Anda di halaman 1dari 1

BAB SATU

PENDAHULUAN

Little John ( 2005 ) telah menyatakan bahawa komunikasi merupakan proses


memberi makna yang berupaya mempengaruhi seseorang individu itu untuk
mempercayai dan melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya. Ini jelas,
menunjukkan bahawa komunikasi memerlukan dua orang individu untuk berinteraksi
didalam menyampaikan idea, berkongsi pengalaman, kasih saying dan lain-lain.
Secara amnya komunikasi ini dapat dipecahkan kepada dua bahagian iaitu
komunikasi fizikal dan komunikasi antara manusia atau individu atau lebih dikenali
sebagai komunkasi interpersonal.
Komunikasi fizikal adalah bentuk komunikasi yang dapat dilihat dengan mata
kasar seperti jalan raya, keretapi dan kapal terbang. Manakala bagi bentuk komunikasi
antara manusia lebih tertumpu kepada perhubungan diantara seseorang individu
denagn individu yang lain dalam menyampaikan atau menukar maklumat sama ada
melalui komunikasi secara bersemuka atau melalui medium perantaraan seperti Media
Massa atau Media Elektronik. ( Samsuddin A.Rahim, 2003 )
Komunikasi interpersonal merupakan salah satu unsur yang amat penting
didalam kehidupan manusia kerana manusia amat memerlukan komunikasi untuk
terus berhubung diantara satu dengan lain untuk terus berhubung diantara satu sama
lain dalam melahirkan pendapat, idea dan perasaan kepada individu lain. Selain itu,
manusia berkomunikasi adlah bertujuan untuk memahami segala kejadian yang telah
berlaku disekeliling mereka atau lebih dikenali sebagai pengalaman kerana
sebahagiannya peristiwa itu telah berlaku keatas diri mereka sendiri.
Didalam menjalni kehidupan seharian, manusia amat memerlukan komunikasi
untuk memenuhi keperluan hidup asas seperti bertutur dengan kawan-kawan, sanak-
saudara, atau dengan keluarga. Dalam kontek komunikasi interpersonal bersama-sama