS$…¿¶æMø×æ…/ÝëtMŠæ Ð]l*Æð‡PsŒæ MýS$…¿¶æ- // {ç³ç³…^èl ArÒ ¨¯ø™èlÞÐé°² Ð]l*Ça 21¯]l °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. {´ë…™éÌZÏ ÑçܢDž_ E¯é²Æ‡¬.
GïÜÞ, GïÜt çÜ…„óSÐ]l$ çÜ…çœ$… Ì꿶æ§éĶæ$MýS 糧ýlÐ]l#Ë$, çÜ¿¶æ$ÅË A¯]lÆý‡á™èlË$ ™èl¨™èlÆý‡ Mø×æ…(2001, H{í³ÌŒæ 26): A«§ýlÅ„ýS$Ë$&{ç³M>ÔŒæ Ð]l$×ìæ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ….. Ððl¬§ýlsìæ gê¡Ä¶æ$ ArÒ Ñ«§é¯é°² 1952ÌZ D AÆý‡×êÅÌZÏ° Ð]l¬QÅ Ð]l–„>Ë$
❖ C¨ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË™ø MýS*yìl¯]l ç܅Ķæ¬MýS¢ MýSÑ$sîæ. A…Ô>˯]l$ ç³ÇÖÍçÜ$¢…¨. {†´ëv (¿êÆý‡¡Ä¶æ$ f¯]l™é´ëÈt). 109 ÝëÆý‡$Ï // {ç³MýSsìæ…_…¨. ©° {ç³M>Æý‡… ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ çÜÐ]l$™èl$ÌêÅ°² "sôæMýS$' Ð]l–„>Ë$ GMýS$PÐ]lV> E…sêƇ¬. Òsìæ™ø´ër$ VýS$WYË…
❖ C…§ýl$ÌZ Ððl¬™èl¢… 30 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$…sêÆý‡$. 20 çÜÐ]l*ÐólÔ¶æOÐðl$…¨. Ððl¬™èl¢… çÜ¿¶æ$ÅË çÜ…QÅ 30. // M>´ëyýlsê°MìS §ólÔ¶æ ÑïÜ¢Æý‡~…ÌZ AyýlÐ]l#Ë ÑïÜ¢Æý‡~… 1/3 Ð]l…™èl$ (ÕÐéÍMŠæ Mö…yýlÌZÏ), Ð]l$…_ VýS…«§ýl… (MýSÆ>~rMýSÌZ), ïÙçÙÐŒl$,
Ð]l$…¨ ÌZMŠæçÜ¿¶æ ¯]l$…_, 10 Ð]l$…¨ Æ>fÅçÜ¿¶æ ÌZMŠæÜç ¿¶æ ¯]l$…_ 20 Ð]l$…¨, Æ>fÅçÜ¿¶æ ¯]l$…_ 10 // Ìôæ§é 33.3% E…yéÍ. Ððl§ýl$Æý‡$, çßæ${Æ> Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ.
¯]l$…_ {´ë†°«§ýlÅ… Ð]líßæÝë¢Æý‡$. Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. 2002, // ¿êÆý‡™èl ArÒ Ô>Q, ¯éÝë {ç³M>Æý‡… §ólÔ¶æ…ÌZ {ç³çÜ$¢™èl… ii) EçÙ~Ð]l$…yýlË Ô¶æ$çÙP BMýS$Æ>Ë$a AyýlÐ]l#Ë$:
❖ Æ>gêÅ…VýS…, ^èlrtç³Æý‡…V> òÙyýl*ÅÌŒæz MýS$ÌêË$, yìlòÜ…ºÆŠæ 19¯]l °Ðól¨MýS çÜÐ]l$ǵ…_…¨. ÝëtMŠæ Ð]l*Æð‡P- AyýlÐ]l#Ë Ô>™èl… 20.6% M>V> Ô>sìæOÌñæsŒæ çÜÆó‡Ó {ç³M>Æý‡… CÑ 70&100 òÜ….Ò$. Ð]lÆý‡Û´ë™èl… E…yól ï³uý‡¿¶æ*Ð]l¬Ë$,
™ðlVýSËMýS$ MýS͵…_¯]l Æý‡„ýS×æË$, ÝûMýSÆ>ÅË$, C™èlÆý‡ rÏ °Ä¶æ$…{™èl×æÌZ Ñç³ÏÐé™èlÃMýS Ð]l*Æý‡$µË$ Ð]l^éaƇ¬. // §ólÔ¶æ…ÌZ° ArÒ Ô>™èl… 19.5% V> E…¨. OÐðl$§é¯éÌZÏ ò³Æý‡$VýS$™éƇ¬.
çÜ…„óSÐ]l$ M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë AÐ]l$Ë$ ¡Æý‡$™ðl¯]l$²Ë¯]l$ ❖ Ö™èlË ´ë±Ä¶æ*ÌZÏ ç³#Æý‡$VýS$ Ð]l$…§ýl$Ë AÐ]lÔóæÚëË$ // ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ° AyýlÐ]l#˯]l$ Ð]lÆý‡Û´ë™èl…, G™èl$¢ B«§éÆý‡…V> 5 CÑ Ô¶æ$çÙP (ÐólçÜÑ) Æý‡$™èl$Ð]l#ÌZÏ BMýS$˯]l$ ÑÝë¢Æý‡…V>
ç³ÇÖÍçÜ$¢…¨. (2003, BVýSçÜ$t 8): A«§ýlÅ„ýS$yýl$ & Ô¶æÆý‡§Šæ ç³ÐéÆŠæ // Æý‡M>Ë$V> Ð]lÈYMýSÇ…^èlÐ]l^èl$a. Æ>Ëayýl… Ð]lËÏ Ð]l–„>Ë$ »ZyìlV> MýS°í³Ýë¢Æ‡¬.
{Oò³ÐólsŒæ Ððl$…ºÆŠæ ¼Ë$ÏË MýSÑ$sîæ (¯ólçÙ¯]lÍ‹Üt M>…{VðS‹Ü). 17 ÝëÆý‡$Ï çÜÐ]l*ÐólÔ¶æOÐðl$…¨. // AÑ.. ÑçÜ¢Æý‡×æ
❖ C¨ ÌZMŠæçÜ¿¶æMóS E§ólªÕ…_¯]l {ç³™ólÅMýS MýSÑ$sîæ. Ððl¬™èl…¢ Üç ¿¶æ$ÅË Üç …QÅ 15. ÌZMŠæÜç ¿¶æ ¯]l$…_ 10 // 1. çÜ™èl™èlçßæÇ™èl AÆý‡×êÅË$ CÑ {糫§é¯]l…V> ©Óç³MýS˵ ï³uý‡¿¶æ*Ñ$ÌZ A«¨MýS ¿êVýS…, VýS…V>
Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ E…yýl§ýl$. yìlç³NÅsîæ ïܵMýSÆŠæ (O^ðlÆý‡Ã¯ŒæV> Ð]l$…¨, Æ>fÅçÜ¿¶æ ¯]l$…_ 5 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$ 2. BMýS$Æ>Ë$a AÆý‡×êÅË$ OÐðl$§é¯]l…, ç³ÕaÐ]l*¯]l "£éÆŠæ' GyéÇ Ð]lÆý‡MýS$; íßæÐ]l*ËĶæ*-
E…sêÆý‡$)™ø MýSË$ç³#Mö° 15 Ð]l$…¨ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. 2004, íœ{ºÐ]lÇ 4¯]l // 3. Ð]l¬â¶æÏgê† AÆý‡×êÅË$ ËMýS$, ç³ÕaÐ]l$ MýS¯]l$Ð]l$ËMýS$ Ð]l$«§ýlÅ E¯]l² ÑÔ>Ë ¿êVýS…ÌZ
çÜ¿¶æ$ÅË$…sêÆý‡$. C¨ {Oò³ÐólsŒæ Ððl$…ºÆý‡Ï ¼Ë$Ï˯]l$ °Ðól¨MýS C_a…¨. Ö™èlË ´ë±Ä¶æ*ÌZÏ ç³#Æý‡$VýS$ // 4. Ð]l$yýl (Ìôæ§é) OsñæyýlÌŒæ AÆý‡×êÅË$ ÑçܢDž_ E¯é²Æ‡¬.
ç³ÇÖÍ…_ çÜ*^èl¯]lÍçÜ$¢…¨. Ð]l$…§ýl$Ë AÐ]lÔóæÚëË$ °fÐól$¯]l° ™ólÍa…¨. // 5. ç³Æý‡Ó¡Ä¶æ$ AÆý‡×êÅË$ Ð]l¬QÅ Ð]l–„>Ë$
Æý‡*ÌŒæÞ MýSÑ$sîæ BàÆý‡ ¿¶æ{§ýl™èl {ç³Ð]l*×êË çÜ…çܦ HÆý‡µyìl…¨. // çÜ™èl™èlçßæÇ™èl AÆý‡×êÅË$ D AÆý‡×êÅÌZÏ sôæMýS$, Ððl§ýl$Æý‡$, VýS$WYË… Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ
ÌZMŠæçÜ¿¶æMýS$, Æ>fÅçÜ¿¶æMýS$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$ MýSÑ$sîæË$…- ❖ 2h òܵ{MýStÐŒl$ MýS$…¿¶æMø×æ… (2011, Ð]l*Ça 1): {糫§é¯]l…V> ò³Æý‡$VýS$™éƇ¬. Òsìæ™ø´ër$ G{Æý‡ ^èl…§ýl¯]l…
sêƇ¬. ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ 15 Ð]l$…¨, Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ 16 Ð]l$…¨ A«§ýlÅ„ýS$Ë$ & í³.íÜ.béRZ (M>…{VðS‹Ü). Ððl¬™èl¢… // CÑ 200 òÜ….Ò$ MýS…sôæ GMýS$PÐ]l Ð]lÆý‡Û´ë™èl… VýSË {´ë…™éÌZÏ Ð]l¬QÅ…V> B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ° MýSyýlç³, _™èl*¢Æý‡$ hÌêÏÌZÏ
çÜ¿¶æ$ÅË$…sêÆý‡$. BĶæ* çܿꫧýlÅ„ýS$Ìôæ çßZ§é È™éÅ Üç ¿¶æ$ÅË Üç …QÅ 30. ÌZMŠæÜç ¿¶æ ¯]l$…_ 20 Ð]l$…¨, // ÑçܢDž_ E¯é²Æ‡¬. D AÆý‡×êÅÌZÏ° Ð]l–„>Ë$ VýSsìæt ÑçܢDž_ E…¨. çÜ…X™èl ç³ÇMýSÆ>Ë ™èlĶæ*ÈÌZ ©°²
O^ðlÆý‡Ã¯]l$ÏV> E…sêÆý‡$. çÜ¿ê M>Æý‡Å{MýSÐ]l*ËMýS$ çÜ…º…«¨…- Æ>fÅçÜ¿¶æ ¯]l$…_ 10 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$. // MýSËç³°Ýë¢Æ‡¬. A…§ýl$Ð]lËÏ Òsìæ° MýSv¯]l§éÆý‡$ Ð]l–„>Ë$ A° {糫§é¯]l…V> Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$. ©°² B…{«§ýl{糧ólÔŒæ ¯]l$…_
_¯]l °Ä¶æ$Ð]l$ °º…«§ýl¯]lËOò³ C¨ ™èlW¯]l çÜÐ]lÆý‡×æ˯]l$ yìl´ëÆŠætÐðl$…rÌŒæ Ýët…yìl…VŠæ MýSÑ$sîæË$ // MýS*yé í³Ë$Ýë¢Æý‡$. M>± CÑ Ðé×ìægêÅ°MìS ç³°MìSÆ>Ð]l#. fÆý‡Ã±, f´ë¯Œæ §ólÔ>ËMýS$ GVýS$Ð]l$† ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$.
çÜ*_çÜ$¢…¨. ´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ MýSÑ$sîæË$ & {糿êÐ]l… // D Ð]l–„>Ë$ ^éÌê §ýlrt…V> ÑçÜÇ¢ …_ Üç $Ð]l*Æý‡$ 45&60 Ò$. Ð]l$…_ VýS…«§ýl… Ð]l¬QÅ…V> MýSÆ>~rMýS Æ>{çÙt…ÌZ ÑçܢDž_
f¯]lÆý‡ÌŒæ ç³Æý‡µ‹Ü MýSÑ$sîæ ÌZMŠæçÜ¿¶æ Æý‡*ÌŒæÞ MýSÑ$sîæ íܸëÆý‡çÜ$Ë Ðól$Æý‡MýS$ 1993ÌZ ❖ ´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ MýSÑ$sîæË$, ¿êÆý‡™èl Æ>fMîSĶæ$ Ð]lÅÐ]lçܦ- G™èl$¢ Ð]lÆý‡MýS$ ò³Æý‡$VýS$™éƇ¬. E…¨. E™èlµ†¢ÌZ MýS*yé Ððl¬§ýlsìæ Ý릯]l… MýSÆ>~rMýS§ól.
E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æËMýS$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$V> D MýSÑ$sîæË$…- 17 yìl´ëÆŠætÐðl$…rÌŒæ Ýët…yìl…VŠæ MýSÑ$sîæ˯]l$ Ððl¬rt- ¯]l$ Ððl$Æý‡$VýS$ç³Æý‡ayé°MìS {ç³Ä¶æ$†²çÜ$¢¯é²Æ‡¬. ÑÑ«§ýl // Òsìæ MýSË糯]l$ Ð]l…r ^ðlÆý‡MýS$V> Ð]l*{™èlÐól$ Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$. Ð]l$…_ VýS…«§ýl… Ð]l–„>Ë$ B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ° A¯]l…™èlç³#Æý‡…,
sêƇ¬. BĶæ* çÜ¿¶æË A«§ýlÅ„ýS$Ë$ ÒsìæMìS O^ðlÆý‡Ã¯]l$ÏV> Ððl¬§ýlsìæÝëÇ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. 2004ÌZ Òsìæ çÜ…Qů]l$ {糿¶æ$™èlÓ Ô>QË ç³°¡Æý‡$¯]l$ °Æý‡…™èlÆý‡… çÜÒ$„ìS- // D Ð]l–„>˯]l$ Mö…™èlÐ]lÆý‡MýS$ M>W™èl…, AWYò³sñætË$, MýSËç³ _™èl*¢Æý‡$ hÌêÏÌZÏ ÑçܢDž_ E¯é²Æ‡¬. çÜ$VýS…«§ýl {§ýlÐéÅË
E…sêÆý‡$. ÒsìæÌZ C™èlÆý‡ çÜ¿¶æ$ÅË™ø´ër$ yìlç³NÅsîæ 24MýS$ ò³…^éÆý‡$. {糆 MýSÑ$sîæÌZ 31 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$…- çÜ*¢, ´ë˯]l Ķæ$…{™é…VýS… çÜÐ]l$Æý‡¦…V> ç³°^ólĶæ$- // ™èl¨™èlÆ>ËMýS$ Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$. ™èlĶæ*ÈÌZ ©°² Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$.
ïܵMýSÆŠæ, yìlç³NÅsî O^ðlÆý‡Ã¯Œæ, Ýë¦Æ‡Ê çÜ…çœ*Ë O^ðlÆý‡Ã¯]l$Ï sêÆý‡$. 20 Ð]l$…¨ ÌZMŠæÜç ¿¶æ ¯]l$…_, 11 Ð]l$…¨ yé°MìS ™øyýlµyýl$™èl$¯é²Æ‡¬. °Æý‡…™èlÆý‡ ç³Æý‡ÅÐól„ýS×æ // D AÆý‡×êÅ˯]l$ EçÙ~Ð]l$…yýlË ™ólÐ]l$™ø MýS*yìl¯]l çÜ™èl™èl çßæÇ™èl Ððl§ýl$Æý‡$¯]l$ õ³§ýlÐéyìl MýSËç³ A° í³Ë$Ýë¢Æý‡$.
çÜ¿¶æ$ÅË$V> E…sêÆý‡$. BĶæ* ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ MýSÑ$sîæË Æ>fÅçÜ¿¶æ ¯]l$…_ {´ë†°«§ýlÅ… Ð]líßæÝë¢Æý‡$. D MýSÑ$sîæ §éÓÆ> {糿¶æ$™èlÓ…, {ç³gê {糆°«§ýl$Ë$ ´ëÆý‡ÏÐðl$…- // AÆý‡×êÅË$, AÆý‡® çÜ™èl™èl çßæÇ™èl AÆý‡×êÅË$ A° Æð‡…yýl$ Ð]l¬â¶æÏgê† AÆý‡×êÅË$
ç³Ç«¨ÌZMìS Æ>° ÑçÙĶæ*˯]l$ AÐ]lçÜÆ>°² ºsìæt D çÜ¿¶æ$Å˯]l$ BĶæ* çÜ¿¶æË A«§ýlÅ„ýS$Ë$ ¯éÑ$¯ólsŒæ ^ólÝë¢Æý‡$. r$MýS$ »ê«§ýlÅ™èl Ð]líßæ…^ólÌê ^èl*çÜ*¢, §ýl$»êÆ>, Æý‡M>Ë$V> Ñ¿¶æh…^èlÐ]l^èl$a.
MýSÑ$sîæMìS °Ðól¨Ýë¢Æý‡$. Ð]l$…{™èl$Ë$ çÜ¿¶æ$ÅË$V> E…yýlsê°MìS A¯]lÆý‡$áË$. D Ë…^èlVö…yìl™èl¯]l…, 糄ýS´ë™èl OÐðlQÇ, »ê«§ýlÅ™éÆ>- // ÑçÜ¢Æý‡×æ CÑ Ð]l¬QÅ…V> 70 òÜ….Ò$. MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l Ð]lÆý‡Û´ë™èl… E…yól
G¤MŠæÞ MýSÑ$sîæ MýSÑ$sîæË ç³§ýlÒ M>Ë… Hyé¨. Ððl¬™èl¢… 24 MýSÑ$sîæÌZÏ íßæ™èlÅ «§øÆý‡×æ$˯]l$ Ý뫧ýlÅOÐðl$¯]l…™èlÐ]lÆý‡MýS$ ™èlWY…^èl- // D AyýlÐ]l#Ë$ ç³ÕaÐ]l$ MýS¯]l$Ð]l$Ë §ýl„ìS×æ ¿êVýS… (MóSÆý‡â¶æ, Ô¶æ$çÙP {´ë…™éÌZÏ ò³Æý‡$VýS$™éƇ¬.
E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æËMýS$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$V> E…r$…¨. Æ>fÅçÜ¿¶æ- 16 MýSÑ$sîæË$ ÌZMŠæçÜ¿¶æ B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ, Ñ$Wͯ]l 8 yé°MìS {ç³Ä¶æ$†²çÜ$¢¯é²Æ‡¬. AÑ A…¨…^ól ÐéÇÛMýS // MýSÆ>~rMýS), DÔ>¯]lÅ Æ>{ÚëtÌZÏ (Ð]l$×ìæç³NÆŠæ, ¯éV>Ìê…yŠæ, CÑ 6&10 Ò$. G™èl$¢ Ð]lÆý‡MýS$ E…yìl Ð]l¬â¶æÏ ´÷§ýlË$V>
ÌZ 1997ÌZ, ÌZMŠæÜç ¿¶æÌZ 2000ÌZ D MýSÑ$sîæ° HÆ>µ- MýSÑ$sîæË$ Æ>fÅçÜ¿¶æ B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ ç³°^ólÝë¢Æ‡¬. °Ðól¨MýSË$ çÜ¿¶æ$ÅËMýS$, {ç³gê±M>°MìS ^éÌê // AÝù…, {†ç³#Æý‡, Ðól$çœ*ËĶæ$), A…yýlÐ]l*¯Œæ, °Mø»êÆŠæ ©Ð]l#ÌZÏ WyýlçÜ»êÇ E…sêƇ¬.
r$ ^ólÔ>Æý‡$. M>Ìê¯]l$VýS$×æ…V> çÜ¿¶æ$ÅË çÜ…QÅ Ð]l*Æý‡$- Ñ«§ýl$Ë$: ÑÑ«§ýl Ð]l$…{†™èlÓ Ñ¿êV>Ë$, Ô>QË$ Eç³Äñæ*VýSç³yýl$™èl$¯é²Æ‡¬. ÑçܢDž_ E¯é²Æ‡¬. Ð]lÆý‡Û´ë™èl… ™èlMýS$PÐ]lV> E…yól GyéÇ {´ë…™éÌZÏ GMýS$PÐ]lV>
™èl$…¨. çÜ¿¶æÌZ çÜ¿¶æ$ÅË {ç³Ð]lÆý‡¢¯]l, ç³°¡Æý‡$, çÜ¿ê çÜÐ]l$ǵ…_¯]l 糧ýl$ªË¯]l$ ç³ÇÖÍ…^èlyýl…. ❖ CsîæÐ]lÍ M>Ë…ÌZ D MýSÑ$sîæË$ ™èlÐ]l$ Ñ«§ýl$˯]l$ // ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>ÌŒæ, JyìlÔ> OÐðl$§é¯éÌZÏ MýS*yé MýS°í³Ýë¢Æ‡¬. ò³Æý‡$VýS$™éƇ¬. CÌê…sìæ Ððl¬MýSP˯]l$ Æý‡çÜ¿¶æÇ™èl Ð]l–„>Ë$ Ìôæ§é
ÑË$Ð]lË$ ™èl¨™èlÆý‡ A…Ô>ËOò³ çÜ*^èl¯]lË$ ^ólçÜ$¢…¨. ❖ ÑÑ«§ýl Ð]l$…{†™èlÓ Ô>QË ¼Ë$Ï˯]l$ ç³ÇÖÍ…^èl- çÜ{MýSÐ]l$…V> °Æý‡ÓÇ¢…^èlÌôæMýS´ù™èl$¯é²Ä¶æ$¯ól BÆøç³×æ // Ð]l¬QÅ Ð]l–„ýS gê™èl$Ë$ Xerophytes A…sêÆý‡$. D Ððl¬MýSPË$ »êÚùµ™ólÞMýS {ç³{MìSĶæ$-
Ð]l$íßæâê Ý뫨M>Æý‡™èl MýSÑ$sîæ yýl…, AÌêVóS Ðésìæ ÐéÇÛMýS °Ðól¨MýSË$, Ð]l˜ÍMýS E…¨. ¯é¯ésìæMîS MìSÏçÙtÐ]l$Ð]l#™èl$¯]l² ´ë˯é M>Æý‡Å{MýS- // ÆøgŒæÐ]l#yŠæ, ¯]lËÏ ™èl$Ð]l$Ã, AƇ¬°, ™ðlË*ÞÆŠæ, G»Z°, Ð]l$àVýS°, ¯]l$ ™èlr$tMøÐ]lyé°MìS BMýS$˯]l$ Ð]l¬â¶æ$ÏV> Æý‡*´ë…™èlÆý‡… ^ólçÜ$-
D MýSÑ$sîæ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æËMýS$ ç܅Ķæ¬MýS¢…V> Ñ«§é¯é˯]l$ ç³ÇÖÍ…^èlyýl…. Ð]l*˯]l$ çÜ{MýSÐ]l$…V> AÐ]lV>çßæ¯]l ^ólçÜ$Mö° // ÐéÌŒæ¯]lsŒæ, ^ðl‹Üt¯]lsŒæ, ÌêÆð‡ÌŒæ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ. MýS$…sêƇ¬. E§é: {ºçßæÃgñæÐ]l¬yýl$, ¯éVýSgñæÐ]l¬yýl$ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ.
E…r$…¨. 1997ÌZ HÆ>µr$^ólÔ>Æý‡$. C…§ýl$ÌZ 30 çÜ…{糨…ç³#Ë MýSÑ$sîæ °Ä¶æ$…{†…^ól Ô¶æMìS¢ ÝëÐ]l$Æ>¦ÅË$, E™éÞçßæ… çÜ¿¶æ$Å- // BMýS$Æ>Ë$a AÆý‡×êÅË$ ÑçÜ¢Æý‡×æ
Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$…sêÆý‡$. 20 Ð]l$…¨ ÌZMŠæçÜ¿¶æ ¯]l$…_, {糆 Ð]l$…{†™èlÓ Ô>Q B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ E¿¶æĶæ$ ÌZÏ ÌôæMýS´ùÐ]lyýl…, ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$MýS$ ™èlW¯]l çÜÐ]l$Ķæ$… Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ…ÌZ Ð]l¬â¶æÏgê† AyýlÐ]l#Ë$ {糫§é¯]l…V> ç³…g껌æ,
10 Ð]l$…¨ Æ>fÅçÜ¿¶æ ¯]l$…_ {´ë†°«§ýlÅ… Ð]líßæÝë¢Æý‡$. çÜ¿¶æËMýS$ ^ðl…¨¯]l çÜ¿¶æ$ÅË™ø D MýSÑ$sîæË$ HÆ>µrÐ]l#- E…yýlMýS´ùÐ]lyýl…, §ýl™èl¢ Ô>çܯéË$, BÇz¯ðl¯]l$ÞË$, // D AyýlÐ]l#ÌZÏ° Ð]l–„ýS gê™èl$Ë$ »êÚùµ™ólÞMýS {ç³{MìSĶæ$¯]l$ Æ>fÝ릯Œæ, E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ Æ>{ÚëtÌZÏ° OÐðl$§é¯éË$, VýS$fÆ>™ŒæÌZ°
❖ gê¡Ä¶æ$ Ð]l$íßæâê MýSÑ$çÙ¯Œæ °Ðól¨MýS˯]l$ ç³ÇÖÍ…^èl- ™éƇ¬. ÌZMŠæçÜ¿¶æ Ý뫧éÆý‡×æ G°²MýSË ™èlÆ>Ó™èl D çÜÐ]l$Æý‡¦ {糆糄ýS… ÌôæMýS´ùÐ]lyýl…, ºyðljsŒæÌZ CÑ$yìl // °Æø«¨…^ól…§ýl$MýS$ ÐólçÜÑÌZ ™é™éPÍMýS…V> BMýS$˯]l$ Mö°² {´ë…™éË$, çÜÐ]l¬{§é°MìS çÜÒ$ç³…V> E¯]l² §ýlMýSP¯Œæ
yýl…, Ð]l$íßæâê Ý뫨M>Æý‡™èl, çÜÐ]l*¯]l™èlÓ… MøçÜ… MýSÑ$sîæ˯]l$ HÆ>µr$ ^ólÝë¢Æý‡$. CÑ BĶæ* Ð]l$…{†™èlÓ E¯]l² MìSÏçÙt {ç³{MìSĶæ$ ™èl¨™èlÆ>Ë$ Òsìæ ç³°¡Æý‡$Oò³ // Æ>Ë$Ýë¢Æ‡¬. ï³uý‡¿¶æ*Ñ$ {´ë…™éÌZÏ ò³Æý‡$VýS$™éƇ¬.
^ólç³sìæt¯]l M>Æý‡Å{MýSÐ]l*˯]l$ ç³ÇÖÍ…^èlyýl… D MýSÑ$sîæ Ô>QË B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ ç³°^ólÝë¢Æ‡¬. {ç³çÜ$¢™èl… 32 MýSÑ$sîæ- {糿êÐ]l… ^èl*ç³#™èl$¯é²Æ‡¬. // D AÆý‡×êÅ˯]l$ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$V> Ð]lÈYMýSÇ…^èlÐ]l^èl$a. AÑ.. Ð]l¬QÅ Ð]l–„>Ë$
Ñ«§ýl$Ë$. Ë$¯é²Æ‡¬. Ð]l$…{™èl$Ë$, ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ çÜ¿¶æ$ÅË Ð]l$«§ýlÅ ❖ Ô>çܯ]lçÜ¿ê MýSÑ$sîæË$ B«§ýl$°MýS M>Ë…ÌZ Ñ$± i) EçÙ~Ð]l$…yýlË ™ólÐ]l$™ø MýS*yìl¯]l BMýS$Æ>Ë$a AyýlÐ]l#Ë$ D AÆý‡×êÅÌZÏ AMóSíÜĶæ*, {ºçßæÃgñæÐ]l¬yýl$, ¯éVýSgñæÐ]l¬yýl$,
OÌñæ{ºÈ MýSÑ$sîæ ÑÑ«§ýl ÑçÙĶæ*ËOò³ ^èlÆý‡aË$ fÇí³…^èlyýl…, ç³£ýlM>˯]l$ Ô>çܯ]lçÜ¿¶æË$V> AÐ]l™èlÇ…^éĶæ$° AÐðl$ÇM> // ii) EçÙ~Ð]l$…yýlË Ô¶æ$çÙP BMýS$Æ>Ë$a AyýlÐ]l#Ë$ ™èl$Ð]l$à (»êº$ÌŒæ) Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l Ð]l–„ýSgê™èl$Ë$ E…sêƇ¬.
C¨ ç܅Ķæ¬MýS¢ MýSÑ$sîæ. 9 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$…sêÆý‡$. Æý‡*´÷…¨…^ól {ç³{MìSĶæ$, Ðésìæ AÐ]l$ÌZÏ ™èlW¯]l Ð]l*i A«§ýlÅ„ýS$yýl$, {ç³Ð]l¬Q Æ>fMîSĶæ$Ðól™èl¢ // D AÆý‡×êÅË$ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ A™èlÅ«¨MýS…V> ÑçܢDž_ ™ólÐ]l$™ø MýS*yìl¯]l ç³ËÏç³# ¿¶æ*Ð]l¬ÌZÏ Ð]l*{™èl… AyýlÑ QÆý‡*jÆý‡
ÌZMŠæçÜ¿¶æ ¯]l$…_ 6 Ð]l$…¨, Æ>fÅçÜ¿¶æ ¯]l$…_ Ð]l¬VýS$YÆý‡$ çÜ*^èl¯]lË$ ^ólĶæ$yýl… D MýSÑ$sîæË Ñ«§ýl$Ë$. E{yøÑËÞ¯Œæ AÀ{´ëĶæ$ç³yézÆý‡$. // E¯é²Æ‡¬. CÑ Ðé×ìæfÅç³Æý‡…V> A™èlÅ…™èl ÑË$OÐðl¯]lÑ. ^ðlr$Ï…sêƇ¬.
çÜ¿¶æ$ÅË$ {´ë†°«§ýlÅ… Ð]líßæÝë¢Æý‡$. ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ OÌñæ{ºÈ,
gêƇ¬…sŒæ ´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ MýSÑ$sîæË$ (gôæï³ïÜ) // i) EçÙ~Ð]l$…yýlË ™ólÐ]l$™ø MýS*yìl¯]l BMýS$Æ>Ë$a AyýlÐ]l#Ë$:
A…§ýl$ÌZ° Ð]lçÜ™èl$Ë$, õÜÐ]lËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ÑçÙ- // CÑ 100-200 òÜ….Ò$. Ð]lÆý‡Û´ë™èl… VýSË Mö…yýl {´ë…™éË$, Ð]l¬ËPË Æý‡Ðól$‹Ù,
Ķæ*˯]l$ C¨ ç³ÇÖÍçÜ$¢…¨. çÜÐ]l$M>ί]l çÜÐ]l$çÜÅË$, {糿¶æ$™èlÓ Aѱ†, MýS$…¿¶æMø×ê- ¼. MýS–Úë~Æð‡yìlz, ï³uý‡¿¶æ*Ñ$ Eç³Ç™èlÌêÌZÏ ò³Æý‡$VýS$™éƇ¬. CÑ Ð]l¬QÅ…V>
çÜ¿¶æ$ÅË OVðSÆ>áfÆý‡$ MýSÑ$sîæ ËOò³ Ñ^éÆý‡×æ fÇõ³…§ýl$MýS$ ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË OyðlÆð‡MýStÆŠæ, M>Ï‹Ü&Ð]l¯Œæ çÜtyîl çÜÇPÌŒæ
// ´÷yýlOÐðl¯]l Ð]l–„>Ë$V>, ´÷Æý‡Ë$V> §ýlVýSYÆý‡ §ýlVýSYÆý‡V> §ýlrt…V> ïܰĶæ$ÆŠ‡ ¸ëÅMýSÎt, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ.
C¨ ÌZMŠæçÜ¿¶æMóS {ç³™ólÅMìS…_¯]l MýSÑ$sîæ. C…§ýl$ÌZ 15 çÜ¿¶æ$ÅË™ø ç܅Ķæ¬MýS¢ MýSÑ$sîæ˯]l$ HÆ>µr$ ^ólÝë¢Æý‡$. / ò³ÇW¯]l ÑË„ýS×æ AÆý‡×êÅË$.

The leader of revolt of Competitive Guidance


Indian History
1857 in Lucknow was... [B] Maulvi Ahmadullah Shah
[C] Birjis Qadir
[D] Begum Hazrat Mahal
[C] Nainital [D] Bhopal [A] Partition of Bengal [B] Amritlal Vithaldas Thakkar 14. Who among the following entered
5. Which among the following was [B] Khilafat Movement [C] Jyotiba Phule into a triple alliance against Haider
the venue of All India Khilafat [C] Non-cooperation Movement [D] Baba Amte immediately before the first Anglo-
Conference, 1919? [D] Civil Disobedience Movement 11. Who among the following establi- Mysore war of 1767-69?
[A] Lucknow 8. Which among the following marks shed the Ved Samaj in Madras in 1. The English
[B] Delhi [C] Aligarh Mahatma Gandhi's first fast unto 1864? 2. Nizam of Hyderabad
[D] Porbandar death? [A] Keshab Chandra Sen 3. The Marathas
6. Who among the following were the [A] Kheda Satyagraha [B] Lokhitwadi 4. Raja of Travancore
main leaders of Khilafat [B] Champaran Satyagraha [C] Shivnath Shastri Choose the correct option from the
1. The Grand Old Man of Indian ded Aurobindo Ghosh in the Movement? [C] Ahmedabad Mill Strike [D] Debendranath Tagore codes given below:
politics was__? Alipore conspiracy case? [A] Syed Ahmad Khan and Agha [D] Jallianwala Bagh tragedy 12. The magna carta of western [A] 1, 2, 3 [B] 1, 3, 4
[A] Bipin Chandra Pal [A] Tej Bahadur Sapru khan 9. Who among the following is said to education system in India is___? [C] 1, 2, 4 [D] 2, 3, 4
[B] Dadabhai Naoroji [B] Motilal Nehru [B] Mohammad Ali and Shaukat have hatched the Delhi Conspiracy [A] The report of the Committee of
[C] Surendranath Banerjee [C] Jawahar Lal Nehru Ali 1912? Public Instruction, 1823 KEY
[D] Ras Behari Bose [D] Chittaranjan Das [C] Muhammad Iqbal and [A] Ras Behari Bose [B] The Charter Act of 1833 1) B 2) A 3) D 4) B 5) B
2. Moderates and the Extremists in 4. Which city is known for the Salimullah Khan [B] Bhai Paramanand [C] Report of the Hunter 6) B 7) D 8) C 9) A 10) B
the Indian National Congress split “Jhanda Satyagraha or Flag [D] Muhammad Ali Jinnah and [C] Sachindranath Sanyal Commission, 1862 11) A 12) D 13) D 14) A
in 1907 at __? Satyagraha ” and observance of the Sikandar Hayat Khan [D] Sohan Lal Pathak [D] Wood’s Despatch, 1854
[A] Surat [B] Calcutta All India Flag Day on June 18, 7. Gandhi's Dandi March is 10. Who among the following establis- 13. The leader of revolt of 1857 in By
[C] Nagpur [D] Madras 1923? associated with which among the hed the Bhil Seva Mandal in 1922? Lucknow was __? K. Srinivas Chowhan
3. Who among the following defen- [A] Kanpur [B] Nagpur following movements? [A] Narain Malhar Joshi [A] Tatya Tope Author and Senior Faculty
B…{«§ýl{- 糧- ólÔ- ŒæÌZ {VýS*‹³&- 2 {ïÜP°…VŠS ç³È„ýS Ð]l¬W-íÜ…¨. CMýS ™èl§ýl$-ç³Ç §ýlÔ¶æ..
Ððl$Ƈ¬¯Œl GV>jÑ- $-¯ólç-Ù¯Œl. ©°MìS AÆý‡á™èl Ý뫨…-^ól…-§ýl$MýS$ AÐ]lç-ÜÆ- ý‡O-Ððl$¯]l
ѧýlÅ
{Ô¶æ§é®Ð鯌æ Ë¿¶æ™ól gêq¯]l… ¯ólsìæ ѧýlÅÌZ..
MýSsê‹œ G…™èl E…r$…¨? A¯ól çÜ…§ólçßæ… A¿¶æÅ-Æý‡$¦ÌZÏ E…¨. ● Hï³ï³GïÜÞ {VýS*‹³&2: C…yìlĶæ$¯Œæ gê{VýSïœ 9
● C…rÈÃyìlÄñæ$sŒæ: Ð]l*Å£ŠæÞ Ððl*yýlÌŒæ õ³ç³ÆŠæ
D {MýSÐ]l$…ÌZ MýSsê‹œ A…^èl¯é™ø´ër$ Ððl$Ƈ¬¯Œl ç³È-„ýS
Ò$ çÜË-àË$, çÜ…§ól-àË$ ç³…´ë-ÍÞ¯]l D&Ððl$Ƈ¬ÌŒæ çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ
çܯ]l²-§ýl®™- èlMýS$ °ç³#-×æ$Ë çÜ*^èl¯- ]lË$..
Hï³-ï³-GïÜÞ.. sakshieducation@gmail.com ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… 6-3-2017

{VýS*‹³-&2 Ððl$Ƈ¬¯ŒlÞ õ³ç³Æ- Š‡&- 1


{VýS*‹³-&2 Ððl$Ƈ¬¯Œl GV>j-Ñ$-¯ól-çÙ¯Œl
º$Ìñæsì毌æ
»ZÆŠæz
BÆŠ‡½IÌZ AíÜòÜt…sŒæ
Ðól$¯ólfÆŠ‡ ´ùçÜ$tË$
ÇfÆŠæÓ »êÅ…MŠæ B‹œ C…yìlĶæ* (BÆŠ‡½I) 19
E§øÅV>Ë ¿¶æÈ¢MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨.
f¯]lÆ- ý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü A…yŠl Ððl$…rÌŒæ G¼-Ís- îæ- 150 Ð]l*Æý‡$PË$ ´ùçÜ$tË ÑÐ]lÆ>Ë$..
õ³ç³Æ- Š‡&- 2 ❖ AíÜòÜt…sŒæ Ðól$¯ólfÆŠ‡ (Æ>gŒæ¿êçÙ): 10

òÜMýSÛ-¯Œl&- 1: B…{«§ýl{- 糧- ólÔŒæ ÝëÐ]l*-hMýS, Ýë…çÜP–-†MýS ^èlÇ{™èl AÆý‡á™èlË$: íßæ…©/íßæ…©


{sꯌlÞÌôæçÙ¯ŒlÌZ òÜMýS…yŠl M>Ï‹Ü Ð]l*çÜtÆŠæ
òÜMýSÛ-¯Œl&- 2: ¿êÆý‡™èl Æ>gêÅ…-VýS…- 1- 50 Ð]l*Æý‡$PË$ yìl{X, yìl{X Ýë¦Æ‡$$ÌZ C…WÏ‹Ù¯]l$
õ³ç³Æ- Š‡&- 3 ´ëÏ°- …VŠS C¯Œl C…yìlĶæ* A…yŠl C…yìlÄ- ¶æ$¯Œl GM>-¯]lÒ$ {糫§é¯]l çÜ»ñæjMýS$tV> ^èl¨Ñ E…yéÍ.
B- …-{«§ýl{- 糧- ólÔŒæ GM>-¯]lÒ- $- 1- 50 Ð]l*Æý‡$PË$ Ìôæ§é C…WÏ‹ÙÌZ òÜMýS…yŠl M>Ï‹Ü
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ Ð]l*çÜtÆŠæ yìl{X E…yìl yìl{X Ýë¦Æ‡$$ÌZ
íßæ…©° {糫§é¯]l çÜ»ñæjMýS$tV> ^èl¨Ñ
ç³#¯]l-ÇÓ-¿¶æ-f¯]l E…yéÍ, Ìôæ§é çÜ…çÜP–™èl…/
✹ MýSsê‹œ 85 & 105: {ïÜP°…VŠS sñæ‹Üt ™èlÆ>Ó™èl B…{«§ýl-{ç³-§ól-ÔæŒ ÌZ ™öÍ-ÝëÇ Æý‡$¦Ë$ OòÜ™èl… ™èlÐ]l$ {í³ç³-Æó‡-çÙ-¯Œl¯]l$ yìl{íÜP-í³tÐŒl ™èlÆý‡-àMýS$ çÙ¯Œl Ñ«§é-¯]l…ÌZ A¿¶æÅ-çܯ]l… ÝëW…-^éÍ. {ïÜP°…VŠS sñæ‹ÜtÌZ {ç³×ê-ã-MýS- M>Ð]l$ÆŠ‡Þ/GMýS¯éÑ$MŠSÞÌZ òÜMýS…yŠl M>Ï‹Ü
MýSsê‹œ 85 ¯]l$…_ 105 Ð]l$«§lý ÅÌZ °Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l {VýS*‹³-&2 {ïÜP°…VŠS Ð]l$ãÏ…-^é-Ë° ^ðlº$-™èl$-¯é²Æý‡$. ËMýS$ çÜ…º…-«¨…-_¯]l {ç³Ô¶æ²-˯]l$ ç³Ç-Ö-ÍõÜ¢.. VýSȽ çßæsê-Ðø¯]l$ Ë„ýSÅ…V> Ð]l*çÜtÆŠæ yìl{X, yìl{X Ýë¦Æ‡$$ÌZ íßæ…©,
E…r$…-§ýl° çÜ»ñæjMýS$t °ç³#-×æ$Ë$ ^ðlº$- sñæ‹ÜtMýS$ ¿êÈ çÜ…QÅÌZ A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ ✹ õ³ç³-ÆŠ‡-&1 {í³ç³-Æó‡-çÙ¯Œl: {VýS*‹³-&2 Ððl$Ƈ¬¯Œl GV>j- ^ólçÜ$-MýS$¯]l² {ç³×ê-ãMýS HÑ$sìæ? Ð]l…sìæ ¸ëÅMŠSt B«§é-Ç™èl {ç³Ô¶æ²Ë$ Ayìl-V>Æý‡$. C…WÏ‹Ù¯]l$ {糫§é¯]l çÜ»ñæjMýS$tË$V> ^èl¨Ñ E…yéÍ. Ìôæ§é
™èl$-¯é²Æý‡$. ÐéçÜ¢-Ðé-°MìS ç³È„ýS fÇ-W¯]l àf-Æý‡-Ķæ*ÅÆý‡$. 982 E§øÅ-V>-ËMýS$ Ñ$- ¯ól-çÙ¯Œl õ³ç³-ÆŠ‡-&1 f¯]l-Æý‡ÌŒæ çÜtyîl-‹Ü¯]l$ ç³sìæçÙt ©°² §ýl–íÙtÌZ E…^èl$-Mö° BĶæ* ç³…^èl-Ð]lÆý‡Û {ç³×ê-ã-MýSË Ë„>ÅË$.. çœÍ- C…WÏ‹Ù, íßæ…©ÌZÏ Ð]l*çÜtÆŠ‡ yìl{X E…yéÍ MýS±çÜ… JMýS §é…sZÏ òÜMýS…yŠl M>Ï‹Ü
Æøk¯]l MýSsê‹œ 90 ¯]l$…_ 110 {ç³×ê-ã-MýS™ø A«§ýlÅ-Ķæ$¯]l… ^ólĶæ*Í. íÜË-º-‹ÜÌZ ™éË$, M>Æý‡-×êË$ Ð]l…sìæ ÑÀ¯]l² Mø×êÌZÏ A«§ýlÅĶæ$¯]l… ^ólĶæ*Í. B…{«§ýl- Ý뫨…_ E…yéÍ.
Ð]l$«§ýlÅÌZ E…r$…-§ýl¯ól AÀ-{´ëĶæ$… Ð]lÅMýS¢- 4,83,321 Ð]l$…¨ ´ùsîæ-ç³-yézÆý‡$. {ïÜP°…VŠS õ³ÆöP¯]l² A…Ô>-˯]l$, çÜÐ]l$-M>-ί]l ç³Ç-×ê-Ð]l*- {ç³-§ólÔŒæ GM>-¯]l-Ò$MìS çÜ…º…-«¨…_ Æ>çÙ‰…-ÌZ° çÜçßæf Ð]l¯]l-Æý‡$-Ë$& B§é- Ð]lĶæ$çÜ$: 2017, Ð]l*Ça 1 ¯ésìæMìS 21 & 30 Hâ¶æÏ Ð]l$«§lý Å E…yéÍ.
OÐðl$…¨. AƇ¬™ól Hï³-ï³-GïÜÞ... {í³Í-Ñ$-¯]lÈ sñæ‹ÜtÌZ Ððl$ÇsŒæ B«§é-Æý‡…V> JMøP E§øÅ-V>-°MìS Ë™ø A¯]l$-çÜ…-«§é¯]l… ^ólçÜ$-MýS$…r* {í³ç³-Æó‡- Ķæ*-À-Ð]l–¨® ç³£ýl-M>Ë$ Ð]l…sìæ ÐésìæMìS {´ë«§é¯]lÅ… CÐéÓÍ. A…™ól-M>- ÇfÆó‡ÓçÙ¯]lÏ B«§éÆý‡…V> Ð]lÄñæ* çÜyýlÍ…ç³# E…r$…¨.
"MîS' {ç³MýS-sìæ…-_¯]l ™èlÆ>Ó™èl MýSsê‹œ A…^èl-¯éÌZÏ 50 Ð]l$…¨ ^ö糚¯]l G…í³MýS ^ólíÜ, ÐéÇMìS Ðól$ çÙ¯Œl Mö¯]l-Ýë-W…-^éÍ. ¯é¯Œl-&-Ð]l*Å£ŠlÞ MýS$…yé çÜ…„óSÐ]l$ ç³£ýl-M>Ë$.. Ðésìæ Ë„ìS™èl Ð]lÆ>YË$.. {ç³çÜ$¢™èl… Ðésìæ ¡Æý‡$- G…í³MýS: ç³È„ýS, C…rÆý‡*ÓÅ B«§éÆý‡…V>.
Ð]l*Æý‡$µ Ð]l_a…¨. 110 Ð]l*Æý‡$PË$ ´÷…§ól 20, 21 ™ól©ÌZÏ Ððl$Ƈ¬¯Œl ç³È„ýS °Æý‡Ó-íßæ-Ýë¢Æý‡$. A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ f¯]l-Æý‡ÌŒæ Ððl$…rÌŒæ G¼-Í-sîæMìS ™ðl-¯]l$²-ËOò³ AÐ]l-V>-çßæ¯]l ò³…´÷…-¨…-^èl$-Mø-ÐéÍ.
A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë çÜ…QÅ 15-00 ¯]l$…_ 20-00 ÌZç³# çÜ…º…-«¨…_ Cç³µsìæ ¯]l$…^ól {´ëMîSt‹Ü ❖ AíÜòÜt…sŒæ Ðól$¯ólfÆŠ‡ (òÜMýS*ÅÇsîæ): 7
E…r$…-§ýl°.. ÐéÆý‡$ MýS*yé íÜÑÌŒæÞ, {VýS*‹³-&1 Ð]l¬Ð]l$ÃÆý‡… ^ólĶæ*Í. íÜË-º-‹Ü-ÌZ° B-¯ŒlO-Ìñ毌l sñæ‹ÜtO-ò³ AÐ]lV- >-çßæ¯]l AÆý‡á™èl: {†Ñ«§ýl §ýlâêÌZÏ° HO§ðl¯é JMýS Ñ¿êVýS…ÌZ MýSÑ$çÙ¯Œlz BïœçÜÆŠ‡V>
Ð]l…sìæ ç³È-„ýS-ËMýS$ çܯ]l²-§ýl®-Ð]l$-Ð]l#™èl*.. {VýS*‹³-&-2MýS$ àf-OÆð‡¯]lÐéÆó‡ E…sê- 12 Ñ¿ê-V>ÌZÏ Ìêh-MýSÌŒæ Èf-°…VŠS, A¯]l-Í-sìæ-MýSÌŒæ G¼-Ísîæ, yólsê C…r-ÆŠ‡- {VýS*‹³-&2 Ððl$Ƈ¬¯Œl GV>j-Ñ$-¯ól-çÙ-¯ŒlMýS$ íܧýl®-Ð]l$-Ð]l#-™èl$¯]l² A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$.. MýS±çÜ… AƇ¬§ólâ¶æÏ ç³° A¯]l$¿¶æÐ]l… E…yéÍ.
Æý‡° çÜ»ñæjMýS$t °ç³#-×æ$Ë$ ^ðlº$-™èl$-¯é²Æý‡$. {ò³-sôæ-çÙ¯Œl, yólsê G¯éÍ-íÜ‹Ü A…Ô>-˯]l$ Æð‡…yýl$ Ñ¿ê-V>ÌZÏ ´÷…§ýl$-ç³-Ç- B¯Œl-OÌñ毌l sñæ‹Üt Ñ«§é-¯]l…Oò³ AÐ]l-V>-çßæ¯]l ò³…´÷…-¨…-^èl$-Mø-ÐéÍ. D Ð]lĶæ$çÜ$: 2017, Ð]l*Ça 1 ¯ésìæMìS 25 & 40 Hâ¶æÏ Ð]l$«§lý Å E…yéÍ
✹ ¸ëÅMŠStÞMýS$ {´ë«§é¯]lÅ…: {ïÜP°…VŠS sñæ‹Üt-ÌZ° {ç³Ô¶æ²-˯]l$ ç³Ç-Ö-ÍõÜ¢.. ^éÆý‡$. Òsìæ ¯]l$…_ 10-&-15 {ç³Ô¶æ²Ë$ Ð]l^óla…-§ýl$MýS$ AÐ]l-M>-Ô¶æ-Ð]l¬…¨. ©°² {MýSÐ]l$…ÌZ Cç³µsìæ ¯]l$…^ól MýS…ç³NÅ-rÆŠ‡ Bç³-Æó‡-sìæ…-VŠSMýS$ çÜ…º…-«¨…_ »ôæíÜMŠS G…í³MýS: C…rÆý‡*ÓÅ B«§éÆý‡…V>.
Fíßæ…-_¯]l Ñ«§ýl…-V>¯ól ¸ëÅMŠSt »ôæ‹Üz {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ {´ë«§é¯]lÅ… ËÀ…-_…¨. §ýl–íÙtÌZ E…^èl$-Mö° »ôæíÜMŠS Ð]l*Å£ŠlÞ ¯]l$…_ Oò³&-^éÆŠ‡tÞ, ¸ùÏ&-^éÆŠ‡tÞ Ð]l…sìæ O¯ðlç³#-×êÅË$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$-Mø-ÐéÍ. Ìôæ§ýl…sôæ ç³È„ýS çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ Cº¾…-
80 Ô>™èl… {ç³Ô¶æ²Ë$ D MøÐ]lMýS$ çÜ…º…-«¨…-_-¯]lÐól. VýS™èl…ÌZ çÜ»ñæjMýS$t °ç³#- ÐésìæOò³ AÐ]l-V>-çßæ¯]l HÆý‡µ-Æý‡-^èl$-Mø-Ðé-Ë° °ç³#-×æ$Ë$ çÜ*_-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. ¨MìS VýS$Æý‡-Ð]l#-™éÆý‡$. çÜÐ]l$Ķæ$… çÜÇ-´ù° ç³Ç-íܦ† HÆý‡µ-yýl$-™èl$…¨. ❖ Ðól$¯ólfÆŠ‡ (sñæMìS²MýSÌŒæ & íÜÑÌŒæ): 2
×æ$Ë$ õ³ÆöP-¯]l²r$Ï A¿¶æÅ-Æý‡$¦-˯]l$ Ð]lyýl-´ù-Ķæ$-yýlÐól$ Ë„ýSÅ…V> {ç³Ô¶æ²Ë$ ✹ õ³ç³-ÆŠ‡-&2.. ^éÇ-{™èlMýS….. Æ>gêÅ…VýS…: õ³ç³-ÆŠ‡-&-2-ÌZ° B…{«§ýl-{ç³- AÆý‡á™èlË$: íÜÑÌŒæ C…f±Ç…VŠæÌZ 60 Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PÌS™ø ½D/½sñæMŠS,
Æý‡*´÷…-¨…-_-¯]lr$Ï ™ðlË$-Ýù¢…¨. MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ, ´ëÍ-sîæÌZ ¸ëÅMŠStÞ §ólÔŒæ ^èlÇ-{™èlMýS$ çÜ…º…-«¨…_ ÝëÓ™èl…-{™øÅ-§ýlÅ-Ð]l*-°MìS Ð]l¬…§ýl$ OsñæÐŒl$ Ðól$¯ól-gæŒ -Ððl$…sŒæ {糫§é¯]l… çÜ…º…«¨™èl Ñ¿êVýS…ÌZ AíÜòÜt…sŒæ C…f±ÆŠ‡ çßZ§éÌZ MýS±çÜ… Ð]lÊyólâýæÏ
B«§é-Ç™èl {ç³Ô¶æ²Ë$ A«¨-MýS…V> E¯é²Æ‡¬. GM>-¯]l-Ò$ÌZ MýS*yé VýS×ê…- Æ>çÙ‰ Ýë¦Æ‡¬ÌZ fÇ-W¯]l E§ýlÅ-Ð]l*Ë$.. Ðésìæ {´ë«§é-¯éÅ- A¯]l$¿ýæÐ]l… E…yéÍ.
M>Ë$, MóSsê-Ƈ¬…-ç³#Ë$, ç³£ýl-M>-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…-_¯]l {ç³Ô¶æ²Ë$ Ayìl-V>Æý‡$. ËOò³ AÐ]l-V>-çßæ¯]l ò³…´÷…-¨…-^èl$-Mø-ÐéÍ. Æ>çÙ‰ Ýë¦Æ‡¬ÌZ fÇ- {VýS*‹³-&2 Ððl$Ƈ¬¯Œl GV>j-Ñ$-¯ól-çÙ-¯ŒlMýS$ íܧýl®-Ð]l$-Ð]l#- Ð]lĶæ$çÜ$: 2017, Ð]l*Ça 1 ¯ésìæMìS 21 & 35 Hâ¶æÏ Ð]l$«§lý Å E…yéÍ.
C¨ yìl{íÜP-í³tÐŒl A{´ù-^Œl™ø {í³ç³-Æó‡-çÙ¯Œl ÝëW…-_¯]l A¿¶æÅ-Æý‡$¦-ËMýS$ Mö…™èl W¯]l E§ýlÅ-Ð]l*Ë$, ÐésìæMìS ¯ól™èl–™èlÓ… Ð]líßæ…-_¯]l Ð]lÅMýS$¢Ë$, ™èl$¯]l² A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ OsñæÐŒl$ Ðól$¯ól-gŒæ-Ððl$…-sŒæMýS$ {´ë«§é-¯]lÅ-Ñ$- G…í³MýS: Æ>™èl ç³È„ýS B«§éÆý‡…V>
MýSÍ-Ý÷^óla A…Ô¶æ…. Ýë…çÜP–-†MýS E§ýlÅ-Ð]l$-M>-Æý‡$Ë VýS$Ç…_ ™ðlË$-çÜ$-Mø-ÐéÍ. B…{««§ýl ÐéÓÍ. çÜ»ñæj-MýS$tË {í³ç³-Æó‡-çÙ¯Œl Mø×æ…ÌZ ^èl*õÜ¢ Csîæ-Ð]lË §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñæ¯øÏ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐéÍ.
✹ Ððl$Ƈ¬-¯lŒ MýS$.. yìl{íÜP-í³tÐlŒ Ñ«§é¯]l…: {ïÜP°…VŠS sñæ‹Üt {ç³Ô¶æ²Ë çÜÆý‡-ã° E§ýlÅÐ]l$…, B…{«§ýl-{ç³-§ólÔŒæ Æ>çÙ‰ BÑ-Æ>Â-Ðé-°MìS §éÇ-¡-íܯ]l ç³Ç-íܦ- M>Ë…ÌZ MîSË-MýS…V> Ð]l*ǯ]l ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ çÜ…º…-«¨™èl §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Æý‡$çÜ$…: Æý‡*. 600 (GïÜÞ/GïÜtËMýS$ Æý‡*.100)
ç³Ç-Ö-ÍõÜ¢.. Ððl$Ƈ¬-¯ŒlÌZ AyìlVóS {ç³Ô¶æ²Ë$ JMýS A…Ô¶æ…Oò³ çÜ…ç³NÆý‡~ AÐ]l-V>- ™èl$-˯]l$ ™ðlË$-çÜ$-Mø-ÐéÍ. Æð‡…yø òÜMýSÛ¯ŒlÌZ ¿êÆý‡™èl Æ>gêÅ…VýS…ÌZ A…Ô>-ËOò³ §ýl–íÙtÝëÇ…^éÍ. JMýS-OÐðlç³# ¸ëÅMŠStÞMýS$ {´ë«§é-¯]lÅ- ç³È„ýS MóS…{§ýl…: Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ ç³È„ýS, C…rÆý‡*ÓÅ MóS…{§éË$ E¯é²Æ‡¬.
çßæ¯]l, A¯]l$-Ð]l-Ç¢™èl O¯ðlç³#×æÅ… AÐ]l-çÜ-Æý‡-OÐðl$¯]l Ñ«§ýl…V> E…yól AÐ]l-M>-Ô¶æ- A«¨-MýS-Æý‡-×æË$, Ðésìæ ¯ólç³-£éÅ-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…_ ç³NÇ¢-Ýë¦-Ƈ¬ÌZ AÐ]l-V>- Ñ$-çÜ*¢¯ól Ð]l$Æø-OÐðlç³# ÐésìæMìS çÜ…º…-«¨…-_¯]l ¯ólç³-£ýlÅ…Oò³ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ ™ól¨: Ð]l*Ça 16, 2017.
Ð]l¬…¨. ©°² §ýl–íÙtÌZ E…^èl$-Mö° {í³ç³-Æó‡-çÙ-¯Œl¯]l$ yìl{íÜP-í³tÐŒl ™èlÆý‡-àÌZ çßæ¯]l HÆý‡µ-Æý‡-^èl$-Mø-ÐéÍ. „ýS$×æ²…V> AÐ]l-V>-çßæ¯]l ò³…´÷…-¨…-^èl$-Mø-ÐéÍ. Ððl»ŒæOòÜsŒæ: https://opportunities.rbi.org.in
ÝëW…-^é-Ë° °ç³#-×æ$Ë$ çÜ*_-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. {ïÜP°…VŠS sñæ‹Üt Ð]lÆý‡MýS$ B»ñæj-MìStÐŒl ✹ õ³ç³-ÆŠ‡-&3 GM>-¯]lÒ$: GM>-¯]lÒ$ ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ ç³…^èl-Ð]lÆý‡Û & VýS$Æý‡-gêË }°-Ðé-çÜ-Æ>Ð]l#,
{í³ç³-Æó‡-çÙ¯Œl ^ólíÜ, MýSsê‹œ Ð]l*Æý‡$PË$ Ý뫨-Ýë¢-Ð]l$¯ól ¯]lÐ]l$Ã-MýS-Ð]l¬¯]l² A¿¶æÅ- {ç³×ê-ã-MýSË ¯]l$…_ ±† BÄñæ*VŠS Ð]lÆý‡MýS$ M>¯ðlÞ‹³t, Aí³Ï-MóS-çÙ¯Œl KÇ-Äñæ$…-sôæ- çÜ»ñæjMŠæt GMŠSÞ-ç³ÆŠ‡t, Oòßæ§ýl-Æ>-»ê§Šl.

ENGLISH MODEL
Mathematics Model Paper
PAPER-1 is 8 cm. Are you agree or not? 20. The decimal expansion of
17
PAPER: PAPER-1
°¯]l² {ç³^èl$Ç™èlOÐðl$¯]l {ç³Ô¶æ²ç³{™èl… çÜÐ]l*«§é¯éË$
is ?
PART-A justify your answer? 8
(OR) A) 2.125 B) 2.125 KEY
Time: 2.15 hrs Marks: 30 PART-A
b) A man started working in a firm in C) 2.125 D) 2.125
SECTION-I 1
2005 at an annual salary of Rs. 8. a) Diary: (Each indicator carries one mark)
21. If x2–2x+1=0 then x + = ?
1. Without actual division can you find 5000, received Rs.200 raise each x i) Using expression of personal reflections, thoughts
the decimal expansion of year. In which year did his income A) 0 B) 1 and feelings.
143 reach at Rs.7000? C) 2 D) 3 ii) Using language appropriate to the mood.
?
110 justify your answer? 12. a) How many spherical bullets can be −1 iii) Self criticism and future plans.
22. The value of y when x =
2. For what value of K, –4 is a zero of the made out of a solid cube of lead 2 iv) Coherence.
polynomial x2–x–(2k+2)? whose edge measures 44 cm, each that satisfies the equation v) Conventions of writing (punctuation, spelling and
3. "The cost of 5 books and 3 slates is bullet being 4 cm in diameter? 2 3 capitalization)
+ = 5 is ?
Rs.300" Express this statement in (OR) x y b) Speech: (Each indicator carries one mark)
linear equation form. b) A conical vessel whose internal 1 i) Contextual relevance
A) 3 B)
4. Two cubes each of 10 cm edge are radius is 5 cm. height 24 cm is full 3 ii) Organisation of ideas
joined end to end. Find the surface area of water. The water is emptied into a C) –3 −
D) 1 S th iii) Use of argumentative/persuasive/interactive
of the resulting cuboid. cylindrical vessel with radius 10 3 p language
e
cms. Find the height to which the 23. "The sum of the squares of two c iv) Use of discourse markers and coherence.
i
SECTION-II water rises. consecutive natural numbers is 25". D) 6 a v) Conventions of writing (punctuation, spelling and
l
13. a) Solve the quadratic polynomial Represent this situation in the form of capitalization).
5. If A = {x: x is a multiple of 3} x2+3x–4 graphically. a quadratic equation? E.M/T.M
B = {x: x is a multiple of 4}, b) Solve the following pair of linear A) x2+y2 = 25 PART-B
then find A∩B. equations graphically. B) x+(x+1)= 25
6. Ravi says that the pair of linear 2x+y–6=0, 4x–2y–4 =0 C) x2+x2+1 = 25 7cm 9. a) to b) golden c) high
equations 2x–3y=5, 4x–6y=15 D) x2+(x+1)2 = 25 3cm d) fitted e) lovely
represents parallel lines. Raju says that PART-B 24. If the product of two zeros of the 10. 1. C 2. B 3. B
they are represents coincident lines. polynomial f(x) = 2x3+6x2– 4x+9 is 3, 6cm 4. C 5. D
Whose statement is true? Time: 30 min Marks: 10 then its third zero is? 31. From the given venn-diagram 11. The silk sarees which are made in Banaras are
7. The area of a rectangular plot is 528m2 3 −3 (A–B)∩(B–A) = ? popular all over the world.
SECTION-IV A) B)
The length of the plot (in meters) is 2 2 A) {4, 5} B) {1, 6, 7, 8} 12. Fathers bureau is going to be brought down here by
one more than twice its breadth. 14. If m is some integer, then the square of 9 −9 C) {2, 9, 3, 10} D) φ mother and me.
C) D)
2
B µ
formulate the quadratic equation to any positive integer is of form? 2 13. Wangari Maathai said that they had known that what
determine the length and breadth of the A) 3m or 3m+1 25. Which term of G.P. 2, 8, 32, ..... is 512? A the people in the rural area had been asking for.
1 2 9
plot B) 3m or 3m–1 A) 16 B) 5 4 14. Since the match was over children came home.
7 6
8. Which term of the sequence 114, 109, C) 3m+1 or 3m–1 C) 9 D) 10 5 3 15. a) in case of b) to
8 10
104, .... is the first negative term. D) 3m or 3m+2 26. Volume of sphere with radius r units 16. a) visited b) had finished, went
9. If the diameter of the base of a right 15. If log102 = 0.3010, then log1016= ? is? 32. From the figure 17. You should consult a doctor.
circular cylinder is 28 cm., its height A) 0.3010 B) 0.6020 1 2 area of Y (Any relevant answer can be given full credit.)
A) πr2h B) πr h
is 21cm, then find the curved surface C) 0.9030 D) 1.2040 2 ∆OAB = 18. Could you please change this leaking pen at once?
area. 16. Which of the following set is infinite? 4 3 ––––– sq. units. (Any relevant answer can be given full credit.)
3x

C) 3 πr D) πr3 B
+4

A) {x: x∈N, 5<x<7} A) 12 19. How do you do?


y-

27. If n=23×34×54×7, then the number of


12

SECTION-III B) {x: x is an even prime} B) 6 20. i) d. seeking information


=0

C) {x: x is a factor of 42} consecutive zeros in n, where n is a C) 3 X ii) b. Making a suggestion


10. a) Prove the √3 is an irrational D) {x: x is a multiple of 3} natural number is? D) 4 O A
(OR) 17. The nature of the roots of the A) 2 B) 3 33. From the figure the number of zeroes C. Bhagya Sekhar Reddy
b) From the venn-diagram quadratic equation 3x2+5x+2=0 is? C) 4 D) 7 of p(x) are? English Faculty, ZPHS, A.Rangampeta, Chittoor.
Verify n(A∪B) = n(A)+ n(B) A) distinct real roots 28. If the volume of a cube is 1728 cm3, A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
– n(A∩B) B) equal roots the length of its edge is equal to?
C) imaginary roots A) 7 cm B) 12 cm
B µ y
A D) None of the above C) 18 cm D) 19 cm p(x)
3 18. The lines represented by the pair of 29. A cylinder, a cone are of same base
4
1 linear equations 6x–3y+10=0, radius and of same height. The ratio of
6
2 5 2x–y+9=0 are? the volume of cylinder to that of the O x
7
A) parallel lines cone is?
B) coincident lines A) 3 : 1 B) 1 : 3
11. a) Two circles touch externally. The C) intersecting lines C) 2 : 3 D) 3 : 2
sum of their areas is 130π cm2. D) None of the above 30. From the given figure the slant height Ķæ*Æý‡ÏVýSyýlz Ð]l¯]l…Æ>k
The distance between their centres is 19. Which term of the A.P., 92, 88, 84, 80 of cone is –––– cm
çÜ*PÌŒæ AíÜòÜt…sŒæ, iòßæ^ŒæG‹Ü,
14 cm. A boy solves this problem, ..... is 0? A) 3 B) 4
¯]l…¨Mör*PÆý‡$
says that the difference of their radii A) 23 B) 32 C) 22 D) 24 C) 5
8
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ
Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… 7-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

{VýS*‹³Þ ç³È„ýSË™ø´ër$ G‹ÜG‹ÜïÜ, »êÅ…MŠSÞ ™èl¨™èlÆý‡ ç³È„ýSÌZÏ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë Ý뫧éÆý‡×æ ç³Çgêq¯é°² ç³È„ìS…^ól E§ólªÔ¶æ…™ø
ç³…^éĶæ$¡Æ>gŒæ Ð]lÅÐ]lçܦ&ç³Ç×êÐ]l${MýSÐ]l$… Ayýl$VýS$™èl$¯]l² {ç³Ô¶æ²ÌZÏ §ólÔ¶æ…ÌZ° {ç³Ð]l¬Q çÜ…çܦË$& AÑ E¯]l² {´ë…™éËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l {ç³Ô¶æ²Ë$ Ð]lçÜ$¢¯é²Æ‡¬.

1. Ý린MýS çÜ…çÜ¦Ë {糫§é¯]l E§ólªÔ¶æ…?


1) {ç³gêÝëÓÐ]l$Å ÑMóS…{©MýSÆý‡×æ
2) AÀÐ]l–¨®ÌZ ¿êVýSÝëÓÐ]l$Å… Hï³
73, 74 Æ>gêÅ…VýS çÜÐ]lÆý‡×æ ^èlsêtË$
A¯]lÓƇ¬…^èl° Æ>{ÚëtË$?
1) VøÐé, fÐ]lÊÃ M>ÖÃÆŠæ, ç³#§ýl$^ólaÇ
Æ>Ð]l$¯Œæ ÈòÜÆŠæa C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ GMýSPyýl E…¨?
3) ÝëÐ]l*hMýS ¯éĶæ$MýS™éÓ°² 2) ÉìlÎÏ, VøÐé, Ñ$gZÆý‡…, Ðól$çœ*ËĶæ$ Ðé×ìæfÅ çÜ…çܦË$ & »êÆý‡MŠæç³NÆŠæ(MøÌŒæMýS™é)
ò³…´÷…¨…^èlyýl…
4) Oò³Ð]l±²
ç³…^éĶæ$¡ 3) Ðól$çœ*ËĶæ$, ¯éV>Ìê…yŠæ, Ñ$gZÆý‡…
4) íÜMìSP…, AÝù…, Ñ$gZÆý‡…
 M>ïœ »ZÆý‡$z
 Æý‡º¾ÆŠæ »ZÆý‡$z
& »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$
& MösêtĶæ$… (MóSÆý‡â¶æ)
 òÜ…{rÌŒæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ íœçÙÈ‹Ü
sñæM>²Ëi(CIFT)
2. Ð]lÊyýl…^ðlË ç³…^éĶæ$¡Æ>gŒæ Ð]lÅÐ]lçܦ¯]l$ M>Æý‡Å§ýlÇØ 24. {ç³çÜ$¢™èl ç³…^éĶæ$¡Æ>gŒæ Ð]lÅÐ]lçܦMýS$ Ð]lÊË…? sîæ »ZÆý‡$z & MøÌŒæMýS™é & Mø_
{ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l Ððl¬§ýlsìæ Æ>{çÙt… MóSÆý‡â¶æ. Æð‡…yø Æ>{çÙt…?
1) ™ðlË…V>×æ 2) AÝù… {ç³™ólÅMýS… 1) AÔZMŠæ Ððl$çßæ™é MýSÑ$sîæ
2) ºËÓ…™ŒæÆ>ÄŒæ$ Ððl$çßæ™é MýSÑ$sîæ
 National Tea House
 ´÷V>MýS$ »ZÆý‡$z
& MøÌŒæMýS™é
& VýS$…r*Æý‡$
 gê¡Ä¶æ$ Ð]l–„ýS ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ
(¯ólçÙ¯]lÌŒæ »Ÿsê°MýSÌŒæ ÈòÜÆŠæa
f¯]lÆý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü
3) Æ>fÝ릯Œæ 4) B…{«§ýl{糧ólÔŒæ 3) Ð]lçÜ…™èlÆ>ÐŒæ ¯éĶæ$MŠæ MýSÑ$sîæ Spices Board & Mø_ (MóSÆý‡â¶æ) C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ) & ËMø² f¯]lÆý‡ÌŒæ
3. ç³…^éĶæ$¡ Ð]lÅÐ]lçܦ A¯ól¨ H Æý‡MýSOÐðl$¯]l Ñ¿¶æf¯]l?
1) Ñ«§ýl$Ë ç³Æý‡OÐðl$¯]l
´ëÍsîæ 4) Æ>fÐ]l$¯é²ÆŠæ MýSÑ$sîæ
25. ¯]l*™èl¯]l ç³…^éĶæ$¡Æ>gŒæ ^èlrt…&1993ÌZ A¯ólMýS
 Indian Diamond Institute
&çÜ*Æý‡™Œæ
 gê¡Ä¶æ$ ™øâ¶æÏ ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ
(òÜ…{rÌŒæ Ìñæ§ýlÆŠæ ÈòÜÆŠæa ¯éÌñæyŠæj
2) ç³Ç´ë˯é ç³Æý‡OÐðl$¯]l Mö™èl¢ A…Ô>Ë$ ^ør$^ólçÜ$MýS$¯é²Æ‡¬. AƇ¬™ól B ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦË$ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ) & ^ðlO¯ðl²
3) ¿oVøãMýS ç³Æý‡OÐðl$¯]l A…Ô>Ë gê¼™éÌZ Ìôæ°¨? òÜ…{rÌŒæ {yýlVŠæ ÈòÜÆŠæa C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ
4) Oò³ÐólÒ M>Ð]l# 1) Æ>{çÙt糆 2) VýSÐ]lÆý‡²ÆŠæ 1) Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…, {V>Ò$×êÀÐ]l–¨®, {´ë£ýlÑ$MýS C…yìlĶæ$¯Œæ A{WMýSËaÆý‡ÌŒæ ÈòÜÆŠæa & ËMø² Civil Aviation Training College
4. Æ>fMîSĶæ$ ´ëÈtË$ {V>Ð]l$ ç³…^éĶæ$¡ G°²MýSÌZÏ 3) {糫§é¯]lÐ]l$…{† 4) GÐ]lÆý‡* M>§ýl$ ѧýlÅ, ÝëÐ]l*hMýS AyýlÐ]l#Ë$ Ìê…sìæ A¯ólMýS C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ & ¯]l*ÅÉìlÎÏ òÜ…{rÌŒæ ¼Íz…VŠæ ÈòÜÆŠæa C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ & AËà»ê§Šæ
´ëÌŸY¯]lÐ]l^èla° ^ðlí³µ¯]l MýSÑ$sîæ? 14. ¯éÅĶæ$ ç³…^éĶæ$¡Ë E§ólªÔ¶æ…? Mö™èl¢ Ñ«§ýl$˯]l$ ^ólÆ>aÆý‡$ MóS…{§ýl Ð]lÇ ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ & Æý‡*ÈP Health & Family Welfare
1) AÔZMŠæ Ððl$çßæ™é MýSÑ$sîæ 1) {V>Ð]l$ ç³…^éĶæ$¡Ë¯]l$ °Æý‡Óíßæ…^èlyýl… AV>Æý‡PÆŠæ ÈòÜÆŠæa C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ
2) Ððl…VýSâ¶æÆ>Ð]l# MýSÑ$sîæ 2) çÜÆý‡µ…^Œæ ¡Æý‡$µÍ² MösôætĶæ$MýS´ùÐ]lyýl… & ç³#×ñæ ´ëÔ¶æaÆŠæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ C…yìlĶæ*
3) ^öM>PÆ>Ð]l# MýSÑ$sîæ 3) OòßæMøÆŠæt Aﳵ̌æMýS$ A¯]l$Ð]l$†Ð]lÓyýl… ½Æý‡¾ÌŒæ Ýëíßæ² C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ & MýS*¯]l*ÆŠæ
4) Oò³ÐólÒ M>§ýl$ 4) {V>Ò$×æ {ç³fËMýS$ GMýS$PÐ]l QÆý‡$a ÌôæMýS$…yé õ³ÍÄñæ* »Zr± & ËMø² ¯ólçÙ¯]lÌŒæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ BĶæ¬Æó‡Ó§ýl
5. hÌêÏ ç³ÇçÙ™ŒæMýS$ {ç³™èlÅ„ýS G°²MýSË$ fÇí³…^éË° ™èlÓÆý‡V> ¯éÅĶæ$… A…¨…^èlyýl… »Z‹Ü C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ & MøÌŒæMýS™é & Ogñæç³NÆŠæ
íܸëÆý‡$Þ ^ólíܯ]l MýSÑ$sîæ? 15. {V>Ò$×æ çÜÐ]l*f… A™èlÅ«¨MýS A«¨M>Æ>Ë$ MýSÍW¯]l National Institute of ¯ólçÙ¯]lÌŒæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ íܧýl® & ^ðlO¯ðl²
1) ºËÓ…™ŒæÆ>ÄŒæ$ Ððl$çßæ™é MýSÑ$sîæ M>Ë…? oceanography (NIO) ¯ólçÙ¯]lÌŒæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ Ķ欯é°
2) AÔZMŠæ Ððl$çßæ™é MýSÑ$sîæ 1) ^øâ¶æ$Ë$ 2) {¼sìæ‹Ù & 糯éi (VøÐé) Ððl$yìlíܯŒæ & »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$
3) ¯]lÆý‡íÜ…çßæ… MýSÑ$sîæ 3) ç³ËÏÐ]l#Ë$ 4) Ððl¬çœ$ÌŒææ Æ>Ð]l$¯Œæ ÈòÜÆŠæa C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ ¯ól^èl$Æø糆
4) Ððl…VýSâ¶æÆ>Ð]l# MýSÑ$sîæ 16. Ý린MýS çÜ…çܦ˯]l$ ç³Æý‡ÅÐól„ìS…^ól A™èl$ů]l²™èl & »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ &ç³#×ñæ
6. {V>Ð]l$ ç³…^éĶæ$¡ çÜ¿¶æ$ÅË G°²MýSË Ð]lÅÐ]lçܦ? ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ çÜ…çܦË$ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ
ÑÐé§é˯]l$ GÐ]lÆý‡$ ç³ÇçÙPÇÝë¢Æý‡$? 1) Ð]l*¯]lÐ]l Ð]l¯]lÆý‡$Ë Ô>Q çßZÑ$Äñæ*糆 & MøÌŒæMýS™é
1) hÌêÏ MýSÌñæMýStÆŠæ 2) VýS×ê…MýS Ô>Q »Ÿsê°MýSÌŒæ çÜÆó‡Ó B‹œ C…yìlĶæ* Ððl¬Æ>Èj §ólÔ>ÄŒæ$ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ
2) hÌêÏ MøÆý‡$t {糫§é¯]l ¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢ 3) ç³rt×êÀÐ]l–¨® Ô>Q (BSI) & MøÌŒæMýS™é C¯ŒæÜí rt *ÅsŒæ B‹œ Äñæ*V> & ¯]l*ÅÉìlÎÏ
3) hÌêÏ çÜ*ç³Ç…sñæ…yðl…sŒæ B‹œ ´ùÎ‹Ü 4) {V>Ò$×êÀÐ]l–¨® Ô>Q kÌêhMýSÌŒæ çÜÆó‡Ó B‹œ C…yìlĶæ* ¯ólçÙ¯]lÌŒæ r$źƊæMýS$ÅÌZíÜ‹Ü
4) hÌêÏ Ð]l¬°Þ‹œ MøÆý‡$t 17. {V>Ð]l$çÜ¿¶æÌZ GÐ]lÆý‡$ çÜ¿¶æ$ÅË$V> E…sêÆý‡$? (ZSI) & MøÌŒæMýS™é C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ & »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$
7. Ð]l$¯]l Æ>{çÙt…ÌZ AÐ]l$ÌZÏ E¯]l² Ý린MýS 1) {V>Ð]l$ ç³…^éĶæ$¡ÌZ° Ð]lÄñæ*f¯]l$Ë$ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ºÄñæ*OyðlÐ]lÇÞsîæ A£éÇsîæ
çÜÓç³Ç´ë˯]l Ð]lÅÐ]lçܦ? 2) {V>Ð]l$ ç³…^éĶæ$¡ÌZ° ÇhçÜtÆŠæz KrÆý‡$Ï 2) °Æó‡ªÕ™èl çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ A°² Ý릯éËMýS$ (ïÜBÆŠæBÆŠæI) & MýSrMŠæ (JyìlÔ>) (NBA) & ^ðlO¯ðl²
C™èlÆý‡ çÜ…çܦË$
1) {V>Ð]l$ ç³…^éĶæ$¡, Ð]l$…yýlË ç³ÇçÙ™Œæ, hÌêÏ 3) Oò³ C§ýlªÆý‡* 4) Oò³ GÐ]lÆý‡* M>§ýl$ ™èlç³µ°çÜÇV> G°²MýSË$ fÆý‡´ëÍ C…yìlĶæ$¯Œæ MóS¯]lÞÆŠæ ÈòÜÆŠæa òÜ…rÆŠæ ¸ëÆð‡‹Üt çÜÆó‡Ó B‹œ C…yìlĶæ* ¯ólçÙ¯]lÌŒæ kÅyîlíÙĶæ$ÌŒæ AM>yýlÒ$
³ç ÇçÙ™Œæ 18. Ý린MýS {糿¶æ$™éÓ˯]l$ H gê¼™éÌZ ^ólÆ>aÆý‡$? 3) ç³…^éĶæ$¡ÌZÏ Ð]lÊyìl…r JMýS Ð]l…™èl$ &- Ð]l¬…O»ñæ & yðl{àyýl*¯Œæ & ¿Z´ëÌŒæ
2) {V>Ð]l$ ç³…^éĶæ$¡, ç³…^éĶæ$¡ çÜÑ$†, 1) MóS…{§ýl 2) Æ>{çÙt Ý릯é˯]l$ Ð]l$íßæâ¶æËMýS$ MóSsêƇ¬…^èlyýl… C…yìlĶæ$¯Œæ ÌêÅMŠæ ÈòÜÆŠæa C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ ¸ëÆð‡‹Üt ÈòÜÆŠæa C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ çÜÆ>ªÆŠæ Ð]lËÏ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ gê¡Ä¶æ$
hÌêÏ {ç³gê ³ç ÇçÙ™Œæ 3) EÐ]l$Ãyìl 4) Oò³ÐólÒ M>Ð]l# 4) ç³…^éĶæ$¡ çÜ¿¶æ$ÅÌZÏ {MýSÐ]l$Õ„ýS×æ, fÐéº$§éÈ &Æ>…` & yðl{àyýl*¯Œæ ´ùÎ‹Ü AM>yýlÒ$ & Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ
3) {V>Ð]l$ ç³…^éĶæ$¡, Ð]l$…yýlË {ç³gê ç³ÇçÙ™Œæ, 19. Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ…ÌZ Ððl¬§ýlsìæ Ð]l¬°Þç³ÌŒæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œæ¯]l$ MøçÜ… ÐéÇMìS Ðól™èl¯]l… CÐ]lÓyýl… gê¡Ä¶æ$ Ððl$§ýlyýl$ ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ íßæÐ]l*ËĶæ$ ¸ëÆð‡‹Üt ÈòÜÆŠæa Ñ.Ñ.WÇ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ÌôæºÆŠæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ
Ð]l¬°Þ´ëÍsîæ H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ HÆ>µr$^ólÔ>Æý‡$? 26. Æ>{çÙt BǦMýS çÜ…çœ*°² GÐ]lÆý‡$ °Ä¶æ$Ñ$Ýë¢Æý‡$? (G¯Œæ½BÆŠæïÜ) C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ & íÜÐ]l*Ï & ¯øƇ¬yé (ĶæÊï³)
4) Oò³ÐólÒ M>Ð]l# 1) MøÌŒæMýS™é 2) Ð]l¬…O»ñæ 1) MýS…{´ùtËÆŠæ A…yŠæ ByìlrÆŠæ f¯]lÆý‡ÌŒæ & Ð]l*¯ólçÜÆŠæ (çßæÆ>ůé) OÐðlÌŒæzOÌñæ‹œ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ C…yìlĶæ* çÜ™èlÅh™Œæ Æó‡ íœÌŒæà A…yŠæ sñæÍÑf¯Œæ
8. Ð]l$…yýlË ç³ÇçÙ™Œæ çÜÐ]l*ÐólÔ>ÌZÏ ´ëÌŸY¯ól 3) ^ðlO¯ðl² 4) ÉìlÎÏ 2) {糫§é¯]lÐ]l$…{† gê¡Ä¶æ$ 糆¢ ç³ÇÔZ«§ýl¯é çÜ…çܦ& & yðl{àyýl*¯Œæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ & MøÌŒæMýS™é
A«¨M>Æý‡… E…yìl Kr$çßæMýS$P Ìôæ° ÐéÆý‡$? 20. Ý린MýS çÜ…çܦËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l Ððl¬§ýlsìæ 3) VýSÐ]lÆý‡²ÆŠæ òÜ…{rÌŒæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ M>r¯Œæ {ç³Ðéâ¶æ À†¢MýSË ç³ÇÔZ«§ýl¯é çÜ…çܦ íœÌŒæà A…yŠæ sñæÍÑf¯Œæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ
1) G°²OMðS¯]l çÜ¿¶æ$ÅË$ ¡Æ>ï]l…? 4) gê¡Ä¶æ$ BǦMýS çÜ…çœ$… ÈòÜÇa & ¯éVŠæç³NÆŠæ (National Coral Reef Research B‹œ C…yìlĶæ* & ç³#×ñæ
2) MøB‹³t çÜ¿¶æ$ÅË$ 1) Çç³µ¯Œæ ¡Æ>ï]l… 27. f™èlç³Æý‡^èl…yìl. gê¡Ä¶æ$ ´ëyìl ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ Centre) & ´ùÆŠæt »ñæÏƇ¬ÆŠæ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ
3) Ð]l$…yýlË…ÌZ° Æ>fÅçÜ¿¶æ çÜ¿¶æ$ÅË$ 2) ÑMóS…{©MýSÆý‡×æ MýSÑ$çÙ¯Œæ ç³sìætMýS -I (National Dairy Research C…¨Æ>V>…«© ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ¸ëÆð‡‹Üt CÐ]l¬Å¯éËi & ¯]l*ÅÉìlÎÏ
4) Ð]l$…yýlË…ÌZ° çÜÆý‡µ…^ŒæË$ 3) Ðól$Äñæ* ¡Æ>ï]l… i) ÝëÐ]l*hM>ÀÐ]l–¨® ç³£ýlMýS… Institute) & MýSÆ>²ÌŒæ (çßæÆ>ůé) AM>yýlÒ$ & yðl{àyýl*¯Œæ ¯ól™éi çÜ$¿ê‹Ù ¯ólçÙ¯]lÌŒæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ
9. Ð]l$…yýlË ç³ÇçÙ™Œæ A«§ýlÅ„ýS$×ìæ² GÐ]lÆý‡$ 4) Oò³ÐólÒ M>§ýl$ ii) gê¡Ä¶æ$ ÑçÜ¢Æý‡×æ õÜÐé M>Æý‡Å{MýSÐ]l$… gê¡Ä¶æ$ ^ðlÆý‡MýS$ ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ Central Zoo Authority B‹œ ÝùµÆŠæÞt & ´ësìæĶæ*Ìê
G¯]l$²MýS$…sêÆý‡$? 21. Ý린MýS çÜÓç³Ç´ë˯]l¯]l$ Æ>{çÙt A…Ô¶æ…V> H iii) ç³…^éĶæ$¡Æ>gŒæ Ð]lÅÐ]lçܦ (Central Sugar Research &¯]l*ÅÉìlÎÏ C…yìlĶæ$¯Œæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ
1) KrÆý‡$Ï ^èlrt…ÌZ {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$? iv) ¯]l*™èl¯]l ç³…^éĶæ$¡Æ>gŒæ Ð]lÅÐ]lçܦ Institute) & M>¯]l*µÆŠæ (Ķæ¬.í³) C…yìlĶæ$¯Œæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ MðSÑ$MýSÌŒæ KíÙĶæ$¯Œæ sñæM>²Ëi & ^ðlO¯ðl²
2) Ð]l$…yýlË ç³ÇçÙ™Œæ çÜ¿¶æ$ÅË$ 1) 1909 Ñ$…sZÐ]l*Æó‡Ï ^èlrt… ç³sìætMýS -II gê¡Ä¶æ$ ´÷V>MýS$ ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ sñæM>²Ëi (IIïÜsîæ) & Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ òÜ…rÆŠæ çœÆŠæ yîlG¯ŒæH 휅VýSÆŠæ
3) Ð]l$…yýlË ç³ÇçÙ™èl$¢ÌZ G°²OMðS¯]l çÜ¿¶æ$ÅË$ 2) 1919 Ð]l*…sñæ…VŠæ&^ðlÐŒl$ÞçœÆŠæz ^èlrt… G) 1959, AMøtºÆŠæ 2 ¼) 1993, H{í³ÌŒæ 24 (Central Tobacco Research òÜ…{rÌŒæ Ððl$OÆð‡¯Œæ íœçÙÈ‹Ü ÈòÜÆŠæa {í³…sìæ…VŠæ sñæM>²Ëi(CDFD)
4) Ð]l$…yýlË…ÌZ° çÜÆý‡µ…^ŒæË$ 3) ¿êÆý‡™èl {糿¶æ$™èlÓ ^èlrt… 1935 íÜ) 1952, AMøtºÆŠæ 2 yìl) 1953, AMøtºÆŠæ 2 Station) & Æ>fÐ]l$…{yìl C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ(CMFRI) & Mø_ & Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ
10. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l¨? 4) ¿êÆý‡™èl ÝëÓ™èl…{™èlÅ ^èlrt… 1947 1) i&yìl, ii&íÜ, iii&¼, iv&G MóS…{©Ä¶æ$ Möº¾Ç ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ Ü
ç Î… AÎ òÜ…rÆŠæ œç ÆŠæ BDz£éËi Indian Institute of Pulses
1) {V>Ð]l$çÜ¿¶æÌZ G°²OMðS¯]l çÜ¿¶æ$ÅË$…yýlÆý‡$ 22. MìS…¨ ÑÐ]lÆ>˯]l$ ç³ÇÖÍ…^èl…yìl. 2) i&íÜ, ii&yìl, iii&G, iv&¼ (Central Coconut Research A…yŠæ ¯ól^èl$Æý‡ÌŒæ íßæçÜtÈ Research &M>¯]l*µÆŠæ
2) ÐéÆý‡$z MýSÑ$sîæË HÆ>µr$MýS$ MýS±çÜ f¯é¿ê 3 G) Æ>gêÅ…VýS…ÌZ° 9Ð]l ¿êVýS…ÌZ ç³…^é- 3) i&¼, ii&íÜ, iii&yìl, iv&G Station) & MóSçÜÆŠæV>yŠæ (MóSÆý‡â¶æ) & MøĶæ$…º™èl*¢ÆŠæ National Institute of Nutrition
Ë„ýSË$ E…yéÍ Æ‡¬¡ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l A…Ô>Ë$¯é²Æ‡¬. 4) i&íÜ, ii&G, iii&yìl, iv&¼ MóS…{©Ä¶æ$ f¯]l糯éÆý‡ ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ National Institute of Animal (NIN) - Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ
3) hÌêÏ ç³ÇçÙ™ŒæÌZ Hyýl$ Ýë¦Æ‡Ê çÜ…çœ*Ë$ ©°² 73Ð]l Æ>gêÅ…VýS çÜÐ]lÆý‡×æ ^èlrt… 1992 (Central Jute Technological Welfare &çœÈ§é»ê§Šæ C…yìlĶæ$¯Œæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ
E…sêƇ¬ 4) Oò³Ð]l±² §éÓÆ> ^ólÆ>aÆý‡$ çÜÐ]l*«§é¯éË$ Research Institute) & MøÌŒæMýS™é ò³{sZÍĶæ$… & yðl{àyýl*¯Œæ
11. Æ>gêÅ…VýS…ÌZ° H {ç³MýSÆý‡×æ {ç³M>Æý‡… {V>Ð]l$ ¼) Æ>gêÅ…VýS…ÌZ° 9&G ¿êVýS…ÌZ Ð]l¬°Þ´ë- 1) 4 2) 4 3) 3 4) 1 5) 2 gê¡Ä¶æ$ ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ(Central
Æý‡Ðé×ê Æý‡…VýS… òÜ…{rÌŒæ çœNÅĶæ$ÌŒæ ÈòÜÆŠæa
ç³…^éĶæ$¡Ë HÆ>µr$MýS$ Æ>{ÚëtË$ ^èlÆý‡ÅË$ ÍsîæËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l A…Ô>Ë$¯é²Æ‡¬. 6) 4 7) 1 8) 4 9) 3 10) 4 Research Laboratory) yîlhÌŒæ ÌZMøÐðl*sìæÐŒæ Ð]lÆŠæPÞ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ & «§ýl¯Œæ»ê§Šæ (gêÆý‡U…yŠæ)
¡çÜ$MýS$…sêƇ¬? {ç³MýSÆý‡×æ 243&MýS*Å {ç³M>Æý‡… {糆 Æ>{çÙt…- 11) 3 12) 3 13) 2 14) 4 15) 1 & ^ólç³MŠæ, ^ðlO¯ðl² &ÐéÆý‡×êíÜ òÜ…{rÌŒæ C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ B‹œ OÐðlÆ>Ëi
1) {ç³MýSÆý‡×æ 39 2) {ç³MýSÆý‡×æ 41 ÌZ Ð]l¬°Þç³ÌŒæ Mú°ÞÌŒæ, Ð]l¬°Þç³ÌŒæ 16) 4 17) 2 18) 2 19) 3 20) 3 òÜ…rÆŠæ çœÆŠæ òÜË$ÅËÆŠæ A…yŠæ Ð]l*Í- _™èl¢Æý‡…f¯Œæ ÌZMøÐðl*sìæÐŒæ Ð]lÆŠæPÞ & ç³#×ñæ
3) {ç³MýSÆý‡×æ 40 4) {ç³MýSÆý‡×æ 42 M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œæ A¯ól Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë 21) 3 22) 3 23) 3 24) 2 25) 4 MýS$ÅËÆŠæ ºÄ¶æ*Ëi(CCMB) & _™èl¢Æý‡…f¯Œæ (ç³ÕaÐ]l$»ñæ…V>ÌŒæ)
12. 糧ýlMö…yø òÙyýl*ÅÌŒæÌZ ç³…^éĶæ$¡Æ>gŒæ Ð]l¬°Þ´ëÍsîæË$ E…yéÍ 26) 3 27) 2 & Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ ÆO ‡ð ÌŒæ Mø^Œæ ¸ëÅMýSÈ t & MýSç³#Æý‡¢Ë {ç³Ò×Šæ §ýl™èl$¢
çÜ…çܦËMýS$ MóSsêƇ¬…_¯]l Ñ«§ýl$Ë çÜ…QÅ? Oò³ ÐéÅQÅÌZÏ H¨ çÜOÆð‡¯]l¨ òÜ…{rÌŒæ C¯ŒæÌê…yŠæ {òœ‹ÙÐérÆŠæ C…sìæ{VýSÌŒæ Mø^Œæ ¸ëÅMýStÈ &ò³Æý‡…º*ÆŠæ
1) 9 2) 19 3) 29 4) 39 1) G Ð]l*{™èlÐól$ 2) ¼ Ð]l*{™èlÐól$ ¼. MýS–Úë~Æð‡yìlz, BM>ÓMýSËaÆŠæ(CIFA) & ¿¶æ$Ð]l¯ólÔ¶æÓÆŠæ ÆO ‡ð ÌŒæ ÒÌŒæ ¸ëÅMýSÈt & »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ A«§éÅç³MýS$Ë$,
13. Æ>{çÙt Ýë¦Æ‡¬ G°²MýSË çÜ…çœ*°² GÐ]lÆý‡$ 3) Æð‡…yýl* çÜOÆð‡¯]lÑ 4) Æð‡…yýl* çÜÇM>§ýl$ òÜ…{rÌŒæ C¯ŒæÌê…yŠæ íœçÙÈ‹Ü ÈòÜÆŠæa National Institute of
GÌŒæ.òßæ^Œæ.BÆŠæ. {糿¶æ$™èlÓ
OyðlÆð‡MýStÆŠæ, M>Ï‹Ü&Ð]l¯Œæ çÜtyîl çÜÇPÌŒæ yìl{X MýSâêÔ>Ë, OÐðl$ËÐ]lÆý‡…
HÆ>µr$ ^ólÝë¢Æý‡$? 23. Ý린MýS çÜÓç³Ç´ë˯]l çÜ…çܦËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l C¯ŒæíÜtr*ÅsŒæ watersports & VøÐé

M>…í³sîæsìæÐŒæ Mú¯ðlÞÍ…VŠæ
´ùsîæ -ç³-È-„ýS-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…_ "ç³-rt×æ °Æý‡$-§øÅ-VýS…&
Historical Background of Indian Constitution company's commercial and political Charter Act, 1853
°Æý‡*Ã-˯é ^èlÆý‡Å-Ë-'¯]l$ ™ðlÍ-Ķæ$-gôæ-Ķæ$…yìl?
& Ñ.AÑ-¯éÔŒæ, Oòßæ§ýl-Æ>-»ê§Šl. Competitive Guidance activities.
■ It created a new body called Board of
■ Separation of executive and legislative
functions of the Governor General's
● ´ëÇ-{Ô>-Ñ$MýS ÝëÐ]l$-Æ>¦Å°² Ððl$Æý‡$VýS$ç³Æý‡-^èlyýl… §éÓÆ> ç³rt×æ
°Æý‡$-§øÅVýS çÜÐ]l$-çÜů]l$ °Æý‡*Ã-Í…-^èl-Ð]l^èl$a. ™èlMýS$PÐ]l Ð]lÅĶæ$…- Indian Polity Control to manage the political affairs
while Court of Directors were allowed to
Council.
■ It provided for addition of six new
™ø {ç³çÜ$¢™èl… E¯]l² ç³Ç-{Ô¶æ-Ð]l$Ë ÑçÜ¢-Æý‡×æ, B«§ýl$-°-MîS-MýS-Æý‡-×æMýS$ Constitution: manage the commercial affairs. members called legislative Councilors to
™èl„ýS×æ ^èlÆý‡ÅË$ ^ólç³-sêt-ÍÞ¯]l AÐ]l-çÜÆý‡… E…¨. ©…™ø-´ër$ Constitution of a country is the legal ■ The Company's territories in India were the Council. It was known as Indian
¯]l*™èl¯]l ç³Ç-{Ô¶æ-Ð]l$Ë HÆ>µ-r$MýS$ {ç³Ä¶æ$-†²…-^éÍ. document which provides the basic structure for the First time called British (Central) Legislative Council.
● Ð]l¬QÅ…V>.. C¯]l$Ð]l¬, EMýS$P, Æý‡Ýë-Ķæ$-¯éË$, Æý‡„ýS×æ Ð]lçÜ$¢- of the political system and defines the possessions in India ■ An open competition system of selection and
Ð]l#Ë$, òßæÒ Ñ$çÙ-¯]lÈ, ѧýl$Å-§ýl$-™éµ-§ýl¯]l, A×æ$-Ô¶æ-MìS¢MìS powers of main organs of the State and Charter Act, 1793 recruitment of civil servants was introduced.
çÜ…º…-«¨…-_¯]l ç³Ç-{Ô¶æ-Ð]l$Ë B«§ýl$-°-MîS-MýS-Æý‡×æ, ÑçÜ¢-Æý‡-×æOò³ §ýl–íÙt demarcates their responsibilities and ■ Salaries of the members of the board to be ■ For the first time local representation in
ÝëÇ…-^éÍ. ™èl§éÓÆ> ç³rt×æ {´ë…™éÌZÏ {ç³çÜ$¢™èl,¿¶æÑ-çÙÅ™Œæ jurisdictions. drawn from the Indian exchequer. the Indian (Central) Legislative Council
™èlÆ>-Ë-Ðé-ÇMìS E´ë«¨ AÐ]l-M>-Ô>Ë$ ÑçÜ¢–-™èl-Ð]l$-Ð]l#-™éƇ¬. Charter Act, 1813 was allowed.
CONSTITUTIONAL DEVELOPMENTS
● ѧéÅ-Æý‡$¦-˯]l$ Ý뫧é-Æý‡×æ ѧýlÅ ¯]l$…_ Ð]l–†¢ ѧýlÅ OÐðlç³# ■ Company's monopoly over trade was Government of India Act, 1858
Ð]l$Æý‡-ÌêaÍ. ™èl§éÓÆ> Ķæ¬Ð]l™èl çÜÓĶæ$… E´ë«¨ ¨Ô¶æV> ■ It was in 1934 when the idea of abolished in India but its monopoly over ■ It brought an end to the Company's rule and
§ýl–íÙt MóS…{©-MýS-Ç…-^èl-VýS-Ë$-VýS$-™èl$…¨. Constituent Assembly for India was put trade with China and for trade in tea transferred power to the British crown.
● {Ô¶æÐ]l$-&-Ýë…-{§ýl™èl ç³Ç-gêq-¯é°² Ñ°-Äñæ*-W…^ól _¯]l² ™èlÆý‡à, forward for the first time by M.N.Roy. retained. ■ It changed the designation of Governor
MýS$sîæÆý‡ ç³Ç-{Ô¶æ-Ð]l$Ë AÀ-Ð]l–-¨®° {´ù™èlÞ-íßæ…-^éÍ. ■ In 1935, the Indian National Congress ■ Constitutional position of the British General of India to that of Viceroy of
● ç³rt×æ AçÜ…-çœ$-sìæ™èl Æý‡…VýS…ÌZ A¯ólMýS Ð]l$…¨ ç³rt×æ (INC) demanded a Constituent Assembly territories in India was explicitly defined India and he was appointed as the direct
{ç³fË$ °Ð]l$-VýS²OÐðl$ E¯é²Æý‡$. A…§ýl$-Ð]lËÏ D Æý‡…V>°² AÀ- to frame the Constitution. ■ Finally, the Constituent Assembly was const- for the first time. representative of British Crown in India.
Ð]l–¨® ç³Æý‡-^èlyýl…, B«§ýl$-°-MîS-MýS-Ç…-^èl-yé-°MìS ™èlW¯]l ^èlÆý‡ÅË$ ^ólç³- ■ In 1938 Jawaharlal Nehru, On behalf of ituted in November, 1946 under the scheme ■ This act asked Company to spend one lakh ■ Dual Government introduced by pitt's Act
sêtÍ. ™èl§éÓÆ> ò³Æý‡$-VýS$-™èl$¯]l² ç³rt×æ °Æý‡$-§øÅ-VýS$-ËMýS$ INC declared that the Constitution of Free formulated by the cabinet Mission Plan. rupees every year on the education of was abolished by this act.
E´ë«¨ AÐ]l-M>-Ô>Ë$ Ððl$Æý‡$-VýS-Ð]l#-™éƇ¬. India must be framed without outside Indians. ■ This act proposed highly centralized
LANDMARKS IN THE DEVELOPMENT OF
● òÙyýl*ÅÌŒæz, Ðé×ìæfÅ »êÅ…MýS$Ë$ {ç³™ólÅ-MýS…V> ÇOsñæÌŒæ Æý‡…VýS…, interference, by a Constituent Assembly ■ Christian missionaries were permitted to administration.
THE CONSTITUTION
_¯]l² ™èlÆý‡à ç³Ç-{Ô¶æ-Ð]l$Ë HÆ>µ-r$MýS$ ™èlMýS$PÐ]l Ð]lyîlz Ð]l§ýlª ç³Æý‡- elected on the basis of Adult Franchise. preach their religion in India. ■ A new office of Secretary of State for
ç³-†° A…¨…-^éÍ. AÆý‡¾¯Œæ AçÜ…-çœ$-sìæ™èl Æý‡…V>°² AÀ- The demand was accepted by British Regulating Act, 1773 Charter Act, 1833 India was created and he was vested with
Ð]l–¨® ^ólĶæ$-yé-°MìS õÜÐé-Æý‡…-V>-°MìS çÜ…º…-«¨…_ A¯ólMýS Government during August Offer 1940. ■ It made a provision of Supreme Court at ■ Company lost its monopoly over trade complete authority and control over Indian
ĶæÊ°-rϯ]l$ AÀ-Ð]l–¨® ^ólĶæ*Í. E™éµ-§ýlMýS Æý‡…V>-ËOò³ ■ In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of Fort William, Calcutta comprising one with China also and it was asked to close administration.
ò³r$t-º-yýl$-˯]l$ ò³…^èlyýl… §éÓÆ> E´ë«¨ AÐ]l-M>-Ô>-˯]l$ the cabinet came to India with draft Chief Justice and three other judges. the commercial business. ■ The secretary of state was a member of
ÑçÜ¢–-™èl-ç³-Æý‡-^éÍ. proposal of Independent Constitution, to ■ It prohibited the servants of the company ■ The Company became a purely administr- the British Cabinet and was responsible
● {V>Ð]l*Ë ¯]l$…_ ç³rt-×ê-ËMýS$ Ð]lË-çÜË$ ò³Æý‡$-VýS$-™èl$¯]l² M>Æý‡- be adopted after the World War-II. from engaging in any private trade of ative body. It made the Governor General ultimately to the British Parliament.
×æ…V> ç³rt×æ {´ë…™éÌZÏ °Æý‡$-§øÅVýS… A«¨-MýS-Ð]l$-Ð]l#-™ø…¨. ■ The Cripps proposal was rejected by the accepting presents or bribes from the of Bengal as the Governor General of
©…™ø´ër$ ç³rt×æ {´ë…™éÌZÏ Ð]l¬ÇMìS ÐéyýlË$ MýS*yé Muslim League which wanted India to be natives. India. N.D.Nagesh
ò³ÇW Ð]l˜ÍMýS ÝûMýS-Æ>ÅË MöÆý‡™èl ò³Æý‡$-VýS$-™ø…¨. divided into two autonomous States with Pitt's India Act, 1784 ■ This act asked government to abolish
Ganesh IAS Academy, Chennai
two Separate Constituent Assemblies. ■ It made a provision of separation in slavery in India.
10
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ
VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 9-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

AÐéÆý‡$zË$
-VýSïÜ¢ ¯úMýS BĶ欋٠{´ëÆý‡…¿¶æ… ● ¯]l…¨ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>Ë$ {ç³MýS-sìæ…-_¯]l Hï³
{糿¶æ$™èlÓ…
B…{«§ýl-{ç³-§ólÔŒæ {糿¶æ$™èlÓ… 20-12, 20-13 çÜ…Ð]l-™èlÞ-
Æ>-ËMýS$ ¯]l…¨ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>-˯]l$ Ð]l*Ça 1¯]l {ç³MýS-

OòܯŒlÞ A…yŠl sñæM>²Ëi
õÜÐ]lË ¯]l$…_ Ķ欧ýl®-¯úMýS ÑÆ>sŒæ ÑÆý‡-Ð]l$×æ

gê¡Ä¶æ$… A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$… M>…í³sîæsìæÐŒl OVðSyðl¯ŒlÞ MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ sìæ…-_…¨. 20-12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìSV>¯]l* "D-VýS',
● AÐðl$-ÇM> M>…{VðS-‹ÜÌZ M>ÌŒæ -òÜ…-rÆŠ‡ ¼Ë$Ï 20-13 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìSV>¯]l* "Ñ$-Ça' E™èl¢Ð]l$
● §ýl„ìS-×ê-íÜ-Ķæ*ÌZ ™öÍ HMîS-MýS–™èl òßæÎ-´ùÆŠ‡t _{™é-Ë$V> G…í³-MýS-Ķæ*ÅƇ¬. 20-12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-
çÜÒ$ç³ {´ë…™é-ËMýS$ òßæÍ-M>-çœt-ÆŠ‡Ë §éÓÆ> Æ>MýS-´ù- °MìS E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$-yìlV> Æ>f-Ð]l˜ã (D-VýS),
MýSË$ ÝëW…-^ól…-§ýl$MýS$ ÒË$V> ¯]l*ÅÉìl-ÎÏÌZ °ÇÃ…-_¯]l E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$-yìlV> ¯é°, E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæV> çÜÐ]l$…™èl
A«§ýl$-¯é-™èl¯]l HMîS-MýS–™èl òßæÎ-´ù-ÆŠ‡t¯]l$ MóS…{§ýl ´ûÆý‡ ÑÐ]l*- (GsZ ÐðlãÏ-´ù-Ƈ¬…¨ Ð]l$¯]l-çÜ$) °Í^éÆý‡$. 20-13
¯]l-Ķæ*-¯]l-Ô>Q Ð]l$…{† AÔZ-MŠS-VýS-f-ç³-†-Æ>k íœ{º-Ð]lÇ çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$-yìlV> §ýlĶæ* Möyýl-Ð]l- ¿êÆý‡™èl ¯úM>-§ýl-âê-°MìS 30 Hâ¶æÏ-´ër$ õÜÐ]l-Ë…-¨…-
28¯]l {´ëÆý‡…-À…-^éÆý‡$. C¨ §ýl„ìS×ê-íÜ-Ķæ*-ÌZ¯ól ™öÍ VýS…sìæ (A-Í-Ķæ*‹Ü gê¯]l-MìS), E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$-yìlV> _¯]l ÑÐ]l*-¯]l-Ðé-çßæMýS ¯úMýS IG-¯Œl-G‹Ü ÑÆ>-sŒæ¯]l$
HMîS-MýS–™èl òßæÎ-´ùÆŠæt A° A«¨-M>-Æý‡$Ë$ ™ðlÍ-´ëÆý‡$. {糿ê‹Ü (Ñ$-Ça), E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæV> A…fÍ ´ësìæÌŒæ Ð]l*Ça 6¯]l Ñ«§ýl$Ë ¯]l$…_ ÑÆý‡-Ñ$…-ç³-^ól-Ô>Æý‡$.
C…§ýl$ÌZ òßæÍ-M>-çœtÆý‡Ï ÌêÅ…yìl…VŠS, sôæM>-‹œ-Ë-™ø-´ër$ (¯é º…V>Æý‡$ ™èlÍÏ)ËMýS$ AÐéÆý‡$zË$ ËÀ…^éƇ¬. Ð]l¬…O»ñæÌZ fÇ-W¯]l D M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l$…ÌZ ¯úM>-§ýl-
{ç³™ólÅ-MýS…V> VýSVýS-¯]l-™èlË Æý‡©ª °Ä¶æ$…-{™èl×æ (H-sîæ-ïÜ), M>ÌŒæ- òÜ…-r-Æý‡Ï¯]l$ ѧól-Ô>-ËMýS$ ™èlÆý‡-Í…^ól AÐðl$-ÇM> MýS…ò³- 20-1-2MýS$-V>¯]l* E™èl¢Ð]l$ çÜ…X™èl §ýlÆý‡Ø-MýS$-yìlV> MîSÆý‡-Ðé- âê-«¨-糆 AyìlÃ-Æý‡ÌŒæ çÜ$±ÌŒæ Ìê…»ê çÜà ç³Ë$-
C…«§ýl¯]l õÜÐ]lË$ A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E¯é²Æ‡¬. ±-ËMýS$ {糿¶æ$™èlÓ {V>…r$Ï, ç³N`-MýS™èl$¢ Æý‡$×êË$ §ýlMýSP- ×ìæ-&-C-â¶æ-Ķæ$-Æ>-gêË §ýlÓĶæ$…, E™èl¢Ð]l$ V>Ķæ$-MýS$- Ð]l#Æý‡$ E¯]l²-™é-«¨-M>-Æý‡$Ë$ ´ëÌŸY-¯é²Æý‡$. ÑÆ>sŒæ
● §ólÔ¶æ…ÌZ ™èlWY¯]l ÕÔ¶æ$- Ð]l$-Æý‡-×êË Æó‡r$
MýS$…yé ^ólõÜ ¼Ë$ϯ]l$ AÐðl$-ÇM> M>…{VðS-‹ÜÌZ Ð]l*Ça BǦMýS… yìlV> Ô¶æ…MýSÆŠ‡ Ð]l$çßæ-§ól-Ð]l¯Œl, E™èl¢Ð]l$ V>Ķæ$-°V> Ððl¬™èl¢… 11 Ë„ýSË MìSÌZ-Ò$-rÆý‡Ï §ýl*Æý‡… {ç³Ä¶æ*-
2¯]l †ÇW {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sêtÆý‡$. "¨ ĶæÊG‹Ü M>ÌŒæ -òÜ…-rÆŠ‡ M>-«¨-M>Æý‡ M>Æ>Å-ËĶæ$… íœ{º-Ð]lÇ 28¯]l Ñyýl$§ýlË X™é-Ð]l*-«§ýl$Ç G…í³-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. 20-13 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>- ×ìæ…-_…¨. C¨ Ððl¬™èl¢… VøϺ$¯]l$ 27 ÝëÆý‡$Ï
VýS™èl 糧ól-â¶æÏÌZ ÕÔ¶æ$ Ð]l$Æý‡-×êË Æó‡r$ (I-G…-B-ÆŠ‡) §ólÔ¶æ A…yŠl MýS¯]l*jÅ-Ð]l$ÆŠ‡ {´÷sñæ-MýSÛ¯Œl Ķæ*MŠSt' A¯ól D ¼Ë$ϯ]l$ ● G‹Ü½I Rê™éÌZ MýS±çÜ ¯]lVýS§ýl$ ™èlç³µ-°-çÜÇ ^ólíÜ…¨. Ð]l^óla BǦMýS çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æý‡…ÌZ (2-0-1-7-&-1- °MìS E™èl¢Ð]l$ çÜ…X™èl §ýlÆý‡Ø-MýS$-yìlV> §ólÒ-}-{ç³-Ý맊l, ^èl$sŸt-_a¯]l §é°MìS çÜÐ]l*¯]l….
ÐéÅç³¢…V> VýS×æ-±-Ķæ$…V> ™èlWY…-§ýl° íœ{º-Ð]lÇ 28¯]l Ñyýl$- yðlÐðl*-{MýS-sìæMŠS ´ëÈtMìS ^ðl…¨¯]l i¯Œl {X¯Œl, Çç³-¼ÏMŠS ´ëÈtMìS G‹Ü-½I Rê™éÌZ MýS±çÜ Ððl¬™èl¢…ÌZ ¯]lVýS§ýl$ ÌôæMýS- 8) Ð]l–¨®-Æó‡r$ 7.3 Ô>™èl…V> ¯]lÐðl*-§ýlÄôæ$Å AÐ]l- E™èl¢Ð]l$ V>Ķæ$-MýS$-yìlV> OMðSÌê-‹Ù-RôæÆŠ‡, E™èl¢Ð]l$ V>Ķæ$-
§ýlË ^ólíܯ]l gê¡Ä¶æ$ MýS$r$…º BÆøVýSÅ çÜÆó‡Ó (G-¯Œl-G-‹œ- ^ðl…¨¯]l yólÑyŠl Ððl$MŠS MìS¯ólÏË$ {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sêtÆý‡$. ´ù™ól Rê™é-§é-Æý‡$-ËMýS$ fÇ-Ð]l*¯é Ñ«¨…-^èl-¯]l$-¯é²- M>Ô¶æ… E…§ýl° A…^èl¯é ÐólíÜ…¨. °V> MýS˵¯]lË$ AÐéÆý‡$zË$ §ýlMìSP…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ● Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl-OÐðl$¯]l çÜ*ç³-ÆŠ‡-Ýù-°MŠS
òßæ-^Œl-G-‹Ü-&-4) ™ðlÍ-í³…¨. 20-0-5-&-0-6ÌZ {糆 10-00 Æý‡$. C¨ H{í³ÌŒæ JMýSsìæ ¯]l$…_ AÐ]l$-ÌZÏMìS Ð]lçÜ$¢…- ●
„ìSç³×ìæ ç³È„ýS
● Ð]l¬VýS$YÆý‡$ Ô>ç܈-Ðól-™èl¢-ËMýS$ {»ñæƇ¬¯Œl {ò³•gæŒ MóS…{§ýl, çÜÐ]l${VýS iG-‹Üsîæ ¼Ë$ÏË
Ð]l$…¨ ÕÔ¶æ$-Ð]l#-ËMýS$ 57 Ð]l$…¨ ^èl°-´ùV> 20-1-5-&-16
¯ésìæMìS B çÜ…QÅ 41MìS ç³yìl-´ù-Ƈ¬…-§ýl° õ³ÆöP…¨. MøÇ-MýSË$, °Æý‡~-Ķæ*Ë$ ¡çÜ$-Mø-Ð]lyýl…, Ð]l$¯ø-OÐðl-MýSËÅ…
§ýl° G‹Ü-½I Ð]l*Ça 3¯]l ÐðlËÏ-yìl…-_…¨. Ð]l$à¯]l-
VýS-Æ>-ÌZÏ° »êÅ…MŠS Ô>QË Rê™éÌZÏ MýS±çÜ ¯]lVýS§ýl$ Ð]l¬Ýë-Ƈ¬-§éMýS$ BÐðl*§ýl… Æ>ïىĶæ$… §ólÖ-Ķæ$…V> Æý‡*´÷…¨…_¯]l çÜ*ç³-ÆŠ‡-Ýù-°MŠS
C…r-ÆŠ‡-òÜ-ç³tÆŠ‡ „ìSç³-×ìæ° ¿êÆý‡™Œl Ð]l*Ça 1¯]l Ñf-
{†ç³#Æý‡, ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>ÌŒæ, gêÆý‡U…yŠl, AÆý‡$-×ê-^èlÌŒæ {糧ól- Ð]l…sìæ A°² A…Ô>Ë Ððl¯]l$MýS Ððl$§ýl-yýl$-ÌZ° ¯éyîl °ËÓ Æý‡*.5,000, ¯]lVýS-Æ>Ë$, ç³rt×êÌZÏ Æý‡*. MóS…{§ýl iG-‹Üsîæ (ïÜ-i-G-‹Ü-sîæ), çÜÐ]l${VýS iG- ● Hï³ ¯]l*™èl¯]l AòÜ…½Ï ¿¶æÐ]l¯]l… {´ëÆý‡…¿¶æ… Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ç³È-„ìS…-_…¨. Jyìl-Ô>-ÌZ° ^é…©-
ÔŒæ, Æ>f-Ý릯Œl, JyìlÔ> Æ>Ú‰ëÌZÏ IG…-BÆŠ‡ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 20 °Æ>Ã-×êË ´ë{™èl- -(-Ððl$-§ýlyýl$ ÇÐéÆý‡$z Ð]lÅÐ]l-çܦ)¯]l$ ÑÔóæÏ- 2,000, {V>Ò$×æ {´ë…™é-ÌZÏ° Ô>QÌZÏ ‹Üsîæ (I-i-G-‹Ü-sîæ) ¼Ë$ÏË ™èl$¨ Ð]l¬Ýë-Ƈ¬-§é- ç³N-ÆŠ‡-ÌZ° C…sìæ-{VóS-sñæyŠl sñæ‹Üt Æó‡…gŒæ (I-sîæ-B-ÆŠ‡-)-
Ô>™é-°MìS ™èlWY…¨. ™égê çÜÆó‡Ó {ç³M>Æý‡… f¯]l¯]l çÜÐ]l$- íÙ…-_¯]l Ô>{çÜ¢-Ðól-™èl¢Ë$ ï³rÆŠ‡ yýlĶæ*¯Œl, Æ>ÄŒæ$-yø-˯Œl, Æý‡*.1000 E…yé-Ë° °º…-«§ýl¯]l Ñ«¨…-^éÆý‡$. ¯ðl- ËMýS$ MóS…{§ýl BǦMýS Ð]l$…{† AÆý‡$׊æ OgñæsîæÏ ¯ól™èl–- ÌZ° Ð]lÊyø „ìSç³×ìæ {ç³Äñæ*VýS Ðól¨MýS ¯]l$…_
Ķæ$…ÌZ Í…VýS °çÙµ†¢ gê¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ÌZ 914 ¯]l$…_ ÐøÌŒæ-{çœÐŒl$ çÙÌŒæjË$ ç܅Ķæ¬-MýS¢…V> Ð]l*Ça 6¯]l {糆-Úët- ËÌZ Ð]lÊyýl$ MýS…sôæ GMýS$PÐ]l ÌêÐé-§ól-ÒË$ fÇ-í³- ™èlÓ…-ÌZ° iG-‹Üsîæ Ð]l$…yýlÍ 11Ð]l çÜÐ]l*-ÐólÔ¶æ… ç³–¤Ó „ìSç³×ìæ° {ç³Äñæ*-W…-^éÆý‡$. C¨ ™èlMýS$PÐ]l
91-9MìS ò³Ç-W…¨. ™èlÃMýS {»ñæƇ¬¯Œl {ò³•gŒæ A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$. D Ð]l¬VýS$YÆý‡$ ™ól Æý‡*.50 béÆŠ‡jV> Ñ«¨-Ýë¢Æý‡$. Hsîæ-G…Ë ¯]l$…_ Ð]l*Ça 4¯]l BÐðl*§ýl… ™ðlÍ-í³…¨. C…§ýl$ÌZ G™èl$¢ÌZ §ólÔ¶æ…-Oò³MìS Ð]l^óla GÌê…sìæ »êÍ-íÜtMŠS
● ´ë™èl-¯ørÏOò³ fÇ-Ð]l*-¯éMìS Æ>çÙ‰-糆 BÐðl*§ýl… 30 Hâ¶æ$ÏV> Ððl$§ýlyýl$ ç³°-¡-Æý‡$Oò³ ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]lË$ fÆý‡$-ç³#- ¯ðlËMýS$ 糨-ÝëÆý‡$Ï E_-™èl…V> ¯]lVýS§ýl$ ¡çÜ$MøÐ]l^èl$a. A°² Æ>Ú‰ëË BǦMýS Ð]l$…{™èl$Ë$, {糆-°-«§ýl$Ë$ Ô¶æ{™èl$ „ìSç³-×ìæ-O¯ðl¯é ¯éÔ¶æ¯]l… ^ólĶæ$-VýS-˧ýl$. ¿êÆý‡-
™èl$-¯é²Æý‡$. yðl¯éÃ-ÆŠ‡P-ÌZ° Ë…yŠl-»ñæMŠS ¸û…yól-çÙ¯Œl ¯éyîl- ● 20-1-6-&-1-7ÌZ 7.1 Ô>™èl…V> Ð]l–¨®-Æó‡r$ ´ëÌŸY-¯é²Æý‡$. Æ>Ú‰ëË iG-‹Üsîæ (G-‹Ü-i-G-‹Ü-sîæ), ™ŒlMýS$ ÑÑ«§ýl Ýë¦Æ‡¬ÌZÏ „ìSç³×ìæ Æý‡„ýS×æ Ð]lÅÐ]l-çܦ¯]l$
糨 MýS…sôæ GMýS$PÐ]l çÜ…QÅÌZ Æý‡§ýlª-Ƈ¬¯]l ´ë™èl-¯ør$Ï MýS-×æ-Ô>-ç܈…ÌZ A§ýl$™èl ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]lË$ ^ólíܯ]l Ô>ç܈-Ðól-™èl¢- MóS…{§ýl-´ë-Í™èl {´ë…™éË iG-‹Ü-sîæË Ð]l¬Ýë-Ƈ¬- HÆ>µr$ ^ólĶæ$-yýl…ÌZ ¿êVýS…V> ©°² AÀ-Ð]l–¨®
E…sôæ Ðéâ¶æÏMýS$ MýS±çÜ… Æý‡*.10,000 Ð]lÆý‡MýS$ fÇ-Ð]l*¯é ËMýS$ Hsê D AÐé-Æý‡$z¯]l$ A…¨Ýù¢…¨. ç³NÇ¢ BǦMýS çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS (2-0-1-6-&-1-7) çÜ…º…- §éË ¼Ë$Ï-ËOò³ Ð]l*Ça 16¯]l fÇVóS çÜÐ]l*-Ðól- B…{«§ýl-{ç³-§ólÔŒæ ¯]l*™èl¯]l AòÜ…½Ï ¿¶æÐ]l¯]l çÜÐ]l¬-§é- ^ólÔ>Æý‡$.
Ñ«¨…-^ólÌê ¡çÜ$-Mö-_a¯]l ^èlrt…Oò³ Æ>çÙ‰-糆 {ç³×æ»Œæ «¨…_ Æð‡…yø çÜ™èlÓÆý‡ A…^èl-¯é-˯]l$ MóS…{§ýl VýS×ê…- Ô¶æ…ÌZ °Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$-Mø-¯]l$-¯é²Æý‡$. Ķæ*°² ïÜG… ^èl…{§ýl-»êº$ ¯éĶæ¬yýl$ ÐðlË-VýS-ç³N-
Ð]l¬QÈj íœ{º-Ð]lÇ 27¯]l çÜ…™èlMýS… ^ólÔ>Æý‡$. yìlÌZ Ð]l*Ça 2¯]l {´ëÆý‡…-À…-^éÆý‡$. D M>Æý‡Å-{MýS- ● VýSïÜ¢ ¯úMýS BĶ欋٠{´ëÆý‡…¿¶æ…
ÐéÆý‡¢ÌZÏ Ð]lÅMýS$¢Ë$ {MîSyýlË$ Ð]l$…ÌZ Ô>çÜ-¯]l-çÜ¿¶æ ïܵMýSÆŠ‡ MøyðlË ÕÐ]l-{ç³-Ýë-§ýl- ¡Æý‡ {´ë…™èl Æý‡„ýS×æ ºÌZ-õ³-™é-°MìS ™øyýlµyól VýSïÜ¢
● 70 Ô>™èl… íÜ…àË$ ¿êÆý‡-™lŒ -ÌZ¯ól AM>-yýlÒ$ OyðlÆð‡-MýSt-ÆŠ‡V> yîlBÆŠ‡ yøÌôæ ºÆý‡Ã¯Œl Æ>Ð]l#, Ô>çÜ-¯]l-Ð]l$…-yýlÍ O^ðlÆý‡Ã¯Œl ^èl{MýS-´ë×ìæ, ç³Ë$- ¯úMýS BĶ欋٠Ð]l*Ça 6¯]l Mø‹Üt-V>-ÆŠ‡zÌZ ^ólÇ…¨.
{ç³ç³…-^èl Ð]l¯]lÅ {´ë×æ$Ë ¨¯ø-™èlÞ-Ðé°² ç³#Æý‡-çÜP-Ç…-^èl$- ● gê¡Ä¶æ$ GïÜt MýSÑ$-çÙ¯Œl O^ðlÆý‡Ã-¯lŒ V> Ð]l*Ça 1¯]l »ê«§ýlÅ-™èlË$ ïÜÓMýS-Ç…-^éÆý‡$. ç³#Æý‡$ Ð]l$…{™èl$Ë$, GÐðl$Ã-ÌôæÅË$ ´ëÌŸY-¯é²Æý‡$. ©°² B…{«§ýl-{ç³-§ól-ÔŒæ-ÌZ° MýS–çÙ~-ç³r²… KyýlÆó‡Ð]l#ÌZ
¯]l…§Šl MýS$Ð]l*ÆŠ‡ ÝëƇ¬ ● Ð]l¬{Æó‡MýS$ §ýl$»êÄŒæ$ Kò³¯Œl OsñæsìæÌŒæ
Mö° Ð]l*Ça 3¯]l ¯]l*ÅÉìl-ÎÏÌZ {ç³ç³…^èl OÐðlÌŒæz-OÌñæ‹œ {MðS•ÐŒl$ ● ïÜÒ B¯]l…-§ŠlMýS$ C¯ø²-Ðól-sìæÐŒl Îyýl-ÆŠ‡-íÙ‹³ Mø‹Üt-V>ÆŠ‡z yîlIi A°ÌŒæ MýS$Ð]l*ÆŠ‡ çßæÆŠ‡-»ZË
MýS…{sZÌŒæ º*ÅÆø (yýl-º*ÏÅ-ïÜ-ïÜ-½) B«§ýlÓ-Æý‡Å…ÌZ K M>Æý‡Å- òÙyýl*ÅÌŒæz ™ðlVýSË gê¡Ä¶æ$ MýSÑ$-çÙ¯Œl O^ðlÆý‡Ã-¯ŒlV> §ýl$»êÄŒæ$ sñæ°²‹Ü ^é…í³-Ķæ$- ● õÜÐ]lÌZÏ BÆŠ‡-i-I-HMýS$ Ððl¬§ýlsìæ Ý릯]l… {´ëÆý‡…-À…-^éÆý‡$.
{MýSÐ]l$… fÇ-W…¨. C…§ýl$ÌZ ´ëÌŸY¯]l² MóS…{§ýl ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡- ´ëÆý‡Ï-Ððl$…sŒæ Ð]l*i çÜ¿¶æ$Åyýl$, bèl¡¢-‹Ü-VýSÉŠl WÇ-
AÐéÆŠæz ¯Œl-íÙ‹³ ç³#Æý‡$-çÙ$Ë íÜ…WÌŒæÞ {ç³Ä¶æ*-×îæ-MýS$-ËMýS$ A…¨…^ól ÑÐ]l*-¯é-{Ô¶æĶæ$ õÜÐ]lË
×æ-Ô>Q Ð]l$…{† A°ÌŒæ §ýlÐól Ð]l*sêÏ-yýl$™èl* {ç³ç³…-^èl…ÌZ f¯]l ¯ól™èl ¯]l…§Šl MýS$Ð]l*ÆŠ‡ ÝëƇ¬ íœ{º-Ð]lÇ Osñæsìæ-ÌŒæ¯]l$ B…yîl Ð]l¬{Æó‡ ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ Oòßæ§ýl-Æ>-»ê§Šl A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ÑÐ]l*- ● MýSËÓÇ fÌê…-™èl-Æ>YÑ$ „ìSç³×ìæ ç³È„ýS
E¯]l² Ððl¬™èl¢… íÜ…àÌZÏ 70 Ô>™èl… Ðól$Æý‡ ¿êÆý‡-™Œl-ÌZ¯ól 28¯]l »ê«§ýlÅ-™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$. ({¼r¯Œæ) VðSË$-^èl$-MýS$-¯é²yýl$. ¯é-{Ô¶æ-Ķæ*-°MìS {ç³ç³…-^èl…-ÌZ¯ól Ððl¬§ýlsìæ Ý릯]l… Ñf-Ķæ$-Ð]l…™èl…
E¯é²-Ķæ$° ÐðlËÏ-yìl…-^éÆý‡$. çÜ$Ð]l*Æý‡$ §ólÔ¶æ…ÌZ 24-00 §ýl$»ê-ÄŒæ$ÌZ Ð]l*Ça 4¯]l fÇ- §ýlMìSP…¨. 20-16 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS çÜ…º…-«¨…_ ¯úM> °Æø-«§ýlMýS „ìSç³-×ìæ° ¿êÆý‡™èl ¯éÑ-M>-§ýlâ¶æ…
íÜ…àË$ E¯é²-Ķæ$° ™ðlÍ´ëÆý‡$. ● IKïÜ O^ðlÆý‡Ã-¯lŒ V> çÜ…iÐŒl íÜ…VŠS W¯]l Oòœ¯]lÌZÏ òœÆ>²…yø 50 Ë„ýS-Ë$-&-Mø-sìæ-¯]l²Æý‡ {ç³Ä¶æ*-×ìæ-MýS$Ë Ñ¿ê-VýS…ÌZ Ð]l*Ça 2¯]l Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ç³È-„ìS…-_…¨. D
C…yìl-Ķæ$¯Œl BƇ¬ÌŒæ M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯Œl (I-K-ïÜ) ÐðlÆ>ªÝùP (òܵ-Ƈ¬-¯Œl-)Oò³ ÑfĶæ$… Ý뫨…-^éyýl$. D Æ>Å…MŠS¯]l$ GƇ¬-ÆŠ‡-´ùÆŠ‡tÞ Mú°ÞÌŒæÞ C…r-Æó‡²-çÙ- ç³È-„ýS¯]l$ §ólÖ-Ķæ$…V> Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l MýSËÓÇ
● ï܈&-ç³#-Æý‡$çÙ çÜÐ]l*-¯]l-™èlÓ…Oò³ IÆ>çÜ çÜ…çܦ™ø O^ðlÆý‡Ã-¯ŒlV> çÜ…iÐŒl íÜ…VŠS íœ{º-Ð]lÇ 28¯]l °Ä¶æ$- ¯]lÌŒæ (H-ïÜ-I) A…¨…-_-¯]lr$Ï iG…-BÆŠ‡ Ð]l*Ça fÌê…-™èl-Æ>YÑ$ ¯]l$…_ °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. AÆó‡-
Jç³µ…§ýl… Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. BĶæ$¯]l °Ä¶æ*-Ð]l$-M>°² ● {ç³ç³…-^èl-MýS‹³ çÙ*sìæ…VŠS sZȲÌZ ¿êÆý‡-™lŒ MýS$ 6¯]l JMýS {ç³MýS-r-¯]lÌZ ™ðlÍ-í³…¨. ¼Ä¶æ* çÜÐ]l¬-{§ýl…ÌZ „ìSç³-×ìæ° ç³È-„ìS…-^èlV> Ñf-
„óS{™èl- Ýë¦Æ‡¬ ¯]l$…_ {ïÜ¢&-ç³#-Æý‡$çÙ çÜÐ]l*-¯]l™èlÓ… Ý뫨…- MóS…{§ýl Ð]l$…{†-Ð]lÆý‡Y °Ä¶æ*-Ð]l$-M>Ë MýSÑ$sîæ 5Ð]l Ý릯]l… Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> Ë„>Å°² ^ól«¨…-_…¨.
^ól…-§ýl$MýS$ IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† A¯]l$-º…«§ýl çÜ…çܦ™ø BÐðl*-¨…-_…¨. çÜ…iÐŒl I§ólâ¶æÏ´ër$ IKïÜ A™éÅ-«§ýl$-°MýS Ýë…MóS-†MýS ç³Ç-gêq-¯é°² Ñ°- ¯]l*ÅÉìl-ÎÏÌZ Ð]l*Ça 2¯]l Ð]l¬W-íܯ]l {ç³ç³…-^èl-MýS‹³
● Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§ŠlÌZ gñæyŠl-G‹œ sñæM>²-Ë-i‹Ü
MýS$§ýl$-Æý‡$a-MýS$¯]l² Jç³µ…-§é-°MìS MóS…{§ýl Ð]l$…{†-Ð]lÆý‡Y… O^ðlÆý‡Ã-¯ŒlV> Mö¯]l-Ýë-VýS-¯]l$-¯é²Æý‡$. Äñæ*-W…_ Ð]l$…_ çœÍ-™éË$ Æ>º-sìæt-¯]l…-§ýl$MýS$ çÙ*sìæ…VŠS sZÆý‡²-Ððl$…-sŒæÌZ ¿êÆý‡™Œl I§ø -Ýë¦-¯]l…ÌZ òÜ…rÆŠ‡ {´ëÆý‡…¿¶æ…
Ð]l*Ça 6¯]l BÐðl*§ýl… ™ðlÍ-í³…¨. IÆ>çÜ ï܈, ç³#Æý‡$çÙ ™ðlË…-V>×æ Æ>çÙ‰ ´ûÆý‡-çÜ-Æý‡-çœ-Æ>Ë Ô>Q MýSÑ$-çÙ- °Í-_…¨. ™öÍ-ÝëÇ §ólÔ¶æ…ÌZ fÇ-W¯]l ´ùsîæÌZÏ BsZ-Ððl*-sìæÐŒl sñæM>²-Ëi ¨VýSYf….. gñæyŠl-G‹œ BMóS´ësìæ }°ÐéçÜ$Ë$ Æð‡yìlz
çÜÐ]l*-¯]l™èlÓ, Ð]l$íßæâê Ý뫨-M>Æý‡ çÜ…çܦ (ĶæÊ-G-¯Œl-& ● ´ùÎ‹Ü AM>yýlÒ$ OyðlÆð‡MýStÆŠæV> ¯]lÆŠ‡ ïÜÒ B¯]l…-§ŠlMýS$ ѯ]l*™èl² ¯éĶæ$-MýS™èlÓ ¿êÆý‡™Œl JMýS çÜÓÆý‡~…, Æð‡…yýl$ Æý‡f™èl, Æð‡…yýl$ M>…çÜÅ sñæM>²-Ë-i‹Ü ¿êÆý‡-™ŒlÌZ ™èl¯]l ™öÍ AÀÐ]l–¨® MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ °ç³#×æ$Ë$,
-E-Ððl$-¯Œl), ç³…^é-Ķæ$-¡-Æ>gŒæ Ô>QË Ð]l$«§ýlÅ D Ðól$Æý‡MýS$ yøÌôæ ºÆý‡Ã¯Œæ (C-¯ø²-Ðól-sìæÐŒl Îyýl-ÆŠ‡-íÙ-‹³) AÐé-Æý‡$z¯]l$ Æ>f- ç³™èl-M>-˯]l$ Ý뫨…-_…¨. ç³™èl-M>Ë ç³sìæt-MýSÌZ O^ðl¯é, MóS…{§é°² Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§ŠlÌZ Ð]l*Ça 2¯]l BÆŠæïÜ Æð‡yìlz çÜtyîl çÜÇPÌŒæ, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ
AÐ]l-V>-çßæ¯]l Jç³µ…§ýl… MýS$¨-Ç…¨. çÜÆ>ªÆŠ‡ Ð]lËÏ-»êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ gê¡Ä¶æ$ ´ùÎ‹Ü Ý릯Œl {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l*Ça 3¯]l A…§ýl-gôæ-íÜ…¨. Cr-ÎË$ ™öÍ Æð‡…yýl$ Ý릯éÌZÏ °Í-^éƇ¬. {´ëÆý‡…-À…-_…¨.

2, 2, 3, 6, 15, ?
A.
Series Test
Number Series Test
9. 4, 12, 36, 108, 324, ?
(3MìS VýS$×ìæf…) +2 +3 +5 +7 +11
Hï³
ç³…^éĶæ$¡
M>Æý‡Å§ýlÇØ
Ððl$çßæÆý‡$±²Ýë A…sôæ AÆý‡¦…?
1. »êºÆŠæ ç³NÇ¢ õ³Æý‡$?
1) EÐ]l$ÆŠæ õÙMŠæ Ò$Æ>j
2) fïßæÆý‡$©ª¯Œæ Ð]l$çßæçŠæ »êºÆŠæ
3) §úË™Œæ& Rꯌæ& ÌZyîl
1) Æ>×ê E§ýlÄŒæ$íÜ…VŠæ
2) Æý‡™èl¯ŒæíÜ…VŠæ
3) Æ>gê MìSÆ>™Œæ íÜ…VŠæ
4) Ð]l*Ìôæ¦ÐŒæ Æ>£øyŠæ
B.
C.
Alphabet Series Test
Repeated letter series Test
4, 12, 36, 108, 324, 972
{Ôóæ×ìæ (2): 7 7 14 42 ? 168
{ç³™ólÅMýS… 4) çÜ$ÌꢯŒæ AçßæçŠæ Ò$Æ>j
2. rÈP ¿êçÙÌZ »êºÆŠæ A…sôæ AÆý‡¦…?
13. MýSÍ…fÆŠæ Mør¯]l$ õÙÆ>Û H
çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ B{MýSÑ$…^éyýl$?
×3 ×3 ×3 ×3 ×3 1) íÜ…çßæ… 2) ç³#Í 1) {MîS.Ô¶æ. 1543 2) {MîS.Ô¶æ. 1544
A. Number Series Test:
MìS…§ýl {Ôóæ×ìæÌZ {ç³Ô>²Æý‡¦MýS… E¯]l²^ør Ñ$íÜÞ…VŠæ 10. 4, 5, 12, 39, 160, ?
×1 ×2 ×3 ×4
Èf°…VŠæ 3) ÒÆý‡$yýl$ 4) O«§ðlÆý‡ÅÔ>Í 3) {MîS.Ô¶æ. 1545 4) {MîS.Ô¶æ. 1546
çÜ…Qů]l$ VýS$Ç¢…^èl…yìl. (çÜÐ]l*¯]l çÜ…QÅË™ø VýS$×ìæ…_ MýS*yýlr…) 3. Ððl¬§ýlsìæ ´ë°ç³r$t Ķ欧ýl®… fÇW¯]l ™ól©? 14. õÙÆ>Û »ñæ…V>ÌŒæ¯]l$ G°² çÜÆ>PÆý‡$ÏV>
1. 4, 5, 7, 10, 14, ? 4, 5, 12, 39, 160, 805 çÜçßæf çÜ…QÅË Ëº®…. çÜÐ]l*«§é¯]l…: 30, 168 1) 1526 f¯]lÐ]lÇ 20 Ñ¿¶æh…^éyýl$?
(çÜçßæf çÜ…QÅ˯]l$ MýSËç³yýl…) 18. 4, 3, 2, 8, 8, 5, 12, 13, 8, 16, 18, {Ôóæ×ìæ: 2, 5, 9, 17, 34, ? 2) 1526 œ í {ºÐ]lÇ 7 1) 40 2) 47
4, 5, 7, 10, 14, 19 x1+1 x2+2 x3+3 x4+4 x5+5 11, ? ? ? 3) 1526 Ð]l*Ça 20 3) 52 4) 57
11. 2, 2, 3, 6, 15, ? (Ð]lÊyólíÜ {Ôóæ×æ$Ë Ñ«§é¯]l…) +3 +4 +8 +17 +? 4) 1526 H{í³ÌŒæ 21
+1 +2 +3 +4 +5 (˺®… AÆý‡Ë$ ò³…^èl$MýS$…r* ^ólĶæ$yýl…) {Ôóæ×ìæ (1): 4, 8, 12, 16, ? 20 Oò³ {Ôóæ×ìæ° †ÇW {Ôóæ×ìæV> 4. "h…§éïœÆŠæ' A° GÐ]lÇ° í³Í^ólÐéÆý‡$?
2. 8, 10, 14, 20, 28, ? 50 2, 2, 3, 6, 15, 45 3 4 8 17 ?33 1) »êºÆŠæ 2) AMýS¾ÆŠæ
(çÜÇ çÜ…QÅ˯]l$ MýSËç³yýl…) +4 +4 +4 +4 +4 3) Úëfௌæ 4) LÆý‡…VýSgôæº$
8, 10, 14, 20, 28, 38, 50 ×1 ×1.5 ×2 ×2.5 ×3 +1 +4 +9 +16 5. MìS…¨ÐéÇÌZ »êºÆŠæ GÐ]lÇ ¿¶æMýS$¢yýl$?

+2 +4 +6 +8 +10 +12
12. 720, 180, 60, 30, ?
(¿êVýSàÆý‡… ^ólĶæ$yýl…)
{Ôóæ×ìæ (2): 3, 8, 13, 18, ? 23 (12) (22) (32) (42)
MìS…¨ {Ôóæ×ìæÌZ Ð]l_a¯]l 33¯]l$ Oò³ {Ôóæ×ìæMìS MýSÍí³™ól
1) õÙMŠæ Ü ç Î… _íÙx
2) »ê»ê çœÈ§Šæ E©ª¯Œæ
f¯]lÆý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü
3. 100, 99, 96, 91, 84, 75, ?
(»ôæíÜ çÜ…QÅË$ ¡íÜÐólĶæ$yýl…)
720, 180, 60, 30, 30
{Ôóæ×ìæ(3):
+5 +5 +5 +5
2, 5, 8, 11, ? 14
fÐéº$ Ð]lçÜ$¢…¨.
34 67
3) ¿¶æMìS¢Ä¶æ*ÆŠæ M>MìS 4) õÙMŠæ EO»ñæ§ýl$ÌêÏ
6. »êºÆŠæMýS$ çÜÐ]l$M>ί]l$Oyðl¯]l §ýl„ìS×ê¨
C…yìlĶæ$¯Œæ
100, 99, 96, 91, 84, 75, 64 ÷4 ÷3 ÷2 ÷1 ÑfĶæ$¯]lVýSÆý‡ ´ëËMýS$yýl$ GÐ]lÆý‡$? íßæçÜtÈ
13. 0, 2, 6, 12, 20, ? +3 +3 +3 +3 +33 1) {¸ûyýl §ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë$
–1 –3 –5 –7 –9 –11 (JMýS Üç …QÅ Ð]lÆý‡…Y B Üç …QÅË »ô槫 lý …) çÜÐ]l*«§é¯]l…: 20, 23, 14 çÜÐ]l*«§é¯]l…: 67 2) }MýS–çÙ~§ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë$
4. 3, 5, 8, 13, 20, 31, ? 0, 2, 6, 12, 19. 3, 2, 24, 5, 3, 22, 9, 5, 19, 15, 23. 3, 20, 63, 144, 275, ? 3) Ððl¬§ýlsìæ º$MýSPÆ>Ķæ$Ë$ 15. õÙÆ>Û °ÇÃ…_¯]l {V>…yŠæ {r…MŠæÆøyŠæ
({糫§é¯]l çÜ…QÅË$ MýSËç³yýl…) (12–1) (22–2) (32–3) (42–4) 9, 14, ?, ?, ?, ({Ôóæ×ìæÌZ {Ôóæ×ìæ Ñ«§é¯]l…) 4) Æð‡…yø Ðól…MýSr糆Æ>Ķæ$Ë$ GMýSPyìl ¯]l$…_ GMýSPyìlMìS E…¨?
3, 5, 8, 13, 20, 31, 44 20, 30 {Ôóæ×ìæ (1): 3, 5, 9, 15 ? 23 {Ôóæ×ìæ (1): 7. Úëfௌæ M>Ìê°² °Æ>Ã×êË 1) MøÌŒæMýS™é ¯]l$…_ ™èl„ýSÕË
(52–5) (62–6) 3, 20, 63, 144, 275, ? ç³Æý‡…V> GÐ]lÇ™ø ´ùË$Ýë¢Æý‡$? 2) Ð]l¬ÈÛ§é»ê§Šæ ¯]l$…_ B{V>
+2 +3 +5 +7 +11 +13 14. 2, 10, 30, 68, 130, ? +2 +4 +6 +8 1) þÍĶæ$‹Ü ïÜfÆŠæ 3) Ýù¯éÆŠæV>ÐŒæ ¯]l$…_ ArtMŠæ
5. 2, 3, 5, 9, 17, ? (JMýS Üç …QÅ œç $¯]l…, B Üç …QÅË Ððl¬™èl…¢ ) çÜÇ çÜ…QÅË$ MýSË´ëÍ +17 +43 +81 +131 +? 2) Ððl¬§ýlsìæ ^éÆð‡Ï‹Ü 4) ÌêçßZÆŠæ ¯]l$…_ Ð]l¬ÌꢯŒæ
(2MýS$ VýSË çœ*™éË$ MýSËç³yýl…) 2, 10, 30, {Ôóæ×ìæ (2): 2, 3, 5, 9, ? 17 {Ôóæ×ìæ (2): 3) Ððl¬§ýlsìæ gôæÐŒl$Þ 4) AVýSçÜt‹Ü 16. iË… ¯]l¨ Jyýl$z¯]l õÙÆ>Û °ÇÃ…_¯]l
2, 3, 5, 9, 17, 33 (13+1) (23+2) (33+3) 17, 43, 81, 131, ? 8. çßæ$Ð]l*ĶæʯŒæ A…sôæ AÆý‡¦…? °Æ>Ã×æ…?
68, 130, 222 +1 +2 +4 +8 1) §ýl$Æý‡§ýl–çÙtÐ]l…™èl$yýl$ 1) çÜÝëÆý‡… çÜÐ]l*«¨ 2) ÌêÌŒæ üÌêÏ
+1 +2 +4 +8 +16 (43+4) (53+5) (63+6) 2MýS$ VýSË çœ*™éË$ MýSË´ëÍ +26 +38 +50 +? 2) A§ýl–çÙtÐ]l…™èl$yýl$ 3) Æøçßær‹Ü çœ$ÆŠæ 4) ç³#Æ>¯é üÌêÏ
(20) (21) (22) (23) (24) 15. 4832, 5840, 6848, ? 20, 21, 22, 23 {Ôóæ×ìæ (3): 3) Ñgêq¯]lÐ]l…™èl$yýl$ 4) Agêq° 17. Ððl$çßæÆý‡$±²Ýë A…sôæ AÆý‡¦…?
6. 184, 183, 180, 171, 144, ? (çÜÐ]l*¯]l çÜ…QÅ MýSËç³yýl…) {Ôóæ×ìæ 3: 24 22 19 14 ? 7 26, 38, 50, ? 9. {VýS…£éËĶæ$… Ððl$r$Ï ¨VýS$™èl* 1) Ð]l$íßæâê ÌZM>°MìS çÜ*Æý‡Å¼…º…
(3MýS$ VýSË çœ*™éË$ ¡íÜÐólĶæ$yýl…) 4832, 5840, 6848, 7856 {ç³Ð]l*§ýlÐ]lÔ>™èl$¢ çßæ$Ð]l*ĶæʯŒæ 2) A…™èl@ç³#Æý‡ çÜ$…§ýlÇ
184, 183, 180, 171, 144, 63 –2 –3 –5 –7 +12 +12 +12 1556 f¯]lÐ]lÇ 24¯]l gêÇç³yézyýl$. B 3) ¿¶æ*Ñ$ÌZ çÜÓÆý‡Y…
+1008 +1008 +1008 {糫§é¯]l çÜ…QÅË$ ¡íÜÐólĶæ*Í {Ôóæ×ìæ (3)ÌZ Ð]lÆý‡$çÜV> 12 MýSË´ëÍ → {VýS…£éËĶæ$… E¯]l² ¿¶æÐ]l¯]l… õ³Æý‡$? 4) {ç³ç³…^èl çÜ$…§ýlÇ
–1 –3 –9 –27 –81 16. 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11, ? ? çÜÐ]l*«§é¯]l…: 23, 17, 7 50 + 12 = 62 1) ©¯Œæç³×Šæ Ìôæ§é õÙÆŠæ Ð]l$…yýlÌŒæ 18. AMýS¾ÆŠæ VýS$fÆ>™ŒæOò³ §ýl…yðl†¢¯]lç³#µyýl$
(30) (31) (32) (33) (34) (Æð‡…yólíÜ {Ôóæ×æ$Ë Ñ«§é¯]l…) 20. 1, 1, 3, 9, 2, 4, 4, ? 2) ¨Ð鯌æ & C & BÐŒl$ VýS$fÆ>™Œæ ´ëËMýS$yýl$ GÐ]lÆý‡$?
7. 24, 25, 29, 38, 54, ? {Ôóæ×ìæ (1): 20 19 17 14 ? 10 (f™èlË$ VýSË {Ôóæ×ìæ) {Ôóæ×ìæ (2)ÌZ 131MìS 62 MýSË´ëÍ → 3) ¨Ð鯌æ & C & Rê‹Ü 1) Ð]lÊyø Ð]l¬fçœÆŠæ Úë
(Ð]lÆý‡Y çÜ…QÅË$ MýSËç³yýl…) 1 1 3 9 2 4 4 16 131 + 62 = 193 4) ÌêÌŒæ üÌêÏ 2) »êgŒæ ºçßæ§ýl*ÆŠæ
24, 25, 29, 38, 54, 79 –1 –2 –3 –4 10. õÙÆ>Û AçÜË$ õ³Æý‡$? 3) ºçßæ§ýl*ÆŠæ Rꯌæ
{Ôóæ×ìæ (2): 20 16 13 11 ? 10 {Ôóæ×ìæ (1)ÌZ 275MìS 193 MýSË´ëÍ → 1) ¯éiÆý‡$©ª¯Œæ 2) fïßæÆý‡$©ª¯Œæ 4) O»ñæþ»êÐéÆ>
+1 +4 +9 +16 +25 12 32 22 42 275 + 193 = 468 3) çœÈ§Šæ 4) çÜÎ… çÜÐ]l*«§é¯éË$
(12) (22) (32) (42) (52) –4 –3 –2 –1 & çÜ…QÅË$ f™èlË$V> ¡çÜ$MøÐéÍ. çÜÐ]l*«§é¯]l…: 468 11. Ò$¯é ºgêÆý‡$Ï, Q$ïÙ ºgêÆý‡$Ï 1) 2 2) 2 3) 4 4) 4 5) 4
8. 100, 99, 91, 64, ? çÜÐ]l*«§é¯]l…: 10, 10 21. 48, 24, 36, 18, 54, 27, 72, ? HÆ>µr$ ^ólíܯ]l Ððl¬çœ$ÌŒæ Æ>k? 6) 2 7) 4 8) 2 9) 1 10) 3
(çœ$¯]l çÜ…QÅË$ ¡íÜÐólĶæ$yýl…) 17. 2, 7, 4, 7, 7, 14, 12, 42, 19, ? ? 48 24 36 18 54 27 72 36 1) »êºÆŠæ 11) 2 12) 3 13) 3 14) 2 15) 3
100, 99, 91, 64, 0 (Æð‡…yólíÜ {Ôóæ×æ$Ë Ñ«§é¯]l…) Ð]l$çßæçŠæ fÎÌŒæ ´ëçÙ 2) çßæ$Ð]l*ĶæʯŒæ 3) AMýS¾ÆŠæ 16) 3 17) 1 18) 1
{Ôóæ×ìæ (1): ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 çÜ»ñæjMýS$t °ç³#×æ$Ë$, 4) fçßæ…XÆŠæ
–1 –8 –27 –64 2 4 7 12 19 ? 30 22. 2, 5, 9, 17, 34, ? 12. õÙÆ>Û M>Ë…ÌZ MýSÍ…fÆŠæ Mør ´ëËMýS$yýl$?
G….Ððl…MýSrÆý‡Ð]l$×æÆ>Ð]l#
AÐ]l°VýSyýlz Mø_…VŠæ òÜ…rÆŠæ, ¯]lËÏVö…yýl
(13) (23) (33) (43) ({糫§é¯]l çÜ…QÅË$ MýSËç³yýl…) ({Ôóæ×ìæÌZ {Ôóæ×ìæ Ñ«§é¯]l…) AíÜòÜt…sŒæ {´÷òœçÜÆŠæ, ¯éV>Æý‡$j¯]l {糿¶æ$™èlÓ yìl{X MýSâêÔ>Ë
8
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ
Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… 10-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

M>…í³sîæsìæÐŒl
Mú¯ðlÞÍ…VŠæ
´ùsîæ ç³È-„ýSÌZÏ MðSÑ${ïÜt {´ë«§é¯]lÅ…
G…™èl Ðól$Æý‡MýS$ E…r$…¨?
ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ Ððl¬§ýlsìæ {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$yýl$? {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$ÏË BÐðl*§ýl 糧ýl®† ({ç³MýSÆý‡×æ 109)
HÄôæ$ ´ëu>Å…-Ô>Ë$ Ð]l¬QÅ-OÐðl$-¯]lÑ?
❖ {ç³MýSÆý‡×æ 110ÌZ {§ýlÐ]lżË$ÏË °Æý‡Ó^èl¯]l… h) çÜ»Œæ M>ÏgŒæË$ (G) ¯]l$…_ (G‹œ) Ð]lÆý‡MýS$
MðS.EÐ]l*Ô¶æ…MýSÆŠ‡, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl. Hï³ E…¨. {ç³MýSÆý‡×æ 109ÌZ {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$Ï {ç³Ýë¢Ñ…_¯]l C™èlÆý‡ çÜ…º…«¨™èl

ĶæÊï³GïÜÞ íÜÑÌŒæ çÜÈÓ-òÜ‹Ü, ç³…^éĶæ$¡ ❖


BÐðl*§ýl {ç³{MìSĶæ$ VýS$Ç…_ {ç³Ýë¢Ñ…^éÆý‡$.
{ç³MýSÆý‡×æ 110(1){ç³M>Æý‡…, MìS…§ýl ™ðlÍí³¯]l ❖
A…Ô>Ë$.
{ç³MýSÆý‡×æ 110(2) {ç³M>Æý‡…, {§ýlÐ]lÅ
sîæG‹Üï³GïÜÞ, Hï³ï³GïÜÞ {VýS*‹³Þ
™èl¨™èlÆý‡ ´ùsîæ ç³È-„ýSÌZÏ f¯]l-Æý‡ÌŒæ OòܯŒlÞ
M>Æý‡Å§ýlÇØ A…Ô>Ë$ {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$Ï ç³Ç«¨ÌZMìS Ð]lÝë¢Æ‡¬.
G) 糯]l$² Ñ«¨…^èlyýl…, ™èlWY…^èlyýl…,
çÜ…º…«§ýl fÇÐ]l*¯éË$, OÌñæòܯ]l$Þ ïœkË$
Ìôæ§é Ý린MýS çÜ…çܦË$ Ñ«¨…^ól çÜ$…M>ËMýS$
Ñ¿ê-VýS…ÌZ Æý‡Ýë-Ķæ$¯]l Ô>ç܈… JMýS
Ð]l¬QÅ-OÐðl$¯]l çÜ»ñæjMýS$t. VýS™èl ¯éË$-VóSâ¶æÏ
{ç³™ólÅMýS… {MýSÐ]l$º§ýl®… ^ólĶæ$yýl….
¼) {糿¶æ$™èlÓ Æý‡$×ê˯]l$ {MýSÐ]l$º©®MýSÇ…-
çÜ…º…«¨…_¯]l A…Ô>Ë$ E¯]l²…-™èl
Ð]l*{™é¯]l AÑ {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$ÏË$ M>§ýl$.
{ç³Ô¶æ²-ç³-{™é-˯]l$ ç³Ç-Ö-ÍõÜ¢ ÑÑ«§ýl ´ëÍ- ^èlyýl…, {糿¶æ$™èlÓ {§ýlÐ]lÅ àÒ$Ë$, ❖ {ç³MýSÆý‡×æ 110(3) {ç³M>Æý‡…, JMýS ¼Ë$Ï
Ð]l$-Æý‡$Ï, LçÙ-«§éË$, ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ Æý‡Ýë- ´ëÍsîæ BǦMýS ÌêÐé§ólÒË$. {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$Ï AÐ]l#¯é? M>§é? A¯ól {ç³Ô¶æ²
Ķæ$-¯]l-Ô>ç܈…, BÐ]l*Ï-Ë$-&-„>-Æ>Ë$, íÜ) ¿êÆý‡™èl çÜ…çœ$sìæ™èl °«¨, BVýS…™èl$MýS ™èlÌñ憢™ól ïܵMýSÆŠæ§ól A…†Ð]l$ °Æý‡~Ķæ$….
ÌZçßæ-Ô>ç܈…, ÑÑ«§ýl Ð]lÊË-M>Ë Eç³- °«¨ ¯]l$…_ fÐ]l$ ^ólĶæ$yýl…, ¡çÜ$Mø- ïܵMýSÆŠæ °Æý‡~Ķæ*°² H ¯éÅĶæ$Ý릯]l…-
Äñæ*-V>Ë$, à°-MýSÆý‡ {糿ê-ÐéË$, Ð]lyýl…. ÌZ¯]l* {ç³Õ²…^èl-yé°MìS ÒÌôæϧýl$.
Æ>fÅçÜ¿¶æ yìlç³NÅsîæ O^ðlÆý‡Ã¯Œæ ¯]l, A†ò³§ýlª {糆糄ýS ´ëÈtMìS ^ðl…¨¯]l ¯éĶæ$MýS$yýl$ {Oò³Ðólr$ ¼Ë$Ï˯]l$ BÐðl*¨…^éÆý‡$. 15Ð]l ÌZMŠæçÜ¿¶æ- yìl) ¿êÆý‡™èl çÜ…çœ$sìæ™èl °«¨° Ñ°Äñæ*- ❖ {ç³MýSÆý‡×æ 110(4) {ç³M>Æý‡… ¼Ë$ϯ]l$
A«¨M>ÇMýS…V> {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$yìl çßZ§é ´÷…§ýl$- ÌZ 264 {Oò³Ðólr$ Ððl$…ºÆŠæ ¼Ë$Ï˯]l$ {ç³ÐólÔ¶æ- W…^èl$MøÐ]lyýl…. Æ>fÅçÜ¿¶æMýS$ ç³…õ³ çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ §é°²
{ç³MýSÆý‡×æ 89 {ç³M>Æý‡… Æ>fÅçÜ¿¶æ yìlç³NÅsîæ ™éÆý‡$. Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ¯]l* C§ól Ñ«§é¯]l… Ð]lÇ¢çÜ$¢…¨. ò³sêtÆý‡$. M>± H JMýSPsîæ BÐðl*§ýl… ´÷…§ýlÌôæ§ýl$. C) ¿êÆý‡™èl çÜ…çœ$sìæ™èl °«¨MìS ^ðlÍÏ…^ól {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$ÏV> {«§ýl$ÒMýSÇçÜ*¢ ÌZMŠæçÜ¿¶æ
O^ðlÆý‡Ã¯Œæ 糧ýlÑ° HÆý‡µÆý‡^éÆý‡$. DĶæ$¯]l 糧ýlÒM>Ë… {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$yìlMìS MóS¼¯ðlsŒæ çßZ§é E…r$…¨. QÆý‡$a˯]l$ {ç³MýSsìæ…^èlyýl… Ìôæ§é ïܵMýSÆŠæ çÜ…™èlMýS… ^ólĶæ*Í.
BÆó‡â¶æ$Ï. yìlç³NÅsîæ O^ðlÆý‡Ã¯ŒæV> G°²MýS M>ÐéË…sôæ Æ>fÅ- VýSÐ]l$°MýS: 1977ÌZ {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$Ë i™èl- ¼Ë$ÏÌZ° A…Ô>Ë$, {ç³{MìSĶæ$Ë B«§éÆý‡…V> ò³…^èlyýl…. ❖ {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$ϯ]l$ Æ>{çÙt糆 íܸëÆý‡çÜ$Oò³ ÌZMŠæ-
çÜ¿¶æÌZ çÜ¿¶æ$ÅOyðl E…yéÍ. Æ>fÅçÜ¿¶æ çÜ¿¶æ$ÅÌôæ ¿¶æ™éÅË ^èlrt… {ç³M>Æý‡… ÌZMŠæçÜ¿¶æ Ìôæ§é Æ>fÅçÜ¿¶æ ¼Ë$ϯ]l$ MìS…¨ Æý‡M>Ë$V> Ð]lÈYMýSÇÝë¢Æý‡$ G‹œ) ¿êÆý‡™èl çÜ…çœ$sìæ™èl °«¨ÌZ Ý÷Ð]l¬Ã çÜ¿¶æÌZ¯ól {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÍ. ÌZMŠæçÜ¿¶æ
Ððl$gêÈt {´ë†ç³¨MýSOò³ {ç³™èlÅ„ýS…V> yìlç³NÅsîæ O^ðlÆý‡Ã¯Œæ- {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$Ë$ A¯ól çßZ§éMýS$ Ððl¬§ýlsìæÝëÇV> Æ>gêÅ…VýS…ÌZ {ç³MýSÆý‡×æ 107 ¯]l$…_ 122 fÐ]l$^ólĶæ$yýl… Ìôæ§é ¿êÆý‡™èl {糿¶æ$™èlÓ BÐðl*§ýl… ´÷…¨¯]l B ¼Ë$ϯ]l$ ïܵMýSÆŠæ
¯]l$ G¯]l$²MýS$…sêÆý‡$. AÌêVóS Æ>fÅçÜ¿¶æ çÜ¿¶æ$ÅÌôæ JMýS ^èlrtº§ýl®™èl MýS͵…^éÆý‡$. Ð]lÆý‡MýS$ Ô>çܯ]l °Æ>Ã×æ…ÌZ A¯]l$çÜÇ…^éÍÞ¯]l {ç³{MìS- Rê™é MìS…§ýl Ý÷Ð]l¬Ã fÐ]l$ ^ólĶæ$yýl…. {«§ýl$Ð]lç³{™èl…™ø Æ>fÅçÜ¿¶æMýS$ ç³…ç³#™éÆý‡$.
¡Æ>ï]l… §éÓÆ> DĶæ$¯]l¯]l$ ™öËW…^èlÐ]l^èl$a. {ç³™ólÅMýS çÜÐ]l*^éÆý‡…: D ^èlrt… {ç³M>Æý‡… Ķæ$¯]l$ ´÷…§ýl$ç³Æ>aÆý‡$. ¼Ë$Ï˯]l$ MìS…¨ Ñ«§ýl…V>
Æ>fÅçÜ¿¶æ yìlç³NÅsîæ O^ðlÆý‡Ã¯Œæ ™èl¯]l Æ>i¯éÐ]l* ç³{™é- VýS$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯]l Ððl¬§ýlsìæ {糆糄ýS ¯ól™èl C…yìlĶæ$¯Œæ Ð]lÈYMýSÇ…^èlÐ]l^èl$a.
°² Æ>fÅçÜ¿¶æ O^ðlÆý‡Ã¯ŒæMýS$ A…¨Ýë¢Æý‡$. Æ>fÅçÜ¿¶æ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ M>…{VðS‹ÜMýS$ ^ðl…¨¯]l OÐðl.¼. ^èlÐ鯌æ (6Ð]l 1. Ý뫧éÆý‡×æ ¼Ë$Ï ({ç³MýSÆý‡×æ 107) Æð‡…yø ç³uý‡¯]l…: ¼Ë$Ï Ððl¬§ýlsìæ §ýlÔ¶æ ç³NÆý‡¢Ä¶æ*ÅMýS ¼Ë$ϯ]l$ A…XMýSÇ…^èlyýl…/°Æ>MýSÇ…^èlyé°MìS Ð]l*{™èl-
MóS…{§ýlMýS Æý‡Ýë-Ķæ$¯]l Ô>ç܈… Ððl¬§ýl-OÌñæ¯]l O^ðlÆý‡Ã¯Œæ 糧ýlÑ Rêä AƇ¬¯]lç³#µyýl$, AÌêVóS Eç³ ÌZMŠæçÜ¿¶æ). Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ VýS$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯]l Ððl¬§ýlsìæ 2. BǦMýS ¼Ë$Ï ({ç³MýSÆý‡×æ 117) Ð]l¬{¨…_¯]l ¼Ë$ÏË {ç³™èl$˯]l$ çÜ¿¶æ$ÅËMýS$ A…¨- Ðól$ ^èlÆý‡a ç³ÇÑ$™èl… AÐ]l#™èl$…¨. àfOÆð‡¯]l ÐéÇÌZ
A…Ô>-Ë-Oò³¯ól GMýS$P-Ð]lV> {ç³Ô¶æ²Ë$ Ayýl$- Æ>{çÙt糆.. Æ>[çÙt糆V> Ð]lÅÐ]lçßæÇçÜ$¢¯]l²ç³#µyýl$ {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$yýl$ MýSÐ]l$Ìê糆 {†´ëw. 3. {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$Ï ({ç³MýSÆý‡×æ 110) Ýë¢Æý‡$. D §ýlÔ¶æÌZ ¼Ë$ÏOò³ ÑçÜ¢–™èl ^èlÆý‡a fÆý‡$VýS$™èl$…- Ððl$gêÇsîæ çÜ¿¶æ$ÅË$ A…XMýSÇõÜ¢ B ¼Ë$ϯ]l$ çÜ¿¶æ
VýS$-™èl$-¯]l²r$Ï ™ðlË$Ýù¢…¨. ç³Æý‡-Ð]l*×æ$ yìlç³NÅsîæ O^ðlÆý‡Ã¯Œæ Æ>fÅçÜ¿¶æMýS$ A«§ýlÅ„ýS™èl Ð]líßæÝë¢Æý‡$. Ððl¬§ýlsìæ ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$yýl$ ÌôæÆý‡$. 4. Æ>gêÅ…VýS çÜÐ]lÆý‡×æ ¼Ë$Ï ({ç³MýSÆý‡×æ 368) ¨. D §ýlÔ¶æÌZ MìS…¨ {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ*ÌZÏ H§ø JMýS BÐðl*¨…_¯]lr$Ï çÜ¿ê糆 {ç³MýSsìæÝë¢Æý‡$. ©…™ø
°Æ>Ã×æ…, BÐ]l-Æý‡¢¯]l ç³sìætMýS, Æý‡Ýë-Ķæ$-¯]l- ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ çÜ_ÐéËĶæ$…: AÌêVóS Æð‡…yø, Ð]lÊyø, I§ø, Hyø ÌZMŠæ- Ý뫧éÆý‡×æ ¼Ë$ÏË$ & {ç³{MìSĶæ$ §é°² G…^èl$MøÐéÍÞ E…r$…¨. {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l çÜ¿¶æÌZ ¼Ë$Ï {ç³{MìSĶæ$ ç³NÆý‡¢Ð]l#™èl$…¨.
Ô>ç܈…, ÑÑ«§ýl Æý‡Ýë-Ķæ$¯]l 糧é-Æ>¦Ë ❖ {ç³MýSÆý‡×æ 98 {ç³M>Æý‡…, ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ÌZ çÜ¿¶æË$ MýS*yé {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$yýl$ ÌôæMýS$…yé¯ól Ý뫧éÆý‡×æ ¼Ë$ÏMýS$ {ç³™ólÅMýS °Æý‡Ó^èl¯]l… Ìôæ§ýl$. ❖ ¼Ë$ϯ]l$ ^èlÇa…_, Ððl…r¯ól BÐðl*¨…^éË°
¸ëÆý‡$Ã-ÌêË$ & Ðésìæ Eç³-Äñæ*-V>Ë$, ÌZMŠæçÜ¿¶æ, Æ>fÅçÜ¿¶æËMýS$ {ç³™ólÅMýS çÜ_ÐéËĶæ$ Ð]l¬WÔ>Ƈ¬. M>Æý‡×æ… °È~™èl çÜ…QÅÌZ {ç³MýSÆý‡×æ 107 {ç³M>Æý‡… & BǦMSý ¼Ë$Ï, {§ýlÐ]lÅ ¼Ë$Ï AyýlVýSÐ]l^èl$a. Æð‡…yø çÜ¿¶æÌZMìS ¼Ë$Ï Ððlâ¶æÏyýl…: ¼Ë$Ï Ô>çܯ]l…V>
BÆ>Y-°MŠS MðSÑ${ïÜt Ìê…sìæ A…Ô>-˯]l$ íܺ¾…¨ E…sêÆý‡$. çÜ¿¶æ$ÅË$ ÌôæMýS´ùÐ]lyýlÐól$. M>°¨ Ý뫧éÆý‡×æ ¼Ë$Ï. Ý뫧éÆý‡×æ ¼Ë$ϯ]l$ E¿¶æĶæ$ ❖ ¼Ë$ϯ]l$ òÜËMŠæt MýSÑ$sîæMìS Ìôæ§é Æð‡…yø çÜ¿¶æ Ð]l*Æ>Ë…sôæ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË$ BÐðl*§ýl… ™ðlË´ëÍ.
Çï³-sñæ-yŠlV> ^èl§ýl-ÐéÍ. ❖ ÌZMŠæçÜ¿¶æ M>Æý‡Å§ýlÇØ° ÌZMŠæçÜ¿¶æ òÜ{MýSrÈ çÜ¿¶æÌZÏ §ól°ÌZO¯ðl¯é {ç³ÐólÔ¶æò³rtÐ]l^èl$a. D ¼Ë$ϯ]l$ A…XM>Æý‡…™ø ç܅Ķæ¬MýS¢ òÜËMŠæt MýSÑ$sîæMìS {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l çÜ¿¶æÌZ ¼Ë$Ï BÐðl*§ýl… ´÷…¨¯]l
D ´ëu>Å…-Ô>-ÌZÏ…_ CçÜ$¢¯]l² f¯]lÆý‡ÌŒæ A°, Æ>fÅçÜ¿¶æ M>Æý‡Å§ýlÇØ° Ô>çܯ]l °Æ>Ã×æ {ç³{MìSĶæ$& ¼Ë$ÏË$& Æý‡M>Ë$ {ç³ÐólÔ¶æò³rt§ýlË^èl$MýS$¯]l² çÜ¿¶æ$Åyýl$ JMýS ¯ðlË Ð]l¬…§ýl$- °Ðól¨…^èlÐ]l^èl$a. ™èlÆ>Ó™èl Æð‡…yø çÜ¿¶æ BÐðl*§é°MìS ç³…ç³#™éÆý‡$.
{ç³Ô¶æ²-˯]l$ VýSÐ]l$-°õÜ¢ 眅yýl-Ððl$…-rÌŒæÞ- Æ>fÅçÜ¿¶æ òÜ{MýSrÈ f¯]lÆý‡ÌŒæ A° A…sêÆý‡$. ¼Ë$Ï A…sôæ ^èlrt… ^ólĶæ$yé°MìS E§ólªÕ…_¯]l V> ¯øsîæçÜ$™ø ™èl¯]l çÜ…MýSÌêµ°² Íü™èlç³NÆý‡ÓMýS…V> ❖ ¼Ë$ÏOò³ {ç³gêÀ{´ëĶæ$ õÜMýSÆý‡×æ fÆý‡´ëË° C…§ýl$ÌZ¯]l* Ð]lÊyýl$ §ýlÔ¶æË$…sêƇ¬.
Oò³¯ól GMýS$P-Ð]lV> Ayýl-VýS-yé°² Ð]l$¯]l… çÜ¿ê ¯éĶæ$MýS$yýl$ {糆´ë§ýl¯]l Ìôæ§é Ð]l¬ÝëƇ¬§é. ^èlrt… BĶæ* çܿꫧýlÅ„ýS$ËMýS$ ™ðlË´ëÍ. çÜ¿¶æ$Åyìl Ñgêq糯]l AyýlVýSÐ]l^èl$a. A…sôæ ¼Ë$ÏMýS$ ÑçÜ¢–™èl ❖ ¼Ë$ϯ]l$ Æð‡…yø çÜ¿¶æ ç³NÇ¢V> †Æý‡çÜP-
VýSÐ]l$-°…-^ö^èl$a. G°Ñ$¨ ¯]l$…_ 糧ø ❖ Ý뫧éÆý‡×æ…V> {糫§é¯]lÐ]l$…{† ÌZMŠæçÜ¿¶æ Ððl¬§ýlsìæ §ýlÔóæ ¼Ë$Ï. Ô>çܯ]l °Æ>Ã×æ {ç³{MìSĶæ$¯]l$ A…§ýlV>¯ól çÜ¿ê糆 JMýS ™ól© °Æý‡~Ƈ¬Ýë¢Æý‡$. H {ç³^éÆ>°² MýS͵…^éË° MøÆý‡yýl…. Ç…^èlÐ]l^èl$a.
™èlÆý‡-VýS† Ð]lÆý‡MýS$ G¯ŒlïÜD-B-ÆŠ‡sîæ ´ëuý‡Å- çÜ¿ê¯éĶæ$MýS$yìlV> Ð]lÅÐ]lçßæÇÝë¢Æý‡$. AƇ¬™ól, {¼sìæ‹Ù Æ>gêÅ…VýS… ¯]l$…_ {VýSíßæ…^é…. JMýS çÜ¿¶æ$ÅOyðl¯é ¼Ë$Ï {ç³ÐólÔ>°² Ð]lņÆó‡MìSõÜ¢ A™èlyìl MýSÑ$sîæ §ýlÔ¶æ&ÑÐ]lÆý‡×æ: A™èlÅ…™èl {´ëÐ]l¬QÅOÐðl$¯]l ❖ ¼Ë$ÏÌZ Mö°² çÜÐ]lÆý‡×æË$ {糆´ë¨…_,
ç³#-çÜ¢-M>Ë$ ^èl¨-Ñ™ól çÜÇ-´ù-™èl$…¨. {糫§é¯]lÐ]l$…{†MìS ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ çÜ¿¶æÅ™èlÓ… ¼Ë$Ï ^èlrt…V> Ð]l*Æ>Ë…sôæ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æÌZÏ AÀ{´ëĶæ*˯]l$ Ñ°í³…^ól…§ýl$MýS$ A¯]l$Ð]l$†Ýë¢- Ìôæ§é ÑÐé§éçܵ§ýl, Æ>gêÅ…VýS ç³Æý‡OÐðl$¯]l ÐéÅQÅ {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l çÜ¿¶æ ç³#¯]l@ç³ÇÖ˯]lMýS$ ç³…ç³-
MýSÆð‡…sŒæ AOòœ-ÆŠ‡ÞMýS$ çÜ…º…-«¨…-_¯]l Ìôæ¯]lç³#µyýl$, ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ çÜ¿¶æÅ™èlÓ… MýSÍW¯]l A¯ólMýS §ýlÔ¶æË$ G§ýl$ÆøPÐéÍ. Æý‡$. Ý뫧éÆý‡×æ ¼Ë$ÏÌZ MìS…¨ §ýlÔ¶æË$…sêƇ¬. AÐ]lçÜÆý‡Ð]l¬¯]l² ¼Ë$Ï˯]l$ òÜËMŠæt MýSÑ$sîæ AÀ- Ð]l^èl$a. JMýSÐólâ¶æ Æð‡…yø çÜ¿¶æ ^ólíܯ]l çÜÐ]lÆý‡×æ¯]l$
A…Ô>-Ë™ø CÑ$yìl E¯]l² Æý‡Ýë-Ķæ$¯]l Ð]l$…{†° çÜ¿ê ¯éĶæ$MýS$yìlV> °Ä¶æ$Ñ$Ýë¢Æý‡$. {ç³ÐólÔ¶æò³sôæt ÐéÇ B«§éÆý‡…V> ¼Ë$Ï˯]l$ Æð‡…yýl$ 1. {ç³ÐólÔ¶æ §ýlÔ¶æ (Ððl¬§ýlsìæ ç³uý‡¯]l…) {´ëĶæ*°MìS ç³…ç³#™éÆý‡$. òÜËMŠæt MýSÑ$sîæ çÜ¿¶æ$Å˯]l$ Ððl¬§ýlsìæ çÜ¿¶æ A…XMýSÇõÜ¢ B ¼Ë$Ï E¿¶æĶæ$
Ô>{Ý뢰MìS çÜ…º…«¨…_ OòßæçÜ*PÌŒæ AÌêVóS Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ MýS*yé B çÜ¿¶æÌZ Æý‡M>Ë$V> Ð]lÈYMýSÇÝë¢Æý‡$. AÑ.. 2. Æð‡…yø ç³uý‡¯]l… (ç³ÇÖ˯]l §ýlÔ¶æ) BĶæ* çܿꫧýlÅ„ýS$Ë$ °Ä¶æ$Ñ$Ýë¢Æý‡$. Ý뫧éÆý‡×æ…- çÜ¿¶æË BÐðl*§ýl… ´÷…¨¯]lr$Ï AÐ]l#™èl$…¨.
Ýë¦Æ‡¬ ´ëuý‡Å-ç³#-çÜ¢-M>-Ë-™ø-´ër$ ç³{†- çÜ¿¶æÅ™èlÓ… E¯]l² Ð]l$…{† JMýSÆý‡$ çÜ¿ê 1. {糿¶æ$™èlÓ ¼Ë$Ï 2. {Oò³Ðólr$ Ððl$…ºÆŠæ ¼Ë$Ï 3. Ð]lÊyø ç³uý‡¯]l…Ìôæ§é BÐðl*§ýl ç³ÇÖ˯]l §ýlÔ¶æ V> ÒÇ Üç …QÅ 20 ¯]l$…_ 30 Ð]lÆý‡MýS$ E…r$…¨. Æð‡…yø çÜ¿¶æ çÜÐ]lÆý‡×æ¯]l$ Ððl¬§ýlsìæ çÜ¿¶æ Ð]lņÆó‡-
MýSÌZÏ Ð]l^óla ÑçÙĶæ$ çÜ…º…-«¨™èl ¯éĶæ$MýS$yìlV> Ð]lÅÐ]lçßæÇÝë¢Æý‡$. JMýS ¼Ë$ϯ]l$ Ð]l$…{† {ç³ÐólÔ¶æò³yìl™ól §é°² 4. Æð‡…yø çÜ¿¶æÌZMìS ¼Ë$Ï ç³…ç³yýl… E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË çÜ¿¶æ$ÅË™ø MýSÍí³ HÆ>µr$ ^ólõÜ¢ MìSõÜ¢ B ¼Ë$Ï ÑçÙĶæ$…ÌZ {糆çÙt…¿¶æ¯]l HÆý‡µ-
ÐéÅÝëË$, çÜÐ]l$-M>-ί]l A…Ô>-˯]l$ {糿¶æ$™èlÓ ¼Ë$Ï A…sêÆý‡$. {糆糄ýS çÜ¿¶æ$ÅË™ø 5. Æ>{çÙt糆 BÐðl*§ýl… gêƇ¬…sŒæ òÜËMŠæt MýSÑ$sîæ A…sêÆý‡$. D MýSÑ$sîæ yýl$™èl$…¨.
§ýl–íÙtÌZ E…^èl$-Mö° ^èl¨-Ñ™ól Æý‡Ýë- ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ & {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$yýl$ Üç à Ð]l$…{† M>° H Üç ¿¶æ$ÅOylð ¯é ¼Ë$ϯl] $ {糆´ë- çÜ*_…_¯]l çÜÐ]lÆý‡×æ, {糆´ë§ýl¯]l˯]l$ çÜ¿¶æ BÐðl*-
Ķæ$¯]l Ô>ç܈…-ÌZ° {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$yìl {ç³Ýë¢Ð]l¯]l Æ>gêÅ…VýS…ÌZ ¨õÜ¢ §é°² {Oò³Ðólr$ Ððl$…ºÆŠæ ¼Ë$Ï A…sêÆý‡$. {ç³ÐólÔ¶æ §ýlÔ¶æ (Ððl¬§ýlsìæ ç³uý‡¯]l…) ¨…^èlÐ]l^èl$a Ìôæ§é †Æý‡çÜPÇ…^èlÐ]l^èl$a. ¼. MýS–Úë~Æð‡yìlz,
çÜ$Ë$Ð]l#V> çÜÐ]l*-«§é¯éË$ Ìôæ§ýl$. AƇ¬™ól ÌZMŠæçÜ¿¶æ Ððl¬§ýlsìæ ïܵMýSÆŠæ h.Ñ. {ç³™ólÅMýS çÜÐ]l*^éÆý‡…: 糧ýlàÆø ÌZMŠæçÜ¿¶æ Ð]lÆý‡MýS$ JMýS ¼Ë$ϯ]l$ çÜ¿¶æÌZ {ç³ÐólÔ¶æò³yýl$™èl$¯]l² çÜ¿¶æ$Å- Ð]lÊyø ç³uý‡¯]l… Ìôæ§é BÐðl*§ýl ç³ÇÖ˯]l §ýlÔ¶æ: C¨
Æ>Äñæ¬^èl$a. Ð]l˜Ìê…MýSÆŠæ Æý‡*´÷…¨…_¯]l °Ä¶æ$Ð]l*Ð]lã {ç³M>Æý‡… (2015) ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ÌZ 14 {Oò³ÐólsŒæ Ððl$…ºÆŠæ yýl$, B ¼Ë$Ï õ³Æý‡$¯]l$, BÐ]lÔ¶æÅMýS™èl¯]l$ {´ë«§é¯]lÅ™èl¯]l$ MóSÐ]lË… BÐðl*§ýl §ýlÔ¶æ Ð]l*{™èlÐól$. C…§ýl$ÌZ ¼Ë$ÏOò³ OyðlÆð‡MýStÆŠæ, M>Ï‹Ü&Ð]l¯Œæ çÜtyîl çÜÇPÌŒæ
ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ MýS±çÜ… 1/10Ð]l Ð]l…™èl$ çÜ¿¶æ$ÅË$ MýSÍW- ¼Ë$ÏË$ BÐðl*§ýl… ´÷…§éƇ¬. 1956ÌZ BÆý‡$ ÑÐ]lÇÝë¢yýl$. D §ýlÔ¶æÌZ GÌê…sìæ ^èlÆý‡a fÆý‡VýS§ýl$. ç³ÇÑ$™èl ^èlÆý‡aMýS$ çÜ¿¶æ$ÅËMýS$ A¯]l$Ð]l$† ËÀçÜ$¢…¨.
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

{òœ…^Œæ Kò³¯Œæ OsñæsìæÌŒæ&2016 Ñgôæ™èl //


//
//
THE UNITED NATIONS (UN)
// • The funds and programmes are • Universal Declaration of Human
ÐéÆý‡¢ÌZÏ Ð]lÅMýS$¢Ë$ // Competitive Guidance subsidiary bodies of the General Rights was adopted by General

Ð]l$à^èl{MìS íÜÇ…«§øÆŠæ²: £éƇ¬Ìê…yŠæ Ķæ¬Ð]lÆ>×ìæ


M>…í³sîæsìæÐŒl OVðSyðl¯ŒlÞ // International Organisations •
Assembly.
The specialized agencies are
Assembly of the UN on December
10, 1948. It is observed as Human
íÜÇ…«§øÆŠæ²MýS$ 2015MìS Ððl¬§ýlsìæ {ç³ç³…^èl iMóS & MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ // linked to the United Nations throu- Rights day every year.
çÜ…çÜP–™èl… AÐéÆý‡$z ËÀ…_…¨. ¿êÆý‡™Œæ // • In 1945, representative of 50 gh special agreements and report • There are six official languages of
¯ðlËMö͵¯]l D ç³#Æý‡ÝëPÆ>°² 2016, ¯]lÐ]l…º- ™öÍ Ð]l$íßæâ¶æ? &çÜ$íÜÙé õܯŒæ // countries met in San Francisco at to the Economic and social Coun- UN, namely Chinese, English,
ÆŠæÌZ ¯]l*ÅÉìlÎÏÌZ A…§ýl$MýS$¯é²Æý‡$. BÐðl$MýS$ ¿êÆý‡™Œæ ¯]l$…_ Ñ$‹Ü Ð]lÆý‡ÌŒæzV> G…í³OMðS¯]l ™öÍ // the United Nations Conference on cil and/or the General Assembly. French, Russian, Spanish and
¿êÆý‡™èl {糿¶æ$™èlÓ… 2017, f¯]lÐ]lÇÌZ 糧ýlÃ- Ð]l$íßæâ¶æ? &Èsê¸ëÇĶæ* // International Organization to draw • The related organizations includi- Arabic. Arabic was added by
¿¶æ*çÙ׊æ ç³#Æý‡ÝëPÆ>°² {ç³MýSsìæ…_…¨. GÐ]lÆð‡‹Üt¯]l$ A«¨Æøíßæ…_¯]l ™öÍ ¿êÆý‡™èl // up the United Nations Charter. ng IAEA and the World Trade General Assembly in 1973 and by
´ë{sîæíÙÄñæ* ÝëPsêÏ…yŠæ: M>Ð]l$¯ðlÓÌŒæ¢ ™öÍ Ð]l$íßæâê Ð]l$íßæâ¶æ? &º^ól…{¨ ´ëÌŒæ • The United Nations officially Organization address specialized the Security Council 1982. Altho-
òÜ{MýSrÈ f¯]lÆý‡ÌŒæV> 2016, H{í³ÌŒæ 5¯]l BÝëPÆŠæ AÐéÆý‡$z ´÷…¨¯]l ™öÍ ¿êÆý‡™èl // came into existence on 24 October areas and have their own legisla- ugh, Arabic is not used as its
»ê«§ýlÅ™èlË$ ïÜÓMýSÇ…^éÆý‡$. Ð]l$íßæâ¶æ? &¿ê¯]l$ A£ýlĶæ* // 1945, when the charter had been tive bodies and budgets. working language.
çÜ$ÖÌê MýSÇP: ¯ól´ëÌŒæ ™öÍ Ð]l$íßæâê {糫§é¯]l 2016ÌZ Ñ…º$Ëz¯Œæ OsñæsìæÌŒæ¯]l$ VðSË$^èl$MýS$…¨. §é§éÝëòßæ»Œæ ¸ëÌôæP AÐéÆý‡$z ´÷…¨¯]l ™öÍ // ratified by China, France, the • Headquarters of UN are in New • The Charter established six
¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢V> çÜ$ÖÌê MýSÇP 2016, Ð]l$íßæâ¶æ? &§ólÑM> Æ>×ìæ // Soviet Union, the United King- York City (USA). principal organs of the United
þOÌñæÌZ »ê«§ýlÅ™èlË$ ïÜÓMýSÇ…^éÆý‡$. ¿êÆý‡™èlÆý‡™èl² ´÷…¨¯]l Ð]l$íßæâ¶æË$ (5) gêq¯Œæï³uŠæ AÐéÆý‡$z ´÷…¨¯]l ™öÍ Ð]l$íßæâ¶æ? dom, the United States and majori- • US president Franklin D. Roose- Nations. They are:
Ð]lÈj°Ä¶æ* Æý‡WY: CrÎ Æ>f«§é° ÆøÐŒl$ ™öÍ &BÔ>ç³NÆ>~ §ólÑ // ty of other signatories. velt devised the name United 1. The General Assembly
Ð]l$íßæâê Ðól$Ķæ$ÆŠæV> 2016, þ¯ŒæÌZ º$MýSÆŠæ {Oò³gŒæ ´÷…¨¯]l ™öÍ ¿êÆý‡™èl Ð]l$íßæâ¶æ? // • Original founding members of UN Nations. 2. The Security Council
1. C…¨Æ>V>…«© 1971
»ê«§ýlÅ™èlË$ ïÜÓMýSÇ…^éÆý‡$.
2. Ð]l$§ýlÆŠæ £ðlÇÝë 1980
&AÆý‡$…«§ýl¡Æ>ÄŒæ$ // are 51 (Poland signed it later but is 3. The Economic and Social
òÜt¸ë± yðlÌŒæ ÐéÌñæ: ´ùÆøtÇMøMýS$ ^ðl…¨¯]l òÜt¸ë±
3. AÆý‡$×ê AçÜœ‹ AÎ 1997
 Æ>iÐŒæV>…«© RôæÌŒæÆý‡™èl² AÐéÆý‡$z ´÷…¨¯]l ™öÍ // considered as original member). Council
yðlÌŒæ ÐéÌñæ Ñ$‹Ü Ð]lÆý‡ÌŒæz&2016V> G…í³OMðS…¨. Ð]l$íßæâ¶æ? &MýSÆý‡×æ… Ð]l$ÌôæÏÔ¶æÓÇ // India is also a founding member. 4. The Trusteeship Council
CÇ‹Ü Ñ$sñæt¯ólÆŠæ: {¸ë¯ŒæÞMýS$ ^ðl…¨¯]l CÇ‹Ü Ñ$sñæt¯ólÆŠææ 4. G….G‹Ü.çÜ$º$¾Ë„ìSà 1998 JÍ…í³MŠæ ç³™èlMýS… Ý뫨…_¯]l ™öÍ ¿êÆý‡™èl • The original members of UN are 5. The International Court of
Ñ$‹Ü ĶæÊ°Ð]lÆŠæÞ&2016V> G…í³OMðS…¨. 5. Ë™é Ð]l$…VóSçÙPÆŠæ 2001 {MîSyéM>Ç×ìæ? &MýSÆý‡×æ… Ð]l$ÌôæÏÔ¶æÓÇ // those countries which signed the Justice
°MîSP õßæÎ: Çç³¼ÏMýS¯Œæ ´ëÈt ¯éĶæ$MýS$Æ>Ë$ °MîSP C…WÏ‹Ù bé¯]lÌŒææD¨¯]l ™öÍ ¿êÆý‡™èl Ð]l$íßæâ¶æ? // January 1942 declaration by UN or 6. The Secretariat
õßæÎ (¿êÆý‡™èl çÜ…™èl†) IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$†ÌZ ¿êÆý‡™ŒæÌZ "Ððl¬§ýlsìæ' Ð]l$íßæâ¶æË$ &BÇ¢ Ýëà // took part in the San-Francisco
AÐðl$ÇM> Æ>Ķæ$»êÇV> 2017, f¯]lÐ]lÇ 25¯]l ÉìlÎÏ íÜ…àçܯ鰲 A«¨íÙt…_¯]l ™öÍ Ð]l¬íÜÏ… // Conference or which signed and General Assembly
»ê«§ýlÅ™èlË$ ïÜÓMýSÇ…^éÆý‡$. DÐðl$.. §ýl„ìS×æ Ððl¬§ýlsìæ Ð]l$íßæâê Æ>{çÙt糆? Ð]l$íßæâ¶æ? &Æý‡hĶæ* çÜ$Ìꢯé ratified the charter. • It is called as the "Town meeting
MýSÆøͯé VýSÐ]lÆý‡²ÆŠæV> 2011 f¯]lÐ]lÇ ¯]l$…_ & {糆¿ê ´ësìæÌŒæ // • United Nations Day is celebrated of the world" or "Parliament of
2017 f¯]lÐ]lÇ Ð]lÆý‡MýS$ ç³°^ólÔ>Æý‡$. Ððl¬§ýlsìæ Ð]l$íßæâê {糫§é¯]lÐ]l$…{†? Ð]l$íßæâê ïÜDKË$ // on 24 October. the world".
GÐ]l*à Ýùt¯Œæ: {ç³Ð]l¬Q AÐðl$ÇMýS¯Œæ ¯]lsìæ GÐ]l*à Ýùt¯Œæ &C…¨Æ> V>…«© // • The Charter is the constituting • The General Assembly meets at
89Ð]l AM>yýlÒ$ (BÝëPÆŠæ) AÐéÆý‡$zÌZÏ E™èl¢Ð]l$ Ððl¬§ýlsìæ Ð]l$íßæâê ÌZMŠæçÜ¿¶æ ïܵMýSÆŠæ? MýS…ò³± ïÜDK // instrument of the Organization, • Its total membership is 193 at least once in a year, and the
¯]lsìæ ç³#Æý‡ÝëPÆ>°² VðSË$^èl$MýS$…¨. "Ìê Ìê &Ò$Æ> MýS$Ð]l*ÆŠæ f¯]lÆý‡ÌŒæ Ððl*sêÆŠæÞ Ðól$È º{Æ> // setting out the rights and Obligati- present. session commences on the third
ÌêÅ…yŠæ' _{™èl…ÌZ ¯]lr¯]lMýS$ BÐðl$ 2017, Ððl¬§ýlsìæ Ð]l$íßæâê VýSÐ]lÆý‡²ÆŠæ? ons of member states and establis- • Vatican City and Taiwan are not Tuesday of September.
íœ{ºÐ]lÇÌZ D ç³#Æý‡ÝëPÆ>°² A…§ýl$MýS$¯é² &çÜÆøh± ¯éĶæ¬yýl$ I½G… Ð]lÈj°Ä¶æ* W±² // hing the United Nations organs members of the UN. • The Assembly can also meet for
Æý‡$. C§ól _{™é°MìS GÐ]l*ÃÝùt¯ŒæMýS$.. ½HG‹œsîæ- Ððl¬§ýlsìæ Ð]l$íßæâê Ð]l¬QÅÐ]l$…{†? Ðól$È ÆöÐðl$sîæt // and procedures. • Vatican City (Holy See) and Pal- special emergency sessions.
H (»ê¸ë¢), VøÌñæz¯Œæ VøÏ»Œæ AÐéÆý‡$zË$ MýS*yé &çÜ$^ól™é MýS–ç³Ìê° ò³í³ÞMø C…{§é ¯]l*Ƈ¬ // • The main purpose of the United estine have been given permanent • The Presidency of the Assembly
§ýlM>PƇ¬. çÜ${ï³…MøÆý‡$t Ððl¬§ýlsìæ Ð]l$íßæâê ËT§Šæ Ð]l*Çt¯Œæ Ðól$ÇÍϯŒæ çßæÅçܯŒæ // Nations is to maintain internation- observer status by the UN. rotates each year among the five
H…gñæÍMŠæ MðSÆý‡¾ÆŠæ: fÆý‡Ã±MìS ^ðl…¨¯]l sñæ°²‹Ü ¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢? &¸ë†Ð]l* ½½ JÆ>MìSÌŒæ Ýë{¸ë M>sŒæj al peace and security. • UN flag consists of the global map geographical groups of the
{MîSyéM>Ç×ìæ H…gñæÍMŠæ MðSÆý‡¾ÆŠæ 2016ÌZ Æð‡…yýl$ Ððl¬§ýlsìæ Ð]l$íßæâê MóS…{§ýl Ð]l$…{†?
// • The United Nations family howe- projected from the North pole and countries viz. African, Asian,
Ððl*…yðlÌñægŒæ C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ CȯŒæ ÆøòܯŒæòœÌŒæz //
{V>…yŠæÝëÏÐŒl$ sñæ°²‹Ü íÜ…WÌŒæÞ OsñæsìæÌŒæÞ &Æ>fMýS$Ð]l*Ç AÐ]l$–™ŒæMúÆŠæ íœyðlÍsîæ C¯ðlÓ‹ÜtÐðl$…sŒæ A¼VóSÌŒæ gê¯]lÞ¯Œæ ver, is much larger, encompassing embraced in Twin olive branches East European, Latin American
(B{õÜtÍĶæ$¯Œæ, ĶæÊG‹Ü Kò³¯Œæ OsñæsìæÌŒæÞ) Ððl¬§ýlsìæ Ð]l$íßæâê ѧólÔ>…VýS M>Æý‡Å§ýlÇØ? // 15 agencies and several program- (symbol of Peace). The flag was and west European & other
çßæ$ÅÌñæsŒæ ´ëÅM>ÆŠæz Ððl$VŠæ ÑsŒæÐ]l$¯Œæ
VðSË$^èl$MýS$…¨. &^øMìSÌê AĶæ$ÅÆŠæ
G…rÆŠæ{Oò³gŒæ // mes and bodies. adopted on October 20, 1947 by States.
V>OÆð‡¾¯Œæ Ð]l¬VýS$Æý‡$gê: òܵƇ¬¯Œæ sñæ°²‹Ü {MîSyéM>Ç×ìæ Ððl¬§ýlsìæ Ð]l$íßæâê `‹œ GËMýSÛ¯Œæ MýSÑ$çÙ¯]lÆŠæ?æ // • The United Nations family of the General Assembly. • It appoints the Secretary Gene-
V>OÆð‡¾¯Œæ Ð]l¬VýS$Æý‡$gê "{òœ…^Œæ Kò³¯Œæ OsñæsìæÌŒæ&- &Ñ.G‹Ü.Æý‡Ð]l*§ólÑ Ä¶æ*çßæ* Ð]l*ÇÝëÞ Ðól$Ķæ$ÆŠæ organizations (the United Nations • New members can be admitted to ral of UN Secretariat on the
2016'¯]l$ VðSË$^èl$MýS$…¨. C¨ BÐðl$MýS$ ™öÍ Ððl¬§ýlsìæ gê¡Ä¶æ$ Ð]l$íßæâê ĶæÊr*Å»Œæ çÜ$Ý믌æ ÐøgŒæíÜMîS // system) consists of the United the General Assembly on the reco- recommendation of the Security
{V>…yŠæÝëÏÐŒl$ OsñæsìæÌŒæ. MýSÑ$çÙ¯ŒææO^ðlÆŠæç³Æý‡Þ¯Œæ? &fĶæ$…† ç³sê²Ä¶æ$MŠæ // Nations Secretariat, the United mmendation of Security Council Council. It is also empowered to
òÜÆð‡¯é ÑÍĶæ$ÐŒl$Þ: AÐðl$ÇM> sñæ°²‹Ü {MîSyéM>Ç×ìæ Ððl¬§ýlsìæ Ð]l$íßæâê Iï³G‹Ü A«¨M>Ç? // Nations funds and programmes and members can be suspended admit new members.
òÜÆð‡¯é ÑÍĶæ$ÐŒl$Þ 2017, f¯]lÐ]lÇÌZ &MìSÆý‡×Šæ »ôæyìl G¯Œl. ÑfÄôæ$…§ýlÆŠ‡Æð‡yìlz // (such as UNICEF and UNDP), the also.
B{õÜtÍĶæ$¯Œæ Kò³¯Œæ Ð]l$íßæâ¶æË íÜ…WÌŒæÞ ¿êÆý‡™èl gê¡Ä¶æ$ M>…{VðS‹Ü ™öÍ Ð]l$íßæâê specialized agencies (such as • The United Nations Commission N.D.Nagesh
OsñæsìæÌŒæ¯]l$ Ý뫨…_…¨. C¨ BÐðl$ MðSÈÆŠæÌZ A«§ýlÅ„ýS$Æ>Ë$? &A°¼òÜ…sŒæ f¯]lÆý‡ÌŒæ AÐólÆŠæ¯ðl‹Ü ¸ëÅMýSÎt // UNESCO and WHO) and related on Human Rights was set up in
Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ // Ganesh IAS Academy, Chennai
23Ð]l {V>…yŠæÝëÏÐŒl$ íÜ…WÌŒæÞ OsñæsìæÌŒæ. òÜÆð‡¯é ¿êÆý‡™Œæ ¯]l$…_ Ñ$‹Ü ĶæÊ°Ð]lÆŠæÞV> G…í³OMðS¯]l organizations. 1945.
g껌æÞ Ñ§ýlÅ
{Ô¶æ§é®Ð鯌æ Ë¿¶æ™ól gêq¯]l…

A{»êyŠæ E§øÅ-V>Ë MøçÜ… M>â¶æÏ-Ç-VóSÌê ¯ólsìæ ѧýlÅÌZ.. 9


†Æý‡-VýSyýl….. ● Hï³ï³GïÜÞ {VýS*‹³&2: Æý‡ÝëĶæ$¯]l Ô>{çÜ¢…
C…r-Æý‡*ÓÅË MøçÜ… VýS…rË ™èlÆý‡-ºyìl °È-„ìS…-^èlyýl…..
● »êÅ…MŠæ ï³Ðø‹Ü/MýSÏÆŠæPÞ : M>…í³sîæsìæÐŒæ Bí³tr*ÅyŠæ
Ý뫧é-Æý‡-×æ…V> g껌æ Ð]l*Æð‡PsZÏ CÌê…sìæ ç³Ç-íܦ† MýS°-í³- çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ
çÜ$¢…¨. M>±, ©°MìS À¯]l²-OÐðl$¯]l Ðé™é-Ð]l-Æý‡×æ… E¯]l² §ólÔ¶æ….. Ò$ çÜË-àË$, çÜ…§ól-àË$ ç³…´ë-ÍÞ¯]l D&Ððl$Ƈ¬ÌŒæ
yðl¯éÃÆŠ‡P. AMýSPyýl MýS…ò³-±Ìôæ E§øÅ-VýS$Ë MøçÜ… Ðólr ÝëW-çÜ$¢- sakshieducation@gmail.com Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… 10-3-2017
¯é²Æ‡¬. ""-E-§øÅ-V>-ÍÝ뢅.. Æý‡…yìl »êº* Æý‡…yìl!'' A…r*

yðl¯éÃÆŠæP.. Ķæ¬Ð]l-™èl¯]l$ Ðólyýl$-MýS$…-r$-¯é²Æ‡¬. C…™èlV> yéÅ°‹Ù


MýS…ò³-±Ë$ E§øÅ-VýS$Ë MöÆý‡-™èl™ø çÜ™èl-Ð]l$-™èl-Ð]l$-Ð]l#-
™èl$¯]l² ç³Ç-íܦ-†Oò³ MýS£ýl¯]l…...
● MöË$-Ð]l#-Í-^óla…-§ýl$MýS$
´ùsîæ-ç³-yýl$-™èl$¯]l² yðl¯éÃÆŠ‡P MýS…ò³-±Ë$
● E§øÅ-VýS$Ë MöÆý‡-™èl™ø
º$Ìñæsìæ¯Œæ »ZÆŠæz

Ð]l§ýlª…sôæ E§øÅVýS…
A{VýS-Æ>fÅ… AÐðl$-ÇM> Ððl¬§ýlË$..
{ç³ç³…^èlÐéÅç³¢…V> A°² §ólÔ>Ë$ °Æý‡$-§øÅVýS çÜÐ]l$-
°º…-«§ýl¯- ]lË- ¯]l$ çÜyýlÍ- …-_¯]l {糿¶æ$™èlÓ… ❖ BàÆý‡ 糧é-Æ>¦Ë$, ^èlÐ]l¬Æý‡$, V>Å‹Ü GVýS$-Ð]l$-
™èl$Ë ç³Æý‡…V> yðl¯éÃÆŠ‡P ĶæÊÆø -gZ-¯ŒlÌZ Æð‡…yø
çÜ™èl-Ð]l$-™èl-Ð]l$-Ð]l#-™èl$¯]l² çÜ…çܦË$
AçÜË$.. °Æý‡$-§øÅVýS… Ìôæ§é?
""-E-§øÅ-V>-ÍÝ뢅.. Æý‡…yìl-'' A…r* MýS…ò³-±Ë$ A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë MøçÜ… A¯ólÓ-íÙ-
çÜ$¢¯]l² yðl¯éÃ-ÆŠ‡PÌZ °Æý‡$-§øÅVýS… Ìôæ§é? A…sôæ E…¨. AƇ¬™ól A¨ MóSÐ]lË…
4.2 Ô>™èlÐól$. Ð]lÅMìS¢-VýS™èl M>Æý‡-×êË$; òÜMýS…-yýlÈ, {V>yýl$Å-Äôæ$-çÙ¯Œl çÜtyîl-‹Ü¯]l$ ^èl§ýl-
Ð]l-MýS-´ù-Ð]lyýl… ™èl¨-™èlÆý‡ ç³Ç-íܦ-™èl$Ë$ çÜÓ˵ °Æý‡$-§øÅ-V>-°MìS M>Æý‡-×ê-Ë°
yðl¯éÃÆŠ‡P ÌôæºÆŠ‡ yìl´ë-ÆŠ‡t-Ððl$…sŒæ °Ðól-¨-MýSË$ õ³ÆöP…-r$-¯é²Æ‡¬.
g껌æÞ ½D-G-ÌæŒ ÌZ 50 M>…{sêMŠSt C…f-±ÆŠ‡ E§øÅ-V>Ë$
¿êÆý‡™Œl GË-{M>t-°MŠSÞ ÍÑ$-sñæyŠl (½-D-G-ÌŒæ).. ÑÑ«§ýl Ñ¿ê-V>ÌZÏ C…f-±-Æý‡Ï¯]l$
Hyé¨ M>Ìê-°MìS M>…{sêMŠSt {´ë†-ç³-¨-MýS¯]l °Ä¶æ$-Ñ$…-^ól…-§ýl$MýS$ C…r-Æý‡*ÓÅË$
°Æý‡Ó-íßæ…-^èl-¯]l$…¨. G…í³MýS {ç³{MìS-Ķæ$ÌZ ¿êVýS…V> Æ>™èl ç³È„ýS MýS*yé °Æý‡Ó-íßæ-Ýë¢Æý‡$.
● RêäË$: GË{M>t-°-MŠSÞ-&-10, íÜÑ-ÌŒæ-&-30, GË-[MìSt-MýS-ÌŒæ-&-10.
● Ðól™èl¯]l…: Æý‡*.34,500.
● ѧéÅ-Æý‡á-™èl-&-A-¯]l$-¿¶æÐ]l…: çÜ…º…-«¨™èl çÜ»ñæj-MýS$tÌZÏ ½D-/-½-sñæ-MŠS-/-H-G…-I-D-/-½-
GïÜÞ œç Ü‹ t M>ÏÜ‹ . GïÜÞ, GïÜ,t ¨ÐéÅ…-VSý $-ËMýS$ ´ë‹Ü Ð]l*Æý‡$PË$ E¯é² Üç Ç-
´ù-™èl$…¨. çÜ…º…-«¨™èl Æý‡…VýS…ÌZ Æð‡…yólâ¶æÏ A¯]l$-¿¶æÐ]l… E…yéÍ.
çÜÅ™ø çÜ™èl-Ð]l$-™èl-Ð]l$-Ð]l#-™èl$…sôæ yðl¯éÃÆŠ‡P Ð]l*{™èl… yðl¯éÃ-ÆŠ‡P-ÌZ° MýS…ò³-±Ë çÜÐ]l$-çÜů]l$ AÆý‡¦… ^ólçÜ$-MýS$- A†-ò³§ýlª §ólÔ¶æ…V> E…¨. C¨ AMýSPyìl ç³Ç-{Ô¶æ-Ð]l$Ë Ñ§ólÖ- Ä- ¶æ¬-ËMýS$ AÐ]lM- >-Ô¶æÐ- ]l¬…§é? ● Ð]lĶæ$çÜ$: 20-17, H{í³ÌŒæ 1 ¯ésìæMìS 28 Hâ¶æÏMýS$ Ñ$…^èl-MýS*-yýl§ýl$. Çf-Æó‡Ó-çÙ¯Œl
E§øÅVýS MýS˵-¯]lÌZ Fçßæ-MýS…-§ýl° ȆÌZ §ýl*çÜ$-MðS- ¯]l² B §ólÔ¶æ {糿¶æ$™èlÓ….. M>ÇÃ-MýS$-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…-_¯]l M>Æý‡Å-MýS-Ìê-´ëË Ýë¦Æ‡¬MìS °§ýl-Æý‡Ø¯]l…. A¿¶æÅ-Ƈý $¦Ë- MýS$ Üç yýlÍ- …ç³# E…r$…¨.
âZ¢…¨. C§ól Ð]l$Æø-OÐðlç³# MýS…ò³-±-˯]l$ Cº¾…-§ýl$- °º…-«§ýl-¯]l-˯]l$ çÜÆý‡-ä-MýS–™èl… ^ólíÜ…¨. E§øÅ-VýS$-Ë™ø òÜMýS…-yýlÈ Gyýl$Å-MóSç-Ù¯Œl ¯]l$…^ól Ð]l–†¢ O¯ðlç³#-×êÅË$ "E-§øÅ-V>-Æý‡$¦-Ë' MöÆý‡™èl Ð]lËÏ MýS…ò³-±Ë$ ™èlÐ]l$ E™èlµ-™èl$¢-˯]l$ OòÜ™èl… °Í-õ³õÜ ● C…rÆý‡*ÓÅ ™ól¨: Ð]l*Ça 18, 2017.
ËMýS$ VýS$Ç ^ólÝù¢…¨. C糚yýl$ AMýSPyýl E§øÅ-V>-Í- GMýS$PÐ]l VýS…rË$ ç³°-^ól-Ƈ¬…-^èl$-MýS$-¯ól…-§ýl$MýS$ ÒË$-MýS- Ýë¦Æ‡¬MìS ^ólÆý‡$-MýS$¯]l² ç³Ç-íܦ-™èl$ÌZÏ Ñ§ól-Ö-Ķæ¬-ËMýS$ AMýSPyýl ç³°-^ólõÜ AÐ]l-M>Ô¶æ… ● C…rÆý‡*ÓÅ Ðól¨MýS: AçßæÃ-§é-»ê§Šl, gŸ{çßæ-™Œl (-A-Ýù…), Oòßæ§ýl-Æ>-»ê§Šl.
Ýë¢-Ð]l$¯é².. Ð]l$¯]l$-çÙ$Ë$ §öÆý‡-MýS° ç³Ç-íܦ†. ͵…-_…¨. A§ól Ñ«§ýl…V> E§øÅ-VýS$Ë ç³§ýlÒ ÑÆý‡- yðl¯éÃ-ÆŠ‡PÌZ Ķæ¬Ð]l™èl A…™é E§øÅ-V>ÌZÏ °Ë-§ö- E…§é.. A…sôæ MýS_a-™èl…V> E…¨. ĶæÊÆø-gZ-¯Œl-ÌZ° C™èlÆý‡ §ólÔ>Ë A¿¶æÅ- ● Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: bel-india.com
M>Æý‡×æ….. E§øÅ-W™èl ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… E¯]l²-Ðé-ÇÌZ Ð]l$×æ Ð]lĶæ$-çÜ$¯]l$ ò³…_…¨. AƇ¬™ól B Ðól$Æý‡MýS$ MýS$P-Mø-Ð]l-yé-°MìS Ð]l$Æø Ð]l¬QÅ M>Æý‡×æ…... AMýSPyýl Æý‡$¦Ë$ GÌê…sìæ Ð]lÆŠ‡P ç³ÇÃsŒæ ÌôæMýS$…-yé¯ól E§øÅ-V>-¯ólÓ-çÙ×æ ÝëW…-^ö^èl$a.
{糆 JMýSPÆý‡* H§ø JMýS Æý‡…VýS…ÌZ ç³° ^ólçÜ$-MýS$…- BǦ-MýS…V> A§ýl-¯]lç³# ˼® ^ólMýS*-Æ>a-Ë° {糿¶æ$™èlÓ… AÐ]l$Ë$ ^ólÜç $¢¯l] ² ѧéÅ Ñ«§é¯]l…. 15, 16 Hâ¶æ-Ï ¯é¯Œl-&-ĶæÊ-Æø-gZ-¯Œl-ÌZ° §ólÔ>Ë A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ Ð]l*{™èl….. Ð]lÆŠ‡P ç³ÇÃ-sŒæMýS$ HĶæÊ-òÜ-sæŒ -&-2-0-17
r$…-yýl-rÐól$. çܵçÙt… ^ólíÜ…¨. ÌZç³# í³ËÏË$ ™èlç³µ-°-çÜ-ÇV> {´ë£ýl-Ñ$MýS ѧýlů]l$ §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ ^ólçÜ$-Mø-ÐéÍ. ©°MìS Æð‡…yýl$ Ð]l*Æ>YË$ A…§ýl$-»ê-r$ÌZ AyìlÃçÙ¯ŒlÞ
M>Æð‡µ…-rÆŠ‡Þ ¯]l$…_ MýS…ç³NÅ-rÆŠ‡ OòÜ…sìæ‹ÜtÞ Ð]lÆý‡MýS$ C°² E§øÅ-V>Ë$ GÌê Ý뫧ýlÅ…? A¿¶æÅ-íÜ…-^é-ÍÞ…§ól. B ™èlÆ>Ó™èl ÐéÇ BçÜMìS¢ E¯é²Æ‡¬. AÑ.. ´ù‹Üt Üç yz lî Ð]lÆŠ‡P, yO lð Æð‡MŠSt G…{sîæ. ÑÔ>-Q-ç³-r²…-ÌZ° B…{«§é ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞsîæ (H-ĶæÊ) 20-1-7-&-18 ѧéÅ
Ðól$Æý‡MýS$ òÜMýS…-yýlÈ Gyýl$Å-MóS-çÙ¯Œl ^èl§ýl-ÐéÍ. D ÑçÙ- ❖ ´ù‹Üt çÜtyîl Ð]lÆŠ‡P ç³ÇÃsŒæ Ñ«§é-¯]l…ÌZ çÜ*tyðl…sŒæ ÒÝë B«§é-Æý‡…V> yðl¯éÃ- çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æý‡…ÌZ Æð‡…yólâ¶æÏ ï³i, I§ólâ¶æÏ C…sìæ-{VóS-sñæyŠl MøÆý‡$ÞË EÐ]l$Ãyìl {ç³ÐólÔ¶æ
yðl¯éÃ-ÆŠ‡PÌZ M>Æð‡µ…-rÆŠ‡Þ ¯]l$…_ MýS…ç³NÅ-rÆŠ‡ ❖ JMýS-OÐðlç³# A°² §ólÔ>Ë$ °Æý‡$-§øÅVýS çÜÐ]l$-çÜÅ™ø Ķæ$…ÌZ °º…-«§ýl-¯]lË$ ÌôæMýS-´ù-Ƈ¬-¯]l-ç³µ-sìæMîS.. 89 ÆŠ‡PMýS$ ^ðl…¨¯]l C¯Œl-íÜt-r*Å-sŒæ-ËÌZ E¯]l²-™èl-Ñ-§ýlů]l$ A¿¶æÅ-íÜ…-_¯]l ѧól-Ö- ç³È-„ýS-(-M>-Ð]l$¯Œl G…{r¯ŒlÞ sñæ‹Üt: ïÜD-sîæ-&-òÜ-sŒæ-)MýS$ {ç³MýS-r¯]l Ñyýl$-§ýlË ^ólíÜ…¨.
OòÜ…sìæ‹ÜtÞ Ð]lÆý‡MýS$.. ÌZ íÜPÌŒæz ¯]l$…_ Oòßæ ÌñæÐ]lÌŒæ Mör$t-Ñ$-sêt-yýl$-™èl$…sôæ.. yðl¯éÃ-ÆŠ‡PÌZ Ð]l*{™èl… Ô>™èl… Ð]l$…¨ òÜMýS…-yýlÈ Gyýl$Å-MóS-çÙ-¯Œl¯]l$ B Ķæ¬Ë$.. çܧýlÆý‡$ MøÆý‡$Þ ç³NÆý‡¢-Ķæ*ÅMýS BÆð‡²ËÏ ´ër$ AMýSPyól E…yìl E§øÅ-V>- ● MøÆý‡$ÞË$: G…GïÜÞ, G…H, G…M>…, G…òßæ-^Œl-B-ÆŠ‡G…, G…gôæ-G…ïÜ,
íÜPÌŒæÞ E¯]l²-ÐéÇ Ð]lÆý‡MýS$ E§øÅ-VýS$Ë MöÆý‡™èl HÆý‡µ- Ð]l$¯]l$-çÙ$Ë$ §öÆý‡-MýS° Ýë¦Æ‡¬ÌZ E§øÅ-V>Ë$ ™èlÆ>Ó™èl {V>yýl$Å-Äôæ$-çÙ¯Œl çÜtyîl-‹Ü¯]l$ G…í³MýS ^ólçÜ$- ¯ólÓ-çÙ×æ ÝëW…-^ö^èl$a. B çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ E§øÅVýS… ËÀõÜ¢ G…´ëÏ-Ķæ$ÆŠ‡ G…G-ÌŒæ-I-GïÜÞ, G…ï³-Dyîl, G…Dyîl, G…sñæMŠS, C…sìæ-{VóS-sñæyŠl G…GïÜÞ
yìl…¨. MýS…ò³-±Ë$ ™èlÐ]l$ E™èlµ-™èl$¢Ë ™èlĶæ*-ÈMìS E…yýl-sê-°MìS M>Æý‡×æ….. AMýSPyýl ¯ðlË-Mö¯]l² ç³Ç- MýS$…-r$-¯é²Æý‡$. òÜMýS…-yýlÈ Gyýl$Å-MóS-çÙ¯Œl ¯]l$…^ól Ý뵯]lÞÆŠ‡ ÌñærÆŠ‡ B«§é-Æý‡…V> MýS°-çÙt…V> 18 ¯ðlËË$ VýSÇ-çÙt…V> Ð]lÊyólâ¶æ$Ï (h-Ķæ*-Ëi, MðSÑ$-[ïÜt).
Ð]l$¯]l$-çÙ$Ë$ §öÆý‡MýSP, M>…{sê-MýS$t-˯]l$ Æý‡§ýl$ª {Ô¶æ-Ð]l$Ìôæ. §ólÔ¶æ…ÌZ ¸ëÆ>Ã-çÜ*Å-sìæ-MýSÌŒæÞ, Ð]l*Ç- Ð]l–†¢ ѧéÅ MøÆý‡$ÞÌZÏ ^ólÆó‡ Ñ«§ýl…V> {´ù™éÞ-çßæ- E…yö^èl$a. B ™èlÆ>Ó™èl MýS*yé Mö¯]l-ÝëVóS AÐ]l-M>-Ô>-Ë$-¯é²Æ‡¬. ● §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯Œl-OÌñæ¯øÏ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólĶæ*Í.
^ólçÜ$-MýS$…-r$-¯é²Æ‡¬. E™èlµ-™èl$¢Ë ÑçÜ¢-Æý‡-× OsñæÐŒl$ íÙí³µ…VŠS, Æð‡¯]l$Å-Ð]l-º$ÌŒæ G¯]lÈj, M>Ë$ ËÀ-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. BĶæ* MøÆý‡$ÞË$ ç³NÇ¢-^ól- ❖ OyðlÆð‡MŠSt G…{sîæ {ç³M>Æý‡….. ѧól-Ô>ÌZÏ yìl{XË$ ç³NÇ¢-^ólíÜ yðl¯éÃÆŠ‡P çÜ…çܦÌZÏ ● §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ Æý‡$çÜ$…: KïÜ, K½-ïÜ-ËMýS$ Æý‡*.600; GïÜÞ, GïÜt, ¨ÐéÅ…-VýS$-ËMýS$
¯]l$ °Í-õ³-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. r*Çf… Æý‡…V>ÌZÏ ¿êÈ çÜ…QÅÌZ ç³Ç-{Ô¶æ- íܯ]l ÐéÇMìS A{ò³…-sîæ-‹Ü-íÙ‹³ çܧýl$-´ë-Ķæ*Ë$ E§øÅVýS… ´÷…¨¯]l A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ çÜ…çܦ §éÓÆ> Ð]lÆŠ‡P ç³ÇÃ-sŒæMýS$ §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ Æý‡*.500.
Ð]l$Ë$ E¯é²Æ‡¬. OòÜ™èl… A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E…r$-¯é²Æ‡¬. ^ólçÜ$-Mö° çÜ…º…-«¨™èl ÒÝë ´÷…§ö^èl$a. AƇ¬™ól ѧól-Ö-Ķæ¬-ËMýS$ E§øÅ-V>- ● _Ð]lÇ ™ól¨: H{í³ÌŒæ 15. BËçÜÅ Æý‡$çÜ$… Æý‡*.10-00 - ™ø H{í³ÌŒæ 25
Ð]l*ů]l$-¸ëÅ-MýSa-Ç…VŠS Ððl¬§ýlË$ Ë$ MýS͵…^ól ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ yðl¯éÃÆŠ‡P çÜ…çܦË$ MýS±çÜ Ðól™èl¯]l Ñ«§é-¯é- ● Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: www.audoa.in, www.andhrauniversity.edu.in/doa
°² ´ësìæ…-^é-˯ól °º…-«§ýl¯]l E…¨. ©° {ç³M>Æý‡….. ¯ðlËMýS$ MýS±-
❖ _¯]l² ™èlÆý‡à çÜ…çܦË$ Ððl¬§ýlË$ OÐðl${Mø-Ýë‹œt Ð]l…sìæ çÜ… 34,066.67 yéÅ°‹Ù {Mø¯Œl-˯]l$ A…¨…-^é-˯ól °º…-«§ýl¯]l ÑÔ>-Q-ç³r²… ´ùÆŠ‡t {r‹ÜtÌZ 58 ´ùçÜ$tË$
Ð]l$Ît ¯ólçÙ-¯]lÌŒæ MýS…ò³±Ë Ð]lÆý‡MýS$ E§øÅ-VýS$Ë MöÆý‡-™èl™ø ™égêV> AÐ]l$-ÌZÏMìS Ð]l_a…¨. www.nyidanmark.dk .
çÜ™èl-Ð]l$-™èl-Ð]l$-Ð]l#-™èl$-¯é²Æ‡¬. A{ò³…-sîæ‹-Üí-Ù‹³ ÑÔ>-Q-ç³r²… ´ùÆŠ‡t {r‹Üt-ÌZ° Ððl$M>-°-MýSÌŒæ, GË-[MìSt-MýSÌŒæ C…f-±-Ç…VŠS
❖ E§øÅ-VýS$Ë MöÆý‡™èl ¯ólç³-£ýlÅ…ÌZ yðl¯éÃÆŠ‡P çÜ…çܦË$.. Denmark facts and figures Ñ¿êVýS… ÑÑ«§ýl {sôæyŠl-ÌZÏ A{ò³…-sîæ-‹Ü-íÙ‹³ Õ„ýS×æ C^óla…-§ýl$MýS$ §ýlÆý‡-Rê-
ĶæÊÆø-gZ-¯Œl-ÌZ° C™èlÆý‡ §ólÔ>Ë °ç³#-×æ$-ËMýS$ Æð‡yŠl-M>- çÜ$¢Ë$ BàÓ-°-Ýù¢…¨.
VøϺ̌æ M>…í³sîæsìæÐŒl¯ðl‹Ü C…yðlMŠSÞ çßæĶæ$ÅÆŠ‡ Gyýl$Å-MóS-çÙ¯Œl
Æð‡µsŒæ ÝëÓVýS™èl… ç³Ë$-MýS$-™èl$-¯é²Æ‡¬. CÌê Mö™èl¢V> E§øÅ-
V>ÌZÏ ^ólǯ]l ÐéÇMìS BMýS-Æý‡Û-×îæĶæ$ Ðól™èl-¯éË$ A…¨-çÜ$¢- 20-1-5-&-1-6ÌZ Ý릯]l….................. 12 9 Gíœ-íÙ-Ķæ$-±ÞÌZ Æ>Å…MýS$ ● RêäË$: ÐðlËz-ÆŠ‡-&9, GË-[MîSt-íÙ-Ķæ$-¯Œl-&-12, íœrt-ÆŠ‡-&-21, Ððl*rÆŠ‡ Ððlíßæ-MýSÌŒæ
Ððl$M>-°-MŠS-&3, M>Æð‡µ…-r-ÆŠ‡-&3, Ç{íœ-h-Æó‡-çÙ¯Œl A…yŠl GƇ¬ÆŠ‡ MýS…yîlçÙ-°…VŠS
¯é²Æ‡¬. ÐéÇ° A™èlÅ…™èl {´ë«§é-¯]lÅ-Ð]l¬¯]l² Ð]lÅMýS$¢-Ë$V> Ððl$M>-°-MŠS-&1, GË-{M>t-°MŠSÞ Ððl$M>-°-MŠS-&5, rÆý‡²-ÆŠ‡-&4.
ÌôæºÆŠ‡ Ð]l*Æð‡PsŒæ ÝëÐ]l$-Æý‡¦Å…ÌZ Ýë…MóS-†MýS ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… (sñæ-MìS²-
ç³Ç-VýS-×ìæçÜ*¢.. çÜMýSË çܧýl$-´ë-Ķæ*Ë* MýS͵-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬.
❖ çÜÐ]l$çÜÅ ç³Ç-ÚëP-Æ>-°MìS _Ð]lÇ {ç³Ä¶æ$-™èl²…V>.. Ô¶æÆý‡-×ê-Æý‡$¦- Æ>Å…MýS$...................................... 10 9 MýSÎÏ Æð‡yîl-¯ðl-‹Ü-)ÌZ Æ>Å…MýS$ ●

Õ„ýS×æ Ð]lÅÐ]l«¨: M>Æð‡µ…-r-ÆŠ‡MýS$ Æð‡…yólâ¶æ$Ï, Ñ$W-Í-¯]l-Ðé-sìæMìS Hyé¨.
òÜ•tò³…yŠl: Ððl¬§ýlsìæ Hyé¨ ¯ðlËMýS$ Æý‡*. 5,924; Æð‡…yø Hyé¨ Æý‡*. 67-70.
ËMýS$ Õ„ýS×æ C_a, ™èlÐ]l$ M>Æý‡Å-MýS-Ìê-´ë-ËMýS$ Ayýlz…MìS {糫§é¯]l ç³Ç-{Ô¶æ-Ð]l$Ë$ ● ѧéÅ-Æý‡á™èl: çÜ…º…-«¨™èl {sôæyŠl-ËÌZ IsîæI E¡¢-Æý‡~™èl.
ÌôæMýS$…yé ^èl*çÜ$-Mø-Ðé-˯ól Äñæ*^èl-¯]lÌZ E¯é²Æ‡¬. M>±, ● Ð]lĶæ$çÜ$: 20-17, f¯]lÐ- l] Ç 31 ¯ésìæMìS MýS±çÜ… 14 Hâ¶æ$Ï E…yéÍ.
Ô¶æÆý‡-×ê-Æý‡$¦Ë ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ yðl¯éÃÆŠ‡P {糿¶æ$™èlÓ… Ñ«¨…-_¯]l ● G…í³MýS Ñ«§é¯]l…: Isîæ-IÌZ Ð]l*Æý‡$PË B«§é-Æý‡…V> G…í³MýS ^ólÝë¢Æý‡$.
°º…-«§ýl-¯]lË$.. MýS…ò³-±Ë {ç³Ä¶æ$-™é²-˯]l$ Ayýl$z-MýS$…-r$- ● §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯Œl-OÌñæ-¯ŒlÌZ Ð]l*{™èlÐól$ Aò³•Ï ^ólĶæ*Í.
¯é²Æ‡¬. ¸ëÆ>Ã- BƇ¬ÌŒæ Æð‡¯]l$Å-Ð]l-º$ÌŒæ çœ#yŠl ● _Ð]lÇ ™ól¨: Ð]l*Ça 14, 2017.
A{W-MýS-ËÆa Š‡ çÜ*Å-sìæ-MýSÌŒæ A…yŠl V>Å‹Ü G¯]lÈj {´ëòÜ-íÜ…VŠS ● Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: www.apprenticeship.gov.in

ii. {ç³fË$, {糿¶æ$™éÓË$ ±sìæ Ð]l–£é¯]l$ ™èlWY…^éÍ. v. A…§ýl$Ð]lËÏ «§ýlÆý‡ ™èlWY, ¯é×æÅ™èl ò³ÇW Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$
VýS$Æý‡$¢…^- èl$-MýS$…§é…..
ÝùçÙÌŒæ çÜtyîl‹Ü Ððl*yýlÌŒæ õ³ç³ÆŠæ iii. Ð]lÆý‡Ûç³# ±sìæ° JyìlíÜ ç³sìæt Ñ°Äñæ*W…^èl$MøÐéÍ.
iv. ¿¶æ*VýSÆý‡Â fÌêËOò³ GMýS$PÐ]lV> B«§éÆý‡ç³yýlMýS$…yé Ð]lÆý‡Ûç³#
±sìæ° °ËÓ ^ólçÜ$MýS$¯ól…§ýl$MýS$ ^ðlÆý‡$Ð]l#Ë$ °ÇÃ…^éÍ.
v. C…MýS$yýl$ VýS$…™èlË$ ™èlÑÓ ±Æý‡$
Ñ°Äñæ*VýS§éÆý‡$ËMýS$ ^ólÆý‡$™èl$¯é²Æ‡¬.
vi. GMýSPyø ™èlĶæ*OÆð‡¯]l Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$ {ç³ç³…^èl
§ólÔ>Ë°²…sìæÌZ ËÀçÜ$¢¯é²Æ‡¬.
vii. {ç³çÜ$¢™èl… Ð]l*Æð‡Pr$Ï {ç³ç³…^èl §ólÔ>˯]l$ A¯]l$çÜ…«§é-
°¯]l²sìæ ™èlÆý‡$ÐéƇ¬.. 31. Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ H ¿¶æ*çÜÓÆý‡*ç³…ÌZ E…¨? ¿¶æ*Ñ$ÌZMìS C…MóSÌê ^ólĶæ*Í. ¯]l… ^ólçÜ$¢¯é²Ä¶æ$¯ól Ðé§ýl¯]l™ø ¯ól¯]l$ HMîS¿¶æÑÝ뢯]l$.
A) ¡Æý‡ ÐO lð $§é¯]l… B) yðlÌêt S th vi . ¿¶æ*VýSÆý‡Â fËÐ]l¯]lÆý‡$Ë §ýl$ÇÓ°Äñæ*V>°² 12.B) i. {糿¶æ$™èlÓ… BàÆý‡ ç³…rË ÝëVýS$¯]l$ {´ù™èlÞíßæ…^éÍ.
õ³ç³ÆŠæ&1 C) OÐðl$§é¯]l… D) ï³uý‡¿¶æ*Ñ$ p AÇMýSsêtÍ. ii. BàÆý‡ ç³…rËMýS$ MýS±çÜ Ð]l$§ýlª™èl$ «§ýlÆý‡ {ç³MýSsìæ…^éÍ.
e
20. f™èlç³Æý‡^èl…yìl. (òœÇtÍsîæ Æó‡r$ B«§éÆý‡…V>) 32. Ò$ {´ë…™èl…ÌZ JMýS çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡… c vii. Ð]lÅÐ]lÝëĶæ*°MìS ±sìæ° M>Ë$Ð]lË iii. A†Ð]l–íÙt, A¯éÐ]l–íÙt çÜÐ]l$Ķæ*ÌZÏ BàÆý‡ ç³…rËMýS$
ç³sìætMýS -I ç³sìætMýS -II Ð]lÆ>ÛË$ ç³yýlMýS, ç³…rË$ ç³…yýlMýS i
a
§éÓÆ> M>MýS$…yé VösêtË §éÓÆ> ½Ð]l* {ç³MýSsìæ…^éÍ.
i) 1961 a) 3.8 MýSÆý‡$Ð]l#Ë$ HÆý‡µyìl¯]lç³#µyýl$ »ê«§ýlÅ™èl l ç³…´ëÍ. iv. OÆð‡™èl$Ë ¯]l$…_ BàÆý‡«§é¯éÅË$ õÜMýSÇ…_ ¿¶æ{§ýlç³Æ>aÍ.
ii) 1991 b) 2.7 VýSË ´ûÆý‡$yìlV> ± MýSÆý‡¢Ð]lÅ…? viii. Vörtç³# »êÐ]l#Ë ±sìæ Ñ°Äñæ*V>°MìS v. MýSÆý‡$Ð]l# Ð]l_a¯]lç³#µyýl$ {ç³fËMýS$ BàÆý‡ «§é¯éÅ˯]l$
❖ íßæÐ]l*-{¨MìS §ýl„ìS-×ê¯]l E¯]l² ç³Æý‡Ó-™èl-{Ôóæ-×ìæ° iii) 2011 c) 5.9 A) ¯é §ýlVýSÆY ‡ý E¯]l² BàÆý‡ §« é¯éÅ˯]l$ E.M/T.M Ò$rÆý‡$Ï AÐ]l$Æ>aÍ. çܼÞyîlOò³ A…¨…^éÍ.
"°Ð]l$² íßæÐ]l*-Ë-Ķæ*-Ë$' A…sêÆý‡$. íßæÐ]l*- A) i-c, ii-a, iii-b B) i-a, ii-b, iii-c §é_ò³sìæt Ðéyýl$MøÐ]lyýl… 10. A) i. AÐ]l#¯]l$. AÐ]lÅÐ]lïܦMýS–™èl Æý‡…VýS… MýS…sôæ vi. BàÆý‡«§é¯éÅ˯]l$ ¯]lËϺgêÆý‡$ÌZ A«¨MýS «§ýlÆý‡ËMýS$
Ë-Ķæ*ÌZÏ A°²…-sìæ-MýS…sôæ §ýl„ìS-×ê¯]l E¯]l² C) i-c, ii-b, iii-a D) i-a, ii-c, iii-b B) BàÆý‡ «§é¯éÅ˯]l$ GMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ AÑ$à Ð]lÅÐ]lïܦMýS–™èl Æý‡…VýS… Ððl$Æý‡$OVðS¯]l…§ýl° A¯]l$MýS$…r$¯é²¯]l$. Ñ{MýSƇ¬…^èlyé°² AÇMýSsêtÍ.
{Ôóæ×ìæ° "Õ-Ðé-ÍMŠS {Ôóæ×ìæ' A…sêÆý‡$. °Ð]l$² 21. ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ f¯]lVýS×æ¯]l¯]l$ °Æý‡Óíßæ…^ól¨ GÐ]lÆý‡$? Ý÷Ð]l¬Ã ^ólçÜ$MøÐ]lyýl…. ii. G…§ýl$MýS…sôæ Ð]lÅÐ]lïܦMýS–™èl Æý‡…VýS…ÌZ E§øÅVýS ¿¶æ{§ýl™èl vii. ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ Ð]l$«§éÅçßæ² ¿Zf¯]l ç³£ýlM>°²
íßæÐ]l*-ËĶæ$, ÕÐé-ÍMŠS {Ôóæ×æ$Ë Ð]l$«§ýlÅ E…yól A) {糫§é¯]lÐ]l$…{† B) ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ C) Mö…™èl «§é¯éÅ°² E…^èl$Mö° Ñ$Wͯ]l «§é¯éÅ°² E…r$…¨. AÐ]lÅÐ]lïܦMýS–™èl Æý‡…VýS…ÌZ E…yýl§ýl$. AÐ]l$Ë$^ólĶæ*Í.
ÌZĶæ$-˯]l$ Ý린-MýS…V> "yýl*-¯Œl' A…sêÆý‡$. C) Æ>{çÙt糆 D) òܯ]lÞ‹Ü B‹œ C…yìlĶæ* °Æý‡$õ³§ýlËMýS$ ç³…_ ò³rtyýl…. iii. Ð]lÅÐ]lïܦMýS–™èl Æý‡…VýS…ÌZ ½Ð]l* ÝûMýSÆý‡Å… E…r$…¨. viii. {ç³gê ç³…í³×îæ Ð]lÅÐ]lçܦ¯]l$ çÜ{MýSÐ]l$…V>
❖ Æð‡…yýl$ ¯]l§ýl$Ë Ð]l$«§ýlÅ {´ë…™é¯ól² 22. ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ {ç³çÜ$¢™èl… G°² Æ>{ÚëtË$, G°² D) «§é¯]lÅç³# °ËÓ˯]l$ VýS$Ç¢…_ §ø^èl$MøÐ]lyýl…. AÐ]lÅÐ]lïܦMýS–™èl Æý‡…VýS…ÌZ E…yýl§ýl$. AÐ]l$Ë$^ólĶæ*Í.
"A…™èlÆó‡Ó¨' A…sêÆý‡$. MóS…{§ýl´ëÍ™èl {´ë…™éË$¯é²Æ‡¬? 33. f¯é¿ê ò³Æý‡$VýS$§ýl˯]l$ ™èlWY…^èlyé°MìS ±Ð]l# çÜ*_…^ól Ð]l*Æý‡Y…? iv. Ðól™èl¯éË$, òÜËÐ]l#Ë ÑçÙĶæ$…ÌZ AÐ]lÅÐ]lïܦMýS–™èl 13.
❖ §ólÔ¶æ… Ððl¬™èl¢… B§é-Ķæ*°² §ólÔ¶æ f¯é-¿ê™ø A) 27, 9 B) 28, 9 C) 29, 7 D) 27, 9 A) JMýSÆý‡$ Ìôæ§é C§ýlªÆý‡$ í³ËÏË$ Æý‡…VýS…ÌZ ^èlrtº§ýl®™èl Ìôæ§ýl$.
¿êWõÜ¢ Ð]l^óla çÜVýSr$ B§é-Ķæ*°² ™èlË-çÜÇ 23. MìS…¨ÐésìæÌZ Ð]l$à¯]lVýSÆý‡… M>°¨? B) »êËÅ ÑÐéà˯]l$ {´ù™èlÞíßæ…^èlyýl… v. AÐ]lÅÐ]lïܦMýS–™èl Æý‡…VýS…ÌZ ç³° VýS…rË$, Ð]lÄñæ* ç³Ç-
B§éĶæ$… A…sêÆý‡$. A) Ð]l¬…O»æñ B) MøÌŒæMýS™é C) ç³#×ôæ D) ÉìlÎÏ C) MýS$r$…º °Ä¶æ$…{™èl×æ ´ësìæ…^èlyýl… Ñ$† ™èl¨™èlÆý‡ °Ä¶æ$Ð]l*˯]l$ ´ësìæ…^èlÆý‡$.
❖ ™èlÐ]l$ ç³NÇ¢ Ô¶æMìS¢ ÝëÐ]l$-Æ>¦Å-ËMýS$ ™èlW-¯]l-r$ÏV> 24. {ç³ç³…`MýSÆý‡×æÌZ E¯]l² {ç³Ðéçßæ…? D) A, C vi. OÐðl§ýlÅ…, Æý‡„ýS×æ, ò³¯]lÛ¯Œæ, MýS$r$…º Æý‡„ýS×æ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ
ç³° ´÷…§ýl-ÌôæMýS´ùÐ]l-yé°² "{ç³-^èle¯]l² °Æý‡$ A) Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$, õÜÐ]lË$ B) {Ô¶æÐ]l$
çÜÐ]l*«§é¯éË$ Ð]lÅÐ]lïܦMýS–™èl Æý‡…VýS…ÌZ Ð]l*{™èlÐól$ ËÀÝë¢Æ‡¬.
§øÅ-VýS…-'V> õ³ÆöP…-sêÆý‡$. C) ò³r$tºyìl D) Oò³Ð]l±² A…§ýl$Ð]lËÏ AÐ]lÅÐ]lïܦMýS–™èl Æý‡…VýS… MýS…sôæ Ð]lÅÐ]lïܦMýS–™èl
❖ ¿êÆý‡-™èl-§ólÔ¶æ Ö™ø-çÙ~-íܦ† Eç³-Ç-™èlË ÐéÄ¶æ¬ 25. JMóS ÑïÜ¢Æý‡~…ÌZ çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ JMýSsìæ MýS…sôæ GMýS$PÐ]l 1. íßæ…© gê¡Ä¶æ$ ¿êçÙ. A…§ýl$Ð]lËÏ §é°² A…§ýlÆý‡* Æý‡…VýS… Ððl$Æý‡$OVðS…§ýl° A¯]l$MýS$…r$¯é²¯]l$.
{ç³Ðé-àË Ð]lËÏ MýS*yé {糿ê-Ñ-™èl-Ð]l$-Ð]l#- ç³…rË$ ÝëVýS$ ^ólĶæ$yé°² HÐ]l$…sêÆý‡$? ¯ólÆý‡$aMøÐ]lyýl… Ð]l$…_¨. (Ìôæ§é)
™èl$…¨. D {ç³Ðé-à-˯]l$ gñæsŒæ {ç³Ðéçßæ… A) ºçßæ$â¶æ ç³…rË ÝëVýS$ B) çßæÇ™èl Ñç³ÏÐ]l… 2. i. §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlŠĶ欧é®Ë$, E{¨MýS¢ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ… 10. B) i. AÐ]l#¯]l$. D ÐéMýSÅ…™ø ¯ól¯]l$ HMîS¿¶æ-ÑçÜ$¢¯é²¯]l$.
A…sêÆý‡$. C) Ñ${Ô¶æÐ]l$ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… D) õÜ…{¨Ä¶æ$ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… ÌôæMýS$…yé ^ólĶæ$yýl…. ii. G…§ýl$MýS…sôæ ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×ê°² Ð]l*¯]l-Ð]l#yýl$ {糿êÑ™èl…
❖ E™èl¢-Æ>¨ OÐðl$§é-¯éÌZÏ ´÷yìlV>, ÐólyìlV> E…yól 26. Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$§éÆý‡$yýl$ Ñ™èl¢¯éË$ Mö¯]lyé°MìS ò³sôæt QÆý‡$a¯]l$ ii. JMýS §ólÔ¶æ B…™èlÆý‡…WMýS ÑçÙĶæ*ÌZÏ Ð]l$Æø §ólÔ¶æ… gZMýSÅ… ^ólíܯ]l…™èlV> Ð]l$Æó‡ C™èlÆý‡ iÑ {糿êÑ™èl… ^ólĶæ$§ýl$.
Ý린MýS ç³Ð]l-¯éË$ ÒÝë¢Æ‡¬. Òsìæ° "Ë* ç³Ð]l- HÐ]l$…sêÆý‡$? ^ólçÜ$MøMýS$…yé E…yýlr…. iii. Ð]l*¯]lÐ]l#Ë$ Ðéçßæ¯é˯]l$ ¯]lyýlç³yé°MìS ò³{sZÌŒæ,
¯é-Ë$' A…sêÆý‡$. A) °Æ>ÓçßæMýS ò³r$tºyìl B) ¿o†MýS ò³r$tºyìl 3. i. Ð]l$¯]lÑ$§ýlªÆý‡…&Ð]l$¯]lMìS§ýlªÆý‡$ yîlhÌŒæ Ð]l…sìæ C…«§ýl¯é˯]l$ GMýS$PÐ]lV> Ðéyìl
❖ M>Ìê-¯]l$-VýS$-×æ…V> ç³Ð]l¯éË ¨Ô¶æ Ð]l*Æý‡-yé°² C) QÆý‡$a D) Ìê¿¶æ… ii. _¯]l² MýS$r$…º…& _…™èlÌôæÏ° MýS$r$…º… ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×ê°² MýSË$íÙ™èl… ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$.
AÆý‡»Œæ Ð]lÆý‡¢-MýS$Ë$ "Ð]l*-¯Œl-çÜ*-¯Œl' A° 27. MìS…¨ ÐésìæÌZ BǦMýS çÜ…çܦ M>°¨? 4. Ð]lÊyýl$ §ólÔ>Ë$. AÑ.. iv. ´ëÏíÜtMŠæ ÐéyýlMýS… MýS*yé ¯ólyýl$ K ¡{Ð]l ç³Ç×êÐ]l$….
í³Í^éÆý‡$. Òsìæ° Æý‡$™èl$-ç³-Ð]l-¯éË$ A° MýS*yé A) WB B) IMF C) IBRD D) {X¯Œæï³‹Ü 1. ^O lð ¯é (sìæ»ñæsŒæ) 2. ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ… 3. º…V>ϧló ÔŒæ v. AyýlÐ]l#Ë ¯]lÇMìSÐól™èl, A×æ$»ê…º$ {ç³Äñæ*V>Ë Ð]lËÏ
A…sêÆý‡$. 28. f™èlç³Æý‡^èl…yìl 5. i. íßæÐ]l*^èlÌŒæ{糧ólÔŒæ {糿¶æ$™èlÓ… Ð]l*¨ÇV> ѧýlÅOò³ ò³sôæt ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ M>Ë$çÙÅ… ò³Æý‡$VýS$™ø…¨. VýSÐ]l$°MýS: 13Ð]l {ç³Ô¶æ²MýS$ {VýS*‹³&H Ìôæ§é {VýS*‹³&¼ VýS$Ç¢õÜ¢
❖ †Æø-V>Ñ$ Æý‡$™èl$-ç³-Ð]l-¯éË çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ ç³sìætMýS -I ç³sìætMýS -II QÆý‡$a¯]l$ {糿¶æ$™èlÓ… ò³…^éÍ vi. ´ëÇ{Ô>Ñ$MîSMýSÆý‡×æ Ð]lËÏ M>Ë$çÙÅ… ò³Æý‡$VýS$™ø…¨. çÜÇ´ù™èl$…¨. Æð‡…yýl$ {VýS*ç³#˯]l$ VýS$Ç¢…^éÍÞ Ð]lõÜ¢
BM>Ô¶æ… °Æý‡Ã-Ë…V> E…yýl-rÐól$ M>MýS$…yé 1) «§éÆý‡Ñ i) çßæ™èl$¢MøÐ]lyýl… ii. {糆 ´ëuý‡Ô>ËÌZ MýS±çÜ Ð]lçÜ™èl$˯]l$ çÜÐ]l$MýS*Æ>aÍ. vii. Ç{íœhÆó‡rÆŠæ, GƇ¬ÆŠæ MýS…yîlçÙ¯]lÆý‡Ï ÐéyýlMýS… Ð]lËÏ JMøP {VýS*ç³#¯]lMýS$ JMøP Æý‡…VýS$ ò³¯Œæ ÐéyéÍ.
EÚù~-{VýS-™èlË$ ò³Æý‡$-VýS$-™èl$…-sêƇ¬. ¯ólË 2) _´ùP ii) §øÐ]l$Ë$ iii. »êÍM> ѧýlÅMýS$ A«¨MýS {´ë«§é¯]lÅ… CÐéÓÍ. KgZ¯Œæ ´÷Æý‡ §ðlº¾†…sZ…¨. Oò³ Ð]l*Å‹³ÌZ "{VýS*‹³&G'MìS ¯]lË$ç³# Æý‡…VýS$ ò³¯Œæ,
™ólÐ]l$V> E…r$…¨. A«¨MýS EÚù~-{VýS™èl, V>ÍÌZ 3) yìl.yìl.sìæ. iii) Ð]l¬ÇMìSÐéyýl iv. ´ëuý‡Ô>Ë˯]l$ HÆ>µr$ ^ólíÜ, E´ë«§éÅĶæ¬Ë¯]l$ viii. CÌê ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ M>Ë$çÙÅ… ò³ÇW Ð]l*¯]lÐ]l#Ë "{VýS*‹³&¼'MìS ±Ë… Æý‡…VýS$ ò³¯Œæ ÐéyéÆý‡$.
A«¨MýS ™ólÐ]l$ M>Æý‡-×æ…V> Ðé™é-Ð]l-Æý‡×æ… ^éÌê A) 1-iii, 2-ii, 3-i B) 1-iii, 2-i, 3-ii °Ä¶æ$Ñ$…^éÍ. BÆøVýSÅ… ´ëyýlÐ]l#™ø…¨. Ô>ÓçÜ çÜ…º…«§ýl ÐéÅ«§ýl$ PART-B
EMýSP-´ù-™èlV> E…r$…¨. ©°² Ý뫧é-Æý‡-×æ…V> C) 1-i, 2-ii, 3-iii D) 1-i, 2-iii, 3-ii 6. i. ÑÔ>Qç³sê²°MìS ^éÇ{™èlMýS {´ë«§é¯]lÅ™èl E…¨. Ë$, M>ů]lÞÆŠæ Ð]l^óla AÐ]lM>Ô¶æ… ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨. 14) B 15) A 16) A 17) D 18) D
"A-Møt-ºÆŠæ Ðólyìl-Ñ$' A…sêÆý‡$. 29. çÜÇM>° ÐéM>Å°² VýS$Ç¢…^èl…yìl. ii. ÑÔ>Qç³r²… AÀÐ]l–¨®MìS {糫§é¯]l M>Æý‡×æ… Æó‡Ð]l# ç³rt×æ… 11. A) i. Æý‡*.1.5 Ë„ýSË MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l ÐéÇÛM>§éĶæ$… 19) A 20) A 21) D 22) C 23) C
❖ {ºçßæÃ-ç³#{™èl ¯]l¨ AÆý‡$-×ê-^èlÌŒæ {糧ól-ÔŒæÌZ A) ºçœÆŠæ °ËÓ˯]l$ FCI °Æý‡ÓíßæçÜ$¢…¨. iii. ÑÔ>Qç³sê²°MìS A°² {´ë…™é˯]l$ MýSË$ç³#™èl* E¯]l² {ç³f˯]l$ °Ð]l$²Ð]lÆ>YË$ A…sêÆý‡$. 24) D 25) A 26) A 27) D 28) B
O¯ðlÆý‡$† ¨Ô¶æV> ò³§ýlª Ð]l$Ë$ç³# †Æý‡$-VýS$-™èl$…¨. B) A…™øŧýlĶæ$ M>Æý‡$z BPL {ç³fËMýS$ ËÀçÜ$¢…¨. Æý‡Ðé×ê ÝûMýSÆ>ÅË$ E¯é²Æ‡¬. ii. Æý‡*.1.5 & 3.4 Ë„ýSË$ iii. Æý‡*.30 Ë„ýSË$ 29) C 30) C 31) D 32) C 33) D
CMýSPyýl ©°² Üí Ķæ*…VŠS A°, ¨à…VŠS A° C) MóSËÈË ÐéyýlMýS… 1983™ø ´ùÍõÜ¢ 2004 ¯ésìæMìS ò³ÇW…¨. iv. ÑÔ>Qç³r²…ÌZ ѧýlÅ, OÐðl§ýlÅ…, E´ë«¨ AÐ]lM>Ô>Ë$ iv. çÜÐ]l*f…ÌZ B§éĶæ$ AçÜÐ]l*¯]l™èlË$ ^éÌê
A…sêÆý‡$. D) NIN {糫§é¯]l M>Æ>ÅËĶæ$… Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠæÌZ E…¨. GMýS$PÐ]lV> E¯é²Æ‡¬. GMýS$PÐ]lV> E¯é²Æ‡¬. MýS*¯ésìæ VýS$Æý‡$§ólÐé çÜ$Æó‡‹Ù
❖ ¿¶æ*Ñ$, ¿¶æÐ]l-¯éË$, Ķæ$…{™éË$, C™èlÆý‡ ç³Ç-MýS- MìS…¨ ç³sê°² ç³ÇÖÍ…_ 30, 31 {ç³Ô¶æ²ËMýS$ fÐéº$Ë$ 7. i. AçÜ…çœ$sìæ™èl Æý‡…VýS…ÌZ° M>ÇÃMýS$ËMýS$ çÜOÆð‡¯]l VýS–çßæ 11. B) i. BVýSçÜ$t
Æ>Ë$ ™èl¨™èlÆ>Ë -MøçÜ… ºçßæ$-â¶æ-gê† Æ>Ķæ$…yìl. Ð]lç܆ E…yýl§ýl$. ii. A™èlÅ˵ EÚù~{VýS™èl f¯]lÐ]lÇÌZ ¯]lÐðl*O§ðl…¨. A™èlÅ«¨MýS çÜ*PÌŒæ AíÜòÜt…sŒæ, }M>â¶æçßæíÜ¢
çÜ…çܦË$ QÆý‡$a-ò³sôæt Ððl¬™é¢°² ѧólÖ ò³r$t-º- ii. ÒÇMìS çÜOÆð‡¯]l ѧýlÅ, OÐðl§ýlÅ…, BàÆý‡ çܧýl$´ëĶæ*Ë$ EÚù~{VýS™èl Ðól$ÌZ ¯]lÐðl*O§ðl…¨.
yýl$Ë$ A…sêÆý‡$. E…yýlÐ]l#. iii. O¯ðlÆý‡$† Æý‡$™èl$ç³Ð]l¯éË Ð]lËÏ
❖ ºçßæ$-â¶æ-gê† MýS…ò³-±Ë$ BĶæ* §ólÔ>Ë Ý린MýS iii. ÒÆý‡$ ´÷…§ól MýS*ÍMìS ^èlrtº§ýl®™èl E…yýl§ýl$. iv. Ð]lÆý‡Û´ë™èl…, EÚù~{VýS™èl
MýS…ò³-±-Ë™ø MýSÍíÜ E™èlµ-†¢° ^ólç³-yýl-™éƇ¬. iv. ÒÆý‡$ ^ólõÜ ç³¯]l$ËMýS$ çÜOÆð‡¯]l Æý‡„ýS×æ Ð]lÅÐ]lçܦ E…yýl§ýl$. 12. A) i. {ç³çÜ$¢™èl… ºçßæ$â¶ægê† çÜ…çܦË$
Òsìæ° gêƇ¬…sŒæ Ððl…^èlÆý‡$Ï A…sêÆý‡$. A…§ýl$Ð]lËÏ {ç³Ð]l*§éË$ fÇVóS AÐ]lM>Ô¶æ… GMýS$PÐ]l. A¯ólMýS §ólÔ>ÌZÏ ™èlÐ]l$ E™èlµ™èl$¢Ë¯]l$
8. A) 1921ÌZ Ð]l*{™èlÐól$ f¯é¿ê ™èlWY…¨. A…™èlMýS$ ^ólç³yýl$™èl$¯é²Æ‡¬.
Ð]l¬…§ýl$, B ™èlÆ>Ó™èl f¯]lVýS×æ¯]l ™èlVýSYÌôæ§ýl$. Oò³V> ii. H §ólÔ¶æ…ÌZ Ð]l¬yìl çÜÆý‡$MýS$Ë$ ™èlMýS$PÐ]l
°Æý‡…™èlÆý‡… ò³Æý‡$VýS$™èl*¯ól E…¨. A…§ýl$Ð]lËÏ 1921° «§ýlÆý‡MýS$ ËÀÝë¢Äñæ* AMýSPyól Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë
Ñ¿êfMýS çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡… A…sêÆý‡$. Ñyìl ¿êV>˯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$^ólÝë¢Æý‡$.
B) i. ÝëÓ™èl…{™éÅ°MìS ç³NÆý‡Ó… f¯é¿ê ò³Æý‡$VýS$§ýlË iii. Æý‡Ðé×ê ÝûMýSÆ>ÅË$, ^úMýS {Ô>Ñ$MýS
Æó‡r$ ^éÌê ™èlMýS$PÐ]lV> ¯]lÐðl*O§ðl…¨. Ô¶æMìS¢ E¯]l² ^ør E™èlµ†¢ ^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$.
30. §ýlMýSP¯Œæ ï³uý‡¿¶æ*Ñ$ E™èl¢Æý‡ çÜÇçßæ§ýl$ªV> E¯]l² ç³Æý‡Ó™éË$ HÑ? ii. ÝëÓ™èl…{™éů]l…™èlÆý‡… f¯é¿ê ò³Æý‡$VýS$§ýlË Æó‡r$ iv. Ñyìl ¿êV>Ë°²…sìæ± MýSÍí³ Ð]lçÜ$¢
A) ™èl*Æý‡$µ MýS¯]l$Ð]l$Ë$ B) ç³ÕaÐ]l$ MýS¯]l$Ð]l$Ë$ ^éÌê GMýS$PÐ]lV> ¯]lÐðl*O§ðl…¨. E™èlµ†¢° ç³NÇ¢ ^ólíÜ {ç³ç³…^èl Ð]l*Æð‡P--
C) Ñ…«§ýlÅ ç³Æý‡Ó™éË$ D) ±ËWÆý‡$Ë$ 9. i. Ñ^èlaËÑyìlV> ^ólçÜ$¢¯]l² ±sìæ ÐéÅ´ëÆ>°² AÇMýSsêtÍ. sŒæMýS$ A…¨çÜ$¢¯é²Æý‡$.
6
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ
Ô¶æ°ÐéÆý‡… 11-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

{´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ VýS$fÆ>™Œæ ¡Æ>°²


{´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$
¿êÆý‡™èl Æ>gêÅ…VýS…ÌZ° Ð]lÊyø ¿êVýS…ÌZ
{ç³MýSÆý‡×æË$ 12 ¯]l$…_ 35 Ð]lÆý‡MýS$ {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$P-
˯]l$ ´÷…§ýl$ç³Æ>aÆý‡$. Òsìæ° AÐðl$ÇM> Æ>gêÅ…VýS…
Hï³
HÐ]l$° í³Ë$Ýë¢Æý‡$? ■ ç³ÕaÐ]l$ ¡Æý‡ Æó‡Q çÜ_e{§ýl…V> Æý‡…ç³ç³# ç³â¶æÏ
¯]l$…_ {VýSíßæ…^éÆý‡$. AÐðl$ÇM> Æ>gêÅ…VýS…ÌZ ç³…^éĶæ$¡ °Æ>Ã×ê°² MýSÍW E…yýlr… Ð]lËÏ D ÐO lð $§é-
Òsìæ° "¼ÌŒæ B‹œ OÆð‡sŒæÞ' Æý‡*ç³…ÌZ ´÷…§ýl$ç³Æ>aÆý‡$.
^èlrtº§ýl® çßæMýS$PËMýS$ Æ>gêÅ…VýS…ÌZ Ý릯]l… M>Æý‡Å§ýlÇØ ¯]l…Oò³ {¿¶æ…Ô>Ë$ HÆý‡µyézƇ¬. A…§ýl$Ð]lËÏ
D OÐðl$§é¯]l… çÜçßæf Kyýl Æó‡Ð]l#ËMýS$ {ç³íܨ®
MýS͵…_, {ç³™ólÅMýS {糆糆¢™ø VýS$Ç¢õÜ¢ Ðésìæ°
{´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ A…sêÆý‡$. Ð]lÅMìS¢ ÑM>Ýë°MìS {ç³™ólÅMýS… Ð]lÝë¢Æ‡¬. M>±, °º…«§lý ¯]l 17, 23, 24ÌZÏ {ç³™ólÅMýS ÑÐ]lÆý‡×æ:
f¯]lÆý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü ^ðl…¨…¨.
■ ç³ÕaÐ]l$ MýS¯]l$Ð]l$Ë ç³ÕaÐ]l$ ÐéË$ GMýS$PÐ]lV>
CÑ MýS±çÜ AÐ]lÜç Æ>Ë$ (Fundamental needs). {ç³Ýë¢Ñ…_¯]l A…Ô>Ë$ çÜÓ™èlàV> AÐ]l$ÌZÏMìS {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PÌZÏ A™èlÅ…™èl ÑÐé§éçܵ§ýl E…yýlr…, ç³ÕaÐ]l$ MýS¯]l$Ð]l$ËMýS$, AÆó‡¼Ä¶æ*
AÌêVóS, B §ólÔ¶æ Æ>gêÅ…VýSOÐðl$¯]l {´ë£ýlÑ$MýS Ô>çܯ]l… ´ëÍsîæ Æ>Ð]l#. Ðésìæ AÐ]l$Ë$ MøçÜ… ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ BíÜ¢çßæMýS$P ({ç³MýSÆý‡×æ 31), AÌêVóS BíÜ¢ C…yìlĶæ$¯Œæ çÜÐ]l¬{§é°MìS Ð]l$«§ýlÅ §ýl*Æý‡… ™èlMýS$PÐ]lV>
(Fundamental law)ÌZ Òsìæ° VýS$Ç¢Ýë¢Æý‡$. {ç³™ólÅMýS ^èlsêtË$ ^ólĶæ*Í. çÜ…´ë§ýl¯]l ÑçÙĶæ$…ÌZ Ð]lÅMìS¢ õÜÓ^èleMýS$ çÜ…º…- E…yýlr… Ð]lËÏ CMýSPyýl yðlÌêtË$ ÌôæÐ]l#.
M>ºsìæt Òsìæ° {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË…sêÆý‡$. {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$P˯]l$ çÜÐ]lÇ…^ól A«¨M>Æý‡… ¨« …_¯]l 19 (1)(f)˯]l$ 1978ÌZ 44Ð]l gê{VýSïœ ■ ç³ÕaÐ]l$ ¡Æý‡ OÐðl$§é¯é°² ÑÑ«§ýl Æý‡M>Ë$V>
 D çÜËà çÜ…çœ$… {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæMýS$ E…¨. ©° MøçÜ… Æ>gêÅ…VýS Æ>gêÅ…VýS çÜÐ]lÆý‡×æ §éÓÆ> {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË Ñ¿¶æh…^èlÐ]l^èl$a. AÑ..
¯ólç³£ýlÅ… ç³ÇÖ˯]lMýS$ 1947, íœ{ºÐ]lÇ 12¯]l B^éÆý‡Å çÜÐ]lÆý‡×æ AÐ]lçÜÆý‡…. M>±, D çÜÐ]lÆý‡×æË$ gê¼™é ¯]l$…_ ™öËW…_ 12Ð]l ¿êVýS…ÌZ
Æ>gêÅ…VýS…ÌZ° {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PËMýS$ çÜ$©Æý‡ƒ gñæ.¼.MýS–ç³Ìê° A«§ýlÅ„ýS™èl¯]l JMýS Eç³ çÜ…çœ*°² {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË çÜ*¹Ç¢MìS ¿¶æ…VýS… MýSÍW…^èl- 300(A)ÌZ ^ólÆ>aÆý‡$. {ç³çÜ$¢™èl… BíÜ¢ çßæMýS$P
1. VýS$fÆ>™Œæ OÐðl$§é¯]l…
¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ ¡Æý‡ OÐðl$§é¯éË$
^éÇ{™èlMýS ¯ólç³£ýlÅ… E…¨. Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæÝëÇV> °Ä¶æ$Ñ$…_…¨. MýS*yýl§ýl$. Æ>gêÅ…VýS º§ýl® (Constitutional Right) ■ C¨ VýS$fÆ>™ŒæÌZ° "Æ>×ê B‹œ MýS^Œæ' ¯]l$…_
1895ÌZ çÜÓÆ>fÅ ¼Ë$ÏÌZ ÌZMýSÐ]l*¯]lÅ »êËVýS…V>- Eç³ çÜ…çœ$… çÜ*^èl¯]l Ðól$Æý‡MýS$ Æ>gêÅ…VýS Mö°² Ð]lÆ>YË$, ÝëĶ欫§ýl ºËV>Ë$, çßæMýS$P Ð]l*{™èlÐól$. ©°² JMýS ^èlrtº§ýl® çßæMýS$PV> ■ §ýlMýSP¯Œæ ï³uý‡¿¶æ*Ñ$MìS CÆý‡$OÐðlç³#Ìê AÆó‡¼Ä¶æ* "yéÐ]l$¯Œæ' Ð]lÆý‡MýS$ ÑçܢDž_ E…¨.
«§ýlÆŠæ †ËMŠæ {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$P˯]l$ {糆´ë¨…^éÆý‡$. ç³ÇçÙ™Œæ çÜËà§éÆý‡$ ¼.G¯Œæ. Æ>Ð]l# çßæMýS$PËOò³ ´ùÎçÜ$Ë$, ORñæ©Ë$, A™èlÅÐ]lçÜÆý‡ çÜÈÓçÜ$ÌZÏ MýS*yé ç³ÇVýS×ìæçÜ$¢¯é²Æý‡$. çÜÐ]l¬{§ýl…, º…V>âêRê™èl… Ððl…r ÑÑ«§ýl CMýSPyýl$¯]l² ¡Æ>°² VýS$fÆ>™Œæ ¡Æý‡…/M>…yéÏ
 1911ÌZ MýSËMýS™é¢ÌZ fÇW¯]l ¿êÆý‡™èl gê¡Ä¶æ$ JMýS Ð]l¬ÝëƇ¬§é¯]l$ Æý‡*´÷…¨…^éÆý‡$. D ç³° ^ólçÜ$¢¯]l²ÐéÇMìS Mö°² {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ ÐðlyýlË$µÌZÏ ¡Æý‡ OÐðl$§é¯éË$¯é²Æ‡¬. CÑ ¡Æý‡…/ MýS¤Ä¶æ$ÐéÆŠæ ¡Æý‡…/WÆ>²ÆŠæ ¡Æý‡…
M>…{VðS‹Ü çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…ÌZ çßæMýS$PËOò³ ¡Æ>ï鰲 Ð]l¬ÝëƇ¬§éÌZ çßæMýS$P˯]l$ ¯éÅĶæ$ çÜ…Æý‡„ýS×æ ç³ÇÑ$™èl…V> Ð]lÇ¢Ýë¢Æ‡¬. {ç³MýSÆý‡×æ 12 & Æ>fÅ °Æý‡Ó^èl¯]l… Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$.. AÑ.. A° í³Ë$Ýë¢Æý‡$.
BÐðl*¨…^éÆý‡$. E¯]l², ¯éÅĶæ$ çÜ…Æý‡„ýS×æ Ìôæ° çßæMýS$PË$V> Mö°² {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ ´ûÆý‡$Ë ^èlÆý‡ÅËMýS$ {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$P˯]l$ Ð]l˜ÍMýS…V> Æ>fÅ ■ ç³ÕaÐ]l$ ¡Æý‡ OÐðl$§é¯]l… ■ D OÐðl$§é¯]l… Ar$´ùrÏMýS$ {ç³íܨ®.
 1922ÌZ Ð]l$à™éÃV>…«© {ç³fË çßæMýS$PË Ð]lÈYMýSÇ…^éÆý‡$. Ð]lņÆó‡MýS…V> MýS*yé ËÀÝë¢Æ‡¬. °Æý‡õ³„ýS A«¨M>Æ>ËMýS$ Ð]lņÆó‡MýS…V> ´÷…§ýl$ç³Æ>a ■ ™èl*Æý‡$µ ¡Æý‡ OÐðl$§é¯]l… ■ D ¡Æý‡ OÐðl$§é¯]l…ÌZ {ç³Ð]líßæ…^ól ¯]l§ýl$Ë$&
VýS$Ç…_ Ķæ$…VŠæ C…yìlĶæ*ÌZ õ³ÆöP¯é²Æý‡$. {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ & Ë„ýS×êË$ E§é: {ç³MýSÆý‡×æ 17 & Açܵ–Ô¶æÅ™èl °ÐéÆý‡×æ, Æý‡$. Æ>fÅ… A¯ól ³ç §é°² Æ>gêÅ…VýS…ÌZ ^éÌê ç³ÕaÐ]l$ ¡Æý‡ OÐðl$§é¯]l… ¯]lÆý‡Ã§ýl, ™èl糆, çܺÆý‡Ã†.
 1925ÌZ M>Ð]l$¯ŒæÐðlÌŒæ¢ B‹œ C…yìlĶæ* ¼Ë$ÏÌZ, {ç³MýSÆý‡×æ 23 & Ððlsìæt^éMìSÈ Æý‡§ýl$ª, {ç³MýSÆý‡×æ 24 ^ørÏ {ç³Äñæ*W…^éÆý‡$. I™ól "Æ>fÅ…' °Æý‡Ó^èl¯é- ■ D OÐðl$§é¯]l ¡Æý‡…ÌZ "WÆŠæ¯éÆŠæ'
IÆ>Ï…yŠæ Æ>gêÅ…VýS…ÌZ {ç³Ýë¢Ñ…_¯]l Ñ«§ýl…V>¯ól {ç³ÐólÕMýSÌZ õ³ÆöP¯]l² ¯éÅĶæ$…, õÜÓ^èle, çÜÐ]l*- & »êËM>ÇÃMýS Ð]lÅÐ]lçܦ Æý‡§ýl$ª. °² Ð]l*{™èl… {ç³MýSÆý‡×æ 12ÌZ ÑçÜ¢–™èl…V> ^èlÇa…^é- ■ D OÐðl$§é¯]l… §ý MýSP¯Œæ ï³uý‡¿¶æ*Ñ$MìS Mö…yýlË$¯é²Æ‡¬. D Mö…yýlÌZÏ G™èl¢Æ‡¬¯]l
¿êÆý‡¡Ä¶æ¬ËMýS$ MýS*yé {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ ¯]l™èlÓ… A¯ól ™é†ÓMýS B§ýlÆ>ØËMýS$ ÐéçÜ¢ÑMýS™èl¯]l$ Mö°² çßæMýS$PË$ A˵ çÜ…RêÅMýS Ð]lÆ>YË Æý‡$. {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ Æ>fÅ… Ìôæ§é {糿¶æ$™èlÓ ç³ÕaÐ]l$… OÐðlç³#¯]l, AÆó‡¼Ä¶æ* çÜÐ]l¬{§ýl… ÕQÆý‡… & WÆŠæ ÕQÆý‡….
M>ÐéË° A±¼òÜ…sŒæ {糆´ë¨…^éÆý‡$. ^ólMýS*Æó‡a Ñ«§ýl…V> {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$P˯]l$ {ç³Äñæ*f¯é˯]l$ M>´ëyìl, gê¡Ä¶æ$ ^èlÆý‡ÅËMýS$ Ð]lņÆó‡MýS…V> VýS$Ç¢…_¯]lÑ. M>ºsìæt
 1927ÌZ Ð]l${§éçÜ$ÌZ G….G.A¯éÞÇ ´÷…§ýl$ç³Æ>aÆý‡$. çÜÐ]l${VýS™èl¯]l$ M>´ëyól…§ýl$MýS$ E§ólªÕ…_¯]lÑ. HÄôæ$ çÜ…çܦË$ Æ>fÅ… ç³Ç«¨ÌZMìS Ð]lÝë¢Äñæ*
A«§ýlÅ„ýS™èl¯]l fÇW¯]l ¿êÆý‡™èl gê¡Ä¶æ$ M>…{VðS‹Ü {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PËMýS$ ¯éÅĶæ$ çÜ…Æý‡„ýS×æ E§é: Ð]l$™èl õÜÓ^èle çßæMýS$P, ѧéÅ çܵçÙt…V> °Æý‡Ó_…^èlMýS´ù™ól, Mö°² çÜ…çܦË$
çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ….. ¿êÑ ¿êÆý‡™èl Æ>gêÅ…V>°MìS E…¨. C¨ A™èlÅ…™èl Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l Ë„ýS×æ…. Ýë…çÜP–†MýS çßæMýS$P. {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$P˯]l$ EËÏ…íœ$…_¯é Ðésìæ
{´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ {´ë†ç³¨MýS M>ÐéË° K Òsìæ Æý‡„ýS×æ, AÐ]l$Ë$MýS$ Æ>gêÅ…VýS…ÌZ {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË Ð]lÈYMýSÆý‡×æ VýS$Ç…_ ¯éÅĶæ$Ý릯]l…ÌZ {ç³Õ²…^ól AÐ]lM>Ô¶æ…
¡Æ>ï鰲 BÐðl*¨…_…¨. ¯éÅĶæ$ç³Æý‡OÐðl$¯]l HÆ>µr$ϯé²Æ‡¬. E…yýl§ýl$. A…§ýl$Ð]lËÏ Æ>gêÅ°MìS ÑçÜ¢–™èlOÐðl$¯]l
 1928ÌZ Ððl*¡ÌêÌŒ ¯ðl{çßæ* MýSÑ$sîæ ™èl¯]l {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ {糿¶æ$™èlÓ °Æý‡õ³„ýS A«¨- ¿êÆý‡™èl Æ>gêÅ…VýS…ÌZ {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$P˯]l$ °Æý‡Ó^èl¯]l… AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$…¨. Æ>fÅ… A…sôæ..
°Ðól¨MýSÌZ {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ BÐðl*§ýl… M>Æ>ËOò³ ç³ÇÑ$™èl$Ë$. {糿¶æ$™éÓË$ Æ>gêÅ…- {糫§é¯]l…V> Hyýl$ Æý‡M>Ë$V> Ð]lÈYMýSÇ…^éÆý‡$. MóS…{§ýl, Æ>{çÙt {糿¶æ$™éÓË$, MóS…{§ýl& Æ>{çÙt
´÷…§ýlyýl… ´ûÆý‡$Ë AÐ]lçÜÆý‡Ð]l$° õ³ÆöP…¨. V>°² A¯]l$çÜÇ…_ {ç³fË çßæMýS$PËMýS$ ¿¶æ…VýS… 1. çÜÐ]l*¯]l™èlÓç³# çßæMýS$P (Right to Equality) Ô>çܯ]lçÜ¿¶æË$.
 1931ÌZ MýSÆ>`ÌZ çÜÆ>ªÆŠæ Ð]lËÏ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ MýSÍW…^èlMýS$…yé ™èlÐ]l$ A«¨M>Æ>˯]l$ ({ç³MýSÆý‡×æË$ 14&18) Ý린MýS {糿¶æ$™éÓË$. A…sôæ..
A«§ýlÅ„ýS™èl¯]l fÇW¯]l çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… {´ë£ýlÑ$MýS Ñ°Äñæ*W…^éÍ. 2. Ð]lÅMìS¢ õÜÓ^èle, ÝëÓ™èl…{™èlÅç³# ß
ç æMýS$P (Right Ð]l¬°íÜ´ëÍsîæË$, ç³…^éĶæ$¡Ë$, hÌêÏ
çßæMýS$PË MøçÜ… yìlÐ]l*…yŠæ ^ólíÜ…¨. Mö°² {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ ¯]lM>Æ>™èlÃMýS to Freedom) »ZÆý‡$zË$, {rçÜ$tË$ Ð]l…sìæÑ. Ð]l$«§ýlÅ ÐéÅí³…_ E…¨. D OÐðl$§é¯]l… ■ WÆŠæ¯éÆŠæ Mö…yýlÌZÏ "WÆŠæ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ´ëÆŠæP'
 1931ÌZ fÇW¯]l Æð‡…yø Æú…yŠæ sôæº$ÌŒæ çÜÐ]l*Ðól- OÐðl$¯]lÑ. A…sôæ CÑ {糿¶æ$™èlÓ A«¨M>Æ>ËOò³ ({ç³MýSÆý‡×æË$ 19&22) {糿¶æ$™èlÓ B§ólÔ>Ë §éÓÆ> HÆ>µOsñæ¯]l ^èlrtº§ýl®, çܯ]l²V>, AçÜÐ]l*¯]l…V> AMýSPyýlMýSPyé (k¯éVýSÉŠæ & VýS$fÆ>™Œæ) E…¨.
Ô¶æ…ÌZ Ð]l$à™éÃV>…«© ¿êÑ ¿êÆý‡™èl Æ>gêÅ…- ç³ÇÑ$™èl$Ë$. E§é: °º…«§ýl¯]lË$ 14, 15, 3. ï³yýl¯é°² °Æø«¨…^ól çßæMýS$P (Right ^èlsôæt™èlÆý‡ çÜ…çܦË$. E§é: GÌŒæIïÜ, KG¯ŒæiïÜ, Mö…yýlË$¯]l² ¿¶æ*¿êVýS…™ø VýS$fÆ>™Œæ 2. Mö…MýS׊æ OÐðl$§é¯]l…
VýS…ÌZ {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$P˯]l$ ^ólÆ>aË° MøÆ>Æý‡$. 16, 20, 21 Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ. CÑ {糿¶æ$™èlÓ… Against Exploitation) G¯Œæsîæï³ïÜ ™èl¨™èlÆ>Ë$. ¡Æý‡…ÌZ° "Æ>×ê B‹œ MýS^Œæ' ¯]l$…_ §ýl„ìS×ê-
 1945ÌZ ™ólgŒæ ºçßæ§ýl*ÆŠæ çÜ{ç³N ¯éĶæ$MýS™éÓ¯]l HÑ$ ^ólĶæ$MýS*yýl§ø çÜ*_Ýë¢Æ‡¬. ({ç³MýSÆý‡×æË$ 23, 24) ¯éÅĶæ$ Ð]lÅÐ]lçܦ MýS*yé Æ>fÅ °Æý‡Ó^èl¯]l ç³Ç«¨ÌZMìS ¯]l "MýS¯éÅMýS$Ð]l*Ç' Ð]lÆý‡MýS$ ÑçܢDž_ E…¨. ■ D OÐðl$§é¯]l… yéÐ]l$¯Œæ ¯]l$…_ VøÐé Ð]lÆý‡MýS$
HÆý‡µyìl¯]l ´ëÈt Æý‡íßæ™èl Ðól$«§éÐ]l#Ë çÜ…çœ$… MýS*yé Ð]l$ÇMö°² çßæMýS$PË$ çÜM>Æ>™èlÃMýSOÐðl$¯]lÑ. A…sôæ 4. Ð]l$™èl ÝëÓ™èl…{™èlÅç³# çßæMýS$P (Right to Ð]lçÜ$¢…§ýl° çÜ${ï³…MøÆý‡$t ¡Æý‡$µ C_a…¨.{糿¶æ$™èlÓ ■ D OÐðl$§é¯éË$ CÆý‡$V>Y, ™èlMýS$PÐ]l ÑçÜÇ¢ …_ E…¨.
{´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË MøçÜ… yìlÐ]l*…yŠæ ^ólíÜ…¨. CÑ {糿¶æ$™èlÓ »ê«§ýlÅ™èl˯]l$ çÜ*_Ýë¢Æ‡¬. Freedom of Religion) ({ç³MýSÆý‡×æË$ ¿êVýSÝëÓÐ]l$ÅÐ]l¬¯]l² {Oò³Ðólr$ çÜ…çܦË$ MýS*yé ÐðlyýlË$µ™ø E…sêƇ¬ (10&25 MìS.Ò$). ■ D OÐðl$§é¯]l… Ð]l$àÆ>{çÙt, VøÐé Æ>{ÚëtÌZÏ

{´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË$ & Æ>gêÅ…VýS ç³ÇçÙ™èl$¢ E§é: °º…«§ýl¯]l 17ÌZ Açܵ–Ô¶æÅ™èl °õÙ«§ýl…, 25&28) Æ>fÅ °Æý‡Ó^èl¯]l ç³Ç«¨ÌZMìS ■ D OÐðl$§é¯éÌZÏ yðlÌêtË$, MýSĶæ$ÅË$ E…¨.
°º…«§ýl¯]l 24ÌZ »êËM>ÇÃMýS Ð]lÅÐ]lçܦ °õÙ«§ýl…. 5. Ýë…çÜP–†MýS, ѧéÅ çßæMýS$PË$ (Cultural & Ð]lÝë¢Ä¶æ$° ™ðlÍí³…¨. (Estuary) Ð]l*{™èlÐól$ E¯é²Æ‡¬. ■ D ¡Æý‡ OÐðl$§é¯]l… ºÝëÌŒæt ¯ólËËMýS$ {ç³íܨ®
 çßæMýS$P˯]l$ Æ>gêÅ…VýS…ÌZ ^ólÇa, JMýS °ÇªçÙt {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$PË°²…sìæ± gê¡Ä¶æ$ A™èlÅ- Educational Rights) ({ç³MýSÆý‡×æË$ 29, 30) VýSÐ]l$°MýS: ¯]l§ýl$Ë$ ™èlÐ]l$™ø´ër$ ™ðl_a¯]l ^ðl…¨…¨. ©°² Mö…MýS×Šæ ¡Æý‡… A° MýS*yé
çÜÓÆý‡*ç³… MýS͵…^ól…§ýl$MýS$ Æ>gêÅ…VýS ç³ÇçÙ™Œæ Ð]lÜç Æý‡ (National Emergency) ç³Çíܦ- 6. BíÜ¢ ß ç æMýS$P (Right to Property) ¼. MýS–Úë~Æð‡yìlz J…{yýl$ Ð]l$sìæt° Ðésìæ Ð]l¬Q§éÓÆý‡… Ð]l§ýlª í³Ë$Ýë¢Æý‡$.
1947, f¯]lÐ]lÇ 24¯]l çÜÆ>ªÆŠæ Ð]lËÏ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ ™èl$ÌZÏ Æý‡§ýl$ª ^ólÄñæ¬^èl$a. M>±, °º…«§ýl¯]lË$ ({ç³MýSÆý‡×æ 31) OyðlÆð‡MýStÆŠæ, M>Ï‹ÜÐ]l¯Œæ çÜtyîl çÜÇPÌŒæ, °„óSí³…^èlMýS$…yé çÜÐ]l¬{§ýl…ÌZ MýSÍõÜ¢ B Ð]l¬ËPË Æý‡Ðól$‹Ù
A«§ýlÅ„ýS™èl¯]l 54 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË™ø JMýS çÜËà 20, 21 Ð]l*{™èl… Æý‡§ýl$ª M>Ð]l#. 7. Æ>gêÅ…VýS ç³ÇàÆý‡ çßæMýS$P (Right to Constit- Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ {´ë…™é˯]l$ MýSĶæ$ÅË$ A…sêÆý‡$.
çÜ…çœ*°² °Ä¶æ$Ñ$…_…¨. {´ë£ýlÑ$MýS çßæMýS$P˱² çÜÓ™èlàV> AÐ]l$ÌZÏMìS utional Remedies) ({ç³MýSÆý‡×æ 32) çÜ»ñæjMŠæt °ç³#×æ$Ë$

INS Viraat decommissioned


International CalTech of the US. Last year, in the ❖ Black money worth Rs.70,000 crore
Competitive Guidance
Current Affairs
will include athletes, advocates and
'BRICS and Emerging Economies has been unearthed through different senior officials of the ministry apart
■ WWD theme: Listen to the young University Rankings 2017' report, the schemes of the government. from a woman sports journalist.
voices Indian Institute of Science (IISc) had ❖ The sixth interim report on it will be
World Wildlife Day was observed entered the top 15 universities for the submitted to the Supreme Court in ■ Award for Kohli and Ashwin
on 3rd March to raise awareness about first time. April, 2017. Indian cricket team captain Virat
wildlife, its conservation and importa- ❖ More than Rs.16,000 crore of the Kohli and spinner Ravichandran Ash-
■ India's longest cable bridge
nce of wild species and role in preser- Rs.70,000 crore was detected after win were honoured for their brilliant
vation of nature. The theme for 2017 inaugurated probe launched into global leaks performance form through the season.
World Wild life day is- Listen to the Indian Prime Minister Narendra about Indians stashing funds abroad. Kohli won the Polly Umrigar award
young voices. The day is celebrated on Modi inaugurated Cable Bridge on the Science and Technology for best international player of
3rd of March every year to mark the Ahmedabad-Mumbai National 2015/16, becoming the first player to
■ INS Viraat decommissioned
signing of the Convention on Internat- Highway. The 1.4 km bridge of get the award three times. Ashwin has
ional Trade in Endangered Species Bharuch is been reported to be the World's oldest aircraft carrier, INS been given CK Nayudu award for his
longest in the country. Its length is Viraat was decommissioned on 6th performance in the West Indies in 2016.
■ US suspends expedited processing 1344 meter and connects Mumbai engineering and MCA to skill them Council meeting (16th March). Once March. It had served for 30 years in the
of H-1B visas Awards
Delhi National Highway-8. on mobile app development. all the bills are approved by the coun- Indian Navy. The 23,000-ton Viraat
The US is temporarily suspending ❖ Will also work on promoting digital cil, the Union government will collect- began its life as HMS Hermes, commi- ❖ Lalji Singh: Lalji Singh, former
■ AP and WTO partnered on
expedited processing of H-1B visas, literacy among rural women through ively take the bills to the Union cabin- ssioning into the Royal Navy in 1959. Director, CCMB has been selected
eliminating the option of shorter wait sustainable tourism programme Internet Saathi et for its approval. As Hermes, the carrier was a key ship in for the award of SERB Distinguis-
times for the program that helps highly The Andhra Pradesh Tourism the British fleet that fought in the Falkl- hed Fellow. It is given by the
Bilateral ■ Aadhar mandatory for mid-day
skilled foreigners work at US compa- Authority has partnered with the ands and served in the Royal Navy until Science and engineering Research
nies. Under the current system, compa- United Nations World Tourism ■ Collaboration on study of meal scheme it was decommissioned and transferred Board (SERB), a statutory body of
nies submitting applications for H-1B Organisation (WTO) to promote Agriculture in Indo-Gangetic plan Students need to have an Aadhaar to India in 1987. With Viraat out of the Government of India.
visas for potential employees can pay sustainable tourism across the state. Researchers from a UK varsity have number for getting their mid-day meals commission, the Indian Navy is left with ❖ Rihanna: Harvard named singer
extra for expedited processing, which is Andhra Pradesh is the first State in the collaborated with Indian Institute of across the country. The HRD ministry only the Soviet-era INS Vikramaditya as Rihanna its Humanitarian of the
referred to as premium processing. The country to forge a partnership with Technology (Kanpur) for a brand new issued a notification in this regard on its only aircraft carrier. In addition to Year, pointing to her projects that
suspension is effective April 3, and WTO. The themes that the A.P. analysis undertaking geared toward 28th February. Cook-cum-helpers Vikrant, the Indian Navy is working on a include an advanced center to treat
could last up to six months. Tourism will focus are sustainable learning the influence of climatic working under the mid-day meal second domestic carrier with U.S. breast cancer in her native Barbados
fishing culture in East Godavari adjustments on agriculture within the scheme will also have to furnish Aadh- assistance. and support for girls' education
■ US President signs revised travel ban district, beach tourism at Yerada in Indo-Gangetic Plain. The project will aar number. This rule will be applicab- around the developing world.
■ Polluted environments kill 1.7
US President Donald Trump signed Visakhapatnam, at Pulicat Lake and in be led by Hartmut Boesch and le across the country, except Jammu
a revised executive order on 6th Kondapalli village. Harjinder Sembhi in the UK and and Kashmir, Meghalaya and Assam. million children: WHO Obituary
March banning citizens from six Professor Sachichi Tripathi in India The ministry has given time till June According to World Health ❖ Thomas Starzl: Thomas Starzl, who
■ Google and Telangana MoU on
Muslim-majority nations from 30 for those who are not yet enrolled. Organization, each year, environm- performed the world's first liver
digitalization ■ India, Belgium sign DTAA
traveling to the United States but ental pollutants cost an estimated 1.7 transplant, has died on 4th March.
■ Women Entrepreneurship council
removing Iraq from the list, after his Google India and Telangana India and Belgium on 9th March million lives among children under 5. The American surgeon pioneered
proposed
controversial first attempt was blocked government have signed a Memora- signed a Protocol amending the The causes include unsafe water, lack the procedure in 1963, but his first
in the courts. The new order, which ndum of Understanding (MoU) aimed existing agreement and protocol The Union Ministry of Women & of sanitation, poor hygiene practices patient did not survive. After creati-
takes effect on March 16, keeps a 90- at supporting the digitisation efforts of between the two countries for Child Development has proposed the and indoor and outdoor pollution, as ng a new blend of anti-rejection
day ban on travel to the United States the state. Under the Agreement….. avoidance of double taxation and the setting up of a Women's Entrepreneu- well as injuries. The new numbers drugs, he carried out the first
by citizens of Iran, Libya, Syria, ❖ Google India will provide Google prevention of fiscal evasion with rship Council for taking up with the equate to these pollutants being the successful transplant in 1967. Since
Somalia, Sudan and Yemen. Cloud credits and access to all cloud respect to taxes on income. government the problems faced by cause of one in four deaths of children then, thousands of lives have been
platform products to eligible Economy business women. The Council will be 1 month to 5 years old. saved by the procedure.
National
startups engaged with Telangana modelled on the lines of chambers of Sports ❖ Rabi Ray: Former Lok Sabha speaker
■ ■ GST council clears CGST and IGST laws
IISC placed among top world governments T-Hub initiative. commerce, will seek to resolve issues Rabi Ray passed away on 6th March.
■ Panel formed to resolve complaints
Universities ❖ Makes all government websites The GST council on 4th March through policy changes. He was the Union minister of health
In the Times Higher Education mobile friendly and introduce approved the drafts of the Central Sports Ministry announced and family welfare in the Morarji
■ Rs 70k crore black money detected: SIT
survey, the Indian Institute of Science programmes to help local small and GST law (CGST) and the integrated formation of a high-level committee to Desai ministry.
(IISc), Bangalore, has entered into the medium businesses go online and GST (IGST) law. It was cleared in the According to Deputy Chairman of resolve the grievances and complaints
top 10 global university rankings. In stay safe online. 11th meeting of GST council. The the Supreme court appointed Special of women sportspersons. The joint
Rajendra Sharma
the survey IISc stood at number 8. The ❖ Introduces Android Fundamentals Union Territory-GST and State GST Investigation team Jusitce Arijit secretary (sports) will be chairman of Current Affairs
Faculty, Hyderabad
first position has been grabbed by courses for students pursuing laws will be approved in the next GST Pasayat on black money... the panel. Other members of the panel
10
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ íÜPÌŒæ yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ
B¨ÐéÆý‡… 12-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

VýS™èl Æð‡…yýl$ §ýlÔ>-»êªËMýS$Oò³V> {ç³ç³…-^èl-ÐéÅ-ç³¢…V> «¨MýS M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯Œæ 糯]l$² Æó‡r$ 34.6 Ô>™èl…V>
õÜÓ^èle&õÜÓ^ée-Ķ欙èl Ð]l*Æð‡PrÏ {糿ê-Ðé°²
"BǦMýS õÜÓ^èle çÜ*`-&-2-0-17' A…^èl¯é ÐólíÜ…¨.
BǦMýS õÜÓ^èle, BǦMýS {ç³VýS† Ð]l$«§ýlÅ «§ýl¯é-™èlÃMýS
çÜ…º…-«§é°² ÐðlËÏ-yìl…-_…¨. 180 §ólÔ>-ËMýS$
çÜ…º…-«¨…_¯]l D çÜ*`° ÐéíÙ…VýSt¯Œæ Ðól$«§ø
çÜ…çܦ òßæÇsôægŒæ ¸û…yól-çÙ¯Œæ Æý‡*´÷…¨…_…¨.
™èl¯]l {ÔèæÐ]l$/çÜ…ç³-§ýl¯]l$ °Ä¶æ$…-{†…-^ól…-§ýl$MýS$ {糆
Ð]lÅMìS¢MîS BǦMýS õÜÓ^èle A¯ól¨ {´ë£ýl-Ñ$MýS çßæMýS$P.
BǦMSý õÜÓ^èle f¯]lÆý‡ÌŒæ GõÜÞ
íÜÑÌŒæÞ, {VýS*‹³Þ,
»êÅ…MŠæÞ, G‹ÜG‹ÜïÜ
E…§ýl° °Ðól-¨MýS õ³ÆöP…¨. ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…-ÌZ°
Ððl¬™èl¢… çÜÓ§ólÖ B§é-Ķæ$…ÌZ 糯]l$² ¿êÆý‡… 16.6
Ô>™èl…. VýS™èl Ð]lÊyýl$ çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-Ë$V> {糿¶æ$™èlÓ
Ð]lÅĶæ$… Ððl¬™èl¢… E™èlµ-†¢ÌZ(i-yîl-ï³) 27.4
Ô>™èl…. ºyðlj-sŒæÌZ çÜ*¦Ë §ólÖ-Äñæ*-™èlµ-†¢ÌZ Ð]l–¨®
çÜVýS-r$¯]l 7.3 Ô>™èl… M>V> {糿¶æ$™èlÓ Æý‡$×æ…
çÜ*¦Ë §ólÖ-Äñæ*-™èlµ-†¢ÌZ 67.2 Ô>™èl…V> ¯]lÐðl*-
O§ðl…¨. Ððl${sZ-´ë-Í-r¯Œæ {´ë…™éÌZÏ ç܅糧ýl
BǦMýS õÜÓ^èle VýSË çÜÐ]l*-f…ÌZ Ð]lÅMýS$¢Ë$.. ç³°^ól-
Ķæ$-yé-°MìS, E™èlµ†¢, Ñ°-Äñæ*VýS…, ò³r$tºyìl
Ð]l…sìæ {ç³{MìS-Ķæ$ÌZÏ õÜÓ^èle¯]l$ MýSÍW E…sêÆý‡$.
{糿¶æ$™èlÓ….. {Ô>Ñ$-MýS$Ë$, Ð]lÊË-«§ýl¯]l…, Ð]lçÜ$¢-Ð]l#Ë
VýSÐ]l$-¯]l-Ö-Ë-™èl¯]l$ A¯]l$Ð]l$†çÜ$¢…¨.

❖ BǦMýS
õ³§ýl-ÇMýS…&Ð]l*¯]l-Ðé-À-Ð]l–¨®
õÜÓ^ée çÜ*{™éÌZÏ ¿êVýS-OÐðl$¯]l õÜÓ^ée-
Ķ欙èl Ð]l*Æð‡PsŒæ Ð]lÅÐ]l-çܦÌZ {ç³ç³…^èl
Üç *`&2017
❖ -B-ǦMýS
92 §ólÔ>Ë$ "Ððl*-yýl-Æó‡sîæÏ {ïœ'
õÜÓ^èle çÜ*`-&-2-0-17 {ç³M>Æý‡…
à…M>…VŠæ, íÜ…VýS-ç³NÆŠæ, ¯]l*Åh-Ìê…yŠæ, íÜÓrj-
GV>jÐlŒ $Þ
Ñ«§ýl…V> Ìôæ§ýl$. {糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çÜ¦Ë HÆ>µr$
§éÓÆ> A¯ólMýS Æý‡…V>ÌZÏ {糿¶æ$™èlÓ ´ë{™èl çܵçÙt-Ð]l$-
Ð]l#-™ø…¨. §ólÔ¶æ…ÌZ ¯ðlË-Mö¯]l² °Ä¶æ$…-{™èl×æ Ðé™é-
Ð]l-Æý‡×æ… [Oò³-Ðólr$ Æý‡…VýS Ð]l–¨®MìS §øçßæ-§ýl-ç³yól E§ýlÅ-
Ñ$-™éÓ°² °Æý‡$-™éÞçßæç³Æý‡$-Ýù¢…¨.
çßæMýS$P ç³NÇ¢V> AÐ]l$-Ë-Ð]l#-™èl$…-yýlV>, C™èlÆý‡
ç³rt×æ, {V>Ò$×æ {´ë…™éÌZÏ ç܅糧ýl çßæMýS$P
AÐ]l$Ë$ çÜ…™èl–-í³¢-MýS-Æý‡…V> Ìôæ§ýl$.
❖ ¿êÆý‡-™èl-§ól-Ô¶æ…ÌZ ¯éÅĶæ$-Ð]lÅ-Ð]l-çܦMýS$ çÜÓ™èl…-{™èl™èl
E…¨. M>±, MøÆý‡$tÌZÏ çÜÇ-´ù-Ƈ¬-¯]l…™èl
íܺ¾…¨ ÌôæÆý‡$. ©…™ø-´ër$ Ýë…MóS-†MýS ç³Ç-
gêq¯]l… MöÆý‡™èl M>Æý‡-×æ…V> MýS$ç³µ-Ë$V> õ³Æý‡$-MýS$-
´ù-Ƈ¬¯]l ´ë™èl MóSçÜ$-˯]l$ MøÆý‡$tË$ ç³ÇçÙPÇ…^èl-
ÌôæMýS´ùĶæ*Ƈ¬. °Ðól-¨MýS {ç³M>Æý‡… ¿êÆý‡-™èl-§ólÔ¶æ
ÐéÅç³¢…V> A«¨MýS Ð]l–¨® ¯]lÐðl*-O§ðl…¨. VýS™èl Æ>Ï…yŠæ, B{õÜt-ÍĶæ* ÝùPÆŠæ 80 MýS…sôæ GMýS$P- ÝùPÆý‡$Ï.. ç܅糧ýl çßæMýS$PMýS$ çÜ…º…-«¨…_
Æð‡…yýl$ §ýlÔ>-»êª-ËMýS$ Oò³V> {ç³ç³…^èl BǦMýS Ð]lV> E…¨. BĶæ* §ólÔ>Ë$ BǦMSý ³ç Æý‡…V> ¿êÆý‡-™æŒ MýS$ çÜ…º…-«¨…_¯]l Ð]l¬RêÅ…-Ô>-Ë$&20-15 55.4, ¯éÅĶæ$ Ð]lÅÐ]lçܦ çÜÐ]l$-Æý‡¦-™èlMýS$ çÜ…º…-
Ð]lÅÐ]lçܦ A«¨MýS BǦMýS õÜÓ^èle OÐðlç³# ç³Ä¶æ$-°…- õÜÓ^èle VýSË §ólÔ>-Ë$V> °Í-^éƇ¬. 1. f-¯é¿ê: 1.3 ¼Í-Ķæ$¯]l$Ï «¨…_ 44.4, VýSÐ]l-ÆŠæ²-Ððl$…sŒæ C…sñæ-{Wsîæ ÑçÙ-
_…¨. ©…™ø ÐéçÜ¢-ÑMýS {ç³ç³…^èl çÜ*¦Ë §ólÖ- ❖ -_Î, Ķæ¬O¯ðl-sñæyŠæ AÆý‡»Œæ GÑ$-Æó‡sŒæÞ, {¼r¯Œæ,
{ç³£ýlÐ]l$ Ý릯]l…ÌZ à…M>…VŠæ ´ëƇ¬…r$Ï ò³ÇW ÇM>Æý‡$z Ýë¦Æ‡¬ÌZ BǦMýS 2. i-yîlï³ (Mö-¯]l$-VøË$ Ô¶æMìS¢ÝëÐ]l$Å…): Ķæ$…ÌZ 44.3V> E¯é²Æ‡¬.
Äñæ*-™èlµ†¢ 80 Ô>™é-°MìS Oò³V> ò³Æý‡-VýS-yýl…-™ø- gêÇjĶæ*, Ð]l*Ç-çÙ‹Ü Ìê…sìæ 29 §ólÔ>Ë ÝùP õÜÓ^èle çÜ*` õÜPÌŒæ-(-0-&-1-0-0-)ÌZ 60.9V> 8 {sìæÍ-Ķæ$¯Œæ yéË-Æý‡$Ï ❖ {Ô>Ñ$MýS °Ä¶æ$…-{™èl×æ Mö¯]l-Ýë-VýS$-™èl$…-yýlV>
´ër$ {ç³ç³…^èl õ³§ýl-ÇMýS Æó‡r$ÌZ çÜV>-°MìS ÆŠæ 70-&8- 0 Ð]l$«§lý Å E…¨. ©…™ø BĶæ* §ólÔ>- D Üç *` {ç³M>Æý‡… Ððl¬™èl…¢ 180 §ólÔ>ÌZÏ 89.8 ¯]lÐðl*-O§ðl…¨. 19-9-5ÌZ D çÜ*`° {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³- 3. 2-0-1-5ÌZ Ð]l–¨®: 7.3% E´ë«¨ MýS˵-¯]lÌZ AçÜ…-çœ$-sìæ™èl Æý‡…V>°²
Oò³V> ™èlVýS$Y-§ýlË çÜ…¿¶æ-Ñ…-_…¨. çœÍ-™èl…V> Ë$ A™èl$ů]l²™èl õÜÓ^èle Æó‡sìæ…VŠæ ´÷…§éƇ¬. ÝùPÆŠæ™ø à…M>…VŠæ {ç³£ýlÐ]l$ Ý릯]l… ´÷…§ýlV>, sìæt¯]l ™èlÆ>Ó™èl çÜVýSr$ ÝùPÆŠæÌZ 5 Ô>™èl… 4. VýS™èl I§ólâ¶æÏ çÜ-VýSr$ Ýë…Ð]l-™èlÞ-ÇMýS Ð]l–¨®: 6.7% Ð]l¬QÅ- Æý‡…VýS…V> °Ðól-¨MýS õ³ÆöP…¨. IG…-G‹œ
Mö°² Ð]l…§ýlË Ñ$Í-Ķæ$¯]lÏ {ç³fË$ õ³§ýl-ÇMýS… ❖ -92 §ólÔ>Ë$ Ð]l$«§ýlÅçܦ õÜÓ^èle Æó‡sìæ…-VŠæ 52.6 ÝùPÆŠæ™ø ¿êÆý‡™Œæ 14-3Ð]l Ý릯]l…, 57.4 ò³Æý‡$VýS$-§ýlË HÆý‡µ-yìl…¨. 5. ™èl-Ë-çÜÇ B§éĶæ$… (PPP): 61-62 yéËÆý‡$Ï A…^èl-¯é-&-2-0-16 {ç³M>Æý‡… ¿êÆý‡-™ŒæÌZ Ð]l¬QÅ
¯]l$…_ ÑÐ]l¬-MýS$¢-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. BǦMýS õÜÓ^èle Ð]lËÏ ´÷…§éƇ¬. BǦMýS õÜÓ^èle çÜ*`-&-2-0-17 ÝùPÆŠæ™ø O^ðl¯é 11-1Ð]l Ý릯]l…, E™èl¢Æý‡ MöÇĶæ* ❖ -2-0-17 çÜ*`ÌZ AÌêµ-À-Ð]l–¨® Ìôæ§é AÀ-Ð]l–¨® 6. °-Æý‡$-§øÅVýS…: 3.5% çܼÞ-yîlË$ (C…-«§ýl¯]l…, GÆý‡$-Ð]l#-Ë$-)- i-yîl-ï³ÌZ
MýSÍ-W¯]l {ç³Äñæ*-f-¯é°² ç³Ç-Ö-ÍõÜ¢ çÜÐ]l*-f…ÌZ {ç³M>Æý‡… Ððl¬™èl¢… 180 §ólÔ>ÌZÏ 88 §ólÔ>Ë 4.9 ÝùPÆŠæ™ø 18-0Ð]l Ý릯]l… §ýlMìSP…-^èl$-MýS$-¯é²Æ‡¬. ^ðl…§ýl$-™èl$¯]l² BǦMýS Ð]lÅÐ]l-çܦ-OÌñæ¯]l 103 §ólÔ>Ë$ 7. {§ýl-ÐøÅ-˾×æ… (Ñ-°-Äñæ*VýS «§ýlÆý‡Ë çÜ*`): 4.9% 2% MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l M>V>, {糿¶æ$™èlÓ… ¯]l*™èl¯]l
õ³§ýl-Ç-MýS…ÌZ A«¨MýS ™èlVýS$Y-§ýl-˯]l$ VýSÐ]l$-°…-^èl- ÝùPÆŠæ 60 MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l E…yýlV> ÐésìæÌZ BǦMýS õÜÓ^èle ÝùPÆŠæ B«§éÆý‡…V> §ólÔ>-˯]l$ {ïœ, BǦMýS õÜÓ^èle ÝùPÆŠæ¯]l$ Ððl$Æý‡$-VýS$-ç³-Æý‡$-^èl$-MýS$- 8. G-‹œ-yîl-IË {ç³Ðéçßæ…: 44.2 ¼Í-Ķæ$¯Œæ yéËÆý‡$Ï »ôæíÜMŠæ BàÆý‡ çܼÞ-yîl° §ólÔ¶æ…ÌZ 2/3 Ð]l…™èl$
Ð]l^èl$a. BǦMýS õÜÓ^èle A«¨-MýS…V> E¯]l² §ólÔ>ÌZÏ 65 §ólÔ>Ë$ 50-&-60 ÝùPÆŠæ™ø "Ððl*ïÜÏt Ððl*ïÜÏt {ïœ, Ððl*yýl-Æó‡sîæÏ {ïœ, Ððl*ïÜtÏ A¯Œæ- {ïœ, Ç{ò³- ¯é²Æ‡¬. ÒsìæÌZ 49 §ólÔ>Ë$ A«¨MýS BǦMSý 9. {ç³-¿¶æ$™èlÓ Æý‡$×æ…: iyîl-ï³ÌZ 67.2% f¯é-¿êMýS$ {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-yýl$-™ø…¨.
Ð]l*¯]l-Ðé-À-Ð]l–¨®, BĶæ¬@-{ç³-Ð]l*×æ…, A„ýS-Æ>- A¯Œæ{ïœ' Æó‡sìæ…VŠæ ´÷…§éƇ¬. Ñ$W-ͯ]l 23 ‹ÜzV> Ð]lÈY-MýS-Ç…^éÆý‡$. 80-&-90 ÝùPÆŠæ VýSË §ólÔ>- õÜÓ^èle ÝùPÆŠæ¯]l$ Ý뫨…-^éƇ¬. C…§ýl$ÌZ
çÜÅ™èl, ѧýlÅ, iÐ]l¯]l {ç³Ð]l*-×êË ò³Æý‡$-VýS$-§ýlË §ólÔ>Ë ÝùPÆŠæ 50 MýS…sôæ ™èlMýS$P-Ð]lV> E…yìl ˯]l$ "{ïœ-'V>, 70-&-79.9 ÝùPÆŠæ E¯]l² §ólÔ>-˯]l$ O^ðl¯é, Æý‡ÚëÅ Ð]l…sìæ ò³§ýlª BǦMýS Ð]lÅÐ]l-çܦË$ °Ä¶æ$…{™èl×æ ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… ºíßæÆý‡…VýS Ð]l*Æð‡Pr$Ï
A«¨MýS Ýë¦Æ‡¬ÌZ E…¨. BǦMýS õÜÓ^èle, ò³§ýlª Ç{ò³‹Üz Æó‡sìæ…VŠæ ´÷…§éƇ¬. "Ððl*ïÜtÏ {ïœ'V>, 60&-69.9 ÝùPÆŠæ VýSË §ólÔ>-˯]l$ MýS*yé E¯é²Æ‡¬. 146 168 121 119 135 106 Æ>Å…MŠæ
G™èl$¢¯]l fÇVóS ¯]lÐ]l-MýS-˵-¯]lË M>Æý‡-×æ…V> BǦMýS BǦMýS õÜÓ^èle çÜ*` & 2017 "Ððl*-yýl-Æó‡sîæÏ {ïœ'V>, 50-&59.9 ÝùPÆŠæ E¯]l² §ólÔ>- ❖ -Ð]l*-Ç-çÙ‹Ü, Ķæ¬.MðS. Ð]l…sìæ §ólÔ>Ë ÝùPÆŠæÌZ H 100 100

O^ðl™èl¯]lÅ… ò³Æý‡$-VýS$-™èl$…¨. ˯]l$ "Ððl*ïÜtÏ A¯Œæ{ïœ'V>, 0&49.9 ÝùPÆŠæ VýSË §ólÔ>- Ñ«§ýl-OÐðl$¯]l Ð]l*Æý‡$µ Ìôæ§ýl$. 73 §ólÔ>-ËMýS$ çÜ…º…-
❖ BǦMýS Mø×æ…ÌZ ^èl*õÜ¢ ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡-×ê-°MìS §ólÔ¶æ… {ç³ç³…^èl ÝùPÆŠæ ˯]l$ "Ç{ò³-‹Üz'V>SÐ]lÈY-MýS-Ç…-_…¨. «¨…_ BǦMýS õÜÓ^èle çÜ*`ÌZ ™èlVýS$Y-§ýlË HÆý‡µ- 80 80

çÜ…º…-«¨…_ {糿¶æ$™éÓË$ Csîæ-Ð]lË ¡çÜ$-MýS$…- Æ>Å…MŠæ Ð]l¬RêÅ…-Ô>Ë$ yìl…¨. ÒsìæÌZ º{òßæ-Ƈ¬¯Œæ, ºçßæ-Ð]l*‹Ü, GÌŒæ 70 70

r$¯]l² Ñ«§é-¯éË$, ^èlÆý‡ÅË$ çÜÇV> ÌôæÐ]l#. à…M>…-VŠæ- -1- -89.8 ÝëËÓ-yéÆŠæ, ´ëMìS-Ý릯Œææ, Ððl¯ðl-kÐðlÌê, AÐðl$-ÇM> 60 60

MýSÆý‡¾¯]l E§éY-Æ>-ËOò³ 糯]l$² Ñ«¨…ç³#¯]l$ AÐ]l$-Ë$- íÜ…VýSç-³N-ÆŠæ- -2- 8- 8.6 ❖ -B-ǦMýS õÜÓ^èle A«¨-MýS…V> E¯]l² §ólÔ>ÌZÏ A™èlÅ«¨MýS Ð]l…sìæ 16 §ólÔ>Ë$ VýS™èl…ÌZ G¯]l²yýl* Ìôæ° 50 50

^ól-Ķæ$-yýl…-™ø-´ër$ V>ÅÝù-Í-¯ŒæOò³ Ñ«¨…^ól ¯]l*Åh-Ìê…-yŠæ- -3- -83.7 ™èlË-çÜÇ B§é-Ķæ*°² VýSÐ]l$-°…-^èl-Ð]l^èl$a. õÜÓ^èle A˵ ÝùPÆŠæ¯]l$ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólçÜ$-MýS$-¯é²Æ‡¬.
糯]l$²¯]l$ ò³…^éƇ¬. Æ>fMîSĶæ$…V> ™èlÐ]l$MýS$ íÜÓrjÆ- >Ï…y- Šæ- -4- -81.5 ({ïœ) Ìôæ§é Ððl*ïÜtÏ {ïœ Æó‡sìæ…VŠæ ´÷…¨¯]l BǦMýS ❖ -B-íÜ-Ķæ*-&-ç³-íÜ-íœMŠæ {´ë…™èl…-ÌZ° íœh, MýSf-MìS-
A¯]l$-MýS*-Ë…V> E¯]l² çÜ…çܦ-ËMýS$ MîSϯŒæ G¯]lÈj Ð]lÅÐ]l-çܦ-Ë$ VýSË §ólÔ>ÌZÏ ™èlË-çÜ-Ç B§éĶæ$… Ý릯Œææ, O^ðl¯é, ™èl$ÆŠæP-Ððl$-°-Ý릯Œæ, Egñæ¾-MìS-Ý릯Œæ, ™èlf-MìS-
MøçÜ… çܼÞ-yîl-˯]l$ A…¨…-^éƇ¬. D Ñ«§é- B{õÜt-Í-Ķæ*- -5- 8- 1.0 C™èlÆý‡ §ólÔ>Ë çÜVýSr$ Ýë¦Æ‡¬ MýS…sôæ Æð‡sìæt…ç³#, Ý릯Œæ, MìSÇ-»ê†, ÝëËïŒæ IÌê…yŠæÞ BǦMýS õÜÓ^èle 52.8 41.6 75.0 72.6 40.0 40.0
0 0
¯éË$ çÜÐ]l*-f…Oò³ {ç³™èlÅ„ýS Ð]lÅĶæ*-°MìS §éÇ- ĶæÊHD -8- 7- 6.9 Ç{ò³‹Üz BǦMýS Ð]lÅÐ]l-çܦÌZÏ °Ð]l-íÜ…^ól {ç³fË ™èlË- çÜ*` ÝùPÆŠæ¯]l$ ¯éË$VýS$ ´ëƇ¬…rÏ MýS…sôæ GMýS$P- ÐéÅ´ëÆý‡ M>ÇÃMýS {§ýlÐ]lÅ Ðé×ìæfÅ ò³r$tºyìl BǦMýS
¡íÜ BǦMýS Ð]l–¨®° Br…-MýS-ç³-Æý‡$-Ýë¢Æ‡¬. Ķæ¬O¯ðls- ñæyŠæ MìS…VŠæy- ýlÐ- Œl$- -1-2- 7- 6.4 Üç Ç B§éĶæ$… MýS…sôæ Üç $Ð]l*Æý‡$ 5 Æð‡r$Ï Ð]lV> Ððl$Æý‡$-VýS$-ç³-Æý‡$-^èl$-MýS$-¯é²Æ‡¬. çÜ»Œæ-&-çÜ-àÆ> õÜÓ^èle õÜÓ^èle õÜÓ^èle õÜÓ^èle õÜÓ^èle õÜÓ^èle
{ç³ç³…^èlÐéÅç³¢…V> BǦMýS õÜÓ^èle.. ¯]lÐ]l-MýS-˵-¯]lË AÐðl$-Ç-M>- -1-7- 7- 5.1 GMýS$PÐ]lV> E…¨. B{íœM> §ólÔ>-OÌñæ¯]l MðS¯éÅ, çœ$¯é, VýS°Ä¶æ*, M>»Ÿ
ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ §ólÔ>Ë ÝëÐ]l$-Æ>¦Å°² ò³…^èl-yýl…-™ø- ❖ -A-«¨Mý BǦMýS õÜÓ^èle A«¨MýS ™èlË-çÜÇ B§é-Ķæ*-°MìS ÐðlÆð‡z, h»osìæ, V>…¼Ä¶æ*, Ð]l$yýl-V>-çÜP-ÆŠæË ❖ ¿êÆý‡-™Œæ {ç³gê-ÝëÓÐ]l$Å §ólÔ¶æ…. f¯é-¿êÌZ 80 ❖ ¿êÆý‡™èl BǦMýS Ð]lÅÐ]l-çܦÌZ Ðé×ìæfÅ… {糫§é-¯]l-
´ër$ ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ {ç³VýS-†° Ððl$Æý‡$-VýS$-ç³-Ç-^ól…- O^ðl¯é- -1-1-1- 5- 7.4 §éÇ-¡-çÜ$¢…¨. A«¨MýS BǦMýS õÜÓ^èle&{ç³gê{ÔóæĶæ$- ÝùPÆŠæÌZ ™èlVýS$Y-§ýlË HÆý‡µ-yìl…¨. D çÜ*`MìS Ô>™èl… Ð]l$…¨ íßæ…§ýl$-Ð]l#Ë$¯é²Æý‡$. Ð]l¬íÜÏ… OÐðl$…¨. GVýS$-Ð]l$†, ¨VýS$-Ð]l$† ÑË$Ð]l Ððl¬™èl¢…
§ýl$MýS$ §øçßæ-§ýl-ç³-yýl$-™èl$…¨. }Ë…-MýS- -1-1-2- 5- 7.4 çÜ$Þ Ð]l$«§ýlÅ ç³sìæ-çÙt- çÜçßæ -çÜ…-º…«§ýl… E…¨. çÜ…º…-«¨…_ »êÆý‡¾-yé‹Ü, ºçßæ-Ð]l*‹Ü, f¯é¿ê MýS*yé A«¨-MýSÐól$. 20-1-4ÌZ A«¨-M>-Æý‡…- iyîl-ï³ÌZ 49 Ô>™é-°MìS çÜÐ]l*¯]l…. ¨VýS$-Ð]l$†
BǦMýS õÜÓ^èle çÜ*`-&-çÜ*-_-MýSË$ C…yìlÄ- ¶æ*- -1-4-3- 5- 2.6 A«¨MýS BǦMýS õÜÓ^èle E¯]l² §ólÔ>ÌZÏ BÆøVýSÅ…, Ððl¯ðlkÐðlÌê, òÜƇ¬…sŒæ Ë*íÜĶæ*, {»ñæhÌŒæ ÌZMìS Ð]l_a¯]l G±zÄôæ$ {糿¶æ$™èlÓ… ѧólÖ Ñ«§é- Üç $…MýS… Üç VýSr$ 6.2 Ô>™èl…. Mö°² BǦMSý
E™èl¢Æ- ý‡- Mö-ÇÄ- ¶æ*- -1-8-0- 4.9 ѧýlÅ, ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ…, ¯]lÐ]l-MýS-˵-¯]lË$, çÜÐ]l*f Ð]l…sìæ BǦMýS Ð]lÅÐ]l-çÜ¦Ë ÝùPÆý‡$Ï OòÜ™èl… ™èlV>YƇ¬. ¯]l…ÌZ Ð]l*Æý‡$µË$ ¡çÜ$-Mö-_a…¨. 20-16 Æý‡…V>ÌZÏ Ä¶æ*f-Ð]l*¯]lÅ °Ä¶æ$…-{™èl-×æË$ ™èlV>YƇ¬.
BǦMýS õÜÓ^èle¯]l$ MöË-Ð]l-yé-°MìS Ñ°-Äñæ*-W…^ól 12 {ç³VýS†, {ç³gê-ÝëÓÐ]l$Å ´ë˯]l Ð]l…sìæ Ððl$Æý‡$-OVðS¯]l ¿êÆý‡-™èl-§ólÔ¶æ… & {ç³ç³…^èl Ðé×ìæfÅ… þ¯ŒæÌZ ¯éË$-Vø-ÝëÇ AÐðl$-Ç-M>¯]l$ çÜ…§ýl-ÇØ…- {糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çܦË$ ¿êÆý‡™èl BǦMýS Ð]lÅÐ]l-çܦÌZ
MöË-Ð]l*-¯é-˯]l$ ¯éË$VýS$ MóSr-W-È-Ë$V> Ñ¿¶æ-h…-^èl- ç³Çíܦ™èl$Ë$ HÆý‡µ-yézƇ¬. _¯]l {糫§é° ¯]lÆó‡…{§ýl -Ððl*© Æý‡„ýS×æ çÜçßæ-M>Æý‡ Ð]l–¨®° Br…MýSç³Æý‡$-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. çÜÆý‡-ä-MýS-Æý‡×æ, B«§ýl$-
Ð]l^èl$a. AÑ.. ❖ -糯]l$² Æó‡r$ ™èlWY…ç³#, °Ä¶æ$…-{†™èl Ðé™éÐ]lÆý‡- {ç³ç³…^èl Ðé×ìæ-fÅ…ÌZ ¿êÆý‡-™èl-§ólÔ¶æ… ´ë{™èl {糫§é-¯]l- Jç³µ…-§é°² MýS$§ýl$-Æý‡$a-MýS$-¯é²Æý‡$. C™èlÆý‡ §ólÔ>- ±-MýS-Æý‡×æ Ñ«§é-¯é-˯]l$ AÐ]l-Ë…-À…-¯]l-ç³µ-rMîS
1. -Æý‡*ÌŒæ B‹œ Ìê (çÜ…-糧ýl çßæMýS$PË$, kÅyîl-íÙ- ×ê°² çÜyýl-Í…-^èlyýl…, ´ùsîæ-™èl™èlÓ… ò³…ç³#, OÐðl$…¨. VýS™èl I§ól-â¶æ$ÏV> ¿êÆý‡-™ŒæÌZ çÜVýSr$ Ýë…Ð]l- Ë™ø ´ùÍa™ól C…yìlĶæ*ÌZ Ýë…MóS-†MýS, {糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çܦË$, »êÅMìS…VŠæ, Ð]lÊË-«§ýl¯]l
Ķæ$È çÜÐ]l$-Æý‡¦™èl, VýSÐ]l-Æý‡²-Ððl$…sŒæ C…sñæ-{W-sîæ). AÑ-±-†MìS Ð]lņ-Æó‡-MýS…V> ´ùÆ>-yýlr… Ð]l…sìæ ™èlÞ-ÇMýS Ð]l–¨®-Æó‡r$ 7 Ô>™èl…V> ¯]lÐðl*-O§ðl…¨. A§ól ™èlĶæ*È Æý‡…V>Ë$ GMýS$PÐ]l Ð]l–¨®° Ð]l*Æð‡PsŒæ {糫§é¯]l´ë{™èl ´ùíÙ-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬.
2. {ç³-¿¶æ$™èlÓ ç³Ç-Ð]l*×æ… (糯]l$² ¿êÆý‡…, BǦMýS õÜÓ^èle¯]l$ ò³…´÷…-¨…^ól ^èlÆý‡ÅË §éÓÆ> çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ AÑ-±†, AÐ]l-Ýë¦-糯é ÝûMýS-Æ>ÅË ¯]lÐðl*§ýl$^ólÔ>Ƈ¬. AÌêµ-À-Ð]l–¨® BǦMýS Ð]lÅÐ]l-çܦ-
{糿¶æ$™èlÓ Ð]lÅĶæ$…, íœçÜPÌŒæ òßæÌŒæ¢). BǦMýS Ð]lÅÐ]l-çܦË$ ™èlÐ]l$ Ð]l–¨®-Æó‡-r$¯]l$ ÌôæÑ$, {糿¶æ$™èlÓ Ñ™èl¢ Ķæ*f-Ð]l*¯]lÅ… çÜ{MýS-Ð]l$…V> ËMýS$ çÜ…º…-«¨…_¯]l çÜ…{ç³-§éĶæ$ Æý‡…V>-Ë
3. °-Ķæ$…-{™èl×æ ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… (ÐéÅ-´ëÆý‡ õÜÓ^èle, ò³…´÷…¨…-^èl$-Mø-VýSËÐ]l#. ÌôæMýS-´ù-Ð]lyýl… Ð]l…sìæ A…Ô>Ë$ BǦ-M>-À-Ð]l–-¨®° Ð]l–¨®™ø ´ùÍa™ól BĶæ* Æý‡…V>ÌZÏ ¿êÆý‡™Œæ yé‘‘ ™èlÐ]l*à MøsìæÆð‡yìlz
{ÔèæÐ]l$ õÜÓ^èle, {§ýlÐ]lÅ-ç³-Æý‡-OÐðl$¯]l õÜÓ^èle). ❖ -VýS™èl çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æý‡…™ø ´ùÍa™ól {ç³ç³…^èl Br…-MýS-ç³-Æý‡$-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. BǦMýS õÜÓ^èle¯]l$ MýS͵…^ól A«¨MýS Ð]l–¨®° Ý뫨…-_…¨.
4. Ð]l*-Æð‡PsŒæ Kò³-¯Œæ-¯ðl‹Ü (Ðé-×ìæfÅ õÜÓ^èle, ò³r$t- ÐéÅç³¢…V> Ððl$gê-Çsîæ §ólÔ>ÌZÏ BǦMýS õÜÓ^èle Ñ«§é-¯éË Æý‡*ç³-MýS-˵-¯]lÌZ Ð]l–¨® Ìôæ§ýl$. Ð]l*Æð‡PsŒæ ❖ ¿êÆý‡-™èl-§ól-Ô¶æ…ÌZ A™èlÅ-«¨MýS B§éĶæ$ 糯]l$² Æó‡r$ {´÷òœçÜÆŠ‡, I½G‹Ü,
ºyìl õÜÓ^èle, Oòœ¯é-°Û-Ķæ$ÌŒæ õÜÓ^èle. ò³Ç-W…¨. {ç³ç³…^èl çÜVýSr$ BǦMýS õÜÓ^èle 0.2 B«§é-Ç™èl çÜ…çÜP-Æý‡-×æË {ç³VýS† §ólÔ¶æÐéÅç³¢…V> JMóS ѧéÅ ³ç ¯]l$²™ø MýSÍí³ 30.9 Ô>™èl… M>V>, A™èlÅ- Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl


The President of India
Article 52 says there shall be
a President of India.
Article 53 says that all
executive powers of the
^èlË-¯]l_
- {™èl AÐé-Æý‡$zË$
62Ð]l íœÌŒæÃ-õœÆŠæ AÐé-Æý‡$zË$ ÆŠæMýS$ E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… ËÀ…-_…¨. {MìSsìæMŠSÞ
E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$yìl AÐé-Æý‡$z¯]l$ C§ýlª-ÇMìS {ç³MýS-sìæ…-^éÆý‡$.
Union shall be vested in the 62Ð]l íœÌŒæÃ-õœÆŠæ AÐé-Æý‡$z-˯]l$ 20-17, f¯]l-Ð]lÇ 14¯]l Úëíß槊æ MýSç³NÆŠæ (Eyé¢ ç³…gê-»Œæ), Ð]l$¯øgŒæ »êgŒæ-õ³Æ‡¬ Hï³
President.
Election of the President
Ð]l¬…O»ñæÌZ {ç³MýS-sìæ…-^éÆý‡$. A™èlÅ-«¨MýS AÐé-Æý‡$zË$ "±-Æ>j'
_{™é-°MìS §ýlM>PƇ¬. D íÜ°Ð]l* Ððl¬™èl¢… BÆý‡$ AÐé-Æý‡$zË$
(A-Î-çœ$-ÆŠæ) D AÐé-Æý‡$z¯]l$ A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$.
89Ð]l AM>-yýlÒ$ (B-ÝëP-ÆŠæ) AÐé-Æý‡$zË$ ç³…^éĶæ$¡
(Article 54 & 55) VðSË$-^èl$-MýS$…¨.
E™èl¢Ð]l$ _{™èl…-- §ýl…VýSÌŒæ ❖ 89Ð]l AM>-yýlÒ$ AÐé-Æý‡$z-˯]l$ 20-17, íœ{º-Ð]lÇ 26¯]l M>Æý‡Å§ýlÇØ
The provisions dealing with AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° Ìê‹ÜH…gñæ-ÌŒæÞÌZ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. "Ìê

the election of the President
are provided in Articles 54
E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ -
E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$yýl$
-°-™ól‹Ù †ÐéÈ (§ýl…-VýSÌŒæ )
A-Ò$-ÆŠæ-Rꯌæ (§ýl…-VýS-ÌæŒ ) Ìê ÌêÅ…yŠæ ' _{™èl… A™èlÅ-¨« M- Sý …V> 14 Ñ¿ê-V>ÌZÏ ´ùsîæ
ç³yìl…¨. D _{™é-°MìS BÆý‡$ BÝëP-ÆŠæË$ §ýlM>PƇ¬. D
{ç³™ólÅMýS…
and 55 and the President and M>…í³sîæsìæÐŒl OVðSyðl¯ŒlÞ E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ - -A-Í-Ķæ*-¿¶æsŒæ (Eyé¢ ç³…gê-»æŒ ) íÜ°-Ð]l*MýS$ §ýlÆý‡Ø-MýS™èlÓ… Ð]líßæ…-_¯]l yólÑ$-Ķæ$¯Œæ ^ólgñæÌŒ MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ
E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ÇíÙ MýSç³NÆŠæ (MýS-ç³NÆŠæ & çܯŒæÞ ) (3-2-)æ-A† _¯]l² Ð]lĶæ$-çÜ$ÌZ BÝëPÆŠæ VðSË$-^èl$-MýS$¯]l²
the vice- President (electio-
ns) Act of 1952, Which was
Indian Polity ation cannot be invalidated.
¯]lr$-yýl$- §ýlÆý‡Ø-MýS$-yìlV> ÇM>Æý‡$z çܵíÙt…-^éÆý‡$. "Ð]lʯŒæ OÌñæsŒæ' _{™é-
amended in 1974. whether as proposer of Note: E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ¯]lsì çÙ»ê¯é Aià (±Æ>j) °MìS Ð]lÊyýl$ BÝëP-ÆŠæË$ ËÀ…-^éƇ¬. D _{™é-°MìS
● The President is elected by seconder, more than one ● Disputes regarding election E™èl¢Ð]l$ çÜ…X™èl {ï³-™èlÐŒl$ (H ¨ÌŒæ Oòßæ »êÅÈ gñ毌æ-MìS¯ŒæÞ §ýlÆý‡Ø-MýS™èlÓ… Ð]líßæ…-^éÆý‡$. Ð]lÄñæ*Ìê yólÑ‹Ü (òœ¯ðlÞ‹Ü)
the members of an electoral nomination paper at the same of the President are under the §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ Ð]l¬íÙPÌŒæ) ❖ E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ & yólÑ- $-Äæ¶ $¯Œæ ^ólgñæÌŒæ (Ìê Ìê
college consisting of election. jurisdiction of Supreme
E™èl¢Ð]l$ _{™èl… Ð]lÊ-¯æŒ -OÌñæsŒæ ÌêÅ…yŠæ)
E™èl¢Ð]l$ VóSĶæ$ - -A-Ñ$-™é»Œæ ¿¶æsêt-^éÆý‡Å (æH E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$yýl$ MóSïÜ GòœÏMŠæ (Ð]l*…^ðl-çÜtÆŠæ O»ñæ §ýl ïÜ)
(i) the elected members of ● The value of vote of an MLA Court only. ❖ E™èl¢Ð]l$ {ïÜP¯Œæ õ³Ï: yól-Ñ$-Ķæ$¯Œæ ^ólgñæÌŒæ (Ìê Ìê ÌêÅ…yŠæ)
both the houses of Parliam- and MP is such that a true ● No petition can be filed on
Æý‡^èl-Ƈ¬™èl ¨ÌŒæ Oòßæ Ð]l¬íÙPÌŒæ ) E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ GÐ]l*à Ýùt¯æŒ (Ìê Ìê ÌêÅ…yŠæ ) ❖ E™èl¢Ð]l$ ѧólÖ ¿êÚë _{™èl…: GÌñæÏ ({¸ë¯ŒæÞ)
ent and federal character of the office account of vacancies in E™èl¢Ð]l$ A-Ç-h™Œæ íÜ…VŠæ E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ yól-Ñ$-Ķæ$¯Œæ ^ólgñæÌŒæ (Ìê Ìê ÌêÅ…yŠæ ) AÐðl$-Ç-MýS¯Œæ ¯]lsìæ Ððl$ÇÌŒæ {ïÜt‹³MýS$ òÜíÜÌŒæ ¼ yìlÑ$ÌñæÏ OÌñæ‹œ-
(ii) the elected members of the of the President is maintain- Electoral College. ¯ólç³-£ýlÅ-V>-Ķæ$-MýS$yýl$ (H ¨ÌŒæ Oòßæ Ð]l¬íÙPÌŒæ ) E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ Ð]l$-õßæ-Æý‡ÛÌê AÎ OsñæÐŒl$ A`-ÐŒæ-Ððl$…sŒæ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$.
Legislative Assemblies of ed, by striking a balance ● The dispute can be brought E™èl¢Ð]l$ ¯ólç³£ýlÅ ¯ólà ¿êíܯŒæ (çÜ$-Ìê¢¯æŒ ) ¯]lr$yýl$ (Ð]lʯŒæ-OÌñæ-sæŒ ) 70Ð]l {¼sìæ‹Ù AM>-yýlÒ$ íœÌŒæà AÐé-Æý‡$zË$
the States. between the States and the in front of Supreme Court V>Ķæ$°
● The nominated members of Centre. only after the elections are íœÌŒæÃ-õœÆŠæ OÌñæ‹œOsñæ… Ô¶æ{™èl$çœ$²íܯéá E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ¯]lsìæ Ð]l-Äñæ*Ìê yólÑ‹Ü (òœ¯ðlÞ‹Ü) {¼sìæ‹Ù AM>-yýlÒ$ íœÌŒæà AÐé-Æý‡$z-˯]l$ Hsê {¼sìæ‹Ù AM>-
both the Houses of Parliam- ● To be declared elected to the over. A`-ÐæŒ -Ððl$…sŒæ AÐéÆý‡$z E™èl¢Ð]l$ ѧólÖ §ýl õÜÌŒæÞ-Ð]l$¯Œæ (CÆ>¯Œæ & yýlÒ$ B‹œ íœÌŒæà A…yŠæ sñæÍ-Ñ-f¯Œæ BÆŠætÞ (»ê¸ë¢) {ç³MýS-sìæ-
ent, the nominated members office of the President more ¿êÚë _{™èl… ç³ÇÛ-Ķæ$¯Œæ ¿êçÙ) çÜ$¢…¨. 70Ð]l {¼sìæ‹Ù AM>-yýlÒ$ íœÌŒæà AÐé-Æý‡$z-˯]l$ 20-17,
of the State Legislative Asse- than 50% of the valid votes Qualifications for Election as íœ{º-Ð]lÇ 12¯]l Ë…yýl-¯ŒæÌZ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. "Ìê Ìê
mblies and the members of are required by a Presidential President (Art.58) ÌêÅ…yŠæ' _{™èl… 11 Ñ¿ê-V>ÌZÏ ¯éÑ$-¯ólsŒæ M>V>, A™èlÅ-«¨-
74Ð]l VøÌñæz¯æŒ VøÏ»æŒ AÐé-Æý‡$zË$
the State Legislative Council, candidate. 1. He must be a citizen of India MýS…V> 5 AÐé-Æý‡$z-˯]l$ §ýlMìSP…-^èl$-MýS$…¨.
do not participate in the ● Amount deposited by a can- 2. He must have attained 35 íÜ°Ð]l*, AÐðl$-Ç-MýS¯Œæ sñæÍ-Ñ-f¯Œæ Æý‡…VýS…ÌZ Hsê VøÌñæz¯Œææ
election of the president. didate shall be forfeited if at years of age. VøÏ»Œæ AÐé-Æý‡$z-˯]l$ {糧é¯]l… ^ólÝë¢Æý‡$. 74Ð]l VøÌñæz¯Œæ VøÏ»Œæ E™èl¢Ð]l$ _{™èl… Ìê Ìê ÌêÅ…yŠæ
● The President's election is held the election, candidate is not 3. He must be qualified to be a AÐé-Æý‡$z-˯]l$ 20-17, f¯]l-Ð]lÇ 8¯]l AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° M>Í-¸ù- E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ yólÑ- $-Ķæ$¯Œæ ^ólgñæÌŒæ (Ìê
in accordance with a system of elected and the number of member of the Lok Sabha. Dz-Ķæ*-ÌZ° »ñæÐ]lÈÏ íßæÌŒæÞÌZ {ç³MýS-sìæ…-^éÆý‡$. Ìê Ìê Ìê ÌêÅ…yŠæ )
proportional representation by valid votes polled by such 4. He must not hold any office ÌêÅ…yŠæ _{™èl… Hyýl$ Ñ¿ê-V>ÌZÏ ¯éÑ$-¯ólsŒæ M>V>, A°²…- E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$yýl$ MóSïÜ GòœÏMŠæ ( Ð]l*…^ðlç-ÜtÆŠæ
means of a single transferable candidate does not exceed of profit under Central or sìæ-ÌZ¯]l* AÐé-Æý‡$z-Ë$ VðSË$-^èl$-Mö° ^èlÇ{™èl çÜ–íÙt…-_…¨. O»ñæ §ýl ïÜ)
vote and the voting is done by one sixth of the number of State government or any ❖ E™èl¢Ð]l$ _{™èl… & {yéÐ]l*: Ð]lÊ-¯Œæ-OÌñæsŒæ E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ G-Ð]l*à Ý- ùt¯Œæ ( Ìê Ìê
secret ballot. votes necessary to secure the local or other authority. ❖ E™èl¢Ð]l$ _{™èl… & Ð]lÊÅh-MýSÌŒæ/ M>Ððl$yîl: Ìê Ìê ÌêÅ…yŠæ ÌêÅ…yŠæ )
● For nomination of a person return of a candidate at such Exception for this are a ❖ E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$yýl$ & {yéÐ]l*: MóSïÜ GòœÏMŠæ (Ð]l*…^ðl-çÜtÆŠæ O»ñæ E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ¯]lr$yýl$ §ólÐŒæ ç³sôæÌŒæ (ËĶæ$¯Œæ )
for the election of President election. sitting President of Vice- §ýl Üï ) E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ¯]lsìæ Ð]lÄ- ñæ*Ìê yólÑ‹Ü (òœ¯ðlÞ‹Ü)
minimum 50 electors need to ● In case of any dispute regar- President of India, Governor ❖ E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ & {yéÐ]l*: C-Ýë-»ñæÌŒæ çßæò³µÆŠæt (GÌñæÏ) E™èl¢Ð]l$ {¼sìæ‹Ù _{™èl… I, yól°-Ķæ$ÌŒæ »ôæÏMŠæ
be proposers and further 50 ding the election of the Presi- and Minister of the Union or ❖ E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$yýl$ & Ð]lÊÅh-MýSÌŒæ/M>Ððl$yîl: Æ>ůŒæ
electors need to be seconders dent, only the Supreme Court of any State. VøíÜ…Ï VŠæ (Ìê Ìê ÌêÅ…yŠæ )
of the nomination papers. is authorized to intervene in ❖ E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ & Ð]lÊÅh-MýSÌŒæ/M>Ððl$yîl : G-Ð]l*Ã- Ýùt¯Œæ (Ìê
● In case of Vice-President the matter. N.D.Nagesh Ìê ÌêÅ…yŠæ) G¯Œæ. ÑfÄôæ$…§ýlÆŠæ Æð‡yìlz
Election 20 proposers and 20 ● If the election of the Preside- ❖ E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ¯]lr$yýl$ & ({yéÐ]l*/Ð]lÊÅh-MýSÌŒæ/M>Ððl$yîl):
seconders are required. nt is declared void, acts of Ganesh IAS Academy, ❖ íœÌŒæÃ-õœÆŠæ{MìSsìæMŠæÞ AÐé-Æý‡$zÌZÏ E™èl¢Ð]l$ _{™èl…V> "±-Æ>j' BÆø¯Œæ sôæËÆŠæ gê¯]lÞ¯Œæ (¯éMýSt-Æý‡²ÌŒæ ĶæÊ°-Ð]l-ÆŠæÞ) f¯]lÆý‡ÌŒæ AÐólÆŠæ¯ðl‹Ü ¸ëÅMýSÎt, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ
● No elector shall subscribe the President till the declar- Chennai G…í³-OMðS…¨. A…§ýl$ÌZ ¯]lr-¯]l-MýS$-V>¯]l$ Ýù¯]lÐŒl$ MýSç³N- ❖ E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ¯]lsìæ & ({yéÐ]l*/Ð]lÊÅh-MýSÌŒæ/M>Ððl$yîl):
10
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ òܵçÙÌŒæ/ C…f±Ç…VŠS/ gê»Œæ ´ëƇ¬…sŒæ/ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl/ ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (™ðlË$VýS$)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù)/sñæ¯Œæ¢ òܵçÙÌŒæ íÜPÌŒæ yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… 13-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

º$Ìñæsì毌æ
»ZÆŠæz

C…yìlĶæ$¯Œæ
BƇ¬ÌŒæ
M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œæ
ÍÑ$sñæyŠl
(IKïÜGÌŒæ)..
IKïÜGÌŒæ ´ëÆ>©‹³
ÇOòœ¯]lÈÌZ 20 ´ùçÜ$tË$
´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ ³ç §ýl®™èl$Ë$ & ³ç §ýlgêË…
´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æOÐðl$¯]lç³#µyýl$
™èl¯]l ç³Ç«¨ÌZ° ❘❚ AÑÔ>ÓçÜ ¡Æ>ï]l…: ò³sôæt…§ýl$MýS$ {ç³™ólÅMýS M>Æý‡×ê°²l
´ëÆ>©‹³ çÜ¿¶æÌZ ÑÑ«§ýl ^èlÆý‡aË$, ¡Æ>ïéË$, ©°² A…†Ð]l$ ¡Æ>ï]l… A° çÜ*_…^éÍÞ¯]l AÐ]lçÜÆý‡… Ìôæ§ýl$.
ÇOòœ¯]lÈ (JyìlÔ>)ÌZ þ°Ä¶æ$ÆŠæ Ksìæ…VŠæ Ð]l…sìæ {ç³{MìSĶæ$Ë$ E…sêƇ¬. MýS*yé A…sêÆý‡$. {ç³MýSÆý‡×æ D ¡Æ>ï]l… VýS$Ç…_
C…f±Ç…VŠæ AíÜòÜt…sŒæ&iv E§øÅV>Ë 75 {ç³M>Æý‡… Ð]l$…{™èl$Ë$ Æ>gêÅ…VýS…ÌZ {ç³™èlÅ„ýS…V>
¿¶æÈ¢MìS ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œæ ÐðlË$Ð]lÇ…_…¨. ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ÌZ Eç³Äñæ*W…^ól ç܅Ķæ¬MýS¢… V> ÌZMŠæçÜ¿¶æMýS$ õ³ÆöP¯]lÌôæ§ýl$. G°²
©°§éÓÆ> {´÷yýlMýSÛ¯Œæ Ñ¿êVýS…ÌZ° 糧éËMýS$ {ç³™ólÅMýS AÆ>¦Ë$ E…sêƇ¬. »ê«§ýlÅ™èl Ð]líßæÝë¢Æý‡$. A…sôæ ç³Æ>ÅĶæ*OÌñæ¯é AÑÔ>ÓçÜ
´ùçÜ$t˯]l$ ¿¶æÈ¢ ^ólÝë¢Æý‡$. ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ Ððl$gêÇsîæ ¡Æ>ï鰲 {ç³ÐólÔ¶æò³rtÐ]l^èl$a.
´ùçÜ$tË çÜ…QÅ: 20 ´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ {ç³{MìSĶæ$ÌZ A«¨MýS ¿êV>°² çÜ¿¶æ$ÅË ÑÔ>ÓçÜ… E¯]l²…™èl AƇ¬™ól Ý뫧éÆý‡×æ…V> BÆý‡$
ѧéÅÆý‡á™èlË$: A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ MðSÑ$MýSÌŒæ/ {¼sìæ‹Ù Æ>gêÅ…VýS… ¯]l$…_l {VýSíßæ…^éÆý‡$. Ð]lÆý‡MóS Ð]l$…{†Ð]l$…yýlÍ A«¨M>Æý‡…ÌZ ¯ðlËÌZÏ Æð‡…yýl$ MýS…sôæ GMýS$PÐ]l AÑÔ>ÓçÜ
ÇOòœ¯]lÈ ò³{sZMðSÑ$MýSÌŒæ Mö¯]lÝëVýS$ ™èl$…¨. AÑÔ>ÓçÜ ¡Æ>ï鰲 ¡Æ>ïé˯]l$ A¯]l$Ð]l$†… ^èlÆý‡$. Cç³µsìæ
C…f±Ç…VŠæÌZ Ð]lÊyólâ¶æÏ yìl´÷ÏÐ]l* ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ¯ól {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÍ. ©° MøçÜ… 50 Ð]lÆý‡MýS$ ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ 26 ÝëÆý‡$Ï AÑÔ>ÓçÜ
Ìôæ§é Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠæÞ, íœhMŠæÞ, ❘❚ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ M>Ë… (Session): ........... Hï³ Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$ çÜ…™èlM>Ë$ ^ólíܯ]l ¡Æ>ï鰲 {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÆý‡$. Ððl¬§ýlsìæÝëÇ
MðSÑ${ïÜt çÜ»ñæjMýS$tÌZÏ 50 Ô>™èl… ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë$ {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$¯]l ¯øsîæçÜ$¯]l$ ïܵMýSÆŠæMýS$ CÐéÓÍ. AÌêVóS çÜ¿¶æÌZ 1962ÌZ ¯ðl{çßæ* {糿¶æ$™èlÓ…Oò³
Ð]l*Æý‡$PË™ø ½GïÜÞÌZ E¡¢Æý‡~™èl ™öÍ Æøk ¯]l$…_ _Ð]lÇ Æøk Ð]lÆý‡MýS$ Ð]l$«§lý Å ç³…^éĶæ$¡ 50 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅËMýS$ ™èlVýSYMýS$…yé B {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÆý‡$. M>±, ^èlÆý‡aMýS$ Æ>Ìôæ§ýl$.
Ý뫨…_ E…yéÍ. E§øÅV>¯]l$-
¿¶æÐ]l… ™èlç³µ°çÜÇ.
E¯]l² M>Ìê°² çÜÐ]l*ÐólÔ¶æM>Ë… A…sêÆý‡$. D
Ð]l$«§ýlÅ M>Ë…ÌZ çÜ¿¶æ {糆Æøþ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ- M>Æý‡Å§ýlÇØ ¡Æ>ïé°MìS Ð]l$§ýlª™èl$ {ç³MýSsìæ…^éÍ. D
¡Æ>ï鰲 A¯]l$Ð]l$†…_¯]l ™èlÆ>Ó™èl.. 糨
Æð‡…yøÝëÇ 1963ÌZ ¯ðl{çßæ* {糿¶æ$™èlÓ…Oò³
(gñæ.¼.MýS–ç³Ìê±) {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÆý‡$. M>±, A¨
Ð]lÄñæ*ç³ÇÑ$†: 18 ¯]l$…_ 26 Hâ¶æÏ
Ð]l$«§ýlÅÌZ E…yéÍ. ÇfÆó‡ÓçÙ¯Œæ
Ð]l$Ð]l#™èl$…¨. çÜ¿ê Ð]lÅÐ]làÆ>Ë$ Mö¯]lÝë-
VýS$™èl*, çÜÐ]l$Ķæ$… {ç³M>Æý‡… ÐéƇ¬§é
❖ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË BÐðl*§ýl… ´÷…¨ Æ>{çÙt糆
A¯]l$Ð]l$†MìS ç³…í³¯]l ¼Ë$Ï˯]l$ BĶæ$¯]l †ÇW {ç³™ólÅMýS… ÆøkË Ð]lÅÐ]l«¨ÌZ ïܵMýSÆŠæ‡ °Æý‡~Ƈ¬…_¯]l
™ól©ÌZ AÑÔ>ÓçÜ ¡Æ>ï]l…Oò³ ^èlÆý‡a, Ksìæ…VŠæ
ÒW´ùƇ¬…¨. AÑÔ>ÓçÜ ¡Æ>ï鰲 A™èlÅ«¨
MýS…V> C…¨Æ>V>…«© {糿¶æ$™èlÓ…Oò³ 15ÝëÆý‡$Ï
MóSrWÈ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ °º…«§ýl¯]lË ç³yýl$™èl*, Ð]l$äÏ Mö¯]lÝëVýS$™èl$…sêƇ¬. ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ ç³#¯]l@ç³ÇÖ˯]lMýS$ ç³…í³¯]l fÆý‡$VýS$™éƇ¬. Aç³#µyýl$ çÜ¿¶æMýS$ àfOÆð‡ Kr$ {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÆý‡$. ™èlÆ>Ó™èl ï³Ò ¯]lÆý‡íÜ…àÆ>Ð]l#
{ç³M>Æý‡… Ð]lÄñæ*ç³ÇÑ$†ÌZ ❘❚ MøÆý‡ÐŒl$ (°ÇªçÙt ç³NÆý‡ÓMýS çÜ…QÅ): .......... çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ÌZMŠæçÜ¿¶æ Æý‡§ýlªÆ‡¬¯é çÜ…º…«¨™èl ´ëÍsîæ Ðólíܯ]l ÐéÇÌZ Ððl$gêÇsîæ çÜ¿¶æ$ÅË$ D {糿¶æ$™èlÓ…Oò³ 3 ÝëÆý‡$Ï, ÌêÌŒæºçßæ§ýl*ÆŠæ
çÜyýlÍ…ç³# E…r$…¨. ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æÐ]l$Äôæ$Å…§ýl$MýS$ ¼Ë$ÏË$ Æý‡§ýl$ª M>Ð]l#. ¡Æ>ï鰲 BÐðl*¨õÜ¢ {糿¶æ$™èlÓ… Ô>{íÜ¢Oò³ Ð]lÊyýl$ ç³Æ>ÅĶæ*Ë$ {ç³ÐólÔ¶æ-
Ðól™èl¯]l…: Æý‡*.11,900 ¯]l$…_ E…yéÍÞ¯]l çÜ¿¶æ$ÅË MýS°çÙt àfÆý‡$(çÜ…QÅ)¯]l$ ❖ JMýS ¼Ë$Ï ÑçÙĶæ$…ÌZ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË Ð]l$«§ýlÅ ç³yìl´ù™èl$…¨. AÑÔ>ÓçÜ ¡Æ>ï]l… {ç³ÐólÔ¶æ ò³sêtÆý‡$.
Æý‡*.32,000 Ð]lÆý‡MýS$ E…r$…¨. MøÆý‡ÐŒl$ A…sêÆý‡$. C¨ çÜ…º…«¨™èl çÜ¿¶æÌZ° HÆý‡µyìl¯]l {糆çÙt…¿¶æ¯]l¯]l$ ™öËW…^ól…§ýl$MýS$ çÜÐ]l*«§é¯]l… ^ðlº$™éÆý‡$. D {ç³Ô¶æ²Ë$ Ð]lÊyýl$
G…í³MýS Ñ«§é¯]l…: Æ>™èl ç³È„ýS, Ððl¬™èl¢… çÜ¿¶æ$ÅÌZÏ (çܿꫧýlÅ„ýS$°™ø MýSÍí³) Æ>{çÙt糆 E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË ç܅Ķæ¬MýS¢ Æý‡M>Ë$. AÑ..
C…rÆý‡*ÅÓ §éÓÆ> G…í³MýS ^ólÝë¢Æý‡$. 1/10Ð]l Ð]l…™èl$MýS$ çÜÐ]l*¯]l…. MøÆý‡ÐŒl$ MýS…sôæ çÜÐ]l*ÐólÔ>°MìS ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œæ C_a E…sôæ ❘❚ ¯]l„ýS{™èl VýS$Æý‡$¢ VýSË {ç³Ô¶æ²Ë$: ................ ❘❚ AÆý‡® VýS…r ^èlÆý‡a: ................ Ð]l$…{† B °ÇªçÙt A…Ô¶æ…Oò³ JMýS {ç³MýSr¯]l
Æ>™èl ç³È„ýS 100 Ð]l*Æý‡$PËMýS$ ™èlMýS$PÐ]l çÜ¿¶æ$ÅË$ àfOÆð‡™ól çܿꫧýlÅ„ýS$yýl$ çÜ…º…«¨™èl ¼Ë$ÏË$ MýS*yé Æý‡§ýl$ªM>Ð]l#. D {ç³Ô¶æ²ËMýS$ çÜÐ]l*«§é¯é°² çÜ…º…«¨™èl çÜ¿¶æÌZ A…™èlMýS$Ð]l¬…§ýl$ ÌôæÐ]l¯ðl†¢¯]l A…Ô¶æ… ^ólÝë¢Æý‡$. D ¡Æ>ï]l…ÌZ ^èlÆý‡a, Ksìæ…VŠæ,
E…r$…¨. C…§ýl$ÌZ AÆý‡á™èl M>Æý‡Å{MýSÐ]l*˯]l$ Mö…™èlõÜç³# ÐéƇ¬§é ❘❚ ÐéƇ¬§é (Adjournment): ................ Ð]l$…{† Ð]l˜üMýS…V> CÝë¢Æý‡$. A…§ýl$Ð]lËÏ ¯]l$…_ E§ýlÂÑ…^ól Mö°² {ç³Ô¶æ²ËOò³ fÇVóS {糿¶æ$™èlÓ…Oò³ ÑÐ]l$Æý‡Ø E…yýlÐ]l#. JMýS çÜ¿¶æ$Åyýl$
Ý뫨…_¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë¯]l$ Ððl$ÇsŒæ ÐólĶæ*Í. MøÆý‡ÐŒl$ E…§é Ìôæ§é A° °Æý‡~Ƈ¬…^ól çÜÐ]l*ÐólÔ¶æM>Ë… Ð]l$«§ýlÅÌZ çÜ¿ê M>Æý‡Å{MýSÐ]l* JMýSsìæ, Æð‡…yýl$ A¯]l$º…«§ýl {ç³Ô¶æ²Ë$ AyýlVýSyé°MìS _¯]l²´ësìæ ^èlÆý‡a¯]l$ AÆý‡® VýS…r ^èlÆý‡a A…sêÆý‡$. JMýS çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…ÌZ Æð‡…yýl$ MýS…sôæ GMýS$PÐ]l
{´ë†ç³¨MýS¯]l C…rÆý‡*ÅÓMýS$ G…í³MýS A«¨M>Æý‡… çܿꫧýlÅ„ýS$°MóS E…r$…¨. {ç³çÜ$¢™èl… ˯]l$ ™é™éPÍMýS…V> °È~™èl Ð]lÅÐ]l«¨ Ð]lÆý‡MýS$ AÐ]lM>Ô¶æ… E…r$…¨. Ý뫧éÆý‡×æ…V> ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ ÐéÆý‡…ÌZ Ð]lÊyýl$ ¯øsîæçÜ$Ë$ CÐ]lÓMýS*yýl§ýl$.
^ólÝë¢Æý‡$. C…§ýl$ÌZ {糆¿¶æ ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ MøÆý‡ÐŒl$ 55 Ð]l$…¨ M>V>, °Íí³ÐólíÜ, B ™èlÆ>Ó™èl Mö¯]lÝëW…^èlyé°² ❘❚ ¯]l„ýS{™èl VýS$Æý‡$¢ Ìôæ° {ç³Ô¶æ²Ë$: ................ ÆøkË ´ër$ _Ð]lÇ AÆý‡® VýS…r ^èlÆý‡a fÆý‡$VýS$
^èl*í³¯]lÐéÇ° Ððl$ÇsŒæ {ç³M>Æý‡… Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ 25 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$. ÐéƇ¬§é A…sêÆý‡$. E§é: çÜ¿¶æÌZ VýS…§ýlÆý‡Vøâ¶æ D ™èlÆý‡à {ç³Ô¶æ²ËMýS$ çÜ…º…«¨™èl Ð]l$…{† ™èl$…¨. Æ>fÅçÜ¿¶æÌZ Æøþ ÝëĶæ$…{™èl… ❘❚ ÐéƇ¬§é ¡Æ>ï]l…: ................
E§øÅV>°MìS G…í³MýS ^ólÝë¢Æý‡$. ❘❚ Agñæ…yé: ................ ç³Çíܦ† HÆý‡µyìl¯]lç³#µyýl$, ¿Zf¯]l ÑÆ>Ð]l$…, Íü™èl ç³NÆý‡ÓMýS çÜÐ]l*«§é¯]l… CÝë¢Æý‡$. A…§ýl$Ð]lËÏ Ð]lÊyýl$ ¯]l$…_ I§ýl$ VýS…rË Ð]l$«§ýlÅ ^èlÆý‡a C¨ A™èlÅ…™èl Ô¶æMìS¢Ð]l$…™èl ¡Æ>ï]l…. ©°²
§ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒæOÌñ毌æÌZ çÜ¿¶æÌZ ^èlÇa…^éÍÞ¯]l M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë ç³sìætMýS¯]l$ òÜËÐ]l#Ë$ ™èl¨™èlÆý‡ çÜÐ]l$Ķæ*ÌZÏ çܿꫧýlÅ„ýS$yýl$ A¯]l$º…«§ýl {ç³Ô¶æ²ËMýS$ AÐ]lM>Ô¶æ… E…yýl§ýl$. fÆý‡$VýS$™èl$…¨. ºyðljsŒæ çÜÐ]l*ÐólÔ>Ë$ fÆý‡$VýS$™èl$ ÌZMŠæçÜ¿¶æÌZ¯ól {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÍ. ÐéƇ¬§é
Ð]l*{™èlÐól$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólĶæ*Í. Agñæ…yé A…sêÆý‡$. ©°² çÜ¿ê Ð]lÅÐ]làÆ>Ë çÜ¿ê M>Æý‡Å{MýSÐ]l*˯]l$ °Íõ³Ýë¢Æý‡$. ❘❚ çÜÓ˵ Ð]lÅÐ]l«¨ {ç³Ô¶æ²Ë$: ................ ¯]l²ç³#µyýl$ MýS*yé D ^èlÆý‡a¯]l$ ^ólç³rtÐ]l^èl$a. JMýS ¡Æ>ï]l… MøÆý‡$™èl* MýS±çÜ… 50 Ð]l$…¨
©°MøçÜ… www.iocrefrecruit.in çÜËà MýSÑ$sîæ Æý‡*´÷…¨çÜ$¢…¨. çÜ¿ê ❘❚ °Æý‡Ð]l«¨MýS ÐéƇ¬§é: ................ A™èlÅÐ]lçÜÆý‡, {ç³gê {´ëÐ]l¬QÅÐ]l¬¯]l² A…Ô>ËOò³ çÜ¿¶æ$Åyýl$ HO§ðl¯é JMýS çÜÐ]l$çÜÅOò³ ^èlÆý‡a ÌôæÐ]l¯ðl™é¢- çÜ¿¶æ$ÅË$ çÜ…™èlM>Ë$ ^ólíÜ ïܵMýSÆŠæ/òÜ{MýSrÈ
Ððl»ŒæOòÜsŒæ §éÓÆ> B¯ŒæOÌñ毌æ M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë$ ©° {ç³M>Æý‡Ðól$ fÆý‡$VýS$™éƇ¬. M>Ëç³ÇÑ$† õ³ÆöP¯]lMýS$…yé çÜ¿ê çÜÐ]l*ÐólÔ> Ð]l˜üMýS…V> AyìlVóS {ç³Ô¶æ²Ë¯]l$ çÜÓ˵ Ð]lÅÐ]l«¨ ˯]l$MýS$…sôæ.. B Ðól$Æý‡MýS$ çÜ¿¶æ òÜ{MýSrÈ f¯]lÆý‡ÌŒæ- f¯]lÆý‡ÌŒæMýS$ Íü™èlç³NÆý‡ÓMýS…V> B Æøk
§ýlÆý‡RêçÜ$¢¯]l$ ç³NÇ¢^ólĶæ*Í. B ❘❚ yìlfË*ÅçÙ¯Œæ (Æý‡§ýl$ª)-& {糿êÐ]l…: ......... ˯]l$ ÐéƇ¬§é ÐólĶæ$yé°² °Æý‡Ð]l«¨MýS ÐéƇ¬§é {ç³Ô¶æ²Ë$ A…sêÆý‡$. Ý뫧éÆý‡×æ…V> D {ç³Ô¶æ²Ë MýS$ Íü™èlç³NÆý‡ÓMýS…V> ™ðlÍĶæ$gôæĶæ*Í. E§ýlĶæ$… 10 VýS…rËÌZç³# ¯øsîæçÜ$ CÐéÓÍ.
§ýlÆý‡RêçÜ$¢¯]l$ {í³…sŒæ AÐ]l#sŒæ ÌZMŠæçÜ¿¶æ 糧ýlÒM>Ë… ç³NÆý‡¢Æ‡¬¯]l ™èlÆ>Ó™èl Ìôæ§é A…sêÆý‡$. çÜ¿¶æ˯]l$ °Æý‡Ð]l«¨MýS…V> ÐéƇ¬§é MýS$ 10 ÆøkË Ð]l¬…§ýl$ ¯øsîæÜç $ CÐéÓÍ. ❘❚ çÜÓ˵ Ð]lÅÐ]l«¨ ^èlÆý‡a: ................ §é°² ïܵMýSÆŠæ A¯]l$Ð]l$†…^èlÐ]l^èl$a Ìôæ§é
¡çÜ$Mö° ´ùçÜ$t §éÓÆ> C…yìlĶæ$¯Œæ Æ>fMîSĶæ$ A°Õa† ™èlÌñ憢¯]lç³#µyýl$ {ç³MýSÆý‡×æ 85 ÐólõÜ A«¨M>Æý‡… çܿꫧýlÅ„ýS$yìlMìS E…r$…¨. ❘❚ iÆø AÐ]lÆŠæ: ................ Ð]l¬QÅ {ç³gê çÜ…º…«§ýl A…Ô>ËOò³ çÜ¿¶æ$ÅË$ †Æý‡çÜPÇ…^èlÐ]l^èl$a. A™èlÅ…™èl Ð]l$QÅ çÜÐ]l$M>ί]l
BƇ¬ÌŒæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œæ ÍÑ$sñæyŠæ, {ç³M>Æý‡… çÜ¿¶æ¯]l$ Æ>{çÙt糆 Æý‡§ýl$ª ^ólÝë¢Æý‡$. Mö™èl¢ ❘❚ ©Æý‡ƒM>ÍMýS ÐéƇ¬§é (Prorogue): ........ D 糧鰲 ´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ °Ä¶æ$Ð]l*Ë$, çÜÓ˵ Ð]lÅÐ]l«¨ ^èlÆý‡a¯]l$ ÌôæÐ]l¯ðl™èl¢Ð]l^èl$a. {ç³gê çÜÐ]l$çÜÅËOÐðlç³# çÜ¿¶æ §ýl–íÙt° Ð]l$Æý‡Ìôæa…§ýl$-
´ù‹Üt»êMŠæÞ ¯ðl… &145, f¯]lÆý‡ÌŒæ ÌZMŠæçÜ¿¶æ MøçÜ… G°²MýSË$ fÆý‡$VýS$™éƇ¬. çÜ¿ê çÜÐ]l*ÐólÔ>Ë$ ç³ÇçÜÐ]l*ç³¢… M>Ð]lyýl…/ 糧ýl®™èl$ÌZÏ õ³ÆöP¯]lÌôæ§ýl$. C¨ ç³{†MýSË$ C…§ýl$ÌZ Ksìæ…VŠæ E…yýl§ýl$. çÜ¿ê M>Æý‡Å{MýSÐ]l*- MýS$ ©°² Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$. ÐéƇ¬§é ¡Æ>ï]l…-
´ùÝëtïœ‹Ü (iï³K), ¿¶æ$Ð]l¯ólÔ¶æÓÆŠæ, ❘❚ ÌZMŠæçÜ¿¶æ Æý‡§ýl$ª & ¼Ë$ÏËOò³ {糿êÐ]l…: ...... Ð]l¬WĶæ$yé°² ©Æý‡ƒM>ÍMýS ÐéƇ¬§é A…sêÆý‡$. çÜ–íÙt…_¯]l 糧ýl…. ¿êÆý‡™èl ´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ Ë _Ð]lÇ çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ïܵMýSÆŠæ ©°² ÌZ ^èlÆý‡a, Ksìæ…VŠæ E…sêƇ¬. Ksìæ…VŠæ ¯ðlWY™ól
JyìlÔ>&751001 _Æý‡$¯éÐ]l*MýS$ ❖ ÌZMŠæçÜ¿¶æ ç³ÇÖ˯]lÌZ E¯]l² ¼Ë$ÏË$ (ÌZMŠæçÜ¿¶æ ©°² Æ>{çÙt糆 Ìôæ§é VýSÐ]lÆý‡²ÆŠæ Ìê…bèl¯]l {ç³{MìSĶæ$ÌZ çÜÓ™èlàV> HÆ>µr$ ^ólçÜ$MýS$¯]l² A¯]l$Ð]l$†Ýë¢Æý‡$. {糿¶æ$™èlÓ… AÀÔ¶æ…çܯ]lMýS$ VýS$Æý‡Ð]l#™èl$…¨. M>±,
ç³…´ëÍ. ÌZ¯ól {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]lOÐðl¯é Ìôæ§é Æ>fÅçÜ¿¶æ ¯]l$…_ {´ëĶæ$…V> {ç³MýSsìæÝë¢Æý‡$. D çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ 糧ýl®†. {ç³ÔZ²™èl¢Æ>Ë çÜÐ]l$Ķæ$… ™èlÆ>Ó™èl, C™èlÆý‡ ❘❚ ÝëÐ]l«§é¯]l ¡Æ>ï]l…: ................ Æ>i¯éÐ]l* ^ólĶæ*ÍÞ¯]l AÐ]lçÜÆý‡… Ìôæ§ýl$.
B¯ŒæOÌñæ¯Œæ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ™ól©: ÌZMŠæçÜ¿¶æ BÐðl*§é°MìS Ð]l_a¯]lOÐðl¯é) ¼Ë$ÏËOò³ GÌê…sìæ {糿êÐ]l… E…yýl§ýl$. M>±, çÜ¿ê M>Æý‡Å{MýSÐ]l*Ë {´ëÆý‡…¿ê°MìS Ð]l¬…§ýl$¯]l² C¨ MýS*yé çÜÓ™èlàV> HÆ>µr$ ^ólçÜ$MýS$¯]l² Ý뫧éÆý‡×æ…V> ^èlÆý‡a Ð]l¬WõÜ Ð]lÆý‡MýS$ çÜ¿¶æ¯]l$
Ð]l*Ça 27, 2017. Æý‡§ýlªÐ]l#™éƇ¬. ¯øsîæçÜ$Ë$ Æý‡§ýlªÐ]l#™éƇ¬. Mö¨ª M>Ìê°² iÆø AÐ]lÆŠæ A…sêÆý‡$. C¨ {ç³{MìSĶæ$. 1954 ¯]l$…_ AÐ]l$Ë$^ólçÜ$¢¯é²Æý‡$. ÐéƇ¬§é ÐólĶæ$Æý‡$.
B¯ŒæOÌñæ¯Œæ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ àÆŠæz M>ï³ ❖ ÌZMŠæçÜ¿¶æ BÐðl*§ýl… ´÷…¨ Æ>fÅçÜ¿¶æ ç³ÇÖ˯]l- ❘❚ {ç³ÔZ²™èl¢Æ>Ë çÜÐ]l$Ķæ$…: ................ çܿꫧýlÅ„ýS$yìl Ñ^èl„ýS×æ Ðól$Æý‡MýS$ AÐ]l$ËÐ]l#™èl$…¨. ©°² ´ëÆý‡ÏÐðl$…rÈ °Ä¶æ$Ð]l*ÌZÏ õ³ÆöP¯é²Æý‡$.
ç³…ç³yé°MìS _Ð]lÇ ™ól©: ÌZ E¯]l² ¼Ë$ÏË$ MýS*yé Æý‡§ýlЪ l] #™éƇ¬. ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æÌZÏ {糆Æøþ ©°MìS °È~™èl VýSyýl$Ð]l# E…yýl§ýl$. D çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ çܿꫧýlÅ„ýS$yìl A¯]l$Ð]l$†™ø A™èlÅ…™èl
H{í³ÌŒæ 5, 2017. ❖ Æ>fÅçÜ¿¶æ ç³ÇÖ˯]lÌZ E¯]l² ¼Ë$ÏË$ ÌZMŠæçÜ¿¶æ Ððl¬§ýlsìæ VýS…r¯]l$ {ç³ÔZ²™èl¢Æ>ËMýS$ Ð]l¬…§ýlçÜ$¢ ¯øsîæçÜ$ CÐ]lÓMýS$…yé¯ól çÜ¿¶æ$ÅË$ Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l, {ç³gê çÜ…º…«§ýl A…Ô¶æ…Oò³ ¼. MýS–Úë~Æð‡yìlz
Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.iocrefrecruit.in BÐðl*§é°MìS Æ>¯]lrÏƇ¬™ól AÑ Æý‡§ýl$ªM>Ð]l#. MóSsêƇ¬Ýë¢Æý‡$. çܿꫧýlÅ„ýS$ËMýS$ çÜ¿¶æ$ÅË$ {ç³Ô¶æ²Ë$ AyýlVö^èl$a. M>±, çÜÐ]l*«§é¯é°MìS {糿¶æ$™èlÓ… ¯]l$…_ A«¨M>Æý‡ç³NÆý‡ÓMýS OyðlÆð‡MýStÆŠæ, M>Ï‹ÜÐ]l¯Œæ çÜtyîl çÜÇPÌŒæ,
❖ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË BÐðl*§ýl… ´÷…¨ Æ>{çÙt糆 ¯øsîæçÜ$ C_a, ÑÑ«§ýl A…Ô>ËOò³ {ç³Ô¶æ²Ë$ ç³r$tç³rtMýS*yýl§ýl$. D 糧ýl®†° 1962 ¯]l$…_ çÜÐ]l*«§é¯é°² Æ>ºsôæt…§ýl$MýS$ çÜ¿¶æÅË$ D Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ
BÐðl*§ýlÐ]l¬{§ýlMýS$ ç³…í³¯]l ¼Ë$ÏË$ Æý‡§ýl$ªM>Ð]l#. AyýlVö^èl$a. çÜ…º…«¨™èl Ð]l$…{™èl$Ë$ ÐésìæMìS ´ësìæçÜ$¢¯é²Æý‡$. ¡Æ>ï鰲 Ñ°Äñæ*WÝë¢Æý‡$. çÜ…º…«¨™èl

Competitive Guidance - Indian Polity


The President of India
Tenure of President(Article 56)
originating House, by a 2/3rd
majority the other House sets
up a committee to investigate

military powers (Art.53)
All Treaties and international
agreement are negotiated and
¿¶æ* A…™èlÆ>ÂVýS…
ç³Ë$Ð]l#Æý‡$ Ô>ç܈Ðól™èl¢Ë$ ¿¶æ* A…™èl- A…sêÆý‡$. "Aíܦ±‹Ü' A…sôæ {XMŠæ
 President shall not withst- the charges against the concluded in the name of Æ>ÂVýS… VýS$Ç…_ A¯ólMýS A«§ýlÅĶæ$¯éË$ ¿êçÙÌZ ºËïßæ¯]lOÐðl$¯]l A° AÆý‡¦….
anding the expiration of his President. President though subject to ^ólÔ>Æý‡$. Òsìæ B«§éÆý‡…V> ¿¶æ* Eç³Ç- Aíܦ¯øíܵĶæ$ÆŠæMýS$ & ¿¶æ*ç³rÌê°MìS
term, continue to hold office
until his successor enters
 The President can defend
himself by taking service of 
ratification by Parliament.
President receives and sends
™èlË… ¯]l$…_ ÌZ™èl$MýS$ ÐðlâôæÏMö©ª {糆
32 Ò$rÆý‡MÏ Sý $ 1°C EÚù~{VýS™èl ò³Æý‡$VýS$-
f¯]lÆý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü Ð]l$«§ýlÅ JMýS çܯ]l²° ´÷Æý‡ E…r$…¨.
©¯ól² "Ððl*çßZ AçÜ…™èl™èl ´÷Æý‡'
upon his office.
 The President shall hold
the Attorney-General of India
or any other lawyer of his
Ambassadors and other
diplomatic representatives.
™èl$¯]l²r$Ï ™ðlË$çÜ$MýS$¯é²Æý‡$. ©° B«§é-
Æý‡…V> ¿¶æ* MóS…{§ýl Ð]l$…yýlË… Ð]l§ýlª
Ð]lÆý‡ÌŒæz A…sêÆý‡$. Ìôæ§é {糆ºË Æý‡íßæ™èl
BÐ]lÆý‡×æ… (weak zone) A…sêÆý‡$. 3. °òœ: °MðSÌŒæ (NI), òœ{Æý‡Ü‹ (Fe) E…sêƇ¬.
office for five years in choice. If the second House President has power to çÜ$Ð]l*Æý‡$ 4,000°C EÚù~{VýS™èl gê{VýSïœ ¿¶æ* {´ëÐéÆý‡…ÌZ A«¨MýS EÚù~{VýS™èlË ¿¶æ* ç³rË…ÌZ GMýS$PÐ]lV> E¯]l²Ñ
general. also passes the Resolution summon and prorogue the E…r$…§ýl° ¿êÑçÜ$¢¯é²Æý‡$. Ð]lËÏ ÕÌê 糧éÆ>¦Ë$ {§ýlÐ]l Æý‡*ç³…ÌZ BMìSÞf¯Œæ & 46.6%, Üí ÍM>¯Œæ & 27.7%
 Removal of President be as with the same 2/3rd majority Parliament and dissolve the ❘❚ ¿¶æ* Eç³Ç™èlË… ¯]l$…_ ¯éÀ E…sêƇ¬. çœÍ™èl…V> {´ëÐéÆý‡…Oò³ AË*ÅÑ$°Ä¶æ$… & 8.1%, C¯]l$Ð]l¬ & 5.0%
follows: the president stands LokSabha (Art.85) Ð]lÆý‡MýS$ ¿¶æ* ÐéÅÝëÆý‡®… 6,376 MìS.Ò$. E…r$…¨. E…yól ¿¶æ* ³ç rË… AíÜƦ ‡ý …V> E…r$…¨. ¿¶æ* M>ÍÛÄæ¶ $… & 3.6%. B ™èlÆ>Ó™èl ÝùyìlĶæ$…,
1. President may resign by impeached. The President can call a joint Ð]l*¯]lÐ]l#yýl$ ™èlÐ]lÓM>Ë §éÓÆ> ¿¶æ*Ñ$ ÌZç³ÍMìS 3 {´ëÐéÆ>°² "Ððl$ÝùíܵĶæ$ÆŠæ' A± A…sêÆý‡$. ´÷sêíÙĶæ$…, Ððl$X²íÙĶæ$… E…sêƇ¬.
writing to Vice-President. session in case of a conflict MìS.Ò$. ÌZ™èl$ Ð]lÆý‡MýS$ ^ólÆ>yýl$. ¿¶æ* A…™èlÆ>ÂVýS…ÌZMìS 3. ¿¶æ* MóS…{§ýl Ð]l$…yýlË…:
2. President may, for violati- Powers and functions of the between the two houses on ^èlÐ]l¬Æý‡$ Vösêt˯]l$ ç³…í³¯]l ÌZ™èl$ Ð]l*{™èl… 6.5 ¿¶æ* MóS…{§ýl Ð]l$…yýlË… 2,900 MìS.Ò$. ¯]l$…_ 6,376 Q…yýl ^èl˯]l íܧ鮅™èl…
on of the Constitution be President ordinary bill (Art.108) MìS.Ò$. E…r$…¨. MìS.Ò$. ÌZ™èl$ Ð]lÆý‡MýS$ E…r$…¨. ÑÕçÙt Ýë…{§ýl™èl 12 ¿¶æ*Ñ$Oò³ E¯]l² Q…yéË$ JMýS§é°MöMýSsìæ Ýëõ³„ýS…V> MýS§ýl$-
removed from office by The executive power of the President addresses the ❘❚ ¿¶æ* ¯éÀ Ð]l§ýlª 6,000°C EÚù~{VýS™èl E…r$…§ýl° {V>. ¯]l$…_ 15{V>./çœ$.òÜ….Ò$ E…r$…¨. ¿¶æ* Ë$™éĶæ$¯ól íܧ鮅™èlÐól$ Q…yýl^èl˯]l íܧ鮅™èl…. Q…yýl
impeachment (Article union is vested in the Houses of Parliament A…^èl¯é. ÌZç³ÍMìS Ððlâ¶æ$¢¯]l² Mö©ª A«¨MýS ï³yýl¯]l… Ð]lËÏ {´ëÐéÆý‡… & ¿¶æ* MóS…{§ýl Ð]l$…yýlÌê°² Ñyýl©õÜ ^èl˯]l… A¯ól BÌZ^èl¯]l¯]l$ Ð]l¬…§ýl$V> yýl^Œæ Ô>ç܈Ðól™èl¢, _{™èl-
61). President and all executive separately or jointly after ¿¶æ* ¯éÀ Ð]l§ýlª ÕÌê{§ýlÐ]l… Ððl$™èl¢° Ð]l¬§ýlªÌê E…yìl ´÷Æý‡¯]l$ VýS*sñ毌æºÆŠæY Ñ_e¯]l²™èl ´÷Æý‡ A…sêÆý‡$. M>Æý‡$yýl$ A{ºà… BÈtÍĶæ$‹Ü 1596ÌZ {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. B
 In case of vacancy caused by functions are carried out in each general election and at çœ$¯]l 糧éÆý‡¦ (´ë„ìSMýS {§ýlÐ]l) Ë„ýS×êË$ MýSÍW E…r$…¨. A«¨MýS EÚù~{VýS™èl Ð]lËÏ D ´÷Æý‡¯]l$ »êÅÈ íܵĶæ$ÆŠæ ™èlÆ>Ó™èl 1912&22ÌZ fÆý‡Ã± Ðé™éÐ]lÆý‡×æ Ô>ç܈Ðól™èl¢
resignation, death or impea- the name of the President the first session, each year A…sêÆý‡$. ¿¶æ* MóS…{§ýl Ð]l$…yýlÌê°² Æð‡…yýl$ B{Ìñæ¹yŠæ Ððlf¯]lÆŠæ A¯ólMýS ç³ÇÔZ«§ýl¯]lË$ ^ólíÜ Q…yýl^èl˯]l
chment, a new President (Article 53 & 77) (Art.87)
¿¶æ* A…™èlÆ>ÂVýS ´÷Æý‡Ë$ ¿êV>Ë$V> Ñ¿¶æh…^éÆý‡$. íܧ鮅™é°² ç³NÇ¢ Ýë¦Æ‡¬ÌZ {糆´ë¨…^éyýl$.
should be elected within six He has power to appoint the Certain bills require prior 1. ¿¶æ* ç³rË…: G. »êçßæÅ MóS…{§ýl Ð]l$…yýlË…: C¨ 2,900 ¯]l$…_ Ððlf¯]lÆŠæ B«§éÆ>Ë$:
months. Prime Minister and on his approval of the President for ¿¶æ*Ñ$ Oò³¿êVýS… çœ$¯]l Æý‡*ç³…ÌZ E…yìl A¯ólMýS Æý‡M>Ë 5,100 MìS.Ò$. ÌZ™èl$ E…r$…¨. D ´÷Æý‡ 1. hVŠæÝëMýS*Æý‡$µ: §ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM> ™èl*Æý‡$µ¡Æý‡…, B{íœ-
 In above cases, the Vice- advice to appoint other introduction in the Parliam- ÕËË™ø °ÇÙèlOÐðl$ E…r$…¨. ©¯ól² ¿¶æ* ç³rË… §é§éç³# 2,200 MìS.Ò$. Ð]l$…§ýl…ÌZ E…yìl M> ç³ÕaÐ]l$ ¡Æ>Ë$ JMóS Æý‡MýSOÐðl$¯]l MýS*Æý‡$µ MýSÍW E…yýl-
President acts as an acting Minister of the Union ent. These are Money Bill, A…sêÆý‡$. ¿¶æ* ³ç rË… 30 ¯]l$…_ 100 MìS.Ò$ ÌZ™èl$ 3,500°C EÚù~{VýS™èl™ø {§ýlÐ]líܦ†ÌZ E…r$…¨. r…, C…yìlĶæ*, B{õÜtÍĶæ*, B{íœM> ™èl*Æý‡$µ¡Æ>-
President till the new (Art.75). Finance Bill of first class, E…r$…¨. ÕËË$, Ðésìæ Ýë…{§ýl™èl B«§éÆý‡…V> ¿¶æ* D ´÷Æý‡ÌZ °MðSÌŒæ, C¯]l$Ð]l¬ {§ýlÐ]l Æý‡*ç³…ÌZ ˯]l$ MýSÍí³™ól JMóS Q…yýl…V> AÐ]l$Ç´ùÐ]lyýl….
President enters the office. He also appoints Bill for the recognition of ç³rÌê°² Æð‡…yýl$ ´÷Æý‡Ë$V> Ñ¿¶æh…^èlÐ]l^èl$a. CÌê E…sêƇ¬. M>ºsìæt ©°² "°òœ' A…sêÆý‡$. 2. ÕÌꫧéÆ>Ë$: Q…yýl ¡Æ>ÌZÏ° ÕËË Ð]lĶæ$çÜ$, Ðésìæ
During such Period he i) The Attorney General of new State. Ñyýl©õÜ ´÷Æý‡¯]l$ M>{¯éyŠæ Ñ_e¯]l²™èl ´÷Æý‡ A…sêÆý‡$. ¼. A…™èlÆý‡ ¿¶æ*MóS…{§ýl Ð]l$…yýlË…: C¨ 5,100 MìS.Ò$. Æý‡ÝëĶæ$°MýS çÜ…çœ$r¯]lË$ JMóS Ñ«§ýl…V> E…yýlr….
receives the salary and the India (AGI); The President enjoys veto G. Q…yýl ¿¶æ*™èlË…: D Oò³´÷Æý‡ ™ólÍOMðS¯]l {V>O¯ðlsŒæ ¯]l$…_ 6,376 MìS.Ò$. ÌZ™èl$ Ð]lÆý‡MýS$ E…r$…¨. 3. ÕÌêf B«§éÆ>Ë$: §ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM>, B{íœM>Ë$ MýSËíÜ
facilities of President's post. ii) The Comptroller and power usually called Pocket ÕËË™ø E…r$…¨. ÑÕçÙt Ýë…{§ýl™èl 2.7 ¯]l$…_ 3.0 CMýSPyýl EÚù~{VýS™èlË$ 4,000°C MýS…sôæ GMýS$PÐ]lV> E¯]l²ç³#µyýl$ AMýSPyýl ò³ÇW¯]l iÐ]lÆ>Ô¶æ$Ë$ ÕÌêgêË$-
Auditor General of veto, which can be used for {V>./çœ$.òÜ….Ò$. E…r$…¨. D ´÷Æý‡ÌZ GMýS$PÐ]l E…sêƇ¬. D {´ë…™èl…ÌZ A«¨MýS EÚù~{VýS™èlË$ V> Ð]l*Ç {ç³çÜ$¢™èl… ÐólÆó‡ÓÆý‡$ Q…yéÌZÏ ËÀ…^èlyýl….
Impeachment (removal) of the India(CAG) withholding bill for any time Ô>™èl… íÜÍM>¯Œæ, AË*ÅÑ$°Ä¶æ$… E…yýlr… Ð]lËÏ E¯é² A«¨MýS ï³yýl¯]l… Ð]lËÏ çœ$¯]l Æý‡*ç³…ÌZ ❘❚ "Ððlf¯]lÆŠæ' {ç³M>Æý‡… {ç³çÜ$¢™èl… E¯]l² Q…yé˱² 400
President (Art.61) iii) The Judges of the (Art.111). ©°² "íÜĶæ*ÌŒæ' ´÷Æý‡ A…sêÆý‡$. E…r$…¨. ©°ÌZ C¯]l$Ð]l¬, º…V>Æý‡…, C™èlÆý‡ Ñ$ÍĶæ$¯Œæ Hâ¶æÏ {MìS™èl… ç³#Æ>iÐ]l Ð]l$àĶæ¬VýS…ÌZ
 Under article 61 of the supreme court and high President may Promulgate ¼. çÜÐ]l¬{§ýl ¿¶æ*™èlË…: MìS…¨ ´÷Æý‡ Ýëõ³„ýS…V> A«¨MýS Ñ${Ôèæ ÌZàË Ð]l…sìæÑ ¿êÆý‡ Æý‡*ç³…ÌZ E…sêƇ¬. "´ë…hĶæ*' A¯ól JMóS Ð]l$àQ…yýl…V> E…yólÑ.
Constitution, the President of Courts ordinances under Articles 123 Ýë…{§ýl™èl™ø ºÝëË$t ÕËË™ø MýS*yìl E…r$…¨. ❘❚ ¿¶æ* A…™èlÆ>ÂV>°² Møyìl VýS$yýl$z™ø ´ùËaÐ]l^èl$a. ¿¶æ* ❘❚ B ™èlÆ>Ó™èl M>Æø¾°òœÆý‡‹Ü M>Ë…ÌZ Q…yýl^èl˯]l…
India can be impeached for iv) The Governor of a State except when both the Houses ÑÕçÙt Ýë…{§ýl™èl 3 ¯]l$…_ 3.5 {V>./çœ$.òÜ….Ò$. ç³rË… VýS$yýl$zOò³ ò³…MýS$ A¯]l$MýS$…sôæ ¿¶æ*{´ëÐéÆý‡… fÇW…¨. ´ë…hĶæ* ^èl$r*t BÐ]lÇ…_ E¯]l²
the violation of the Consti- or the Lt. Governor are in session E…r$…¨. D ´÷Æý‡ÌZ íÜÍM>¯Œæ, Ððl$X²íÙĶæ$… VýS$yýl$zÌZ° ±Ë…V>, ¿¶æ* MóS…{§ýl… Ð]l$…yýlË… ç³^èla çÜÐ]l¬{§ýl…& òœ…£éÌêÞ, ´ë…hĶæ* Ð]l$«§ýlÅÌZ E¯]l²
tution which is solely to be v) The members of the Ordinance issued under Art. E…yýlr… Ð]lËÏ "íÜÐ]l*' ´÷Æý‡ A° MýS*yé A…sêÆý‡$. Ý÷¯]lV> ¿êÑ…^èlÐ]l^èl$a. Ððl¬™èl¢… ¿¶æ* ¿êVýS…ÌZ çÜÐ]l¬{§ýl… & sñ椋Ü. B ™èlÆ>Ó™èl sñ椋ÜMýS$ E™èl¢Æý‡…V>
decided by the Parliament. Union Public Service 123 must receive approval of 2. ¿¶æ* {´ëÐéÆý‡…: ¿¶æ*ç³rË… 1%, ¿¶æ*{´ëÐéÆý‡… 16%, ¿¶æ* MóS…{§ýl ÌêÆó‡íÙĶæ* (A…V>Æ>) ¿¶æ* ¿êVýS…, §ýl„ìS×æ…V>
 The Procedure for impeach- Commission Parliament (both the houses) D ´÷Æý‡ Üç $Ð]l*Æý‡$ 100 ¯]l$…_ 2,900 MìS.Ò$. ÌZ™èl$ Ð]l$…yýlË… 83% E¯]l²r$Ï ¿êÑçÜ$¢¯é²Æý‡$. Vø…yéÓ¯é ¿¶æ*¿êVýS…
ment can be initiated in either vi) The Chief Election within six weeks of the Ð]lÆý‡MýS$ E…r$…¨. ÑÕçÙt Ýë…{§ýl™èl 3.5 {V>. ¯]l$…_ ❘❚ "çÜ$Äñæ$‹Ü' A¯ól ¿¶æ*Vøâ¶æ Ô>ç܈Ðól™èl¢ AÀ{´ëĶæ$… HÆý‡µyézƇ¬.
House of the Parliament Commissioner reassembly of the Parliament. 5.5 {V>./çœ$.òÜ….Ò$. E…r$…¨. ÌZ™èl$MýS$ ÐðlâôæÏ Mö©ª {ç³M>Æý‡… ¿¶æ* A…™èlÆ>ÂVýS… Ð]lÊyýl$ ´÷Æý‡Ë$. AÑ...
 The impeachment procedure The President is the Supreme D ´÷Æý‡ÌZ 500°C ¯]l$…_ 3,500°C Ð]lÆý‡MýS$ 1. íÜĶæ*ÌŒæ: Üí ÍM>¯Œæ (SI), AË*ÅÑ$°Ä¶æ$… (AI) MðS.Ððl…MýSrÆð‡yìlz,
is quasi-judicial in nature Commander of the defence N.D.Nagesh EÚù~{VýS™èlË$ ò³Æý‡$VýS$™éƇ¬. D ´÷Æý‡ÌZ¯]l* E…sêƇ¬.
because after a resolution to forces, however the íÜÍM>¯Œæ, Ððl$X²íÙĶæ$… 糧éÆ>¦Ë$ GMýS$PÐ]lV> E…sê- 2. íÜÐ]l*: Üí ÍM>¯Œæ (SI), Ððl$X²íÙĶæ$… (MA) çÜ»ñæjMýS$t °ç³#×æ$Ë$, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ.
Ganesh IAS Academy, Chennai
this effect is passed by the Parliament can the regulate Ƈ¬. ¿¶æ* {´ëÐéÆý‡… Oò³ ¿êV>°² Aíܦ¯øíܵĶæ$ÆŠæ E…sêƇ¬.
10
{糆 ÐéÆý‡… Ò$ ¿¶æÑ™èl Ððl$Ƈ¬¯Œæ õ³iÌZÏ...
ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… º$«§ýlÐéÆý‡… VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… Ô¶æ°ÐéÆý‡… B¨ÐéÆý‡…
{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæÞ C…f±Ç…VŠS/ g껌æ sñæM>²Ëi, MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ¸ëÆð‡¯Œl Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl ĶæÊ™Œl/MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ g껌æ íÜPÌŒæÞ/
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ òܵçÙÌŒæ G…½H òܵçÙÌŒæ ´ëƇ¬…sŒæ (™ðlË$VýS$) òܵçÙÌŒæ òܵçÙÌŒæ (C…WÏ‹Ù) òܵçÙÌŒæ íÜPÌŒæ yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ
Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… 14-3-2017 ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ ç³…^éĶæ$¡ òÜ{MýSrÈ
{ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS… {ç³™ólÅMýS…

E§øÅVýS… ^ólçÜ*¢.. {ç³çÜ$¢™èl… ÝùçÙÌŒæ ¯ðlsŒæÐ- ]lÇ- P…VŠS ç³Æý‡…V> Ķæ*‹³ çÜ…çÜP–† Ô¶æÆý‡Ð- ólV- ýS…V> ÑçÜ¢Ç- çÜ*¢ O¯ðlç³#-
MðSÈ-ÆŠ‡ÌZ E¯]l²-™èl…V> G¨-VóS…-§ýl$MýS$ ÒË$V> G…½H
^èl§ýl-Ðé-Ë…sôæ.. Æð‡…yýl$ Ð]l*Æ>YË$ A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E¯é²Æ‡¬.
AÑ.. GWj-MýS*Å-sìæÐŒl G…½H, yìlòÜt¯lŒ Þ G…½H. AƇ¬™ól D Æð‡…yýl$
G…½H ×êÅ-˯]l$ MýS*yé A…¨-Ýù¢…¨. Ð]l¬QÅ…V> ¼h-¯ðl‹Ü MøÆý‡$ÞË Ñ§éÅ-Æý‡$¦Ë- MýS$ Eç³-Äñæ*-
VýSç-³yól G¯ø² Ķæ*‹³Þ A…§ýl$-»ê-r$-ÌZMìS Ð]l^éaƇ¬. àÆý‡ÓÆŠ‡z ¼h-¯ðl‹Ü çÜ*PÌŒæ
Ð]l*Æ>YÌZÏ H¨ »ñæ‹Üt? H Ñ«§é-¯]l…ÌZ çÜÇt-íœ-MðSsŒæ ´÷…¨™ól ™èl¯]l {´÷OòœÌŒæ
ÑË$Ð]l ò³Æý‡$-VýS$-™èl$…¨? ™èl¨-™èlÆý‡ {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ çÜÐ]l*-«§é-¯]l…V> GWj-MýS*Å- òܵçÙÌŒæ ¯]l$…_ {ò³•Ðólr$æ {´÷òœç-Ù¯- ]lÌŒæÞ Ð]lÆý‡MýS$.. yðlíÜç-Ù¯Œl Ðól$MìS…VŠS ¯]l$…_ yól r$ yól OsñæÐŒl$
Ðól$¯ólg- ŒæÐ- ðl$…sŒæ Ð]lÆý‡MýS$ ÑÑ«§ýl A…Ô>-ËOò³ A…™èlÆ- >j¡- Ķæ$ Ýë¦Æ‡¬ÌZ Ķæ*‹³Þ
sìæÐŒl G…½H, yìlòÜt¯lŒ Þ G…½H {´ù{V>-ÐlŒ $Ë Ñ«¨-Ñ-«§é-¯é- Æý‡*´÷…-§éƇ¬. D ¯ólç³£- ýlÅ…ÌZ B«§ýl$-°M- ýS™- èl¯]l$ A…¨-ç³#-^èl$a-Mø-Ð]ly- ýl…ÌZ G…½H
ËOò³ ÑÔóæÏ-çÙ×æ.. ѧéÅ-Æý‡$¦Ë- MýS$ G…™èlV- >¯ø Eç³Ä- ñæ*-VýSç-³y- ýl$-™èl$¯]l² Ððl¬O»ñæÌŒæ Ķæ*‹³Þ..

GWj-MýS*Å-sìæÐŒl G…½H, yìlòÜt¯ŒlÞ G…½H.. D Æð‡…yýl$ {´ù{V>-ÐŒl$Ë


E§ólªÔ¶æ… JMýSsôæ. {ç³ÐólÔ¶æ… ´÷…¨¯]l ѧéÅ-Æý‡$¦Ë$ M>Ï‹Ü-ËMýS$ ç³NÇ¢ çÜÐ]l$-
Ķæ$… MóSsê-Ƈ¬…-^é-ÍÞ¯]l AÐ]l-çÜÆý‡… E…yýl§ýl$. BĶæ* C¯Œl-íÜt-r*Å-sŒæ-
Ë$ õ³ÆöP¯]l² °È~™èl ÆøkË$, çÜÐ]l$-Ķæ*ÌZÏ ™èlÆý‡-VýS-™èl$-ËMýS$ àf-OÆð‡™ól
D Ķæ*‹³Þ ™øyýl$…sôæ..
çÜÇ-´ù-™èl$…¨. AƇ¬™ól D ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ GWj-MýS*Å-sìæÐŒl G…½H {´ù-
{V>-ÐŒl$-ËMýS$, yìlòÜt¯ŒlÞ {´ù{V>-ÐŒl$-ËMýS$ Ð]l$«§ýlÅ Ð]lÅ™éÅçÜ… MýS°-í³-Ýù¢…¨.
¯éÌñæyŠæj Ò$ Ððl…sôæ!

GWjM- ýS*Å-sìæÐŒl G…½H..
§ólÔ¶æ…ÌZ II-G…Ë$ çÜà {ç³Ð]l¬Q ¼h-¯ðl‹Ü Ðól$¯ól-gŒæ-Ððl$…sŒæ C¯Œl-
íÜt-r*ÅsŒæÞ.. ï³i {´ù{V>ÐŒl$ çœÆŠ‡ Ð]lÇP…VŠS GWj-MýS*Å-sìæÐŒlÞ õ³Æý‡$-
™ø Hyé¨ ¯]l$…_ Æð‡…yólâ¶æÏ Ð]lÅÐ]l«¨ VýSË GWj-MýS*Å-sìæÐŒl G…½H
{´ù{V>-ÐŒl$¯]l$ A…¨-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. A°² òܵçÙ-OÌñæ-gôæ-çÙ-¯]lÏ-ÌZ¯]l* D
{´ù{V>-ÐŒl$Ë$ A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E¯é²Æ‡¬. AƇ¬™ól ÒsìæÌZ {ç³Ðól-
Ô>-°MìS ç³° A¯]l$-¿¶æÐ]l… ™èlç³µ-°-çÜÇ. Ý뫧é-Æý‡-×æ…V>.. BĶæ* C¯Œl-
yìlòÜt¯ŒlÞ GWjM- Sý *ÅH¨s- ìæÐŒl Vs ● Ir*ůŒlÞ: ¼h-¯ðl‹Ü Ðól$¯ól-gŒæ-Ððl$…sŒæ ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ O¯ðlç³#-×êÅË$ ™èlç³µ-°-çÜÇ. M>±,
A¯ólMýS M>Ìôæ-iÌZÏ MýS±çÜ Ð]l˜ÍMýS ÝûMýS-Æ>ÅË$ MýS*yé E…yýlr… Ìôæ§ýl$. §é…™ø ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë$ M>Ï‹Ü
Æý‡*ÐŒl$ ÌñæMýSa-ÆŠ‡Þ¯]l$ MýS*yé ѯ]l-Ìôæ° ç³Ç-íܦ†. çÜÇV>Y AÌê…sìæ ÐéÇMìS Eç³-Äñæ*-VýS-ç³-yólÌê Æý‡*´÷…-
¨¯]l Ķæ*‹³ "I-r*ůŒlÞ Ä¶æÊ'. D Ķæ*‹³ §éÓÆ> àÆý‡ÓÆŠ‡z ¼h-¯ðl‹Ü çÜ*PÌŒæ, ÐéÆý‡t¯Œl çÜ*PÌŒæ
B‹œ ¼h-¯ðl‹Ü ™èl¨-™èlÆý‡ A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ ¼&-çÜ*P-ÌŒæÞMýS$ ^ðl…¨¯]l {´÷òœ-çÜÆŠ‡Þ ÌñæMýSa-ÆŠ‡Þ¯]l$,
íÜt-r*Å-sŒæË °º…-«§ýl-¯]lË Ðól$Æý‡MýS$ MýS°-çÙt…V> I-§ólâ¶æ$Ï, VýSÇ-çÙt…V>
糧ólâ¶æÏ ç³° A¯]l$-¿¶æÐ]l… MýS±çÜ AÆý‡á-™èlV> °Æó‡ª-Õ-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬.
■ GWj-MýS*Å-sìæÐŒl G…½-HÌZ »Z«§ýl¯]l ç³Æý‡…V> C¯Œl-íÜt-r*Å-sŒæË$ ÑÑ«§ýl
Ñ«§é-¯é-˯]l$ A¯]l$-çÜ-Ç-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. A«¨MýS Ô>™èl… çÜ…çܦË$ ´ëÆŠ‡t-&Osñæ…
»
òܵçÙO-Ìñæg- ôæç-Ù¯Œl G…í³M- ýSÌZ gê{VýS™- èl¢V>
GWj-MýS*Å-sìæÐŒl, yìlòÜt¯ŒlÞ D Æð‡…yýl$ Ñ«§é-¯éÌZÏ G…½H
{´ù{V>-ÐŒl$Ë L™éÞ-íßæ-MýS$Ë$ G…í³MýS ^ólçÜ$-MýS$¯ól òܵçÙ-OÌñæ-

VýS$Ç¢…ç-³#Oò³ A{ç³Ð- ]l$-™èl¢…V>
GWj-MýS*Å-sìæÐŒl G…½H, yìlòÜt¯ŒlÞ
G…½H.. Ñ«§é-¯]l-Ðól$-O§ðl¯é A¿¶æÅ-
ñæ‹Üt BĶæ* çÜ*PÌŒæÞ ^ólç³-sìæt¯]l MóS‹Ü çÜtyîl-‹Ü¯]l$ ™ðlË$-çÜ$-MýS$¯ól AÐ]l-M>Ô¶æ… ËÀ-çÜ$¢…¨. C¨ Ķæ*í³ÌŒæ I
¸ù¯Œl ĶæÊf-Æý‡ÏMýS$ A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E…r$…¨.
● Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: itunesu.itunes.apple.com

õ³Æý‡$™ø DÐðl-°…VŠS ™èlÆý‡-VýS-™èl$Ë$ °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢…-yýlV>.. II-G…Ë$, gôæ-çÙ¯Œl ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ gê{VýS-™èl¢V> Ð]lÅÐ]l-çßæ-Ç…-^éÍ. Ý뫧é- Æý‡$¦Ë$ {糫§é-¯]l…V> BÆ> ¡Ä¶æ*-ÍÞ¯]l A…Ô¶æ… çܧýlÆý‡$ ● A¯Œl-çÜtMŠS (Unstuck): ¼h-¯ðl‹Ü Ðól$¯ól-gŒæ-Ððl$…sŒæ çÜ*tyðl…-sŒæÞMýS$ ™èlç³µMýS E…yé-ÍÞ¯]l Ë„ýS×æ…..
Ð]l$Ç-Mö°² {ç³Ð]l¬Q ¼&-çÜ*PÌŒæÞ ÐéÆ>…-™éÌZÏ ™èlÆý‡-VýS$-™èl$Ë$ °Æý‡Ó- Æý‡-×æ…V> Ð]lÇP…VŠS GWj-MýS*Å-sìæÐŒlÞ E§øÅ-VýS-È™éÅ Aç³µ- MøÆý‡$Þ ç³NÆý‡¢-Ķæ*ÅMýS C¯Œl-íÜt-r*ÅsŒæ C^óla çÜÇt-íœ-MðS-sŒæMýS$ g껌æ Ð]l*Æð‡PsZÏ, "yðl-íÜ-çÙ¯Œl Ðól$MìS…-VŠS'. D Mø×æ…ÌZ ѧéÅ-Æý‡$¦-ËMýS$ Eç³-Äñæ*-VýS-ç³-yólÌê "I-r*ůŒlÞ Ä¶æÊ' ¯]l$…^ól
íßæ-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. A§ólÑ«§ýl…V> JMýS òÜÑ$-çÜtÆŠ‡ Ð]lÅÐ]l-«¨ÌZ ™èlç³µ-°-çÜ-ÇV> sìæMóS ™éÐ]l¬ ç³°-^ól-çÜ$¢¯]l² Ñ¿ê-V>-°MìS çÜ…º…-«¨…-_¯]l C…yýl{ïÜt Ð]lÆ>YÌZÏ ËÀ-çÜ$¢¯]l² VýS$Ç¢…ç³#. II-G…Ë$, C™èlÆý‡ ¼&-çÜ*PÌŒæÞ Ð]l_a¯]l Ð]l$Æø Ķæ*‹³ "A-¯Œl-çÜt-MŠS'. C…§ýl$-ÌZ° ѯ]l*™èl² ïœ^èlÆý‡Ï B«§é-Æý‡…V> ѧéÅ-Æý‡$¦Ë$ yðlíÜ-çÙ¯Œl
Mö°² ÆøkË$ C¯Œl-íÜt-r*Å-sŒæÌZ M>Ï‹ÜÆý‡*… ÌñæMýSa-ÆŠ‡ÞMýS$ àf-Æý‡$-M>-Ðé- òܵçÙ-OÌñæ-gôæ-çÙ-¯Œl¯]l$ G…í³MýS ^ólçÜ$-MýS$…-sêÆý‡$. AƇ¬™ól A…¨…^ól GWj-MýS*Å-sìæÐŒl {´ù{V>-ÐŒl$ÞMýS$ {糿¶æ$™èlÓ °Ä¶æ$…-{™èl×æ çÜ…çÜ¦Ë Ðól$MìS…VŠS, sîæÐŒl$ ÇÌôæ-çÙ¯ŒlíÙ‹³ Ð]l…sìæ A…Ô>ÌZÏ O¯ðlç³#-×êÅ-˯]l$ ò³…^èl$-Mø-Ð]l^èl$a. D Ķæ*‹³ÌZ JMýS
˯]l² °º…-«§ýl-¯]l¯]l$ ´ësìæ-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. D ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ E§øÅ-VýS$Ë$ Òsìæ° G…í³MýS ^ólçÜ$-MýS$-¯ól-r-糚yýl$ çܧýlÆý‡$ MøÆý‡$ÞË VýS$Ç¢…ç³# ÌôæMýS-´ù-Ƈ¬¯é.. C…yýl{ïÜt Ð]lÆ>YÌZÏ VýS$Ç¢…ç³# E…sZ…¨. A…™ól-M>- çÜÐ]l$-çÜÅMýS$ çÜ…º…-«¨…_ ÐéçÜ¢Ð]l ç³Ç-íܦ-™èl$ÌZÏ ¡çÜ$-MýS$¯]l² °Æý‡~-Ķæ*Ë$ MýS*yé ËÀ-Ýë¢Æ‡¬.
Mö…™èl Cº¾…¨ ç³yýl$-™èl$-¯é²Æý‡$. ´ëÆŠ‡t-&Osñæ… M>Ï‹Ü-ËMýS$ °Æó‡ª-Õ-çÜ$¢¯]l² çÜÓÆý‡*ç³…, ÐésìæÌZ çÜÓĶæ$… çܯ]l²-§ýl®™èl ¨Ô¶æV> ™èlÐ]l$ MýS$…yé D MøÆý‡$Þ-˯]l$ Aç³µ-sìæMóS Ð]lÆŠ‡P GMŠSÞ-ï³-Ç-Ķæ$¯ŒlÞ E¯]l²-Ðé-ÇMóS ç³Ç- ● Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: www.unstuck.com
çÜÐ]l$-Ķæ*-°MìS ™èlÐ]l$ Ñ«§ýl$Ë$ Ð]l¬W-Ķæ$-MýS-´ù-Ð]lyýl… Ìôæ§é ™èlç³µ-°-çÜ-ÇV> ºÌê-˯]l$ »ôæÈk ÐólçÜ$-Mø-ÐéÍ. ™èlç³µ-°-çÜ-ÇV> °Çª- Ñ$™èl… ^ólĶæ$yýl… M>Æý‡-×æ…V> E§øÅ-V>Ë$ ´÷…§ól ÑçÙ-Ķæ$…-ÌZ¯]l* ÐéÇMìS
C¯Œl-íÜt-r*ÅsŒæ ÌñæMýSa-ÆŠ‡ÞMýS$ àf-Æý‡-ÐéÓ-ÍÞ¯]l çÜÐ]l$-Ķæ$…-ÌZ¯ól E§øÅVýS çÙt…V> JMýS òܵçÙ-OÌñæ-gôæ-çÙ-¯Œl¯]l$ G…í³MýS ^ólçÜ$-Mø-Ðé-ÍÞ¯]l Cº¾…-§ýl$Ë$ G§ýl$-Æý‡-Ð]lyýl… Ìôæ§ýl$. M>±, yìlòÜt¯ŒlÞ G…½H Ñ«§é-¯]l…Oò³
È™éÅ AOòÜ-¯Œl-Ððl$…sŒæÞ Ð]l¬…§ýl$-V>¯ól òÙyýl*ÅÌŒæ M>Ð]lyýl… ¯ólç³-£ýlÅ…ÌZ C™èlÆý‡ Õ„ýS×æ AÐ]l-M>-Ô>Ë ({ò³•-Ðólr$ Ð]l*{™èl… À¯]l² çܵ…§ýl-¯]lË$ Ñ°-í³-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. Mö°² çÜ…çܦË$ ™èlÐ]l$ °Ä¶æ*- ● GÐ]l-ÆŠ‡-¯øsŒæ (Evernote): °Æý‡…-™èlÆý‡… Mö™èl¢ Iyìl-Ķæ*-Ë™ø Ð]l¬…§ýl$-MðS-âêÏ-ÍÞ¯]l BÐ]l-Ô¶æÅ-MýS™èl ½&-çÜ*PÌŒæ
Ð]l…sìæÑ {糫§é¯]l Ayýlz…-MýS$-Ë$V> Ð]l*Æý‡$-™èl$-¯é²Æ‡¬. r*ÅçÙ¯ŒlÞ, D&-r*Å-çÙ¯ŒlÞ ™èl¨-™èl-Æý‡-)¯]l$ ^èl*çÜ$-Mø- Ð]l$MýS {ç³MýS-r-¯]lÌZÏ ™èlç³µ-°-çÜ-ÇV> çœ#ÌŒæOsñæ… G…½H ^èl¨-ѯ]l ѧéÅ-Æý‡$¦Ìôæ AÆý‡$á- ѧéÅ-Æý‡$¦-ËOò³ E…r$…¨. A§ól çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ Ðésìæ° çÜ$©Æý‡ƒ M>Ë… VýS$Æý‡$¢…-^èl$-Mø-Ðé-ÍÞ¯]l ç³Ç-íܦ†.
ÐéÍ. ÐéçÜ¢-Ðé-°MìS yìlòÜt¯ŒlÞ G…½H ѧéÅ-Æý‡$¦Ë$ Ë° õ³ÆöP…-r$-¯é²Æ‡¬. ©°MìS "G-Ð]l-ÆŠ‡-¯øsŒæ Ððl¬O»ñæÌŒæ Aí³Ï-MóS-çÙ-¯Œl' G…™èl-V>¯ø Eç³-Äñæ*-VýS-ç³-yýl$-™èl$…¨. ѧéÅ-Æý‡$¦Ë$ ™èlÐ]l$MýS$
yìlòÜt¯ŒlÞ G…½H MýS*yé C§ól Ñ«§ýl…V> Ð]lÅÐ]l-çßæ-Ç- ■ yìlòÜt¯ŒlÞ Ñ«§é-¯]l…™ø ´ùÍa™ól GWj-MýS*Å-sìæÐŒl G…½H MøÆý‡$ÞË ïœkË$ Mö…™èl Ð]l_a¯]l Mö™èl¢ BÌZ^èl¯]l˯]l$ Ððl$Ƈ¬-ÌŒæÌZ ´÷…§ýl$-ç³-Æý‡$a-MýS$° Ðésìæ° GÐ]l-ÆŠ‡-¯øsŒæ Ķæ*‹³™ø A¯]l$-
õÜ¢¯ól ™éÐ]l¬ ^ólǯ]l òܵçÙ-OÌñæ-gôæ-çÙ- A«¨-MýS…V> E…r$-¯é²Æ‡¬. CÑ MýS°-çÙt…V> Æý‡*. Ë„ýS ¯]l$…_ Æý‡*. çÜ…-«§é¯]l… ^ólõÜ¢ ^éË$.. G糚yýl$ M>Ðé-Ë…sôæ A糚yýl$ Ðésìæ° Ò„ìS…^ól AÐ]l-M>Ô¶æ… ËÀ-çÜ$¢…¨.
Ð]lÇP…VŠS GWj-MýS*Å-sìæÐŒlÞ, ™égê {V>yýl$Å-Äôæ$sŒæÞ GÐ]l- ¯ŒlMýS$ çÜ…º…-«¨…_ òܵçÙ-OÌñægŒæz Ð]lÊyýl$ Ë„ýSË Ð]l$«§ýlÅÌZ E…r$-¯é²Æ‡¬. ● Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: appcenter.evernote.com
OÆð‡¯é çÜÆó‡ {ç³Ðól-Õ…-^ól…-§ýl$MýS$ BÝëPÆý‡… MýS͵-çÜ$¢¯]l² O¯ðlç³#-×êÅË$ ´÷…§ól…-§ýl$MýS$ M>±, yìlòÜt¯ŒlÞ Gyýl$Å-MóS-çÙ¯Œl Ñ«§é-¯]l…ÌZ
Ð]l*Æý‡Y… yìlòÜt¯ŒlÞ G…½H. {ç³çÜ$¢™èl… §ólÔ¶æ…ÌZ A°² BÝëPÆý‡… E…r$…¨. Ð]l*{™èl… Æý‡*. Ë„ýS-ÌZõ³ MøÆý‡$Þ ç³NÇ¢ ^ólçÜ$- ● G±. yýl* (Any.do): OsñæÐŒl$ Ðól$¯ól-gŒæ-Ððl$…sŒæ, Ð]l¬…§ýlçÜ$¢ {ç³×ê-ãMýSËMýS$
ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞ-sîæË$ yìlòÜt¯ŒlÞ Gyýl$Å-MóS-çÙ¯Œl Ñ«§é-¯]l…ÌZ Æð‡…yýl$ MýS$¯ól AÐ]l-M>Ô¶æ… ËÀ-Ýù¢…¨. çÜ…º…-«¨…_¯]l ÇOÐðl$…-yýl-ÆŠ‡V> Any.do Ððl¬O»ñæÌŒæ Ķæ*‹³ {ç³Äñæ*-f-¯]l-MýS-Æý‡…V>
Ìôæ§é Ð]lÊyólâ¶æÏ Ð]lÅÐ]l-«¨ÌZ E…yól G…½H MøÆý‡$ÞË$ A…¨-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. E…r$…¨. ©°§éÓÆ> Æøk-ÐéÈ ç³¯]l$Ë VýS$Ç…_ „ýS×êÌZÏ ™ðlË$-çÜ$-
GWj-MýS*Å-sìæÐŒl G…½H {´ù{V>-ÐŒl$-Ë™ø ´ùÍa™ól yìlòÜt¯ŒlÞ G…½-HÌZ GWj-MýS*Å-sìæÐŒl G…½H {´ù{V>-ÐŒl$-ËÌZ Mø-Ð]l-yýlÐól$ M>MýS$…yé.. JMóS çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ ç³Ë$ sê‹ÜP-˯]l$
E…yól ÝûË-¿¶æÅ™èl.. òœÏMìSÞ-º$ÌŒæ ÌñæDz…VŠS Ñ«§é¯]l…. yìlòÜt¯ŒlÞ G…½H ^ólÆó‡ A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ çÜ…º…-«¨™èl {´ù{V>-ÐŒl$Ë ç³NÇ¢^ólÄñæ¬^èl$a. {ç³çÜ$¢™èl… D Ķæ*‹³-¯]lMýS$ ÑÔóæçÙ B§ýl-Æý‡×æ
MøÆý‡$Þ-˯]l$ A…¨-çÜ$¢¯]l² ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞ-sîæË$ çÜ…{ç³-§éĶæ$ M>…sêMŠSt Æð‡VýS$Å-ËÆŠ‡ MøÆý‡$Þ ™èlÆý‡-à-ÌZ¯ól »Z«§ýl¯]l ç³Æý‡…V> °Æó‡ª-Õ…-_¯]l çÜÐ]l$Ķæ$ °º…- ËÀ-Ýù¢…¨. ● Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: www.any.do
M>ÏòÜ‹Ü Ñ«§é-¯é°² AÐ]l$Ë$ ^ólçÜ*¢¯ól.. Kò³¯Œl yìlòÜt¯ŒlÞ ÌñæDz…VŠS Ñ«§é- yìlòÜt¯ŒlÞ Gyýl$Å-MóS-çÙ¯Œl Ñ«§é-¯]l…- «§ýl-¯]l-˯]l$ Ð]l¬…§ýl$-V>¯ól ™ðlË$-çÜ$-Mø-ÐéÍ.
¯]l…ÌZ B¯Œl-OÌñæ¯øÏ ÌñæMýSa-ÆŠ‡Þ¯]l$ A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E…^èl$-™èl$-¯é²Æ‡¬. çœÍ- ÌZ¯]l* O¯ðlç³#-×êÅË$ ´÷…§ól Ð]l¬QÅ…V> DÐðl-°…VŠS M>ÏòÜ‹Ü E…yól ´ëÆŠ‡t & Ð]l$Ç°² Ķæ*‹³Ë$
™èl…V> ѧéÅ-Æý‡$¦Ë$, E§øÅ-V>-Æý‡$¦Ë$ ™èlÐ]l$ Æð‡VýS$Å-ËÆŠ‡ òÙyýl*Å-ÌŒæÞMýS$ AÐ]l-M>-Ô>Ë$ C糚yýl$ G¯ø² A…§ýl$-»ê-r$- Osñæ… G…½H MøÆý‡$ÞÌZÏ ^ólÆó‡ A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ ™èlÐ]l$ ● MìSÓMŠS-º$MŠSÞ (Quickbooks),
Br…MýS… MýSË-VýS° ȆÌZ M>Ï‹ÜË$ ѯól AÐ]l-M>Ô¶æ… ËÀ-Ýù¢…¨. ÌZMìS Ð]l^éaƇ¬. B¯Œl-OÌñ毌l ÌñæMýSaÆŠ‡Þ, Ð]lÊMŠSÞ Ð]l…sìæ Ðésìæ° Æð‡VýS$Å-ËÆŠ‡ Ñ«§ýl$-ËMýS$ Cº¾…¨ Ìôæ° C¯Œl-íÜt-r*Å-
GWj-MýS*Å-sìæ-ÐlŒ -ÌZ¯]l* B¯Œl-OÌñ毌l ÌñæMýSÆa Š‡Þ: GWj-MýS*Å-sìæÐŒl G…½-H-ÌZ¯]l* C¯Œl-íÜt- ÒsìæMìS E§é-çßæ-Æý‡-×æË$V> õ³ÆöP-¯ö^èl$a. A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ JMýS sŒæË$, MøÆý‡$Þ-˯]l$ G…í³MýS ^ólçÜ$-Mø-Ð]lyýl… Ðól$Ë$. CMýS.. g껌æ Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: quickbooks.intuit.com
r*Å-sŒæË$ B¯Œl-OÌñ毌l ÌñæMýSa-ÆŠ‡Þ¯]l$ A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E…^èl$-™èl$-¯é²Æ‡¬. C¯Œl-íÜt-r*ÅsŒæ, MøÆý‡$Þ¯]l$ G…í³MýS ^ólçÜ$-MýS$¯ól Ð]l¬…§ýl$ Ð]l*Æð‡PsZÏ VýS$Ç¢…ç³# ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ {ç³Ð]l¬Q C¯Œl-íÜt-r*Å-sŒæË A¿¶æÅ-Æý‡$¦- ● Prezi, Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: prezi.com
Mö°² {ç³Ð]l¬Q ¼&-çÜ*PÌŒæÞ Ð]l$Æø Ayýl$VýS$ Ð]l¬…§ýl$-MóSíÜ B¯Œl-OÌñ毌l OÌñæÐŒl yìlòÜt¯ŒlÞ Gyýl$Å-MóS-çÙ¯Œl »ZÆŠ‡z VýS$Ç¢…ç³#, çܧýlÆý‡$ C¯Œl-íÜt-r*Å- ËMýS$ GÌê…sìæ Cº¾…¨ Ìôæ§ýl$. ● Roambi Analytics,

ÌñæMýSaÆŠ‡Þ çܧýl$-´ëĶæ$… MýS͵-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. D çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ ѧéÅ-Æý‡$¦Ë$ sŒæMýS$ HI-ïÜ-sîæD VýS$Ç¢…ç³# E…§ø Ìôæ§ø ™ðlË$-çÜ$-Mø-ÐéÍ. & {´÷òœ-çÜÆŠ‡ G.{糿¶æ$-MýS$-Ð]l*ÆŠ‡, OyðlÆð‡-MýStÆŠ‡, G‹Ü-G…-G‹Ü, Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: roambi.com
¯ólÆý‡$V> °Æó‡ª-Õ™èl Ððl»Œæ-OòÜsŒæ §éÓÆ> JMýS {´÷òœ-çÜÆŠ‡ ^ðlõ³µ ´ëu>°² OÌñæÐŒl & {´÷òœ-çÜÆŠ‡ MðS.Æý‡Ðól$ÔŒæ, yìlç³NÅsîæ OyðlÆð‡-MýStÆŠ‡, CVø² gôæG-¯Œl-sîæ-ĶæÊ-&-òßæ^Œl. ● Audio Memos
Ððl$£ýl-yŠlÌZ ѯö^èl$a. A§ól Ñ«§ýl…V> B¯Œl-OÌñ毌l ^ésŒæ òÜçÙ¯ŒlÞ õ³Æý‡$™ø Oòßæ§ýl-Æ>-»ê§Šl Èf-¯]lÌŒæ òÜ…rÆŠ‡. Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: itunes.apple.com
{´÷òœ-çÜ-Æý‡Ï™ø çÜ…{ç³-¨…^ól AÐ]l-M>-Ô>°² MýS͵-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬.

M>…í³sîæsìæÐŒæ Mú¯ðlÞÍ…VŠS
´ùsîæ ç³È„ýSËMýS$ çÜ…º…«¨…_ ´ëÍ-sîæÌZ°
VýSÐ]l-Æð‡²¯ŒlÞ A…Ô>-˯]l$ GÌê ^èl§ýl-ÐéÍ?
& h. ¯éVýSÆ>k, ¯]l*h-Òyýl$
ç³Ç-´ë-˯]l, çÜ$ç³-Ç-´ë-˯]l, C&-VýS-Ð]l-Æð‡²¯ŒlÞ, Æ>çÙ‰, hÌêÏ

Ð]l…§ólÐ- ]l*-™èlÆý‡ E§ýlÅÐ]l$…
19-05ÌZ -´ë-˯é ÝûË¿¶æÅ… MøçÜ… A¯ól M>Æý‡×æ…™ø
»ñæ…V>-ÌŒæ¯]l$ ™èl*Æý‡$µ »ñæ…V>ÌŒæ, ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>-ÌŒæV> ÌêÆŠæz
❖ -»ñæ…-V>ÌŒæ gê¡Ä¶æ$ MýSâê-Ô>˯]l$
AÆý‡Ñ…§Šæ òœ*‹Ù HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$.
V>ΠĶæ¬Ð]l-MýS$-˯]l$ E§ólª-Õ…_ A¯]l-Æý‡Yâ¶æ Eç³-
¯éÅ-Ýë-Í-^éaÆý‡$.

Ýë¦Æ‡¬ ´ë˯]l, GïÜÞ, GïÜt, ½ïÜ, OÐðl$¯é-Çsîæ yðlÐ]l-Ë-‹³-Ððl$…sŒæ MýSÆý‡j¯Œæ Ñ¿¶æh…^éyýl$. íßæ…§ýl*, Ð]l¬íÜÏ…Ë IMýSÅ™èl¯]l$ ❖ 1906ÌZ gê¡Ä¶æ$ ѧéÅ
Hï³ ❖ -Vø-´ë-ÌŒ æ-çßæ-Ç-§ól-ÔæŒ -Ð]l¬RŒæ: ç³N¯éMýS$ ^ðl…¨-¯]l-
M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯ŒlÞ, õ³§ýl-ÇMýS °Æý‡*Ã-˯]l M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*Ë$,
çÜÓ^èle…§ýl çÜ…çܦË$, çÜÓĶæ$… çÜà-Ķæ$MýS çÜ…çœ*Ë$ (G-‹Ü-
§ðlº¾¡õÜ…§ýl$MóS D ^èlÆý‡Å ¡çÜ$MýS$¯]l²r$Ï ç³Ë$Ð]l#Æý‡$
Ðól$«§éÐ]l#Ë$ AÀ{´ëĶæ$ç³yézÆý‡$. ™èl*Æý‡$µ »ñæ…V>-ÌŒæÌZ°
Ð]l$…yýlÍ° Ýë¦í³…-^éÆý‡$.
❖ -¿ê-Æý‡-¡Ä¶æ$ Ķæ¬Ð]l-MýS$Ë$
ç³…^éĶæ$¡ ÐéÆý‡$. ÌZMŠæ-íßæ-™èl-Ðé¨V> Rêņ ´÷…§éÆý‡$. -
{V>-Ð]l*ÌZÏ MýS$sîæÆý‡ ç³Ç-{Ô¶æ-Ð]l$Ë$ E…yé-Ë°
òßæ-^Œl-i-Ë$), ^éÇ-sîæË$, M>Æöµ-Æó‡sŒæ ÝëÐ]l*-hMýS »ê«§ýlÅ™èl, {糫§é¯]l {´ë…™éË$.. AÝëÞ…, _rt-V>…VŠæ, ÉéM>, Æ>gê- ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS Õ„ýS×æ MøçÜ… f´ë¯Œæ M>Æý‡Å§ýlÇØ {ç³»Z-«¨…^éÆý‡$.
´ëË-¯]lÌZ O¯ðl†MýS ÑË$-Ð]lË$, MóS…{§ýl °çœ* çÜ…çœ$…, MóS…{§ýl Úëïßæ, †ò³µÆ>. ©° Æ>f-§« é° ÉéM>. Eç³- Æ>-f§«- é-° ÐðlâêÏÆý‡$. ❖ -VýS-×ôæÔŒæ ÐéçÜ$-§ólÐŒæ gZíÙ: çÜÓ§ólÖ E™èlµ-™èl$¢Ë
§ýlÆ>Åç³#¢ çÜ…çܦ, ÌZMŠS-´ëÌŒæ, ÌZM>-Ķæ¬MýS¢, Hïܽ, Ñ°-Äñæ*-VýS- _rt-V>…VŠæ. ç³#ËÏ-ÆŠæ¯]l$ »ñæ…V>-ÌŒæMýS$ Ìñæíœt-¯ðl…sŒæ VýSÐ]l-Æý‡²-ÆŠæV> ❖ Açßæçé»ê§ŠæÌZ -§ól-ÖĶæ$ E™éµ-¨™èl {ç³™ólÅMýS… Ðéyýl-M>°² Ð]l…§ól-Ð]l*-™èlÆý‡ E§ýlÅ-Ð]l*-°MìS
§é-Æý‡$Ë Æý‡„ýS×æ Ð]lÅÐ]l-çܦË$; çÜÐ]l*-^éÆý‡ çßæMýS$P ^èlrt…& 20-05 °Ä¶æ$-Ñ$…_ MýSÆý‡j¯Œæ C…yìlĶæ* Ð]l¨Í {¼r-¯ŒæMýS$ Ð]lçÜ$¢ çÜ…Æý‡-„ýS×æ çÜÑ$† HÆý‡µyìl…¨. gê¡Äñæ*§ýlÅÐ]l$… Ð]l¬…§ól {ç³^éÆý‡… ^ólÔ>Æý‡$. {糆Æøþ
Ñ°-Äñæ*VýS…, {糿êÐ]l…, ´ë˯é çÜ…çÜP-Æý‡-×æË$ ™èl¨-™èlÆý‡ ÐðlãÏ´ùĶæ*yýl$. 19-0-5, -A-Møt-º-ÆŠæ- 1-6-¯]l »ñæ…V>ÌŒæ Ñ¿¶æ-f¯]l ❖ »êÇÝëÌŒæÌZ AÔ¶æÓ± MýS$Ð]l*ÆŠæ §ýl™Œæ.. Æ>r²…Oò³ §éÆý‡… ¡õÜÐéÆý‡$.
A…Ô>-˯]l$ A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ A«§ýlÅ-Ķæ$¯]l… ^ólĶæ*Í. BĶæ* AÐ]l$-ÌZÏMìS Ð]l_a…¨. -çÜÓ-§ólÔ¶æ »Z«§ýl¯]l çÜÑ$† ❖ -A…-»ê-ÌêÌŒæ çÜMýS-ÆŠæ-ÌêÌŒæ, -{õ³-Ð]l*»êƇ¬,
A…Ô>-ËOò³ Ayìl-W¯]l {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ ÑÔóæÏ-çÙ-×ê-™èlÃMýS A¯]l$-Ð]l-Æý‡¢-¯]l™ø ❖ 19-05, BVýSçÜ$t 7¯]l MýSË-MýS-™é¢ÌZ çÜÓ§ólÖ E§ýlÅÐ]l$… (Ìôæ§é) Ýë¦í³…^éÆý‡$. Ð]l$×ìæ»êƇ¬, h‹Ù»êƇ¬, -Æý‡…-^øyŠæÌêÌê,
™èl¯]l AÀ-{´ë-Ķæ*°² Æ>Ķæ*Í. Ð]l…§ól-Ð]l*-™èlÆý‡ E§ýlÅÐ]l$… (Ìôæ§é) »ñæ…V>ÌŒæ Ñ¿¶æ-f¯]l Ð]lņ-Æó‡- ❖ -»ñæ…-V>ÌŒæ MðSÑ$-MýSÌŒæÞ ¸ëÅMýStÈ° í³.íÜ. Æ>ÄŒæ$ ({ç³çœ#ËÏ -íßæÐ]l*»êƇ¬Ë$ Ð]l…§ólÐ]l*™èlÆý‡ E§ýlÅÐ]l*°²
■ {ç³-¿¶æ$™èlÓ…, ç³Ç-´ë-˯]l A¯ólÑ A…™èl-Æý‡Y™èl çÜ…º…-«§é°² Mø-§ýlÅÐ]l$… {´ëÆý‡…-¿¶æ-OÐðl$…¨. Ð]l…§ól-Ð]l*-™èlÆý‡… A° ^èl…{§ýlÆ>ÄŒæ$) Ýë¦í³…^éÆý‡$. ÑçÜ¢–™èlç³Æ>aÆý‡$.
MýSÍW E…sêƇ¬. {糿¶æ$™èlÓ… A…sôæ JMýS °Æ>Ã×æ…. °¯]l¨çÜ*¢ {ç³fË$ MýS$Ë, -Ð]l$™èl, Í…VýS ¿ôæ§éËMýS$ A¡-™èl…V> ❖ -çÜÓ-§ólÖ E§ýlÅÐ]l$ M>Ë…ÌZ ç³Ç-{Ô¶æ-Ð]l$Ë$ ¯ðlË-Mö-Ìôæµ…-§ýl$MýS$ ❖ -çÜ$-{º-çßæÃ-×æÅ -¿ê-Æý‡†: ™èlÑ$â¶æ 糧éÅ-˯]l$ BË-í³çÜ*¢ Ð]l${§é‹Ü
§é°ÌZ ÑÑ«§ýl A…^ðl-Ë$…-sêƇ¬. ´ë˯]l A…sôæ {¼sìæ‹Ù ÐéÇ Ñ¿¶æ-f¯]l ^èlÆý‡Å¯]l$ Ð]lņ-Æó‡-MìS…^éÆý‡$. M>Ö… ºgêÆŠæ ÐéíÜ.. Ð]l¬±…{§ýl ¯]l…¨ «§ýl¯]l çÜàĶæ$… ½^Œ çÜÐ]l*-ÐólÔ¶æ…ÌZ çÜÓ§ólÖ ¿êÐé°² {ç³^éÆý‡… ^ólÔ>Æý‡$.
{糿¶æ$™èlÓ ç³°-¡Æý‡$, °Æý‡Ó-çßæ×æ. {糿¶æ$™èlÓ… Æ>Õ ç³Æý‡- ❖ gê¡Ä¶æ$ M>…{VðS‹Ü ¯éĶæ$MýS$Ë$.. Ñ$™èl-Ðé-§ýl$-Ë$, A†-Ðé-§ýl$- ^ólÔ>Æý‡$. ❖ -Vø-´ë-Ë-MýS–çÙ~ VøQÌôæ: {ç³Ð]l¬Q Ñ$™èl-Ðé¨. V>…«©iMìS Æ>f- MýS™èlÓ… Ð]líßæ…-^éÆý‡$.
OÐðl$…¨, ´ë˯]l ÐéíÜ (M>Ó-Í-sôæ-sìæ-ÐŒl-)™ø MýS*yýl$-MýS$-¯]l²¨. Ë$V> Ñyìl-´ù-Ð]l-yé-°MìS »ñæ…V>ÌŒæ Ñ¿¶æ-f¯]l JMýS M>Æý‡×æ…. ❖ -Ð]l…-§ól-Ð]l*-™èlÆý‡ E§ýlÅÐ]l$ M>Ë…ÌZ Æý‡Ò…-{§ýl-¯é£Šæ u>VýS*ÆŠæ MîSĶæ$ VýS$Æý‡$Ð]l#. ❖ -_-§ýl…-ºÆý‡… í³âñæ•Ï: Ð]l${§é-‹ÜÌZ çÜÓ§ólÖ E§ýlÅ-Ð]l*-°MìS
B«§ýl$-°MýS {糿¶æ$-™éÓË$ {ç³f-ËMýS$ VýSÇçÙt õÜÐ]lË$ A…¨…-^èl- »ñæ…V>ÌŒæ Ñ¿¶æ-f¯]l Ð]lņ-Æó‡-Mø-§ýlÅ-Ð]l*°² »ñæ…V>-ÌŒæMìS ç³Ç- Æ>íܯ]l VóSĶæ$… & AÐ]l$-ÆŠæ -Ýù-¯éÆŠæ º…V>Ï. ❖ -Rêi OòÜçœ#-©ª¯æŒ : Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§ŠæÌZ {ç³çÜ…-WçÜ*¢ A°² Ð]l$™éË ¯éĶæ$MýS$yìlV> E¯é²Æý‡$.- r$Å-sìæ-Mø-ǯŒæ Kyýl-Æó‡-Ð]l#ÌZ çÜÓ§ólÖ
yé-°MìS A¯ólMýS çÜ…çÜP-Æý‡-×æË$ {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sêtƇ¬. A…§ýl$ÌZ Ñ$™èl… ^ólíÜ ´ùÆ>r… ÝëW…^éË° Ñ$™èlÐé§ýl$Ë$, ❖ -1-9-0-6ÌZ gê¡Ä¶æ$ Õ„> ç³Ç-çÙ™Œæ Ýë¦í³…-^éÆý‡$.