Anda di halaman 1dari 21

MA-

ULHAYAT

–MOQODDI MAH
13Dzul hijj
ah1433H==>SiPi ncang==>  MA- ULHAYAT
Bahasan t ent ang MA- UL HAYAT i tu panj ang,kamiakan mencoba mengur aikan
secar a ber sambung dal am kat egor iMAUL HAYAT.Ti dak i ntent,jarang-jarang,
mungki nsemi ngguat au2mi nggusekal i.Danseper tibiasa,akanadat uli
san-tulisan
l
ain,agart i
dakt erlalut egang.  Danmungki ndal am t uli
san-tul i
sany angakankami
sampai kanbany aky angkami samar kan.Makl uml ah, iniwebsi teterbuka, bi
sadi baca
siapasaj a.
“MA- ULHAYAT“ ,
 yaitu  bany uur ipangur i
pi,bany usucia- nyuceake,bany ubar okah
am- berkahi .Dal am Bahasa I ndonesi a di sebutai rhi dup-menghi dupkan,ai rsuci -
mensuci kan, airbar okah- member kahi .
     
Dan t ulisan-tulisan y ang akan kamisampai kan i nibany akmengungkap makna-
maknabat hin sehubungandengan:
1. ApakahMA- ULHAYAT i tu?
2. ApakahHi kmahny aMA- ULHAYATi tu?
3. Apakahki taitudi per i
ntahmencar iMA- ULHAYAT?
4. Di manakahLet akny aMA- ULHAYATi tu?
5. Bagai manacar any amencar iMA- ULHAYATi tu?
6. Denganapakahmencar i MA- ULHAYATi tu?
7. Dan akan kami  tambah t uli
san dar iCOPAS sana- sini,untuk menambah
wawasant ent angMA- ULHAYAT.
Dandisi ninant iakanmencer itakanmakna- maknay angt ersirat,makna- maknay ang
tersuruksehubungandengant ersebutdi atas,dan  tidakakan  mencer itakanmakna
dhohi r,
sebab:
 Adamaknat ersur at(ter tulis)
 Adamaknat ersi rat (bececer)
 Adamaknat ersur uk(bany aky angl uputdar ipengamat an)
Satu cont oh y ang kebany akan l uputdar ipengamat an segibat hin( tersi
ratdan
tersuruk)adal ahkal i
mat -kalimatdal am Al qur ’
an.
Kalimatdal am Al qur’ani tut erdiri dar ihur uf-hur uf.
1. Adasat ukal i
maty angt er diridari sat uhur uf .
2. Adasat ukal i
maty angt er diridari duahur uf .
3. Adasat ukal i
maty angt er diridari t i
gahur uf .
4. Adasat ukal i
maty angt er diridari empathur uf.
5. Adasat ukal i
maty angt er diridari l
imahur uf .
6. Adasat ukal i
maty angt er diridari enam hur uf.
7. Adasat ukal i
maty angt er diridari tujuhhur uf .
Tidakadasat ukal imaty angt er diridar idel apanhur uf  (
hany at erbatast uj
uhhur uf)
,
dant i
ap- ti
aphur ufi tuada dhohi rnyadanadabat hinnya.Sebagai manat ersebut
dalam hadi t
sNabi y angber buny i:
QOOLAROSUULULLOOHISHOLLALLOOHU‘ ALAI HIWASALLAMA:
UNZI LAL QUR- AANU ‘ ALAA SAB’ ATI AHRUFI N, LI KULLI HARFI N MI NHAA
DHOOHI RONWABAATHI NAN. (AnI bnuMas’ udRowahutThobr ooni –Hasan)
Artinya:Ber sabdaRosul ullohSAW : ”Di tur unkanki tabAlQur -anat ast uj
uhhur uf ,bagi
ti
ap- t
iaphur ufdar i
tuj uhhur ufi tuadadhohi rnyadanadabat hinny a“ .
Kalaukal i
matAlqur -ani tut ersusundar ihur ufy angt i
aphur ufny amengandung 
maknadhohi rdanbat hin,ot omat ist iap-ti
apkal i
mati tuj uga mengandungmakna
dhohirdanmaknabat hin. 
Akant et apikebany akandidal am ki tab( apakahi t
ut af sirat aubukan)y angsudah
bececeri tu,pengamat anny ahany adar isat usegisaj a,y aitudar isegidhohi r
nya,
sehinggadar isegi bathinny abany aky angl uput .
Olehkar enadar isegibat hi nny abany aky angl uputdar ipengamat an,makadi kir
a
agama I slam i tut i
dak bi sa sesuaidengan per kembangan zaman,padahal
sebenar ny abukanAgamaI slam y angt idaksesuai ,akant etapikebany akanummat
Isl
am sendi ri yangmemahami nyat erl
al udangkal .
Mungki nt ulisani nibagisebagi anpembacadi r
asaber at( kalaubegi tudi niatisaj
a
dengan I khl ash,y ait
u di niat ikar ena mel aksanakan per i
nt ah Al l
oh SWT dan
melaksanakanper i
ntahRosul ullohS. A.W) ,sebabdal am sebuahhadi tsdi t erangkan:
QOOLAROSUULULLOOHISHOLLALLOOHU’ ALAI HIWASALLAMA  :
KUN ‘ AALI MAN AU MUTA’ AALI MAN AU MUSTAMI ’
AN AU MUHI BBAN WALAA
TAKUNKHOOMI SAN.
Arti
nya:”Ber sabdaRosul ul
lohSAW :Jadi lahkamuor angy angmengaj ar,kal aut i
dak
bisa jadi lah or ang y ang mi nta di ajar,kal au t idak bi sa,j adil
ah or ang y ang
mendengar kansaj a,kal aut i
dakbi sa,j adil
ahor ang y angsukasaj a(Sukadengan
adanya MAULHAYAT. COM saj a meskit idak i kutmembaca- baca i sinya) .
Dan
j
anganl ahkamuj adi orangy angnomerl ima. ”
Olehkar enai tu,meskit i
dakf aham,t i
dakapa- apaasalni aty angi khlas,makaakan
mendapatganj ar
an( pahala).Tapi sebagi any anglainmungki ntidakt erlaluber at.
Bagisaudar apar apembaca, baiky angsegur uatauy angbukan, j
ikaadat uli
sankami
yangnant iny at erl
alufulgar,mohondi ingat kan.Agart idakmenj adi f
itnah.

WAJI
BMENCARIMA-
ULHAYAT
15 Dzul
hij
j
ah 1433H ==> Si Pi
ncang ==> 
MA-
UL HAYAT

HUKUM MENCARIMA- ULHAYAT


Di dalam Al qur-
andi terangkanbahwahukumny amencar iMa-ul Hay atadalah WAJIB.
Adapunay at y angmewaj i
bkanki t
amencar iMA- ULHAYATadal ahsebagai mana
tersebutdal am sur atAl anf al
/ S.8/ay at24yangber buny i
:
YAAAYYUHALLADZI INAAAMANUSTAJI IBUULI LLAAHIWALI RROSUULII DZAADA
-’
AAKUM LI MAAYUHYI I
KUM.
Artinya:”Wahaior ang- orang y ang ber i
man,hendakl ah kamu semua meny ambut
ajakan Al loh dan aj akan Rosul ulloh ket i
ka kamu di seru untuk sesuat uyang
menghi dupkankamu. ”(AlAnf al/s.8/ay at24)
Menur utay att ersebutdi atas,ki tasebagaior ang mu’ minwaj ib mencar iMA-UL
HAYAT.Dankewaj i
bani niadal ahpokok, bukansunnah.
Kalauseki anl amany abany akor angmu’ miny angbel um mencar iMA- ULHAYAT,i tu
namany a bel um mel aksanakan kewaj i
ban y ang pokok. Jangankan mencar i
,
ber i
tanyasaj abel um mendengar ,mal ahany angdi dengarber kal
i-kalihanyahukum
(i
ni halal–i tuharam, i
ni makr uh–i t
umubah, iniri
badanl ain-
lain)
.
Jadimasal ahmencar iMAULHAYATi nisebenarny abany akluputdar ipengamat an.
Mal ahankamisendi risering mendengardipengaj i
an–pengaj ian,bai kpengaji
an
kecil/akbar ,diTV- TV, disur at-suratkabar ,semuany a it
uj ar
angmencer i
takan MA-
ULHAYAT, padahal ituwaj i
bdi car i.
 
ALASANWAJI BMENCARI  MA- ULHAYAT
1. Di kar enakanper asaanny a, fikir
anny a, kesadar anny amasi hmat i
.
Dalam sur at  AlAnf al/s. 8/ ayat24t ersebutdiat as adakal i
maty angber buny i“YAA
AYYUHALLADZI INAAAMANUU”  (
ar ti
ny aWahaior ang- orangy angber i
man) .
Mengenaihali ni, ti
dakt er bil
angbany akny aor angy angbi samembacaAlqur -an, dan
j
ugat idakt er bilangbany akny aor angy angt ahudanmenger timaknany aAl qur -
an
yangdi baca, seper ticont oh:
 Bahwa  “YAA-AYYUHALLADZI INA AAMANUU”  ituar ti
ny a“ Wahaior ang-
orangy angber iman” .
 Bahwa   “YAA–AYYUHANNAASU”i tuar tinya: “Wahai manusi a“
Apakahki tamer asabahwat at kal amembaca“ YAAAYYUHALLADZI INAAAMANUU
“ituki tai ni orangy angber i
man…?
Apakahki tamer asabahwat atkal aki tamembaca“ YAA- AYYUHANNAASU”i tuAl l
oh
bercakap- cakapdenganki ta?
Padahal semuaor angt ahubahwai tuadal ahDAWUHNYA ALLOHdany angdi dawuhi
i
tuadal ah MANUSI A. Manusi
  akapan? …  Kalaumanusi asekar ang,kanber artiAl l
oh
bercakap- cakapdenganki ta…?
Danmanusi aj ugaser ingmengat akani nidawuhny aAl l
oh,akant etapit idakmer asa
bahwaki tay angdi dawuhi ,kal audi dawuhiber ar tikitaber cakap- cakapdenganAl loh 
danAl l
ohber cakap- cakapdenganki t
a.
Akant et apikal auki t
amembacaAlqur -andanbi langkal auki taber cakap- cakap
denganAl loh, makageger lahmasy ar akat .SedangkanAlQur -ani tumengandung114
surat .Danpokoksur ati tuj elas, yaitu:
 BISMI LLAAHI RROHMAANI RROHI IM  (DengannamaAl lohy angMahapeny ay ang
danpengasi h)
Danpokokper soal anny asur atj ugasudahj elas, yaituadasur atArr o’du, adasur atAl
Baqor ohdanl ain–l ain.Dany angdi sur ati j
ugaj elasy aitumanusi a.
Akant etapikal au di tany a:Sur atFat ihahi tusur atny asi apa…?  j awabny sur
a  atnya
Gust iAl loh.Kal ausur at ny aGust iAl loh,l alusi apakahy angdi sur atii tu,manusi a
ataukahhay awan( kambi ng,sapi )…?j awabny aadal ah: manusi
  a.Tapikal auki t
a
bicar abahwa  “Akudi sur at iGust iAlloh”  makageger lahmasy arakat .
Anehny a,kal au ki ta di sur at ipakl ur ah saj a,di muly akan sur at ny a.Apal agiy ang
mengi r
im sur at  ituat asanny a, sampai di buatj imat .Tapi kalaudi sur ati Gust iAllohi t
u
dibiar kansaj ahany adi t umpukdandi tar uhbegi t
usaj a.Kal aubut uhbar udi ambi l
sampaikondi si nya ber debu dan di tepuk- tepuksampaikel uardebuny a akhi rnya 
tambahmenj adi kanbat uk.
Danbi l
awakt umembacasur at ny aGust iAllohi tut idakmer asakanapa- apa, seper ti
cont ohmembacasur at Al Anf al/s.8/ ay at24 y angber buny i
:
“YAAAYYUHALLADZI INAAAMANUU”
(artiny aWahaior ang- or angy angber iman) ,t i
dakmer asaber cakap- cakapdengan
yangmeny ur at i
,i nitandany a adal ahper asaanny a,fikiranny a,kesadar anny amasi h
mat i.
Apakahsebabny amasi hmat i? ….i nisebabny aadal ah bel um mi num MA- ULHAYAT
(Ai rHi dup) .
Mengapabel um mi num MA- ULHAYAT? … kar enabel um t ahut empat nya.( Tahu
tempat ny atapi tidakbi samengambi lny a, padahal wajib) .
Jadial asanki tadi perint ahmencar iMaulHay atadal ahkar enaper asaanki t
a,f ikir
an
kit
a,kesadar anki
tamasi hmat i
,buktinyaadalahkit
at i
dakmer asadisur
ati
,ti
dak
mer asadi ajakbercakap-
cakapdenganAl loh,danlai
n-l
ain,keti
kakit
amembaca
Alqur-an.
 Sudahkahkit
aber f
iki
rkearahsitu…?
 Sudahkahkit
amer asakandiwaktumembaca…?
 Sudahkahkit
asadar …?
Ini
lahal asankesat
u,kenapakitadiper
intahmencariMA-ULHAYAT.
Untukhali niakankamiul aslagidit uli
sanselanj
utnya… Tent
ang TINGKATAN-
TINGKATANHI DUP. 

TI
NGKATAN-TINGKATANHI DUP
16 Dzul
hij
j
ah 1433H ==> Si Pi
ncang ==> 
MA-
UL HAYAT

Tul isan i niadal ah penj elasan l anj utan dar it ul i


san y ang kemar in. Kemar i
n
disampai kandawuhny aAllohTa’ aladal am Al Qur -ansur atAl-Anfal ayat24.
YAA AYYUHALLADZI INA AAMANUSTAJI IBUU LI LLAAHIWALI RROSUULII DZAA
DA’ AAKUM LI MAAYUHYI I
KUM ( Al-Anf al /24) .
“YaaAy yuhal l
adzi inaAamanuu”  :Wahai or ang- or angy angber i
man.
“Ist aj
iibuuLi ll
aahiWal ir
rosuul i” :Sambut lahaj akanAl lohdanaj akanRosul ulloh.
“IdzaaDa’ aakum Li maaYuhy i
ikum”  :Ket ikaAl l
ohdanRosul ull
ohmengaj akkamu
unt uksesuat uy angdapatmenghi dupkankamu.
Or angber imanmendapatper intahi niber ar tior ang- or angmukmi ni t
usudahhi dup.
Sebab kal au t idakhi dup unt ukapakah di per i
nt ah meny ambutaj akan Al loh dan
Rosul ull
oh?
Apakah mungki n or ang y ang mat ii tu di per intah meny ambutsuat u aj akan at au
mener i
maaj akan?
Jadiadany aper int ahmeny ambutaj akan,  menunj ukkanbahwaor angmukmi ni tu
sudahhi dup.Akant et apianehny abuny iay atdi at asor angmukmi ndi per intahunt uk
meny ambutaj akanAl lohdanRosul ull
ohy angaj akant ersebutunt ukmenghi dupkan
or angmukmi n.Lhai ni hidupy angbagai mana?
Ber dasar kanay ati ni,makahi dupi tumemangmempuny aiti
ngkat an-ti
ngkat an.
 Adahi dupy angdi tandaiol ehper kembangan.I nihi dupny aal am t umbuh-
 
tumbuhan.Kal au dial am t umbuh- tumbuhan i t
u ber kembang,maka t andany a
tumbuh- tumbuhan t ersebut hi dup. Dan kal au t umbuh- tumbuhan i tu t idak
ber kembang, makai tut andany amat i.
 Adahi dupy angdi tandaidengankel uarmasukny anaf asat auper isti
waki mi a
yaknidi tandaiol eh per tukar an zatat au get aran j ant ung,i nihi dupny aj asmani
manusi adanhay awan.Jadihi dupy angseper tii nibukanhany amanusi asaj a,tapi
ker bau, sapi hidupny aj ugademi kian.Hi dupy angdemi kianituadal ahhi dupsandar an
ter hadaphi dupny ar uhani .
 Ada l agihi dup y ang t i
dak di tandaiol eh kel uarmasukny a naf as at au
per tukar anzatt apihi dupny adengansi fat,y aknihi dupny ar uh. Jadir uhmemamg
hidup akant et apihi dupny ar uhi tubukandenganper t
ukaranzatt apihi dupny a
dengansi fat,memangr uhi tudzat ny aber sifathi dup.
Jadir uhanihi dup,j asmanij ugahi dup,sama- samahi dupakant et apihi dupny al ain.
Hi dupny aj asmanisandar an kepada hi dupny ar uhani .Ol eh sebab i tu hi dupny a
j
asmanit er bat askepadaadany ay angdi sandar i
ny a.Sel amay angber sandarmasi h
j
adisat udengany angdi sandar inyamakai ahidup.Tapikal auy angdisandar iit
u
pergi makaj asmani pasi geblak/ jat
uh,jasmani pastimat i
.
Hidup sandar an i tu dal am bahasa Ar ab di sebut : 
“Hayaatun ‘Idhoof i
yyah”.
“Hay aatun”  
ar tiny a:Hi dup. “’
Idhoof i
yyah” 
ar ti
nya:sandar an.Jadihidupnyaj asmani
bersandarkepadahi dupny ar uhani .
Kalauhi dupny ar uhanii tuhi dupdengansi fatyangdal am bahasaAr abny adisebut
: “Hay aatunShi faatiy
y ah” art
iny a:Hidupny adengansi f
at.Makanyahidupny ar uhani
ti
dakt er batasol ehr uangdanwakt u.
 Di al
am ar wahhi dup.
 Di duni adenganj asmani jugahidup.
 Di al
am bar zakht anpaj asmani j
ugahi dup.
 Di nerakahi dup.
 Di syur gahi dup, karenamemangsi fatnyaitusifathi
dup.
Jadihi dupny ar uhanit idakt erbat asolehtempatdanwakt u,dimanasajakapansaj a
ruhani tetaphi dup.
Dit ul
isansel anj utnya,akankamiper j
elastentangHI DUP.Memangakant erkesandi
ulang-ulang.Kamiber usahaagarsaudar a-
saudar asemuabi samemahami .Makl um-
l
aht i
daksemuapembacaber kemampuansama.

MENGHIDUPKANHIDUP
20Dzul
hij
j
ah1433H==>SiPi
ncang==> 
MA-
ULHAYAT

Mungki npar apembacamer asapenj elasanny akoqdiul ang- ulang.Kamiber harap


dengancar ademi kianki t
abi sabenar -
benarf aham denganket erangany angakan
kami sampai kan.
Dal am sur at AlAnf al,suratke8ay at24t ersebutdit ulisansebel umny a  adakal imat
yangber buny i:
 
   
 “YAAAYYUHALLADZI INAAAMANUU” (
 arti
ny a:Wahaior ang-or angy angber iman)
* Ay atini adalahdi t
ujukankepadaor ang- orangy angber i
man( AAMANUU) .
Kemudi anl anjut anay attersebutdiatasadakal imaty angber buny i:
 
   
 “ISTAJI IBUU LI LLAAHIWALI RROSUULI ”(ar
  tinya :Hendakl ah kamu semua
meny ambutaj akanAl lohdanRosul ul
loh)
*Ay atiniadal ahber i
siper i
ntah,agarsupay aor ang-orangy angber i
man( AAMANUU)
i
tumeny ambutaj akanAl l
ohdanRosul ull
oh.
Kemudi anl anjut anay attersebutdiatasadakal imaty angber buny i:
  
  “ IDZAA DA’ AAKUM LI MAA YUHYI IKUM”  (art
inya :Ket ika kamu di seru unt uk
sesuat uy angmenghi dupkankamu) .

Ay atiniadal ahber i
situjuanper i
ntahmeny ambutaj akanAl lohdanRosul ullohy ait
u
diser uunt uksesuat uy angmenghi dupkankamu.
Mel ihatdar ikal i
matdemikal imatdal am sur atAlAnf al/s.
8/ay at24t ersebutdiat as,
l
alut i
mbul beber apapenger ti
an.
1.SOAL:
Mengapaor ang- orangAAMANUU( beriman)i tumasi hdi perintah meny ambutaj akan
AllohdanRosul ull
oh? …
  
  JAWAB:
Adany a or ang- orang AAMANUU di perintah meny ambut aj akan Al loh dan
Rosul ulloh, 
kar enaAAMANUU( orang-or angy angber iman)i tuadal ah hidup,bukan
mat i
.
2.SOAL:
Tapimengapa or ang- or ang AAMANUU y ang hi dup i ni
 masi h di perintah unt uk
menghi dupkan di riny a, bukt iny a adal ah ay at y ang ber buny i LI MAA
YUHYI IKUM  (artiny aunt uksesuat uy angmenghi dupkankamu)? …
 
   
 JAWAB:
Kal aubegi t
u  ber ar tior ang- orangy angber i
man( AAMANUU)i tumasi hmat i(belum
hidup) .
3.SOAL:
Danmengapaor ang- orangAAMANUUi tudi kat akanmasi hmat i,padahalj elasbeda
denganor angkaf ir? ..
  
  JAWAB:
Kar enaor angAAMANUUi tubelum mi num MA- ULHAYAT, apal agi orangkaf i
r.
4.SOAL:
Kal aumemangor ang- or angAAMANUU i tumasi hmat i( belum hi dup),l aluy ang
dimaksudi ni hidupy angbagai mana? …..
 Kalauy angdi kat akanhi dupi tu per kembangan,  
i
tuadal ahhi dupny at umbuh-
tumbuhan, sedangkanki tabukant umbuh- t
umbuhan.
 Kalauy angdi kat akanhi dupi t kel
u  uarmasukny anaf as (pergantianzat ),itu
adal ahsamadenganhi dupny ahay awandani nit i
dakadabedany a,hidupny akuci ng
j
ugakel uarmasuknaf as.
Dankal auhi dupny aor angmu’ mi ni tudi kat akankel uarmasukny anaf as,i tuber ar t

samadenganhay awan. .?
 Kalau y ang di kat akan hi dup i tu hubunganny ar oh dengan j asmani , 
apa
bedany adenganhi dupny aor angkaf ir..
?Padahaldal am ay ati nior angAAMANUUi tu
masi hmat ikalaubel um mi num Ma’ ul hay at, apal agi orangkaf ir
.
5. SOAL    : Apakaht idaki nginhi dupl anggeng. .?
 
   
 JAWAB:  
Yai ngi n!
6. SOAL    : Kal aumemangi ngin,kenapat idakmencar i
..?
 
   
 JAWAB:  
Yamencar i!
7.  
SOAL    : Kal aumemang mencar i,
 mengapat idakt ahut empat nya?….
 
   
 JAWAB:  
Sudaht ahu!
8.  
SOAL     :  Kal au memang sudah t ahu t empat nya, mengapa t idak bi sa
mengambi l
?…
 
   
 JAWAB:  
Ini semuany adi sebabkankar enabel um mi num MA-ULHAYAT.
Jadikesi mpul anny aadal ah,kal au ki t
asebagaior ang-orang y ang ber iman t i
dak
mencar idanmi num MA- ULHAYAT, makaki tamasi hmat i(
bel um hi dup).
Kal au dal am t af sir, ay at 24/ s. 8/sur at AlAnf ali niber makna dhohi r,y aitu
dihubungkandenganpeper anganzamankanj engNabi .
Kal au memang ay ati nidi hubungkan dengan peper angan zaman kanj eng Nabi , 
ber artiay ati nisekar angsudaht idakber lakudanhany aber lakupadazamankanj eng
Nabisaj a,sebabsekar angsudaht idakadapeper anganseper t
izamankanj engNabi
danadany ahany adiMakkahsaj a.Kal aubegi tu,tidakdisi ni.PadahalAl qur ’
ani tu
unt uksel ur uhmanusi a.
Akankamiper j
el asket er angdit ulisanber ikut ny a…i nimasi hseput arHIDUP,bel um
masukt emaut ama.Tapi sabarsaj a,nant ibur u-bur umal ahgakpaham.
HI
DUPHAKEKAT
21 Dzul
hij
j
ah 1433H ==> Si Pi
ncang ==> 
MA-
UL HAYAT

MAKSUDAJAKANALLOHDANROSULULLOH
Kemudi anaj akanAl lohdanRosul ull
ohy angadadiAlQur -
any aknior angber i
man
diper i
nt ahmendat angiat aumener imasesuat uy angsesuat uitubi samenghi dupkan
or angmukmi n, ini hidupy angbagai manamaksudny a?
 Apakahhi dup' idhof i
yy ah?
 Apakahhi dupshi fat iyyah?
 Apakah y ang di maksud hi dup t er sebut hi dup y ang di tandai ol eh
per kembanganat auhi dupy angdi tandaiol ehkel uarmasukny anaf asat auhi dup
sandar an?
Yangdi maksudhi dupdi siniadal ahbukanhi dup‘ Idhof i
yyah.Sebabkal auhi dup

idhof iyy ah,makakuci ngi tusaj asudahhi dup‘ idhof i
y yah,ker bauj ugabegi tuy akni
hidupny adi tandai olehkel uarmasukny anaf as.
Jadikal auy angdi maksudhi dupdi sit
uadal ahhi duphubunganant araj asmanidan
ruhanimaka i nit ahsilulhasi l.Sebab or ang mukmi n sebel um di per intah hi dup
ter sebut punsudahhi dup, ti
dakadabedany adenganhi dupny aor angdhol imin, kaf i
ri
n,
musy rikin, fasiqi n.Jadi yangdi maksudbukanhi dupsandar an.
Lal ukal aubukanhi dupsandar an, apakahhi dupshi fatiyyah?
Jawabny ai nipunbukan,i tumust ahil
,itut ahsi l
ulhasi l.Sebabsemuar uh,apakahi tu
ruhny aor angmukmi nat aur uhny aor angkaf ir,pokokny asemuar uhi t
uhi dupdengan
sifat .
Kal au begi tuy ang di maksud i tu kit
ai nisupay a meny ambutaj akan Al loh dan
Rosul ull
ohi tusupay aki tabi sahi dup, l
aluhi dupy angbagai mana?
Inij awabanny ay angj elasbukanhi dup‘ i
dhof i
y yah, bukanhi dupshi f ati
yy aht apihi dup
hakekatat auhi duphaqi qi yyah.Makany adal am AlQur -ansur atAn- Namldi ter angkan
bahwaor angkaf iritudi sebutmat i
.Dalam ay att ersebutKanj engNabidi dawuhiol eh
AllohTa’ ala:
INNAKA LAA TUSMI ’
ULMAUTA WALAA TUS- MI ’
USHSHUMMADDU’ AA-A I DZAA
WALLAUMUDBI RI IN( An- Naml /80) .
Ar tinya:( Muhammad! )Kamut i
dakbi samembuatmendengaror angy angmat idan
or angy angt ul idanket ikaor angmat iituber palingdenganmungkur( t
olah- tol
eh
denganmembel akang) .
Saudar aangan- angan,adaor angmat ikokbi samembel akangidant olah- t
ol eh.Jadi
or angkaf i
ri tumasi hmat i,jangankanor angkaf ir
,or angmukmi npunmasi hdi sebut
mat ikal ausel amabel um hi duphakekat .Di sebutmat ibukandar isegishi fat iyyah,
mat ibukansegi ‘idhof iyyaht api mat idar isegi haqi qiyyah.
Jadisel amaki tai nibel um mi num Ma- ulHay atat auai ry angdi maksuddal am sur at
Al-Anf al :
 “LimaaYuhy ii
kum” ,makaki tamasi hmat i.
(Limaa)  :Unt uksesuat u.
(Yuhy ii
kum)  
: Unt ukmenghi -dupkankamusemua.
Kal imat  “Limaa” ,
 Maa- ny a di tambah hur ufhamzah maka menj adi “Maa- un”  yang
art i
nyaai r.
Kal imat  “Yuhy ii
kum”  diambi lkal i
mathay atny amakakal audi gabungmenj adikal imat
: (Maa- ulHay at) .
Jadiki tai nihukumny amasi hmat i
,selamaki tai nibel um mi num Maa- ulHay at .Jadi
kalaudi lihatdar isegi hiduphakekat , makamay i
ti t
ubany aksekal itidakbi sadi hit
ung.
 Adamay i
tber tengkar .
 Adamay i
tber jual an.
 Adamay i
tber pi dat o.
 Adamay i
tmengaj i
.
 Adamay i
tber pol iti
k.
 Adamay i
tmemer intah.
 Adamay i
tmendapatpi ala.
Inikal audi l
ihatdar isegihi duphakekat .Kal auki t
abel um bi samencapaihi dup
haqi qiy yah,ki t
ahany ahi dupshi f
ati
y yahsaj a,makaapabedany ahi dupki tadengan
hidupny aor angkaf ir?
Kal auhi dupki tahany ahi dup' i
dhofi,makahewanpunhi dup' i
dhof i
,kal aubegi tuapa
bedany aki tadenganhay awan?
Kitasebagaior angmukmi n,hidupki t
ahar usl ahber bedadenganhi dupny aor ang
kaf i
r,har usl ahber bedadenganhay awan.Dankal auki tabel um hi duphakekati tu
artiny aki tabel um meny ambutaj akanAl l
ohdanaj akanRosul ull
oh.Lal ukal aubegi tu
ajakansi apakahy angki tasambut?
Yaber arti ajakani blislahy angki tasambut .
Ajakanny asi apakah,kal aubukanaj akanny aAl lohdanRosul ull
ohy angki tasambut
i
t u?
Dankapanki tameny ambut ny a?
Kapan?
Kapan?
Apakahmenunggumasukal am barzakh?
Itut i
dakl ahmungki n!
Jadisecar amudahny a,ki taitudiper i
ntahsupay aki tahi duphakekat ,bukansekedar
hidup- hidupansaj a,bukanhi dupj asmani yy ahdanr uhani yyaht apihi duphakekat .
Hiduphakekati t
ulahsebenar -
benarny ahidup‘ Indal loh.
Kal auhi dupny aj asmani ,makahay awansapi ,kambi ngi tujugahi dup.Kal auhi dup
ruhani yyah, makar uhani ny asemuaor angkaf irituj ugahi dup.
***
HI DUPHAKEKATADALAHHI DUPNYAI MAN
Danki tasebagai orangmukmi nmakahi dupny ahar usl ahber bedadenganor angkaf i
r
yanghi dupny ahany ahi dupsandar andanhi dupshi fat
iyyahdanki t
ahar ushi dup
diatasny ay aknihi dup hakekat .Dan hi dup hakekati tui alah “Hay aat ulI man”  
:
hidupny ai man.Dani mani tuialahmer upakanbenanghal us,benangsut era,t al
i
penghubungant arahambadenganAl loh.Bukanny ai badahi tutalipenghubungt api
i
manl aht alipenghubungant arakitadenganAl lohTa’ ala.Adapuni badahi alahhany a
mer awati man,i badahi tuunt ukmemper kuatt al ipenghubung.Jadit alipenghubung
i
t ubi samat idanbi sahi dup.
Padat ulisansel anj ut nyaakanki tamul aitent angApakah  MAULHAYATI TU ?  tapi
sement ar aakankami muatt uli
sandal am rangkameny ambutt ahunbar u1434H…

APAKAHMA-ULHAYATITU? .
.
24 Dzul
hij
j
ah 1433H ==> Si Pi
ncang ==> 
MA-
UL HAYAT

MenurutAlqur
-anMa-
ulHay
ati
tuadal
ah:
1-
  
Airyangmengandunghi
dup(MAA-UN HAYYUN)
Sebagai manat ersebutdal am Al qur’an:
WAJA’ ALNAAMI NALMAA- IKULLASYAI -I
NHAYYI NAFALAAYU’ MINUUN.
Artinya: ”
DanKuj adi kandar iai rtiap-ti
aphi dup,apakahkamut i
dakber iman..?”
.(
sur at
AlAnbi ya’/s.21/ ay at30)
Disini adakal imat“ AIR”,l
alukenapadi hubungkandenganI man? ……   
2- 
 Airsuci(MAA- ANTHOHUURON)
Sebagai manat ersebutdal am Al qur’an:
WAANZALNAAMI NASSAMAA- IMAA- ANTHOHUUROO.
Artinya: ”
DanAkut ur unkandar il
angi tairsuci”.(suratAl Furqon/ s.
25/ ayat 48)
Menur utmaknadhohi r,yangdi maksud“LANGI T“di siniadal ah“ LANGI TDHOHI R”
yaitul angi ty angmenur unkanai rhuj an.Dankal aumenur utmaknabat hi
n,y ang
dimaksud“ LANGI T”di si
niadal ah“ BUKAN LANGI T DHOHI R akant etapi LANGI T
RUHANI ”.
3- AirBar okah( MA- ANMUBAAROKAN)
Sebagai manat ersebutdal am Al qur’an:
WANAZZALNAAMI NASSAMAA- IMAA- ANMUBAAROKAN.
Artinya: ”
Dan Say a t urunkan dar i l angi t ai r y ang di berkahi”
.(
sur at
Qof /s.50/ ayat .9) 
    
   
 
4- 
Ai ry angmeny egar kan(MAA- ANGHODAQOO)  
  
  
  
   
   
  
   
   
  
  
  
  
   
  
   
  
   
 
Maa- an Ghodaqoo y ang di maksud di siniadal ah ai ry ang meny egarkan,yai tu
meny egar kan pi kiran,meny egar kan hat i,meny egarkan per asaan.Sebagai mana
tersebutdal am Al qur ’
an:
WA AN LAWI S TAQOOMUU ‘ ALATH THORI IQOTILA- ASQOI NAAHUM MAA- AN
GHODAQOO.
arti
ny a:”Danj ikamer ekaitut etapber j
alanat asThor i
qot nya,benar -benarkamiakan
member ikankepadany aai ry angsegar ”. (surat Jin/s72/ ayat16) .
Jadiai rhidup,ai rsuci ,airbar okah,ai rsegari nisemuahaqeqat ny aadal ahsama,
yaitu MA- ULHAYAT.Akant et api kalaumaknadhohi ry ait
uai r
-airyangt urunseper t
i
airhuj an,t ur un dar ilangi tbi asa.Ol eh karena ada makna bat hin,maka y ang
dimaksudMa- ulHay atitubukanai rbi asa,akant etapiai ry angt urundar ilangi t
 
ruchani (l
angi tbat hi n)bukanl angi tdhohi r.
Dituli
sanber ikutny a,akankamisampai kantent angHI KMAHMAULHAYAT.Tul i
san-
tul
isandi sinikamiat ursedemi kianr upa,sehi nggaket i
kadi bacat idakt erasabegi tu
mendal am. Semua kembal i kepada r ohani ki t
a masi ng-masi ng dal am
mer enungkanny a.

MAULHAYAT(LANJUTAN)
27 Jumadil Awal 1434H ==> Si Pi
ncang ==> 
MA-
UL HAYAT

Tuli
saniniadalahkelanjut
andarit
uli
sany angdulu,yangsempatkamij eda.Tul isan
tentangMAULHAYAT.Memangsengaj akamimuatt ul i
sanyangl ai
ndul u,dengan
harapanbisamudahunt ukmemahamibahasany angr umitini
.Jadisebelum masuk
kebahasanMAULHAYATpahami dulubenar-
benartent angTAUHI DRUBUBI YYAH.
Disi
ni menyampaikandawuhnyaAllohTa’al
adalam Al Qur -
ansuratAl-
Anfal ayat24.
YAA AYYUHALLADZI I
NA AAMANUSTAJI IBUU LILLAAHIWALI RROSUULII DZAA
DA’AAKUM LIMAAYUHYI I
KUM (
Al-
Anfal/24).
“YaaAy yuhal
ladzi
inaAamanuu” :Wahaiorang-
orangy angber i
man.
“I
stajiibuuLi llaahiWal i
rrosuul i
”  
:Sambut lahaj akanAl lohdanaj akanRosul ul loh. 
“I
dzaaDa’ aakum Li maaYuhy iikum”  
:Ket ikaAl lohdanRosul ullohmengaj akkamu
untuksesuat uy angdapatmenghi dupkankamu.
Kalaudar isegihakekatki tai tumasi hmat i.Meski punI mant apimasi hmat ijuga.
SehinggaHI DUPHAKEKAT ADALAHHI DUPNYAI MAN
***
HIDUPHAKEKAT ADALAHHI DUPNYAI MAN
Danki t
asebagai orangmukmi nmakahi dupny ahar uslahber bedadenganor angkaf i
r
yanghi dupny ahany ahi dupsandar andanhi dupshi fatiyyahdanki tahar ushi dup
diatasny ay aknihi dup hakekat .Dan hi dup hakekati tui al ah “Hay aat ulI man”  
:
hidupny aiman.Dani mani t ui alahmer upakanbenanghal us,benangsut era,t al
i
penghubungant arahambadenganAl l
oh.Bukanny aibadahi tut al
ipenghubungt api
i
manl aht alipenghubungant araki tadenganAl l
ohTa’ ala.Adapuni badahi alahhany a
mer awati man,i badahi tuunt ukmemper kuatt alipenghubung.Jadit alipenghubung
i
tubi samat i danbi sahi dup.
 
** *
LETAKMA- ULHAYAT
Laludi manakahl et akny aMa- ul Hay ati tu?
Ma- ulHay ati tuadadidal am Di enulI sl am.Makany aki t
adi peri
ntah:  “Udkhul uu
Fissil
miKaaf fah” ,silahkanmasukkedal am I sl am sebabdi si
tuadaMa- ul Hay at.
YAAAYYUHALLADZI INAAAMANUDKHULUUFI SSI LMIKAAFFAH.
Arti
ny a:  Wahaior ang- orang y ang ber iman masukl ah ke dal am I slam secar a
keselur uhan.
Jadisebel um ki tamasukI slam,sudah di sebut  
“Amanuu” ,makany adal am ay at
diatas:  “
YaaAy yuhal ladzi i
naAamanuu”  : Wahai or ang- orangy angber iman.
Untukapadi per i
nt ahmasukI sl am ?
Supay a hi dupny a or ang mukmi n menj adisebenar -benar ny a hi dup at au supay a
menj adi hiduphakekat ,bukansekedarhi dup- hi dupansaj a.
Didal am agama I slam i tulah adany a Ma- ulHay atat au ai rhi dup y ang akan
menghi dupkanor angmukmi nsecar ahakekat , artinyamenghi dupkani manny aor ang
mukmi n, yangi mani tu:
 Bukant i
mbul dar idalil Al Qur -an.
 Bukant i
mbul dar idalil Hadi ts.
 Bukant i
mbul dar ipendi dikanky ai-ky ai atauor angt ua.
 Bukant i
mbul dar idalil alam.
Tapi i
mani tuadal ahpembawaan, bai ’
atdar i AllohTa’ ala.
Bagior angy angper cay a/i mankepadaAl l
ohTa’ ala,makat idakmembut uhkandal i
l
akanadany aAl l
oh,kal aumembut uhkandal ilituber artimasi hr agu- r
agu.Bagior ang
yang memang r agu- r
agu akan adany a Al loh Ta’ ala dan t idakper cay a maka i a
mencar idal il:Manakahbukt iny akal auAl lohi tuada?Akant etapibagior angy ang
percay aadany aAl loh,unt ukapakahmencar idal il.Wongsudahper cay a,jadit idak
memembut uhkandal ilataubukt i adany aAl lohsebabsudahper caya.
Dankeper cay aani tuadal aht alipenghubung.Sebagaimi salseumpamany aSiA
sudaht idakper cay akepadasampey anat ausampey ant i
dakper cayal agikepadasi
A,makamakat al ipenghubungsiAdengansampey ansudahput us,sudaht idak
sambungkar enasudaht idakper cay a.
MAKSUDMASUKI SLAM SECARAKESELURUHAN
Kitadi per i
nt ahmasukkedal am I slam t apimasukny aj angansebagi ansaj at api
masukl ahsecar akesel uruhan, artiny a:
 Pandanganhi dupki tapandanganhi dupI slam.
 Per kat aanki taper kat aanI slam.
 Per asaanki taper asaanI slam.
Kalauki tasudahmasukI slam secar akesel uruhanmakaki taakanmi num Ma- ul
Hay aty angadany aMa- ul Hay att ersebutdi dalam agamaI sl am.
YANGKI TAPEROLEHBI LAMI NUM MA- ULHAYAT
Laluapakahy angki t
aper olehkal auki tasudahbi sami num Ma- ulHay att ersebut?
Kalauki tasudahbi sami num Ma- ul Hay aty angadadi dal am agamaI slam, makaki ta
akanmemper oleh:
1. Ki taakanbi sahi dupsecar ahakekat .
2. Ruhaniki tabi saber sihdar isi f
at -sifatmadzmumahdannaj isny asi f at-
sif
at
madzmumah.
3. Ruhaniki taakanber sihdar ikot oran- kotor ansy et any angsel amai nimel ekat
didalam r uhani kita.
4. Ruhani kitaakanmenj adi ruhani yangkuat .
5. Pendi rianki tat idakakanber ubahkapansaj adandi manasaj a.
6. Dansel anj utny aki taakanmengal amihi dupy angsej uk,hi dupy angdamai ,
hidupy angber ser i-ser i,hi dupy angaman.Dant i
dakadahi dupy angpal ingbai k
seper tihidupdi bawahnaunganAl Qur -an.
Manakah dal ilkal au or ang sudah bi sa mi num Ma- ulHay atakan memper oleh
sebagai manay angsudahdi ter angkandi at as?
Dalil
ny adal am sur atAl -Anf al ay atnomer11y angbuny inya:
WAYUNAZZI LU ‘ ALAI KUM MI NASSAMAA- I MAA- AN LI YUTHOHHI ROKUM BI HI
WAYUDZHI BA‘ ANKUM RI JZASYSYAI THOONIWALI YARBI THO‘ ALAAQULUUBUKI M
WAYUTSABBI TABI HI LAQDAAM ( Al -Anf al /11) .
Arti
ny a:Al lohmenur unkankepadakamusemuadar ilangi tai runt ukmencuci/
member sihkankamusemuadenganai ri tu danunt ukmember sihkankamudar i
kotoran- kot or ansy et an dandenganai ritumenj adi kuathat imu/pendi ri
anmu” .
Cobaki taangan- angan!
Kalauai rbi asa,apakahbi sa unt ukmencucir uhani ,apakahbi samenj adi kanhat i
kuat,menj a- dikant et appendi rianki tadi duni asampai akhi rat?
Inijelasbukanai r-airbi asat apimaksudny aMa- ulhay at.Di tambahl agidal ildalam
suratJi ny angbuny iny a:
Waanl awi st aqoomuu‘ alat ht hor iiqot ilaasqoi naahum maa- anghodaqon( QS.Ji n:16).
Arti
ny a:Bi lakamut et apdi at ast hor iqoh,past iAkuakanmember ikanmi numanai r
yangsej uk.
Jadij el
asl ahbahway angdi maksudai rdiduaay atdi at asbukanl ahai r-
airbi asai tu.
Jadi kalauki tasudahbi sami num Ma- ul Hay at,maka:
 Ma- ulHay att ersebutakanmenghi dupkani manki ta,sehi nggar uhaniki ta
bukanmenj adi hidupy angshi fat i sajat api menj adi hiduphaqi qi.
 Ruhani kitaakanber sihdar isi fat-sifatmadzmumah.
 Kot or an- kot oransy et any angsel amai nimel ekatkepadadi riki tamenj adi
bersih.
 Hat i kitamenj adi hat i yangkuat .
 Pendi rianki tat idakakanber ubahduni aakhi ratsampai kiy
amat punt idakakan
bisamer ubahny a.
 Ruhani kitaakanmengal ami hi dupy angsej uk,hi dupy angbahagi a,y angabadi
dibawahnaunganAl Qur -an:  “Dhi laal ul Qur -an” .
Begi t
ulahkal auki tamengi kut i ajakanAl l
ohdanRosul ul lohy akni masukI slam secar a
keseluruhan dan di si
tulah ki ta akan menemukan Ma- ulHay at.Dan disi
nisat u-
persatuakansay at erangkan.
“LI
MAAYUHYI I
KUM”:UNTUKMENGHI DUPKANKAMU
Orangber imany angmi nmum Ma- ulHay at,makaMa- ulHay attersebut:
 “Li
maa
Yuhyiikum”  yakni unt uk menghi dupkan kamu ( orang mukmi n),bukan hi dup
shif
atiyyaht api hiduphakekat .Kalaur uhaniki
tahidup, makaimany angadadi dal
am
bumiy angmer upakanbeni hf i
thrahakanmenj adiimany anghi dup.Dandar ii
man
yanghi dupmakat umbuhl aht umbuh- tumbuhany angdi sebutamal sholeh.
Jadiamalshol eht i
dakakant umbuhdar iorangy angi manny amat i.Danimani t u
ti
dakakanhi dupkal aur uhani nyat i
dakhi dup.Danr uhani t
idakakanhi dupkal
aut i
dak
minum Ma- ul Hay at.Jadi Ma- ul Hayati t
uuntukmenghi dupkaniman.
Kalauki tami num Ma- ul Hay atmaka:
 Ruhani kitamenj adi hidup.
 Perasaanki tamenj adi hi
dup.
 Akalkitamenj adi hidup.
 Rasakemanusi aanki tamenj adi hi
dup.
Mengapa r uhnaibi sa mat i?I niper nah kamimuatdal am bahasan TAUHI D
RUBUBI YYAH, I
nsy aAkankami per j
elaslagidit
uli
sansel najutny
a.

MATI
NYARUHANI
06 Jumadi
l Akhi
r 1434H ==> Si Pi
ncang ==> 
JATI DI
RI,
 
TAUHI
D

Dalam t ulisan sebel umny a kami sampai kan bahwa Maul Hay at itu unt uk
menghi dupkani man.Kal auki tami num Ma- ulHay atmaka:
 Ru hani kit
amenj adi hi
dup.
 Pe rasaanki tamenj adihidup.
 Ak al kitamenj adihidup.
 Ra sakemanusi aanki t
amenj adihidup.
PENYEBABRUHANIMENJADIMATI  
Bahay ay angpal ingbesari alahmat i
ny ar uhani.Yangdi maksuddi si
nibukanmat i
shif
atit apimat idar isegihaqi qi.Laluapakahy angmenj adisebabr uhanimenj adi
mat i?
Yangmenj adikanr uhanimenj adimat imenur utAlQur -ani al
aht erl
alul amal upa
kepadaAl l
ohTa’ ala.
FATHOOLA‘ ALAI HIMULAMADUFAQOSATQULUUBI HIM( Alhadid/16) .
Arti
ny a :Ter l
alu panj ang at asmer eka masa l upany a,maka menj adiker ashat i
mer eka. 
JIWAMENJADIBATU
Jadikal auhat iterlal
upanj angat aut erl
alul amal upaakanAl l
ohTa’ ala,makahat i
pastil
ahmenj adiker as.Dankal auhat isudahker ast idakdi usahakancepat -
cepat
supay abi samencai r,makal ama- l
amahat iitumenj adiker asseper t
ibat ubahkan
l
ebihker asl agi daripadabat u.Dal am sur atAl baqor ohay at74di t
erangkan:
TSUMMAQOSATQULUUBUKUM MI NBA’ DIDZAALI KAFAHI YAKALHI JAAROTIAU
ASYADDUQOSWATAN(Al baqor oh/74) .
Arti
ny a:Kemudi anmenj adiker ashat imuset elahitu, makahat i
museper tibatuatau
l
ebihker asl agi daripadabat u.
Kalauhat isudahmenj adiker asseper tibat u,makahi dupny aakanmenj adihidup
yangger sangdant i
dakl ahakant umbuhamal -
amalshol i
h.Bent uknyasaj ay ang
manusi aakant etapij i
wany asudahmenj adij iwamat eriataubat u.Dankalauj iwany a
sudahmenj adijiwabat u,ji
wamat eri,maka:
 Ap ay angdi pandangny aat audi li
hat ny ahany amat eri.
 Ap ay angdi dengar ny ahany amat eri.Apay angdi bacany ahany amat er
isaja.
 Ap ay angdi fi
kirny aset i
aphar ihany amat eri.Dil
uarmat er isudaht i
dakadaapa-
apa.
Orangy angsudahseper t
ii t
umakamempuny aiqoi dah: “
 Akuadal ahmat eri.Mat eri
adal ah aku.Say aawaldar imat er idansay aakankembal ikepadamat eri
.Mat eri
danakuadal ahi dent ik” .
Orangy angsudahseper tiinidi t
erangkandal amaAl Qur -
an:
WAQOOLUU MAA HI YA I LLAA HAYAATUNADDUN- YAA NAMUUTU WANAHYAA
WAMAAYUHLI KUNAAI LLADDAHRU( Aljatsiyy ah/24) .
Arti
ny a:Danmer ekamengucap:Ti dakadahi dupkecual ididuni ainikamimat idan
kami hi
dupdant i
dakaday angmembi nasakankami kecual imasa/wakt u/al am.
Jadimenur utmer eka:say ahi dupdiduni a,say amat ij ugadiduni adiluarduni a
sudaht i
dakadaapa- apal agi selesai lahper soal an.
Orangy angj i
wany asudahseper tibat u,makadiduni ai nisudaht i
dakadal agi
usaha  unt ukbi samencai rkanny a,diduni ai nisudaht idakakanbi samencai r
kanhat i
manusi ay angsudahmembat u, sebabsudaht er t
utup.
 Pa ranabi -
nabi semuay angber da’ wahdi anggapny amusuh.
 Ce ri
ta- cerit
adal am Al Qur -andi anggapny adongengkosong.
 Da nsat u-satuny ay angdi anggapny amahagur uadal ahI blis.
Orangy angj iwany asudahmembat u,makakal auki tadakwahimakahany asi a-sia
sajalahdakwahki tai tu.Dani nimemangsudahnashAl Qur -an:
A-ANDZARTAHUM AMLAMTUNDZI RHUM LAAYU` MI NUUN( Albaqoroh/6) .
Arti
ny a:Kamuber iper i
ngat anat aut idakkamuber iper ingat anmer ekat et
apt i
dak
percay a.
 
Itulahsal ahsat upr osesmi gr asijiwa.Ji way angakhi rnyamenj adibatu.Apakahbi sa
mencai rlagi menj adi mausi a.Bi sa!bagai manacar amencai r
kanny a?

PENUTUPTAUHIDRUBUBI
YYAH
08 Jumadi
l Awal 1434H ==> Si Pi
ncang ==> 
TAUHI
D

Tul isan i nil anjutan bahasan sebel umny a.Memang sengaj a agak ber j
auhan
wakt uny a,kamiber haraptuli
sany angl alu  bi
sadi angan-angandul u.Sekal il agi
masal ahTAUHI DRUBUBI YYAH i tumasal ahpel i
k,jadijangandi anggapent eng.Di
dal amny amener angkanmasal ah-masal ahy angr umit,t
api t
etapsajakami samar kan,
sehi nggamembut uhkanperenungansesuai kemampuanr ohanimasi ng-masi ng.
 
Sekar angy angdi bahas,mengapaJi waki tay angt el
ahdibai ’atdil autanAl astu
birobbi kum,bi salupasemuany a.MengapaJi waki t
aakhi rny
a‘ seli
ngkuh’dengan
duni a, danmengi nggalkanRobbi ?Ikutiulasanny a! 
FASEKEHI DUPANDAN UJI AN- UJIANDIDUNI A 
Set al ahmanusi aitulahir
,akhirnyamengal amipr osesdanber ubahmenj adibocah,
l
al uj adi remaj a,kemudi andewasa, setel
ahi tujaditua.
Di dal am sur atAlHadi d /ay at20 di terangkan bahwa manusi ai tu mengal ami
beber apaf ase:
ÌLAMUUANNAMALHAYAATUDDUNYAALA` IBUN WALAHWUN WAZI I
NATUN WA
TAFAAKHURUN BAI NAKUM WATAKAATSURUN FI LAMWAALIWALAULAADI . 
(Al
Hadi d/20) .
Artinya:”Ket ahui lah,bahwasesungguhny ahi dupdiduni ai tuadal ahper mai nan,
l
elahan( membuangwakt ut anpamanf aat )
,per hiasan,bangga- banggaandi ant ara
kamu, danber lomba- lombamemper bany akhartadananak“ .
Keter anganay atiniadal ah :
Bahwaset elahl ahi r,manusi ai tumengal ami beber apaf ase, yakni :
1).(LA` I
BUN) . 
Pertama, ket ikausi abocah, senangny ahany aber mai n
2).(WALAHWUN) . 
Setelahmel ewat iusi abocah,l alumasukusi ar emaj a.Padaf asei ni,manusi ai tu
l
ebi hsukal el ahany aknimembuang- buangwakt u,ber ger ombolmembent ukgeng.
Sehar i har ikewar netunt ukgameonl ine, PS-an.
3).(WAZI INATUN) .
 
Setelahi tul alumengal amif asey angl ebi hsukamenghi as- hiasidi ri,sehar i
-haridi isi
dengan mengat ur r ambut ny a saj a, mengat ur car a ber jal
anny a, depan dan
belakangny adi ber i kacacer mi nunt ukmenget ahui sudahpant esat aukahbel um.
Setiaphar iy angdi bi car akani tugel angemas,kal ung,sepedamot or ,modelr ambut
gondr ongat augundul ,dsb.Gr oup- gr oup-an.Ikutgr oupsana,i kutgr oupsi ni.Ada
groupf acebook, gr ouppeny any i
, groupust adz,grouppengaj ian, umr oh, haji,sokahl i
dz i
kirdsb.
4).(WATAFAAKHURUNBAI NAKUM) .
Kemudi anmasukf asei ni,y aknisukany ai tubangga- banggaandi ant aramer eka;
membangga- banggakanuangny a,membangga- banggakansawahny a,membangga-
banggakannasabny a/ ket urunanny a, membangga- banggakankepandai an-ny a,dsb.
5). 
(WATAKAATSURUNFI LAMWAALIWALAULAADI ).
Kalausudah,l alu,y akniber lombabany ak-bany akanuangdanbany ak-bany akan
membuatanak.
Har tabendai tuber macam- macam, diant aranya:kendar aan, sawah, rumah, pangkat ,
peker jaan, dsb, i
tusemuat er masuk( ALAMWAALI ). 
Dankesemuany ai tuj ugat ermasukt ut upbagi manusi a.
Belum l agit er t
ut up j asmani nya,t ertutup panca i nder any a,seper tit ertutup dar i
pandanganmat a, pendengar ant el i
nga, danl ai
nsebagai ny a.      
Adal agi ket erangandal am sur atAl i Imr onsebagai beri
kut:
ZUYYI NA LI NNAASIHUBBUSYSYAHAWAATIMI NANNI SAA- IWAL BANI INA WAL
QONAATHI IRI LMUQONTHOROTIMI NADZDZAHABIWALFI DLDLOTIWALKHOI LIL
MUSAWWAMATIWAL AN` AAMIWAL HARTSIDZAALI KA MATAA` UL HAYAATI D
DUNYAA.  
( Ali Imr on/14) .
Artinya:   ”Di hiaskanpadamanusi ai tusenangmacam- macam kesenangan; seper ti
perempuan- per empuan,anak- anak,danhar t
abenday angbany akdar iemas,per ak,
kuday angbagus, bi nat ang- binat angt ernak, dant anaman- tanaman.   Demi kiani tulah
kesukaanhi dupdi duni a“ .
(HUBB)ar tiny a: Cint a.
(SYAHAWAAT)ar tiny a: Macam- macam kesenangan.
 
Jadi manusi ai tudi hiasi denganber macam- macam kesenangan:
1).(MI NANNI SAA- I).
Pertama, ingi npuny ai stri(bagi y angper empuani nginpuny asuami ).
Mengapahany adi sebut  (MI NANNI SAA- I
)saja,sedangkan( MI NARRI JAALI )t i
dak
disebut?
Adany a dal am ay at i nit i
dak di sebut secar al angsung adal ah supay at i
dak
meny inggungor angper empuan, sedangkankal auor angl aki-l
aki i
tukanper asaanny a
tebal.
Memanghal usny aki tabAl qur -anseper tiitu,makany adal am ay ati niseakan- akan
yangbut uhhany aor angl aki -
laki saj apadahal sebenar nyasamasaj a.
Akant etapidi dal am sur atAtTaghoobundi ter angkanbahwai striadal ahmusuh, bi l
a
i
ngi npuny ai str
i ber ar ti
mencar i musuh:
INNAMI N AZWAAJI KUM WAAULAADI KUM ` ADUWWALLAKUM ( AtTaghoobun/
14) .
Ar ti
ny a: “Sesungguhny ai stri
-i
st rimudananak- anakmuadal ahmusuh- musuhmu“ .
Bilaist riadal ahmusuh, kalaubegi tuki t
acar imusuh.
Iya musuhan, t api per siapan dul u, nant i t ahu- tahu l amar an. Memang
mengucapkan  Qobi
‘ ltu‘ nya itu t
idak seber apa tetapi di belakang
per nyat aan  Qobi
‘ ltu‘ tersebutadat anggungj awabny a.
Jadiki ta meni kah i tu har us hat i
-hat i
,kar ena bahay any a ni kah i tu bany ak t api
pahal any aj ugaber li
pat -li
pat ,umpama:
Shol atny aor angy angmasi hbuj angani tuhany asat upahal any a,namunshol atny a
orangy angsudahpuny ai striitu27l ipat,iniadahadi tsny a.
Akant etapiseandai ny aket i
kashol at,bacat akbi rotuli hr om “ Al l
oohuAkbar ”y ang
diingatj ust ruist riny a,makal ebi hbai kt i
dakpuny ai st risupay ashol atnyat i
dak
tergangguseper tiitu.
2).( WALBANI I
NA) .
Set el
ahmempuny ai istri,
lalut i
mbul lagisy ahwat ny ay ait
ui nginpuny aanakl aki-laki.
Pada umumny a,memang anak y ang per tama di i
ngi nkan adal ah anak l aki -laki,
set el
ahi tubar ulahi ngi nanakper empuan.
Anehkokl ebi hingi nanakl aki-laki ,padahalsudahdi i
nsaf ibahwakenakal ananakl aki
-l
akiy aseper t
iitu,kal auanakper empuankant erkenalpenur ut ,disur uhmandij uga
mudah,sedangkananakl aki-
lakidi suruhmandisaj apakaikej ar -kejar anat audi ber i
uangdul ubar ul
ahmaumandi , anaksay asendi r
i jugaseper tii
tu.
Masal ahsenangakananakl aki-laki inimemangsudaht erlanjurnashAl qur-an: (WAL
BANI INA) . 
3). (WALQONAATHI I
RI LMUQONTHOROTI ).
Kal ausudaht ercapaimempuny aianak,l alui ngi nmengumpul kanhar tabenday ang
bany ak, yakni :
(MI NADZ DZAHABIWAL FI DLDLOTI ):Mengumpul kan emas dan per ak,unt uk
simpanandihar it uaat auunt ukmel engkapikebut uhanhi dupkar enabi lasewakt u-
wakt udi but uhkanmudahmenj ual ny a.
(WALKHOI LILMUSAW- WAMATI ):I ngi nmempuny aikuda,at aukal ausekar angi tu
kendar aanseper ti sepedamot or , dsb.
Kemudi anset el
ahi tu, ti
mbul lagi kei nginan:
(WALAN` AAMI ):I nginpuny abi nat angt er naky anggemuk- gemuk,seper t iingi n
puny abebekbany ak, puny akambi ngbany ak, atausapi y
angbany ak,dansebagai ny a.
(WAL HARTSI ):I ngi n mempuny aiber macam- macam t anaman,seper tijagung,
mangga,t ebu,mi ntasemuay angdi tanam i tusuburdanbany akhasi l
ny asehi ngga
diber isegal amacam pupuk,i t
ubol ehsaj aasal kant i
dakl upabahwat i
dakadaday a
dankekuat ankecual i denganPer tolonganAl loh.
(LAAHAULAWALAAQUWWATAI LLAABI LLAH) . 
 (DZAALI KAMATAA-̀ULHAYAATI DDUNYAA)  :Itulahper bendahar aanduni a.
Demi kianl ahFi r
manAl l
lohTa` aladal am Al qur -an.
Cobal ahki taangan- anganber sama  ;sedemi kianbany akny at utup-tut uppadadi ri
manusi a;tert
utupj asmani,t
ertutuppandanganmat a,tert
utuppendengarantel
i
nga,
tert
utup lesan,t ertut
up gerak,t ert
utup diam,dan t ert
utup ber
macam- macam
keingi
nan.
Bahkanki t
asendi riti
dakbisamenghi tungberapabany aknyasesuatuyangmenutupi
dir
i ki
ta,
sehinggaTauhi dRububi y
y ahyangadadidalam di r
iki
tait
uterl
upakan. 
Tapiperludiingat,Imantidakpernahhi l
ang,hanyatertutupdengatutupyangsangat
tebal.
Ikt
ubahasanl anjutannya

TAUHI
DRUBUBIYYAHTI
DAKAKANHILANGDARIDI
RIMANUSIA
12 Jumadi
l Awal 1434H ==> Si Pi
ncang ==> 
TAUHI
D

Iman t er tutup j asmani ,t ertutup pandangan mat a,t ertut


up pendengar an t el
inga,
tertutup l esan,t er tutup ger ak,t ertutup di am,dan t ertutup ber macam- macam
keingi nan.
Bahkanki tasendi rit i
dakbi samenghi tungber apabany akny asesuat uy angmenut upi
dirikita, sehi nggaTauhi dRububi yy ahy angadadi dalam di ri
kitaituter lupakan.      
Meski punbegi tu,sebenar ny aTauhi dRububi y yahi t
umasi hadadi dal am, masi ht etap
dant idakhi lang,hany asaj aki t
al upa,bahkansampaiaday angnget opl upany a
sehi nggakal audi ingat kansudaht idakbi sal agi,ininamany akafirhaq, sebagai mana
disebut kandal am sur atAnNi sa`:
ULAA- IKAHUMULKAAFI RUUNAHAQQO( AnNi sa`/151) .
Ar t
inya: ”Mer ekai tuadal ahor angkaf iry angsej ati“.
Yangdi sebutkaf i
rhaqi tubi l
at utupny asudaht i
dakbi salepas.Akant etapi walaupun
l
upasamasekal i,
t api t
idakhi l
ang.
Sebal ikny aseandai nyadi ingat kanol ehpar aRosuldanakhi rnyater bukadanbet ul-
bet ulsadar ,makai ni namany a: MU` MINUUNALHAQQO.
ULAA- IKAHUMULMU` MI NUUNAHAQQO.( Al Anf al).
Ar t
inya: ”Mer ekai tuadal ahor angmukmi ny angsej ati”
.
Jadiadakaf i
rhaq,danadamukmi nhaq,ser taadal agiy angsi l
ihber gantiy akni
asal nyat erbuka l al ut ertutup kemudi an t erbuka l alut er
tutup lagi ,sebagai mana
diterangkandal am sur atAnNi sa`:
INNALLADZI I
NA AAMANUU TSUMMA KAFARUU TSUMMA AAMANUU TSUMMA
KAFARUU TSUMMAZDAADUU KUFRON LAM YAKUNI LLAAHU LI YAGHFI ROLAHUM
WALAALI YAHDI YAHUM SABI ILAA( AnNi sa`/137) .
Ar t
inya:”Sesungguhny abany akor ang- orangy angber imankemudi anber ubahkaf i
r,
l
al uj adiber imanl agi,kemudi anmenj adikaf i
rl agi ,makamer ekai t
uber tambah
kekaf iranny a, dant idakadaj al anampunbagi mer eka“ .
Imany angt er tutupi tuseper tibul ant ertutupmendung,memangbul anny at idak
kelihat ant etapij angandi anggapbul ant ersebuthi lang, adakal anyat erbukadanada
kalany at ertutupl alut erbukal agi tapi adaj ugay angt erbukat erus.
Kal auMu` mi nuunal Haqqoi t
ut erbukat eruskar enadi amenggal it
erus.
JadiadaMu` mi nuunalhaqqo,adaKaaf i
ruunalhaqqo,danaday angber ubah-ubah
mukmi n-kaf ir-mukmi n-kafirsehi nggay angmengkhawat ir
kani tukalau:   
  
” Bertambahdahsy atkekaf i
ranny a “.
Danbi lasudahbegi tumaka:
” Tidakadaj alanampun  “.
” Dant i
dakadaj alankel uar  “
.
Inilahaki batakhi ry angki takhawat irkansemua,bi lamel ihaty angseper tiinimaka
siapakahy angt idakt akut?
Akant etapiwal aupunt utupny asedemi kianbany akny at apit etapi mani tut idakakan
hilang.
JadiI man Tauhi d Rububi yyah i t
ut et ap dan t idak akan hi lang dar iRuh,t i
dak
ber tambahdanj ugat idakber kur ang, hany asaj aaday angi manny atertutup.
Iblisy ang sudah di cap kaf i
rsaj at oh masi h mengakuiRobbi ,sebagai mana
disebut kandal am Al qur -an:
ROBBIFA- ANDHI RNI II LAAYAUMI NYUB` ATSUUN.
Ar ti
ny a:( Ber kat aI bl is):“ WahaiTuhanku,makat angguhkanl ahakusampaihar i
kebangki tan/har ikiamat“ .
Dal am ay atini ,Iblisi tuj ugaper cay akepadaAl lohdanper cayakepadahar ikiamat ,
per cay abahwaAl lohi tuKhool i
qdandi riny ai tumakhl uq.
Di dalam sebuahay atAl qur -anj ugameny ebut kanbahwaor angkaf i
ritupunber do`a:
WAMAADU` AA- ULKAAFI RI INAI LLAAFI IDLOLAAL.  (ArRo` du/14) .
Ar ti
ny a: ”Dant iadal ahdoany aor ang- orangkaf iritukecual i didalam kesesat an“ .
Kal aumemangor ang- or angkaf iri t
usudaht i
dakper cay akepadaAl l
ohTa` ala, masak
mer ekai tuber doa?
At audal am hadi tsNabi :
QOOLA ROSUULULLOOHI SHOLLALLOOHU ` ALAI HI WASALLAM : I TTAQUU
DA` WATALMADHLUUMIWALAUKAANAKAAFI ROO.
Ar ti
ny a:Ber sabdaRosul ul l
ohS. A.W :”Takut lahkamusemuapadadoany aor ang
yangkamuani ay awal aupunmer ekai tuor angkaf ir“ .
Jadi meski punkaf ir,tapi I
manRububi yyah- ny ai tut et apdant idakhi l
ang.
Adapunkaf i
ri tumaknany ahany alah‘ ter tut up‘ .
Sedangkant er tutupi tut i
daksamadenganhi lang.
Akant et apidi dal am pengaj ian- pengaj i
anumum ;or angkaf iri tudi sebutsebagai
or angy angt idakmempuny aiiman.Per ny at aanseper tiiniadal aht i
dakadadasar ny a,
tidakadapedomanny a.
Bahasant ent angTAUHI D RUBUBI YYAH sement ar asampaidisi nidul u.Bahasan
kamisudahsangatpanj ang,seki rany acukupunt ukmengupasmasal ah- masal ah
yangdul uper naht er bengkel ai.Semi salhakekati man,I manAsl idanI manSebab,
Naf sdanRuh. .dsb.Ji kaaday angseki rany akur angpaham cobakomentsaj a.Asal
tidaksangatsensi tif,Insy aAl l
ohki tadi skusi kanber sama.
Set elah mengupas masal ah Tauhi d Rububi yy ar asany a kur ang pas kal au t i
dak
mengupasmasal ahTauhi dUbudi yy ah.dikesempat ansel anjut nyaakankamiul as
masal ahTAUHI DUBUDI YYAH.Kar enamasal ahTauhi dUbudi y yahj ugaagakr umi t,
ser umi t  bahasanTauhi dRububi y
y ah,makaakankamit ulis  secar aber sambung
yangpanj angj uga…semogabi samemudahkanki taunt ukpaham.
Sedi kitr enungandar i BahasanTauhi dRububi yy ah, bar angkal i‘ny anthol ’

Cobal ahunt ukber fikircer das, dar ibeber apat ulisansebel um i ni,ki t
acobar enungkan.
Ket ikaNAFSdij anj i(Tauhi dRububi y yah)kemudi andi ’
sebar ’ki ra-ki
rai tut erjadi
ber apat rili
unt ahuny angl alu?Nahket ikadi‘ benda- bendamat i’ber apaj ut akal i,di
tanahber apaj utakal i,dit umbuhan, dihewan…ber apaj utakal i?dipl anetA, B,C, D. .
ber apaj utapl anety angdi singgahiJi waki ta?  ItulahMI ’ROJki tay angsesungguhny a.
Mi ’rojdar ilangi tkel angi t.Mi gr asiJi wadar ifasekef ase. .nahket ikajadi‘ manusi a
duni a’f asekeber apa?Danket i
kamenj adi‘ manusi asej at i
’fasekeber apa?Coba
hitungsendi r
i…(i ni bahasanmar tabatt uj uh) .
MENCAI
RKANJI
WAYANGMEM-BATU
07 Jumadi
l Akhi
r 1434H ==> Si Pi
ncang ==> 
JATI DI
RI,
 
TAUHI
D

SATU- SATUNYAJALAN UNTUKMENCAI RKANNYA HANYANERAKA


Ketikadi beriket er angant idakper cay a,t idakdi ber iketer anganj ugat idakper cay a.
Jadi di duniai ni sudaht er tutup, sudaht idakadaj alanlagi unt ukbi samencai r
kanhat i
yang sudah membat u.Lal u bagai mana car a mencai rkanny a,apakah sel ama-
l
amany at etapmembat u?
Jawabanny at i
dak.Hat iy angmembat ut ersebutbi samencai rkal auor angt er
sebut
sudahdipr oses,di situlaht empatunt ukmencai rkanj i
way angsudahmembat u.
Tempatunt ukmencai r
kanny ai alahAnnary akni neraka.I nisudahnashAl Qur -
an:
WAQUUDUHANNAASUWALHI JAAROTU( Albaqor oh/24)
Arti
ny a: Bahanbakar ny aner akai alahmanusi adanbat u.
Yangdi maksudbat udi sinibukanl ahbat ukapurat aubat u-bat upegununganat au
batu-bat usungai ,akant etapibat uhat i.Jadiy angmenj adibahanbakar ny aner aka
i
alahmanusi adanbat u,maksudny abat uhat i
ny amanusi a,i tulahbahanbakar nya
neraka.Kal auner akat i
dakdi masukibat uhat iny amanusi a,makaner akat idakakan
meny ala.
 
Jadidiner akai tulah bar u hat imanusi ay ang membat ui tu bi samencai r
,bi sa
melongkop.Yaenakl ahkal aunasij adibubur ,t i
nggalmeny er oksaj a,t apikal au
sudahdiner akai tut idakj adibuburl agi.Kal ausudahdi si tu,makat idakusah
mer atap,menangi s penuh peny esal an.Bagai mana r atap t angi snya or ang kaf i
r,
sebagai manadal am Al Qur -
an:
LAUKUNNAANASMA’ UAUNA’ QILUMAAKUNNAAFI IASHHAABI SSA’ I
IRU( Almul k/
10).
Arti
ny a:Seandai ny asay amaumendengar kanser uanRosulkemudi ansay amau
berfikir
, mungki nt idakl ahsampai say amender itasedahsy atini di nerakasa’ ir.
Akant etapir at apt angi sdanmeny esaly angdemi kiani t
ut idakadamanf aat nyaapa-
apa.Di situlahbar umenget ahuibahwani kmati tut imbuldar iamalshol ih,y angt idak
amalshol ihmakat idakakanmer asakankeni kmat an.Mi ntakembal ikemasal al
u
l
agi tidaklahmungki n, sebagai manaper mi ntaanny aor angkaf irkepadaAl l
oh:
ROBBI RJI’UUNI( 99)LA’ ALLI IA’ MALUSHOOLI HANFI I
MAATAROKTUKALAA( 100)
(SuratAl mukmi nun) .
Arti
ny a:Tuhan!kal aubegi tukembal i
kanl ahkami( 99)( Ditany aol ehmal aikat:Unt uk
apa? )Unt ukber amalshol ihmengi siwakt uy angsudahakut inggalkandahul u.
(Jawabanmal aikat: )Ti dakbi sa( 100) .
It
ulahbukt ibahwat i
dakmungki nkit akembal ikemasal alu.
Malai katt any akepadaor angkaf i
r: Unt ukapakamumi ntakembal ikeduni a?
Jawabanor angkaf ir: “A’ mal ushool ihanf ii
maaTar oktu”  
:Say aakanber amalshol i
h
didal am wakt u- wakt uy angsay atinggal kan,mi ntawakt usebent arsaj a,agarsay a
bisamer asakanni kmatdi duni a.
Malai kat:  “
Kal laa”  :Ti dakmungki nkamubi sakembal i
,wakt umusudahhabi skamu
gunakanunt ukber foy a- foy asaj adankamul upabahwakamudar imana,akanke
mana!Rosulsudah124. 000di kiri
m,t apisemuany ahany akamuanggapor ang
penipusaj a.Ki tab- kit
absudahdi kiri
mt apikamuanggapdongeng- dongengy ang
tidak ada bukt iny a.Jur u-juru dakwah hany a kamu anggap mengada- ada saj a.
Sekar angsudahhabi swakt umu,kamukembal ikeduni ai tut idakmungki nl agi.
Ter i
mal ahsekar angnasi bmu, apay angkamuker j
akandi duni a.
Jadihat iat auj i
way angsudahmembat ui t
ubar ubisamencai rbeber apar ibut ahun
diner akaj ahannam kar enadar imel ekat nyat erhadapmat eri.Sebabwakt udiduni a
bent ukny asaj ay angmanusi aakant et apidal amny asudahbukanmanusi aakan
tetapi batu, jadiny amanusi aber ji
wamat eri/bat u.
Jadiapabi l
a bel um kemasukan aj aran agama y ang benar ,maka t i
dak usah
menungguper angduni aket iga,makasudahmusnahsendi riper adabanmanusi a.
Sekar angt idakmengi kut i ajaranAl lohmakamanusi asudahmusnahsendi ri.Lhakok
masi hbany akmanusi a?
Yangbany aki tuhany abent ukny asaj amanusi at apimanusi anyasudaht i
dakada,
kelont onganny asaj a,kul itnyasaj a,bonekasaj ay angadat apimanusi any asudah
tidakada.Na’ udzubi llahimi ndz alik.Janganl ahki t
ai nihany ahi dup-hidupansaj a.
Sudahhi dupdiduni adanmengakuber agamat apihany ahi dup- hidupansaj akanki ta
mer ugi .
Inil
ahy angper tamay angki taperol ehapabi l
aki t
ami num Ma- ulHay aty akni: “Li
maa
Yuhy iikum”  
:Unt ukmenghi dupkankamu.Kal aur uhanihi dup,makai mani tuhidup.
Danhi dupny ai manmenumbuhkant umbuh- tumbuhany angdi namakanamalshol ih.
Sehinggahi dupt i
dakger sang,menj adihi duphi jau,hidupsubur ,l i
ngkunganhi dup
ruhaniki tai t
u subur  “Fiidhi laali
n Wa ‘ Uyun”  
:Didal am naungan dan didal am
sumber anai ryangj ernih.
Manf aaty angkeduaj ikami num MAULHAYATi alah  “
Liyut hohhi rokum Bi hi” :Untuk
mencuci kamudenganMa- ul Hayat ,sehinggaber sihdari najissy ir
ik. 

Manusi
a(InsanKami
l
)sebagai
Makhl
uqTert
inggi
17 Jumadil Awal 1434H ==> Si Pi
ncang ==> 
JATI DI
RI

Bany ak sy ukurkepda Al l
oh Ta’ ala,bi sa mer asakan ni kmatdar iAl l
oh Ta’ ala.
Bagai manapunni kmat ny aduni ai ni,biladiber i
kankepadasat uorang,t apit idak
dirasakanni kmat ,apakahbi samensy ukuri?Tidakbi sa.
Har usdi sadar iselur uhduni ai niadal ahl okam ( kulit,sepet)danber l
iannyaadal ah
ki
t aini.Isiny aduni aadal ahmanusi a,lainnyamanusi abukani si,walaupunduni ai ni
ada bi ntang bul an,l autan,t apikal au t i
dakada manusi a,maka namany a duni a
kosong,duni asuwung,j adiisinyaadal ahmanusi a.Rumahi nij ugademi kian,ada
l
emar i
,adamej a-mej a,dan sebagai nya,t apikal au manusi any at i
dakadamaka
dikatakanr umahkosong.
Ber l
ianny ahi dupadal ahmanusi a,kompashi dupi niadal ahmanusi a,jadiikhtisarnya
al
am semest ainiadal ahmanusi a.Si l
ahkandi car ipadadi riki taini,gunungny a
mana,  alasny a( hutanny a)mana,har imauny amana,kanci l
ny amana,mal aikatnya
mana,bi dadar inyamana,i nikalaumaumencar iakanket emusemua.Jadipuncak-
puncakny a makhl uqAl l
ohi niadalahmanusi a.Dar itanahnai k-naiksampaiSul alah,
macam- macam zat ,adat umbuh- tumbuhan,t erusnai k,akhir
ny aj adiDarah,Nut hf ah,
akhirnyaj adiAl aqoh,Mudl ghoh,sampaiakhi rnyaj adimanusi a,kalausudahj adi
manusi a( I
nsankami l
)inisudahpuncak.Puncakdal am isti
lahbahasaAr abadal ah
Munt aha.Jadikedudukanny amanusi a i t
upuncak,si l
ahkandil ihatdalam sur atAn
Nas, kedudukanny a manusi a i tu di sebut kan set elah Robbi 
berikutnya Nas,
setelah Mal i
ki
 berikutnya Nas,set el
ah  I
lahi berikutny aNas.Jadi  kedudukanny a di
atas manusi ai niadal ah Tuhan,dibawahny a Tuhan adal ah manusi a,dan di
bawahny amanusi aadal ahseluruhal am.Jadi posisi kit
ai t
udi tengah-t
engah.
Mal aikatkedudukanny akal ahbi ladi bandi ngdengankedudukanny amanusi a,it
u
namany aMunt aha. Si
  lahkan…bol ehmengkr i
ti
k, initasawwufkok.
Menet apkanposi siinisul i
t,diatasTuhan,kemudi andibawahny amanusi a,dandi
bawahny a manusi a adalah sel uruh al am,y ang sel uruh alam i niadal ah untuk
manusi a.Itubukanmasal aht empat ,tapikedudukander ajat
ny a.Seluruhal am ini
mengabdi kepadamanusi a,iniperint
ahAl loh:
SAKHOROLAKUM MAAFI SSAMAAWATIWAMAAFI LARDLI
“(
Al l
oh)t elahmenundukkanunt ukmu semuaapa- apay angadadil agi
tdanapa- apa
yangadadi bumi.”(QS.Luqman: 20)
Ditundukkansemuany auntukmanusi a,makasi l
ahkandi naiki

Duni akendar aanakhi rat


Dawuhny aKanj engNabi :
QOOLA ROSUULULLOOHISHOLLALLOOHU ‘ ALAIHIWASALLAMA :ALLAI LU WAN
NAHAARUMATHI YATAANIFARKABUUHUMAABALAGHUNI LALAKHI RAH
“BersabdaRosul ul
lohSAW.:Mal am dansi angsegal ai siny
ai niadal ahkendar aan,
naikilahsampai kepadaakhirat.”
Jadiduni asupay aditumpangi /di
naiki
,jangansampaidi naikiduni a,y angdi l
arang
adal ahdi naikiduni a.Kalaumenumpangiduni amemangdi perintah,t apikal aukita
ditumpangi duni a maka akan r usak, bej at. Kalau menumpangi duni a itu
enak, ny
  aman,kar enaduniai niadalahkendar aan.Ibaratkendar aanbi say angbai k
bisay angj elek,tidakjadimasal ahasal syukur.
Sy ukuri tut ulisanny aSYIN,KAF,RO’ ,bacany aSYAKAROar tinyat elahsy ukur.Tapi
kalau  syi
n  ti
tiktigai niti
ti
kt i
gany ahi l
ang,buny iny
aSAKARO ar tinyat el mendem
ah 
/ti
daksadar ,kar enat i
gat i
ti
ki t
ur ahasianyasy ukur.Satuper sat
ut i
ti
ki niadaar t
inya
sendi ri-
sendi ri,ti
tiksatuapaar ti
nya,tit
ikduaapaar t
inya,dant it
ikt igaapaar ti
ny a.
Lainkal i akankami tul
ismasal ahSy ukurini.

Manusi
a(InsanKami
l
)sebagai
Makhl
uqTert
inggi
17 Jumadil Awal 1434H ==> Si Pi
ncang ==> 
JATI DI
RI

Bany ak sy ukurkepda Al l
oh Ta’ala,bi sa mer asakan ni kmatdar iAl l
oh Ta’ ala.
Bagai manapunni kmatnyaduni ai ni,biladiberi
kankepadasat uorang,t apiti
dak
dirasakanni kmat ,
apakahbi samensy ukuri?Tidakbi sa.
Har usdisadar iselur
uhduni ainiadal ahl okam ( kulit,sepet)danber l
iannyaadal ah
ki
t aini.I
siny aduniaadalahmanusi a,lainnyamanusi abukani si
,walaupunduni ai ni
ada bi nt
ang bul an,lautan,tapikal au t i
dakada manusi a,maka namany a dunia
kosong,duni asuwung,j adiisi
nyaadal ahmanusi a.Rumahi nijugademi ki
an,ada
l
emar i
,adamej a-meja,dan sebagai nya,t apikal au manusi anyat i
dakadamaka
dikatakanr umahkosong.
Ber l
iannyahi dupadalahmanusi a,kompashi dupi niadal ahmanusia,jadiikht
isarnya
al
am semest ainiadalahmanusi a.Si l
ahkandi car ipadadi rikit
ai ni,gunungny a
mana, al
  asnya( hutanny a)mana,har imauny amana,kanci lnyamana,mal aikatny a
mana,bi dadarinyamana,i nikalaumaumencar iakanket emusemua.Jadipuncak-
puncakny a makhl uqAl lohiniadal ahmanusi a.Dar itanahnai k-naiksampaiSul alah,
macam- macam zat ,adat umbuh- t
umbuhan,t er usnai k,akhi rnyaj adiDarah,Nut hf ah,
akhirny ajadiAl aqoh,Mudl ghoh,sampaiakhi rny aj adimanusi a,kalausudahj adi
manusi a( I
nsankami l)inisudahpuncak.Puncakdal am i sti
lahbahasaAr abadal ah
Munt aha.Jadikedudukanny amanusi a i t
upuncak,si l
ahkandil i
hatdal am sur atAn
Nas, kedudukanny a manusi a i tu di sebut kan set elah Robbi  
berikutnya Nas,
setelah Mal i
ki 
berikutnya Nas,set el
ah  I
lahi berikutny aNas.Jadi  kedudukanny a di
atas manusi ai niadal ah Tuhan,dibawahny a Tuhan adal ah manusi a,dan di
bawahny amanusi aadal ahseluruhal am.Jadi posi sikitaitudi tengah- t
engah.
Mal aikatkedudukanny akal ahbi ladi bandi ngdengankedudukanny amanusi a,i tu
namany aMunt aha.Si
  lahkan…bol ehmengkr i
ti
k, initasawwufkok.
Menet apkanposi siinisul i
t,diatasTuhan,kemudi andibawahny amanusi a,dandi
bawahny a manusi a adalah sel uruh al am,y ang sel ur uh alam i niadal ah unt uk
manusi a.Itubukanmasal aht empat ,tapikedudukander ajatnya.Sel uruhal am i ni
mengabdi kepadamanusi a,iniperint
ahAl loh:
SAKHOROLAKUM MAAFI SSAMAAWATIWAMAAFI LARDLI
“(
Al l
oh)t elahmenundukkanunt ukmu semuaapa- apay angadadil agi
tdanapa- apa
yangadadi bumi .
”(QS.Luqman: 20)
Ditundukkansemuany auntukmanusi a,makasi lahkandi naiki. 

Duni akendar aanakhi rat


Dawuhny aKanj engNabi :
QOOLA ROSUULULLOOHISHOLLALLOOHU ‘ ALAIHIWASALLAMA :ALLAI LU WAN
NAHAARUMATHI YATAANIFARKABUUHUMAABALAGHUNI LALAKHI RAH
“BersabdaRosul ul
lohSAW.:Mal am dansi angsegal ai siny
ai niadal ahkendar aan,
naikilahsampai kepadaakhirat.”
Jadiduni asupay aditumpangi /di
naiki
,jangansampaidi naikiduni a,y angdi l
arang
adal ahdi naikiduni a.Kalaumenumpangiduni amemangdi perintah,t apikal aukita
ditumpangi duni a maka akan r usak, bej at. Kalau menumpangi duni a itu
enak, ny
  aman,kar enaduniai niadalahkendar aan.Ibaratkendar aanbi say angbai k
bisay angj elek,tidakjadimasal ahasal syukur.
Sy ukuri tut ulisanny aSYIN,KAF,RO’ ,bacany aSYAKAROar tinyat elahsy ukur.Tapi
kalau  syi
n  ti
tiktigai niti
ti
kt i
gany ahi l
ang,buny iny
aSAKARO ar tinyat el mendem
ah 
/ti
daksadar ,kar enat i
gat i
ti
ki t
ur ahasianyasy ukur.Satuper sat
ut i
ti
ki niadaar t
inya
sendi ri-
sendi ri,ti
tiksatuapaar ti
nya,tit
ikduaapaar t
inya,dant it
ikt igaapaar ti
ny a.
Lainkal i akankami tul
ismasal ahSy ukurini.

Anda mungkin juga menyukai