Anda di halaman 1dari 4

DOA SETELAH SOLAT

PERTAMA
َ ‫هللا َأ ْس َت ْغف ُر‬
َ ‫هللا َأ ْس َت ْغف ُر‬
َ ‫َأ ْس َت ْغف ُر‬
‫هللا‬ ِ ِ ِ
ASTAGHFIRULLAAH (Aku mohon ampun pada Allah)

ُ‫الس ََلم‬
َّ ‫ت‬َ ْ َ َّ ُ َّ َ
‫اللهم أن‬
ALLAHUMMA ANTAS SALAAM (Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan)
َ َّ َ ْ َ
‫السَل ُم‬ ‫و ِمنك‬
WA MINKAS SALAAM (dan dari-Mu keselamatan)
ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ
‫ت َب َاركت َياذا ال َجَل ِل َواْلك َر ِام‬
TABAAROKTA (Maha Suci Engkau)

YAA DZAL JALAALI WAL IKROOM (Wahai Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan)

KEDUA
َّ َ َ
ُ ‫إَل‬
‫هللا‬ ‫َل إله‬
LAA ILAAHA IL-LALLAAH (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)
ُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َ
‫شيك له‬ ِ ‫وحده َل‬
WAHDAHU LAA SYARIIKALAH (Tiada sekutu bagi Allah)
ُ ْ َُ ُ ْ ْ َُ
‫له ال ُملك َو له ال َح ْمد‬
LAHUL MULKU WALAHUL HAMD (Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala puji)
َ ْ ََ ِّ ُ َ َ َ ُ َ
‫ش ٍء ق ِد ْير‬
‫وهو عَل كل ي‬
WAHUWA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR (Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)
َ َ َ َ ّ َ
‫الل ُه َّم َل َم ِان َع ِل َما أ ْعط ْيت‬
ALLAHUMMA LAA MAANI’A LIMAA A’THOY TA (Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang
Engkau beri)
َ َ َ ِ ‫َو ََل ُم ْع‬
‫ط ِل َما َمن ْعت‬‫ي‬
WA LAA MU’THIYA LIMAA MANA’TA (Dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau cegah)

َ ْ َ ْ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ
‫وَل ينفع ذا الجد ِمنك الجد‬
WA LAA YANFA’U DZAL JADDI MINKAL JADDU (Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya dari
siksa-Mu

KETIGA
َّ َ َ
ُ ‫إَل‬
‫هللا‬ ‫َل إله‬
LAA ILAAHA IL-LALLAAH (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)
ُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َ
‫شيك له‬ ِ ‫وحده َل‬
WAHDAHU LAA SYARIIKALAH (Tiada sekutu bagi Allah)
ُ ْ َُ ُ ْ ْ َُ
‫له ال ُملك َو له ال َح ْمد‬
LAHUL MULKU WALAHUL HAMD (Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala puji)
َ ْ ََ ِّ ُ َ َ َ ُ َ
‫ش ٍء ق ِد ْير‬
‫وهو عَل كل ي‬
WAHUWA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR (Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)
َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ
‫هللا‬
ِ ِ ‫َل حول وَل قوة‬
‫ا‬ ‫ب‬ ‫إَل‬
LAA HAWLAA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH (Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan
Allah)
َّ َ َ
ُ ‫إَل‬
‫هللا‬ ‫َل إله‬
LAA ILAAHA IL-LALLAAH (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)
َّ ُ َ َ
‫َوَل ن ْع ُبد إَل َّإي ُاه‬
WA LAA NA’BUDU ILLAA IYYAAH (Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya)
ْ َ ْ ُ َ ُ ِّ ُ َ
‫له الن ْع َمة َو له الفض ُل‬
LAHUN NI’MAH WA LAHUL FADHL (Milik-Nya nikmat dan milik-Nya keutamaan)

ُ‫الث َن ُاء ْال َح َسن‬


َّ ُ َ َ
‫و له‬
WA LAHUTSANAA-UL HASAN (Dan milik-Nya pujian yang baik)
َّ َ َ
ُ ‫إَل‬
‫هللا‬ ‫َل إله‬
LAA ILAAHA IL-LALLAAH (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)
ِّ ُ َ َ‫ُ ْ ْ ن‬
َ‫الد ْين‬ ‫مخ ِل ِصي له‬
MUKHLISHIINA LAHUD DIIN (dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya)
َ َْ َ َ
‫َول ْو ك ِر َه الك ِاف ُر ْون‬
WALAU KARIHAL KAAFIRUUN (walaupun orang-orang ka)fir membencinya

KEEMPAT
َ َ ْ ُ
٣٣( ‫هللا‬
ِ ‫ن‬ ‫(سبحا‬
SUBHAANALLAAH ( 33X) (Maha Suci Allah)
ُ َ ْ
ِ ِ ‫الح ْمد‬
(٣٣( ‫هلل‬
ALHAMDULILLAAH ( 33X) (Segala puji bagi Allah)
ْ ُ
(٣٣( ‫هللا اك ََ ُب‬
ALLAHU AKBAR ( 33X) (Allah Maha Besar)
َّ َ َ
ُ ‫إَل‬
‫هللا‬ ‫َل إله‬
LAA ILAAHA IL-LALLAAH (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)
ُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َ
‫شيك له‬ ِ ‫وحده َل‬
WAHDAHU LAA SYARIIKALAH (Tiada sekutu bagi Allah)
ُ ْ َُ ُ ْ ْ َُ
‫له ال ُملك َو له ال َح ْمد‬
LAHUL MULKU WALAHUL HAMD (Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala puji)
َ ْ ََ ِّ ُ َ َ َ ُ َ
‫ش ٍء ق ِد ْير‬
‫وهو عَل كل ي‬
WAHUWA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR (Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)
KELIMA
Membaca Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, dan Surah An-Naas Setelah itu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq,
dan An-Naas. Membaca Ayat Kursi sebanyak satu kali.
َ َ ْ َْ ‫َ َ ن‬
ٰ ٰ َّ ‫ن‬ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ٰ ٓ َ ُ َّ
‫ض ۗ من ذا‬ ‫اَّلل َل ِإله ِإَل هو الَح القيوم ۚ َل تأخذهۥ ِسنة وَل نوم ۚ لهۥ ما ف السمو ِت وما ف اْلر‬
َّ ٓ ْ ِ ْ ِّ ْ ِ ََ َ ُ ُ َ َ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ‫َ ْ َ ُ َ َ ْ ن‬ ْ َّ َ َ ْ َّ
‫ال ِذى َيشف ُع ِعند ُه ٓۥ ِإَل ِب ِإذ ِن ِهۦ ۚ يعلم ما بي أي ِد ِيهم وما خلفهم ۖ وَل ي ِحيطون ِبش ٍء من ِعل ِم ِهۦ ِإَل‬
ُ ُٔ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ٰ ٰ َّ ُ ْ ُ َ َ َ ٓ َ َ
ُ ‫ود ُهۥ ح ْف ُظ ُه َما ۚ َو ُه َو ْال َعَل ْال َعظ‬
‫يم‬ ِ ِ ِ ‫ِبما شاء ۚ و ِسع كر ِسيه السمو ِت واْلرض ۖ وَل يـ‬
DZIKIR TAMBAHAN PERTAMA (Dzikir ini dibaca 10kali setiap selesai shalat Maghrib dan Subuh)
َّ َ َ
ُ ‫إَل‬
‫هللا‬ ‫َل إله‬
LAA ILAAHA IL-LALLAAH (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)
ُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َ
‫شيك له‬ ِ ‫وحده َل‬
WAHDAHU LAA SYARIIKALAH (Tiada sekutu bagi Allah)
ُ ْ َُ ُ ْ ْ َُ
‫له ال ُملك َو له ال َح ْمد‬
LAHUL MULKU WALAHUL HAMD (Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala puji)
ُ
‫ي َو ُي ِم ْيت‬
ْ ‫ُي ْح‬
‫ِي‬
YUHYII WA YUMIIT (Dia yang menghidupkan dan mematikan)
َ ْ ََ ِّ ُ َ َ َ ُ َ
‫ش ٍء ق ِد ْير‬
‫وهو عَل كل ي‬
WAHUWA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR (Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)

DOA TAMBAHAN KEDUA

Doa ini dibaca setelah salam sholat Subuh.

ً‫إن َأ ْس َأ ُل َك ع ْل ًما َنافعا‬


ْ ِّ‫َا َّلل ُه َّم ن‬
ِ ِ ‫ي‬
ALLAHUMMA INNIY AS ALUKA ‘ILMAN NAA FI’AA (Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang
bermanfaat)
ً َّ َ َ ُ ً َ َ َ ً ِّ َ ً ْ َ
‫و ِرزقا طيبا وعمَل متقبَل‬
WA RIZQON THOYYIBAA WA ‘AMALAN MUTAQOBBALAA (Rizki yang baik dan amal yang diterima)

***SELESAI***