Anda di halaman 1dari 3

Salahsat uRAHASI AMERAGASUKMABany akor angy angi nginmengusaiI l

muMer agaSukma.
Bagaimanakahr ahasi ayangsebenar nya?Benar kahMer agaSukmahany abi sadi lakukandengan
met odet irakatat audenganmemi nt abant uanj in?Andamungki nper nahmendengarcer ita
seseor angber il
mut i
nggi,y angmampumengunj ungif ami li
ny ahany adenganber konsent r
asi.
Atau,Anda mungki n pernah menont on f i
lm y ang ber ki sah t entang seor ang pendekary ang
bertarungdar ijarakj auhdengant ubuhhal us- nyadenganpendekary angmenj adil awanny a.Hal
semacam i tumer upakanci r
idar iseorangy angmemi l
ikiI lmuMer agaSukma,y angmemang
dapatdi per gunakanunt ukmel epassukmany at anpadi bat asir uangdanwakt u.I lmuMer aga
Sukma,at au bany akj uga or ang mengi isti
lahkany a sebagaiPr oyeksiAstr al,LepasSukma,
Pangar acut an,Pr oy eksiMent al,OutofBodyExper ience,bahkanAst ralPr oject i
on,adal ahsuat u
prosespel epasansukmadar iragaunt ukmel akukanper jalanany angt i
dakdi bat asiol ehruang
danwakt u.Pr osesi nibilasempur nam akasemuar asapancai nderapel akuny adi bawakel uar,
sehinggasukmany amampumendengar ,mer asakan,mel ihatdanmer abal i
ngkunganseki t
arny a
dengansukmai tusendi risecar any ata.Apakahmer agasukmadi per bolehkandal am syariat
Isl
am?Mar il
ahki t
abacaf i
rmanAl lahSWTi ni,Sel uruhj indanmanusi a,jikakamusanggup
menembus( mel i
nt asi)penj urul angitdanbumi ,makal i
ntasi l
ah, kamut idakdapatmenembusny a,
mel ai
nkandengankekuat an.( QS.ArRahman: 33) .Penj elasanny abahwaAl l
ahAzzaWaJal la
tel
ahmember ikansuat uf asil
itasdal am tubuhmanusi aunt ukmel akukanper jalanankepenj ur u
l
angi tdanbumisecar afisik( t
eknol ogi:ilmupenget ahuan)dannonf i
sik( ener gi:sukma)j i
ka
memangmanusi ai tumemi li
ki kekuat anat aukemampuan.Per ludiketahui ,prosesmer agasukma
sesungguny at i
dakmel epasr oh,t etapihany a mempr oy eksikan ener gipi kiran y ang disebut
sukma.Kal auki tamel epasr ohbi sam eny ebabkankemat ian.Sebabi tuor angy angmer aga
sukmabi samenar i
kkembal ienergipi ki
rany angmel angl angbuanasehi nggadapathi dup
kembal i
.Ener gipikiranatausukmai nisecar aot omat isakankembal iker agadal am kondi si
tert
ent u,mi salny asaj akar enakaget ,t ert
indihener gilain,dansebagai ny a.Sukmaat aujiwa
adalahkemampuanmanusi ay angbersifatkasatmat a,gaib, ataumet afisika.Sedangkansukma
ataujiwai nisangat l
ahkompl eksyangt erdiridar ibeber apasub- subpeny usun.Sal ahsat udar i
sub-subt ersebutadal ahkemampuanBawahSadarat auor angaday angmeny ebut nyaESP
(Extr
aSensor yPer cepti
on),ataujugadi sebutI nderaKeenam.KemampuanBawahSadari ni
pun
sebener ny akompl eksj uga.Hany ay angpast i,kesemuany ai nijelasmer upakananuger ahy ang
diberi
kanol ehAl l
ahSWTkepadaset i
apmanusi a,sejakdi alahirdengansi fatnyay angkhas.Si fat
khasdar ikemampuanI nderaKeenam i niadal ahkemampuansensor ikny ay angt idakdi batasi
oleh ruang dan wakt u.Dengan si fatuni kny ai nimakaI nder aKeenam m ampu mel akukan
aktiv
itasant ardimensiat auTr ansdimensi .Jugamungki ndi f
ahamisecar aseder hana,apay ang
disebutsukma at au j i
wa inidap atdi analogikan sebagaiper angkatl unak( softwar e)pada
komput er.Kitatahubahwasof twaresendi riterbagi dal am beber apakl asifikasisesuai kebutuhan
penggunany a.Jikadal am sof t
warekomput erdi kenaly angnamany aOper atingSy stem sebagai
basiskegi atansel uruhakt i
vi
taskomput ermaka, dalam j iwaat ausukmaki tapunadakomponen
yangber f
ungsi sebagai basiskegiatansel uruhakt i
vitashi dupki tay angd

alam bahasaQurandi sebutsebagaiQALBUJadisebenar ny akegi at anmel epassukmabukan


membuatt ubuh ki ta menj adikosong tanpa ada r oh y ang mengi siny a.Mengapa?Kar ena
sebenar ny aki t
abukanMELEPASKANsukmat apimenday agunakankemampuanExt raSensor ik
kitaunt ukmel akukanpenj el ajahanant ardi mensiPr osesmel epassukmahany amemanf aat kan
kemanpuan ot aky ang kompl eks.Ti daksepe r tiy ang di perki rakan or ang y ang meny angka
mel epassukmaadal ahber upasi nardansaudar aempatl i
mapancer .Hali nijauhdar ikeny ataan
yangsesungguhny a.Ot akmanusi aadal ahsuat uor gant ubuhy angsangatl uarbi asadant eramat
kompl eks.Seper tiki taket ahuiot akmanusi at erbagi -
bagimenj adibany aksekal ibagi anyang
masi ng-masi ng mengat ursuat uf ungsisi stem t ubuh manusi a,seper tiada y ang k husus
mengat ursy arafsensor ik,lal uaday angmengat urkhususunt uksy ar afmot orik,danl ain-lain.
Dansal ahsat uf ungsipent ingdidal am ot ak,adasuat ubagi anot aky angmempuny ait ugas
sebagaipengawas ,y aitu mengawasisel uruh ker jat ubuh k i ta sehi ngga ber jalan dengan
semest iny a.Nah,bagi anot aki nit erus-mener usbeker jawal auki tat er ti
durpul as.Bukt inya
adal ahwal auki tat idurpul assekal i
,bagi ant ubuhseper tijant ungt erusmemompadar ahdar idan
kesel uruht ubuh,at aupar u-par uyangt er usmenghi sapoksi gendanmel epasCO2,danl ain-lain.
Tanpabagianot aki nit ubuhki taakant idakdapatber fungsiket i
kaki tat idursehi nggaakibat nya
kitabi samat i,karenakegagal anf ungsi t
ubuh.Sal ahsat ubagi anot aky angpent i
ngl ainny aadal ah
suat ubagi anot aky angber tugasunt ukmenganal isisset iappesansensor ikyangdi ter i
mat ubuh
l
aludi kiri
m dalam bent ukneur otransmi tterkeot ak, seper tidar imat a, sehi nggaki tabi samel ihat ,
darikul itsehi nggaki t abi samer asaisaki tket i
kaki tat ertusukdur i,dar itel ingasehi nggaki tabi sa
mendengar , danl ai nsebagai ny a.Bagi anot aki nisangatpent ingbagimanusi akar enaj ikabagi an
otaki nitidakber fungsidenganbai kmakaki tat i
dakakanbi samel i
hat ,mendengar ,mer asakan,
membaui ,danl ain-lain.W al aupunmat a,t elinga,kul it
,danhi dungki tanor malt idakaday ang
rusaksamasekal i, namunj ikabagi anot akt adir usakmakat idakakanadaar ti
ny asamasekal i.
Jikaki t
abi samemf ungsi kanduabagi anot akdiat assecar amaksi mal ,makaki taakanbi sa
mel epassukma.Car any aadal ahki t
ahar usbi samembuatkesadar anot akkit at et apt erjaga,
wal aut ubuhki tat ertidurpul assekal i
.Denganmenj agakesadaranot aky angpenuhket ikaki ta
ti
dur ,makaket i
kaki tat idakl agimer asakant ubuh( tidakbi samengger akkan/mer asakant ubuh
kitasamasekal itapiki tamasi hsadarsepenuhny a),makapi ki
r anki tai nibi samel ay ang-layang
kemana- mana,per gikem anapuny angki tamaudenganbebasseakan- akanki tasudahbangun.
Suat uhalpent ingy angper l
udi t
egaskanadal ahkemampuanmel epassukmai niadal ahmur ni
kemampuanmemani pulasi kankemampuanot ak,bukanr oh.Jadikal auki tamengganggap
mel epassukmaadal ahmel epasny awaat aur oh,hali nijel assamat idakbenar .Bukt inyaadal ah
kitamasi hbi sabebasbal i
kl agiket ubuhwadagki ta,t anpaadahal -haly anganeh.Bay angkan,
kalaur oht ent uki tat idakbi sabal i
klagiket ubuhwadagny a,kecual iat asi zinAl lahSWTdal am
kasusy angy angspesi fikdanl angkasi fat nya.Or angy angi ngi nmel epassukmahar usmemi l
iki
ener git ubuh y ang cukup besarsupa y a mampu mel ont arkan sukma ke l uarr aga,dan
diper gunaskanunt ukpr osesper jal
ananl uart ubuh.Or angi tuhar usmenget ahuit ekni kmel epas
sukmaunt ukdi l
ati
hdengandisi
lpi
ndankont i
nyu.SeorangtemanMi st
eriper
nahmengajar
kan
sebuahbukupet unj
uklati
hanmetodaChikungy angberi
siberbagaiteknikl
ati
hanindr
ake-6
dengan pernafasan murni
.Salah sat
unya met oda melepas sukma dengan metoda r
il
eks,
dibarengiper
nafasantertentuuntukmelepaskansukmay angdinamakanMedi t
asiLevi
tasi
Piki
ran.Metodaini

sangatamandanef ektifunt ukdi lakukanpemul a.Ber ikutcar any a:1.Andaber bar ingdil antai
dengan ny aman.Tangan di l
et akkan disampi ng t ubuh de ngan j empoldan t el unjuksal i
ng
bersent uhan.Pej amkanmat adant aruhl i
dahdil angi t-
langi t.2.Andal akukanmenar iknaf asdar i
hidungdanmengel uar kanny adar imul utdenganat urannaf as:-Ambi lnaf asdankel uar kannaf as
50%l aluambi lnafasdar iti
ti
ki tudankel uarkansemua.-Ambi lnaf asdankel uar kannaf as90%
l
aluambi lnaf asdar ititi
ki tudankel uarkannaf assemua.-Ambi lnaf asdankel uar kannaf as1%
l
aluambi lnaf asdar ititi
ki tudankel uarkannaf assemua.-Ambi lnaf asdankel uar kan100%l alu
ambi lnaf asdar it i
tikitudankel uar kansemuanny a.-Ambi lnaf asdankel uar kan30%l aluambi l
nafasdar it i
tiki tudankel uarkansemuany a.-Ambi lnaf asdankel uar kan20%l aluambi lnaf as
darititi
ki tudankel uarkannaf assemuany a.3.Andaber naf aslahal amisel ama5meni tdanakhi r
i
denganmedi tasi .4.Andamembukamat adanni at kanunt ukmer agasukma.Set elahi tubi arkan
tubuhA ndar i
laksdant etapber bar ingsambi ltidur-tidur ansampaiAndamemasukikondi si
sangatr elaksat auset engaht idur .Sebabpadasaati tuAndamengal ami sensasi seper t
i ber putar
atauger akanener gidar idalam t ubuhy angi nginkel uar .Apabi l
at ubuhAndamenj adiduamaka
Andat inggal mengendal i
kant ubuhhal usal i
assukmauntukber jalan-jalan.Tekni kmer agasukma
met odaMedi tasiLev i
tasiPi kiranChiKungi nisangatamandanef ektif.Anday angmel akukan
tahapanl atihandenganbenarmanpumel epassukmahany abeber apakal ilatihansaj a.Apabi la
Andai nginmengembal i
kanbadanhal usal iassukmahany at i
nggalmeni atkanmenar i
ksukma
masukt ubuhdanmembukamat aAnda.Sesungguhny a,apay angdi sebutsebagaiI l
muMer aga
Sukmahany amemanf aatkanpontesiot akunt ukmenpr oy eksi kandanmel ev it
asi kanpi kir
an
untukkel uart ubuh.Pr osesny amembut uhkanbant uanener git ubuhbesary angbi sadi rangsang
denganmot adaper nafasant er tentu.Per l
udi kat ahui,dal am penguasaanmel epassukmai ni
bany aksekal ior angy angmem akaimet odat ir
akaty angbi asany amemi ntabant uanj in.Met oda
bantuanj inini jelast idakbi sadi pertanggungj awabkansecar asy ar i
atI sl
am kar enaki tat elahber k
olabor asidenganj iny angdi l
arangAl l
ahunt ukber hubungandenganj in( BacaQS.Al -Jin:9).Sel ain
i
tu,met odat i
rakatkol abor asidenganj i
nj elassekal imemi l
ikief ek-efeknegat ifsecar amedi s.
Sebagaicont oh,sij inhany amembant umenpr oy eksikandanmel ev i
tasikanpi kirankel uart ubuh
denganmer ekay asasi stem sy ar afot akki t
a, sehi nggapot ensi albi samengganggusi stem sy araf
kitajikasaj aki tat idakkuatdansungguh- sungguht elahsi ap.Met odat eramandant er efektik
adalahdenganmemanf aatpont esi tubuhmanusi asend

i
ri,yaknihanyadenganmeni ngkatkankapasi
tasenergit
ubuhsupayamampumenlontarkan
sukmakel uartubuh,danmel akukanprosesperj
alananl
uartubuh.Tent
uny
am embutuhkan
l
atihanyangint
ensifdenganj
angkawaktutert
entu.

Anda mungkin juga menyukai