Anda di halaman 1dari 23

Surat Al Furqaan Ayat 74   

 
‫اﺟَﻨﺎ َوُذ ﱢرﯾﱠﺎِﺗَﻨﺎ ُﻗ ﱠﺮ َة‬ َ ُ ‫ﯾﻦ َﯾُﻘ‬
َ ‫َو ﱠاﻟِﺬ‬
ِ ‫ﻮن َرﱠﺑَﻨﺎ َﻫ ْﺐ َﻟَﻨﺎ ِﻣ ْﻦ أ ْز َو‬ َ ‫ﻮﻟ‬  

‫ﺎﻣﺎ‬ َ ‫اﺟ َﻌْﻠَﻨﺎ ِﻟْﻠ ُﻤﱠﺘِﻘ‬


ً ‫ﯿﻦ إِ َﻣ‬ ْ ‫ُﻦ َو‬ َ
ٍ ‫أ ْﻋﯿ‬ Tasyakuran 4 Bulan 
74. waalladziina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min 
Segala  puji  bagi  Allah  SWT,  yang  telah  dan  senantiasa 
azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a’yunin waij’alnaa 
lilmuttaqiina imaamaan  melimpahkan  rahmat,  inayah,hidayah  dan  taufiq-Nya  kepada  kita 
  sekalian.  Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan-Nya kepada 
Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah 
kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai  Nabi  Muhammad  SAW  beserta  kaum keluarga, para sahabat dan para 
penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang  pengikut setianya sampai akhir zaman, Amiin. 
yang bertakwa. 
Sebagai  ungkapan  rasa  kebahagiaan  yang  sedalam-dalamnya, 
 
kami  sekeluarga  memanjatkan  puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT yang 
telah  mengkaruniai  kehamilan  4  (empat)  bulan  anak  kami. 
Terimakasih untuk kehadiran dan doa restu nya.  
Kehamilan  ini  merupakan  pertama  kalinya  bagi  kami.  Meskipun 
Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan 
demikian,  kami  yakin  bahwa  pada  saat  kehamilan  mencapai  usia  4 
kesehatan, kelancaran dan keselamatan kepada calon bayi 
(empat)  bulan,  Allah  SWT  meniupkan  ruh  ke  janin  yang  ada  dalam 
dan ibunya. Serta kelak tumbuh menjadi anak yang sholeh /  kandungan  anak  kami.  Semoga  ruh  yang  dititipkan-Nya  adalah  ruh 
sholehah. Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.  suci  yang  kelak  mengantar  anak  kami/cucu  kami  menjadi  anak yang 
  shalih/shalihah,  yang  sehat  jasmani-rohani,  yang  bertaqwa  kepada 
Keluarga Besar  Allah  SWT,  yang  berbakti  kepada  orangtua,  bangsa  dan  negaranya, 

Miyake & Oky  Amiin. 

  Dengan  segala  kerendahan  hati  kami  berdo`a  dan  memohon 


Tasikmalaya, 22 April 2017  doa  dan  restu  dari  Bapak/Ibu,  kerabat,  saudara,  dan  handaitaulan, 
  agar  Allah  SWT  senantiasa  memberikan  perlindungan,  kesehatan, 
dan  kesabaran  kepada  kami  berdua  dalam  menjaga  kehamilannya 
dan  semoga  kelahiran  bayi  kami  akan  berlangsung  selamat  serta 
lancar.  di dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani, 
kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu sama, kemudian 
Yang Berbahagia,  menjadi segumpal daging juga dalam waktu yang sama. Setelah itu, 
  malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan 
Keluarga Besar Oky & Miyake  diperintahkan untuk mencatat empat perkara: mencatat rezekinya, 
ajalnya, perbuatannya, dan celaka ataukah bahagia. (HR. Bukhari 
dan Muslim) 
Surat Al – Araf Ayat 189 
Ya Allah, keluarkanlah dia dari perut ibunya pada saat 
kelahirannya dengan mudah dalam keadaan selamat dan dengan 
ِ ‫ﻫ َﻮ ​اﻟﱠ ِﺬي َ​ﺧَﻠَﻘ ُﻜ ْﻢ ِ​ﻣ ْﻦ ​َﻧْﻔ ٍﺲ َ​و‬ 
‫اﺣ َﺪ ٍة َ​و َﺟ َﻌ َﻞ ِ​ﻣْﻨ َﻬﺎ َ​ز ْو َﺟ َﻬﺎ ​ِﻟَﯿ ْﺴ ُﻜ َﻦ‬ ُ bentuk yang indah dan sempurna. Ya Allah, Jadikanlah dia anak yang 
sehat dan sempurna, berakal yang cerdas, yang alim, dan mau 

‫ﺎﻫﺎ َ​ﺣ َﻤَﻠ ْﺖ َ​ﺣ ْﻤﻼ َ​ﺧﻔِﯿًﻔﺎ ​َﻓ َﻤ ﱠﺮ ْت ِ​ﺑ ِﻪ ​َﻓَﻠ ﱠﻤﺎ َ​أْﺛَﻘَﻠ ْﺖ‬ َ ‫إَِﻟْﯿ َﻬﺎ ​َﻓَﻠ ﱠﻤﺎ ​َﺗ َﻐ ﱠﺸ‬ 
mengamalkan ilmunya. Ya Allah, Panjangkalah umurnya, 
sehatkanlah tubuhnya,baguskalah akhlaqnya, fasihkanlah dan 
merdukanlah suaranya untuk membaca Al-Quran dan Al Hadist 
‫ﯾﻦ‬ ‫ِﺤﺎ ​َﻟَﻨ ُﻜﻮَﻧ ﱠﻦ ِ​ﻣ َﻦ ﱠ‬
َ ‫​اﻟﺸ ِﺎﻛ ِﺮ‬ ً ‫ِﻦ ​آَﺗْﯿَﺘَﻨﺎ َ​ﺻﺎﻟ‬ ‫ َد َﻋ َﻮا ﱠ‬ 
ْ ‫​اﷲَ َ​رﱠﺑ ُﻬ َﻤﺎ ​َﻟﺌ‬ dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Dan segala puji bagi Allah 
Tuhan Semesta Alam 
 
“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari 
padanyaa menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.  Doa Selamat 
Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang   
ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian 
tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada 
‫ َ​و َﻋﺎ ِﻓَﯿ ًﺔ ِﻓﻰ‬،‫ْﻦ‬ ً ُ
ِ ‫ﻟﻞ ُﻫ ﱠﻢ ​ِاﱠﻧﺎَﻧ ْﺴَﺌﻠ َﻚ َ​ﺳ َﻼ َﻣﺔ ِﻓﻰ ​اﻟ ﱢﺪﯾ‬ ّٰ َ‫ا‬ 
Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi 
kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang 
‫ْﻞ‬ ‫اﻟ َﺠ َﺴ ِﺪ َو ِزَﯾ َﺎد ًة ِﻓﻰ ْ​اﻟ ِﻌْﻠ ِﻢ َ​وَﺑ َﺮ َﻛ ًﺔ ِﻓﻰ ﱢ‬ 
َ ‫​اﻟﺮ ْز ِق َ​وَﺗ ْﻮَﺑ َﺔ َﻗﺒ‬ ْ
bersyukur".  ّٰ َ‫ا‬،‫اﻟ َﻤ ْﻮ ِت َ​و َر ْﺣ َﻤ ًﺔ ِﻋْﻨ َﺪ ْاﻟ َﻤ ْﻮ ِت َ​و َﻣ ْﻐِﻔ َﺮ ًةَﺑ ْﻌ َﺪ ْاﻟ َﻤ ْﻮ ِت‬ 
‫ﻟﻞ ُﻫ ﱠﻢ‬ ْ
 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:  ‫ َ​وَﻧ َﺠﺎ ًة ِﻣ َﻦ‬،‫ات ْ​اﻟ َﻤ ْﻮ ِت‬ ِ ‫ﻫ ﱢﻮ ْن َ​ﻋَﻠْﯿَﻨﺎ ​ ِﻓ ْﻲ َ​ﺳ َﻜ َﺮ‬  َ
ْ ْ ‫اﻟﱠﻨ‬ 
‫إِ ﱠن َ​أ َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ ​ُﯾ ْﺠ َﻤ ُﻊ َ​ﺧْﻠُﻘ ُﻪ ​ﻓِﻰ ​َﺑ ْﻄ ِﻦ ​أُ ﱢﻣ ِﻪ َ​أ ْرَﺑ ِﻌْﯿ َﻦ ​َﯾ ْﻮ ًﻣﺎ ​ُﻧ ْﻄَﻔ ًﺔ ُ​ﺛ ﱠﻢ‬ 
ِ ‫ ِﻋْﻨ َﺪاﻟ ِﺤ َﺴ‬ ‫ﺎر َواﻟ َﻌ ْﻔ َﻮ‬
‫ﺎب‬ ِ
ALLAHUMMA INNA NAS-ALUKA SALAMATAN FIDDINII WA'AFIATAN 
‫ِﻚ ُ​ﺛ ﱠﻢ‬َ ‫ِﻚ ُ​ﺛ ﱠﻢ ​َﯾ ُﻜ ْﻮ ُن ُ​ﻣ ْﻀ َﻐ ًﺔ ِ​ﻣْﺜ َﻞ َ​ذﻟ‬ َ ‫ِﻚ َ​ﻋَﻠَﻘ ًﺔ ِ​ﻣْﺜ َﻞ َ​ذﻟ‬
َ ‫َﯾ ُﻜ ْﻮ ُن ​ﻓِﻰ َ​ذﻟ‬  FILJASADI WAZIYADATAN FIL'ILMI WABAROKATAN FIRRIZKI 
WATAUBATAN QABLALMAUTI WARAHMATAN 'INDALMAUTI 

ٍ ‫​اﻟﺮ ْو ُح َ​وُﯾ ْﺆ َﻣ ُﺮ ِ​ﺑَﺄ ْرَﺑ َﻊ َ​ﻛﻠ َِﻤ‬


‫ُﯾ ْﺮ َﺳ ُﻞ ْ​اﻟ َﻤَﻠ ُﻚ ​َﻓَﯿْﻨُﻔ ُﺦ ​ِﻓْﯿ ِﻪ ﱡ‬ 
WAMAGFIRATAN BA'DAL MAUTI, ALLAHUMMA HAWWIN 'ALAINA 
‫ﺎت ​َﺑ َﻜْﺘ ِﺐ‬ FISAKARAATIL MAUTI, WANAJAATAN MINANNAARI WAL AFWA 
INDAL HISAABI 
‫ﻘﻲ َ​أ ْو َ​ﺳ ِﻌْﯿٌﺪ‬‫ِﻪ َ​وَأ َﺟﻠ ِِﻪ َ​و َﻋ َﻤﻠ ِِﻪ َ​و َﺷ ﱞ‬
ِ ‫ِر ْزﻗ‬  
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau akan 
“Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dihimpun  keselamatan Agama dan sehat badan, dan tambahnya ilmu 
pengetahuan, dan keberkahan dalam rizki dan diampuni sebelum  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ya 
mati, dan mendapat rahmat waktu mati dan mendapat  Allah,Periharalah dia selama berada dalam kandungan ibunya. Dan 
pengampunan sesudah mati.  sehatkanlah dia, karena sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang bisa 
Ya Allah, mudahkan bagi kami waktu (sekarat) menghadapi mati,  meyehatkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, 
dan selamatkan dari siksa neraka, dan pengampunan waktu hisab. 
kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikitpun. Ya Allah, 
Bentuklah dia di dalam perut ibunya dalam bentuk yang bagus dan 
tetapkanlah hatinya dalam keimanan kepada-Mu dan Rasul-Mu. 
 
Doa –Doa 
 
Al Fatihah 
‫ﺎف‬ ٍ ‫اﺷِﻔ ِﻪ ​اَْﻧ َﺖ َ​ﺷ‬ ْ ‫​اﺣَﻔ ْﻆ َ​وَﻟِﺪ ْى َ​ﻣ َﺎدا َم ​ِﻓﻰ ​َﺑ ْﻄِﻨ ْﻰ َ​و‬ ْ ‫ﻟﻠﻬ ﱠﻢ‬ُ َ‫ا‬ 
‫​ﺻ ﱢﻮ ْر ُه‬ َ ‫ﻟﻠﻬ ﱠﻢ‬ُ َ‫ ​ا‬.‫ﺎؤ َك ِ​ﺷَﻔﺎ ًء ​ َﻻُﯾ َﻐ ِﺎد ُر َ​ﺳَﻘ ًﻤﺎ‬ ُ ‫ َﻻ ِﺷَﻔﺎ َء ​اِ ﱠﻻ ِ​ﺷَﻔ‬   

ُ َ‫ ​ا‬.‫ﺣ َﺴَﻨ ًﺔ َ​وَﺛﱢﺒ ْﺖ ​َﻗْﻠَﺒ ُﻪ ​اِْﯾ َﻤﺎًﻧ ِﺎﺑ َﻚ َ​وِﺑ َﺮ ُﺳ ْﻮِﻟ َﻚ‬ 
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 
‫ﻟﻠﻬ ﱠﻢ ​اَ ْﺧ ِﺮ ْﺟ ُﻪ ِ​ﻣ ْﻦ‬ َ Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang 

‫​ﺻ ِﺤْﯿ ًﺤﺎ‬ َ ‫​اﺟ َﻌْﻠ ُﻪ‬


ْ ‫ﻟﻠﻬ ﱠﻢ‬ ُ َ‫ ​ا‬.‫ﻼ ﱠ​وَﺗ ْﺴِﻠْﯿ ًﻤﺎ‬ ً ‫َﺑ ْﻄِﻨ ْﻰ َ​وْﻗ َﺖ ​و َﻻَدِﺗ ْﻰ َ​ﺳ ْﻬ‬ 
ِ
ً
‫ﻟﻠﻬ ﱠﻢ ​ﻃ ﱢﻮ ْل ُ​ﻋ ْﻤ َﺮ ُه‬ ُ َ‫ ​ا‬.‫ﻼ‬ ً ‫ﺎﻣ‬ِ ‫ﻼ َ​ﺣ ِﺎذًﻗﺎ َ​ﻋِﻠ ًﻤﺎ َ​ﻋ‬ ً ‫ﻼ َ​و َﻋﺎِﻗ‬ ً ‫ﺎﻣ‬ِ ‫ﻛ‬  َ Alhamdulillahi Rabbil ‘aalamiin 
 

‫ﺼ ْﺢ ​ِﻟ َﺴﺎَﻧ ُﻪ َ​واَ ْﺣ ِﺴ ْﻦ‬ َ ‫ﺻ ﱢﺤ ْﺢ َ​ﺟ َﺴَﺪ ُه َ​و َﺣ ﱢﺴ ْﻦ ُ​ﺧُﻠَﻘ ُﻪ َ​و ْاﻓ‬
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam 
َ ‫و‬  َ
ُ‫​ﺻﱠﻠﻰ ​اﷲ‬ ْ ْ
َ ‫آن ِ​ﺑَﺒ َﺮ َﻛ ِﺔ ُ​ﻣ َﺤ ﱠﻤٍﺪ‬ ِ ‫ﺻ ْﻮَﺗ ُﻪ ​ِﻟِﻘ َﺮا َء ِة ​اﻟ َﺤِﺪْﯾ ِﺚ َ​واﻟُﻘ ْﺮ‬  َ  

‫ﻋَﻠْﯿ ِﻪ َ​و َﺳﱠﻠ َﻢ َ​و ْاﻟ َﺤ ْﻤُﺪ ِ​ﷲِ َ​ر ﱢب ْ​اﻟ َﻌ َﺎﻟ ِﻤْﯿ َﻦ‬.  
َ Ar Rahmaanir Rahiim 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 
 
Allahummahfazd waladii maadaama fii bathnika wasyfihi anta 
syaafil laa syifaa illa syofaauka syifaa allaa yughaadiru saqama.  
Allahumma showwirhu hasanata watabbit qalbahu iimaanambika  Maaliki yaumiddiin 
wabi rasuulika. Yang menguasai hari pembalasan 
Allahumma akhrijhu mimbathnii waqta wilaadatii sahlaw 
watasliimaa. Allahummaj’alhu shohiihan kaamilaw wa’aaqilan   
hadziqon ‘aliman ‘aamilaa. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin 
Allahumma thowwil ‘umrohu washohhih jasadahu wahasan  Hanya kepada Engaulah kami mengabdi dan hanya kepada Engkaulah 
khuluqohu wafshoh lisaanahu wa ahsin shoutahu liqirooatil hadiitsi  kami mohon pertolongan 
walquraani bibarakati muhammadin shollallahu ‘alaihi wa sallam. 
walhamdulillahi robbil ‘aalamiin.
   
​Artinya :  Ihdinash shiraathal mustaqim 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus 
4. walam yakun lahuu kufuwan ahadun 
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". 
 

Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhuubi 


‘alaihim wa ladh dhaaliin
(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan 
(jalan) orang yang dimurkai dan bukan, pula (jalan) mereka yang 
sesat​. 

Surat Al Ikhlas  

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 


Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang 
 

 
1. Qul huwa allaahu ahad 
Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. 

 
2. Allaahu alshshamadu 
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 
 

 
3. Lam yalid walam yuuladu 
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 
 

 
Surat An- Nas 
 

  Surat Al – Falaq 
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim   
Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang 

   
1. qul a’uudzu birabbi alnnaasi  Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan  Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang 
menguasai) manusia.   

 
2. maaliki alnnaasi  1. qul a’uudzu birabbi alfalaqi 
Raja manusia.  Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, 

 
3. ilaahi alnnaasi 
Sembahan manusia.  2. min syarri maa khalaqa 
dari kejahatan makhluk-Nya, 
 
4. min syarri alwaswaasi alkhannaasi 
Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,  3. wamin syarri ghaasiqin idzaa waqaba 
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 
 
 
5. alladzii yuwaswisu fii shuduuri alnnaasi 
yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, 
4. wamin syarri alnnaffaatsaati fii al’uqadi 
  dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus 
6. mina aljinnati waalnnaasi  pada buhul-buhul, 
dari (golongan) jin dan manusia.   
 
 
5. wamin syarri haasidin idzaa hasada 
dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki". 
Surat Ar-Rahman 
Dia menciptakan manusia 

 
 
Rasullullah SAW bersabda :  'Allamahu albayaana 
  Mengajarnya pandai berbicara. 

"Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya 
 
satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali  Alsysyamsu waalqamaru bihusbaanin 
lipatnya. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf ; tetapi  Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. 
alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.” 
 
(H.R.Muslim) 
Waalnnajmu waalsysyajaru yasjudaani 
  Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk 
  kepada Nya. 
 
 
 
 
Waalssamaa-a rafa'ahaa wawadha'a almiizaana 
 
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca 
 
(keadilan). 
 
 
 
Allaa tathghaw fii almiizaani 
 
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 
Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang 

 
Alrrahmaanu 
(Tuhan) Yang Maha Pemurah, 

 
'Allama alqur-aana 
Yang telah mengajarkan al Quraan 

 
Khalaqa al-insaana 
   
Wa-aqiimuu alwazna bialqisthi walaa tukhsiruu almiizaana  Rabbu almasyriqayni warabbu almaghribayni 
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu  (17) Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan 
mengurangi neraca itu.  Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya 

   
Waal-ardha wadha'ahaa lil-anaami  Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).  (18) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

 
  Maraja albahrayni yaltaqiyaani 
Fiihaa faakihatun waalnnakhlu dzaatu al-akmaami  (19) Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian 
Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai  bertemu 
kelopak mayang 

   
Waalhabbu dzuu al'ashfi waalrrayhaani  Baynahumaa barzakhun laa yabghiyaani 
Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.  (20) antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing 

   
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani  Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  (21) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

   
Khalaqa al-insaana min shalshaalin kaalfakhkhaari  Yakhruju minhumaa allu/luu waalmarjaanu 
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,  (22) Dari keduanya keluar mutiara dan marjan 

   
Wakhalaqa aljaanna min maarijin min naarin  Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
dan Dia menciptakan jin dari nyala api.  (23) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

   
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani  Walahu aljawaari almunsyaaatu fii albahri kaal-a'laami 
(16) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  (24) Dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di 
lautan laksana gunung-gunung 

 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(25) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
 
Kullu man 'alayhaa faanin 
(26) Semua yang ada di bumi itu akan binasa. 

 
Wayabqaa wajhu rabbika dzuu aljalaali waal-ikraami 
(27) Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan 
kemuliaan. 

 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(28) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

 
Yas-aluhu man fii alssamaawaati waal-ardhi kulla yawmin huwa 
fii sya/nin 
(29) Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadaNya. 
Setiap waktu Dia dalam kesibukan 

 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(30) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

 
Sanafrughu lakum ayyuhaa altstsaqalaani 
(31) Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia 
dan jin 

 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(32) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
  (38) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

 
Fayawma-idzin laa yus-alu 'an dzanbihi insun walaa jaannun 
  (39) Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. 
Yaa ma'syara aljinni waal-insi ini istatha'tum an tanfudzuu min 
aqthaari alssamaawaati waal-ardhi faunfudzuu laa tanfudzuuna 
illaa bisulthaanin   
(33) Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus  Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak  Asmaul Husna 
dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. 

 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(34) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

 
Yursalu 'alaykumaa syuwaatsun min naarin wanuhaasun falaa 
tantashiraani 
(35) Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan 
tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari 
padanya). 

 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(36) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
 

 
Fa-idzaa insyaqqati alssamaau fakaanat wardatan kaalddihaani 
(37) Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar 
seperti (kilapan) minyak. 

 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan. 
 
Ayat Kursi 
 
‫اﷲﱠُ َﻻ إَِﻟ َﻪ إِﱠﻻ ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﺤ ﱡﻲ ا ْﻟ َﻘﱡﯿﻮ ُم َﻻ َﺗْﺄ ُﺧُﺬ ُه ِﺳ َﻨ ٌﺔ‬
‫ض‬ ‫ر‬ْ َْ‫ات َو َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻷ‬ ِ ‫ﺎو‬ َ ‫اﻟﺴ َﻤ‬‫َو َﻻ َﻧ ْﻮ ٌم َﻟ ُﻪ َﻣﺎ ﻓِﻲ ﱠ‬
ِ
‫ِﻪ َﯾ ْﻌَﻠ ُﻢ َﻣﺎ َﺑ ْﯿ َﻦ‬ ِ ‫َﻣ ْﻦ َذا اﱠﻟ ِﺬي َﯾ ْﺸ َﻔ ُﻊ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُه إِﱠﻻ ِﺑِﺈ ْذﻧ‬
‫ﻮن ِﺑ َﺸ ْﻲ ٍء ِﻣ ْﻦ‬ َ ‫ﯿﻄ‬ ُ ‫ﯾﻬ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺧ ْﻠ َﻔ ُﻬ ْﻢ َو َﻻ ُﯾ ِﺤ‬ َ
ِ ‫أ ْﯾ ِﺪ‬
‫ات‬
ِ ‫ﺎو‬ َ ‫اﻟﺴ َﻤ‬‫ﺎء َو ِﺳ َﻊ ُﻛ ْﺮ ِﺳﱡﯿ ُﻪ ﱠ‬ َ ‫ِﻋ ْﻠ ِﻤ ِﻪ إِﱠﻻ ِﺑ َﻤﺎ َﺷ‬
‫ِﻲ‬‫ﻮد ُه ِﺣ ْﻔ ُﻈ ُﻬ َﻤﺎ َو ُﻫ َﻮ ا ْﻟ َﻌﻠ ﱡ‬ ُ ‫ض َو َﻻ َﯾ ُﺌ‬ َ ‫َواﻷَْ ْر‬
‫ا ْﻟ َﻌ ِﻈﯿ ُﻢ‬
 
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang 
  Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak 
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 
  bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. 
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 
  mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun  bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan  Maha Tinggi lagi Maha Besar. 
(40) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

 
  Dzawaataa afnaanin 
Yu'rafu almujrimuuna bisiimaahum fayu/khadzu bialnnawaasii  (48) kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. 
waal-aqdaami 
(41) Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu 
dipegang ubun-ubun dan kaki mereka   
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(49) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani   
(42) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  Fiihimaa 'aynaani tajriyaani 
(50) Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir 
 
Haadzihi jahannamu allatii yukadzdzibu bihaa almujrimuuna   
(43) Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang  Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
berdosa.  (51) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

   
Yathuufuuna baynahaa wabayna hamiimin aanin  Fiihimaa min kulli faakihatin zawjaani 
(44) Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang  (52) Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan 
memuncak panasnya.  yang berpasangan. 

   
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani  Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(45) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  (53) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 

   
Waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani  Muttaki-iina 'alaa furusyin bathaa-inuhaa min istabraqin 
(46) Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada  wajanaa aljannatayni daanin 
dua syurga.  (54) Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya 
dari sutera. Dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat (dipetik) 
  dari dekat. 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(47) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?   
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(55) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  aradtum an tastardhi’uu awlaadakum falaa junaaha ‘alaykum 
idzaa sallamtum maa aataytum bialma’ruufi 
 
 
Fiihinna qaasiraatu alththharfi lam yathmitshunna insun 
qablahum walaa jaannun   
(56) Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan   
menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia  
   
Surat Al Baqarah Ayat 233    
 
Surat Luqman Ayat 12 – 14 
 

12. walaqad aataynaa luqmaana alhikmata ani usykur lillaahi 


waman yasykur fa-innamaa yasykuru linafsihi waman kafara 
fa-inna allaaha ghaniyyun hamiidun 
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 
Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 
barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji". 
 
 
 
233. waalwaalidaatu yurdhi’na awlaadahunna hawlayni 
kaamilayni liman araada an yutimma alrradaa’ata wa’alaa 
13. wa-idz qaala luqmaanu liibnihi wahuwa ya’izhuhu yaa 
almawluudi lahu rizquhunna wakiswatuhunna bialma’ruufi laa  bunayya laa tusyrik biallaahi inna alsysyirka lazhulmun 
tukallafu nafsun illaa wus’ahaa laa tudaarra waalidatun  ‘azhiimun 
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
biwaladihaa walaa mawluudun lahu biwaladihi wa’alaa  memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
alwaaritsi mitslu dzaalika fa-in araadaa fishaalan ‘an taraadin  mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar". 
minhumaa watasyaawurin falaa junaaha ‘alayhimaa wa-in 
 
Wamin duunihimaa jannataani 
(62) Dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi 

14. wawashshaynaa al-insaana biwaalidayhi hamalat-hu 


ummuhu wahnan ‘alaa wahnin wafishaaluhu fii ‘aamayni ani   
usykur lii waliwaalidayka ilayya almashiiru  Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua  ​ 3) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
(6
orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.   
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya  Mudhaammataani 
kepada-Kulah kembalimu.  (64) Kedua syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. 
sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami 
mereka), dan tidak pula oleh jin. 
 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
  (65) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(57) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?   
Fiihimaa 'aynaani nadhdhaakhataani 
  (66) Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang 
Ka-annahunna alyaaquutu waalmarjaanu  memancar. 
(58) Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. 
 
  Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani  (67) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
(59) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
 
Fiihimaa faakihatun wanakhlun warummaanun 
  (68) Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan 
Hal jazaau al-ihsaani illaa al-ihsaanu  kurma serta delima. 
(60) Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). 

 
  Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani  (69) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
(61) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
 
Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam 
 
tempat yang kokoh (rahim). 
Fiihinna khayraatun hisaanun 
 
(70) Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi 
cantik-cantik. 

 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(71) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
 
 
  14. tsumma khalaqnaa alnnuthfata ‘alaqatan fakhalaqnaa 
Huurun maqshuuraatun fii alkhiyaami  al’alaqata mudhghatan fakhalaqnaa almudhghata ‘izhaaman 
(72) (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam  fakasawnaa al’izhaama lahman tsumma ansya/naahu khalqan 
rumah.  aakhara fatabaaraka allaahu ahsanu alkhaaliqiina 
 
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal
  darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani  jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan
(73) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  daging.
Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.
  Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.
Lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun 
Surat Al – Mukminum Ayat 12 – 14  
 

 
19. qaala innamaa anaa rasuulu rabbiki li-ahaba laki ghulaaman 
 
zakiyyaan 
12. walaqad khalaqnaa al-insaana min sulaalatin min thiinin 
 
 
Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan 
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati
Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci". 
(berasal) dari tanah.
 

 
 
20. qaalat annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii 
 
basyarun walam aku baghiyyaan 
13. tsumma ja’alnaahu nuthfatan fii qaraarin makiinin 
 
Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki,  (76) Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan 
sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku  permadani-permadani yang indah. 
bukan (pula) seorang pezina!" 

 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
(77) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
 
 
21. qaala kadzaaliki qaala rabbuki huwa ‘alayya hayyinun   
walinaj’alahu aayatan lilnnaasi warahmatan minnaa wakaana  Tabaaraka ismu rabbika dzii aljalaali waal-ikraami 
amran maqdhiyyaan  (78) Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan 
Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah  Karunia. 
mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda   
bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu   
perkara yang sudah diputuskan".   
   
 
 
222. fahamalat-hu faintabadzat bihi makaanan qashiyyaan   
   
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan   
kandungannya itu ke tempat yang jauh.   
   
   
   
   
   
   
(74) Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka   
(penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak   
pula oleh jin.  Surat Yusuf, Ayat 1 – 10 
 
 
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani 
 
(75) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 
Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang 

 
Muttaki-iina 'alaa rafrafin khudhrin wa'abqariyyin hisaanin   
1. alif-laam-raa tilka aayaatu alkitaabi almubiinu   
Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari  16. waudzkur fii alkitaabi maryama idzi intabadzat min ahlihaa 
Allah).  makaanan syarqiyyaan 
   
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia 
menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, 
   
2. innaa anzalnaahu qur-aanan ‘arabiyyan la’allakum ta’qiluuna 
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 
Arab, agar kamu memahaminya. 
 
 
17. faittakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilayhaa ruuhanaa 
fatamatstsala lahaa basyaran sawiyyaan 
 
  maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami 
3. ​nahnu naqushshu ‘alayka ahsana alqashashi bimaa awhaynaa ilayka  mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam 
haadzaa alqur-aana wa-in kunta min qablihi lamina alghaafiliina  bentuk) manusia yang sempurna. 
Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan   
Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami 
mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. 
 
 
18. qaalat innii a’uudzu bialrrahmaani minka in kunta taqiyyaan 
 
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan 
Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". 
 
   
4. idz qaala yuusufu li-abiihi yaa abati innii ra-aytu ahada ‘asyara   
kawkaban waalsysyamsa waalqamara ra-aytuhum lii saajidiina​(Ingatlah),   
ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, sesungguhnya aku   
bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya   
sujud kepadaku". 
 
Surat Maryam , Ayat 16 – 22 
 
 
 
  5. qaala yaa bunayya laa taqshush ru/yaaka ‘alaa ikhwatika 
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim  fayakiiduu laka kaydan inna alsysyaythaana lil-insaani 
Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang  ‘aduwwun mubiinun 
  Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu 
itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar 
  (untuk membinasakan)mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagi manusia".  itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar 
  (untuk membinasakan)mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagi manusia". 
 

 
 
6. wakadzaalika yajtabiika rabbuka wayu’allimuka min ta/wiili   
al-ahaadiitsi wayutimmu ni’matahu ‘alayka wa’alaa aali   
ya’quuba kamaa atammahaa ‘alaa abawayka min qablu  6. wakadzaalika yajtabiika rabbuka wayu’allimuka min ta/wiili 
ibraahiima wa-ishaaqa inna rabbaka ‘aliimun hakiimun  al-ahaadiitsi wayutimmu ni’matahu ‘alayka wa’alaa aali 
  ya’quuba kamaa atammahaa ‘alaa abawayka min qablu 
Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan  ibraahiima wa-ishaaqa inna rabbaka ‘aliimun hakiimun 
diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan   
disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga  Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan 
Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada  diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan 
dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak.  disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga 
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada 
  dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. 
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
   
 
7. laqad kaana fii yuusufa wa-ikhwatihi aayaatun lilssaa-iliina   
   
Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada  7. laqad kaana fii yuusufa wa-ikhwatihi aayaatun lilssaa-iliina 
(kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang   
bertanya.  Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada 
(kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang 
bertanya. 

 
 
5. qaala yaa bunayya laa taqshush ru/yaaka ‘alaa ikhwatika   
fayakiiduu laka kaydan inna alsysyaythaana lil-insaani   
‘aduwwun mubiinun  8. idz qaaluu layuusufu wa-akhuuhu ahabbu ilaa abiinaa minnaa 
Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu  wanahnu ‘ushbatun inna abaanaa lafii dhalaalin mubiinin 
  8. idz qaaluu layuusufu wa-akhuuhu ahabbu ilaa abiinaa minnaa 
(Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara  wanahnu ‘ushbatun inna abaanaa lafii dhalaalin mubiinin 
kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita   
sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat).  (Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara 
Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.  kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita 
  sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). 
Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. 
 

 
9. uqtuluu yuusufa awi ithrahuuhu ardhan yakhlu lakum wajhu 
abiikum watakuunuu min ba’dihi qawman shaalihiina   
  9. uqtuluu yuusufa awi ithrahuuhu ardhan yakhlu lakum wajhu 
Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal)  abiikum watakuunuu min ba’dihi qawman shaalihiina 
supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah   
itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik".  Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) 
  supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah 
itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik". 
 

 
 
10. qaala qaa-ilun minhum laa taqtuluu yuusufa wa-alquuhu fii   
ghayaabati aljubbi yaltaqithhu ba’dhu alssayyaarati in kuntum   
faa’iliina  10. qaala qaa-ilun minhum laa taqtuluu yuusufa wa-alquuhu fii 
  ghayaabati aljubbi yaltaqithhu ba’dhu alssayyaarati in kuntum 
Seorang diantara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf,  faa’iliina 
tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh   
beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat".  Seorang diantara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf, 
  tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh 
  beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat".