Anda di halaman 1dari 9

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Matematik
Tingkatan 2
Masa : 2 Jam

NAMA:..........................................................TINGKATAN:.................................................

Tunjukkan langkah-langkah pengiraan penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh
membantu anda untuk mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifik.

JAWAB SEMUA SOALAN

1 a) Tentukan nilai P, Q dan R

-1.5 P -0.5 Q R 1

[3 markah]
Jawapan:
P:........................................
Q:......................................
R:...........................

b) i) Bulatkan jawapan bagi langkah-langkah pengiraan yang betul.

3
−18 − (−1.2) ÷ (− )
4
A. 1.25 × 1.5
B. 0.45 + 1.5 × 2.4
C. −18 − 1.6
D. −18 ÷ 2.7
ii) Suhu di sebuah bandar ialah −40 𝑐. Suhu di bandar itu turun 30 𝑐 sejam selama 8
jam. Kemudian suhunya naik 120 𝑐 pada waktu tengah hari. [4 markah]

a) Tulis pernyataan di atas dalam ayat matematik.


Jawapan:

b) Berapakah suhu baharu?

Jawapan:

c) Roslan membeli sebuah kalkulator dan sebuah buku. Harga sebuah kalkulator
adalah RM12 lebih daripada harga buku. Dia membayar RM50 untuk kedua-dua
barang itu dan menerima baki sebanyak RM8. Hitung harga buku itu.

Jawapan: [3 markah]
1. a) Pada ruang jawapan, bulatkan semua nombor yang merupakan kuasa dua
sempurna. [3 markah]
Jawapan:

145 169 324

289 574 216

b) Lengkapkan langkah-langkah operasi di bawah dengan mengisi petak-petak kosong


dengan nombor yang sesuai. [4 markah]
Jawapan:
2 2
16 3 3 3
(√ − √3 ) = ( − √ )
9 8 3 8

9 2
=( − )
6 6

c) Sebuah segi empat sama yang luasnya 81𝑐𝑚2 mempunyai perimeter yang sama
dengan perimeter sebuah segi tiga sama sisi. Cari panjang, dalam cm, setiap sisi
segi tiga itu. [3 markah]

Jawapan:
2. a)Nyatakan bilangan sebutan bagi setiap ungkapan algebra yang berikut:

Jawapan: [3 markah]

(i) 7 + 2𝑝𝑞 − 𝑟 ............................................


(ii) 8𝑥𝑦 2 ............................................
1
(iii) 3𝑚𝑛 − 𝑘 2 + 2 𝑛𝑚 − 2 .............................................

b) Permudahkan setiap yang berikut: [4 markah]

i) 6𝑝𝑞 2 ÷ (−24𝑝2 𝑞𝑟) × 8𝑟

Jawapan:

30𝑥 2 𝑦 3
ii)
−6𝑥𝑦 2

Jawapan:

c) Pada ruang jawapan, tulis ungkapan algebra bagi setiap pernyataan yang berikut:

[3 markah]

i) Darabkan hasil tambah m dan 8n dengan 5

Jawapan:

ii) Cari jumlah luas bagi rajah-rajah di bawah:


x cm 12 cm

y cm

Jawapan:

3. a) Padankan bentangan dengan pepejalnya yang berikut:


Jawapan:

i)
Prisma

ii)

Piramid

iii)
Kon

b) Rajah 4(b) menunjukkan sebuah prisma tegak.

4 cm 3 cm

10 cm

rajah 4(b)

Hitung jumlah luas permukaan , dalam 𝑐𝑚2 prisma itu. [4 markah]

Jawapan:

d) Pada ruang jawapan, namakan pepejal berdasarkan sifat-sifat yang diberikan.


[3 markah]

Jawapan:

Bilangan
Pepejal
Muka rata Muka melengkung

0 1

2 1

1 1

4. a) Pada ruang jawapan, tandakan (√) bagi pasangan sebutan serupa dan (×) bagi pasangan
sebutan tak serupa. [3 markah]

Jawapan:

i) −5𝑟 2 𝑠 , 9𝑠𝑟 2 ( )
ii) 3𝑚𝑛 , 3𝑚𝑛𝑣 ( )

2 3 𝑥 2 𝑦3 𝑧
iii) 0.8𝑥 𝑧 , ( )
2

b) Lengkapkan langkah-langkah penyelesaian persamaan linear yang berikut:

[4 markah]

7𝑑 + 5
=2
𝑑 − 10

7𝑑 + 5 = 2(𝑑 − 10)

7𝑑 + 5 = 2𝑑 −

7𝑑 − 2𝑑 = −5

5𝑑 =

𝑑=
c) Lina berumur 24 tahun dan adik perempuannya berumur 9 tahun. Selepas m tahun,
umur Lina adalah dua kali umur adiknya.
[3 markah]

i) bentukkan persamaan linear daripada pernyataan di atas.

Jawapan:

ii) Cari nilai m.

Jawapan:

5. a) Tentukan sama ada nilai yang diberikan dalam tanda kurung ialah penyelesaian bagi
setiap persamaan yang berikut atau bukan. [3 markah]
i) 𝑚 − 8 = −5 ( 𝑚 = 3) Jawapan:................................

ii) 3 + 2𝑦 = −1 ( 𝑦 = −2) Jawapan:................................

9−ℎ
iii) =4 ( ℎ = −1) Jawapan:..................................
2

b) Selesaikan persamaan linear yang berikut: [4 markah]

i) 10𝑘 − 3(5 + 2𝑘) = 13

Jawapan:
𝑛
ii) −1=𝑛+7
2

Jawapan:

c) Encik Lee hendak meletakkan pagar di sekeliling sebuah taman berbentuk segi empat
sama yang mempunyai keluasan 225 𝑐𝑚2 . Berapakah panjang pagar yang
diperlukannya.

[3 markah]

Jawapan:

7 a) Tandakan (√) pada jawapan yang betul. [3 markah]

i) (0.5)3 = 125 1.25 0.125

1 3 1 3 3
ii) ( ) = 27 27 9
3

1 3 7 3 9
iii) (1 ) = 3
8
2 28 6
4𝑥−12
b) i) Permudahkan : 6(2𝑥 − 3) + 4

Jawapan:

1
ii) Diberi 𝑚 = 2 dan 𝑛 = 4. Nilaikan 4𝑚2 − 3𝑛

[4 markah]

c) Terdapat 36 biji manik di dalam bekas X, Y dan Z. Bekas X ada p biji manik. Bekas Y
ada 9 biji manik kurang daripada bekas X. Bekas Z ada 12 biji manik lebih daripada bekas
Y.

[3markah]

i) bentukkan persamaan linear daripada pernyataan di atas.

Jawapan:

ii) hitungkan nilai p.

Jawapan:

Anda mungkin juga menyukai